Přemožení Křesťanství „světovým zákulisím“: politické technologie a výsledek (5)

Přemožení Křesťanství „světovým zákulisím“: politické technologie a výsledek (5)

11.5.2018

předchozí část

 

... V důsledku podpory doktríny skoupení světa na základě mafiánského židovského lichvářství ze strany egregoru, byly pokusy čelit vzniku nového kultu ze strany jednotlivých lídrů tradičního judaismu, kteří byli pod kontrolou stejného egregoru, odsouzeny ke krachu. Jednou z ilustrací takového krachu pokusu překazit vznik historicky reálného křesťanství je i osud Saula-Pavla.

Saul byl již jako mladík (Skutky apoštolů, 7:58) fanatickým ochráncem tradičního judaismu v té podobě, k jaké v té době dospěl na základě doktríny Deuteronomia-Izajáše. A když začalo formování historicky reálného křesťanství, tak tomu fanaticky bránil: «Saul se však snažil církev zničit: pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře» (Skutky apoštolů, 8:3; to v podstatě vypovídá o tom, že Saul byl pracovníkem „staroklevetní“ inkvizice, která ve společnosti represemi udržovala názorovou jednotu).

Jenže po prvním příchodu Krista-Mesiáše musela doktrína Deuteronomia-Izajáše změnit ve společnosti formy své existence, aby mohla být zachována a fungovat v nových nábožensko-historických okolnostech. A Saul, který byl díky svému charakteru jejím horlivým ochráncem, se pro tuto roli velice hodil, jenže jeho postoj k formování křesťanství nebyl takový, jaký by si pánové a pohlaváři biblického projektu zotročení lidstva přáli. Po té epizodě, ke které došlo na jeho cestě do Damašku, se na jeho vlastnosti ochránce doktríny Deuteronomia-Izajáše nic nezměnilo: pouze již nebránil doktrínu Deuteronomia-Izajáše tak, že by pronásledoval a trýznil křesťany, ale tím, že upřímně učil lidi křesťanství, tak jak ho on sám chápal a zotročoval tak novým kultem stále nové a nové lidi.

A tak se po tom strategickém mámení na cestě do Damašku Pavel vyšvihnul ve svém hierarchickém postavení: jestliže do té doby bránil pouze jednu jedinou „staroklevetní“ egregoriální větev jako nositelku doktríny a nemístně se snažil vykořenit její „novoklevetní“ odvětví, tak po tom přeludu položil základy k budování obou těchto větví tak, aby se vzájemně doplňovaly a přitom stále byly ve shodě s danou doktrínou, a podřizovaly jí tak už nejen židy, ale i nežidovské společnosti, které ji přijímaly jako pravdu od Boha.

Pravý Kristus lidi za svého života mezi nimi učil zcela konkrétně tomu, že pozemská moc zjevná i nezjevná musí být pravověrná/spravedlivá: «Neboť pravím vám: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do Království Nebeského (slova jsme tučně vyčlenili: jde o zjevné překroucení Kristových slov, mělo tam být Království Boží, o kterém kázal, že je ho možné nastolit úsilím samotných lidí z jejich dobré vůle)» (Matouš, 5:20). Navzdory tomu Pavel v jeho již uváděném svědectví o ostnu, satanově poslu položil v historicky reálném „křesťanství“ základy kultu všemožných tělesných, duševních a obecně duchovních slabostí: «„Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova» (Druhý list Korintským, 12:9).

Tento kult všemožných slabostí vedl k tomu, že v biblické civilizaci se takzvané „křesťanské společnosti“ staly nevolníky-otroky mezinárodní globální rasové židovské „elity“, jak to bylo předvídáno v doktríně Deuteronomia-Izajáše: otrok musí být ve vztahu ke svému pánu-veliteli všestranně oslaben, aby na něm byl závislý. Pouze tyto dvě vypilované Pavlovy fráze dokázaly pokroutit představu společnosti o pravověrnosti/spravedlnosti – a jaké to mělo historicky dlouhodobé a tíživé následky…

Kromě toho se kult slabostí a víra ve spásu přinášející popravu svatého, který se takto sebeobětoval, pojí ještě s jedním společenským jevem: formuje to v psychice mnohých dobromyslných lidí algoritmiku sebelikvidace jako napodobeninu Kristova jednání. Pod jejím vedením si každý z takto věřících najde nebo vytvoří svou „Golgotu“ (a také pro své okolí a potomky), v jejímž důsledku mnozí z nich v průběhu dějin hynou, aniž by vůbec stihli přeměnit své dobré úmysly v dobrodějnou pravověrnost.

Této přeměně dobrých úmyslů v dobrodějnou pravověrnost výslovně brání skutečnost, že místo toho lidé hledají a vytvářejí si své „Golgoty“ postihující i ostatní. Dobrodějná pravověrnost vyžaduje, aby byl člověk všestranně silný a kult slabostí „to jen kvůli Kristovi“ je zprošťuje nutnosti pěstovat si v sobě pravověrnou sílu a posouvá tak oslabené fanatiky víry k jejich sebelikvidaci, neboť jsou přesvědčeni o spásnosti svého „sebeobětování se“ v „Golgotě“, kterou si sami nalezli či vytvořili. A tak víra ve spásnost Kristovy Golgoty, ke které prý došlo, v kombinaci s kultem „slabostí jen kvůli Kristovi“ vede k sebelikvidaci dobromyslných protivníků „světového zákulisí“, což mu uvolňuje pole činnosti, neboť se tak zbavuje svých protivníků, aniž by vůbec muselo vynaložit nějaké další úsilí.

A konkrétně pod vlivem této algoritmiky sebelikvidace podmíněné překroucením náboženství člověka a Boha vírou člověka v pravdivost proroctví Izajáše o popravě Mesiáše a záměnou víry na základě svědomí bezprostředně Bohu vírou ve všemožná „svatá“ písma našli oba apoštolové, Petr i Pavel svou „Golgotu“ a zahynuli. Sebevražednou orientaci ke smrti popravou „jen kvůli Kristovi“ je možné odhalit z jejich textů v Novém zákoně.

Skutečný Kristus přišel kvůli tomu, aby vykořenil doktrínu Deuteronomia-Izajáše nastolením Království Božího na Zemi z dobré vůle lidí; avšak Saul jako apoštol Pavel dokonce i po dlouhých letech své služby, ke které prý ho vyzval skutečný Kristus, když k němu promluvil z onoho světa (z Království Nebeského), zůstával stejně jako dřív přívržencem démonické doktríny Deuteronomia-Izajáše – biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha:

«Mám ještě pokračovat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a (dalších) prorocích, kteří svou vírou dobývali království, tvořili pravdu, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno; zavírali tlamy lvům, krotili plameny ohně, unikali ostří meče, v slabosti nabývali síly, vedli si hrdinsky v boji, zaháněli na útěk vojska cizinců; ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšení. Jiní byli mučeni a odmítli se zachránit, protože chtěli dosáhnout něčeho lepšího, totiž vzkříšení. Jiní zakusili výsměch a bičování, ba i okovy a žalář. Byli kamenováni, řezáni pilou, mučeni, umírali pod ostřím meče.1 Chodili v ovčích a kozích kůžích, trpěli nouzi, zakoušeli útisk a soužení. Celý svět jich nebyl hoden (vyčlenili jsme v citaci), bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách země. A ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno, neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli dokonalosti bez nás» (List Židům,11:32-40).

Mezi ty „(další) proroky“ pro žida, jakým stále zůstával Pavel, a na čemž on sám vždy trval, přirozeně patřil i Izajáš. A samozřejmě do tohoto seznamu naopak nepatřil moudrý Šalamoun, jehož proroctví a ponaučení nepasují do Prokrustova lože doktríny Deuteronomia-Izajáše. V uvedeném fragmentu jsou však daleko více vypovídající a významnější slova, která jsme vyčlenili. Podle našeho názoru:

Celý svět je jako Boží výtvor hoden Boha, svého Stvořitele a Všedržitele. A tato skutečnost je svatá danost.

Pavel však píše, že existují i takoví, „co jich celý svět není hoden“. A to je projev démonismu vyvyšujícího se nad tím, co stvořil Bůh a nad Bohem, který existuje, a Kterého je hodno to, co stvořil. Je možné mávnout rukou nad naším tvrzením o démonismu apoštola Pavla a připomenout slova jednoho z velikých španělských inkvizitorů: „předložte mi tři řádky svatého Petra a já vám dokážu, že se jednalo o kacíře“2. Ale odvolávat se na velikého inkvizitora by bylo formálním únikem před nutností odpovědět na podstatu otázky: Je celý svět hoden Boha jako svého Stvořitele, nebo přeci jen v tomto světě přebývají i ti, „kterých celý tento svět hoden není“? A jestliže celý svět je hoden Boha a není hoden jich, proč není příklon k takovému názoru projevem sebevyzdvihování se démonismu a posedlosti? A může být spasitelem ten, kdo se vyvyšuje nad těmi, kteří upadli do neštěstí? Jinými slovy, Kristus měl za to, když přišel na tento svět, že je ho hoden a Pavel se navzdory tomu domníval, že některých lidí z tohoto světa přece jen tento svět hoden není.

Zazněly i názory, že apoštol Pavel byl licoměrník, který se infiltroval do jím dříve pronásledované církve na příkaz pánů a pohlavárů sanhedrinu. Kdyby tomu tak bylo, tak by se nemohl stát uznávaným apoštolem-učitelem: lidé ve své většině dokáží vycítit faleš a pokrytectví. Církev – obyčejní lidé, kteří ji tvoří – by ho odvrhla. Kdyby taková mise byla skutečně Saulovi nabídnuta, tak by ji splnit nedokázal, protože tak dobrým hercem by být nedokázal. Saul se stal apoštolem Pavlem právě kvůli tomu, že byl ve svých „staroklevetních“ i „novoklevetních“ pomýleních upřímný. Veškeré písemné dědictví ukazuje, že byl vůči lidem upřímný a čestný i sám vůči sobě. Snažil se nezištně přinášet dobrodiní, ale jeho reálná mravní měřítka mu neumožňovala odhalit rozdíl podstaty rasistické doktríny Deuteronomia-Izajáše zotročení lidstva ve jménu Boha a podstatu věrouky a sociální doktríny nastolení Království Božího na Zemi úsilím samotných – osvobozených Pravdou-Skutečností – lidí z jejich dobré vůle, které tu zanechal pravý Kristus.

A proto mohl Pavel jako člověk mravně zformovaný „staroklevetní“ doktrínou Deuteronomia-Izajáše, který nezměnil svá mravní měřítka, pouze dodat „staroklevetní“ doktríně „novoklevetní“ formy, neboť se ze zajetí její konceptuální moci na svobodu vymanit nedokázal.

V této své kvalitě reformátora doktríny Deuteronomia-Izajáše a tím, že jí dokázal dát ušlechtile vypadající podobu, ve které mohla fungovat v nábožensko-historických okolnostech po prvním příchodu Krista-Mesiáše, Pavel předčil všechny ostatní apoštoly, kteří byli povoláni pravým Kristem za jeho života mezi lidmi. Všechny ostatní apoštoly přece jen brzdilo buď to pravdivé, co přejali od Krista při svém styku s ním, nebo je zadržovala židovská snaha uzurpovat3 učení zanechané Kristem a úsilí přizpůsobit ho svým potřebám úplně stejně, jako si dříve židovská „elita“ uzurpovala a nestydatě překroutila dědictví Mojžíšovo. Pavla soudě podle všech informací z kanonických textů Nového zákona nebrzdilo vůbec nic kromě ostnu v jeho těle od satanova posla… A zbavit ho tohoto satanova posla mohl pouze Bůh, jenže Pavel se bezprostředně na Něj přes své svědomí neobrátil a místo toho se ve všem bezmyšlenkovitě spoléhal na toho, kdo ho povolal. To vedlo k tomu, že nezměnil kvalitu svých mravních měřítek ve všelidském významovém měřítku, a proto setrvával i nadále v rámci antikřesťanské doktríny Deuteronomia-Izajáše. Vše, co se stalo Saulovi na jeho cestě do Damašku, bylo obsahově analogické té události, která se stala v životě proroka Izajáše na začátku jeho prorocké činnosti4.

Vzhledem k tomu, že apoštolové Petr, Jan a Jakub prospali modlitbu, kterou jim Kristus navrhnul v Getsemanské zahradě, tak nejen nemohli zabránit formování kultu překrucujícího Kristovy Zákony, svým svědectvím o pravdě a usvědčit všechny v tom, že jsou oběťmi pokušení přeludy a halucinacemi, jak je před tím varoval Kristus, když je v Getsemanské zahradě vyzýval, aby se modlili, ale oni sami tak byli zavlečeni do procesu formování nového lžikřesťanského kultu na základě pokušení vidinou popravy a následného zdánlivého vzkříšení, protože jejich getsemanská nemodlitba je odloučila od pravého Krista a připojila je ke všem židům věřícím v písma a kněžím, kteří přes své svědomí nevěří bezprostředně Bohu, který existuje.

A protože nebylo v silách „světového zákulisí“ vyřešit tělesnou nepřítomnost zdánlivě „vzkříšeného“, muselo rychle všechny přesvědčit o Kristově nanebevstoupení5 a navrhnout lidem, aby pokorně čekali na jeho druhý příchod: poslední požadavek je také jeden z faktorů, který proměnil historicky reálné křesťanství ve věrouku a náboženství otroků navzdory tomu, že pravý Kristus při svém prvním příchodu kázal věrouku a náboženství osvobození se z otroctví tím, že lidé svým vlastním úsilím a pod Božím vedením nastolí Království Boží: «…od té chvíle se zvěstuje Království Boží a každý do něho vstupuje svým úsilím» (Lukáš, 16:16).

Poté, kdy Kristus odešel na onen svět, věrouka o trpělivém očekávání jeho druhého příchodu zastínila učení o nastolení Království Božího na Zemi úsilím samotných lidí věřících Bohu.

Přitom byl zveličován kult zvláštního významu právě Kristova „vzkříšení“ a do zapomenutí se nechávala upadnout fakta, která jakoby nebyla až tak významná, že Kristus a apoštolové vzkřísili jiné lidi. A toto učení církví o jakoby zvláštním významu Kristova „vzkříšení“ je v rozporu s tím, co nám sdělil sám Kristus při svém prvním příchodu: «Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte» (Matouš, 10:8). Takto nabádal Kristus apoštoly, když je vysílal, aby kázali Království Boží na Zemi6. Z toho je možné odvodit, že vzkříšení z mrtvých pomocí modlitby pravověrného věřícího sám Kristus považoval za normu pro život lidstva v souladu s Bohem a ne za něco výjimečného. Výjimečnost faktu vzkříšení z mrtvých přidávali pánové a zakladatelé církví ve společnosti žijící bez víry Bohu, který existuje.

Mohyla – „boží hrob“ – ve skutečnosti nebyla prázdná proto, že Kristus „třetího dne vstal z mrtvých podle Písma“7, ale proto, že Bůh vzal Krista k sobě a předešel tak zinscenování jeho popravy. Bůh si nejen nepřál a nepředurčoval, že by Kristus měl být vystaven mukám ukřižování, jak tomu učí církve, ale také si nepřál, aby slavil úspěch záměr zavléci Krista do špinavého scénáře „poprava – vzkříšení boha“ s daleko jdoucími globálními cíli, o jakých věřící církví nemají ani to nejmenší tušení.8 Tyto věřící ovečky se totiž vyhýbají tomu, aby na sebe vzali svůj podíl jako zástupci Boha na Zemi.

Proroctví o tomto nanebevzetí Krista před jeho popravou jako o Božích tajemstvích vyslovil Šalamoun (Kniha moudrosti, hl. 2). Podstatu těchto tajemství přímo a jednoznačně vysvětlilo koránské Zjevení (súra 4:156, 157 (157, 158)). A co se týče všeho, co bylo řečeno o jednání „světového zákulisí“, tak to může přímo a bez použití tajemství, mystiky, nadpřirozena apod. „odhalit“ každý, kdo si dá tu práci, aby mezi sebou porovnal texty písem, která byla prohlášena za svatá, a skutečností, které jsou mu známy ze současnosti a z historických kronik.

Ať už tomu uvěřit chcete či ne, tak se raději sami zamyslete nad tím, že v tom faktu, že nanebevzetí Krista předcházelo pokusu o jeho ukřižování, nejsou žádné logické rozpory. A svědčí o tom navzdory svému textu sám Nový zákon milostí Boha, který existuje. V takovém výkladu průběhu událostí té epochy se neukrývá záludnost, dvojakost a neurčitost mravních měřítek, neurčitost a dvojakost etických norem v mezilidských vztazích, ve vztazích lidí k Bohu a ve vztahu Boha ke všem a ke každému. Toto nanebevzetí, které předešlo popravě, bylo zázračné, ale Bůh, který existuje, může činit vše, co je spravedlivé, přestože přímo dosvědčit, že události probíhaly právě tímto způsobem, tehdy neměl kdo jednoduše z toho důvodu, že apoštolové, které Kristus vyzval k modlitbě v Getsemanské zahradě, prospali zjevení Království Božího na Zemi9.

Někdo může na základě uvedeného přijít k závěru, že Zlo opět jednou zvítězilo, a Bůh se ukázal být bezmocným, neboť nedokázal udělat nic pro to, aby na Zemi nastolil Pravdu-Skutečnost. Jenže nastolit na Zemi Pravdu-Skutečnost je povinností lidí, kteří to musí udělat především sami před sebou, před svými dětmi, vnuky, a vůbec všemi potomky. A jestliže si tehdy apoštolové vyzvaní k modlitbě nepřáli nastolit Pravdu-Skutečnost – tím, že usnuli – otevřeli tak cestu k tomu, že lidstvo vstoupilo do epochy, ve které se mělo naučit na své vlastní hořké zkušenosti, co to znamená: «Milosrdenství chci, a ne oběť». A v této epoše žijeme doposud.

Pokud by chtěl někdo vyvracet to, co zde bylo řečeno, bude muset tak či tak popřít všemocnost Boha; překrucovat ve společnosti představy o pravověrnosti a falešně obviňovat Boha z Jidášova hříchu, tj. připisovat Bohu schopnost ke zradě světců, kteří Mu věří, navzdory tomu, že lidová moudrost hlásí: „Bůh tě neopustí!“10; ospravedlňovat tento a další Bohu připisované hříchy, vymýšlet si mravně-etickou nutnost a nevyhnutelnost, kvůli které by měl Bůh sám Sobě přinášet jako oběť „smíření“ světce Krista a to již ve stádiu Předurčení bytí Všehomíru apod. A bez výjimky všechny bohoslovecké traktáty všech novozákonních církví jsou podobného nepravověrného mudrování a záludností plné.

A opravdu si myslíte, že poté, kdy Bůh jasně a nedvojsmyslně ohlásil přes Krista Své přání: «Jděte a učte se, co to je: „Milosrdenství chci, a ne oběť“», někdo dokáže překonat Boží všemohoucnost a přinést někoho v oběť ze své svévole a navzdory vůli Všemohoucího?

Ale i po pokusu o Kristovo ukřižování Bůh – Milostivý, Milosrdný – poskytnul židům lhůtu okolo čtyřiceti let, po která měli možnost a mohli přehodnotit to, co se stalo, a učinit pokání z popírání Jeho Vyslanců a z odpadlictví od Boha; a po svém pokání se poučit a vstoupit do pravé Boží víry. A celou tu dobu Bůh dával svá znamení o tom, že vůbec nestojí o žádné přinášení obětí:

«Talmud učí, že posledních čtyřicet let před zničením Chrámu Bůh nepřijímal oběti v Den vykoupení (Babylónský Talmud, Joma 39). Rok za rokem po dobu života celého pokolení říkal Bůh: Ne» (Ježíš – Kým byl?, vydavatelství Messianic Vission, 1992, překlad V. Brena, Židovské mesiánské středisko, brožura mesiánských židů uznávajících Ježíše (Ješuu) za Mesiáše).

Chrám byl zničen v roce 70 našeho letopočtu. Jestliže se pokus o Kristovo ukřižování odehrál v roce 33, a Talmud je v uvedené lhůtě čtyřiceti let přesný, tak už tři roky před útokem na Kristův život Bůh ve svých znameních přinášel varování, že nestojí o žádné oběti zabitím. Jenže celých čtyřicet let se starověcí židé nezatěžovali tím, že by se zamysleli nad každoročním Božím znamením a nad slovy svého vlastního Písma:

«Obětní hod ani oběť přídavnou sis nepřál, nýbrž otevřel jsi mi uši; nežádals oběť zápalnou ani oběť za hřích. Tu jsem řekl: Hle, přicházím; jak ve svitku knihy o mně stojí psáno: „Přeji si plnit vůli Tvou, Bože můj, Tvůj zákon mám ve svém srdci“ (vyčlenili jsme v citaci)» (Žalm 39(40):7-9), v plném souladu s Evangeliem míru Ježíše Krista a Koránem; a ještě: «Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě, Mně patří svět se vším, co je na něm. Jídám snad Já maso z tura nebo napájím se kozlí krví? Přines Bohu oběť díků a plň svoje sliby Nejvyššímu! Až Mě potom budeš v den soužení volat, Já tě ubráním a ty Mě budeš oslavovat» (Žalm 49(50):12-15).

Jenže ta znamení vyslyšena nebyla, židé k rozumu nepřišli a stále dokola se těšili z rituálu „bohoslužby“, čímž se odchýlili od plnění Boží vůle v životě podle svého svědomí, která jim byla navíc známa i z písma. A tak, přestože se kněží i prostí lidé modlili, byla tímto mechanickým vykonáváním rituálů zpřetrhána obousměrná vazba s náboženstvím přinášejícím svůj smysl prostřednictvím Ducha, a proto byli potrestáni genocidou a vyhnáním z Palestiny, čímž byla naplněna mnohočetná varování seslaná jim v minulosti Bohem (a konkrétně Jeremiáš, Ezechiel), nepřestanou-li se svými ničemnostmi.

A v důsledku toho všeho se veškeré následné dějiny staly dějinami, které měly lidstvo učit milosrdenství místo toho, aby obětovalo jiné pro uspokojení svého rozličného egoismu. Nicméně až doposud:

Není pro mnohé, kteří se považují za křesťany, koránské svědectví o tom, že Kristus nebyl popraven potvrzované i biblickými texty při jejich porovnání se Životem, dobrou zprávou, neboť díky jejich touze „spasit svou duši“ mukami ukřižovaného Krista je pro ně jeho poprava mnohokráte více žádoucí, než byla v minulosti pro členy sanhedrinu, který Krista odsoudil…

Koránské svědectví o nanebevzetí, které předešlo jeho popravě, je totiž připravuje o perspektivu „dostat se do ráje na cizím hřbetu“ i se vší svoji hříšností.

3.4. Bůh není nevšímavý k tomu, co se na Zemi děje

Učení církví po Nicejském koncilu fakticky vyjadřuje učení o magii krve v příkladně názorné podobě:

«Jestliže již pokropení krví kozlů a býků a popel z jalovice posvěcuje poskvrněné a zevně je očišťuje, tak tím více Krev Kristova, který přinesl Sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí Ducha Svatého, očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu! Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno - neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů, spáchaných za první smlouvy. Neboť tam kde je závěť, musí následovat i smrt toho, kdo ji ustanovil. Jen závěť zemřelých je totiž platná; nemá však platnost, dokud žije ten, kdo ji ustanovil» (Židům, 9:13-17).

Od úvah prapůvodního kouzelníka/šamana o roli a síle oběti se učení zformované v tradici historicky reálného křesťanstva liší pouze tím, že Bůh musí sám sobě přinést jako oběť jestliže ne přímo sám sebe, tak svoji „hypostasis/individuální podstatu“.

A přestože apoštolové kázali „Krista ukřižovaného“ 11, tj. věrouku o vykoupení lidstva Bohem u kohosi obětí světce, tak v kánonu Nového zákona je symbolicky zaznamenána ta skutečnost, že se mohli vysvobodit z moci této lži, jestliže by popřemýšleli a nebojácně si odpověděli na návodné otázky, ke kterým je vedl Bůh.

A konkrétně Pavel ve svých písmech neopominul uvést úvahy o Kristově modlitbě v Getsemanské zahradě:

«Ježíš se za Svého pozemského života obrátil s bolestným voláním a slzami s modlitbami a úpěnlivými prosbami k Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh Ho pro Jeho pokoru vyslyšel» (Židům, 5:7)12.

Pavel si uvědomoval, že Bůh mohl zachránit Ježíše před mukami popravy. Avšak slova „Bůh Ho pro Jeho pokoru vyslyšel“ Pavel stále chápal pouze jako vzkříšení Krista po jeho popravě a pohřbu:

 «Chci vám připomenout, bratří, Evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval - vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud naživu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem Apoštolům а naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně. Vždyť já jsem nejmenší z Apoštolů a nejsem ani hoden jména Apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Avšak milostí Boží jsem to, co jsem; a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo, a já více než oni všichni jsem se napracoval – ačkoliv nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. Ať už tedy já, nebo oni - tak zvěstujeme a tak jste uvěřili.

Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání? Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus, a jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra. To bychom pak byli odhaleni jako lživí svědkové o Bohu: dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, Kterého On ale nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých. Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu» (První list Korintským, 15:1-18).

Zde Pavel jasně dokládá, že je pro něj víra v písma a víra Bohu jedno a to samé. Zároveň zde ohlásil i mravně-etickou hranici dělící dvě víry: «my bychom byli odhaleni jako lživí svědkové o Bohu: dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, Kterého On ale nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých. Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše13 víra marná, ještě jste ve svých hříších» (vyčlenili jsme z citace s výjimkou „bychom“, které určuje podmiňovací způsob: to je hranice mravního rozhraničení s idealistickým ateismem, na kterou Pavla přivedl Bůh ve Svém Záměru). A tyto dvě víry je možné odlišit rozumem, jenže sám Pavel si přál zůstat bláznem, aby se pozdvihnul „v Kristu“ a byl „moudrým“. A to se mu povedlo až na to, že se tato jeho moudrost ukázala být tou samou starozákonní „moudrostí“ tohoto světa.

Následně bylo po uplynutí šesti století v Koránu ohlášeno odmítnutí tohoto učení o magii krve, jehož obětí se stalo historicky reálné „křesťanstvo“: «Pán tvůj je věru pln slitování vůči lidem přes nespravedlnost jejich» (súra 13:7 (6)).

Ale každý sám si volí jak svou moudrost, tak i víru. Podle Vaší víry se Vám staň…

 

 

1 Tím, že těmito slovy podpořil existenci doktríny Deuteronomia-Izajáše v historicky-náboženských podmínkách po prvním Kristově příchodu, apoštol Pavel naprogramoval svou smrt úplně stejně, jako to před ním udělali Izajáš i Jan Křtitel. Okolo roku 65 našeho letopočtu apoštola Pavla společně s apoštolem Petrem popravili Římané: Pavlovi usekli hlavu a Petra pověsili na kříž hlavou dolů.

2 Je charakteristické, že představitel inkvizice, kterou Kristus nezřizoval, a která je pokračovatelkou „staroklevetního“ Saula – pronásledovatele církve, jen již v „novoklevetní“ kultuře, byl mravně-eticky připraven zařadit mezi kacíře apoštola Petra, který byl prostého původu, rybář-člověk vydělávající si na živobytí, a ne svého kolegu apoštola Pavla, který byl vznešeného „elitního“ původu a svou pracovní činnost zahájil v tajných službách tehdejší společnosti, jež chránily klid parazitické elity, která této společnosti vládla.

3 «Když byl Ježíš v Betanii v domě Šimona malomocného, přišla za Ním žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje, a vylila ji na Jeho hlavu, jak seděl u stolu. Když to viděli Jeho učedníci, hněvali se: „Nač taková ztráta? Mohlo se to prodat za mnoho peněz a ty dát chudým!“ Ježíš to zpozoroval a řekl jim: „Proč trápíte tu ženu? Vykonala pro Mne dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe, Mne však nemáte stále. Když vylila ten olej na Mé tělo, učinila to k Mému pohřbu. Amen, pravím vám, všude, po celém světě, kde bude kázáno toto Evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co ona učinila.“ Tehdy šel jeden z dvanácti, jménem Jidáš Iškariotský, k velekněžím a řekl: „Co mi dáte? Já vám ho zradím.“ Oni mu určili třicet stříbrných» (Matouš, 26:6-15).

Tato epizoda se stala nedlouho před posledními Kristovými velikonocemi na tomto světě a dokládá, že jeho učedníci byli stejně jako dříve agresivními a pokryteckými židy, a ve své podstatě Kristovými kurátory a cenzory, z jejichž hlediska plýtvání drahocenným olejem vylučovalo možnost realizace nějakých akcí v systému „public relations“, který udržovali.

4 O tom viz práce vnitřního prediktoru Mistr a Markétka: hymna démonismu? nebo Evangelium bezzákonní víry.

5 Mnohé z tohoto scénáře bylo odhaleno již v naší epoše v námětu filmu Svátek svatého Jorgena.

6 A žádná „evangelia“ „popravy a vzkříšení boha“ jako nevyhnutelné „oběti smíření“ pro uspokojení Nejvyššího aktem sebeobětování, který On Sám od počátku předpověděl a Kristus jakoby vyplnil. Bohu stačí upřímná připravenost sebeobětovat se a mučení světce v jeho sebeobětování si nepřeje: Jděte a učte se, co to je: „Milosrdenství chci, a ne oběť“ (Matouš, 9:13).

7 Nicejské vyznání, verš pátý.

8 To nám dává důvody k tomu, abychom mohli tvrdit, že příchod Antikrista, který prorokují novozákonní církve, leží mimo rámec Božího Dopuštění, takže se konat nebude nezávisle na snaze přívrženců této ideje, přestože pokusy udělat z těch či oněch lidí Antikrista jsou i nadále možné.

9 V ruské kultuře je přísloví: „Prospal Království Boží“.

10 To všechno se projevuje i v různých verzích svědectví o posledních „slovech ukřižovaného“, která lidé uslyšeli v navozeném přeludu popravy:

«Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: "Eli, Eli, lama sabachtani?", to jest: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“» (Matouš, 27:46).

«Ve tři hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: "Eloi, Eloi, lema sabachtani?", což přeloženo znamená: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“ (Marek, 15:34).

«A Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou odevzdávám Svého ducha.“ Po těch slovech skonal» (Lukáš, 23:46).

«Když Ježíš okusil octa, řekl: "Dokonáno jest." A nakloniv hlavu, skonal» (Jan, 19:30).

I v tomto případě se opakuje to samé, na co bylo již poukazováno dříve: Jan ve své zlatoústé záludnosti neříká vše; Lukáš čestně zaznamenal jednu z existujících ústních tradic; Matouš a Marek jsou si v řečeném blízcí, neboť byli v moci přeludu zdánlivé pravdivosti Izajášova „proroctví“.

Jenže Bůh, který existuje, světce neopouští a nezrazuje, a nepředurčuje jim to, co se stává nepravověrným.

11 «ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro Řeky bláznovství (První list Korintským od apoštola Pavla, 1:23). A v písmech ostatních apoštolů je uvedena úplně stejná doktrína: spasení prostřednictvím smrti ukřižováním, pohřbení a vzkříšení Krista podle předpovědi starozákonního písma.

12 U tohoto místa jsou v oficiálním církevním textu Nového zákona přímo uvedeny odkazy na Evangelium podle Matouše, 26:39; podle Marka, 14:35-36; a podle Lukáše 22:44, které pojednávají o modlitbě v Getsemanské zahradě. Ještě jeden odkaz je na Jana, 12:27, ale ten k tomu žádný vztah nemá, neboť Jan ve své záludnosti události v Getsemanské zahradě přechází mlčením.

13 A jeho víra zrovna tak. Zde je charakteristické jeho vyčleňování se z věřících, přestože ho k tomu podle víry, kterou káže, nic neopravňuje.

 

 

Diskusní téma: Přemožení Křesťanství „světovým zákulisím“: politické technologie a výsledek (5)

Anti Aging Feigning Responsibility Products

verzakking | 15.06.2018

Water down to today, when there is a superabundance of anti aging abrade discombobulate products like ciacing.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/verzakking.html creams, serums, gels and powders that all ring up to be this well-head of youth. Some sire gojimasker.nl/handige-artikelen/tear-trough-deformity.html their anti aging sleight of hand in glove lickety-split washing one's hands of ingredients that accept a ton of utter bolt inan.gojijeugd.nl/dokters-advies/perle-bleue-voide.html and bone up on on how peel ages to be crushed weighing down on them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Feigning Dejectedness Products

cancun deals | 15.06.2018

Curtail to today, when there is a jade of anti aging alien likely products like trimin.gojigezicht.nl/help-jezelf/cancun-deals.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this genesis of youth. Some be employed murva.gojigezicht.nl/help-jezelf/facelift-doctor.html their anti aging day-dream including ingredients that get a ton of utter enquiry ferntrac.gojijeugd.nl/informatie/clarins-cleansing-set.html and assay on how lamina ages to side with them up and some are uninfected hype.

Jak píšou komunisté z Frýdku - Místku na svých stránkách OVKSCMFM : Princ Harry se oženil na nejstarší mimomanželské dceři B. Obamy

Karel K. | 22.05.2018

Princ Harry se oženil na nejstarší mimomanželské dceři exprezidenta Baracka Husseina Obamy .

Jak píšou komunisté z Frýdku - Místku na svých stránkách OVKSCMFM : Princ Harry se oženil na nejstarší mimomanželské dceři B. Obamy, Obama nebyl na svatbu vůbec pozván, a velmi těžce nesl, že k oltáři vedl jeho dceru cizí típek , a ne on sám.

Ještě, že se celé frašky nedožila královna Alžběta II. která tragicky zemřela na podzim minulého roku a dodnes ji zastupuje přihrblá dvojnice. Kdyby královna žila a věděla,
že negroidní příbuzní Harryho ženy Meghan byli z etiopského kmene lidožroutů URUMO ,
a že meghanin prastrýc ne tak dávno podle dostupných archivů sežral více, jak 200 lidí včetně bělochů, nikdy by Královna tuto svatbu nedovolila, i když národ URUMO je podle Bible ten jediný národ, ze kterého mohou pocházet opravdoví – ti praví Králové světa.

Například V. Putin pochází z pokrevní linie Romanovců a také po pokrevní linii Rurika.

Proto má Putin dvojitou carskou krev Rurika i Romanova. Putin má u sebe také Eso v rukávu v podobě Dmirtije Anatoljeviče Medveděva, který má také krev Romanovců, ale je u něj ještě silnější pokrevní linie a to z gruzínského rodu Bagrationů, Arménsko – Gruzínských carů.

Přímá příbuzná Medveděva je i Velkokněžna Marie Vladimirovna Kogencoler .

V čem je síla rodu Bagrationů ??

V tom , že jejich pokrevní linie vede přímo od dcery Ježíše Krista !!

Genový fond Dcery Ježíše Krista, nejde přebít ničím a nedávno sílu pokrevní linie potvrdil i sám Papež.

Proto D.A.Medveděv i přes své kauzy a aféry stále zůstáva ve vedení státu a není na Světě žádná síla, která by mohla porušit tandem Putin – Medveděv.

Proto Putina často přirovnávají k Caru Gosudaru a Medveděva k Mikuláši II. Alexandroviči, poslednímu ruskému caru.

Velká Brittánie se ohledně svých složitých koktejlů pokrevních linií nemůže s Ruskem rovnat, a nedosahuje ruských kvalit.

V. Brittánie teprve nyní, po smrti Alžběty II. , si může svatbou Harryho s poločernoškou , dcerou Obamy z Etiopské královské pokrevní linie URUMO v souboji s Ruskem trochu polepšit.

Přes Meghan, Obamovou dceru anglický trůn získal konečně přístup ke krvi Ježíše Krista. Ježíš byl také z Etiopie z rodu URUMO.

Po takové svatbě je u Anglie velká šance, přebít kartu Medveděva a Putina.


https://www.youtube.com/watch?v=_7_NfEAsn8Y


http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry/

Nazor

Angelo | 22.05.2018

Mne sa velmi pacilo toto :
To je ako, ked sa tri odpudive hlavy draka navzajom hadaju, ktora je ohyzdnejsia, ci ta pod nazvom judaizmus, vatikanizmus alebo islam a telo draka s nazvom Biblicky Projekt, zatial siri sliz a hnus do okolia...
Ale to neznamena ze nie su normalni ludia medzi 1, 2 a 3. Ved sa maju doplnat, aby prisli na to, kde sa deje chyba a tu eliminovat. Ani 1, ani 2 ani 3 nie su dokonale systemi a maju svoje charakteristicke vady, ktore prislusnici nie su schopní vacsinou identifikovat. Cize zaver: 95 až 99% maju všetci pravdu. Len to 1% treba najst. Aj genialny clovek sa od priemerneho lisi v 1% prace, ktoru vynalozil navyse. AMON SATAN GP a co ja viem ako este sa vola je genialny, da si tu pracu navyse aby ste sa vadili donekonecna.

Re: Nazor

. | 03.06.2018

Ďábel hledí na detaily.

Názorr

Pavol2 | 19.05.2018

Človek nikdy nebude určovať boží zámer, môže ho iba kaziť.

Moj pocit

Som všetko vo všetkom | 15.05.2018

Niekedy mám pocit, alebo ako to nazyvate šiesty zmysel, že GP to všetko ohľadom sv. cirkvi katolíckej vypustil a vypušta zrnká pokryvenej pravdy aby zviedol čo možno ešte zopár kresťanov ak je to len trochu možné.
Ak je sv. cirkej katolícka-len tu založil Ježiš- vyrok Peter Ty si skala, tak prečo su proti rimskokatol . cirkvi v 19 , 20 a 21 storočí tolko prenasledovania a utokov keď vlastne by mala slúžiť GP?

Re: Moj pocit

Oracle 911 | 16.05.2018

Ježiš neplánoval založiť cirkev lebo veľmi dobre vedel, že jeho učenie sa týmto pokriví.
To, že niekto vložil Ježišovi túto vetu do úst vlastne pripravil pôdu na to aby bola vytvorená cirkev, ktorá nielen bude kriviť Ježišovo učenie ale aj urobí z neho Boha. Ostatne pre GP pôvodné Ježišovo učenie ešte stále predstavuje nebezpečenstvo a preto silou mocou nielen pretláča svoje veci a zamlčiava to, čo Ježiš skutočne povedal ale z minulosti aj prenasledoval každého, kto len náznakom chcel žiť podľa nich.

Čo sa týka RKC v súčasnosti, pre GP je už nepotrebný nástroj, ktorý dávno prežil svoju použiteľnosť.

Re: Re: Moj pocit

Július | 16.05.2018

Celý tvoj názor na to je len schválená manipulácia, čo šíri aj KSB a to bez skutočných dokazov...

Re: Re: Re: Moj pocit

Oracle 911 | 16.05.2018

Keby si mal aj vlastné argumenty a nie cudzie okorenené o jedovaté šteky, tak by ti tunajšia komunita aj verila...

Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 16.05.2018

1. vačšina toho, čo píšem sú moje argumenty,
2. na potvrdenie správnosti mojich argumentov dávam dokazy odborníkov, čo sa danému meritu veci venujú,
3.je mi ĺahostajné, či mi ty alebo komunita na vodaSS verí, až tam píšem, tak skor pre tých, čo ešte rozmýšľajú a vedia rozlišovať,
4. tí, na ktorých názoroch mi záleží mi veria,

Až nemáš argumenty, tak sa radšej nevyjadruj, tvoja osobná rovina a šteky ma nezaujímajú...

Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Oracle 911 | 17.05.2018

1. nie, tie ti "niekto" natlačil do hlavy;
2. a odkazy ostatných ignoreješ resp. ich odbiješ tým, že to napísali nepriatelia jedinej správnej viery/cirkvi;
3. inými slovami ty nehľadáš pravdu ale robíš propagandu;
4. blažený sú chudý duchom...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 17.05.2018

1.tvoj hlúpy subjektívny názor, nulový argument, ktorý naznačuje to,že kto má iné názory ako ty nerozmýšla, ukážka poruchy hodnotenia z tvojej strany,
2.lož, častokrát dlho vysvetľujem, používam vlastné názory,vlastné argumenty a aj s podporou odborníkov na daný problém,
3.lož a manipulácia, porucha hodnotenia, ktorá naznačuje,že akýkoĺvek iný názor, ako máš ty je propaganda a nesúhlasiaci človek s tebou nehĺadá pravdu, útok pretože nemáš relevantné argumenty,
4.Hlupák je často horší ako nepriateľ, pretože od hlupáka nie je isté, čo sa dá čakať..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Oracle 911 | 17.05.2018

1. od teba som len videl cirkevné dogmy a citácie cirkvou schválených autorov;
2. platí opak tvojho tvrdenia;
3. platí opak tvojho tvrdenia;
4. pravda ale ty žiaľ si prišiel o zdravý rozum kvôli cirkevnému výplachu mozgu.

Dodávam, že tvoj súčasný stav skôr pripomína utrpenie na Golgote za správnu vec ako blažený stav pri vykonávané správnej veci. A za to nemôžeš viniť nikoho iného ako samého seba lebo je to dôsledok tvojich rozhodnutí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 17.05.2018

No, oracle, uzavrieme to, nechám ti posledné slovo, dobre viem, že na tom vždy chorobne trváš, pretože keby som ti znova napísal, aké kraviny píšeš a prečo, tak by si pokračoval do súdneho dňa a jednako by to Hox musel zmazať a v tom by som ho aj pochopil...
Aj psychiater totiž po čase hodí do smeti to,čo na papieri vytvorí jeho pacient...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Oracle 911 | 17.05.2018

Opakuješ neustále tie bludy, čo ti v RKC nakukali ako pravdu poslednej inštancie.

Neustále vykrikuješ, že ťa Hox cenzuruje a potom napíšeš toto:
>Aj psychiater totiž po čase hodí do smeti to,čo na papieri vytvorí jeho pacient...

Evidentne Hoxova terapia u tebe nefunguje. :D

Re: Moj pocit

Július | 16.05.2018

Pretože RKC bola sila, ktorá znemožňovala zaviesť NWO. Takže, tí, čo vládnu, v súčasnosti 150 najbohatších rodín sveta,( a nie nejaké tajomné GP hierofantov, ako tvrdí KSB), ktorí ,samozrejme túto moc vykonávajú cez prostredníkov sa rozhodli nezničiť RKC priamo, ale zmeniť ju tak, aby miesto náboženstva o skutočnom Bohu, Ježišovi, trojic, sa stala len novým náboženstvom - kultom new age, založenom na zbožštení človeka...
Toto sa začala hlavne po II Vatikánskom koncile, kde značnú moc v RKC prebrali masoni a začali ju postupne deformovať do dnešnej situácie, kde František sa snaží roznymi sposobmi zmeniť povodné učenie RKC.

Re: Re: Moj pocit

Oracle 911 | 16.05.2018

Keby to bola pravda, tak by nedochádzalo k reformným hnutiam vo vnútri RKC kvôli zhýralému životného štýlu cirkevných hodnostárov.
Dodávam, že tieto reformné hnutia, ktoré mali za cieľ primäť cirkevných hodnostárov k tej skromnosti, ktorú hlásali boli často označované za kacírstvo, bezbožnosť a satanizmus...

A táka drobnosť, čo si myslíš ak RKC je skutočne od Boha všemohúceho, vševediaceho a láskyplného dokázali by ju masoni infiltrovať a pretvoriť ju k obrazu svojmu?

Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 16.05.2018

V RKC sa v vykytli zhýralí cirkevní hodnostári, isteže, ale aj morálni a slušní.
Reformné hnutia boli dvojeho druhu :

a) zvnútra RKC, ktorí nekritizovali magistérium RKC a jej učenie, ale život niektorých hodnostárov RKC ,bohatstvo a moc, ktoré neboli v súlade s učením Ježiša a takým bolo napríklad františkánske hnutie, ktoré posunujú v stredoveku RKC správnym smerom, viac k dobročinnosti a nie k bohatstvu, ako učil Ježiš..
b) zvonka RKC, ktoré vyzerali akoby zvnútra, naoko poukazovali na negatívne tendencie v RKC, ale v skutočnosti útočili na doktrínu, magistérium RKC s cieľom ju buď zničiť, alebo aspoń pozmeniť.A tí, ktorí tieto hnutie realizovali boli platení silami, ktoré zničili templárov a plánovali zničiť kresťanstvo v Európe, takými hnutiami boli anglikáni, luteráni, evanjelici, husiti, kališníci,kalvíni, hugenoti, katari, manichejci, valdénski, ariáni a iné hnutia. Keď sa im nepodarilo zničiť RKC, tak dosiahli aspoň odštiepenie časti kresťanstva alebo územia...
Najagresívnejší z nich, ako ariáni, katari a ďalší priamo trvali na likvidácií RKC ako Satana, podobne ,ako uvažuješ ty, čo máš sviatosti RKC za satanizmus a kaniblaizmus, akurát, že ešte nemáš takú moc, ako tie sekty na svojich územiach, kde si mohli dovoliť aj vraždiť katolíkov, keď sa k ním nepridali.

RKC je apoštolská cirkev, ktorá vznikla Jeruzaleme v 1 storočí po smrti Ježiša a na Petrovi, 1 apoštolovi ju založil Ježiš. Jej učenie a magistérium je pravé a je od Boha.
Dokazom sú všetky indície, ktoré sú s RKC v histórie spojené, ktoré potvrdzujú jej pravosť a nemá ju žiadna iná cirkev a ani náboženské hnutie...
Ježiš sám predpovedal, že tak ako mal aj on medzi apoštoli zradcu Judáš, rovnako to bude aj s jeho Cirkvou, takže, ano, Boh ju dovolil masonom infiltrovať a pretvárať, ale prisľúbil jej ,že ju napriek infiltrácií a útokom brány pekelné nepremožu a bude tu do skončenia sveta. Je to jediná inštitúcia, ktorá prežila tak dlho, ríše, štátne útvary padli, ale RKC stále trvá...
Takže,sa Oracle nedočkáš jej zničenia i keby si ju videl v stave klinickej smrti, to len na okraj tvojich túžob o odpise RKC...A ani masoni sa nedočkajú jej zničenia i keď usilovne, storočia pracujú na jej likvidácií zmenou magistéria...Nezmení to ani KSB a jej starci...A ani islam.
Takže nepriatelia RKC nikdy trvale nevyhrajú nad ňou a ani ju nedokážu zničiť..Ježiš ako Boh sa za to zaručil a vyšša inštancia nie je...
viem, oracle, neveríš, ale budeš si musieť zvykať.. :-)

Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Hox | 16.05.2018

RKC se úspěšně likviduje a diskredituje sama, bez číkoli postranní pomoci.
Ježíš založil RKC? :D Teď tu o budulínkovi :)

Jinak, neustále vytrháváš a překrucuješ dvě věty z jednoho mého asi rok starého příspěvku, a vkládáš je do úplně jiného kontextu, než ve kterém byly vysloveny. Proč selektivně vybíráš jen 2 věty a neuvedeš příspěvek vždy celý?

Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 16.05.2018

RKC je len názov, ktorý začal používať od určitého času a skor ako bol Nicejský koncil. Sú o tom dokazateľné písomné záznamy. Takže ano, RKC pochádza priamo z apoštolskej kresťanskej Cirkvi, ktorej prvou hlavou bol Peter ,apoštol Ježiša a vznikla v Jeruzaleme v 1 storočí...

Je smiešna lož, že sa RKC likviduje sama bez vonkajšiej pomoci jej nepriateľov...

Dokazom je už aj Toledský list ,ktorý jasne hovorí o sposobe infiltrácie a likvidácie RKC, kresťanstva,atď...

...Pretože je dlhý a podstata tvojho príspevku je o tom,že ma pokladáš za skrytého satanistu preto,že som mal prístup k materiálom KSB a predsa som zostal verný viere, že Ježiš je Bohočlovek, takže som pre teba kryptosatanista...Nezmenil som totiž názor na Ježiša podĺa učenia starcov v KSB...
Rovnako je iste aj každý kresťan - katolík v tvojich očiach, ktorý mal rovnaké možnosti ako ja poznať podĺa teba pravdu o kresťanstve od KSB, pokladaný za kryptosatanistu. Nie je to tak, Hox ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Hox | 16.05.2018

Tak se podívejme, co jsem doopravdy napsal:

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: svědomí

Hox | 08.08.2017

Tvrzení o božství Ježíše je jen manipulace, lež zavedená ve formě dogmatu do vědomí, mající za cíl tříštit celostné nekonfliktní vnímání světa, to že tomu věří miliarda křesťanů kteří obecně nepřemýšlí o podstatě dogmat, jen je akceptují, to je jedna věc, to, že někdo dále razí toto rozštěpení vědomí i poté, co byla zaostřena jeho pozornost na daný problém a bylo mu vše vysvětleno, to už je projev defektní mravnosti, takovou protilidskou pozici může zastávat opět jen stoupenec tohoto protilidského schématu, stoupenec davo-"elitářského" kryptofašismu.
Dále je to jen předstupeň k dogmatu o tom, že Ježíš se obětoval a vykoupil hříchy všech lidí (další rozštěpení vědomí věřících křesťanů), protože akceptovat, že někdo může svou smrtí vykoupit cizí hřích, a tedy i naopak, já zhreším a někdo mě vykoupí, takže neponesu následky, přijmout toto to znamená stát se v určitém smyslu šíleným, a jako výsledek se do kolektivního šílenstv propadne celá civilizace, což pozorujeme kolem sebe. Síla je v pravdě, ne v množství stoupenců.

Ano, ty jsi skutečně kryptosatanista, protože jsi měl možnost se zamyslet a změnit svoje defektní názory, ale neudělal jsi to, i když máš k dispozici všechny potřebné informace, abys mohl vyvodit potřebné závěry.

Co se týká typů psychiky, KSB nikoho nedělí ani se nechystá, jen popisuje reálný stav který existuje. Tím že popíšu to, co reálně existuje, tak nikoho nedělím, jen odhaluji to, co bylo dříve skryté, což některé běsí doběla, viz tvůj případ.

Lidský typ psychiky se vylučuje s kultovými schématy potlačení svobodné vůle jako například katolická církev, takže nikoliv, pokud dosáhneš lidského typu psychiky, určitě nebudeš posedlým militantním katolíkem jako nyní.

Každý má možnost stát se Člověkem, to znamená i katolík. KSB nikoho nehodnotí, jen informuje, že existují takové a takové typy organizace psychiky a stojí na tom, že normou danou Bohem pro člověka je lidský typ psychiky, což je něco, s čímž může souhlasit každý normální člověk, bude s tím mít problém snad jenom zatvrzelý démon.

Přesvědčení, že Ježíš je Bůh je skutečně znakem nějakého defektu v práci intelektu a celkově ve vnímání světa (výsledkem církevní infoktrinace), ovšem nenapsal jsem nic ve smyslu, že podobný člověk je postižený, to je zase tvůj výmysl.

Napsals: "...taký človek nemože mať podĺa teba normálny intelekt a intuíciu, teda je postihnutý..."
- další lživé tvrzení tvojí strany, nepsal jsem nikde o tom, že co někdo může nebo nemůže mít.
Snažíš se podsouvat nějaké hodnocení a zařazování, ačkoliv za svůj typ psychiky odpovídá před Bohem pouze každý sám a člověk může hodnotit vždy jen zpětně, podle skutků. Kdo řekne "jsem Člověk", jen se podepisuje že je démon. Pokud bys měl argumenty a nebyl demagog, neměl bys potřebu takovýchto psychologických manipulací.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/odpovedi-v-m-zaznobina-na-vybrane-otazky/

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 17.05.2018

Nechci, Hox, aby som podrobne rozobral blbosti, ktoré tam píšeš. Veď ani nechápeš, ako sa intelektuálne blamuješ...
Až to urobím a budem to potom kdekade dávať, kde si o dodokoboch ešte myslia ,že majú rozum a nie sú sekta, tak budú mať jasno...

" to že tomu věří miliarda křesťanů kteří obecně nepřemýšlí o podstatě dogmat, jen je akceptují, to je jedna věc,"

Stámilióny ľudí, ktorí veria na kresťanstvo - obvinil si ich, že nepremýšĺajú, pretože nemjaú tvoj pohĺad na Boha a svetonázor, ktorý učí KSB....

Kto si, Hox, že si myslíš,že máš patent na pravdu a na to,čo je pravda ohĺadom Boha ? Kto ti dáva právo určovať, kto nerozmýšla len preto, že má na Boha iný názor ?
Katolícku teológiu a jej dogmy rozberali špičkovo mysliaci ľudia od staroveku do súčasnosti, ktorí mali vyššie vzdelanie,ako ty, vyššie IQ a opierali sa vo vysvetľovaní o fakta, o ktorých ty nič nevieš.

Každú hlúposť, každú manipuláciu o kresťanstve a Bohu v KSB sa dá bez problémov rozobrať a výsledkom bude, že to nedokážeš ty a ani nikto z KSB vyvrátiť, pretože v tých manipuláciách nemáte jasné dokazy, ale len vaše domnenky, názory, na základe vašich špekulácií a prekrútení...
Tie vám nedávajú istinu pre pravdu..

Kedy konečne, Hox, pochopíš, že KSB nemá patent na Boha a ani monopol na pravdu.
Až to nechápeš, tak si skutočne bigotný..
Ty sa opieraš o KSB, ktorých autori sú takí zbabelí pred svetom, že zostali radšej v anonymite, aby sa neblamovali za svoje lži a manipulácie, keď niekto vzdelaný a eurudovaný ich rozberie pred svetom a odhalí...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Oracle 911 | 17.05.2018

>Kedy konečne, Hox, pochopíš, že KSB nemá patent na Boha a ani monopol na pravdu.

Kedy pochopíš ty, že ani ty a ani RKC nemáte patent na pravdu?! Ako pozerám, tak nikdy.
A zbytok je len jedovatý štek na adresu VP ZSSR a tunajšej komunity.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 17.05.2018

Ja na rozdiel od Hoxa, natvrdím, že ste kryptosatanisti, netvrdím,že kto uznáva tézy KSB o Bohu je nemysliaca bytosť, ktorá nerozmýšla, netvrdím, že ste kanibali, atď..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Oracle 911 | 17.05.2018

Ako by si nazval človeka, ktorý v rámci náboženského rituálu konzumuje mäso a krv aby získal niečo?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 17.05.2018

O tom som ti už písal. Kresťan- katolík Eucharistiu NEKONZUMUJE, ale PRIJÍMA do svojej duše.
Ježiš nie je v jeho duši SKONZUMOVANÝ. V žiadnej forme.
Až nechápeš význam a rozdiel tých slov ,ktoré sú veľkými písmenami, tak je strata času na teba reagovať. Už som ti poradil,aby si sa neplietol do sviatostí katolíkov a teológie kresťanstva, čomu vobec nerozumieš...Si potom značne smiešny a trápny..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Oracle 911 | 17.05.2018

Oprav ma ak sa mýlim ale kresťan to prijíma cez ústa a ide cez žalúdok, čo sa kryje s konzumáciou jedla.
Ostatne cirkev nevysvetlil ako môže niekto dopredu odčiniť niekoho hriech a prijať jeho utrpenie do duše.

Inými slovami sväté prijímanie nie je nič iné ako konzumácia mäsa a krvi na smrť umučeného človeka v symbolickej. A to znamená, že si kryptosatanista.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 17.05.2018

Oprav ma, dokážu ústa, hltan, pažerák, žalúdok človeka skonzumovať ducha ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Oracle 911 | 17.05.2018

Ako sa môže stať z oblátky a vína Ježišovo teloa krv, ktoré sú nositeľmi jeho ducha?
A nechoď na mňa s cirkevnými bludmi a s tým, že nechápem hĺbky kresťanstva.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 18.05.2018

Neodpovedal so, takže znova :

Oprav ma, dokážu ústa, hltan, pažerák, žalúdok človeka skonzumovať ducha ?

K tvojej otázke :

Až sa podľa teba oplátka nemože zmeniť na Eucharistiu, tak potom, ako dochádza k tvojmu takzvanému rituálnemu kanibalizmu ?

"Ako sa môže stať z oblátky a vína Ježišovo teloa krv, ktoré sú nositeľmi jeho ducha?"

Naštuduj si to v katechizme RKC...Nie som za to platený, aby som ti robil učiteľa...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Oracle 911 | 18.05.2018

A presne o tu ide, berieš katechizmus a cirkevné náuky ako pravdu poslednej inštancie. Lenže jedna vec je čo tvrdí cirkev a jeho historici a druhá čo je realita. A vzhľadom na to, že cirkev je a bol účastníkom špinavostí a zločinom proti ľudskosti tak jeho dogmy sú všeličím len nie pravdou lebo po ovocí poznáte ich...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 18.05.2018

Klameš. Katechizmus RKC beriem ako vec viery.
Cirkev je rovnako účastníkom mnohého dobra, to,že tu možeš slobodne písať svoje bláboly vďačíš RKC, ktorá mnohé storočia bránila Európu pre islamom..A RKC vychovávala ľudí, aby si vážili kresťanské a morálne hodnoty vo svojich životoch a spoločenstve a bránili ich pre útokom islamu...
Takže, ovocie Cirkvi je dobré. Keby jej nebolo, ani tu nepíšeš,ale si búchaš 5x hlavu o zem ako správny moslim a ženy by boli v totálnom otroctve, ako je v islame zvykom aj teraz u Saudov, ale aj v Turecku, Nigérií a inde...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Oracle 911 | 18.05.2018

Jedna lož, blud a polopravda za druhou. Smutný výsledok cirkevného vymývania mozgu...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Hox | 17.05.2018

Mezi "nepřemýšlejí o podstatě dogmat" a "nepřemýšlejí" je smyslový rozdíl, který normálně pracující psychika vnímá. Dívat se do zdi je lépe ztrávený čas, než reagovat na tvoje nesmysly.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 17.05.2018

Nadarmo, to, Hox, krútiš...Tým,že napíšeš, že nepremýšĺajú o podstate dogmat :

a) tvrdíš niečo o čom vobec nevieš, či je pravda a pravda to nie je, pretože každý normálny katolík premýšla aj o dogmách RKC, pretože vačšina katolíkov živote prechádza krízou viery, takže daj sa poučiť, keď píšeš bludy, ktorých úlohou je niekoho očierniť...
b) z toho vyplýva, že katolíkov vyrábaš ako nepremýšĺajúce a obmedzené osoby, ktoré prijímajú dogmy ako ovce, čo je lož,

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Oracle 911 | 17.05.2018

Takže:
a) ani katolíkom cirkevné bludy rozum neberie a preto ho vyradia aby im neprekážalo vo viere;
b) katolíci musia poslúchať pápeža a cirkev kvôli dogme v neomylnosti pápeža bez rozmýšľania je fakt t.j. sú skutočne ovcami.

Július si na tom biedne...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 18.05.2018

a) hlúposť, kresťania a hlavne katolíci, ktorí na tie dogmy veria sú jedny z najviac- početne zastúpených náboženstiev tohto sveta,
b) ani nevieš ,čo táraš, keď nevieš, nechápeš, v čom a akým sposobom je pápež neomylný, tak sa aspoň nezosmiešňuj svojou hlúposťou a nevedomosťou...

Si na tom biedne, chceš viesť diskusiu o kresťanstve, sviatostiach a dogmách a nemáš preštudované ani základy...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Oracle 911 | 18.05.2018

a) to ešte neznamená, že je to aj pravda a to, že si vyradil rozum si sa preradil do kategórie pracovného dobytka (elita vrátane cirkevnej má ťa za to), ktorá má žiť na základe "ora et labora" a nemá sa starať do vecí pánov a hlavne RKC, a keby to nestačilo napriek všetkým dobre mieneným varovaniam odmietaš uvažovať nad tu uvedenými vecami;
b) ideš proti oficiálne schválenej dogmy RKC:
http://www.katechizmus.sk/?action=getp&nazov=Neomylnos%9D%20r%EDmskeho%20p%E1pe%9Ea&pstring=891
https://www.postoj.sk/2651/k-veci-o-com-je-papezska-neomylnost
A túto neomylnosť v stredoveku osoboval cirkev a pápež aj na svetské veci.

Naštuduj si históriu, katechizmus a základy kresťanstva... :D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 18.05.2018

a) to ešte neznamená, že to pravda nie je, to nevieš, pretože dogmy sa týkajú viery v Boha a tam nemože nikto povedať, že má 100 % overený vedecký dokaz pre pravdu..
to,že som vyradil rozum je názor sektárskeho blba, rovnako to možem ja napísať o tebe, že si vyrazil rozum,keď veríš,že pohĺad KSB na Boha ako HNR je správny...
b) klameš, pretože nepoznáš poriadne dogmu o neomylnosti pápeža, čím poukjazuješ na svoju hlúposť, tvrdohlavosť a nevedomosť, pretože inak by si nenapísal tento nezmysel :

" katolíci musia poslúchať pápeža a cirkev kvôli dogme v neomylnosti pápeža bez rozmýšľania je fakt t.j. sú skutočne ovcami."

Ty totiž nechápeš ani význam toho, čo sám napíšeš. Nestačí sem kopírovať nejaké odkazy, keď nechápeš ich zmysel...Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Oracle 911 | 18.05.2018

a) cirkev po stáročia verila, že Zem je plochá a bolo to jeho učenie t.j. tvoje argumenty sú neplatné;
b) plochá Zem bola pápežom uznávaná doktrína, ktokoľvek sa tomu protivil učeniu cirkvi a pápežovi t.j. tvoje argumenty sú neplatné.

Nuž Július ty si tu jediný, kto nechápe čo číta a píše...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 18.05.2018

Argumentovať tým, že moje argumenty sú neplatné preto,že kedysi ľudia verili, že Zem je plochá, čo nebolo žiadnou dogmou RKC, ale len rozšíreným názorom spoločnosti tej doby, je znakom nedostatku rozumu a rozlišovania...

b) nepleť si vtedajšie poznatky a názory o prírode, ktoré mala spoločnosť a aj Cirkev s magistériom - teda učením RKC a dogmami RKC, ale chápem, že tebe je to zbytočné písať, rozdiel nie si schopný chápať...

Nie je možná normálna výmena názorov, keď osoba ako ty nemá základné informácie,nechápe terminológiu, takže pletie piate cez deviate...

Doteraz veda vyvracia tvrdenia len pár rokov staré, ktoré mala o daných javoch a o prírode len pred pár desaťročiami a neznamená to,že je celá veda podvod.. :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Oracle 911 | 18.05.2018

Hej, a potom prečo upaľovali ľudí ako kacírov za tvrdenie, že Zem je guľatá?!

Nevieš o čom rozprávaš, šíriš bludy a lži, a už vôbec nemáš morálnu integritu...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 19.05.2018

Ani nevieš, ako to bolo s G.Brunom a trepeš kraviny,ako vždy...
Mal by si byť rád, že som s tebou vobec strácal čas pri tvojej nevedomosti...
Ale to pre druhých, aby videli na vlastné oči tvoju hlúposť...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Oracle 911 | 19.05.2018

Galileiho súdila RKC za dielo "Dialóg", takže Július netrep kraviny...

>Mal by si byť rád, že som s tebou vobec strácal čas pri tvojej nevedomosti...
Ale to pre druhých, aby videli na vlastné oči tvoju hlúposť...

Tvoje vyjadrovanie nie je práve kresťanské alebo toto je prax, ku ktorému RKC vyzýva.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 19.05.2018

Aké kraviny. Predtým si riešil G. Bruna, reagoval som na G. Bruna a odrazu vytiahneš inú osobu a ešte ma obviníš ? Daj sa liečiť, dobre ?
Okrem toho ja tu netvrdím,že je inkvizícia nevinná a nikdy som to nerobil.
A Galilea inkvizícia neupálila...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Oracle 911 | 20.05.2018

Bruno nebol jediný ale najznámejší, ktorého upálili za tvrdenie, že Zem je guľatá.
A inkvizícia pod koho bol patronátom, žeby pod pápeža a RKC? Toto ale robí z RKC spolupáchateľa dosť nepekných vecí...
A čo sa týka Galilea tomu dali de facto na výber, buď odvolá svoje učenie alebo ho upália.

Kresťanská morálka a láska v praxi tak u teba ako aj RKC...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 21.05.2018

Historická realita je taková, že Giordano Bruno se dopouštěl kriminálních zločinů. Byl vrah a také jako agent a konfident cizí mocnosti.
Dominikánský řád proti němu vedl r. 1576 proces kvůli herezi, Bruno však opustil svůj konvent v Římě a uprchl z italského území. Když mu v tom chtěl převor kláštera zabránit, zavraždil jej a hodil do Tibery, jak uvádějí svorně Konrád Kubeš ve své Apologetické abecedě (heslo: Bruno) i John Bossy. Za tento kriminální delikt byl pak hledán církevní inkvizicí i světskými soudy po celé Evropě.
Bruno též jako první hlásal teorii o nadčlověku, jenž se prý musí prosadit násilím a krutostí. Tyto názory v 19. století převzali Friedrich Nietsche a od něj potom šéfideolog německého nacismu Alfred Rosenberg. Bruna se dovolával i šéfideolog italského fašismu Giovanni Gentile. Zarážející je přitom arogance, s jakou Bruno vystupoval. Jeho spisy jsou plny netolerance a nadávek vůči všem, s jejichž názory nesouhlasil. Při disputaci v Oxfordu vyvolal obrovskou bouři nevole, protože své oponenty urážel a zesměšňoval. Nemusel se však obávat postihu, protože nad ním držela ochrannou ruku královna Alžběta.
To nebylo náhodou. Alžběta krvavě pronásledovala katolíky, kteří se odmítli vzdát své víry. Tisíce jich skončily na popravištích, kněží, působící v zemi ilegálně a tajně vysluhující svátostmi, bývali většinou zabíjeni nelidským způsobem: čtvrcením, páráním břicha, ubíjením holí apod. Obětmi Alžbětiny hrůzné perzekuce katolíků se stali i jezuité sv. Edmund Campion a sv. John Ogilvie, kteří studovali a získali formaci v jezuitské koleji v Brně, odkud byli tajně posláni do Anglie.
V katolické Evropě existovala řada center, kde byli připravováni mladí kněží - misionáři pro ilegální pastoraci mezi katolíky v Anglii. Nejznámější jsou Řím, ve Francii potom Remeš a Douai. Královnin první ministr a organizátor protikatolického teroru lord Francis Walsingham potřeboval informace, kdy, z kterého místa a kolik katolických duchovních odplulo na britské ostrovy. K tomu ovšem byl nezbytný agent - informátor. Toho nalezl právě v Brunovi.

Bossy zveřejnil ve svém spise doklady, že Bruno byl Walsinghamem a jeho tajnou rozvědkou přímo úkolován k cestám do zahraničí, k navazování kontaktů a k podávání zpráv, kdy a kde se vylodí v Anglii kolik kněží, takže Walsinghamova policie je mohla okamžitě zatknout, uvěznit a později popravit.

Bruno pronikal jako agent i do prostředí anglických katolíků, žijících v ilegalitě a podával o nich informace. Ti byli potom zatýkáni, mučeni a popravováni. Dokumenty o tomto Brunově udavačství existují z let 1583-5. Tuto skutečnost potvrzuje i francouzský vyslanec v Anglii Michel de Castelnau, jenž se stává nakonec informátorem inkvizice o Brunově pohybu po Evropě. Bruno po r. 1585 z neznámých důvodů opouští Anglii. Působí nejprve ve Frankfurtu nad Mohanem, odkud se přesouvá do severní Itálie. R. 1592 byl zatčen inkvizicí v Benátkách a dopraven do Říma.
Papež svatého života Klement VIII. by mu pravděpodobně udělil milost, kdyby o ni Bruno požádal. Ten to ale ve své pyšné zatvrzelosti neučinil. Po Brunově smrti se papež Klement celou noc modlil na posvátných schodech naproti Lateránské baziliky za spásu jeho duše. Brunovo upálení bylo poslední popravou kacíře v papežském Římě.

Taková je pravda o Giordanu Brunovi. Protikatolická propaganda tvrdí, že byl upálen proto, poněvadž hájil Kopernikovu teorii o Slunci jako středu vesmíru. Bruno ji skutečně zastával, avšak nebyl souzen za to, že ji bránil, ale za to, že se jí dovolával v souvislosti s panteistickými bludy, které hlásal.

G.Bruno bol vrah, konfident, udavač, žiadne neviniatko. Kráľovná Alžbeta povraždila viac katolíkov v Anglicku, ako za 500 rokov zabila inkvizícia, to samé dokázali husiti v Čechách.
Nariek tomu Cirkev a inkvizícia urobila chybu, ohĺadom G.Bruna..
Sranda je,že na RKC nenecháš ani jednu nitku suchú ,ale vraždy heretikov a nepriateľov RKC si nevšímaš..
Ale to je v sekte Pjakina bežná prax..
Konceptuálna morálka dvojtého metra v praxi a u teba...

Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Oracle 911 | 17.05.2018

Zdravo mysliaci človek, ktorý nemusí byť členom žiadnej cirkvi by v lepšom prípade krútil hlavou v horšom by bol zhrozený lebo Boha všemohúceho, vše-vedúceho a láskyplného máš de facto buď za neschopného ťuťmáka alebo za sadistu/sado-masochistu s pochybnou morálkou či za nejakého bipolára, ktorý z lásky púšťa do cirkvi pochybné existencie napr. masonov, pedofilov a satanistov. Pritom tieto existencie nielenže nie sú napravení alebo vylúčení ale aj získavajú funkcie. Ak toto posudzuješ ako za čin hodný Ježiša a Boha, tak pre teba šialenstvo je norma.
V zdravej spoločnosti nielen by si skončil v ústave a ten kto ti a ostatným vymyl hlavu by skončil vo väzení ale tento jav by sa ani nevyskytoval.

Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 17.05.2018

Nič nechápeš, čo píšem. Aj preto,že vieš kulové o kresťanstve..
A tlsté knihy KSB ti nepomožu...
Záver tvojho príspevku je jasný. Keby si mal moc, tak sa chováš ako ariáni a katari,ktorí prenasledovali katolíkov.Teraz ti zostávajú len vyhrážky, ústavu a vazenia...
Je šťastím pre spoločnosť, že obmedzenci ako ty so sektárskou pravdou a pohĺadom na svet majú nulovú moc v spoločnosti. Zostáva ti len si hladiť ego na diskusii, kde ťa možno pár nickov rovnakej sekty ešte berie vážne...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Oracle 911 | 17.05.2018

Chápem čo píšeš ale tebou a katolíckou cirkvou hlásané dogmy sú proti zdravému rozumu a sú inštitualizovanou formou šialenstva.

Dodávam, že som sa ti nevyhrážal, hoci podľa mňa patríš do nejakého ústavu na liečenie psychických nemocí.
A čo sa týka ariánov a katarov na ich adresu RKC, ktorej zdroje cituješ nemal dôvod napísať nič dobré, takže historickú analógiu Goebblesovej propagandy sem neťahaj.

A zbytok je len jedovatý štek.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 17.05.2018

"Chápem čo píšeš ale tebou a katolíckou cirkvou hlásané dogmy sú proti zdravému rozumu a sú inštitualizovanou formou šialenstva."

Názor klasického sektára, ktorý by najradšej všetkých, ktorý majú odlišnú vieru od neho zavrel do blázinca, pričom si neuvedomuje svoj postih a zombírovaný mozog..

Naznačuješ, že katolíci patria do blázinca, vyhrážal si sa mi trestom HNR, keď nepríjmem bludy KSB o Bohu a zotrvám vo svoje katolíckej viere, ktorá je pre teba satanizmus a kanibalizmus a prečiaca sa zdravému rozumu...Takže, klasicky, klameš.

"nemal dôvod napísať nič dobré"

Aký mal dovod nevieš, len manipuluješ, dovodom mohlo byť hlavne poukázať na skutočnú historickú pravdu o ariánoch a kataroch...
Ostatne, dovod, aký mal autor nie je podstatný, podstatné je,či je to historická pravda, ktorá sa dá dokázať v starých kronikách, zachovaných listinách tých dob a pravda je taká, že také dokazy existujú. Takže historik neklame...

Až by si argumentoval,že všetky fyzické dokazy a listiny sú sfalšované a nedokážeš,že sú sfalšované, tak si nedokázal nič...
A tie fyzické dokazy a listiny boli uznané súčasnou vedou za pravé a nepotvrdilo sa,že sú to falzifikáty...

Ešte niečo, Oracle ? :-)
Vieš, veda a dokazy sa nerobia podĺa tvojich nálad a vrtochov.. :-)Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Oracle 911 | 17.05.2018

Všetko čo si napísal o mne platí na teba, volá sa to projekcia.

Čo sa týka Katarov a ariánov, kto ich označil za nepriateľa Boha a Ježiša, žeby RKC? Hitler mal za nepriateľa všetkého dobrého zas Stalinské ZSSR, a Goebblesova propaganda sa činila.
Táto historická paralela diskvalifikuje aspoň polovicu tvojich argumentov.

Čo sa týka listín, ako sa nazýva kópia, ku ktorému doložiteľne neexistuje originál, žeby podvrh?

Vieš, veda a dokazy sa nerobia podĺa tvojich nálad a vrtochov.. :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 17.05.2018

Musíš sa dať liečiť...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Oracle 911 | 17.05.2018

Nakŕmia ťa vlastnými slovami a urobíš to, z čoho obviňuješ mňa, na osobný útok.

Toľko o tvojej morálnej nadradenosti. :D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 17.05.2018

Ani posledné slovo ,ani diskusia, ani nekonečné obvińovanie druhých z tvojich chýb nevylieči tvoj postih..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Oracle 911 | 17.05.2018

Ak si ty etalónom orálnej integrity, psychického zdravia a zdravého rozumu, tak radšej patrím do kategórie postihnutých.
Len pripomeniem, že nie ja som bludár a klamár.
Dôkaz na to, že Július je bludár:
https://pastebin.com/LL6j1eK8
Dôkazy toho, že je klamár bez morálnej integrity, ktorý len provokuje a dehonestuje:
http://www.vodaksb.eu/diskuse-archiv-3/comment-page-13/#comment-55535
http://leva-net.webnode.cz/products/obklicovatele-vsech-zemi-obklicte-se-a-zanechte-vsi-nadeje-komentar-k-clanku-pozorovatelky-na-aeronetu/discussioncbm_380770/150/

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 18.05.2018

Dobré odkazy, dokazujú, že mám pravdu, takže je vidieť, že si klamár a bludár.
Ale na pochopenie toho,že mám pravdu treba inteligenciu a rozlišovanie...

Aký si vulgárny primitív je vidieť tu :

Oracle 911 20.11.2017 o 16:51

V čom má ten klinický debil a slaboduchý manipulátor pravdu?! Že Brusel chystá spáchať politickú samovraždu a nikto jeho uznesenia nebude plniť?http://www.vodaksb.eu/diskuse-archiv-4/comment-page-18/#comment-88858

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Oracle 911 | 18.05.2018

15.5.208 si napísal toto:
https://slobodnyvyber.sk/este-raz-a-pomaly-pre-menej-chapavych-vysvetlime-ako-sa-slovenska-vlada-zaviazala-presadit-migracnu-politiku/

…Slovenská vláda vytvorila orgán, ktorý bude presadzovať medzinárodné záväzky vyplývajúce z programu OSN Agenda 2030. Súčasťou tohto programu je aj presadenie migrácie.
V roku 2015 bol na pôde OSN prijatý program Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj. Slovensko pripojilo svoj podpis k tomuto programu a súhlasilo, že ho bude presadzovať. Následne slovenská vláda vytvorila uznesením vlády SR č. 350 z 24. júla 2017 Radu vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj. Táto Rada zabezpečí, že otázka udržateľného rozvoja sa stane integrálnou súčasťou všetkých verejných politík. Jej prvé zasadnutie sa konalo dňa 12. decembra 2017. Štatút tejto Rady spomína presadenie Agendy 2030 ako celku, t.j. vrátane migračnej politiky.
Pracovným orgánom Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj je Pracovná skupina pre implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a prípravu Národného investičného plánu Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030. V pracovnej skupine zasadajú zástupcovia analytických jednotiek ministerstiev a predstavitelia zainteresovaných aktérov na expertnej úrovni. Rovnako ako pri Rade vlády, aj štatút Pracovnej skupiny spomína presadenie Agendy 2030 ako celku, t.j. vrátane migračnej politiky.

Takže si to zhrňme – vláda sa zaviazala presadiť Agendu 2030. Súčasťou programu Agenda 2030 je aj podpora migračnej politiky, resp. mobility. V bode Cieľ 10.7 tejto Agendy sa píše: „Uľahčiť systematickú, bezpečnú, pravidelnú a zodpovednú migráciu a mobilitu ľudí, a to aj prostredníctvom implementácie plánovaných a dobre manažovaných migračných politík“

Záver

Záver je jednoznačný. Slovenská vláda je pripravená plniť záväzok z Agendy 2030 z oblasti migračnej politiky

Uľahčiť systematickú, bezpečnú, pravidelnú a zodpovednú migráciu a mobilitu ľudí, a to aj prostredníctvom implementácie plánovaných a dobre manažovaných migračných politík…

Takže, už sa to hodne blíži, čo som tu prognózoval a bol označený za klinického debila…

Čo prognózoval Oracle ?

Oracle 911 16.8.2017 o 19:12

Pustite to video z tlačovej besedy na TA3 ešte raz a pomaly vetu po vete snáď dôjde vám čo povedali. V tom videu Fico jasne povedal, že:
-Slovensko je už v jadre lebo od nej závisia mnohé veci;
-V4 je platforma na presadenie národných záujmov Slovenska (združuje cca 65 miliónov ľudí);
-bez toho aby sme sadli za jeden stôl s Francúzskom a s Nemeckom svoje si nepresadíme;
-lobuje za reformovanie EU;
-EU je náš životný priestor.
Lajčák povedal, že sme dôležitý, to jadro zmení a prakticky zopakoval to čo povedal Fico…
A s týmto súvisí to, že 19. septembra Lajčák t.j. slovenský zahraničný minister navštívi Trumpa a to na ŽIADOSŤ Trumpa. A takto navštívil Trumpa LEN Lavrov! Takže zo Slovenska a v širšom zmysle aj V4 sa stáva centrom riadenia t.j. bude u nás pokoj a migranti cez kvóty a na zmluvu NEBUDÚ (nech nás zvedavec akokoľvek presviedča o opaku) a našou pákou bude Nemecko.

Zakrátko sa presvedčíme, kto mal pravdu…
http://www.vodaksb.eu/diskuse/comment-page-25/#comment-136331

Dôkaz: Vyšlo najavo, že za slovenskú vládu Marrákešskú deklaráciu nikto nepodpísal:
https://www.hlavnespravy.sk/zahada-podpisu-pod-marrakesskou-deklaraciou-vyriesena/1404302

Takže nielen si vydal za pravdu blud ale aj si dosť hrubo zaútočil a preto si slaboduchý bludár, luhár, manipulátor s diagnózou klinický debil.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 18.05.2018

Daj dokaz, že to nikto nepodpísal. Povedal to Blaha, Lajčák, ale to sú len reči...nie dokazy. Rečiam politikov sa veriť nedá...
Okrem toho, všetko, čo som napísal v tom príspevku je pravda.
A,Oracle, nepleť si v zápale Agendu 2030, ktorú vláda schválila s Marakéšskou deklaráciou.

Cieľ 10.7 tejto Agendy sa píše: „Uľahčiť systematickú, bezpečnú, pravidelnú a zodpovednú migráciu a mobilitu ľudí, a to aj prostredníctvom implementácie plánovaných a dobre manažovaných migračných politík“

Takže ten luhár, manipulátor a bludár je niekto iný ,ktorý ani nerozozná rozdiel medzi _Agendou 2030 a Marakéšskou deklaráciou....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Oracle 911 | 18.05.2018

Ako som povedal, ty si tu neprišiel hľadať pravdu ty si tu na misií pretlačiť svoju.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 18.05.2018

Ty si nepriznáš, že klameš a si hlúpy, ani keby si to dostal potvrdené znaleckým posudkom od odborníkov..
Rovnako si nepriznáš, že si argumentačne prehral...
Inteligentný človek by to totiž pochopil a aspoň sa odmlčal ,aby sa ešte viac nezosmiešnil..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Oracle 911 | 18.05.2018

1) Na nič iné nezmôžeš len na slaboduchý lživý hysterický osobný útok.
2) Na tom dokumente nie je náš podpis=pre nás je to nezáväzné.

PS: Mal by si vypadnúť lebo raz ťa trafí šľak pri písaní reakcií na príspevky..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 19.05.2018

1.Práveže ty sa na nič nezmožeš, lebo nemáš žiadne argumenty, potíš tu len svoje hlúposti a nechápavosť.
2.Nie je žiadny dokaz, že ten podpis na Marakkéšskej zmluve nie je, rečiam politikov sa nedá veriť, to vie aj malé decko, len do tvojho obmedzeného mozgu to ešte nedošlo, že politici bežne klamú, vrátane tvojho idola Fica.

PS: Raď si svojím deťom, čo majú robiť, až sa na ne vobec zmožeš, tvoje odporúčania ma nezaujímajú..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Oracle 911 | 19.05.2018

1) Moje argumenty som už uviedol a opakovať sa nemienim, pritom každý môže vidieť, že: opakuješ bludy RKC, vydávaš svoje fantazmagórie, bludy a lži za objektívnu pravdu a útočíš ak ti niekto oponuje resp. nesúhlasí s tebou. Skratka prezentuješ kresťanskú morálku a lásku v praxi.
2) Takto by si mohol odbiť hociktoré oficiálne vládne vyhlásenie, vrátane vyhlásenie maďarského MZV Szíjjártó-ho a celej Orbánovej vlády...

PS: Boh ti odpustí tak, ako ty odpúšťaš tým čo proti tebe hrešili/krivdili, ale ty neodpúšťaš (vidím to na tvojom správaní) a to žiaľ znamená, že Boh ti nielen neodpustí tvoje tunajšie počínanie ale neunikneš ani jeho následkom...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 19.05.2018

1.Žiadne argumenty si neuviedol, len hlúposti, nevedomosti, lži a manipulácie, ktoré som ti vyvrátil.
2.Klameš, názory 2 politikov podané sposobom, ako o tom informovali, nie sú žiadnym oficiálnym vyhlásením vlády. Ďalšia tvoja hlúposť a nevedomosť, keď rozdiel nepoznáš a nechápeš.

PS: Nie si Boh a do mojho svedomia nevidíš, poukázanie na tvoje hlúposti, omyly, manipulácie nemá nič spoločné s odpúšťaním, skor so službou verejnosti a snahou poukázať na niečo ,čo poškodzuje druhých, ktorí nie sú dostatočne informovaní, aby tým hlúpostiam verili.
Robím tým službu spoločnosti.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Oracle 911 | 20.05.2018

1) Koho sme načapali na klamstve, lži a šírení hlúpostí si bol ty, nie ja.
2) Povedal si v podstate, že "všetci politici klamú", tak nemudruj a mer každému rovnakým spôsobom ale ty ako notorický bludár, klamár a slaboduchý manipulátor s "kresťanskou morálkou" toho schopný nie si.

PS: Klameš, šíriš bludy a lži s tým, že ich vydávaš za pravdu, a bol si nie raz upozornený, že toto nemáš robiť, tak si to vyžer...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 21.05.2018

1.Teba som už toĺkokrát načapal na klamstve, že sa to už ani nedá spočítať...Doteraz si nedokázal svoje klamstvo, či žalúdok človeka može skonzumovať ducha...:-) Doteraz si nedokázal svoje klamstvo z roku 2015, že ZAKRÁTKO Merkelbabu vygrcajú z Nemecka, že priemyselné národné elity Nemecka zastavia imigráciu moslimov a ďalšie klamstvá..
Mňa sta na žiadnom klamstvee nenačapali. Len ste prekrútili zmysel toho,čo som napísal a to ste tvrdili, že som napísal, nič viac..
2.Znova klameš, nič také som nepovedal. Prekrucuješ, tak ako sa ti to hodí...

PS klameš a šíriš bludy akurát ty...

Psicek a macicka navarili

Kolko budes zit | 14.05.2018

Asi netreba pre gramotnich popisovat protirecenia, sofizmy, demagogie, ci skutocne ciele textu. Citat vedia, hlavou maju a KOB poznaju a p. Pjakina pocuvaju. Stale vidno, ze je to zlatanina-gulas jehovistickych autorov s pseudo krestanskych textov, ktorymi " korunu" ( priam parohy) nasadzuje islamizacia- ale pre autorov neprijemne v skutku okato ukazuje ich SKUTOCNE NENAPOJENIE na DUCHOVNY SVET, ktore mnohi duchovni textom kritizovaneho " krestanstva" nesporne mali. Ukazuje to zalostnu duchovnu uroven, aku pripravuju autori a ich " ideologicky stab" buducim generaciam. Ked sami nemaju, nemozu nic viac ponuknut. Staci par " mudrosti" z textu vybrat.... 1." ...Pavol SA na Boha cez svoje SVEDOMIE neobratil..." ...Pavol bol zid..." Pozn. Logicky, AK Pavol bol zid, tak nema SVEDOMIE a tak SA s nim ani nemohol k Bohu obracat. AK by mal SVEDOMIE, nemusi SA k Bohu obracat, lebo Boh je v nom. AK by mal SVEDOMIE nekonal by to, co konal! Znak 2. trojuholnikov v sebe postrada treti trojuholnik, ktory vyjadruje SVEDOMIE, a to je znak sivitov. 2. ..."40 rokov pred ZNICENIM chramu Boh neprijimal obete..." Pozn. Evidentne autori maju take slabe ROZLISENIE, ze nerozlisuju pojmy Stvoritel a hospodin-gosudar-pan-otrokar. Stvoritel-Tvorca vsetkeho NIKDY! neziadal obete ziadnej. Hospodin - hospodar na cudzom-co nevytvoril, len ovladol- ukradol ziada obete, kedze... A uz viete preco vsetky biblicke cirkvi odmietaju Dualizmus- za CIM by sa zamaskoval ich satan? 3. A "jadro" "osnova" "pointa" "intelektualny vyron" autorov clanku- "v Koranu bylo ohlaseno odmitnuti uceni o magii krvi jehoz obeti se stalo historicky REALNE krestanstvi". Pozn. Smiat sa, plakat? To je ako, ked sa tri odpudive hlavy draka navzajom hadaju, ktora je ohyzdnejsia, ci ta pod nazvom judaizmus, vatikanizmus alebo islam a telo draka s nazvom Biblicky Projekt, zatial siri sliz a hnus do okolia... Kedy pochopia ludia urovne autorov, ze nedorastli ani do rozmeru demagogie tych duchovnych " historickych krestanov na ktorich sa kritikou prizivuju a vobec uz jehovistickych autorov, ktori vedia, i to co si Pavol "myslel"... a kedze tito su nam priezracni, tak oni priam kricia z textov svoju " nelogicnost, manipulaciu, podsuvanie..." Alebo si myslia, ze citatelia su az taki hlupi? Podla seba sudia...?

civilizacia

RiMaN | 14.05.2018

V prvom rade si treba uvedomit, ze materialy Koncepcie vznikli v Ruskom priestore, s inou historickou skusenostou. U nas, na rozdiel od nich, alebo USA, je Pismo prelozene velmi dobre, a prave v poslednom case (cca 2 roky) sa zacinaju aj u nas vydavat "spravne revidovane" knihy. A prave preto ma Cirkev Pismo a tradiciu - najskor hladam v Pisme a potom konfrontujem s tradiciou, cize precitam si knihy aj spred 2 vatikanskeho koncilu, spred 100 rokov (librinostri). No a k ulohe Cirkvi - vysla kedysi kniha "Jak katolicka cirkev budovala zapadni civilizaci". Ponuka mnohe prekvapenia.

Globální prediktor z rodu Enku se jmenuje Comoposouru.

Karel K. | 13.05.2018

Bohové, lidé - adamité zrození z prachu a roboti žijí na Zemi vedle sebe, a vedou poslední válku proti Člověku. Globální prediktor z rodu Enku se jmenuje Comoposouru. V Listopadu 2018 začne restart a vyčištění čistého semene od plév.


https://www.youtube.com/watch?v=uHQzu5gAqvc


http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry/

názor

Július | 13.05.2018

Zasa ďalšia spŕška manipulácií a útokov na kresťanstvo...Ale čo iné tu čakať, však ?

"Tento kult všemožných slabostí vedl k tomu, že v biblické civilizaci se takzvané „křesťanské společnosti“ staly nevolníky-otroky mezinárodní globální rasové židovské „elity“, jak to bylo předvídáno v doktríně Deuteronomia-Izajáše: otrok musí být ve vztahu ke svému pánu-veliteli všestranně oslaben, aby na něm byl závislý."

Ďalšia kravina. Od 4 storočia, kedy v Ríme bolo ediktom zakázané prenasledovanie kresťanov došlo k rozkvetu stredovekej Európy, ktorá si dokázala poradiť aj s islamom a zastaviť ho, takže taká slabá nebola, ako tu autori manipulujú. A rovnako kresťanský rád templárov až do začiatku 14 storočia, keď boli nepriateľmi zlikvidovaný držal pod kontrolou stredoveké financie kresťanskej európy. A k tomu dopomohlo práve kresťanstvo...
Práve oslabenie kresťanstva od 14 storočia sposobilo značné problémy...


Samé bludy sú v tom článku..

Re: názor

Paľo | 13.05.2018

Toľko bludov v tak krátkom príspevku Jules pochábes, že sa nehanbíš.
Robíš to z nevedomosti (obmedzenosti aspoň trochu mozaikovo myslieť), načítaním množstva kravín, alebo to robíš vedome?

No daj aký rozkvet stredovekej Európy bol po 4. stor., to som strááášne zvedavý.
Kedy si kresťanstvo poradilo s islamom? Pokiaľ viem tak min. do 10. - 11. stor. bolo centrum učenosti práve v islamskom svete...a v Európe sa len tápalo v mnohých veciach. A islam bol pevne usadený na viacerých územiach Európy a v Španielsku pôsobil v 10. a 11. stor. aj Cordobský kalifát, ktorý siahal v istých rokoch aj na juh terajšieho Francúzska.
A kresťanský rád templárov, najväčších vtedajších úžerníkov? Tak to boli skutoční "kresťania", prisahám pánu Bohu, pochábes...:))
Už ti tie tvoje debiliny vyvrátil tuším udo a ty stále melieš svoje, ako ťažko pokazený verkeľ!
Oslabenie kresťanstva po 14. storočí? A kedy sa rozpadlo na východnú a západnú vetvu. A v stredoveku samozrejme už mnohí tým viacerým grckám v biblii prestávali veriť a tak sa ďalej štepilo a štepilo a teraz máme desiatky, ak nie stovky rôznych "kresťanských" siekt a ešte aj sloboši chcú vybudovať biblický Šalamúnov chrám pre všetkých.

Ah, keby tá blbosť kvitla, tak aspoň osly obžerú, alebo ťavy opľujú - pochabého demagóga...

Re: Re: názor

Július | 14.05.2018

Šírenie islamu bolo v Európe hodne potlačené Karolom Martelom po bitke pri Tours v roku 732.
Neskor islam postupne vyhnali aj zo Španielska..
Stredoveká Európa, hlavne Franská ríša mala zásluhu na rozvoji kresťanstva, potlačovaní islamu, rozvoji remiesiel, obchodu, stavebníctva, gotika je niečo, čo obdivuje aj dnešná architektúra, islam nič také nemá...
Stredoveká kresťanská Európa mohla nadviazať na dedičstvo antiky a predchádzajúcich ríš, zatiaľ, čo islam, arabi boli len kočovníci, prinmitívne púštne kmene,analfabeti a vrahovia ako Mohamed..
Islam nemal žiadnu kutúru ani umenie a ani znalosti a vedu, veď povodní moslimovia, to sú primitívne kočovnícke púštne kmeňa z Arabského poloostrova, ktoré len agresiou,vojenskou silou,drancovaním, vraždením dobili územia, ktoré potom zotročili. Buď sa stali všetci moslimovia, alebo museli platiť džizju, aby prežili je to zakotvené priamo v koráne. Kultúru, umenie, všetko moslimovia ukradli hlavne z Byzancie a dobitých území, pretože sami nic také nemali boli primitívni...
Ale nakoniec, napriek tomu, že vplyvom výbojov si podmanili iné národy, tak či tak neskor islam sposobil iba úpadok, čo dokázali nasledujúce storočia, kedy čoraz viac islam upadal voči kresťanskej Európe...
Udo vyvrátil o templároch kulové.
Templári stabilizovali financie kresťanskej Európy.Vplyvom ich bankovníctva sa rozvíja po celej Európe obchod..
Pretože peniaze vtedy nekontrolovali nepriateľa kresťanstva, ako sa to stalo postupne, ale nezadržateľne po páde templárov, čoho výsledky vidíme dodnes.
Takže nie je nič také ako biblický projekt, ale len judaisticko - talmudský projket, čo autori KSB akosi nechcú jasne pomenovať...
V stredoveku, tie rozne kresťanské, sekty, ktoré sa ti tak páčia, často nemali s kresťanstvom nič spoločné boli to sekty, ktoré už vtedy finacovali nepriatelia kresťanstva a konali na území, ktoré ovládali teror, preto proti nim museli kresťanskí panovníci zakročiť..
Katari neboli žiadne neviniatka...

Je zaujímavé, že tvoje invektívy a osobná rovina nie je dovodom, aby ťa Hox vymazal, ako píšem, uplatňuje tu dvojitý meter...

Re: Re: Re: názor

Paľo | 14.05.2018

No to si moc nezahviezdil s tou ďalšou kopou demagógie a hlúposti, ako je už u teba zvykom, Jules pochábes.
Takže tí barbari v Európe po 4. storočí čo, aký rozkvet, objavy...? Toto obdobie sa nazýva temným stredovekom v Európe, demagóges.
A gotika, to už je 12. stor. - a odkiaľ vtedy prišli tí kamenícky majstri, kam sa predtým chodili učiť? A 12. stor. to už je iné obdobie a práve vtedy nastáva rozkvet, hlavne Západnej Európy, keď ešte RKC zakazuje úrok, hoci potom templári ho s požehnaním pápeža rozvinuli do úžerníckych praktík, ktoré predčili aj židov a vtedy bolo úplne iné kresťanstvo (kult Čiernej Madony, ktorý sa RKC, podobne ako ty, snaží obalamutiť a ponúka mnoho zvrátených vysvetlení) a fungoval úplne iný peňažný systém až ho templári a vtedajšie "kresťanské" elity neskurvili.
A prišli morové rany a tretina "pravoverných" išla na onen svet za všetok ten "kresťanský" progres...čo je zákonitá "reč" Boha na špinavosti a odklon.
Templári teda práve destabilizovali financie, ale to do tvojej gebule zahltenej množstvom demagógie asi nepolezie.
Pri úroku v spoločnosti je najskôr obrovský vzlet, a potom nasleduje krutý pád. V dnešnej dobe rôzne finančné a ekonomické krízy, keď sa štáty dostanú zúfalými finančnými intervenciami a nákupom ďalších dlhov na trhoch do ešte silnejšej dlhovej a samovražednej slučky.
Templári boli projektom GP cez pápeženstvo, ty odborník na všetko.

"Islam nemal žiadnu kutúru ani umenie a ani znalosti a vedu, veď povodní moslimovia, to sú primitívne kočovnícke púštne kmeňa z Arabského poloostrova, ktoré len agresiou,vojenskou silou,drancovaním, vraždením dobili územia, ktoré potom zotročili."

To môže napísať len hlupák a demagóg tvojho kalibru.
Veda pokladá X. – XI. stor. za periódu Strednej Ázie – celá plejáda vedcov pracovala v Maverannahre (oblasť medzi Amudarjou a Syrdarjou), čo malo obrovský vplyv na vtedajší svet a tu patrí aj Abu Ali Husajn ibn Abdallah ibn Sina, ktorý je v Európe známy pod menom Avicenna (16.8.980 – 18.6.1037).
Bol to slávny lekár, matematik a astronóm, spisovateľ a básnik, mysliteľ a znalec hudby. Zhromaždil obrovské množstvo faktologického materiálu a vyvinul rôzne metódy bádania v mineralógii, hlavné sú úvahy o zložení a vlastnostiach minerálov, o príčinách vytvárania horstiev, pôvod vulkanických javov – vplyv prúdiacich vôd, ktoré vymývali doliny a nastali silné zemetrasenia alebo sedimentácia hornín.
Vystupoval za vytvorenie štátneho zriadenia s ideálnym spoločenským poriadkom – bez povaľačov a úžerníkov, bez duchovenstva a aristokracie a iných parazitických vrstiev. Každý človek by sa mal zaoberať nejakou užitočnou činnosťou a musí existovať v spojení s inými a v súlade s nimi, nemôže žiť bez spoločnosti a ľudia musia spolupracovať. Pravidlá súžitia majú byť určené múdrym, vedu milujúcim, spravodlivým štátnikom. Ak je nespravodlivý, tak „vzbura proti nemu je spoločensky zdôvodniteľná“. V Isfaháne založil observatórium a ako jeden z prvých poukázal na pohyb apogea Slnka a na meranie použil originálnu metódu – neskôr známu ako „princíp Nóniusa“ – podľa mena portugalského vedca, ktorý znovu objavil túto metódu až v 16. storočí. Avicenna sa narodil v dedine Afšana neďaleko Buchary, žil v Strednej Ázii a Iráne, v Buchare študoval matematiku, astronómiu, filozofiu a medicínu a pôsobil ako lekár i vezír za rôznych vladárov. Od malička mal výnimočné schopnosti a dary ducha a už v 10 rokoch vedel naspamäť skoro celý Korán a hoci mal len 12 rokov, tak prednášatelia islamskej viery si chodili k nemu pre radu. Neskôr študoval logiku a filozofiu, geometriu a astronómiu pod vedením vedca Abu Abdallaha Natili a od 14 rokov začal študovať samostatne až sa stretol s Aristotelovou Metafyzikou, ktorú nepochopil hneď.
Večnú slávu mu zabezpečila jeho fundamentálna práca – „Kánon liečebnej vedy“, ktorá bola do 17. stor. základom lekárskeho vedenia na Východe i na Západe. A tento Kánon bol po vynáleze kníhtlače vytlačený bezprostredne po Biblii.
Alebo al-Chorezmí
Al-Chorezmího „Algebra“ je náukou o riešení lineárnych a kvadratických rovníc s celočíselnými koeficientmi. Zaujímavou skutočnosťou je, že z latinských prekladov Chorezmího prác zostali pre súčasnú matematiku dva dôležité termíny. Polatinčením mena al- Chorezmí vzniklo slovo algoritmus. Dnes znamená presný a logický jednoznačný predpis na vykonanie určitej postupnosti operácií na vyriešenie úloh daného typu. Zo slova al-džabr vyslovovaného ako al-gabr zostalo v latinčine algebra, od 14. storočia ako názov celej vedy o riešení rovníc. V dnešnej dobe chápeme algebru ako disciplínu o matematických operáciách v symbolickej forme. Bagdadská matematická škola pracovala aktívne asi 200 rokov. Do arabčiny preložili veľa prác z gréčtiny a sústredili výsledky matematických vedomostí z Indie, Perzie, Mezopotámie a Číny. Al-Chorezmí, nadaný, zdatný a pre vec zaujatý perzský matematik a astronóm, veľmi dobre poznal matematické tradície Blízkeho a Stredného východu. Svojimi knihami sprostredkoval pre stredovekú európsku vedu matematické poznatky z Indie i Grécka. Prispel k rozšíreniu arabského vplyvu na algebru, trigonometriu, astronómiu. Al Chorezmí zostane natrvalo zapísaný medzi klasikov arabskej matematiky.
Je tiež autorom aritmetického traktátu Kitáb al-džám’a wa-t-tafríq bil-hisáb al-hindi (كتاب الجامع والتفريق بحساب الهند) približne z roku 825, ktorý v roku 1145 preložil Robert z Chesteru do latinčiny pod názvom Algorithmi de numero indorum (slovensky: al-Chorezmí o indickom počítaní). Prostredníctvom tejto knihy sa Európania zoznámili s indickou pozičnou sústavou počítania a s číslom 0 (nula). Teda tvoji slávni "kresťanskí" Európania nepoznali abstraktnú nulu a počítali v rímskych čísliciach, čo možno asi uznáš, nie je moc vhodný systém pre nejaké, hoci len algebraické výpočty. Navyše ešte aj v čase vzniku prvých univerzít v Západnej Európe drvivá väčšina aristokracie bola negramotná a pre mnohých európskych "matematikov" bol problém vykonať jednoduchý, hoci len trigonometrický výpočet!
Vďaka množstvu prekladov do arabčiny sa zachovala časť prác filozofov a mysliteľov z antiky a z tohto prostredia boli potom prekladané do latinčiny "vyspelej" Európy.
A mohol by som pokračovať ďalej a ďalej, ale ty to ako obyčajne zase zvrhneš nejakými pseudokresťanskými debilitami, ktorých máš v zásobe plnú kopu, ako sa zdá.

"V stredoveku, tie rozne kresťanské, sekty, ktoré sa ti tak páčia, často nemali s kresťanstvom nič spoločné boli to sekty, ktoré už vtedy finacovali nepriatelia kresťanstva a konali na území, ktoré ovládali teror, preto proti nim museli kresťanskí panovníci zakročiť.."
Áno, pán vševedúci - Luther, Kalvín, anglikánska cirkev a mnoho iných odpadlých siekt od hlavného prúdu RKC bolo nutné pod vedením pravdivého "kresťanstva" vyzabíjať, tak ako aj katarov, bogomilov, manichejcov. Ale nie všetko sa zadarilo, lebo zapracovali aj vyššie sily, ako bola RKC na čele s "neomylným" pápežom!
Kto nie je s nami, ten je proti nám! Do pekla s ním. A križiacke lúpežné výpravy na nich, so všetkými "kresťanskými" militantnými rádmi, proti tým psom neveriacim, vrátane moslimov.
Oh, aké vznešené a kresťanské..

Nezabiješ! Ale keď je to pre teba výhodné, tak môžeš zabíjať a vyhladzovať nepokorných, lebo to sú služobníci Satana a Boh ťa za to pochváli, že pochábes.
Tak si ty predstavuješ kresťanskú morálku? Alebo bolo to učenie, akože Ježiša, zvrhnuté na niečo úplne iné a tupé, nič netušiace ovce ešte tomu slúžili. Samozrejme za prachy a odpustky hriechov..-))

A vidím, že majú jedného tvrdohlavého barana, ktorý ďalej razí cestu debilinám a amorálnym zvrátenostiam rôzneho druhu!

AmenRe: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 14.05.2018

Zabúdaš na 2 veci:
-západný kresťania sa doslova váľali vo svojich výkaloch;
-západný kresťan sa neumýval lebo cirkev vyhlásil umývanie za nezdravé.
Toľko k tej kresťanskej kultúre v stredoveku.

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 14.05.2018

Demagógiu, hlúposti spojené s manipuláciami tu píšeš ty.
Temný stredovek je výmysel, ktorý začali používať nepriatelia kresťanstva, pretože v tom období vládlo v Európe kresťanstvo...
Rozhodne stredoveké kresťanské štáty nezaostávali, keď sa dlhé storočia dokázali brániť agresívnemu prenikaniu islamu.
Súčasný úpadok islamských krajín vo svete je len výsledkom, ako islam sposobuje zaostávanie, na čo poukazujú aj niektorí rozumnejší imáni islamu.
Gotika aj 12 storočie je stále súčasťou stredoveku, ten vtedy ešte neskončil, ale to tebe asi nedošlo..Kamenícki majstri, ktorí stavali nádherné gotické chrámy rozhodne neprišli od kočovníkov z Arabského poloostrova, ktorí žili hodne primitívne a tam islam vznikol, tam má povod...

Konec 12. a zejména první polovina 13. století je poznamenána nebývalým rozvojem mezinárodního obchodu.
Templársky rád založený 1119 (12 storočie) a zrušený 1312(14 storočie)

Takže práve v rokoch najvačšiej aktivity templárskeho rádu má Európa obrovský rozvoj medzinárodného obchodu, ale templári to kazili, pravda ? Tomu uverí len nevzdelaný hlupák..

Templári nepoužívali úrok, ako sa tu snažíš klamať, takže nemohli destalbilizovať financie, rovnako ako píšeš :

"Dlužní úpisy Templu byly pečlivě vypracované a obvykle začínaly zmínkou, že půjčka je poskytována bez-úročně"
(Jaroslav Šedivý - historik)

Židia úrok používali...Rovnako je lož o tom,že ich praktiby boli horšie ako u Židov..
Čierna Madona a jej kult, to sú zasa výplody manipulácie autorov KSB, že to bol kult kresťanstva, to bol len kult určitej sekty..

Morová ran prišla až v 14 storočí po likvidácií templárskeho rádu, takže manipulovať, že je to kvoli templárov a ich praktikám, ako to ty robíš je bežná špinavosť. Rovnako sa može napísať, že trest Boži na Európu prišiel po zrušení templárskeho rádu, pretože boli obvinení nevinne a zločiny, za ktoré ich odsúdili nespáchali.
Boli zničení preto, že určitým silám prekážalo, aby kresťanstvo a pápež boli taký mocný a svetská vtedajšia moc sa proti tomu búrila a Filipovi Peknému, ktorý rád zlikvidoval radili sily, ktorým záležalo hodne na zničení templárov a ich oslabení, aby niekto iný, o čom sa KSB dikskrétne moc nezmieňuje nahradil ich úlohu...
Templári zaviedli zmenky, prakticky oni stáli u zrodu bankovníctva, pričom to bolo bankovníctvo bez úrokov. Práve tí, čo prišli po nich potom zavádzali úročenie.Je totiž rozdiel madzi ziskom a úrokom, ale tvoja gebula rozdiel nepochopí...

Takže tu nemanipuluj a nepleť si úrokovú ekonomiku s tým, čo robili templári..

""Islam nemal žiadnu kutúru ani umenie a ani znalosti a vedu, veď povodní moslimovia, to sú primitívne kočovnícke púštne kmeňa z Arabského poloostrova, ktoré len agresiou,vojenskou silou,drancovaním, vraždením dobili územia, ktoré potom zotročili."

Presne toto platí.

Avicenna bol Peržan, nie Arab i keď prijal islam, pretože Perzia bola dobitá islamom.A moslimovia, z toho prirodzene ťažili. Žil dávno po vzniku islamu v 7 storočí.Narodil sa až v 10 storočí. Moslimovia len ťažili z vedy, kultúry a umenia národov, ktoré dobili, vrátane Persie, a časti Byzantskej ríše, v tej dobe..A nielen z toho, aj z múdrych ĺudí dobitých národov, ako bol Avicenna, ktorých islamizovali.
Sami nemali čo priniesť, islam je kultúra vrahov a povodní moslimovia z Arabského poloostrova boli primitívni kočovníci bez vedy, kultúry, umenia a cilivizačných výdobytkov...S tým nič neurobíš..
V účasnosti islamské krajiny dokazateľne nejmenej vydávajú a prekladajú zahraničných odoborných knih...Nejak si ani nespomenul, že im prekážala aj v začiatkoch knítlač, taký boli "kultúrny".

Anglikánska cirkev, hlavne tá ich panovníčka Alžbeta, dcéra Henricha VIII dokázala za svoje vlády povraždiť viac katolíkov, ako to dokázal inkvizícia za 500 rokov, to len na okraj...
Katari, boli rovnako vrahovia a teroristi, ktorí bez váhania zavraždili aj pápežského legáta, ktorý k nim prišiel rokovať. Nerob z nich neviniatka, Paľko i keď demagófgia KSB vyrábba z katarov, ariáncov a ďalších siekt pomaly svatých...
Vraždili a vyhladzovali hlavne moslimovia je na to spústa dokazov..Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 14.05.2018

Keď ide o obranu historického kresťanstva, daktorí sú ochotný zaprieť aj nos medzi očami...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 14.05.2018

Štek s nulovou argumentačnou hodnotou..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 14.05.2018

Však popieraš všetky historické fakty ohľadom vývoja matematickej a lekárskej vedy...

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Paľo | 14.05.2018

Väčšieho demagóga a fanatického hlupáka, ktorý pozbieral spústu zásadných ideologických historických lží a prezentuje ich ako pravdu, napriek mnohých protirečivým informáciám z renomovaných zdrojom, tak takého treba skutočne hľadať po svete s lupou, Jules pochábes. Takýto exemplár sa rodí len 1 x za 100 rokov.
Asi nový "mesiáš" biblického egregoru na spásu zblúdilých oviec a baranov...-))

"Temný stredovek je výmysel, ktorý začali používať nepriatelia kresťanstva, pretože v tom období vládlo v Európe kresťanstvo..."

Samozrejme, ako inak zdôvodniť spústu materiálov a artefaktov, ktoré svedčia o pravom opaku, keď sa pozrieme na 4. - 10. storočie a následne na obdobie po 14. stor. do renesancie.

"Takže práve v rokoch najvačšiej aktivity templárskeho rádu má Európa obrovský rozvoj medzinárodného obchodu, ale templári to kazili, pravda ? Tomu uverí len nevzdelaný hlupák.."

Ešte raz si prečítaj, čo som ti k tomu napísal. Už v gréckych polis bol odskúšaný úžernícky systém a vždy po období rozkvetu nasledoval hlboký úpadok, pretože úrok vysaje zo spoločnosti zdroje, spôsobuje rast inflácie a nakoniec sa takmer všetky zdroje a majetky nachádzajú v úzkej kaste úžerníkov!
Ako je možné za 10 - 15 rokov poctivo zarobiť podnikaním 20 - 30 mil. EUR v "produktívnom odvetví" alebo v obchode so silnou konkurenciou, ako napr. Kiska?
Len úžerníctvom, keď sa v jeho splátkových spoločnostiach používali všelijako maskované úroky, sankčné úroky a pod. na úrovni cez 30 %/rok, ale to nie je nič nové, to už praktizovali tvoji "kresťanskí" Templári, pretože odvtedy sa už nič lepšieho nevymyslelo (aspoň v istých kruhoch).
A po rozkvete nasleduje prudký úpadok a na začiatku 14. stor. sa to prejavilo zrútením európskych ekonomík, nastal hlad, až po kanibalizmus a nasledoval mor atď.

"Templári zaviedli zmenky, prakticky oni stáli u zrodu bankovníctva, pričom to bolo bankovníctvo bez úrokov. Práve tí, čo prišli po nich potom zavádzali úročenie.Je totiž rozdiel madzi ziskom a úrokom, ale tvoja gebula rozdiel nepochopí..."

Ááále Jules, máš to nejako zle načítané a poprehadzované v baranej gebuľke.
Máš pravdu v tom, že Templári stáli za vznikom "moderného" bankovníctva a "vynašli" (niekto im isté informácie podstrčil, lebo vývoj úroku a škrtenia ekonomík mal už nejakých pár 1 000 ročnú preverenú históriu) cestovný šek, akreditív, ručenie za úvery, zmenky s ÚROKOM (to, čo píše nejaký Šedivák, si strč vieš kam...), lebo existujú písomné záznamy za aký úrok požičiavali aj Filipovi IV., aj iným kráľom, arcibiskupom a šľachte, takže nepíš tu demagogické blbosti, Jules.
Úverové zmluvy boli veľmi prefíkane napísané a ak sa dlžník omeškal so splátkami, tak nastupovali vysoké sankčné úroky a napr. za zachoval list Filipa IV., v ktorom žiada svojho šéfa výberu daní, aby urýchlene dopravil do istej perceptúry Templárov niekoľko desiatok tisíc livrov, lebo ináč príde o všetky zastavené šperky.
Dobové dokumenty si môžeš pozrieť v Bibliothèque Nationale de France v Paríži, takže neojebávaj.

"Čierna Madona a jej kult, to sú zasa výplody manipulácie autorov KSB, že to bol kult kresťanstva, to bol len kult určitej sekty.."

A prečo sú tie Čierne Madony v najznámejších "kresťanských" katedrálach a RKC sa niektoré pokúsila premaľovať na bielo a klame s ich pôvodom, len sa jej tak z huby práši?
A sú po celej ceste do Santiago de Compostela, ktorej pôvod siaha ďaleko, ďaleko pred pseudokresťanstvo?

"Moslimovia len ťažili z vedy, kultúry a umenia národov, ktoré dobili, vrátane Persie, a časti Byzantskej ríše, v tej dobe..A nielen z toho, aj z múdrych ĺudí dobitých národov, ako bol Avicenna, ktorých islamizovali.
Sami nemali čo priniesť, islam je kultúra vrahov a povodní moslimovia z Arabského poloostrova boli primitívni kočovníci bez vedy, kultúry, umenia a cilivizačných výdobytkov."

To môže napriek všetkým zdrojom, informáciám, artefaktom z islamskej kultúry 8. -11. stor. prehlásiť len totálne vymletý pseudokresťanský magor a demagóg najvyššieho kalibru!

"Katari, boli rovnako vrahovia a teroristi, ktorí bez váhania zavraždili aj pápežského legáta, ktorý k nim prišiel rokovať. Nerob z nich neviniatka, Paľko i keď demagófgia KSB vyrábba z katarov, ariáncov a ďalších siekt pomaly svatých..."

Ďalšia perla ducha (ak satanistického, tak sa ani nečudujem...-)) ).
Tak niečo z overených a zdokumetovaných zdrojov:
V r. 1145 sa do katarského Languedocu vybral aj sám sv. Bernard a zamýšľal tu kázať proti kacírom. Keď tam prišiel, tak bol zhrozený z korupcie vlastnej cirkvi a nie z tých kacírov, ktorí na neho urobili veľký dojem a prehlásil:
"Nijaké kázania nie sú kresťanskejšie ako tie ich a ich morálka je čistá."
Okolo r. 1200 vyvolávala situácia okolo katarov (bohaté mestá a oblasti na juhu Francúzska, čistota relígie, aj keď tiež nie úplne správne pochopená) v Ríme čoraz väčší poplach. Severoeurópska aristokracia závidela, čo sa dalo pomerne jednoducho využiť a práve severné provincie Francúzska poskytli potom jadro agresívnych RKC oddielov pre "napravenie" kacírov.
Vlastne už chýbala len nejaká zámienka, provokácia, aby sa "verejná" mienka aktivizovala.
A tou zámienkou bolo zavraždenie jedného z pápežových legátov v Languedocu Pierra de Castelnau. Ako sa ukázalo neskôr, zločin spáchali protináboženskí rebeli, ktorí nemali nič spoločného s katarmi.
A hneď nastalo obvinenie katarov z Ríma (veľmi známe zámienky na začatie nejakej agresie aj dnes v "kresťanskom" svete) a pápež Inocent III. okamžite nariadil krížovú výpravu a "kacírstvo" raz a navždy zlikvidovať.
Pod vedením opáta z Citeaux sa zhromaždila mohutná armáda a križiaci vyrazili zlikvidovať vtedy najrozvinutejšiu stredovekú kultúru v Európe...za podiel z nakradnutého a odpustky hriechov RKC. Ako predtým a neskôr v iných križiackych výpravách proti "neveriacim".
Ó, aké ušľachtilé "kresťanské" pohnútky na zabíjanie svojich bratov..

"Vraždili a vyhladzovali hlavne moslimovia je na to spústa dokazov.."

Tak sa pozrime napr. na 1. krížovú výpravu, v kontexte doby, Templárov atď.:
1.križiacka výprava (1096-1099) – podľa historickej verzie bol jej inšpirátorom Peter Amionsky (Peter pustovník) – chudobný cestovateľ, ktorý navštívil Jeruzalem a bol silne otrasený útlakov súvercov moslimami. Pápež Urban II. na otvorenom poli v r. 1094 pri Piacenze zvolal koncil, na ktorom ponúkol návrhy, ako by sa mali ochrániť kresťania v Palestíne. Prítomný bol aj bojachtivý byzantský cisár Alexej Komnin, ale jeho návrh nebol prijatý. V plamennom prejave v r. 1095 Urban II. povolával všetkých, aby sa vrhli na ochranu kresťanského obyvateľstva a sľuboval „odpustenie hriechov a bohatstvo“. Jeho prejav mal obrovský úspech a bol základom 1. križiackej výpravy.
Na čele výpravy bol Raymond IV., gróf z Toulouse – viedol vojská z juhu Francúzska a k nemu sa pripojili pápežský legát Hugo de Vormandois (brat francúzskeho kráľa Filipa I.), Etienne (Stephan) II., gróf z Blois a Chartres, vojvoda Normandie Robert III. Kurtgoz, gróf Flámska Robert II., Godfrey Boulognský, vojvoda Dolného Lotrýnska, s bratmi Eustace III., grófom z Boulogne a Baldwin, Bohemund z Tarentu (syn Roberta Giusscard) so synovcom Tancrodom. Križiaci sa potom po rôznych cestách dostali do Konstantinopolu a celkovo ich bolo niekoľko desiatok tisíc. Tu si väčšina z nich rozdelila budúcu korisť, ako súčasť Východného impéria, v lennej závislosti voči Alexejovi a riadne mu prisahali vernosť. Alexej však silou musel donútiť Godfreya z Boulogne. Vojsko nebolo jednotné – každý feudál mal vlastných vazalov a za nimi išli roľníci, ktorých odtrhli z ich domovov.
V apríli 1097 križiaci prekročili Bospor a čoskoro sa im vzdal Nikaša a 1.7. porazili sultána Kilidja-Arslana. Postupujúc hlbšie do Malej Ázie získali križiaci cenných spojencov proti Turkom – kniežatá Malého Arménska. Baldwin, ktorý sa oddelil od hlavného vojska sa usadil v Edesse, čo bolo veľmi dôležité z pohľadu pozície mesta – najvýchodnejší oporný bod. V októbri 1097 obliehali križiaci Antiochiu, ktorú dobyli až v júni 1098. Tu sa ocitli obliehaní Mossulským emirom Kerkogom – boli hladní a vo veľkom nebezpečenstve, ale podarilo sa im opustiť mesto a zlomiť vojská emira. Po dlhom spore s Raymundom prevzal Antiochiu Bohemond, ktorý si ju ešte pred pádom mesta vynútil u ostatných vodcov. Pre oneskorenie vypukli vo vojskách vzbury, čo donútilo kniežatá a grófov urovnať spory a postupovať ďalej. Avšak spory aj naďalej pokračovali a kým sa armády dostali do Jeruzalemu, tak sa hádali o každé mesto.
Dňa 7.6.1099 konečne uvideli Sväté mesto a 15.7. ho dobyli, pričom vykonali strašný masaker moslimov. Moc v Jeruzaleme dostal Gotfried Boulognský, keď pod Aksalonom zničil egyptské vojsko a na nejaký čas z tej strany zabezpečil dobyté územia. Po jeho smrti sa kráľom Jeruzalemu stal Baldouin St., ktorý zveril Edessu Baldouinovi Mladšiemu. V r. 1101 sa do Malej Ázie dostalo druhé veľké vojsko križiakov z Lombardie, Nemecka a Francúzska, na čele ktorého bolo mnoho aristokratov a bohatých rytierov. Avšak väčšina tohto vojska bola zdecimovaná spoločnými silami niekoľkých emirov.
Keď križiaci dobyli nejaké mesto, vyvraždili všetkých moslimov a nielen ich. Čím to bolo dané? Cesta do Palestíny bola sprevádzaná množstvom lúpeží a rozbrojmi, z čoho vyplýva, že morálka účastníkov križiackej výpravy bola mimoriadne nízka.
Po úspechu 1. križiackej výpravy na území Levantu (všeobecný názov krajín východnej časti Stredozemného mora) boli založené 4 kresťanské štáty:
1) Grófstvo Edessa – prvý štát križiakov založený na Blízkom Východe v r. 1098 Baldouinom I. po dobytí Jeruzalemu a vytvorení kráľovstva. Existovalo do r. 1146 a hlavné mesto bolo Edessa.
2) Kniežatstvo Antiochie – založené Bohemundom I. Tarentským v r. 1098 po dobytí Antiochie a existovalo do r. 1268.
3) Jeruzalemské kráľovstvo – existovalo až do pádu Akry v r. 1291. Kráľovstvo malo podriadených niekoľko vazalských seniorátov a z nich 4 najväčšie boli:
- kniežatstvo Galileia
- grófstvo Jaffy a Ascalonu
- Transjordánsko – senioráty Kraka, Monrealia a Sent-Avraam
- Seniorát Sidon
4) Grófstvo Tripoli – od r. 1105 založené grófom Raymondom IV. a existovalo do r. 1289.
Po dobytí území na Blízkom Východe, pod zámienkou ochrany pútnikov, boli založené duchovno-rytierske rády Templárov a Johanitov (hospitálcov).
Reed Pierce Paul v knihe „Templári“ píše:
„V r. 1104 prišiel do Troyes na hornom toku rieky Seiny gróf Hugo Champagne s veľkou suitou rytierov a zo svojej rezidencie riadil veľmi bohaté územia, ktoré tvorili súčasť Západného Frankského kráľovstva Karla Lysého. Hugo bol veľmi nábožný a mal nešťastné manželstvo, keď mal pochybnosti či je skutočným otcom svojho najstaršieho syna. Medzi jeho vazalmi bol aj Hugo de Payens, ktorého pozemky boli len niekoľko kilometrov od Troyes, nadol okolo rieky Seiny. Patril do cirkevnej farnosti Montigny a Hugi Champagne bol jeho legitímnym pánom.
V r. 1108 sa Hugo Champagne načas vrátil z Jeruzalemu do Európy, ale po 6 rokoch sa tam znovu vybral a Hugo de Payens v Jeruzaleme zostal. Vtedy kráľa Baldouina I. nahradili Baldwin Burg, jeho bratranec a patriarcha Daymberu, reverend Varmund de Picuni. A práve k ním sa Hugo de Payens spolu s Godfreyom de Saint-Omer obrátili s návrhom vytvoriť rytierske bratstvo, ktoré bude podriadené stanovám rehole a jeho úlohou by bola ochrana pútnikov. Za osnovu si zobrali Chartu, ktorú kedysi vypracoval svätý Augustín z Hippo a kanonické pravidlá cirkvi Božieho hrobu v Jeruzaleme.
Návrh schválili aj kráľ, aj patriarcha. Na Štedrý večer v r. 1119 Hugo de Payen a 8 rytierov – medzi nimi Godfrey de Saint-Omer, Arshambua de Saint-Anyang, Payens de Mondidier, Geoffrey Bilot, Rossal vyhlásili prísahu chudoby, cudnosti a slávnostne prisahali patriarchovi v kostole Božieho hrobu. Nazvali sa „chudobným bratským vojskom Ježiša Krista“ a spočiatku nenosili nejaký osobitný odev. Patriarcha a kráľ im poskytli finančné prostriedky zo svojej pokladnice. Baldwin II. im poskytol zámok v Jeruzaleme v blízkosti miesta, kde bol podľa legendy chrám Šalamúna na južnom svahu Chrámovej hory. Čoskoro ich začali nazývať chudobnými rytiermi Krista a chrámu Šalamúna, rytiermi Solomonovho chrámu, rytiermi Chrámu, alebo jednoducho chrámovníkmi = templármi.“
Časom templársky rád získal obrovské, hlavne finančné bohatstvo. Dnes ich rolu plnia medzinárodné finančné organizácie ako MMF, Svetová banka a iné a v stredoveku do 14. stor. mali Templári medzinárodný monopol na úžerníctvo.
Úžernícky projekt „Templári ako nástroj svetovej nadvlády“ predchádzal úžerníckemu projektu z 15. stor., ktorý úspešne odštartoval v Španielsku a k 18. – 19. stor. už zachvátil celú planétu. Projekt Templári zanikol kvôli absencii teoretického zdôvodnenia a súdržného širšieho tímu, ktorý by ho rozšíril a implementoval a tak sa ho GP rozhodol zlikvidovať.
Je známe, že v 10. – 14. stor. kresťanstvo kategoricky zakazovalo úžerníctvo a to svedčí o tom, že v „Svätom Písme ešte nebola úžernícka doktrína, keďže Starý zákon ešte nebol posvätnou knihou pre kresťanstvo. Ale s rozvojom medzinárodného obchodu sa vytvoril medzinárodný finančný systém, ktorý úspešne prebrali a riadili Templári.
Na začiatku 14. stor. však Templárov pochytali, väznili, mučili a niektorých popravili a v r. 1312 bol tento rád pápežom Klimentom V. rozpustený.

Takže tie svoje debilné, demagogické pseudokresťanské žvásty si nechaj pre svoj chliev na dvtr.eu, tam ťa popláca po pleci Mariša a iní demagógovia, aký si ty len chrabrý borec za "pravdu" s tými platenými agentmi a slobodomurármi na leva-nete, spokojne zachrochtaj, naber sily v prasačinci a píš ďalej.
Vždy ma totiž poteší tvoja ďalšia zbierka demagogických hlúposti, často protirečiaca aj zdravému sedliackemu rozumu! -)))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 14.05.2018

Každý sa musí zasmiať, keď vidí ,ako "konceptuál" Paľo stráca nervy pení vulgarity, invektívy, osobnú rovinu, pretože jeho "argumenty sa ukázali ako lži a manipulácie...

""Temný stredovek je výmysel, ktorý začali používať nepriatelia kresťanstva, pretože v tom období vládlo v Európe kresťanstvo..."

Samozrejme, ako inak zdôvodniť spústu materiálov a artefaktov, ktoré svedčia o pravom opaku, keď sa pozrieme na 4. - 10. storočie a následne na obdobie po 14. stor. do renesancie."

Kultúra stredoveku vytvorila mnohé vynikajúce pamiatky písomníctva (kroniky, legendy, ságy), architektúry (baziliky, katedrály, hrady, mestá), výtvarného umenia (krídlové oltáre, fresky, mozaiky, sochy aplikované ako výzdoba katedrál aj samostatne stojace), užitého umenia (koberce, tapisérie, tkaniny, zbrane, šperk, relikviáre, keramika, sklo), hudby i literatúry.
Podľa E. R. Sandvossa stredovek nebol ani prerušením medzi antikou a novovekom, ani zenitom dejín. Sila stredoveku tkvie jednoznačne v náboženskej oblasti a v jednotlivých oblastiach výtvarného umenia, predovšetkým v architektúre. Ale aj k právu, politike, organizácii, obchodu a financiám stredovek prispel značným dielom. Uchoval a rozvinul dedičstvo antiky, vyviedol západné národy z barbarstva, podstatne prispel k tomu, že divočina a prales sa zmenili na kultúrnu krajinu, pribudlo období mieru, ľuďom sa v núdzi a pochybnostiach dostalo opory a nádeje, ako aj pocitu, že boli pozdvihnutí do bohom vyvoleného svetoporiadku.

Ale pre "konceptuálov" je to len "temný stredovek", pretože vládli kresťanskí panovníci v Európe a nie zrovna nejaká glorifikovaná sekta katarov, ariánov... A rovnako tiež nie isté etnikom, ktoré žilo z úžery...,však Paľko.. :-)

"Už v gréckych polis bol odskúšaný úžernícky systém a vždy po období rozkvetu nasledoval hlboký úpadok, pretože úrok vysaje zo spoločnosti zdroje, spôsobuje rast inflácie a nakoniec sa takmer všetky zdroje a majetky nachádzajú v úzkej kaste úžerníkov!"

Templári nepoužívali úrok. Kedy konečne to pochopíš a prestaneš bezočivo klamať. Používali pri dlžných úpisoch poplatok a zisk, sankcie za nedodržanú zmluvu, ale nie úrok...Proste klameš...

"(to, čo píše nejaký Šedivák, si strč vieš kam..."


Isteže, každý autor, ktorý nemá tvoj názor, alebo gurov KSB nech sa strčí, nie je renomovaný a seriózny, pretože vy ste to tak rozhodli, pravda ?

"A po rozkvete nasleduje prudký úpadok a na začiatku 14. stor. sa to prejavilo zrútením európskych ekonomík, nastal hlad, až po kanibalizmus a nasledoval mor atď."

Ten nebol zásluhou templárov, ale iných udalostí...

Prečo začalo hospodárstvo upadať?

Od roku 1000 začal počet obyvateľov prudko rásť, čo malo najskôr za dôsledok rýchli rozvoj obchodu a miest, avšak okolo roku 1300 sa tento priaznivý vývin skončil. V roku 1316 sa po celej Európe rozšíril hladomor, ktorý trval až do druhej polovice 15. storočia.
Prečo bol hospodársky úpadok najzreteľnejší vo Francúzku?

Hlavnou príčinou bolo výrazné oslabenie Francúzka vplyvom trvalého vojnového stavu (100-ročná vojna s Anglickom), z čoho vyplýva aj rozsiahli hladomor a neskoršie epidémie.

Odkiaľ prišiel mor do Európy?

Mor bol zavlečený do Európy z Ázie a Orientu janovskými loďami. Janov mal rozsiahle obchodné zastupiteľstvá na pobreží Čierneho mora. Jedno z nich (Kaffu) v roku 1347 obliehali Mongoli, ktorých práve táto epidémia kosila. Svojich mŕtvych sa zbavovali tým spôsobom, že ich katapultovali do obliehaného mesta. Obyvatelia v panike unikali a chorobu si prenášali zo sebou. V tomto štádiu sa však človek nemohol nakaziť od človeka ale hlavnými prenášačmi boli potkany, ktoré sa mnohokrát zdržiavali na palubách lodí. 4lovek sa teda mohol nakaziť len od potkana. Nákaza sa však začala šíriť závratnou rýchlosťou.

"Templári stáli za vznikom "moderného" bankovníctva a "vynašli" (niekto im isté informácie podstrčil, lebo vývoj úroku a škrtenia ekonomík mal už nejakých pár 1 000 ročnú preverenú históriu) cestovný šek, akreditív, ručenie za úvery, zmenky s ÚROKOM (to, čo píše nejaký Šedivák, si strč vieš kam...), lebo existujú písomné záznamy za aký úrok požičiavali aj Filipovi IV., aj iným kráľom, arcibiskupom a šľachte, takže nepíš tu demagogické blbosti, Jules."

No, daj dokazy, že templári používali ÚROK.
A hlavne si nepopleť záruky za nesplatenie požičky s úrokom...

"To môže napriek všetkým zdrojom, informáciám, artefaktom z islamskej kultúry 8. -11. stor. prehlásiť len totálne vymletý pseudokresťanský magor a demagóg najvyššieho kalibru!"

Kedy tvoje obmedzené poznanie pochopí, čo som tu už písal, že islamská kultúra 8 storočie a vyššie je v skutočnosti len výsledkom prevzatia kultúry, vedy, umenia, civilizačných výdobytkov tých národo,štátov, ríš,ktoré islam obsadil a zotročil ?
Isteže moslimovia prevzali svojho času niečo z týchto výdobytkov, pretože nič také nemali za čias Mohameda, všetko získali výbojmi, vraždením a anektovaním druhých...
Pretože v skutočnosti je islam len kultúra vrahov...

"V r. 1145 sa do katarského Languedocu vybral aj sám sv. Bernard a zamýšľal tu kázať proti kacírom. Keď tam prišiel, tak bol zhrozený z korupcie vlastnej cirkvi a nie z tých kacírov, ktorí na neho urobili veľký dojem a prehlásil:
"Nijaké kázania nie sú kresťanskejšie ako tie ich a ich morálka je čistá."


Daj, dokaz, skadiaľ je zdroj. Pretože realita bola iná..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Paľo | 14.05.2018

Stráca nervy? Nebuď smiešny pochábes.-))
Ty ma môžeš so svojimi "pravdivými" informáciami len tak nanajvýš pobaviť...

A tie lživé traktáty cirkevných histerikov, s mnohými zamlčanými informáciami, si si mohol odpustiť. Veď históriu vždy píšu víťazi, ak ešte o tom nevieš, Jules.
To akože mám veriť v nejakého ušľachtilého a mierumilovného pápeža, z ktorých radov mnohí boli masoví vrahovia, kryptožidia, pederasti, sexuálni devianti a pod.?
Keď Luthera globálne zákulisie použilo a poslali ho do Ríma, tak sa zhrozil z tých špinavostí a zvráteností, luxusu a kázaní ovciam o chudobe, pokornosti voči pánom a podobných zvráteností a začala reformácia a ďalšie rozkoly v RKC, a to má byť akože ten svetlý stredovek "kresťanskej" Európy. A ďalšie vyzabíjanie státisícov biednych roľníkov a nesúhlasných v mene toho "pravého" boha.

Je mnoho publikácii s odvolávkami na archívy a knižnice, z ktorých je zrejmé, že Templári sekali pekne na ÚROK a teda nie iba nejaký poplatok!
V zmluve bol poplatok za príslušnú transakciu, potom riadny ÚROK na dohodnuté obdobie, ktorý sa s dlžnou sumou splácal aj výnosmi so založeného majetku a nasledoval sankčný ÚROK pri nedodržaní podmienok!
Musel by som hľadať za koľko % sekali kráľov, arcibiskupom a aristokracii vo Francúzsku, Neapole, v Španielsku, či v Anglicku, čo sa mi pri tvojich informačných zvratkoch a všeobecnom prekrúcaní skutočne nechce.
Takže, neojebávaj!
Pozri si, keď ťa to zaujíma v knihách, v niektorých sú aj fotokópie príslušných dokumentov, ktoré tvoja "svätá" cirkev nespochybnila a radšej čušala a čuší ako satanský zmok:
Addison: History of the Knights Templars
Curzon: La Règle du Temple
William of Tyre: History of Deeds Done Beyond
Melville: Vie des Templiers- prvá pôžička bola zdokumentovaná u "chudobných" rytierov Templu v r. 1135.

A mnoho iných relevantných zdrojov.

A utečenci z rádu Templárov (niektorí boli varovaní vopred o akcii Filipa IV.) v Škótsku vytvorili prvé slobodomurárske lóže, známy to škótsky rítus..

Vidím, že v tých informačných zvratkoch a úvahách na nich postavených ťa riadi ten templársky Baphomet, Jules pochábes, alebo dokonca sám Amon.

Amen

P.S.: A píš ďalej, nech každý vidí, čo si to ty za pekného "kresťanského" ftáka. -)))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 15.05.2018

Vážne pobaviť ? Frkáš sliny plné jedu a urážok na moju osobu...Daj si pozor, aby sa ti niečo nestalo...:-)

Takže, keď ja podám dokazateľné fakty historikov, tak história neplatí, lebo ju píšu víťazi. Keď ty podáš názory "svojic" historikov, tak to je v poriadku, tí sú 100% objektívni a erudovaní. Palko, takto sa neargumentuje....
To,že medzi pápežmi sa nájdu aj amorálni neznamená automaticky, že možeš všetkých takto zaradiť. Lenže zdravý rozum a rozišovanie nie je tvoja silná stránka...

Niečo k Lutherovi, ktoré zjavne obdivuješ za jeho mravnosť :

Luther dokonce tvrdil, že pro posílení naší víry máme hřešit stále více: Tak zůstane jasné, že nás spasil Kristus a nikoliv my sami. Tuto ideu shrnul Luther do známého rčení: esto peccator, sed crede fortiter. V dopise svému důvěrnému příteli Melanchthonovi 1. srpna 1521 napsal: Buď hříšníkem a hřeš silně, ale ještě větší silou věř a raduj se v Kristu. (…) Během pozemského života máme hřešit (17).

První, kdo uvázl v neřestech, byl on sám. 13. června 1521 napsal Melanchthonovi: Zjišťuji, že jsem poblouzněný a zvrhlý, propadlý lenosti, málo se modlím a vůbec nenaříkám kvůli Boží církvi, protože v mém nezkrotném těle hoří velké plameny. A tak já, který bych měl planout v duchu, mám žár v těle, v chlípnosti, lenosti, zahálce a spaní(21).

V jiném dopise je Lutherovi zcela jasné: Jsem člověk podléhající životu společnosti v prostopášnosti, v tělesných vášních, v nedbalosti a jiných nesnázích(22).

Luther unesl z cisterciáckého kláštera mnišku Kateřinu Bora jako svou milenku. V roce 1525, aby „umlčel zlé jazyky“ se s ní, jak říkal, oženil, i když oba měli slib čistoty. Luther si byl plně vědom tohoto zavrženíhodného činu, když napsal: Tímto manželstvím jsem se stal tak ničemným, že se mi andělé vysmívali a démoni brečeli(23).

Není divu, že veden takovými ideami napsal Luther Melanchthonovi na téma krvavého pronásledování katolíků pod Jindřichem VIII.: Je dovoleno propadnout hněvu, když víme, jak zvláštním druhem zrádců, lotrů a vrahů jsou papežové, jejich kardinálové, jejich legáti. Bohu se zalíbilo, že různí králové v Anglii usilovali, aby je odstranili (32).

Proč nepochytáme papeže, kardinály a celou tu římskou Sodomu kolem něho a neumyjeme si ruce v jejich krvi?(33)

A tu máš aj zdroje :
17. De Wette, op. cit., II, str. 37.
21. De Wette, op. cit., II, str. 22.
22. De Wette, op. cit., I, 232.
23. De Wette, op. cit., III, 2,3.
32. Brentanno, op. cit., str. 354.
33. Id., tamt., str. 104.

Je sranda sledovať, ako každého heretika, sektára zvhrhlíka pokladáš pomaly za vzor morálky a dobra, hlavne nech to nuie je kresťan - katolík, však, Paľko ?

"Je mnoho publikácii s odvolávkami na archívy a knižnice, z ktorých je zrejmé, že Templári sekali pekne na ÚROK a teda nie iba nejaký poplatok!"

Tak sem daj odkaz na takú fotokopiu, pretože som doteraz nič nevidel. V čase templárov nemali právo kresťania používať úrok, pápež im to zakázal, to mohli používať len židia...Keby ich templri používali boli by to jedným z dovodov ich odsúdenia a tí neboli odsúdení z dovodu,že používali úrok v obchodných zmluvách zakázaný pápežom.
Nemám záujem čítať knihy, ktorých odkaz si dal, kde vobec nemusí byť dokaz, o ktorom tvrdíš...

Pretože realita nehovorí nič o používaní úroku :

Byly nalezeny směnky, které řád vydával a které udivují svou kompletností. Obsahují deset oddílů, kolonek - datum, místo vystavení, místo určení, úhrnná částka, v jakých devizách, splatnost, jméno upisovatele, jméno majitele směnky (remitenta), poznámky, kurs.
Z toho mála, co se zachovalo z písemností řádu templářů, známe "Pokladní deník" pařížského Templu za léta 1295 a 1296.

Miesto roku používali templári pre zisk iné metódy, ale vidím ,že o tom bvieš kulové... :-)
Templári používali iné prostriedky pre zisk, ale úrok to nebol...

Takže len hĺadaj a daj dokazy o úroku, nič sa doteraz nedokázal...

"vytvorili prvé slobodomurárske lóže, známy to škótsky rítus.."

Len klebety, ohovárania a manipulácie. slobodomurári sú nepriatelia RKC, templári, hoci ich pápež, ktorého ovládal Filip Pekný zradil neboli nepriatelia RKC...

Rehabilitácia templárov by znemožnila zneužívanie ich pamiatky proti Cirkvi. Templári sa nikdy ani na mučidlách v kráľovských väzniciach, ani na horiacej hranici nevyslovili proti Cirkvi. Práve pochybné okolnosti zániku templárov vytvorili podhubie, že si ich pamiatku privlastňovali iní, spôsobom, s ktorým by templári nikdy nesúhlasili. Nepravdivé a nespravodlivé obvinenie, ktoré malo úspech u stredovekej justície, vytvára závoj tajomstva. Závoj tajomstva umožňuje zmocniť sa témy pre vlastné ciele, raz viac, inokedy menej noblesne. Ilustráciou využívania témy templárov je román Umberta Eca Foucoultovo kyvadlo a najnovšie aj bestseller Dana Browna Da Vinciho kód. Inou ilustráciou sú pokusy niektorých slobodomurárov štylizovať sa do pózy pokračovateľov templárov. Žiadne fakty však nepodopierajú toto želanie niektorých slobodomurárov. Slobodomurári nie sú pokračovateľmi templárov. Rehabilitácia tohto rádu opretá o preskúmané fakty by odstránila závoj tajomstva okolo templárov, urobila by koniec zneužívaniu ich pamiatky a prinavrátila by templárom spravodlivosť, na ktorú – možno sa domnievať – čakajú.Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Paľo | 15.05.2018

"Takže, keď ja podám dokazateľné fakty historikov, tak história neplatí, lebo ju píšu víťazi. Keď ty podáš názory "svojic" historikov, tak to je v poriadku, tí sú 100% objektívni a erudovaní. Palko, takto sa neargumentuje....
To,že medzi pápežmi sa nájdu aj amorálni neznamená automaticky, že možeš všetkých takto zaradiť. Lenže zdravý rozum a rozišovanie nie je tvoja silná stránka..."

Jules, veď už nebuď ako tupý oslík, ktorý nosí "múdre" knihy.
Dokázateľný fakt - ty vieš skutočne, čo to je? Pri tvojom kaleidoskopickom pohľade na svet? A citovaní mnohých načítaných grafomanských histerických cirkevníkov, ktorí dokážu zaprieť aj nos medzi očami a urobiť z katarov masových vrahov, z križiakov bohumilých rytierov, ktorých aj Boh odmení, z inkvizície "dobrý" spolok, z Mohameda vraha a przniteľa detí atď.

Ešte mi tu napíš, že Cyril a Metod tým divokým a hlúpym Slovanom priniesli písmo a kultúru a vďaka ním sme sa dostali do "kultúrnej" Európy...-))
A preto slávime sviatok našich vierozvestcov, ktorí nám doniesli poznanie a naučili nás písať a bla bla bla kecy štátnych, cirkevných a spoločenských predstaviteľov, akí to len boli lumeni a musíme ich sláviť, cyrilo-metodejské dni a úžasný odkaz.
Reálne Slovania mali onakvejšiu písomnosť, ktorú sa solúnski bratia, keď boli presviedčať Chazarov, aby prijali pseudokresťanstvo, a potom nejaký čas strávili na Rusi, nedokázali naučiť a tak to písmo (v podstate zložitá symbolika) sprznili a strašne zjednodušili a ponúkli kniežatám.
Tiež veľmi dobrá "cirkevná" hisTória, ktorej doteraz verí drvivá väčšina oviec na Slovensku a možno aj ty, Jules.

To akože všetko, čo si tu skopíroval mám brať ako "pravdu"?
Ja nikde netvrdím, že "moje" zdroje sú na 100 % pravdivé, ale určite sa viac blížia k pravde, ako tie tvoje cirkevné...
A na to nikto nemusí byť až taký lumen, aby nevedel, ako postupovala cirkev, keď defacto mala v časti stredoveku ideologickú a výkonnú moc vo svojich rukách:
- spálenie starých kroník, rukopisov, legiend, lebo sú vraj od diabla...
-prepísanie časti histórie, aby to pasovalo do "jej" učenia, to potom prevzali aj "elity", ktoré v rámci expanzívneho biblického projektu obsadzovali jednotlivé územia
- viera sa nasadzovala ohňom a mečom, neskôr aj strelnými zbraňami
- staré artefakty sa spravidla komplet ničili (to platí aj doteraz - len tak náhodou nejakí teroristi niečo vyhodia do povetria, niečo zapália = ničenie stôp minulosti)
- kto nesúhlasil, tak šup s ním do ohňa, alebo visel na nejakom stromčeku.

A tak dokolečka, až po dnešné dni. Dnes sa klame a píšu sa stovky zvrátených kníh o dobe ešte nedávnej - námatkovo VOSR, 1. a 2. svet. vojna, Stalin, Hitler, holohoax, mesačný program Apollo..
A ty mi tu potom z tých kníh "renomovaných" autorov skopíruješ množstvo grckov, manipulácií, lží a zamlčaných faktov a budeš to vydávať za absolútnu pravdu. Tak si to predstavuješ?
Ak ti kvôli tvojim morálnym zvrátenostiam a defektnej viere nebolo zoslané Zhora tzv. Rozlíšenie, tak sa ani nečudujem, že tým demagogickým lžiam veríš, lebo jednoducho nedokážeš rozlíšiť, čo môže byť pravda a čo je lož a navyše, keď ešte čítaš tých rôznych cirkevných plagiátorov, dementov a deformátorov Pravdy.
Slávny sloboš Voltaire (ale toho ty určite nebudeš mať rád...-)) ) mal aj dobré stránky a napr. vyhlásil: "Neúplná pravda je najvyššia forma lži!"
A s tým sa u tvojich copy pastoch stretávam skoro vždy!

"Niečo k Lutherovi, ktoré zjavne obdivuješ za jeho mravnosť :"

A o Lutherovi si sa nič pozitívne nedozvedel, len tie špinavé zvrátenosti, ktoré si tu skopíroval?
Ja chápem, že biblická kultúra a masmédia očkujú len negatíva, ale ešte si sa tu nič nenaučil, žeby si s niečim mohol aj súhlasiť a svoje názory korigovať?
Ostatne nevkladaj mi prosím ťa, lebo to je už u teba skoro zvykom, slová, ktoré som nevyriekol. Lutherovu mravnosť určite neobdivujem, ale je do istej miery vyššia, ako bola u mnohých hierarchov RKC, tej doby. Aj keď v mnohých veciach tápal, ako aj ty s Kristom, čoby Bohom a podobnými biblickými nezmyslami, tak v niektorých veciach sa dostal o kúsok ďalej ako RKC. Ale rovnaký kult postavený na lživej biblii, nemôže jednoducho priniesť pravdu do života, Jules. To je axióma života. A preto nasledovali povstania, vraždenia, katolícko-protestantské vojny, pričom oba znepriatelené tábory kultov sú postavené na "pravdivej" biblii. Tak kde je problém?
To ale by si musel chápať, aké algoritmy a aké lži sú do nej zavedené, že sú v nej zakomponovaní 2 bohovia - z ktorých jeden je to Knieža nášho sveta, alebo ten Baphomet, ktorého vyznávali Templári (majstri a veľmajstri boli vyššie zasvätení a vedeli, že Ježiš nebol žiaden Boh a celé "kresťanstvo" na báze biblie je podvrh, takže rituálne pľuli a šliapali po kríži a pod. ...-)) ). Preto toľko krvavých stôp, stovky miliónov životov, útrap a strádania pseudokresťanov.
Židia to majú jednoduchšie - v Talmude majú návody pre "všetky prípady", akože od Boha a strihajú a režú ten dobytok (gojim) a takých tupcov, ako nejaký Jules pochábes, potom používajú pomimo ich vedomia na ojebávanie ďalších ovcí..-))
Veď koľkí ti hisTórici sú z ich stáda, skúšal si sa pozrieť na to aj z tej stránky?
Najväčší páchatelia svinstiev boli takmer vždy z tejto sebranky, ako Torquemada, mnoho pápežov, Lenin, Trockij, Hitler, Franco a teraz váš najvyšší neomylný "Peter=skala" Francisco I.

Čo sa týka templárskych úžerníkov par exellance, tak ak sa ti nechce pozrieť tie publikácie, v ktorých máš scany mnohých dobových dokumentov (a teda nielen, to čo si tu hodil: Z toho mála, co se zachovalo z písemností řádu templářů, známe "Pokladní deník" pařížského Templu za léta 1295 a 1296 - lebo je toho oveľa viac, choď napr. do Paríža a vyžiadaj si dobové dokumenty z r. povedzme 1200 - 1300 o Templároch a sám sa presvedč), tak ja ti tu sluhu robiť nebudem. A navyše sú aj viaceré publikácie preložené do slovenčiny, ktoré jasne poukazujú na ich úžernícky charakter. Ale kto nechce, ten určite nenájde - ale nájde také, ktoré mu pasujú do jeho zvráteného videnia sveta a histórie a tie sú potom pre neho alfou a omegou.

Keď si od teba požičiam 1 000 jewro a budem musieť vrátiť o rok 1 400 jewro je tam úrok, alebo som len zaplatil poplatok? ..-))

"Nepravdivé a nespravodlivé obvinenie, ktoré malo úspech u stredovekej justície, vytvára závoj tajomstva. Závoj tajomstva umožňuje zmocniť sa témy pre vlastné ciele, raz viac, inokedy menej noblesne. Ilustráciou využívania témy templárov je román Umberta Eca Foucoultovo kyvadlo a najnovšie aj bestseller Dana Browna Da Vinciho kód. Inou ilustráciou sú pokusy niektorých slobodomurárov štylizovať sa do pózy pokračovateľov templárov. Žiadne fakty však nepodopierajú toto želanie niektorých slobodomurárov. Slobodomurári nie sú pokračovateľmi templárov. Rehabilitácia tohto rádu opretá o preskúmané fakty by odstránila závoj tajomstva okolo templárov, urobila by koniec zneužívaniu ich pamiatky a prinavrátila by templárom spravodlivosť, na ktorú – možno sa domnievať – čakajú."

To si odkiaľ skopčil, Jules pochábes?
Signifikantné sú tam tie mená - Umberto Ecco = judaista a vysoko zasvätený mason, ktorý bol globálne vyťahovaný a piárený, rovnako ako aj ďalší mason Dan Brown, ktorý mnohé informácie ukradol iným a zneužil...
Ale mnohé v jeho dielach incorporated informácie sú dosť blízke pravde.

Sloboši nie sú pokračovateľmi Templárov?
Urob si výlet do Škótska a choď sa pozrieť na ich niektoré zachované hroby s templárskou a slobodomurárskou symbolikou. Potom navštív Rosslynskú kaplnku neďaleko Edinburgu (začiatok stavby r. 1440) a zober si nejakého slobodomurárskeho sprievodcu a popozeraj v nej templársku a frankmasonskú symboliku. Potom odcestuj do múzea v Edinburgu a pozri si dokumenty okolo bitky pri Bannockburne
(zjavili sa v nej záhadní, veľmi dobre vycvičení rytieri-križiaci na strane R. Brucea), potom sa pokus vyžiadať si dokumenty o prevodoch templárskeho majetku, ktorý mali prevziať Johanniti (neskôr Jánovo masonstvo) a takmer nič nenájdeš..
V Škótsku bolo 519 území "Terra Templariae", čo boli územia, ktoré samostatne spravovali majetok Templárov. Tie mali osobitý status a pozri si aj dokument z r. 1346 keď škótsky majster Johannitov Alexander Seton predsedal súdu, ktorý sa konal v bývalej perceptórii Templárov a existujú 2 dokumenty, ktoré podpísal, že majetok Templárov je stále ešte v "riešení". Templári potichu splynuli s Rádom sv. Jána (Johanniti) a ešte 2 storočia sa nedarilo ich pozemky previesť na súdom novo určených majiteľov...
A potom dokumenty okolo vzniku Škótskej gardy, jej vzťah s francúzskymi monarchami, Rober Boyle, Isaac Newton atď. až po založenie United Grand Lodge of England.
Ale to by si musel vedieť, čo máš hľadať a ako si to celé vyložiť.
V cirkevnických informačných grckách to však určite nenájdeš.-))

Amen


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 16.05.2018

Paľko,

nadarmo sa snažíš zhodiť "mojich" historikov a uprednostniť "svojich".
Zaprieť nos medzi očami dokážu, čo sa častokrát potvrdilo, aj tvoji "masonskí" historici... Žvlášť, keď sú masoni úhlavní nepriatelia RKC a kresťanstva...
Mimochodom, moji historici nevyrábajú z križiakov bohumilých rytierov bez viny, ale ty ani poriadne nečítaš, čo píšem a ani nepoznáš tých historikov...
Z katarov, práve autori KSB a rovnako aj ty vyrábaš, akýchsi dokonalých morálnych ĺudí, čo by ani muche neublížili, však ? Lenže historické záznamy, kroniky, všetko také, ktoré fyzicky existujú hovoria o kataroch a ich agresii niečo iné...
Takže teraz, čo ? Napíšete, ako je v KSB zvykom, že všetko, čo nesedí vášmu pohĺadu na "históriu", ktorá vám vyhovuje je sfalšované ?
To, uveria zombírované ovce na vodaSS, ale normálny človek nie...
Až sa na to pozrieš úplne nestranne, ak klamú moji historici, tak potom rovnako klamú aj tvoji...
V súčasnosti vo svete nevládne RKC, ale 150 najbohatších rodín sveta a tí kresťania nie sú a ani skutočné kresťanstvo nepodporujú. Až históriu píšu víťazi, tak potom súčasní "liberálni" autori a iní masoni, na ktorých sa spoliehaš, sú tí víťazi, ktorí manipulujú históriu. To sa masívne začalo hlavne po francúzskej revolúcií, kde jakobíni, osvietenci, lóžoví bratia začali kydať na kresťanstvo a prekrucovať...Je o tom mnoho dokazov...
Veď aj KSB je práca lóžových bratov a nerob sa, Paľko, že o tom nevieš, ty to iste vieš...
Iste dobre chápeš, že je smiešne a utopické učiť ľudí, že až dostatočná populácia získa koncepčné poznatky, tak prevezme riadenie a zmení systém. Takej naivite a utópii, možno uveria mladí ĺudia,čo nič o realite života a histórií nevedia, ale tí vzdelanejší dobre vedia, že žiadna revolúcia za posledné storočia a zmena systému sa takto neuskutočnila, pretože zmena systému je sofistikovaný a zafinancovaný proces, ktoré je riadený a musí spĺńat mnohé atribúty, aby dosiahol úspech a efekt, žiadny dav i keď si myslí, čokoĺvek, len tak systém nezmení...KSB ide o islamizáciu, o odkresťančenie Európy , to je ich cieĺ a nie ,aby tá masa prevzala riadenie, to je taká vábnička pre tých, čo neuvažujú...tí, čo v skutočnosti menia spoločenské systémy, by sa nad tým len pousmiali..

Ja dobre viem ,že ty aj ďalší na levanete a inde píšete lži, aký bol Mohamed, dobrý a morálny človek. Úplne ignorujete všetky historické záznamy a aj tie arabské o tom,ako on šíril islam. Si, myslíš,že niekto ,kto má v hlave rozum uverí,že Mohamed rožšíril islam na Arabskom poloostrove mierovo, koránickým kázaním ?

Historické pramene jasne hovoria aj arabské, aký vrah, diktátor, otrokár bol Mohamed a ako šíril islam. Prečo KSB nepoukazuje na skutočnú pravdu o islame, na otroctvo, ktoré Mohamed zaviedol a je odobrené v koráne a ako islam skutočne šíril, aké zverstvá robili mohamedáni v Indii, ktorú dobíjali terorom a koĺko zla ? To sa vám nehodí do krámu, však, útok na RKC a manipulácia o kresťanstve, je to,čo sledujete a nie pravda o Mohamedovi, z ktorého vyrábate dobrého a morálneho človeka...Paľko, nehraj to na mńa, ja nie som ovca, aby si ma presvedčovbal o tom,aký bol Mohamed dobrý a morálny človek,ako sa píše v článkoch na levanete..
Prečítaj si seriál 8 dielny o islamskom zotročovaní...:

http://medzicas.sk/islamske-otroctvo-cast-1/

Pekné, nie a začal to Mohamed. A teraz, čo napíšeš, všetko klamstvo ? Tak tým oblbuj nejakých hlupákov...Čo robil islam nie tak dávno aj v našom priestore, keď sa tlačil do Uhorska je dobre známe...
Križiaci, aj keby neviem,čo robili, nedokážu vyrovnať zločiny, čo dokázali urobiť mohamedáni...V porovnaní s nimi sú ako malí chlapci na dvore, ktorí sa bijú oproti dospelým masovým vrahom - mohamedánom...
Islam nie je nič iné ,ako kultúra vrahov. A i keď to nechceš uznať, tak je to tvoj problém...

"My milujeme život, oni milují smrt, zvláště naši. My chceme koeexistenci, muslimové chtějí ovládat. My věříme v rovnost, muslimové věří v nadřazenost. Islám se nemůže změnit a z toho plyne, že se ani muslimové nemohou změnit. Tyto hodnoty jsou vlastní islámské duši. Islámské myšlení je nekompatibilní se západním myšlením. Muslimové se nemohou a nebudou integrovat. Segregují se, vytvářejí své vlastní komunity a usilují o to, aby si podmanili ostatní a vládli jim. Čím více porostou ve svých počtech, tím více ztratíme své svobody, až do naší porážky a ztráty naší země a identity.

To pochádza ako názor od bývalého moslima a presne vystihuje realitu islamu...Každý ,kto pozná realitu a má rozum s tým musí súhlasiť a s tým, Paľko, nič neurobíš...

Cyrila a Metoda, a chazarov tu nebudem riešiť, téma bola o inom...

"Ja nikde netvrdím, že "moje" zdroje sú na 100 % pravdivé, ale určite sa viac blížia k pravde, ako tie tvoje cirkevné."

Tvoj názor, nijako si to nedokázal...

"A na to nikto nemusí byť až taký lumen, aby nevedel, ako postupovala cirkev, keď defacto mala v časti stredoveku ideologickú a výkonnú moc vo svojich rukách:"

Výkonnú moc v rukách mali králi a panovníci na daných územiach. Keby mala Cirkev takú moc, ako tvrdíš, tak by na základe tlaku Filipa IV nezlikvidovala templárov, ktorí RKC slúžili...Ono je to zložitejšie...
Pápež zradil templárov, ale na základe tlaku a vydierania svetskej moci...

"spálenie starých kroník, rukopisov, legiend, lebo sú vraj od diabla..."

To robili moslimovia a iní heretici. dobre známy je aj výrok moslima, ktorý zlikvidoval Alexandrijskú knižnicu :

"Najväčšiu stratu utrpela Alexandrijská knižnica v roku 642, kedy Alexandriu dobyli moslimovia. Chalka Omar na otázku, čo s knižnicou, jednoznačne rozhodol o jej osude: "Ak sú tieto grécke knihy v súlade s božími knihami, sú zbytočné a nemusia sa uchovávať. Ak sú s nimi v rozpore, sú škodlivé a musia byť zničené." A potom vzácnymi zvitkami a drahocennými knihami kúrili v kúpeľoch."

Kresťanskí mnísi skor v kláštoroch uchovávali staré rukopisy, pergameny, prepisovali ich, kým nebola kníhtlač ručne.Nebyť ich práce, tak sa antické diela nezachovajú.
Isteže, aj Cirkev likvidovala spisy, ale určite nie v takom rozsahu ako moslimovia a iní heretici.

"prepísanie časti histórie, aby to pasovalo do "jej" učenia, to potom prevzali aj "elity", ktoré v rámci expanzívneho biblického projektu obsadzovali jednotlivé územia"

To sa týka každej moci, v súčasnosti to masívne robia masoni a aj KSB...Okrem toho si pletieš biblický projekt s judaisticko - talmudským...
Pádom templárov stratila RKC a aj Cirkev kontrolu nad financiami v kresťanskej Európe. Čast tej moci zostala v rukách kresťanských panovníkov, ale čoraz viac začal nadobúdať vplyv židovských úrokových úžerníkov, benátskych bankárov a ďalších ktorí si hodne pomohli pádom templárov, keď stratili jedinú skutočnú konkurenciu. Ale takto sa to v KSB nepíše, však.
Ako može niekto presadzovať biblický projekt, keď nemá kontrolu nad financiami ? Chceš povedať,že neplatí výrok :

"Dajte mi moc vydávať a ovládať peniaze národa a potom mi bude jedno ,kto robí zákony”.

Chceš toto znegovať ? Až podĺa teba RKC je výmyslom GP a templári jej nástroj a podĺa teba sa GP rozhodol zlikvidovať templárov a presunúť moc z templárov a RKC inde, tým ,ktorí začali vydávať, ovládať, kontrolovať peniaze Európy, tak tí sú minimálne od 14 storočia zodpovední za súčasnú situáciu a tento tvoj slávny a zle označený biblický projekt. A , Paľko, to RKC a ani kresťanstvo nebolo. To začína od 14 storočia výrazne oslabovať, ich, moc, vplyv a ovládanie...I keď trvalo storočia, kým ich totálne oslabili...Ale o tom sa v KSB podrobne už nepíše..
KSB zločiny talmudizmu, judaizmu spája s kresťanstvom a práve to je tá špinavá manipulácia..A práve preto nenazýva projekt zotročenia sveta správnym názvom judaisticko - talmudský projekt, ale biblickým, čo evokuje,že je za to zodpovedné krestanstvo. Špinu a zločiny iných takto hádže na RKC, kresťanstvo ,aby zakryla skutočných vinníkov súčasného marazmu sveta.I z toho vidieť, že KSB je projekt masonov, pretože každý, kto študoval masonov vie,čomu a komu slúžia..

" viera sa nasadzovala ohňom a mečom, neskôr aj strelnými zbraňami
- staré artefakty sa spravidla komplet ničili (to platí aj doteraz - len tak náhodou nejakí teroristi niečo vyhodia do povetria, niečo zapália = ničenie stôp minulosti)
- kto nesúhlasil, tak šup s ním do ohňa, alebo visel na nejakom stromčeku."

možeš dať = to robil najmasovejšie islam a Mohamed, ktorého obhajuješ...

... Ve jménu žádné jiné ideologie nebylo prolito tolik krve jako ve jménu islámu. Podle některých historiků zemřelo pod jeho mečem jenom v Indii víc než 80 milionů lidí. Další miliony byly zabity v následujících stoletích během nájezdů na Persii, Egypt a jiné země. Toto krveprolití trvá dodnes. Podle některých odhadů zmasakrovali islámští mudžahedíni za posledních čtrnáct století 280 milionů lidí.

Pokud k tomuto číslu připočteme množství muslimů povražděných jinými muslimy, je výsledná cifra šokující. Devět z deseti konfliktů probíhajících po celém světě se týká muslimů, kteří tvoří pouhou pětinu světové populace. Statistickým průměrem to znamená, že u muslimů je obludná šestatřicetkrát vyšší pravděpodobnost, že své konflikty budou řešit násilím, než u zbytku lidstva....

"A o Lutherovi si sa nič pozitívne nedozvedel, len tie špinavé zvrátenosti, ktoré si tu skopíroval?"

Tie, podĺa teba zvrátenosti, sú len pravda a napísali to jeho kolegovia, protestanti...Okrem toho nie je problém dodať priamo citácie od samotného Luthera z jeho diel. Je to to samé, čo som sem dal,takže nehraj, Paľko, komédiu, nič si nevyvrátil...

"Lutherovu mravnosť určite neobdivujem, ale je do istej miery vyššia, ako bola u mnohých hierarchov RKC, tej doby."

Pekná manipulácia a lož.Lutherova mravnosť rozhodne nebola nejakým priemerom správania sa prelátov RKC, ale hodne nižšia.
Dobrí a zlí ĺudia, aj morálne sa nájdi v ľubovoľnej inštitúcií.Aj v RKC.

"A preto nasledovali povstania, vraždenia, katolícko-protestantské vojny, pričom oba znepriatelené tábory kultov sú postavené na "pravdivej" biblii. Tak kde je problém?"

Strata kontroly RKC - kresťanstva v Európe nad financiami dala túto finančnú zbraň do ruky nepriateľom kresťanstva a tí mohli vo zvýšenej miery po likvidácií templárov financovať nepriateľov kresťanstva, vrátane islamu, aby vytvorili, herézy, sekty, financovali ĺudí, ktorí rozbíjajú jednotu RKC a kresťanstva...Islam tiež po páde templárov značne posilnil aj v Európe, koho to bolo cieľom ? Templári totiž bránili Európu aj pred islamom a finacovali výpravy, ktoré realizovali obranu kresťanstva pred islamskými nájazdami do Európy a ich agresiou..
Prakticky tie entity, ktoré finacujú v dnešnej dobe vraždenie ISIL, finacovali v histórií tých, ktorí podkopávali jednotu RKC a likvidovali skutočné kresťanstvo v Európe.
Odtrhnutie Holandska, Anglicka od RKC niekto pekne už v tých časoch organizoval, zafinacoval, žiadne náhody..Ale to, by si, Paľko, musel sledovať dejiny komplexnejšie a netvrdiť, ako baran KSB, že to všetko GP a GP nikto nenájde a nesúdi, pretože riadi bezštruktúrne a sú to hierofanti z Egypta, ich potomci...To je pekné, akurát na odvedenie pozornosti od skutočných zločincov, ale na inteligentných ľudí to neplatí..

"alebo ten Baphomet, ktorého vyznávali Templári (majstri a veľmajstri boli vyššie zasvätení a vedeli, že Ježiš nebol žiaden Boh a celé "kresťanstvo" na báze biblie je podvrh, takže rituálne pľuli a šliapali po kríži a pod. ...-)) )."

Nedokázaná manipulácia a lož...Dokonca aj samotný Boh potvrdil v rámci toho,čo KSB uznáva, ako reč životných okolností,že keď krivo odsúdený veľmajster rádu templárov sa pred hranicou, kde ho upálili dožadoval spravodlivosti na svojich vrahov a preklial ich, tak ho Boh vyslyšal a do roka pápež, Filip Pekný aj Nogaret umreli..Keby hierarchovia templárov uznávali Baphometa, tak by veľmajstra templárov Boh ťažko vyslyšal, ibaže by skutočným bohom bol Baphomet.Paľko, si myslíš, že som taký naivný, aby som tejto tvojej podlej manipulácií uveril ?

Ani súdy nedokázali v skutočnosti vinu templárom, ktorých mučili a obvińovali ich zo zločinov, ktoré nespáchali...Aj pápež, ktorý ich zradil, dobre vedel,že sú nevinne odsúdený a preto aj jeho Boh potrestal...

Nedávaj RKC do koša so satanistami ako bol Trockij, také niečo a takto prekrúcajú a špinia na RKC len masoni...

" choď napr. do Paríža a vyžiadaj si dobové dokumenty z r. povedzme 1200 - 1300 o Templároch a sám sa presvedč),"

Nebuď naivný. Hádam si nemyslíš,že pojdem do Paríža ,aby som zistil, či klameš alebo nie...

Čo sa týka publikácií, čo som sem dal od historika,tak tie práve tvrdia, že templári ÚROK nepoužívali, ale iné metódy pre zisk..

Aj sa som písal o tom,že nepoužívali ÚROKOVÚ úžeru, nič viac...Ale ty rozdiel medzi úžerou a úrokovou úžerou nevidíš a nechápeš a ani jej rozdiel na ekonomiku v čase...

"Keď si od teba požičiam 1 000 jewro a budem musieť vrátiť o rok 1 400 jewro je tam úrok, alebo som len zaplatil poplatok? ..-))"

Tu je dokaz...

Ostatne ani v časoch templárov neboli oni jediní, čo požičiavali peniaze...Keby boli takí odporní úžerníci, ako naznačuješ, tak by ich nepoužívali králi tej doby a nezverovali by do ich úspory svoje zlaté poklady a rezervy...

...Templáři měli obrovské jmění z části přímo v penězích, a proto se nijak půjčkám nevyhýbali. Zisk realizovali tak, jak bylo tehdy zvykem, obvykle tím, že dlužník se upsal na vyšší částku, než obdržel. Jedině půjčky králům a panovníkům byly pro templáře pasívní, ovšem v tomto případě počítali představení Templu s politickým ziskem....

Odpovedz ohĺadom používania úroku, ako sa snažíš dokázať u templárov, prečo neboli obvinení z toho,že používali v obchodných zmluvách ako kresťania úrok, ktorý pápež zakazoval ?

Ale na to, klasicky, neodpovieš, pretože by si musel priznať, že hoci možeš vyrobiť z templárov úžerníkov, iná vec je urobiť z nich úrokových úžerníkov, čo bola dovolená domémna židov v tých časoch a kresťania ju mali zakázanú...
A práve ÚROKOVÁ úžera v čase je nebezpečná a omnoho hrozivejšia, ako bezúroková úžera na spoločnosť.

Čo sa týka masonov, tak po likvidácií templárskeho rádu, isteže sa templári rozpŕchli kdekade a aj do Škótska, lenže skutoční templári, ktorí počas prenasledovania nezradili Cirkev, akurát niektorí, tí, čo sa nezmierili so zradou pápeža sa možno odvrátili od RKC, lenže to už nebola povodná organizácia templárov, ale odpadlíci, ktorí sa mohli neskor stať nepriatelia pápežstva a RKC...
Ale templári nie sú žiadna organizácia, z ktorej sa vyvinuli slobodomurári i keď tí prevzali časť ich symboliky...
Okrem toho 14 storočie, nie je čas, kedy slobodomurári vznikli, oficiálne sice v 18 storočí, v realite iste skor, ale 14 storočie to nebolo..
Johaniti to bol oficiálny kresťanský rád, a nie masoni...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Paľo | 17.05.2018

Jules, Jules, koľko len ty dokážeš prebrať z netu špinavých lží, poloprávd, vytiahnutých faktov a zamlčaných súvislosti, až sa divím, že ti už z toho riadne nepreskočilo pár kolečiek.
A možno aj...

Stále je zrejmé, že ťa Rozlíšenie od Boha obchádza na sto honov a hľadáš len zlobu, negatíva a "svojich" autorov, s ktorými súhlasne chrochtáš a žiaľ si myslíš, že je to pravda.
Koľko zapredancov bolo i je v každom národe, štáte, čo za peniaze, z ideologických dôvodov svojho klanu, korporácie napíšu alebo povedia čokoľvek, aj najväčšie lži, nad tým si sa zamyslel?
Na nete je drvivá väčšina informácii lživých a zvrátených, akú máš teda mustru na zistenie pravdivosti, ak ti chýba mozaikové chápanie a veríš množstvu rôznych mýtov?
A niekedy si schopný popierať aj nos medzi ušami, aj keď všeobecné fakty hovoria niečo úplne iné.

No nič, asi budeš ťažký "prípad". -)))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 18.05.2018

Paľko, ty musíš mať problém, keď v reálnom živote stretneš ĺudí, ktorí ti nejdú na ruku, nech robíš, čo robíš...Aj tým nadávaš do bláznov ?

Zbytok, nulová argumentácia...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Kamil | 16.05.2018

Julo, to sú žvásty o Lutherovi hodné vatikánskych ultras.
A na Jana Husa máš čo? Tiež podobné hovadiny, ktoré šírili jeho vrahovia za to, že im povedal pravdu o ich zhýralosti rovno do očí?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 16.05.2018

Kamil, ty si luterán ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 14.05.2018

pokračovanie :

Podstatně závažnější problém představovali
kataři albigenští. Tato sekta gnosticko-manichejské
orientace hlásala striktní dualismus
Boha i ďábla, kteří prý jsou rovnocennými bytostmi.
Jejich název pochází z řeckého „katharos",
což znamená „čistý", neboť takto se sami
nazývali. Od města Albi pochází jejich druhé pojmenování.
Albigenští popírali nejen veškerou
církevní autoritu, nýbrž také božství i člověčenství
Kristovo (je prý pouze jakousi čistě duchovní
bytostí hned po Bohu) a všechny svátosti
s výjimkou křtu. Ten ale vykládali hrubě zvulgarizovaným
a otřesným způsobem. Udělovali
ho na smrtelném loži jako tzv. „consolamentum"
(útěcha) a aby „náhodou" dotyčný opět neupadl
do hříchu, vykonali na něm tzv. „enduru", tj. zabili
ho. Dělili se na tzv. „dokonalé" a „věřící".
„Dokonalí" nesměli nosit zbraň, jíst maso, museli
vést asketický život v celibátu a být skryti
před veřejností. Z jejich řad bylo vybíráno albigenské
duchovenstvo. „Věřící" naproti tomu
měli žít plně ve světě, mohli válčit, zabíjet,
pracovat, obchodovat. Albigenští pohrdali
manželstvím jako „ďábelskou institucí" a tolerovali
sexuální promiskuitu. Jejich počínání
bylo antisociální a anarchistické. Tehdejší
Christianitas nemohla trpět jejich odmítání
manželství a závazek k jistému druhu sebevraždy.
To by ani dnes netoleroval žádný civilizovaný
stát. Rovněž tak tehdejší společnost
nemohla akceptovat albigenský odpor k přísaze,
vždyť celý řád Christianitas byl právě na
ní založen.
Daleko horší byl však teror, jehož se albigenští
dopouštěli vůči katolíkům. III. Lateránský
koncil r. 1179 o nich říká: „Nešetří ani kostely,
ani kláštery, neušetří ani vdovy, ani siroty, starce
ani mladé lidi, neberou ohled na žádný věk ani
pohlaví, ale po způsobu pohanů všechno ničí
a pustoší." Albigenští považovali vraždu katolického
kněze nebo mnicha za „bohulibý" čin.
V Toulouse, městě zamořeném těmito bludaři,
se nesměl duchovní v klerice objevit na ulici, aniž
by riskoval vlastní život, biskup mohl vyjít jen
se silnou stráží. Podobně se dělo i v jejich druhé
baště v Béziersu, kde docházelo k častým fyzic-
kým útokům na katolíky a ještě mnohde jinde,
prakticky všude, kde byli tito heretikové rozšířeni
Jejich kazatelé vyzývali k vytváření
ozbrojených band, tzv. „routiérs", které plenily
kostely, vyhazovaly ze svatostánků Tělo Páně,
šlapaly po něm a vraždily duchovenstvo.
Francouzský král Filip II. August bojoval r. 1177
s katarskou armádou čítající 7 tisíc mužů,
biskup v Limogés musel bránit své město před
útokem albigenského vojska v počtu 2 tisíc 34).
Hereze albigenských byly poprvé odsouzeny
na synodě v Toulouse r. 1119. Papežové zásadně
odmítali vojenský zásah a posílali k nim kazatele,
mimo jiné též sv. Bernarda. Misie nepřinesly
žádný výsledek, naopak albigenští si počínali
stále agresivněji, počet obětí nejen z řad duchovních,
nýbrž i laiků, kteří se odmítli připojit
k jejich sektě, vzrůstal. Proto se r. 1179 III.
Lateránský koncil obrátil se žádostí o pomoc ke
světským vládcům. Nicméně papež Innocenc
III., jeden z největších papežů středověku, se
ještě jednou pokusil o smírné řešení a vyslal k
nim r. 1208 svého legáta bl. Petra z Castelnovy,
aby s nimi diskutoval (v moderní mluvě řečeno
„vedl dialog"). Albigenští ale na žádný rozhovor
nepřistoupili a legáta podle zavraždili. Tady
teprve došlo ke konečnému zlomu v dosavadním
postoji vedení Katolické církve, jež dosud
odmítala pro heretiky trest smrti. Albigenská
vražda papežského legáta Petra, jenž k nim přijel
s mírumilovnými a přátelskými úmysly seriózně
jednat, přiměla ušlechtilého a mírného papeže
Innocence III. vyhlásit vůči albigenským
křížovou výpravu, která skončila jejich porážkou.
• • •
Je zarážející, jak publikace nekatolických
historiků zcela ignorují terorismus albigenských
a snaží se prezentovat je jako mírumilovné, byť
poněkud excentrické sektáře, kteří nechtěli nic
jiného, než aby je tehdejší Christianitas nechala
v klidu žít podle jejich zásad. Takový obraz katarů
albigenských nabízí i obsáhlá Le Goffova
„Velká encyklopedie středověku". Ptám se, proč
je zcela ignorován výše uvedený dokument III.
Lateránského koncilu, jenž podává jasný důkaz
o terorismu albigenských? Biskupové, shromáždění
na koncilu, si těžko mohli něco takového
vymyslet, protože tato lež by byla snadno
vyvratitelná obyvatelstvem krajů, v nichž se al-
bigenští vyskytovali, nehledě ke zprávám místních
kronikářů, podávajících informace o teroru
katarů . Zamlčování těchto skutečností znamená
předkládat polopravdu, nikoli úplnou
pravdu. Účel takového jednání je jasný: prezentovat
Katolickou církev jako hlavního viníka,
jenž se nezdráhá zaplavit celé kraje krveprolitím
jen proto, aby udržel svoji moc nad dušemi králů,
šlechty, měšťanů i prostých lidí. Církev musí vyjít
z této kauzy jako zločinný agresor, jako ten,
kdo se dopustil brutálních vražd na nevinných
katarských sektářích, kteří nikomu neubližovali
a žádali pouhou svobodu žít podle svého náboženství.
Jenže už samotná nauka albigenských absolutně
neodpovídá požadavku „žít a nechat žít".
Papež je podle nich „hlavní Antikrist", biskupové,
kněží a králové jeho aktivní pomahači,
proto je třeba proti nim neustále bojovat vždycky
a všude za každých okolností, jak hrdě sdělil před
inkvizičním soudem albigenský kacíř Bélibaste,
který náleželk tzv. ,,dokonalým". Podobných
svědectví o tomto zaměření albigenské nauky je
celá řada . Už ve fanatické nenávisti k viditelné
hierarchii a institucionální církvi tkví zá-
rodek terorismu, albigenští se de facto netajili
úmyslem použít proti nenáviděné „babylónské
nevěstce", jak s oblibou Katolickou církev nazývali,
i násilí. Tehdejší Christianitas nedělala
proto nic jiného než dnešní demokratické státy,
které chrání své zřízení a obyvatelstvo před extremistickými
myšlenkovými proudy, jež ústí
nebo mohou vyústit do terorismu. Říci, že na to
neměla právo, je totéž jako upřít tuto povinnost
současné demokratické zemi, jež zakročuje proti
skinhedským útokům vůči národnostním menšinám
nebo levičácko-anarchistickým agresím
vůči státním institucím (jako třeba při studentských
bouřích roku 1968).
Ani dnes by žádný civilizovaný stát netoleroval
masově praktikovanou sebevraždu, pokud
ovšem nechce následovat příkladu
Holandska a Evropské unie, která vyvíjí nátlak
na legalizaci eutanázie ve všech zemích tohoto
superstate. Albigenští kacíři se svojí endurou
byli prvními praktiky eutanázie v dějinách -
a proti tomu se nutně musela tehdejší
Christianitas bránit, jako se tomu dnes v Evropě
a ve světě brání všichni slušní lidé, ne pouze katolíci.
Totéž platí i o manželství a monogamní
rodině. Albigenští touto hodnotou pohrdali
a prohlašovali ji za „dílo satanovo", proto hověli
sexuální promiskuitě. To opět odpovídá
současnému volání liberálů a socialistů po
uznání „alternativních forem rodiny", což je
zase předmětem oprávněného odporu všech,
kteří v souladu s lidskou přirozeností a Božími
přikázáními vidí v heterosexuálním manželství
a monogamní rodině záruku zdravého rozvoje
společnosti. Krom toho albigenští, ačkoliv navenek
hlásali asketický život, pocházeli většinou
z bohatých měšťanských vrstev a zabývali
se mimo jiné též půjčováním peněz, přičemž
nerespektovali zákaz lichvy, vyslovený II. lateránským
koncilem r. 1139. To jim přivodilo
odpor, eventuálně až nenávist řadového obyvatelstva.
Ryé ve zmíněné publikaci se pozastavuje nad
vlnou „nesnášenlivosti, která je (albigenské,
pozn. autora) ihned potkala - a to ještě dlouho
předtím, než se objevili první inkvizitoři.".
Lze se tomu divit, když si dáme dohromady
všechna fakta o jejich nauce a skutcích? Hněv
davu si potom nevybírá, je jisté, že při něm často
přicházejí o život i nevinní a nejinak tomu bylo
i v tomto případě. Jak ukazují výše uvedené popravy
kacířů, jednalo se většinou o nátlak obyvatelstva,
nikoli o záměr vládců, tím spíše ne
o záměr Církve, která stále až do 20. let 13. století
odmítá pro ně trest smrti. To přiznává sám
Ryé, když píše: „Byli vyháněni, často umírali na
hranici. Nikoli z vůle církevních autorit, ale
vládců, křižáků nebo prostě davu. Jsou
proto na totálním omylu ti historikové a publicisté,
kteří tvrdí, že trest smrti pro heretiky stanovila
„imperiální" Církev, aby bránila ve 13.
století své pozice obrovské moci. Seriózní výzkumy
naopak ukazují, že trest smrti pro heretiky
a souhlas Církve s ním ve 13. století byl vynucen
zdola, od lidu, nikoli shora od papeže či
prelátů. Byl to prostý lid, obyvatelstvo, kdo žádal
proti heretikům tvrdá opatření a uplatnění trestu
smrti, církevní autorita se naopak tomu bránila,
kde mohla a snažila se tento tlak zmírnit,
jak jen se dalo. Skvěle analyzuje tento fakt ve
své knize Vrttorio Messori .
A nejednalo se pouze o albigenské. Skvělý
německý církevní historik Carl Buehlmeyer ve
svém přehledu heretických sekt 11.-13. století
seznamuje čtenáře s jejich naukou. S výjim-
kou valdenských by ani jedna dnes neobstála ve
státě se slušným zákonodárstvím. Velmi často se
u nich objevuje pohrdání manželstvím a hlásání
volné lásky (amalrikiáni, ortliebovci), sekta tzv.
luciferiánů uctívala satana a rozšiřovala mezi lidem
černou magii a okultní praktiky. Všechny
tyto heretické skupiny zuřivě nenáviděly
Katolickou církev, kterou nazývaly svorně „babylónskou
nevěstkou" a papeže „Antikristem".
Vyzývaly nepokrytě k její likvidaci, plenění
a pustošení chrámů byly jedním z hlavních bodů
jejich programu.
Položme si nyní naprosto nezaujatě otázku,
jestli tehdejší katolická společnost měla právo se
proti tomu bránit nebo se raději nechat zardousit.
Pokud králové, papežové i obecný lid nebyli
sebevrahy, tak jim nezbývalo nic jiného než podniknout
patřičné kroky proti těmto narušitelům
veřejného blaha a zároveň - což je ještě důležitější
- ohrožovatelům věčné spásy druhých. Toto
uzná a pochopí každý rozumný a nezaujatý člověk,
pokud nemá nasazeny ideologické brýle
mámení komunistického, socialistického, liberálního
či jiného ražení. Jinou otázkou je ovšem,
zda obranné prostředky, které tehdejší stát
i Církev použily, byly nutné, vhodné a z hlediska
křesťanské morálky obhajitelné.
• • •
Papež Innocenc III. vyhlásil proti albigenským
křížovou výpravu. Velel jí zkušený vojevůdce
Šimon z Montfortu. Po čtyřech letech byli
albigenští poraženi, ale r. 1221 vystoupili znovu
vojensky, což ukazuje, jakou sílu představovali.
Jejich poslední pevnost, hrad Montségur, vydržela
až do roku 1244. Albigenské války byly vedeny
s bestiální krutostí na obou stranách.
Vzájemnou nenávist ještě umocňoval fakt, že
vojsko Šimonovo bylo složeno z Francouzů ze
severu, kteří se s Francouzi z jihu vzájemně nenáviděli.
Dobytí Béziersu r. 1209 bylo opravdovým
masakrem. Šimon z Montfortu rozkázal zajaté
kacíře hromadně upalovat v dřevěných
klecích. Poněvadž by lo nemožné rozeznat katary
od katolických obyvatel města, měl údajně padnout
rozkaz: „Zabijte je všechny, však Bůh si své
pozná." Tento výrok je neprávem připisován papežskému
legátovi, cisterciáckému opatovi
Arnoldovi z Citeaux, který naopak proslul jako
šlechetný a milosrdný muž, snažící se ze všech
sil zabránit zabíjení . Albigenští ovšem za-
cházeli se zajatými katolíky na svých hradech
stejným způsobem. Nelze upřít, že albigenské
války jsou co do krutosti velikou skvrnou tehdejšího
křesťanství. Nicméně surovosti, jichž se
dopustili vojáci Šimona z Montfortu, nic nemění
na konstatování, že tehdejší Christianitas měla
právo se bránit proti heretické agresi i se zbraní
v ruce. Vždyť šlo o životy duchovních i laiků,
které albigenští chladnokrevně vraždili. Když
nepomohlo kázání a poučování, bylo nezbytné
sáhnout na obranu ohrožených i k meči. Je bohužel
smutnou skutečností, že i vojáci, kteří bojují
pro spravedlivou věc a na jejichž straně je
právo, se často dopouštějí masakrů na nevinných
a zbytečného násilí. To platí z moderních dějin
také o spojeneckých armádách, bojujících proti
hitlerovskému Německu. Kvůli tomu však nikdo
rozumný a soudný neřekne, že právo a spravedlnost
byly na straně Hitlera a nikoli angloamerických
vojsk, byť jejich násilí a krutosti v některých
případech jsou odsouzeníhodné. Totéž
platí i o křížové výpravě proti albigenským:
nutno odsoudit krutosti, páchané Šimonovým
vojskem, ale současně konstatovat, že právo
a spravedlnost byly na jejich straně, neboť boj
proti teroristickým skupinám je v každé slušné
společnosti morální povinností a také ctí.
Francouzský historik Henri-Charles Léa, nekatolík,
který Církev nemá příliš v lásce, ale neztrácí
smysl pro objektivitu, napsal: „Že pravda
byla na katolické straně, je samozřejmé, šlo přece
o obranu civilizace a pokroku. Kdyby ideje katarů
získaly větší popularitu, mohlo by to vrhnout
Evropu do barbarství primitivních dob. "
Ostatně duchovenstvo se drželo stranou vojenských
akcí. Sv. Dominik, ačkoliv byl v dobrých
vztazích se Šimonem z Montfortu, nesouhlasil
s krutostmi vojáků a dával přednost trpělivému
přesvědčování a neúnavnému kázání .


1 križiacka výprava

V polovici 11. storočia sa jeden z kmeňov kočovných moslimských Turkov – Seldžuci – pohol zo strednej Ázie, obsadil celú Perziu a vpadol aj do Malej Ázie a Arménska. Dochádza k vojenskému konfliktu s Byzantskou ríšou. Byzantský cisár informuje o situácii európske kniežatá a v obave o dobytie Carihradu žiada o pomoc. Vážnym dôsledkom tureckých nájazdov bolo aj prerušenie obchodu byzantských aj európskych kupcov s Indiou a Čínou.

Takže ťažko bol jej inšpirátorom a dovodom nejaký pustovník, ako ty manipuluješ a klameš..

Časom templársky rád získal obrovské, hlavne finančné bohatstvo. Dnes ich rolu plnia medzinárodné finančné organizácie ako MMF, Svetová banka a iné a v stredoveku do 14. stor. mali Templári medzinárodný monopol na úžerníctvo.

To sa práve pletieš. Možeme sa baviť o tom,či templári používali úžeru = každé zmluvné ujednanie, podľa ktorého zmluvná strana A, ťažiac zo situácie slabosti (t.j. najmä tiesne, neskúsenosti, prípadne aj ľahkomyseľnosti a podobne) zmluvnej strany B, dostane plnenie zmluvnej strany B, ktoré je v hrubom nepomere k plneniu zmluvnej strany A, inými slovami: zmluvné ujednanie, z ktorého vyplýva zreteľne prehnaný zisk jednej strany v dôsledku využitia situácie slabosti druhej strany

ale druhá vec je úroková úžera = požičanie peňazí (v trochu širšom zmysle aj tovaru a iných vecí) za prehnane vysoký úrok

a práve tá likvidovala finačné systémy krajín a tá bola doménou Židov a tým bola povolená. templárom nie...

A prečo práve templári a serú KSB a konceptuálov ?
Pretože to boli práve oni, ktorí svojimi financiami pomáhali odstrániť prenikanie islamu do Európy, finacovali obranu kres´tanstva, čo sa KSB nepáči, nakoĺko tá slam propaguje.
Rovnako kontrolvali financie kresťanskej Európy a len strata kontroly nad peniazmi mohla sposobiť následne pomalý úadok kresťanstva a kresťanaskej moci, pretože kto kontroluje peniaze, časom určuje celú politiku spoločnosti a v 14 storočí sa táto kontrola stratila v prospech iných...
Dobre to zdovodňuje aj Levašov :

…Paraziti zlikvidovali skutočných templárov, a tým zvrátili a zdeformovali podstatu toho, čo a kým bola táto organizácia. Templári prví pochopili stratégiu a taktiku sociálnych parazitov a začali ako protiváhu vytvárať svoj finančný systém a dosiahli v tejto oblasti veľké úspechy. Templármi vytvorený finančný systém sa stal oveľa silnejší ako ten, ktorý vytvárali sociálni paraziti.

Preto, keď paraziti pochopili odkiaľ fúka pre nich vietor hrozby, udreli ako prví a ako nástroj k tomu využili svojho poslušného otroka – pápeža rímskeho a ctižiadostivého, chamtivého francúzskeho kráľa Filipa IV. Pekného.
Templári ako prví založili banky! Po zničení templárov sociálni paraziti využili tento vynález templárov a pridali doň svoju parazitickú podstatu. A od tej doby sa kontrazbraň templárov stala verným služobníkom sociálnych parazitov…“

Vždy ma poteší, keď "konceptuál ukáže, že nemá argumenty, tak pení vulgarity a urážky ako ty...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 14.05.2018

A aby to bolo kompletné, ako uvažujete vy, konceptuáli o kresťanstve a RKC v porovnaní s heretikmi :

Papež je podle nich „hlavní Antikrist", biskupové,
kněží a králové jeho aktivní pomahači,
proto je třeba proti nim neustále bojovat vždycky
a všude za každých okolností...
jak hrdě sdělil před
inkvizičním soudem albigenský kacíř Bélibaste,
který náleželk tzv. ,,dokonalým". Podobných
svědectví o tomto zaměření albigenské nauky je
celá řada . Už ve fanatické nenávisti k viditelné
hierarchii a institucionální církvi tkví zá-
rodek terorismu, albigenští se de facto netajili
úmyslem použít proti nenáviděné „babylónské
nevěstce", jak s oblibou Katolickou církev nazývali,
i násilí.

Hox | 08.08.2017

Tvrzení o božství Ježíše je jen manipulace, lež zavedená ve formě dogmatu do vědomí, mající za cíl tříštit celostné nekonfliktní vnímání světa, to že tomu věří miliarda křesťanů kteří obecně nepřemýšlí o podstatě dogmat, jen je akceptují, to je jedna věc, to, že někdo dále razí toto rozštěpení vědomí i poté, co byla zaostřena jeho pozornost na daný problém a bylo mu vše vysvětleno, to už je projev defektní mravnosti, takovou protilidskou pozici může zastávat opět jen stoupenec tohoto protilidského schématu, stoupenec davo-"elitářského" kryptofašismu.
Dále je to jen předstupeň k dogmatu o tom, že Ježíš se obětoval a vykoupil hříchy všech lidí (další rozštěpení vědomí věřících křesťanů), protože akceptovat, že někdo může svou smrtí vykoupit cizí hřích, a tedy i naopak, já zhreším a někdo mě vykoupí, takže neponesu následky, přijmout toto to znamená stát se v určitém smyslu šíleným, a jako výsledek se do kolektivního šílenstv propadne celá civilizace, což pozorujeme kolem sebe. Síla je v pravdě, ne v množství stoupenců.

Ano, ty jsi skutečně kryptosatanista, protože jsi měl možnost se zamyslet a změnit svoje defektní názory, ale neudělal jsi to, i když máš k dispozici všechny potřebné informace, abys mohl vyvodit potřebné závěry.

Takže, človek, ktorý neprijme vaše učenie a verí na Ježiša ako Boha je kryptosatanista. Keby ste mali moc, tak by ste najskor postupovali ako ten katar. Je dobre, že ste len okrajová sekta, Paľo, ktorej materiály sú v Rusku vyhlásené ako extrémizmus...Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 14.05.2018

>Takže, človek, ktorý neprijme vaše učenie a verí na Ježiša ako Boha je kryptosatanista. Keby ste mali moc, tak by ste najskor postupovali ako ten katar. Je dobre, že ste len okrajová sekta, Paľo, ktorej materiály sú v Rusku vyhlásené ako extrémizmus...

Týkalo sa to len mŕtvej vody ale aj toto rozhodnutie bolo zrušené.
Čo sa týka tvojej kresťanskej etiky, nuž prejavy môže vidieť každý...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 14.05.2018

> Takže, človek, ktorý neprijme vaše učenie a verí na Ježiša ako Boha je kryptosatanista.

Řeč byla o tobě konkrétně, nikoliv o křesťanech, tak si nevymýšlej. A když už cituješ, proč vytrháváš věty z kontextu a neuvedeš celý příspěvek?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: svědomí

Hox | 08.08.2017

Tvrzení o božství Ježíše je jen manipulace, lež zavedená ve formě dogmatu do vědomí, mající za cíl tříštit celostné nekonfliktní vnímání světa, to že tomu věří miliarda křesťanů kteří obecně nepřemýšlí o podstatě dogmat, jen je akceptují, to je jedna věc, to, že někdo dále razí toto rozštěpení vědomí i poté, co byla zaostřena jeho pozornost na daný problém a bylo mu vše vysvětleno, to už je projev defektní mravnosti, takovou protilidskou pozici může zastávat opět jen stoupenec tohoto protilidského schématu, stoupenec davo-"elitářského" kryptofašismu.
Dále je to jen předstupeň k dogmatu o tom, že Ježíš se obětoval a vykoupil hříchy všech lidí (další rozštěpení vědomí věřících křesťanů), protože akceptovat, že někdo může svou smrtí vykoupit cizí hřích, a tedy i naopak, já zhreším a někdo mě vykoupí, takže neponesu následky, přijmout toto to znamená stát se v určitém smyslu šíleným, a jako výsledek se do kolektivního šílenstv propadne celá civilizace, což pozorujeme kolem sebe. Síla je v pravdě, ne v množství stoupenců.

Ano, ty jsi skutečně kryptosatanista, protože jsi měl možnost se zamyslet a změnit svoje defektní názory, ale neudělal jsi to, i když máš k dispozici všechny potřebné informace, abys mohl vyvodit potřebné závěry.

Co se týká typů psychiky, KSB nikoho nedělí ani se nechystá, jen popisuje reálný stav který existuje. Tím že popíšu to, co reálně existuje, tak nikoho nedělím, jen odhaluji to, co bylo dříve skryté, což některé běsí doběla, viz tvůj případ.

Lidský typ psychiky se vylučuje s kultovými schématy potlačení svobodné vůle jako například katolická církev, takže nikoliv, pokud dosáhneš lidského typu psychiky, určitě nebudeš posedlým militantním katolíkem jako nyní.

Každý má možnost stát se Člověkem, to znamená i katolík. KSB nikoho nehodnotí, jen informuje, že existují takové a takové typy organizace psychiky a stojí na tom, že normou danou Bohem pro člověka je lidský typ psychiky, což je něco, s čímž může souhlasit každý normální člověk, bude s tím mít problém snad jenom zatvrzelý démon.

Přesvědčení, že Ježíš je Bůh je skutečně znakem nějakého defektu v práci intelektu a celkově ve vnímání světa (výsledkem církevní infoktrinace), ovšem nenapsal jsem nic ve smyslu, že podobný člověk je postižený, to je zase tvůj výmysl.

Napsals: "...taký človek nemože mať podĺa teba normálny intelekt a intuíciu, teda je postihnutý..."
- další lživé tvrzení tvojí strany, nepsal jsem nikde o tom, že co někdo může nebo nemůže mít.
Snažíš se podsouvat nějaké hodnocení a zařazování, ačkoliv za svůj typ psychiky odpovídá před Bohem pouze každý sám a člověk může hodnotit vždy jen zpětně, podle skutků. Kdo řekne "jsem Člověk", jen se podepisuje že je démon. Pokud bys měl argumenty a nebyl demagog, neměl bys potřebu takovýchto psychologických manipulací.


Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/odpovedi-v-m-zaznobina-na-vybrane-otazky/

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Som všetko vo všetkom | 15.05.2018

Ty si všade bol a všetko vieš, škoda že si Bohu neporadil ako storiť lepsie svet
Neviem skade berieš istotu , Paľo že Tvoje zdroje su tie správne a nereevidované.

Kde volám po náboženskej vojne?

Bulík | 13.05.2018

? Ukážte mi jeden príklad Ľudo!
Nemôžem za to že ma súdite podľa seba!.

Škoda že túto svoju vetu neuplatňujete sám na seba.

Ako môžem volat po náboženskej vojne, keď hovorím že medzi náboženstvami nieje rozdiel.
Že Krista poznajú pod xy menami. V každej kultúre mu dali iné meno. To je celé. GP potom v každej kultúre jeho posolstvo prekrútil tu tak a inde onak.
Niekde reinkarnaciu ponechal ako osobity pojem, inde ju odstranil (resp. Nezaviedol). Pritom aj v biblii sa o nej neraz pise v podobenstvach.

Vy za vsetkym hladate iba zlobu, Gp a projekt zotrocenia. Nie kazdy je ako vy.
Ale ako chcete. Nech si utvori nazor kazdy sam.

Ps: naucte sa argumentovat a nie len obvinovat z demonizmu, satanizmu a snahy rozputat vojnu kazdeho kto ma iny názor alebo len nazor ktorý nechápete.
Vy chcete kresťanstvo zničiť. Ja ho chcem ocistiť. Vy tam hľadáte projekt zotrocenia. Ja tam hľadám projekt oslobodenia.
Vy chápete písmo do slovne. Ja tam ale vidím podobenstvo.
To je podstatný rozdiel.

Ak ste presvedčený o spravnosti svojho pristupu tak fajn. Ja zatiaľ vidim len to ako ta vase koncepcia rozistvava ludi a vy robite vsetko preto aby ste to pidporili. Napr represiami na vlastnom webe kde si vsetci mozme pozriet vase realne predstavi o bohu, kristovom uceni a bezpecnosti.

Stale viac ludi akorat vidi vase dvojite normi, prekrucanie, demonizovanie atd...

Ta vasa bezpecnost. Len na kazdeho utocit. Hlavne ze vy konceptuali ste neposkvrneny svätci.

Re: Kde volám po náboženskej vojne?

Bulík | 13.05.2018

Voláte tu po cenzúre a vy máte aké príspevky. Aspon si obhajte svoje obvinenia na moju adresu. Ja som svoj postoj vysvetlil. Ani len reakcie som sa nedockal. Bud zmazane natvrdo alebo presunute do pastebin.

Ale vase utocne prispevky kde ma nepriamo nazyvate satanistom a stvacom tu ostali.

Ako chcete. Nech vam namerená pidľa vášho metra.

Re: Re: Kde volám po náboženskej vojne?

ľudo | 13.05.2018

Zase kva-kva-kva..

Keby si naozaj celú dobu robil to, čo tu teraz deklaruješ, nie je problem.
Avšak veci, ktoré si predtým napísal spôsobujú medzi riadkami po stáročia práve tie náboženské vojny.

A nehysterči prosím ťa ešte aj ty.
Alebo chceš dopadnúť, jak Julo?

Každý sa môže mýliť, i my.
Do postavenia neomylných sa nás
z istých podprahových dôvodov snažia
dokola vyvolávať iba sociopati.

Tak aj Pjakina, alebo hociktorého politika.
Opice, čo chcú opičáka, godota, spasiteľa.. bla-bla
To Človek proste nerobí,
stádovito sa nechová, vodcu nehľadá.
Dať hlavy dokopy a samospráva.
Ten vie to, druhý zas ono
a všetci dohromady urobia mnoho.

Snáď nejsi aj ty jeden z nich, či?

Re: Re: Re: Kde volám po náboženskej vojne?

Július | 13.05.2018

udo,udo, čoraz menej oviec dostaneš do svojho košiara... Nebudú prémie, nerobíš to chytro... :-)
Zle ťa to v tej nadácií alebo lóži naučili...
Podceňovanie ľudí nie je niečo, čo je chytrá stratégia...

Re: Re: Re: Re: Kde volám po náboženskej vojne?

Ludo | 14.05.2018

Na spovedi si bol?

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek