Prečo Mohamed nezapísal Korán vlastnoručne (1)

Prečo Mohamed nezapísal Korán vlastnoručne (1)

6.12.2016

inance.ru

 

Prečo Mohamed nezapísal Korán vlastnoručne 1.pdf

 

Sväté písma zohrávajú v živote ľudí rôznu úlohu: pre niekoho sú tieto texty božské a tajomné, pre niekoho záhadné a nepochopiteľné, a niekto sa o ne vôbec nezaujíma. Avšak nikto nebude popierať to, že kolosálne ovplyvnili život národov, regionálnych civilizácií a ľudstva vôbec.

Dnes budeme rozprávať o Koráne a budeme sa snažiť nájsť odpoveď na otázku, prečo nebol Korán zapísaný vlastnoručne Mohamedom?

Globalizácia je objektívny proces, no jej riadenie je vždy subjektívne, t.j. koncepciu realizovania globalizácie si možno vybrať.

Aktuálna davo-«elitárna» koncepcia globalizácie vedie planétu Zem ku katastrofe a jej zámenou za inú davo-«elitárnu» koncepciu sa vývoj nezmení. Preto musí byť v záujme zaistenia bezpečnosti života zavedená pravdoverná1 koncepcia organizácie života, t.j. nasmerovaná na realizáciu podstaty človeka v živote. Len taká koncepcia získa «mystickú» podporu zo strany noosféry Zeme a Zhora. Preto musia byť v koncepcii, v ňou navrhovanej algoritmike riadenia spoločnosti a organizácii života spoločnosti, a hospodárskej činnosti prejavené adekvátne objektívne zákonitosti, ktorým je podriadený život ľudí, kultúrne osobitých spoločenstiev a ľudstva ako celku.


Možno ich zaradiť do nasledovných šiestich skupín:

1. Biosférne — ľudstvo je časťou biosféry, a existujú objektívne zákonitosti, regulujúce vzájomné pôsobenie (interakciu) biosféry a Kozmu, formovanie biocenóz a väzby biologických druhov v rámci biosféry.

2. Druhové — ľudstvo je špecifický biologický druh, a existujú špecifické biologické (fyziologické a psychologické) zákonitosti druhu, regulujúce jeho život.

3. Noosférno-náboženské — existujú morálno-etické (noosférne, egregoriálne a náboženské) zákonitosti, regulujúce vzájomné vzťahy nositeľov rozumu a vôle. A napriek názorom mnohých, zákonitosti tejto kategórie vychádzajú za hranice ľudskej spoločnosti, a etika, diktovaná z vyšších hierarchických úrovní v organizácii systémov rôzneho druhu, je záväzná pre hierarchicky nižšie úrovne a porušenie jej noriem je trestné. Tak aj odpadlíctvo od pravdovernosti (mravnosti, ktorou disponuje Najvyšší), je hlavnou mravno-svetonázorovou príčinou biosférno-spoločenskej ekologickej krízy.

4. Sociokultúrne — geneticky podmienená kultúra, ktorú nesie ľudstvo, je variabilná, a existujú sociálno-kultúrne zákonitosti, dodržiavanie ktorých garantuje stabilitu spoločnosti v následnosti pokolení, a ich narušenie môže pod vplyvom degradačných procesov priviesť k jej zániku v priebehu života niekoľkých pokolení.

5. Ekonomické — historicky sformovaná kultúra všetkých spoločenstiev súčasnej globálnej civilizácie je taká, že sme nútení chrániť sa pred prírodným prostredím technosférou. Technosféra sa obnovuje a vyvíja v priebehu hospodárskej a finančnej činnosti, a existujú finančno-ekonomické zákonitosti, predurčujúce jak rozvoj spoločensko-ekonomických útvarov, tak ich degradáciu a krach.

6. Toto všetko ale môže viesť aj ku konfliktom záujmov a konfliktom rôznych druhov činností, ktorých riešenie treba riadiť. A existujú objektívne zákonitosti riadenia, jednotné pre všetky procesy riadenia, jak pre detskú jazdu na trojkolke, tak aj pre komplexný projekt, realizovaný niekoľkými krajinami na princípoch súkromno-štátneho partnerstva.

A práve s ohľadom na tieto zákonitosti skúmame historicky sformovaný Korán i udalosti s nim spojené, do akej miery sú v súlade s Jazykom Života, ktorým sa Najvyšší prihovára každému.


Z HISTÓRIE VZNIKU KORÁNU

Prvý kalif Abú Bakr, ktorý sa postavil do čela moslimov po odchode Mohameda na druhý svet v roku 632, prikázal bývalému Mohamedovmu pisárovi Zayd ibn Thabitovi z Mediny, zostaviť kanonický text. Podľa legendy Zayd vyplnil kalifov príkaz tak, že zostavil a overil rôzne zápisy Mohamedových poslucháčov. Okrem toho začal zapisovať aj príbehy Mohamedových súčasníkov. Takýmto spôsobom vzniklo prvé vydanie Koránu, ktoré dostal k dispozícii Abú Bakr a Omar — druhý kalif.

Výroky boli za života Mohameda zachytené rôznymi ľuďmi a ich nové exempláre boli reprodukované na základe iniciatívy. Pri tom nutne vznikali skreslenia, či už v dôsledku nedokonalej pamäti poslucháčov a chýb prepisovateľov, ale aj v dôsledku rozdielov rôznych ľudí v preferenciách k zvereným témam, osvetlenie ktorých chceli v Zjaveniach zachytiť kvôli sebe. T.j. každý viac uprednostňoval to, čo bolo bližšie jeho subjektívnemu svetonázoru.

 

http://sarkel.museum-vdonsk.ru/download/file.php?id=9864&sid=38a25977ce33af20eabb8e61c62c12b9

Avšak prvé vydanie sa neprepisovalo, nerozmnožovalo. V podmienkach politického boja prebiehajúceho v Kalifáte, zvesť o tom, že Zayd na príkaz kalifa Abú Bakra zostavil nejaké «písmo», Korán, základom ktorého boli zápisy «zjavení Alaha», očividne vyvolala objavenie sa ďalších podobných zápisov a spisov. Avšak texty týchto zápisov sa nie vždy zhodovali. Líšili sa jak zložením, počtom a poradím kapitol, tak aj podstatou, zmyslom a plnosťou v nich obsiahnutých informácií. V určitom momente bolo rozhodnuté ukončiť tento stav a nahradiť všetky spisy jedným, ktorý by organizoval riadenie kalifátu.

Tretí kalif Osman z vplyvného a bohatého kurejšítskeho (názov rodu) rodu Omajovcov, vydal príkaz tomu istému Zayd ibn Thabitovi. Boli pozbierané alebo konfiškované všetky texty, porovnané, zápisy boli buď prijaté alebo zamietnuté, bolo zostavené nové vydanie. Ostatné spisy boli na príkaz kalifa Osmana zničené. Finálne vydanie v 4 exemplároch bolo rozoslané do centier Kalifátu — Mekky, Damašku, Kúfy a Basry. Tento text sa stal kanonickým.

Onedlho sa zistilo, že text Koránu, schválený kalifom Osmanom v roku 652 bol veriacimi prijímaný zďaleka nie všade, nie ihneď a vôbec nie všetkými, vzhľadom k tomu, že mnohí z veriacich si pamätali kázanie samotného Mohameda a porovnávali vypočuté so slovami Mohameda.

Spálenie zápisov na príkaz kalifa tiež nemalo všeobecnú podporu. Naopak, nemalú propagáciu získali texty, ktoré ako sa ukázalo, sa podarilo zachrániť niekoľkým bývalým spoločníkom proroka. Po spálení vyzbieraných zápisov začali mnohí prejavovať zvýšený záujem o tieto texty. Príznačné je, že kritika rozoslanej zaydovsko-osmanovskej verzie vychádzala, podľa súčasnej terminológie, zdola, z demokratických vrstiev. Významnou figúrou medzi tými, ktorí si pripravili svoj text Koránu a kritizovali zaydovsko-osmanovský súpis, bol Abdullah, syn Masuda (úmrtie okolo roku 653), človek s neobyčajným osudom a pevnou vôľou. V mladosti bol otrokom, pasúcim stádo v rode kurejšítov, v bitke pri Bedre šabľou zoťal hlavu jednému z najzúrivejších protivníkov Mohameda — kurejšítovi Amr ibn Hishāmovi. Bol považovaný za znalca «zjavení Alaha» a schopným tlmočníkom hadísov, od ktorého pochádza 848 predaní.


 

Poznámka na okraj

Vyjadrenia Mohameda ohľadom rôznych životných okolností, ktoré si zapamätali jeho súčasníci, ktoré ale nepatrili k tej informácii, ktorú Mohamed charakterizoval ako Zvestovanie, poslané skrze neho Zhora všetkým ľuďom sa nazýva «Sunna» (tradícia, zvyky).


 

A nie je náhoda, že tento človek sa stal v Medine nevítaným, ako napokon aj jeho súčasník, tiež stúpenec proroka Abu Dhar al-Ghifari, vyhostený zo Sýrie a potom aj z Mediny za otvorenú vzburu proti svojvôli kalifa Osmana a jeho miestodržiteľa, ich prisvojeniu si daní a vojnovej koristi, úžerníctvu, získaniu bohatých domov a výnosných záhrad a stád, rozdávaniu štátnej pokladne Kalifátu svojim príbuzným. Abu Dhar, obviňujúc kalifových prisluhovačov a odkazujúc sa na «zjavenia Alaha», sľuboval im, ako aj ich pánom, večné prebývanie v pekelnom ohni. Príznačné je, že nielen texty, rozchádzajúce sa s oficiálnou zaydovsko-osmanovskou redakciou Koránu sa zachovali veky, ale aj potomkovia tých, ktorí tieto zápisy urobili, dokonca aj po storočiach pootvárali spoločenské rany, rozkladajúce Kalifát v prvých desaťročiach jeho existencie. Takto potomok Abdullaha, syna Masuda, arabský historik Abú al-Hasan 'Alí al-Mas'údí (koniec IX stor. — 956 alebo 957), ktorého nazývajú «arabským Herodotom», písal, že v deň vraždy kalifa Osmana (656 rok) len v jeho osobnej pokladni napočítali 150 tisíc dinárov a milión dirhamov. A to, ako sme už podotýkali, pri chudobe väčšiny obyvateľstva hlavného mesta, mesta proroka.

Samozrejme tí, ktorí podporujú moslimskú tradíciu vierouky, odstraňujú všetky námietky tohto druhu na adresu Zayda a prvých kalifov po Osmana vrátane, pod vedením ktorých bol zostavený kanonický text Koránu. Avšak existuje jedna okolnosť, ktorá v moslimskej tradícii nenachádza vysvetlenie, a ktorá umožňuje nazrieť na kanonický text Koránu, v jeho historicky sformovanej podobe, z uhla pohľadu, ktorý je pre moslimskú tradíciu netypický.


PREČO MOHAMED NEZAPÍSAL KORÁN VLASTNORUČNE?

http://img-fotki.yandex.ru/get/6445/130842948.db/0_aeebf_36b4794d_XXXL.jpg

Sám Mohamed, bol úprimne presvedčený o tom, že je Vyslancom Najvyššieho Boha pre všetkých ľudí, kázal medzi svojimi rodákmi v rokoch 610 – 632. Vedel, že to čo káže a označuje ako Zvestovanie, zoslané mu od Boha, je písomne zachytávané inými ľuďmi, medzi ktorými môžu byť jak jeho úprimní stúpenci, tak aj utajení odporcovia novej vierouky.

Z toho, čo mu bolo zjavené vedel, že predošlé Zjavenia monoteizmu boli ľuďmi lživo prekrútené, ako následkom nepochopenia ich významu, tak aj zo zlého úmyslu (Korán na mnohých miestach trvá na tom, že vierouky, ktoré zanechal Mojžiš a Kristus boli lživo prekrútené). Vedel, že príde deň, keď opustí tento svet, v dôsledku čoho už nebude môcť ľuďom osobne a pravdivo objasňovať význam ním získaného Zvestovania.

Napriek tomu za 22 rokov kázania sám nepodnikol nič vo veci zostavenia aspoň jediného vzorového exempláru Koránu, ktorý by pred svojím odchodom na iný svet zanechal ľuďom, aby tento exemplár po jeho odchode slúžil moslimskej civilizácii ako nepopierateľný dôveryhodný základ pre šírenie «svätého písma». Spočiatku, ako človek nevediaci čítať a písať, nejavil snahu osobne spísať zoslané mu Zvestovanie, hoci obdobie 22 rokov by na túto úlohu plne stačilo.

Mohamed, ako vyplýva z toho, čo je o ňom známe, bol dobrý a múdry človek, čo vylučuje názor, že by sa sám nebol schopný dovtípiť o akoby vznikajúcej potrebe vytvorenia vzorového exempláru «svätého písma». No ak by sme aj predpokladali, že Mohamed sa nedovtípil sám, tak Ten, ktorý Mohamedovi zoslal zvestovanie, ktoré bolo základom Koránu, tiež nepokladal za nutné priviesť svojho «nedôvtipného» vyslanca na myšlienku, aby sa zaoberal vytvorením nepopierateľných dôveryhodných vzorových exemplárov «svätého písma». Ba čo viac, poslucháči Mohamedovho kázania sa dožadovali, aby listina obsahujúca Zvestovanie bola v hotovej podobe zoslaná z Nebies. Vyplnenie ich prosby, zdalo by sa, mohlo zabezpečiť nepopierateľnú autenticitu referenčného exempláru písma, no bolo im to zamietnuté s odôvodnením, že v tomto prípade neuveria, ale «materializáciu» knihy označia za čarodejníctvo.


 

«Aj keby sme ti My zoslali knihu na pergamene, a oni by ju ohmatali rukami, tak tí, ktorí neuverili, by povedali: «To je iba zjavné čarodejníctvo!» (Korán, súra 6:7)»


 

Všetko to vypovedá len o tom, že nie v «svätom Písme» je podstata náboženstva ako vzájomného chápavého dialógu živého človeka a živého Boha.

Ak sa pozrieme, o čo mal Mohamed počas svojho života najväčšiu starosť, tak to bolo to, aby všetci ľudia boli v úprimnom súlade s Bohom skrze svedomie, čo by zabezpečilo aj vzájomný súlad medzi nimi všetkými v spoločenstve. Staral sa o to, aby každý sám v sebe udržiaval vedomé skryté obojstranné spojenie, dialóg s Bohom. Učil tomu svojich súčasníkov tak, ako to bolo aj v jeho živote. A keďže všetci si vzájomne vyslancami Božími, preto bola Vierouka z úst Mohameda skutočne Zvestovaním, o zoslanie ktorého prosil Boha skôr, než začal svoju kazateľskú misiu. A to bolo do takej miery slobodné od preludov a prekrútení, do akej miery bola od nich slobodná mravne podmienená psychická činnosť samotného Mohameda, (úprimne sa snažiaceho zotrvávať v súlade s Bohom a priviesť k súladu s Bohom aj ostatných ľudí), ktorý pritom zostával synom svojej epochy, a preto bol aj v čomsi obmedzený jej špecifickosťou. A Boh mu odpovedal v súlade so zmyslom jeho modlitieb, ako každému, kto sa obracia k Bohu. Aj on bol vedený Bohom primerane jeho reálnej morálke a podriadenosti úmyslov a správania sa jeho svedomiu. No v svojej dobe a v svojom národe sa Mohamed ukázal byť jediným, kto bol schopný prijať a uskutočniť misiu námestníka Božieho na Zemi a Božieho vyslanca ku všetkým ostatným ľuďom, dajúc tým počiatok rozvoju jednej z regionálnych civilizácií Zeme. A toto bolo skryté medzi Bohom a Mohamedom presne tak, ako je skryté medzi Bohom a každým človekom.

«Ak sa ťa Moji Otroci2 budú pýtať na Mňa, vedz, že som blízko a odpovedám na volanie modliaceho sa, keď ma zavolá. Nech Mi ale odpovedajú a veria Mi – možno pôjdu správnou cestou! (Korán: Súra 2:186)».

Táto možnosť chápavého dialógu s Bohom na základe svedomia a života je otvorená pre všetkých ľudí bez výnimky: to ohlasuje Korán každému, kto ho číta ako posolstvo, obrátené osobne k nemu. Avšak nie všetci sa pripravujeme na to, aby sme boli schopní povedať svojmu okoliu niečo užitočné pre nich samých aj ich potomkov: väčšine (v dôsledku toho životného štýlu, ktorému sa podriadili) niet čo povedať; to, čo hovoril Mohamed dalo počiatok a určuje osud jednej z regionálnych civilizácií planéty už viac ako 1300 rokov, a ak v tom čo zanechal sú chyby, spôsobené tým, že Mohamed nebol oslobodený od ducha jeho doby, potom vina za šírenie a reprodukciu týchto chýb mnohými pokoleniami leží na tých, ktorí sami seba považujú za moslimov.

Mohamed urobil všetko, čo bolo v rámci jeho možností preto, aby sa ľudia stali Ľuďmi. A ak sme si navzájom my všetci podľa predurčenia Zhora Božími vyslancami, potom ľudstvo nepotrebuje «sväté písma», ale potrebuje nebojácny život podľa svedomia s dôverou a vierou Bohu. V súlade s tým sa о «svätých písmach» religióznych kultov v Koráne hovorí:

«Každá éra má Písmo vlastné. Boh stiera čo si želá, aj potvrdzuje; u Neho jest matka kníh» (Korán, 13:38, 39). Aj samotný Korán sa neraz charakterizuje ako pripomenutie (najmä súry 15:9; 38:1; 43:4; 73:19; 74:34, 50, 54; 80:11).

Z čoho je možné pochopiť, že «sväté písma», na ktorých sú založené historicky sformované náboženské kulty, sa v histórii ľudstva podobajú zápisníku s adresami a telefónom vo vrecku človeka, na ktorý sa človek obracia len vtedy, keď si potrebuje spomenúť na to, čo zabudol. Ak je jeho pamäť ľahko dostupná, môže sa celkom zaobísť bez zápisníka, a nepremieňať ho na predmet svojej špeciálnej starostlivosti. No pre mnohých znamená strata zápisníka stratu samého seba v tomto svete, keďže v dôsledku jeho straty sa pretrhnú mnohé spojenia s druhými ľuďmi, a mnohé spojenia sa pretrhnú natrvalo. Rovnako aj v kultúre akéhokoľvek národného spoločenstva i ľudstva zloženého z mnohých národov: živé náboženstvo — to je obojstranná zmysluplná komunikácia živých ľudí a živého Boha na základe svedomia.

«Sväté písmo» v tejto komunikácii ľudí a Boha nie je zďaleka to hlavné, lebo ono je predovšetkým pripomenutím nutnosti prebývať v živej relígii pre tých, ktorí k nej nedospeli z nejakých osobných dôvodov. No ak písma, povýšené do hodnosti svätých, sú lživo prekrútené, ako na to opakovane upozorňuje Korán, potom ich prijatím a pridŕžaním sa ich ako nespochybniteľného základu vierouky, potláčajúc vlastný hlas svedomia v prospech toho, čo je v nich zapísané, nemožno získať relígiu — t.j. (spojenie) komunikáciu so živým Bohom v jednote emocionálneho a zmyslového stavu duše človeka.

 

Následníci Mohamedovho dedičstva stojaci vo vedení Kalifátu tento zmysel viery a relígie nepochopili, následkom čoho aj boli zaneprázdnení tvorbou vzorového exempláru «svätého písma», na základe ktorého by mohli oni sami a neskôr aj ich nástupcovia programovať psychiku poddaných. V súvislosti s tým je treba obrátiť pozornosť na to, že mnohí vládcovia v moslimskom svete sami sebe udelili titul «vládca pravoverných» (Amir al-Mu'minin), hoci každému z nich muselo byť z Koránu známe, že jediným vládcom pravoverných je Najvyšší Boh, po arabsky Alah.

Im bola cudzia a odporná práca rozširovania živej (dô)viery ľudí živému Bohu na základe svedomia, v ktorej sú si všetci ľudia bez výnimky navzájom Božími vyslancami, a slová každého k tým druhým musia byť adekvátne chápaniu sveta týchto «druhých» a adekvátne okolnostiam.

A vytvorenie «vzorového exempláru» písma, povýšeného do hodnosti svätého, nerieši problém jednotného chápania zmyslu života ľuďmi a spoločnosťami vcelku, pretože rovnaké slová dokonca v rovnakom časovom období chápu rozliční ľudia rozličným spôsobom, čo je podmienené ich morálkou, vedomosťami a návykmi, osobnou kultúrou psychickej činnosti (predovšetkým zmyslovo-emočnou kultúrou a kultúrou intelektuálno-rozumovej činnosti); a preto jeden a ten istý človek, podľa miery svojho rozvoja (a tiež degradácie, ak ide touto cestou) opúšťa svoje predchádzajúce chápanie tých istých slov. Aj o rovnakej veci rovnaký človek hovorí rôznym ľuďom rôznym spôsobom, primerane ich chápaniu sveta a nálade. Aj svoje myšlienky sám pre seba v rôznom období svojho života vyjadruje rôznym spôsobom, vychádzajúc zo svojich reálne sa behom života meniacich — morálky, osvojených vedomostí a neformalizovaných zručností.

V súlade s týmto špecifikom vo vyjadrovaní významu v artikulovanej reči a získavania zmyslu povedaného, hadís, ktorý hovorí: «Na to, aby sa človek stal klamárom stačí, aby ďalším povedal presne to, čo si vypočul» — obsahuje oveľa širší a hlbší význam, než len zmysel citovaného kontextu. V podstate sa potom tvorcovia kanonického textu Koránu stali prvými prekrúcačmi tej viery a relígie, ktorej úprimne učil teológ-Mohamed skutkami svojho života, možno v niečom sa aj mýliac. Je to tak dokonca aj v tom prípade, ak by nimi realizovaná verzia predstavovala výhradne plnú kolekciu prepisov všetkého, čo bolo Mohamedom vyslovené a označené ako Zvestovanie, bez akýchkoľvek výňatkov a cudzích doplnení, podmienených prianím vyhovieť politickým potrebám vznikajúcej «elity» moslimskej civilizácie. V jednom ohľade sú obvinenia, vznášané proti tvorcom zaydovsko-osmanskej redakcie Koránu oprávnené: súry-kapitoly Koránu, v tom poradí, v akom ich uviedli, nesúhlasia s poradím, ako boli zvestované Mohamedovi. Zoberte si akúkoľvek knihu a poprehadzujte jej kapitoly: získate príbeh buď s celkom iným zmyslom, alebo sťažíte čitateľovi, ktorý nepozná správne poradie kapitol, pochopenie jej zmyslu.

Je treba chápať, že v časoch Mohameda existovali ľudia, ktorí mu počas jeho života pripisovali vyjadrenia a skutky, ktoré nevykonal; a tým viac ich bolo po jeho odchode na druhý svet. Boli aj takí, ktorí tvrdili, že Mohamed káže z cudzích slov, a zapieranie takýchto tvrdení je zachytené v Koráne. A rozkol medzi jeho stúpencami po jeho odchode na druhý svet, ktorých počas života chválil, nie sú výmysly, ale realita, zachytená v historických kronikách moslimskej regionálnej civilizácie.

http://weatlas.com/img/landmarks/d762eb8855a8d160ac06c236081c20b0.jpg

Moslimská civilizácia za viac než 1300 rokov neuskutočnila ani to minimum z dobročinnosti, ktorá je zachytená v kanonickom texte Koránu. Kríza nemôže byť prekonaná na základe pokusu o schválenie nejakej jednej tradície výkladu písma, s priznaním jeho svätosti, a sporov o to, ktorí vykladači a výklady sa považujú za skutočne pravdivé, a ktoré za lživé. Totiž v písme je viac-menej hodnoverne vyjadrené bohoslovie na základe svedomia dávnej doby, s jej problémami a úlohami, riešenie ktorých začalo pod vedením Mohameda na základe bezvýhradnej viery podľa jeho vlastného svedomia a svedomia jeho blízkych stúpencov. S odchodom Mohameda na druhý svet bezvýhradnú (dô)vieru Bohu stratila najprv vládnuca špička, v dôsledku čoho u nej vznikla potreba «svätého textu», a oni vytvorili zaydovsko-osmanské vydanie Koránu. A postupom času svedomitú vieru Bohu stratila aj celá moslimská civilizácia, s výnimkou niekoľkých osobností, úmerne tomu, ako v nej začala prevládať viera v Písmo a rituál.
 

pokračovanie nabudúce...
 

ZDROJE:

  1. I.L.Klimovič v svojej monografii «Книга о Коране, его происхождении и мифологии» (Москва, «Политиздат», 1988 г.)

  2. http://dotu.ru/files/2004/10/20041008_Master.pdf

 

1 Objektívne spravodlivá, t.j. v súlade s etikou ktorú vložil Tvorca do celej Stavby Sveta, ktorú predurčil ľuďom, anjelom i Sebe, ktorá jediná harmonizuje všetky procesy vo Vesmíre.

2 Použitie tohto slova v Koráne je stále trochu záhadou. Svedomie zdravého človeka protestuje pri predstave, že by Boh mohol mať k ľuďom postoj ako k otrokom v dnešnom negatívnom chápaní. Takže buď mohlo isť o diverziu zo strany ľudí majúcich možnosť prekrútiť text, alebo slovo otrok v minulosti nieslo (aj) pozitívny význam. V dnešnej dobe je zaujímavým paradoxom slovinský výraz „otrok“ vo význame dieťa. Ak si v obraze pojmu otrok odmyslíme všetku krutosť a negatíva a vezmeme si len právny status otroka, tak dieťa s otrokom majú skutočne veľa spoločného. Deti, kým sú deťmi, sú v jurisdikcii rodičov, ktorých musia poslúchať, nemôžu si robiť čo sa im zachce, musia robiť čo sa im povie, to platí aj o čase. Možno dnes je liberálnejšia doba, ale dlhé storočia mala výchova svoje pravidlá a systém. Keď človek miluje svoje deti, vzťah je naozaj dobrý, vtedy slovenské slovo „dieťa“ a slovinské „otrok“ možno považovať za jeden pojem. No v prípade krkavčích rodičov, tyranov, vzťah rodiča k dieťaťu sa skutočne podobá vzťahu otrokára k otrokovi (a sú rodičia, čo sa nezdráhajú predať dieťa). Táto negatívna konotácia je ale prejavom človeka prebývajúceho v démonickom režime psychiky, určite nie Boha. Preto prastarý termín otrok možno pokojne chápať vo význame dieťa. – pozn. prekl.

 

Diskusní téma: Prečo Mohamed nezapísal Korán vlastnoručne (1)

Globalizácia

petržlen | 15.12.2016

je podľa ВП СССР objektívny proces. Vyplýva z objektívnosti aj nevyhnutnosť? Kto ho spustil, prečo a načo? Nedá sa zastaviť?

koran posledná časť vysvetlivky

kolkobudesžit | 07.12.2016

"pravoverní nemajte strach už máme svojich medzi nimi víťazstvo bude naše" - myslím, že pre inteligentných to stačí. Nejde o spoluprácu o milosrdenstvo, toleranciu ale o presadenie svojho víťazstva a metódy poznali naši predkovia, ktorým kradli deti a robili z nich Janičiarov a toto vraj teda zneužíva zlí GP na "diskreditáciu" dobrého Islámu... A duchovne si myslíte, že táto propaganda !dobrého" islámu Vám prejde? Myslíte si, že čitatelia sú ovce, myslíte si, že his-to-icky odskúšaná metóda zabaliť nepravdu do kopca pravdy, ktorú tu uverejňujete Vám aj tu vyjde? Sám Vami uverejnený zákon času Vám to rozmetáva!

Re: koran posledná časť vysvetlivky

Hox | 07.12.2016

Korán je jako zrcadlo, každý ho interpretuje podle své vlastní mravnosti.

Re: Re: koran posledná časť vysvetlivky

123 jana | 08.12.2016

kazde nabozenstvo v sebe nesie in FORMACIU svojho zakladatela a je jeho nosičom.
Ježiš - nositeľ pokoja
alebo predstaviteľ, čo si najskor zoberie staršiu bohatú vdovu, potom sa ožení s dieťaťom a svoju pravdu šíri mečom...komu sluzil??? Bohu?? či samozvanemu bohu?

Re: Re: Re: koran posledná časť vysvetlivky

Cico Ciciak | 08.12.2016

Na teba je škoda vecne reagovať, lebo podľa toho, čo si tu už za tú dobu, čo ťa tu vydávam, popísala, to skôr vypadá, že si pekne mimo a z materiálov VP-ZSSR si si ešte neprečítala ani prd.
Ty si si už vybrala a vybrala si si lži a nechápanie objektívnej reality. :)

Re: Re: Re: koran posledná časť vysvetlivky

Hox | 08.12.2016

"123 jana" je nejspíš známá firma "Miroslav", tentokrát si jen zvolil ženský nick.

Prečo Mohamed nezapísal Korán vlastnoručne?

Nikdo | 07.12.2016

To je jednoduché, protože poznal, že vše je možné zmanipulovat a překroutit (v článku je to více rozvinuto). Tímto způsobem nechal pro upřímně hledající skrytou nápovědu a klíč ve smyslu:

Není rozhodující co říkám nebo co jsem řekl nebo co mně říkají druzí, ale o co jsem se snažil (o království boží na zemi, kde žijí lidé podle svědomí). A cesta k tomuto cíli vede přes přímé spojení (nezprostředkované cizí bytostí) s bohem, který nám k tomu dal nástroj, který jsme pojmenovali svědomí.

Re: Prečo Mohamed nezapísal Korán vlastnoručne?

Cico Ciciak | 07.12.2016

Presne tak!
Ani Isá nikdy nič nenapísal.

Re: Re: Prečo Mohamed nezapísal Korán vlastnoručne?

kolkobudešžit | 07.12.2016

Darmo propagujete Korán tými istými metódami ako sa propagovalo "kresťanstvo" katolicizmus ktorý znetvoril odkaz nášho predka-Učiteľa. Rovnaké metódy toho istého centra - vraj " to zabíjajú zlý katolíci dobrý liečia ako sv. Matka Terezka", ale všetci sa považovali za dobrých a pápež im žehnal všetkým i zbrane ako žehnal ajatoláh Chomejní svatej vojne...... "to zlí islamisti zabíjajú ale dobrý nám chcú len územie zobrať"..Už ste infantilní - nikto rozumný Vám to nevstrebe. Už sa Vám nepodarí z biblickeho projektu vyčleniť Islám ako ten dobrý, už vieme, že Islám je rovnaký nástroj pre GP ako katolicizmus-paulínizmus. Sami ste tu zverejnili zákon času! A arabov ako obete poznáme čo im urobil Islám, ako im vytrhal zo srdca tie jemné pocity tie jemné spůsoby, ktoré už čiastočne stratili i anglosasi a urobil ich vnútorne viac nešťastných ako katolíkov paulínizmus. Vieme, že v Byzantskej ríši žili ľudia ako my a potom 95% kresanov a po obsadení Osmanmi za 100 rokov zostalo 5% kresťanov a A.Horák preukázal, že Slovjeni žili v Egypte, teda severná Afrika, vytvorili hieroglyfi pre okupantov a teraz sú tam vnútorne nešťastní moslimovia - veď i za Kadáfiho sa vyvyšovali v dostatku nad našimi zahraničnými robotníkmi.... aj ich považovali za neveriacich psov i keď im tam priniesli rozvoj...Akí rozdiel k Ruskej pohostinnosti a dobrosrdečnosti, tolerancii!!! Len nešťastní ľudia Vám urobia zle. Kto je skutočne vnútorne šťastný, šťastie praje i iným nedokáže konať zlo! Je naplnený božím milosrdenstvom a tak nemůže konať zlo! Najskorej uverejníte fakty - zverstvá Osmanskej ríše, Mohamedove genocídy 120 miliónov zavraždených pri šírení Islámu a to že Vatikán vytvoril v záujme GP Islám a teraz pilne ISLAMIZUJETE. Peniaze asi nesmrdia, preto i Erdoganovi sú piloti ukradnutí, ktorých Rusi obetovali na jeho návrat do košiara GP a rozvíja sa bez problémov obchod Ruska s Tureckom a tak Rusko bude naďalej platiť prienik moslimov do EU. Isto viete, že každý turecký občan napr. pri stavbe domu v Nemecku dostáva nenávratnú podporu z Turecka ako u nás za socializmu a tie peniaze vieme sú z kšeftov s drogami, ropou a z korupčného obchodu s Ruskom. No nebudú demonštrovať za podporu erdogana, keď polovica Turecka z tohoto žije? Budete i vy milovať Fica, keď Vám dá 50000€ ročne a zabezpečí bezúročné půjčky! Hneď sa Vám budú lepšie rodiť deti.

Re: Re: Re: Prečo Mohamed nezapísal Korán vlastnoručne?

Hox | 07.12.2016

Nepropagujeme ani Korán, ani islám, ani žádné jiné náboženství nebo -ismus, podobné obvinění je zcela mimo. Řeč je o tom objektivně správném, co je v tom kterém náboženství - a to je v každém, něco. To, že v Koránu je toho více než třeba v Bibli nebo jinde, je objektivní fakt, na to nemáme vliv.

Re: Re: Re: Prečo Mohamed nezapísal Korán vlastnoručne?

Hox | 07.12.2016

Přesněji řečeno: v Koránu toho ZBYLO (po zásazích "mocných tohoto světa") původního a objektivně správného více, než např. v bibli, o starších zápisech typu Tóry ani nemluvě, tam nejspíš nezůstal kámen na kameni.

Je třeba dodat, že korán obsahuje několik rovin sdělení:
- informace určené čistě osobně Mohamedovi
- informace určené všem lidem jeho doby
- informace určené všem lidem všech dob

dnes je relevantní jen třetí vrstva informace, informace určené všem lidem všech dob, přičemž jsou to informace k zamyšlení, nikoliv nějaké nařízení. Užitečné vědomosti.
první a druhá skupina informací má dnes hodnotu jen jako historické svědectví.

Re: Re: Re: Prečo Mohamed nezapísal Korán vlastnoručne?

Cico Ciciak | 07.12.2016

Netrep láskavo! Už sa tie vaše lži a účelové žvásty nedajú vôbec čítať!

Korán aj napriek tomu, že bol nakoniec spísaný až po smrti Mohameda, tak stále obsahuje množstvo objektívnych informácií odovzdaných Mohamedovi Zhora (resp. z vyšších sfér Vesmíru alebo egregorov).
Korán sa globál. zákulisiu nepodarilo úplne zdeformovať aj kvôli jeho špecifickej veršovanej podobe (opakovaniu motívov).

A ja nikde netvrdím, aby sa tu zaviedol islam!
Islam vznikol v špecifickej dobe a ním šírená filozofia života (učenie) bola primárne určená pre Stredný Východ a jeho obyvateľov, čo ale neznamená, že niektoré jeho odporúčania ohľadne správneho života človeka sa nedajú využiť aj v iných končinách sveta, keďže sa zdajú byť univerzálne a platné pre všetkých ľudí na Zemi. Viete vy trolovia o čom je vlastne reč?
V podstate vo všetkých filozofiách a učeniach sveta, resp. "Svätých Písmach" sa dá nájsť niečo pozitívne, čo je možné využiť v praktickom živote, len sa to nesmie brať ako nemenná a absolútne platná dogma, lebo ľudia, svet a Vesmír sa neustále vyvíjajú!

Re: Prečo Mohamed nezapísal Korán vlastnoručne?

Putinovec | 10.12.2016

Ano,jednoduše a otevřeně řečeno.Víc k tomu není třeba dodat.Tuhle cestu máme otevřenou všichni.

Korán

Jura | 06.12.2016

Jestli hodnotíš krutost Mohameda podle Koránu, tak věz že i dnešní historici považují krutost Židů vůči svým nepřátelům za přehnanou.

Tehdy se to nepovažovalo za krutost, ale za hrdinský čin ... a právě jsi četl článek, že Korán nepsal sám Mohamed, ale následníci, kteří mu (a tím sobě) chtěli připsat větší slávu.

Re: Korán

Jura | 06.12.2016

To bylo Juliusovi ... nějak mi to přeskočilo

Re: Korán

Cico Ciciak | 07.12.2016

On nehodnotil Mohameda podľa Koránu, ale podľa nejakých majnstrímových "hysterických" (účelových) mýtov a bludov nepriateľov Koránu (kde patrí aj GP a biblické ovce).
Korán (o ktorom sa tu už objavili nejaké názory, ktoré mali snahu objektívne zhodnotiť jeho posolstvo) drvivá väčšina ľudí vôbec nečítala, resp. len nejaké účelovo vytrhnuté texty z celku rôznymi "odborníkmi" na islam, aby im tak v hlavách vznikol požadovaný kaleidoskop s cieľom manipulovania oviec.
Inak Korán je dnes asi najmenej zdeformované Zjavenie/Vnuknutie človeku (nazvime to) z vyšších sfér Vesmíru.

Re: Re: Korán

Lexa | 07.12.2016

Propagace islámu je plně v souladu s plány GP na vytvoření evropského Chalífátu.

Článek však rozhodně nemá oslavné, ale spíše kritické vyznění.

Tento výrok níže nekorespunduje s obsahem článku a je to ničím nepodložené tvrzení, které máme prostě přijmout jako dogma:

"Korán je dnes asi najmenej zdeformované Zjavenie/Vnuknutie človeku (nazvime to) z vyšších sfér Vesmíru."

Re: Re: Re: Korán

Hox | 07.12.2016

GP propaguje pseudoislám s cílem diskreditaze koránického islámu, viz rozbor "dlouhodobá antikoránická strategie GP", je třeba být trochu chápavější a rozlišovat. Také není nic předkládáno jako dogma, navíc to tvoje domnělé "dogma" začíná slůvkem "asi" ("Papež je asi neomylný" (c) Lexovo katolické dogma), tady ti útok nevyšel.

chceš jinak říct, že člověk je z principu neschopný zhodnotit, které Vnuknutí Shora je blíže Záměru a které nikoliv? Co třeba vlastní rozum, intuice, svědomí jako parametry?

Re: Re: Re: Re: Korán

Lexa | 07.12.2016

Ano, GP propaguje pseudoislám je přesnější. Ale z článku vyplývá, že onen "koránický islám" v praxi až na několik výjimek nebyl realizován.

Mohl bys vysvětlit to své "Lexovo katolické dogma?"
Já jsem někdy řekl, že papež je asi neomylný? To bys mě fakt rozesmál. Mám to považovat za útok nebo za pokus mě rozveselit nepodařeným žertem?
A propos, vidět útok v každém druhém vyjádření názoru je známka duševní nestability.

Lidé mají různé schopnosti hodnotit věci. Děje se to subjektivním způsobem a výsledek je tedy relevantní subjektu.

Re: Re: Re: Re: Re: Korán

Hox | 07.12.2016

to s tím dogmatem, byl jen vtípek na téma, že dogma a "asi" se navzájem vylučují.

> Lidé mají různé schopnosti hodnotit věci. Děje se to subjektivním způsobem a výsledek je tedy relevantní subjektu.

to jistě. měl jsem na mysli, že při hodnocení toho, které Vnuknutí v dnes dochované podobě je nejblíže Pravdě, člověk není odkázán na víru někomu nebo něčemu, to v souvislosti s tím že je něco údajně "předkládáno na víru jako dogma".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Korán

Lexa | 07.12.2016

Mnoho lidí je odkázáno na víru, protože nemají vypěstované účinné metody samostatného poznání.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Korán

Hox | 08.12.2016

blbost. V rozhodnutí jestli je např. vražda špatná nebo dobrá je také většina lidí odkázána na víru někomu??

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Korán

Lexa | 08.12.2016

Svědomí nedokáže dát odpověď na všechno.
Jestli nemáš informace o jedech v pitné vodě, svědomí tě neochrání. Věříš vodárně, že fluor neškodí, spoléháš na její mravnost a její svědomí. Pokud vůbec víš, co to je fluor. Takže kdo říká blbost?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Korán

Hox | 08.12.2016

Děláš soutěž v co nejabsurdnější interpretaci čehokoliv?

Já jsem schopen bez problém zhodnotit, které Vnuknutí je nejblíž Záměru, pokud nejsi ty, nu, nezbývá než ti věřit, že nejsi.

Re: Re: Re: Re: Re: Korán

Cico Ciciak | 08.12.2016

"Ale z článku vyplývá, že onen "koránický islám" v praxi až na několik výjimek nebyl realizován."

No však práve aj takéto podľa mňa kvalitné a objektívne články, práce a analýzy môžu pomôcť zmeniť súčasnú situáciu.
A ak bude na západ od nás nakoniec vytvorený pseudo-islamský kalifát, tak sa aj nám môžu takéto informácie do budúcna zísť.
Myslím si, že moslimov aj nás zachráni iba systematická osveta.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Korán

Hox | 10.12.2016

> Myslím si, že moslimov aj nás zachráni iba systematická osveta.

bingo, jsme na jedné lodi.

Re: Re: Re: Korán

Cico Ciciak | 07.12.2016

"Tento výrok níže nekorespunduje s obsahem článku a je to ničím nepodložené tvrzení, které máme prostě přijmout jako dogma."

Čo nekorešponduje? Článok je predsa o islame a Korán je jeho neoddeliteľná súčasť (hoci to v praxi až tak nevypadá).

A že je to ničím nepodložené tvrdenie?! Máš niečo vôbec o tejto problematike naštudované?!
Dokáž to, že je to ničím nepodložené tvrdenie! Davaj!
Ja môžem predložiť pádne argumenty:

Niečo o Koráne, pôvodnom Koránickom Islame a súčasnom pseudo-"islame"
----------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html

Re: Re: Re: Re: Korán

Lexa | 07.12.2016

Protože to "nej" postrádá jakoukoli metrologii, je nepodložené. Jestli něco tvrdíš, je na tobě, abys to doložil fakty a argumenty, ne na mě.

Re: Re: Re: Re: Re: Korán

Cico Ciciak | 07.12.2016

Stačí si porovnať Korán napr. s Bibliou a skúsiť si určiť, kde je viac pravdivejších informácií a menej manipulácií.
Faktov a argumentov na tomto portáli ohľadne Koránu a jeho pravdivosti už bolo uvedených habadej.
A v tom linku, ktorý som pastnul vyššie, je taký súhrn informácií o tejto otázke.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Korán

Lexa | 07.12.2016

Obávám se, že nestačí si to porovnat s biblí. Existuje totiž velké množství jiných písem, se kterými bys také musel porovnávat. To porovnávání by muselo používat nějakou opravdu funkční metodiku a muselo by být měřitelné. Nemyslím si, že to je pro tebe reálné.
Kdybys byl napsal "je pravdivější než Bible," bylo by to úplně něco jiného.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Korán

Cico Ciciak | 07.12.2016

Ale ty to určite zvládneš ty "vodborníku" přes Písma, tak poďme do toho. Rád si tú tvoju štúdiu prečítam. :DD

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Korán

Lexa | 07.12.2016

Já se podobně pitomých výroků nedopouštím.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Korán

Cico Ciciak | 07.12.2016

Doteraz si vecne nijako nedokázal, že sa jedná o "pitomý výrok"

Zatiaľ tu predvádzaš len svoje večné subjektívne kritiky bez pádneho argumentu. Proste samé bez-obsažné drísty. :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Korán

Lexa | 07.12.2016

Asi jsi slepý.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Korán

Um | 07.12.2016

Nie je slepý, to ti žiješ v alobale.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Korán

Cico Ciciak | 08.12.2016

Slepý určite nie som, proste si ma vôbec ničím nepresvedčil. :)
Stále tu len trepeš o tomto článku a že s ním údajne podľa teba moje tvrdenia nekorešpondujú.
Ja som sa ale už od začiatku bavil o Koráne obecne, keď som tvrdil, že sa aj dnes (podľa niektorých analýz) jedná o najmenej pokazené Vnuknutie v porovnaní s ostatnými (od Achnatona, možno aj Mojžiša, Ježiša a Mohameda), sprostredkované človeku skrze Mohameda.
Článok toto moje tvrdenie vôbec nevylučuje. Ten len popisuje, ako postupne dochádzalo ku kriveniu učenia Mohameda, čo ale neznamená, že ho totálne znehodnotili (to nepriamo potvrdzujú aj úspechy islamskej civilizácie v počiatkoch jej existencie), jak je tomu v prípade učenia Isu uvedeného v Novom Zákone, u ktorého nezostal kameň na kameni, jak sa zvykne hovoriť.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Korán

Cico Ciciak | 08.12.2016

"Existuje totiž velké množství jiných písem, se kterými bys také musel porovnávat."

Aké "Písma" máš konkrétne na mysli? Rád sa nechám poučiť.

Inak napr. nejaký Budhizmus alebo Hinduizmus sú pre GP úplná brnkačka, z ktorých nemôže mať ani najmenší strach, nakoľko produkujú kvalitné zombí ovečky. Preto sa tak na západe celkom dosť Pí-áR-ujú.
Zato ak by moslimovia správne pochopili aspoň tú info, ktorá je obsiahnutá v súčasnom historicky (čiastočne) z(de)formovanom Koráne, tak to by vznikol na svete slušný prievan. Napr.: zrušiť úroky... ojojój...

Re: Re: Re: Korán

Cico Ciciak | 07.12.2016

Samotný Korán sa tu už neraz rozoberal a z toho skôr vyplynulo než nie, že obsahuje viac pravdy než všetky "Sväté Písma" dohromady.
Tak tu netáraj.

Re: Re: Re: Korán

Cico Ciciak | 08.12.2016

Tento jeden článok nemôže zásadne zmeniť môj pohľad na Korán, že sa pravdepodobne jedná podľa viacerých údajov a informácií v ňom o najmenej pokazené Zjavenie/učenie z vyšších sfér Vesmíru (hoci ho Mohamed vlastnoručne nenapísal a jeho pôvodná filozofia života bola po jeho smrti čiastočne účelovo upravená/pokrivená - jednalo sa o vytvorenie rôznych dogiem, alebo prvky na strašenie oviec: princíp neba a pekla...) a názor na neskoršie, historicky z(de)formované verzie reálneho islamu v prvých storočiach jeho existencie po smrti proroka, pretože jednak tieto informácie v ňom sú mi už viac-menej známe z iných zdrojov, ktoré mám prečítané a druhak štúdiu tejto otázky sa už venujem dlhšie (vrátane čítania Koránu), takže nie som informačne odkázaný iba na jeden článok.

Islam sa globál. zákulisiu podarilo dostať pod kontrolu celkom skoro (s kresťanstvom im to trvalo okolo 300 rokov), nakoľko už malo s touto diverznou činnosťou značnú prax získanú pri pacifikovaní učenia Isu a vytváraní bludu zvaného Biblia.
Dôležité ale je, že aj napriek uvedeným veciam sa v Koráne podľa všetkého zachovalo v porovnaní s ostatnými "Svätými Písmami" najviac objektívnej pravdy (aj vďaka jeho špecifickej veršovanej podobe, keď sa motívy jednotlivých veršov opakujú na viacerých miestach Koránu; ktorá sťažila jeho ďalšiu deformáciu), preto je Korán dnes celkom správne pokladaný za najmenej pokrivené Vnuknutie človeku.

Re: Re: Korán

Lexa | 07.12.2016

Já tady vidím spousta hysterické apologetiky, tj. emocionální obrany Koránu, která je navíc v řadě bodů v rozporu s obsahem článku.

Re: Re: Re: Korán

Cico Ciciak | 07.12.2016

Čo je v rozpore s článkom?! Si vôbec zdravý človeče, alebo ťa iba dobre platia?!
Čo myslíš, čo je pre nás dôležitejšie, tu uvádzané argumenty a informácie (ktoré ty absolútne nemáš a neuvádzaš), alebo nejaké tvoje domnelé problémy v tvojej hlave?
Veď ty si sa tu už tak sám sprofanoval, že tvoje príspevky pôsobia ako prázdne miesto v diskusii, proste bezobsažné drísty.

Re: Re: Re: Re: Korán

Lexa | 07.12.2016

Jestli si myslíš, že to článek říká, uveď kde. Článek jednoznačně říká, že autenticita výroků Mohameda byla sporná už těsně po jeho smrti, natož později. Z toho spíš vyplývá pravý opak.
Pochybuji, že osoba pod nickem Cico Ciciak je tak dobře obeznámená se všemi tzv. "svatými písmy," aby měla na to činit podobné závěry.
Já nemám v hlavě problémy. Polemizuji s výroky. Problémy v hlavě máš ty, proto se projevuješ tak podrážděně až agresivně.

Re: Re: Re: Re: Re: Korán

Cico Ciciak | 07.12.2016

Kľúdok trolko, však je to len jeden článok. :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Korán

Cico Ciciak | 07.12.2016

Ostatné tu uvedené články potvrdili, že v Koráne je stále mnoho pravdivého, čo si nakoniec môže každý zistiť aj sám, keď si ho prečíta.
Tak poďme do toho miesto prázdneho trepania jak trol.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Korán

Lexa | 07.12.2016

Že tam je vlastně i něco pravdivého je úplně něco jiného než "asi najmenej zdeformované Zjavenie/Vnuknutie človeku (nazvime to) z vyšších sfér Vesmíru."

Za odborníka na Písma se tady vydáváš ty, ne já.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Korán

Cico Ciciak | 07.12.2016

Áno, stále tvrdím podľa tých informácií, ktoré sa ku mne dostali, že je to za 1. najmenej pokazené/zdeformované a za 2. najbližšie k objektívnej pravde "Sväté Písmo", k čomu som aj uviedol príslušné argumenty. Zato ty si neuviedol absolútne nič.

Odborníkom sa určite necítim byť, ale proste niečo už mám ohľadne Koránu, aj ostatných Písiem a filozofií/učení naštudované.
Ty si ma zatiaľ absolútne ničím, žiadnym pádnym argumentom nepresvedčil o tom, že si ohľadne Koránu aspoň trochu v obraze.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Korán

Lexa | 07.12.2016

Podle informací, které se k tobě dostaly - a ty, které se k tobě nedostaly, neexistují? Takže když dítě nikdy nevidělo krávu, tak krávy neexistují?

Já se ale vůbec nesnažím někoho přesvědčit, že jsem v odborník na islám. Porovnával jsem obsah článku s tvými výroky a jejich hodnověrnost z hlediska prokazatelnosti.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Korán

Cico Ciciak | 07.12.2016

Stále čakám, že tu už konečne napíšeš nejaký poriadny presvedčivý argument, prípadne pastneš link, ale ty len stále evidentne troluješ. :)

Nemôžeš hodnotiť moje výroky na základe jedného článku. :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Korán

Cico Ciciak | 08.12.2016

Pozri sa, to netvrdím len ja, ale tvrdí sa to aj v niektorých prácach VP-ZSSR, a to už niečo znamená a značí.
A tiež čítam Korán a snažím sa triezvo hodnotiť informáciu obsiahnutú v ňom.
Čo robíš ty?

Re: Re: Re: Re: Re: Korán

Cico Ciciak | 08.12.2016

Ktoré ostatné "Sväté Písma" máš ty konkrétne na mysli?
Ktoré je pre teba to naj?
Ja mám namysli Vnuknutia: Achnatona, možno aj Mojžiša (ak uznáme, že v Tóre niečo pochádza aj od neho), Ježiša a Mohameda. Budhizmus a Hinduizmus nepokladám za Zjavenia.
Ja nie som odborník na písma, to tvrdíš iba ty podľa svojich subjektívnych pošahaných dojmov a na základe tebou využívaných špinavých diskusno-diskreditačných techník!
Ja som sa tu celý čas bavil iba čiste o Koráne v obecnej rovine a uviedol som, že podľa niektorých názorov sa jedná o najmenej pokazené učenie oproti napr. SZ a NZ, aj po tom všetkom, čo mu urobili! Zato ty si neuviedol žiadny relevantný argument, ktorý by ma presvedčil, že nemám pravdu.
Tak, čo tu stále vypisuješ za odvecáky?
Dotkol som sa tvojho zombí Budhizmu/Hinduizmu ty duchovná bytosť?
To mi je ale úplne vieš kde!

Re: Re: Re: Korán

Cico Ciciak | 08.12.2016

Dokáž to vecne!
Ja tu naopak vidím len troliny nejakého trola. :)

Re: Korán

Július | 07.12.2016

I vtedy sa prepadávanie karaván, okrádanie a vraždenie iných ľudí pokladalo za zločin a keby nebol získal Mohamed vojenskú prevahu, tak ho jeho oponenti zlikvidujú.

Re: Re: Korán

Cico Ciciak | 08.12.2016

Pozri sa.
Neviem presne, ako to v skutočnosti bolo, aké boli skutočné počiatky Mohameda a islamu, lebo my vieme, že históriu píšu víťazi, ale osobne som toho názoru, že Boh-Tvorca môže svoj Zámer v niektorých prípadoch šíriť aj "ohňom a mečom", jak sa hovorí, resp. podporovať určitú, relatívne mravne/morálne a znalostne vyspelú spoločnosť ľudí a jej boj, ktorá je pod nadvládou, čelí objektívnemu zlu, alebo amorálnejšej spoločnosti, na úkor ostatných konkurenčných skupín.
Napríklad, keby u nás na Slovensku nejaká časť morálne a poznaním vyspelejšia skupina ľudí (nemyslím pseudo-kresťanov :) ) než zvyšok sa rozhodla prevziať moc v štáte radikálnou cestou, ak by nebola iná možnosť než boj, ako to bolo napr. v tých nebezpečných a výbojných časoch, keď žil Mohamed a jeho súčasníci, alebo v prípade VOSR a boľševikov, tak si myslím, že by dostali Zhora podporu a voľnú cestu (License to kill, Carte Blanche).
Myslím si, že realita a dejiny nám už toho boli neraz v minulosti príkladom.
Ja osobne nemám problém uvažovať až v takýchto "končinách/hlbočinách" poznania, hoci sa to niekomu menej slobodnejšiemu v myslení môže javiť ako nejaký "satanizmus", barbarstvo, heréza..., jak je libo. :)

Re: Re: Re: Korán

Cico Ciciak | 08.12.2016

... alebo pri nej (určitej skupine ľudí) existuje reálna šanca na uskutočnenie pozitívnejšej spoločenskej zmeny...

Re: Re: Korán

Cico Ciciak | 08.12.2016

"... a keby nebol získal Mohamed vojenskú prevahu, tak ho jeho oponenti zlikvidujú."

No však práve o tom tu celý čas píšem, že existoval dobrý dôvod, resp. dôvody, prečo ju celkom rýchlo získal.
Jednalo sa o obrovskú silu, masu ľudí inšpirovaných evidentne mocnými myšlienkami, ktorí sa pridali k boju Mohameda proti nevercom a boli ochotní za tieto ideály aj zomrieť.
Už to vážne nehul trolko, lebo tu potom iba vypúšťaš tieto výplody svojho chorého mozgu. :)

článok je hlúpa manipulácia

Július | 06.12.2016

"Ak sa pozrieme, o čo mal Mohamed počas svojho života najväčšiu starosť, tak to bolo to, aby všetci ľudia boli v úprimnom súlade s Bohom skrze svedomie, čo by zabezpečilo aj vzájomný súlad medzi nimi všetkými v spoločenstve."

A keďže svedomie a šírenie kázaním nezabralo, tak chudák, dobročinný Mohamed musel dobiť Mekku silou a vraždením.
A tak postupuje islam doteraz, keď obsadil územia, ktoré mu nepatrili a nasilu vnútil islam iným.

Každý, kto sa trocha podrobnejšie zaoberal Mohamedom a islamom vie, že to nebol rozhodne dobrý človek.
Pretože by nepotreboval rozširovať svoje učenie vraždením, získavať prostriedky a vplyv prepadávaním karaván a silou vnucovať svoje učenie iným a toto robili Mohamed počas svojho života.
Prorokov poznáme po ovocí. Mohamedovo ovocie bolo známe už za jeho života.

Kto sa trocha podrobnejšie zaoberal Mohamedom, tak dobre vie, čo to bol za "človeka" a ako v skutočnosti rozširoval svoje učenie a vplyv.

Tí, čo mu robia reklamu len manipulujú ľudí.

Re: článok je hlúpa manipulácia

Hox | 06.12.2016

Jsi si stoprocentně jistý, že obětí sofistikovaných manipulací ohledně Mohameda a koránu nejsi ty?

Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Kamil | 07.12.2016

Zaujíma ma, čo je napríklad toto:
https://wikiislam.net/wiki/Seznam_vrazd_narizenych_nebo_podporovanych_Mohamedem
či je to pravda a ak nie, aká je skutočná pravda.
V porovnaní s islamom má kresťanstvo tú výhodu (Novozmluvné), že na Ježiša takýto zoznam neexistuje.

Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

Prečítal som si väčšinu dôvodov uvedených "vrážd" na tej stránke a osobne by som tie vraždy nenazval vraždami, ale skôr popravami za diverziu.
Čo myslíš, koľko takýchto vrážd má na svedomí RKC a jej oddane veriace a slúžiace ovečky?

Tiež si myslím, že nie je úplne správne, keď sa porovnáva Mohamed s Isom, pretože:

Mohamed bol aj politik - t.j. mal určitú moc a zodpovednosť a tak musel riešiť aj politicko-vojenské otázky, kdežto Isá nie. Jeho poznáme len z biblických mýtov a bájok, že to bol údajne svätec, aký nemal nikdy predtým obdobu.
A s Mohamedom to môže byť kľudne podobne jak napr. so Stalinom: vrah, tyran, diktátor; netvor, ktorý zatváral do gulagov a dal popravovať tých "svätých" trockistov... :)

Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Lexa | 07.12.2016

Poprava za diverzi je podle tebe v pořádku, div ne známka duchovních kvalit. A kdo určí co je a co není diverze - Cico Ciciak? A když se Cico zmýlí, probudí se v něm svědomí?
Kdyby se každý popravoval za diverzi, moc lidí by tady nezůstalo. Pak ti kati jsou odsouzeni za diverzi, pak zase jejich kati, a spirála jede - systém Velká Francouzská revoluce. Na hromadě mrtvol už si nikdo ani nevzpomene, co někdy někde vykřikoval nějaký Cico.

Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Oracle 911 | 07.12.2016

Ako vidím nechápeš, že politika tej doby (tak na východe ako aj v "kresťanskom" svete) bola dosť krvavá a židia vtedy otvorili mestské brány nepriateľovi, takže bola to poprava za zradu. Pričom pápežovia preukázateľne pomerne často využívali služby nájomných vrahov alebo oni sami boli vrahovia (napr. Borgiovia) ale tebe to asi nevadí, lebo vidíš triesku v cudzom oku ale trám vo vlastnom už nie.

Mimochodom, je podľa teba je rozdiel medzi krížovými výpravami kresťanov a džihádom moslimov?
Podľa mňa nie a napriek tomu, že aj Američania sa považujú za kresťana a vybombardovali niekoľko moslimských krajín často v rámci NATO naspäť do doby kamennej) predsa kričíš "krvilačný moslim" a "mierumilovný kresťan"...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

kdosi | 07.12.2016

rozdiel medzi krížovými výpravami kresťanov a džihádom moslimov...
spatruji v tom, ze muslimove si zacali :P


Pozn. predpokladam ze se zde bavime v kontextu "standardni historicke chronologie", je totiz mozna i situace ze doslo k masivnimu falsovani historie a pak je vsechno jinak a kdo vi jak... (viz napr. Fomenko)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Lexa | 07.12.2016

Asi mě mylně považuješ za sympatizanta katolíků, to bude tím Hoxovým vtípkem, onehdy mě zase onálepkoval za fanatika Buddhismu - má v tom trochu zmatek.

Vražda je vražda, násilí je násilí, zločin je zločin. Neospravedlňuje nikoho, ani mohamedána, ani křesťana.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

Keď nejaký policajt alebo vojak zabije zločinca / nepriateľa štátu, aby si ty mohol kľudne spávať (alebo trepať na nete :) ), tak je to tiež vražda?
Ak hej, tak aký je rozdiel medzi ňou a tou, keď niekto niekoho zabije pre pár drobných vo vrecku, aby mal na fet?
Vieš, prečo dal Boh človeku rozum (schopnosť posudzovať)?
Asi nie, že? :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Lexa | 07.12.2016

Za diverzi může někdo označit četbu kritických veršů.
Nebo někdo na někoho ukáže: to je čarodějnice, upalme ji.

Zabití považuješ za adekvátní trest za kritiku nebo oponenturu? Soudě podle toho, jak vedeš diskusi, tak asi ano.
Kdo bojuje na 6. prioritě, prohrál na těch pěti.
Cico, čteš ty vůbec nějaké materiály KOSB?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Hox | 07.12.2016

KOSB je co?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Lexa | 07.12.2016

KSB, překlep. +DVTR

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

Ty si sám o sebe jeden obrovský preklep trolko. :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

Napísal som, že tie niektoré "vraždy" (ktoré som tu aj uviedol) sa mi vidia skôr ako tresty za akty diverzie.

"Zabití považuješ za adekvátní trest za kritiku nebo oponenturu? Soudě podle toho, jak vedeš diskusi, tak asi ano."

To tvrdíš ty.
Inak, ako vediem diskusiu? Ja vediem diskusiu tak, že uvádzam určité argumenty, kdežto ty iba jasne troluješ.
Spýtam sa ťa: Máš vôbec prečítané o Koráne a islame aspoň tie články, ktoré už boli na tomto portáli uvedené? Lebo inak nemôžeš so mnou viesť normálnu diskusiu.

"Cico, čteš ty vůbec nějaké materiály KOSB?"

A ty? Ja mám dojem, že asi ťažko.
A inak, ako to súvisí s touto témou?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

Radšej už konečne uveď nejaký pádny argument, miesto útočenia na moju osobu a odvádzania pozornosti od témy diskusie: či čítam KSB a podobné sprostosti.

Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

Prestaň tu tárať ty hysterik, si sa už načisto pomiatol?!
A kto zadefinuje, čo je to vražda, krádež... a určí tresty za trestné činy?!
Podľa mňa to nie je neriešiteľný problém.
To, ako si daná spoločnosť zadefinuje trestné právo, napr. akt vlastizrady alebo diverzie voči samej sebe, svojmu systému alebo štátu, to je vždy iba subjektívnou vecou tej danej spoločnosti, tak ako vždy!
A prečo vôbec do toho ťaháš moju osobu?! To nemáš žiaden pádny argument, ktorým by si vyvrátil môj názor a tak miesto neho útočíš na mňa ako taký chudák?

Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

Čo je podľa teba toto?!
Podľa mňa jasná diverzia!

Napríklad:

"Zabití 'Asma' bint Marwan za odpor proti Mohamedovi prostřednictví poezie a za podněcování ostatních k jeho napadání."

"Zabití Abu Rafi' ibn Abi Al-Huqaiqa pro zesměšňování Mohameda prostřednictvím poezie a za napomáhání jednotek Konfederace poskytováním peněz a zásob."

"Zabití Khalid bin Sufyana, protože se objevily zprávy, jež Mohamed považoval za útok na Medinu a za podněcování lidu Nakhla nebo Uranah k boji proti muslimům."

"Poprava Abu 'Azzah 'Amr bin 'Abd Allah al-Jumahiho, protože byl válečným zajatcem při invazi do Hamra al-Asad, kterého Mohamed jednou propustil, ale který se proti němu znovu postavil."

...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

azx | 07.12.2016

Samo, naprosto jasna diverze (c) cicociciak-style (tm) :

"Zabití Fartany (otrokyně Abdullaha ibn Khatala), protože recitovala verše urážející proroka Mohameda"

"Zabití Quraybah (otrokyně Abdullaha ibn Khatala), protože recitovala verše urážející proroka Mohameda"

"Zabití Habbara ibn al-Aswada, protože byl lhářem, který tvrdil, že je prorokem"

"Vražda Ka'b ibn Zuhayr ibn Abi Sulama pro psaní satirických básní o Mohamedovi"

"Al-Harith bin al-Talatil :Za posmívání se Mohamedovi prostřednictvím poezie"

"Abdullah ibn Zib'ari : Zabití Abdullaha ibn Zib'ariho, za psaní urážlivých básní o Mohamedovi"

"Zabití Hubayraha, za posmívání se Mohamedovi prostřednictvím poezie"

"Slepý muslim svou ženu/konkubínu zabil - Mohamed podporoval tuto vraždu, protože zmíněná žena jej urazila"


Oproti tomuto jsou hystericke reakce prazske kavarny na nesouhlasne nazory, Zemana a "ruskou propagandu" slaby cajicek (ovsem otazka je co by kavarna delala kdyby mohla...)
Jestli je to tedy pravda, tak se jedna o reakci psychopata a ne cloveka.

Ale jasne, urcite slo zrovna v tomto pripade o zakerne machinace a prepisovani skutecnosti - bez ironie, tak tomu opravdu mohlo byt... Ale stejne tak tomu mohlo byt i naopak a realny mohamed mohl byt jeste horsi nez se dnes v koranu pise.

Chtelo by to tedy opravdu poradny a nezpochybnitelny dukaz (lepsi nez s ohledem na otroka mozna ponekud prilis kontroverzni sutra 2:186) ze :

"Mohamed urobil všetko, čo bolo v rámci jeho možností preto, aby sa ľudia stali Ľuďmi"

Jinak bych toto tema radeji neotviral. Chapu ze VP SSSR ma problem s muslimskymi mensinami na kavkaze a okoli, a musi je nejak mirove pacifikovat, ale zrovna u nas v evrope je nyni vstricny pristup k islamu naprosto kontraproduktivni a toto dilo zbytecne vytvari potencial pro nedorozumeni, ceri vodu a stepi sily, a nahrava tak GP planu na islamizaci evropy, jak uz si to tu nekdo vsimnul.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

Nepísal som, že sa mi všetko javí vyť ako diverzia, ale len niektoré dôvody tých "vrážd".
A vtedy zrejme platili iné merítka, bola iná doba, to čo sa v dnešnej liberálne fašistickej kultúre na západe pokladá za cnosť alebo hrdinský čin, vtedy sa pravdepodobne pokladalo za hrdelný zločin alebo hriech.

Inak, ty si môžeš (ne)otvárať hocijakú tému, akú len chceš, je mi to s prepáčením vieš kde. :)
Zato mňa táto otázka celkom zaujíma a preto sa jej venujem a že tebe vadí, to je iba tvoj osobný problém a s tým ja už nič nespravím.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

azx | 07.12.2016

Jeste me napadlo, zda nejde treba o chytry tah odebrat invazivnim "muslimum" a ruznym "islamskym" radikalum ideologicke kryti, aby pak tito nemohli byt v zadnem pripade za muslimy povazovani (ani za seberadikalnejsi, a idealne dani do fatvy) a mohli tak byt efektivne zacisteni, bez alergicke reakce mainstream muslimske casti sveta (vcetne jaderne velmoci pakistanu).
To by urcite davalo vetsi smysl nez se je jen takto pokouset touto interpretaci obratit "na pravou viru".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

Pozri sa, ak naša západná nie moc zdravá a pravdivá civilizácia nakoniec predsa len padne kvôli islamu, tak to asi bude vôľa Božia alebo Alahova, jak sa hovorí. :)

A tieto práce/analýzy môžu akurát pomôcť identifikovať problémy našej západnej spoločnosti a prehodnotiť jej defektné piliere, na ktorých stojí.

Mňa zaujíma iba objektívna pravda, nech je akokoľvek nepríjemná a bolestivá.
Pravda ťa oslobodí!

Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Kamil | 08.12.2016

Teraz moc času nemám a diskusia sa na túto tému očividne riadne rozrástla. Mienim si o Mohamedovi viac naštudovať. Bol som vychovaný ako evanjelik, takže RKC tu vôbec nebudem obhajovať. Naši predkovia si od RKC vytrpeli svoje, tiež aj od Turkov, ktorí tu vnucovali 150 rokov islam. Samozrejme protestantizmus hlavne v anglosaskom podaní má tiež zašpinené svedomie, takže je dôležité to poctivo preosiať a hľadať pravdu.
O Mohamedovi som počul a čítal doposiaľ iba veľmi zlé veci. O Stalinovi - viem aká je všeobecná mienka v našej spoločnosti o ňom a pri ňom som si istý, že je riadne skreslená. Pripúšťam, že takéto prekrúcania môžu byť aj o islame i Mohamedovi.

Re: článok je hlúpa manipulácia

Alutep | 06.12.2016

Zřejmě jste nepochopil podstatu článku... Dnes nikdo z nás neví jaký byl nebo nebyl Mohamed člověk. Myslím, že je možné, že muslimové, kteří se dostali k moci po jeho odchodu z našeho světa, mohli zneužít jeho jméno a život a připsali mu výroky a činy, které on ve skutečnosti neřekl a neudělal, protože potřebovali zmanipulovat dav k obrazu svému. Bohužel v tomto bludu a možná i překrouceném poselství Mohameda žijí muslimové dodnes a ve jménu proroka Mohameda vraždí bez jakýchkoli výčitek svědomí... Minimálně nelze vyloučit to, že k nějakému záměrnému překrucování a manipulaci s fakty o životě Mohameda mohlo ze strany muslimů dojít... Kdo dnes na 100% dokáže jak co bylo nebo nebylo a co kdo kdysi řekl nebo neřekl???

Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Lexa | 07.12.2016

Text článku přeci jasně říká, že překrucování slov Mohameda a manupulace s jeho odkazem začala praticky hned po jeho smrti.

Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

No a?
To vôbec nemusí znamenať, že sa vtedajší islam po Mohamedovej smrti podarilo ihneď a absolútne zvrátiť, ale mohlo to ísť postupne a jadro islamu ešte nejaký čas fungovalo.
Ak budeme napr. pokladať historický údaj o tzv. zlatom veku islamu (cca. 9-12. str.) za vierohodný, tak by to mohla byť pravda.

Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

"Každý, kto sa trocha podrobnejšie zaoberal Mohamedom a islamom vie, že to nebol rozhodne dobrý človek."

No davaj, uveď tie tvoje objektívne zdroje, nech sa pobavím. :)

Inak ty musíš byť vážne buď totálne naivný (nebudem používať silnejšie výrazy, hoci by sa asi hodili viac), alebo iba dobre platený pro-systémový trol (lebo tým, že zrejme vedome zavádzaš v otázke dejín a detinsky pretláčaš ĽSNS, pracuješ jednoznačne pre skutočných pánov tohto sveta - otázka znie, či si to aj uvedomuješ a robíš to zámerne, alebo iba ako useful...).

Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Lexa | 07.12.2016

Propagace islámu je v zájmu GP, tedy skutečných pánů tohoto světa, kteří už islám dávno řídí.

Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

Čítaj ešte raz, aj viackrát, ak máš problémy s chápaním písaného textu, alebo nejaké iné ťažkosti:

Ja nepropagujem, ani neobhajujem súčasný PSEUDO-islam (kde také niečo vidíš?!), ale snažím sa o ňom ako celku: jeho histórii a tiež Koráne (z ktorého som si čo-to prečítal a snažil som sa nad tým triezvo zamyslieť) vytvoriť si svoju subjektívnu predstavu, ktorá by čo najviac zodpovedala skutočnej pravde o islame ako takom.
A tiež robím rozdiel medzi súčasným historicky z(de)formovaným (pseudo)islamom a tým ideálnym tzv. Koránickým islamom, ktorý je ešte len v plienkach.
A práve tento GP prekáža.
On sa snaží do sveta šíriť naopak PSEUDO-islam, rovnako ako PSEUDO-kresťanstvo, t.j. z(de)formovanú pôvodnú, vysoko-morálnu filozofiu Isu prostredníctvom lživého plagiátu zvaného Biblia.

Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Lexa | 07.12.2016

To už je lepší, do teďka to skoro vypadalo, že tě sem někdo nastrčil, abys svým zápalem islám totálně zdiskreditoval:))

Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

Dnes to máš na pekný ban trolko, si sa vyznamenal. Aspoň dajú dobre zarobiť? :D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Lexa | 07.12.2016

Díky za optání, diskutuji zdarma z lásky k národu.

Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

Inak, ja mám v ruke pádne argumenty a ty nemáš nič, len bezobsažné trolie príspevky:

Niečo o Koráne, pôvodnom Koránickom Islame a súčasnom pseudo-"islame"
-----------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html

Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

Islam tej doby uspel, rozšíril sa na ďalšie územia a porazil historicky z(de)formované (pseudo)kresťanstvo tej doby jednoducho preto, lebo pravdepodobne musel byť (jeho hlavná myšlienka) vtedy bližšie k objektívnej pravde (Jeho) a čitatelia, ktorí navštevujú tento portál a vážnejšie a hlbšie premýšľajú nad zdrojmi, ktoré propaguje, už asi vedia, že Boh-Tvorca zvykne svojim poskytovať ochranu.
Skrátka hlavná idea islamu tej doby bola tak silná, že nadchla množstvo ľudí a dokázala preraziť do sveta.

A ty si opäť predviedol iba svoju celkovú povrchnosť. :)

Ak nevieš, čo to slovko znamená, tak tento vynikajúci text som dnes našiel na webe (asi mystika :) ):

"Také by se dalo říci, že se povrchní lidé nezajímají o základ, podstatu věcí. Nemusí být zrovna sobci, mohou si tvořit svůj povrchní obrázek světa na základě okolních podnětů. Například si dívky tvoří povrchní obrázek o životě na základě časopisů o celebritách, pánové si třeba mohou vytvářet povrchní obraz o událostech na Ukrajině sledováním jednostranného zpravodajství. Mohou tedy mít povrchní názory a přitom nemusí být ani trochu sobečtí.
Dříve se pro povrchního obdivovatele módních trendů užívalo označení snob. Povrchní lidé mají sklony věci nepřiměřeně zjednodušovat nebo vytvářet nepodložená schémata (Češi jsou chytří a šikovní, Američané zábavní a bohatí, Rusové takoví nebo onací...). Média jsou dnes extrémně povrchní - krmí nás silnými ději (zpravodajství, akční filmy, krev, sex...), ale nezabývají se do hloubky příčinami, životní realitou nebo důsledky.
Uspokojení penězi také nepovažuji za znak povrchnosti, a určitě bych neřekl, že hlubokomyslný člověk je ten, kdo vymýšlí, co by za peníze mohl koupit za zážitky. Peníze je možno použít mnoha jinými rozumnými způsoby, zajistit si stáří, udělat radost blízkým, použít k pořízení věcí dlouhodobé spotřeby (třeba dům, nábytek), pomoci cizím lidem v nouzi... Diskutované zážitky často bývají pojímány zvlášť povrchně - stačí se jen podívat na masy turistů, kteří bezduše obíhají svá kolečka po městech a galeriích, aby si mohli odškrtnout, že viděli Eifelovku a Monu Lisu. To rozhodně musíte vidět!"

Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Lexa | 07.12.2016

Viz Text článku:
"Moslimská civilizácia za viac než 1300 rokov neuskutočnila ani to minimum z dobročinnosti, ktorá je zachytená v kanonickom texte Koránu. .... S odchodom Mohameda na druhý svet bezvýhradnú (dô)vieru Bohu stratila najprv vládnuca špička, v dôsledku čoho u nej vznikla potreba «svätého textu», a oni vytvorili zaydovsko-osmanské vydanie Koránu. A postupom času svedomitú vieru Bohu stratila aj celá moslimská civilizácia, s výnimkou niekoľkých osobností, úmerne tomu, ako v nej začala prevládať viera v Písmo a rituál."

Cico: "Boh-Tvorca zvykne svojim poskytovať ochranu.
Skrátka hlavná idea islamu tej doby bola tak silná, že nadchla množstvo ľudí a dokázala preraziť do sveta."

"povrchní lidé nezajímají o základ, podstatu věcí"

Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

Ty máš asi vážne problém s chápaním, že? :)

Ja som písal, že vtedajší reálny, historicky z(de)formovaný islam bol bližšie k objektívnej pravde Tvorcu a preto uspel a rozšíril sa do značnej časti sveta.
Nikde som netvrdil, že sa jednalo o ideálny Koránický islam.
Pochopiteľne, že aj islam v tej dobe bol už zrejme čiastočne z(de)formovaný, t.j. jednalo sa tiež len o pseudo-islam (určitú verziu islamu), ale aj tak musel byť pravdepodobne spravodlivejší a pravdivejší než táto jeho dnešná "satanská" verzia a vtedajšie už značne dogmatické rozšírené pseudo-kresťanstvo, inak by nebol tak úspešný, ako bol.

Daj si radšej KitKat, lebo si už zjavne stratil aj tú poslednú štipku súdnosti, ktorá ti zostala po tých všetkých bludoch, čo si tu za tie mesiace, čo ťa tu vidávam, napísal. :)

Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Július | 07.12.2016

"Ja som písal, že vtedajší reálny, historicky z(de)formovaný islam bol bližšie k objektívnej pravde Tvorcu a preto uspel a rozšíril sa do značnej časti sveta."

To, že podľa teba bol takýto islam bližšie k objektívnej pravde Tvorcu a preto uspel a rozšíril sa do značnej časti sveta je len tvoja špekulácia.
Pretože hlavné dovody rozšírenia mohli byť úplne iné.

Rovnako by som mohol napísať, že nezdeformované, povodné kresťanstvo bolo bližšie k objektívne pravde Tvorcu a preto uspelo a rozšírilo sa do sveta a má vačší počet nasledovníkov ako súčasný islam.

Aký, už kóranický islam vyznával Mohamed, ktorý po vyhnaní z Mekky prepadával karavány, bral si 20 % zisku, čo si aj legitimizoval (súry súrach 22:39 a 22:40), viedol vojnu, vraždil bral korisť, otrokov, zobral si 6 ročnú Aišu, dcéru svojho budúceho kalifa islamu a s 9 ročnou sexoval, to tvrdia arabské zdroje. Mekku dobil silou, žiadnym kázaním. Teda od začiatku činnosti sa islam šíril len brutálnou silou meča. A ešte počas života Mohameda začala invázia islamu na iné územia, kde sa rozširovala brutálnou silou, útokom, vojnou, ako agresia. A tak to je doteraz.
Kde bol ten jeho kóranický mierový islam ?

Alebo len hlásal ten údajný koránický islam, ale nemohol tak konať, lebo bol aj štátnik, pravda ?
Ale korán píše, že moslimovia musia žiť ako Mohamed, ktorý je ich vzorom.
To znamená, že sa majú správať ako on.
Pekný vzor. Pretože jeho činnosť, ako sa správal za života mapujú mnohé zdroje, aj z jeho prostredia.
A nesprával sa zrovna ako príklad hodný nasledovania.

Vieš, Cico, korán nebolo treba ani prekrútiť. Až je v koráne vzorom Mohamed a uvedú sa jeho skutky, tak už žiadne prekrútenie netreba.
Mohamed sa bude javiť ako diktátor, ktorý používa islam na presadenie svojich politických cieľov brutálnou silou.
A to ani v tých časoch, pretože keby ho opozícia porazila, tak ho popravia ako zločinca.

Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Hox | 07.12.2016

Pokud chceš chápat zdeformovaně, nic na světě ti v tom nemůže zabránit. Ani Bůh.

Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

"To, že podľa teba bol takýto islam bližšie k objektívnej pravde Tvorcu a preto uspel a rozšíril sa do značnej časti sveta je len tvoja špekulácia.
Pretože hlavné dovody rozšírenia mohli byť úplne iné."

Dokáž svoje tvrdenie. A tiež skús niečo bližšie napísať o tých dôvodoch.
Inak nemienim s tebou strácať svoj drahocenný čas trolko.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Július | 07.12.2016

Dokáž ti svoju špekuláciu o rozšírení islamu a potom, až dokážeš slušne diskutovať ti niečo budem ja dokazovať. Nie som tvoj poskok...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

To pomerne rýchle a úspešné šírenie islamu v jeho histórii, keď sa Mohamedovi podarilo zjednotiť tamojšie večne bojujúce primitívne kmene a vybudovať jednu z najvýznamnejších civilizácii sveta + tzv. zlatý islamský vek, muselo mať nejakú príčinu.
Tiež, keď si k tomu pripočítam hlavnú ideu Koránu, ktorý je aj v dnešnej dobe najmenej zdeformovaným "Svätým Písmom", o čom sa tu už čo-to popísalo a keď ešte zohľadním aj fakt, že Boh si svojich chráni, tak tvrdenie, že vtedajší islam bol objektívne pravdivejší a spravodlivejší než vtedajšie dogmatické pseudo-kresťanstvo, je podľa mňa najpravdepodobnejšie. Inak by zaň ľudia nebojovali a neboli ochotní umierať. Samozrejme, že nemienim nikoho zabíjať, aby som ho o tom presvedčil.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Július | 07.12.2016

Cico, to nie je žiadny dokaz, len špekulácia, pozri napíšem to takto :

Pomerne rýchle a úspešné šírenie kresťanstva v jeho histórií, pričom sa prvých 5 storočí šírilo v dobe krutého prenasledovania kresťanov zo strany rímskej moci a vybudovanie jednej z najvýznamnejšiej civilizácií sveta, plus kresťanstvo v Európe a jeho rozšírenie na všetky kontinenty sveta muselo mať nejakú príčinu.
Tiež, keď k tomu pripočítam čisté učenie a myšlienky Ježiša plné mravnej dokonalosti a jeho čistý, bezúhonný, morálny život spojený so zázrakmi z dovodu jeho Božskej moci a zohľadním fakt, že Kristus si svojich chráni a založil Cirkev, ktorej sľúbil, že ju brány pekekelné nepremožu,(čo doteraz stále platí) tak tvrdenie, že kresťanstvo bolo objektívne pravdivejšie a spravodlivejšie, než dovtedy známe -dogmatické náboženstvá pohanov alebo farizejizmus židov je podľa mňa pravdepodobnejšie. Inak by za kresťanstvo ľudia nebojovali a neboli ochotní zomierať v prostredí tvrdého prenasledovania.
Samozrejme, že nemienim nikoho zabíjať, aby som ho o tom presvedčil.

Už chápeš, čo ti tým chcem povedať ?
Že si proste nedokázal svoje tvrdenie, ale je to stále len tvoja špekulácia.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

Pôvodné kresťanstvo bolo tiež blízko k objektívnej pravde a preto malo úspech, to som tvrdil vždy.
Písal som tu snáď niečo iné? Kde?
Daj si KitKat trolko, dobre ti chcem. :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Július | 07.12.2016

Kde píšem, že len POVODNÉ kresťanstvo...
Ty si písal o výlučnosti šírenia sa islamu ako objektívnejšiej pravdy, takže som ti jasne ukázal, že to samé sa dá povedať o kresťanstve , pričom sa to týka nielen povodného kresťanstva, ale kresťanstva ako také, ktoré sa šírilo storočia..
A ak ešte raz budeš písať na mńa primitívne invektívy, tak už na teba nebudem reagovať. S vulgárnym primitívom ma totiž diskusia vobec nebaví a je to strata mojho času.
Až znova budeš sproste urážať, tak si diskutuj s kým chceš, pretože primitivizmus, invektívy u diskutéra

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Július | 07.12.2016

je len strata mojho času.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

Trepeš iba hlúposti a ničomu nerozumieš, ani písanému textu, ako vždy. :)
Ja som sa bavil iba o začiatkoch islamu a jeho zlatom veku, že vtedy musel byť asi bližšie k objektívnej pravde než už vtedy zadogmované pseudo-kresťanstvo, keď ho v tej dobe islam vo viacerých oblastiach zjavne drtil. Samozrejme, že potom sa to zas obrátilo a pseudo-kresťanská civilizácia západu začala dominovať, dobývať svet a dominuje až dodnes, ale to skôr súviselo s niečím iným než so samotným pseudo-kresťanstvom a jeho účelovo zdeformovaým učením Isu, skôr s novými a zdravšími myšlienkami, názormi, filozofiami a ideológiami, ktoré začali postupne v západnej civilizácia prevládať: reformácie, sekularizácia, osvietenstvo, liberalizmus, demokracia, kapitalizmus... A dnes je západná civilizácia objektívne najbližšie k Zámeru Tvorcu, to som tvrdil asi vždy, preto má úspech a je Zhora podporovaná, hoci objektívne ťahá svet do horúcich pekiel, proste nie je lepšia globálna alternatíva (i keď niečo sa už rysuje) a Boh si nemá z čoho vybrať, ľudovo povedané. Chápeš? :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

Chlapec sa tu už asi neobjaví, keďže som ho týmto posledným príspevkom evidentne už totálne argumentačne uzemnil. :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Július | 07.12.2016

Hlúposti trepeš ty a ešte aj klameš. Nebavil si sa totiž len o začiatkoch islamu a jeho zlatom veku, ale aj o tomto :

"Tiež, keď si k tomu pripočítam hlavnú ideu Koránu, ktorý je aj v dnešnej dobe najmenej zdeformovaným "Svätým Písmom",

Čo nie je začiatok islamu. Samozrejme je to blbosť, kto čítal korán a dokonca aj ten ,ktorý tu dával Hox, tak aj tam je spústa kontroverzných súr, ktoré sú napríklad namierené proti ženám a nevercom, čo neuznávajú islam.

Tiež je hlúpe si namýšľať, že expanzia islamu mečom, vojnami, vraždením, násilím v jej začiatkoch a ich úspech je výsledkom toho, že bol vtedajší islam bližšie objektívnej pravde.

To je rovnaké ako tvrdiť, čo hovoril Napoleon, že Boh je na strane najsilnejšieho práporu.
Islam v podstate sposobuje zaostávanie ľudí, zotročuje myseľ človeka aj pre šáriu a blokuje rozvoj a pokrok. A preto islam zaostával.Osmanská ríša a jej úpadok je dokazom.

" A dnes je západná civilizácia objektívne najbližšie k Zámeru Tvorcu, to som tvrdil asi vždy, preto má úspech a je Zhora podporovaná,..."

Totálny blábol.

A vzhľadom na to, že si nevieš ovládať nevymáchanú papuľu, už na teba nebudem reagovať.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 08.12.2016

Pôjdem od konca:

"A vzhľadom na to, že si nevieš ovládať nevymáchanú papuľu, už na teba nebudem reagovať."

Hustý chlapec!
To si už tvrdil hore ty úbožiačik, veď ty ani nevieš, čo drístaš. :D
Minule som ťa tiež usvedčil zo lží, keď som vyvrátil tvoje klamstvá o tom, že každý pravoverný moslim musí povinne praktikovať džihád. :D

"A dnes je západná civilizácia objektívne najbližšie k Zámeru Tvorcu, to som tvrdil asi vždy, preto má úspech a je Zhora podporovaná,..."

Čo je na tom podľa teba blábol? Objektívna realita ťa nepustí. Či máš nejaký pádny argument, ktorým by si vyvrátil moje tvrdenie? Aha, ale ty si predsa už aspoň zo 100x napísal, že už nebudeš na mňa reagovať, takže z toho asi nič nebude, že? :D

"Islam v podstate sposobuje zaostávanie ľudí, zotročuje myseľ človeka aj pre šáriu a blokuje rozvoj a pokrok. A preto islam zaostával."

Áno, cca. od 13. str. a dnes je to v porovnaní s liberálnou a sekularizovanou civilizáciou západu pravda, ale nebolo tomu tak vždy. Asi najlepším argumentom je celkom rýchly vznik a raketový vzostup islamskej civilizácie v jej začiatkoch a potom ešte tzv. zlatý vek islamu, keď sa naopak pseudo-kresťanská civilizácia západu utápala vo svojich vlastných dogmách a problémoch.
Takže zas si vedľa, tak ako vždycky. :D

"Samozrejme je to blbosť, kto čítal korán a dokonca aj ten ,ktorý tu dával Hox, tak aj tam je spústa kontroverzných súr, ktoré sú napríklad namierené proti ženám a nevercom, čo neuznávajú islam."

Nikto tu predsa netvrdí, že Korán a islam boli a sú dokonalé a nemajú nejaké z pohľadu západnej liberálne-kapitalisticko-fašistickej civilizácie problémové miesta (ja som len písal, že v tej dobe, cca. od 7.-12. str. musel byť islam BLIŽŠIE k objektívnej pravde než zadogmované pseudo-kresťanstvo a celkovo jeho západná civilizácia tej doby), to máš asi len vidiny, tak jak vždy. :D
Ďalej, aj v Starom Zákone, ktorý je súčasťou "Svätého Písma" zvaného Biblia, je množstvo zverstiev a prasačiniek, že? :D

"Nebavil si sa totiž len o začiatkoch islamu a jeho zlatom veku, ale aj o tomto :

"Tiež, keď si k tomu pripočítam hlavnú ideu Koránu, ktorý je aj v dnešnej dobe najmenej zdeformovaným "Svätým Písmom"."

Zase iba sproste lžeš a nechápeš ani písanému textu, tak ako je tomu vždycky. :D
Od začiatku som sa bavil o historickom islame (7-12. str.), t.j. o dobe jeho vzniku až po tzv. zlatý vek islamu, a síce že v tomto období v mnohých ohľadoch predčil západnú civilizáciu, to znamená, že bol pravdepodobne objektívne spravodlivejší a pravdivejší a preto sa mu darilo aj v dobyvateľských vojnách so pseudo-kresťanskou civilizáciou západu, ktorá sa taktiež nešírila úplne mierumilovnou cestou, že? O tom sa dokonca môžeš dočítať aj na týchto stránkach. - Toto bolo jedno moje tvrdenie!

Druhý môj názor. Pripomínam, že sa jedná o dve rozdielne veci/tvrdenia:

"Tiež, keď si k tomu pripočítam hlavnú ideu Koránu..."
Myslené hlavne v začiatkoch po vzniku islamu, keď ešte islamská civilizácia nebola tak zdegenerovaná, jak je dnes, t.j. musela tam byť silná myšlienková a duchovná motivácia tých ľudí, ktorí vyznávali islam. Ale tiež aj počas tzv. zlatého veku islamu. Potom to už samozrejme išlo veľmi rýchlo z kopca.

"...ktorý je aj v dnešnej dobe najmenej zdeformovaným "Svätým Písmom."

Áno, Korán je podľa mne známych/dostupných informácií aj dnes najmenej pokazeným/zdeformovaným Zjavením, resp. je to "Sväté Písmo", ktoré je zo všetkých dnešných k objektívnej pravde najbližšie, čo ale vôbec neznamená, že pseudo-islamská, dnes už značne zdeformovaná civilizácia funguje na Koránickom islame, chápeme? :D Howgh

Čiže zas len úboho trepeš a ešte k tomu aj lžeš ako malé decko, ktoré chce mať za každú cenu pravdu, hoci ju objektívne nemá! Že sa po tom všetkom, keď si bol už neraz argumentami usvedčený z plytkého pohľadu na svet, trepania a klamstiev, nehanbíš. Zase som ťa argumentačne totálne rozbil, jak sa hovorí. :DDDD

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 08.12.2016

Tu je môj názor na tvoju zmienku o Napoleonovi:

Prečo Napoleón Bonaparte a Francúzsko určitý čas dostali podporu Zhora?
Myslím si, že s najväčšou pravdepodobnosťou práve kvôli týmto objektívnym skutočnostiam:

"Za Napoleonovy éry se Francie změnila ze stavovského feudálního státu v sociálně i občansky nově strukturovanou společnost a určovala politický trend ve značné části Evropy. Mimo jiné uskutečnil i obsáhlou reformu vnitřní správy země a v roce 1804 vydal nový občanský zákoník (Code civil), jenž se stal vzorem pro další evropské země a francouzské právo na něj dodnes navazuje." - Z Wiki

Čiže ja som stále toho názoru, že Boh-Tvorca poskytuje svojim ochranu, napr. tej kultúre, civilizácii alebo štátu, ktoré sú v danej epoche podľa Neho k Jeho Zámeru objektívne najbližšie, resp.:

"Všemohoucí může podporovat vykořenění zla jen jedním způsobem: nepřekážet jedněm nespravedlivým likvidovat jiné nespravedlivé, aby ti nepřekáželi a udělali místo spravedlivým." - Posledný Gambit

Súhlasím, že z pohľadu človeka je problematické, čo najobjektívnejšie určiť, o ktorú situáciu sa v danom prípade jedná, pretože sa to asi nedá vedecky/exaktne dokázať. Ale zatiaľ som podľa mnou odsledovanej reality a histórie ľudstva toho názoru, že aj v prípade dvoch ziel (v skutočnosti odklonov od Zámeru Tvorcu) väčšinou vždy vyhráva to menšie zlo. A ak je aj tomu v niektorých prípadoch naopak, tak iba nakrátko a skôr-či-neskôr zaúraduje nejaká "mystika/náhoda".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 08.12.2016

Ak nemáš záujem vecne a pomocou pádnych argumentov vyvrátiť niečí názor, tak radšej pre druhýkrát nič nepíš, aby si sa zbytočne nestrápňoval ty trolko. :)
To je prosté, ale niekto nechápe ani takýmto elementárnym pravidlám slušnej diskusie. :)

Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

Skoro každé svetové náboženstvo sa vo svojej histórii šírilo výbojnými/dobyvačnými vojnami.
Na to ale zákonite potrebuješ ľudí, ktorí sú úprimne a hlboko presvedčení o tých duchovných myšlienkach a svetonázore, za ktoré bojujú a sú ochotní umierať.
Podobne, ak by naša predošlá slovanská kultúra/civilizácia bola naozaj tak skvelá, jak niektorí o nej básnia, tak by nikdy nemohla prehrať svoj boj so západnou kultúrou/civilizáciou a jej reálnym, historicky z(de)formovaným (pseudo)kresťanstvom, ale bola by to naopak práve ona, ktorá by nad ním vyhrala.
To sa zdá byť podľa pozorovania reality a histórie ako objektívny Zákon Vesmíru.

Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Lexa | 07.12.2016

Problém s chápáním máš ty. Jinak by sis všiml, že ani řádka v příspěvku není moje, ale cituji text a tebe.
Nicméně je dobře, žes své vyjádření dovysvětlil.

Pokud jde o Kitkat, děkuji za návrh, ale mám jiné preference. A ty už nepij.

Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

Ja som sa pýtal, čo si tým bezobsažným drístom myslel.
Ty máš objektívne problémy s chápaním písaného textu.
Už netroluj.

Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 08.12.2016

Ja inak vôbec nepijem ty trolko, už roky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

eva | 10.12.2016

Nepiješ a píšeš zhovadilosti..... měl by ses léčit.

Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

Asi si nečítal:

"Biblia (= "manuál" globalizácie po biblicku) (= stereotypy/vzorce myslenia a správania, ktorými infiltruje/infikuje a zotročuje ľudí hlavne na úrovni ich podvedomia) zotrela z povrchu Zeme národy Austrálie, oboch Amerík, dokaličila Afriku i Rusko, zbavila Euro-Americkú civilizáciu kultúry myslenia, čo aj zrodilo extrémny individualizmus tzv. „osobností“ z davu, dve svetové vojny za jedno storočie, ekologickú krízu a urobila všetkých rukojemníkom genocídnych zbraní a štatisticky predurčených možností vzniku technogénnych katastrof..."

http://leva-net.webnode.cz/products/voda-mrtva-33/

http://leva-net.webnode.cz/products/voda-mrtva-34/

Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Lexa | 07.12.2016

Bible už se vyžila, teď nastupuje chalífát. To jsou plány které sahají minimálně k Balfourově deklaraci. Jedním z kádrů, který pod taktovkou GP realizoval konkrétní kroky, byl Chomejní.

Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

"Bible už se vyžila, teď nastupuje chalífát."

Aká to novina. :D O tom sa už toho na tomto portáli popísalo celkom dosť. Neboj sa, som celkom v obraze.
Inak, vieš vôbec o čom bola reč v článku a o čom som tu písal? :D
Zrejme nie, inak by si nereagoval na každý môj príspevok úplnými bez-argumentačnými odvecákmi.

Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Hox | 07.12.2016

Lexa, zbytečně kopeš do otevřených dveří:
http://leva-net.webnode.cz/products/dlouhodoba-antikoranicka-strategie-zakulisi-biblickeho-projektu/

http://leva-net.webnode.cz/products/antikoranicky-projekt-isil-a-bezenci/

a spousta dalších materiálů. Píšeš jako bys nic zdejšího buďto nečetl, nebo nepochopil.

Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

Tiež si dovolím s niečím prispieť do pranice.
V tomto linku dole je taký súhrn toho, čo sa mi zatiaľ podarilo zistiť o islame a Koráne. Určite aj link na tento článok k nemu pridám:

Niečo o Koráne, pôvodnom Koránickom Islame a súčasnom pseudo-"islame"
-----------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html

Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Lexa | 07.12.2016

Do ničeho nekopu. Svojí debatou s Cicem demonstruji, že zapálený nadšenec, který používá Cicovu metodiku, jenom sám škodí tomu, za co bojuje. Silové metody jsou metody prohrávajících.
Ty materiály samozřejmě znám, všecko jsem to četl a dobře pochopil, buď bez obav. Krom toho mám z pár islámských zemí i osobní zkušenost. Cílovou skupinou těchto materiálů KSB je předevších islámská komunita na území býv. SSSR. Je to pochopitelná a úplně rozumná strategie, jak bez krve přeformátovat tenhle egregor.
V našem prostoru je však potřeba adaptovat interpretaci místním podmínkám a historické zkušenosti našich národů. Korán není až zase tolik naše téma a reagujeme na něj jinak. Přehnaný entuziasmus z tématu vyznívá jako propagace islámu. Je třeba s tím naládat s větší empatií.

Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

Hlúposti, ja sa snažím iba hľadať objektívnu pravdu sám pre seba, teda za nič zapálane nebojujem, ani nechcem bojovať, len mi vadí, ak niekto ako napr. ty, ktorému už prischla nálepka trola, takto lacne lže a manipuluje bez akýchkoľvek pádnych argumentov.
Z tvojej strany sú to voči mojej osobe všetko iba ničím nepodložené subjektívne lži a manipulácie.
Používaš veľmi špinavé metódy diskusie.
V mojich očiach si sa už dávno sprofanoval a zdiskreditoval a preto ma takýto bez-argumentačný spôsob diskusie, aký tu vedieš, vôbec neprekvapuje. :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

Z tvojej strany sú to voči mojej osobe všetko iba také subjektívne dojmy, nemajúce nič spoločné s realitou!

Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

"V našem prostoru je však potřeba adaptovat interpretaci místním podmínkám a historické zkušenosti našich národů."

Asi máš na mysli: tak troška klamať a manipulovať, že? Ty pacholku jeden :)
Mne naopak táto interpretácia v neskreslenej podobe úplne vyhovuje, ja sa objektívnej pravdy nebojím a ak sa jej boja nejaké biblické ovečky, tak nech tieto články nečítajú. Prosté...

Re: Re: Re: Re: Re: článok je hlúpa manipulácia

Cico Ciciak | 07.12.2016

No aspoň, že si si zarobil. :)

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek