Potrebujeme inú školu (4)

Potrebujeme inú školu (4)

24.5.2016

předchozí část

 

5. Rodina, škola, spoločnosť

Škola ako spoločenský inštitút, fungujúci na osnove profesionálneho učiteľstva, vzniká a existuje z toho dôvodu, že väčšina detí nemôže na základe rodinnej výchovy1 získať tie znalosti a zručnosti v celej ich šírke a detailnosti, ktoré sú potrebné v danú historickú epochu pre život dospelého človeka v spoločnosti, ale tiež pre spoločnosť samotnú — na podporu a rozvoj jej vlastnej kultúry.

Keďže štátnosť — je systémom profesionálneho riadenia vecí celospoločenského významu (lokálne, i v rozsahu celej spoločnosti), tak normálny štát2 nevyhnutne javí záujem o zdravie rodiny a školstva – ako dvoch navzájom sa dopĺňajúcich inštitútov, zabezpečujúcich rozvoj spoločnosti a jej kultúry v nadväznosti pokolení, – a podporuje ich svojou politickou činnosťou primerane reálnym okolnostiam, perspektívam a cieľom ďalšieho spoločenského rozvoja v tej podobe, ako ich chápe štát.

Za podmienok systémovej spoločenskej krízy sa všetky jeho inštitúty, tak či onak, tiež ocitajú v kríze. A pri jej prekonávaní sa tiež zúčastňujú všetky spoločenské inštitúty. Takže čím plnšia je ich vzájomná pomoc, — tým rýchlejšie sa kríza prekonáva.

V podmienkach Ruska to znamená, že školstvo podľa miery toho ako prekonáva svoju vlastnú krízu, musí začať dávať deťom to, čo im nedokáže dať rodina, v ktorej vyrastajú; a tá pomoc zo strany školy sa týka najmä detí, ktoré žijú v rodinách, ktoré sú z rôznych dôvodov narušené3. Za týmto účelom, štátnosť musí vypracovať stratégiu podpory a rozvoja inštitútu rodiny4 a s ňou zladenú stratégiu reformy a podpory školstva, a následne ich zavádzať do života. To je ale možné — len pri opore politiky štátu v oblasti vzdelávania na tvorivú iniciatívu tej časti spoločnosti, ktorá chápe podstatu systémovej krízy spoločnosti a jej inštitútov — rodiny, školy, štátnosti.

Preto sa zameriame na preskúmanie otázky toho, čo rodina vo väčšine prípadov deťom dať nedokáže, čo ale nevyhnutne potrebujú na úspešné štúdium v škole a živote — v úlohe Človeka.

Ku dnešnému dňu rodina a školstvo ako spoločenské inštitúty zabezpečujúce proces formovania nových pokolení v spoločnosti:

 1. disponujú špecializáciou5:

 • vzdelávacia funkcia — v zmysle udelenia prístupu k vedomostiam a poskytnutia pomoci pri ich osvojovaní — z väčšej časti spočíva na škole;

 • výchovná funkcia — formovania osobnosti6 (mravnosti, charakteru, ktoré sa prejavujú v osobnej kultúre správania sa v spoločnosti, v postoji človeka k ostatným ľuďom, k prírode aj k umelému životnému prostrediu, v postoji k zverenej úlohe a zodpovednosti za priame dôsledky a sprievodné efekty) — z väčšej časti leží na rodine.

 1. Škola začína svoju vzdelávaciu činnosť až po tom, čo dieťa počas asi šiestich rokov (v minulosti siedmych) je výlučne pod vplyvom rodiny a predškolských zariadení (jasieľ a škôlok).

Pritom, hovoriť dnes o nejakej osobitej blahodarnej úlohe predškolských zariadení (vo formovaní mravnosti, charakteru a kultúry správania sa detí v predškolskom veku)žiaľ — nie je možné:

 • Deti sú v nich väčšinou zamestnané jeden druhým;

 • A takzvané «činnosti» majú charakter sériovej linky, v dôsledku čoho: neberú do úvahy prvotnú osobnú svojskosť každého dieťaťa a preto ani nie sú orientované na odhalenie a prekonanie jeho osobnej problematiky7, tak ako by to malo byť.

Takéto zariadenia (a je ich väčšina) v podstate riešia úplne primitívnu úlohu: dať deťom najesť, dohliadnuť na ich bezpečnosť pri hrách a šantení, behom tej doby, keď sú rodičia v práci. Takéto stádovo-sériové špecifikum predškolských zariadení vedie ale k tomu, že typické sťažnosti rodičov na jasle a detské škôlky znejú takto:

Dieťa je po dni strávenom medzi sebe podobnými pod dohľadom «vychovávateľov»8 buď príliš vybudené, alebo unavené. Po piatich dňoch v jasliach alebo v škôlke prichádza k sebe a stáva sa obyčajným človiečikom až v sobotu navečer (prvý voľný deň, pri 5-dňovom pracovnom týždni) po tom, ako sa vyspí a oddýchne si9; a samým sebou je až v nedeľu (druhý voľný deň pri 5-dňovom prac. týždni). A začiatkom nového týždňa sa celý cyklus opakuje10.

Avšak pri takomto charaktere zariadení sú možnosti rodiny v úlohe formovania osobnosti značne obmedzené. Predovšetkým každodenným nedostatkom času počas týždňa, keď si už rodičia aj dieťa oddýchnu od práce, a rodičia sa uvoľnia od domácich prác.

Okrem toho sa v súčasnosti situácia zhoršuje aj vďaka tomu, že:

 • Následkom idiotizmu a záškodníctva predstaviteľov ekonomickej vedy, činiteľov štátneho aparátu a podnikateľov-mamonárov11 (exploatátorov ľudí), ekonomická situácia v krajine je taká, že mnohí rodičia sú kvôli zabezpečeniu svojich rodín nútení pracovať viac, než zákonom stanovených približne 8 hodín denne (pri 42-hodinovom pracovnom týždni). Preto pracujú jak počas pracovných dní, tak aj cez voľné a sviatočné dni, čo je v podstate narušením práv dieťaťa byť s rodičmi podľa potreby, a rodičom to bráni v plnení ich rodičovskej povinnosti voči deťom i voči spoločnosti.

 • Mnohí dospelí skrátka nemajú čo by dali svojim deťom12, nič dobrého, t.j. nedokážu sa cielene zaoberať výchovou detí — formovaním ich osobnosti, ich kultúry psychickej činnosti ako súboru navzájom prepojených a mravne podmienených psychických zručností, — pretože sami z rôznych príčin nedisponujú životne dôležitými psychickými zručnosťami, ktoré by od nich mohli deti prevziať. U nich môžu deti prevziať len to pochabé, čo im neskôr bude brániť stať sa Ľuďmi a bude schopné spôsobiť škodu ďalším ľuďom, vrátane nových pokolení.

 • Mnohí rodičia nepovažujú za svoj záväzok, či povinnosť venovať sa výchove detí v zmysle formovania ich osobností (v ich predstavách sú povinnosťami rodiča — nakŕmiť, ošatiť, zafinancovať potreby, ktoré sa rodičom zdajú primerané, a všetko ostatné si dieťa musí osvojiť samo) a vyhýbajú sa komunikácií s nimi, odkazujúc sa na rôzne povinnosti a že je neprimerané, aby sa dieťa zaujímalo o tie či oné stránky života.

V bohatých rodinách sa často funkcia výchovy detí kladie na «platené sily» — pestúnka, vychovávateľky, vychovávateľov. Napriek tomu, mnohí z nich skrátka nedokážu vyplniť povinnosť vychovávateľa, pretože z jednej strany, — samotné deti a ich rodičia v nich nevidia ľudí, milostivo súhlasiacich pomôcť im v riešení ich čisto rodinných problémov, ale ľudí druhej triedy —«pomocnú silu», a z druhej strany — oni sami akceptujú takýto postoj k sebe zo strany zamestnávateľov a ich ratolestí.

V takýchto podmienkach sa osobná kultúra psychickej činnosti detí formuje v každom konkrétnom prípade ináč.

Avšak práve osobná kultúra psychickej činnosti (ako súbor psychických zručností, podmienených vekom a morálkou), je tou osnovou, na ktorú začína vzdelávací systém (školstvo) klásť znalosti a praktické zručnosti, naplánované v učebnom programe.

A najhlavnejšie spomedzi psychických zručností, potrebných pre úspešné štúdium v škole a dospelom živote, sú tieto:

 • osobná zmyslovo-emočná kultúra, kultúra myslenia a

 • slobodné (t.j. podriadené vlastnej vôli) odhalenie a odstránenie bariér a konfliktov medzi vedomím a podvedomými úrovňami psychiky človeka, a tiež v samotnom podvedomí13.

Zárodky oboch týchto zručností začínajú byť bežným vlastníctvom osoby v rannom predškolskom veku. V ďalšom živote človeka sa už len rozvíjajú. Ich nadobudnutie v dospelom veku je dosť problematické, jednak kvôli objektívnym biologicko-vekovým faktorom (rozvíjajú sa len včas životom vyžiadané, geneticky naprogramované štruktúry organizmu a algoritmika ich činnosti), tak aj kvôli subjektívnym faktorom (samoľúbosť, znevoľnenosť, neschopnosť nájsť si v prúde životných udalostí čas a silu na osobný rozvoj).

Preto sa určitým spôsobom vytvára v spoločnosti štatistika osvojenosti týchto a iných osobnostno-psychických zručností u detí pred nástupom do školy. Štatistika — to je prerozdelenie kvantity (v tomto prípade detí) podľa postupnosti rozsahov hodnotenia (diapazónov miery, škály) nejakej kvality. Takže:

 • Na jednom konci rozsahu sa ocitli deti, ktorých psychické zručnosti sú také, že školský program je pre nich nezdolateľný a pre školu je ľahšie označiť ich ako «nevzdelateľných». No ak ich preložíme na inú školu, kde je iná zostava učiteľov, ktorí nevedia že tento «nováčik» bol označený za «nevzdelateľného», a ktorí môžu dieťaťu pomôcť získať potrebné psychické návyky, tak v druhej škole si môže osvojiť učebný program ako jeden z najlepších žiakov školy. T.j. príčina «nevzdelateľnosti» nemusí byť geneticky podmienenou objektívnou biologickou poruchou či dôsledkom choroby, ktorá nezvratne poškodila zdravie14, najmä to — psychické (v tom najvšeobecnejšom zmysle slova, zahrňujúcom schopnosť organizmu podporovať intelekt, pamäť, zmysly, integritu psychiky atď.)

 • Na druhom konci rozsahu sa ocitli deti, ktorých psychické zručnosti sú také, že školský program si osvojujú len tak na pozadí svojich hier a koníčkov; učia sa bez námahy. To ešte ale neznamená, že biologicky prevyšujú menej úspešných žiakov v učení. Sú na to dve príčiny:

 • prvá — mali oveľa šťastnejšie detstvo, ako niektorí z tých, ktorí ich svojim vrodeným rozvojovým potenciálom síce skutočne biologicky prevyšovali v okamihu svojho narodenia, ale ktorým ani rodina, ani predškolské zariadenia nadali potrebné psychické zručnosti na úspešné štúdium, ktoré by si osvojili ešte pred nástupom do školy;

 • druhá — samotný školský program nie je vo všetkom adekvátny Životu a pozitívny smerom k perspektívam spoločenského rozvoja15, a preto dieťa, ktorého intuícia je vyvinutá a ďalekozrivá, alebo jeho osud je vzácny a výnimočný v nejakom aspekte života spoločnosti, jednoducho nebude strácať čas a silu na osvojovanie si nezmyslu predkladaného mu školstvom.

Inými slovami, niektorí jednotkári — organizáciou ich psychiky — sú skrátka efektívne programovateľní «zombi»16; a niektorí štvorkári — sa intuitívne vyhýbajú alebo sú Prozreteľne chránení Zhora od toho, aby ich psychika bola znečistená nezmyslami, na osnove ktorých by sa mohli efektívne podieľať v postrkovaní dnešnej technokratickej civilizácie k jej krachu; ale transformácia spoločnosti si žiada iné vedomosti a zručnosti, ktoré škola dnes nedáva17.

 • Medzi týmito dvoma extrémami sa nachádzajú deti, ktoré zvládajú osvojenie školského programu v rozsahu hodnotení od «slabej trojky» až po «jedničku s hviezdičkou» v rôznych predmetoch.

Hore povedané v podstate znamená, že štát je povinný:

 1. Vytvoriť také ekonomické podmienky, aby sa rodina mohla rozvíjať, riešiť svoje problémy, rodiť a vychovávať deti bez toho, aby jej členovia (ako dospelí, tak aj tínedžeri) boli nútení hľadať dodatočné príjmy a pracovať nadčasy — všetky potreby rodiny musia pokrývať výplaty z jedného pracovného miesta jej dospelých členov a rôzne sociálne príspevky18.

 2. Zmeniť politiku televízneho vysielania — televízia musí prestať demoralizovať dorastajúce pokolenia, vnášajúc do ich psychiky spoločensky škodlivé postoje k životu, ako keby úspech mal posväcovať prostriedky na jeho dosiahnutie, ako napr.: finančné podvody, hazardné hry, násilie a všetkosidovoľovanie v ďalších jeho podobách, promiskuita a sexuálna zvrátenosť, pôžitkársko-večierkový životný štýl a pod.

Štát je povinný začať propagovať:

 • Absolútnu triezvosť – ako životnú normu ohľadne alkoholu (vrátane piva), tabaku a ďalších durmanov (narkotík);19

 • Svedomitú prácu a život bez parazitovania jedných na práci a živote iných — ako hlavného zdroja blahobytu pre všetkých a každého, a tiež ako prostriedku na zabezpečenie vnútornej bezkonfliktnosti spoločnosti.

Pritom treba, predovšetkým, zamedziť tok debilizujúco-demoralizujúcich kreslených filmov, pod vplyvom ktorých sú div že nie aj bábätká — t.j. ľudia v tom veku, keď sa formujú fundamentálne základy mravnosti a osobnej psychiky celkovo20.

 1. Vypracovať vzdelávací štandard a zorganizovať hromadnú prípravu (vo vyšších pedagogických študijných zariadeniach vychovávateľov škôlok a jasieľ, a učiteľov prvých tried) — psychológov praktikov (t.j. nositeľov psychologickej praxe), všestranne vzdelaných, ktorí by pomohli deťom v predškolskom veku nadobudnúť psychické návyky, potrebné pre úspešné a nie vyčerpávajúce štúdium vo všeobecno-vzdelávacej škole. Vyberať a pripravovať pedagógov tejto kategórie je treba — nie z radu absolventov škôl, ktorí sami ešte nič nevedia a nedokážu, — ale z radu tých, ktorí už majú vyššie pedagogické vzdelanie a školskú prax učiteľov nejakého predmetu, a tiež z radu tých, ktorí majú prax z iných profesií vyžadujúcich systematickú komunikáciu s rôznymi ľuďmi. Najlepší pedagógovia psychológovia-praktici musia pracovať s mladšími vekovými skupinami, pretože staršie vekové skupiny sú už schopné sebarozvoja, zatiaľ čo mladšie ešte potrebujú podporu a vedenie. Preto, čím efektívnejší budú pedagógovia mladších vekových skupín, — tým ľahšie sa bude pracovať pedagógom v starších vekových skupinách, a o to ľahšie sa bude aj učiť a ďalej žiť samotným deťom, keď dospejú. A ak budeme posudzovať tento proces v nadväznosti pokolení, tak najlepším pedagógom tých najmladších vekových skupín sa musí stať matka každého dieťaťa.

Bod 3 je potrebné objasniť.21

 

-pokračování-

 

1 Rodina (v neustálej prítomnosti) ako sociálny inštitút — semiačko, z ktorého vyrastá budúca spoločnosť, vrátane jeho štátnosti. Rodina to je proces — spoločného života niekoľkých (duchovne nerozlučných) pokolení ľudí, — v ktorom dospelí rodia a vychovávajú predstaviteľov nových pokolení.

2 V zmysle jeho práce na uvedení do života záujmov spoločnosti.

3 Narušené (rôznym spôsobom) rodiny — to sú neúplné rodiny, kde je len jeden rodič; rodiny, kde sú dospelí zotročení neresťami — alkoholizmom, narkomániou, kriminálnou činnosťou, sexuálnou neviazanosťou; rodiny uvrhnuté do zúfalej chudoby a núdze vďaka ekonomickej politike štátu a podnikateľov; zbohatlícke rodiny, čo od dobroty nevedia čo zo sebou; alebo trochu inak „elitarizované“ rodiny, v ktorých si vzali do hlavy že sú niečo viac, a svojim deťom prenechali „elitárne“ maniere, pretože dospelí v takýchto rodinách reálne svojim deťom nič iné dať nedokážu, a niekedy ani nie je čo, okrem peňaženky a korporatívneho statusu.

4 V materiáloch Koncepcie spoločenskej bezpečnosti si o tom pozrite prácu VP ZSSR „Spoločnosť: štátnosť a rodina“ (Pracovné materiály: „K otázke vypracovania štátnej politiky podpory inštitútu rodiny v procese spoločenského rozvoja“).

5 T.j. existuje medzi nimi akési prerozdelenie povinností pred spoločnosťou, hoci ich viac-menej jasne vyjadrená špecializácia v úlohe zaistenia formovania nových pokolení, častokrát nebýva mnohými pochopená vyslovene ako povinnosť pred spoločnosťou.

6 Hoci mnohé je naprogramované genetikou, a každý má aj svoj osud (predurčenie v Živote, nastavené Bohom, vo veľkej miere mnohovariantné), napriek tomu je genetický potenciál iba osnovou (základom), na ktorej sa formuje osobnosť pod vplyvom spoločnosti, a predovšetkým – rodiny. Pokiaľ vplyv spoločnosti neexistuje, jedinec ostáva len — človeku podobnou „rastlinou“ (pri absolútnej izolácií od sveta – v minulosti takúto perspektívu mali hlucho-slepí od narodenia) alebo „mauglim“, u ktorého prakticky neexistuje šanca vrátiť sa do ľudskej spoločnosti (pri dlhotrvajúcom živote v prostredí zvierat).

7 Netreba si klamať: ak len 10 % novorodencov sa má za celkom zdravých, tak prevažná väčšina detí v predškolskom veku nemôže netrpieť tou či onou problematikou, jak v osobnom rozvoji, tak aj biologického charakteru. A veľa z toho je možné prekonať, alebo dostatočne efektívne kompenzovať v rannom detskom veku.

8 Klásť za to všetku zodpovednosť na «vychovávateľov» by tiež nebolo správne: oni sú totiž zbavení možnosti fyzicky sa venovať každému dieťaťu jednotlivo, ak má skupina viac ako 12 detí (ako ukazujú výskumy, tak 12 ľudí – to je maximálna veľkosť skupiny, pri ktorej väčšina pedagógov je ešte psychicky schopná ju vnímať súbor osobností a nie ako nejaký kolektív, za ktorým je skrytá osobná svojráznosť každého člena kolektívu). Okrem toho, vzdelanie väčšiny «vychovávateľov» (v zmysle ich ovládania detskej vekovej psychológie a problematiky osobnostného rozvoja rôznych vekových skupin) zjavne nie je také, aby bolo možné zo slov «vychovávateľ/učiteľ v škôlke» odstrániť úvodzovky, a písať ich veľkým písmenom.

9 Tiež netreba zabúdať na to, že dnešná civilizácia dospelých žije «podľa budíka», no deti žijú podľa ich vlastných biorytmov, ktoré zďaleka nie u všetkých sa zhodujú s rytmikou zhonu civilizácie dospelých. Navyše dvakrát do roka prebieha prechod na sezónny čas (zimný a letný) — čo je dodatočným otrasom pre biorytmus dieťaťa.

My sa radíme do skupiny tých, ktorí bájky niektorých predstaviteľov tradičnej medicíny o tom, že prechod na sezónny čas a život podľa budíka (a nie podľa biorytmov) akože neškodí zdraviu detí a dospelých, — považujú za evidentnú hlúposť a politickú prostitúciu.

10 Pričom v narušených rodinách dieťa nemôže „prísť k sebe“ ani cez voľné dni jeho rodičov, pretože tu rodičovský vplyv a nimi vytvorená atmosféra v dome zďaleka nie je priaznivá.

11 Mnohí z nich sú svojou morálkou a psychológiou — otrokári, ktorým uplatniť sa v tejto úlohe naplno bráni iba právne zrušenie otrokárstva a odpor ostatných ľudí voči ich otrokárskym chúťkam.

12 Dospelí, ktorí žijú („ako sa podarí“) na osnove podvedomých automatizmov reagovania na situácie a ostatných ľudí: klamú, kradnú; špinia — ak nie doma, tak vo vchodoch, na ulici a iných verejných miestach; sú vulgárni a prchkí; nedokážu sa ovládať v rôznych neštandardných situáciách; v konfliktných situáciách, alebo situáciách ktoré zaváňajú konfliktom, nevedia a ani nechcú uvažovať tvorivo vo vzťahu k možnosti riešenia konfliktu atď. Navyše sú neviazaní v sexe, opĺzli, pijú, fajčia. A to najhlavnejšie — nehanbia sa za to, považujú všetky neresti za normu života: vraj, «všetci tak žijú».

Tento druh automatizmov správania si deti osvojujú veľmi ľahko, a potom keď dospejú, vykoreniť neresť osvojenú v detstve (o to viac v rannom) – jáj, ako len ťažko...

13 Pri existencií takýchto bariér a konfliktov sa pamäť (určité jej fragmenty) stáva nedostupnou, prudko sa znižuje výkon a efektivita intelektu, prúd stresových situácií sa nekončí a má tendenciu rásť.

14 Napríklad meningitída (zápal mozgových blán) dokáže za dva týždne zmeniť hravo sa učiaceho jednotkára na nenapraviteľného štvorkára. Týka sa to aj podaktorých ťažkých zranení.

15 Ako sme už zmieňovali, v učebniciach fyziky, biológie, histórie, občianskej výchovy je pomerne veľa nezmyslov, o čom budeme ešte hovoriť.

16 Súdiac podľa všetkého, do tejto skupiny patrili aj M.S.Gorbačov, E.T.Gajdar.

17 V dôsledku čoho postavenie a perspektívy mnohých štvorkárov, ktorých tvorivý potenciál škola neutlmila, v živote sa javia byť na tom lepšie, ako jednotkári: bývalí štvorkári v dospelosti nemusia osievať a filtrovať «TeraBajty» nezmyslov, ktoré škola vložila do psychiky jednotkárov, spoločne s viac či menej adekvátnymi pre život vedomosťami.

Získanie vyššieho vzdelania a tiež akademických titulov a hodností tento efekt väčšinou len prehlbuje, čo bude ukázané neskôr v 7.kapitole.

18 Za tým účelom treba zlikvidovať úroky z pôžičiek v kreditnom systéme, a skrotiť špekulácie na burzách, a zachovať v nich spoločensky užitočnú komutačno-koordinačnú funkciu. Opodstatnenie adekvátnosti týchto doporučení je viac opísané v materiáloch KSB, pozri práce VP ZSSR: „Voda Mŕtva“, „Krátky kurz...“, “«Prietrž» ekonomiky treba «vyrezať»”, “Ford a Stalin: O tom, ako žiť ľudsky”.

19 Zdôvodnenie adekvátnosti týchto doporučení v materiáloch KSB, pozri prácu VP ZSSR “Spoločnosť: štátnosť a rodina”.

20 Téma navedenia poriadku v televíznom vysielaní je serióznejšie preskúmaná v materiáloch KSB v analytickom zborníku VP ZSSR „O vykorenení globálnej hrozby «medzinárodného terorizmu»“, vydanom (1. vydanie v r. 2005) pod záštitou «Akadémie riadenia globálnych a regionálnych procesov sociálneho a ekonomického rozvoja».

21 Ďalší text tejto kapitoly je fragmentom práce VP ZSSR „Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty“, kapitola 7.2 „životný algoritmus sformovania osobnosti“ s určitými zmenami a skráteniami.

 

Diskusní téma: Potrebujeme inú školu (4)

začarovaný kruh?

Daniela | 26.05.2016

On ten kruh zas tak začarovaný není. Co třeba se místo teorie odpíchnout od praxe? Kolika dětem jsme předali život, kolik vnoučat podporujeme? Kolik času trávíme aktivně se svými potomky? Jak jsme schopni jim Opravdu naslouchat a rozvíjet jejich potenciál? Na kolik jim jdeme osobním příkladem? Jak funguje naše nejbližší mikroklima? Tím myslím zdravé rodinné vztahy, respekt k rodičům, ke stáří, ke zkušenostem? V jaké společnosti volíme své přátele? Jak trávíme svůj volný čas?
Pokud dokážeme dát zdravé odpovědi, tak to není málo a každý z nás dělá dost.

Re: začarovaný kruh?

Sio | 26.05.2016

Ono to není jen tak. Do práce většina z nás chodit musí. Ani dříve neměli rodiče na děti více času, byť žili třeba více pospolu. Ale byly doby, kdy se za stovky let život lidí prakticky nezměnil, technika tu nebyla. Tohle je dávno pryč, doba je velmi dynamická, na děti obvykle zbývá čas po večerech a o víkendech. Pokud člověk nemusí mít dvě zaměstnání nebo dělat přesčasy, aby se uživil. Nebo z jiných důvodů. Doktora v nemocnici, který dělá méně, než 50 hodin přesčasů měsíčně jen tak nenajdete. A není to jen otázka peněz. Oni to prostě dělat musí, protože víkendové a noční služby jsou potřeba. A pak nějaký hajzl ministr prohlásí, že lékař bere 50 tis. měsíčně. Že to není jeho základní plat, ale plat s hromadou přesčasů, to si nechá pro sebe.

Re: Re: začarovaný kruh?

Daniela | 26.05.2016

Jak je poznamenáno i v další části, pokud nemohou rodiče, jsou tu prarodiče. Vazby v rodině jsou základním kamenem společenství. Jde i o souhru partnerů, pokud je jeden extrémně vytížený, je dobré, aby druhý pečoval o děti, alespoň v rámci společných chvil během pracovních dnů a víkendů. Pokud je otec vytížen, ale matka má k němu respekt jako k živiteli rodiny, dětem takový otisk z energie proudící mezi rodiči velmi prospívá. Vnímají matčino ocenění táty a její důvěru k němu. To také není málo.

Re: Re: Re: začarovaný kruh?

Sio | 26.05.2016

Existuje spousta variant, se kterými nepočítáte. Ano, umění vyjít s prarodiči (při společném bydlení dost dřina, vyžaduje to značnou morální úroveň a moudrost zúčastněných, tomu věřte) je pro děti prospěšné, mluvím z vlastní praxe. Pokud je harmonické.
Ale já měl děti, když i prarodiče chodili do práce. A to šly ženy s dvěma dětmi do důchodu v 56 letech. Dnes mají mladí děti o 5 - 7 let (i více) později, ale ženy chodí až v 62 - 63 letech do důchodu. Muž, který důstojně sám uživí rodinu je vzácností, ani bych to nezmiňoval.
A co byste doporučovala? Aby ženy nepracovaly? Co třeba, když je žena lékařka? Má zahodit své vzdělání? Nebo to ani nezkoušet? Nemít děti? Máte představu, jaké je to v dvoukariérovém manželství? Do práce člověk nechodí jen pro peníze.

Re: Re: Re: Re: začarovaný kruh?

Daniela | 27.05.2016

Já nedoporučuji vůbec nic. Kždý sám si musím stanovit priority. Sama jsem matka, jedny prarodiče byli v jiném městě a druzí pracovně vytížení, není jednoduché vše zorganizovat a každá rodina musí hledat svůj vlastní systém. Pracující prarodiče se dají také zapojit a vztahy v rodině jsou takové, jaké si je uděláme. I to je prověrka naší schopnosti respektovat druhé a schopnost vyjít i mezigeneračně.Nemám nic proti tomu, když je manželství dvoukariérové, samozřejmě že tím je to náročnější a především žena se musí rozhodnout, čím život naplní a co cítí jako své poslání. Vše má své pro i proti a ze všeho vyplývají nějaké důsledky.

Re: Re: Re: Re: Re: začarovaný kruh?

Daniela | 27.05.2016

Také jsem nikde nepsala, že muž sám má být živitel. Ale pokud je muž extrémně vytížený, nezdá se mi vhodné, aby ve stejné modelu jela i žena. Tím netvrdím, že má být pouze doma. Důležité mi přijde, aby žena dokázala ocenit partnera, který rodinu více existenčně zajišťuje a netlačila na něj, ať se i dětem věnuje se stejným nasazením jako ona. Žena přece nemusí v kariéře muže dohánět, nebo s ním závodit, ale pokud cítí, že její život má být naplněným mužským výkonem, je to také v pořádku, ale něčím se za takové nasazení platí. To je vše.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: začarovaný kruh?

Sio | 27.05.2016

To jsou docela rozumné názory. Jelikož vím, o čem je řeč, jsem názoru, že práce s dětmi v domácnosti je také práce, a nemusí to být zrovna snadné, protože to vyžaduje také stálou pozornost. My jsme vše přizpůsobili tomu, aby jsme žili blízko rodičům. Ti to vnímali jako štěstí, že mohou být nablízku vnukům a myslím si, že to skutečně štěstí je. Pomáhali rádi, ale když chodili do práce, většinou to spadlo na mě, protože žena pracovala v jiném městě. Říkali mi v práci "kojící matka" :-) Zpětně si cením času, který jsem se synem, když byl malý, strávil. Půl roku jsem chodil na odpolední, protože měl komplikovanou zlomeninu nohy. Nicméně, psychicky vyrovnanější a v životě úspěšnější je dcera, na kterou jsme neměli už tolik času. Ale rodiče už byli v důchodě, bylo to o 10 let později.

Potreba školy

ujo | 30.05.2016

Citujem z textu hore:
........ Inými slovami, niektorí jednotkári — organizáciou ich psychiky — sú skrátka efektívne programovateľní «zombi»16; a niektorí štvorkári — sa intuitívne vyhýbajú alebo sú Prozreteľne chránení Zhora od toho, aby ich psychika bola znečistená nezmyslami, na osnove ktorých by sa mohli efektívne podieľať v postrkovaní dnešnej technokratickej civilizácie k jej krachu; ale transformácia spoločnosti si žiada iné vedomosti a zručnosti, ktoré škola dnes nedáva.

A sme opäť pri jedničkároch. Toto je veľmi pekné a pre všetkých iste pochopiteľné a systémové zdôvodnenie (pre Sia asi nie, ale to nevadí, veď je len jeden), prečo sme sa nešli pretrhnúť. My trojkári sme to už vtedy cítili tak nejak intuitívne, že tie kaleráby, čo do nás tlačia, sú na h....o!
A život to len dokazuje.

Re: Potreba školy

Sio | 01.06.2016

Zní to, jako byste chtěl budoucí společnost postavit na flákačích, co nic neumějí a prolézají se čtyřkama. No tak přeji hodně štěstí a gratuluji ke geniálnímu nápadu. Třeba když se jim nechce číst učebnice, budou číst tlusté knihy KSB a porozumí DVTŘ ...

Ano, potřebujeme jinou školu

Sio | 25.05.2016

Jenže aby to bylo možno realizovat, potřebujeme jiné státní zřízení, potřebujeme potlačit vládu soukromého vlastnictví, vládu korporací a bank, a ano, zrušit davově elitární strukturu společnosti, což s tím souvisí. Pak bude možné organizovat i skutečně rozumnou změnu školství jako takového. V podmínkách davově-elitární společnosti se od státu rozumné reformy školství nikdy nedočkáme.

Re: Ano, potřebujeme jinou školu

udo | 26.05.2016

Povedal by som, že presne naopak.

Re: Re: Ano, potřebujeme jinou školu

Sio | 26.05.2016

No, článek je plný úvah, co by stát měl a neměl.

Re: Re: Re: Ano, potřebujeme jinou školu

udo | 26.05.2016

A kedy to môže?

Re: Re: Re: Re: Ano, potřebujeme jinou školu

Sio | 01.06.2016

Jsem toho nazoru, že současný stát se o vzdělání starat nechce, protože masové vzdělání nevyhovuje elitám. Je jen několik možností:
1. elity změní svůj názor na masové vzdělání (zatím jim stačí, když umí otrok číst, psát a spočítat si výplatu. Pochybuji, že elity názor změní.
2. Státní zřízení bude sloužit všem, nikoli elitám, což evokuje svržení elit. Ale nikoli státních, ale nadvládu kolonialistů a GP. To asi tak brzy nebude, a bez vzdělání to nepůjde.
3. Vytvořit vzdělávací systém, který je vůči tomu státnímu alternativní. Pravděpodobně by ale musel být i poloilegální, elity jej jinak nestrpí. Pokud jej elity chválí, tak učí hlouposti a nesplňuje svůj účel. Ale za takovým systémem by musela stát organizace, jsou potřeba nějaké peníze a pro žáky by musel být dobrovolný. Spíš bych to viděl na síť idealisticky zaměřených učitelů - nadšenců.

Je to začarovaný kruh

Sio | 24.05.2016

Abychom produkovali zdravé děti, musíme ozdravit celou společnost. Abychom ozdravili společnost, potřebujeme zdravé děti. Přičemž do pojmu "zdravé" zde zahrnuji zdraví psychické i fyzické. Vyzývat ke zlepšení práce rodinu se dá osvětou. Ale rodiče jsou, jací jsou, s mnoha nedostatky a mnoha typy osobnosti. A stát?

Re: Je to začarovaný kruh

merlin | 24.05.2016

Ako ten kruh odCaroVaT Sio?

Genetický program levíčAt produkuje malé levíčatá, opíc - ďalších opičiakov, ale tí, ktorí majú byť Ludzé majú naviac (beží aj KultUroLogický ProGRam)...
ako reprodukovať kulturologické opice, papaGájov, alebo zriedkavo DéAmoné MamOnÁrov..

Všetko je to na samotných "opičiakoch" v ktorejkoľvek spoloCnosti, keď je ich moral a reason = defect, tak sa podľa toho aj reálne majú...také sú objektívne zákonitosti Koz(U)mu.
Korán: "Nie je možné nikoho prinútiť k ReLígií." = spojeniu s vyšším RazUmom..

Náckovia napísali judaistom na vRátKa KonzLageru: "Každému, čo mu patrí." (Arbeit macht frei)
Ako si to čo najlepšie vyložiť?

A EtÁt?

Ten sa HisTóri-cky vyformoval na kŕmenie jelít ("vyVolených i tých, ktorí sa k ním priKMoTriLi..), takže tam nie je tiež možné hľadať záchRaNu.
Tlupo-elitárny štát je vo svojej mocenskej hieRarchii vždy prešpikovaný aSocial DiVersAntmi..

Je to tak (ako má u nás LoGo HVRN - pod pláštikom Du-hovného skrytý "žid") a vždy to tak bolo, že všetko je to na obyčajnom mUžíK(a)ovi..

Gaussova krivka objektívnych zákonitostí PríRody proste nepustí...
Každý KuchÁr sa musí snažiť byť ŠéFikom, lebo ako potom bude chápať Fica (i iných EliTáRov)??

Re: Re: Je to začarovaný kruh

Sio | 25.05.2016

Hmm, kromě toho, že "Arbeit macht frei." má překlad "Práce osvobozuje." vcelku nevím, co na to říct...

Re: Re: Re: Je to začarovaný kruh

Pe-tri | 25.05.2016

Druhý, méně slavný, o to významnější nápis (a ten měl Merlin zajisté na mysli) byl: "Jedem das Seine", což je ono - Každému co jeho jest. Otázka tedy zní - proč zrovna toto bylo motto (jedno z hesel) nacistů ? Co tím chtěli vyjádřit ?
P.

Re: Re: Re: Je to začarovaný kruh

merlin | 26.05.2016

Ah Sio, stále rovnaká pesnička z tvojej strany - hľadanie chýb (prípadne rukolapnej neobjasnenosti), negatív a pod.
Skús aj nejak pozitívnejšie pristúpiť k rôznej problematike, aj keď ťa to žiaľ rodičia, škola a život nenaučili..
Určite máš naviac..len to preBudiť a oZmysliť..

Re: Re: Re: Re: Je to začarovaný kruh

Sio | 26.05.2016

Dobrá, rozvedu to. Nevím, co jiného k tomu říci, protože příspěvek je psán hotentotským jazykem s rušivým střídáním velkých a malých písmen, takže mu jednoduše moc nerozumím.
Pozitivnější přístup? Nezbývá, než každěmu sám za sebe se věnovat svým dětem. Ty moje jsou už dospělé, ale práce je s nimi stále dost. Diskuse je o negativech. Pozitiva lze jen pochválit a dál se k tomu dá už jen málo dodat. Třeba by šlo složit oslavnou ódu v hotentotštině. Ale to mě opravdu nebaví.
Já jsem pozitivní a optimistický, ale jen v rámci velmi nízké frekvence. Počítám, že se vše vyřeší, ale v rangu možná 5 možná 10 nebo i více generací. Bude to stát potoky krve a desítky, možná i stovky miliónů mrtvých (to zase tak pozitivní není). Evoluce není v podmínkách vlády imperialismu méně krvavá, než revoluce. Systém je v hluboké krizi a umí ji řešit jen genocidou.

Re: Re: Re: Re: Re: Je to začarovaný kruh

Pe-tri | 26.05.2016

Co tak mohou mít společného slova/pojmy/ideje (třeba nic, kdo ví ?) jako:
GRam-GRamáž-GRamotnost-proGRam-autoGRam-GRamatika-monoGRam-tetraGRamaton-pentaGRam-anaGRam-diaGRam-enGRam-eneaGRam-epiGRam-logoGRam atd atd...
a proč se v nich opakuje *GR* ?
Nápověda: že by to souviselo se slůvkem GRál ? A jestli ano, jakého významu/obsahu je slovo GRAL nositelem ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je to začarovaný kruh

Sio | 26.05.2016

A třeba to souvisí se slovem tyGR. Čeho je tygr nositelem. Anebo baGR. Ten je PŘEnositelem zeminy. A také láGR, šláGR, GRanule, či přesmyčka viRGule, tam se to musí číst pozadu, jak vědí zasvěcení, což m svůj specifický význam. Jaký? Neřeknu. Pokud máte vyšší, než 33. stupeň, tak to víte, pokud nižší, tak to vědět nemáte.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je to začarovaný kruh

Pe-tri | 27.05.2016

Správná reakce demonstrující výše diskutované - každému co jeho jest.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je to začarovaný kruh

Sio | 27.05.2016

Et est post áves. :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je to začarovaný kruh

Pe-tri | 28.05.2016

Taky to správné řešení může spočívat v intepretaci: g-RA-l.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je to začarovaný kruh

Sio | 28.05.2016

Ra jako Amon Rhe?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je to začarovaný kruh

Pe-tri | 28.05.2016

Ano, RA nebo i RÉ (odtud světoznámé oko RÉovo - sic!), který v cca 12.té-dynastii ovládl egyptský pantheon (převzal řízení státu po Horusovi) byl později upgradeován (beze změny etické kvality) na Amona, čímž vzniká spojení Amon-Ré, nejvyšší (již totalitní) božstvo egyptského, devítičlenného pantheonu, který se ve 20.století nově vynořil v podobě tzv. - Devítky (třeba i neznámých nadřazenců), coby Nová doba boha Hora (kterého ovšem IMHO jen imituje)...
P.
ps. Egyptské božstvo se vždy prezentovalo po třech triádách, takže v době plné nadvlády Amona se správně uváděla nejvyšší trojice jako: Set-Amon-Ré. Jméno "boha" obsažené ve slovech je pro význam slova signifikantní...

Re: Re: Re: Re: Re: Je to začarovaný kruh

merlin | 26.05.2016

No jo, no...len tak z rýchlika.

Keď ľudia vedeli lietať a hovorili jedným JaZyK(a)om..

Slovo = kód
Kód objektívnej inForMácie a mnohé nesú v sebe viac zmyslových úrovni z protojazykov, keď sa jazyky vyvíjali, slová skláDali i deFormovali (ZáMerne - išli za - Mieru)...(preto sem tam oddeľujem veľkým písmenom koreň iného významového kódu v danom sLove..).
Iste vieš, že hlavne Východ používa ešte HieroGlyfos, keď zložitejší hieroglyf vyjadruje (je kódom) aj celej vety. Starí predkovia myšlienku jednoducho nakreslili do nejakého kódu (symbolu), aby čo najpresnejšie vyjadroval ich mieru chápania.
Z tohto pohľadu je nami používané hláskové písmo určitým krokom späť a množstvo hlások bolo "elitami" časom čoraz viac kastrovaných a význam slova sa čoraz viac deformoval.
Preto je aj globalizačná angličtina pomerne primitívny jazyk..

A tak pôvodné významy popisovaných obrazov (v obrázkovom, ale hlavne v hláskovom kóde) sa zachovali sPrávNe len sem tam v niektorých jazykoch.

Skús napr. dešifrovať, čo by mohol znamenať povedzme kód Izrael (jedná sa o krátku nerozvinutú vetu).
IzRaEl = Iz-Ra-El...-))

Pozitívny a optimistický?
Hmmm - skús si prečítať svoje posledné 4 "optimistické" vety.
Ako sa asi odzývajú tvoje hmotné myšlienky v torzných noosférických poliach Zeme?
Ako asi programuješ (nabíjaš svojou eMocnou energiou a pridávaš určitú algoritmiku) agregátne riadiace biopolia ľudstva (na podvedomej úrovni) ?

Veď množstvo inFo v KOB je o tom, aby sa ľudia krvavosti vyhli, aby neboli zbytočné obete rôznorodých kultov (vrátane tých biblických s dvojitou pred-PRagRaMa-vanou morálkou) človeku podobných..

Veď - ak trošku chápeš ako funguje globálny systém, tak sa ľudia svojou nízkou morálkou a nízkou mierou chápania genocídujú sami..

Základné heslo globalistov je:
Rozdeľuj a PanUj!

Koľko je dnes jazykov? (kedysi bol len jeden protojazyk)
Koľko je dnes náboženstiev? (navzájom antagonistických a nePravDiv-ých)
Koľko máš po svete politických strán, hnutí a prúdov? (je vôbec nejaká Pravá?)
Koľko máš po svete ideológii (je vôbec nejaká sPrávNa, alebo slúžia len na ohlupovanie BaRaNov - beránek boží...ktorý vykúpil hriechy sveta...?)
Vajce alebo sliepka?
Pravica vs. ľavica?
kapitalizmus vs. socializmus
trh vs. plán
atď.

Sociálni MáGovia (deMaGógo-via) dávajú už tisíce rokov človeku podobným na výber z 2 alebo viacerých lží..

Tak skús ľudí zJednoCovať a nie rozDeľ-ovať, lebo takto pracuješ neustále na GloBaal-Iz-Át-orov..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je to začarovaný kruh

Sio | 26.05.2016

Vidíš, a já bych dal ZJedNocovat. ALe to je JedNo.
Historie ukazuje, že lidi sjednocují společné problémy v těžkém životě. Nejlepší lidé žijí v malých vesnicích v tvrdém prostředí, u nás je to na horách. Ti táhnou spolu, většinou jsou čestní, ochotní pomoci a družní. V Rusku (je tam tvrdší život, než v Evropě) je hodně dobrých lidí, ale nejlepší, co jsem poznal byli Sibirjaki. Rovní, upřímní, laskaví a féroví. Pokud mají hosta, dají na stůl vše, co dům dá a bez ohledů na zítřek. Dodnes mám v Usť-Ilimsku kamarády.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je to začarovaný kruh

merlin | 27.05.2016

Áno - v tomto, čo si napísal, s tebou v mnohom súhlasím.
Najlepší ľudia sú proste tam - kde sa ich moc nedotkla "civilizácia" - vyplýva to z (i nechápania) mnohých objektívnych zákonitostí VesMíru..
Tiež som pôvodom (je)HoRal, tak to poznám z bežného života..-))

Fyzická práca v bežnom živote v ťažších životných podmienkach proste synchronizuje prácu oboch hemisfér mozgu, ako aj vnímanie Vyššej Miery - takto ti odpovedám aj na moju otázku (ktorej si sa "študovane" vyhol..), prečo fašistický režim napísal na BRaNu KonzLageru "Arbeit macht frei!" - tým, ktorým bola daná misia niesť SvEtLo národom sveta, ale tí vytvorili najstaršiu MaFiu sveta a začali robiť v mnohom pravý opak (žiaľ zodpovednosť je objektívne vždy kolektívna a tak na to doplatili bežní judaisti, ktorí tvoria rovnaké stádo B(a)eRaNov, ako aj iné etnosy, alebo skôr skupinky) - za podporu blbých iDeaLóGií jednoducho treba platiť (aj najvyššiu daň v pozemskej existencii) - tak je proste nastavený Najvyšší superSystém.

Ostatne, u tvrdo pracujúcich ľudí sa prakticky nevyskytujú psychické Devi(l)-ácie typu LGBTI..
Naopak psychické aBe(a)Rácie sú u tzv. židov 6 x vyššie, ako u bežnej populácie..(to sú v odbornejších kruhoch staré známe veci). Ostatne aj Sodoma a Gomora, hédonizmus Ríma a pod. viedli vždy len k pádu ...

Vcelku dobre to vystihol jeden z hinduistických "svätých mužov" v názore na CiViliZáciu "bielych":


„Predtým ako naši bieli bratia prišli, aby nás urobili civilizovanými ľuďmi, sme nemali väzenia. Z toho dôvodu sme nemali zločincov. Bez väzenia nemôžu byť žiadni zločinci. Nemali sme žiadne zámky, kľúče, a preto sme nemali žiadnych zlodejov. Keď bol niekto tak chudobný, že si nemohol dovoliť mať koňa, stan, alebo deku, tak to všetko dostal ako dar. Boli sme príliš necivilizovaní, aby sme dávali veľký dôraz na súkromný majetok. Nepoznali sme peniaze a hodnota človeka sa neurčovala na základe jeho materiálneho bohatstva. Nemali sme vydaný zoznam zákonov, nijakých advokátov, politikov, a preto sme sa nemuseli klamať navzájom.
Boli sme predtým, ako prišli bieli ľudia, naozaj v zlom stave a neviem, ako sme mohli žiť bez takýchto fundamentálnych vecí, ktoré ako nám bieli povedali, sú nevyhnutné pre civilizovanú spoločnosť"...

Zjednocovanie opíc, baranov, papagájov, déAmoné ... môže prebiehať len na platForMa(e) zvyšujúcej sa MoRa-lky a záRoveň Rast-Úcej MieRy cHáPaNia - spoločné životné problémy až tak fundamentálne problémy ľudstva neriešia (na dzedzinách, valaloch, u horaloch ... je proste vyššia morálka, ale s chápaním je to výrazne horšie)..
A bez A + B je to s koláčmi - poBídne... bez vody, alebo múky koláčiky jednoducho nenapečieš...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je to začarovaný kruh

Sio | 27.05.2016

Jak říkávala moje babička, která celý život opravdu tvrdě proacovala (v lese, na pile pod parním katrem atd):
Bez práce nejsou koláče, ale hlady se ještě nikdo nepos... Prostě to brala s humorem. Já sám jsem si fyzické práce už od dětství užil relativně dost a mohu potvrdit tvou tezi. Fyzická práce harmonizuje člověka. Ví to dost lidí, proč myslíš, že se Pražáci o víkendech valí na chalupy, kde se sedřou jako borůvky? Člověk podvědomě od určitého věku tu potřebu cítí.

Re: Je to začarovaný kruh

udo | 24.05.2016

Myslíte SIO,
že "klasická" otázka:
"Vajce, alebo sliepka?"
je dobre položená?

Čo s čarovným mečom..
pre dievčatká nožničkami?
..pod plášťom, vo vrecku ho má každý.
Už len násTroje uchopiť..

Aurin, či had, drak kúsajúci si do chvosta.
Jeden priBeh, dej končiaci
a druhý Nikdy nekončiaci.
Ktorý je ktorý a ako pre koho..

Re: Re: Je to začarovaný kruh

Sio | 25.05.2016

Trochu trpíš samomluvou, poněvadž tvůj text dává smysl jen částečně, ale už si zvykám. Myslím, že tu je historický pokrok ve vývoji člověka. Pokud je vše řízeno elitami (GP), jak tvrdí KSB, pak jsou tu jen dvě možnosti:
1. ke zlepšení osobnostního profilu člověka dochází tehdy, když je to z vůle GP, protože se mu to hodí
2. ke zlepšení osobnostního profilu člověka dochází tehdy, když dojde k chybě řízení, tedy GP něco nezvládne. Můžeme říci, že to způsobuje Nejvyšší řídící entita, někdo ji nazývá Bůh.
Každopádně, dialektika utvrzuje v tom, že vývoj se netočí v kruhu, ale po spirále. Zlepšení je proto iteračním procesem, nezařídí to stát. Stát na to totiž nemá nejen politickou vůli. Horší je to, že na to ani nemá lidi. Ti budou muset postupně vyrůst. Bude to trvat desítky let a GP tomu účinné brání, protože debilizace obyvatelstva graduje.

Re: Re: Re: Je to začarovaný kruh

Kolodej | 25.05.2016

Hm ... ic a ľehni.

Re: Re: Re: Je to pre Ni(e)koho čarovný kruh

udo | 25.05.2016

V mnou napísanom je viac zmyslových úrovní,
aby sme sa dostali čo najďalej čo najrýchlejšie.

Pri turbulencii pilot lietadlo buď zrýchli, alebo spomalí.
Ak bude pokračovať v bežnom spôsobe riadenia,
autosynchronizácia prejde v rezonanciu a kumulácia, superpozícia amplitúd odtrhne lietadlu najprv krídla..

Kríza je zmena svetonázoru.

Ak si určíme, definujeme čo najvyššiu úroveň kommuNíkácie,
príde k stabilizácii situácie a môźeme spolu pokračovať smerom k rozvoju systému.

re: 1. a 2. aj-aj, no nie len.
GP neradno podceňovať, no ani preceňovať.
Okrem HNNR to nie je jediný faktor evolúcie myslenia.

re: DiaLekTikos
ide o to, čo konkrétne pod tým výrazom chápete SIO.
S ostatným na tejto úrovni chápania súhlasím.
Na iných úrovniach to samozrejme nie vždy platí,
avšak nechcem zbytočne kamene medzi húsky hádzať..

Re: Je to začarovaný kruh

jardob | 25.05.2016

Sio
je skvelé že premýšľate nad životne dôležitými a "žiznenno sostojatelnymi" vecmi, analyzujete...
Len chcem dodať, že vyčerpávajúcej odpovede na svoje otázky sa tu nedočkáte (len indícií ako v recht dialektickom postupe). A to z jednoduchého dôvodu, okrem toho že lepšie je podporiť samostatné uvažovanie, tak v jednotlivých knihách KSB (postupne sa prekladajú) sú všetky aspekty problému, a teda aj odpovede na otázky, vyčerpávajúco rozobrané...
- A ak vám niekto dáva na výber z jabĺčka len šupku alebo jadierka, tak si vyberte dužinu, alebo najlepšie celé jabĺčko :-)

Re: Re: Je to začarovaný kruh

Sio | 25.05.2016

Můj problém je v tom, v co věřím. Věřím v to, že pokud si někdo něco přečetl s porozuměním, umí ve zkratce podat onu dužinu, ne jen slupku. V té víře mě podporuje mnohaletá zkušenost z mé profese. Pokud narazím na člověka, který věci rozumí, umí odpovídat na otázky stručně, jasně a srozumitelnou řečí. Ale možná jsem trochu rozmazlený, kolem sebe mám superajťáky, které zaměstnávají za v Česku nadstandardní platy, tedy lidi s výrazně nadprůměrným IQ.
Tady to z nějakých důvodů drhne. A to ve mně vyvolává podezření, že dotyční materiály nečetli nebo jim neporozuměli anebo že ty materiály nejsou obsahově zase tak skvělé.

Re: Re: Re: Je to začarovaný kruh

udo | 26.05.2016

Ano, ak sa bavíte s ľuďmi na podobnej POJMOVO-intelektuálnej úrovni.

Papuánskemu domorodcovi vysvetlíte princíp PC, či ľudského mozgu maximálne tak nejakou rozprávkou.

Pritom navyše i tú rozprávku pochopí každý rôzne.
..i keď sa môžu vyskytnúť isté spoločné kultúrno-špecifické črty interpretácie týchto zvukovo kódovaných obrazov, viaczmyselných príbehov.

Inak povedané:
InFormácia neprichádza do prázdnoty ("tabula rasa"),
ale do príslušného systému stereotypov.
Či už kolektívu, alebo jeho kultúrou vychovaných jedincov.

"Človek sa nerodí zlý, blbý, tým ho len kultúra robí":
Vytváraním ilúzie = systému objektívnej realite neaddekvátnych stereotypov, algoRytmov spracovávania informácii (prenosov konkrétnych obrazov a ich komplexov-matríc, tenzorov jednotlivých mier..rozmerov)

Viď princípy vyššieho manažmentu, kulturologického a (a)sociálneho inžinierstva..projektovania informačných polí na cieľové skupiny, štatistického riadenia ich kolektívneho podvedomia a tým pravdepodobnostného predurčovania ich smerovania..osudu v rámci pre subjekt prijateľnej cieľovej odchýlky, úchylky :) Včitanie deLegovania zodpovednosti na obeť agresie, či simulácia správania Vis Maior.. vyrobenia "náboženskej masky" apod..Pozri aj "Dejiny globalizácie a sprievodné kategórie technológii koncentrácie moci"

ok, fini, bo nechcem byť zasa ako "kafemlejnek" pre dlhśie tu prítomných

Re: Re: Re: Re: Je to začarovaný kruh

Sio | 26.05.2016

Jistě, vím, o čem mluvíte. Bible to řeší podobenstvím. Ale diskutujete se mnou, já nejsem Papuánec. Myslím, že na pojmově-intelektuální úrovni jsem schopen pochopit téměř cokoliv. Mimochodem, mohu Papuánci vysvětlovat pohádkou cokoli o počítači, pokud zůstanu u pohádek, moc toho s tím počítačem nezvládne, pokud nepřejde na odborný jazyk a pregnantní vyjadřování. Ale věřit, že jsem velký Mág a umím dělat zázraky, to možná i bude.

Re: Re: Re: Re: Re: Je to začarovaný kruh

udo | 26.05.2016

Ja viem, len ďalšia vec je potom ešte jazyk
a 2. prísluśný systém stereotypov jeho používania.

Ľudovo "pojem" a "dojem".
Používate funkćný nástroj
starým spôsobom.
Mnohé si interpretujete po starom,
i keď sa snažíte lepšie chápať svet,
za čo Vám patrí uznanie.

Myslím ale, že do tej-či onej miery máme asi vśetci podobný problém. V tomto zmysle vitajte v klube :)

Cesta k Realite je dlhá a príjemná.
..a nie som si istý, ći má vôbec koniec.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je to začarovaný kruh

Sio | 26.05.2016

Cesta k realitě je moje vášeň. Už od věku, ze kterého si už máloco pamatuji. To jsem si nevybral, tak to prostě odmalička mám. A konec ta cesta nemá, v tom jsem si poměrně jist.

Přidat nový příspěvek