Potrebujeme inú školu (2)

Potrebujeme inú školu (2)

20.5.2016

předchozí část

 

2. Osvojenie si psychologických praktík naladenia pracovnej nálady, alebo doučovanie učiteľov odborných predmetov?

Pre názornú ukážku toho, že súčasnej škole chýbajú práve adekvátne psychologické teórie a psychologické praktiky ktoré by ju odzrkadľovali vo vyučovacom procese, rozpovieme skutočný príbeh zo života ruskej školy.

Bolo raz jedno malé dievča. Rástla, chodila do školy, zo začiatku sa učila «priemerne» (na dvojky a trojky, pričom z matematiky bolo viacej trojok), potom sa začala učiť lepšie a študovala až do 10-tej triedy, kde v učebnom programe je taká disciplína ako — stereometria. A bác! Úlohy zo stereometrie nejdú riešiť ani doma ani v triede...

Stereometria — to je geometria v trojrozmernom priestore, a nie rovinná geometria. Mnohí žiaci starších ročníkov a ich rodičia si prešli hrôzou stereometrie a vynasnažili sa na túto nočnú moru čo najrýchlejšie zabudnúť o to viac, že v následnom živote väčšina ľudí nemá praktickú potrebu dokazovať teorémy a riešiť úlohy ohľadne pyramíd, povrchu ich výsekov, gúľ a pod.

Riešenie úloh zo stereometrie si vyžaduje:

 • Priestorovú predstavivosť objektov, tvoriacich úlohu, — to má na starosti pravá hemisféra mozgu.

 • Predstavenie si (interpretáciu) priestorovej úlohy ako súvislej postupnosti úloh rovinnej geometrie — to si žiada koordinovanú spoluprácu pravej a ľavej hemisféry, kde pravá zodpovedá za priestorové i rovinné obrazy; ľavá — za logiku prechodu od jednej rovinnej úlohy k druhej a ich nadväznej postupnosti, a tiež za riešenie každej rovinnej i priestorovej úlohy na základe známych teorém, a okrem toho — za algebru a aritmetiku v priebehu riešenia všetkých úloh.1

Keď sa deti stretávajú s «nočnou morou» stereometrie, väčšina rodičov ide na to chybne: začnú úlohy riešiť sami (pokiaľ vedia), potom nechajú deti aby si ich odpísali a vysvetľujú im algoritmiku riešenia, ktorú si deti musia zapamätať a pochopiť. Sústava teorém a riešení štandardných úloh, usadené v pamäti, umožňuje takouto metódou riešiť nové úlohy, komponujúc kúsky z už vyriešených úloh pri minimálnej myšlienkovej aktivite. Proces hromadenia (hotových) riešení štandardných úloh je zdĺhavý, mučivý ako pre školáka, tak aj pre rodičov ktorí mu pomáhajú, a preto všetky nové úlohy zo stereometrie vyvolávajú u mnohých školákov zdesenie, a takto paralyzovaní, celkom strácajú schopnosť myslieť a pod. Tento scenár mnohí poznajú z vlastnej skúsenosti.

Efektivita väčšiny doučovateľov z matematiky je podmienená tým, do akej miery poznajú «skratku» — teda vloženie najefektívnejšieho základného množstva riešení štandardných úloh do povedomia školákov, po čom následne zostáva už len školákov dotiahnuť na otestovanie („sito“) štandardného súboru úloh a jeho fragmentov – pri riešení úloh neštandardných. V tomto zmysle je efekt doučovateľa podobný efektu „cvičiteľa zvierat“, ak nie ešte horší.

No existuje aj iný prístup na prekonaniu «nočnej mory» stereometrie a všetkej školsko-univerzitnej matematiky, ktorý leží mimo sféry samotnej matematiky a opiera sa o čisto humanitnú osnovu. Táto čisto humanitná osnova, napriek tomu že je prirodzenou pre biológiu človeka, sa dnes neradí k prevládajúcim stereotypom «humanitných vied», vrátane pedagogiky.

Všetky problémy ohľadom neschopnosti osvojiť si žiakom stereometriu a ostatnú matematiku sa dajú vyriešiť približne za týždeň — dva, ak:

 • je tu človek, ktorý disponuje kultúrou myslenia, ktorá mu umožňuje tieto úlohy riešiť, dokonca i keď nepozná súbor riešení štandardných úloh;

 • žiak sa pri kontakte s týmto človekom neznevoľňuje a preto je schopný pri kontakte s ním pripojiť svoje biopolia na jeho biopolia a meniť tak naladenie svojich biopolí, nastavujúc sa na jeho naladenie v procese myslenia2.

 

Ak si sadnú vedľa seba, tak sa žiak ocitne v biopoli dospelého. Pre dospelého je pomerne jednoduché sedieť vedľa a pozorujúc činnosť žiaka, počúvajúc jeho návrhy, mlčky si predstavovať postupnosť krokov, vedúcich k riešeniu úlohy: predstavenie si priestorovej úlohy, jej rozčlenenie na postupnosť rovinných úloh, riešenie každej rovinnej úlohy v ich nadväznej postupnosti, ktorá napokon vedie k vyriešeniu priestorovej úlohy.

Ak žiak nebude znevoľnený, a obaja budú k sebe naladení ľudsky, tak akonáhle žiak vedome sústredí svoju pozornosť k úlohe, začne podvedome nastavovať svoje biopolia podľa režimu vyžarovania biopolí dospelého v závislosti od toho, ako bude napredovať riešenie úlohy. Od dospelého sa nežiada aby riešil úlohu, ukazoval a objasňoval jej riešenie. Žiada sa od neho aby si stabilne udržoval svoju pracovnú náladu (určitú harmóniu vyžarovania biopolí)3, a v naťahujúcich sa pauzách dával žiakovi navádzajúce otázky, ktoré jeho intelekt vyvedú zo stavu zamrznutia alebo zacyklenia (v počítačovo-programátorskom zmysle týchto slov) a podporia prechod z jednej etapy riešenia úlohy do ďalšej. Po nejakom čase si žiak všimne (alebo ho na to tiež treba upozorniť), že samostatne nedokáže riešiť nové úlohy, no ak sedí vedľa dospelého, tak každá z týchto úloh je ním riešená bez veľkej námahy za niekoľko minút.

A pokiaľ proces beží tak, ako je to opísané (čiže v biopoľovej jednote žiaka aj dospelého), — tak keďže tento fakt prakticky samostatného riešenia úloh v prítomnosti dospelého je faktom reálnym a žiak sa s ním stotožňuje, hoci si ho možno nevie vysvetliť, — tak potom treba mu dať vedieť a vysvetliť, že:

 • riešenie úloh si vyžaduje určité presné fungovanie ducha žiaka (jeho biopoľa), pretože práve duch (biopole) je nositeľom všetkých procesov psychickej činnosti, vrátane myslenia;

 • na to, aby sa úlohy dali riešiť, je treba si ešte pred samotným riešením úloh vytvoriť pracovnú náladu — nastaviť svoje biopole (ducha) tak, aby psychika bola v stave vyriešiť úlohu;

 • akonáhle si uvedomíme, že potrebné naladenie sme získali, možno začať s riešením úlohy.

A takto je možné poskytnúť „recept“ na riešenie všetkých úloh zo stereometrie a matematiky celkovo: pred tým než sa začneš venovať úlohe, predstavíš si že sedíš na gauči so mnou, a riešime ju spoločne, ako vždy. Keď si uvedomíš, že cítiš svoje hmotné telo, svoje biopolia tak isto, ako to zvykne byť, keď riešime úlohy spolu, potom aj ty môžeš začať riešiť svoju úlohu, pretože tvoja pravá a ľavá hemisféra pracujú jednotne, a nastavenie tvojho organizmu je schopné podporiť algoritmiku tvojej psychiky počas dostatočne dlhej doby v priebehu riešenia úlohy.

Tento recept potom možno zovšeobecniť v tom zmysle, že:

Úspešná realizácia každého diela si vyžaduje celkom konkrétnu pracovnú náladu, umožňujúcu niesť algoritmiku psychiky, zodpovedajúcu tomu či onomu konkrétnemu dielu.

Pochopiac tento fakt, a disponujúc určitými vôľovými zručnosťami i tvorivým potenciálom, je človek schopný v ľubovoľnom veku naučiť sa samostatne riešiť mnohé životné problémy na tomto základe, — tým že v sebe cieľavedome vypracuje a slobodne vytvorí náladu zodpovedajúcu danej úlohe/činnosti. No každopádne je lepšie naučiť sa to v detstve — v rannom detstve, aby bolo možné prísť do školy, a vedieť už ovládať svoju náladu tak, aby bola vždy v súlade s vybranou alebo navrhovanou činnosťou.

Rovnako ako nemožno zahrať hudobné dielo na nenaladenom nástroji, tak aj psychika človeka nedokáže riešiť úlohy, ktoré nezodpovedajú jej aktuálnemu naladeniu.

 • Na to, aby človek dokázal riešiť rôzne úlohy v živote, musí vedieť slobodne vstupovať do určitých rozpoložení a vedieť si ich udržať v procese riešenia úlohy.

 • Na to, aby človek vedel prejsť od riešenia jedného typu úloh k inému, musí sa vedieť slobodne uvoľňovať, vystupujúc z jedného naladenia koncentrácie (na jednu činnosť), a vstupujúc do iného naladenia, ktoré bude zodpovedať novej činnosti, zo stavu čo možno najplnšieho odnevoľnenia.

 

A tak dievča, po tom ako pochopila a začala konať podľa tohto receptu (vytvoriac si vždy potrebné rozpoloženie pred začiatkom činnosti) — zvládla stereometriu, a na základe výsledkov olympiády bola prijatá na univerzitu bez vstupných testov («prestížnu») a ukončila ju s vyznamenaním.

* * *

Môžu vzniknúť námietky, že uvedený príklad je netypický; že predstavuje akýsi prípad vytŕčajúci z bežného priemeru, ktorý ak nebol vymyslený „rozprávkarmi“, tak sa stal len vďaka výnimočnej súhre okolností, a keďže na základe uvedeného opisu ho nemožno kopírovať, nemôže byť ani vložený do osnov pedagogického systému atď. To sú však len výhovorky zo série «kto nechce (niečo urobiť) — hľadá zdôvodnenia; kto chce — hľadá, nachádza a osvojuje si prostriedky, ktoré mu umožňujú uskutočniť priania».

No takéto (vo svojej podstate) jalové námietky, sú tiež námietkami: opísaná príhoda nebola vymyslená. Áno, naozaj sa stala, bola zachytená a opísaná vďaka zriedkavej v živote spoločnosti súhre okolností. A tento reálny príbeh zo života ani nebol uvedený preto, aby sa učitelia začali pokúšať hore opísané masovo kopírovať, bez toho aby predtým vytvorili v sebe adekvátne psychické a etické predpoklady potrebné pre masový úspech. Predsa len:

V uvedenom príklade sa prejavil ten psychický základ tvorby a osvojenia poznatkov, ktorým dnešné školstvo systematicky opovrhuje z rôznych dôvodov: od vlastnej beznádejnej zombírovanosti a znevoľnenia učiteľov, ktorí nevnímajú ani vlastné naladenie, ani svojich žiakov, a duchovne sa od nich oddelili, — až po cieľavedomé záškodníctvo. A preto na opísaných (v tejto kapitole) biologicko-psychologických osnovách, vlastných človeku, môže byť vypestovaná živá pedagogická prax, ktorú možno realizovať v systémoch všeobecného povinného i odborného vzdelávania.

A práve pre svoju výnimočnosť je príhoda prezentovaná čitateľovi — jednou z najlepších ukážok vo vzťahu k skúmanej problematike.

Druhá vec je, či:

 • existuje vôbec u učiteľov, žiakov (a tiež aj u politikov) vôľa akceptovať skutočnosť, že opísaný príklad zodpovedá objektívne dostupným možnostiam, a začať rozvíjať a zavádzať do škôl pedagogickú prax, založenú na zmysluplnej osobnej duchovnej kultúre — osobnej kultúre ovládania svojho ducha, jak u učiteľov, tak u žiakov?

 • alebo bude najlepšie trvať na tom, že opísaný príklad — je zriedkavá a neopakovateľná udalosť4, a masová pedagogická prax nemôže byť budovaná na podobných «zázrakoch»?

— Nuž, pokiaľ človek do svojej práce v škole nevloží dušu, a bude sa len sťažovať na nízky plat a útrapy života v spoločnosti zasiahnutej krízou5, potom masová pedagogická prax bude podobná tej dnešnej bezducho-bifľovacej6, v ktorej sa vo väčšine prípadov ani učitelia, ani žiaci jeden o druhého po osobnej stránke nezaujímajú. Ak ale bude prítomná láska k Životu, láska ku každému žiakovi prichádzajúcemu do školy, potom bude možné vybudovať pedagogickú prax, stelesňujúcu v sebe vyššie opísané princípy, a bude môcť nastať jej masové šírenie. Hoci, určite bude dochádzať aj k odporu voči jej budovaniu a šíreniu zo strany historicky sformovaného vzdelávacieho systému, na premenu ktorého (pri aktívnom odpore z jeho strany) musí byť pedagóg-tvorca pripravený sám.

Inými slovami, z uvedeného popisu je dôležité pochopiť princíp, ktorý môže byť vložený do osnovy pedagogickej praxe.

Každopádne, samotný konkrétny príklad sa celkom presne ani zopakovať nedá (tým skôr bez náležitej morálno-psychickej prípravy oboch strán, zúčastňujúcich sa vyučovacieho procesu), pretože v každom prípade bude mať svoje miesto svojráznosť jednotlivých osôb, ich psychiky, rozpoloženia, ktoré sa presne zreprodukovať nedajú.

* *
*

I keď v svojom ďalšom živote väčšina ľudí nemá praktickú potrebu riešiť úlohy týkajúce sa pyramíd, výsekov jej plôch, gúľ atď., každopádne stereometria predstavuje sama o sebe špeciálny polygón, na ktorom môžu byť vypracované a funkčne overené psychické praktiky, reálne potrebné v dospelom živote7. Inými slovami učebné disciplíny v školskom programe môžu byť užitočné do dospelého života nielen sami o sebe (t.j. nie iba tými vedomosťami, ktoré sú vložené do programu ich štúdia), ale aj tými tvorivými a inými zručnosťami, ktoré si žiak môže osvojiť v procese ich štúdia.

A to sa týka nie len stereometrie. Týka sa to v mnohom aj roly telocviku v škole:

 • Ak je cieľom skupinovej hry (napríklad basketbalu) «nahádzať» čo najviac gólov tímu protivníka, tak taká hra je zbytočne premrhaný čas. Pričom hra je navyše ešte aj potencionálne nebezpečná, pretože cieľ — «nabiť ich» — svätí prostriedky, teda «hrať na hrane, i za hranicou faulu», ohrozujúc tak zdravie členov tímu protivníka a hazardujúc svojím vlastným zdravým bez akéhokoľvek úžitku pre seba i spoločnosť.

 • Ak je cieľom skupinovej hry naučiť sa vnímať situáciu vcelku, jej dynamiku, správanie a úlohy spoluhráčov (jak v svojom, tak aj v súperovom tíme), potom hra slúži nielen pre telesný rozvoj, ale dáva tiež možnosť osvojiť si životne dôležitú zručnosť, ktorá je užitočná pri každej práci, o to viac — pri práci skupinovej, akými býva väčšina činností v spoločnosti, jak v profesií, tak aj v rámci rodiny.

T.j. školský telocvik môže byť prostriedkom vypestovania agresivity a nezmyselného vandalizmu.

No a ten istý telocvik, pri orientácií žiakov na iné ciele, môže vychovávať ku kolektívnosti, ktorá je potrebná ako k tvoreniu, tak aj pre ochranu tvorenia pred agresiou a vandalizmom8.

Preto v dôsledku motivačných rozdielov v jednej a tej istej športovej hale môžu hrať dva tímy žiakov spolu dva odlišné basketbaly, a u členov tímu ktorí vyhrali zápas, môže následne vyjsť najavo, že prehrali život...

Mohlo by sa dať, že všetko čo sme porozprávali vyššie v texte o nálade a vypracovaní psychických zručností (ako o nevyhnutnom predpoklade úspechu pri práci) sa rozumie samo sebou, každopádne v Rusku žiak kľudne môže ukončiť školu a nastúpiť na univerzitu, potom ukončiť univerzitu a začať žiť ako dospelý, a stále ešte nevedieť ovládať svojho ducha9, svoje rozpoloženie, neuvedomujúc si, čo a prečo robí, prečo žije a ako...

Takýto stav vzdelávacieho systému je v Rusku dnes. Pýtame sa:

Čo robila v priebehu mnohých desaťročí Akadémia pedagogických vied10, ak OBJEKTÍVNYM predpokladom k úspešnému osvojeniu si v škole vedomostí a zručností, potrebných do ďalšieho dospelého života, zručnosti čisto psychologického (svojou podstatou) charakteru, ktoré si dieťa musí osvojiť nie v desiatom ročníku (keď sa stretne s «nočnou morou» stereometrie), ale ideálne ešte pred školou — v škôlke, pokiaľ ich nemôže získať v rodine, v ktorej žije?

Ak máme súdiť podľa stavu masovej pedagogickej praxe a toho, čo píšu o nadchádzajúcej reforme vzdelávacieho systému, tak to celé vzbudzuje dojem, že väčšina držiteľov akademických hodností a titulov (od kandidáta pedagogických vied a vyššie) — iba naprázdno parazitovali v priebehu desaťročí, a parazitujú aj dnes.


-pokračování-

 

1 Stereometria — to nie je deskriptívna geometria, ktorá spadá do kurzu rysovania v mnohých technických univerzitách a v ktorej sa úlohy riešia graficky, a nie metódami výpočtov na osnove logiky matematických dôkazov.

2 Ak tohto niet (t.j. ak to osobné vzťahy neumožňujú), to ešte neznamená, že opísaný proces nemožno realizovať; znamená to len toľko, že je potrebná ešte ďalšia psychologická praktika, ktorej vypracovanie a osvojenie by žiakovi umožnili sa slobodne odnevoľniť.

3 Niekedy je potrebný pomerne dlhý čas, aby žiak (ktorý vnútorne psychicky pociťuje neprijateľný «nesúzvuk» svojho vlastného biopoľa voči biopoľu vyžarovaného dospelým) zladil svoje biopole «na unisono» s biopoľom učiteľa.

4 Odkiaľ nabrať desiatky tisíc učiteľov — nielen vyškolených na predmety, ale aj nositeľov etalónového naladenia biopoľa — aby mohli prísť do škôl a pracovať v nich? Ako zabezpečiť biopoľovú kompatibilitu každého z niekoľkých desiatok žiakov v triede a ich učiteľa? — Tieto otázky nemajú primitívnych odpovedí...

5 Pri tom väčšina učiteľov akosi zabúda, že M.S.Gorbačova, B.N.Jeľcina, E.T.Gajdara a ďalších reformátorov (politikov a podnikateľov) - devastátorov Vlasti — učili nie dajakí abstraktní učitelia, ale celkom konkrétni krajania. A tiež netreba zabúdať, že aj ich podnecovateľky k „hrdinským činom“ - R.M.Gorbačovová, N.I.Jeľcinová a ďalšie — tiež sa učili na školách a univerzitách (o roly inštinktívnych programov ženského pohlavia v živote davo-„elitárnej“ spoločnosti je možné sa dozvedieť viac v materiáloch Koncepcie spoločenskej bezpečnosti, viď. práce VP ZSSR „Od antropoidnosti k ľudskosti“, „Princípy kádrovej politiky: štátu, «antištátu», spoločenskej iniciatívy“, „O rasových doktrínach: neuplatniteľné, no pravdepodobné“).

Takže, ak niekto z učiteľov menovaných aj nemenovaných devastátorov vlasti dnes žije a sťažuje sa, tak to oni iba konzumujú plody svojej vlastnej pedagogickej činnosti: čo zaseješ — to aj zožneš.

Preto ak tým, ktorí teraz pracujú v školách a na univerzitách, sa cnie po dôstojnej starobe, tak potom už teraz treba aby sami kvalitne — na základe vlastnej iniciatívy a chápania celkovej účelnosti — pretvárali vzdelávací systém tak, aby viac takýchto morálno-intelektuálnych kalík a podliakov nevytváral. Veď všetky bábätká prišli na Svet, nastavené v harmónií s Bohom...

6 „Záznamníkovej“ – bezduché učenie sa bez uvažovania nad obsahom, s cieľom si ho iba zapamätať a zopakovať učiteľovi ako zo záznamníku... Takýto prístup je pestovaný jak u žiakov, tak aj u učiteľov. – pozn. prekl.

7 Čo sa týka samotného školského kurzu matematiky, tak mu ešte chýba súhrnný informatívny kurz „Matematika vo všeobecnosti a jej uplatnenie v praktickej činnosti“. Ide o to, že matematika je jediným celkom (napriek tomu že je mnohoraká), a jej rôzne odbory navzájom do seba prenikajú. Pritom rozdelenie matematiky na školskú a vysokoškolskú (na tzv. «vyššiu») — je iba konvenciou v živote spoločnosti. Avšak súčasné potreby spoločnosti si vyžadujú, aby žiaci vyšších tried pred vstupom na VŠ už mali predstavu o dnešnej matematike ako celku, o každom z jej odborov aj o využití každého z nich pri riešení praktických úloh.

Od takého kurzu sa nevyžaduje aby v ňom boli v stroho vedeckom štýle stručne zrekapitulované všetky odbory matematiky — (na to existujú matematické príručky. Jednou z najlepších čo do podchytenia matematiky a obsahu je „Matematická príručka pre vedeckých pracovníkov a inžinierov“ od amerických autorov Granino Korn a Theresa Korn (USA, r. 1961, druhé rozšírené vydanie r. 1968), vydaná v ZSSR vydavateľstvom «Veda» v r.1968 a potom vydaná ešte raz na osnove druhého amerického vydania v r.1973 ), — alebo aby všetky odbory matematiky boli vysvetlené v ich plnosti do detailu (od toho sú zase špecializované študijné kurzy a vedecké publikácie).

Od tohto kurzu sa vyžaduje sformovať obrazné predstavy o odboroch matematiky, ich vzájomných prienikoch, a o praktickom využití každého z nich vo vede a technike. Svojho času vydareným príkladom takéhoto druhu informatívneho kurzu matematiky bola kniha „Matematika v modernom svete“, vydaná vydavateľstvom «Svet» (Moskva, r.1967), ktorá v sebe predstavuje úplný preklad tematicky zameraného čísla amerického časopisu „Scientific American“ (New-York, 1964). Obsah zborníka: «Matematika v modernom svete; Aritmetika; Geometria; Algebra; Teória pravdepodobností; Základy matematiky; Matematika vo fyzikálnych vedách; Matematika v biologických vedách; Matematika v spoločenských vedách; Teória automatického riadenia (regulácie); výpočtová technika». Všetky články boli napísané poprednými vedcami USA a prednášajúcimi prestížnych univerzít toho času (jak „čisto“ teoretickými matematikmi, tak aj matematikmi z aplikovaných disciplín)

8 Povedané ohľadom oboch aspektov školského telocviku sa týka tiež športových sekcií rôznych «bojových umení».

9 A duchu je podriadené aj telo.

10 Dnes Ruská akadémia vzdelávania.

 

Diskusní téma: Potrebujeme inú školu (2)

Knihy z textu

DušanBe | 08.03.2017

Pro angličtináře.
1. kniha o matematice (definice, teorémy, vzorce...), 1 000 stran.

https://uloz.to/!6PTsKjECUN5k/granino-arthur-korn-theresa-m-korn-mathematical-handbook-for-scientists-and-engineers-definitions-theorems-and-formulas-for-reference-and-review-dover-publications-2000-pdf

2. kniha matematika v praxi = časopis (plno reklam na Xerox, nějaké řezy kuželem, nabídka pracovních pozic na inženýrské pozice, nějaká statistika, iracionální, čísla, algebra a chcete se učit čínsky :) 276 stran, kde 50% je reklama. Si pamatuju více informací z těch reklam než z textu o matice. Reklamy nebudu mazat z PDF ať se můžete taky kochat.

https://uloz.to/!rrJYzYEKKUkS/mathematics-in-the-modern-world-scientific-american-1964-09-01-pdf

Podnikatelský úvěr zde

okay1 | 27.05.2016

Jste obchodní muž nebo žena? Chcete začít podnikat? Chcete aut více zaměstnanců? Chcete otevřít více obchodních míst? Renovovat nebo zlepšit své podnikání? Můžeme vám pomoci s podnikatelský úvěr. Půjčujeme částku od $ 5.000 až $ 15 milionů dolarů. Můžeme také vám půjčku začít podnikat dle vlastního výběru. Nepotřebujeme žádné zajištění, PG nebo kreditní skóre. nabízíme všechny půjčky ve výši 3%. Chcete-li získat více informací, E-mail: zionloanfirm.ltd@gmail.com

Omlouvám se

Sio | 23.05.2016

Nechal jsem se unést diskusí o TR, která sem podle mého nepatří. Č|lánek je zajímavý, chtělo by to diskutovat spíše o něm.

Nebezpečné experimenty

petržlen | 22.05.2016

Vývoj (nielen) detskej psychiky má svoje etapy a zákonitosti, ktoré Koncepcia do značnej miery ignoruje. Toto nie je jediná kapitola, v ktorej sa tlačí získanie istých zručností do predškolského veku bez ohľadu na možnosti detí. Ešte aj v Sparte boli deti do veku 5 či 6 rokov nedotknuteľné, ponechané prežiť rané detstvo v rodine. Až potom nasledoval výcvik.
Znepokojivé je aj odporúčanie naučiť sa ovládať istú zložku alebo vrstvu seba („ducha“) bez bližšieho určenia, čo týmto „duchom“ je, a bez preukázania, že tento krok je nevyhnutný, potrebný alebo čo len užitočný pri vývine ľudského typu psychiky. Výsledkom takýchto pokusov pokojne môže byť radikálne zvýšenie podielu zombíkov a démonov v populácii, čo sa môže prejaviť až po rokoch.
V závere sa útočí na Akadémiu pedagogických vied bez konkrétnych odborných argumentov, čo sa dá považovať za demagógiu, formu manipulácie.

Re: Nebezpečné experimenty

Sio | 23.05.2016

Cílem KSB je umožnit každému, aby maximálně uplatnil své genetické predisposice, když to zkrátím. Jenže pokud tu půjde o náročný výcvik malých dětí - co prostě šťastný život? Nemůže se příliš velká snaha o uplatnění všech schopností už od ranného dětství vést sice k výchově velmi schopného člověka, ale poněkud nešťastného?

preklad

ypsilon | 22.05.2016

Kto vie rusky, nenašiel by sa nejaký preklad slova"neznevoľňuje"? Pôsobí rušivo. Mňa so školskou ruštinou napadá len - sústredí sa, je uvoľnený, nie je napätý...

Re: preklad

Sio | 22.05.2016

Dá se to přeložit různě. Co třeba "žák sa pri kontaktu s tímto člověkem cítí uvolněně"?

Re: preklad

petržlen | 23.05.2016

neobmedzuje, nespútava, nezotročuje, …?

Re: preklad

preklad | 23.05.2016

To slovo je odvodené doslova od slova - nevoľník, nevoľníctvo. Tu je to ale myslené v psychickom zmysle.Znevoľnená psychika - keď nie si pánom svojej slobodnej vôle. Blokovanie potenciálu vôle. Treba to len pochopiť, potom to prestane rušiť. V prípade potreby, môžem dať doplňujúcu poznámku pod čiarou.

Rozdiel medzi SR a Ukrajinou je len v tom, že na Slovensku zatiaľ ozbrojené zložky nevraždia občanov vlastného štátu... zatiaľ!

Informačná vojna - Štefan Harabin 19.05.2016 | 20.05.2016

https://www.youtube.com/watch?v=h3X98dR8A3g

: prínos

PESS | 20.05.2016

Dalsia seria clankou s moznostou byt velkym prinosom hlavne pre tych,ktory uz " trochu " viac chapu suvislostiam...Dakujeme,robite obrovsky kus prace pre seba aj ostatnych...LEVA- Net... is the Best of the Best ;-)

Re: : prínos

ujo | 21.05.2016

K záveru článku, v ktorom sa konštatuje súčasný stav a jeho súčasná perspektíva je klasická pripomienka z pedagogických kuloárov.
Kto to vie, ten to ide robiť.
Kto to nevie, tento to ide učiť.
Kto to nevie ani robiť a ani učiť, ten to ide riadiť.
Preto:
Kto zostáva na školách? Jedničkári!!!! Vyberajú si ich pedagógovia/jedničkári, ktorý si oňahdá, ako jedničkárov vybrali ich pedagógovia/jedničkári. Česť výnimkám!
Jedničkár je človek, ktorý sa "naučil" všetko, čo BOLO v skriptách. Ale prd vie, ako vonku beží život. Lebo, kým život bežal, on sa učil. Trojkár je človek, ktorý stihol poznávať život a medzi tým aj štúdoum. V dostatočne všeobecne postavúcej úrovni.
Výsledok.
To, čo vymyslí jedničkár (vo firme, v parlamente, v živote) musí do reaálu transformovať trojkár slovami: " To je hovadina, urobte to takto!". A... je to:
Preto rada trojkára: Na osobné/vzájomné naladenie sa (zosynchronizovanie si frekvencií), oňahdy dávno stačila modlitba pred začiatkom každej práce.
Dnes sú "moderejšie" metódy a aj "výsledky".

Re: Re: : prínos

Sio | 21.05.2016

Snůška hloupostí. A to jsem praktik, předesílám. Jistě, NĚKTEŘÍ jedničkáři jsou tak trochu mimo, co se týče každodenního života. Albert Einstein a spousta dalších teoretických fyziků a vědců by vašim kritériím nevyhovělo.
Jedničkář je především člověk, který na sobě zapracoval více než trojkař a dosáhl lepších výsledků ve škole. Není důvod, aby v tom nepokračoval v reálném životě. Pravdou je, že důležitá je motivace. Dobře motivovaný trojkař může předstihnou pílí jedničkáře, který nemá dost píle a motivace k reálné práci. Ale tady může jít o to, že si prostě jedničkář nenašel práci odpovídající jeho schopnostem a naturelu.
P.S.: Vyloženě jedničkář jsem nebyl nikdy, ale trojkař také ne.

Re: Re: Re: : prínos

Oracle 911 | 21.05.2016

Ani ja som nebol jedničkár, hlavne keď prišlo na jazyky, pravopis a memorovanie básničiek (to posledné som vyslovene nenávidel).

Ale náš oponent má v jednom pravdu, mnohí teoretici ktorí sú/boli jedničkári sú odtrhnuté od reality napr. Einsteinova teória relativity (obe) je odtrhnutá od reality napr. ohnutie časopriestoru hmotou alebo svetlo je konečná rýchlosť (hoci kvantová fyzika to popiera) či čierna diera ktorý je veľký objem hmoty stlačený do nulového objemu (matematicky je to delenie 0) atď.

Re: Re: Re: Re: : prínos

Sio | 21.05.2016

Nevím, myslel jsem, že teorie relativity byla mnohokrát dokázána ...

Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

vím | 21.05.2016

Teorie relativity je podvod.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Sio | 22.05.2016

Hmm, další odvážné tvrzení, jistě mnohokrát prokázané.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

ujo | 22.05.2016

Sio, citujem ťa: Nevím, myslel jsem, že teorie relativity byla mnohokrát dokázána ...

Nevieš, a dokonca si si myslel opak, ale hneď si vyštartopval, ako by si to:
1. vedel a
za 2. nám trojkárom stačí, keď sa vec dokáže jedenkrát!!!
Nie sme blbí, aby nám to bolo potrebné opakovaťako v pomocnej škole.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Sio | 22.05.2016

A v tom je pak vaše slabina. Uvěříte kdejaké mystifikaci, která je podepřena nevalnými důkazy. Jistěže stačí jeden důkaz, ale musí být nezpochybnitelný. A u tak složitých záležitostí, jako je teorie relativity, se těžko takový najde. Pokud ho znáte, sem s ním, rád se mu podívám na zoubek.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

emc | 22.05.2016

Predožte dôkaz o platnosti vy Sio.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Sio | 22.05.2016

V tomto oboru jsem laik. Nicméně. Platí ono e = mc^2 ? máme tu například termojadernou fúzi. Zde:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Termonukle%C3%A1rn%C3%AD_f%C3%BAze
se píše:
"Během termojaderné reakce se uvolňuje velké množství energie, která je ekvivalentem hmotnostního úbytku."
Nicméně si myslím, že pokud někdo tvrdí, že tu vědci už bezmála sto let podvádějí jako jeden muž, je důkazní břemeno na jeho straně. Nedávno tu byl probírán článek o podivném chování měsíce, které mělo údajně odhalit jako lež skoro celou fyziku.
http://politikus.ru/articles/65853-lunnye-anomalii-ili-falshivaya-fizika.html
Přitom jsou tyto "argumenty" vyvratitelné na základě znalostí fyziky střední školy. S teorií relativity to je samozřejmě těžší, ale proč bych si měl myslet, že je její zpochybnění namístě?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Hox | 22.05.2016

To že vědci podvádějí jako jeden muž nebylo napsáno, opět tvoje podsouvání a demagogie. Před smrtí Stalina byla jedna z maturitních otázek z fyziky: "Najděte rozpory v teorii relativity", po jeho smrti byla POLITICKÝM ROZHODNUTÍM zavedena výuka STR a OTR jako jediné správné verze.

Pro jistotu opakuji, což je matka moudrosti: bylo to POLITICKÉ rozhodnutí, nikoliv výsledek vědecké diskuse nebo toho, že by někdo OTR/STR dokázal. Za Chruščova se učitel, který učil OTR/STR jako něco jiného než svatou pravdu, jako učitel neudržel.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Sio | 22.05.2016

Proč demagogie? Já jsem snad tvrdil, že tu bylo někde napsáno, že "vědci podvádějí jako jeden muž"? Zatím tu nikdo neuvedl žádného opravdu známého vědce, který by oponoval platnosti teorie relativity. Podle tebe to vypadá, že takový Lev Landau nebo Pjotr Kapica byli podvodníci? A podepíráš to jako důkazem jakýmisi maturitními otázkami? Trochu málo, nemyslíš? A co Max Planck, Marie Curie? Nebo Enrico Fermi? Neslyšel jsem, že by se postavili proti teorii relativity. A Chruščova se opravdu bát nemuseli.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Hox | 23.05.2016

Jaké máš kritéria "opravdu známého vědce"? Uznávaného systémem (který je postaven na náboženství jménem teorie relativity), nebo jiná?
Akademie věd je dnes funkčně obdobná inkvizici.
Máš představu, jak se dnes hodnotí nové teorie? Pokud nějak protiřečí teorii relativity (jako svaté pravdě), jsou odvrženy apriori bez dalšího zkoumání jako nevědecké nebo mylné. Tudíž oficiální vědou a akademiemi věd jsou zkoumány jen ty teorie, které jsou v souladu s TR. Stejně tak funguje mechanismus peer review. Je to zamotaný kruh, chápeš?

Je opravdu problém napsat do google "relativity theory disproved" a počíst si?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Sio | 23.05.2016

Našel jsem pár článků, popírajících pravdivost TR. Použité argumenty mi ale přišly velmi neuspokojivé. Tak jsem myslel, že máš něco opravdu přesvědčivého.
Mi opravdu připadne neuvěřitelné, že by důkazy jednoznačně popírající pravdivost TR bylo v době internetu možné udržet pod pokličkou. A jaký by to mělo důvod? Teorii éteru?
Přesto jsem ochoten si argumenty přečíst a diskutovat o nich. Což tady z druhé strany není ochoten nikdo. Uvedl jsem jednoduchý příklad přeměny hmoty na energii. Nikdo se to ani nepokusil vyvrátit. Co si mám o takové argumentaci myslet?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Hox | 23.05.2016

Zkus hledat spíš v ruštině. Co se týká diskuse přímo o TR, jednak by to tu bylo poměrně mimo téma, jednak bych si to musel znovu nastudovat, na což nechci tratit čas, který zrovna nemám. Dále to chápeš špatně, nikdo netvrdí, že neplatí e = mc^2. Problém je jinde, jde o to že soulad pozorování s teorií ještě zdaleka neznamená platnost teorie, v historii vědy jsou popsány případy, kdy jednu množinu faktů vysvětlovaly zcela stejně uspokojivě dvě naprosto neslučitelné teorie, které implikovaly naprosto rozdílné závěry o příčinách pozorovaných jevů.

TR není fyzikální teorie, ale matematická abstrakce, nezabývá se vnitřními příčinami pozorovaných jevů, spokojuje se jen s matematickým popisem a axiomy, v principu se ničím neliší od náboženství, jen místo Ježíše na kříži má svaté axiomy.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Sio | 23.05.2016

Jeden jev může uspokojivě vysvětlovat třeba sto teorií. Jde o to, která z nich uspokojivě vysvětluje těch jevů, se kterými se setkáváme, co nejvíc.
Pokud postavím nějakou teorii na existenci éteru, pak věta "Éter existuje" je rovněž jen axiom.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Hox | 23.05.2016

Jde o to, že na základě axiomatického přístupu lze vybudovat vzdušné zámky, které budou správně odpovídat pozorovaným jevům. Množství axiomů je kritérium správnosti vysvětlení fyzikální podstaty jevů, čím je axiomů více, tím je méně pravděpodobné, že chápání je správné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Sio | 23.05.2016

Ano, pokud máme dvě teorie, popisující skutečnost stejně dobře, pak lepší je ta, co je založena na méně axiómech.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Hox | 23.05.2016

> věta "Éter existuje" je rovněž jen axiom.

jistě, ale v také jediný, odněkud se vyjít logicky musí. Kdežto TR, kvantovka atd., tedy současný oficiální názor, má axiomů desítky, pokud ne stovky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Sio | 23.05.2016

No, asi na to nejsem kompetentní, myslel jsem, že jich nebude víc, než deset.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Hox | 23.05.2016

I Lenin kritizoval TR a celý tento abstraktní směr "fyziky" už cca před 100-110 lety slovy: "Hmota (realita) se vytratila, zůstaly jen rovnice."

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Sio | 23.05.2016

Pokud nemáme lepší prostředky, jak poznat realitu, než rovnice, které se prověřují nebo zavrhují díky experimentům spojeným s objektivní realitou, tak co zbývá? Pokud máme teorii, která zcela jednoznačně objasní vše, co objasňuje TR a k tomu ještě i jevy, které TR objasnit neumí, pak je taková teorie lepší, o tom nebudu pochybovat. Věda není jen systémem strnulých názorů. TR se prosadila proto, že dokázala objasnit jevy, které se na základě postulátů klasické fyziky vysvětlit nedají. Nikde není psáno, že nebude nalezena teorie lepší, která realitu popisuje úplněji. Je-li to teorie éteru nebo ne, to si nejsem jist.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Hox | 23.05.2016

A to je právě částečně omyl, který zavedl fyziku na slepou kolej před cca 100 lety. Namísto aby se snažili pochopit vnitřní mechanismy jevů, spokojili se s rovnicemi, které byli schopni uvést do stavu, kdy vnější stránka věci víceméně odpovídala pozorování. Rovnice a matematika jsou samozřejmě užitečné, ale jako pomocný nástroj pochopení, nikoliv mantra, důraz musí být vždy kladen na realitu samotnou a chápání vnitřních procesů, které se projevují nějakými měřitelnými jevy, rovnice a matematika zde může být jen pomůckou.

Dnes je fyzika ve stavu rezignace, kdy jakkoliv špičkový fyzik je schopen maximálně říct "umíme přesně popsat, jak se něco chová, ale nemáme nejmenší ponětí proč".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Sio | 23.05.2016

Celá dnešní fyzika je o popisu chování systémů. Když vezmu třeba gravitační zákon a zeptám se: "Proč se dvě hmotná tělesa přitahují?", dá mi teorie éteru odpověď?
Nebo zákon setrvačnosti. Zeptám se:
"A proč si těleso zachovává při pohybu svou rychlost, pokud nejsou na cestě překážky?" - dá mi teorie éteru odpověď?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Hox | 23.05.2016

> "Proč se dvě hmotná tělesa přitahují?", dá mi teorie éteru odpověď?

ano, konkrétní a logickou, stejně jako na druhou otázku. Stejně tak na otázky například co je to foton, proč se chová jak se chová, co je to elektrické a magnetické pole a spoustu dalších, například odvození hodnot základních konstant, z něhož vyplyne i jejich fyzikální význam.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Hox | 27.05.2016

Existence éteru byla prokázána pokusy Millera v 30. letech v USA, a jeho absence je jedním z postulátů TR. Michelson při opakovaném pokus v r.1929 éter také potvrdil, znovu byl potvrzen v roce 1998 v Charkově při dalších pokusech.

Jestliže éter je [což už víme, že je], pak teorie relativity neplatí.

Zda si jsi nebo nejsi jistý, zda teorie éteru je ta správná, je irelevantní, protože zjevně nemáš dostatek informací, abys mohl soudit.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Hox | 22.05.2016

> další odvážné tvrzení, jistě mnohokrát prokázané

Teorie relativity byla vyvrácena spousta vědci, stačí pohledat. To že se něco neučí ve škole ještě neznamená, že to není pravda. Nebo snad věříš jen tomu, co se vykládá ve škole?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Sio | 22.05.2016

Kdybys ty namísto tvého "stačí pohledat" uvedl alespoň 5 uznávaných vědců, kteří popírají platnost teorie relativivty, když se ti to to zdá tak jednoduché.
Samozřejmě nevěřím všemu, co se vykládá ve škole. Nicméně prostě argumenty PRO platnost teorie relativity jsou nesoumeřitelně vyšší, než ty proti. Dokázat, že nějaká teorie neplatí je mnohem jednodušší, než dokázat, že platí. Stačí najít jeden transparentní opakovatelný pokus, jehož výsledky jsou jiné, než jsou očekávány na základě teorie relativity. A není třeba nic dále okecávat, uznat to pak budou muset všichni.
Pokud by však teorie relativity neplatila, našlo by se takových pokusů spousta. Ale jaksi nejsou vidět ...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Oracle 911 | 22.05.2016

Sio samotná existencia Slnečnej sústavy stačí. všetky planéty "vedia", že kde je teraz Slnko a nie, že kde bude alebo kde bol pred pol hodinou. Pričom Einstein tvrdí, že nič nesmie ísť rýchlejšie ako svetlo.
Hoci rýchlosť svetla ovplyvňuje médium a preto mohli vedci svetlo spomaliť alebo zrýchliť na 300 násobok rýchlosti vo vákuu.
Takže oháňať s tým, že nie sú dôkazy od dôveryhodných vedeckých kapacít je nebezpečná vec. :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Sio | 23.05.2016

Netuším, co znamená "planéty "vedia". Planety se pohybují, jak známo, pod vlivem gravitačních zákonů. Rychlosti pohybu planet jsou vůči rychlosti světla zanedbatelné, hmotnosti a inerce obrovská, relativistické efekty jsou nejspíše neměřitelné. To se spíše projeví vzájemné interakce planet a jejich měsíců.
Vždy tu byly nejrůznější teorie, například nacisté se zabývali teorií dutosvěta a to zcela vážně.
Pokud tedy neplatí omezní na rychlost světla ve vákuu, pak pojmy jako "světelný rok" jsou nesmyslné?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Oracle 911 | 24.05.2016

Píšem "vedia" lebo ich dráhy majú stred (skôr ohnisko) práve v AKTUÁLNEJ polohe Slnka, nie tam kde bol pred pár minútami či pol hodinou.
Svetelný rok má zmysel ako mierka vzdialenosti ale kvantová fyzika EMPIRICKY dokázanou kvantovou previazanosťou VYVRACIA Einstenov postulát o limitujúcej rýchlosti svetla.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Hox | 23.05.2016

Zkus si nastudovat "Základy éterodynamiky" od Acjukovského.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Sio | 23.05.2016

Ty jsi to četl?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Hox | 23.05.2016

Samozřejmě.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Hox | 23.05.2016

Neříkám že jsem tam pochopil vše, ale dost na to, abych chápal že TR není víc než neopodstatněná teorie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Sio | 23.05.2016

Hmm, pak máš navrch, udělal jsi pro to více, než já. Já nejsem nějak schopen udělat něco napůl, a 587 stran je pro mě moc velká investice. Teď už jde jen o to, zda jsi to správně pochopil. Třeba jo. Zkusím se po tom postupně pídit, nebudu se hádat, v tomto oboru si nechci dělat patent na rozum.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

u. | 26.05.2016

nie som si isty ci je mozne uviest 5 uznavanych vedcov, ked na to aby boli vedci uznani, ako relevantni, uspesni,... treba aby fungovali v rovnakom prude ako je mainstream inak budu vedcami okrajovymi, resp sarlatanmi. a co sa tyka argumentov PRE, tak to ze je nedostatok tych PROTI je dosledok skolskeho smerovania a nasledne vedy ako takej (drviva vacsina dnesnych vedcov vysla zo skoly), v skole ta neucia ze teoria relativity je nieco na skumanie ale FAKT a dostanes zopar teorii ktore to podporuju, inymi slovami, nie je skumana platnost ale hladaju sa argumenty ktore teoriu podporia (nazval by som ju skor, jednou z "VSEOBECNÝCH PRAVD" ktore sa neskumaju ale prijmaju)

Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Oracle 911 | 22.05.2016

A ako bola dokázaná?
Ten pokus s lietadlami, kde piloti manuálne nastavovali atómové hodiny na základe hodín na palube hneď po štarte lietadla; alebo GPS systémom ktorého existencia vylučuje teóriu relativity či lomom svetla hviezd okolo Slnka, ktorý sa dá vysvetliť aj vplyvom Slnečnej atmosféry atď.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Sio | 23.05.2016

Nechci být kategorický. Mám své pochybnosti, ale nemám sílu ani schopnosti dokazat zde jednoznačně, zda TR platí nebo ne. Ale opravte mě, jestli se mýlím. Stejně jako já nejsem, a čestně to přiznávám, schopen zde dokázat, že TR platí, není tu ani nikdo, kdo by byl schopen srozumitelně prokázat opak. Díval jsem se na tu éterodynamiku, ale má to 587 stran a já bohužel nemám sílu to projít. Můžeme se tedy shodnout na tom, že prostě věřím, že TR platí. Ale nic mě nepřesvědčilo, že protiargumentace není rovněž založena jen na víře, takže svou skepsi si ponechávám, toť vše. Třeba se jednou dokáže, že teorie éteru je ta správná, nemohu to, přes svou skepsi, vyloučit.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Kolodej | 23.05.2016

Tak keď nevieš - prečo tu oponuješ? Lebo rád oponuješ? Nevieš ju ani podložiť, ani vyvrátiť - tak len preto, lebo sa ti to ZDÁ neuveriteľné? ... na 20-30 príspevkov? To by ma zaujímalo, koľko píšeš k veciam, o ktorých vieš.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

ujo | 24.05.2016

Plne súhlasím a doporučujem Siovi, aby si niekde zohnal knižku Veda a viera, ktorú napísal František Pres a v ktorej o.i. úvádza aj vyvrátenie mýtusu o konštantnej rýchlosti svetla, ktorú si Einstein vycucal z prsta. Lebo tým potreboval zachrániť Heliocentrickú taóriu, pred fyzikálnymi dôkazmi o jej opaku. Ale toto už je silná káva aj pre otrlejších ako je "tušák" Sio.
Pre tých otrlých predkladám obyčajnú predstavu: Videl z vás už asi každý Heliocentrický model, kde okolo slnka obieha zvyšok planét na tenkých pajličkách. Celé je to pekne funguje to ako taký malý orloj.
No ale ja si vás dovolím požiadať o kúsok predstavivosti a pevnú os (v guličke slnka) si premiestniť do tej guličky, čo predstavike zem. A ... je to!
Nič sa nezmení. Všetko bude fungovať ako doteraz.
A Sio,
skôr, ako sa opäť odtrhneš od témy a budeš sa venovať nejkému nepodstatnému detajlu, len aby si oponoval, lebo asi na viac nemáš, ti pripomínam, že TR podľa Fritjofa Capru (nobelovka za fyziku), vymyslela einsteinova manželka Milica Maričová, s ktorou sa Einstein zoznámil počas štúdií na Zurišskej polytechnike. Jedným z Carových agumentov bol fakt, že Einstein nikde nedkázal vysvetliť, ako sa k tomu nápadu s TR dostal. Úvodnú nosnú myšlienku.
No a k tej zmene stredu otáčania celej sústavy.
Vymeníte osku, ale z pohľadu človeka sediaceho na Zemi, sa nič nezmení!!!!
Všetko bude fungvať ako do teraz. Ani v teleskopoch sa nič nové nezjaví, ani konfigurácia vesmíru sa nezmení. Lebo .....ale to všetko je v tejto knižke, ktorá vyšla po komunistickom prevrate v roku 1989.
Výhodou každého kto to začne čítať je fak, že už máme predprípravu a nové pohľady už na väčšinu hlúpostí, ktoré nám stále tlačia do hlavy (v škole v médiách) a to najmä Kábrtovou Kreacio-stránkou a samozrejme Pjatkinovi, Veličkovi atď.
V tom čase sa to čítalo ťažko. Dnes je to priechodnejšie, lebo človek je už pripravený.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

ujo | 24.05.2016

Sorry: ...... samozrejme, že VĎDAKA Kábrtovi, Pjatkinovi, Veličkovi atď.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Hox | 24.05.2016

Kábrt je kdo?

Re: Re: : prínos

jana123 | 22.05.2016

Bola som jednotkárka, sem tam nejaka tá dvojka.Možno boli naši profesori ešte ako tak spravodliví, ALE: Na VŠ som sa nedostala, nielen ja, ale ani jeden jednotkár. Dostali sa tam spolužiaci, trojkári, čo boli na matematiku vyslovene tupí. Jedna spolužiačka mala doslova z milosti štvorku z matematiky, na stretávku prišla s titulom Ing. Akým spôsobom sa na VŠ dostali, akým spôsobom prešli a doštudovali, sa môžem iba domnievať. Netvrdím, že to tak bolo všade a vždy, hovorím iba o vlastnej skúsenosti. Myslíte si že takáto ,,elita,, bude jednať čestne ?
Jeden takto vyštudovaný robil na šoike a potom ho preradili k colníkom - bez znalosti colných zákonov, akejkoľvek praxe, bez odbornosti a colnej špecializácie. Ďalsí robia v školstve riaditeľov, učiteľov,/bez ohľadu na problémy s alkoholom a možno i drogami/ myslíte si že budú pretláčať kvalitu študentov? alebo deti po stranickej genealogickej linii ??
Ja jednotkárka bez VŠ som pracovala nepretržite /okrem jednej materskej / a to vždy v súkromnom sektore - štátne miesta sú predurčené pre vyVOLenych politicky korektnych- 36 rokov . Vážený UJO, v parlamente nesedia jedničkári - sú tam ľudia, čo ledva prešli a diplomové práce im robili jedničkári za peniaze.
Jedničkár bol kedysi žiak, čo sa neučil iba zo skrípt a z učebníc, čo mu predpísala škola, ale pretože sa zaujímal o danú problematiku , učil sa viac a to i z inej literatúry, či iných zdrojov
a kým trojkárov sponzorovali rodičia a oni mohli sedieť v krčme a užívať si študentský život, jedničkári makali na brigádach a naberali prax, lebo vedeli, že sa možu spoliehať len a len na svoju prácu a nie na konexie rodičov.
Dnes študenti strácajú práve kvôli tomuto ELITÁRSTVU motiváciu,
moja dcéra, čo spravila náročnejšiu maturitnú skúšku z angličtiny na 90%, mala trojku z angličtiny na gymnáziu u učiteľky
čo nemala ani správnu výslovnosť,/*dcéra na CITY UNIVERSITY spravila vstupný test hneď do 6. semestru/ a jej spolužiačka čo nespravila ani lahší stupeň maturitnej skúšky z angličtiny, mala u tejto učiteľky jednotku.NEDA SA KATEGORIZOVAŤ, sú jedničkári, ktorí pracujú na trojkárov, a určite sa nájdu aj trojkári, čo pracujú na jedničkárov . IDE O TO, využiť klady i zápory oboch strán, pre dobrú tímovú spoluprácu a pre spoločenské dobro. Čo najviac, podľa možnosti eliminovať nežiadúce deformácie systému.

Re: Re: Re: : prínos

Sio | 22.05.2016

Zažil jsem něco podobného na VUT v 80-tém roce. Troufám, si tvrdit, že jsem byl na úrovni střední školy nadprůměrný matamatik (olympiády a tak). Zkoušky na "počítače" jsme podali já a moje spolužačka, trojkařka. Vypočítal jsem jak matiku, tak fyziku bez problémů, každé za 20 min. i když na to byla hodina. Pak jsme ještě s tou spolužačkou zjišťovali, co měl aspočítáno blbě. No a ona se dostala na "počítače", já tam chtěl také, ale dali mi nabídku jen na obor "mikroelektronika". No a proto jsem se vlastně ocitl v Rusku. Dělali nábor studentů přímo na škole a obor "výpočetní technika" byl na seznamu.
Setkání s manipulacemi a korupcí je také životní zkušenost. Kdo něco umí, nakonec se nějak prosadí. Ale jakmile je už rodina a děti, je to těžké, mění se i priority.

Re: Re: Re: Re: : prínos

ypsilon | 22.05.2016

Tak to si mal šťastie, že ti miesto "zabrala" tá husička. dostal si možnosť študovať v Leningrade :)

Re: Re: Re: Re: Re: : prínos

Sio | 22.05.2016

Život je někdy nevyzpytatelný, ano. Vůbec toho nelituji, byly to jedny z nejlepších let v mém životě.

Těším se

Jura | 20.05.2016

Tak na tuhle knihu se těším až bude celá.

Velmi dobrý článek

Sio | 20.05.2016

Jako inženýr praktik s ambicemi výzkumníka, projektanta, konstruktéra a programátora (každou z těch činností jsem si vydělával několik let a všechny vyžadovaly permanentní studium) jsem ke všem myšlenkám uvedeným v článku došel zhruba za 30 let po nástupu do praxe empriricky, tedy jsou to cenné myšlenky na stříbrném podnosu.
Nevyčítal bych neschopnost učitelům, jejich problém je v drtivé většině ten, že svou celoživotní kariéru neopustili od dětství školské prostředí. Jak mají učit a připravit na děti něco, co nikdy nepoznali, tj. požadavky praxe výrobní, ve službách, na úřadech? Připomíná to tak trochu problém kněze v celibátu, který má dát někomu školení o kvalitním sexu. Mohou je maximálně připravit tak, aby se to naučily rychle a dobře po ukončení vzdělání v praxi samy. To vyžaduje opravdu širší vhled a životní zkušenosti. Ne každý (max 1 z 10) učitel je ovšem takto obdařen.
Nostalgická vzpomínka. "Справочник по математике для научных работников и инженеров." Корн Г., Корн Т. je opravdu "tlustá kniha", přes 800 stran, možná ji ještě někde mám. Je tištěna na cigaretovém papíře, jinak by se do jedné knihy nevešla. Pokud zná někdo "Přehled užité matematiky" od Karla Rektoryse, tak ví, co je to za tlustospis, Korn obsahuje tak 2x více informací.
Ruská vysoká škola (technika, ne medicína) vyžadovala na zkouškách mnohem méně faktů a mnohem více porozumění. Dobré pro lenošné studenty, jako jsem byl já. Čím vyšší šarže, tím více to platilo. Proto jsem vždy dal přednost jít se vyzkoušet k profesorovi než k asistentovi nebo docentovi, když byla možnost výběru.
Ale systém "kursových prací"(курсовирков), které byly vždy malou diplomkou - projektem dle zadání tématicky spojeným se zadaným kurzem byk vynikající. Jednalo se o samostatné práce, které se dělaly doma (tohle si někdo nechával hodně pomoci), rozsahem asi 20 stran.

Re: Velmi dobrý článek

Oracle 911 | 20.05.2016

Na prednáške matematiky som sa opýtal profesora praktické využitie jednej matematickej formulky, bol natoľko férový, že povedal, že nechce povedať blbosť.
Chcem ale teraz dodať, že na svojich prednáškach dával príklady z praktickej aplikácie a vysvetľoval definície zaujímavým spôsobom.

Re: Re: Velmi dobrý článek

Sio | 21.05.2016

Některé části matematiky jsou prakticky využitelné až při práci s odpovídající náročností a také specializaci. Už dlouho jsem nevyužil ani goniometrické funkce a to jsou základy. Matematiku se učíme (většina z nás) ani ne tolik kvůli přímé využitelnosti (i když ta tu nepochybně je) jako abychom se naučili určitým způsobem uvažovat a získali přehled. Například úpravy vzorečků integrálů bych se musel znovu naučit, ale smysl integrálu i derivace je mi jasný dodnes a v praxi jsem tuto představu použil mnohokrát.

Re: Velmi dobrý článek

jana123 | 22.05.2016

100% súhlas, učiť by mali isť učitelia a hlkavne v odborných , stredných a vysokých školách až potom, čo odpraxujú v realnom podniku, podobne by mali mať povinnú prax v súkromnom sektore štátny zamestnanci, po odpracovaní niekoľkých rokov v štátnom sektore, by mal mať každý povinnosť odpracovať opäť niečo v súkromnom sektore, aby si obnovili prax v realnej džungli.

Re: Re: Velmi dobrý článek

Sio | 22.05.2016

Jistě by to mělo velký význam, ale zvláště k učitelům teoretických oborů na vysokých školách bych tak přísný nebyl. VŠ kantoři na technikách obvykle pracují na nějakých reálných projektech s lidmi s praxe souběžně s přednášením. Já sám jsem s docentem A. A. V. (ani dnes nemohu uvést celé jméno) v průběhu 5 let studií pracoval na projektu poloautomatického biochemického analyzátoru krve pro Leningradskou nemocnici asi tak 4x větší než je naše Motol. Následně jsem byl "půjčen" jiné katedře a pomohl jim rozjet projekt automaticky řízeného vytápění, větrání a zálivky skleníku a nakonec pro jistou vojenskou výrobu (nikdy mě do ní blíže nepustili) vývoj řízeného válcování zastudena nerezové fólie 150 mikrometrů silné tak, aby odchylka nepřesáhla +/- 3 mikrometry. Mohu vás ujistit, že to byly všechno projekty s reálným výstupem. Naučil jsem se přitom víc, než na samotných přednáškách a po příchodu do praxe jsem ihned dostal samostatný projekt. Nebýt toho, nikdy bych se ho neodvážil přijmout, jednalo se o miliónovou investici. Jo, sovětská škola ani při všech nedostatcích nebyla tak marná ...

Čo je s Pjakinnom

Felix | 20.05.2016

Čakám už tretí týžden, Leva-net čo je s Pjakinom?

Re: Čo je s Pjakinnom

Jura | 20.05.2016

Absťák!!!!

P.S. Tento týden již pořad s Pjakinem vyšel, ale zveřejněn byl teprve před 17 hodinama.

Re: Re: Čo je s Pjakinnom

Jura | 20.05.2016

.... v ruštině zde https://www.youtube.com/watch?v=uwJuBLLv3p4

Re: Re: Re: Čo je s Pjakinnom

Felix | 20.05.2016

Ďakujem Ti Juro.

Re: Re: Čo je s Pjakinnom

Hox | 20.05.2016

Irena je na cestách, titulky budou se spožděním cca týden.

Přidat nový příspěvek