Potrebujeme inú školu (17)

Potrebujeme inú školu (17)

20.7.2016

předchozí část

 

7.4. Kto z ľudí je skutočným Človekom v Živote?

Potrebujeme inú školu, kap.7.4.doc


Skúmanie tejto otázky začneme opäť textom v učebnici. V §1 kapitoly I. akademik píše:

 

«Sociálne a biologické je v človeku zliate do jedného celku. (… — tu preskočíme to, čo sme už komentovali v kapitole 7.3). Každý človek ako aj každé zviera má inštinkt sebazáchovy1. To znamená, že v človeku sú biologické aj sociálne základy medzi sebou organicky prepojené, a iba v takejto jednote existuje človek. Táto nerozlučná jednota dovoľuje povedať, že: človek je biosociálnou bytosťou» (skúmaná učebnica, str. 9).

 

Dajte si do súvisu všetko tu povedané s prv citovaným článkom v novinách „Zvesti“ „Orangutany sú kultúrnym plemenom“ a ukáže sa, že aj orangutany, ktorých Carel van Schaik z americkej Duke univerzity študoval 10 rokov, sú tiež bytosťami «biosociálnymi», nakoľko v ich populácii tiež existujú zručnosti, ktoré vznikli vo výsledku ich myšlienkovej tvorby a boli odovzdávané z pokolenia na pokolenie na osnove «sociálnej organizácie».

Životu adekvátnu odpoveď na otázku: V čom je rozdiel medzi «biosociálnosťou» orangutanov a «biosociálnosťou» človeka okrem toho, že orangutany nedisponujú artikulovanou rečou? — možno nájsť, ak sa pustíme do preskúmania toho, čo je v človeku biologické, a ako je to prepojené s tým, čo je v človeku sociálne podmienené.

Jednako, namiesto vecného preskúmania organických prepojení biologicky a sociálne podmienených komponentov človeka, akademik sa obrátil k téme «Myslenie a reč», ktorej obsahová neadekvátnosť už bola spomenutá skôr v jednej z poznámok pod čiarou. Preto aj tentokrát budeme musieť sami preskúmať otázku vzájomných súvislostí medzi biologickým a sociálnym v človeku, aby sme pochopili, čím sa odlišuje «biosociálnosť» ľudí, od «biosociálnosti» niektorých druhov opíc okrem toho, že opice nedisponujú schopnosťou artikulovanej reči.

Biologický druh «Človek rozumný» je skutočne výplodom biosféry Zeme. A naozaj je jedinečným javom, ktorý v nej nemá obdoby. Pritom každému jedincovi druhu «Človek rozumný» je vlastné všetko, čo je geneticky vlastné aj drvivej väčšine dostatočne vysoko rozvitých druhov zvierat v biosfére Zeme, a konkrétne:

 • Vrodené nepodmienené reflexy rôznych hierarchických úrovní v usporiadaní jeho organizmu (úrovne buniek, úrovne orgánov, systému orgánov a organizmu v celku).

 • Vrodené inštinkty, programy správania, ktoré sa vzťahujú k úrovni organizácie «organizmus vcelku» a zabezpečujú súčinnosť s okolitým prostredím v «automatickom» režime nezávisle od osobných životných skúseností daného jedinca, ktorý si ich vytvára v priebehu celého svojho života. A hoci všetky jedince daného druhu disponujú inštinktmi, no celý komplex inštinktívne podmienených programov správania neobsluhuje len život príslušného jedinca, ale život celého druhu (jeho populácie). Práve preto je v celom komplexe tým najhlavnejším inštinkt zachovania (predlženia) rodu a pritom jeho algoritmika je špecifická, odlišujúca navzájom psychiku jedincov podľa ich príslušnosti k jednému z pohlaví2.

 • Jednoznačne nenaprogramovaný potenciál schopností správania každého jedinca v jeho interakcii s prostredím, zahrňujúci do seba jak podmienené reflexy a zvyky, tak aj vypracovávanie rôznych programov správania na základe myslenia v súlade s nejakým účelom.

 

U najviac vyvinutých druhov zvierat vedie posledná zložka dokonca k výskytu určitého «sociálneho usporiadania» a «kultúry» v podobe súboru behaviorálnych zručností, odovzdávaných z pokolenia na pokolenie na osnove «sociálneho usporiadania».

Všetko to sa stalo aj dôvodom k tomu, že «divosi» nazvali jeden z druhov opíc, ktorých populácia žila v susedstve s nimi, «lesnými ľuďmi» — «orangutanmi». Avšak predstaviteľom vedy dnešnej civilizácie, ich rozvitosť technosféry a odtrhnutosť od života biocenóz, nepoznanie množstva osobitostí v spôsobe života opíc im zahmlili podstatu otázky.

No spoločne so všetkým týmto biologickým je každému predstaviteľovi druhu «Človek rozumný» geneticky vlastné aj to, čo tento druh (a všetkých jeho predstaviteľov) odlišuje od ostatných biologických druhov v zostave biosféry Zeme. V každom prípade to nie je to, o čom písal akademik v §1 učebnice, t.j. nie je to zvislá poloha tela pri chôdzi, oslobodzujúca predné končatiny, čo im umožnilo stať sa rukami; nie je to najvyvinutejší mozog a schopnosť vyjadrenia myšlienok skrz artikulovanú reč a pod.

To, čo odlišuje človeka od zvierat je pre drvivú väčšinu ľudí neviditeľné, a nie je bezprostredne vnímané ich hmotnými zmyslovými orgánmi, hoci každý človek (ktorý už nie je tínedžerom) môže túto osobitosť zmysluplne vnímať jednak priamo sám v sebe, ale môže ju tiež vidieť aj nepriamo v správaní iných ľudí, pretože ona sa prejavuje práve v správaní.

To hlavné, čo charakterizuje organizáciu psychickej činnosti zvierat (nakoľko to možno posúdiť z údajov zoológie, skúseností chovateľov a cvičiteľov) spočíva v tom, že:

V každom spomedzi druhov v biosfére Zeme, s výnimkou človeka, je geneticky naprogramovaný jednoznačný, bezalternatívny charakter organizácie psychickej činnosti [psychiky jedincov druhu] ako procesu získavania a spracovávania informácií, prichádzajúcej zo spoločného pre všetkých «vonkajšieho sveta» do psychiky jedinca daného druhu.

Preto, nech už by opicu alebo cirkusové zviera naučili čokoľvek; nech by na čokoľvek samostatne prišiel medveď v lese alebo Vaša domáca mačka, pes alebo papagáj (i keď on je vták, a nie zviera3), aj tak organizáciou svojej psychickej činnosti zostanú nemennými predstaviteľmi svojho biologického druhu.

Na rozdiel od zvierat a vtákov, v biologickom druhu «Človek rozumný» nie je takáto jednoznačná, bezalternatívna, geneticky naprogramovaná organizácia psychickej činnosti.

A to je práve to, čo odlišuje každého predstaviteľa biologického druhu «Človek rozumný» od predstaviteľov všetkých ostatných druhov, a čo druh «Človek rozumný» celkovo vyčleňuje v celej biosfére Zeme ako unikátny jav.

Pritom nejde o to, že človeku ako aj predstaviteľom ostatných vysokovyvinutých druhov sú vlastné: 1) nepodmienené reflexy, inštinkty a schopnosť vytvárania podmienených reflexov, 2) rozvoj «sociálnej organizácie», na základe ktorej sa odovzdávajú z pokolenia na pokolenie jednotlivé vedomosti a zručnosti, ktoré vznikli v dôsledku myšlienkovej činnosti predstaviteľov minulých aj súčasného pokolenia, 3) že intelektuálnou silou a tvorivými schopnosťami človek prevyšuje predstaviteľov všetkých ostatných biologických druhov v biosfére Zeme.

Ide o to, aký hierarchický význam (prioritu) v psychickej činnosti danej osoby má každý z vymenovaných zdrojov behaviorálnych zručností (algoritmov správania).

Inými slovami, záleží na tom, čo je v správaní človeka v živote (v jeho určitých etapách a momentoch výberu línie ďalšieho správania) čomu podriadené: tvorivý potenciál a kultúra — inštinktom; alebo inštinkty a kultúra — tvorivým schopnostiam; a pri druhej možnosti záleží aj na tom, čo takáto tvorivosť osoby prináša Svetu.

 

V skutočnosti teda platí:

Ak je správanie človeka (bez ohľadu na jeho tvorivý potenciál, nech by bol akokoľvek silný) bezvýhradne podriadené vrodeným inštinktom a reflexom, v takomto prípade je SUBJEKT organizáciou svojej psychiky NEODLÍŠITEĽNÝ OD ZVIERAŤA. Takýto jedinec je, ako to už zadefinoval Platón, «dvojnohým tvorom bez peria», hoci možno (a to sa stáva v živote spoločnosti pomerne často) aj s ambíciami na niečo významnejšie.

Predsa len, v spoločnosti ľudí (následkom toho, že organizácia psychiky každého z nich môže byť mnohovariantná, a ľudia sa objektívne usilujú odlišovať od zvierat) nevyhnutne vznikajú situácie, v ktorých inštinkty od osoby žiadajú jedno, a kultúra (v ktorej sa aspoň čiastočne prejavuje Zhora predurčená podstata človeka4) niečo druhé. Ak sa subjekt v takýchto situáciách podriaďuje diktátu inštinktov, potom platí to, čo bolo povedané vyššie: organizáciou psychiky sa neodlišuje od zvierat. A ak sa nepodriaďuje inštinktívnym pudom, a dáva prednosť kultúrnym normám, v takom prípade je Človek?

— Nie, nie nevyhnutne: dokonca dnešná úroveň rozvoja robotechniky umožňuje naprogramovať mnohé kultúrne normy správania do technických zariadení, ktoré môžu byť aj humanoidné (tým skôr pri pokračujúcom vývoji bio- a nanotechnológií).

Avšak, v živote neodvratne dochádza k situáciám, keď historicky sformované kultúrne normy a kultúrou podmienené zručnosti neumožňujú odhaliť a vyriešiť všetky problémy, s ktorými sa stretáva človek. Ak subjekt v takýchto situáciách dáva prednosť tradičným normám kultúry, namiesto svojich tvorivých schopností; alebo, ak aj odhalí problém a určí spôsob a prostriedky jeho riešenia na základe vlastného rozumu a tvorivého potenciálu, no napriek tomu sa bezpodmienečne podriaďuje normám tradičnej kultúry, ktorá priamo alebo nepriamo zakazuje mať čosi spoločné s touto problematikou, a predpisuje mať k nej nejaký iný postoj, potom je SUBJEKT SVOJIM SPRÁVANÍM NEODLÍŠITEĽNÝ OD NAPROGRAMOVANÉHO AUTOMATU5, ktorý vo svojom programovo-algoritmickom zabezpečení obsahuje dve komponenty: 1) čosi ako «BIOS»6 (ktorý v človeku zastupuje súbor vrodených nepodmienených reflexov a inštinktov) a 2) súbor prednastavených aplikácií/programov (zodpovedajúcich normám tradičnej kultúry), ktoré automat nedokáže ani zastaviť, ani zmeniť, ani zameniť za iné programy, napr. vypracované ním samým a lepšie zodpovedajúce novým okolnostiam a potrebám. Ak v takýchto situáciách, ktoré si žiadajú upustiť od tradičnej kultúry a prejaviť niečo nové, čo jej dovtedy nebolo vlastným, subjekt toto nové vo svojom správaní prejavuje, je v takomto prípade Človekom?

— Nie, nie nevyhnutne. Ak dáme za pravdu akademikovi L.N.Bogoljubovi, ktorý v učebnici predstavil človeka ako «vysoko organizované telo», potom nad tým možno pouvažovať. No ak si spomenieme na duch — biopole človeka, ktorého niektoré komponenty sa rozprestierajú ak nie okamžite, tak rýchlosťou vyššou ako svetlo na veľmi veľké vzdialenosti v medziach Vesmíru, — potom nie je vylúčená možnosť získania jedincom nových vedomostí a zručností v podobe hotovej k použitiu zvonka. Fyzikálna (prírodná) osnova tohto javu spočíva v tom, že rôzni ľudia, vyžarujúc zhodné a kompatibilné (svojimi fyzikálnymi charakteristikami) biopolia, tvoria sami osebe dokopy biopoľové organizmy, nesúce i kolektívnu psychiku, vrátane kolektívneho intelektu7, v ktorých prebieha výmena informácií. Preto teda to, čo sa pri pohľade z jednej strany javí ako tvorenie niečoho nového jedným jediným «vysoko organizovaným geniálnym telom», akoby úplne izolovaným od vonkajších zdrojov majúcich informácie hotové k použitiu, v skutočnosti to môže byť odpisovanie/kopírovanie (vyložene z vonkajších zdrojov) informácií a algoritmiky (fragmentov vedomostí a zručností, ktoré si vyžaduje situácia) subjektom do svojej psychiky (jej nositeľom je práve duch, biopole). Maximálne — v podobe hotovej na použitie, a minimálne — ako pomocná nápoveda8, ktorá umožní samostatne vypracovať potrebné vedomosti a zručnosti.

Spomienky ohľadom biopoľovej zložky života v podstate znamenajú, že okrem autonómnych robotov fungujúcich v automatickom režime, môžu existovať ešte aj roboty, ktorých samoriadenie (na báze automatizmov) je v určitých situáciách doplnené ešte aj informačno-algoritmickou podporou ich činnosti a riadením zvonka.

Predpokladajme, že subjekt pri analýze svojho minulého správania a zámerov do budúcnosti, si ujasní 1) čo v jeho psychike (vnútornom svete) pramení vyložene z inštinktov, 2) čo presne prebral z kultúry spoločnosti, v ktorej vyrástol a žije, 3) a čo presne prišlo a určitým spôsobom prichádza zvonka v hotovej podobe či ako nápoveda.

A potom, «vyčítajúc si to» zo všetkého čo mu je známe o svojom živote, si môže ujasniť aj to, čo charakterizuje konkrétne jeho. A možnože zistí, že nič vlastné sa v ňom osobne do aktuálneho momentu ani nenachádza, a on sám je iba nositeľom a skladiskom nielen zvieracej, ale aj rastlinnej podstaty a ešte množstva cudzích vecí zdedených z kultúry, od iných ľudí alebo prijatých v hotovej podobe z biopolí. T.j. on sám je len prázdnou formou, zaplnenou cudzím obsahom9, možno, ani vôbec nie zlým z pohľadu jeho samotného a okolia. Avšak, po tomto mu zostane len smutná konštatácia: že vlastne mňa ako človeka v tomto Svete niet. Potom sa vynorí otázka o zmysle vlastného života a o tom, ako a kvôli čomu žiť ďalej.

Ale možno predsa len nájde aj nejaké «suché zvyšky», t.j. svoje vlastné mravne podmienené záujmy10vôľu, ktorá jeho činnosť (teda aj myslenie a rôznorodý tvorivý potenciál) podriaďuje uskutočneniu týchto záujmov. Ak sa tak stane, jedná sa o Človeka?

— Tiež nutne nie, hoci sa organizáciou svojej psychiky odlišuje aj od zvierat, ktorých správanie je bezvýhradne podmienené inštinktom, aj od robotov, ktorých správanie určujú do nich nahraté programy a vonkajšie riadenie.

No aby sme lepšie objasnili posledný výrok, budeme musieť prerušiť vlastné rozprávanie na danú tému a znova sa vrátiť k tomu, čo je známe zo školského kurzu, a tiež k textu učebnice „Úvod do spoločenskej náuky“ pod redakciou L.N.Bogoljubova.

 

* * *

O tom, že v ruských dejinách existoval básnik Michail Jurjevič Lermontov (1814 — 1841), možno v dnešnom Rusku úplne všetci žiaci nevedia. Avšak autori učebnice „Úvod do spoločenskej náuky“ o tomto fakte nemôžu nevedieť, a len sotva nečítali báseň M.J.Lermontova „Démon“. A hoci, z uhlu pohľadu L.N.Bogoljubova «Netelesné bytosti existujú len v strašidelných rozprávkach», asi sotva bude trvať na tom, že démon u Lermontova je charakteristický tým, že nemá telo a že je iba duch11 (t.j. bytosť, ktorej organizmus, štruktúra je zložená z nejakých fyzikálnych polí a možno plazmy, udržiavanej týmito poľami).

V básni M.J.Lermontova „Démon“, osoba podľa ktorej je báseň pomenovaná, je predstavená ako mravno-psychologický typ, ktorý vo svojom správaní vyjadruje hlavne svojvôľu, pracujúcu na dosiahnutie sebauspokojenia podľa princípu «robím si, čo sa mi zachce»… nakoľko mu to len umožňuje vlastná «muskulatúra» a «frajerina» v tvoriacich sa okolnostiach, nie úplne podriadených vôli démona. Tieto vonkajšie (nepodriadené jeho vôli) subjektívne aj objektívne okolnosti predstavujú sami osebe to jediné, čo kladie hranice vovedeniu do života démonického «robím si čo sa mi zachce: ber od života všetko!»12 T.j. démonizmus (napriek svojim ambíciám a zábudlivosti na vlastnú ohraničenosť) je objektívne ohraničený vo svojich možnostiach, v dôsledku čoho permanentne a nevyhnutne trpí krach pri dosahovaní svojich cieľov a prežíva rozčarovanie, dokonca aj v prípade ich dosiahnutia (pretože dosiahnuté ciele sprevádzajú rôzne vedľajšie efekty, s ktorými démonizmus nerátal).

Jednako, to čo opísal M.J.Lermontov, nie je prázdnym výmyslom: takáto organizácia psychickej činnosti sa vyskytuje nie len v živote «netelesných bytostí v strašidelných rozprávkach», ale je vlastná — i keď nie väčšine ľudí, ale mnohým ľuďom jak minulých, tak aj dnes žijúcich pokolení.

Pričom, NOSITELIA DÉMONICKEJ ORGANIZÁCIE PSYCHICKEJ ČINNOSTI sú predurčení mýliť sa aj pri kladení cieľov, pri plánovaní i realizácii svojich zámerov, následkom čoho narážajú na nepríjemnosti oni sami a spôsobujú väčšiu alebo menšiu škodu životu svojho okolia a Svetu. To všetko je dôsledkom ohraničenosti démonizmu — v schopnosti získavať a spracovávať informáciu počas plánovania a realizácie svojich zámerov.

A keďže táto formula charakterizuje démonizmus ako taký, bez jeho rozdelenia:

 • na «dobrý» dobromyseľný démonizmus (chcem, aby vo svete neexistovalo zlo, aby sa všetci mali dobre «poďme žiť družne»13),

 • a «zlý» (to čo si zaželám ja, to je aj «dobrom»14),

— privádza to k ďalšej otázke: môže ohraničenosť (vrátane aj človeka) prebývať v súlade s (nepodriadenou jej vôli) neohraničenosťou Života v jeho plnosti a celistvosti?

Na túto otázku exitujú v kultúre ľudstva rôzne odpovede v širokom diapazóne zmyslov: od «nie je to možné v princípe» až po «je to životne dôležité pre všetkých ľudí a realizovateľné. Ak človek žije v súlade s Bohom, v dialógu s Ním dosahuje to, že jeho vôľa vyjadruje Lásku a vždy koná v duchu Božieho Zámeru».

Т.j. samotná otázka, kto je Človek a odlišuje sa od démona vo vyššie definovanom mravno-psychologickom zmysle tohto termínu, privádza k ďalšej otázke: Existuje Boh — Tvorca a Všedržiteľ? A teda aj ku dvom možným odpovediam na ňu, a z nich vyplývajúcich následkov:

 • Ak Boh existuje, potom ČLOVEK JE TEN, KTO CHÁPE A STELESŇUJE V ŽIVOTE (PONÚKNUTÝ MU CEZ OSUD A NÍM SAMÝM VYVOLENÝ) SVOJ DIEL V REALIZÁCII BOŽIEHO ZÁMERU OHĽADOM ŽIVOTA SVETA A VŠETKÝCH SUBJEKTOV, KTORÉ V ŇOM ŽIJÚ.

 • Alebo ak Boh neexistuje, tak človek je ten tvor, ktorý bol vyššie opísaný ako «dobrý démon», ktorý si želá, aby vo svete neexistovalo «zlo», aby všetkým bolo «dobre», aby všetci žili družne; a kvôli tomu, aby sa to všetko zrealizovalo, takýto dobrý démon-človek (jak individuálne, tak v zostave korporácie) bojuje proti zlým démonom, pre ktorých je «dobro» tým, čo sa oni sami snažia získať v hotovej podobe alebo dosiahnuť vo výsledku svojej snahy:

 • individuálne;

 • alebo kolektívne, na základe akceptovania každým z nich určitej hierarchie osôb a korporatívnej disciplíny, zaužívanej v tejto hierarchii.

Tým posledným sa myslí, že démonizmus môže mať charakter separátne individualistický, a môže mať tiež charakter korporatívny, bez ohľadu od jeho «dobroty» či neskrývanej zlomyseľnosti.

V prípade akceptovania démonom hierarchie démonických osobností a korporatívnej disciplíny, sa korporácia vyčleňuje od okolitého Sveta a stavia sa do protikladu Životu. No keďže definícia «dobra» a «zla» je potrebná, aby bolo možné seba aj iných rozdeľovať medzi «dobrých ľudí» a «zlých démonov», predkladá sa výrok, zdanlivo dostatočný na sebaurčenie «dobrých»: «nerob druhým to, čo nechceš, aby robili tebe».

Zdalo by sa, že takáto téza, ktorej zmysel sa odráža v rôznych formuláciách naprieč dejinami, je dostatočná na to, aby bolo vždy možné rozoznať, kto je «dobrý človek» a kto «zlý démon». Predsa len, reálny život je taký, že táto téza sa ukazuje byť nedostatočnou, následkom čoho sa v dejinách objavili rôzne doktríny o «dobrom Zle» a o «zlom Dobre», o «hriešnych Svätcoch», a o «svätých Hriešnikoch» (manicheizmus, neomanicheizmus, bedrjajevčina [filozofia N.Bedrjajeva, žil v r.1874 — 1948], momentálne klimovština15, atď.)

Táto téza je nedostatočná preto, lebo každý jeden skutok je sprevádzaný nepredvídateľnými vedľajšími efektmi, ktoré sa svojou závažnosťou môžu prejaviť (a v realite sa často aj prejavujú) ako oveľa podstatnejšie, než je samotný skutok, vnášajúci do života dobromyseľnosť «dobrých ľudí» alebo zlé úmysly «démonov». Vedľajšie efekty sú nevyhnutným následkom celistvosti Života a rôznorodých vzájomných prepojení v ňom, občas veľmi vzdialených, a zdalo by sa, navzájom nesúvisiacich udalostí. Následkom tohto a nepredvídateľnosti hraníc vedľajších efektov:

 • «dobrý ľudia» plodia také frázy, ako známe Žvanecko-Černomyrdinské: «Mali (sme) tie najlepšie úmysly, no dopadlo to ako vždy»16;

 • a «zlí démoni» sa vyjadrujú v tom zmysle, že «sme časťou tej sily, ktorá večne túži robiť zlo, ale koná dobro»17, nechávajúc pritom nevyslovené: kvôli okolnostiam, ktoré nemáme pod kontrolou.

Po získaní určitej moci v spoločnosti, si dobrý i zlý démonizmus vyžaduje bezvýhradnú službu voči sebe, vytvárajúc rôzne kruté a vycibrené formy nátlaku na svoje okolie. Jednou z najvycibrenejších variant prejavu démonizmu je prinútenie okolia k morálnosti, ktorý v podobe vzoru správania démona uviedol F.M.Dostojevskij v „Obci Stepančikovo a jej obyvateľoch“ (Foma/Tomáš).

T.j. ak by aj existovala snaha vyhnúť sa odpovediam na otázky existencie Boha a vzájomných vzťahoch človeka a démonov s Ním, odvolajúc sa na «Kantov kategorický imperatív18» («nerob druhým to, či nechceš aby robili tebe» alebo v inej formulácii «správaj sa k druhým tak, ako by si chcel, aby sa oni správali k tebe»), tak uvedenie do vzájomného súvisu praxe používania tohto imperatívu s reálnym životom nás aj tak privedie k bohosloveckej problematike: t.j. k nevyhnutnosti ujasnenia si svojich vzájomných vzťahov s Bohom.

 

-pokračování-

 

1 Celkovo u každého druhu je tým najhlavnejším inštinktom — inštinkt pokračovania rodu, a nie inštinkt sebazáchovy jedinca. Preto je aj známy americký film „Základný inštinkt“ pomenovaný správne. Inštinkt pokračovania rodu je naozaj základným, a disponuje ním aj človek. No farizejstvo autorov učebnice „Úvod do spoločenskej náuky“ im nedovolilo zmieniť sa o tomto inštinkte. Ak sa bavíme o inštinkte sebazáchovy, tak v ľudskej spoločnosti sa jedinec, ktorý mu je úplne podriadený, nazýva zbabelcom. A je azda zbabelec, a tým skôr nenapraviteľne chronický, Človekom?

2 Viac sa o tom možno dozvedieť v materiáloch Koncepcie spoločenskej bezpečnosti v prácach VP ZSSR: „Od antropoidnosti k Ľudskosti“ a „Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty“.

3 Vo všednom živote to síce tak je, ale vo vedeckej klasifikácii sú vtáky triedou stavovcových živočíchov („Sovietsky encyklopedický slovník“, Moskva, «Sovietska encyklopédia», r.1986, str. 1080), spresnenie r.2008.

[Zviera je zvyčajne označením pre väčšieho cicavca. Inak, vtáky aj cicavce patria do spoločnej ríše „živočíchy“, podkmeňa „stavovce“ a odlišujú sa len triedou. Teda medveď, mačka i pes patria do triedy „cicavce“, a papagáj do triedy „vtáky“. Všetky sú síce živočíchmi, no zvieratami možno označiť len prvé tri. – pozn. prekl.]

4 Pretože kultúra môže byť „dobrá“ aj „zlá“, rozvíjať spoločnosť aj ju degradovať. – pozn. prekl.

5 V povedanom sa neskrýva – svetonázorovo – nič principiálne nové, skrátka kedysi sa takémuto typu ľudí hovorilo ináč, a samotnému javu sa neprikladal sociálny význam. Jeden z výrokov Kozmu Prutkova takto oznamuje: «Mnohí ľudia sú podobní klobásam: čím ich naplnia, to aj v sebe nosia». Ináč povedané, «zombi» je vlastne to, čo by K.Prutkov mohol nazvať «klobásovým typom psychiky». Analogický typ popísal aj M.E.Saltikov-Ščedrin v „Histórii jedného mesta“ — „Hrací strojček“

6 BIOS (Basic Input-Output System/Základný vstupno-výstupný systém). Počítačový termín, ktorým sa označuje informačno-algoritmický systém riadenia počítača, zabudovaný „do železa“ (t.j. je jeho neoddeliteľnou technickou súčasťou), ktorý preberá na seba riadenie hneď pri jeho zapnutí [až do štartu operačného systému, ktorý potom prevezme riadenie]

7 Ak sa niekto nazdáva, že to tak nie je, tak prv než bude naliehať na svojom, nech pre začiatok dokáže, že magnetické a elektrostatické polia neexistujú. Táto úloha bude „jednoduchšia“.

8 Už spomínaná mačka Faňka, ako súčasť biocenózy domu, mohla z psychiky ľudí odčítať nápovedu k riešeniu úlohy samostatného vyjdenia na chodbu: treba otočiť kľučkou, a ako to urobiť svojimi mačacími silami si už domyslela sama.

9 V umeleckej literatúre je osobou, výrazne zosobňujúcou tento typ — gróf Piérre Bezuchov z románu „Vojna a svet“ [„Vojna a mier“ je chybný preklad], a špeciálne tej v podobe, v akej ho ukázal režisér S.F.Bondarčuk v rovnomennom filme: ustavičné hľadanie samého seba, ktoré ničím nekončí.

10 Či presnejšie povedané: Úrovňou svojej vlastnej mravnosti/nemravnosti podmienené záujmy. Aká úroveň mravnosti/nemravnosti, také záujmy. – pozn. prekl.

11 «Smutný Démon, duch vyhnanstva, lietal nad hriešnou zemou...», — počiatočné slová básne „Démon“ M.J.Lermontova. V publikovanom texte básne je prijatá forma slova Démon s veľkým písmenom.

12 Vyznačené kurzívou je reklamným sloganom „Pepsi“. A o tom, dať niečo dobré naspäť Životu, o tom „Pepsi“ a pivovarníci tupo mlčia.

13 Slogan kocúra Leopolda z rovnomennej série animovaných filmov.

14 Takto sa správajú myši v sérii animovaných príbehov o kocúrovi Leopoldovi.

15 Knihy G.P.Klimova „Protokoly sovietskych mudrcov“, „Knieža tohto sveta“ a ďalšie. Ich hlavným nedostatkom je nevzdelanosť samého G.P.Klimova v otázkach biológie a stavenie na takého čitateľa, ktorý zabudol alebo nechápe ani to, čomu ho učili v škole na všeobecnom kurze biológie. Analýzu «klimovščiny» možno nájsť v materiáloch Koncepcie spoločenskej bezpečnosti v práci VP ZSSR „O rasových doktrínach: neuplatniteľné, no pravdepodobné“.

16 Nie nadarmo sa vraví: „Dobré úmysly dláždia cestu do pekla“. „Dobrí ľudia“ chcú hlavne konať, no na následky NeMyslia. – pozn. prekl.

17 Citát z „Fausta“ J.W.Goethe, ktorý použil M.A.Bulgakov ako epigraf k románu „Majster a Margaréta“

18 «IMPERATÍV (z lat. imperativus — rozkazovací), žiadosť, príkaz, zákon. U J.Kanta v jeho „Kritike praktického rozumu“ ide o univerzálny morálny predpis, na rozdiel od osobnej zásady (die Maxime)» (“Veľký encyklopedický slovník”, elektronická verzia na kompaktnom disku r.2000).

 

Diskusní téma: Potrebujeme inú školu (17)

Kantův imperativ - oprava clanku

Standa | 22.07.2016

Autor článku (nebo autoři slovníku, z něhož čerpal a neověřil si to jinde) si možná trochu popletl Kantův kategoricý imperativ s mnohem starším podobným pravidlem, které hlásá mnoho náboženských i filosofockých systémů.
Kantův kategorický imperativ má totiž trochu jiné znění, než v článku uvádí.
kant říká:
„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“
"Jednej vždy podle zásad, po nichž můžeš zároveň požadovat, aby se staly obecnými zákony."
Něco mi tam nesedí

Jeník Jenislav | 21.07.2016

Zabýval jsem se otázkami rozdílu člověka od zvířete pohledem trošku jiných, ale v podstatě souladných evolučních principů a v určitém ohledu si myslím, že výše uvedený závěr není buď správný, nebo je opravdu velmi neforemně formulovaný. - Je to závěr, že člověka od zvířete odlišují priority a jejich hierarchie "čo je čomu podriadené".

Především bych upřesnil, že základním stavebním kamenem psychiky organismu jsou POTŘEBY (hmotný základ) a teprve poté vedle až stojí jejich vzájemné priority (procesní základ projekce hmoty/potřeb do vlastního jednání/chování organismu).

Člověk i zvířata mají své potřeby. Jejich priority jsou zajisté různé u každého zvířecího i lidského jednotlivce (hierarchie potřeb). Vyčlenit člověka jako druh, který jediný může nabýt určitou specifickou hierachii (priority) svých potřeb, znamená tvrdit, že takové specifické hierarchie nejsou zvířata (nikdy, žádná) schopny dosáhnout. Pro takové tvrzení těžko existují důkazy. Je to podle mne účelově přiohnutá argumentace, aby ta hranice někde byla vidět a konečně "vylezla".

Přestože nic není úplně jisté, mnohem více lze podle mne vidět, pozorovat a souhlasit s jiným klíčovým rozdílem mezi člověkem a zvířaty, který skutečně leží ve stejné oblasti - tedy v hierarchii potřeb. Svou podstatou je však poněkud jiný. Zvířata jsou schopna změnit svou hierarchii potřeb (a tedy následně poté své chování i stroj psychiky) pouze na základě hmotných vlivů a konkrétních zevních či vnitřních (hmotných, pozorovatelných) skutečností, na které změnou priorit svých potřeb reagují.

Člověk je jediný tvor na světě, který může a dokáže změnit své potřeba nebo jejich priority na základě výhradně vnitřní-nehmotné motivace. Rozumějme tomu tak, že pouze člověk si dokáže nejprve říct: "Teď se stanu lepším!" a pouze na tomto myšlenkovém základě svým vědomím začne následně zkoumat své potřeby a jejich priority, aby poté sám přijal a provedl opatření ke změně svých potřeb nebo jejich vzájemných priorit. Zvíře tohle udělá jenom tehdy, pokud se mu něco stane.

Jiným úhlem pohledu lze de facto totéž popsat tak, že pouze člověk se mezi živočišnými druhy vyznačuje tím, že je schopen cílevědomě změnit své potřeby a jejich priority pouze v důsledku úrovně poznání, které obsáhl, aniž by toto bylo již spojeno s konkrétními zevními či vnitřními hmotnými skutečnostmi, které by takovou změnu iniciovaly.

Ale pravdou je, že formulačně se v tom také ještě motám jako nudle v bandě. Chce to, aby si to ještě trochu sedlo a "vytříbilo se to".

Re: Něco mi tam nesedí

Pe-tri | 21.07.2016

Možná bude pro začátek stačit začít rozlišovat mezi potřebami a chtěními. Chtění pak začíná tam, kde jsou základní (předpogramované) biologické a sociální potřeby uspokojeny a ke slovu se v životě lidském dostávají nikoliv nutnosti, ale možnosti. Tady totiž do hry vstupuje prvek motivace, potažmo výběru, který rozhoduje o tom, jak s životem/darem/nesamozřejmostí každý jeden skutečně naloží.
P.

Re: Re: Něco mi tam nesedí

Jeník Jenislav | 21.07.2016

Ten zatrolený pojmový aparát!

Potřeba - nazíráno ryze biologicky - je jakýkoliv stav organismu, který tento detekuje a vnímá na vědomé či podvědomé úrovni jako suboptimální, a proto má tendenci jej svým chováním (motivovaným vědomě/podvědomě) odstranit. Tedy ono "chtění" jak popisujete, je už subsumováno v pojmu POTŘEBA, jak jsem jej zamýšlel a použil. Chtění jako pocit poňoukající k chování je vždy důsledkem existence nějaké biologické POTŘEBY ve smyslu molekulární nerovnováhy a suboptimálního stavu hmoty někde v organismu. Pojem potřeba, jak jste jej použil je poněkud užší a proto Vám umožnil vyčlenit a samostatně rozlišit chtění jako projev v podstatě jiných než předprogramovaných potřeb. Takže si nerozumíme, aniž bychom se nutně lišili. :-)

Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

Pe-tri | 21.07.2016

Člověk je IMHO uživatel uzamčený v biologickém stroji a v tomto pojetí jsou potřeby analogické k výrobcem stroje nutně vybavenému BIOSu/firmware a chtění potom uživatelem stroje volně/záměrně spouštěné aplikační programy. Nemám tedy za adekvátní, nerozlišovat tyto dva funkční módy. Osobně si myslím, že i KSB takto chápe člověka jako takového.
P.

Re: Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

Jeník | 21.07.2016

Těžko se mi v té polemice pokračuje, neb si nejsem jistý do jaké míry se liší jen naše slova, a do jaké to, co máme skutečně na mysli. Já se obávám, že si nerozumíme a potřeboval bych velký prostor to vysvětlit. Ten nemám, tak jen v základu:

Potřeba je každý (jakýkoliv) stav biomolekulární nerovnováhy či suboptima někde v organismu. Mohli bychom hovořit i o biomolekulární frustraci. Na existenci zjištěné potřeby organismus reaguje "tenzí" či "chtěním" tedy pocitem. To je už procesní záležitost. Pocit jej vede dále k rozhodování a rozhodnutí (vědomého nebo podvědomého) zda bude nějak reagovat či ne. (Zda se pokusí saturovat zjištěnou potřebu a nastolit lokálně stav biomolekulárního optima.) Pokud k reakci dojde jedná se o pokus o saturaci potřeby. Pokud k reakci nedojde, je intenzita potřeby buď ještě slabá, nebo k ní nedojde v důsledku jiných existujících potřeb organismu s vyšší prioritou své saturace.

Tento princip nelze "vtěsnat" do té vaší analogie s firmwarem a aplikačními programy. Má jinou povahu. Neexistuje lidský organismus a na něm nezávislý jeho uživatel. Lidský organismus je sám svým uživatelem. Ve Vámi použité analogii se uživatel nezmění spuštěním aplikačního programu. Lidský organismus se ale svým chováním biomolekulárně sám mění (stává se po materiální stránce jiným uživatelem nejen jiným biologickým strojem).

Ale jak říkám nedokáži to poprat v takto malém formátu a bez obrázků a schémat. Nicméně mi to pomohlo si ujasnit, v čem je háček při srozumitelné interpretaci té základní myšlenky.

Re: Re: Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

Pe-tri | 21.07.2016

Já Vám rozumím co píšete a jak to myslíte, avšak jádro našeho rozdílného pohledu na věc je v tom, že Vy nerozlišujete mezi uživatelem a nástrojem, já ano. Pro mě to jsou dvě samostatné "komponenty" žijící lidské bytosti, každá s principiálně jinou rolí/účelem/smyslem. Souhlasím s tím, že můj uživatel se spuštěním zvoleného aplikačního nezmění, nicméně změní se schopnosti/možnosti/filtry jeho nástroje - těla/biostroje a ty mu tak buď umožní víc a lépe účinkovat v okolné realitě anebo taky méně a hůř, právě v závislosti na tom, jakou aplikaci/povahu chtění uvede svoji vůli do praxe. A to je ta biomolekulární automutace o které píšete, která jde až na genetickou úroveň. Mutuje však biostroj, nikoliv uživatel, tomu se "jen" mění množnosti. A to navíc v této úvaze zanedbáváme vliv této mutace na okolí, který v důsledku změny parametrů biostroje znamená to, že tento se stává sympatickým/antipatickým/(ne)kompatibilním vůči jiným okolnostem a chtěním/záměrům, což se v konečném důsledku projevuje jako průběžné změny životních okolností, potažmo se tomu v KSB říká, že Bůh s námi hovoří jazykem životních okolností.
P.
ps. Díky za diskusi, ke které se můžeme v budoucnosti vrátit.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

Jeník | 22.07.2016

A - už rozumím.

V podstatě popisujete TĚLO (hmota) a DUŠI (hybatele hmotou i bez hmotného základu). Ale to poté můžete rovnou napsat, že rozdíl mezi člověkem a zvířetem je v tom, že zvíře právě nemá duši. Netřeba to mělnit a zamlžovat v hierarchii potřeb.

Tohle můj světonázor dnes nepojímá. Proto se nepotkáme a nelze si to moc odargumentovat. Já vycházím asi z víry v něco jako TĚLODUCHA. Tedy systém, kde hybatel hmoty má sám vždy hmotný základ, ale u člověka se dokáže osamostanit ve své funkcionalitě od závislosti na externích vlivech (hmotných inputech) a může jednat a reagovat již výhradně na stav a úroveň vlastního poznání.

Jak tady píše jeden pán pod námi: Člověk denně vůli ohýbá a překonává své základní potřeby. Nu ano, protože někde v něm vznikla jiná velmi silná potřeba tak učinit a její saturace má u něj vyšší prioritu než saturace zmiňovaných potřeb základních. U člověka zkrátka může vzniknout silná "výhradně člověčí" biomolekulárně však podmíněná potřeba postavit se svým biologicky vrozeným a přirozeně (zvířecky) získaným potřebám jen z toho jediného důvodu, že už poznal, že to je možné, a rozhodl se chtít tak učinit, aniž by jej k tomu cokoliv de facto nutilo.

Moc děkuji za vlastní posun úvah v tomto dialogu s Vámi.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

Pe-tri | 22.07.2016

Rádo se stalo, jsme přesvědčen, že právě k tomu jsou zdejší diskuse vhodné. Ale přece jen ještě zareaguji upřesňujícím komentářem. Opakovaně připomíná, že nejsem vykladačem KSB a říkám pouze vlastní chápání dané problematiky. Do jaké míry je kompatibilní s autory KSB je věc druhá.
V modelu zmiňovaný uživatel je skutečně principiálně jinou komponentou než biostroj. Ale až tak natvrdo nelze říct, že tito dva jsou od sebe oddělení a schopni samostatné existence. Už jsme to tady řešili nejednou a souhlasím s tezí, že uživatel/duch/vědomí nemůže být bez svého nosiče/těla. Je to evolučně podmíněně do konkrétní formy zrozená dvojice. Důležité je, že onen uživatel/duch/vědomí je podstatou božský tj. neměnný, kdežto biostroj/tělo je evolučně/biosféricky/dimenzionálně podmíněné a vždy je jeho forma/schopnosti kompatibilní/úměrně míře svobody uživatele/ducha/vědomí, se kterým je v daném životě spojený/spárovaný/součinný. V tomto modelu tedy není mezi formami života principiální rozdíl. Každá forma života je složena z uživatele/ducha/vědomí a jeho aktuálního nástroje/biostroje/těla. Míra svobody uživatele pak je dána mírou uvědomění si tohoto uživatele své božské podstaty, míry kooperace s Ním a tomu pak úměrně vybavenému tělu. Vyšší míra uvědomění automaticky znamená kvalitnější/dokonalejší nástroj/tělo. V tomto principu tedy není rozdíl mezi flórou, faunou a člověkem. Co je IMHO podstatné je to, že lidská evoluční úroveň umožňuje vědomě v průběhu lidského života pracovat na své evoluci/zdokonalování (uživatel stoje začíná tím, že se se strojem přestane identifikovat a začne ho chápat a učit se používat jako svůj nástroj k pokroku/automutaci), což je právě předmětem rozvoje vědomí/psychiky lidského jedince a co je i popisováno v KSB jako různý typy stoje lidské psychiky.
I já Vám děkuji za diskusi a jsem rád, že byla plodná.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

Sio | 22.07.2016

"souhlasím s tezí, že uživatel/duch/vědomí nemůže být bez svého nosiče/těla"
Vida, na tom bychom se téměř shodli. I na zbytku. Co ve mě vyvolává otázku:
"Vyšší míra uvědomění automaticky znamená kvalitnější/dokonalejší nástroj/tělo. V tomto principu tedy není rozdíl mezi flórou, faunou a člověkem."
Znamená to, že míra uvědomění je stejná u psa a člověka nebo že člověk má dokonalejší tělo? Co vůbec pod pojmem "dokonalejší tělo" máte na mysli?
Parafrázuje otázku z átmavičáry. Pokud mi budou chybět obě nohy i ruce, téměř veškeré vnitřní orgány, kromě mozku a budu na přístrojích, jsem to stále já? Odpověď zní ano. Mohu li v tomto stavu mít velmi vysokou míru uvědomění - jak se to slučuje s tím, že bych měl mít dokonalejší tělo?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

Pe-tri | 22.07.2016

Tak samozřejmě že člověk má dokonalejší tělo než zvíře a zvíře zas dokonalejší než rostliny a ty zas lepší než minerály. S dokonalostí biostroje rostou i "vyjadřovací, pohybové, komunikační, etc" možnosti bytosti a spolu s tím i odpovědnost a "dospělost" v konání. Dokonalejší tedy nejen ve smyslu strukturální složitosti, ale i ve smyslu kvality jednání ve vztahu k okolí, tedy sociálnímu a tvůrčímu jednání.
Zvyšující se míra sebeuvědomění/sebepoznání vede k osvobození svého vědomí/ducha/uživatele z "vězení" aktuální formy biostroje/těla. Je to předzvěstí toho, že příští vtělení tohoto vědomí/ducha/uživatele bude provedeno do dokonalejší formy biostroje/těla. V jednou už zrozeném těle nelze (za standardních okolností/tj. bez účasti HNR) uvažovat o zásadních formálních mutacích biostroje. Potenciál navýšení míry sebeuvědomění se zhodnotí při příštím vtělení. Není proto rozpor mezi poškozením biostroje a úrovní sebeuvědomění. Takto hypoteticky poškozený jedinec prostě jen nebude v tomto vtělení dále schopen využívat všech schopností poškozeného biostroje/těla. Někdy je invalidita (či jiné funkční limitace) dokonce podpůrným prostředkem k navýšení sebeuvědomění (čtěte Toulky po hvězdách od Jacka Londona).
A aby nebylo mýlky, při smrti se uživatel/duch/vědomí sice odděluje od svého mrtvého biostroje/těla, což vypadá jako rozpor s axiomem, ale není, protože oddělení ve skutečnosti probíhá pouze od nejhmotnější vrstvy biostroje a duch/vědomí/uživatel může po nějakou dobu fungovat v součinnosti s tímto "nekompletním" tělem. Ale jen po určitou dobu (jakási dovolená:), po které se opět musí (většinou, o to totiž právě jde aby dál už nemusel - člověk musí, Člověk nemusí) vtělit do nějaké hmotnější/více omezující, limitující formy biostroje oproti formě "na dovolené na - druhé straně". Faktická nová forma biostroje pak je kauzálně svázána s onou výše zmíněnou, evolučně průběžně dosaženou mírou/stupněm sebeuvědomění. Odpovědnější/užitečnější BOHULIBÉ chování v předchozí formě přináší lepší/lehčí/dlouhodobější formu v příštím vtělení.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

petržlen | 22.07.2016

Z čoho vyplýva dočasnosť pobytu „na dovolené“ a nutnosť nového vtelenia?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

Pe-tri | 22.07.2016

Z nedosažení dostatečné míry sebeuvědomění a z toho pramenící jednání nedostatečně zkoordinované s Božím záměrem ve stávající formě/tělu//biostroji. Biostroj se opotřebovává, takže nastává nutnost výměny, nového vtělení dle dosažené evoluční úrovně - míry sebepoznání a z ní pramenící (ne)adekvátní jednání.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

Sio | 24.07.2016

Pokud připustím reinkarnaci, není důležitý sám fakt, že při každém novém vtělení začínáme znovu, v jiné roli, v jiném prostředí atd.? To není totéž, jako kdybychom měli neopotřebovatelné a nesmrtelné tělo. Obávám se, že smrt je v těle zakódovaná, že máme v tom biostroji nějaké to "kurvítko", které řekne v určitém okamžiku - A dost! Nesmrtelnost brání evoluci, řekl bych.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

Pe-tri | 25.07.2016

A co princip spravedlnosti ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

Sio | 25.07.2016

Ten je snad odražen v tom, do čeho/koho (jak zpívá Vysocij, znáte?) a do jakého prostředí je člověk reinkarnován. Já chápu reinkarnaci jako proces učení. Pokud člověk/duše opravdu projde několik životů v různých pozicích, mělo by jí to umožnit něco pochopit. Jako by chodila do (dobré) školy a každý život byl lekcí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

Pe-tri | 25.07.2016

V principu ano, vývoj jako učící se proces, jenže v tom je háček. Spočívá v tom , co známe jako vstupování na staré hrábě, čili recyklace či osvojování si omylů. Za standardních okolností (a tím myslím bez "zavirování evolučního prostředí činností GP") by každému mělo stačit několik nemnoho inkarnací na Zemi, aby se tu naučili celou škálu způsobů existence (od maximálně úkorných až po ty plně altruistické) a rychle skončili jako Člověci jednající v řečišti Božího záměru. Bohužel, environment je cinknutý a proto se tu většina ztraceni motáme dokola, Minotaura nenacházejíce a co víc, ani ho nehledajíce, natož nad nim vítězící. Ale to už se začínám opakovat.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

petržlen | 25.07.2016

Čo viete o Božom zámere a možnostiach jeho splnenia?
Prostredie „cinkajú“ sami ľudia – niektorí – a iní, ako napríklad VP SSSR alebo táto komunita, sa ho snažia naprávať.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

Pe-tri | 25.07.2016

Je to stále dokola. K Božímu záměru stačí pro začátek vědět, že by každý měl ze sebe udělat Člověka. Než říct, že prostředí utvářejí lidé by přesnější bylo říct, že prostředí utvářejí všechny živé bytosti. Osobně nikomu nepřisuzuji kolektivistické tendence. Světu dnes vládnou osobní zájmy, což je jádro pudla. Do skupin se jednotlivci přidávají jen když usoudí že je to v jejich zájmu, bohužel zhusta mylně chápající, co je v jejich skutečném zájmu...
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

petržlen | 26.07.2016

Súhlas, že „jádro pudla“ je sebectvo. Mám trochu pochybnosti, či KSB je proti sebectvu dostatočná výzbroj, ale inak tuším hovoríme o rovnakej podstate inými slovami.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

Sio | 26.07.2016

Nemyslíte, že i přidržováním se tlustých knih KSB můžete nastupovat stále na stejné hrábě? Obvykle se to stává lidem, kteří jsou připoutáni k nějaké ideologii (já vím, budete tvrdit, že KSB není ideologie, ale tady vidím mnohé příznaky, že je takto chápána).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

Pe-tri | 26.07.2016

KSB hrábě identifikuje, čímž umožňuje svým čtenářům/studentům, ukončit tuto neblahou recyklaci omylů. Jestli se někdo poučí či nikoliv je už věc druhá. Je jasné, že adekvátní chápání KSB není věc triviální a vyžaduje určitou životní zkušenost a vědomostní bázi. Takže se jistě může stát, že si někdo KSB do polohy subjektivní ideologie obsadí. To ale něco vypovídá o takovémto jednotlivci, nikoliv o KSB.
P.
ps. Ty knihy nejsou tlusté proto, že se autoři neumí pregnantně vyjadřovat nebo se zbytečně opakují, ale proto, že obsahem je KSB skutečně velmi objemná/širokopásmová, ostatně, jak se smysluplný a rozumný světonázor sluší a patří.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

Eva | 22.07.2016

Tak samozřejmě že člověk má dokonalejší tělo než zvíře
...................................
Člověk má dokonalejší pouze mozek a ruce. Jinak nevím co může mít dokonalejší než zvíře, to co nás odlišuje od zvířat je právě mozek, myšlení, nedokážeme přežít bez oblečení v chladu ani nedokážeme dlouho přežít bez přísunu energie.
Mozek člověka má velkou spotřebu energie na rozdíl od zvířat, právě z důvodu jeho unikátních vlastností.
A spousta lidí špatně snáší uvěznění ve vlastním těle, tvrzení, že je jen biostroj je dost cynické. Pokud se nemůže člověk hýbat, je to utrpení i pro mozek, viz fantomové bolesti....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

Pe-tri | 22.07.2016

Jak byste definovala tělo ? To že člověk NENÍ pouze biostroj je jádrem mého vyjádření, jak jste k dospěla k opaku ? O utrpení zde nebyla řeč. Nikdo si zajisté nemyslí, že fyzický život invalidů je to pravé ořechové. To však nic nemění na skutečnosti, že psychický život tím může nabýt nových rozměrů.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

anonym | 22.07.2016

[osobní rovina, smazáno]

Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

petržlen | 21.07.2016

Tzv. „hierarchia potrieb“ je relatívne úspešný pokus o zakrytie pravdy nepravdou, o jej falzifikáciu.

Zamyslel sa niekto nad tým, že vôľou dennodenne ohýbame aj svoje najzákladnejšie „potreby“?

Aký je mechanizmus pôsobenia „potrieb“? Nereaguje človek až na pocit, ktorý potreba vyvoláva, čiže na viac či menej „nepríjemný stav“?

Re: Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

Sio | 22.07.2016

Člověk může mít velmi nepříjemný pocit, když musí lhát. A přitom když řekne pravdu, bude ho to stát třeba i život. Přesto jsou lidé, kteří přesto řeknou pravdu. Tato potřeba byla silnější, než uspokojit základní potřeby.

Re: Re: Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

petržlen | 22.07.2016

…čím vlastne potvrdzujete, že človek reagouje na pocity. ;-) Potreba môže byť rámec, „nádoba“ s pocitmi – príjemnými aj nepríjemnými. Čas od času „hodí“ nejaký pocit do vedomia a človek naň môže odpovedať.

Chvályhodné je, že si uvedomujete aspoň neplatnosť Maslowovej „hierarchie potrieb“.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

Sio | 22.07.2016

Já půjdu ještě dál. Mnozí lidé si myslí, že nejdůležitější jsou peníze a popřípadě majetek. Jenže je to jinak. To, co chceme, jsou kladné pocity. Peníze a majetek jsou jen prostředky, které umožňují si pocity opatřit. Kupovat krásné věci, jíst to nejlepší jídlo, souložit s nejkrásnějšími ženami, cítit moc ... atd.
Problém je v tom, že to jsou pocity dosti povrchní a jako takové většinou omrzí. Hledání nového a lepšího tak, kde není, potřeba nových a intenzívnějších pocitů za peníze může vést ke zvrácenostem.
Na druhé straně, člověk se může naučit své pocity do značné míry ovládat a cítit se velmi dobře i bez peněz a majetku. Dokonce líp, než s majetkem. Je to o poznání této reality a práci na sobě.
Pak je tu ještě jeden problém. Suma kladných a záporných pocitů je nulová. Když to řeknu zjednodušeně, ten, kdo dlouho polohladověl daleko víc a intenzívněji prožije radost z dobrého jídla. Ale nechci, aby to vyznělo tak, že radovat se může člověk jen z tělesných požitků.
Moudří lidé se snaží o vyrovnané pocity a duševní stabilitu. Na svou tělesnou stránku se dívají s nadhledem, jako na nosič duše (informace). A zvláště moudří lidé se po výcviku dokáží odpoutat od tělesných potřeb. Tedy nenechají se jimi ovládat.
Jak jeden z nich řekl. Pokud je člověk připraven kdykoli vše ztratit (odpoutat se), naopak vše získá.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

petržlen | 23.07.2016

Tie „kladné pocity, ktoré chceme“ – nie sú to často chúťky/chtíče?
Inak súhlas až na tú „nulovú sumu“. Norbert Lichtner to raz vo vysielaní Slobodného vysielača vyjadril na základe vlastnej skúsenosti inak, že keď človek inému spôsobí nepríjemné pocity, nepríjemné pocity sa mu vrátia v rovnakom množstve. Ak inému spôsobíme napr. radosť, vráti sa nám radosti oveľa viac.
Keď múdry človek prežíva radosť, zakalí si ju niečím, aby tým odvrátil sklamanie alebo iný nepríjemný pocit, ktorý „bude musieť prežiť“ v budúcnosti? Nebude to s tou vyrovnanosťou a stabilitou trochu inak? Zvyšok súhlas.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

Sio | 23.07.2016

Samozřejmě, pocity mohou být různé, včetně choutek a chtíčů. Tady se už vzdalujeme od diskuse o pocitech obecně k jejich morálnímu hodnocení. Jistěže pocit sadisty, který někoho mučí a prožívá přitom extázi není morálně přijatelný, když to přeženu. Pokud umíme vytvořit v druhém člověku kladné pocity, třeba radost, může se na tom stát závislým a jistěže nás bude považovat za krásného sympatického a zábavného člověka, dokonce i když obecně může být realita jiná.
Samozřejmě nejde o to, kalit si radost. Mozek je prostě uzpůsoben tak, že nemůže být stále v radostné extázi, to jsem chtěl říct. Pokud má velmi mnoho příjemných podnětů, posune se mu "práh radosti", stejně tak když prožívá často a hodně bolesti, posune se mu "práh bolesti".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

petržlen | 25.07.2016

Túžime po tom, aby sme boli čo najčastejšie a najdlhšie v radostnej extáze.
Otázka posúvania prahov je trochu komplikovanejšia. Na prvý pohľad SA posúvajú, ale v skutočnosti je za posunutím vždy nejaká vôľa. Ak sa prah posunie, tak to vlastne znamená, že tomu predchádzala nerovnováha medzi kladnými a zápornými pocitmi, na čo som sa snažil poukázať.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

Sio | 25.07.2016

Já posouvání prahů považuji za adaptivní proces který je odpovědí našeho organismu na změny prostředí. Například na vojně (proti mé vůli :-) se posunul práh vnímání chladu. Teplotu 15°C jsem považival za skvělou, pokud nebylo pod nulou, nepotřeboval jsem rukavice. A to proto, že jsme cvičili stále venku, myli se výhradně studenou vodou a spali v místnosti, kde bylo v 21 hod +7°C a k ránu +3°C (poctivě změřeno, stěžovali jsme si), protože topit se v zimě v noci nesmělo aby nedocházelo k otravám CO. Na cvičení se to hodilo při zakopávání BVP přes noc při teplotě -15°C a spaní ve stanu na zemi, kde byly uprostřed malé buržujky.
Jo i vojna byla určitou výchovou, která dnešním klukům dost chybí...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Něco mi tam nesedí

petržlen | 26.07.2016

Tak tak, na vojne človek zistil, že jeho telo zvládne viac, ako si dovtedy myslel. My sme mali trochu miernejšie podmienky, na cvičení iba nejaké dva týždne v lete a dva v zime, ani „bevko“ sme nemuseli zakopávať, ale inak gumáreň neuveriteľná: „Robte tak, aby dobre bolo!“ :-D
Bolo to proti našej vôli, ale vôľa za tým bola vždy nejaká – veliteľov hierarchicky až po úroveň ÚV a FZ.

preklad

tulo | 20.07.2016

kniha „O rasových doktrínach: neuplatniteľné, no pravdepodobné“ sa nechysta prekladat? som zvedavy na tu analyzu klimovstiny a i celkovo v suvislostiach s imigraciou by to mohlo byt zaujimave citanie

Re: preklad

Hox | 21.07.2016

Jen pokud se vybere v anketě na další financovaný překlad.

Re: Re: preklad

tulo | 22.07.2016

ach nech zije demokracia :D myslim ze v tej ankete skoncila na poslednom mieste

Re: Re: Re: preklad

udo | 23.07.2016

urob vlastnu iniciativu tulo.
kamosov, znamych.. a keď nenájdete prekladatela samy,
dajte to tu na forum, ako temu dna (myslim, ze Hox a spol budú suhlasiť) a mozno sa niekto nájde.
Ak sa vyzbierate, asi skor aj prekladatela najdete.
Malokto si moze dovolit ten luxus zadarmo,
alebo symbolicku sumu prekladat.
priestoru na dalsie komunitne akcie je tu myslim dost.
je to predsa jednou z uloh tohto fóra, stránky

Vyskúšajte si to, pokecajte s kamosmi..ked vhodna prilezitost bude, aby ma výlete "reč nestála" :)

Přidat nový příspěvek