Potrebujeme inú školu (16)

Potrebujeme inú školu (16)

19.7.2016

předchozí část

 

...

Otázka štvrtá: Vari nerozumná Príroda šialene a bezcieľne splodila biologický druh «Človek rozumný»?

V podstate je to otázka o existencii Rozumu, ktorý vytvoril tento algoritmus rozvoja biosféry, zahrňujúceho do seba aj vznik druhu «Človek rozumný»; a druhá strana tejto otázky je vec predurčenia človeka v tomto algoritme a tiež odplata pre ľudstvo a každého človeka za odkláňanie sa od tohto predurčenia.

Niektoré vierouky nazývajú tento Rozum — Bohom, Tvorcom Vesmíru a všetkého čo v ňom je, Všemocným; iné vierouky, ktoré popierajú akt tvorenia Vesmíru Bohom, zbožstvujú Vesmír (Prírodu)1; tretia vierouka, zastúpená vedeckým vnímaním a chápaním sveta, uprednostňuje sa tváriť, že jedinou rozumnou bytosťou je len človek, a okolo neho vládne úplná absencia akejkoľvek formy myslenia jak v prítomnosti, tak aj v minulosti2.

Inými slovami, vyššie povedané o možnostiach pôvodu jednotlivých druhov živých organizmov znamená, že aj druh «Homo sapiens» vznikol naraz ako celé pokolenie v priebehu života jednej alebo viacerých (nie mnohých) generácií druhu-rodiča, ako aj všetky ostatné, dostatočne vysoko rozvité biologické druhy. Druh «Človek rozumný» vznikol ihneď v princípe takým, akým sa poznáme, hoci v priebehu celého svojho ďalšieho života sa menil v procese prirodzeného výberu, ktorý do seba (vo vzťahu k «Človeku rozumnému») zahrňoval aj zložku podmienenú kultúrou, vytvorenou samotnými ľuďmi; v tejto zmene pokračuje i dnes.

A rozumnosť Človeka (jak osôb, tak aj celého druhu), myslenie ktorého sa skutočne odlišuje od myslenia ostatných hmotno-telesných živých bytostí v biosfére Zeme, predpokladá cielený charakter týchto zmien, podriadený vôli samotných ľudí v určitých objektívne existujúcich medziach.

Takže po tom, čo je v učebniciach biológie opísaný mechanizmus prirodzeného výberu a práce chromozomálneho aparátu dedičnosti a variability, v učebnici spoločenskej náuky nie je viac potrebné písať: «Vzpriamená chôdza, stavba mozgu, obrys tváre, tvar rúk — to všetko je výsledkom zmien, prebiehajúcich veľmi dlhý čas (milióny rokov)», — majúc tým na mysli životnú adekvátnosť hypotézy Ch.Darwina o evolučnom pôvode druhov cestou prirodzeného výberu v procese zmeny pokolení.

Milióny rokov mohli byť algoritmike rozvoja (nesenej biosférou Zeme) potrebné k tomu, aby v nej druh «Homo sapiens» mohol vzniknúť, avšak tento vznikol naraz (v historickom časovom meradle). Pričom ako bolo preukázané v 6.kapitole „Historická veda a ľudsko-spoločenská náuka: súvislosti“ dnešná globálna civilizácia nie je prvou globálnou civilizáciou na Zemi.

Pokiaľ však:

 • učebnica biológie obsahuje v sebe dve skupiny informácií, ktoré sa navzájom vylučujú,

 • a učebnica spoločenskej náuky, odkazujúc sa na kurz biológie, predpokladá pravdivosť oboch týchto skupín informácií,

 • no a ešte pritom rozpráva aj o stavbe ľudského organizmu tak, že aby bolo možné s ňou súhlasiť, žiak musí vypnúť pravú hemisféru mozgu a zabudnúť všetko, čo vie z druhých zdrojov (vrátane učebníc fyziky, popri všetkých ich nedostatkoch),

— tak takúto učebnú metódu treba označiť ako spoločensky nebezpečnú a škodlivú.

Avšak práve takýmto spôsobom, rozbíjajúc vzájomné prepojenia medzi informáciami, dávajúc dohromady chybné a vyslovene lživé informácie spolu s pravdivými, súčasná ruská škola mení každého žiaka, ktorý toto všetko vníma bez spätného prehodnotenia v korelácii so životom ako takým, na subjekt, ktorého vnímanie a chápanie sveta je rozdrobené na izolované a vzájomne konfliktné fragmenty; ktorý nedokáže myslieť samostatne; preto od tohto vnímania a chápania sveta nie je už ďaleko k otvorenej schizofrénii, s ktorou si dnešná psychiatria poradiť nevie. A tí, ktorí sú schopní odhaľovať hlúposť v školských učebniciach, sa neodvratne ocitajú v konflikte so školou ako spoločenským inštitútom stelesneným zlými učiteľmi tejto školy: t.j. historicky sformované školstvo na báze pseudo-humanistických táranín o človeku neguje svojich najlepších žiakov (v mravno-psychickom zmysle) alebo «na nich v plnom (učebnom) rozsahu tlačí» aby sa:

 • stali takými «ako všetci», t.j. vo väčšej či menšej miere zlými v mravno-psychickom ohľade;

 • alebo sa mravno-psychicky zlomili, t.j. aby pod tlakom systémových požiadaviek potlačili svoju vlastnú podstatu, súhlasili s hlúposťou a vyloženým klamstvom, a stali sa spodinou spoločnosti.

Azda potrebujeme takú školu, v ktorej výučba dieťaťa (potencionálne zdravého v mravnom, psychickom a intelektuálnom aspekte) vedie k tomu, aby sa stal cynikom, pokrytcom, slabomyseľným, schizofrenikom, alebo neznalým nevedkom?

A preto pri hĺbavom prečítaní celkovo len jedného paragrafu učebnice „Úvod do spoločenskej náuky“ vzniká želanie:

 1. Zmeniť Ruskú akadémiu vzdelávania (RAV) na Ruskú pedagogickú spoločnosť, ktorá by nemala oprávnenie udeľovať si akékoľvek vedecké a čestné tituly a hodnosti.

 2. Zlikvidovať Vyššiu atestačnú komisiu3 (VAK) a anulovať všetky kvalifikačné diplomy vydané ňou v minulosti, aby sa nemnožili ctižiadostivci, ktorí robia škodu jak vede, tak aj technike i celej spoločnosti.

 3. «Rozohnať» súčasný personál Ministerstva vedy a vzdelávania RF4 a prijať nových na osnove konkurzu.

 4. Všetkých parazitujúcich na vede a vzdelávaní z VAK, RAV, Ministerstva vzdelávania povinne zamestnať na nízkych pracovných pozíciách v cestnej a občianskej výstavbe, aby život priemerného človeka poznali nie iba z kníh, ale pocítili ho na svojej vlastnej koži a začali uvažovať adekvátne reálnemu životu, a nie odtrhnuto od neho pod vplyvom knižných poznatkov a vyložených nezmyslov.

A toto želanie nie je prejavom agresivity rozhnevaných závistlivých hlupáčikov-smoliarov, čo sa nedokázali prekliesniť medzi legitímnu „intelektuálnu elitu“ spoločnosti, ale pramení zo slobodného racionálneho porovnania textu učebnice „Úvod do spoločenskej náuky“ a faktov známych zo života, iných učebníc a publikácií v tlači.

Jednako, ak by sme ihneď začali uskutočňovať tieto miery, v mene starostlivosti o deti, nič dobrého z toho nevzíde5. Na ich uskutočnenie,

 • po prvé, je potrebný kádrový korpus, ktorý musí byť pri moci a musí byť spôsobilý realizovať konkurzný výber uchádzačov o prácu vo svojej vlastnej zostave a v systéme výchovy a vzdelávania národa, fungujúci na iných princípoch, nie tých, historicky sformovaných a reprodukovaných zo zotrvačnosti aj dnes;

 • po druhé, ak by sa takýto kádrový korpus už v orgánoch štátnej moci aj nachádzal, tak ak sa majú tieto miery uskutočniť «zhora» diktátorským nariadením, spoločenská prospešnosť týchto mier bude nepochopiteľná pre mnohých a mnohých ľudí, ktorí tento krok budú vnímať ako akt despotizmu, inkvizítorské prenasledovanie vedeckých a administratívnych kádrov, vyrovnávanie si osobných účtov a pod.

To znamená, že všetok vyššie opísaný a ďalší profesionálne organizovaný idiotizmus v oblasti vedy a vzdelávania možno bezbolestne vykoreniť len, idúc «zdola», výchovou nových pokolení, ktoré sa stanú nositeľmi kvalitatívne inej kultúry, zahŕňajúcej do seba aj subkultúru pedagogickej činnosti:

 • Platónova „definícia“, vo vzťahu k sebe samému, bude mravne neprijateľnou pre každého človeka budúcej kultúry, pretože každému v nej bude jasné, prečo Diogenes chodil po Synope s lampášom a v čom spočíva ideál Človeka, ktorý musí byť stelesnený v každom členovi spoločnosti;

 • Každý v nej sa bude hanbiť, ak jeho osobnostné charakteristiky budú tak či onak zapadať do Platónovej „definície“ toho, čo je to „človek“.

 

V zostave týchto pokolení sa zrodia nové vedecké a riadiace kádre, ktoré budú chápať, že k samoriadeniu spoločnosti sú nevhodné akadémie a vyššie atestačné komisie, ministerstvá a ďalšie štruktúry, skompletizované od života odtrhnutými byrokratmi — naprogramovanými biorobotmi/zombi — a jednoducho darebákmi, pre ktorých je kolobeh dokumentov prácou6, a nie prostriedkom na zabezpečenie kolektívnej činnosti ľudí v spoločnosti. A ľudia týchto pokolení, vstupujúci do vedy, do štátnej moci a biznisu, vyjadrujúci svoj svetonázor v činoch, budú sami sabotovať a anulovať byrokratické aktivity spomenutých, ale aj iných zariadení podobného typu, a mnohé z nich zrušia pre nepotrebnosť. Avšak v politicky aktívnej spoločnosti, chápajúcej potrebnosť týchto mier, to už nebude vyvolávať žiadne námietky.

Mravný a svetonázorový rozvoj spoločnosti je sám osebe rozvojom kultúry. Tento však musí byť pred reformami v predstihu, aby samotné reformy neskrachovali a nezdiskreditovali svojou podstatou správne a životu adekvátne idey, vložené do týchto reforiem.

Zatiaľ je treba prežiť to, čo tu máme, chápajúc, že jediná okolnosť zmenšujúca vinu akademika a podriadeného mu autorského kolektívu, a tiež školstva celkovo ako spoločenskej inštitúcie, spočíva v tom, že oni sami sú obeťami chybnej výchovy a zombírujúcej pedagogiky minulých rokov, programujúcej psychiku detí k neschopnosti myslieť a zahlcujúcej pamäť mixom všemožných hlúpostí pomiešaných s vedomosťami vhodnými na použitie v hotovej podobe.

Predsa len, bez ohľadu na to, čo píše akademik a podriadený mu autorský kolektív v učebnici „Úvod do spoločenskej náuky“, treba ešte vniesť svetlo do ním dotknutých otázok v 1. paragrafe učebnice a pochopiť, kto je to Človek: od čias Diogena prešlo mnoho storočí, takže je už načase odhaliť ideál človeka a uviesť ho do života.

 

-pokračování-

 

1 Takáto vierouka sa nazýva «panteizmus».

2 Nedochádza im, že ak vytvoria umelý intelekt, tak je to možné len na osnove poznania všeobecných prírodných zákonov, ktorých fungovanie nie je ohraničené ani splodením ľudského intelektu, ani ich vlastnými projektmi tvorby umelého intelektu.

3 Orgán ktorý udeľuje vedecké hodnosti kandidátov a doktorov vied.

4 Od 9. Marca 2004 bolo Ministerstvo vzdelávania zrušené, a vošlo do zostavy „Ministerstva vzdelávania a vedy RF“ ako „Federálna služba pre dohľad v oblasti vzdelávania a vedy“. Novým ministrom vzdelávania a vedy sa stal Andrej Alexandrovič Fursenko. Ministerstvo má podriadené dve služby a dve agentúry: Federálna služba pre duševné vlastníctvo, patenty a ochranné známky; Federálna služba pre dohľad v oblasti vzdelávania a vedy; Federálna agentúra pre vedu; Federálna agentúra pre vzdelávanie.

(Z článku na stránke NEWSru.com, 9.marca 2004: http://txt.newsru.com/russia/09Mar2004/mini.html).

5 Hoci, VAK (Vyššiu atestačnú komisiu) možno zrušiť už dnes a akadémiu vied právnicky prirovnať k spoločenským organizáciám, formujúcim sa na osnove záujmov ich účastníkov.

6 Teda len obyčajným zdrojom príjmu, bez toho aby chápali sociálny prínos svojej práce pre štát a spoločnosť. – pozn. prekl.

 

Diskusní téma: Potrebujeme inú školu (16)

Dopustenie?

petržlen | 21.07.2016

Predpoklad „dieťaťa potencionálne zdravého v mravnom, psychickom a intelektuálnom aspekte“ mi pripadá hodne silný. Ak sa takáto čistá nádoba v postupe výchovy a vzdelávania napĺňa všakovakým myšlienkovým odpadom, dá sa to považovať za „Dopustenie“, ktoré spomenul Hox nižšie? Neznamenalo by to, že HNR si takto napĺňa „záchytnú zónu“, ktorá je mimo „Zámer“?

Re: Dopustenie?

Sio | 21.07.2016

Podle mého názoru HNR stvořil systém, zavedl pravidla a "pustil" to, ať to jde svou cestou. Nechal tomu maximální volnost. Možná snad, v případě, že by hrozila jeho destrukce, provedl nějaké korekce. Vůbec se nezabývá tím, co se komu dostane výchovou do mozku, co je odpad a co ne.

Re: Re: Dopustenie?

petržlen | 21.07.2016

Pomazaného neuznávate? Odkiaľ berú proroci svoje proroctvá? Vymýšľajú si?
Mám empirickú skúsenosť, že mu osud Stvorenia nie je ukradnutý. O tomto svedčí napríklad Mat 10:29–30.

Re: Re: Re: Dopustenie?

Sio | 22.07.2016

Nemyslím, že je mu osud jeho výtvoru ukradený. Ale je to jako s dětmi. Pokud je vychováváte tak, že je neustále sledujete, naplánujete jim každý krok, vychováváte nesamostatné lidi s duší otroka. Umí poslouchat, ale už nic jiného. Podle obecných měřítek hodné dítě. Myslím, že HNR to spíše celé pozoruje a zasahuje jen když to jinak nejde. Pro něj by nebyl problém stvořit Vesmír, který by fungoval deterministicky, jako dobře namazaný hodinový stroj. Všichni lidé by byli hodní a vyspělí hned od začátku a nebylo by co zlepšovat. Tak jako s hodinkami. Běží a nikdo je nijak nemění, jen se buď natáhnou nebo vymění baterky. Ale to by asi bylo pro HNR nezajímavé, ne?

Re: Re: Re: Re: Dopustenie?

Hox | 22.07.2016

Sio, můžeš tu laskavě přestat šířit svoje výmysly a nesmysly? Chci se domluvit po dobrém, protože tu hrozí, že kolemjdoucí budou tvoje deformace považovat za pozici KSB, což je něco, co skutečně nechceš, pokud jsi při smyslech.

Až skutečně pochopíš alespoň základní principy a pozice, na kterých KSB stojí, a nebudeš každou druhou větou představovat svoje výmysly jako obsah KSB, tak si tu diskutuj podle libosti. Do té doby při té míře, v jaké si tu přítomný, tě budu nucen mazat, pokud to bude (opět) mimo.

Jinými slovy. Jestli tu chceš diskutovat o KSB, musíš alespoň něco chápat. Není to otázka názorů, s kterými se dá souhlasit nebo ne, ale nevědomosti a samolibosti, se kterou tu prezentuješ své "moudra", které podle tebe mají nárok na pozornost publika, ačkoliv to často vypadá jako když se někdo s neúplnou znalostí abecedy dere opravovat L.N.Tolstoje a vysvětlovat mu, kde to má blbě.

Tyhle stránky existují proto, aby materiály KSB, nemající zatím obdoby, byly volně přístupné ke studiu, nikoliv aby se tu k nim vyjadřovali lidé, kteří nepovažují za nutné se s nimi seznámit.

Re: Re: Re: Dopustenie?

Sio | 22.07.2016

K těm prorokům. Čas je špatně probádaná veličina, možná je jen odvozená a neexistuje jinak, než v našich myslích, jako měřítko změn. Minulost, přítomnost i budoucnost je tím pádem už někde zaznamenána. A pak není vyloučeno, že člověk má nějaký šestý smysl, který mu umožňuje občas alespoň trochu do těch záznamů nahlédnout. Někdo může vidět záblesky minulosti, jiný zase budoucnosti. Například včely a mravenci tvoří jeden "stát" a jsou specializovaní. Proč by lidé nemohli mít takové "specializované" jedince, obdařené smysly navíc? Třeba má jejich mozek jen schopnost propočítat alternativy a vidět pravděpodobné následky toho, co je dnes a v minulosti? Na podvědomé úrovni, samozřejmě.

Re: Re: Re: Re: Dopustenie?

Hox | 22.07.2016

Děláš si legraci?

Re: Re: Re: Re: Dopustenie?

Hox | 23.07.2016

Ozývám se takovým způsobem proto, že ten příspěvek je zhruba adekvátní tomu, kdyby někdo na fóru fyziků o teorii relativity napsal "A kdoví, možná existuje časoprostorové kontinuum a gravitace je způsobená jeho zakřivením?"
Právo nevědět má každý, právo nevědět a hrát si na znalce nemá nikdo.

Re: Re: Dopustenie?

Hox | 22.07.2016

> Podle mého názoru HNR stvořil systém, zavedl pravidla a "pustil" to, ať to jde svou cestou.

To zcela zásadně neodpovídá faktům, paměti ani zkušenosti lidstva, projev arogance, nevnímavosti k realitě a zkušenostem jak osobním, tak kolektivním.

Re: Dopustenie?

petržlen | 22.07.2016

K predchádzajúcim pridám ešte jednu otázku: Nenaznačuje to, že okrem „Zámeru“ (opísaného v KSB) má Boh aj iné zámery?

Re: Re: Dopustenie?

Hox | 22.07.2016

V jakém smyslu, *proboha*, je Záměr HNR "popsaný" v KSB? Jsi při smyslech?

Re: Re: Re: Dopustenie?

petržlen | 23.07.2016

Prepáč, keď si nižšie tak zasvätene písal o Zámere a Dopustení, myslel som, že to máš z KSB. Ak je Zámer opísaný niekde inde, rád by som si to prečítal.
Ak prehliadneš zátvorku z mojej otázky, odpovieš na ňu?

Re: Re: Re: Re: Dopustenie?

Hox | 23.07.2016

2+2 = 4 je podle tebe taky z KSB?
Co se týká KSB, je napsáno jen že Záměr existuje, není tam jeho popis ani žádný pokus o jeho popis.
Otázka je nesmyslná samou svou podstatou.

Re: Dopustenie?

Hox | 22.07.2016

> Predpoklad „dieťaťa potencionálne zdravého v mravnom, psychickom a intelektuálnom aspekte“ mi pripadá hodne silný

jaksi nechápu. V jakém smyslu? Že děti se rodí jako potenciální duševní mrzácia a zrůdy například?

Re: Re: Dopustenie?

petržlen | 23.07.2016

Hitlera vychovávali ako netvora?
Môže sa pri správnom vzdelávaní stať z každého dieťaťa jadrový fyzik? Alebo aspoň priemerný hudobník?
Neprichádza človek na tento svet ako „snůška zděděných vlastností a obyvatel planety Zem“?
Nemáme predpoklady dosiahnuť v niektorých smeroch viac ako v iných?
Ak máme „zdravý potenciál“ a nevyužijeme ho, neznamená to, že máme zároveň aj „nezdravý potenciál“?
Kto dokáže určiť, aký prístup k dieťaťu zaručene povedie k tomu, že sa stane Človekom? Alebo existuje zaručený univerzálny prístup?
Ak je prax kritériom pravdy, počkajme si pár generácií.

Re: Re: Re: Dopustenie?

Hox | 23.07.2016

Jsme snad první generace, že musíme čekat na další pro hodnocení něčeho?
Lidé se podle tebe rodí zlí?
Mícháš pojmy, jedna věc je to, co je v lidech založeno od narození, druhá věc je kultura do které se narodili. V lidech je od příchodu na tento svět podmíněno dobro, jde o kulturu, která je obklopuje. Kultura, ve které žijeme, je objektivně defektní, a nový člověk na svět přichází jako hrudka hrnčířské hlíny, kterou kultura postupně formuje do nějakého výsledku.

Re: Re: Re: Re: Dopustenie?

petržlen | 25.07.2016

Žiadne štatistiky skúmajúce vplyv KSB na dostatočne veľké spoločenstvo nepoznám.
Netvrdím, že všetci ľudia sa rodia vyslovene zlí. Ľudia sa rodia s rôznymi predpokladmi a v mnohých smeroch sú nedokonalí, v niektorých viac a v iných menej. Nezriedka sa tieto nedokonalosti nazývajú zlom. Nikdy v živote si nezažil situáciu, v ktorej si sa zachoval nesprávne a na základe jedného alebo viacerých prežitkov si zmenil svoje správanie? Nezažil si nikdy situáciu, v ktorej si nevedel, ako sa máš zachovať, a až následne si si uvedomil, že sa v budúcnosti tak chovať nechceš?
Súhlasím, že naša kultúra je skutočne porušená, ale kultúra nie je formička, z ktorej sa vyklápajú veľmi podobné pieskové koláčiky. Neberieš do úvahy schopnosť človeka nechať sa formovať. Niektorí ľudia sú ako hrnčiarska hlina, ale ďalší ako voda, drevo, pieskovec alebo kremeň. Alebo všetci recidivisti nemali celý život inú možnosť ako stať sa recidivistami?

Nezabýváte?

Sio | 20.07.2016

A věta "Vy nevíte prakticky nic." znamená co? Je to podobné jako u Hoxe, pokud se vám jiný názor nehodí, obviníte protistranu z nevědomosti. To bych uměl také.
Pokud jsem se otevřel a řekl něco o sobě (což neudělal nikdo z vás) bylo to proto, abyste měli možnost pochopit, jaké zaujímám postoje a jak přemýšlím. Někdy to pomáhá.
Nejsem ateista, ale věřím v to, že NHR své zásahy do rozvoje života na této planetě moc nezasahuje. Když tak bezstrukturně. Hypoteticky mohl dojít k názoru, že směr vývoje dinosaurů k velikosti není to pravé ořechové a nechal bouchnout do Země nějakou planetku. Pak to začalo znova a od savců. Člověka možná ani nemusí ničit planetkou, ten to možná udělá sám. Pro NHR neznamená čas nic. Klidně nás nějak zlikviduje a nechá začít vývoj jiným směrem. Ale osobně mám pochybnosti, zda má vůbec nějaké Já, nějaké ego. Když tak, pak úplně jiného typu, než člověk.

Re: Nezabýváte?

Sio | 20.07.2016

Odpověď pro Pe-tri

Re: Nezabýváte?

Pe-tri | 20.07.2016

Znamená to interpretaci Vašich vlastních slov. Já Vás však nehodnotím. Pouze považuji Vaše názory za projevy ateisticky a materialisticky vyškolené/limitované psychiky. Snažil jsem se Vám to v diskusi přiblížit. Že to odmítáte vzít na vědomí a stereotypně obviňujete okolí z útoků na Vás či nepochopení, ok, je to Vaše volba, v pořádku, jen další diskuse se tím stává jaksi bezpředmětnou.
A to že jste se jakože otevřel je zcela irelevantní a spíše věci ku škodě než užitku, to jen na okraj toho, jak nekompatibilní je Vaše psychika s tou řekněme mojí. Snažil jsem se poukázat na to, že Vaše úvahy ohledně HNR jsou IMHO bláhové spekulace materialisty (a vůbec není podstatné zda se sám za něj považujete či nikoliv) a tím Vám dát impuls k přemýšlení včetně ukázání místa, odkud se na věci mezi nebem a zemí dá IMHO dívat smysluplněji. Nikde netvrdím, že to co říkám je objektivní Pravda. To už si musí každý přebrat sám, do jaké míry s tím či oním může či nemůže souhlasit. Na rozdíl od ostatních často používám uvození IMHO - přičemž předpokládám, že víte co to znamená. Takže suma sumárum, pokud jsou pro Vás mé názory a tipy nestravitelné, nechte je klidně být. Podobně jako já klidně nechávám být názory Vaše, které jsou pro mě osobně obnošenou vestou. Mějte se fajn.
P.

Re: Re: Nezabýváte?

Sio | 20.07.2016

Víte, pro mě nejsou nestravitelné žádné názory, protože na svůj názor má každý právo a je jasné, že co člověk, to odlišné postoje a názory, i když někdy mohou názory i mnoha lidí rezonovat.
Já jsem z hlediska nejvýšší konceptuální vrstvy idealista, vcelku věřím, že existuje nějaká vyšší síla (HNR) , která založila vesmír a obdařila jej přírodními zákony. Co se týče jeho dalšího vývoje, IMHO tato síla do něj moc nezasahovala, pokud vůbec. Což znamená, že v rámci nižší konceptuální vrstvy se svět vyvíjí sice na viditelné úrovni materialisticky (hmota se chová podle přírodních zákonů vytvořených HNR), ale v souladu s vyšším konceptuálním řízením HNR.
Co se týče komunikace s HNR s lidmi, jistě je možná, protože zatím rozhodně neznáme všechny zákony vložené Vesmíru do vínku. HNR může mít nějaký ten interfejs vyhrazený pro tento vesmír, anebo zde vložil jakéhosi svého zástupce, který se z jeho hlediska o to stará. Samozřejmě nevím, ale způsob si HNR jistě umí najít.
Jisté je, že jsem to párkrát zkusil s tvurčí představivostí a staly se zajímavé věci.
Takový druh víry v HNR se neslučuje s jakýmikoli prostředníky v komunikaci.

Re: Re: Re: Nezabýváte?

Kolodej | 21.07.2016

A ako vnímaš HNR a vesmír? A kde je potom začiatok a kto je tvorcom HNR? No a to je ten problém, keď si z tejto rovnice nevyradíš čas. Tak ako ho vnímame. Realita je. Neexistuje bola bude, nie je začiatok, nie je koniec. Tvorca sú pravidlá, miera a ja.

Re: Re: Re: Re: Nezabýváte?

Sio | 21.07.2016

HNR nikdo nestvořil. To by musel být hierarchicky nad ním. A potom by si název HNR zasloužil ten tvůrce.
Prostor, čas, materie, informace atd. To všechno jsou jen pravidla, vložené do systému, který nazýváme Vesmír samotným HNR. Pokud si systém zvaný Vesmír představím maximálně abstraktně, dojdu k něčemu podobnému jako Matrix. A Matrix je něco jako program. Chová se podle určitých algoritmů a ty tvoří pravidla. Nekteré z nich známe - říkáme jim přírodní zákony. Má samozřejmě také své objekty, jako je hmota, čas, informace atd.

Re: Re: Re: Nezabýváte?

Hox | 22.07.2016

Na jedné straně jsi sám měl osobní zážitky komunikace s HNR cestou změny životních okolností, a na druhé tvrdíš, že HNR nezasahuje, což se v normální psychice navzájem vylučuje.
"Víra v HNR" (v existenci HNR) je jen forma ateismu. Vlastní zkušenost tě nepřesvědčila, že je třeba víry v existenci HNR?

Vznik člověka na Zemi..

Jara | 19.07.2016

Vzpomínám,jak kdysi studenti na universitě v Anglii vtipkovali:,,Jediný člověk na Zemi,který vzniknul z opice,je CHarles Darwin" A Bible?Kdyby to bylo podle ní,tak bychom byli všichni pouhými klony,nic víc.Vše je ůplně jinak,..a mnozí lidé,zabývající se ,,moderní fyzikou" to potvrzují.Vše bylo vytvořeno pro nás dokonalým Rozumem.Navíc moderní fyzika jen dokazuje a shoduje se s nejstaršími dochovanými texty na Zemi,které se spíš utajují,nebo překrucují,aby se překryla Pravda.Stačí vzpomenout,kolikkrát byli křivě haněni a pohaněni Slované jen za posledních tisíc let,počínaje logisty Cyrilem a Metodějem,kteří náš jazyk ,kulturu předků aj.spíše ničili,po nich násilná christianizace přinesla miliony povražděných,umučených,ap.Přitom naši předci,Slované,nepotřebovali víru v Boha,protože Byli Bohu velmi blízko,žili v souladu s přírodou a vesmírem a měli svou Víru Světla-t.j.Vědomosti,znalosti a um a zručnost...Výraz Bůh - Bohové znamenal naše prastaré předky,které uctívali,milovali svůj Rod a pokolení na svých statcích,tvrzích a hradech - gradech-velikogradech-medových srdcí=,,midgardech(mid-med,grad-hrad..ap)Ve velké ůctě měli Ženu rodící nové pokolení,Venuši,Veduně i Věštkyně-Sibily,muži byli ochránci a hospodáři.Celá naše Slovanská minulost se překrucuje,zatajuje dodnes,haní a hanobí.Podle dochovaných zpráv,zasvěceců,Védů aj,jsme tu už víc jak jeden milion let,kdy naši prapředci-bogové,osídlili Zemi(..á tenkrát ještě netušili,že jednou-o ni-budou muset bojovat...)

Naši předkové měli své legendy, my máme pravou hemisféru.

Eva | 19.07.2016

no a ešte pritom rozpráva aj o stavbe ľudského organizmu tak, že aby bolo možné s ňou súhlasiť, žiak musí vypnúť pravú hemisféru mozgu a zabudnúť všetko, čo vie z druhých zdrojov (vrátane učebníc fyziky, popri všetkých ich nedostatkoch),
-----------------------------------
https://psychologie.cz/mytus-prave-hemisfery/
V naší době potřebujeme pro vypnutí pochybovačného hlásku něco složitějšího. K tomu účelu se výborně hodila právě teorie pravé mozkové hemisféry, která se otevírá podobně jako třináctá komnata a navíc je vystavěna na výzkumu nositele Nobelovy ceny.

Re: Naši předkové měli své legendy, my máme pravou hemisféru.

Sio | 19.07.2016

Tyhle kecy o pravé hemisféře s největší radostí rozšiřují ti, co zjistili, že ta levá u nich nějak pokulhává. Je to takový obranný postoj, aby si udrželi sebevědomí, budiž jim přán. Ale to, že je někdo nedostatečný na tu levou hemisféru ještě neznamená, že s tou pravou je to u něj lepší a naopak, komu ta levá funguje dobře, ten není zákonitě nedostatečný na tu pravou. Jde o to, pracovat oběma v harmonickém souladu. A každému podle toho, jak je mu dáno.

Re: Re: Naši předkové měli své legendy, my máme pravou hemisféru.

Hox | 20.07.2016

Tyhle kecy s největší radostí rozšiřují ti, co zjistili, že pravá u nich nějak pokulhává.

Re: Re: Re: Naši předkové měli své legendy, my máme pravou hemisféru.

Sio | 20.07.2016

:-) Není důvod. Ti, co mají opravdu dobře fungující levou hemisféru jsou obvykle úspěšní, takže nemusí mít komplex méněcennosti třeba z matematiky, který si dorovnávají takovými úvahami. Jistě je potřeba to obojí mít nejlépe ve vyváženém poměru.

Re: Re: Re: Re: Naši předkové měli své legendy, my máme pravou hemisféru.

Hox | 20.07.2016

Opravdu dobře fungující levou hemisféru mají zpravidla ti, kterým nefunguje pravá.

Re: Re: Re: Re: Re: Naši předkové měli své legendy, my máme pravou hemisféru.

Sio | 20.07.2016

Hmm ... a to víš odkud? Z filmů typu Rain man? Já znám spoustu lidí, kteří to jako příklad vyvracejí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naši předkové měli své legendy, my máme pravou hemisféru.

Hox | 20.07.2016

Dá se to říct i jinak: potlačená pravá hemisféra má většinou za důsledek hypertrofovanou činnost levé (mozek přesouvá kapacity).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naši předkové měli své legendy, my máme pravou hemisféru.

Sio | 21.07.2016

Pak to musí platit i opačně? Tj. rozvinutější pravá hemisféra znamená, že ti lidé jsou z hlediska racionálního myšlení podprůměrní?

Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Sio | 19.07.2016

Takto měnit školství je vyloženě škodlivá záležitost. Vlastně se to obrací na implantaci existence jakéhosi vyššího rozumu do mozku dětí. Nejlepší způsob, jak zombifikovat obyvatelstvo.
Ano, v jistém smysl vyšší rozum existuje, ale implantovat někomu do hlavy jeho unifikovaný obraz je chyba. To se nedá naučit z učebnic.
Jistě se teď dozvím něco o tom, že jsem patologický trockista nebo něco podobného.

Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Radim | 19.07.2016

Takže je lepší nechat každého ať si na to přijde sám metodou pokus/omyl?
Od toho snad škola je, aby zkušenosti starších byly k užitku mladším a pomohly jim vytvořit obraz života adekvátní skutečnosti.
A vyšší rozum, strůjce a programátor vesmíru který vše tvoří se Záměrem je myslím adekvátnější než Velký Třesk/ život je náhoda + žiješ jen jednou. Logicky to vede k přístupu po mně potopa. Praxe ukázala že s tímto náhledem na život daleko nedojdeme ...

Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Eva | 19.07.2016

Za SSSR i za ČSSR škola fungovala dobře. I přes potíže ze západu, jsme dokázali vytvořit spravedlivější společnost než tu nynější.
Stačí oprášit staré osnovy+přidat dnešní objevy a jsme zase na špici ve vzdělání.

Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Sio | 19.07.2016

Ano, zrovna tohle je oblast, kde je to lepší. Tohle nespraví nalejvárna, k tomu musí dojít každý sám svým úsilím.

Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Hox | 19.07.2016

Co je podle tebe "to pravé" - NEformovat v nové generaci potenciálních Člověků mozaikový pohled na svět, životu adekvátní vnímání světa, a nechat je v kaleidoskopickém marazmu, ať si každý při hledání informací, které mu mohly být sděleny systémově během dospívání, pořádně "nabije palici" a většina k nim pak asi nedojde vůbec?

Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Sio | 20.07.2016

Vadí mi na tom právě to, že to, co je formovnáno v článku a i těch předchozích, se soustřeďuje jen na existenci "božstva ala KSB" a ničeho dalšího. Neformuje to tedy mozaiku, ale kaleidoskop. Způsob vnímání "boha" by neměl být předáván výchovou, ale vlastní iniciativou. Samozřejmě, člověk by měl znát možnosti, ze kterých si může vybrat.
Pokud ta "nejvyšší autorita" existuje, nedá se jen tak popsat v učebnicích, to se dá jen ideologie. Je to nejvyšší entita přesahující náš Vesmír, všechny ostatní entity existují jen jako její součást. Proto co člověk, to jiný pohled, jiný kontakt s ní nebo dialog, chceš-li. To dalece přesahuje cokoli, co se dá naučit z učebnic. Součástí jejího plánu je dokonce i ateismus, o tom není pochyb. Všechno, co se kolem nás děje, nás má něčemu naučit a občasnému "nabití palice" se nedá vyhnout, je to pro naše dobro, součást naší cesty.

Re: Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Hox | 20.07.2016

Popisovat HNR nikdo nechce, jde jen o to dát INFORMACI o jeho existenci a možnosti komunikace s ním, aby mladý člověk trochu chápal pravidla a důsledky svých kroků, měl informaci o tom, že existuje něco řeč životních okolností, ignorovat kterou se nevyplácí. Aby měl mladý člověk adekvátní informace a možnost vypracovat si vnímání světa, díky němuž jeho život nebude sekvence neúspěchů a problémů, čemuž se dalo jednoduše předejít poskytnutím člověku určitých informací dříve.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Sio | 20.07.2016

Nic proti předávání základních informací. Ale mít díky tomu snahu potlačit jiné systémy, právě mám na mysli toho Darwina, marxismus, ateismus je přesně ta cesta, po které šly minulé církve a i komunisté. Tohhle nikoho přemýšlet nenaučí a vprostě v tu NHR jen věřit a nepřemýšlet, nezpochybňovat, to je hodně špatně.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Hox | 20.07.2016

Opět pár větami zcela deformuješ významy. Ten stav co popisuješ existuje naopak nyní, posvátnou krávou, o které se nesmí pochybovat a která se vyučuje jako bezalternativní fakt, je darwinova evoluce a materialismus, HEČP atd.

Mluvil jsem někde o potlačování něčeho? Nikoliv, to sis dodal sám. Řeč je jen o poskytnutí informací.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Sio | 20.07.2016

Četl jsem tu hodně hanlivých přídomků na téma darwinismus, marxismus, ateismus ... Pociťuji to jako tlak. Naopak já neříkám, že se nesmí pochybovat, naopak říkám, že pochybovat je zapotřebí o všem, jsem tu obhájcem zdravé skepse. Což je vnímáno tak, že jsem nějaký negativista. No, já se vidím jako optimistu, přesto to tak nemusí ostatní připadat, to chápu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Pe-tri | 20.07.2016

Jak praví klasik - jeden má tři charaktery - první je ten, co si o něm myslí okolí, druhý co si o sobě myslí sám a třetí je ten skutečný.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Sio | 21.07.2016

S tím souhlasím.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

jardob | 20.07.2016

Toto čo tvrdíte je ako povedať:
- nie je správne mať svoj názor.
- kašli na logiku
- nech žije zdravý chaos.
- v školstve je síce pretlačovaný len jeden názor, ale najsprávnejšia cesta je liberalizmus, pluralizmus, brownov pohyb myšlienok.
Napriek tomu, že celý vesmír svedčí o tom, že niet veci v ktorej by neexistovala zákonitosť, poriadok, teda možnosť ho aj poznávať (v rámci možnosti vlastných zmyslov, pamäti a intelektu). Všetko čo človek dokáže vnímať, môže byť pri efektívnej metodologii spoznané a pochopené... Len vy tvrdíte, že najlepšie je keď si každý myslí čo chce (ako tá najlepšia metodologia), že netreba si pomáhať niečo tvoriť v oblasti poznania.
Treba si uvedomiť, že ideologia (akákoľvek) ponúka hotové informácie. Metodologia pre zmenu ponúka návody, ako čo najefektívnejšie a samostatne tie informácie vydolovať z objektívnej reality.
Ako vás dlhšie sledujem, väčšinou kritizujete to, čo sa ani v knihe nepíše, a dávate rady, podobné tým,

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Sio | 20.07.2016

Mohu jen říci, že nic z uvedeného netvrdím, právě naopak.
Je potřeba mít vlastní názor, ovšem s jistou pokorou připouštět, že nemusí být vždy správný.
Logiku je potřeba využívat kde to jen jde.
Chaos nesnáším ale nesmyslnou přeorganizovanost také.
Škola ani jiné učení (církve ideologie) by neměly vštěpovat názory a postoje, ale rozvíjet kritickou mysl.

Re: Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Hox | 20.07.2016

"Součástí jejího plánu je dokonce i ateismus, o tom není pochyb."
Samolibá arogance, pramenící z nevědomosti.

Pokrok spočívá v tom, že poučení z "nabití palice" se předává dalším generacím, idea není vše podstatné zamlčet a čekat, až to každá nová generace metodou pokus omyl zjistí, zvláště když jedním z důsledků může být sekvence "omyl-katastrofa-smrt", nikol "omyl-náprava".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Sio | 20.07.2016

Aha, takže kdo má jiný názor, tak ho obviníme z nevědomosti. To je právě to o čem mluvím. Lehce agrsivní dogmatismus.
Nevím, kolik ti je, ale kdo má dospělé potomky ten ví, že zkušenosti jsou většinou nepřenosné. Každá generace si přebere od té předchozí určitý základ a pak jde svou cestou. Přitom často opakuje chyby těch předchozích ale také je často opravuje. To je vývoj, který vede k pokroku.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Pe-tri | 20.07.2016

To že Vámi popsaný proces je vývoj vedoucí k pokroku je hluboký omyl. Proč? Protože ateisticky a materialisticky chápete parametry pokroku a nemáte dostatečnou představu o tom, že to co chápete jako rozvoj je podle Pravdy pouze rozvoj berliček, udržujících člověka v jeho malosti a nedůstojné pozici.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Sio | 20.07.2016

No, tak asi vývoj k tomu správnému Člověku vede přes to, že se vám člověk podrobí a příjme bez výhrad vaši Pravdu? Popravdě ji ani moc podrobně neznám. Nicméně, nakolik je vlastně ta Pravda ověřená? Už to v nějaké společnosti někdy fungovalo? Nebo je to jen nějaká množina snů a spekulací?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Pe-tri | 20.07.2016

Chybné úsudky, špatné otázky, neschopnost věcné reakce, ignorance konsekvencí. A tak, i vzhledem k Vaší zanedbatelné schopnosti podívat se na věci z nových zorných úhlů (i když sám sobě namlouváte opak), je ztrátou času o tom s Vámi dále disputovat. I tak přeji hodně štěstí (IMHO ho budete potřebovat) a pokud možno i co nejvíce bezbolestné vystřízlivění z Vašeho ateistického materialismu. Přesvědčovat Vás tady nikdo o ničem nebude. Snad jen připomínka starého známého na závěr - s čím kdo zachází, tím také schází, čehož platnost snad netřeba dokazovat ani Vám.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Sio | 21.07.2016

Tu poslední větu vám mohu připomenout také. Proč mám pocit, že na tomto webu jde více o historky, bajky, náboženství a esoteriku, než o DVTŘ? Pokud je tento web obrazem toho, jak vypadá KSB v celém, obávám se, že dojde maximálně k nějaké sektě, na masové rozšíření takové myšlení nemá šanci. Snad to DVTŘ uchopí někdo jiný a jinak. Mám dojem, že pokud interpretujete KSB správně, dozvěděl jsem se o ní víc, než z tlustých knih.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Pe-tri | 21.07.2016

Protože ani jedné z Vámi vyjmenovaných literárních forem jako správný marxista pořádně nerozumíte.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Sio | 21.07.2016

Neusnadňujete si to trochu? No vaše věc. Já moc ve snadné cesty nevěřím.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

jardob | 20.07.2016

Sio.
Ak má dospelý človek názor, že 2+2 sú 7 a 3+3 je 15 - možno to brať, že má svoj a treba to tak nechať a že je dobré ak sa podobný jav bude v spoločnosti množiť?
Pomôže to spoločnosti? Dá sa na takýchto názoroch niečo budovať? Nejaký rozvoj, technológie?
A prečo môžem tvrdiť že 2+2 sú v bežnej aritmetike 4, a 3+3=6? - preto lebo je možné si to empiricky overiť. (na prstoch alebo jablčkami) Prax je kritériom pravdy. Vždy!
To znamená že mať tisícky názorov, a nikam ich nerozvíjať, nemať ako ľudsťvo cieľ je blbosť.
Kritika Darwinizmu a Marxizmu je dobrá minimálne v tom, aby človek na tom nezaspal, aby skúmal detajli a hľadal pravdivejšie veci.
Vaša kritika (ak nepresahuje únosnú mieru) je tiež prospešná na odhaľovanie nedostatkov a hlbšie premýšľanie nad rôznymi javmi. - Preto vás ani nikto nemaže a trpelivo s vami diskutujú.
Každý pracovný kolektív (napr. vo firme) sa snaží niečo tvoriť: má svoje 1) mozgy-špecialistov, 2) ľudí dobrých v riadení a organizácií, 3) má aj pracantov a 4) má aj kritikov...
Všetky štyri zložky sú dôležité, samozrejme v správnom pomere a miere. Prvý navrhujú, tvoria. Druhý koordinujú súčinnosť a komunikáciu medzi tímami. Tretí vykonávajú navrhnuté a zverené. Štvrtí zasa kritikou upozorňujú na možné chyby a nedostatky. Je jasné že ak by boli kritikmi všetci, firma by nemohla fungovať.
Človek nežije vo vzduchoprázdne, nie je odtrhnutý od živého prostredia ktoré ho obklopuje a chyby v správaní ľudstva mnohokrát viedli ku katastrofám - buď priamym chybou človeka, alebo nepriamym, reakciou biiosféry na ľudskú činnosť. Je teda jasné že Človek ani ľudstvo nemôže žiť egoisticky len samo pre seba, pre svoje uspokojenie, nehľadiac na nič. Tak ako firma dokáže nájsť spôsob ako sa uviesť na trh, tak aj človek musí nájsť spôsob ako sa zaradiť do harmonie prírody. Ľudstvo existuje mnoho tisíc rokov, ale nezdá sa že by tendencie šli týmto smerom. A to nie je prirodzené, niekde sa stala chyba, a v dnešnej dobe sú viditeľné aj globálne diverzie k týmto tendenciám... Problém je, že kultúry majú navonok množstvo podôb ale takmer všetky do jednej majú jednu zložku rovnakú - neriešia rozdelenie spoločnosti na dav a "elitu". Všetky tento jav viac či menej skryto podporujú.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

jardob | 20.07.2016

A ešte ku kritike: Ako sa môžte považovať za kritika KSB, keď o nej viete len minimum? Vidno to aj v komentároch. Často kladiete otázky na ktoré je odpoveď buď priamo v článku alebo v nasledujúcich kapitolách...
Môže všeobecne robiť literárneho kritika niekto, kto autorové knihy nečíta (len letmo prejde pohľadom) a k literatúre má vlažný vzťah? Môže kritizovať napr. kresťanstvo niekto, kto si prečítal 5 strán z Nového zákona a má iba skúsenosť s babkami pred kostolom?
Aké ciele sleduje potom takáto "kritika"? Je to ešte kritika, či zámerná diverzia a profanácia? Obzvlášť ak má sústavný a intenzívny charakter?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Sio | 21.07.2016

Jednak si nemyslím, že bych znal jen minimum. A také kritizuji konkrétně určité teze, diskutuji o problémech, které existují i samostatně, nikoli jen v rámci KSB. Z odpovědí si sestavuji mozaiku, obraz KSB. Netvrdím, že je úplný. IMHO DVTŘ znám slušně, možná líp, než někteří ostatní diskutující. Takže pokud vyjádřím svůj negativní pocit z KSB, není to definitivní odsudek. To, co jsem tu probíral, zůstane ve mě až do konce života a je i možné, že KSB zavrhnu jako ztrátu času. A je možné i to, že těmi léty získám nové poznatky a zkušenosti a vrátím se k tomu. Například marxismem jsem se nezabýval 20 let. Tady jsem se dostal do diskuse a nabyl dojmu, že některé jevy vysvětluje lépe a nejde tu jen o to, zda je v základu materialistický nebo idealistický. Ostatně žádnou práci Marxe na toto téma neznám. Marx neměl zřejmě potřebu se tím nějak moc zabývat. Znám na toto téma jen jednu Leninovu práci.
Jaké cíle sleduji? Poznat stoupence KSB (ne jejich jména a nicky, ale názory) a udělat si podle toho obrázek, jak se KSB dostává do praxe. Pokud přirovnáváte zdejší diskutující k babkám před kostelem, moc jim nelichotíte, dle mého jsou to minimálně faráři. Ale i názory babek před kostelem či jiných řadových věřících jsou nějak vypovídající. NZ jsem přečetl mimochodem celý. Z KSB určitě více, než 5 stran a zaujaly mě přednášky generála Petrova, těch bylo asi na 20 hodin. Jen mi zase tak moc nekonvenují s tím, co se probírá tady. Hlavně výběrem témat.
Myslíte, že KSB mé názory nějak ohrožují?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Kolodej | 21.07.2016

Veď to - kritizuješ len "konkrétne určité tézy" lebo ti chýba hlbšie pochopenie a všeobecný náhľad. A to, v kombinácii s vlastným preceňovaním, ústi do spamovania diskusie. Možno si kdesi bol vážený - tu si len otravný. Iste, toto je len môj pohľad a nemusí byť nevyhnutne správny - ale ja sa veľmi zriedkavo mýlim pri hodnotení ľudí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Sio | 21.07.2016

Nojo, vždyť mě nemusíš číst ani mi odpovídat, pokud tě moje názory nějak vyvádějí z rovnováhy. Pokud bys měl dostatečný nadhled, asi bys moje příspěvky necítil jako nějaké ohrožení a prostě bys je ignoroval se shovívavým úsměvem. Je tu dost lidí, kteří se nad mými příspěvky zamýšlejí a reagují na ně. Mají potřebu je vyvracet. O co jim podle tebe jde? Klidně mě mohou mazat nebo nick sio zabanovat.
Ale vždyť i na mých chybách se může někdo jiný učit, ne?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Sio | 21.07.2016

Ak má dospelý človek názor, že 2+2 sú 7 ...
Nemá smysl mu to dokola vysvětlovat. Nechť si svůj názor ponechá, pravděpodobně jej ale život odsune někam na nevýznamnou pozici ve společnosti, takže tím moc neuškodí. Budou se mu smát, s tím je potřeba počítat. Samozřejmě je povoleno mu to vyvracet, i jiní mají na to svůj názor a je lépe podepřen praxí. Ale ve všech případech to tak jednoduché není, to je pravda.
Na druhé straně, Galileo razil názor, že Země je kulatá a byl tenkrát v podobné pozici.
Máte pravdu, zdejší kritika marxismu a darwinismu mi pomohla. Třeba jsem se dostal k onomu skvělému dílku Stalina a pochopil hodně o tom, kdo to byl a jak přemýšlel. Snad pomohla ta diskuse i ostanním zúčastněným.
Kdyby mě mazali, přiznali by svojí slabost. Odpovídalo by to 6. prioritě.
Ano, patřím v korporaci k té 1 a 4 kategorii. Hledám nedostatky i koncepční a chyby. Jsem za to placen a všechno, co navrhnu je seriózně diskutováno. V tomto přístupu je totiž cesta ke kvalitě a tím i síla firmy.
Současné chyby lidstva mají z 90% jeden společný původ - imperialismus. Je otázkou, zda půjde porazit, pokud třeba 20 nebo 30% bude věřit v HNR. Podle mého je důležitější znát a umět používat DVTŘ. Samozřejmě je potřeba, aby ti lidé měli svědomí, čest a další charakterové vlastnosti.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Hox | 20.07.2016

Je vědění dogmatismem?
Napsat že ateismus je součástí Záměru HNR(Boha) může jen ateista, přesněji řečeno adeista, který nemá ponětí o některých základních principech fungování Života (které jsou mimojiné v KSB popsány).
Podobný výrok je ilustrací buďto ateismu nebo nevědomosti, takže to není obvinění, ale konstatace stavu.

A je to skutečně unikátně arogantní, samolibá pozice ateisty, přesvědčeného o vlastní pravdě. Takové prohlášení "pána tvorstva/koruny přírody", která si neuvědomuje, že může být lehce zhozena, pokud překročí hranici.

Část zkušeností je nepřenosná. Část je přenosná bez problémů a je to normální proces, historicky probíhající.
Sio, jsi proti tomu, aby se děti a mladí lidé ve vzdělávacím systému dozvídali životu adekvátní informace a aby v nich formoval metodologickou kulturu myšlení?

Osvojení KSB má tři stádia:
1) četl - nečetl
2) pokud četl: pochopil - nepochopil
3) pokud pochopil: přijal - nepřijal

ty ses dostal někam k "něco četl, něco pochopil a z toho co pochopil, většinu odmítl", na základě čehož probíhá permanentní "kritika" KSB, která už začíná být dost únavná.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Sio | 20.07.2016

Naopak, já vycházel z toho, že vše, ale absolutně vše, co se děje, je součástí záměru HNR. Nebo jste snad zastáncem nějaké protisíly typu ďábla, která má moc HNR mařit?
Pokud ano, hodíme existenci ateistů na toho ďábla. Pokud ne, a já si nějak nevšiml, že by o ďáblovi byla v KSB řeč, tak to asi bude v juristikci HNR, který to mohl kdykoli zarazit, ne? Je na tom snad něco nelogického? No a pokud to nezarazil, bude to asi součástí nějakého jeho záměru. Dokážete snad existenci ateismu vysvětlit nějak lépe?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Pe-tri | 20.07.2016

Tady už ale prokazujete velkou míru ignorantství nebo naprostého nechápání ? KSB v každém druhém řádku hovoří o proti lidem vymyšleném, namířeném a realizovaném biblickém projektu. To si myslíte že to je projekt Boha ? Copak jste doposud nepochopil ani tolik, že ateismus a materialismus jsou nesporné plody tohoto sofistikovaného protilidového úsilí?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

jardob | 20.07.2016

Všetko čo sa deje, ale nie je samoúčelné (samo pre seba, len aby bolo). Všetko dobré aj zlé sú súčasťou jedného procesu ktorý možno nazvať vývoj. Zlé metody netreba udržovať za každú cenu, ak sa nájdu lepšie, ktoré sú v súlade s okolím.To by bolo spiatočníctvo.
(Človek sa na ohni popáli, je preto oheň zlý? Nie. Treba oheň ako jav zlikvidovať? To sa ani nedá... Treba ľudí udržovať v nevedomosti že oheň páli? Toby nebolo rozumné. Ateizmus je možnosť, ktorá sa realizovala. Lebo existovali na to podmienky. No príde čas, keď ľudia poučení touto skúsenosťou sa budú pridržiavať pravdivejších názorov overených praxou a životom (čo sa prejaví v tom že zmizne napätie uprostred ľudstva, a medzi ľudstvom a biosférou, a vystrieda ho harmonia, podobná tej mimo ľudskú spoločnosť), a ateizmus si zachová svoju existenciu len ako spomienka, v memoároch ľudstva. Podobne ako mnohé omyly a zločiny)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Hox | 20.07.2016

"...vycházel z toho, že vše, ale absolutně vše, co se děje, je součástí záměru HNR."

Toto je ten omyl. Vše co se děje, je buďto součástí Záměru, nebo Dopuštění. To co je Dopuštěno, není v souladu se Záměrem, ale ještě nebyla překročena hranice, kdy je iniciováno odstranění objektu ze světa živých. Oblast Dopuštění je "buffer", záchytná zóna. Polopaticky: kdyby otec zabil dítě pokaždé, když něco provede, nikdo by se nedožil dospělosti.
Dopuštění je oblast, odkud je možný návrat k Záměru. Když se objekt (například lidstvo) dostane v Dopuštění do stavu, odkud není možný žádným způsobem přechod do oblasti Záměru (tedy že vektor cílů HNR a vektor cílů lidstva bude v souladu), pak by byl povolen globální reset civilizace a restart nanovo, jako se už v minulosti stalo. Zlo konají lidé, nikoliv HNR, HNR má ve většině situací jen možnost nepřekážet jedněm ateistům v likvidaci jiných ateistů, aby jich v celkové populaci ubývalo.
Netřeba asi zdůrazňovat, že současná globální civilizace se nachází v oblasti Dopuštění, nikoliv Záměru.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

petržlen | 21.07.2016

Pri čítaní tohto diskusného strapca „všetci proti Siovi“ sa neviem ubrániť dojmu, že keby trochu ochladli emócie, dali by sa názory oboch strán s malými úpravami poskladať do jednej mozajky…

Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

merlin | 19.07.2016

Hio Sio - aj z Biblie a iných "svätých" kníh sa pri určitej kultúre myslenia a hlavne chápania na základe DiaLekTikos dá "vyfiltrovať" pravda s veľkou pravdepodobnosťou...
Ak však ku všetkému budem pristupovať úplne negativisticky (si v biblickej spoločnosti jav, ktorým je cieľavedome "postihnutých" cca 98 % ovčanov - vďaka zombifikačnému vzdelávaniu a biblickej výchove v našich kRaJoch a samozrejme sú tam aj iné kulturologické vplyvy..), tak budem len negativisticky bľabotať, čo sa mi nepáči, čo je "zlé", čo je úplne naho.no a pod., ale nevypadne zo mňa skoro žiadne pozitívum, čím by som mohol prispieť k lepšej spoločnosti, nejaký pozitívny návrh na akomodáciu, vylepšenie a pod.

NiHiL-is-mus - viem čo nechcem, ale neviem čo chcem.
"Ako sa máš?"
"Všetko je na RiT" - typické vyjadrenie v biblických EÚ štátoch (dlhodobejšia zombifikácia)
"Very well,..." v USA (novodobejšia pragmatickejšia odpoveď s vnútorným programovaním, opracovaná anglikánskym a kalvinistickým ai. predprogramovaným myslením pre Novú Atlantídu z dielne tých, ktorí vedia o opičiakoch viac, ako si možno myslíme).
Podľa prieskumov GP sú cca 66,6 % populusu - zvieratká, cca 30 % sú naprogramovaní bioroboti (zombie), "našrotení" z knižných "múdrostí" a zbytok sú DeÁmon-i a zopár Čelo-Věkov - niekde úplne na konci pravého chvostíka Gaussovho rozdelenia opičiakov.

PaTHoLogos - je teda u teba namieste, žiaľ stále si neprekročil svoj ( i celosvetový - biblicko-védický) MaTri(x), do ktorého si od narodenia uväznený..

Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

merlin | 19.07.2016

Správnejšie: pAtHoLogos, aby sme dali dôraz na A-T = nekonečný Vesmírny cyklus (At alebo Et v starovekých jazykoch - tiež slovný kód pre Najvyššiu riadiacu bytosť s Intelektom).

Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Sio | 19.07.2016

Pletete si negativismus se zdravou skepsí. V základech vzdělanosti KSB, a s tím souhlasím, je řeč o vzdělání typu kaleidoskop versus mozaika, budu předpokládat, že jste to četl.
Já upřednostňuji mozaiku, ovšem s vědomím, že je to jen zjednodušený symbol. Mozaika je dvojrozměrný obraz, skutečnost je n-rozměrná, jen tak lze vyjádřit potenciální vazby mezi elementy informace.
Poznání se skutečně dá představit jako taková mozaika, ale její elementy mohou být s přibývajícími znalostmi děleny na několik menších, barvy získávat různé odstíny nebo se i měnit. Proces poznání nikdy nekončí a tu mozaiku nikdy nedostavíme do konce. Každý element musíme přehodnocovat ve světlě nových poznatků a zkušeností.
A tomu vůbec neodpovídá cokoliv statického, žádná neoddiskutovatelná věčná pravda. Proto si svého "boha" musí vystavit každý sám. Implantovat to někomu do mozku jako nějaké dogma je nesmysl.
A skepse? To je právě to vědomí, že nic nestojí, nic není věčné a tím méně náš pohled na jakýkoli jev. Ten se může měnit.
Pokud si myslíte, že inteligentní tvůrce je to pravé ořechové, prosím. Nicméně - víte jak funguje? Co vlastně ztvořil? Třeba jen vesmír, hvězdy,planety a přírodní zákony. A pak tomu dal volný průběh? Nebo udělal víc? vybral Zemi a nasadil do ní jednobuněčný život? A až pak tomu dal volný průběh? Anebo jiná varianta. Nikdy tomu nedal volný průběh a řídí každý náš prd. Tak jak to je? Já nevím, vy ano?

Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Pe-tri | 19.07.2016

Zapamatujte si svoji vlastní odpověď na Vaše otázky ohledně Boha, kterého akceptujete - Vy nevíte prakticky nic. Tam Vás totiž dovedla ta Vaše rádoby inteligentní a tolerantní skepse. Jeho vůle Vás totiž ve skutečnosti nezajímá.
P.

Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Pe-tri | 19.07.2016

Zapamatujte si svoji vlastní odpověď na Vaše otázky ohledně Boha, kterého akceptujete - Vy nevíte prakticky nic. Tam Vás totiž dovedla ta Vaše rádoby inteligentní a tolerantní skepse. Jeho vůle Vás totiž ve skutečnosti nezajímá.
P.

Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Sio | 20.07.2016

No, to je váš názor. Každý známe jen část pravdy. Vás nevyjímaje, jakkoli se zde pasujete na znalce, který může oceňovat znalost ostatních. Trochu pokory by vám neuškodilo.

Re: Re: Re: Re: Re: Už vím, proč nečtu tlusté knihy

Pe-tri | 20.07.2016

Všimněte si, že na rozdíl od Vás se já Vaší osobou nezabývám. Občas komentuji pouze Vaše IMHO ateistické domněnky a jejich konsekvence. To se nesmí ? Jak rozumíte slovu pokora ?
P.

Přidat nový příspěvek