Potrebujeme inú školu (13)

Potrebujeme inú školu (13)

4.7.2016

předchozí část

 

 • po tretie, boli diskvalifikovaní tí experti a pracovníci Ministerstva vzdelávania, ktorí v minulosti tejto učebnici odporúčací grif udelili.

Učebnica, v ktorej sa takto vysvetľuje pojem aj samotný fenomén humanizmu, pracuje na to, aby zlomil intelekt žiaka, nútiac ho súhlasiť s nezmyslom, pretože na získanie dobrej známky u zlého učiteľa je žiak nútený zreprodukovať celý nezmysel z učebnice, podať ho ako svoj názor bez kladenia otázok, ktoré by odhaľovali životnú neadekvátnosť názorov opísaných v učebnici.

Pokiaľ žiak samostatne uvažuje nad prečítaným v učebnici, porovnávajúc opísané v ňom s reálnym životom, tak nezmyselnosť napísaného bude preňho očividná. No, pri odpovedi na hodine u zlého učiteľa, je žiak nútený sa tváriť že v učebnici žiadna hlúposť nie je, a že nové poznatky z učebnice ho vlastne obohatili. Takýmto spôsobom učebnica spoločenskej náuky učí žiakov medzi 8. — 11. ročníkom pretvárke, ako samotnou učebnicou podloženej norme života celej spoločnosti1. Túto okolnosť treba dať do súvisu s vyššie uvedeným výrokom Aristotela o pohybe vpred a pohybe vzad v osobnostnom rozvoji človeka a učiniť primerané závery o charaktere štúdia v škole a jeho následkoch.

Pokiaľ žiak bezmyšlienkovite reprodukuje tento nezmysel, prijímajúc ho za svoj názor, stáva sa idiotom. Pokiaľ ale bezalternatívne odmieta nezmysel, tak po zavŕšení učebného kurzu zostane v lepšom prípade nevedkom, ktorý stratil v škole čas, a v horšom prípade — získava odpor jako k učeniu, tak i k samovzdelávaniu, čo znižuje potenciál rozvoja spoločnosti a spôsobuje nebezpečenstvo pre život jak tejto spoločnosti, tak aj tých susedných v rámci niekoľkých pokolení.

A aby bolo možné voči nezmyslom vypracovať alternatívu — treba k tomu poznať mnoho faktov a myslieť samostatne. Jednako, väčšina žiakov v dnešnom systéme vzdelávania na toto nestačí: aj faktov málo poznajú, ani myslieť veľmi nevedia.

Aby sme sa presvedčili, že uvedený fragment z „Úvodu“ je nezmyselný, poďme porovnať text učebnice s reálnym životom a na tento účel zvýrazníme v texte hrubým písmom to, na čo treba zamerať pozornosť a samostatne zhodnotiť, porovnajúc to s prúdom udalostí historicky reálneho života:

 

«Humánnym sa nazýva veľkorysý, dobrý vzťah k ľuďom, ochota pochopiť druhého, snaha vidieť v ňom seberovného človeka, hodného úcty. (...) Humanizmus — to nie je len konkrétny postoj k človeku, ale aj konkrétne správanie. Takýto význam humanizmu nám umožňuje predpokladať, že všetci ľudia sú hodní úcty a disponujú dobrými vlastnosťami».

 

Naozaj, vo svojej fantázii si môžeme predstaviť, že «všetci ľudia sú hodní úcty». Avšak pokus realizovať tento princíp v praxi znamená, že v tom prípade si úctu každého človeka bez výnimky zaslúžia spoločne: Kristus, Judáš, členovia Sanhedrinu; chán Mamai a knieža Dmitrij Donskoj; cár Vasilij Šujskij, pseudo-dmitrij s rôznymi číslami, Minin a Požarskij; Puškin a Heeckeren s d'Anthèsom; Hitler, Trockij, Stalin; Krasnodonskí disidenti-mladogvardejci a s nimi zradcovia Vlasti, posluhovači okupantov, ktorí týrali mladogvardejcov v gestapáckych mučiarňach2; Gorbačov, Jelcin, aférista Mavrodi, noví rusSionski miliardári3 a všetci nimi utláčaní; sexuálny maniak a vrah Čikatilo, množstvo menej známych násilníkov, vrahov, a ich obete. A tí čo si vážia iba podaktorých z nich, a odmietajú si vážiť aj ostatných, — sú mravne zaostalí, mravne zvrátení ľudia a teda — nie sú «humanistami».

V danom prípade sa nesnažíme o dezinterpretáciu autorského textu, ale dávame ho do súvisu — presne taký, aký je, — s reálnym životom. No a námietky typu, že akoby nemáme právo takto písať, pretože autor vraj iba nepresne vyjadril svoju myšlienku a pod., v danom prípade nie sú namieste, pretože:

 • Po prvé, autor má vedeckú hodnosť kandidáta pedagogických náuk, a vedúci celého autorského kolektívu aj samotného autora je — akademikom RAV, profesor, doktor pedagogických vied. Všetky tieto insígnie autora aj vedúceho autorského kolektívu, ktoré ich oslobodzujú od nutnosti pracovať rukami a sú spoločnosťou platené neporovnateľne vyššie než je stanovená výška minimálnej mzdy, — musia autorov zaväzovať, aby svoje myšlienky vyjadrovali jednoznačne pochopiteľným spôsobom, vylučujúcim možnosť neadekvátneho chápania.

 • Po druhé, my tu teraz nečítame textový prepis výskumno-tvorivej diskusie, v ktorej ľudia v rámci debaty o ešte nepoznanom, vyjadrujú svoje myšlienky tak, ako im to umožňuje ich osobnostný rozvoj a chápanie sveta, ale 8. (!!!) vydanie učebnice, prepracované a doplnené (!!!). T.j. autori si sami museli prečítať (alebo aspoň prezrieť) túto učebnicu minimálne 8 ráz a 8 ráz pouvažovať nad tým, či sa v reálnom živote vyskytuje to, čo tam napísali.

 • Po tretie, autori boli povinný pri každom prečítaní svojej učebnice pouvažovať nad tým, ako ich slovo odpovie, nemajúc pritom právo skrývať sa za slová F.I.Tjutčeva4, pretože na základe čítania ich učebnice sa u desiatok tisíc5 dnešných žiakov formujú alebo neformujú predstavy o tom, čo je podstatou človeka, o aký charakter života spoločnosti sa ľudia majú usilovať a akým spôsobom tieto snahy uviesť do života tak, aby sa v budúcnosti nebolo treba odkazovať na to, že «nie vždy sa dobro, spočívajúce v ľuďoch, prejavuje slobodne a bezproblémovo. Inokedy zasa okolnosti bránia dobrému skutku, rozvoju najlepších vlastností». O to viac, že podobný typ odkazov sa v historickej realite príliš často ukazuje byť obyčajným cynizmom obyčajných darebákov.

Na rozdiel od toho, ako predkladajú chápať humanizmus autori učebnice, tak v reálnom živote si jedni (ľudia) tých istých ľudí za ich konkrétne činy vážia; a druhí si tých istých ľudí za tie isté činy zase nevážia.

No v živote, bez ohľadu na to, čo píšu autori učebnice, si konkrétni ľudia vážia i nevážia druhých ľudí za konkrétne veci, nimi vykonané či nevykonané. Pre konkrétnosť ľudských zámerov a ich činov, v ktorých sa aj odzrkadľujú tieto zámery, nielenže si nemožno vážiť všetkých ľudí bez výnimky, no dokonca sa nemožno ani usilovať o úctu k všetkým ľuďom bez výnimky.

Na to, aby si človek mohol začať vážiť, napríklad, Hitlera alebo Trockého, A.D.Sacharova, Gorbačova, Jeľcina, Mavrodiho a Čikatila, — musí sa najprv zmrzačiť v mravnom, aj v intelektuálnom smere.

Inými slovami, mravnosť a svetonázor ľudí sa prejavujú v ich úcte k jedným za ich konkrétne skutky, a v ich neúcte k tým istým alebo iným ľuďom za ich konkrétne skutky, no už iného druhu. Ľudia si ľudí vážia, alebo nevážia vždy za niečo konkrétne z ich činov alebo nečinnosti.

Aj preto sa nutne črtá otázka o objektívnej spravodlivosti a oprávnenosti činov určitých ľudí, a morálnom záväzku okolia si ich buď vážiť alebo nevážiť podľa ich činov, čo sa pre zmenu musí odzrkadľovať v podpore ľudí už vážených pre svoje činy.

Avšak túto problematiku, určujúcu charakter života spoločnosti a jej perspektívy, autori učebnice nespomenuli.

Pritom „uctievanie“ niekoho, bez ohľadu na to, čo «uctievaný subjekt» stvára sa nazýva prisluhovačstvom. K prisluhovačstvu neoddeliteľne patria dvojité «morálne štandardy», a to je dôvod, pre ktorý si jedného “vážia” a druhého odsudzujú6.

Takto pod rúškom «humanizmu» učebnica spoločenskej náuky predkladá ako životný ideál prisluhovačstvo a samoľúbe morálne ignorantstvo, keď už prisluhovať niet komu.

A to znamená, že autori učebnice sú sami — zarytými prisluhovačmi.

*    *    *

Tí ktorí si myslia, že prejavovať z našej strany takúto «neslušnosť» k autorom rozoberanej učebnice je neprípustné, nech sa skúsia zamyslieť nad aforizmom V.O.Ključevského: «Niet u nich svedomitosti, len strašne veľa urážlivosti: nehanbia sa škodiť, no neznesú výčitku zo záškodníctva».

Okrem toho, kým napríklad pri skúmaní fyzikálnych teórii, je ešte prípustné neprechádzať od samotnej témy k analyzovaniu personálnych vlastností ich autorov, tak vo všetkých odvetviach ľudsko-spoločenskej náuky tento druh formálnej slušnosti ich len predurčuje k obsahovej neplodnosti, pretože práve ľudia personálne, sociálne skupiny a spoločnosti sú v nich objektmi výskumu, a zároveň aj subjektmi skúmateľmi. A pritom sa vyjasňuje, že všetky životné problémy tých-ktorých ľudí osobne aj spoločností ako celku, pri dôkladnejšom preskúmaní ich obsahu, sa ukazujú byť problémami osobnostno-psychického charakteru každého z ľudí, tvoriacich sociálne skupiny a kultúrnu svojráznosť spoločnosti vcelku.

Ale rovnako aj v prírodných vedách, prechod od skúmania vedeckých myšlienok k skúmaniu osobných mravno-psychických vlastností ich autorov, zakázaný tradičnou etikou vedeckej činnosti7, umožňuje v mnohých prípadoch pochopiť príčiny tých-ktorých vedeckých úspechov ako aj omylov.

Takže vzhľadom na túto okolnosť, ešte pred písaním učebnice spoločenskej náuky, — je potrebné v sebe odhaliť a ak nie aj vykoreniť, tak aspoň začať v sebe vykoreňovať prisluhovačstvo a iné neresti, pretože čím ich bude menej, — tým čistejšie budú vedomosti, vyjadrené v učebnici.

 

*          *
*

A takéto porovnanie v učebnici predkladaného humanizmu so životom vedie pochopiteľne k nutnosti rozhodnúť sa a vybrať si jeden z dvoch názorov:

 • PRVÝ. Humanizmus — je len prázdne slovo, a v živote — neuskutočniteľná «chiméra», a vzhľadom na to «humanitné náuky» rôzneho druhu sú užitočné, v prvom rade, pre cynickú a pokryteckú vládu, aby odstraňovala vnútorné napätie a realizovala «pastvu» dobromyseľných hlupákov.

Tento názor ale prenecháme ako útechu pre rozhorčených neplodných nihilistov, ktorí nie sú spokojní s ničím. Nech si z neho ďalej robia každý svoj «akoby záver» o tom, že «humanizmus» treba nechať «trkvasom» pre zábavu, a samému treba na sebe «makať», a byť tak nezávislým aj od «trkvasov», aj od cynicko-pokryteckej vlády.

No «vymakaní» jednotlivci víťazia len v amerických akčných filmoch a v nereálnych podmienkach8, vymyslených scenáristami, avšak v reálnom živote si o mŕtvoly takýchto «vymakaných» kandidátov na hrdinov-jednotlivcov vytierajú topánky dobre organizované korporácie, a vinníci za ich smrť sa väčšinou nenájdu.

 • DRUHÝ. Humanizmus ako dielo Dobra a Pravdy — nespočíva v „úcte“ ku všetkým bez rozdielu, bez mravného rozlíšenia a ohľadu na ich činy, ale spočíva v aktívnej a činorodej Láske k ľuďom, dokonca aj vtedy, keď si ich už skutočne nemáme zväčša pre čo vážiť.

V pravom humanizme sa prejavuje Láska k Životu a ľuďom, a nie úcta k nim za niečo, pretože človek nemiluje pre niečo konkrétne, urobené či neurobené, sľúbené či potichu očakávané, ale zo štedrosti duše, nehľadiac na nič a dokonca napriek mnohému, čo nie je hodné úcty ale skôr odsúdenia. A láska — to nie je sex ani psychologické putá, zväzujúceho dokopy jedného človeka (akoby milujúceho) a robiace si nárok na zotročenie druhého (akoby milovaného) a na jeho zmenenie na vlastnú — zbavenú práv — na človeka sa podobajúcu vec; Láska — to je súbor dokonalosti, majúca základ aj ciele v sebe samej, následkom čoho oslobodzuje vôľu človeka od rôznych pripútaností, nad ktorými predtým nemal moc, a robí „človeka“ Človekom a skutočne slobodným a emocionálne sebestačným.9

A ak uznáme pravdivým druhý názor, potom je potrebné učiť sa byť Človekom a naučiť sa byť človekom, vždy disponujúcim silami i umením Ľúbiť každého druhého človeka tak, aby sa potencionálny Hitler alebo Čikatilo ktorého v živote stretneme, nestal Zločincom, ale stal tiež človekom, preplneným aktívnou a činorodou Láskou a tak aj hodným úcty.

A aby bolo možné sa cieľavedome naučiť byť Človekom, treba predovšetkým jasne uvidieť objektívnu podstatu človeka — ten ideál, ktorý musí byť stelesnený v Živote u seba samého, u každého a všetkých. Preto je na druhej predsádke učebnice celkom vhodne umiestnený výrok F.Schellinga10:

«Človek v určitej miere rastie, keď poznáva11 sám seba a svoju moc. Vsugerujte človeku vedomie toho, čím je, a čoskoro sa naučí byť aj tým, čím byť má».

A zdalo by sa, že práve tejto problematike sa ďalej venuje aj učebnica, nakoľko jej prvá časť sa volá «Človek. Príroda. Spoločnosť», v ktorej prvá kapitola má názov: «Čo je to človek». A začína ju «§ 1. Čo robí človeka človekom?», ktorého autorom je sám akademik RAV L.N.Bogoljubov.

 

 

7.3. Čo s človekom robí
výučovanie v ruskej škole?

-pokračování-

 

1«…nie vždy sa dobro, spočívajúce v ľuďoch, prejavuje slobodne a bezproblémovo. Inokedy zasa okolnosti bránia dobrému skutku, rozvoju najlepších vlastností», — takže pretvárka je vlastne životná norma.

2“Humanisti-demokratizátori” Ruska stiahli román A.Fadejeva „Mladá Garda“ zo školského kurzu literatúry, aby nevychovali na príklade ich hrdinského činu skutočných Ľudí.

3K začiatku r. 2004 sa v «RusSionii» nachádza 25 «exemplárov» dolárových miliardárov, z ktorých 23 žije v Moskve.

Zároveň s týmto: «… okolo 30 miliónov našich občanov (z približne 147 miliónov — naše spresnenie v citáte) majú príjem nižší ako je životné minimum. To je — obrovské číslo. Pričom väčšina chudobných v krajine — sú práceschopní ľudia» (Posolstvo r. 2004 Prezidenta RF Federálnemu Zhromaždeniu).

4Nie je nám dané uhádnuť,/Jak slovo naše odpovie. /No súcit nám dáva sa, /Jak dá sa nám dobrodieť.

5Oznámený doplnkový náklad učebnice — 71 000 exemplárov.

6V tomto zmysle je historicky reálne kresťanstvo — prisluhovačská vierouka, pretože podľa názoru hierarchie cirkevných učiteľov vierouky:

 • Kristovi je dovolené rozohnať bičom obchodníkov v chráme (Ev. podľa Jána, 2:13 — 18, komentár k tejto epizóde možno nájsť v materiáloch KSB, v práci VP ZSSR „Majster a Margaréta: hymnus démonizmu? či Evanjelium bezvýhradnej viery“), no ak čitateľ vykoná presne to isté vo vzťahu k obchodníkom v ľubovoľnom pravoslávnom chráme, tak toto bude odsúdené;

 • Kristovi je dovolené ponížiť Kanaánčanku, prirovnajúc jej ľudskú dôstojnosť k psej v porovnaní so židmi, čo je samo osebe obyčajný rasizmus (Ev. podľa Matúša, 15:21 — 28, komentár k tejto epizóde možno nájsť v materiáloch KSB, v analytickej správe VP ZSSR r. 1999 „Prečo Vnútorný Prediktor, vyzývajúc k Bohodŕžaviu, neprijme Posledný Zákon“);

 • Kristovi je dovolené, zjaviac sa Šavlovi (budúcemu apoštolovi Pavlovi) na ceste do Damasku, ho oslepiť, a potom v podstate vydierať demoralizovaného človeka možnosťou navrátenia zraku za podmienok určených vydieračom (Skutky apoštolov kap. 9, komentár k tejto epizóde možno nájsť v materiáloch KSB, v práci VP ZSSR „Majster a Margaréta: hymnus démonizmu? či Evanjelium bezvýhradnej viery“, a tiež v práci „Od korporatívnosti pod rúškom ideí - k súbornosti v Bohodŕžaví“).

Tieto príklady dvojitosti mravno-etických štandardov cirkví vo vzťahu k rôznym osobnostiam demonštrujú, že cirkevní hodnostári sa sami v mene Krista snažia robiť prisluhovačov pred Bohom, a svoje ovečky nútia k prisluhovačstvu nielen pred Bohom, ale aj pred sebou.

7Akademik N.N.Mojsejev (matematik a ekológ, autoritárna osobnosť v rokoch 1970-90, dnes nebohý) sa v priebehu diskusie vo «Fonde Gorbačova» vyjadril takto:

«Navrchu (podľa kontextu ide reč o hierarchii moci — naše spresnenie v citáte) môže sedieť gauner, podliak, môže tam sedieť karierista, no ak je to inteligentný človek, už je mu veľa odpustené, pretože on pochopí, že to čo robí, krajina potrebuje», — (citát z vydania «Fondu Gorbačova» “Prestavba. Po desiatich rokoch”, Moskva, «Apríl-85», r.1995, str. 148, náklad 2500 exemplárov). Ak by sme mali zmysel tohto výroku povedať kratšie, vznikne: „To, čo je dobré pre inteligentného gaunera, — je dobré aj pre celú krajinu“.

Námietky nenasledovali. Príčiny mlčanlivého súhlasu predstaviteľov inteligencie, ktorí sa zúčastnili diskusie (vrátane prvohierarchu kinematografie a „učiteľa mravov“ N.S.Michalkova) možno pochopiť zo slov znalkyne umenia I.A.Andrejevovej, ktorá chaoticky (jej samohodnotenie, pozri aj str. 156) povedala nasledovné: «Mravné základyto je vysoko a ťažko. Ale etické elementy, tie sú nám plne dostupné» (str. 159, rovnaký zdroj). T.j., čo je to mravnosť, a tiež podobne, čo je to spravodlivosť, — nie je účastníkom diskusie známe. Preto, ak sa «navrchu» ocitne inteligent, no nie gauner a podliak, ale taký, čo sa bude neoblomne snažiť voviesť do života spravodlivosť, tak celá korporácia gaunerov a podliakov začne jačať, že k moci sa dostal krutý tyran.

A toto nie je náhodná poznámka. «Mravnosť človeka — ako najmenej dôležitý problém v profesionálnej činnosti — to je principiálna pozícia historicky sformovanej vedeckej a ďalšej sociálnej „elity“, o čom svedčí ešte jedno vyjadrenie akademika N.N.Mojsejeva v rovnakom duchu:

«Netreba, poviem to tak, ohraničovať ciele a predmet vedeckého skúmania etickými požiadavkami. Etika akumuluje skúsenosti predchádzajúceho života, vrátane (a možno, v prvom rade) skúsenosti prežitých neúspechov. A veda — to je vždy hľadanie nových možností rozvoja spoločnosti a jej adaptácie na okolité podmienky. Pri hľadaní (nie pri použití, samozrejme) nesmú existovať žiadne ohraničujúce a zakazujúce pravidlá!» (Z článku akademika N.N.Mojsejeva a doktora fyzikálno-matematických vied I.G.Pospelova „Smer evolúcie a rozum“, časopis „Príroda“, № 6, r.1990).

Hoc aj autori článku v ňom píšu, že «najdôležitejšia vlastnosť evolučného procesu — je jeho nepredvídateľný charakter», avšak na základe celej historickej skúsenosti možno ľudstvu garantovať samozničenie, ak aj naďalej bude vedecká (a tiež aj ostatná) činnosť prebiehať na osnove absencie mravno-etických zákazov na isté ciele a predmety výskumu v historicky sformovanej spoločnosti, pretože:

 • v spoločnosti sa nedá ohraničiť osvojenie si a použitie poznatkov,

 • ale zloba a mravná neurčitosť (čo je vlastne nemravnosť) ľudí zneužije akékoľvek čiastkové poznanie, o ktorom sa dozvedia, pokiaľ je vytrhnuté z ľudsko-spoločenskej náuky, hierarchicky do seba zahrňujúcej život ľudí.

Preto jedinou záchranou od tohto samozničenia — sú mravno-etické zákazy na cielepredmety skúmania, ukladané samotnými výskumníkmi. No a kvôli tomu, spoločnosť musí priznať chronologické prvenstvo mravnosti nad vedomosťami a hierarchické prvenstvo ľudsko-spoločenskej vedy a ŽivotaREČenia (sociológie) nad «prírodnými» a «presnými» vedami. Zatiaľ sú priority vo vedeckom vnímaní sveta rozmiestnené takto:

 1. «Prírodné», «presné» a «technicko-technologické» vedy, pretože väčšina „chápe“, že práve ony sú základom konzumného blahobytu.

 2. Sociológia a spolu s ňou „humanitné“ odbory;

 3. Mravnosť výskumníka a spoločnosti (spotrebiteľa vedeckých výtvorov) — je to posledné, lebo dôležitejší je vedecký výsledok.

V skutočnosti si bezpečnosť spoločnosti aj každého jednotlivca žiada obrátené poradie priorít:

 1. Mravnosť výskumníka a spoločnosti (spotrebiteľa vedeckých výtvorov) — je prvoradá, pretože dôležitejšia je bezpečnosť získania vedeckého výsledku a jeho používania.

 2. Sociológia a spolu s ňou „humanitné“ odbory, učiace a formujúce mravno-psychické aspekty života ľudí a spoločnosti.

 3. «Prírodné», «presné» a «technicko-technologické» vedy, zabezpečujúce technicko-technologickú činnosť ľudí a spoločností vo všetkých odvetviach činnosti podľa štatistiky prerozdelenia ľudí na základe rôznych mravno-psychických typov osobnosti.

8Ešte jeden príklad ilúzie vyjadrenej v známom aforizme: «Kto neriskuje, nepije šampanské!» No existuje k nemu aj dodatok: «Kto nepije, neriskuje…» (t.j. dosahuje úspech aj bez zbytočného rizika; a emocionálnu sebestačnosť získava aj bez zbytočného otupovania sa, vrátane šampanským, následkom čoho popíjanie prestáva byť príťažlivým.

9No uvažujúc o «humanizme», autori učebnice na takúto Lásku akosi „zabudli“, možno preto, že mnohovýznamové slovo «láska» má pre nich prvý a hlavný význam ako — synonymum na označenie sexu. Takže, ak rozprávať o láske ku všetkým ľuďom, to pri takomto stotožnení lásky a sexu by bolo možné naraziť na obvinenia z propagácie rozvratu medzi žiakmi bez ohľadu na pohlavie a vek.

Autori v podstate tým, že v učebnici porozprávali o „humanizme“ bez Lásky ku všetkým ľuďom bez výnimky, prejavili svoje farizejstvo: “Vari vy ľúbite syr?“ — spýtali sa raz farizeja. / „Nie, — odpovedal, — ale baví ma“ (Kozma Prutkov, Epigram № 1, text zvýraznený hrubým písmom nami v citáte).

10Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775 — 1854), nemecký filozof idealistického razenia.

11Citát je uvedený v „pravopisnom štýle“ skúmanej učebnice. Je to ten prípad, keď odmietanie (autormi a vydavateľmi učebnice) používať ruské písmeno «ё» spôsobuje zmyslovú nejednoznačnosť.

Prečítanie vety: «Človek v určitej miere rastie, keď poznáva sám seba a svoju moc», — dáva presný zmysel len vtedy, ak sa v texte používa písmeno «ё», pretože v tomto prípade sa uvedené slovo «познает» (poznájet = spozná) aj číta ako je teraz napísané („poznájet“). Ak sa písmeno «ё» vôbec nepoužíva, čitateľ si musí vybrať jeden z dvoch spôsobov prečítania «познает» (poznájet) alebo «познаёт» (poznajót). Pritom «познает» sa viaže k deju, ktorý sa ešte len stane v budúcnosti (poznájet = spozná); ale «познаёт» charakterizuje dej, ktorý sa ešte neukončil, a prebieha v súčasnosti (poznajót = (s)poznáva).

Čo mal teda na mysli F Schelling: «keď spozná»? alebo «keď poznáva»? A takáto nedbanlivosť v 8.vydaní učebnice, ktorá má odporúčací grif Ministerstva vzdelávania... Nie je dobrá. – doplnené prekl.

 

_

Diskusní téma: Potrebujeme inú školu (13)

vejce

Lenka | 11.07.2016

Není nám dáno uhodnout,
jak naše slovo způsobí.
Jen nám smysl dává,
kde je možné pomáhat.

Člověk prý má auru a ta má vnější obal podobný vejci.
Velikost tohoto vejce je rozdílná, od délky paží (u oslabení menší), až u mistrů prý do několika km.
Je to divné - možná velikost určuje rozsah vědomí (daného jedince).
Když hodíme kámen do hladiny rabníka, utvoří se kruhy.
Podobné to bude s vědomím - čím víc kamínků (možná větší kámen "obraz"), tím větší dosah na vzdálenější kruhy (jen ne ve tvaru plošném, ale koule).
Což by vysvětlovalo velkou velikost vejce (aury a jejího obalu) mistrů. (mají toho ve svém "majetku" hodně - široký rozsah i dosah)

K slovu láska

Dušan | 05.07.2016

Slovo láska som už skúmal a na vedy.sk bolo toto slovo tiež rozoberané a kontextu kritiky zo strany VP SSSR mi v skutočnosti vychádza že by sa malo používať slovo "ľúbosť". Nepoužívanie tohoto slova v spoločnosti je podľa mňa Niekoho útok na prvej priorite riadenia.

Dal ba som to ako poznámku k prekladu

Podstata problému.

Sio | 04.07.2016

Skutečně dobrý pedagog musí být nadán určitými návyky, znalostmi, zkušeností a schopností vcítění.
Člověk se musí docela dlouho učit od života, aby se stal dobrým pedagogem. Někdy se najdou vyjímky, pokud má velmi moudré a vyspělé rodiče, popřípadě prarodiče a je zároveň nadán vysokou inteligencí a schopností empatie (vciťování)
Jedna hodně stará učitelka mi vyprávěla příběhy dvou žáků, kteří platili za hloupé grázly. Jeden byl prostě hodně temperamentní a často se pral. Musela přesvědčovat své mladší kolegyně, ať to s ním nevzdávají. Nakonec vystudoval vysokou a stal se sám učitelem. Druhý jen tak seděl a nic nedělal. Učitelé si ho nevšímali a on prostě vyučování proseděl. Ta paní učila výtvarnou výchovu a dostal se k ní až v 6. třídě. Na hodinu si nepřinesl nic. Ani papír, pastelky. Bylo vidět, že předchozí pedagogové to s ním vzdali a prostě si ho nevšímali. Přinesla mu z kabinetu papír i pastelky a ukázalo se, že umí malovat obstojně. Stal se z něj dílovedoucí na kovárně.

F.I.Tjučev

udo | 04.07.2016

ešte raz k variantám návrhov prekladu tej tu znova citovanej formulácii Fjodora Ivanoviča, ktoré sme ešte z Jardobom riešili:

Nie dané je nám uhádnuť,
Ako slovo naše odozve sa.
No nám zmysel pre to dá sa,
Ako dá sa nám pomáhať.

Nie dané je nám uhádnuť,
Ako slovo naše odozve sa.
No nám zmysel pre to dá sa,
Ako máme pomáhať.

Re: F.I.Tjučev

udo | 04.07.2016

tu ešte onen časovo platnosťou obmedzený orginál,
keby to niekto chcel skúsiť.. lepšie preložiť:

Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовётся.
И нам сочувствие даётся,
Как нам даётся благодать.

Re: Re: F.I.Tjučev

merlin | 04.07.2016

Skúsim takto (je to zaPeklitý prekladací voříšek..-)):

Nie je nám dané uhádnuť dopredu,
Ako sa naše slovo odozve (odzrkadlí v psychike?),
Poskytuje sa nám však spolucítenie (spoluúčasť),
Ako sa máme podieľať na dare (požehnaní) Božom.

Re: Re: F.I.Tjučev

Sio | 04.07.2016

Není nám dáno předem znát
co naše slova způsobí
Však dána je nám schopnost vcítění
tak jako všechny dary od Boha
Není to nijak snadné pochopit.
Tutčev chce říci, že ač nemáme vždy schopnost racionáně předpovědět, co způsobí naše slova. Ale jsme nadáni schopností vcítit se do druhého člověka a to nám hodně napoví. A tato schopnost je nám dána prostě tak, shůry nebo Bohem. Tak se dá přeložit благодать - dar, bohatství, krása, kterou jsme si nijak nezasloužili, je nám dána do vínku.

Re: Re: F.I.Tjučev

Sergio | 05.07.2016

predpoved nam nie je dana
na odozvu nasich slov
no spolucitom bude odpoved
ked milost bude v nich .....

p.s.

Sergio | 05.07.2016

ide o to ze nikto z nas nevie presne ako ostatny pochopia a hlavne NAPLNIA nase slova (v zmysle tu casto citovanej DVTR a jej chyby riadenia :-) ) teda moze sa stat ze dojde aj k prekruteniu povodne vyslovenych myslienok , ale pokial bude v povodnej myslienke pochopenie porozumenie spoluucast sucit nebude NAPLENOU odpovedou ,aj ked prekrutenou nenavist sebectvo egoizmus nicenie
.... v zmysle toho ako tu niekto citoval bibliu a slova Jezisa ... Ja som vam to tak nepovedal(nemyslel) ..... Ale MY sme to tak pochopili (vykonali) ....
p.s. 2 ... ak by bol marxizmus podany v zmysle slov basnicky Tjuceva neboli by gulagy deportacie hrdelne procesy vrazdy ....
Prajem vsetkym NAM krasny Tjucevom naplneny den :-)

.... len tak

Sergio | 06.07.2016

... hmm tak to by som rad vedel ako si p.UDO predstavuje dialog k nejakej teme na tomto fore ....... :-)

Re: p.s.

jardob | 13.07.2016

Ano, je to zaujímavý pohľad. Prekladať tieto veci vôbec nie je jednoduché, obzvlášť keď sa pozriete na ruský internet a vidíte, že samotní rusi si s tým lámu hlavu. Podobné myšlienky, môžu mať veľa rovín, a uvidieť a vystihnúť všetky sa zdá byť nereálne.

Re: Re: p.s.

Sergio | 14.07.2016

Plne s Vami suhlasim a dakujem za konstruktivnu odpoved .....
Prajem Vam pekny den :-)

Re: Re: p.s.

Sergio | 14.07.2016

Tak ma napadlo , ked pisete ze ste citali aj na ruských weboch diskusie o tejto basnicke , nasli ste tam aj vyklad taky ako som napisal ja ? Budem velmi rad ked mi odpoviete ....

Přidat nový příspěvek