Potrebujeme inú školu (11)

Potrebujeme inú školu (11)

29.6.2016

předchozí část

 

6.4. Historická veda
a ľudsko-spoločenská náuka

Predpokladajme, že historická veda splodila objektívnu učebnicu histórie, z ktorej sa možno dozvedieť, čo sa reálne odohralo v minulosti. V tom prípade ale nutne vyvstane množstvo otázok, analogických tým, ktoré sa v spoločnosti posudzujú dnes a vo vzťahu ku ktorým sa rôzni ľudia a rôzne sociálne skupiny pridŕžajú rôznych, občas protichodných, názorov.

Takto jedni usudzujú, že bolo správne, že zvíťazila Veľká októbrová socialistická revolúcia. Druhí trvajú na tom, že svojim vplyvom na ďalší vývoj dejín Ruska bol októbrový prevrat v r.1917 analogický mongolskému vpádu (Batuchána), ktorý v r. 1238 zabránil svojbytnému rozvoju starobylej Rusi (podľa kultového pohľadu posledných niekoľko storočí na históriu)1.

Zďaleka nie všetci hodnotia činnosť Hitlera výlučne ako prúd zločinnosti. Sú takí, ktorí si myslia, že všetko čo urobil pre Nemecko a celý svet do 1.septembra 1939, — bolo dobrom, a zločinnosť z jeho strany začala až od 1.septembra 1939. Ale sú aj takí, ktoré si myslia, že po 1.septembri sa vyhlásením vojny Nemecku Veľkou Britániou a Francúzskom začal zločin voči Nemecku, a ľutujú že v druhej svetovej vojne 20.storočia utrpelo fašistické Nemecko pod vedením Hitlera drvivú porážku a prestalo existovať, v dôsledku čoho sa ľudstvo akoby nedokázalo dostať zo slepej uličky, v ktorej sa ocitlo k začiatku 20.storočia.

Hoci objektívny kurz histórie mnohé z takýchto otázok odstráni, (tým že vleje svetlo na to, čo sa reálne dialo a čo predtým zamlčovali a čoho príčinno-následkové súvislosti s inými udalosťami predtým interpretovali prekrútene), no mnohé otázky aj tak zostanú, nakoľko sú spojené s inými vecami, ktoré ležia mimo histórie a mimo kompetencie historickej vedy. Ide o to, že v závislosti od toho, akí jednotlivci tvoria spoločnosť, — taká je aj štruktúra spoločensko-politickej organizácie života spoločnosti ako systémového celku a také sú aj vzájomné vzťahy ľudí v nej. Tento fakt sa odrážal v aktuálnej politike všetkých dôb, a ak aktuálna politika má svoj pôvod v minulosti, potom adekvátne predstavy práve o minulosti musí poskytovať objektívna historická veda. A ak objektívna historická veda takéto adekvátne predstavy o minulosti poskytuje, potom sa človeku odkrýva možnosť hodnotiť to, čo bolo v minulosti objektívnym Dobrom, a čo je objektívnym zlom, zacieleným do budúcnosti2; ako sa správať, aby už v prítomnosti začalo miznúť objektívne Zlo, a budúcnosť sa stala stelesnením výlučne Dobra.

Toto sú vlastne otázky o podstate človeka ako osobnosti, o tom, ako ľudia v závislosti od sformovanej štatistiky ich osobnostných charakteristík, vytvárajú spoločnosť ako systém osobnostných a skupinových vzájomných vzťahov rôzneho druhu.

A nájdenie odpovedí adekvátnych pre život na tento druh otázok je podmienené faktormi, ktorých poznanie nespadá do kompetencie histórie, ale iných vied.

Ide o to, že vo viac-menej zdravom prírodnom prostredí, je každý komár od toho okamihu, ako sa vykľuje z larvy, — plnohodnotným predstaviteľom svojho druhu. A v živote komárieho jedinca v tomto zmysle neexistujú ďalšie varianty.

Na rozdiel od komára, ktorého sme použili ako príklad, človek na to, aby sa stal členom spolo

nosti, musí byť vychovaný. Výchovnými faktormi sú jednak kultúra spoločnosti celkovo, ale aj priamy kontakt s inými ľuďmi v procese dospievania osobnosti. Okrem toho, získaním určitých kvalít v osobnostnom rozvoji v procese výchovy, človek získava schopnosť ďalšej samovýchovy a samovzdelávania, ktoré môže pokračovať po celý jeho život, či už bude krátky alebo dlhý. A variantov toho, aké osobnostné kvality môže získať jedinec k začiatku svojho dospelého života, a o to viac do zavŕšenia svojho pozemského putovania, — je množstvo. A zďaleka nie všetky varianty sú rovnocenné v tom smere, aký je ich vplyv na život spoločnosti, ako systému osobnostných a skupinových vzájomných vzťahov.

Ak budeme vychádzať z toho, že v normálnej ľudskej spoločnosti v globálnom rozsahu nesmú existovať vnútorné konflikty, že ľudstvo vcelku, aj všetci ľudia musia žiť v harmónii s biosférou Zeme a Vesmírom, potom tento predpoklad:

  • po prvé, privádza k záveru, že ani jedna z dnešných národných spoločností, ani ľudstvo v celku nie je normálnym (v uvedenom slova zmysle) ľudským spoločenstvom;

  • po druhé, musí ľudí3 postaviť pred otázky:

  • o politickom kurze v oblasti výchovy a vzdelávania;

  • o organizácii riadenia globálneho historického procesu a regionálnych historických procesov v súlade s odhalenými predstavami o objektívnosti Dobra a Zla, ktoré musia byť potvrdzované životom ľudstva v nadväznosti pokolení v harmónii s biosférou Zeme a Vesmírom, a pri absencii v ňom vnútorných konfliktov.

A rovnako z odpovedí na tieto otázky vyplývajú aj odpovede na to, čo je v historickej minulosti nadčasovou osnovou pre budúcnosť; čo je «smetím», ktorého sa treba zbaviť, ak sa vyskytuje aj v prítomnosti; a čo je v minulosti aj prítomnosti stavebným lešením, ktoré ešte zatiaľ treba udržovať, aby neskôr v budúcnosti, keď splní svoju úlohu, mohlo zmiznúť. Odpovede na tieto otázky musí dávať ľudsko-spoločenská náuka.

V povedanom nie je nič nového. Takto sa anglický etnograf 19.storočia E.B.Tylor — súčasník K.Marxa a F.Engelsa — vyjadril o «filozofii histórie v širokom zmysle, ako o vysvetlení minulých a predpovedi budúcich javov vo svete ľudského života na základe spoločných zákonov»4. Je známe aj skoršie, zmyslom analogické, vyjadrenie Napoleona Bonaparta: «Predvídať — znamená riadiť». Predvídať však znamená — vidieť v budúcnosti matricu mnohovariantných možností ďalšieho priebehu udalostí, a rovnako aj následkov voľby a realizácie každej z týchto videných variant.

Pri tom je nevyhnutné mať predstavu o tom, že každé riadenie realizované ľuďmi má limitovaný charakter a prebieha v rôznych objemnejších5 procesoch, ktoré možno interpretovať ako objemnejší proces priameho i nepriameho riadenia vo vzťahu k ľubovoľnému limitovanému procesu riadenia, realizovaného ľuďmi. V podstate, takáto interpretácia každého riadenia, ako procesu prebiehajúceho v medziach objemnejšieho procesu, privádza k otázke o charaktere hierarchicky najvyššieho všeobjímajúceho (všezahŕňajúceho) riadenia, t.j. k otázke o existencii Boha — Tvorcu a Všemocného

A ak sa pozrieme opačným smerom (t.j. od ľudsko-spoločenskej náuky do minulosti), tak predstavy o minulosti, kultivované v spoločnosti historickou vedou, v mnohom závisia od odpovedí na tento druh otázok, zodpovedaných buď priamo, alebo medzi riadkami.

Všetko povedané o vzájomnom vzťahu histórie a ľudsko-spoločenskej náuky znamená, že história — je vedou sociálne významnou, a učebnica histórie musí byť úplná a objektívna. No ešte významnejšou zo sociálneho hľadiska vedeckou disciplínou je ľudsko-spoločenská náuka: v sovietskej minulosti — «občianska výchova»; «spoločenská náuka» — v dnešnom Rusku; filozofia histórie — vo vedeckej terminológii dosovietskeho obdobia.

No keďže žiadna ľudská spoločnosť bez histórie neexistuje, tak ani ľudsko-spoločenská náuka nemôže existovať a rozvíjať sa bez vzájomnej spolupráce s historickou vedou; a jej potrebu a význam pre osobnosť i spoločnosť možno ukázať len vychádzajúc z analýzy dejín, a histórie ako vedeckej disciplíny. A preto, skôr než pristúpime k analýze školského kurzu spoločenskej náuky, jednu kapitolu bolo potrebné zasvätiť historickej vede a jej problematike.

 

7. Učebnica „Úvod do spoločenskej náuky“
ako prejav profanácie6 zo strany pedagógov
svojho dlhu voči žiakom a spoločnosti

7.1. „Spoločenská náuka“ a prírodné vedy

 

-pokračování-

 

 

1Existuje aj iný názor, podľa ktorého bol «mongolsko-tatársky» vpád a jarmo — výmyslom historikov 17. a ďalších storočí. V skutočnosti vojsko veľkého kniežaťa potláčalo separatizmus údelných kniežat. No potom ako prebehla zmena dynastií a Rjurikovičov na tróne zamenili Romanovci, tak z vôle Romanovcov bol vymyslený «mongolsko-tatársky» vpád a jarmo.

2Samozrejme zatiaľ len subjektívne. Pretože miera subjektivity je tu nepriamo úmerná miere vyspelosti mravných štandardov spoločnosti a miere poznatkov o objektívnom harmonickom fungovaní nielen ľudskej spoločnosti, ale aj systémov ktoré tvoria prostredie v ktorom ľudská spoločnosť žije (napr. závislosť ľudstva na biosfére a jej harmónií). V opačnom prípade sa spoločnosť nevyhne problémom v budúcnosti a bude môcť hovoriť nie o poznaní objektívneho Dobra a Zla, ale len o subjektívnom dobre a zle. Tieto otázky budú tiež predmetom ľudsko-spoločenskej náuky/vedy – pozn. prekl.

3Minimálne tých, čo sa dokážu zriecť potreby momentálnej vypočítavosti, ktorá musí byť vždy uspokojená na princípe «po nás, nech príde aj potopa».

4Pozrite jeho knihu „Primitívna kultúra“ (Moskva, r.1989 — Opätovné vydenie ruského vydania z r.1897 s vylúčením jednej kapitoly, posvätenej matematickým náhľadom v primitívnych spoločenstvách).

5Hierarchicky nadradených. – pozn. prekl.

6Profanácia — zneuctenie, hanobenie (niečoho cenného). – pozn. prekl.

 

Diskusní téma: Potrebujeme inú školu (11)

PJAKIN

m | 30.06.2016

http://aeronet.cz/news/video-brexit-pohledem-valerije-pjakina/

korekcia

udo | 29.06.2016

Nebolo by lepšie uviesť namiesto
"všemocný"
"všemohúci"?

Zdá sa to možno pre mnohých nepodstatné,
no nie je tomu celkom tak..

Viem, interne sme to diskutovali,
no čo ak k tomu bude mať niekto aj verejne
nejaké zaujímavé pripomienky..

Re: korekcia

Paulo | 04.07.2016

U mňa evokuje pojem "všemohúci" že môže byť taký aj onaký, v zmysle všeobecne braného významu - môžem si dovoliť čokoľvek, teda aj úmyselne zlo. V tomto ohľade je pojem "všemocný" o niečo neutrálnejší/pozitívnejší (dokážem akékoľvek zlo zastaviť). Osobne mi najviac vyhovuje "Všedržiteľ" bez ďalších prídavkov...

Přidat nový příspěvek