Potrebujeme inú školu (10)

Potrebujeme inú školu (10)

28.6.2016

předchozí část

 

Ak biblický koncept globálnej politiky človeka neuspokojuje, potom nakoľko Biblia sama seba chváli, pripisujúc si pôvod svojich sociologických náhľadov a vierouky Bohu, človek sa ocitá pred nutnosťou vyriešiť množstvo otázok, týkajúcich sa bohoslovia a ľudsko-spoločenskej náuky v historicky sformovanej kultúre, čiže sa ocitá pred nutnosťou vyjsť nad rámec kompetencie historickej vedy kvôli tomu, aby mohol posúdiť jednak odohrané dejiny ako také, a tiež ich interpretáciu historickou vedou; ale aj kvôli tomu, aby mohol vypracovať alternatívnu alebo alternatívno-objemnejšiu globálnu politiku.

 • A treba priznať:

Je to veľmi hanebný čin — povýšiť pôvod rasovej doktríny zotročenia ľudstva na Zjavenie pravého Boha. No tento čin sa ukázal byť efektívnym, pretože ortodoxných satanistov (vedome si želajúcich ísť do konfliktu s Bohom) vo všetkých dobách nebolo medzi ľuďmi veľa, a v každodennom živote nie každý dokáže odmietnuť Bibliu ako celok, ponúknuť okoliu zrozumiteľne a presvedčivo inú koncepciu globálnej politiky a náboženského života, a postrčiť ľudstvo k tomu aby žilo ináč; o to ťažšie je to uskutočniteľné (no reálne uskutočniteľné pri podpore Zhora) v podmienkach cielenej trestnej politiky pánov a pohlavárov biblického projektu vo vzťahu k tým, ktorí sa mu protivia (biblické: «a také národy budú úplne vykorenené», — to nie sú len prázdne slová). Preto pripisovanie tejto globálnej politiky Bohu jednoducho paralyzovalo mnohých jej protivníkov, o to viac ešte po tom, čo sa Biblia stala základom kultúry ich spoločností (a tak to bolo počas mnohých storočí)1.

No pokiaľ sa mlčí o obsahu biblického globálneho politického projektu a sú kladené otázky podobné tým, ktoré kládol žiakom I.I.Doluckij, tak súhlasiac s tým, že nenávisť k ľuďom motivovaná akoby vďaka ich pôvodu (pravdivé príčiny vyvolávajúce nenávisť sa neposudzujú, pretože zostávajú nevyslovené) — je zlo, človek sa tak ocitá ak nie v zajatí, tak minimálne sa stáva rukojemníkom biblickej globálnej politiky.

Jednako, I.I.Doluckij – podriaďujúci život školákov (stotožňujúcich sa s jeho učebnicou) pod biblickú globálnu politiku, sa neobťažuje tým, aby:

 1. Nesporne preukázal, že uvedenie do života biblickej koncepcie zotročenia všetkých a likvidácie tých čo s ňou nesúhlasia — je pravé objektívne Dobro a blaho pre celé ľudstvo2.

 2. Že kým nie je uvedená do života v plnom svojom objeme, tak sú prípustné rôzne životné nepríjemnosti ako napríklad organizované (pohlavármi projektu v 20.storočí):

 • japonsko-ruská vojna,

 • revolúcie v Rusku r.1905 a 19173,

 • občianska vojna v Rusku a obdobie represií, v ktorom boli zmiešané mizantropia/človekonenávisť a záchrana ľudstva od mizantropov,

 • dve svetové4 a množstvo lokálnych vojen,

 • ekonomické neporiadky, vytvárané umelo a cielene vo všetkých krajinách,

 • a podobné veci,

— určené na vybudovanie globálneho štátu, cestou zničenia historicky sformovaných národných a mnohonárodných štátov a degradácie neporušených štátov na úroveň provincií v globálnom štáte.

Prirodzene, že globalizácia podľa tohto projektu potláča slobodu, demokraciu, prirodzený rozvoj národných kultúr a mnohé z nich likviduje, že pod jej jarmom a degradujúcim vplyvom na psychiku sa nutne ocitá každá osobnosť.

Toto všetko sa dá preukázať v objektívnej učebnici histórie na osnove nikým nespochybňovaných faktov a tvrdení svedkov udalostí.

Každopádne učebnica histórie I.I.Doluckého takou nie je. A preto odňatie odporúčacieho grifu bolo správne. Avšak učitelia ktorí vstali na jeho obhajobu5 — zlí historici a mizerní učitelia: títo sú záškodníkmi.

Ničmenej, tragédia historického vzdelávania v Rusku spočíva v inom — zvyšné učebnice histórie tiež nezodpovedajú kritériám objektívnosti: ich báza popisných kategórií nie je plná (a v mnohých prípadoch — úmyselne oklieštená); ich autori vychádzajú z toho, že globálny historický proces od dávnej minulosti až dodnes je neriadený (zvnútra samotnej spoločnosti); posluhujúc okamžitým potrebám tej-ktorej moci, zabúdajú na reálne dejiny a zaoberajú sa striedavo tu skrášľovaním, tu očierňovaním jedných a tých istých udalostí dejín. A samotná historická veda, sa téme «objektívnosť výsledkov historického bádania» — vyhýba.

Na záver tejto kapitoly možno povedať, že hlavná vlastnosť globálneho historického procesu spočíva v tom, že globálny historický proces je oddávna riadený zvnútra spoločnosti a rovnako bude riadený zvnútra spoločnosti v dohľadnej perspektíve. Takže všetky regionálne/lokálne historické procesy sú viac či menej podmienené globálnou politikou, a rovnako naopak, každý z nich prejavuje viac či menej silnú spätnú reakciu na globálnu politiku, t.j. na riadenie globálneho historického procesu.

Jednako, prichádzajúc k chápaniu oddávna riadeného (zvnútra spoločnosti) priebehu globálneho historického procesu, sa dostávame až k otázke: Čím sa začali dejiny dnešnej globálnej civilizácie?

 

6.3.5. Predhistória
a začiatok dejín dnešnej globálnej civilizácie

Učebnice histórie, vyjadrujúce ateistický uhol pohľadu (a takých je v poslednom storočí a pol — väčšina), vychádzajú z predpokladu, že človek súčasného biologického druhu «Homo sapiens» «sám od seba» vznikol v biosfére planéty, začal myslieť, vytvoril početné kultúry doby kamennej; a potom neskôr na základe kmeňových zväzov (asi pred 7 — 5 tisíc rokmi) vznikli prvé regionálne civilizácie a štáty, vzniklo písomníctvo, začala sa politika, objavili sa štátne dokumenty, historické kroniky, a takýmto spôsobom (s objavením sa písomných kroník) sa ukončila predhistória a začala sa história dnešnej globálnej civilizácie. Toto — je presne ten historický mýtus, v moci ktorého žije väčšina tých, čo študovali históriu v škole a univerzitách.

V posledných rokoch sa objavili pokusy zameniť tento historický mýtus chronologicky kratšou verziou akoby hodnoverne známej histórie. Konkrétne v prácach matematikov MGU6 A.T.Fomenko a G.V.Nosovského sa na základe štatistickej analýzy oznamov z kroník tvrdí, že kroniky sú z väčšej časti hodnoverné, počínajúc od 11. a 12.storočia nášho letopočtu, a všetka starobylejšia história predstavuje sama osebe históriu stredoveku, mnohonásobne prenesenú do dávnejšej minulosti, v ktorej reálni ľudia zo stredoveku vystupujú pod inými prezývkami a v zmenenej geografickej lokalite stredovekých reálií7.

No ide o to, že existujú fakty, ktoré nezapadajú ani do prvého, ani do druhého historického mýtu. A na rozbitie mýtu stačí vložiť doň iba jediný fakt, ktorý on nedokáže vysvetliť.

Začneme otázkou: Kde je ten «prechodný článok» v procese zmeny od opice k človeku, ktorý by svedčil o pôvode druhu Človek rozumný od nejakých opiciam podobných predkov v evolučnom procese pod vplyvom práce8 a prirodzeného výberu? — Od tej doby, ako Ch. Darwin (1809 — 1882) opublikoval svoju knihu „Pôvod druhov cestou prirodzeného výberu“ (1859), na ktorú sa zrazu začali odkazovať prívrženci vzniku človeka vo faune, — antropológovia aj tak nič nenašli. T.j. do dnešnej doby vede nie sú známe žiadne biologické dôkazy tej predhistórie ľudstva, ktorá je predkladaná v učebniciach. A to nie je ojedinelá nešťastná výnimka: chýbajú «prechodné články» aj k tomu, aby bolo možné objasniť pôvod všetkých ostatných biologických druhov od akýchsi druhov-prototypov: druhové rozdiely nesú diskrétny/nespojitý charakter. Ináč povedané, veľryba — je vodný cicavec, avšak žiadne «obojživelné» «poloveľryby-polomačky», z ktorých pochádzajú dnešné veľryby a mačky — tiež nie sú.

No aj so samotnou históriou to nevyzerá lepšie:

Tak napríklad, sú známe ruiny starobylého mesta, ktoré dnes volajú Mohendžodaro. Charakter jeho poškodenia, odhalený archeológmi, hovorí o tom, že mesto bolo zničené niečím, čoho účinok bol analogický jadrovému výbuchu:

 

«Archeologická expedícia, ktorá začiatkom 20.storočia robila vykopávky vedľa indickej osady Mohendžodaro, objavila ruiny veľkého starobylého mesta, patriaceho civilizácii, ktorá bola jednou z najrozvinutejších vo svete a trvala dve — tri tisícročia. Jednako, najväčšia záhada veľkomesta, ktorá sa objavila pred vedcami, bola spojená nie s jeho rozkvetom, ale zánikom.

Výskumníci sa pokúšali objasniť, od čoho mesto „zomrelo“, predkladajúc rôzne dohady. No všetky hypotézy sa rozsypali ako domček z kariet: V ruinách stavieb nebol spozorovaný ani najmenší príznak vyčíňania vodného živlu, chýbali mnohopočetné pozostatky ľudí a zvierat, a tiež úlomky zbraní a stopy pustošenia. Ani jedna z kostier nemala poškodenia typické pre zranenia od klasických zbraní. Očividný bol len jediný fakt, a to — katastrofa prebehla náhle a trvala krátko.

Nakoniec Angličan Davenport a Talian Vincenti predložili ohromujúcu hypotézu — kategoricky vyhlásili, že starobylé mesto postihol osud... Hirošimi a Nagasaki! Inými slovami, najstarší veľkomesto bolo zničené jadrovým výbuchom! Potvrdzujú to, napríklad, roztrúsene medzi ruinami kúsky hliny a zeleného skla (celé vrstvy!). Pravdepodobne sa piesok a hlina pod vplyvom vysokej teploty najprv roztavili, a potom náhle stuhli. Rovnaké vrstvy zeleného skla sa objavujú v púšti štátu Nevada (USA) každý raz po jadrovom výbuchu.

Od momentu vykopávok v Mohendžodaro prešlo celé storočie. Moderná analýza ukázala, že tavenie fragmentov starobylého mesta prebehlo pri kolosálnej teplote — nie menej ako 1500 stupňov Celzia. Výskumníci tiež našli výrazne obtiahnutú oblasť epicentra, kde všetky domy boli zrovnané so zemou. Od centra k periférii sa skaza postupne znižovala. A ešte detail: práve v oblasti Mohendžodaro boli nájdené desiatky kostier, ktorých rádioaktívnosť presiahla normu 50 ráz!

Okrem iného, v starobylom indickom epose „Mahábhárata“ je zafixovaných nemálo podaní o zvláštnej sile tajomnej zbrane, potvrdzujúcich túto viac než hypotézu. Napríklad v jednej z kapitol sa hovorí o „náboji“ „žiariacom ako oheň, no bez dymu“. Po jeho páde na zem „hlboká tma zahalila celú oblohu. Dvihli sa víchrice a smršte, prinášajúce pohromu a pustošenie. Tisícky domácich a divokých zvierat, a desiatky tisíc ľudí zmenil hrozný výbuch na popol. Roľníci, mešťania i vojaci sa vrhali do vôd rieky, aby zmyli otrávený prach...“» (citované z článku na internete9).

 

A toto — nie je jediné miesto, kde povrch zeme z neznámych dôvodov vyzerá rovnako, ako miesta, kde dnešná civilizácia vykonala povrchové jadrové výbuchy.

Ešte jeden fakt. V rannom stredoveku existovali mapy, na ktorých bola zobrazená Antarktída, brehy Severnej a Južnej Ameriky. Pričom Antarktída bola zobrazená bez ľadovej vrstvy, v stave, v akom si ju dnešná civilizácia nikdy nepamätala, podľa oficiálnej histórie10.

Avšak súčasná civilizácia pristúpila ku globálnemu kartografickému mapovaniu až niekoľko storočí po objavení sa týchto máp, v epoche veľkých geografických objavov (od r. 1519, ak rátať od prvej plavby okolo sveta F. Magalhãesa). Globálne kartografické mapovanie trvajúce 4 storočia bolo v zásade zavŕšené až v r. 1906, keď R.Amundsen preplával z Atlantiku do Tichého oceánu cez prielivy v súostroví na severe Kanady; a úplne bolo zavŕšené až v 1970-tych rokoch po dokončení programu systematických snímok povrchu Zeme z Vesmíru.

Napriek všetkým týmto hodnoverne známym faktom sú na stredovekých mapách na veľkej ploche zobrazené pobrežné línie Antarktídy, oboch Amerík, Európy a Afriky s chybou v (zemepisnej) dĺžke, ktorej presnosť v dnešnej civilizácií začal zabezpečovať rozvoj chronometrie11 a matematiky12 až začiatkom 80-tych rokov 18.storočia n.l.

Egyptská Sfinga pri Cheopsovej pyramíde sa spoločne so samotnými pyramídami datuje tradi

nými historikmi na nie viac ako 5000 rokov. Jej zlý vzhľad historici objasňujú veternou eróziou: vial vietor, niesol piesok, piesok a zvetrávanie vyškriabali časť materiálu atď. Keď sa ale obhliadkou Sfingy začal zaoberať profesionálny geológ, tak prišiel k záveru, že Sfingu dlhodobo zalievali prívalové dažde, a že je poškodená vodnou eróziou, zapríčinenou atmosférickými zrážkami... jednako, v dnešnej civilizácii Sfinga stojí na jednom z najsuchších miest planéty, kde veľmi zriedkavé dažde nemohli spôsobiť vodnú eróziu, zanechávajúcu hlboké vertikálne ryhy a vlnité horizontálne žliabky, v tom čase keď zvetrávanie a veterná erózia zanechávajú výlučne horizontálne stopy s ostrými okrajmi, vytvárajúce pritom bizarné formy: skaly-hríby, skaly-dáždniky, skaly-figúry a pod.

A hromady mamutov vo večnom ľade premiešané s oveľa južnejšou vegetáciou, než tá, čo rastie na mieste v daných šírkach; veľké množstvá zvierat, náhle uhynutých, boli v týchto v usadeninách nájdené v takých kombináciách, aké v bežnom živote biocenóz nevidno (dravce a bylinožravce vo veľkých množstvách na jednom mieste, a k tomu pomiešané s polámanými stromami), a v niektorých miestach boli zasypané vrstvami popola alebo zaliate bahnom, po čom veľmi rýchlo zamrzli ešte skôr, než sa ich roztrhané13 alebo celé mŕtvoly začali rozkladať. Okrem toho:

 

«… po celej Južnej Amerike boli objavené fosílne pozostatky obdobia Ľadovej periódy, „v ktorých kostry nezlučiteľných zvieracích druhov (dravcov a bylinožravcov) boli chaoticky premiešané s ľudskými kosťami. Nie menej závažnou je kombinácia (na dostatočne rozľahlom území) pozostatkov suchozemských a morských zvierat, chaoticky premiešaných, no pochovaných v jednom geologickom horizonte“»14

 

V Južnej Amerike sa nachádza jazero Titicaca. Je to slané jazero na hranici Peru a Bolívii, vo výške 3812 metrov nad úrovňou mora, a jeho hĺbka dosahuje až 272 metrov. Na jazere Titicaca je ostrov s dobre zachovanými zvyškami staroperuánskych stavieb. Na dne jazera sa našli ruiny starobylého mesta. Podľa názoru geológov bolo toto jazero časťou oceánu. Okrem toho, na jeho brehoch boli objavené zvyšky starobylého prístavu, z ktorého plaviť sa po tomto jazere — nie je kam, čo prináša na um myšlienku, že jazero sa «vznieslo» a stalo vysokohorským až po tom, čo bol postavený tento prístav.

V Európe je množstvo megalitických stavieb z obdobia doby kamennej. Ak ich nebudeme skúmať jednotlivo, ale spolu, tak mnohé z nich vyzerajú byť rozmiestnené v priamych líniách, tiahnucich sa mnoho stoviek kilometrov naprieč celým kontinentom: cez lesy, hory, jazerá a niektoré — cez Baltické more a jeho zálivy. A rôzne takéto línie sa zbiehajú v starogréckom meste Delfy (a rovno z nich aj vybiehajú lúčmi) — sídle Delfského orákula, mieste kde bol (podľa mýtov) boh Apolón. Pre lesných lovcov a prvotnopospolných roľníkov je natoľko presné pospájanie množstva objektov — čosi nadmierne15, ak predpokladáme, že na takýto typ budovania je nevyhnutná geodézia a kartografia, vyvinutá do úrovne, blízkej tej našej; a pokiaľ je to všetko reálne postavené bez geodézie a kartografie tak ako sú chápané dnes, potom všetko, čo sa dnes interpretuje vedou ako primitívna «doba kamenná», bolo v skutočnosti epochou kvalitatívne inej duchovnej kultúry (kultúry psychickej činnosti), umožňujúcej riešiť mnohé dnes neriešiteľné inžinierske úlohy «organolepticky», t.j. na osnove vlastných zmyslov, a intelekt sa používal nie na ich riešenie, ale na nejaké iné ciele.

V aztéckej civilizácii16 existovalo mesto, ktorého ruiny sa dnes nachádzajú na území veľkomesta Mexiko, a ktoré je dnešnej vede známe pod názvom Teotihuacan. V pôdoryse rozmiestnení architektúrnych objektov tohto mesta boli odhalené proporcie vzdialeností planét slnečnej sústavy od Slnka, vrátane asteroidového pásu a Pluta17. Mimochodom, Koperník uverejnil svoju prácu o Slnečnom systéme, v centre ktorého bolo Slnko, až v r.1542 krátko pred smrťou; Galileo zostrojil ďalekohľad až v r.1609, a do toho času o žiadnych asteroidoch, a tým skôr o «asteroidovom páse» nemohlo byť vo vede ani reči; a planéta Pluto, bola objavená ďalekohľadom až v r.1930. A na to, aby toto všetko mohlo byť v Teotihuacane vybudované, boli tiež potrebné aj poznatky, aj urbanistický plán, na vznik ktorých bola pre zmenu potrebná – predhistória rozvoja vedy, najmä astronomických pozorovaní, pravdaže, ak vychádzame z vedecko-technického myslenia našej civilizácie. Alebo žeby aj toto všetko, vrátane poznatkov o umiestnení Pluta a asteroidového pásu, bolo získané «organolepticky»18?

Ale ani toto ešte nie je všetko. Na území dnešného Sudánu žije kmeň dogonov, ktorý (ako sa predpokladá) predtým žil na území Mali. Od roku 1946 bola s kmeňom v kontakte francúzska etnografická expedícia. Výsledky jej výskumu boli publikované v r.1951 v knihe „Sudánska Síriusova sústava“. Podstata veci spočíva v tom, že tento kmeň oddávna vie, že voľným okom viditeľný Sírius — nie je samotná hviezda, ale hviezdna sústava. Aj astrofyzické parametre hviezd, patriacich do tohto systému, o ktorých dogoni vedia, boli potvrdené astronómiou dnešnej civilizácie až v 19.storočí, aj to — len čiastočne. V 19. storočí bol dokázaný fakt existencie «Síriusa B» — bieleho trpaslíka, ktorého interval obiehania je približne 50 rokov a určuje rytmiku kultu Síriusa u dogonov, minimálne od 15.storočia, ak nie skôr. Ale mýty dogonov spomínajú ešte jednu hviezdu v zostave hviezdnej sústavy Síriusa — «Emme Ya», ktorá má tiež svoju hviezdu-obežnicu, o existencií či neexistencií ktorých nám dnešná veda nevie nič povedať19. Tieto poznatky tiež získali dogoni «organolepticky»? ...v pradávnej minulosti vo vzdialenosti 8,5 svetelných rokov medzi Slnečnou a Síriusovou sústavou? A pokiaľ tieto poznatky získali v minulosti v hotovej podobe, tak potom od koho?

Takýto druh faktov, — a aj to len tie najznámejšie z ich množstva, — nezapadajú do toho historického mýtu, ktorý sa v škole vyučuje ako reálne dejiny ľudstva a národov ktoré ho tvoria.

A doteraz takéto fakty slúžili ako základ k tomu, aby nie historická veda, ale jednotliví bádatelia, osobne nespútaní korporatívnou disciplínou «vedeckej komunity», ich interpretovali:

 • Buď ako pamätníky spoluúčasti na pozemských veciach mimozemských civilizácií20.

 • Alebo ako svedectvo toho, že počiatkom dnešnej globálnej civilizácie bolo prebehnutie nejakej katastrofy celoplanetárneho rozsahu, ktorá zničila minulú globálnu civilizáciu a jej kultúru; následkom tejto katastrofy ľudia zdiveli, v dôsledku čoho aj začala doba kamenná; no súbežne s ňou začala aj civilizátorská misia k divochom zo strany zachránených nepočetných nositeľov predchádzajúcej vysokej kultúry21.

 • Nie je vylúčené, že minulá civilizácia sa k okamihu svojej záhuby dostala ďalej vo veci osvojenia kozmu než dnešná civilizácia. Je možné že boli aj kontakty s mimozemskými civilizáciami. A teda, že okrem plávajúceho korábu boli ňou vytvorené aj kozmické a jaskynno-bunkrové úkryty22.

No nech to už bolo v historickej realite akokoľvek, historická veda nemá právo ignorovať fakty, archeologické a antropologické pamiatky, ktoré «nepasujú» do ňou splodených historických mýtov, ktorými kŕmi o minulosti nič netušiacich (vďaka veku) žiakov a študentov. Je povinná ich interpretovať kvôli tomu, aby sa stala objektívnou.

 

6.4. Historická veda
a ľudsko-spoločenská náuka

 

-pokračování-

 

 

1Rovnako aj krstenie Rusi v r. 988 — bolo svetonázorovým víťazstvom agresorov na Rusou, a hierarchia s rehoľníctvom „ruskej“ „pravoslávnej“ Cirkvi — sa stala duchovnou políciou, založenou kolonizátormi na základe kádrovej bázy domorodcov, s výnimkou tých čo ostali verní pôvodnej viere „jazyčestvu“ (no oni mali svoje vlastné problémy, ktoré im neumožnili zvíťaziť na agresormi v r. 988, ani sa oslobodiť spod ich moci dodnes). V tejto úlohe — policajtov, slúžiacich okupantom, — zotrváva RPC doteraz.

2A zároveň by vysvetlil: Prečo hitlerizmus, usilujúci sa v globálnej politike o rovnaké ciele, ktorý si za «rasu pánov» zvolil Nemcov, — je zlom, a Biblia, ktorej páni si zvolili za «rasu pánov» židov, — je dobrom? Nie sú to dvojité morálne štandardy?

3O dejinách Ruska v biblickej globálnej politike konca 19. a začiatku 20.storočia, vrátane otázky vzniku japonsko-ruskej vojny a prvej svetovej vojny (ako prostriedkov na podkopanie a zvrhnutie historicky sa rozvíjajúcej svojbytnej štátnosti), nájdete viac v materiáloch Koncepcie spoločenskej bezpečnosti v knihe „Rozhermetizácia“ (kapitola 1 a 5, paragraf 8).

4O organizácii 2. sv. vojny pozrite už spomínanú knihu: A.B.Martirosjan „Sprisahanie maršalov. Britská rozviedka proti ZSSR“ (Moskva, «Veče», r. 2003).

5Napríklad, vyššie spomínaní G.Semšova a “zaslúžilý učiteľ” E.Jamburg patria do tejto kategórie zlých historikov a mizerných učiteľov.

6Moskovská Štátna Univerzita – pozn. prekl.

7Oveľa podrobnejšie je to rozobraté v materiáloch Koncepcie spoločenskej bezpečnosti v knihe VP ZSSR „Prozreteľnosť — nie je «algebra»“, špeciálne zasvätenú materiálom A.T.Fomenko a G.V.Nosovského.

Ničmenej aj tu treba čosi dodať. Historické obdobie v dejinách Ruska od zavládnutia dynastie Romanovcov až do dnešnej doby je po faktologickej stránke historickou vedou vyložené prevažne hodnoverne (t.j. väčšina oznamovaných faktov sa v daný čas skutočne stala), i keď vyhodnotenie faktov a interpretácia cieľov politiky môže byť historikmi prekrútená na nepoznanie, podľa vôle klientov.

No dejiny Ruska ktoré tomuto času predchádzali — sú v podstate neznáme aj po faktologickej stránke, nakoľko originálne kroniky, písané svedkami udalostí, sú pre vedu nedostupné (zničené alebo stratené), a ich takzvané «odpisy» — chronologicky oneskorené „kópie“podliehali cenzúre a cielenému prekrucovaniu — „redigovaniu“ — kvôli tomu, aby zodpovedali záujmov objednávateľov historického mýtu. A kurzy histórie „epochy pred Petrom I.“ sa začali tvoriť, až po uplynutí storočia po jej zavŕšení, na osnove pseudokroník-odpisov — nezodpovedajúcich reálnym dejinám.

A tento proces falzifikácie ruskej histórie „epochy pred Petrom I.“ prebiehal pri nesporne mafiózne organizovanej nadvláde slobodomurárstva a cudzincov v domácej historickej vede, počnúc od samotného začiatku fungovania Akadémie vied pri Petrovi I.

8«Práca urobila z opice človeka» — to je jeden z aforizmov obdobia, keď v spoločnosti vládol materialistický ateizmus, smerujúci k práci F.Engelsa „Úloha práce v procese premeny opice na človeka“ (r. 1876), ktorá pre zmenu, mala vo svojej osnove idey Ch. Darwina o evolučnom pôvode biologických druhov, opísaných v jeho knihe „Pôvod druhov cestou prirodzeného výberu“.

9Prevzaté z nasledujúceho linku vo februári 2004: http://anomalia.narod.ru/text/831.htm

10Viac na tému, pozri knihy: G.Hancock „Stopy Bohov. Hľadanie počiatkov starobylých civilizácií“ (Moskva, «Veče», r.1997); Erich von Däniken “Spomienky na budúcnosť” (Moskva, «EKSMO», r.2004).

11Určenie dĺžky, rozlíšenie dĺžok jednotlivých geografických bodov je založené na meraní súradníc nebeských svetiel (na to sa pri navigácii používa sextant) a porovnaní miestneho času s časom na nultom poludníku (na to je potrebný presný chronometer). Takže, čím väčšia je nepresnosť chronometru počas plavby, tým vä

šia je chyba pri určovaní geografickej dĺžky.

12Dnes používaný systém kartografických projekcií nie je možný bez dostatočne vyspelého matematického aparátu.

13Predstavte si, čo dokáže roztrhnúť napoly «ako pijak» živého mamuta.

14Podrobnejšie v knihe: G.Hancock „Stopy Bohov. Hľadanie počiatkov starobylých civilizácií“, str. 204.

15Pozri Erich von Däniken „Doba kamenná bola iná“ (Moskva, «EKSMO», r.2003).

16Jedna z kultúr dokolumbovskej Ameriky; bola zničená španielskymi konkvistadormi v 16.storočí.

17Erich von Däniken “Deň, keď sa objavili bohovia” (Moskva, «EKSMO», r.2003).

18Mimochodom, v optickom rozsahu je planéta Pluto — astronomickým objektom hviezdnej magnitúdy len 15. Čo znamená, že je 15 ráz menej jasný, než najbledšie hviezdy, ktoré sú vidieť voľným okom na jasnej oblohe, pri absencii svetelných zdrojov v oblasti pozorovania.

19Erich von Däniken “Spomienky na budúcnosť” (Moskva, «EKSMO», r.2004).

20Medzi nich patria Erich von Däniken a bývalý scientológ Bernd von Wittenburg, autor knihy „Šach planéte Zem“ (Moskva, vyd. «Nová planéta», r.1997), ktorých knihy boli vydané v ruskom jazyku v desaťročí 1995 — 2005. Ešte v sovietskej minulosti sa tohto názoru pridržiaval vedec a spisovateľ-fantasta Alexander Petrovič Kazancev (1906 — 2002).

21Naše predstavy o globálnej civilizácií, ktorá predchádzala našej dnešnej, sú uvedené v Prílohe 2.

22Adekvátne tomu, v starých kultúrach súčasnej civilizácie stavba hrobiek a zásobenie ich všednými predmetmi, sluhami, zásobou potravín atď. je sama osebe prejavom «noosférneho echa» — akousi «ozvenou» reálnych príprav vládnucej špičky minulej globálnej civilizácie k tomu, aby počas pobytu v bunkroch, zásobených všetkým nevyhnutným, v stave «anabiózy» prežila katastrofu a jej následky, a neskôr mohla začať žiť v novom svete nie od nuly. Druhou vecou je, že v dnešnej globálnej civilizácii bol tomuto «noosférnemu echu» priradený iný význam — starostlivosť o život mŕtvych v «záhrobnom svete».

 

Diskusní téma: Potrebujeme inú školu (10)

keĎ sa budu robiť nejake korektury

T. | 01.07.2016

ctrl +f
najstarší veľkomesto bolo zničené


šia je chyba pri určovaní

Opět zklamání

Sio | 29.06.2016

Nechtěl bych, aby podobné teorie učili moje děti a jsem rád, že něco podobného nevtloukali do hlavy mně.

Re: Opět zklamání

Oracle 911 | 29.06.2016

A prečo? Lebo autori poukazujú na VEDECKY POTVRDENÉ FAKTY a HMOTNÉ ARTEFAKTY, ktoré nezapadajú do historického mýtu postupného vývoja a la Darwin?
Či poukázali na to, že Romanovci nechali sfalšovať (editovať vo svoj prospech) letopisy?

Re: Re: Opět zklamání

Sio | 29.06.2016

Protože až autoři dají dohromady skutečně alternativní dějiny namísto zpochybňování současné verze (udělali to?kde?) tak v nich toho ke zpochybnění najdu jen svými amatérskými omezenými silami zcela jistě mnohem více "děr", než jsou oni schopni najít na současné verzi, která zcela jistě rovněž není dokonalá. On dějepis nebude nikdy o úplné informaci. Ani o tom Stalinovi nevíme všechno a to uběhlo blbých 63 let od jeho smrti. Kromě toho, popírání Darwina považuji spíše za regres než progres. Kde je alternativní teorie? Ta o Inteligentním stvořiteli doprovázená spoustou příkladů, které dokazují, že jejich autor Darwina vlastně vůbec nepochopil?

Re: Re: Re: Opět zklamání

Hox | 29.06.2016

Technická: popírat lze výhradně něco, co je prokázané. Darwin je neprokázaná teorie. Co se týká jiné, více odpovídající teorie, mám svou, ale obávám se že na by to na tebe byla příliš silná káva :)

Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Tony Clifton | 29.06.2016

Hoxi, sem s ní :)

Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Hox | 30.06.2016

není to materiál na jeden diskusní příspěvek.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 30.06.2016

To ani darwinismus a přece se o něm bavíme.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Hox | 30.06.2016

Darwinizmus je obecně známý, analogie neodpovídá.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 30.06.2016

Jsi si skutečně jist, že znáš mechanismy, skrze které funguje princip přirozeného výběru? Věnoval jsi tomu čas? Protože, tipnu si, to chápe tak 2% lidí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Hox | 01.07.2016

A ty?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 02.07.2016

Ano, jsem.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Hox | 01.07.2016

Dobrá, nebudu tě napínat. Přemýšlels někdy nad faktem, že evoluce druhů probíhá skokově? Osobně mi není příliš jasné, jak může zdravý intelekt zastávat teorii založenou na existenci téměř nekonečného počtu vývojových mezičlánků, za situace, kdy za 150 let věda při obrovském úsilí, financování a kampaních "hledání mezičlánku" nenašla mezičlánek ani jeden, u žádného druhu, nikde na Zemi, a těch pár jakoby "mezičlánků" se mezitím prokázalo za podvody.
Vysvětlíš mi ještě jednou, jakým způsobem je darwinizmus "prokázaný"?
Fakt skokové evoluce druhů sám o sobě napovídá téměř vše co je třeba, pro odhalení skutečných mechanismů evoluce, i když se obávám, že pro materialistický světonázor, navíc založený na paradigmatu HEČP, je ta odpověď nedostupná.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 02.07.2016

Především, evoluce ničeho neprobíhá skokově, to je nepochopení pojmu evoluce. Resp. ty skoky jsou tak malé, že se ten proces jeví jako spojitý.
Není pravdou, že nebyly nalezeny mezičlánky. Artefaktů není mnoho, což je přirozené, pokud vezmeme v úvahu, že se jedná o milióny až stamilióny let.
Darwinova teorie je jednoznačně prokázána tisíci a tisíci nejrůznějších důkazů a to od buněčné úrovně přes ontogenezi po morfologickou.
Je například zřejmé, že všichni obratlovci mají určitou část DNA kódu společnou a tudíž, z jednoduchého důvodu, že DNA získává jedinec od předka, mají společného předka. Existují druhy, které páteř (obratle) ještě plně rozvinutou nemají a také ty, které už ji mají rozvinutou více, tudíž přechodové formy jsou a jsou prokazatelné.
Není mi také jasné, která teorie je podle tebe správná. Kreacionismus?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Hox | 02.07.2016

> Darwinova teorie je jednoznačně prokázána tisíci a tisíci nejrůznějších důkazů

můžeš uvést aspoň jeden? :)

Evoluci nikdo nepopírá, ale to neznamená, že by musela probíhat podle absurdních představ darwinizmu a mechanistické "vědy".

Darwinizmus není věda, nýbrž náboženství, kult, sekta.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 02.07.2016

Už se stalo. Tady je toho víc.
http://www.osacr.cz/2013/04/13/16-duvodu-proc-evolucni-teorie-funguje-kreacionismus-je-blbost-a-lidem-obcas-rostou-ocasky/

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Hox | 03.07.2016

Není tam nic co by potvrzovalo teorii darwina, jen o evoluci obecně. Dále se obávám, že jihoamerické figurky zobrazující výjevy ze života předkolumbovských civilizací, obsahujících i scénky s domestikovanými dinosaury, dělají soudruhům darwinistům a zastáncům teorie že dinosauři žili před X miliony let, trochu čáru přes rozpočet. Obecně s datací mají geologové, archeologové, biologové problém. Dosud se například tvrdí, že ledovec se tvoří stovky a tisíce let rychlostí několik cm za rok, ale praxe ukázala že to občas je i několik metrů za rok. Chyba dvou řádů. A na základě tohoto předpokladu "centimetry za rok" se dosud s vážnou tváří provádí datace všeho možného, co se najde v ledu nebo pod ním.
Obecně datace čehokoliv staršího než pár desítek či stovek let, jen podle samotné povahy hornin a sedimentů či ledu, je jen konsenzus, a čím více do minulosti, tím více to platí. Za dané se dá v podstatě brát jen pořadí, ale zda to bylo před 50 miliony lety, nebo před 20.000 lety, ve skutečnosti nikdo neví. Jsou zdokumentovány případy, kdy se během pár dní nebo týdnů vytvořili geologické vrstvy, které geologie kategoricky hodnotí jako výsledek milionů let různých procesů.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 03.07.2016

No, kdoví, co na těch obrázcích je. To, co jsem viděl já, byly většinou rozmazané čmáranice, které se daly interpretovat porůznu. Péro na hlavě indiána lze teké interpretovat jako anténu mimozemšťana.
Na ledovci jsou patrné vrstvy, což je něco jako letokruhy a pozná se, kolik let nebo dní se daná vrstva tvořila, to nebude problém. Pokud se tvořila několik dní, bude velmi pravděpodobně homogenní. Jistě zde zbývá ještě stále dost práce, ale nevěřím, že si někdo splete 20000 let s 50 milióny. Ale takové "vědecké" historky se velmi dobře prodávají, Daniken je dnes jistě docela bohatý člověk. A co pořád psát do různých populárních časopisů, že? Při troše snahy si lze podobných teorií vycucat z prstu kolik chceš. A katolická mašinérie má na podobné hypotézy své lidi, vždyť přece nelze připustit zpochybňování Bible, že? Není to tak dlouho, co zpochybňovali kulatost Země ...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Hox | 03.07.2016

mluvím o těchto figurkách, nikoliv kresbách: http://dolezite.sk/Utajovane-nalezy-obrovskeho-rozsahu-o0VRwL.html

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 03.07.2016

Jo, a na těch obrázcích je něco jako www.bible.co. Nevaruje vás to? Neumím si představit, že by katolická církev měla tak závažné důkazy proti darwinismu a přesto je nezveřejnila. Nechcete mi nakonec tvrdit, že katolická církev darwinismus obhajuje nebo jej dokonce vymyslela?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 03.07.2016

Cituji:
"Uvážíme-li fundamentálně exponenciální růst potomstva, omezené zdroje, dědičnost, mutace vyrábějící nové alely, a rozdílné vlastnosti potomků jedněch rodičů, je evoluce vlastně silně očekávatelná. Bylo by překvapivé, kdyby za těchto předpokladů k evoluci nedošlo a nedocházelo."

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 02.07.2016

http://sagan.blog.cz/0810/jake-jsou-dukazy-evoluce
A co evoluci vyvrací? Díval jsem se po netu. Křesťané, muslimové, Svědci Jehovovi atd. Jasně, vadí jim, odporuje teoriím o uplácání Adama a Evy z hlíny.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Hox | 03.07.2016

Připadá mi že čteš jen půlky vět. Evoluci jako takovou nic, jen s Darwinem a náhodnými mutacemi to nemá téměř nic společného.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 03.07.2016

Náhodné mutace jsou jen jeden z hybných faktorů evoluce. Za nejsilnější faktor považuji pohlavní rozmnožování, které funguje mnohem rychleji. Ovšem popírat to, že na evoluci mají mutace svůj podíl se mi nejeví zrovna rozumné.
A nebýt schopen to vysvětlit pomocí jiné teorie, to ve mě už vůbec nebudí důvěru.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Hox | 03.07.2016

> Za nejsilnější faktor považuji pohlavní rozmnožování

Myslíš třeba, že se sejdou dva zástupci jednoho druhu a narodí se jim zástupce evolučně odvozeného druhu, z jejich pohledu "monstrum"? V tom případě, námitky beru zpět :)

Co se týká vysvětlování, tys taky nic nevysvětlil, jen se odkázal na existující teorie/články. Napsal jsem jen tolik že v tzv. mainstreamu ta teorie není zastoupena a nemá jméno, a že to není věc na jeden diskusní příspěvek.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 03.07.2016

Vůbec to takto nemyslím.
Ale například, proč má labradorský retriever, což je pes, blány mezi prsty? Není to šlechtěním.
Protože žil po velmi dlouhou dobu blízko moře a moře mu poskytovalo obživu. Musel plavat. Má blány mezi prsty, krátkou a hustou srst a "vydří" ocas. potřeboval ke svému přežití vodní prostředí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Hox | 03.07.2016

ještě ad

> Není mi také jasné, která teorie je podle tebe správná. Kreacionismus?

ta teorie není obecně známa, ani nikde popsána na jednom místě, ale dala by se snad popsat aforismem "Svaté místo nezůstane prázdné". Mimochodem, Darwin byl kreacionista, o tom se moc neví. Na otázku, kde se vzal první článek jeho evolučního řetězu/stromu Darwin odpověděl: je pevně přikován k trůnu Všemohoucího.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 03.07.2016

Čili kompaktně neexistuje. Dokonce neumí ani objasnit, co je hybnou silou diversity druhů. Tak co na to říci?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Hox | 03.07.2016

> Dokonce neumí ani objasnit, co je hybnou silou diversity druhů.

jak víš, že neumí?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 04.07.2016

Protože to tu nejsi schopen uvést. U darwinismu to lze udělat dvěma nebo třemi větami.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Hox | 03.07.2016

Co se týká těch přechodových forem, mám na mysli fakt, že existují blízké druhy, ale nic mezi nimi, žádné přechodové formy ani mezi nejbližšími druhy neexistují a nebyly nikdy nalezeny. Jsou zástupci jednoho druhu, zástupci jiného druhu, mezi nimi nic.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 03.07.2016

A mezi nimi část společné genetické informace, což ukazuje na společné předky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Hox | 03.07.2016

Z nichž se potomci vyvinuli diskrétními skoky. Zřejmě se mutace vždy vzájemně domluvili na společném postupu? :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 04.07.2016

Pokud se něco vyvíjí víceméně spojitě, je těžké uvést moment - ha, tohle už není opice, ale člověk. Ještě dnes by se našlo dost lidí, kteří morfologicky připomínají spíše opici, než člověka nebo alespoň vypadají jako přechodová forma, pokud bys je zkoumal jen podle kostí. Ještě nějakých dvacet generací dozadu byli lidé podstatně menší, než dnes, měřili 150 - 160 cm, vyšší byli vyjímkou. Úměrně velikosti těla byla i velikost lebek, byl jsi někdy v kostnici v Kutné Hoře?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Oracle 911 | 04.07.2016

Tresol si poriadnu blbosť s týmto pseudo-argumentom.
Poviem aj prečo, lebo vývoj orgánu neurčuje len jeden gén ale celé prepojené bloky génov t.j. 1 gén ovplyvňuje činnosť aj x ďalších napr. gén zodpovedný za vývoj príveskov kože (prítomná aj u rýb) u plazov dáva povel vývoj šupín a zubov; u vtákov mazových žliaz, šupín na nohách a operenia a u cicavcov ochlpenia, zubov a potných žliaz t.j. základ je ten istý lenže genetické bloky zapojené do ďalšieho vývoja sa líšia.
Ďalej morfológia je ako hociktorá štatistika či dvojdielne plavky, podstatu síce neukáže ale závery ti umožní urobiť. Problém je, že závery sú občas nesprávne. A čo sa týka veľkosti tela a lebiek, sú v priamej úmere, pričom samotná telesná výška je dôsledkom pôsobenia viacerých faktorov. Takže to čo naznačuješ neplatí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 04.07.2016

Nevím, co to tu plácáš. Já někde něco psal o jednom genu? Morfologie sice nerozhoduje všechno, ale většina artefaktů starých třeba statisíce nebo i stamilióny let se sestává z otisků nebo kostí. Proto o morfologii.
Co se týče velikosti těla a lebek 500 let dozadu, je zcela zřejmá, ale podíl genů na ní bude minimální, roli sehrála nejspíše nedostatečná (kaloricky i skladbou) výživa při vysoké fyzické zátěži. Rozdíl je jasný, ale za 500 let o mezičlánku nelze hovořit, je to příliš krátká doba. Dokonce i známý Otzi, který je 5000 let starý byl geneticky pravděpodobně totožný s dnešním člověkem stejně tak egyptští faraóni. Vývoj od opice k člověku se počítá pravděpodobně v miliónech let. Milión let je 50000 generací, za takovou dobu už přirozený výběr může zafungovat. Nejde jen o to, kolik je to generací, ale také o to, jak se za tu dobu měnily podmínky k životu a rozrůstaly osídlení planety lidmi. Eskymák je asi mnohem více přizpůsoben zimě než africký černoch a je to i geneticky podloženo, o tom snad není pochyb. A zase je to důsledek přirozeného výběru. Američtí indiáni, východní Asiaté nemají alkoholhydrogenázu (nebo jen málo), enzym, který štěpí alkohol a to jednoduše proto, že se v těch oblastech alkohol po desítky a stovky generací nekonzumoval. To v Evropě ti bez tohoto enzymu (řízeno geny) prostě vymřeli a tak my z Euroamerického prostoru jsme odolnější.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Oracle 911 | 04.07.2016

Sio ty opakuješ nezmysly oficiálnej vedy.
Hovorím o CELÝCH GENETICKÝCH BLOKOCH ktoré sú zhodou okolností aj prepojené t.j. jeden gén sa zúčastňuje hneď v niekoľkých procesoch organizmu. A práva ty spomínaš tie veci, ktoré použijem ako protiargument:
Eskimák-má vyšší bazálny metabolizmus t.j. výkonné "tepelné jadro", ktoré svojou činnosťou produkuje prebytok tepla a výkonný distribučný systém, ktoré vyprodukované teplo aj distribuuje aby prsty, nos atď nezmrzli. A istými obmenami to platí aj o Rusoch a Fínoch alebo o domorodých Škandinávcov.
Černoch-nižší bazálny metabolizmus, čiernu kožu a výkonný chladiaci systém.
Aziati-ich predkovia žili prevažne v lesoch a na leso-stepoch, a na rybách, mäse a lesných plodinách ako bobule a orechy t.j. ich metabolizmus sa nemusel vysporiadať produktmi fermentácie (orechy sa v tele nefermentujú).

Čo znamená, že v metabolizme a vo vývoji organových štruktúr týchto etnických skupín sú zapojené úplne iné verzie génov tvoriace celé bloky, problém je že takéto genetické bloky nevznikajú náhodnými mutáciami a neustália sa selekciou ani po 1000000 rokov.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 05.07.2016

"Čo znamená, že v metabolizme a vo vývoji organových štruktúr týchto etnických skupín sú zapojené úplne iné verzie génov tvoriace celé bloky, problém je že takéto genetické bloky nevznikajú náhodnými mutáciami a neustália sa selekciou ani po 1000000 rokov."
1. nejde jen o mutace, variabilita vzniká i díky pohlavnímu rozmnožování.
2. Tohle se selekcí ustálí dokonce mnohem dříve, než za milión let. Připouštíš aspoň to, že černoši, eskymáci a my jsme všichni homosapiens a máme společného předka? Nebo nás máš za odlišné druhy? Pokud máme společného předka, muselo dojít k stěhování a rozšiřování po světě z jedné oblasti (prý v africe, tvrdí genetici) a tohle stěhování neproběhlo asi před miliónem let ale mnohem později. ˇJe tu i tvrzení, že neandertálci byli v podstatě vyhubeni člověkem a dokonce podle genetických analýz docházelo i ke křížení (ne ve velkém). To znamená, že z původního Afričana se stal běloch, eskymák nebo Asijec až po tomto stěhování, když se dostal do jiných podmínek. Došlo tedy k určitým genetickým změnám, ale ne tak výrazným, aby vznikly jiné druhy, všichni jsou stále homo sapiens sapiens, pokud vím. Nebo ne?
Co je lepším důkazem přirozeného vývoje než toto?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Hox | 05.07.2016

Z afričana se nestal běloch, jde o to že barva kůže je ten nejmenší a v podstatě zanedbatelný rozdíl.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 05.07.2016

Chceš snad říci, že tento rozdíl není geneticky podmíněn? A že ona genetická změna nebyla podmíněna změnou životního prostředí?
A z koho se stal běloch? Někdo stvořil zvlášť černochy, zvlášť bělochy a zvlášť eskymáky?

Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 29.06.2016

Já považuji Darwinovu teorii za tak prokázanou, jak to jen jde. Otázkou je, zda je ta tvá teorie prokázaná alespoň tak dobře, jako Darwinova.

Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Hox | 30.06.2016

Darwinova teorie pochopitelně prokázaná není, a s postupujícím časem jen přibývají argumenty a fakta "proti", s dosud prázdnou množinou "pro". Darwin sám to považoval jen za teorii, v jeho době to tak brali taktéž, počítalo se s tím že další archeologický výzkum dodá potřebné důkazy... do dnešního dne se neobjevil ani jeden, navíc spousta z tzv. údajných důkazů minulosti se projevilo jako podvrhy.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 30.06.2016

1. Množina "pro" zdaleka není prázdná
2. Množina "proti" je marginální
3. Neexistuje alternativa, jejíž množina "pro" je objemnější a propracovanější, než je u Darwinovy teorie

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Oracle 911 | 30.06.2016

Molekulárna genetika je exaktná veda a ona zistila to, že genetická informácia je súčasťou oveľa objemnejšieho systému. Pričom nielen existuje komplexný systém na opravu poškodení DNA ale aj to, že pri replikácia sa deje prakticky bez chýb.

Čo nielen vylučuje náhodnosť vzniku života, ale aj Darwinovu teóriu o pôvode druhov (vrátane človeka) t.j. evolúcia je nanajvýš optimalizačný nástroj.

Takže, o čom to bľaboceš?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 30.06.2016

Vlastně jsi nepřinesl žádný argument. Zaprvé, tvrzení, že při replikacích nedokází k mutacím, je nesmysl, protože existence mutací je prokázána snad miliónkrát.
Zadruhé, genetický vývoj je zajištěn i díky existenci dvou pohlaví, kdy každé dítě má kombinaci genů svých rodičů, která je nová a absolutně unikátní. Vaše argumentace tě usvědčuje pouze z neznalosti a nepochopení darwinismu jako takového.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Oracle 911 | 30.06.2016

Zas prekrucuješ, lebo:
1) Hovorím, že (náhodná) mutácia NIE je motorom evolúcie, pretože samotný systém ktorého súčasťou je DNA to vylučuje.
2) Povedal som, že evolúcia je optimalizačný nástroj (druhu). Pričom tento nástroj je práve ovplyvňovaný kritériami výberu partnera, čo u ľudí okrem geneticky zabezpečených kritérií napr. znaky fyzického zdravia je aj vecou kultúrnych noriem.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 30.06.2016

1. No, u jednobuněčných, mnohobuněčných atd, zkrátka bezpohlavně se množících jsou mutace rozhodující. Důkazy jsou všude, viz například stoupající rezistence některých infekcí na antibiotika.
2. Výběr partnera je jen jeden z faktorů, to je snad jasné. Ale pokud mluvíme o darwinismu jako takovém, není asi dobré se omezovat jen na vývoj člověka, kde jistě kulturní normy hrají roli.
***
Říká se tomu teorie přirozeného výběru právě proto, že určité genotypy jsou a jiné zase nejsou schopné přežití. S vyjímkou člověka je to pro všechno ostatní živé pravda. U člověka do toho opravdu vstupují ony kulturní vlivy.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Oracle 911 | 03.07.2016

1. Problém je, že väčšina mutácií buď je nezlučiteľný so životom jedinca alebo znevýhodňujú daného jedinca. Pričom príklad ktorý spomínaš, má aj iné vysvetlenie ako mutáciu a to je dormancia v bakteriálnom filme tzv. biofilme. Ide o to, že baktérie tvoria na tuhých zmáčaných povrchoch peptido-glikozidné filmy, ktoré sú domovom kolónie a niektoré baktérie prechádzajú do štádia dormancie t.j. sú síce živé ale nevyvíjajú metabolickú aktivitu. A ak väčšina kolónie vyhynie tak nielen sa aktivizujú ale aj majú adekvátnu odpoveď na ohrozenie. Pričom bolo vedecky dokázané, že baktérie toho istého druhu medzi sebou komunikujú a vymieňajú si informácie o ohrození a ako sa s tým vysporiadať.

2. Biologické preferencie hlavne u ľudí (vrátane opíc a ľudoopov) sú len základom a hraje v ňom aj kultúrna zložka významnú úlohu napr. šimpanzy kde síce vodca tlupy rozhoduje o všeličom a má výsadné právo páriť sa so všetkými samicami ALE na svoje miesto sa dostal nielen brutálnou silou ale aj "politkárčením" alebo šimpanza bonobo, kde nohavicu nosia samice a mohol by som spomínať aj paviánov, ktoré majú svoju hierarchiu ktorá sa určuje nielen fyzickou silou ale aj kto, kedy, komu urobil/a láskavosť.

Pričom darwinizmus je veľmi obmedzená teória, lebo neberie v úvahu jednu dôležitú vec a to je ekologická nika. Pretože každý druh plní špecifickú úlohu v biosfére planéty a ak zanikne nika t.j. druh stratí svoju funkciu, tak ten druh vyhynie, to má logiku. Ale čo sa stane keď vznikne nová ekologická nika na ktorú, žiaden z prítomných druhov svojim vybavením ani zďaleka nie je uspôsobená?
Tak nika zostane kým sa neobjaví druh, ktorý na to je uspôsobený a to buď sa zavlečie alebo niekto vytvorí, lebo evolúcia t.j. mutácia a prirodzený výber to nedodajú, práve kvôli limitujúcim faktorom molekulárnej genetiky.

Nehovoriac o tom, že darwinizmus neodpovedal na otázku prečo vznikli ľudia t.j. akú ekologickú niku by mala zaplňovať? :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Hox | 30.06.2016

Množina "pro" je vůči váze a množství "proti" zcela zanedbatelná.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 30.06.2016

Tvrzení proti tvrzení.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Hox | 30.06.2016

- nemožnost zformování orgánu jako oko náhodnými mutacemi
- chybějící mezičlánky, dosud nenalezen ani jeden
- atd atp.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 30.06.2016

No, to není moc argumentů, ale budiž.
- nemožnost zformování orgánu jako oko náhodnými mutacemi
Je to o tom, že si to někdo neumí představit. Já v pohodě. Existuje spousta mezistupňů mezi okem lidským, očima savců, obratlovců a nižších forem života reagujících na světlo.
- chybějící mezičlánky, dosud nenalezen ani jeden
Mezi šimpansem a člověkem je údajně 99% genetická shoda. Kde by se našel společný předek, to nevím, ale že musel být, to mi připadne jako evidentní. Řízená evoluce (která stejným mechanismem probíhý jako přirozená - ve skutečnosti řízená změnami prostředí) je skvěle vidět na psích rasách, jak známo o bizarní malá plemena mají nakonec společného předka třeba s německým ovčákem. Řízená evoluce probíhá řízeným křížením, jak známo. Stejně tak probíhá i neřízené křížení, jen na výsledky je potřeba si déle počkat, tam rozhoduje prostředí.
Stejně tak je dokázáno, že ptáci jsou dědicové dinosaurů, ač "selským rozumem" to tak nevypadá.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Hox | 30.06.2016

Američtí vědci zjistili, že lidé věří všemu, co američtí vědci zjistili.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Hox | 30.06.2016

ps. já si taky umím představit nemožné věci, ale to z nich nedělá realitu...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 30.06.2016

Ano?
A proč vznik orgánu jako oko podle tebe není možný procesem přirozeného výběru?
A jak jsme tedy vznikli? Někdo nás uplácal z hlíny?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Hox | 06.07.2016

Protože oko je nesmírně složitý orgán, který neposkytuje žádnou evoluční výhodu, dokud není plně hotový a funkční. Argument, že oko vzniklo náhodnými mutacemi, je zcela roven pověstnému argumentu a skladu součástek a granátu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Hox | 06.07.2016

Různé rasy jsou dnes geneticky kompatibilní, ale společného předka bych mezi nimi moc nehledal, není to potvrzeno daty.

V opačném případě by bylo třeba například vysvětlit, proč se "odchodem z afriky" kromě barvy kůže i radikálně změnil tvar lebky, stavba kostry a spousta dalších parametrů.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Oracle 911 | 30.06.2016

Problém je, že:
-nielen molekulárna biológia ti odporuje, ale aj zdravý rozum, lebo na vznik nových orgánov treba nie jeden mutovaný gén ale celý nový genetický blok, ktorý reguluje vývin orgánu;
-tých 99% bolo zistených spárovaním pol vlákien DNA (pol vlákna od šimpanzy a pol vlákna od človeka a vedci pozerali, kde sa to prekrýva a kde sa to odlišuje a tak urobili závery). Pričom celý ľudský génom je zložených z miliónov párov nukleotidov, čiže 1% je 10 až 999 tisíc.

A čo sa týka psov, vedci na základe genetických analýz prišli s teóriou, že psy boli domestikované z rôznych plemien vlkov žijúce na iných kontinentoch.

Takže znova si dokázal svoju neznalosť.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 04.07.2016

Jo, jasně, "vědci zjistili". Byli američtí? Tak mi řekni, kterého vlka má za předka čivava nebo yorkshirský teriér. Popřípadě buldok. Musí mu být podobný, pokud neprobíhala evoluce, že?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Hox | 04.07.2016

Nechápu co tu pořád třepeš, že "neprobíhala evoluce"?

Kromě toho psy bych se moc neoháněl, s těmi má právě darwinizmus velký problém a jejich vznik nebyl nijak uspokojivě z hlediska darwinizmu vysvětlen, zato bylo demonstrováno, že domestikací vlka nikdy pes nevznikne.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 05.07.2016

Aha, takže evoluce ano, darvinismus ne? Tedy ti jde o jaké rozdíly? Změny živých tvorů způsobené evolucí nepopíráš? To je totiž podstatná část darvinismu. Popíráš tedy teorii přirozeného výběru? Tj, že neadaptabilní formy vymřou, adaptabilní přežijí? Ono totiž je také evoluce.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Oracle 911 | 04.07.2016

Doteraz si svojou argumentáciou dokázal len 2 veci:
-nie si ochotný vypočuť argumenty, ktoré protirečia tvojmu svetonázoru;
-nerozlišuješ medzi vecami a teraz konkrétne evolúciou a Darwinizmom a to je ako keby si nerozlišoval medzi mikročipom a počítačom na ktorom píšeš.

Pretože evolúcia ako optimalizačný nástroj druhov na dané podmienky funguje. Problém ale je, že ako každý optimalizačný nástroj, ma tendenciu uberať a zjednodušovať, a nie pridávať a komplikovať.

A čo sa týka plemien psov (Hox to správne podotkol) práve tá genetická rozmanitosť čo spomínaš je ten problém a domestikáciou vlka (Hox to správne podotkol) pes nevznikne. A 1. problém je, dĺžka socializácie vlka a psa, ak si dobre spomínam, tak u vlka sú to 3 týždne a u psa 6 týždňov. Pričom socializácia je síce geneticky podmienený proces ALE do celého procesu sa zapojuje niekoľko genetických blokov. Takže sériou náhodných mutácií prihliadajúc na prísnu a tesnú sociálnu štruktúru vlkov a charakter väčšiny mutácií (negatívny a recesívny) nemohli vzniknúť odpovedajúce genetické bloky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Hox | 04.07.2016

Ona je tu třeba ještě taková věc, s těmi změnami v genech, že není jasné, zda jsou příčinou nebo následkem. Je třeba zdokumentován případ kdy se v biologické nice jakéhosi druhu objevil nový prvek, zavlečený predátor. Bylo to na malém ostrově, tudíž omezený prostor. Během velmi krátké doby došlo k podstatným změnám v chování a vzhledu, adaptace na nové podmínky (nový predátor). Problém je že populace byla poměrně malá a samotná genetická obnova příliš pomalá, aby tam mohly hrát nějakou roli mutace jako motor změn - pokud vzít délku genomu daného druhu, pravděpodobnost mutace a pravděpodobnost, že se odehraje právě ta potřebná mutace, lépe řečeno množina mutací, pro adaptaci kvůli zavlečenému predátorovi, tak ta pravděpodobnost je tak absurdně malá, že je jednoduše směšné se o tom bavit - matematika je mrcha. Vůbec tedy není prokázané, že změny v genech jsou příčinou evoluce a ne důsledkem. Druhá varianta je mnohem pravděpodobnější.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 05.07.2016

Co je to absurdně malá pravděpodobnost mutace? 1 ze 100? Nebo 1 z miliónu?
A co je hlavní, oba dva s oraclem se tu pořád točíte jen kolem mutace, i když jsem jasně mnohokrát napsal, že genová variabilita je především zajišťována vytvárřením nových genetických kombinací v průběhu pohlavního rozmnožování.
Mimochodem (ale to není hlavní příčina variability), pravděpodobnost mutací se velmi zvyšuje při incestním styku a tento býval v malých komunitách, ve kterých lidé dříve žili poměrně častý. Nemyslím teď jen nejbližší příbuzné, ale třeba bratrance atd.
Dále pak kvalita jak vajíček, tak spermií se snižuje s vyšším věkem, to je prokázáno, že obsahují více chyb v genech. To také podporuje mutace. A pokud byl nejsilnější samec už postarší dochází k uplatnění jeho už mírně poškozených spermií docela často. Že jsou mutace řídkým jevem? To vidíme v našich léčebných ústavech. A ne každá mutace musí vyústit v nemoc, to je snad jasné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Hox | 05.07.2016

Pokud bysme vzali možnost, že je to jen výsledek náhodných mutací, pak pravděpodobnost že dojde k těm potřebným mutacím je někde v řádu "jedna ku počtu atomů ve vesmíru".

Čím je podle tebe dáno to, že na základě vnějších faktorů dochází v jednom případě k jedněm mutacím, které jsou zrovna třeba, a v jiném případě k jiným mutacím, které jsou zrovna třeba?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 05.07.2016

1. Poslouchám tvoje i Hoxovy argumenty, nejsou dost podložené na to, abych zavrhl darwinismus. Vlastně ani jeden z vás neprozradil, jakou teorii preferujete jako konkurenční k darwinismu.
2. Darwinismus je evoluční teorie, jejíž původní autor byl Charles Darwin. (wikipedie). Vidíš snad darwinismus jinak? Samozřejmě, že evoluce je širší pojem, nicméně používám to slovo proto, že se bavíme o darwinismu, ne třeba o evolučním vývoji planety.
3. Délka domestikace psa a vlka? Pes je domestikován už minimálně desítky tisíc let, nevím, co máš na mysli. Navíc časové úseky jako 6 týdnů jsou z hlediska vývoje druhů jen zrníčko prachu ve skále. Nic to nedokazuje. Proč by za desítky tisíc let nevznikly nové genetické bloky, popřípadě změny v těch starých? Křížením se toho podařilo dosáhnout za stovky let.

Re: Re: Opět zklamání

udo | 29.06.2016

Na jednej strane asi trochu chápem SIA,
že nechce, aby mali jeho deti ´problémy´.
Ako puberťák som sa s tým tiež v istom zmysle stretol..

T.j., keď som v rozhovoroch ľudí,
ktorí si nemali moc dôvod vymýšľať, opakovane začul,
že mnohé veci v spoločnosti sú trochu inak, ako sa na prvý pohľad javia, v škole učia, či v médeách, kostole prezentujú..
I po pár rozhovoroch, otázkach som to tiež stopol,
aby sa mi neprerušil kontakt s rovestníkmi, kamarátmi, spolužiakmi, v ilúzii žijúcimi.. bo človek je tvor spoločenský..

Avšak cena za nevedomosť je dlhodobo neprijateľná.
AK nie SIO, zistia to žiaľ najneskôr jeho deti.

Tak by sme i my nemali klamať,
davu cestu bližšie k pravde zamlčiavať.
Kompas a mapu zadržiavať..

Isto..ako sa vraví
Najprv
1. realitu vysmievajú, potom
2. fanaticky popierajú a nakoniec ako
3. ´oddávna jasnú samozrejmosť´ i sami prezentujú

Ak sme v tomto bližšie pravde, ako zatiaľ oficiálna verzia,
skôr či neskôr na povrch veru vypláve nám Ona.
Spomeňte si na Tublu :)

Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 29.06.2016

Ne, ničeho se neobávám. Mé děti jsou dospělé a Darwin ani jeho alternativy je, obávám se, moc nezajímá. Jako ostatně asi tak 99% lidí.

Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 29.06.2016

Otázkou je, co je a není nevědomost a co je znalost reality. Je asi milión verzí (spíše víc, co člověk, to představa) reality, které jsou nám předkládány. Teď jde o to, kdo je schopen předložit ten nejpřesvědčivější model reality. Tomu asi uvěří nejvíce lidí. A kdo dokáže předložit nejlepší argumenty, které přesvědčí ty, co jsou schopni je pochopit. Tomu asi uvěří ti, co jsou nejvíce schopni kritického uvažování. Jaký model reality jsi schopen předložit ty? Ten nejpřesvědčivější nebo ten, co je nejlépe podložen fakty?

Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

udo | 30.06.2016

Je pravda, že Vaše a iné deti to možno nezaujíma.
Ostatne podobne, ako napr. aj biblia..
čo však nič nemení na tom,
že určuje v rámci definovania celkovej kultúry myslenia
ich život. A ak nechcú zostať otrokmi programových stereotypov aktuálne spoločnosti dominujúcej koncepcie, budú sa raz musieť nad tým zamyslieť.

Ide o to, ako evolúciu..stvorenie, sTrojenie algoRytmiky jej zákonov chápete. Do akej miery jej ciele a metódy ich dosahovania identifikovať viete. T.j., praktická každodenná prognostika=predvídanie dôsledkov vlastnej činnosti,
ako predpoklad riadenia budúCnosti,
Vášho osudu a vašich detí.

Ergo..v čom, v akom zmysle, na akej chronologickej úrovni chápania má matrica vytlačená Mr. D´arWin pravdu a v čom "myseľ dietok väzní"?
Že by to ako u Pana Jednokamenného pri otázke študentov a novinárov: "A akože ste to s tou relativitou mysleli?" neskončilo..
EinStein: "Sám neviem, mojich interPret-ov pýtajte sa.."

V tomto zmysle je evolucionizmus rovnako ako kreacionizmus blbosťou, i keď tak, ako mnohé filosophos theoriaé,
i pravdy skrývajú pre Hommo Músaikus mnohé..

Ad znalosť reality:
Prax je kritériom pravdy, funkčnosť..čas ukáže
Len si to prosim nevysvetlite zasa raz zanovito obrátene..

ešte zopakujem:
Ad fakty
Logos=Miera
MetodoLogos vs.faktoLogos
Fakty sú kocky, stavebný materiál
a postavíte z nich podľa Vám osobne dostupnej, osvojenej metódy ten obraz (formu konkrétnych mier rozlíšených), čo sa vo Vás skrýva..

Loď spoločnú výskumnú, obchodnú, či bojovú.
Titanik, či lego-psík..hoc i Beagle

Dielo je to, čo je od detstva vo Vás formované,
sa tu odhaľuje a tam zas skrýva,
až to časoMiera, či nejaka iná Miera vzýva..
sťa Printer do života vprojektuje, vrodí..

Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 30.06.2016

Je nepochybné, že naše kultura a stereotypy vychází z biblického projektu. Působení pravd z Bible bylo zvlášťintenzivní v posledních 1000 letech, s vyjímkou asi od druhé poloviny předcházejícího století byla pokřtěna drtivá většina obyvatelstva a každý týden chodili všichni na "PŠM" do kostelů.
Zda dějiny dají podobnou příležitost KSB, to nevím. Ale křesťanství je tu 2000 let a v následujících 2000 letech se může stát ledacos.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Oracle 911 | 30.06.2016

No biblický stereotyp je aj cretio ex nihilo (vznik z ničoho) a aj postupný vývoj.

Re: Opět zklamání

Hox | 29.06.2016

Tady je krásně vidět síla stereotypů... chápeš, že konzistence pozůstatků Mohendžodaro s následky jaderného výbuchu je jednoduše vědecký fakt?

Je třeba přestat zametat nepohodlné fakta pod koberec a strkat hlavu do písku pohodlných, ale lživých stereotypů.

Re: Re: Opět zklamání

Zdeněk | 29.06.2016

Ještě bych to doplnil. Atomová zbraň minulosti se jmenuje BRAHMÁSTRA je přitom účinnější a jemnější než současné atomové zbraně-neboť neničí životní prostředí. Další předností této zbraně je , že může být použita proti jednotlivci nebo i celku. Ve Šrímad-Bhágavatamu je mnoho odkazů na použité této zbraně. My si myslíme,jak jsme vyjímeční-ale není to pravda.

Re: Re: Re: Opět zklamání

Sio | 29.06.2016

Co znamená - neničí životní prostředí? Nezanechává za sebou radioaktivitu? Ale pak - jak víme, že byla atomová?

Re: Re: Re: Opět zklamání

Tony Clifton | 29.06.2016

Teď už vážně s úsměvem, nechci znovu někoho popuzovat. "Jemnější atomová zbraň, neboť neničí životní prostředí. Další předností atomové zbraně" Sorry, ale

Re: Re: Re: Re: Opět zklamání

Oracle 911 | 30.06.2016

Počul si už výraz "Blesk z jasného neba."?
A vieš, že vedci ohľadom blesku zistili 2 veci:
-na pár minút zanecháva za sebou rádioaktívnu stopu (vzniknú rádioaktívne izotopy);
-kozmické žiarenie otvára kanál pre blesk.

Čo znamená, že teoreticky je možné vyvolať blesk so silou atómového/termonukleárneho výbuchu len tým, že umiestnime urýchľovač na orbitu Zeme a prúd častíc z nej namierime smerom k povrchu, pričom energiu na chod urýchľovača sa dá načerpať z van Allenovych pásov.
A potom preživší tých veľkých kreslia takéto obrazy:
http://www.everythingselectric.com/images/squatting-squatter-man-petroglyphs-rockart-highenergyzpinchplasmadischarge-forum.jpg
http://www.bibliotecapleyades.net/thunderbolt/thunderbolt_gods/images/img_34.jpg
Ktoré sa náramne sa podobajú na toto:
http://4.bp.blogspot.com/_1dSBe3Fg-lg/STiLTBCBH6I/AAAAAAAAAg8/wHQlFUwL8-0/s320/Peratt+Instability+simulation.JPG
http://www.bibliotecapleyades.net/thunderbolt/thunderbolt_gods/images/img_27a.gif

A ešte jedna zaujímavosť, veľké množstvo Fínskych jazier a aj Mesačných kráterov ma kruhový priemer. Pričom na Mesiaci niektoré majú aj šesťuholníkový tvar:
http://www.rc-astro.com/php/phpthumb/phpThumb.php?src=/img/moon_2005-04-18_id1018_big.jpg&q=95&fltr[]=wmi%7C/images/watermark1.png%7CBR%7C20%7C5%7C5&hash=0a1c98eb2b2137fa1ec38fa2d9d23741

Re: Re: Opět zklamání

Sio | 29.06.2016

Klidně i může být. Otázkou je co z toho faktu kdo odvodí. Tak třeba tam mohla skutečně přistát nějaká mimozemská kosmická loď, hodit tam bombu a odletět. No a? Vyvrací to všechno, co je psáno v učebnicích? Možnost existence mimozemských civilizací přece neodmítám. A možnost jejich návštěvy také ne.

predhistória

Zdeněk | 29.06.2016

Na úvod chci zdůraznit,že je bezpodmínečně třeba hledat a realizovat konsenzus-neboť jsme klamáni a naše smysly jsou nedokonalé. S dosavadními znalostmi které nám daly školy a univerzity nebudeme schopni dosáhnout analytického poznání smyslu lidského života.

Darwinova evoluční teorie není nová,i když lidé na Západě uznávají Darwina jako autora evoluční teorie,věda o evoluci není nová. Postupný vývoj byl znám mnohem dříve ze Šrímad-Bhágavatamu,který byl sepsán pře 5000 lety a je prokazatelně součástí nejstarší duchovní literatury této planety Země. Poznání evolučního vývoje existuje od védských dob a védská literatura odhaluje všechny souvislosti-teorie evoluce neboli postupného vývoje- ta není pro Védy nic nového.

Darwinova teorie je prokazatelně nesmyslná.Hmota je pouze schopna vytvořit živé bytosti v podobě rostlin. Z tohoto hlediska život pochází z hmoty,ale hmota vzniká z energie Nejvyšší Bytosti.
Teorie,že na počátku lidé neexistovali,ale vyvinili se až po mnoha letech je prokazatelně nesmyslnou teorií.To potvrzuje i vývoj materialistické vědy. Např.:Biochemik z Yalovy univerzity,Harold Morowitz,si povšiml,že biologové redukují život na hmotu a fyzikové zase redukují hmotu na vědomí. Ve skutečnosti se tímto uzavíráme do kruhu. Psychologové studují vědomí a říkají,že vědomí můžeme porozumět studiem neuronů,a biologové, zvláště biochemici,říkají,že životu porozumíme prostřednictvím chemických zákonitostí.Chemikové pak prohlašují,že chemii porozumíme fyzikální interpretací a fyzikové v celém výzkumu nakonec dochází k závěru,že hmotě porozumíme chápáním vědomí. Tak se vědecké bádání uzavírá do úplného okruhu.Je nutno podotknout,že takto uvažují jen někteří fyzikové. Ostatní tuto úvahu kategoricky zamítají jako nesmyslnou. Na poli fyziky dochází totiž k rozporům.

Všem zamotal hlavu výzkum buňky. Buňka pomocí určitého enzymu seká malé části původního DNA (nikdo ve skutečnosti úplně přesně neví jak k tomu dochází),zároveň si hlídá,aby se konce odseknuté části neotočily,postupně vytváří nový řetězec.

Takže-světská literatura je matoucí.Většinou se ubírá cestou uspokojování hmotných smyslů,nezřízené spekulaci. Podléhá vzdouvajícím se vlnám smyslového požitku a zaplétá živou bytost do koloběhu utrpení a řidčeji relativního štěstí-dle zákonu karmy každého jednotlivce.

Jak máme žít a dokonce i myslet udává materialistická věda,která bezesporu dosáhla obrovských úspěchů avšak pouze v oblasti (ohradě) hmotné přírody. Kategoricky popírá existenci duše i Boha,protože to prý odporuje jejich vědecké metodě. Např.:tvrdí,že mozek je zdrojem veškeré inteligence. Védy analyzují, že zdrojem inteligence není mozek nýbrž vědomí individuální duše.Mozek je pouze nástroj a nemá se skutečnou inteligencí nic společného. Chybné je i materialistické učení o funkci smyslů. Mat.věda studuje mimo jiné psychotelnologie a přitom dokonale nezná hmotnou energii,která ji nakonec zničí. Viz Válka mozků-DElpasův experiment a vývoj PSI zbraní atd. Ale zpět k funkci smyslů.

Živá bytost je v různých fázích smyslového požitku silou nucena sloužit iluzorní hmotné energii a služba smyslům ji nikdy neunaví a když ji unaví,iluzorní energie ji stále nutí ve službě pokračovat, a nikdy nedojde k uspokojení. Proto je tak úspěšná pornografie, ale i magie.

Smysly jsou aktivní částí těla a jejich činnost nelze zastavit. Ústředním ovládajícím činitelem je však mysl. Umělé pokusy o zastavení činnosti smyslů jogovými metodami,končí tím nejhorším neúspěchem i kyž je provádějí ti největší z jogínů. Jsou-li smysly zaměstnané nějakou přitažlivější činností,nemůže je nikdy přitahovat žádné podřadnější zaměstnání. Jak funguje mysl a smysly analyticky-především vědecky na podkladě faktů, vysvětluje pouze védská literatura. Lidé, kteří neznají pravou metodu pro ovládnutí mysli a smyslů,se buď snaží mysl a smysly zastavit násilím,nebo jim podlehnou a jsou unášeni vlnami smyslového požitku.

Nedostatkem materialistického vzdělání je též falešný výklad dějin lidstva této planety. To co popisuje tento článek je pouze slibný začátek. Je toho mnohem více.Např.:
Astronomické výpočty Véd udávají,že nyní žijeme ve 28 věku,mužeme vypočítat,že Dhruva Maháraja žil před mnoha miliony let.Popis nevídané krásy paláce Dhruova otce vyvrátil teorii,že dokonce ani před 40 nebo 50 tisíci lety neexistovala na Zemi vyspělá civilizace. Každý kdo navštívil Červenou pevnost v Dillí,si jistě povšiml mramorových zdí na kterých jsou prohloubeniny v místech,kde byly dříve drahokamy.Během britské nadvlády byly všechny tyto drahokamy odstraněny a skončily ve sbírkách Britského muzea.

Takže podle mě,žijeme v přelomové době,kdy je v sázce samotná existence lidstva. Nemá cenu se hádat,je třeba hledat konsenzus.


Re: predhistória

Tony Clifton | 29.06.2016

Souhlas, protoze stejne jen "hadame" kde je pravda a o cem je zivot

Re: predhistória

Opičák | 29.06.2016

Souhlasím. Nejdůležitější je aby se lidé spolu byli schopni domluvit a porozumět si navzájem.

Re: predhistória

jardob | 29.06.2016

Pár postrehov:
Ten problém s vedou, ako si ju opísal, spočíva práve v tom (a KSB o tom hovorí):
- že súčasná západná veda je postavená tak, že každý vedný odbor sa venuje len sám sebe, chýbajú medzi nimi vzájomné väzby, efektívne informačné kanaly. A tie nie sú preto, že neexistuje jednotná všeobecná terminológia, na ktorú by nadväzovala terminológia jednotlivých vedných odborov. (princíp stromu a vetvenia). Takto máme plno navzájom nesúvisiacich synoným, a vedci medzi sebou nevedia komunikovať, a tiež chýba im dostatočný všeobecný prehľad z iných oborov.

- úzka špecializácia je kameň úrazu. Ak špecialista nemá dostatočné vedomosti zo všetkých sfér života a vedy, tak nie je schopný s mikrom vnimať aj makro, súvislosti medzi väčšími celkami, nechápe život. A okrem toho, vedľajší efekt je aj to, že nie je schopný sa prispôsobiť zmenám, a robiť aj niečo iné... Čo sú napríklad schopní robiť onkológovia (chemo a radio mudrLanti), ak sa rakovina začne liečiť inak, alebo ako choroba bude reálne vyliečená?

- Zdeněk, ak sa chceš baviť o vedomí a duši, bolo by dobré si vysvetliť, čo ty sám pod tým konkrétne chápeš... Sú to tak zapeklité a ľuďmi veľmi rozdielne chápané pojmy, podobne ako demokracia, pluralizmus, sloboda, láska...
V KSB sa rozlišuje medzi pojmami Duch a Duša. Duch je biopoľová zložka človeka, nositeľ psychiky, jeho intelektu, pamäte... Duša nie je z tohto Sveta (ako aj Boh Tvorca), preto jej podstatu a algoritmiku je ťažké posudzovať, chýbajú pojmy ktorými by bolo možné ju uchopiť a pochopiť. No keďže pre život človeka a ľudstva je dôležité pochopiť zmysel svojho života na zemi, naplniť svoj potenciál, vyvinúť sa ako celok mravne i vedomostne a zladiť sa s biosférou - čo sa nedá inak ako začatím vnímania Života ako spôsobu skrze ktorý s nami komunikuje Boh. (podobne ako autor čohosi s nami komunikuje skrz manuál, kde je všetko vysvetlené). Otázka podstaty duše zrejme nie je v tomto živote tak podstatná. Celkovo sú informácie, vedomosti platné iba vtedy, ako sme schopný ich vnímať ako celok, mozajku, a to je možné len na mravne adekvátnej platforme.

Re: Re: predhistória

Zdeněk | 29.06.2016

Již jsem jednou napsal z čeho sestává tento hmotný vesmír dle literatury Vedánty-včetně individuální duše a Nadduše. Tato část duchovní vědy je chápána různě dle duchovních škol-není sjednocena.

CElková hmotná energie MAHAT-TATTVA-ze které se skládá vesmír:
Pět hrubohmotných a tři jemnohmotné prvky je osum energií Boha,ze kterých sestává celková energie.
Hrubohmotných prvků je pět:země,voda,oheň,vzduch, éter,
jemnohmotné prvky jsou tři:mysl,inteligence a falešné ego.
Tato celková hmotná energie se dále dělí na 24 prvků a lidské tělo lze také rozdělit na 24 hmotných prvků.
11 smyslů včetně mysli (nad smysly stojí mysl)
-5 smyslových předmětů
-5 hrubohmotných prvků
-3 jemnohmotné prvky
------------------------------
24 prvků-tento souhrn se nazývá pole působnosti
------------------------------------------------
11 smyslů tvoří:5 smyslů pro získání poznání-oči,uši, nos, jazyk, pokožka. Předměty vnímání jsou:podoba,zvuk, vůně,chutě, dotek
Nad smysly stojí mysl, která může být nazvána smyslem uvnitř.
5 činnostních smyslů:ruce,nohy,hlasivky,řiť,pohlavní orgán
Předměty vnímání:dotek,pohyb,řeč,vyměšování a pohlavní styk
5 smyslových předmětů:vůně,chutě,tvary,doteky,zvuky,

O Nadduši a individuální duši:
Antihmotná individuální duše vlastní tělo a sídlí v něm. To je skutečná analýza. Tato duše se nikdy nemísí s prvky těla. Přestože se nachází v těle,je od něho oddělena a trvale čistá. Tato individuální antihmotná duše je dvacátýpátý prvek.
Nad vším je Paramátmá Nadduše, dvacátý šestý prvek.

Vědomí je potvrzením existence duše a podvědomí je záznam,který sídlí v jemnohmotné mysli.

Falešné ego.V podmíněném stavu je živá bytost zahalena hmotnou energií a ztotožňuje se se svým tělem. Tomuto mylnému ztotožnění se říká "falešné ego". Zmatená živá bytost oklamaná falešným egem střídá v hmotném světě jedno hmotné tělo za druhým a zakouší různá utrpení.
Je řečeno,že lidský strach pochází z hmotného pojetí života a zapomenutí na náš věčný vztah s Bohem. Následkem toho člověk nachází ve své paměti pouze zvrácené vzpomínky.To způsobuje vliv hmotné energie. Nikdo nemůže dosáhnot revoluce ve vědomí, aniž by prošel duchovním vývojem.

Re: Re: Re: predhistória

Sio | 29.06.2016

No, jsou to všechno krásné hypotézy a mnoho tvrzení. Předkládáš je tu k věření nebo jsi schopen je všechny podložit jednoznačnými důkazy?

Re: Re: Re: Re: predhistória

Zdeněk | 30.06.2016

Ale kdepak Sio.O žádné hypotézy se nejedná. Např.: Šrímad-Bhágavatam-viz verš(4,21,12) popisuje kulatost planety Země a všechny kontinenty již 5000 let zpět. Kde byla tehdy evropská astronomie a kartografie.

Cituji část výkladu verše:
Sapta -dvípa je sedm velkých ostrovů-kontinentů:1)Asie, 2) Evropa, 3)Afrika, 4)Severní Amerika,5)Jižní Amerika,6)Austrálie,
a 7)Oceánie. V moderní době si lidé myslí,že ve védském či prehistorickém období nebyla Amerika a mnoho dalších částí světa známé,ale to není pravda. Prthu Maháraja vládl světu mnoho tisíc let před začátkem takzvané historické doby a zde se jasně uvádí,že tehdy byly všechny části světa nejen známy,ale navíc podléhaly vládě jednoho krále,Maháraje Prthua.Zemí,kde Prthu žil,byla Indie. Mimoto,znalosti vesmíru které jsou popsány ve Vedách a které se nemění již přes 5000 let jsou stále platné a v mnohých směrech je dopusud nepřekonala moderní asronomie, která na rozdíl od védské astronomie se mění každou generaci-postupně jak získává nové informace.Např.:uvádí, že pouze v našem vesmíru existuje 14 planetárních soustav ,nebo popisuje nesvítivé planety.Védská astronomie má uvedené souřadnice pro výpočet jejich poloh. Jsou zmiňované GULIKA a MANDI.Moderní astronomie nepřikládala těmto údajům žádný význam až do roku 1999. V srpnu 1999 britský časopis Astronemy Now podává zdokumentovaný důkaz podporující existenci nesvítící planety Mandi,která byla pozorována švýcarskými astronomy.

Védy obsahují usměrňující pravidla poznání,které se vztahují na nauky sociální,politické,náboženské, hospodářské,vojenské, lékařské,chemické,fyzikální,metafyzické,jakožto na vše,co je nutné k uchování těla a duše pohromadě. Nejdůležitější je však jejich nauka o duchovní realizaci.

Je řečeno,že pochopení Véd není pro obyčejné lidi a obyčejné učence-neboť je to duchovní věda jejíž pochopení není nikterak snadné. K pochopení vede jediná cesta. To jest systém parampary. Usměrňující poznání znamená povýšit živou bytost na duchovní úroveň-a není to žádná teorie.

Re: Re: Re: Re: Re: predhistória

Sio | 30.06.2016

Mnoho myšlenek, zkusím to systematicky rozdělit a reagovat.
***
Ale kdepak Sio.O žádné hypotézy se nejedná. Např.: Šrímad-Bhágavatam-viz verš(4,21,12) popisuje kulatost planety Země a všechny kontinenty již 5000 let zpět. Kde byla tehdy evropská astronomie a kartografie.
>>> Nikdo netvrdí, že na kulatost země nemohl někdo přijít dříve. K tomuto zjištění není potřeba zložitých technologií<<<
***
Cituji část výkladu verše:
Sapta -dvípa je sedm velkých ostrovů-kontinentů:1)Asie, 2) Evropa, 3)Afrika, 4)Severní Amerika,5)Jižní Amerika,6)Austrálie,
a 7)Oceánie. V moderní době si lidé myslí,že ve védském či prehistorickém období nebyla Amerika a mnoho dalších částí světa známé,ale to není pravda. Prthu Maháraja vládl světu mnoho tisíc let před začátkem takzvané historické doby a zde se jasně uvádí,že tehdy byly všechny části světa nejen známy,ale navíc podléhaly vládě jednoho krále,Maháraje Prthua.Zemí,kde Prthu žil,byla Indie. Mimoto,znalosti vesmíru které jsou popsány ve Vedách a které se nemění již přes 5000 let jsou stále platné a v mnohých směrech je dopusud nepřekonala moderní asronomie, která na rozdíl od védské astronomie se mění každou generaci-postupně jak získává nové informace.Např.:uvádí, že pouze v našem vesmíru existuje 14 planetárních soustav ,nebo popisuje nesvítivé planety.Védská astronomie má uvedené souřadnice pro výpočet jejich poloh. Jsou zmiňované GULIKA a MANDI.Moderní astronomie nepřikládala těmto údajům žádný význam až do roku 1999. V srpnu 1999 britský časopis Astronemy Now podává zdokumentovaný důkaz podporující existenci nesvítící planety Mandi,která byla pozorována švýcarskými astronomy.
>>>Trochu to popírá teorii KSB o žrecích v Egyptě, leda by ten vládce Prthu byl jedním z nich. Nicméně důkazů o světovládě před 5000 letu (3000 let př.n.l) moc asi není, že? Protože to už by se toho různí alternativní badatelé chopili. Pokud védy nejsou napsány pregnantním jednoznačným jazykem ale ve verších, dají se asi překládat a interpretovat různě.<<<
***
Védy obsahují usměrňující pravidla poznání,které se vztahují na nauky sociální,politické,náboženské, hospodářské,vojenské, lékařské,chemické,fyzikální,metafyzické,jakožto na vše,co je nutné k uchování těla a duše pohromadě. Nejdůležitější je však jejich nauka o duchovní realizaci.

Je řečeno,že pochopení Véd není pro obyčejné lidi a obyčejné učence-neboť je to duchovní věda jejíž pochopení není nikterak snadné. K pochopení vede jediná cesta. To jest systém parampary. Usměrňující poznání znamená povýšit živou bytost na duchovní úroveň-a není to žádná teorie.
>>>Pak tedy mohou obsahovat cokoli. Jestliže nejsou psány jazykem, který se dá vědeckými cestami interpretovat, jsou nevědecké. otázkou je, co užitečného se dá z nich odvodit.<<<

Re: Re: Re: Re: Re: Re: predhistória

zdeněk | 30.06.2016

Sio,zase to pleteš.Maháraja Prthu žil daleko dříve než před 5000 lety. Údaj pět tisíc let se vztahuje na sestavení Šrímad-Bhágavatamu. Což jsem nevysvětlil-omlouvám se. Maháraja Prthu vládl světu mnoho tisíc let před začátkem takzvané historické doby a zde se uvádí,že tehdy byly všechny části světa nejen známy,ale navíc podléhaly vládě jednoho krále. Takže kulatost země a znalost kontinentů byla známá již několik tisíc let před začátkem sestavení Šrímad-Bhágavatamu.

Pokud se domníváš,že materialistická věda je přesná, tak se mýlíš. Ta jde za poznáním empiricky,od omylu k poznání. A kdyby studovali Védy, ušetřili by si tisíce let výzkumu. Nakonec trochu tě uvedu do reality historické vědy Véd.

Zaprvé: Nástroje včetně hrotů oštěpů,byly nalezeny hluboko v důlních šachtách,pod silnými nepoškozenými vrstvami lávy v útvarech starých 9 až 55 milionů let. A to jsou mnohokrát ověřené artefakty-včetně nejmodernějších metod měření času.
Podobných důkazů je mnoho. Přidám pouze jeden: ve státě Massachusetts byl prváděn odstřel horniny,aby mohly být postaveny základy motlitebny. Po jednom takovém odstřelu byla objevena kovová nádoba zvonovitého tvaru o výšce 11cm,kterou výbuch rozdělil ve dví. Materiál,ze kterého byla vyrobena obsahoval určitý podíl stříbra. Na nádobě byly patrné umělecké ornamenty též ozdobené stříbrem. Nádoba byla ukryta v pevné hornině,4,5m pod povrchem. Hornina, ve které byla nalezena,je prekambrická,což znamená,že je podle geologů více jak 600 milionů let stará. Jak je možné, že se takové řemeslnické dílo nacházelo v tak staré vrstvě?? Byly též nalezeny umělecké předměty ze zlata ve stejně starých vrstvách. Takové nálezy však vědci neberou vážně. Jejich odpověď je velice rychlá.Nikdy se to nestalo. Ale tyto nálezy však existují a usvědčují je z falsifikace.

Védy udávají,že lidských druhů je ve vesmíru 400 000. Například Lanka byla civilizací s městy,ale bytosti které tam žily nebyli lidé,nýbrž rákšasové,.Jejich popisy najdeme v Mahábháratě.Mimo jiné vlastnili i mystické síly.,dokázali měnit podoby-a přitom to byli lidožrouti. V té době také existovaly rasy iteligentních tvorů podobných opicím,což je velice zajímavá informace.Nazívají se Varanové. V podstatě to byly opice s tím rozdílem,že byly inteligentní,měly určitý druh civilizace,jazyk,politiku, krále.Fyzicky byly velmi silní,ale používaly pouze primitivní nástroje.Tyto popisy se týkají situace na Zemi před dvěma miliony let.

Védské učebnice popisující vývoj života z pohledu evoluční teorie se zmiňují o několika velkých vymření života na Zemi během posledních 700 milionů let. V některých případech se jednalo i o 95% života celé zeměkoule.

Dále nesvítivé planety nepopírají vědu KSB a DVTR,neboť takové hodnocení je zavádějící. Museli bychom se otázat autorů na tuto konkrétní situaci.
Védy jsou skutečně psány pregnantním jazykem, který je ovšem nesrozumitelný obyčejným lidem. Proto existovali bráhmánové, kteří byli schopni například, 18 000 veršů Šrímad-Bhágavatamu nejen bezchyně interpretovat,ale také vysvětlit laické populaci. Mimoto,pro laickou populaci byla sestavena Mahábhárata.která je snáze pochopitelná. Tvoje poslední věta je zcela mimo mísu. Védy naopak se vyjadřují verbálně,především vědeckými cestami. Kupř: lékařská věda. Její mnohé kapitoly jsou pro laika taktéž nepochopitelné,zatímco lékaři je vše jasné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: predhistória

Sio | 30.06.2016

Víš, mám o pravosti takových artefaktů značné pochyby.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: predhistória

Oracle 911 | 30.06.2016

A časť tunajších zas má pochybnosti o tvojom duševnom zdraví.
Problém je, že veríš všetkému, čo ti v škole natárali, čo nie vždy je to pravda. Príhodným príklad sú médiá, ktoré bezostyšne klamú.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: predhistória

Sio | 04.07.2016

Ne, nemusím věřit všemu, co říkají ve škole nebo dokonce v médiích. Ale proč bych měl proboha věřit všemu, co tu říkáš ty? Darwinismus je ucelená a jasně formulovaná teorie. Nevidím tu ucelenou a jasně formulovanou teorii, kterou lze postavit proti němu. Vidím jen zpochybňování, nikoli však vlastní teorii. Víš o nějaké, taky bych si zazpochybňoval, ale není co.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: predhistória

Oracle 911 | 04.07.2016

Poviem to takto, jasne sformulovať sa dá formulovať aj najväčší nezmysel napr. flogistonovu teóriu horenia alebo teóriu o temnej hmote či energií.
Ďalej hovorím, že je tu HMATATEĽNÝ dôkaz poskytnutý molekulárnou genetikou, že Darwinova teória je deravé ako rešeto.
A do tretice prečo sa v geologických vrstvách vyskytujú ucelené a v biosfére úplne funkčné druhy a nie ich vývojové formy? Lebo niektoré druhy sa objavujú bez predchádzajúceho vývoja a potom miznú bez stopy, kde sú ich predchodcovia a potomkovia? Toto celé odporuje údajne ucelenej Darwinovej teórie o pôvode druhov.

PS: A prečo trváš na ucelenej teórií, sám nedokážeš prísť s ničím a pritom máš chorobnú potrebu opakovať niečie názory? A o tom druhom svedčí aj tento príspevok na ktorý reagujem.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: predhistória

Sio | 05.07.2016

Jistě, jasně zformulovat lze cokoli. A pak lze diskutovat, zda je to blbost nebo ne. Jenže to vypadá, že NEMÁŠ CO jasně zformulovat, jinak by sto už udělal. Takže - jak to tedy je, když podle tebe darwinismus neplatí? Já vím moc dobře, proč na darwinismus sázím, vidím hodně důkazů pro a některé jsem uvedl.
Ale no co vlastně sázíš ty a jakými důkazy to podpoříš?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: predhistória

Georgius | 07.07.2016

Oracle, můžete mi, prosím, sdělit, proč požadujete existenci souvislých evolučních řad paleontologických nálezů? Máte představu jak vzácná musí být souhra podmínek nejen pro vznik ale i pro uchování pozůstatků prehistorických živočichů, když na jedné a té samé lokalitě docházelo za ty milióny let mnohdy k zásadním například klimatickým změnám? Zrovna tak si neumím vysvětlit nedostatek představivosti stran onoho údajně jaderným výbuchem zničeného města. Stačí přece nějaký ten asteroid ze štěpných materiálů a jeho průlet šílenou rychlostí zemskou atmosférou udělá divy. Ovšem stran hodnověrnosti různých "archeologických" nálezů bych byl stejně jako Sio velice opatrný. Všelijakých podvrhů už tady bylo! Dokonce se stal případ, že studenti svého profesora obšťastnili na správném místě nalezenou věrohodnou klínopisnou tabulkou, která potvrzovala páně profesorovy teorie. A to stejné platí i o bibli. Zjevný konglomerát ideí od různých autorů, který rád čtu jako literární důkaz lidské "vyčůranosti". Ne nadarmo V+W doporučuje:Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je.
http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/jezek-jaroslav-voskovec-jiri-werich-jan/david-a-golias-27356
Bibli číst dokáži - ovšem tato debata je nad mé síly.

suhlas

jana123 | 29.06.2016

SúHLASíM, žE TOTO:

Alebo odstránenie USA - až po fyzickú likvidáciu biomasy USA .
Snáď to tí „bratia“ a bratranci v USA nejako zvládnu bez väčších globálnych otrasov".

nemože napísať ČLOVEK, ale je to vyjadrenie hodné biorobota, či zombiovanej bytosťi, a dáva protistrane /,,biomase USA,,/ argument jednať a nakladať s ním podobne.

chlapec riadne ,, prestrelil,,

Re: suhlas

udo | 29.06.2016

Otázka je, prečo Tony vybral tú formuláciu zo zmyslu celkového kontextu a snaží sa jej podsunúť v podstate presne opačný zmysel, ako pôvodne mala?
A) Zámer (provokácia),
alebo
B) Nevedomosť (chybný stereotyp spracovávania informácii)

Fakty (fragmenty, stavebné kamene legokockovej stavby) si predsa môžem poskladať, ako chcem.
Výsledná stavba je samozrejme podmienená morálnym štandardom, psýprofilom vyznávaným samotným jedincom- "budovateľom".
Slovensky: BudúCnosť - či neCnosť

Inak:
Prečo Mr.Clifton hľadá pre seba a ostatným podsúva
najšialenejšiu interpretačnú variantu napísaného?
Sociopat, alebo zločinec?

Sociopat a zločinec

Opičák | 29.06.2016


Sociopat a zločinec je ten, který dokáže napsat toto:
,, Otázka zabitia cez 300 miliónov ľudí nie je morálna ale technická otázka."
O morálce takový člověk nemá právo psát, protože žádnou nemá a naprosto mu chybí lidskost a cit.

Re: Sociopat a zločinec

udo | 29.06.2016

Mám znova zopakovať príspevok vyššie,
alebo sa chcete ďalej hrať na to, źe ste ho nepochopili?
To už aj z Vašej strany asi nie je len imitácia hlúposti,
ale provokácia, či?

..ešte raz inak:
Ide o poukázanie na spôsob, štandardy myslenia sociopatov,
ktorí tu žiaľ v reálnej politike za oponou stále ešte vládnu
a nie "návrh riešenia situácie" (nimi programovanej)

Dokážete rozlíšiť aspoň sliepku od vajca,
alebo sa stravujete výlučne kašou s gulášom..
a najlepśie spolu v jednom Eintopfe spolu s hnojom???

Re: Sociopat a zločinec

Opičák | 29.06.2016

Koukám, že každý kdo má jiný názor je buď zločinec a nebo provokatér. To mi něco připomíná.

Re: Re: Sociopat a zločinec

Tony Clifton | 29.06.2016

Neházej to na GP. K tomuto závěru "dospěl" LUX v závěru svého článku:

"Dnes sú možné v podstate len 3 cesty ako ďalej s USA, ktoré sa vymkli spod plnej kontroly GP:

1) Alebo implementácia novej Koncepcie
2) Alebo rekonštrukcia súčasného programovo-adaptívneho modulu USA

3) Alebo odstránenie USA - až po fyzickú likvidáciu biomasy USA .
Snáď to tí „bratia“ a bratranci v USA nejako zvládnu bez väčších globálnych otrasov."

Jedná se o jeho poskládání stavbyRe: Sociopat a zločinec

Opičák | 29.06.2016

Zvrácená víra je paradox, který je v stavu udělat z vraždy svatý a bohulibý čin.

Re: Sociopat a zločinec

Opičák | 29.06.2016

Zvrácená víra je paradox, který je v stavu udělat z vraždy svatý a bohulibý čin.

Re: Re: Sociopat a/alebo zlo-dej

udo | 29.06.2016

Veď práve..
"Vymkli sa spod kontroly GP"..
ergo GP trestá..postupne, no i rýchlo..
ak sa vrámci sociálno-hygienických procesov neobrátia funkčne
na objemnejšiu koncepciu, matricu

stačí. ak GP len "nízkonákladovo" podporí spomínané objektívne pravidlá..a tak naši mladší bratia žiaľ, sami skočia na vidle.
Bo hIsTóriu histericky berú..a naučiť ju, poučiť sa nechcú.
..mladý národ..ako kedysi Rimania, roma amor amon..akurát dnes časoMiera rýchlejšie behá..

Ešte raz:
Ide o upozornenie na masovejšiu identifikáciu jednotlivých objektívne dominantných socionaturálnych procesov v ich vzájomnej previazanosti a nie že my ich (AM-on-ÍKOV) pôjdeme "kilLovať" pre Boha vy blázon.. blázni..to je hrôza, ako niektorí môžu veci chápať..
To fakt už radšej nič nepísať??..snáď nie!!!
ok..tu fakt asi radšej s vysetľovaním končím,
bo si ešte aj toto bez prećítania DVTR nejako šialene vysvetlíte.

Ježiš:
"Čo ste to pre Boha urobili?"
dav:
"A veď tak si nám povedal"
Ježiš:
"Nič také som nepovedal!!"
dav:
"a my sme tak pochopili!"

scéna v Jakubiskovej Perinbabke:
"a koho je to chyba?"

Re: Re: Re: Sociopat a/alebo zlo-dej

Opičák | 29.06.2016

Píšeš o Ježíšovi a ten řekl i toto:

Ježíš: Miluj bližního svého jako sám sebe!


Ježíš: Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.' Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují... Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž?

A já tu lásku k bližnímu tady nějak nevidím. Promiň.

Re: Re: Re: Re: Sociopat a/alebo zlo-dej

jardob | 29.06.2016

Žial Ježišovi pripisujú aj toto
"Kto miluje svoj život, stratí ho a kto svoj život nenávidí na tomto svete..." (Jan 12:25)
- Nemilovať, nenávidieť svoj život (alebo dušu či ducha) na tomto svete - je to isté ako nenávidieť sám seba. A kto si neváži seba, toho si neváži ani okolie... Kto si neváži sám seba, nie je schopný milovať iných, lebo jeho cit k druhým nie je Láskou (skôr len pokusom získať si lásku iných a parazitovať na ich citoch). Kam sa ľudstvo takou to cestou môže dostať, nie je ťažké si domyslieť.
(test na zdravú úctu k sebe: vyskúšajme sa na seba v zrkadle srdečne a naozaj úprimne usmiať. Podarí sa?)

Re: Re: suhlas

Tony Clifton | 29.06.2016

Přečti si ten článek na PL na porovnej to s výsledky vašeho učení v případě Oracle 911. Za můj názor mě hned označit za zločince, tu už vyžaduje silný žaludek

Re: Re: Re: suhlas

jardob | 29.06.2016

Prepáč Tony, ale máš pocit že na teba útočia všetci, alebo samotné KSB? Ak sa jedná len o niektorých prchkejších ľudí, nebude to ich vedomosťami, filozofiou, ale skôr ich vlastným temperamentom.. Čiže je to čisto osobná vec medzi vami dvomi. Nedorozumeniam najviac napomáhajú rozdielne chápanie či nechápanie rovnakých pojmov. Potom stačí už len dostatočne nabitý temperament dvoch ľudí, a požiar je na streche.
Inak ak môžeš, daj link na ten článok, pozriem si to...

Re: Re: Re: Re: suhlas

Tony Clifton | 29.06.2016

OK. Tady je ten link:
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Elity-rozdmychavaji-valky-zenou-humanitarne-miliony-na-jatka-Podivejte-na-Ukrajinu-jak-tam-falsuji-fakta-Ale-hrozny-lidoveho-hnevu-zraji-varuje-levicovy-publicista-a-basnik-442342

Re: Re: Re: Re: Re: suhlas

jardob | 29.06.2016

Ďakujem, v dolnom vlákne som sa k tomu vyjadril, ako aj k Luxovmu článku.

Re: Re: Re: suhlas

udo | 29.06.2016

Prepáč, niečo mi do toho vbehlo..
tak odpovedám až teraz..

Ale jasne..ten článok je v zásade OK,
len to riešenie a spôsob jeho dosiahnutia mi tam chýba.
Žiaľ tradične.
..a ešte možno trocha popletené úrovne analytických priorít.
Na bežného občana to ale nie je až tak zlé..

Inak to dobre vyjadril už Jardob dole nižšie
a tak asi k tomu nemám čo viac dodať.

Snáď ste to mysleli dobre a nie ako manipuláciu..
Držte sa Tony a veľa šťastia,
ktoré pripraveným..zodpovedno-chápavým praje

Re: Re: Re: Re: suhlas

Tony Clifton | 29.06.2016

Také ti přeju hodně štěstí, i když štěstí je jenom sen, bolest je skutečná, jak řekl někdo moudrý

A zvyšok je kde?

Oracle 911 | 29.06.2016

Egyptská Sfinga pri Cheopsovej pyramíde sa spoločne so samotnými pyramídami datuje tradi

nými historikmi na nie

Re: A zvyšok je kde?

Oracle 911 | 29.06.2016

A nie je to jediný príklad výpadku.

Re: A zvyšok je kde?

Hox | 29.06.2016

jesli na něco narazíš, vypiš sem nebo na mail, ať můžem opravit.. tady chybí jedno písmeno, chybí toho někde více?

Zvířata

Tony Clifton | 28.06.2016

Toto je i můj názor:

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Elity-rozdmychavaji-valky-zenou-humanitarne-miliony-na-jatka-Podivejte-na-Ukrajinu-jak-tam-falsuji-fakta-Ale-hrozny-lidoveho-hnevu-zraji-varuje-levicovy-publicista-a-basnik-442342

a toto jsem odpověděl Luxovi k jeho článku:

http://leva-net.webnode.cz/products/mechanizmy-vyberu-kadru-v-usa/

Běž domů a jestli tam máš děti, podívej se na tu biomasu a zeptej se sám sebe, jestli je to hlavní, aby tvoji "bratři" a bratranci neutrpěli. Kolik lidí už jsi zamordoval, že máš takové predikce ohledně likvidace 300 milionů "biomasy"? Přestaň hrát Doom s motorovou pilou. Jestli tohle myšlení netvora, který tady může psát články je na tomto webu přijatelné a moje příspěvky k přestřelce Hoxe a Lexe, jako půlka jejich diskuze, byly smazány, tak jsem dostal svoji odpověď.

Tohle se učit nebudu a moje jakákoliv důvěra v tento web padá. Tohle totiž nemůže napsat člověk:

"Alebo odstránenie USA - až po fyzickú likvidáciu biomasy USA .
Snáď to tí „bratia“ a bratranci v USA nejako zvládnu bez väčších globálnych otrasov".

Ptám se, koho a co vy, co máte co učit

Re: Zvířata

Oracle 911 | 29.06.2016

3 veci:
1) Prestaň fňukať, lebo na diskusiách na DVTR občas zaúraduje anti-spam (hlavne keď v príspevku je viacero odkazov).
2) Keby si poznal myslenie tých zločincov, ktorí sa pasovali do roli otrokárov a pohoničov, tak by si uvedomil, že otázka zabitia cez 300 miliónov ľudí nie je morálna ale technická otázka.
3) Karma je štetka. (volne preložené z: Karma is a bitch.) Kto čo zaseje to aj žne. Takže pád SŠA je len otázka času a záleží od samotných Američanov ako krvaví bude proces. A podľa toho ako sa správajú neocons, SŠA sa utopí vo vlastnej krvi. (To čo plánujú Rusku už dosť dlho.)

Re: Re: Zvířata

Tony Clifton | 29.06.2016

1) V příspěvku jsou dva odkazy a z toho jeden je na leva-net. Článek z PL plně vystihuje mé názory a pokup mi chceš vyhrožovat cenzurou, tvoje věc.
2) Tohle „tak by si uvedomil, že otázka zabitia cez 300 miliónov ľudí nie je morálna ale technická otázka.“ snad nemyslíš vážně.
3) Dříve než se budeš těšit na potoky krve, prosím, přečti si ten článek z PL

Re: Re: Re: Zvířata

Tony Clifton | 29.06.2016

"pokud"

Re: Re: Re: Re: Zvířata

udo | 29.06.2016

Choď radšej prevracať..orať zem na roľu.
To bude užitočnejšie, ako zvrhávať slová, Mieru.
Ibaže by si bol za to menou tvrdou platený..
Ak si ale len verne "veci" (p)oddaný,
to je vec iná..
Otázka je potom, ako klasik reálnej politiky vraví:
"Či aspoň vieš, pre koho pracuješ?"
..inak je tvoja..vaša situácia fakt dosť blbá
(nič v zlom)

Re: Re: Re: Re: Re: Zvířata

Tony Clifton | 29.06.2016

Budu podporovat "toho", kdo respektuje život. Svůj dojem z mé činnosti si můžeš doplnit i o možnost mého zklamání a zlo v tom také nehledám. Prosím, přečti si ten článek z PL pod, který se podopisuju. Už nebudu rýpat, sdělil jsem, co jsem chtěl sdělit

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zvířata

jardob | 29.06.2016

prečítal som si oba články:
Parlamentné listy: v pohode, autor opisuje prevažne to čo sa mu nepáči a čo sa zároveň nepáči asi väčšine ľudí, rovnako aj mne. To je OK. Ale ako sa hovorí: "Nestačí vedieť čo nechcem, ale aj to čo chcem (plus mať dobrú stratégiu ako to dosiahnuť)".
Autor ako riešenie spomenul iba Priamu demokraciu. Ako nástroj na pritiahnutie záujmu ľudí o veci verejné je to dobré, ale na zabezpečenie svetového mieru to nestačí, ani ak by fungovala priama demokracia vo všetkých štátoch sveta... Stále je tu priestor pre manipuláciu ľuďmi a ich balamútenie.
Takže je nutné u ľudí pestovať obsiahlejší a korektnejší svetonázor, otvárať im cestu k adekvátnejším informáciam a hlavne metodológií ich získavania a tvorby, ruka v ruke s poznávaním adekvátnej mravnosti a skutočného humanizmu. Pretože kým to človek odmieta, nechá sa unášať emociami a pseudoriešeniami, je rukojemníkom tých čo vedia a dokážu viac, hoci si svoj nevoľnícky status neuvedomuje a nepripúšťa. Avšak pravda je nezávislá od domnienok a pocitov.

Luxov článok. Čudujem sa ti, že celý ten zaujímavý obsah si hodil do koša, len aby si vypichol nie celkom jednoznačne (významovo) napísanú poslednú vetu. Prepáč, ale je to ako bezdôvodne uraziť manželku, nakričať na ňu, a potom, po zístení že to myslela inak a len som si to zle vysvetlil, sa jej silno ospravedlňovať...
Múdry človek neplytvá slovami nadarmo, a overí si najprv ako bolo čo myslené...
Samozrejme, že Lux scenár "likvidácie biomasy" nemyslel ako svoje riešenie... Je to povedané takto, lebo GP (v podstate riadenie globalistov) sa na bežných ľudí pozerá ako na psov, pre nich sú obyčajní ľudia biomasa.. A nemá problém zlikvidovať miliony, ak sa mu to hodí. Zodpovedá to typu psychiky démon - hnusný a vypočítavý individualizmus, Ja-centrizmus.
Druhá vec je, že aj príroda sa dokáže brániť pred tým čo jej škodí, a rôzne kataklizmy sa v dejinách nedejú náhodou, hlavne tie globálne. Takže jediné čo môže zlikvidovať miliony ľudí, je Globálne démonické riadenie, alebo prírodná katastrofa. Rusko, ako aj priaznivci KSB ponúkajú alternatívu toho, ako žiť Ľudskejšie, no nanútiť ju nemožno nikomu... Súčasný trend vývoja civilizácie na čele s USA a celkovo anglosaským svetom je samovražedný. Podobá sa topiacemu človeku, a ten buď príjme pomocnú ruku, zmení svoj spôsob života na normálny, rovnovážny s okolitým svetom a biosférou, alebo pomoc nepríjme a vlastnou hlúposťou zahynie...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zvířata

Tony Clifton | 29.06.2016

Chceme najít alternativu pro lepší svět a přitom neustále predikujeme potoky krve. Děláme, že neslyšíme, když někdo řekne, že nezabiješ je naprostý základ. Bojíme se přírody, které nerozumíme, že si nás podá. Ze strachu hledáme odpovědi, ale pokud nepochopíme to základní, děláme to jen proto, abychom s tím mohli zase vyjebat

Re: Re: Re: Zvířata

Oracle 911 | 29.06.2016

1) Hlavná diskusia sa presunula na DVTR.
2) Prečítaj si ešte RAZ ten a povedz mi, kde ja to vraždenie podporujem.
3) Prečítaj AJ tento bod ešte raz a povedz mi, kde ja sa teším na tie potoky krvi. ( A keď nedáme pozor prídu aj k nám.)

Re: Re: Re: Re: Zvířata

Tony Clifton | 29.06.2016

Odpovím ti otázkou pro nás všechny. Co představuje predikce?

Re: Re: Re: Zvířata

pavjan | 30.06.2016

Přečti si ještě jednou a pozorně, co napsal Oracle v bodu 2. Zdá se, že nejsi schopný chápat jednoduchý psaný text.

Re: Re: Re: Re: Zvířata

Tony Clifton | 01.07.2016

Ano, něco nejsem schopen nebo nechci chápat a vím, že mi trvalo dlouho než jsem ti odpověděl

Přidat nový příspěvek