Potrebujeme inú školu (1)

Potrebujeme inú školu (1)

18.5.2016

 

VNÚTORNÝ PREDIKTOR ZSSR

 

 

 

Potrebujeme inú školu

______________

Analytická zbierka otázok
týkajúcich sa pedagogiky

Pracovné materiály na vypracovanie
stratégie reformy vzdelávacieho systému

 

 

Petrohrad

r. 2005

© Publikované materiály sú majetkom Ruskej kultúry, z toho dôvodu nikto vo vzťahu k nim nedisponuje osobnými autorskými právami. V prípade prisvojenia si autorských práv v rámci zákona právnickou, alebo fyzickou osobou, sa dotyčná osoba stretne s odplatou za krádež pomocou nepríjemnej „mystiky“, vychádzajúcej nad rámec právnej vedy. Každý záujemca má plné právo, vychádzajúc z vlastného chápania všeobecného prospechu, nasledujúce materiály v plnom objeme, alebo fragmentálne všetkými dostupnými prostriedkami kopírovať a vydávať aj za komerčným účelom. Kto používa nasledujúce materiály pri svojej činnosti, či v citáciách, fragmentoch alebo odkazoch, prijíma na seba osobnú zodpovednosť, a v prípade vytvorenia kontextu meniaceho zmysel následných materiálov ako celku, má šancu stretnúť sa s „mystickým“ pôsobením mimo právneho rámca.

 

Z ruského originálu „Нам нужна иная школа“


potrebujeme inú školu.doc

 

OBSAH

Úvod

1. Naša epocha a vzdelanostné problémy ľudí

2. Osvojenie si psychologických praktík naladenia pracovnej nálady, alebo doučovanie učiteľov odborných predmetov? 11

3. Základný nedostatok sformovaného systému vzdelávania

4. Učí škola čítať?

5. Rodina, škola, spoločnosť

6. Historická náuka a ľudsko-spoločenská náuka: súvislosti

6.1. Úvod do témy

6.2. Spory o učebnici histórie

 


Úvod

Systém mimorodinného vzdelávania, fungujúci na osnove profesionálnych učiteľov, ­je elementom kultúry každej civilizovanej spoločnosti.

Charakter systematického vzdelávania, jeho dostupnosť a nedostupnosť tým či oným sociálnym vrstvám v každej dejinnej epoche, vzťah spoločnosti k učiteľstvu, a učiteľov ku žiakom, — v mnohom predurčujú (podmieňujú) ďalší život danej spoločnosti. Preto:

 • uvedomelé činy ohľadom organizácie vzdelávacieho systému v prítomnosti predstavujú sami o sebe riadiaci akt – uvedenia do života v budúcnosti určitých možností, už objektívne dostupných pre realizáciu v prítomnosti;

 • reformy každého systému (vrátane vzdelávacieho systému), ktoré nemajú jasný postoj ohľadne cieľov a kvality fungovania systému ako celku po ich zavŕšení, možno prirovnať k „navigácií podľa vetra“, hoci štandardne má každá plavba svoj konkrétny cieľ a vyžaduje si jednoznačnú trasu na jeho dosiahnutie.

No ak spoločnosť zažíva zdĺhavú krízu, potom to znamená, že v priebehu dlhšieho času, ktorý predchádzal tejto kríze, vzdelávací systém stihol zmrzačiť vnímanie sveta, intelekt, morálku a celkovú psychiku niekoľkých pokolení, ktoré keď dospeli, priviedli spoločnosť postupne na pokraj katastrofy.

A preto, jedným z aspektov prekonania spoločenskej krízy je práve reorganizácia vzdelávacieho systému na kvalitatívne iné princípy, aby vzdelanie ktoré v ňom ľudia dostanú zodpovedalo epoche a dohľadným perspektívam života spoločnosti a jej rozvoja. Čím úspešnejšia bude spoločnosť v zadaní a riešení tejto úlohy, tým dlhšie obdobie bezkrízového rozvoja bude pred ňou stáť. A ak spoločnosť nedokáže zadať a vyriešiť túto úlohu adekvátne epoche a perspektívam, potom je odsúdená na zdĺhavú krízu, v ktorej môže aj zahynúť.

Okolnosti krachu ZSSR a vlečúca sa (viac ako desaťročie) kríza formovania postsovietských štátov na jeho teritórií, vrátane Ruska, ukazuje, že problém reorganizácie vzdelávacieho systému v krajine je aktuálny. Avšak do dnešného dňa neboli vydané žiadne materiály, ani v špeciálnych vydaniach, ani v politickej publicistike, v ktorých by bol vyjadrený pohľad na problém reorganizácie vzdelávacieho systému vo všetkých jej životne dôležitých aspektoch a ich vzájomnom prepojení.

Tematika publikácií, v ktorých možno nájsť slová typu «reforma vzdelávacieho systému», je zasvätená vyučovaniu rôznych učebných disciplín (predmetov), rozvrhnutiu vyučovacích hodín v programoch škôl a univerzít medzi disciplínami učebného plánu, no nie otázok ohľadne toho:

 • Aký človek má vyjsť zo systému základného (t.j. povinného) a odborného vzdelania, aby následne jeho život a práca prebiehali v harmónií s životom a prácou ostatných ľudí?

 • A čo je potrebné urobiť vo vzdelávacom systéme, aby sa ľudia s jeho pomocou stali práve takýmito? Čiže je nevyhnutné odpovedať na otázky:

 • Čomu učiť?

 • Ako učiť?

Teda že základné vzdelanie musí byť dostupné všetkým deťom rovnako a musí byť osnovou pre získanie odborného (profesionálneho) vzdelania (vrátane vyšších vzdelaní) — toto musia všetci vnímať ako axiómu: v opačnom prípade sa spoločnosť rozvrstvuje na vzájomne izolované (podľa vzdelanostno-profesionálneho príznaku) korporácie a mafie, ktoré sa navzájom začínajú nenávidieť, následkom čoho sa celá spoločnosť stane vnútorne antagonistickou.

Všetko toto nás teda zaväzuje, zamerať sa na preskúmanie problematiky uvedenia vzdelávacieho systému do súladu s potrebami ľudí a perspektívami rozvoja spoločnosti.

 

1. Naša epocha a vzdelanostné problémy ľudí

Otázka, nastolená v nadpise tejto kapitoly, je kľúčovou otázkou, odpoveď na ktorú — v závislosti od miery adekvátnosti epoche a perspektívam — buď umožňuje, alebo neumožňuje vypracovať požiadavky, ktorým musí zodpovedať vzdelávací systém po ukončení reformy. No urobiť si jasno a zaujať postoj ohľadne požiadaviek práve k systému je nutné, pretože ináč bude reforma systému možná len v štýle bájky I.A.Krylova o labuti, rakovi a šťuke2; o kvartete a pod.

Predovšetkým treba priznať, že:

 • problémy Ruska i ľudstva celkovo nepramenia z toho, že by fyzika či chémia (ako prírodovedné osnovy dnešnej technosféry a väčšiny druhov činností v bežnom živote i v práci) boli málo rozvinuté;

 • ďalší rozvoj prírodných vied pri zachovaní doterajšieho charakteru života spoločenstiev a ľudstva vcelku, bude iba prehlbovať problémy, pretože vedecko-technický pokrok pri dnešnom charaktere života civilizácie sa zväčša premieňa na:

 • preteky v zbrojení,

 • preteky v nenásytnej spotrebe, kvôli získaniu toho či onoho uspokojenia a

 • technogénny tlak globálnej civilizácie na biosféru Zeme a Prírodu celkovo.

Treba ale tiež priznať, že ďalší vývoj komplexu takzvaných «humanitných disciplín» pri zachovaní spoločnosťou ich doterajšej kvality tiež nesľubuje nič dobré, pretože vyriešenie takých problémov ako globálna biosféricko-ekologická kríza a lokálne prekonanie následkov rôznych malých i veľkých technogénnych a prírodných katastrof, následkov vplyvu zbraní na ľudí a na životné prostredie (počnúc od rozmerov pouličnej kriminality až po vojny a terorizmus), harmonizácia vnútrosociálnych vzájomných vzťahov (jak personálnych, tak aj na úrovni národných kultúr), prekonanie následkov rôznych sociálnych katastrof (napríklad, „zamatových“ revolúcií i vyslovene krutých štátnych prevratov a iných občianskych vojen) — všetko si to vyžaduje určité aplikované poznatky a zručnosti, a nie len túžby «všeobecného blaha», všeobecné úvahy a deklarácie o humanizme, altruizme, alebo o osobnej zainteresovanosti – čo by «nevyčerpateľnom zdroji blaha» a pod.

Práve na osnove vzdelávacieho systému, pre ktorú sú typické vyššie spomenuté špecifiká prírodovedných a humanitných súborov vyučovaných disciplín, ľudstvo ku koncu 20.storočia dospelo k tomu, že:

 • «humanitaristi»3 sa «zapuzdrili» vo svojich sférach činnosti a nielenže nedokážu pochopiť «fyzikov» a «technikov», ale aj «humanitaristov», pracujúcich v iných sférach;

 • A «fyzici», «technici» aj takzvaní „ekonómovia“4 v ich prevažnej väčšine sa nezaťažujú «lyrikou» — morálnou potrebou spoznávať a dodržiavať všeľudské etické normy, čo «humanitaristi» nazývajú «bezduchovnosťou»

Spojenie týchto dvoch vymenovaných špecifík vzdelávacieho systému plodí spoločne celú vyššie spomenutú problematiku života dnešnej globálnej civilizácie.

Ak budeme hovoriť o prietoku tvorivého potenciálu ľudí z oblasti «fyziky» a «techniky» do oblasti «lyriky», tak ten sa vyskytuje, i keď pomerne zriedkavo5, pretože niečo všeľudské je nevyhnutným predpokladom k tomu, aby ľudia v oblasti prírodovednej a technickej činnosti mohli dosiahnuť výsledky. No a čo sa týka prietoku tvorivého potenciálu z oblasti «lyriky» do oblasti «fyziky» a «techniky» (teda do oblasti aplikovaných poznatkov a zručností), alebo aspoň do medicíny (ako oblasť činnosti, ktorá súvisí bezprostredne s človekom), — tak tu takých dostatočne široko známych príkladov niet.

Ak pod «humanitnými disciplínami» budeme chápať, predovšetkým, komplex vied o ľudstve a o ľudskej osobnosti v ich rozvoji, potom bohužiaľ, väčšina «humanitaristov» je neplodná: ich pozitívny prínos pre spoločnosť je úbohý a zjavne nedostatočný na prekonanie globálnej biosféricko-ekologickej i morálno-etickej krízy dnešnej civilizácie.

Táto neplodnosť profesionálnych «humanitaristov» v oblasti vypracovania fundamentálnych a aplikovaných poznatkov, je podľa nášho chápania jedným z indikátorov defektnosti systému samotného «humanitného vzdelania» a «humanitných» disciplín v zmysle ich odtrhnutosti od života a v mnohom aj neprirodzenosti, keď sa premieňajú (ašpirujúc na sebestačnosť) na akože vedecké úvahy o chimérach (zrodených v predstavách «humanitaristov»), ktoré aj tak nemajú miesto v reálnom živote a ani v matrici možností Bytia.

Podľa nášho chápania, postavenie do protikladu — humanitárneho a prírodovedného vzdelania a špecifická «zapuzdrenosť» humanitných znalostí v sebe samých — je chybou súčasnej globálnej civilizácie. V normálnej kultúre sú humanitné odbory špecifickou časťou prírodných vied6, a preto:

Práve charakter «humanitného vzdelania» a činnosť «humanitaristov» majú kľúčový (vo vzťahu k budúcnosti) vplyv na všetky oblasti života spoločnosti, hoci tento vplyv má len nepriamy (a ne bezprostredný) charakter, pretože práve človek je miera všetkých vecí, a akou mierou meria on — takou sa aj jemu nameria...

S týmto výrokom súhlasia mnohí, najmä samotní profesionálni «humanitaristi», avšak vecne preukázať objektívnu opodstatnenosť tohto tvrdenia vo vzájomných prepojeniach rôznych javov v reálnom živote spoločnosti väčšina z nich nedokáže (v dôsledku krajnej neznalosti z oblasti prírodných vied). K tomu, aby sme preukázali mimoriadny význam takzvaného «humanitného vzdelania», nutne potrebujeme mať určité hodnotiace kritériá kvality samotného «humanitného vzdelania» a «humanitných vied». To znamená:

 • ak sú «humanitné vedy» neadekvátne, potom spoločnosť je odsúdená k prehlbovaniu problémov svojho života.

 • ak sú «humanitné vedy» v súlade s prírodnými vedami a teda adekvátne, potom problémy života spoločnosti a ľudí sa budú nevyhnutne riešiť. Za podmienky, že vzdelávací systém bude efektívny a dostupný všetkým deťom.

Ak s uvedenými kritériami súhlasíte, tak sa vám otvára ďalší systém vzájomných prepojení problematiky života spoločnosti, človeka a kvality «humanitných vied», ktorý umožňuje uzrieť východ z prehlbujúcej sa krízy dnešnej civilizácie.

Ide o to, že v súčasnosti, tak ako nikdy predtým, vyšlo najavo, že:

Na vyriešenie súčasnej krízy ľudstva a vybudovania šťastného zajtrajšku je základnou — kľúčovou vedou — psychológia človeka (osobnostná aj kolektívna), z ktorej musia existovať praktické výstupy do pedagogiky (počnúc periódou pred narodením) a do všetkých ostatných vedeckých disciplín (vrátane biológie človeka), do umeleckej tvorby a iných druhov ľudskej činnosti.

Toto je objektívny fakt, ktorý väčšina ľudí nechápe, hoci mnohí si aj uvedomujú, že:

 • kým v ďalekej minulosti (v začiatkoch civilizácie) množstvo pokolení prechádzalo7 cez nemenný technicko-technologický svet,

 • tak v prítomnosti v priebehu života jedného ľudského pokolenia sa stihne navzájom vystriedať niekoľko generácií rôznej techniky a technológií.

Pritom každá nová generácia techniky a technológií vzniká na osnove nových poznatkov (fundamentálnych aj aplikovaných), preto za účelom, byť úspešným v profesií (so všetkými sociálnymi okolnosťami sprevádzajúcimi profesionálny úspech) si musí človek v dnešnej dobe počas celého svojho života vytvárať a osvojovať nové znalosti a zručnosti. V minulosti (ešte v 19.storočí), na rozdiel od súčasnosti, jednorázovo osvojené znalosti a zručnosti postačili vo väčšine pracovných oblastí k tomu, aby sa človek na ich osnove živil celý svoj život.

V súlade s touto osobitosťou života spoločnosti v minulosti, škola (vrátane rôznych ezoterických systémov uvedenia do zasväteného stavu) bola orientovaná na to, aby jednorázovo «nahrala» do psychiky človeka tie či oné konkrétne znalosti a algoritmiku realizácie rôznych zručností, nevyhnutných pre budúci dospelý život v prakticky nemennej technicko-technologickej kultúre. No a na tejto osnove — teda miere osvojenia tých či oných konkrétnych znalostí a zručností, ktoré sa stali tradičnými a preto aj predkladanými vo vzdelávacích programoch, — sa tvoril aj systém na hodnotenie prospechu.

­Sprievodným efektom takéhoto charakteru vzdelania je neschopnosť väčšiny ľudí cítiť Život a byť vnímavým k tomu čo sa deje, neschopnosť myslieť8.

V súčasnosti a v dohľadnej perspektíve mnohé znalosti a zručnosti (ktoré sa teraz prezentujú ako aktuálne), nevyhnutne zastarajú v okamihu ukončenia vzdelania, a ich ovládanie prestane byť životne dôležité. To znamená, že:

Vzdelávací systém všetkých úrovní, ktorý sa sformoval v minulosti a stal sa dedičstvom súčasnosti, vošiel do slepej uličky, pretože v prípade jeho zachovania pre budúcnosť sa od neho žiada, aby:

 • dnes dával žiakom tie vedomosti a zručnosti,

 • ktoré ešte len budú vypracované «zajtra»

 • a na základe ktorých majú žiaci po ukončení svojho vzdelania už «pozajtra» pracovať.

Podstata problému je práve v tomto, a nie v tom, že objemy vedomostí a zručností ktoré si život od človeka žiada narástli niekoľkonásobne (pri porovnaní s koncom 19.storočia) a máloktorý školák či študent si môže osvojiť všetko potrebné pre úspech v profesií (ako jeden z predpokladov pre úspech v živote) bez ujmy na svojom zdraví.

Problémy vzdelanostného charakteru, s ktorými sa stretáva väčšina ľudí, spočívajú v nevyhnutnosti — (a počas celého aktívneho života) pri zmene techniky, technológií, organizačných princípov a procedúr na pracovisku, ako aj pri zmene pracoviska, — osvojovať si za krátky čas nové vedomosti a zručnosti, k čomu nie sú v prevažnej väčšine psychologicky pripravení: t.j. ich osobnostná zmyslovo-emočná kultúra, osobnostná kultúra vnímania, osobnostná kultúra myslenia im neumožňujú osvojiť si za krátky čas novú vec na úrovni spoločnosťou akceptovaného profesionalizmu.

Z jednej strany, schopnosť vypracovávať a osvojovať si nové vedomosti a zručnosti v tempe vzniku ich potreby je to, čo nevyhnutne potrebujú pre život, úspech a bezpečnosť. A z druhej strany — je to presne to, čo im nemôže dať a ani nedáva škola všetkých stupňov, založená na pedagogike «nahrávania» študentom do psychiky viac-menej hotových na použitie vedomostí a zručností predchádzajúcich epoch.

Pričom vytvorenie systému takzvaného «permanentného vzdelávania» (preškoľovania) dospelých problém nerieši, pretože na to aby fungoval je potrebný dodatočný počet učiteľov, ktorí budú schopní si samostatne nejakým spôsobom osvojovať nové vedomosti a zručnosti, na to aby mohli učiť a preškoľovať druhých. A takých učiteľov (vo veľkých množstvách) terajší vzdelávací systém spoločnosti poskytnúť nemôže, z dôvodu v nej sformovaných panujúcich princípov výučby.

 

 *     *     *

To znamená, že budúca škola sa musí stať kvalitatívne inou — školou naučenia (ľudí):

 • osvojeniu si svojho vlastného tvorivého potenciálu — to je potrebné k samostatnému vypracovaniu si nových poznatkov a zručností v tempe vzniku ich reálnej potreby v živote;

 • zručnostiam sebavzdelávania — to je zasa potrebné k samostatnému osvojeniu si nových vedomostí a zručností, vypracovaných inými.

Pritom treba vychádzať z toho, že hoci biologicky vrodený potenciál človeka je objektívnou danosťou, no reálna schopnosť osvojiť si vedomosti a zručnosti, osvojenie si a uplatnenie svojich tvorivých schopností sú priamo podmienené organizáciou psychickej činnosti jednotlivca, a nie genetikou; genetika vytvára iba základ pre toto.

No a organizácia psychickej činnosti každého jednotlivca v každom veku je výsledkom jej morálneho a psychického rozvoja, alebo aj zdeformovania a znevoľnenia vrodeného potenciálu osobnostného rozvoja vonkajšími faktormi, vrátané nesprávnej školy, v osnove ktorej leží pedagogika «zombírovania» a znevoľnenia psychiky žiakov počas nahrávania do nej vedomostí a zručností.

*         *
*

Práve preto samotný kľúč k vyriešeniu dnešnej krízy ľudstva a Ruska, leží najmä v oblasti «humanitných disciplín» a predovšetkým v oblasti psychologickej vedy: ona musí dať ľuďom teóriu aj prax, ktoré budú adekvátne (geneticky charakteristickému pre človeka) potenciálu rozvoja jeho psychiky, vrátane tvorivých schopností.

Bez vypracovania a zavedenia do školských stereotypov takýchto teórií a psychologickej praxe sa nadá zrealizovať ani životu prospešná reforma vzdelávacieho systému.

T.j. v budúcej škole musí byť osvojenie vedomostí a zručností založené na ovládaní psychologických praktík, ktoré slobodne umožňujú človeku vytvárať duševné rozpoloženie potrebné pre jeho úspešnú činnosť.

Napriek tomu sa samotná psychologická veda, ktorá je v spoločnosti považovaná za legitímnu, do dnešného dňa nachádza v zajatí vymyslených (klasikmi psychológie) «chimér», ktorými psychológia znečisťuje a deformuje psychiku psychológov nových pokolení aj tých ľudí, ktorí si nekriticky osvojujú jej „úspechy“9. Jej neadekvátnosť pre život je hlavný dôvod toho, že do pedagogickej praxe sa z nej nedá prakticky nič preniesť.

 

-pokračování-

 

2 Obdoba slovenského „jeden čihi, druhý hota“. – pozn. prekl.

3 Absolventi humanitných odborov. – pozn. prekl.

4 Ak budeme hodnotiť podľa nekončiacej sa záplavy ekonomických zmätkov a ekonomicky podmienených sociálnych katastrof po celom svete v priebehu mnohých storočí, tak dnešná ekonomická veda je sčasti — pseudovedou a šarlatánstvom, a sčasti — mafiózne organizovaným zneužitím profesionálnych znalostí a zručností. Avšak „ekonómovia“ — nie sú hlavnou mafiou «intelektuálov nad zákonom».

5 Hudobný skladateľ A.P.Borodin bol pôvodne — chemikom a nie hocakým (akademik); hudobný skladateľ C.A.Kjui — vojenský inžinier-fortifikátor, generál; maliar N.A.Jarošenko — vojenský inžinier, generál; režisér K.S.Stanislavskij — organizátor výroby elektrických káblov v Rusku („vysoké technológie“ 19.storočia); letecký konštruktér O.K.Antonov sa vo voľnom čase zaoberal maliarstvom; v posledných rokoch života sa akademik B.V.Raušenbach (raketovo-kozmická technika) zameral na otázky bohoslovia a filozofie. V 20.storočí mnohí bardi, ktorí sa v podstate stali profesionálmi v piesni, — boli absolventmi techniky a prírodných vied.

6 Napríklad, to, že jazykoveda pramení z fyziky a je s ňou nerozlučne spojená, ako aj s biológiou človeka, je popísané v materiáloch KSB, v práci Vnútorného Prediktora ZSSR „Jazyk náš: ako objektívna danosť i ako kultúra reči“

(táto aj ostatné práce VP ZSSR, spomenuté v ďalšom texte, sú opublikované na internete na stránkach http://www.vodaspb.ru a http://www.globalmatrix.ru (2005 г.). Vychádzajú aj typograficky, a sú tiež šírené na CD v zostave Informačnej bázy VP ZSSR).

Pozrite aj práce N.N.Vaškeviča „Systémové jazyky mozgu“ a „Za sedmoro pečaťami“.

Nikdy neradno zabúdať na to, že každý človek a ľudstvo — je časťou Prírody a preto humanitné vedy musia prameniť z prírodných vied a byť s nimi v súlade. A veda celkovo musí nájsť svoje miesto v relígií, nakoľko Boh — je Tvorca a Všemocný, a Duch Svätý — je mentorom ohľadne každej Pravdy.

 

7 Rodilo sa a zomieralo. – pozn.prekl.

8 Slovo «myslieť» v danom kontexte označuje:

Na základe dostupnej informácie – robiť závery o možnostiach a perspektívach priebehu udalostí, klásť si ciele vo vzťahu k zisteným možnostiam a vypracovávať riešenia, ktorých realizácia nebude prinášať neprijateľné výsledky a neprípustné vedľajšie efekty.

Čiže v spoločnosti, v ktorej je kultúra myslenia a zmyslovo-emočná kultúra adekvátna Životu, niet miesta pre aforizmus «mysleli to dobre, ale dopadlo to ako vždy».

Len v spoločnosti nemysliacich a uponáhľaných ľudí môže existovať 40 miliónov «podvedených sporiteľov», len v spoločnosti nemysliacich ľudí sú možné také otrasy akými boli - revolúcia v Rusku 20.storočia a prestavba (perestrojka r. 1985) - s následnými reformami, takými, aké pretrvali až dodnes (r. 2005).

9 Inými slovami S.Freud — je šíriteľom «Oidipovho komplexu» a «latentného homosexualizmu» uprostred tých, ktorí boli slobodní od týchto defektov psychiky až do času, keď sa stretli s freudizmom a uverili v jeho pravosť a vedeckú adekvátnosť. No a to, že psychológia delí ľudí podľa temperamentu na flegmatikov, sangvinikov, cholerikov, melancholikov a pod., — to vo väčšine prípadov pre pedagogickú prax nemá žiaden význam, pretože oni všetci sa učia v tých istých školách a v tých istých triedach.

 

Diskusní téma: Potrebujeme inú školu (1)

to, čo jedni vidia ako chybu riadenia.....

ypsilon | 22.05.2016

Možno to bude v ďalších dieloch dopracované. Neviem. Iba začínam s čítaním. Autori zrejme ešte nezažili bolonský systém vzdelávania.
Vec je ťažšia ako sa zdá.

V dnešnom školstve nie je žiaden chaos. Všetko ide podľa plánu.

" Aký človek má vyjsť zo systému základného (t.j. povinného) a odborného vzdelania, aby následne jeho život a práca prebiehali v harmónií s životom a prácou ostatných ľudí?

A čo je potrebné urobiť vo vzdelávacom systéme, aby sa ľudia s jeho pomocou stali práve takýmito? Čiže je nevyhnutné odpovedať na otázky:

Čomu učiť?

Ako učiť?"

Toto je predsa dávno zodpovedané. Z dnešného školského systému má vyjsť nemysliaci konzument aby zapadol do spoločnosti zmagorených, vypláchnutých spoluobčanov. A dnešné školstvo robí všetko, čo je v jeho silách, aby takýchto jedincov vychoval.Stačí konzumovať a z matematiky stačí vedieť spočítať výplatu a ako vyšší level počítať úroky.
A autorom školských osnov je úplne jasné aj ako učiť aj čo učiť. Už sú vypracované do detailov postupy, ktoré sú krásne dovedené do praxe a makajú. Deti robia "projekty" - sedia za PC, gúglia a vyrábajú kopírované pamflety s obrázkami, ktoré nalepia na výkres a dajú tomu nadpis - vlastnoručne ho vymaľujú pastelkami a to je ich jediná samostatná činnosť. Dnes mi dcéra pri výrobe takéhoto "projektu" vraví: "Predstav si, naša angličtinárka nevedela, kto je Marie Curie. Keby nevedela, kto je Monet, no dobre, ale Curie?" Dcéra je siedmačka, robila výkres o tej Curie.

Zmeniť školstvo, samozrejme, treba. Ale najprv treba sformulovať nahlas a pre všetkých, akú spoločnosť budujeme? Aký má tá spoločnosť cieľ,? Prežrať a presexovať sa k smrti?

Zatiaľ neviem, čo tu budujeme. Liberálnu spoločnosť, kde vládnu psychicky chorí jedinci, lebo veď oni majú ľudské právo!

Po vojne sme budovali krajinu - spriemyselňovalo sa, za socíku sme budovali komunizmus. Moc nám to nešlo, ale cieľ ako ideál sme mali.

Mirovozrenčeskij prioritet.

Re: to, čo jedni vidia ako chybu riadenia.....

Hox | 16.06.2016

1*

parada

Paulo | 19.05.2016

ďakujem za perfektný preklad aj tému, číta sa mi to veľmi ľahko a zrozumiteľne.
Je tam malý preklep v predposlednom odstavci:
"...sa nadá zrealizovať ani životu.." malo byť zrejme "nedá".

Re: parada

preklad | 19.05.2016

Vďaka Paulo,
ak sa nájde náhodou ešte nejaký preklep, bude dobré dať vedieť, nech sa to včas opraví. Ono vždy niečo "utečie".
Obsah je zatiaľ len po kapitolu 6.2, to je asi 1/4, je tam toho oveľa viac.
Inak zaujímavé, progresívne, a miestami aj "provokatívne" myšlienky....

Ďakujem!

Kolodej | 19.05.2016

Bol by záujem o tlač? V malom náklade?

Re: Ďakujem!

T. | 19.05.2016

Ahoj,
Ak bude preložená celá knižka tak by to šlo. Ľudia by sa našli

Re: Ďakujem!

Jura | 19.05.2016

Myslím, že to pak vydá normálně.

Re: Re: Ďakujem!

Kolodej | 19.05.2016

Kto? ... jedná sa o komunitné financovanie PREKLADU. Tzn. že preklad je voľne k dispozícii - a žiadna tlač plánovaná nie je. Hľadám cca 20 ľudí, ktorí do toho pôjdu. Ja kľudne zatiahnem 10 kníh.

Re: Re: Re: Ďakujem!

Jura | 19.05.2016

Já (teda ne sám). Vyčkej, upřesnění bude později.

Re: Re: Re: Re: Ďakujem!

Kolodej | 19.05.2016

Nerozumieš mi. Žiadna tlač organizovaná zatiaľ nie je a nikto ju ani neorganizuje - preto otváram túto tému. Keď nebude záujem, vytlačím si to sám. Jednoduché. Na nič nečakám.
Mail: kolodej@tutanota.de

Re: Re: Re: Re: Re: Ďakujem!

Jura | 20.05.2016

Mail nedostupný

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ďakujem!

Kolodej | 20.05.2016

kolodej@tutanota.com
chybička sa vlúdila. Logujem sa cez tut..de - tak preto.

Re: Re: Re: Ďakujem!

Dagmar | 19.05.2016

kolik byste potrebovali na vytisk?

Re: Re: Re: Re: Ďakujem!

Kolodej | 19.05.2016

Preklad ešte nie je dokončený. V tejto chvíli zisťujem záujem. O koľko kníh sa cca bude jednať. Je rozdiel či sa dáva tlačiť 10 alebo 100 alebo 500. V cene. Výrazný.
Ja napr. plánujem zo päť nechať u seba pre priateľov a ostatné budú k dispozícii pre prípadných záujemcov (cena nákladu).

Re: Re: Re: Re: Re: Ďakujem!

T. | 19.05.2016

Kolodej: Ale už tu Hox niekedy dávnejšie riešil a bol tu aj článok o návrhoch pre obal na knihu. dokonca aj eM dačo riešil. Tak netušim načom to stoji teraz

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ďakujem!

Kolodej | 20.05.2016

Stojí to na našej aktivite. Obal je predpripravený, čakám preklad, potom ho pozalamujem, zistím cenové relácie podľa počtu kníh a ide to na tlač. Pre mňa je táto kniha priorita. Hox - asi všetci čakajú, čo napíšeš ty :D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ďakujem!

Hox | 20.05.2016

Připravuje se vydání knih (1000 ks), Atlantida a Sad půjdou do tiskárny v nejbližší době, jak to bude dále se uvidí na základě úspěchu, nebude všechno hned. Pokud je zájem o další tisky, dá se buď řešit paralelně malonákladovým "na koleně" vydáním, nebo nějak spojit síly, záleží na domluvě.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ďakujem!

marvo | 20.05.2016

vynikajúce správy
už sa vie, ako sa bude riešiť distribúcia?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ďakujem!

Hox | 20.05.2016

klasické zasílání, jeden eshop bude zasílat v ČR, druhý na Slovensku.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ďakujem!

Kolodej | 23.05.2016

Kopem do otvorených dverí :D

Re: Re: Re: Ďakujem!

ushiro | 19.05.2016

Ano!
Ja by som zatiahol tri knihy.
;-)

Re: Re: Re: Ďakujem!

Horan | 20.05.2016

Jedného si už našiel (horanslaw@gmail.com). Ja zatiahnem tiež 20 a chcem 5 výtlačkov.

Re: Re: Re: Re: Ďakujem!

Kolodej | 20.05.2016

Super. Už je to skoro 40 ks.

Re: Re: Re: Re: Re: Ďakujem!

loranka | 04.06.2016

aj ja sa pridavam... chystala som sa dat si to vytlacit sama
vraj velmi dobre ceny na tlac maju tu http://www.exprestlac.sk/

Re: Ďakujem!

Horan | 20.05.2016

Bol. Ale treba to dobre spropagovať a spraviť objednávkový systém na meno.

Podle Stalina v "ekonomických aspektech budování ..."

Sio | 18.05.2016

jsou dva různé základní (koncepční) cíle ekonomiky kapitalismu a socialismu.
1. kapitalismus potřebuje především kvalifikovanou pracovní sílu
Můj koment: pro účely výroby požeduje objektivně skutečnou kvalifikaci, platí ti částečně i pro medicínu a právo. Pro ekonomiku a filosofii, potřebuje takové lidi, co umí ideologicky manipulovat s veřejným míněním ve prospěch elit. Vidíme to denodenně, umělci, politologové, makroekonomové, konzultanti, politici (většina) atd. Zpívají evidentně podle cizích not. K tomu jsou vzděláni, to se po nich žádá a za to jsou placeni. O nějakém rozvoji osobnosti člověka - co blázníte, máme přece svobodu, ať se každý rozvíjí, jak je libo. A my svými manipulacemi zajistíme, aby se vám moc nechtělo. Na světě je tolik lákavé slaboduché zábavy...
2. socialismus - hlavním cílem je uspokojování rozumných potřeb a rozvoj osobnosti. Realita byla poslabší, a to od dob Chruščova, ale přece, u dětí to fungovalo. Kolik bylo za socíku i na malém městě kroužků, sportovních oddílů, pionýrských organizací s rozumnou náplní. Vše zadarmo, jen pojď mezi nás. Měl jsem to moc rád, kromě volejbalu jsem byl v turistickém kroužku, biologickém kroužku, sám jsem od 13 vedli buňku mladých TISu, svazu pro ochranu přírody a krajiny, od 17 pionýrský oddíl, se kterým jsem každou volnou sobotu jezdil na výlet do hor, organizoval tábor na Púlčínách (nádherné místo), kde jsme spali pod širákem. Tohle všechno bylo přístupné všem. Va výlet stačilo mít asi 30 Kčs na vlak nějakou tu sodovku, jídlo se vozilo v chlebníku, nástup v 7 hod na nádraží, návrat do 18 hod tamtéž. Nikoho hokdo nevozil na nádraží autem, bylo to jen 2 km. TOHLE byla správná výchova. Četli Rychlé šípy, měli jsme kroniku, klubovnu ve škole a v přírodě.:-) Děcka byly fyzicky zdatnější, po tůře zdravě unavené. Bylo to dobrovolné, ale když jsem to zakládal, na první výlet šlo 7 lidí. Na druhý už 19, celá třída, děti komunistů i syn faráře (Církev Československá-husitská, takže manželky a děti mít mohli.). Dělal jsem to totálně zadára, snad jen nějaká pochvala padla.

Re: Podle Stalina v "ekonomických aspektech budování ..."

Oslo | 18.05.2016

S tymito tvojimi manipulaciami by si mohol prestat. Koho zaujima pod tymto skvelym clankom ideologicky pohlad?

Re: Re: Podle Stalina v "ekonomických aspektech budování ..."

Oslo | 18.05.2016

Tvoj ideologicky podhlad.

Re: Re: Re: Podle Stalina v "ekonomických aspektech budování ..."

Sio | 18.05.2016

Nesnažím se o manipulace, to bych dělal úplně jinak.

Re: Re: Re: Re: Podle Stalina v "ekonomických aspektech budování ..."

Oracle 911 | 20.05.2016

Nič si z toho nerob, tvoj opis je v celkom poriadku.

Re: Re: Podle Stalina v "ekonomických aspektech budování ..."

rasmusen | 19.05.2016

mne to zajima

Re: Re: Podle Stalina v "ekonomických aspektech budování ..."

nula | 20.05.2016

>S tymito tvojimi manipulaciami by si mohol prestat.

Dokážeš nějak vysvětlit, v čem přesně ti ten příspěvek, na který jsi reagoval, připadá jako ideologická manipulace?

Re: Podle Stalina v "ekonomických aspektech budování ..."

Stopa | 24.05.2016

Malo to ešte jednu obrovskú výhodu, že si deti mohli prejsť viacerými typmi krúžkov a zistiť o čom je tá ktorá oblasť a zistiť, čo ich vlastne baví. Dnes rodičia naordinujú dieťaťu krúžok na aký majú, alebo na akom chcú svojho potomka vidieť, a tak máme mladú generáciu, ktorú všetko "nebaví" a "je to nuda" a kolektívna činnosť sa nepodporuje a deti dnes už pomaly nevedia kolektívne tvoriť a pracovať. Toto je výborný materiál, ktorý ukazuje ako z toho von. Každý si pre seba môže nájsť v čom konkrétne môže zlepšiť výchovu svojho dieťaťa. Dokonca aj učitelia ako zlepšiť svoju prácu, veď sú často odkázaní iba sami na seba a samovzdelávanie.

fyzici a lyrici, psychologie

Sio | 18.05.2016

Jen hádám, ale toto vypadá, že to napsal nějaký "fyzik". Ruské pořekadlo "fyzici a lyrici", pokud by někdo nevěděl, znamená tolik, že pod "fyziky" se myslí odborníci z "tvrdých" vědeckých disciplín, tj. od matematiků až po údržbáře strojního parku, prostě ti, co využívají výsledků přírodních věd a staví na logice, přesnosti, měřitelnosti atd. "Lyrici" jsou ti z humanitárních oborů.
Velkou smůlou pro humanitární obory je jejich značná feminizovanost, chce to dnes (chybně) lidi, co umí do své paměti nacpat kvanta dat, ať již díky talentu nebo píli. Ale co je hlavní - matematiku umět nemusí, tak pro ně končí u trojčlenky. Znamená to jediné - chceš mi VŠ (a "lepší" práci?) a moc ti to logicky nemyslí (nezvládáš matiku)? Jdi na filosofii, například. No a co je filosof bez nadprůměrně rozvinutého logického myšlení? Otitulovaný blbec. Otitulovaní blbové jsou ideální materiál pro manipulaci, takové elity potřebují. Na naší politické a mediální scéně je jich kvanta. Stejně jako v nejrůznějších neziskovkách a některých státních úřadech. Ti lidé budou dělat, co se jim zavelí, nebudou moc tomu rozumět a nebudou se o to ani snažit. Proč asi naši politikové chodili "dodělávat vzděláni" na PRÁVNICKOU fakultu v Plzni? Protože státnice z inženýrských oborů, diplomky z téhož - to se ufixlovat dá velmi těžko. Buď by to někdo musel sepsat komplet za ně (a jak jim to vysvětlit!) anebo by to byl těžký trapas. Mimochodem, mám v rodině jednu absolventku práv, která má takovou praci z domu. Sepisuje disertační a diplomové práce všeho druhu. Běžná taxa je prý 15000 a dají se za měsíc zvládnout až tři, když už má člověk zkušenosti. A zvláštnost? Nezvládá práce inženýrské, matamatické, fyzické atd., tj z exaktních oborů. Prý tomu umí dát jen formu.
Chce to skutečně změnu ve vzdělání "lyriků". Matematika, hlavně formální logika, je naprosto nezbytná.

Re: fyzici a lyrici, psychologie

Oracle 911 | 18.05.2016

Vieš, že si trafil klinec po hlavičke?
Ako pomerne čerstvý absolvent cca 7 rokov, som bol vedomí, že mnohí takto "píšu svoju" prácu.

Re: Re: fyzici a lyrici, psychologie

Sio | 18.05.2016

Vím z první ruky, také mě to překvapilo. Svědčí to o úpdku dnešní školy od dob, kdy jsem studoval já. Dělal jsem první ročník na VUT v Brně a tam by to neprošlo. 2. - 6. ročník jsem dělal v Leningradě a tam by to bylo vyloženě o hubu. Člověk musel perfektně rozumět tomu, co napsal. Pravda, netuším, co bylo na humanitních oborech.

Re: Re: Re: fyzici a lyrici, psychologie

Oracle 911 | 19.05.2016

Ja som to neurobil kvôli 2 veciam a som chemik:
1) Je to proti mojim etickým zásadám.
2) Načo vydať peniaze za niečo čo aj ja dokážem urobiť, možno aj lepšie.

Re: Re: Re: Re: fyzici a lyrici, psychologie

Sio | 20.05.2016

Ta první je rozhodující. Je ostuda válet se 5 let za peníze rodičů i státu na VŠ a pak nebýt schopen sepsat ani blbou diplomku. Člověk, co to udělá, má velmi nízké sebevědomí ať už proto, že na tu školu nemá (to jen zřídka, ale je to neštěstí) anebo se mu ji dělat ani nechce a jde mu jen o diplom. To je také neštěstí, člověk začíná kariéru podvodem a moc dobře to ví. Jaký vliv to bude mít na jeho práci v budoucnu? Bude fixlovat, oje..vat práci, kde to půjde, okecávat, obviňovat druhé z vlastních chyb atd. Někde mu to i projde, ale co z toho?

alebo taketo alternativa

Lekno | 18.05.2016

How We Educate Our Kids While Traveling The World - Unschooling / Homeschooling
https://www.youtube.com/watch?v=ANkyQkSf9qw

od 18:21 vravi:

I just ask you. Please be kind in your commenting. A lot of the time, people have no idea about how homeschooling really works. They don't do it, they don't have family or friends to do it. They judge homeschooling for that. So, do whatever you want, I just ask you kindly for being reasonable if you're not really have experience with that, open yourself up to the ideas, just let us be as I also made you be .....

Re: alebo taketo alternativa

Sio | 18.05.2016

Domácí vyučování ovšem především vyžaduje vzdělaného rodiče, který je na celý úvazek s dětmi doma, nebo se mýlím?

Re: Re: alebo taketo alternativa

Lekno | 18.05.2016

Stiol si uz ten link pozriet ? On ma aj prednasky na tuto temu aj web, ktory sa vzdelavanim zaobera (a otazkami/nejasnostami okolo tejto zaujimavej tematiky)..

Re: Re: Re: alebo taketo alternativa

Sio | 18.05.2016

Omlouvám se, nejsem teď doma a nemám tu dost rychlý internet. Doženu to víkendu.

Přidat nový příspěvek