Poslední úder Stalina

Poslední úder Stalina

19.8.2015

VlaBi


Při svém oblíbeném cestování "myší po googlu" často narážím na jevy, které mi nejsou jasné. Donedávna to byla třeba podivná pravidelná síťovina na tváři matičky Země, jako například tady, na ostrově Hokkaidó:
 

Vše jsem pochopila, když jsem si přečetla tento starší článek (2013), z něhož vybírám podstatné pasáže.
 

V roce 1948, když se Evropa ještě zotavovala z následků války, vyšel 20. října v SSSR z iniciativy Stalina dekret Rady ministrů SSSR a ÚV KSSS "O plánu výsadby lesů k ochraně polí, zavedení osevních postupů k zúrodnění půdy, výstavbě rybníků a vodojemů k zajištění vysokých výnosů plodin ve stepi a lesostepních oblastech evropské části SSSR". V tisku tento dokument dostal název "Stalinský plán k přetváření přírody".
Patnáctiletý program vědecké regulace přírody, který neměl nikde ve světě obdoby, byl rozpracován na základě prací předních ruských agronomů. Jedním z výzkumníků byl i G. N. Vysockij z Akademie zemědělských věd, který se zabýval studiem vlivu lesa na vodní režim. Poprvé vypočítal rovnováhu vlhkosti pod lesem a polem, studoval vliv lesů na životní prostředí a příčiny vzniku holých stepí. Jeho přínos k zalesňování stepí byl velmi významný.
Cílem tohoto Plánu bylo předcházet suchu a písečným a prachovým bouřím cestou výstavby vodojemů, výsadby lesů a zavedením vhodné rotace plodin v jižních oblastech SSSR (Povolží, západní Kazachstán, severní Kavkaz a Ukrajina). Bylo naplánováno vysadit více než 4 miliony hektarů lesa a obnovit lesy zničené za války a nedbalým řízením. Síla tohoto plánu spočívala ve společné vůli všech zúčastněných i národa, komplexnosti a obrovském rozsahu. Plán neměl, co se týče jeho měřítka, ve světových zkušenostech precedens.
Dokument předpokládal za 15 let vytvořit 8 velkých státních zón s pásy lesů o celkové délce více než 5.300 kilometrů. Na polích kolchozů měly být vytvořeny ochranné lesní porosty o rozsahu 5.709 tisíc hektarů a už v roce 1955 mělo být postaveno 44.228 nových rybníků a vodojemů. To vše ve spojení s pokročilou sovětskou agrotechnikou mělo zabezpečit vysoké, stabilní, na rozmarech počasí nezávislé sklizně plodin na ploše více než 120 milionů hektarů. Plodiny sklizené v těchto oblastech by měly stačit k nakrmení poloviny tehdejší světové populace.
Washington Post v roce 1948 citoval slova generálního ředitele OSN pro výživu a zemědělství Boyd Orra, který řekl: "Míra vyčerpání úrodné půdy ve Spojených státech je alarmující. Přibližně čtvrtina území, kde původně byla úrodná půda, je zdevastována. Každý rok jsou v této zemi zničeny 3 miliony tun úrodné vrchní vrstvy půdy." A dále otevřeně přiznal: "Pokud se studená válka změní na dlouhodobý konflikt, vývoj ve vztahu k rekultivacím může vyřešit otázku, kdo bude vítězem."

 
Plán rekultivace Povolží

Málokdo ví, že příprava na Stalinův ambiciózní projekt trvala 20 let. V roce 1928 byla v Astracháňské polopustině doslova na holém místě založena výzkumná stanice Všeruského institutu agro-leso-meliorací pod názvem Vogdinský opěrný bod. V této umírající stepi bylo třeba překonat obrovské těžkosti, a tak vědci a lesníci doslova vlastníma rukama vysadili první hektary mladých stromů. Ze stovek různých druhů byly vybrány ty dřeviny, které nejvíce odpovídaly vědeckým požadavkům pro použití v ruských podmínkách.
A les vyrostl! Základem celého plánu byly pásy smíšených lesů
ochraňující pole a závlahy. Pokud v otevřené stepi žár dosahuje 53 stupňů, pak ve stínu stromů je o 20 % chladněji a vypařování z půdy se tak o 20 % sníží. Navíc pozorování v Buzuluckém lesnictví v zimě 1928 - 29 ukázala, že sosna o výšce 7,5 m shromáždila za tu zimu 106 kg jíní a námrazy. To znamená, že nepříliš velký lesík je schopen ze srážek získat několik desítek tun vody!
Kolchozníci a zaměstnanci lesních závodů obstarali 6.000 tun semen stromů a keřů. Zajímavé je složení dřevin, které navrhli vědci pro jednotlivé řady osázení: 1. řada topol kanadský, lípa; 2. řada jasan, klen tatarský; 3. řada dub, žlutý akát; 4. řada jasan, klen ostrolistý; 5. řada opět topol kanadský, lípa; 6. řada jasan, klen tatarský; 7. řada dub, žlutý akát,... a tak dále v závislosti od šířky pásu. Z keřů pak navrhli maliník a rybíz, což přiláká ptáky kvůli boji se škůdci lesa.

Kromě státních oblastí s pásy lesů se vysazovaly lesní pásy místního významu po obvodu jednotlivých polí, na svazích roklí kolem nových i původních nádrží a na výrazně písečných půdách (s cílem jejich zakrytí).
V rámci výsadby nových lesů bylo třeba přijmout i opatření k ochraně a zlepšení stávajících zvlášť cenných lesních masívů, včetně Šipova lesa, Chrenovského boru, Borisoglebského lesního masívu, Tulských záseků, Černého lesa v Chersonské oblasti, Velikoanadolského lesa a Buzuluckého boru. Znova rostly také parky zničené v době války.
 
Kromě toho byly zavedeny nové metody ošetřování polí: využití tvrdých úhorů, podzimní orby, podmítky, správné používání organických a minerálních hnojiv, výsev prvotřídních semen s vysokými výnosy přizpůsobených místním podmínkám.
Plán předpokládal také zavedení "trávopolního systému" rozpracovaného předními ruskými vědci V. V. Dokučajevem, P. A. Kostyčevem a V. R. Williamsem. V rámci tohoto systému se část orné půdy v osevním plánu osévala víceletými bobulovinami a podsevní trávou. Ta sloužila jako krmivová báze živočišné výroby a zároveň jako vynikající prostředek k obnovení úrodnosti půdy.
Plán předpokládal nejen dosažení absolutní potravinové soběstačnosti Sovětského svazu, ale od druhé poloviny 60. let i nárůst vývozu obilí a masných výrobků. Vytvoření lesních porostů a nádrží vody mělo také zajistit různorodost flóry i fauny SSSR. Sledoval tedy kombinovaný cíl - ochranu životního prostředí a zároveň vysoké výnosy plodin.
Na pomoc kolchozům v úhradě nákladů bylo přijato rozhodnutí, že Ministerstvo financí SSSR jim poskytne úvěr na 10 let, který by byl splácen až od pátého roku.

Velkou pomoc při vytyčení tras ve státních ochranných zónách, při vytvoření technických projektů na rozvinutí lesní výsadby v kolchozech a sovchozech, a také při vytvoření průmyslových doubrav na jihovýchodě, poskytli vědci. Pod společným vedením Akademie věd SSSR přijali účast vědečtí pracovníci z více než 10 vědeckých institucí samotné Akademie, Moskevské a Leningradské univerzity, 4 - 5 rezortních výzkumných ústavů, více než 10 speciálních lesních a zemědělských vzdělávacích institucí Moskvy, Leningradu, Saratova, Voroněže, Kyjeva, Novočerkeska,...
 

Dále s cílem zabezpečení široké mechanizace polních i lesních prací a zvýšení jejich kvality bylo v plánu aktivizovat ministerstvo zemědělské techniky, ministerstvo automobilového a traktorového průmyslu, ministerstvo dopravního inženýrství, ministerstvo výstavby a stavebních strojů a další průmyslová ministerstva ovlivňující zemědělství, aby pro urychlené provádění plánu zavedly výrobu nových zemědělských strojů vysoké kvality, a rychleji pracovaly na zlepšení stávajících zemědělských strojů a nářadí. Byly vyvinuty nové stroje pro výsadbu stromů hned sedmi pruhy najednou namísto dříve koňmi tažených kultivátorů, poprvé byly zahájeny práce na vytvoření minitraktoru pracujícího na lesních pasekách (tzv "pěší traktor" TOP, motor 3 HP) a pro zavlažování zeleniny dešťová zařízení s nezávislým motorem. Zároveň již probíhaly testy domácích kombajnů na sklizeň obilí, bavlny, lnu, cukrové řepy a brambor.
K vypracování a realizaci plánu byl vytvořen institut Agrolesprojekt (dnes institut Rosgiproles). Podle jeho projektů byly lesy postupně pokrývána čtyři obrovská rozvodí povodí Dněpru, Donu, Volhy, Uralu a evropského jihu Ruska.
Plnění zadaných úkolů se stalo dílem celého národa.

Zároveň s výstavbou systému zalesňování byl zahájen i obrovský program výstavby zavlažovacích systémů. Řešením problémů spojených s prováděním pětiletého plánu melioračních prací byl pověřen Institut inženýrů vodohospodářství V. R. Williemse. Výrazně se mělo zlepšit životní prostředí a rozšířit se vodní doprava. Počítalo se také s regulací toků mnohých řek, při níž by se získalo velké množství levné elektrické energie a zároveň uložení dostatku vody k zavlažování polí i zahrad...

Avšak v březnu 1953 Stalin zemřel a plnění projektu bylo... zastaveno!!
Kniha o Plánu se urychleně stahovala a Rada ministrů SSSR hned 29. dubna 1953 speciálním dokumentem přikázala zastavit práce na vytvoření lesních zón, jejich další plánování a pěstování sazenic byly zrušeny.
Mnohé lesní porosty byly vykáceny, několik tisíc rybníků a vodojemů, které byly určeny k chovu ryb, byly opuštěny a zpustly, 570 stanic na ochranu lesa vytvořených po roce 1949 bylo do roku 1955 zlikvidováno.

To vše z příkazu nového vůdce země - Nikity Chruščova.

 
Jedním z důsledků zastavení realizace Stalinova Plánu a vnucení nesmyslných extenzívních metod rozšíření orných ploch byla ekologická katastrofa v letech 1962 - 63 spojená s erozí půdy na celinách. V SSSR vypukla potravinová krize. Na podzim roku 1963 zmizely z regálů obchodů chleba a mouka, přerušovány byly dodávky cukru a másla. V roce 1962 bylo oznámeno zvýšení cen masa o 30 % a másla o 25 %. O rok později v důsledku neúrody a neexistence zásob SSSR poprvé od války prodal 600 tun zlata ze státních rezerv a zakoupil 13 milionů tun chleba za hranicemi.
A v průběhu té doby byly stále hlasitěji zdůrazňovány politické "chyby" Stalina, zatímco zcela ve stínu zůstal jeho skvělý Plán, který pak s úspěchem částečně realizovaly USA, Čína a západní Evropa v podobě vytvářených zelených zón. Ty hrají významnou roli v prevenci globálních klimatických hrozeb.

 
Zbytky lesních pásů v Saratovské oblasti

V červnu a červenci roku 2010 udeřilo v evropské části Ruska smrtící sucho. Pro vysoce postavené úředníky to bylo naprosto nečekané. Nečekané to bylo i pro vládu RF, přestože už předtím v minulých letech mohlo být v mnoha ohledech zřejmé, že hrozba sucha je velmi vážná a je nutné se na ni včas připravit. I v roce 2009 bylo podobné sucho, které se dotklo části Povolží a jižního Uralu. Slunce nemilosrdně vypálilo veškeré plodiny dříve, než stačily vyrůst.
A k tomu všemu by nedošlo, kdyby se podařilo zrealizovat Stalinův velký Plán na transformaci přírody. Ovšem to by nešlo bez záchrany SSSR a socializmu...
V dalších letech se pak hořce sklízely plody zrádcovské politiky všech dalších ruských vůdců - Chruščovem počínaje a Jelcinem konče -, jejichž hlavním úkolem bylo brždění rozvoje nebezpečného konkurenta Západu, jeho diskreditace a později i rozkradení a likvidace.
Žádná potravinová soběstačnost, ale dovoz potravin s chemickými přísadami ze Západu a... GMO!

 

"Poslední úder Stalina" vyšlo 16.8.2015 na myslenkyocemkoli.blogspot.cz

 

Diskusní téma: Poslední úder Stalina

Svetová zločinecká "elita".

Definitiva | 20.08.2015

Zločinecká elita sociálnych parazitov angloso židovskej civilizácie rabuje zdroje Zeme, zlyháva celý ekosystém. V tejto situácii mi na každom webe chýba seriózna diskusia o chemtrails hmlovinách a manipulácii počasia. Sú našou dennou realitou, sú voľným okom pozorovateľné a v okamihu rozlíšiteľné od nižšej prírodnej oblačnosti. Chemtrails zasahuje do všetkých oblastí života, do poľnohospodárstva a potravinovej samostatnosti asi najviac, ale najväčším rizikom je možné ohrozenie civilizácie na určitom území, alebo na celej Zemi. Ľudstvo zažilo viacero katastrof, dodnes sa nepoučilo a nikto nedefinoval priority prežitia na Zemi a v kozme, nikto nepomenoval najväčšie civilizačné riziká.

V bežnom živote ľudia o chemtrails nevedia, na oblohu sa nepozrú ako je život dlhý, ak sa pozrú, tak nevedia vyhodnotiť zrakové vnemy a na weboch, kde býva zvykom tématická zhoda, nastáva chemtrailsové nedorozumenie a trolizmus.

Čo tak prinútiť chemtrailsové lietadlo na pristátie, za účasti kamier, v priamom prenose na web a obhliadka lietadla?
Politici nás kompletne zradili, žijú v druhom svete a ich voliči vo svete treťom, sú permanentne klamaní a nevedia to, nechcú to vedieť.

Re: Svetová zločinecká "elita".

hans | 22.08.2015

souhlasím

Re: Svetová zločinecká "elita".

Jarda | 12.12.2017

Přátelé, ať je to jak je to komunistická doba byla nejbezpečnější v historii lidstva. I kdyby Stalin vyvraždil tolik lidí co si dnes vymysleli a propagují, tak v dějinách lidstva za každého režimu kdo byl nepohodlný vesnici, městu, státu, boháčům ( u mě to jsou stejní zloději akorát chráněný zákonama ) nebo těm pedofilním a vraždícím církvím bylo a je těmito vraždícími rádoby mocnostmi vyvražděno a bude vyvražděných lidí, tak komunisté byli ti nejlepší, protože kdo se staral sám o sebe ho nechali v klidu a míru žít. Komunisté měli svatou pravdu, když nám neustále říkali, že kapitalismus a imperialismus je velké zlo pro dobré, slušné a poctivé lidi. A je jasné, že člověk je horší než zvíře a když někdo chce dobro a říká pravdu, tak je vždy vyvrhel. Protože ti slušní a poctivý mají charakter a nejsou schopni zla.

Re: Svetová zločinecká "elita".

t | 22.09.2019

..do "chemtrails" by museli byť zapojené tisíce,skôr desaťtisíce ľudí rôznych profesií a na mnohých postoch.Ako to,že ešte nikto z nich nepriniesol žiadne svedectvo,keď inokedy stačia dvaja,aby sa jeden o ich tajomstve "prekecol"?

Rodové statky a osady

Jura | 20.08.2015

Padlo tu, že Rusko spí...... Není to pravda, projekt na vybudování zelených oáz je tam v rozkvětu. Jen není podřízen státnímu dirigizmu, ale iniciativě jednotlivců ... Jde o rodové statky a rodové osady.

ako je to mozne

Paulo | 19.08.2015

Mam taku kacirsku otazku - Preco bolo dovolene Zhora Stalina zabit? Ved takym smerovanim sme uz boli na ceste do RaJa....

Re: ako je to mozne

xamil | 20.08.2015

aby si do raja dosiel sam
nie na pleciach inych

Re: Re: ako je to mozne

Paulo | 20.08.2015

urcite kazdy musi "sam", len toto mi nepride moc bohocentricke a na dnesne globalne podmienky najaktualnejsie...

Re: ako je to mozne

Alexander | 21.08.2015

http://pastebin.com/qf15JEJE

Re: ako je to mozne

udo | 21.08.2015

Stalin urobil veľa dobrého,
no i nemálo chýb by sa isto našlo..

rozoberali sme to tu inak neraz..

Aj Ježiša a iné osobnosti dejín sveta..

vztah a péče o přírodu

eM | 19.08.2015

Ahoj,

sice příspěvek o permakultuře nebyl k tématu, ale i tak jsem rád že se tu objevil.
Tento článek je super, tím by se měli zabývat všichni lidé. A dále se připojuji a dávám další témata související s lepší zemědělskou produkcí:
- permakultura (opakuji již řečené)
- HOMA pěstování (védy, agnihotra)
- Agrokruh (vynálezce p. Šlinský)

Se vším může začít téměř kdokoli, a inspirovat stovky dalších.
Osobně na zahrádce rozjíždím permakulturu a obecně BIO postupy, na agnihotru sháním pomůcky, a na agrokruh zatím není místo...

venujte si 30 minút

Gumlirer | 19.08.2015

tento film by malo vidiet kazde dieta!!!

https://www.youtube.com/watch?v=fyrf5G5itBc

Re: venujte si 30 minút

nula | 19.08.2015

Předběhl jsi mě :) taky se mi při čtení vybavil... ale ono je to známej film, tak asi nejsme jediní :)

Re: Re: venujte si 30 minút

avalus | 20.08.2015

suhlasim ... kazdy clovek

dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

jana | 19.08.2015

to co je v clanku napisane potvrdzuju nezavisle na sebe :

Sepp Holzer je rakouský farmář, přezdívaný také jako "Agrární rebel". Jeho farma se nachází v nadmořské výšce 1500 metrů nad mořem. Pěstuje zde kiwi i citróny. Sepp Holzer je inspirací pro farmáře z celého světa.

Holzerova permakultura je...

přirozená forma zemědělství, která pracuje s cykly a interakcí s přírodou. Podnikání v souladu s přírodou může být nejen prospěšné, ale také ekonomicky velmi výhodné.
Sepp Holzer - Farma Krameterhof - Projekt Permakultura

"Naučte se mluvit s přírodou, naučte se ji správně posoudit. Co vám nabízí? Ten, kdo se učí pozorovat, najde mezery v produkci a v každé oblasti zemědělství, které mu umožní přežít," říká Sepp Holzer.

a tiez Mansanobu Fukuoka ,, Revolucia jednej slamky,,
http://www.onestrawrevolution.net/One_Straw_Revolution/Massanobu_Fukuoka.html

a genialny Viktor Schauberger Živá voda -

zda sa ze dookola budeme musiet znovuobjavovat objavene len ci nebude neskoro

Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

jh | 19.08.2015

ako vsetko je to pekne co pisete jana, ale uplne takto to nebude moct byt vo velkom. permakultura je sice fajn, ale ak to ma niekoho aj uzivit, tak sa musia spravit ine postupy. ale nejdem spochybnovat tych ludi co ste ich uviedli, su to ludia s velkym L,
co mna zaraza, ze preco rusko stale spi a nepodporuje tie genialne plany vymyslene uz pred pomaly 100 rokmi dnes? 16 rokov tam uz vladne putin a nic. bol dokonca aj premierom, mohol riesit veci priamo so svojimi podriadenymi a nic. ja fakt neviem, dokedy este budeme cakat na nieco realne. rusko je stale jednotka v dodavke zbrani, jadroveho priemyslu a surovin, ale ma urcite na viac. zatial je to len take kecanie do vetra. aj ked mozno tieto sankcie co teraz su nieco pohnu do predu, ja chcem sle hlavne vidiet nove sposoby pestovania, a nie ze zase to bude intenzivne pestovanie.

Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

Kolodej | 19.08.2015

Záleží na tom, čo vnímaš pod pojmom Rusko. Putin ich tam sadiť asi nepôjde. A je v Rusku dosť kádrov aby sa venovali niečomu takému? Nevytvárajú náhodou práve tieto články informačné pole? :)

Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

jh | 19.08.2015

pochop, ze tieto clanky su len kvapkou v mori, a ked sa to ma pohnut, musi do toho vstupit stat. mimochodom, rozpada sa nam tu kompletne biosfera, dokedy este budeme vytvarat polia? treba konat, uz vcera bolo neskoro.

Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

Kolodej | 02.09.2015

Ja to chápem. Len poukazujem na to, že povedomie ľudí o tejto hrozbe je tak nízke, že nie sú schopní vytvoriť tlak. A gratulujem k farme :)

Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

Hox | 19.08.2015

> ja fakt neviem, dokedy este budeme cakat na nieco realne
a ty osobně už si s něčím reálným začal?

> co mna zaraza, ze preco rusko stale spi
a proč SR, ČR (a dalších cca 190 zemí světa) stále spí, když ty informace jsou už dávno dostupné?

čekat budeme přesně do té doby, dokud budeme čekat až někdo příjde a všechno vyřeší. Putin je v Rusku jediná osoba, nebo je tam přece jen 150 milionů lidí, kteří svým chápáním, světonázorem a aktivitou/neaktivitou určují, co se bude dít?

Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

jh | 19.08.2015

"a ty osobně už si s něčím reálným začal?
ano. je to prave projekt sukromnej farmy. takze troska do toho vidim, a rad sa k teme vyjadrujem.

"a proč SR, ČR (a dalších cca 190 zemí světa) stále spí, když ty informace jsou už dávno dostupné?"
ja hovorim o putinovi, ktory vyzera, ze vidi do problemov a ma tu moc nieco spravit. snad nemusim hovorit, ze cr a sr sa stali tretotriednou koloniou, absolutne neschopnou akokolvek a v comkolvek rozhodovat. tieto veci bohuzial treba riesit na statnej urovni, inak ti pojde budovanie sukromnej farmy ako mne, t.j. pojde, ale brutalne pomaly, pretoze nie je nic, coho by si sa chytil. ver mi, nieco o tom viem a nie som jediny, ktory naraza na neskutocne problemy v danej oblasti.

putin mohol riesit veci urcitym sposobom, no rusko stale len preslapuje na mieste. minaju nehorazne prachy na vojsko, co im nezazlievam, ale zaroven, to fakt nie su ziadne kadre, ktore by posunuli aj zvysok niekam za poslednych 16 rokov? to sa mi proste nezda, a ako sa hovori, niekde soudruzi udelali chybu.

Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

Hox | 19.08.2015

> ja hovorim o putinovi, ktory vyzera, ze vidi do problemov a ma tu moc nieco spravit. snad nemusim hovorit, ze cr a sr sa stali tretotriednou koloniou, absolutne neschopnou akokolvek a v comkolvek rozhodovat.

Proč myslíš, že je to v tomto směru v Rusku o tolik jiné? Na koho jsou orientováni státní uředníci, oligarchické struktury? V rusku jsou nyní zástupy těch, kteří přemýšlejí nad jedinou věcí, jak výhodně zradit. "Elita" vždycky zrazuje a na svou vlast kašle, Putin je výjimka. Na věci zmíněné v článku dojde, i na obnovení aralského moře, ale až příjde čas, nyní jsou prioritnější záležitosti - na jaderné poušti toho moc nevypěstuješ žádnými metodami.

> putin mohol riesit veci urcitym sposobom
Víš jistě, co Putin skutečně mohl?

Re: Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

rimi | 19.08.2015

Nepamatuju si poresne kdy, ale asi pred 5ti lety jsem zaslechl ve zpravach, ze Rusko (mozna Putin) vyhlasilo program na podporu zemedelstvi, jehoz cilem je potravinova sobestacnost do nejakeho roku (ten si taky bohuzel nepamatuju).
Dost me to zaujalo, u nas zadne cile stanovene nejsou (dotace EU jsou demotivujici mrhani). Pamatuju si, ze kdyz se Alenka chtela dostat ven z lesa a ptala se tusim lisky, jak se dostane ven, ta se zeptala:
-a kam chces dojit?
-to je jedno
-v tom pripade je jedno, kudy pujdes.
Takze pokud nekdo stanovi nejaky cil, neni to vubec malo.

Re: Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

Zdeněk | 20.08.2015

Tvá věta Hoxi-tuto velmi nebezpečnou situaci pro Rusko a celou planetu -pojmenovává. "Elita" vždycky zrazuje a na svou vlast kašle,Putin je vyjímka.

Je to podobné jako mistrovství světa v šachu. V tomto zápasu nerozhoduje hrubá síla-nýbrž strategie vedená vysokou inteligencí.

Re: Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

jh | 20.08.2015

"Nyní jsou prioritnější záležitosti"
prioritne su urcite nejake veci, ale to akoze ostatne veci zatial kompletne musia stagnovat? to je uz len co sa za politiku takeho velkeho statu ako rusko. neobstoji ani vyhovorka, ze nema kadre, bol premierom, mohol zmenit par veci. zjavne je skolstvo v slusnych srackach, ked uz aj pjakin neustale place v kazdom videu, ze je to v keli.
"Víš jistě, co Putin skutečně mohl?"
takisto mozem odpovedat, ci to vy viete. to je slaba argumentacia. ja sa pozeram na ciny, a tie su zatial nejednoznacne.
"obnovení aralského moře"
porucime dezdu, vetru, to som uz niekde pocul. ludia si stale myslia, ze uz vedia vsetko, aralske jazero je toho prikladom. je vysoko pravdepodobne, ze sa uz nikdy nepodari zvratit stav, ktory tam nastal.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

J. | 20.08.2015

jh: Vzhľadom na to, že Putin rieši globálnu politiku, zabraňuje globálnym konfliktom ako sa len dá a popritom pomaly ale isto obnovuje štátnu suverenitu a opevňuje Rusko na všetkých prioritách agresie/riadenia... tak mu snáď odpustíte, že nestihol popritom všetkom zasadiť aj milióny hektárov stromov a osobne založiť na každom mestskom rohu urbánne komunitné záhrady... je to síce macher, ale predsa len človek ako my všetci :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

jh | 20.08.2015

on akoze sam navrhol a rucne vyrobil nove rakety, tanky, uniformy, vsetky direktivy pre armadu a pod? vsak on ma byt akysi vizionar a ma mat spravnych ludi okolo, ktore mu tie vizie pretavia do realnych veci.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

Hox | 20.08.2015

> ja sa pozeram na ciny, a tie su zatial nejednoznacne.
Jestli hodnotíš podle činů, podívej se v jakém stavu bylo Rusko před 15 lety a v jakém je dnes. Jestli ti vychází něco nejednoznačného, problém nebude v Putinovi, ale mezi klávesnicí a židlí jak se říká.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

jh | 20.08.2015

presne o tom su moje prispevky, pozeram sa a nic nevidim. inak by som videl nove technologie v polnohospodarstve, nove moznosti liecenia (clovek ako celok), zbavenie sa jadra ako svinstva #1, ktory nici tuto zem, novu eko architekturu a pod. na to, aka je to obrovska krajina, akych ludi mala a aj ma, ake to boli a su kapacity, tak je to fakt ubohe.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

Hox | 20.08.2015

> pozeram sa a nic nevidim.
Pro tebe je rozdíl ve stavu Ruska před 15 lety a teď "nic"? Nebo se řadíš po bok těch co tvrdí, že se to stalo navzdory Putinovi, že SSSR ve druhé světové zvítězil navzdory Stalinovi, že formule jedna dojede do cíle navzdory řidiči?
To, co se Rusku už povedlo, je malý zázrak.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

Hox | 20.08.2015

Složité sociální systémy jsou systémy s velkou setrvačností, to co si představuješ ty je prudká zatáčka o 90% s kamionem a stotunovým přívěsem při rychlosti 200 km/h. Lídr je jako řidič podobného rozjetého kamionu, bez ohledu na to co chce on sám, pokud nechce způsobit sociální nebo jinou katatrofu, může dělat jen pozvolné kroky, přesně v míře, na jaké je společnost připravena.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

jh | 20.08.2015

akoze spolocnost nie je pripravena na to, ze by chcela jest dobre a kvalitne? pricom by sa obnovila sukromnymi farmami obcina, socialne styky medzi ludmi? ja som chcel poukazat na to, ze jednoducho zaostavaju skoro vo vsetkych oblastiach a kedze sa nam tu kompletne rozpada maticka zem, co vy nazyvate objektivnym javom, tak za chvilku moze byt uplne po vsetkom. ono ta zatacka o 90-tich stupnoch nastane uz coskoro aj bez toho, aby spolocnost chcela a bola ci nebola na to pripravena. otazka uz ale nie je ci to nastane, ale ci to nastane mozno pri vasej 200-vke, alebo to bude este vacsia rychlost.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

Hox | 20.08.2015

mě by zajímalo, na základě čeho jsi přesvědčený že situace je tam nějak principiálně jiná než u nás, tj:
- veškeré média mají v rukou liberálové a zahraniční vlastníci, pracující proti zájmům národa
- televizi ovládají liberálové (tamní havlisté-pravdoláskaři)
- ve vládě sedí liberálové a stoupenci klanových oligarchických struktur
- hodnostáři a úředníci v regionech jsou také ve většině liberálové, popřípadě oligarchové
- školství a vzdělání mají v rukou prozápadní liberálové
atd. atd.

proto tvoje výhrady jsou stejně adekvátní jako tytéž výhrady vůči ČR, SR, na což jsem ti poukázal.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

Hox | 20.08.2015

Ještě z jiné stránky. Píšeš "Rusko by mělo", "Rusko zaostává", "Jaktože Rusko nedělá...". Rusko nicméně tvoří lidé. Kdo by podle tebe měl zařídit ty změny, o kterých píšeš? Působí to tak že si představuješ, že kdyby zítra Putin vystoupil před národem a řekl, "Od pozítří budeme dělat vše jinak, než doposud", tak se tak bez problémů stane. To je velmi naivní představa, dokonce i kdyby Putin měl kompletní pravomoci ve všem a mohl přikazovat celému státnímu aparátu, co se jak má dělat, a sám psát a schvalovat zákony. Jak říkal Stalin, kádry řeší vše, a pokud nejsou ve společnosti kádry, schopné zajistit nějakou změnu, a není ve společnosti chápání nutnosti té změny, tak pokus tu změnu provést povede ke krachu, o čemž bylo podobenství o kamionu a 90 st. zatáčce. Kdo by měl podle tebe ty tebou popisované, bezesporu pozitivní a potřebné, změny tedy provést, když nejsou kádry ani chápání ve společnosti?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

jh | 22.08.2015

takze co ten putin vlastne na tej stolicke podla teba robi? stazuje sa ako mu to nejde, lebo nema kadre? do pici, ja ked nemam kadre, tak si ich najdem, ci vychovam. ten kto chce, ten si svoj sen splni. za mna, kopa vyhovoriek, ako stroj ide svojou zotrvacnoustou, a ako sa neda hento a tamto. taky velky moloch ako rusko ma nekonecne moznosti, financii, kadrov, uz to konecne pochop. kedze sa to vyvija iba na jednej strane (teda atom, vojsko, nerastne suroviny), a neriesi sa nic dalsie, tak sa asi na to dalsie serie a nie je zaujem. ked bude teda ten putin cakat tymto sposobom este aj dalsich 100 rokov, tak jednoducho tie kadre mu same od seba do lona nespadnu. ja ked teraz riesim napr. tu farmu, tak uz len tym pohybom okolo toho vsetkeho sa na mna lepia ludia. a vies co? neveril som tomu, ale su to vsetko kapacity, ktore nemaju obdobu. su tu, netreba ich vobec vychovavat. heslo, pomoz si clovece, aj pan boh ti pomoze tu sedi ako rit na serbel. ale nechajme to tak. ak som aj pouzil v tomto prispevku nieco neslusne, neurobil som to zamerom byt osobny. prajem vsetko dobre a verte tomu ze to nejde, lebo..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

Hox | 23.08.2015

Kdo říká, že to nejde? Jen to nejde tak, jak si naivně představuješ. Co navrhuješ? Dolů s Putinem? Aby to dopadlo jako na Ukrajině? Nemáš ponětí o čem mluvíš.
Máš výhrady k Putinovi? Nebýt jeho kroků, už dávno nemáš možnost ani se v klidu zabývat svojí farmou. To co tu prezentuješ je postoj "všichni všechno dělají špatně a ničemu nerozumí, jen já jsem génius/letadlo".

Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

xamil | 20.08.2015

neuraz sa ale dost detinsky pohlad na rusko a Putina
akoze Putin rano vstane dupne nohou a uz sa zalesnuje?
ved aj Putin moze manevrovat len v medzi nejakymi mantinelmi a rusko je v tom ovela dalej ako zbytok sveta ,mozno na vynimky
davaju podu ludom?
navracaju sa k sebestacnosti ?
este aj Anastazia prisla od nich, nejaky aj ked ezotericky manual sa musel rozvinut na prechod od kralikarne a zavislosti do niecoho lepsieho
chrania sa pred gm ?

na Slovensku zatial prebieha katastrofalny vyrub stromov
ide sa scelovat poda aby bol jednoduchsi odpredaj
sebestacnost a ochrana slov.poln ziadna alebo slaba
odvodnovanie a devastacia poln. pody

ale budeme mat dalsiu automobilku

Re: Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

jh | 20.08.2015

navracaju sa k sebestacnosti? ukazte mi nejake zdroje ze to tak je? zatial len presmerovali nedostatkovy tovar z inych krajin. taka je skor realita. gmo je sice na papiery zakazane, ale kludne dostanete gmo tovar v obchodoch. davaju podu ludom niekde v prdeli na sibiri, pridelia ti ju, nemozes si vybrat, nemas tam infrastrukturu, teda tam pofukuju vetry z fukusimy, kto ti tam pojde? pripadne to rozviju standatnym sposobom, teda nasadia intenzivne pestovanie, toto fakt potrebuju?
putin je tam uz 17 rokov, takze zase je mozno uz cas pytat, kolko tento sachovy expert bude este potrebovat. stalin, ked sme uz pri tom, sa dostal k moci nejako v 1923 a za 20 rokov kompletne rozvinul zssr, ci to uz je ina pesnicka?
viem aky je stav na slovensku, je to tym, ze na rozdiel od iba citania si veci, sa snazim aj o realne prepojenie s praxou. a prave to je tuna velky problem, na tychto strankach. potom by ste zistili, kopa veci, o ktorych si len myslite, ze viete ako su, su v realite uplne ina. prax totiz ukaze, ako si co clovek nastudoval, pripadne donuti clvoeka robit veci inak.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

J. | 20.08.2015

kopírujem z vedľajšej diskusie:

TauRus 12. august 2015 o 10:18

O čem v liberální novinách moc nepíši, jak Rusko krásně zvládá problém se sankcemi v zemědělství.
Dokument Karaulova – Moment pravdy – «Сельское хозяйство» — Момент Истины от 10.08.2015
https://www.youtube.com/watch?v=FaP-Pn0YqIE

Dá se říct, že za necelý rok výroba v zemědělství se zvýšila několika násobně. Rusko se stává nejen soběstačným, ale dokonce už začíná vyvážet potraviny do Evropy, včetně masa, jako ekologicky čistšího.
Obměnil se strojový park, přišly nové technologie ve výrobě. Podpora státu pro zemědělce je lepší, než v Evropě. Zvýšil se sortiment ryby, protože produkcí z Dalního východu přesměrovali na vnitřní trh. Japonci prosí, aby na ně také úplně nezanevřeli, protože doposud Rusko zásobovalo rybou převážně Japonsko.
Problémy jsou zatím s lesními produkty – sběr ekologicky čistých plodů, hub, oříšku atd.
Tam se kapacita lesů využívá jen na 0,0001%, také z důvodů, že některé úřady si kladou nehorázné podmínky. O tom je též v dokumentu. Snad po odvysílání se to bude lépe řešit.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

jh | 20.08.2015

a teraz mi povedzte, kolko z toho je technologia, ktora zabezpeci udrzatelnost celeho systemu a to, ze im nebude miznut orna poda pod rukami? o tomto cely cas hovorim, maju moznosti to potiahnut niekde inde a oni to robia presne tak, ako sposty zapad.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

Hox | 20.08.2015

Čekají holt na spasitele jako ty, až jim příjde vysvětlit, jak všechno dělají špatně. Už balíš kufry?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

jh | 20.08.2015

teraz si bol osobny, ale je to tvoj problem. ja na rozdiel od teba, nesedim cele dni iba nad teoriou, ale aj makam a to celkom s uspechom. ako som povedal, mozem riesit veci na svojej urovni a tie aj riesim a nesedim na riti.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

J. | 20.08.2015

To by ma zaujímalo, kde si prišiel na to že si jediný kto maká :)

Nepripravenosť na zmeny vidím sám okolo seba. Skúšam rôzne prirodzené a nechemické spôsoby pestovania a jediné čo od staršej generácie počujem sú posmešky a kritika. To musíš postriekať, bez toho to nejde, to už sa dnes bez toho ani nedá a podobné reči. Ty si myslíš, že v Rusku je to iné? Teraz aktívna generácia pestovateľov robí to čo robila doteraz celý život, tých poteší možno silnejší traktor a lepšie nástroje, ale diametrálne odlišné metódy pestovania nezavedú, lebo nemajú dôvod a idú v zabehnutých koľajach. Možno ďalšia generácia...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

Dali | 17.12.2017

A seš v prdeli. Tak spasitele, nu dobře Hoax.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

Hox | 20.08.2015

Co jsi zjistil ty? A podělíš se s ostatními?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

jh | 20.08.2015

???

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

Hox | 20.08.2015

reakce na tvoje "potom by ste zistili, kopa veci, o ktorych si len myslite, ze viete ako su, su v realite uplne ina."

máš tedy lepší alternativu než informace tady na stránkách? Sem s ní. Případně zkus konkrétně, zjistil jsi v navrhované koncepci nějaké chyby?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

jh | 20.08.2015

jj, najvacsia chyba je, ze ste uverili, ze je aj tak potrebne vsetko riesit cez nejaku svetovladu, ze inak to nejde. toto podla mna priamo odporuje tomu, ked sa ludia stanu ludmi, tak uz nepotrebuju ziadnu vladu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

jh | 20.08.2015

najlepsia alternativa celkovo je, ked clovek nenacuva nikomu inemu, iba tomu, co mu prichadza z hora. tak dostava to najlepsie, je to pravdive a je to aj adekvatne moznostiam, ktore sa v danom okamihu cloveku ponukaju.
mimochodom "potom by ste zistili, kopa veci, o ktorych si len myslite, ze viete ako su, su v realite uplne ina." som myslel vyslovene tak, ze je potrebne porovnavat teoriu s praxou, mne sa stalo x krat, ze som si len myslel, ze veci chapem, ale az prax mi otvorila oci, ze nie tak celkom.

Re: Re: Re: Re: Re: dnes sa to nazyva PERMAKULTURA

čtenář | 20.08.2015

Ano, podobná situace, stejně jako u nás třeba prezident Zeman.. Taky jde proti všem (v politice), ale nemá výkonnou moc a nemůže nic nařídit. A jak na něho někteří plivou, je všeobecně známé.
A nejsmutnější je, že pana Putina nazývá hodně lidí "diktátor".. Ti nemají ani páru o tom, jak to funguje či nefuguje..

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek