Podstata orianské společnosti

Hox: tento článek je logickým pokračováním minulého "Cesta ven", doplňuje chybějící informace. Nedávno se zde diskutovalo na téma "co dále", já bych řekl, toto dále, ale zároveň je mi jasné, že v našich podmínkách je to zatím nerealizovatelné. V Rusku či na Sibiři možná ano.

 

Georgij Sidorov

V současné době chodí autoru mnoho dopisů s prosbou popsat, co je to přesně orianská občina (komunita). Někteří lidé, jak muži tak ženy, dozvědíce se, že autor buduje někde daleko na severu nevelkou osadu paralelní civilizace, chtějí, aby je tam vzali. Problém je v tom, že oni něco slyšeli, něco znají z různých zdrojů, ale nemají představu o struktuře a cílech vytvoření komunity, kam se chtějí dostat.

Začnu zeširoka. Před smrtí J.V.Stalin zanechal vůli, ve které popsal podstatu budoucí ruské společnosti. Málokdo ví, že Stalin v SSSR žádný socialismus jako takový nebudoval. Začal hned s budováním komunitní společnosti. Přičemž, ne podle Marxe a Lenina, ale takové společnosti, jaká existovala před tisíci lety u našich předků. Paměť o ní se uchovala v legendách o Zlatém věku. Proto Josef Vissarionovič upnul hlavní síly ne na industrializaci, ale na vzdělání a duchovní růst občanů sovětského Ruska. Mnozí politikové Stalina nechápou: proč potřeboval stavět v každé vesnici školu? A v městech tisíce středních škol, učilišť a univerzit. Vždyť ovládat nevzdělané a hloupé obyvatelstvo je mnohem lehčí. A bezpečnější. Ale Stalin pokračoval ve svém díle, které předčilo tempo vzrůstající industrializace. Fakticky, k počátku druhé světové války jeho usilím vznikl v zemi první vyšší orianský stav-kasta - pracovníků. Lidí, pro které vše materiální bylo jen prostředkem k dosažení duchovních hodnot. Jak se to povedlo?

Ve městech - skrz stranické buňky, které svou podstatou připomínaly nevelké občiny. Na vesnicích - skrze kolchozní vztahy. Vždyť co je to ve své podstatě kolchoz - komunita, kde lidé jeden o druhem vše znají a jsou jediným organizmem. Ale to byl jen začátek. Prvními kroky velké epochy. Stalinův záměr byl z jím vytvořeného prvního vyššího stavu dát počátek druhému - stavu vládců (p.p.: v ruštině je zde výraz odvozen od slova řídit, tzn. vládnout jako řídit, ne vládnout jako panovat. Čeština odpovídající slovo nemá.). A to by se mu povedlo, pokud by nepřišla válka. Autor uvažuje, že nyní je čtenáři jasné, proč byl Západem vytvořen Hitler. A s jakým cílem byla potřebná válka proti SSSR? Zničit tajný projekt Stalina - vytvoření stavovské orianské komunitní společnosti Zlatého věku.

A teď, po letech, přišel čas zopakovat to, co se kdysi pokusil udělat tento velký člověk a hybatel. Stalin zanechal následující odkaz: nestačí mít vzdělání, nestačí mít vysokou duchovnost, v zemi je nutné vytvořit silný filtr, který nedovolí do struktur vlády přijít nelidem, jejichž duchovní úroveň neodpovídá třem vyšším orianským stavům. Autor má na mysli šudry či nevolníky, pro které jsou v životě tím hlavním moc, peníze a požitky. Ti lidé, kteří jsou pro dosažení výše zmíněného schopni prodat všechny i vše. Takovým filtrem se v době Stalina měla stát nová sovětská komunita. Bohužel, vůdce neuspěl, nedovolila to válka, a po ní válkou zničená země a jeho předčasná smrt. Ale dnes je pro nás nevyhnutelné navázat přerušené dílo.

Co přesně představuje občina (komunita) nového typu? Především svaz duchovně vysokých lidí, nepřipoutaných k moci a penězům. Svaz pilných, ne lenivých. Společenství ne jednoduše lidí čestných, ale společenství lidí cti, takových, kteří při jakýchkoliv podmínkách svou čest za dosažení materiálního neobětují. Občinné vztahy - to jsou vztahy rodinné. Kde je každý člověk na svém místě k nezaplacení, každý plní ty úkoly, se kterými se vypořádává nejlépe. Průměrní lidé neexistují, každý člověk je unikátní. Někdo tíhne k technice, jiný se rád zabývá truhlařinou, další tíhne k zemi atd. Ale jsou práce, kde lidé musí spojit síly. A při tom je dobře vidět každého člověka. Lidé v občině jsou všichni jako na dlani a hned se ukáže, s jakým cílem člověk přišel. Někdo přijde, jen aby se zařídil. Pracovat jak možná nejméně a mít jak možná nejvíce. Ženy často přichází, aby si vybrali dobrého muže a využitím sexuálních instinktů ho odvést do systému a tam zahubit. Jsou i takoví, kteří přichází získat vědění, ale ne pro to, aby je použili pro dobro občiny, ale proto, aby ho využili ve svých zištných cílích. Do této kategorie patří muži i ženy. Jedni i druzí se rádi zabývají fyzickými cvičeními, osvojují si umění boje, učí se léčitelství a potom tiše mizí neznámo kam, kde otvírají své kanceláře a vydávají vědění za vlastní. Proto, když autoru chodí dopisy s prosbou přijmout někoho do občiny, vzniká u něj přirozená otázka: proč se k nám chcete dostat? Jaký máte cíl - dávat nebo brát? Pokud dávat, sloužit velkému cíli obrození, to je chválihodné, ale jestli hledáte, jak snadněji žít, méně se namáhat, to je jiná záležitost. Takové vás nepotřebujeme.

Co znamená orianské společenství v ekonomické rovině? Je o autonomní hospodářství, prakticky kompletně oddělené od systému. Všechny potraviny se produkují na místě, bez chemických přísad a geneticky modifikovaných plodin. Protože ve společenství jsou všichni lidé jednou velkou rodinou, finance, které společenství získává z různých aktivit se nedělí, ale větší část putuje do společné "banky", a odtud plynou všem lidem v rámci nutného a dostatečného. Proto nechť občané, kteří se chtějí stát součástí takového společenství, se netěší iluzemi, že v ekonomické rovině budou žít sami pro sebe, každý hrabat pod sebe a závidět ostatním. Tento starý zákon rozdělování byl dobře znám mezi Kozáky, kde na "kruhu" osady či městečka se řešily otázky, komu kolik přidělit v ekonomické rovině za účelem nákupu toho a toho. U Kozáků se společné fondy používaly hlavně na nákup bojových koní a zbraní mladým Kozákům a na zařízení hospodářství mladým rodinám. Pokud si člověk založil rodinu, pak se mu ze společného fondu pořídil dům, kráva, pár pracovních koní, drůbež, prasata atd. Kromě toho, byla mu přidělena země. Na Donu každému muži 5 akrů, na Sibiři 40, a stejně to funguje v orianské občině. Protože ona byla předlohou té kozácké. Ale v nových podmínkách se z občinného fondu kupují ne bojoví koně a meče, ale zemědělská technika, společné stádo dobytka, drůbež atd.

Nyní pár slov o osobních výdajích (oděvy, cestování, léky a koupě nezbytných věcí). Ty peníze se dělí rovným dílem každému členu společenství bez ohledu na to, je-li to muž nebo žena, ale ne více než 30% ze společného fondu. Pokud člověku chybí vlastní peníze, vždy si může vzít ze společného a nemusí to vracet. Takový je zákon. Hlavní je, aby člověk, beroucí si ty peníze, měl v pořádku svědomí. Společenství nebude proti, pokud si za to opatří něco jemu nezbytné nebo užitečné ostatním, ale jestli začne utrácet peníze za osobní požitky apod., u Kozáků za to tvrdě trestali. A v orianském společenství v takových případech vypravují na cestu. A opouštěje občinu, takový člověk si má právo vzít jen to, co unese na sobě. Všechny jeho nemovitosti zůstávájí v majetku společenství a pro využití těmi, kdo příjdou na jeho místo s čistou duší a svědomím.

Časem, když hodopodářství členů posilní, měli by být ve finanční rovině všichni přibližně na stejné úrovni. A dosáhnout určité úrovně. U Kozáků byl "strop" akumulace 8000 carských rublů na jednu domácnost. To co bylo nad tuto sumu šlo automaticky do obecního fondu a lidé byli hrdí, že do něj přispívali a zůstávali při tom váženými a bohatými. To stejně by měli být i v našich orianských občinách. Je třeba naučit lidi žít v rámci nutného a dostatečného. Nutné - mladá rodina získá od komunity. Jakmile se postaví na nohy, žije podle principu dostatečného. A vše navíc a nepotřebné, počínaje penězi a konče nářadím nebo čímkoliv jiným se předává do společného fondu. Tomu, komu je to potřebnější.

Nyní několik slov o náboženství v orianské občině. Jak je známo, všechny současné komunity staví na náboženských principech. Existují křesťanské komunity, sektářské, muslimské, na východě - buddhistické. Ale orianská komunita, to je jediné společenství, v které není potřeba jakékoliv náboženství. Ona je odkazem té doby, kdy na Zemi žádná náboženství neexistovala. Ale to neznamená, že lidé nechápou smysl života a je u nich narušeno spojení s okolním světem. Každá taková občina musí být řízena člověkem, jako minimum, druhého vyššího orianského stavu. Který by na osobním příkladě ukazoval, jak by měl žít skutečný člen. A předával ostatním znalosti o univerzálních zákonech stavby světa. Takových jako: zákon zachování energie, jehož případem je zákon zpětného působení čili karmy, zákon rovnosti, zákon svobody vůle, zákon míry atd. Znajíce tyto zákony, lidé se mohou sami, bez prostředníků - kněží či mullů - stýkat se Stvořitelem. Stýkat se bez závoje mystiky, chápajíce mystické zákony jako psychofyzické. Skuteční žrecové nejsou občině třeba. Představitelé druhého stavu stačí. Ale poslední zmínění potřebují konzultace se žreci: jak řešit to či ono, jak se chovat v tom či onom případě, jak lidem předávat vědění a jak v nich vychovávat tu či onu kvalitu. Prostřednictvím takového kontaktu se žreci prochází členové druhého stavu svou školou. A pozvedávaje ostatní na svou úroveň, sami, získáváním celostního vědění, přechází do kvality žreců. Nabízí se otázka, proč jsou potom třeba žreci, když vše řídí zástupci druhého stavu? Žreci jsou třeba především proto, aby je v potřebný okamžik zbavovali vedení, pokud se neukáží jako ti správní na svém místě. Žrečeský stav je vždy přímo spojen s národem, s prvním vyšším stavem.

To je z jedné strany. Z druhé strany - žreci jsou odpovědní za národ před Stvořitelem. Žreci žili mezi orianskými občinami jako pravidlo vždy odděleně. Starali se o několik občin najednou. A nevyhledávali společnost lidí. Pro ně bylo hlavní stýkání se s vyššími silami.

Nejdůležitější je, že naše orianské žrečestvo přežilo a podařilo se mu za posledních 500 let obnovit v zemi institut druhého vyššího stavu. Což je důležitým faktorem obnovení ztraceného Zlatého věku. V každé orianské občině je nutná společná knihovna, škola pro děti a místo pro společná setkání. V kozáckém světě se taková místnost nazývala atamanskou nebo kruhovou. Kozáci v podstatě až do 20. století uchovali strukturu společnosti orianské občiny. Proto, autor nic nového nevymyslel, jen vzal hotové. Tím více, že taková společenská budova je sama o sobě chrámem vědění, kde každý člověk i dítě, i vzrostlý, získává představy o obecných zákonech Vemísru, naší skutečné minulosti a všechny akademické znalosti jako jeden celek, ne roztříštěně.

Orianská občina se musí stát základem nové duchovní akademické školy pro budoucí pokolení. A přivést do takové školy je třeba ne tak profesionální učitele, jako hlavně pedagogy od boha. Lidi s vyšším vzděláním, chápající vědění jako celostní. V takových školách musí být odpovědný za výchovu duchovnosti a povědomí obecných vesmírných zákonů buďto představitel druhého vyššího stavu, nebo žrec. To vše dá možnost učit děti nejen školní látce, ale i vyšší akademické. Přičemž na takové úrovni, jakou není schopna poskytnout žádná univerzita.

A nyní o podstatě orianské občiny. Jak bylo řečeno výše, hlavní její úlohou je odfiltrování "šudrů" a otroků na duchu, a zajištění duchovního růstu jejích obyvatel do úrovně vyšších stavů: vládců (ve významu řídit, ne panovat) a žreců. Navíc ke všemu, orianské společenství učí lidi kolektivizmu a chápání lidstva jako jediného celku, části samotného Stvořitele, která koná v materiální úrovni bez narušení zákonů přírody. U občiny, jako u jediného organizmu, je prakticky vše společné: dobytek, obilné pole, louky, kde na každého muže připadá ne méně než 40 hektarů, zahrady, kde každá hospodyně pěstuje ne pro svou rodinu, ale pro všechny ve společenství, stejně jako společenství disponuje společným ovocným sadem. Což dovoluje každému šetřit čas, nemusí se starat o vše související s jeho vlastní spižírnou. Každý myslí na ostatní a ne na osobní zisk.

Co je pozoruhodné na komunitě je skutečnost, že vychovává lidi, pokud jde o altruismus, lásku člověka ke člověku, ale ne tím směrem, který nám vnucuje systém.

Co nám nabídl systém za posledních tisíc let? Institut divokého, nelidského, dokonce ani nezvířecího egoizmu, takového, který není přirozený žádným savcům, ale hlavně hmyzu. Nabízí se otázka, proč temní potřebovali, aby se člověk stal fakticky nečlověkem. Odpověď je prostá. Aby šlo snadněji ovládat společnost. Pokud je ve společnosti každý sám za sebe a nemyslí na ostatní, už to není společnost. To je řízený, záměrně vytvořený chaos. Málokdo z psychologů nebo psychiatrů ví, že egoizmus je mechanismem, který do základu ničí psychiku člověka.

V současnosti jsou po celém světě přeplněny psychiatrické léčebny, ale v nich, obecně, se nachází nepříčetní. Tiché blázny už tam nepřijímají. Protože pak by bylo třeba umístit tam každého druhého. A to je z 80% způsobeno tím, že každý je egoista, potenciální šílenec. Věc je v tom, že u egoisty vědomí funguje ne v rovině hledání pravdy, ale v rovině ukájení egoizmu. V ten okamžik se (ne)člověk stává nebezpečný svému okolí. Pro svůj egoizmus může zabíjet, znásilňovat, podle lhát a hlavně zrazovat, protože takoví lidé nikoho nemilují. Nemilují dokonce ani sami sebe, slouží jen svému egoizmu. Egoista dokonce nechápe, že se stává podlým, zdrádcem, vrahem atd., hlavní je, že uspokojil svůj egoizmus. Více takového člověka nezajímá. V prvním stádiu, když se pod vlivem rodinných vztahů a městského prostředí dítě mění na egoistu, je ho ještě možné zachránit, prostřednictvím ponoření do komunitních vztahů, které ho přinutí přemýšlet nejen o sobě, ale i o ostatních. Protože občina je rodinnou strukturou, která pracuje v rovině výchovy mladého člověka naplno. To znamená, libovolný člověk z občiny může ukázat nevhodně se chovajícímu jeho místo. Proto, mnozí rodiče, kteří žijí ve městech a sami představující hotové egoisty, trpící tímto šílenstvím, musí pochopit, že jejich děti by neměly jít v jejich stopách.

A pomoct jim v tom může jedině občina. Její zákony a struktura. Stačí si vzpomenout, jako velký Makarenko právě přes komunitní vztahy vychovával své svěřence a, jak dnes vyšlo najevo, ze všech se stali čestní lidé. Žádný z nich nebyl zrádce nebo ničema. Trockiské Makarenka zlikvidovali právě z tohoto důvodu, ale to už je jiné téma. O čem to vypovídá? Že právě skrz komunitu Makarenko našel způsob boje s lidským egoizmem, s tím samým, který nám od dětství vnucuje systém. Proto paralelní civilizace musí začít vytvářením takovýchto orianských občin, kde nemá místo mystika, kde kraluje vědění, jak akademické, tak duchovní. A lidé žijí ne podle zákonů džungle, ale podle zákonů vyšší lidské lásky jeden k druhému.

Nyní trochu popusťme uzdu fantazii. Představme si, že lidé z takových společenství, kteří duchovně dosáhli úrovně druhého vyššího stavu, odejdou do politiky. Do všech ruských stran a hnutí. Co by se stalo, pokud by se jen jeden jediný z nich dostal na vyšší vládní pozici? Stane se to, že v krátké době budou ze všech politických stran a hnutí přivedeni k řízení země ti lidé, kteří by u řízení měli být, kteří jsou ho hodni. Co se stane potom? Uskuteční se tajný sen Stalina. Země se ocitne v epoše komunitní stavovské společnosti.

 

S úctou,

Sidorov Georgij, 2.4.2012

zdroj

 

Diskusní téma: Podstata orianské společnosti

pregnancy herbal herbs

josphine | 03.09.2017

GRACIAS UN GRAN DR medianoche PARA SOLUCIONAR MIS PROBLEMAS SU CORREO ELECTRÓNICO ES (dr.midnight5@gmail.com

Mi nombre es Miss Fátima, estuve casada con mi marido durante 5 años vivimos felices juntos por estos años y no hasta que viajé a Australia para un viaje de negocios donde conoció a esta chica y desde entonces ella me odia a mí ya los niños y el amor Ella sola Así que cuando mi marido regresó del viaje nos dijo que no quería ver a mí ya mis hijos otra vez, así que nos llevó fuera de la casa y ahora estaba en Australia para ver a esa otra mujer. Así que yo y mis hijos estábamos tan frustrados y me quedaba con mi madre y yo no estaba tratando bien porque mi madre se casó con otro hombre después de mi padre la muerte por lo que el hombre que casé no era y mis hijos estaban tan confundidos y yo estaba buscando para una manera de conseguir a mi marido de nuevo a casa porque lo amo y lo aprecio tanto, así que un día mientras que estaba practicando surf en mi computadora vi un testimonio sobre esto DR.midnight, testimonios Compartido en el Internet por una señora y yo estoy tan impresionado que también pienso en darle una oportunidad. Al principio tuve miedo, pero cuando pienso en lo que yo y mis hijos están pasando por lo que me puse en contacto con él y me dijo que permanezca la calma por sólo 24 horas que mi marido volverá a mí y para mi mejor sorpresa he recibido un llamar De mi marido en el segundo día preguntando después de los niños y yo llamó DR .midnightand dijo que sus problemas se resuelven mi hijo. Así que esta fue la forma en que recuperar a mi familia después de un largo esfuerzo de frenado por una malvada señora por lo que con toda esta ayuda de DR.midnight Quiero que todos ustedes en este foro se unan a mí para decir un enorme gracias a DR medianoche y yo también asesorará a cualquier persona en tales o similares problemas o cualquier tipo de problemas también debe ponerse en contacto con él su correo electrónico es) (dr.midnight5@gmail.com) él es la solución a todos sus problemas y predicaments en la vida. Una vez más tu dirección de correo electrónico es (dr.midnight5@gmail.com) agregala en whatsapp +2347037137208

ESPECIALIZADO EN EL ESPACIO SIGUIENTE.

(1) Si desea que su ex de vuelta.

(2) si siempre tienes malos sueños.

(3) Si usted quiere ser promovido en su oficina.

(4) Si quieres que las mujeres / hombres corran detrás de ti.

(5) Si usted quiere un niño.

(6) Si quieres ser rico.

(7) Si quieres ligar a tu esposo / esposa para ser tuyo para siempre.

(8) Si necesita ayuda financiera.

(9) Cómo te han engañado y quieres recuperar el dinero perdido.

(10) si desea detener su divorcio.

(11) si quiere divorciarse de su marido.

(12) si desea que se le concedan sus deseos.

(13) Embarazo para concebir al bebé

(14) Garantizar los casos ganadores de los tribunales molesto y el divorcio no importa cómo etapa

(15) Detener su matrimonio o relación de romperse.

(16) si usted tiene alguna enfermedad como (H I V), (CÁNCER) o cualquier enfermedad.

(17) si necesita oraciones para la liberación de su hijo o de usted mismo.

Una vez más asegúrese de ponerse en contacto con él si tiene algún problema que le ayudará. Su dirección de correo electrónico es (dr.midnight5@gmail.com) para contactarlo inmediatamente .... llame a mi número al +2347037137208

drsunnydsolution1@gmail.com

Lydia | 02.06.2016

To Dr.SUNNY ho můžete e-mailem, pokud budete potřebovat pomoc v jejich vztahu drsunnydsolution1@gmail.com
Slibuji, že vaše problémy jsou řešeny okamžitě. Poté, co byl ve vztahu s ním sedm let, on mě opustil, jsem udělal všechno, co mohu přivést ho zpátky, ale marně. By pro lásku cítím pro něj, prosil, ale odmítl jsem vysvětlil můj problém na někoho on-line a navrhla bych raději poslala Spellcaster, kdo by mi pomohl, aby mu kouzlo zpátky, ale já jsem ten, kdo nikdy věřil v kouzlech, neměl jinou možnost, než se snažit to, poslal kolečko, řekl žádný problém vše bude v pořádku do tří dnů, můj bývalý zpátky ke mně do tří dnů, kouzlo bylo obsazení a překvapivě druhý den to bylo kolem 4:00 hod. Můj bývalý mi zavolal, byl jsem tak překvapen, odpověděl hovor a vše, co řekl, že byl tak líto všeho, co se stalo, chtěl jsem, což mám rád tolik. Byl jsem tak šťastný, překvapený. Od té doby Slíbil jsem, že všichni budou vědět, že nikdy nebude mít problém vztahu, který budu odkazovat na spell džbánu o pomoc. Každá osoba může potřebovat pomoc závodníka, jeho e-mail drsunnydsolution1@gmail.com~~HEAD=dobj nebo přidat mě na WhatsApp +2348077620669

On také dělal mnoho kouzlo-like,
(1), chcete, aby vaše ex zpět.
(2) Vždy máte noční můry.
(3) Má být podporovány ve své kanceláři
(4) Chtěli byste dítě.
(5) Chcete být bohatý.
(6) chcete, aby vaše manžela / manželku, že je jen na vás navždy.
(7) potřeba finanční pomoc.
8) Chtěli byste mít pod kontrolou tohoto manželství
9) Chcete být přitahovány k lidem
10) Bezdětnost
11) POTŘEBUJETE manžela / manželky
13) Jak vyhrát loterii
14) PROMOTION SPELL
15) OCHRANA SPELL
16) Kouzlo PODNIKÁNÍ
17) jasně dobrá práce
18) lék pro každou nemoc / H.I.V.
Spojit se s ním dnes na adrese: drsunnydsolution1@gmail.com

drsunnydsolution1@gmail.com

Lydia | 14.05.2016

Díky velkému THEANGLE ŘEŠENÍ pro řešení svých problémech jeho e-mailovou IS (theangledsolution@gmail.com

Mé jméno je slečna Lydia, já byl ženatý s manželem po dobu 5 let jsme žili spolu šťastně pro tento let a teprve když cestoval do {UK} pro služební cestu, kde se setkal s tou dívkou a od té doby mě nenávidí a děti a milovat jen ji. takže když můj manžel vrátil z výletu řekl, že nechce, aby mě a mé děti zase vidím tak, že nás vyhnal z domu a on se teď chystá U K vidět, že další ženu. tak jsem a moje děti byly nyní tak frustrovaný a já byl jen zůstat s maminkou a já nebylo možné léčbu dobře, protože moje matka se provdala za jiného muže poté, co můj otec smrti, takže člověk se vdala, aby nebylo jí dobře léčbu, i a moje děti byly tak zmást a jsem hledal způsob, jak dostat svého manžela zpět domů, protože mám rád a opatrovat ho tolik, tak jednoho dne, když jsem procházení na mém počítači jsem viděl svědectví o toto kouzlo kolečka theangle řešení, svědectví sdílel na internetu pomocí dáma a zapůsobit na mě tak moc jsem také myslet na to zkusit. Zpočátku jsem byl vyděšený, ale když myslím, že to, co já a moje děti procházejí, takže jsem ho kontaktoval a řekl mi, abych zůstat v klidu za pouhých 24 hodin, že můj manžel se vrátil ke mně a podle mého nejlepšího překvapení jsem obdržela telefonát od mého manžela na druhý den ptát po děti a já zavolal theangle řešení, a řekl své problémy řeší své dítě. takže to bylo, jak jsem si zpátky svou rodinu po dlouhé namáhání brzdy až zlým dáma, takže s tím vším pomoci {theangle řešení}, chci vás všechny na tomto fóru se připojit, abych řekl obrovské díky theangle roztoku a budu také rada pro některého v těchto či podobných problémů nebo jakýchkoliv problémů by se také obrátit ho jeho e-maily (theangledsolution@gmail.com) on je řešením všechny vaše problémy a nesnáze v životě. opět jeho e-mailové adresy (theangledsolution@gmail.com)

On je Specializujeme se na tyto hláskovat.

(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.

(2), pokud budete mít vždy špatné sny.

(3) Chcete-li být podporovány ve vaší kanceláři.

(4) Pokud chcete ženy / muži běžet po vás.

(5) Pokud chcete dítě.

(6) Pokud chcete být bohatý.

(7) Pokud chcete svázat si manžela / manželku, aby vaše navždy.

(8) Pokud budete potřebovat finanční pomoc.

(9) Jak jste byl scammed a chcete obnovit jste ztratili peníze.

(10) Chcete-li zastavit svůj rozvod.

(11), pokud chcete rozvést svého manžela.

(12), pokud chcete, aby vaše přání má být poskytnuta.

(13) těhotenství kouzlo počít dítě

(14) zaručí vám vyhrát nepříjemné soudní spory & rozvod bez ohledu na to, jak jakém stádiu

(15) Zastavte vaše manželství nebo vztah z rozpadá.

(16), pokud máte nějaké nemoci, jako je (H I V), (rakovina) nebo jakékoliv nemoci.

(17), pokud budete potřebovat modlitby za vysvobození pro vaše dítě nebo sami.

ještě jednou ujistil, že ho kontaktovat, pokud máte jakýkoliv problém, který vám pomůže. Jeho e-mailová adresa je (theangledsolution@gmail.com) neprodleně kontaktovat ho .... volat moje číslo na +2348077620669

Tracey’s Place of Hope is a residential program

MelissaHop | 12.04.2016
Centralizácia - systém parazita.

TRON | 07.04.2012

Občina, ktorú popisuje autor, by mala byť združením rôznych ľudí, ktorí majú tvoriť celok. Ich plody práce majú patriť občine a tú má riadiť akýsi predstavený, podľa toho čo sa tam píše len jeden predstavený na úvod.
To je typický príklad centralizácie moci, kde sa môže dostať do čela občiny parazit. Nesedí mi ani odovzdávanie svojej produkcie občine. Vzhľadom na to, že ľudia nie sú rovnako výkonní, by to bolo nefér. Fér by bol jeden rovnaký poplatok pre všetkých. A raidiť občinu by mali rody v rodovej rade. Ďalším problémom je dôvera. Takto rôznorodí ľudia by s ňou mali veľké komplikácie. Prišli zo sveta, kde si cudzí ľudia nie veľmi dôverujú a trvalo by dlho, kým by sa to naučili.
Celé mi to pripadá príliš diktátorské, vďaka centralizácií.

Keď prišli bieli ľudia do Severnej Ameriky, našli tam Indiánov, zoskupených v kmeňoch a tí nemali spoločné vedenie. Vždy, keď sa riešila problematika zasahujúca do viacerých kmeňov, zišla sa kmeňová rada a tá rozhodla. Až potom poverili jedného aby vyjednal to, na čom sa rada dohodla. Tento systém je veľmi účinný, pretože zamedzuje parazitovi, aby ovládol všetkých. Ak aj niektorý kmeň zradí, nedotkne sa to všetkých. Tento systém funguje aj dnes, napríkald v Afganistane či u Saudov a vojnou bol ochromený v Líbyi.

Obávam sa, že sa tu glofirikuje komunizmus a jeho úžasné a nadčasové riešenie agrárnej politiky. Je veľký omyl si myslieť, že inak by to nešlo. Slovensko bolo agrárnou krajinou a stačilo len modernizovať poľnohospodárstvo riadené kulakmi, ako ich komunisti nazvali. O to sa snažil v 19st. Matúš Dula, ktorý založil dve banky Tatrabanku a Slovenskú sporiteľnu, práve aj za účelom modernizácie našej krajiny. Preto sa obrátil so žiadosťou o pomoc aj u českých bratov. Tí však jeho žiadosti nevyhoveli. A preto naša krajina zostala naďalej priemyselne zaostalá. Keby sa mu pdoarilo dosiahnuť svoje zámery, Slovensko by malo moderné poľnohospodárstvo, remeselnícku a priemyselnú výrobu.
Komunizmus síce vytvoril to, čo zamýšľal Matuš Dula ale v prvom rade zničil u nás rodovú spoločnosť, založenú na kulakoch, ktorých mnoho po 2SV ottafárili kdesi na Sibír a veľa z nich sa už späť nevrátilo. Odviedli preč hlavy rodín, rodov a tým rodiny zničili. Potom ich nasťahovali do miest a tým mnohých odrthli od pôdy a iní zasa zostali na družsvách, aby dokázali to, čo dnes poznáme. To nie komunizmus niečo pohol dopredu, ale naši ľudia, robili odporný komunizmus žiteľným. A za to im patrí moja vďaka.

Re: Centralizácia - systém parazita.

Hox | 07.04.2012

chtěl bych se jenom zeptat, četl jsi knihy Sidorova? Jak poznamenala Daniela, jeho myšlenky je třeba správně pochopit, vše je to o tom pochopení. Není těžké je postavit do špatného světla a zdiskreditovat například kvůli jeho pohledu na Stalina, ale udělat to je velká chyba.

Re: Re: Centralizácia - systém parazita.

TRON | 10.04.2012

Písal som jasne o centralizácií, ktorú Sidorov ponúka. V jednom takom centralizovanom systéme dnes žijeme. Má zmysel sa k tomu ešte ďalej vyjadrovať?
A ešte k termínu chápania len jedna otázka. Zmienil som niekde v príspevku meno Stalina?

Re: Re: Re: Centralizácia - systém parazita.

Adler | 06.08.2012

Občina nie je štát, ale štátotvorný celok vo vnútri celku, takže áno, cetralizácia je nutná, ale pri zachovaní samosprávy vnútorných celkov, občín. EU robí presný opak, centralizuje a zároveň ničí národné štáty, keď chcete, tak Vašimi slovami, občiny. Pôvodná myšlienka EU bola dobrá = voľný pohyb tovaru, služieb a pracovnej sily, realizácia je však zlá, žial bohu. :(((

Re: Centralizácia - systém parazita.

Lumír | 21.11.2012

Pro pochopení těchto vztahů a pravidel je třeba se podívat na to, jak funguje rodina. Jsou v ní členové různých schopností, aktuální výkonnosti, stáří, pohlaví, zájmů atd. Přesto, je každému dopřáno místa, noclehu, ošacení a jídla tak, jak rodina může a člen potřebuje. V rodině to jistě chápete a v rodových osadách ne?

Dobře to je vidět na uspořádání korporátní ekonomiky. Fabrika zavede nové postupy šetřící práci a výsledkem není zkrácení pracovní doby, ale snížení počtu pracovních sil, tedy snížení sumy výplat - to je zchudnutí technickým pokrokem. Udělal byste to tak ve své rodině? Námitka o nalezení nové adekvátní obživy neobstojí - to pochopí každý dočasně bez práce. Ale biotop planety je uzavřený celek a tudíž také něco jako velké rodové společenství. Přesto chudneme - těch pár, co to nepociťují, není pro všeobecný pocit rozhodujících.

Zdraví Lumír.

Ještě jednou se vracím

Radomír | 07.04.2012

Souhlasím s myšlenkou, že ve starých učeních a způsobech bychom měli hledat inspiraci, ale přebírat je bez uvážení tak, jak jsou, již nelze. Narážím na to u více autorů, kteří říkají, že my dnes nejsme titíž Slované jako naši dávní předkové. A změnily se nám také podmínky k životu. Neumí si dost dobře představit, kdyby všichni obyvatelé ČR chtěli dnes žít v orianském společenství, jak ho popisuje Sidirov. Nemáme dostatek prostoru, půdy a dnes už ani čisté vody.
Paraziti mají jednu vlastnost a tou je, že se velmi rychle učí a "nabourávají" se do systémů, které přetvářejí "k obrazu svému". Jednodušeji řečeno - mají nos na slabiny a ty umějí ve svůj prospěch využít. Viz mnohé duchovní směry, včetně těch orientovaných na ducha slovanství.
Psal jsem již níže, že je nutné si brát to životaschopné a nechat ležet to, co se v minulosti ukázalo slabinou.

V kolektivní práci budoucnost vidím, proto nám ji tolik zošklivují a snaží se hrát na strunu individualismu.
Musíme si ujasnit, že kolektivní práce není o ztrátě individuality a ona "kolektivnost" se zdaleka netýká všeho. Jde o zajišťování živobytí a zde jsou originální přínosy jedinců velmi vítané. Společným majetkem se také nerozumí vše. Jde o kolektivní vlastnění prostředků k obživě. Dál se netýká pouze zemědělství, ale dá se uplatnit téměř ve všech oblastech, zajišťujících životní potřeby lidí.
Stejně tak může několik lidí vlastnit společně truhlářskou dílnu, přádelnu, továrnu na stroje nebo na boty. Jde jen o to, že se podělíte jak o vstupní náklady na výrobní nástroje (technologie), tak o zisky. Vaše individualita je vložena za účelem snadnějších možností obživy. Však i dnes se mnoho živnostníků sdružuje do podnikatelské formy "srdužení", protože jen velmi málo lidí jsou Ferdové mravencové, co umějí úplně vše.

Vždyť co děláte dneska? Většinou jako zaměstnanci pracujete "kdesi", společně s jinými lidmi na nějakém díle. Ztrácíte nebo ztratili jste svou individualitu? Vzal vám někdo vaše soukromí, vaše domovy nebo individualitu v rodině? Rozdíl je jen v tom, že nemáte žádný podíl na zisku. Ten zůstává těm, kdo vlastní výrobní prostředky, se kterými pracujete. Váš individuální přínos, třeba ve formě nějakého nápadu či vylepšení, zůstává většinou nepovšimnut, ač se zisky pro jiné zvýší, protože váš nápad práci zjednoduší a zrychlí. Maximálně vás odmění nějakou jednorázovou finanční částkou.
Navíc jste zcela závislí na vlastníkovi výrobních prostředků a odkázaní tak na jeho milost a nemilost. Když se rozhodne, že výrobu přenese třeba kamsi do Bulharska, jste bez práce a vaše vložená investice ve formě práce a individuálních snažení jde vniveč.
Tak... to ještě jsem chtěl říci. Uvědomte si, že vaše práce má mnohem vyšší hodnotu, než říká vaše výplata. Kdyby se zaměstnávání lidí "podnikatelům" i státu nevyplácelo, nedělali by to.

Pro Prince

six | 07.04.2012

Zdravím Prince.
Toto probuzení až po projití křestu ohněm má určitý smysl a dá se předpokládat, že to bylo a je součástí plánu. Úkolem je navázat na své kořeny, ale hlavně přinést nutnou změnu v prastarých učeních, která propadla v čase. Jinak se bude historie opakovat, pokud by vůbec nějaká ještě byla. Staří Žreci možná ze své podstaty svého učení nebyli schopni udělat ta správná rozhodnutí, i když tušili, nemohli konat jinak. Proto plán. To může platit i o některých civilizací světla - jsou omezování svým učením.
Současný materialismus jen nedokonale využívá/či naopak zneužívá jevů v přírodě. Pokud se chceš skutečně dozvědět jak funguje tento svět, tak svůj zadek prostě musíš zvednout a jít do přírody. Stále mluvím o současném stavu materialismu.
Kde hledat? Možná nějaký mix Sidorov, NL a Anastasie. Pokud budeš jen otrocky přebírat prastará učení, nikam se neposuneš. Budeš tam kde kdysi oni, sice s obrovskými vědomostmi a znalostmi. Dril je dobrý ale má snahu zakonzervovat učení v předepsaných rámcích. Svoboda/nezávislost nemá nic společného s izolací od ostatních, jak si zde kdosi myslí. Věru těžký úkol, protože zde musí být vytvořeno něco zcela nového.

Re: Pro Prince

Prince | 08.04.2012

Zdravím te Sixi a díky :)
Ještě to musím hodně prokoumat. V nižším článku jsem nemyslel něco budovat tady, ale odjet tam.
Jenomže, zatím není příhodný čas, ale tak nějak to ve mě je stále, už dlouhé roky.

Obrovké DÍKY !!! A prosba ???

erddyst | 06.04.2012

Mohl bych poprosit o odkaz, zdroj v ruštině ....
Např. kvůli tomuhle: ..."stavu vládců (p.p.: v ruštině je zde výraz odvozen od slova řídit, tzn. vládnout jako řídit, ne vládnout jako panovat. Čeština odpovídající slovo nemá.)"

Kde bych našel tex v orig. ???
V případě že je z jeho knih, na které jsou odkazy tady, tak z které a str. ?????

Pro překladatele to nebude problém, ale i za to děkuju !!!

Re: Obrovké DÍKY !!! A prosba ???

Hox | 07.04.2012

odkaz na zdroj přidán

Re: Re: Obrovké DÍKY !!! A prosba ???

erddyst | 07.04.2012

Dííík !!!!
Dostal jsem.
Polepším se s překladama !!!
Prosba, mohl bys mě zkontaktovat s "Radomír" - v případě že chce ???
Značka - konzultace u jednoho překladu ......
DÍÍÍK !!!

Re: pro Erddysta

Radomír | 07.04.2012

Nemohl by tě kontaktovat, protože kontakt nemá.
S překladem pomohu, budu-li umět. Nejsem specialista..
Zde je e-mail: radomir.slav@seznam.cz

Trochu jiný pohled

M | 06.04.2012

Cítím, že cílem je zde se vše naučit a šupky hupky dále a moc se zde (ne)zabydlet ve (ne)vědomém stavu. Jsou to krásné principy kterých je třeba se držet, úplně nesouzním s názvem Oriánská osada :-) lidé se sdružují protože chtějí, mají společné zájmy a principy, jsou si navzájem potřební. Společně tvoří. byla doba kolektivní, nyní se rozvíjí individualita, které se zase spojuje s cílem nalezení řešení a vyřešení. Výchova je krásná věc, ale možná všestrannost je pro nás vlastnější. Třeba ego je jeden ze stupínku pochopení, nepoznám li své ego jak si mohu být jistý, že mne někdy neovládne ať jsem sebe ctnostnější. doufám že již doba ega odezněla a nyní přichází doba spolupráce a kreativního tvoření, což bez schopnosti rozeznání toho co je pro nás silné a co slabé je nelehké:-) Na egoismu se dá dívat i jako na učitele a vyhraňování se proti němu je spíše snaha ukázat na protivníka který je všem známý a pod touto záminkou prosadit svůj názor. Ale principy jsou to hodnotné což je podstatné a každý si z toho vezme pro sebe to své co ho na cestě poznání vede pevně k naplnění svého. Krásně se mějte a stále se smějte

Re: Trochu jiný pohled

Prince | 08.04.2012

Oni by se lidé i sdružovali, ale nejsou na to podmínky, resp. byly vytvořeny podmínky tak, aby neměli možnost se nějak sdružovat. každému svým způsobem byl uvázaný mlýnský kámen na krk a jsme pěstováni, jako králíci v krabici.
Za socialismu se lidé sdružovali do tzv. Zahrádkářkých kolonií.
Po týdnu v zaměstnání a budování socialismu, se v pátek sbalili a odjeli do neděle na "zahradu". Tam společně budovali chatky, záhony, večer poseděli u ohně.
Dnes jsou z těch mladých zahrádkářů důchodci, kteří brblou na všechno a už se nedruží. Mladí nemají prostředky, aby něco zrealizovali, jelikož vše je nad rámec normálních financí.
Systém to semlel na fašírku.
Sice existují komunity, ale vše je pod pláštíkem určitého sektářství a náboženství, ač to z venku tak nevypadá. Je to jako svazek bělošky s černochem, ani bílé, ani černé.
Ale nemám strach, východisko ze šlamastiky se nalezne. Tedy, časem.

družstevnictví a socialismus

sylva | 05.04.2012

... je název velmi zajímavého článku na http://www.outsidermedia.cz/Thread.aspx?id=6035
obsahuje informace o historii družstevnictví, jeho evidentních výhodách a prosperitě až do konce 2.tis. To se samozřejmě nehodilo do plánů glob.elit a jejich slouhům (i u nás). Pěkně je shrnuta i situace v naší zemi od 1.republiky až do současného neokapitalismu. Zarazilo mne tvrzení, že dnes zvláště naše republika má Obchodní zákoník nastaven tak, že lze s akcionáři zacházet jako s nevolníky. Ale co mne trochu povzbuzuje, je vědomí, že propracované a fungující družstevnictví v této naší zemi už jednou bylo a fungovalo.

Re: družstevnictví a socialismus

Hox | 06.04.2012

http://zvedavec.org/komentare/2012/04/4903-druzstevnictvi-a-socialismus.htm

Re: Re: družstevnictví a socialismus

sylva | 06.04.2012

díky za opravu :-), v diskuzi na zvedavci je ještě odkaz http://janika.bloguje.cz/921007-stalin-a-podnikatele.php
kde je též zajímavá diskuze zase s dalšími odkazy na téma Stalin

Re: Re: Re: družstevnictví a socialismus

Hox | 06.04.2012

už jsem si toho všiml, knihy Muchina jsou nesmírně zajímavé.

Zo svojho pohladu

XY | 05.04.2012

- Občina podla Sidorova je len pre "vyvolených" , jeho je niekde utajená na severe Ruska - inšpirácia pre širšiu masu ľudí nie je žiadna .
-Chce sa absolutne odseknút od systému - čo je podla mna na škodu veci
- vlastníctvo spoločné - podobných projektov bolo vela , niektoré prežili ale žiadne neprinieslo vätší efekt ( duchovné pozdvihnutie národa , ..) Pokial sa má človek prejaviť v plnej kráse ako Tvorca a byť inšpiráciou pre iných , nemôže byť obmedzovaný v komunite zo spoločným vlastníctvom.

Otázkou zostáva v akom období sa skutočne systém občín u kozákov používal , podla mna je to nedavne obdobie posledných 1-2 tisic rokov a čo bolo pred tým...

Koncepcia rodovych osád je prepracovaná o niekolko levelov vyššie . Tam sa môže meniť, pracovať na sebe a otvárať si genetickú pamäťkaždý kto ma záujem. To je na dlhú debatu. Ale výsledkom je okolo 200 rodových osád a dalšie sa projektujú. Práve teraz sa pracuje na stanovách a programe politickej strany " Rodnaja partia" , všetky rodové osady a priaznivci boli vyzvaný aby sa aktívne zapojili do tvorby tohto programu . Pokial im systém zaregistruje stranu ktora bude mat bez problemov milion členov , tak tam je už reálna šanca meniť niečo na národnej úrovni. Pár politikov od Sidorova , ako spomína by nezmenilo vôbec nič , kedže monarchia neexistuje a všetko musia schválit stovky politikov.

Re: Zo svojho pohladu

luboslava | 05.04.2012

Citacia: "Pokial sa má človek prejaviť v plnej kráse ako Tvorca a byť inšpiráciou pre iných , nemôže byť obmedzovaný v komunite zo spoločným vlastníctvom"
Nechapem co ma tvorci prejav spolocne so spolocnym vlastnictvom???? Ak tvorcu netesi pohlad na spokojnych ludi, ktori tvorcu respektuju, vazia si ho a ocenuju ho moralne, tak tvorca v tvojom ponimani tvori, aby mal z toho osobny prospech, netvori pre prospech celku. Takyto su tvorcovia dnesnej doby, kde hnacim motorom je EGO. Mne dal tento clanok nove poznanie. Vdaka zan. Ide o poznanie toho, ze kym budeme v sebe a v svojich potomkoch pestovat EGO na osobnej aj spolocenskej urovni, kym sa budeme hadat, kto je lepsi, kto ma viac materie, ci si lepsie
uspokoji svoje potreby, dovtedy kazda myslienka o rovnosti prílezitosti, o rodovych osadach, o spolocnej lepsej buducnosti bude stale len UTOPIA. V minulosti socializmus nam ukazal, ze spolocne sa da dosiahnut viac, lepsie, vo vacsej pohode, klude ale padol na egoizme nenazrancov, ktori do spocneho neprispeli, ale parazitovali na spolocnom. A v cele spolocnosti neboli ti najlepsi spomedzi najlepsich. Jednoducho system mal slabe miesta, bol zneuzity tymi, co system vytvorili. Mozno som optimista, hlboko v srdci verim, ze system zalozeny na egoizme padne, zmena je nezvratna. Dnes vidim viac pozadie konania ........ a myslim, ze aj Vy vsetci tu pritomny. ...........
SPOLOCNOST= spolocne
ocnom vlastnictve neboli zle, dobre myslene vsak vzdy niekto zneuyil vo svoj prospech. Ja to vnimam, ta

Re: Re: Zo svojho pohladu

Daniela I. | 06.04.2012

3x bingo!!!!!
S tým Tvorcom a Egom si to presne vystihla!
A keď už sa zaoberáme Sidorovom, vrele doporučujem znovu prečítať jeho článok Záhadná ruská duša a trošku nad ním podumkať a "porozprávať" sa so svojim vnútrom. Toto je pre mňa n o s n ý č l á n o k - veľmi kvalitný odrazový mostík pre riešenie dnešných problémov. Pokiaľ tento článok človek nepochopí, nepohne sa z miesta. Bude len bezradne prešľapovať, tápať, uspokojovať svoje EGO a tváriť sa či namýšľať si, že je Tvorcom. A nikdy nezistí, že je len egoistom.
Pokiaľ ide o spoločné hospodárenie, ja osobne by som nevymýšľala nič nové, vrátila by som sa k družstvám ako spoločnej forme hospodárenia, ale za nových pravidiel. Myslím, že raz to bude, len správne pochopiť Sidorova. Čím skôr, tým sa veci rýchlejšie pohnú tým správnym smerom :))))

Sidorov - Záhadná ruská duše

Matrix | 06.04.2012

http://www.zvedavec.org/komentare/2011/10/4672-zahadna-ruska-duse.htm

Re: Sidorov - Záhadná ruská duše

nina | 06.04.2012

http://anstor.livejournal.com/156142.html

Re: Re: Sidorov - Záhadná ruská duše

Matrix | 06.04.2012

Tak to je krásný odkaz Ninočko, děkuji za něj :0) Když si vzpomenu, jak o Rusku a ruském lidu psali v minulosti ti, kteří měli možnost tuto zemi a její lid poznat, tak se mi derou slzy do očí. Mám však důvěru v budoucnost. Končí jedna dlouhá a velmi temná etapa a přichází změna kolosálních rozměrů. Je tak velká, že o ní mnozí ani nevědí. Čím usilovněji se jí budou lidé bránit, tím bolestivější bude. Nevím, jestli se dožiju nějakých hmatatelných změn, ale nesmírně se těším na příští návrat (inkarnaci) zpět na Midgard Zemi :0) v každém případě přerod a transformace bude pro většinu lidí bolestivá záležitost, ale není (naštěstí) jiné cesty. Opouštění falešného vždy bolí...

Re: Re: Re: Sidorov - Záhadná ruská duše

Daniela I. | 06.04.2012

"Opouštění falešného vždy bolí..." Áno, a najviac toho, kto nechce vidieť, či pochopiť pravdu...

Re: Sidorov - Záhadná ruská duše

nina | 06.04.2012


О РУССКИХ
высказывания великих иноземцев

"Русские люди никогда не будут счастливы, зная, что где-то творится несправедливость", - Шарль де Голль, французский государственный деятель, президент Франции.

"Русским людям не нужны материалистические «ценности» Запада, не нужны сомнительные достижения Востока в сфере абстрактной духовности, не имеющей ничего общего с реальностью", - Альберт Швейцер, немецко-французский мыслитель.

"Русским людям нужна Правда, и они ищут её, прежде всего в жизни", - Франсуа де Ларошфуко, французский писатель-моралист.
"Жить по Правде - это по-русски!", - Уильям Томсон, английский физик.


"Русские люди добросовестно и безвозмездно трудятся, если в обществе есть нравственная идея, праведная цель", - Фридрих Гегель, немецкий философ.

"Концепция добронравия - жить по совести -- это по-русски", - Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании.

"Русскость - это мировоззрение справедливого жизнестроя", - Станислав Лем, польский писатель.

"Общинность - в крови у Русских людей", - Имре Лакатос, английский математик.

"Ради праведной идеи Русские люди с радостью трудятся, даже находясь в заключении, и тогда они не чувствуют себя узниками, - они обретают свободу", - Адам Смит, шотландский экономист и философ.

"Русская душа - это щедрость, не знающая границ", - Далай-Лама, духовный лидер тибетского народа.

"Абсолютная трезвость - это по-русски! Русские люди не нуждаются ни в чём сверх меры", - Бичер Генри Уорд, американский религиозный и общественный деятель.

"Мера - есть суть Русской цивилизации", - Клод Гельвеций, французский философ.
"Русская культура не приемлет разврат", - Иоганн Вольфганг Гёте, немецкий писатель.

"Русские люди не терпят всякой мерзости!", - Генри Форд, американский инженер.

"Русские люди никогда не живут по принципу «моя хата с краю, ничего не знаю»", - Томас Джефферсон, американский просветитель.
"«Жить для себя», «работать на себя», прожигать жизнь в различных удовольствиях - это не по-русски", - мать Тереза, основательница и настоятельница католического Ордена милосердия.
"Русские люди неустанно работают на преображение себя и окружающих от человекообразия к Человечности!", - Дюма Александр, французский писатель.


"Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведет к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах русских… Эти последние, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединяются друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути…" Отто фон Бисмарк.

Как бы украсили эти высказывания школьный кабинет истории. Вот только бы не обвинили учителя в экстремизме!

Re: Re: Sidorov - Záhadná ruská duše

Hox | 06.04.2012

díky za cenný materiál, dodávám v latince.

O RUSSKICh
vyskazyvanija velikich inozemcev

"Russkije ljudi nikogda ně budut sčastlivy, znaja, čto gdě-to tvoritsja něspravedlivost'", - Šarl' dě Goll', francuzskij gosudarstvennyj dějatěl', preziděnt Francii.

"Russkim ljudjam ně nužny matěrialističeskije «cennosti» Zapada, ně nužny somnitěl'nye dostiženija Vostoka v sfere abstraktnoj duchovnosti, ně imejuščej ničego obščego s real'nost'ju", - Al'bert Švejcer, německo-francuzskij myslitěl'.

"Russkim ljudjam nužna Pravda, i oni iščut jejo, preždě vsego v žizni", - Fransua dě Larošfuko, francuzskij pisatěl'-moralist.

"Žit' po Pravdě - eto po-russki!", - Uil'jam Tomson, anglijskij fizik.

"Russkije ljudi dobrosovestno i bezvozmezdno trudjatsja, jesli v obščestve jest' nravstvennaja iděja, pravednaja cel'", - Fridrich Gegel', německij filosof.

"Koncepcija dobronravija - žit' po sovesti -- eto po-russki", - Uinston Čerčill', prem'jer-ministr Velikobritanii.

"Russkost' - eto mirovozzrenije spravedlivogo žizněstroja", - Stanislav Lem, pol'skij pisatěl'.

"Obščinnost' - v krovi u Russkich ljuděj", - Imre Lakatos, anglijskij matěmatik.

"Radi pravednoj iděi Russkije ljudi s radost'ju trudjatsja, daže nachodjas' v zaključenii, i togda oni ně čuvstvujut sebja uznikami, - oni obretajut svobodu", - Adam Smit, šotlandskij ekonomist i filosof.

"Russkaja duša - eto ščedrost', ně znajuščaja granic", - Dalaj-Lama, duchovnyj liděr tibetskogo naroda.

"Absoljutnaja trezvost' - eto po-russki! Russkije ljudi ně nuždajutsja ni v čjom sverch mery", - Bičer Genri Uord, amerikanskij religioznyj i obščestvennyj dějatěl'.

"Mera - jest' sut' Russkoj civilizacii", - Klod Gel'vecij, francuzskij filosof.

"Russkaja kul'tura ně prijemlet razvrat", - Iogann Vol'fgang Gjotě, německij pisatěl'.

"Russkije ljudi ně těrpjat vsjakoj merzosti!", - Genri Ford, amerikanskij inženěr.

"Russkije ljudi nikogda ně živut po principu «moja chata s kraju, ničego ně znaju»", - Tomas Džefferson, amerikanskij prosvetitěl'.
"«Žit' dlja sebja», «rabotat' na sebja», prožigat' žizn' v različnych udovol'stvijach - eto ně po-russki", - mat' Těreza, osnovatěl'nica i nastojatěl'nica katoličeskogo Orděna miloserdija.
"Russkije ljudi něustanno rabotajut na preobraženije sebja i okružajuščich ot čelovekoobrazija k Čelovečnosti!", - Djuma Aleksandr, francuzskij pisatěl'.

"Daže samyj blagoprijatnyj ischod vojny nikogda ně privedět k razloženiju osnovnoj sily Rossii, kotoraja ziždětsja na millionach russkich… Eti poslednije, daže jesli ich rasčlenit' meždunarodnymi traktatami, tak že bystro vnov' sojedinjajutsja drug s drugom, kak časticy razrezannogo kusočka rtuti…" Otto fon Bismark.

Kak by ukrasili eti vyskazyvanija škol'nyj kabinět istorii. Vot tol'ko by ně obvinili učitělja v ekstremizme

Re: Re: Sidorov - Záhadná ruská duše

Daniela I. | 06.04.2012

Ninka dík, krásne a pravdivé myšlienky.
Áno, čistá ruská duša nie je egoistická. Preto dokázala prežiť všetky útrapy a genocídu. A aj prežijeme :)))

Re: Re: Zo svojho pohladu

XY | 06.04.2012

Bavime sa o komunite v ktorej maju akože všetci vyriešene svoje ego . Ide tu o prispôsobovanie sa vätšine , tu sa každy musi prispôsobovat určitym podmienkam , hraniciam, obmedzeniam...Teoria je jedna vec , ale človek ked si vyskuša žit v komunite na skušku , tak pochopi ake obmedzenia má tvorca...

Re: Re: Re: Zo svojho pohladu

Daniela I. | 06.04.2012

XY, ak človek plne pochopí zákony, o ktorých hovorí Sidorov (ale aj iné zdroje) a začne ich vedome v živote realizovať, teda žiť podľa nich, tak to čo nazývaš obmedzenia a dnešný človek to tak aj pociťuje, prestanú existovať, lebo prestane existovať egoizmus.

"....ale človek ked si vyskuša žit v komunite...." Taká mini komunita je aj manželstvo. Prečo je dnes taká rozvodovosť???? Keď pomenujeme všetky príčiny a budeme hľadať spoločného menovateľa, zistíme, že je to EGOIZMUS. Tie ostatné príčiny sa od neho odvíjajú. A keďže to paraziti vedia, udierajú/udierali hlavne na túto strunu. A keď sa k tomu pridá márnomyseľnosť, povýšenosť, pýcha, samoľúbosť - ja, ja, ja....až potom niekto iný, tak sme tam, kde sme dnes.
Ale nevidím to tak čierne. Veci sa hýbu.... :)))

Pár vzpomínek

Radomír | 05.04.2012

Nestihl jsem reagovat u předchozích článků, tedy pokusím se zde. Předem říkám, že neznám učení nějaké Anastázie, zato autorův model celkem ano. Zkoušeli ho totiž praktikovat u nás za socialistické éry.
Původní ideou byla kolektivní vesnice, která by produkovala potraviny pro město. Město zas mělo produkovat pro vesnici stroje, nástroje, ošacení atd.. Model sice fungoval jen částečně, ale pravdou je, že za této éry jsme se stali potravinově soběstačnou zemí a ještě jsme vyváželi. To, co se sem dováželo, byly plody, které u nás pěstovat nelze. Možná si vzpomenete na posametový "argument" o frontách na banány. Nebylo to proto, že snad nebylo na zaplacení dovozu, ale byl to dovoz za valuty (cizí měnu) a té bylo díky hospodářským sankcím západu velmi málo. Další pravdou je, že ještě v osmdesátých letech k nám "zápaďáci" jezdili učite se náš družstevní zemědělský systém (vzorové Slušovice). Ten také mnohde úspěšně zavedli, mj. i v některých komunitách v USA. Hospodaření není totiž pro jednu farmářskou rodinu vůbec jednoduché a tak se družstvo osvědčilo (nejen pracovní síla, ale hlavně nákup všech možných strojů nebo vstupních surovin).
Co je to družstvo? Nic jiného, než obdoba dnešní akciovky. S tím rozdílem, že akcionářem může být každý, kdo má peníze na nákup akcií, ale družstevníkem jen ten, kdo v družstvu skutečně pracuje. Každý družstevník měl stejně jako akcionář svůj podíl do družstva vložený. Ať už finanční, movitý nebo nemovitý. Zisk družstva se každoročně procentuelně dělil, to odviselo od rozhodnutí "valné hromady" družstevníků - a samozřejmě od toho, zda nějaký zisk k rozdělení byl. Dělení mohlo proběhnout buď formou finanční nebo také formou tzv. "deputátu", tj. úrody (výpěstků). Výpěstky se daly za sníženou cenu od družstva i odkoupit pro vlastní potřebu.
Každý družstevník měl, samozřejmě, i svůj vlastní majetek, třeba i hospodářství, jak kdo chtěl. Byl však omezen výměrou a počtem kusů dobytka. Toto určitě potvrdí každý, kdo tuto dobu zažil.
Určitě velice zajímavá idea. Své opodstatnění měla i povinnost pracovat. Stát zajišťoval mnohé služby (vzdělání nebo zdravotní péče "zadarmo", dotované léky, potraviny, dětské ošacení, doprava, bydlení, energie...) a tak požadoval, aby každý do systému přispěl.
Konkrétně vesnice u nás se raketově rozvíjela. Koncem osmdesátých let se setřely mnohé rozdíly mezi životem ve městě a na vesnici. Dostupné školy a školky, zdravotní střediska, pěkné a moderní bydlení, dopravní obslužnost, kultura.
Své slabiny idea určitě měla.
Myslím si, že vše je o lidech, takže byli tací, kteří si ze společného přikrádali a tím se obohacovali ("hrabali pod sebe"). A na společné se dívali jako "nebude nikde chybět". O předsedovi družstva nerozhodovaly jeho kvality, ale "nomenklaturní kádr". Komunisté prostě postavili svou ideu na předpokladu, že co komunista, to morální vyspělost a zásady. Což vůbec nebyla pravda.
Autora dobře chápu a uznávám, že idea je dobrá. U nás vidím potíž hlavně v otázce, kde vzít "kvalitní lidský materiál". Onen "gen hrabivosti a syslení" je v mnohých z nás hluboce uhnízděný.
Připomínka k některým současným snahám:
Vím, že existují hnutí, která hlásají "návrat k přírodě". Ovšem stává se, že se do hospodaření vrhají městští lidé, bez jakékoliv zkušenosti a alespoň hrubé představy, o čem to je (jak pěstovat, jak chovat). Dochází pak až k tragikomickým situacím, které mi přijdou jako "znovuvynálézání" kola. Výsledky žalostné, za utrpení lidí i zvířat. Takže než se kdo rozhodnete odejít z města, vyzkoušejte si to nejdříve a načerpejte zkušenosti, pokud možno praxí a ne teorií.
Na závěr jen poznamenám, že jsem se snažil o objektivní pohled do minulosti a podezírat mě z "fandění" komunistům není na místě. Nevolám tu dobu zpět a neztotožňuji se, stejně, jako mi nejde kladně hodnotit éru Stalina, byť bych se dočetl sebelepšího hodnocení. Chci jen říci, že ne vše z té doby bylo nutné odvrhnout.

Re: Pár vzpomínek

RUSKIJ | 05.04.2012

Ďakujem za tento príspevok. Veľmi rád si prečítam o tom, ako veci fungovali za socializmu, pretože som tú dobu nikdy nezažil a iba som o nej počul, takže som rád, ak si prečítam pohľad človeka, ktorý v tej dobe žil.
Ten "kvalitný ľudský materiál" treba pestovať v ľuďoch už od malička. Výchova v školách a celkovo vzdelávací systém by sa mal výrazne zmeniť. Mladým chýba hlavne skúsenosť z práce, zo zodpovednosti. Nechcem poukazovať na všetky negatívne aspekty, o ktorých som tu už viackrát písal. Skôr by som vyzdvihol hlavné aspekty, ktoré by trebalo zmeniť. Znovu pestovať v mládeži vzťah k práci a naučiť ich prijímať za seba zodpovednosť. Učiť ich samostatnosti, sebestačnosti, spolupráci a hlavne priavrátiť im späť určité morálne hodnoty.
Myšlienky návratu k prírode, novej spoločnosti atď. znejú prekrásne. Ale netreba sa vznášať v oblakoch. Cieľ mať treba, ale myslieť treba v tých podmienkach, v ktorých žijeme, meniť to, čo môžeme. Žiť tu a teraz. A nie niekde v ideálnej predstave o 20 rokov. Tá predstava môže byť našim cieľom, ale našou prítomnosťou by mala byť každodenná práca zameraná k tomu cieľu. Dôležité je to čo urobíme, a nie to, čo presnívame....

Re: pro Ruskij

Radomír | 05.04.2012

Mladý muži, je pro mě povzbuzením číst tvé názory. Jsi nadějí, že ještě není vše ztraceno.
Ta doba minulá nebyla ve všem tak hrozná, jak vás dnes učí. Oblastí základních sociálních jistot se uměla o své občany postarat mnohem lépe, než doba současná. Dřívější stát také vyžadoval povinné platby, ale poskytoval za ně služby. Zajistil pracovní místa, mohl jsi tedy sice skromně, ale důstojně žít. Dnešní stát už dnes více bere než dává. Žijeme v době kapitalistické ekonomiky se socialistickými závazky ke státu.
Doba minulá ale k samostatnosti a skutečné odpovědnosti příliš nevedla. Velkým nešvarem také bylo, že na vedoucí místa se nedostávali lidé podle schopností, ale podle stranické průkazky.
Pro dnešní mladé za nejhorší pro životní start pokládám, že nemohou najít práci a to nejen uplatnění ve svém oboru. Pracovním návykům je potřeba se učit, je potřebné praxí získat dovednosti. Další, co vnímám, je jistá zhýčkanost u některých jedinců. Představují si okamžitě královské platy a myslí si, že škola je zárukou jejich profesionality. Nebo si představují, že budou podnikat a okamžitě zbohatnou. Jak to už někde zaznělo, dneska se vzdělání chápe pouze jako prostředek k zajištění peněz. Ale takto naše školství nastavené není. Nevyjdeš z něj ani jako profesní odborník, ani jako duchovně vzdělaný. Spoustu informací nikdy v životě neupotřebíš a důležité pro život tě nenaučí. Natož aby ti škola "udělala jasno" v morálních (životních) hodnotách.
Myslím si, že dneska je důležité vědět, kam směřovat. Poučit se z toho, co jsme už absolvovali ve všech možných -ismech. Vzít si to, co se osvědčilo, vyhnout se tomu, co vedlo k rozkladu.
Bude to pomalé, bude to pracné, výsledky se dostaví až časem. Oněch dvacet let je doba, kdy můžeš hodnotit výsledky směřování. Za dvacet let socialismu se podařilo zemi elektrifikovat, vybudovat dopravu, vodovody, kanalizaci, nové továrny, školy, byty, nemocnice. Za dvacet let pseudokapitalismu je naše země v troskách.
Mír s tebou a udrž si svůj přístup k životu.

http://oldrichslovacek.blog.idnes.cz/c/235658/O-tom-jak-pry-komuniste-kradli.html

Re: Re: pro Ruskij

RUSKIJ | 06.04.2012

:) ďakujem, to čo mám si zachovám a nové si pribalím ;)
S tými možnosťami pre mladých máš úplnú pravdu. Už len samotná motivácia ísť študovať na vysokú školu je veľmi nízka. Priam v tom nevidím žiadny zmysel. Jediný dôvod, prečo sa tam človeku tejto doby oplatí ísť je, že sa naučí samostatnosti a zvykne si starať sa sám o seba (ale to len v prípade bývania na internáte, zarábania vlastných peňazí popri štúdiu a pod.)
Ako veľký plus bývalého režimu vidím bývanie. Aj keď pridelované byty v panelákoch nie sú nič moc, na štart rodiny to je veľmi prospešné. V súčasnosti je problém založiť si vlastnú rodinu, pretože je ťažké ju materiálne zabezpečiť. Teraz neberiem do úvahy ideológiu, ktorou sú mladé mozgy dennodenne vymývané, ale beriem čisto možnosti. Za socializmu dostala rodina bytík, muž pracoval a žena sa starala o deti. Teraz si môžu vybrať nájom alebo hypotéku. Jedna možnosť je horšia ako druhá. A toto je najzávažnejší problém. Ľudia si zakladajú rodinu až príliš neskoro....
A zmena medzi mládežou začína, aj keď ju nevidno, ale v maličkostiach ju začínam pociťovať. Možno to je tým, že s ľuďmi okolo seba stále diskutujem a snažím sa ísť vlastným príkladom a nejaké semiačka som do nich zasial, ktoré sa snažia trošku vyrásť a možno je to jednoducho tak všade a začínajú sa aj oni prebúdzať. V tomto smere som bol vždy pesimista, ale teraz začínam veriť, že sa mladí prebudia a začnú sa uberať správnym smerom. :)

Re: Pár vzpomínek

Daniela I. | 05.04.2012

Radomír, súhlasím s tebou. Vôbec tu nejde o socializmus, ale o myšlienku, ideu kolektívneho hospodárenia na pôde. Skutočne sa postupnou mechanizáciou družstiev stierali rozdiely medzi dedinou/vidiekom a mestom. Dokonca som občas mala dojem, že život na dedine bol akýsi plnohodnotnejší, veselší, priateľskejší, družnejší než v meste.
Ako žiaci ZDŠ, myslím, že od 6.triedy, či stredných škôl sme v jeseni /september-október/ chodievali na zemiakové brigády. Ja som ich ako mestské dieťa milovala, veď sme sa ulievali z vyučka :))) Bolo kopec srandy, získavali sme pracovné návyky a navyše sme dostávali aj zaplatené. V triednickom výbore sme rozhodli ( zaujímavé, vždy sme o tom hlasovali), že si zarobené prašule nerozdelíme, ale zafinancujeme si koncoročné školské výlety. Na strednej škole sme zo zarobených prašulí mali stužkovú a niečo ešte ušetrili aj na banket. Počas letných prázdnin sme sa snažili nájsť si nejakú brigádu aspoň na mesiac a niečo si zarobiť. Zároveň sme sa tým učili aj hospodáriť so zarobenými peniazmi.
Myslím, že správna bola aj všeobecná povinnosť pracovať. Nevytváral sa tak priestor pre evidentný parazitizmu, príživníctvo, zlodejinu a iné nešváry.
Prepáčte môj malý exkurz do minulosti :)

netreba mať ilúzie na základe názorov autora...

Michal | 05.04.2012

"Nyní trochu popusťme uzdu fantazii. Představme si, že lidé z takových společenství, kteří duchovně dosáhli úrovně druhého vyššího stavu, odejdou do politiky. Do všech ruských stran a hnutí. Co by se stalo, pokud by se jen jeden jediný z nich dostal na vyšší vládní pozici? Stane se to, že v krátké době budou ze všech politických stran a hnutí přivedeni k řízení země ti lidé, kteří by u řízení měli být, kteří jsou ho hodni. Co se stane potom? Uskuteční se tajný sen Stalina. Země se ocitne v epoše komunitní stavovské společnosti."

Naivný názor. Dobrý človek, čo by sa náhodou dostal do vysokej politiky, a to sa bez výrazného sita ani v súčasnosti nedá,( takže by nebolo jednoduché, aby sa tam dostal) tak by bol odstránený, pretože by prekážal elitám, ktoré riadia tento svet a chcú ho mať v takom stave ako si oni želajú a nie nejaké ilúzie. Podobne na to doplatil Kadáffi a zakrátko aj Sýria.A na rade je Irán, až vtedy sa ukáže tvrdá realita, či sa na tomto svete deje aj niečo v prospech dobra alebo nie. Až elity nemožu dosiahnúť cestu úplatkami, riešia to reštrikciami, potom farebnými revolúciami a až nič, potom vojenským zásahom. Takže to nie je také jednoduché, že jeden dobrý človek, čo sa nachádza vo vysokej politike urobí zázraky. Tak jednoduché to nie je...

Re: netreba mať ilúzie na základe názorov autora...

nina | 05.04.2012

michale, už víš toho hodně o tom,co nefunguje a proč, a to jsi ještě nevzal do úvahy mnohem větší množinu záporných věci.
A co navrhuješ?
Já nechci žit bez nadějí na zlepšení dnešní situace.A ona se zlepšuje.
Ano ,máš pravdu,že dalším záluskem parazitů byla Sýrie a Irán. Ale nedaří se jím provést totéž,co udělali s Libyi.,která byla pro většinu lidi důvodem k probuzení a uvědomění si v jakém to světě žijeme.Naprostého bezpraví, lidských jatek a nemravnosti.
Tak jak z toho marazmu se dostat? Co navrhuješ?

Re: Re: netreba mať ilúzie na základe názorov autora...

Michal | 08.04.2012

Isté je to, že malé štáty ako ČR alebo SR na to nebudú stačiť. Ono nestačí pozitívne myslieť, čítať weby a čakať, až sa stane zázrak, alebo jeden človek všetko zmení. To tak v reálnom živote nie je, pretože tí zlí sú výborne organizovaní, dobre financovaní, majú informácie a možnosti o ktorých verejnosť ani nevie a nepracujú ako jednotlivci ale ako mafia, organizácia s prísnou heriarchiou , likvidáciou jedného z nich sa nič nezmení. Problém v histórií, prečo tie zlé elity všetko ovládli je v tých faktoch, ktoré som uviedol a hlavne v tom, že neváhali použiť akýkoľvek prostriedok, aby dosiahli svoj cieľ, bez morálky, svedomia, zásad. Zatiaľ , čo tí dobrí boli zablokovaní zásadami, dobrou morálkou, čo bolo vo finále použité proti nim ako forma slabosti. Malý štát, ktorý by sa obrátil proti ich politike bude zničený a ten režim odstránený. Takých príkladov je dosť v histórií. Jediná možnosť je v tom, že zmena príde možno časom od nejakého veľkého silného štátu alebo skupiny štátov, ktorý vytvoria svojou politikou protiváhu a budú vychovávať ľudí k inýmh morálnejším hodnotám ako súčané mainstream média ovládané elitami. Ty tvrdíš, že sa to tak deje už teraz, ale ja si myslím, že to také isté nie je, len čas ukáže, či dojde ku skutočnej zmene k lepšiemu na tomto svete. Iste, musí sa snažiť k lepšiemu každý jednotlivec, ale je nutná aj reálna akcia a je nutné aj dobré organizované vedenie podľa zásad riadenia, ktoré je schopné organizovať, plánovať, riadiť, delegovať a kontrolovať masy v prospech dobrých vecí, a to zatiaľ nevidieť. Je vidieť len boj mocenských záujmov a menej už kolektívny boj štátov proti politike zla súčasného sveta a elít, čo riadia tento svet.

Kibuc?

Iris | 05.04.2012

Jaký je rozdíl mezi komunitou popsanou v tomto článku a kibucem? Osobně si myslím, že není možné pečovat o něco, co není tvoje, se stejnou láskou jakou pečuješ o své vlastní. Když si vezmu jen obyčejný řádek mrkve, tak tomu, který je pro mou rodinu, pro mé děti, mohu věnovat mnohem víc pozornosti, než bych zvládla věnovat celému lánu. Pečovat o hromádku dětí jako ve školce taky není totéž, jako když se věnuješ svému dítěti. Mnozí to zažili na zahradě svých rodičů. Pečovat o něco, co ti od začátku do konce naplánuje někdo jiný a ty to jen obhospodařuješ je něco jiného, než když si vytvoříš svůj vlastní záhon a nikdo ti do toho nemluví. Nějaká forma komunity je nutná, aby člověk nebyl ve svém úsilí osamělý, ale co když můj bytostně nutné tvůrčí vyjádření spočívá v tom, že budu psát verše a někdo jiný to bude považovat za lenost, protože se neoháním motykou jako on? Mezi lidmi jsou velké rozdíly a to i mezi lidmi velmi podobného smýšlení, takže si něco takového v praxi nedovedu představit.

Re: Kibuc?

Petr H. | 05.04.2012

Já jsem to pochopil tak, že v první fázi bude soukromý majetek nadále, jen se bode korigovat jeho výše .. tzn. když překročí množství než bude člověk schopen zdůvodnit. A k tomu soukromému majetku bude i tzv. daň (kdysi to býval desátek), co půjde na obecní blaho. A z toho fondu budou dorovnávány výjimky, jako je špatná úroda nebo různé škody (pořár, povodeň,...) nebo nějaké jiné záležitosti (obdoba pojištění).
Takto to bude do doby, kdy bude odstraněn pojem soukromé vlastnictví a vlastnictví všech a bude nalezen nějaký kompromis, něco napůl od každého. Ikdyž si to zatím neumím představit, tak si myslím, že to bude tato střední cesta.

Re: Re: Kibuc?

Hox | 05.04.2012

podle mě je to myšleno tak, že bude soukromý majetek stále tam, kde to bude mít opodstatnění... težko bude společný dům či zubní kartáček. zahradu může mít každý také svou, když bude chtít. Na druhou stranu, nemá smysl aby každý měl bramborové pole, sad nebo kombajn.
U budov pochopitelně vlastnictví v rámci pravidel komunity, ale to je v textu napsáno.

Re: Re: Re: Kibuc?

čárydej | 06.04.2012

Nevím zda to vystihnu,už jsem taky v letech/ ale já to chápu tak, že ve svém vývoji máš jít tak daleko,až pochopíš, že můžeš mít materiálně jen tolik , kolik jsi schopen oživit svou Duchovní energií.
např. Zkus si postavit třeba tři domy a najednou zjistíš, že nemáš na to abys všechny ty prostory oživil svou přítomností.
Všechno co vytvoříš, chce od Tebe.

Snadno pochopíš že každá materie chce i stejně velkou energii Ducha.
Když to zřeci věděli, netoužili po tom být v zajetí mnoho materie.
Měli jen tolik kolik pro ten den potřebovali a kolik jim jejich Duch umožnoval, aby dostali. Sami v klidu a míru mohli komunikovat s okolí i vesmírem. Rezonovali s časoprostorem .
Dospěli,a byli Duchovně dospělí , tak je nebylo možno koupit.
Věděli že to od přírody nelze koupit ani prodat můžeš to jen lásky plně podat nebo darovat.
Pokud předávali svoje informace dál , tak byli prostí bez zátěže energetických připojení k svým statkům, to je potom mohlo povznest do úrovně moudrosti, kterou oni o-boha-covali prostor kolem -pře-dávali dál-dětem - skupině- která se o-kolo nich sama postupně tvořila,protože se jejich moudrosti a spojení dvořila a tak se jako kruhy na vodě rezonací dále šířila...

Možná že jsem to řekl divně.
Já jsem ze své zkušenosti poznal.

Že se všechno hmotné co zde získáváš,
tak tomu vždy kus svého dáváš,a najednou svému životu už jenom máváš..
Jak holý jsi přišel, tak holý zas odcházíš,
at si král nebo chudas,
vždy to má svůj čas
a sebou nevezmeš ani vlas....Re: Re: Re: Re: Kibuc?

Aien | 06.04.2012

Mluví z Vás moudrost a životní zkušenost.
"V jedné hospodě na konci pán nepán se sejdem..."

Re: Re: Re: Re: Kibuc?

nina | 06.04.2012

BINGO !!!

Žijí na tomto světě proto, abych tvořila pro sebe a s radosti i pro ostatní.Pokud už nebudu schopna sama sebe obsluhovat, nebudu chtít tady ve fyzické rovině zůstat ani jeden den. :-)

kolem dokola

Jarka | 05.04.2012

Je to stále stejná písnička. Proti jedné skupině se brojí ale v podstatě je to totéž. Tohle lze v případě, že to bude sponzorovat někdo politicky vlivný anebo finančně za vodou. kolik už takových pokusů tu bylo. Nejprve se sbírali a seskupovali mozky na jedno místo, tady pro změnu duchovně čistí a morálně uvědomělí jedinci. Posbíráme a vyberem to nejčistší. Velká síla na jednu hromadu. A pak? Co bude pak? Nezdá se mi to ani náhodou...........

Re: kolem dokola

Hox | 05.04.2012

A co se ti nezdá, u kozáků to zjevně velmi dobře fungovalo stovky, možná tisíce let a nebyla to žádná utopie. A pokud tím "Proti jedné skupině se brojí ale v podstatě je to totéž" myslíš hnutí Anastasie versus to, co popisuje Sidorov, tak to není vůbec totéž.

"Posbíráme a vyberem to nejčistší. Velká síla na jednu hromadu." tohle je velmi povrchní chápání věci

Re: Re: kolem dokola

Jarka | 05.04.2012

Anastasia začíná od piky od přírody, postup je tam opačný. Naprosto logický. Pomoc jeden druhému, odvíjí se od uklidu kolem sebe a v sobě. Neříká utečte do lesa. Říká - začněte tam kde jste. Nedělí a nekastuje lidi na duchovně vyšší čí nižší. Ono je to logické. Zcela přirozeně se oddělí ti co chtějí být v souladu s přírodou a ti co chtějí být ve městě.
Nechává prostor na zkoumání detailů. Od teorie jde k praxi. Její myšlenka - necht temné slouží světlému. To zn. použití a využití nejmodernější technologie.
Není umění vybrat a sjednotit uvědomělé lidi na jednu kupu ale otevřít v druhých touhu po poznání a po vědění...
Hodně jsem přemýšlela jak se dá změnit život na venkově. Jsou dvě možnosti - bud jako starosta dát plán a projekt nebo začít u sebe a ukazovat to vlastním příkladem. To první je náročné a je to hodně o síle a vnitřním jasném obrazu - ele jsi v tom sám. A to druhé je o tom zůstat zprvu sám... Každý máme na výběr.
Možná chápu věci povrchně a možná ne. Každý máme jiný úhel pohledu díky zkušenostem myšlenkovým vzorcům z rodu. Já to prostě vidím tak, že tohle není cesta pro nás v čechách....

Re: Re: Re: kolem dokola

Hox | 05.04.2012

že to u nás není realizovatelné, s tím souhlasím. Jako cestu bych to do někdy v budoucnu viděl.

Re: Re: Re: Re: kolem dokola

paprsek | 05.04.2012

Vzhledem k "produktivitě" práce i v zemědělství - tedy pár lidí s technikou obhospodaří velkou obdělávanou plochu, není zemědělství na pořadu dne pro většinu lidí. Pokud se zruší nadbytečná výroba - výroba polofunkčních zmetků s krátkou dobou trvanlivosti - nebudou pracovní místa ani ve městech. Už před 30 lety by u nás dokázali vyrobit bezúdržbovou lokomotivu - ale nebyla by práce pro dost lidí...

Vzhledem k nesmírným změnám, ke kterým došlo v duchovní oblasti a stále na povrch vyplavávají další levoty a černoty, které byly obecně ( i v duchovních sférách považovány za čisté), nás čeká obrovská změna. Vše, celá naše planeta byla "zabalena do térové lepenky" - copak tu mohlo zůstat cokoliv čistého, mimo lidského niterného cítětí (chráněno hmotným tělem), touhou srdce? NIC! Pořád se pohybujeme svými představami pouze ve světlejších odstínech šedé... Nebude to dokonalé hned, ale myslím, že vývoj bude tak rychlý - až to bude bezpečné pro většinu lidí- že se nám to bude rychle jevit jako ráj, oproti současnému stavu.

Stále uvažujeme jak to zařídit... ale pořád v současných kulisách. Ty kulisy padnou, nevím jakým způsobem, nevím kdy, ale všichni to cítíme, že padnou. A pak přijde tak obrovská změna, že zaskočí úplně všechny a ty, co tak horečně přemýšleli o budoucnosti, nejvíc, protože zboří současné kulisy a dokonce ještě i představy o budoucnosti.
Nechme se překvapit, přijdeme o mnohem méně a budeme pak stabilnější...Ano ta nejistota je nepříjemná a čekání také, krátit si ho potřebujeme a odpoutávat pozornost od očekávaného je nutné...Berme to jako fantazie, které se nejspíš stanou naprosto šedivou náhražkou a budou překonány mnohem barvitější skutečností
Nejdřív se lidstvo musí naučit být lidmi, to je úkol č.1. Budování paralelní společnosti nebude nutné... Jen se lidé nejpíš začnou částečně vracet"domů" ke své krvi... Vzniknou společenstva naprosto přirozeně, která budou fungovat - nebude potřeba nějaký speciální "výběr". Potřebujeme vše vědět, rozškatulkovat, označit, popsat - ledacos se uděje, ale bez komisí, posuzovatelů- přirozeně - samo. Když někdo popíše, co se uděje, máme pocit přesně dodrženého děje podle pravidel. Už to nebude potřeba, vojenský dril. Když se nebudeme muset bránit lžím, pídit se po pravdě a odkrývat rozsáhlé systémy, založené na podvodech - nebudeme muset podpírat vylhané konstrukce, spadnou všem masky a zůstaneme takoví jací jsme, bez přetvářky. Většina lidí bude v pohodě, pokud bude mít dostatek. Nebude potřeba obušků a jiných donucovadel.
A nejdřív ze všeho se budem učit radovat, jen tak... to bude paráda.

Re: Re: Re: Re: Re: kolem dokola

nina | 05.04.2012

Děkují Ti,milý,hřejivý Paprsku!
To je to správné pohlazení v pravý čas!
Tak to bude,protože my tak chceme ! PARÁDA! :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: kolem dokola

paprsek | 09.04.2012

Dík...

re

David | 05.04.2012

Myslím, že koncepcia Anastázie je niekoľkonásobne viac prepracovaná. Navyše dnes už stovky ekoosád sa aj prakticky buduje, pričom vychytali mnoho chýb. Majú alebo pokúšajú sa aj o také univerzálne školy, majú aj spoločné komúnitné centrá a pod. Spoločné vlastnenie všetkého sa mi zdá veľmi pochybnou utópiou.

názor

Petr H. | 05.04.2012

Teď už je názor Sidorova v trochu jiném světle, než v předchozím článku. V podstatě s Levašovem mají stejný názor, NL vytváří taktéž paralelní komunitu, akorát vytrhnutí z měst vyřešil jiným způsobem, v době, kdy lidé spí (jejich fyzická těla odpočívají - regenerují se) jejich duch studuje a učí se řešit situace a získávají nové schopnosti a možnosti. Vytrhnutí z měst je jen pro zemědělsky cítící lidi, pro technicky laděné vyhovuje většinou vyšší zalidnění, kvůli rozmanitosti zdrojů a prostředků potřebným k činnosti.
Tento článek je přínosem. Aktivity typu Levašovova mentální škola a obdobně Sidorovova komunita jsou pro mě vždycky povzbudivé na duchu.

Re: názor

Karol | 06.04.2012

Blbost, ja jsem technicky zameren a nepozoruju potrebu mest pro rozvoj techniky. Priznavam potrebu koncentrace vesnic +-2000 od sebe vzdalenych cca 2-5km. Prakticky dnesni situace v CR. Rano se sejdou v jedne tovarne a vyrabi...
Je to mytus technika=potreba mest. Staci si predstavit dejme tomu Slusovice pred 89 nebo Zlin pred 1938 a jejich vyrobni kapacity. Brno hadr...

l

rom | 05.04.2012

á vida, soudruh Hox opět vyblinkal něco ze své svazácké knížečky

Re: l

Daniela | 05.04.2012

co to má znamenat? Zase se objevil někdo,kdo se stydí sám za sebe a schovává se pod národnostní menšinou?

Re: Re: l

rom | 05.04.2012

to mi schválně pověz jestli by Cikáni mohli být s Vámi v komunitě. To by jste je asi pokropili Ákáčkem že jo : )

Re: Re: Re: l

Jarka | 05.04.2012

Mám kamarádku - je to romka. Je právnička. Její maminka je romka jak poleno a tatínek bílý. Pere se to v ní a potápí ji to, že neví kam patří. Má to těžké sama se sebou. Není to o tom, že by bíly utiskovali romy, spíše tahle tzv. "menšina" stále pláče a vydírá ostatní. Manipulace je tak skrytá, že oni sami už navědí čí jsou....

Re: Re: Re: l

julo | 05.04.2012

A co sa staras o Ciganov,ked si Rom?

Re: Re: Re: l

luboslava | 05.04.2012

CIGAN je odvodenina od slova ciganit, teda klamat. Spolocenstvo ak si precitas clanok poriadne toleruje ludi, ktori pracuju a su prinosom pre cele spolocenstvo, ktori su cestni. Snad by ste mohli v osadach, kde tiez vytvarate akesi spolocenstvo zacat s upratanim svojho okolia a pestovanim plodin pre vlastnu potrebu.

Re: Re: Re: l

Daniela I. | 05.04.2012

Milý rom, až by Cigáni priložili ruku k spoločnému dielu, prečo nie? Mimochodom, v minulosti na našich stavbách, pracovali aj Cigáni. A keď píšem, že pracovali, tak skutočne pracovali, aj keď svojim tempom a bolo vidieť aj nejaké výsledky práce. Keď človek chce.... :)

Re: Re: Re: Re: l

rom | 06.04.2012

a u Levašova Vám poloviční cikánství nevadí?? Ten jeho fotr moc na Árijce nevypadá

Re: Re: Re: Re: Re: l

Jarka | 06.04.2012

Obal není až tak důležitý jako obsah. Na obal si časem zvaknu a už pak nevím ani zda se mi líbí či ne. Obsah je bud poživatelný, voňavý, příjemný anebo je nepoživatelný. Co je příjemné jednomu, může přivodit nevolnost druhému.....
Jste inteligentní a chytrý člověk. Zkuste to jinak......

Re: l

Hox | 05.04.2012

už jsem myslel že jsi pryč, ale jak vidím, monitoring stále běží...

Přidat nový příspěvek