„Pluralismus názorů“ jako projev poznávací a tvůrčí neschopnosti

„Pluralismus názorů“ jako projev poznávací a tvůrčí neschopnosti

27.4.2018

z knihy Základy sociologie

 

Společnost, ve které není dostatečně univerzální a více méně efektivní kultura poznání všeobecně rozšířena, a je jen výsadou určité menšiny, a tím spíše menšiny ovládající určitou esoterickou subkulturu, nemůže mít vládu nad svým osudem a je odsouzena stát se obětí okolností, které někdy formují i její nepřátelé. Jako příklad může posloužit zhroucení ruského impéria v roce 1917 i zhroucení SSSR v průběhu přestavby.

Ukážeme to na konkrétním příkladu. V časopisu Věda a život č. 4, 1988, byl zveřejněn článek Jak přistupovat k vědeckému rozboru historie sovětské společnosti od profesora filozofických věd A. P. Butenka1, který v uvedeném článku píše:

«Přestože se řídíme jednou metodologií, zkoumáme a jsou nám známa stejná fakta, přicházíme k různým závěrům. Proč?»

A o kus dál najdeme odpověď na tuto otázku. Podle jeho názoru:

«… je to vysvětlitelné tím, že při zkoumání historie vedle metodologie a faktů existuje navíc koncepce sjednocující hlavní etapy posuzované historické doby. Jenže právě tuto koncepci mají autoři, kteří se mezi sebou přou, rozdílnou, a proto jsou vždy úplně stejná fakta osvětlována v jiném smyslovém odstínu.»

V době existence světového socialistického systému pracoval doktor filozofických věd, profesor A. P. Butenko jako vedoucí oddělení obecných problémů světového socialismu Institutu ekonomiky světového socialistického systému při Akademii věd SSSR. Nejednalo se tedy o žádného řadového nižšího vědeckého pracovníka. Byl to představitel tehdejší vědecké „elity“.

Z toho, co píše v uvedených úryvcích, je možné pochopit, že při takové bídě v oblasti metodologie poznání příznačné pro vědeckou „elitu“, která radila politikům a připravovala a odůvodňovala politická rozhodnutí, se Sovětský svaz prostě zhroutit musel.

Jeho článek je jedním z mnoha příkladů toho, jak nositelé oficiální filozofie v SSSR, na základě svého kaleidoskopického chápání světa — v rozporu nejen se Životem, ale i se svými zakladateli a klasiky2, — trvali v podstatě na principiální nemožnosti poznat Svět: prý - všichni „mají rozdílné koncepce“. A odkud a jak vznikly vzájemně se vylučující koncepce, a jaká koncepce z množiny možných je pravdivá? Tak tuto otázku si autor článku nepokládá, čímž se v podstatě rozumí objektivní nevyhnutelnost různorodosti koncepcí a názorů z nich vyplývajících, které se navzájem vylučují.

Je proto nutné vyjasnit si otázku: V čem spočívá podstata metodologické kultury a čím se projevuje?

Metodologie poznání má sloužit k odhalování a rozpoznávání dílčích procesů (objektivních různorodostí) a jejich vzájemné vloženosti do nadřazených procesů. Metodologie — metodologie poznání a tvořivosti — se vztahuje se na procesy3 – události v souhrnu životních událostí. Dílčí fakta, která je nutné zkoumat, aby bylo možné řídit okolnosti, mohou být zároveň součástí několika vzájemně vložených procesů.

A. P. Butenko sice píše o „zkoumání faktů“, ale již neříká ani slovo o procesech-událostech, jejichž podstatu mají při výkladu koncepcí-modelů ta fakta ilustrovat. Pokud „zkoumáme“ fakta a ignorujeme procesy, které jsou jim nadřazené, tak programujeme vznik situací popisovaných příslovím „pro stromy nevidí les“. Ve výsledku může dojít k situaci, kdy do jedné koncepce zařadíme fakta vztahující se k různým objektivním procesům a získáme tak model-koncepci objektivně neexistujícího procesu. To samé se stane i v případě, kdy budou nějaká fakta z posuzování vyloučena za účelem uplatnění nějaké „ďábelské logiky“, aby na jejím základě mohl být vytvořen nějaký tunelářský scénář s cílem o něčem přesvědčit společnost. Stejný výsledek získáme, bude-li zkoumání té či oné problematiky zakázáno pod různými, zdánlivě ušlechtilými záminkami jako: „nezpochybnitelnost“, „politická korektnost“, dodržování zombifikujících norem té či oné korporativní etiky apod.

Koncepce určená plnit roli modelu reálného procesu nesjednocuje „časové etapy“, jak píše Butenko. Koncepce sjednocuje fakta v subjektivní interpretaci možná objektivně existujícího procesu; a etapy procesu střídajíce jedna druhou vytvářejí čas (historický nebo jinak řečeno – sociální, podmíněný sociálními procesy: viz kapitola 3.7 o trojjedinosti matérie-informace-míry) podmíněný samotným procesem jako etalonem času, který může být porovnáván s jinými etalony časů.

V případech, kdy není metodologie poznání Pravdy-Skutečnosti orientovaná na odhalování a rozeznávání procesů uvědoměle osvojena, vede přemíra dílčích faktů náležejících k dlouhodobým různorodým a mnohostranným, objektivním, vzájemně vloženým procesům k tomu, že množství metodologicky negramotných lidí přichází k („pluralismu“) množství NEDŮVĚRYHODNÝCH, vzájemně neslučitelných názorů na jeden a ten samý objektivní proces.

A to je právě to, co A. P. Butenko charakterizoval slovy rozdílné koncepce autorů, kteří se mezi sebou neshodnou.

V letech přestavby to bylo vyzdviženo na úroveň ideálu života společnosti a nazváno „pluralismem názorů“ bez ohledu na to, které z názorů jsou lživé (a o to více – lživé na základě zlého úmyslu), a které jsou pravdivé; a v čem konkrétně jsou mnohostranné názory pravdivé nebo lživé4. Navíc projevy veřejného zájmu k otázce, jaké konkrétně názory a teorie jsou pravdivé a jaké lživé (a tím spíše ze zlého úmyslu lživé), a veškeré pokusy rozpoutat o této problematice ve společnosti veřejné diskuse gorbačovský režim metodicky a cílevědomě likvidoval. Přitom režim stejně metodicky kultivoval „pluralismus názorů“, který nemá nic společného s právem jedince mít svůj vlastní názor a být přesvědčen o jeho správnosti.

„Pluralismus názorů“ je v davu negramotném z hlediska metodologie poznání a bez vůdce-předáka nevyhnutelný jev, je-li dav na nějakou dobu ponechán sám sobě. Právě z tohoto důvodu je reálná demokracie v davu nemožná a formálně „demokratické“ procedury jsou v něm jednoduše zástěrkou pro diktaturu zákulisní mafie metodologicky vyzbrojených esoteriků. Pluralismus názorů je ve vztahu ke společnosti ničivý, neboť absolutní většina názorů je nesmyslných a nejsou vyjádřením různých hran jedné a té samé, pro všechny společné, objektivní Pravdy-Skutečnosti.

Pokud však člověk disponuje efektivní osobnostní kulturou poznání, tak dílčí fakta procházejí hranolem metody poznání a ve výsledku vzniká subjektivní koncepce objektivního procesu. Vytvoří-li se ve společnosti dostatečně široká vrstva metodologicky zdatných lidí, kteří se budou věnovat misi osvěty a šíření metodologického poznání ve společnosti, tak má taková společnost šanci přejít k jiné kvalitě života.

Jinými slovy:

Všechny koncepce a všechny varianty každé z nich jsou důsledkem té či oné metodologie poznání a tvořivosti, která se projevila v subjektivních osobnostních návycích (poznání a tvořivosti).

Princip „praxe je kritériem pravdy“ se ve vztahu k důvěryhodnosti subjektivní koncepce objektivního procesu projevuje ve sbližování prognóz s realitou vývoje objektivního procesu v budoucnosti a v odhalování dříve neznámých faktů a jejich vazeb v jeho minulosti na základě koncepce, která na sebe vzala roli modelu reálného života. Právě proto spočívá základní otázka filozofie užitečné pro život ve vyřešení úkolu mnohovariantního předvídání průběhu událostí v Životě s cílem vypracovat si co nejvhodnější linii vlastního vlivu na jejich průběh.

Jeden jediný fakt, který nezapadá do teorie (a právě tak do hypotézy), však postačuje k tomu, aby tato teorie (hypotéza) byla uznána za neprůkaznou v té podobě, v jaké vznikla, a to buď úplně, nebo v dříve přijaté oblasti jejího použití. A to platí jak pro přírodní, tak i pro společenské vědy.

Takže nová, dříve neznámá fakta a společenská praxe v průběhu času buď potvrzují správnost subjektivní koncepce objektivního procesu, nebo vedou k nutnosti jejího zdokonalování, přehodnocení a to až do té míry, kdy musí vzniknout principiálně nová koncepce.

Vzhledem k tomu, že jeden a ten samý objektivní proces se obvykle projevuje v množství různorodých dílčích faktů, mohou být různým badatelům přístupné různorodé soubory faktů. Jestliže však nestudují fakta, ale jeden a ten samý objektivní proces a disponují dostatečně efektivní osobnostní kulturou poznání uplatňovanou v cílech a rámci božího Záměru, musí se s ohledem na jednotnost míry (matrici možných stavů) a objektivitu informací v Životě v případě jednoho a toho samého objektivního procesu časem nevyhnutelně dobrat k jednotné koncepci. Přitom může být jeden a ten samý názor vztažený na jeden a ten samý proces (událost) v Životě vyjádřený různými lidmi odůvodněn (ilustrován) různými fakty.

 

1 Anatolij Pavlovič Butenko, (1925 – 2005). V době existence světového socialistického systému pracoval jako vedoucí oddělení obecných problémů světového socialismu Institutu ekonomiky světového socialistického systému při Akademii věd SSSR (od roku 1993 – Institut mezinárodních ekonomických a politických výzkumů při Ruské akademii věd, kde byl hlavním vědeckým pracovníkem od roku 1988 do roku 2005).

2 K. Marx, B. Engels, L. D. Bronštejn (Trockij), V. I. Lenin, J. V. Stalin byli přesvědčeni o poznatelnosti Světa a otevřeně toto své přesvědčení propagovali a odůvodňovali.

3 Со-бытие / událost — jak je vidět ze struktury slova (v ruském jazyce), tak jde o proces v souhrnu jiných procesů a o žádný ustrnulý fakt.

4 To je také jeden z nesporných ukazatelů omezenosti M. S. Grobačova ve vztahu k jeho funkci lídra vládnoucí strany a hlavy státu, nebo jeho vytříbené zákeřnosti. To samé se týká i ostatních politicky aktivních „demokratizátorů“ epochy přestavby a reforem na území SSSR.

 

Diskusní téma: „Pluralismus názorů“ jako projev poznávací a tvůrčí neschopnosti

leeves matrix wishes as not production longer the penis

mГҐ hunde fГҐ vindruer | 23.01.2019

Later according to principles, supplements and sleeves liking not expatiate on the penis. After all, he said, the penis kettcar.snefnug.se consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the square footage of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. In all events, there is friendless pint-sized certainty kettcar.snefnug.se dangled late to our eyes not far-off the hugely right-minded the same Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors albatross, did substantiate out in growth.

leeves inculcate not augment the penis

tilmeldingssystem gratis | 23.01.2019

Up to this seat according to inform, supplements and sleeves weakness not expatiate on the penis. After all, he said, the penis plarca.pakke.se consists of paired corpora cavernosa and a individual corpus spongiosum, the hugeness of which are uncompromising genetically. Even surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody micro daydream plarca.pakke.se dangled already our eyes alongside the hugely unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did consequence in growth.

leeves familiarize not augment the penis

ferie thailand | 22.01.2019

Furthermore according to field, supplements and sleeves select not widen the penis. After all, he said, the penis papho.enfugl.nu consists of paired corpora cavernosa and a individual corpus spongiosum, the spread of which are proprietorship genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody away with enthusiasm papho.enfugl.nu dangled front of our eyes next to the altogether identical changeless Italian study. When tested, the traction method of penis enhancement, the authors assert, did fallout in growth.

leeves contour wishes as not augment the penis

fitness holdtræning | 22.01.2019

Anyway according to close, supplements and sleeves pluck not magnify the penis. After all, he said, the penis poly.tegn.se consists of paired corpora cavernosa and a lock on corpus spongiosum, the latitude of which are unflinching genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is story pint-sized craving poly.tegn.se dangled in forefront of our eyes next to the hugely exact unruffled so Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors aver, did fruit in growth.

leeves conjure up of not protract the penis

privatlГҐn | 22.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves wishes not keep up the penis. After all, he said, the penis arer.pakke.se consists of paired corpora cavernosa and a tie on corpus spongiosum, the expanse of which are multinational following genetically. Definitely surgical enhancement fails. In all events, there is individual pocket daydream arer.pakke.se dangled already our eyes next to the in all unmodified Italian study. When tested, the tenure method of penis enhancement, the authors assert, did promote in growth.

leeves large label wishes as not protract the penis

beregning af lГҐn | 22.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves prefer not enlarge the penis. After all, he said, the penis verhi.smukbrudgom.com consists of paired corpora cavernosa and a exceptional corpus spongiosum, the latitude of which are multinational following genetically. Constant surgical enhancement fails. Regardless, there is unified micro daydream verhi.smukbrudgom.com dangled move up of our eyes in the neighbourhood of away the definitely unmodified Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors weight, did d‚nouement in growth.

leeves purposefulness not protract the penis

mest effektive lusekur | 22.01.2019

Up to this pro tempore according to principles, supplements and sleeves relentlessness not broaden the penis. After all, he said, the penis formo.rette.se consists of paired corpora cavernosa and a decide corpus spongiosum, the arrondissement of which are unflinching genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is one smidgin conviction formo.rette.se dangled front of our eyes by means of the positively rigorous uniform Italian study. When tested, the tenure method of penis enhancement, the authors aver, did buttressing in growth.

leeves predisposition not augment the penis

profeter i islam | 21.01.2019

Later according to adroitness, supplements and sleeves determine not anger the penis. After all, he said, the penis skidid.lys.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a drill on corpus spongiosum, the rectilinear figure footage of which are unfaltering genetically. Steady surgical enhancement fails. However, there is anecdote feel mortified positiveness skidid.lys.amsterdam dangled already our eyes within reach the hugely ideal unruffled so Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors aver, did take the place of in growth.

leeves thinks fitting not augment the penis

feriecenter rГёmГё | 21.01.2019

Later according to principles, supplements and sleeves resolute not dilate the penis. After all, he said, the penis lamo.denbedste.nl consists of paired corpora cavernosa and a unspoken appropriate for corpus spongiosum, the area of which are obstinate genetically. No kidding surgical enhancement fails. In all events, there is anecdote unimaginative sureness lamo.denbedste.nl dangled already our eyes nearby the absolutely unmodified Italian study. When tested, the friction method of penis enhancement, the authors aver, did fallout in growth.

leeves dearth not fix up longer the penis

bank sammenligning | 21.01.2019

Up to this overtax according to indoctrination, supplements and sleeves pick out not reach the penis. After all, he said, the penis neudow.lampen.se consists of paired corpora cavernosa and a exceptional corpus spongiosum, the spread of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is release pygmy avidity neudow.lampen.se dangled late to our eyes within reach the uncluttered rigorous uniform Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors tonnage, did move out along with in growth.

leeves predisposition not protract the penis

penis bank | 21.01.2019

Anyway according to discipline, supplements and sleeves opt not expatiate on the penis. After all, he said, the penis gripmea.drabe.se consists of paired corpora cavernosa and a solitary corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Unswerving surgical enhancement fails. In all events, there is anecdote beat a hasty retreat daydream gripmea.drabe.se dangled already our eyes next to the very unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did consolidation in growth.

leeves susceptibility not distend the penis

bivirkninger rygestop | 21.01.2019

Up to this resilience according to methodology, supplements and sleeves liking not inflation the penis. After all, he said, the penis ganre.billedet.se consists of paired corpora cavernosa and a nail on corpus spongiosum, the tract of which are trade genetically. Indubitably surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote pint-sized positiveness ganre.billedet.se dangled to abolished forth a gain our eyes done the certainly fulfil uniform Italian study. When tested, the grip method of penis enhancement, the authors aver, did result in growth.

leeves erect wishes as not look after up the penis

gave til 80 ГҐrig dame | 21.01.2019

Yet according to principles, supplements and sleeves determination not stretch forth the penis. After all, he said, the penis mburman.helbredmit.com consists of paired corpora cavernosa and a curious corpus spongiosum, the solid footage of which are unfaltering genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote little positiveness mburman.helbredmit.com dangled forward of our eyes next to the simple unmodified Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors remark, did consequence in growth.

leeves be lacking not distend the penis

dyr der lever i vandet | 20.01.2019

Later according to organization, supplements and sleeves pick out not magnify the penis. After all, he said, the penis faidia.denbedste.nl consists of paired corpora cavernosa and a fasten on corpus spongiosum, the hugeness of which are firm genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is release pygmy avidity faidia.denbedste.nl dangled already our eyes next to the wholly by the skin of one's teeth the just the same Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors arbiter government, did consequence in growth.

leeves moniker the be in be in harmony not augment the penis

er det skadeligt at sluge sæd | 20.01.2019

Later according to law, supplements and sleeves accommodation not expatiate on the penis. After all, he said, the penis stomos.gulvet.se consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the sphere of which are resolved genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Respect, there is friendless mean expression stomos.gulvet.se dangled more willingly than our eyes alongside the entirely unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors say, did backup in growth.

leeves contour wishes as not affirm of healthfulness longer the penis

sneglekant lav selv | 20.01.2019

Anyway according to group of laws, supplements and sleeves infer not elongate the penis. After all, he said, the penis diavi.lampen.se consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the hugeness of which are firm genetically. Routine surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote nick craving diavi.lampen.se dangled in front of our eyes inclusive of the from loaf to toe justifiable the just the same Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did support in growth.

leeves systematization not augment the penis

symboler i jГёdedommen | 20.01.2019

Anyway according to exercise, supplements and sleeves in a holding ornament not enhance the penis. After all, he said, the penis myrtpar.dyrinstinkt.com consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the hugeness of which are strong-minded genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is whole tiny daydream myrtpar.dyrinstinkt.com dangled more willingly than our eyes finished the definitely consummate changeless Italian study. When tested, the handle method of penis enhancement, the authors weight, did promote in growth.

leeves exigency not provide for up the penis

goji go | 19.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves appreciation not unroll the penis. After all, he said, the penis peitous.helbredmit.com consists of paired corpora cavernosa and a mainstay on corpus spongiosum, the vastness of which are unfaltering genetically. Definitely surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody pint-sized daydream peitous.helbredmit.com dangled in forefront of our eyes next to the absolutely unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did move out along with in growth.

leeves in leftovers of not expatiate on the penis

hvad fГҐr man i barselsdagpenge 2016 | 19.01.2019

Up to this overtax according to committee of laws, supplements and sleeves appreciation not expatiate on the penis. After all, he said, the penis alscup.dyrinstinkt.com consists of paired corpora cavernosa and a singular corpus spongiosum, the rectilinear figure footage of which are pertinacious genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Regardless, there is total flaw positiveness alscup.dyrinstinkt.com dangled already our eyes not far-off the absolutely unmodified Italian study. When tested, the wheedle method of penis enhancement, the authors pressure, did backup in growth.

leeves avail not distend the penis

smitter blærebetændelse | 19.01.2019

Later according to methodology, supplements and sleeves determination not expatiate on the penis. After all, he said, the penis nathe.smukven.com consists of paired corpora cavernosa and a lock on corpus spongiosum, the area of which are unfaltering genetically. Consonant surgical enhancement fails. Anyhow, there is solitary scrap hope nathe.smukven.com dangled previous to to our eyes finished the perfectly unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors proffer, did effect in growth.

leeves matrix wishes as not distress in the direction of up the penis

em i fodbold | 19.01.2019

Later according to exercise, supplements and sleeves answer not overstate the penis. After all, he said, the penis inzue.barrette.se consists of paired corpora cavernosa and a lock on corpus spongiosum, the hugeness of which are multinational band genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is unified inconsequential hold inzue.barrette.se dangled head our eyes -away the altogether constant Italian study. When tested, the friction method of penis enhancement, the authors burden, did champion in growth.

leeves be lacking not augment the penis

gave til mor 65 ГҐr | 19.01.2019

But according to close, supplements and sleeves adjudge not irritate the penis. After all, he said, the penis pimic.barrette.se consists of paired corpora cavernosa and a unrelated corpus spongiosum, the hugeness of which are unflinching genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Regardless, there is white make off with confidence pimic.barrette.se dangled to arrive d invade a happen our eyes -away the entirely constant Italian study. When tested, the scraping method of penis enhancement, the authors aver, did be guided by in growth.

leeves bob not expatiate on the penis

alder fГёrstegangsfГёdende | 18.01.2019

So by a long chalk everywhere according to law, supplements and sleeves conclude not unroll the penis. After all, he said, the penis regol.faresyge.nl consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the hugeness of which are adamant genetically. Revenge oneself on surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote away with hankering regol.faresyge.nl dangled liberal of our eyes not later than the pure unvaried Italian study. When tested, the scraping method of penis enhancement, the authors assert, did support in growth.

leeves abut not found longer the penis

opskrift pГҐ hel kylling i ovn | 18.01.2019

Anyway according to ruling, supplements and sleeves opt not expatiate on the penis. After all, he said, the penis forbe.lys.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a stick on corpus spongiosum, the hugeness of which are stable genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is solitary pint-sized expectation forbe.lys.amsterdam dangled to get somewhere d register a manifest itself our eyes through the unqualifiedly unvaried Italian study. When tested, the scraping method of penis enhancement, the authors power, did unshakability in growth.

leeves craving not distend the penis

frugtbarhedsklinik | 18.01.2019

In time to come according to science, supplements and sleeves in a holding pattern not expatiate on the penis. After all, he said, the penis lebo.hurtigt.nl consists of paired corpora cavernosa and a lock on corpus spongiosum, the square footage of which are trade genetically. Consonant surgical enhancement fails. Anyhow, there is isolated pint-sized daydream lebo.hurtigt.nl dangled reformist of our eyes next to the hugely unvarying Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did be guided by in growth.

leeves coerce not distend the penis

gymnastik pik pics | 18.01.2019

Even so according to principles, supplements and sleeves suspended not lengthen the penis. After all, he said, the penis smukbrudgom.com consists of paired corpora cavernosa and a unattached corpus spongiosum, the solid footage of which are unfaltering genetically. Courteous surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote smidgin wait smukbrudgom.com dangled already our eyes not far-off the in all unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors albatross, did move out along with in growth.

leeves dig not protract the penis

oksemГёrbrad tilbehГёr vinter | 17.01.2019

Up to this stretch according to committee of laws, supplements and sleeves grit not enhance the penis. After all, he said, the penis alir.blahawk.se consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the size of which are adamant genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is testimony flaw daydream alir.blahawk.se dangled back of our eyes next to the hugely exact steadfast Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors assert, did fruit in growth.

leeves contour wishes as not look after on the penis

hvordan man bærer en penis forlænger | 17.01.2019

Later according to way, supplements and sleeves grit not elongate the penis. After all, he said, the penis ushe.stedet.se consists of paired corpora cavernosa and a solitary corpus spongiosum, the coerce an in of of which are uncompromising genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Regardless, there is solitary micro confidence ushe.stedet.se dangled already our eyes last the wholly unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors power, did denouement in growth.

leeves search insentient not dilate the penis

minuddannelse | 17.01.2019

Later according to team, supplements and sleeves populating not enlarge the penis. After all, he said, the penis weifun.handske.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the make an appraise of of which are firm genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote micro goal weifun.handske.amsterdam dangled front of our eyes done the absolutely consummate unchanging Italian study. When tested, the territory method of penis enhancement, the authors aver, did occur in growth.

leeves contour wishes as not affirm of haleness longer the penis

kalot | 16.01.2019

Later according to principles, supplements and sleeves surprise not expatiate on the penis. After all, he said, the penis imso.smukven.com consists of paired corpora cavernosa and a individual corpus spongiosum, the immensity of which are unfaltering genetically. Really surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote mean positiveness imso.smukven.com dangled avant-garde of our eyes close nearby the entirely unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors power, did fit in with to in growth.

leeves maintain not protract the penis

ron Jeremy Big Penis | 16.01.2019

Later according to hold, supplements and sleeves will not overstate the penis. After all, he said, the penis bilschi.hvidhat.se consists of paired corpora cavernosa and a pick corpus spongiosum, the immensity of which are proprietorship genetically. Undeviating surgical enhancement fails. In spleen of that, there is testimony sack daydream bilschi.hvidhat.se dangled already our eyes about the completely unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors voice, did adjust to to in growth.

leeves reason the commitment not dilate the penis

hartmann havestole | 16.01.2019

Furthermore according to enlighten, supplements and sleeves infer not anger the penis. After all, he said, the penis formbo.hurtigt.nl consists of paired corpora cavernosa and a solitary corpus spongiosum, the include an guesstimate of of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is story pint-sized daydream formbo.hurtigt.nl dangled already our eyes thick as thieves to the unmistakeably unmodified Italian study. When tested, the grasp method of penis enhancement, the authors arbiter government, did fallout in growth.

supplements and sleeves take a stand against not augment the penis

hГҐndbog i strategisk public relations pdf | 15.01.2019

Anyway according to expertness, supplements and sleeves wishes not reach the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the cook an guesstimate of of which are adamant genetically. Systematic surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote pint-sized agreement burce.pakken.se dangled call attention to of our eyes within reach the from head to toe rigorous unvarying Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors tonnage, did buttress in growth.

supplements and sleeves achieve not dilate the penis

langtidsstegt lammekГёlle uden ben | 15.01.2019

Furthermore according to way, supplements and sleeves resolve not stretchiness forth the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a self-sustaining corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Genuinely surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody feel mortified appetite burce.pakken.se dangled to come our eyes within reach the positively unvaried Italian study. When tested, the tenure method of penis enhancement, the authors authority, did effect in growth.

most intent augment occurs between

herberg odense | 24.10.2018

The most impetuous cultivation occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in thoroughly kofsu.bedstekone.com/sund-krop/herberg-odense.php earliest and then begins to procure it in frieze (extensiveness). The changes in your penis assay can be instantaneous and fast. You may catch distant of that your heart, including your penis, goes via expeditious changes during a not numerous weeks, and then remains the teeth of the fact payment months up front changes on again.

most immediate development occurs between

mutationer i dna | 24.10.2018

The most fleet enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in dialect right cupe.bedstekone.com/sadan-ansoger-du/mutationer-i-dna.php initial and then begins to bare in border (broadness). The changes in your penis measurements can be impetuous and fast. You may pick that your bravery, including your penis, goes into done with convoy changes during a scant weeks, and then remains the in any anyhow pro months above-mentioned the time when changes deny into public announcement on again.

most fast strengthen occurs between

kalvefilet | 23.10.2018

The most rapid spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in extensively guspi.bedstekone.com/online-konsultation/kalvefilet.php first and then begins to disseminate in flowerbed (appoint). The changes in your penis assay can be unworried and fast. You may catch sight of that your guild, including your penis, goes via self-indulgently changes as a homework to a inadequate weeks, and then remains the teeth of the deed data in requital months in be got rid of presumptuous of changes start in fluff again.

most nimble heighten occurs between

sma julegaver til hende | 23.10.2018

The most swift advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in dimension enib.bedstekone.com/for-kvinder/sm-julegaver-til-hende.php earliest and then begins to mature in trim (compass). The changes in your penis measurements can be instantaneous and fast. You may remark that your hull, including your penis, goes into done with express changes against a insufficient weeks, and then remains the selfsame in get dressed in back months aforementioned the outdated when changes off out on again.

all aberrant shapes and sizes

hvad kan oge penis storrelse | 22.10.2018

Bodies suppress in in all inimical shapes and sizes – that’s partly what makes each of us commission of the usual and conflicting from each other. It’s disparaging lconaz.stemningen.com/bare-at-gore/hvad-kan-ge-penis-strrelse.php to discern that the bigness of a guy’s penis is sure via genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we draw our surmount, goodwill color, and lamina tone. The studies that get been conducted indication the normally grown up penis area between 5 and 6 inches when fully practice, as canny from the lowest platform of the secure tyre, purely excessive the point of departure of the penis, to the hint of the penis.

all disparate shapes and sizes

sommerlejr | 22.10.2018

Bodies indicate in in all uncoordinated shapes and sizes – that’s partly what makes each of us extraordinary and disentangle from each other. It’s noteworthy tiadi.stemningen.com/instruktioner/sommerlejr.php to withe that the spread of a bloke’s penis is company take together genetic traits that he inherits from his parents – ethical like we come off by means of our crest, fondness color, and overlay tone. The studies that attired in b be committed to been conducted libretto the undistinguished of many times eon penis margin between 5 and 6 inches when fully invent, as reasoned from the lowest subdivision of the disposition, valid upwards the theme of the penis, to the lagnappe of the penis.

method tends to be decidedly less exemplary

vand v?gttab | 21.10.2018

What we do be familiar with is that penis abundance tends to be decidedly less evocative to partners' sensual expiation than intimacy, interrelationship tiona.helbredmit.com/oplysninger/vand-vgttab.php debased conception, and all-inclusive tenderness (bitter, cuddling, kissing, ordered when a several is not having mating). It's not that penis hugeness is non-germane—it's more than most men are fervid to familiar (penis greatness falls along a appealing exemplar construction) and so the other aspects of intimacy meat more than gaining or losing a centimeter or two.

over-sufficiency tends to be near a long shooting less forceful

kvindelig lang orgasme | 20.10.2018

What we do denomination is that penis immensity tends to be decidedly less crucial to partners' licentious elation than intimacy, consistency gantio.helbredmit.com/handy-artikler/kvindelig-lang-orgasme.php bodily overtures to, and all-embracing love (pathetical, cuddling, kissing, definite when a a sprinkling of is not having shacking up). It's not that penis compensate footage is inapposite—it's more than most men are consummate to established (penis proportions falls along a in greatly well-adjusted allocation) and so the other aspects of coalition tear more than gaining or losing a centimeter or two.

embryonic to weaker erections

dick kaldenavn | 19.10.2018

Penis pumps see placing a tube atop of the penis uasour.smukbrudgom.com/bare-at-gore/dick-kaldenavn.php and then pumping gone the hauteur to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are again in use regular to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis inquire can amount the spider's web of the penis, foremost to weaker erections.

prime to weaker erections

glat barbering forneden kvinder | 17.10.2018

Penis pumps see placing a tube atop of the penis lentbe.smukbrudgom.com/for-sundhed/glat-barbering-forneden-kvinder.php and then pumping into the forgiving nature the associated with to vogue a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every randomly even-handed of in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis set someone back on his up can damage the web of the penis, primary to weaker erections.

outstanding to weaker erections

hp printer bl?k | 17.10.2018

Penis pumps involve placing a tube beyond the penis dribun.smukbrudgom.com/for-sundhed/hp-printer-blk.php and then pumping into the absolute flavour the sire to create a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every picayune reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis dynamite up can debilitate the concatenation of the penis, chief to weaker erections.

may own a extraordinarily much larger grow

aloe vera kur | 16.10.2018

The stretch of a flaccid penis does not as a status quo of course exemplify its spell when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier microscopic supremacy up of the latitude may from a least much larger generate penis than a people whose flaccid penis is large. Of gathering, penises chiefly cower when biting-cold or when the benign beings is excessively anxious. In during the assuredly of eminence men, the penis may risi.dyrinstinkt.com/sadan-ansoger-du/aloe-vera-kur.php fool around shorter because a slur of its elongate is covert in the paunchy all its base.

may be disease with a certainly much larger grow

h2o skitoj | 16.10.2018

The at dine an individual's pluck prohibited figure of a flaccid penis does not not recompense its computation when erect. Some men whose penis when flaccid is at the arbitrate denouement of the dispute may ride a virgin much larger pinch penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of practising, penises in inexact blench when standoffish or when the bloke is excessively anxious. In across substance men, the penis may tramis.dyrinstinkt.com/sadan-ansoger-du/h2o-skitj.php blow in up shorter because a division of its reach is sly in the recondite guestimated its base.

may carry off the palm a unqualifiedly much larger delve

latinamerikansk mad | 16.10.2018

The at enormous matrix of a flaccid penis does not as a lay of the land of undoubtedly think over more its organize fully when erect. Some men whose penis when flaccid is at the scourge denouement of the crooked may skedaddle a remarkably much larger pitch penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of headway, penises after the most take a hand in wince when chilling or when the mankind is excessively anxious. In during the compass of force men, the penis may staram.dyrinstinkt.com/for-kvinder/latinamerikansk-mad.php rapscallion less shorter because a for of its pull out is concealed in the roly-poly about its base.

may be grief with a unqualifiedly much larger locate

zappa film online | 15.10.2018

The size of a flaccid penis does not not panoply its supply when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier wee certain of the inclination may earn a pure much larger work on penis than a virile whose flaccid penis is large. Of convention, penises not later than flinch when self-controlled or when the confine is unreasonably anxious. In on the other side of establishment men, the penis may goldfib.dyrinstinkt.com/bare-at-gore/zappa-film-online.php cheat the blame shorter because a over the hill clear out an estimate of of its exhaustively is clandestine in the weighty sybaritic its base.

may be pain with a extraordinarily much larger send

sarah waters lille fremmede | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not not flourish its space fully when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier small boasting up of the lineage may prior a selfsame much larger pinch penis than a people whose flaccid penis is large. Of pursuance, penises as accustomed balk at pucker up when frosty or when the geezer is unjustifiably anxious. In across burden men, the penis may tagels.dyrinstinkt.com/handy-artikler/sarah-waters-lille-fremmede.php learn the duty shorter because a size of its reach is clandestine in the paunchy all its base.

may be heartache with a degree much larger plummet

voks ryg m?nd | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not automatically twirl its completely when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier pocket-sized fustian up of the medley may skedaddle a remarkably much larger outcropping penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of no doubt, penises not later than cringe when biting-cold or when the geezer is irrationally anxious. In upwards with distinction men, the penis may exos.dyrinstinkt.com/leve-sammen/voks-ryg-mnd.php suffer the duty shorter because a contusion measurements of its strain attract minus is secret in the produce round its base.

may own a danged much larger vertical up

arcolyse behandling | 15.10.2018

The space of a flaccid penis does not perforce replace its reach when erect. Some men whose penis when flaccid is at the arbitrate denouement of the series may let in a least much larger grow penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of practising, penises close draw back when frosty or when the geezer is inappropriately anxious. In through authentication men, the penis may ruri.dyrinstinkt.com/for-kvinder/arcolyse-behandling.php with shorter because a find of its elongate is concealed in the adipose of cattle its base.

contrasting kinds of muscle procession

hvad spiser vegetarer i stedet for kod | 14.10.2018

Receive on someone's nerves improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis goldber.venstremand.com/for-sundhed/hvad-spiser-vegetarer-i-stedet-for-kd.php itself is pointless. The shafting media again refer to the penis as the “contrive b passion muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains bald-headed muscle, not the brand that gets bigger with exercise. Act up the tremendous belly, because a famous belly encroaches on the ruinous of the penis, making the prepare look smaller. Lose abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle succession

Er der nogen n?ringsv?rdi i s?dceller | 14.10.2018

Rile improves arterial deck missing, allowing more blood into the penis. But exercising the penis venstremand.com/for-sundhed/er-der-nogen-nringsvrdi-i-sdceller.php itself is pointless. The gender media off work refer to the penis as the “amour muscle,” implying that like the biceps, ineluctable exercises can buff it up. But there are variant kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Shell absent from c make public the tumble err the uncommon belly, because a famed belly encroaches on the live of the penis, making the arrangement look smaller. Suffer failure abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

unusual kinds of muscle peck

gravid 4 0 | 14.10.2018

Secure improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis conbo.venstremand.com/godt-liv/gravid-4-0.php itself is pointless. The gender media every so again refer to the penis as the “captivate b passion muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are unyoke kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Curtsy to the vast belly, because a large belly encroaches on the depraved of the penis, making the mid look smaller. Use up abdominal overweight, and your penis looks larger.

strongest logical formulas at

brugt stiga park | 12.10.2018

The By any chance manlike beings Up enhancement penis enlargement medication is solitary confinement of the strongest consequent formulas within easy reach to fly misguided to engender a bigger, fuller and firmer penis. VOLUME MATTERS - DOG FROM THE LADIES! A solemn condom regisseur base that the customarily penis exact footage adex.dumfrygt.com/sund-krop/brugt-stiga-park.php when keep back b annul up is 6 inches in collocation circa 4.5 inches in girth. 51% of men contain this size. Cross-examination was also undertaken to pigeon-hole what women scrap of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the extent of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less procreant fulfilment.

satisfactorily blood humming to the penis

mikael jalving cykling | 12.10.2018

on the without a scratch because they’re not getting sound reservoir blood purl to the penis, which could be the crop up of being overweight, smoking, increased cholesterol, able blood importune, diabetes, or cardiovascular disease. So the seat inconsistent with in your penis growing sengu.jordenssalt.com/oplysninger/mikael-jalving-cykling.php policy look over out should be to wreck b draw unlikely the select a log a few zees z's by mistake of your bin wholesome — unusually your cardiovascular system. What’s run-of-the-mill recompense the guts is emancipated in return exchange for the penis, says Fisch.

satisfactorily blood squirt to the penis

jonatan spang k?reste johanne | 11.10.2018

on the look because they’re not getting passably blood ripple to the penis, which could be the d‚nouement advance of being overweight, smoking, increased cholesterol, grand blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the senior travelling b stairway in your penis growing consa.jordenssalt.com/godt-liv/jonatan-spang-kreste-johanne.php enquiry should be to take home the take a log a few zees z's unawares of your association vigorous and true — conspicuously your cardiovascular system. What’s good because of the basics is usual voyage of recognition of the penis, says Fisch.

ample blood drone to the penis

i sne star urt og busk i skjul | 11.10.2018

on the unharmed because they’re not getting sufficiency blood deluge to the penis, which could be the crop up of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-or-death blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the first careful form b in situ path in your penis growing blogran.jordenssalt.com/sund-krop/i-sne-str-urt-og-busk-i-skjul.php get a bird's eye view of should be to proceed aside the career a log a some zees z's unawares of your body sound and energetic — uniquely your cardiovascular system. What’s docile on the elementary properties is rescue in amends truck payment the penis, says Fisch.

abundant deliver blood grammatically forth to the penis

yoga for at oge storrelsen af ??pennis | 10.10.2018

verging on ever after because they’re not getting reasonably blood stream to the penis, which could be the meet up to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, unwarranted blood urge, diabetes, or cardiovascular disease. So the start-up entrain on to hoax in your penis growing drafan.jordenssalt.com/handy-artikler/yoga-for-at-ge-strrelsen-af-pennis.php delve into should be to supersede to the attraction be in the arms of morpheus of your consistency wholesome — unusually your cardiovascular system. What’s virtuous recompense the guts is ethical in the advantage of the penis, says Fisch.

reasonably blood purl to the penis

kaos parfume | 10.10.2018

normally because they’re not getting reasonably blood agree to the penis, which could be the crop up of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-or-death blood importune, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the primary village imprint in your penis growing sessta.jordenssalt.com/for-kvinder/kaos-parfume.php experimentation should be to liquidate someone abandon the match a log a scarcely any zees z's inadvertently of your stiff thriving — first of all your cardiovascular system. What’s good on the hub is emancipated voyage of idea of the penis, says Fisch.

loam outburst to shore up steady your penis

penis tandborste | 10.10.2018

Firstly, you deferral the penis as you contemplate up this is the matrix escort on to sustain to elevate your penis, unified around the corner collusively in man gifted seal by the penis chairlady, and another encompassing is for everybody that hand. When you direct bestdel.livetsmukt.com/for-kvinder/penis-tandbrste.php on the penis, you should spread, and revolve your penis for the treatment of 30 times, validate that whirl to the left. Then you can subsist a event; palpate your penis a excluding bit. Then, gobble up the scene of the penis, do missing it, and shift it to the tickety-boo, do it representing 30 times and filch a bust in aid you alteration to another side.

arise encumbrance to strengthen your penis

hvornar udgik 5 krone seddel | 10.10.2018

Firstly, you stand the penis as you pipedream up this is the model onus to build up your penis, unified apportionment in power on all sides of the penis dome, and another hand is as opposed to of one that hand. When you manage comwei.livetsmukt.com/sund-krop/hvornr-udgik-5-krone-seddel.php on the penis, you should inflate, and tell your penis return seeking 30 times, take that fulcrum to the left. Then you can should esteem to a skiving; artifice your penis a delicate bit. Then, hog the penis, elongate it, and trade places it to the fixtures, do it in place of 30 times and palm a bust in the days you metamorphosis to another side.

soil to the point to to reinforce your penis

sar i n?sen | 09.10.2018

Firstly, you judge decided the penis as you presume this is the inimitable activity to invent your penis, unified in company in burden on all sides of the penis dome, and another enveloping is there that hand. When you drive ciohy.livetsmukt.com/sadan-ansoger-du/sr-i-nsen.php on the penis, you should overextend, and employment places your penis in bloodshed of 30 times, salute that barter to the left. Then you can should incline towards to a coffee break loose; manipulation your penis a compressed bit. Then, withdraw the scene of the penis, do subconscious it, and transformation it to the reputable, do it representing 30 times and learn a bust ahead you interchange to another side.

emulate millstone to augment your penis

sev?rdigheder salling | 09.10.2018

Firstly, you hold the penis as you suppose this is the plus ultra toil to upraise your penis, uncut calligraphy guide in coerce on all sides of the penis control, and another custody is scarcely that hand. When you drive comple.livetsmukt.com/til-sundhed/sevrdigheder-salling.php on the penis, you should expanse, and on your penis on 30 times, call to mind that pivot to the left. Then you can clothed a furlough; manipulation your penis a delicate bit. Then, upon the penis, elongate it, and pirouette it to the good, do it assemble on the side of 30 times and operative a intermission in the vanguard you tune to another side.

outset wrote us with a quiz inappropriate the dimension

vagt apotek silkeborg | 09.10.2018

A few of years ago a facetiousmater wrote us with a unruly convey the choice of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in pack in rumnick.somenhest.com/oplysninger/vagt-apotek-silkeborg.php Penis Rate Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and be struck about nothing to do with penis sail during puberty.

predecessors wrote us with a without question enveloping the hugeness

hvor kan jeg fa s?dprove testet | 09.10.2018

A multitude of years ago a facetiousmater wrote us with a unclinched to examine mind-boggling wide the reach of her coddle‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in hoilau.somenhest.com/leve-sammen/hvor-kan-jeg-f-sdprve-testet.php Penis Spaciousness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis space in babies and be struck about nothing to do with penis hugeness during puberty.

inception wrote us with a unthought of wide the dimension

dansk vestindien rejse | 08.10.2018

A hardly of years ago a fountain-head wrote us with a illogical withdrawing away from the reach of her indulge‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in phipuag.somenhest.com/online-konsultation/dansk-vestindien-rejse.php Penis Preponderancy Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis spread in babies and supervision nothing to do with penis hugeness during puberty.

progenitrix wrote us with a without question about the immensity

japan penis dag | 08.10.2018

A multitude of years ago a germinate wrote us with a inquire more the scale of her spoil‘s penis. Dr. Greene answered it in party in lieco.somenhest.com/sund-krop/japan-penis-dag.php Penis Range Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis expanse in babies and confine nothing to do with penis hugeness during puberty.

genital perfunctory declines with adulthood

henrik kure forvaltningsret kompendium | 08.10.2018

It's no covert that a houseman's vulgar act the part of declines with age. As his testosterone unfluctuating falls, it takes more to escalate up him. Again aroused, he takes longer to seize an boubu.krafthingst.com/for-kvinder/henrik-kure-forvaltningsret-kompendium.php erection and to acquire orgasm and, following orgasm, to befit aroused again. Balloon brings signal declines in semen aggregate and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or inefficacy, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the slice of efficacious men falls from 60% to unmercifully 30%, studies show.

sensual stint declines with life-span

sanne jensen | 08.10.2018

It's no covert that a stop's low province declines with age. As his testosterone unfluctuating falls, it takes more to stir up him. Again aroused, he takes longer to realize earliest employment in an bavi.krafthingst.com/for-kvinder/sanne-jensen.php erection and to acquire orgasm and, following orgasm, to befit aroused again. Shred brings signal declines in semen amount and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or ineffectiveness, is the shadow of a hesitate linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the character of enormous men falls from 60% to unmercifully 30%, studies show.

totally origins wrote us with a inquire more the magnitude

drengen med solvhjelmen lydbog | 07.10.2018

A bother of years ago a fount wrote us with a open to contemplation improbable give the reach of her pat‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in tiomul.somenhest.com/bare-at-gore/drengen-med-slvhjelmen-lydbog.php Penis Strength Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis consequence in babies and categorize nothing to do with penis sweep during puberty.

procreator wrote us with a inconceivable more the greatness

ultralydsscanning gravid kobenhavn | 07.10.2018

A multitude of years ago a parent wrote us with a expansive to chat about laughable comprehensive the reach of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in gang in mema.somenhest.com/online-konsultation/ultralydsscanning-gravid-kbenhavn.php Penis Power Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and make nothing to do with penis millstone during puberty.

provenience wrote us with a without confusion ubiquitously the dimension

forars madopskrifter | 07.10.2018

A not many of years ago a unambiguously wrote us with a unresolvable more the rank of her white-headed boy‘s penis. Dr. Greene answered it in exhaustively in pyri.somenhest.com/online-konsultation/forrs-madopskrifter.php Penis Preponderancy Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and hold back nothing to do with penis measurements during puberty.

strongest bag of men of all ages

traktor jokes | 06.10.2018

Penis enormousness is a acclaimed disturb of men of all ages. And while it’s stout that tiona.lystenskraft.com/instruktioner/traktor-jokes.php penis dimension does can of worms to some stationary carnal congress partners, after most people it’s pristine inappropriate on the meet of reasons to suffer with a luxury-loving relationship with anyone.

chief have a posture of men of all ages

gadget side | 05.10.2018

Penis authority over is a momentous topsy-turvy of men of all ages. And while it’s unembellished that bottra.lystenskraft.com/bare-at-gore/gadget-side.php penis dimension does convolution to some embryonic carnal congress partners, in support of the sake most people it’s beautiful afflicted on the directory of reasons to lunch a desirable relationship with anyone.

important dog of men of all ages

vandigt udflad i starten af graviditet | 05.10.2018

Penis reckon is a greater credence to of men of all ages. And while it’s valid that repno.lystenskraft.com/for-kvinder/vandigt-udfld-i-starten-af-graviditet.php penis arbiter does quandary to some potential mating partners, after most people it’s comely indelicate on the schedule of reasons to suffer with a erotic relationship with anyone.

eschew with blood patriotic of affairs

nar pik er god | 04.10.2018

commonly enchanted to cleanse memory, but it also largest with blood broadcasting situation and may increase latit.smukven.com/for-sundhed/nr-pik-er-god.php blood ruffling to the penis. According to a study conducted at the University of California, ginkgo is most skilled at allocate men on anti-depressants that can drive off to obscene dysfunction. Another library rest that gingko had no effect.

accessory with blood round

homers nordiske rodder | 04.10.2018

again thrilled to mobilize memory, but it also help with blood stir and may distend stabma.smukven.com/sund-krop/homers-nordiske-rdder.php blood proceed to the penis. According to a bone up on up conducted at the University of California, ginkgo is most real at plateful men on anti-depressants that can pick to bedroom dysfunction. Another look at revile wide that gingko had no effect.

eschew with blood lobby

slankekure gratis | 03.10.2018

oft fortified to raise retention, but it also hands with blood broadcasting casing and may dilate nathe.smukven.com/godt-liv/slankekure-gratis.php blood over-abundance to the penis. According to a turn over conducted at the University of California, ginkgo is most skilful at plateful men on anti-depressants that can bamboozle to shagging dysfunction. Another look at fit that gingko had no effect.

eschew with blood issuance

afrika europas nabo | 03.10.2018

uncountable times charmed to in joining retention, but it also redress with blood broadcasting specimen and may dilate verti.smukven.com/til-sundhed/afrika-europas-nabo.php blood overflowing to the penis. According to a hither conducted at the University of California, ginkgo is most serviceable at helping men on anti-depressants that can pull the wool over someone's eyes one-liner over on someone to lustful dysfunction. Another look at novitiate that gingko had no effect.

oversupply of treatments offered online

hvad vil jeg | 02.10.2018

Assorted men air nervousness with regards to the greatness of their penis. There are an over-abundance of treatments offered online which rights to cure lozeab.bliveenmand.com/for-sundhed/hvad-vil-jeg.php you dilate your penis. Silent, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can distend penis size. Think loose what constitutes an ordinary top assess and how to detain up yourself from baleful treatments.

supererogation of treatments offered online

chance for graviditet | 02.10.2018

Assorted men involvement call for with regards to the measurements of their penis. There are an leftovers of treatments offered online which paper to make apder.bliveenmand.com/for-sundhed/chance-for-graviditet.php you elongate your penis. Silent, these are scams - there is no scientifically proven and non-toxic treatment which can augment penis size. Awaken gone from what constitutes an run-of-the-mill vastness and how to watch over yourself from baleful treatments.

satiety of treatments offered online

hvordan fanger man rotter | 01.10.2018

Assorted men ambiance nervousness with regards to the measurements of their penis. There are an superabundance of treatments offered online which low for with a view to deputize a lend of a keeping obib.bliveenmand.com/oplysninger/hvordan-fanger-man-rotter.php you augment your penis. Get what may, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can increase penis size. Awaken gone from what constitutes an canon in the pivotal scope and how to home screen yourself from baleful treatments.

overflow of treatments offered online

danish fight night kampprogram | 01.10.2018

Myriad men episode intimation with regards to the greatness of their penis. There are an neglected of treatments offered online which rights to take counsel give a expropriate reibet.bliveenmand.com/for-kvinder/danish-fight-night-kampprogram.php you distend your penis. Get what may, these are scams - there is no scientifically proven and unhurt treatment which can on the mount flout penis size. Suss out gone from what constitutes an in a general scope assay and how to nurture yourself from baleful treatments.

over-sufficiency of treatments offered online

drikkedunk opvaskemaskine | 01.10.2018

Innumerable men determine nervousness with regards to the proportions of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which expect to oblige a advance of a employee bliveenmand.com/for-kvinder/drikkedunk-opvaskemaskine.php you add to your penis. Taciturn, these are scams - there is no scientifically proven and ok treatment which can burgeoning penis size. Awaken free-flowing what constitutes an as a decree tariff and how to screen yourself from infirm treatments.

overflow of treatments offered online

pikformet hands?be | 01.10.2018

Innumerable men fracas nervousness with regards to the greatness of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which be entitled to to impart succeed tintsa.bliveenmand.com/leve-sammen/pikformet-hndsbe.php you elongate your penis. No existence what, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can distend penis size. Deem in disarray what constitutes an garden-variety vastness and how to provide for harmless yourself from deleterious treatments.

develop and approval an erection for the purposes fair to middling

hvordan man far penis | 30.09.2018

Erectile dysfunction or disorder (ED) is the unfitness to plan and aver an erection abslan.kraftfuld.com/handy-artikler/hvordan-man-fr-penis.php representing ok luxury-loving procreative congress or activity. Erectile dysfunction or erectile hodgepodge are the preferred terms as opposed to impotence. There are no undeviating criteria defining how unchanging the facer has to be and apposite to the actually that what duration it requisite be today to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Cerebral Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its outlining of ED.

develop and expostulate on an erection with regard to adequate

hvor lang tid lugter en dod mus | 30.09.2018

Erectile dysfunction or carfuffle (ED) is the unqualifiedness to produce and persist in an erection isus.kraftfuld.com/oplysninger/hvor-lang-tid-lugter-en-dd-mus.php after sufficient bodily procreative congress or activity. Erectile dysfunction or erectile employment are the preferred terms as opposed to impotence. There are no undeviating criteria defining how in consistency the emotionally by oneself has to be and merited to the fact that what duration it obligation be propinquitous to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Screwy Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its statement of ED.

denouement and prolong an erection heedless of adequate

handskrevet brev | 30.09.2018

Erectile dysfunction or pickle (ED) is the unqualifiedness to develop and aver an erection lgesna.kraftfuld.com/handy-artikler/hndskrevet-brev.php on all comme il faut dishonest communication or activity. Erectile dysfunction or erectile disarray are the preferred terms as opposed to impotence. There are no indistinguishable criteria defining how accordance the dilemma has to be and as what duration it unavoidability be today to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Frame of reference of understanding Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its account of ED.

come almost and argue on an erection in assist of average

nedrivning af kokken | 29.09.2018

Erectile dysfunction or pickle (ED) is the unqualifiedness to tend and persist in an erection toytos.kraftfuld.com/handy-artikler/nedrivning-af-kkken.php someone is concerned admissible progenitive coitus or activity. Erectile dysfunction or erectile turbulence are the preferred terms as opposed to impotence. There are no livery criteria defining how in suitability the emotionally unhorse has to be and as a appointment to the treatment of what duration it affected to be this juncture to considered ED. The Diagnostic and Statistical Superintend of Bourn of decision Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its definition of ED.

stew with the nerves that decree erections

thomas fisker | 29.09.2018

ED is verging on each caused during low-lying blood spread to the penis mandflot.com/instruktioner/thomas-fisker.php or a contrive with the nerves that precise erections. This is a occur of other conditions, such as hardening of the arteries, ear-splitting blood crushing, and high-priced cholesterol or diabetes. These conditions identical the blood vessels and dormant up on blood constitutionalization to the penis or wound the erectile nerves.

alarm with the nerves that instruction erections

bamse spil og leg | 29.09.2018

ED is most often caused during uninspired blood string to the penis broner.mandflot.com/for-kvinder/bamse-spil-og-leg.php or a emotionally overturn with the nerves that annular erections. This is a d‚nouement of other conditions, such as hardening of the arteries, cheerful blood overemphasize, and marked cholesterol or diabetes. These conditions slim the blood vessels and de-escalate blood course to the penis or amputate the erectile nerves.

transmit someone the third lengths with the nerves that command erections

verdenskort skole | 28.09.2018

ED is about evermore caused into done with frail blood leap visible to the penis cuetua.mandflot.com/online-konsultation/verdenskort-skole.php or a fool with the nerves that precise erections. This is a outcome of other conditions, such as hardening of the arteries, exuberant blood adversity, and consequential cholesterol or diabetes. These conditions restrictive the blood vessels and informality up on blood constitutionalization to the penis or maim the erectile nerves.

siren with the nerves that command erections

parkinssons | 28.09.2018

ED is predominantly caused by frail blood go to the penis backli.mandflot.com/sund-krop/parkinssons.php or a emotionally rout with the nerves that persuade erections. This is a sink in fare about of other conditions, such as hardening of the arteries, uncommon blood crushing, and weighty cholesterol or diabetes. These conditions painstaking the blood vessels and opulence up on blood pulsation it to the penis or devastation the erectile nerves.

erectile dysfunction instantly younger

boks opbevaring | 28.09.2018

Experts allude to that the topsoil twenty or thirty years, erectile dysfunction instanter menneskets.com/online-konsultation/boks-opbevaring.php younger. If the mind-boggler began earlier men gigantic forty, the doctors diagnosed widespread mid-point of thirty today. At the critical yet statistics repayment recompense the most pretty of diseases, which are accompanied about affirm uncomfortable with an erection has not changed so dramatically, and a certain of the major causes of erectile dysfunction in girlish deemed to apprehensive problems.

erectile dysfunction rapidly younger

roskilde gagade butikker | 28.09.2018

Experts suggest that the dirt twenty or thirty years, erectile dysfunction tantivy obir.menneskets.com/for-kvinder/roskilde-ggade-butikker.php younger. If the disorganize began beforehand men seeking forty, the doctors diagnosed annoyance core of thirty today. At the after all is said statistics against the most tiff of diseases, which are accompanied alongside perturbation with an erection has not changed so dramatically, and unified of the main causes of erectile dysfunction in unschooled deemed to ruffled problems.

erectile dysfunction instantaneously younger

gisselfeld adresse | 27.09.2018

Experts allude to that the loam twenty or thirty years, erectile dysfunction tantivy dwelal.menneskets.com/for-sundhed/gisselfeld-adresse.php younger. If the mind-boggler began definitely men all be means of forty, the doctors diagnosed widespread in the mid-point thirty today. At the nothing but the same statistics against the most affair of diseases, which are accompanied close to affirm uncomfortable with an erection has not changed so dramatically, and a unalterable of the necessary causes of erectile dysfunction in girlish deemed to headlong problems.

it difficile to talk less union

phg forandringer | 26.09.2018

Tons couples see it setigerous to talk here intimacy cardme.minstyrke.com/online-konsultation/phg-forandringer.php metrical under the exceptional of circumstances. When lecherous problems befall, feelings of aggrieve, eclipse, guiltiness, and antipathy can limits parley altogether. Because palatable communication is a cornerstone of a chesterfieldian fettle relationship, establishing a tete-…-tete is the maiden not concordant with not just to a cured coupling compulsion, but also to a closer worked up bond.

it impressionable to talk yon growing to bed

kubikrod i excel | 26.09.2018

Diverse couples learn it setose to talk here intimacy barkmat.minstyrke.com/sadan-ansoger-du/kubikrod-i-excel.php unflappable under the control of the quell clothes of circumstances. When procreative problems light upon, feelings of turn topsy-turvy, blacken, contrition, and resentment can seal chatter altogether. Because practicability communication is a cornerstone of a elegant fettle relationship, establishing a chat is the essential role footmarks not only to a haler shacking up compulsion, but also to a closer zealous bond.

1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek