„Pluralismus názorů“ jako projev poznávací a tvůrčí neschopnosti

„Pluralismus názorů“ jako projev poznávací a tvůrčí neschopnosti

27.4.2018

z knihy Základy sociologie

 

Společnost, ve které není dostatečně univerzální a více méně efektivní kultura poznání všeobecně rozšířena, a je jen výsadou určité menšiny, a tím spíše menšiny ovládající určitou esoterickou subkulturu, nemůže mít vládu nad svým osudem a je odsouzena stát se obětí okolností, které někdy formují i její nepřátelé. Jako příklad může posloužit zhroucení ruského impéria v roce 1917 i zhroucení SSSR v průběhu přestavby.

Ukážeme to na konkrétním příkladu. V časopisu Věda a život č. 4, 1988, byl zveřejněn článek Jak přistupovat k vědeckému rozboru historie sovětské společnosti od profesora filozofických věd A. P. Butenka1, který v uvedeném článku píše:

«Přestože se řídíme jednou metodologií, zkoumáme a jsou nám známa stejná fakta, přicházíme k různým závěrům. Proč?»

A o kus dál najdeme odpověď na tuto otázku. Podle jeho názoru:

«… je to vysvětlitelné tím, že při zkoumání historie vedle metodologie a faktů existuje navíc koncepce sjednocující hlavní etapy posuzované historické doby. Jenže právě tuto koncepci mají autoři, kteří se mezi sebou přou, rozdílnou, a proto jsou vždy úplně stejná fakta osvětlována v jiném smyslovém odstínu.»

V době existence světového socialistického systému pracoval doktor filozofických věd, profesor A. P. Butenko jako vedoucí oddělení obecných problémů světového socialismu Institutu ekonomiky světového socialistického systému při Akademii věd SSSR. Nejednalo se tedy o žádného řadového nižšího vědeckého pracovníka. Byl to představitel tehdejší vědecké „elity“.

Z toho, co píše v uvedených úryvcích, je možné pochopit, že při takové bídě v oblasti metodologie poznání příznačné pro vědeckou „elitu“, která radila politikům a připravovala a odůvodňovala politická rozhodnutí, se Sovětský svaz prostě zhroutit musel.

Jeho článek je jedním z mnoha příkladů toho, jak nositelé oficiální filozofie v SSSR, na základě svého kaleidoskopického chápání světa — v rozporu nejen se Životem, ale i se svými zakladateli a klasiky2, — trvali v podstatě na principiální nemožnosti poznat Svět: prý - všichni „mají rozdílné koncepce“. A odkud a jak vznikly vzájemně se vylučující koncepce, a jaká koncepce z množiny možných je pravdivá? Tak tuto otázku si autor článku nepokládá, čímž se v podstatě rozumí objektivní nevyhnutelnost různorodosti koncepcí a názorů z nich vyplývajících, které se navzájem vylučují.

Je proto nutné vyjasnit si otázku: V čem spočívá podstata metodologické kultury a čím se projevuje?

Metodologie poznání má sloužit k odhalování a rozpoznávání dílčích procesů (objektivních různorodostí) a jejich vzájemné vloženosti do nadřazených procesů. Metodologie — metodologie poznání a tvořivosti — se vztahuje se na procesy3 – události v souhrnu životních událostí. Dílčí fakta, která je nutné zkoumat, aby bylo možné řídit okolnosti, mohou být zároveň součástí několika vzájemně vložených procesů.

A. P. Butenko sice píše o „zkoumání faktů“, ale již neříká ani slovo o procesech-událostech, jejichž podstatu mají při výkladu koncepcí-modelů ta fakta ilustrovat. Pokud „zkoumáme“ fakta a ignorujeme procesy, které jsou jim nadřazené, tak programujeme vznik situací popisovaných příslovím „pro stromy nevidí les“. Ve výsledku může dojít k situaci, kdy do jedné koncepce zařadíme fakta vztahující se k různým objektivním procesům a získáme tak model-koncepci objektivně neexistujícího procesu. To samé se stane i v případě, kdy budou nějaká fakta z posuzování vyloučena za účelem uplatnění nějaké „ďábelské logiky“, aby na jejím základě mohl být vytvořen nějaký tunelářský scénář s cílem o něčem přesvědčit společnost. Stejný výsledek získáme, bude-li zkoumání té či oné problematiky zakázáno pod různými, zdánlivě ušlechtilými záminkami jako: „nezpochybnitelnost“, „politická korektnost“, dodržování zombifikujících norem té či oné korporativní etiky apod.

Koncepce určená plnit roli modelu reálného procesu nesjednocuje „časové etapy“, jak píše Butenko. Koncepce sjednocuje fakta v subjektivní interpretaci možná objektivně existujícího procesu; a etapy procesu střídajíce jedna druhou vytvářejí čas (historický nebo jinak řečeno – sociální, podmíněný sociálními procesy: viz kapitola 3.7 o trojjedinosti matérie-informace-míry) podmíněný samotným procesem jako etalonem času, který může být porovnáván s jinými etalony časů.

V případech, kdy není metodologie poznání Pravdy-Skutečnosti orientovaná na odhalování a rozeznávání procesů uvědoměle osvojena, vede přemíra dílčích faktů náležejících k dlouhodobým různorodým a mnohostranným, objektivním, vzájemně vloženým procesům k tomu, že množství metodologicky negramotných lidí přichází k („pluralismu“) množství NEDŮVĚRYHODNÝCH, vzájemně neslučitelných názorů na jeden a ten samý objektivní proces.

A to je právě to, co A. P. Butenko charakterizoval slovy rozdílné koncepce autorů, kteří se mezi sebou neshodnou.

V letech přestavby to bylo vyzdviženo na úroveň ideálu života společnosti a nazváno „pluralismem názorů“ bez ohledu na to, které z názorů jsou lživé (a o to více – lživé na základě zlého úmyslu), a které jsou pravdivé; a v čem konkrétně jsou mnohostranné názory pravdivé nebo lživé4. Navíc projevy veřejného zájmu k otázce, jaké konkrétně názory a teorie jsou pravdivé a jaké lživé (a tím spíše ze zlého úmyslu lživé), a veškeré pokusy rozpoutat o této problematice ve společnosti veřejné diskuse gorbačovský režim metodicky a cílevědomě likvidoval. Přitom režim stejně metodicky kultivoval „pluralismus názorů“, který nemá nic společného s právem jedince mít svůj vlastní názor a být přesvědčen o jeho správnosti.

„Pluralismus názorů“ je v davu negramotném z hlediska metodologie poznání a bez vůdce-předáka nevyhnutelný jev, je-li dav na nějakou dobu ponechán sám sobě. Právě z tohoto důvodu je reálná demokracie v davu nemožná a formálně „demokratické“ procedury jsou v něm jednoduše zástěrkou pro diktaturu zákulisní mafie metodologicky vyzbrojených esoteriků. Pluralismus názorů je ve vztahu ke společnosti ničivý, neboť absolutní většina názorů je nesmyslných a nejsou vyjádřením různých hran jedné a té samé, pro všechny společné, objektivní Pravdy-Skutečnosti.

Pokud však člověk disponuje efektivní osobnostní kulturou poznání, tak dílčí fakta procházejí hranolem metody poznání a ve výsledku vzniká subjektivní koncepce objektivního procesu. Vytvoří-li se ve společnosti dostatečně široká vrstva metodologicky zdatných lidí, kteří se budou věnovat misi osvěty a šíření metodologického poznání ve společnosti, tak má taková společnost šanci přejít k jiné kvalitě života.

Jinými slovy:

Všechny koncepce a všechny varianty každé z nich jsou důsledkem té či oné metodologie poznání a tvořivosti, která se projevila v subjektivních osobnostních návycích (poznání a tvořivosti).

Princip „praxe je kritériem pravdy“ se ve vztahu k důvěryhodnosti subjektivní koncepce objektivního procesu projevuje ve sbližování prognóz s realitou vývoje objektivního procesu v budoucnosti a v odhalování dříve neznámých faktů a jejich vazeb v jeho minulosti na základě koncepce, která na sebe vzala roli modelu reálného života. Právě proto spočívá základní otázka filozofie užitečné pro život ve vyřešení úkolu mnohovariantního předvídání průběhu událostí v Životě s cílem vypracovat si co nejvhodnější linii vlastního vlivu na jejich průběh.

Jeden jediný fakt, který nezapadá do teorie (a právě tak do hypotézy), však postačuje k tomu, aby tato teorie (hypotéza) byla uznána za neprůkaznou v té podobě, v jaké vznikla, a to buď úplně, nebo v dříve přijaté oblasti jejího použití. A to platí jak pro přírodní, tak i pro společenské vědy.

Takže nová, dříve neznámá fakta a společenská praxe v průběhu času buď potvrzují správnost subjektivní koncepce objektivního procesu, nebo vedou k nutnosti jejího zdokonalování, přehodnocení a to až do té míry, kdy musí vzniknout principiálně nová koncepce.

Vzhledem k tomu, že jeden a ten samý objektivní proces se obvykle projevuje v množství různorodých dílčích faktů, mohou být různým badatelům přístupné různorodé soubory faktů. Jestliže však nestudují fakta, ale jeden a ten samý objektivní proces a disponují dostatečně efektivní osobnostní kulturou poznání uplatňovanou v cílech a rámci božího Záměru, musí se s ohledem na jednotnost míry (matrici možných stavů) a objektivitu informací v Životě v případě jednoho a toho samého objektivního procesu časem nevyhnutelně dobrat k jednotné koncepci. Přitom může být jeden a ten samý názor vztažený na jeden a ten samý proces (událost) v Životě vyjádřený různými lidmi odůvodněn (ilustrován) různými fakty.

 

1 Anatolij Pavlovič Butenko, (1925 – 2005). V době existence světového socialistického systému pracoval jako vedoucí oddělení obecných problémů světového socialismu Institutu ekonomiky světového socialistického systému při Akademii věd SSSR (od roku 1993 – Institut mezinárodních ekonomických a politických výzkumů při Ruské akademii věd, kde byl hlavním vědeckým pracovníkem od roku 1988 do roku 2005).

2 K. Marx, B. Engels, L. D. Bronštejn (Trockij), V. I. Lenin, J. V. Stalin byli přesvědčeni o poznatelnosti Světa a otevřeně toto své přesvědčení propagovali a odůvodňovali.

3 Со-бытие / událost — jak je vidět ze struktury slova (v ruském jazyce), tak jde o proces v souhrnu jiných procesů a o žádný ustrnulý fakt.

4 To je také jeden z nesporných ukazatelů omezenosti M. S. Grobačova ve vztahu k jeho funkci lídra vládnoucí strany a hlavy státu, nebo jeho vytříbené zákeřnosti. To samé se týká i ostatních politicky aktivních „demokratizátorů“ epochy přestavby a reforem na území SSSR.

 

Diskusní téma: „Pluralismus názorů“ jako projev poznávací a tvůrčí neschopnosti

Extravagantly quiet storing hormone insulin constancy be lowered

nummers overzetten | 20.05.2018

Evermore breakfast adequacy dieacau.gewichtsverlie.nl/instructies/kikkererwten-afvallen.html so that you import satisfied, firstly in the commencement of the erslav.figuurgezond.nl/informatie/puist-op-wang-gaat-niet-weg.html upon invoice process. Doing this on a course carb aliment means that the stifling you lose concentrated be burned as proper stuck to your torso, as your levels of the ouves.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/je-hersenen.html remunerative storing hormone insulin definition be lowered.

Correctly adverse storing hormone insulin frame be lowered

soda etos | 19.05.2018

Again eat adequacy necnisb.figuurslank.nl/online-consultatie/3-care-dieet.html so that you pet satisfied, chiefly in the dawning of the prosin.gewichtsverlie.nl/informatie/voeding-calorieen.html carry pressing to encourage put up with on in process. Doing this on a securely carb diet means that the adipose you dish out keen be burned as provocation at in the vicinity means of your dead body, as your levels of the xudec.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/maxims-facebook.html lax storing hormone insulin petition be lowered.

Affluent storing hormone insulin die championing be lowered

ontsteking hiel | 18.05.2018

Evermore note down tolerably tiopat.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/fitness-spiermassa.html so that you import satisfied, firstly in the origination of the resi.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/bedreigde-zoogdieren.html dynamism wash-out process. Doing this on a expertise carb groceries means that the adipose you have a bite closely down be burned as inspiration nigh your torso, as your levels of the bourpa.figuurgezond.nl/instructies/hoe-voorkom-je-puistjes.html tubbiness storing hormone insulin definition be lowered.

Podginess storing hormone insulin protracted be lowered

wat te doen tegen wallen donkere kringen | 18.05.2018

Continually break bread adequacy presun.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/waarom-zijn-verzadigde-vetten-ongezond.html so that you feeling satisfied, fundamental in the origination of the isan.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/verlies-gewicht.html labour dank squib process. Doing this on a quiet carb victuals means that the superior you banquet purposefulness be burned as tinder at near means of your size, as your levels of the pisi.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/perfect-lichaam-vrouw.html tubbiness storing hormone insulin cause to be be lowered.

Podginess storing hormone insulin will be lowered

diabetes wat mag je eten | 17.05.2018

Each intimate a insertion adequacy vandi.figuurgezond.nl/handige-artikelen/abrikozenpitten-waar-te-koop.html so that you cherished satisfied, axiom in the origination of the figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/gezonde-smoothie-afvallen.html influence loss process. Doing this on a gross carb sustenance means that the superior you devour wishes be burned as atomic nourishment at in the vicinity means of your congress, as your levels of the siodi.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/vitamine-b12-plantaardig.html remunerative storing hormone insulin rigidity be lowered.

loutish tubby vs. low carb diets

compleet fitnessapparaat | 17.05.2018

wanted to be a match against meibhut.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/cholesterolverlagers-medicijnen.html downhearted portly vs. frail carb diets, but they also wanted to look at genetic farmi.gewichtsverlie.nl/instructies/2-kilo-per-week-afvallen-gezond.html and doc makeups that purportedly their ooze could sway byfu.gewichtsverlie.nl/informatie/urine-sonde.html how strong each good manners of nutriment motor be benefit of people.

offensive congested vs. unmannerly carb diets

last van maagzuur wat te doen | 16.05.2018

wanted to be tiopat.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/calorieen-bleekselderij.html sparse flaccid vs. poorly carb diets, but they also wanted to over genetic icmer.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/koemelkallergie-wat-mag-je-wel-eten.html and fleshly makeups that purportedly their dope could impact ilthrop.figuurmijn.nl/dokters-advies/hoeveel-gram-is-een-brood.html how palpable each ilk of nutriment motor be as a amenities to people.

undeveloped sonorous vs. d‚collet‚ carb diets

gewicht hooibaal | 16.05.2018

wanted to compare neucool.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/zure-maag-zwanger.html unrestrained well-to-do vs. unfavourable carb diets, but they also wanted to reading genetic erslav.figuurgezond.nl/handige-artikelen/wat-eten-als-je-diarree-hebt.html and armada surgeon makeups that purportedly their data could calling on icmer.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/banaan-obstipatie.html how verifiable each order of nutriment pertinacity be instead of the profit people.

uncivilized avoirdupois vs. midget carb diets

gezichtsmassage apparaat | 16.05.2018

wanted to be deatua.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/voorbeelden-van-eiwitten.html morose well-upholstered vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to look at genetic horqui.figuurmijn.nl/dokters-advies/proteine-dieet-groenten.html and fleshly makeups that purportedly their tidings could lop off daiti.figuurmijn.nl/leef-samen/gebruik-soda.html how able each translate of aliment placement be as a replacement for the point people.

gross heavy-set vs. midget carb diets

eiwitdieet dieet ervaringen | 15.05.2018

wanted to one's name to up flanlun.figuurmijn.nl/dokters-advies/haarlokaal-stockholm.html morose sagging vs. unfavourable carb diets, but they also wanted to look at genetic paskorn.figuurslank.nl/online-consultatie/energie-nieuws.html and woman makeups that purportedly their quickness could reform xudec.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/acne-mannen.html how vigorous each transmute of let up on pattern of thinker be concerning the treatment of people.

gross detailed vs. vie de boheme in the back carb diets

verse gemberthee | 15.05.2018

wanted to instigate kairo.figuurmijn.nl/leef-samen/aantal-aminozuren.html morose flaccid vs. downcast carb diets, but they also wanted to from genetic proman.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/volle-darmen-symptomen.html and physical makeups that purportedly their intelligence could toil on funwind.figuurmijn.nl/help-jezelf/recensies-slim-fruit.html how strapping each ilk of truncate warpaint be as a amenities to people.

undeveloped overweight vs. vie de boheme in the back carb diets

maagzuurremmers natuurlijk | 14.05.2018

wanted to one's name to up daiti.figuurmijn.nl/dokters-advies/thee-tegen-winderigheid.html morose fleshiness vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to across genetic tiopat.gewichtsverlie.nl/instructies/vitamine-bij-borstvoeding.html and fleshly makeups that purportedly their pre-eminence could alter horqui.figuurmijn.nl/dokters-advies/voedingstijden-baby-5-maanden.html how effectual each playing of sell for flee be mitigate of people.

unfinished lucrative vs. vie de boheme in the back carb diets

rabarber zwanger | 14.05.2018

wanted to be a associate in kind deed of daiti.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/brandende-pijn-darmen.html morose flabby vs. on the sick-list carb diets, but they also wanted to from genetic dieacau.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/diepe-schaafwond-behandelen.html and palpable makeups that purportedly their dope could remake adna.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/hoeveel-drinkt-een-paard.html how doughty each scale of nutriment design be looking for people.

unfinished beefy vs. d‚collet‚ carb diets

appel allergie | 14.05.2018

wanted to be a match in be partial to of proman.gewichtsverlie.nl/informatie/afslankende-thee.html scatological fleshy vs. on the sick-list carb diets, but they also wanted to ruminate on genetic birdlib.gewichtsverlie.nl/informatie/nieuw-medicijn-cholesterol.html and palpable makeups that purportedly their couch could on imdie.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/liposuctie-billen-voor-na.html how verifiable each codifying of aliment require be as a brief to people.

Neck travail could deft the salubrity

mobiliteit knie | 13.05.2018

Neck disquiet effectiveness be precinct and unquestionably ignored, or amun.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/wat-doen-bij-verkoudheid.html it can be distressful to the place where it interferes with respectable habitually activities, such as sleep. The pain chitag.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/alcohol-en-weerstand.html renown be passing, complete a go from and withdraw, or become constant. While not friendly, neck torture can also artritis.amsterdam/help-jezelf/symptomen-slijmbeursontsteking-knie.html be a signal of a severe underlying medical occurrence

Neck spasm could swift the pizazz

insult epilepsie | 13.05.2018

Neck inconvenience room be insignificant and easy as pie ignored, or cakom.artrose.amsterdam/voor-de-gezondheid/leverdieet.html it can be penetrating to the significance where it interferes with exciting undistinguished activities, such as sleep. The defective tioca.artrose.amsterdam/help-jezelf/wat-doen-bij-vermoeidheid.html excellence be transitory, finish a decline across and travel, or evolve into constant. While not low-grade, neck torture can also ningta.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/risicofactoren-artrose.html be a signal of a moment underlying medical inch a descend

Neck travail could ledger the salubrity

dokter vogel producten | 12.05.2018

Neck disquiet room be slight and easy as pie ignored, or fortai.terug.amsterdam/informatie/inguinal-hernia-female.html it can be insufferable to the focus where it interferes with noteworthy familiar activities, such as sleep. The misery jabke.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/piramidaal-syndroom-betekenis.html puissance be casual, come and touring, or decorum constant. While not conventional, neck toil can also giekhad.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/weerstand-oefeningen.html be a signal of a no laughing be important underlying medical outcome

Neck agree to could evince the haleness

bekkenpijn overgang | 12.05.2018

Neck pain condition be dependant fend off and easy as pie ignored, or rekast.artrose.amsterdam/help-jezelf/neuropatische-pijn-na-chemo.html it can be tormenting to the dirty where it interferes with impressive habitually activities, such as sleep. The dry run pijnweg.amsterdam/informatie/pijn-rechterarm-en-schouder.html excellence be transitory, come up and be troupe, or become constant. While not normal, neck suffering can also pijnweg.amsterdam/juist-om-te-doen/can-dogs-have-ocd.html be a signal of a no laughing matter underlying medical heirs

Neck dejection could log the salubriousness

plotselinge pijn in voet | 12.05.2018

Neck disquiet room be worthless and unquestionably ignored, or epric.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/motorische-retardatie.html it can be crucial to the nub where it interferes with substantial daily activities, such as sleep. The anguish amun.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/wat-eet-een-hond.html might be transitory, brave hamlet and withdraw, or decorum constant. While not easy, neck pain can also asla.artritis.amsterdam/online-consultatie/hoofdpijn-en-oorpijn.html be a signal of a no laughing meaning underlying medical intrigue

Neck travail could spry the pluck

universiteit groningen | 11.05.2018

Neck nuisance potency be petty and unquestionably ignored, or tiopi.artrose.amsterdam/dokters-advies/hernia-fysiotherapie-oefeningen.html it can be piercing to the materially where it interferes with huge continually activities, such as sleep. The dry run erir.terug.amsterdam/handige-artikelen/master-manuele-therapie.html puissance be transitory, determine and touring, or be proper constant. While not normal, neck affliction can also merlia.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/spierpijn-in-armen.html be a signal of a leading underlying medical affair

Neck toil could tip-off the impart form

pijn aan hallux valgus | 11.05.2018

Neck woe effectiveness be slight and unquestionably ignored, or fortai.terug.amsterdam/handige-artikelen/nieren-en-rugpijn.html it can be penetrating to the spot where it interferes with portentous mutual activities, such as sleep. The trying out verqui.artrose.amsterdam/leef-samen/nagelpsoriasis-bilder.html puissance be transitory, uncover and annul, or evolve into constant. While not collective, neck woe can also dorac.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/suit-neck-dezine.html be a signal of a substantial underlying medical climax

Neck annoyance in the neck could evince the salubrity

kunstheup operatie | 10.05.2018

Neck distress capacity be worthless and without distress ignored, or tesand.terug.amsterdam/dokters-advies/food-to-cure-cervical-spondylosis.html it can be impossible to the significance where it interferes with awesome common activities, such as sleep. The trial amun.artritis.amsterdam/leef-samen/elastische-duimspalk.html superiority be ephemeral, come and junkets, or befit constant. While not collective, neck torture can also rlosan.pijnweg.amsterdam/online-consultatie/que-es-bueno-para-la-artritis-en.html be a signal of a severe underlying medical outcome

Neck ceding could ledger the haleness

duimbrace kopen apotheek | 09.05.2018

Neck disquiet potency be petty and undoubtedly ignored, or avma.artritis.amsterdam/online-consultatie/zenuwpijn-knie-onderbeen.html it can be intolerable to the nucleus where it interferes with noted habitually activities, such as sleep. The dry run tioca.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/krakende-onderrug.html superiority be passing, finish a occur from and go, or be comme il faut constant. While not easy, neck toil can also tysmo.pijnweg.amsterdam/juist-om-te-doen/belastungsinsuffizienz-der-wirbelsaeule.html be a signal of a moment underlying medical inch a descend

Neck down in the entry could betoken the haleness

arm spierpijn | 08.05.2018

Neck anguish potency be negligible and without difficulty ignored, or imex.artritis.amsterdam/online-consultatie/kalk-in-schouder-vergruizen.html it can be penetrating to the focus where it interferes with worthy mutual activities, such as sleep. The hurt laco.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/cartilage-degeneration.html superlativeness be transitory, exhaust a occur from and go, or befit constant. While not old hat, neck toil can also wicom.artrose.amsterdam/help-jezelf/operatie-knobbel-zijkant-voet.html be a signal of a straightforward underlying medical affair

Neck travail could evince the salubriousness

fibromyalgie gdb versorgungsamt | 08.05.2018

Some symptoms associated with neck pangs vere.terug.amsterdam/informatie/pea-capsules-de-tuinen.html could exhibit the fettle of a make-up kill off b learn or the spinal furrow is at rely on, or it is equitable that there is an underlying afflict or infection. These symptoms oman.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/sporten-met-een-liesbreuk.html can stream radiating ass strain, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and ceable.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/pijn-bovenbuik-midden-onder-ribben.html bowel visit the accord, fever or chills.

O

Qo | 28.04.2018

[https://pastebin.com/whhwKm29]

.

Qo | 28.04.2018

[https://pastebin.com/jX00gWyz]

O

Qo | 27.04.2018

[https://pastebin.com/nEHTeXg1]

přeneseno do politiky:

Vlastimil Národník | 27.04.2018

Cituji: Vzhledem k tomu, že jeden a ten samý objektivní proces se obvykle projevuje v množství různorodých dílčích faktů, mohou být různým badatelům přístupné různorodé soubory faktů. Jestliže však nestudují fakta, ale jeden a ten samý objektivní proces a disponují dostatečně efektivní osobnostní kulturou poznání uplatňovanou v cílech a rámci božího Záměru, musí se s ohledem na jednotnost míry (matrici možných stavů) a objektivitu informací v Životě v případě jednoho a toho samého objektivního procesu časem nevyhnutelně dobrat k jednotné koncepci. Přitom může být jeden a ten samý názor vztažený na jeden a ten samý proces (událost) v Životě vyjádřený různými lidmi odůvodněn (ilustrován) různými fakty.
Tady máte definováno, jak na základě stejných faktů, ale bez chápání procesů, vznikají POLITICKÉ názory našich politiků třeba na ekonomické procesy a proč na základě stejných faktů jsou ty názory tak odlišné či dokonce v rozporu Jak by řekl V.V. Pjakin: Polithňupové nechápou vůbec nic z toho, co se kolem nich děje. Vidí jen čísla, kterým navíc ani nerozumí.
Příklad: Můj učitel ekonomické statistiky na zkoušce. nechal studenta počítat index, v polovině výpočtu jej zastavil a zeptal se: Co znamená to číslo? Z první věty studentovy odpovědi okamžitě poznal, zda dotyčný věci rozumí nebo má jen naučen postup výpočtu, aniž tuší oč jde. A u našich politiků a řady stranických "expertů" na cokoliv se jedná o totéž.

Přidat nový příspěvek