Čo je to šťastie a ako byť šťastný?

Čo je to šťastie a ako byť šťastný?

31.12.2016

 

Keď človek hovorí: «Som šťastná! Som šťastný!», týmto vyjadruje dobrý, pozitívny alebo vznešený vnútorný stav svojej duše. Čo je to šťastie? Ako sa človek môže stať šťastným?

Je možné si kúpiť, darovať, alebo napríklad nájsť alebo stratiť šťastie? Niekto si myslí, že bude šťastný, keď si kúpi auto. Druhý si myslí, že šťastie je rodina, tretí, že šťastie je byť s milovaným človekom, а štvrtý to, že má mačku alebo psa.

Ak je človek šťastný, ako dlho môže jeho šťastie trvať, ako si ho môže udržať a je vôbec možné si ho udržať? A možno sa človeku len zdá, že je šťastný, jednoducho pretože nevidel nič iné a nemá s čím alebo kým porovnávať. Niekedy šťastie čaká niekde za rohom, a inokedy je potrebné prekonať mnoho tisíc kilometrov, aby sme našli svoje šťastie.

Starogrécke slovo «šťastie» sa zvykne vykladať, ako osud človeka, chránený bohmi, t.j. práve takémuto jednotlivcovi je zaručený šťastný život.

Preskúmajúc etymológiu slova «šťastie», možno postrehnúť zákonitosť. Starogrécke slovo «Eudaimonia» (= istinné šťastie) pozostáva z dvoch slov — eu (dobro) a daimon (božstvo), t.j. doslovne znamenalo, že osud človeka je pod záštitou bohov.

 

V Ríme slovo «šťastie» predstavovalo meno bohyne Fortuny. Samotné slovo «Fortuna» malo ešte dva významy— úspech a osud. Bohyňa bola znázorňovaná s rohom hojnosti, kolesom a kormidlom. T.j. ona zosobňovala božskú milosť, ktorá môže byť daná len dôstojnému. Preto vnímanie šťastia ako kategórie v Rímskom impériu bolo čisto praktické. Bol to blahobyt, možnosť splnenia želaní, atď.

Pre nižšie vrstvy obyvateľstva šťastie často znamenalo extatické spojenie s bohmi, ktorí môžu darovať dôstojnejší život. Neskôr našiel podobný postoj k šťastiu svoj odraz v kresťanskom učení.

V súčasnom ruskom jazyku môže mať slovo «šťastie» tiež niekoľko významov:

  • рок, судьба, участь, доля; osud, údel, sudba; t.j. byť šťastným sa spočiatku chápalo ako «nachádzať sa v milosti vyšších síl»,

  • náhoda, želané prekvapenie, úspech pri práci, t.j. byť šťastný môže znamenať aj to, že človek môže byť akoby spoluúčastníkom svojho osudu

  • šťastie — blaho, blahobyt, pokoj a spokojnosť; žiť bez zármutku a starostí — to je už prízemnejší variant, niečo podobné «šťastiu pre biednych».


 

«Удача - Úspech» má v ruskom jazyku tiež niekoľko významov— úspech, želaná príhoda, neočakávane úspešný výsledok práce, a tiež nečakané šťastie, hoci pôvodným významom tohto slova bola pokora, rešpektovanie osudu. T.j., v ruskom jazyku sa slová «удача - úspech» a «šťastie» v priebehu času stali synonymami a označujú približne to isté, čo aj v minulosti — nachádzanie sa pod ochranou nejakých vyšších síl.


http://www.databazeknih.cz/knihy/o-stasti-235657

Poľský vedec Władysław Tatarkiewicz (1886 —1980), ktorý napísal základné dielo «O šťastí» (rok vydania 1981), vyčlenil štyri základné významy pojmu šťastie:

  1. priazeň osudu, úspech, vydarený život; spočiatku, ako vidíme, tento význam prevažoval nad inými významami, čo sa odrazilo v etymológii slova, (praslavjanské sъčęstь̂j pochádza zo staroindického su «dobrý» a čęstь «časť», čo označovalo «dobrý údel», podľa druhej verzie — «spoločná časť, osud, diel»; starogrécke εὐδαιμονία doslovne znamenalo záštita dobrého génia);

  2. stav intenzívnej radosti;

  3. mať najvyššie blahá, celkovú nepochybne pozitívnu bilanciu života;

  4. pocit spokojnosti so životom.

Ak sa pozrieme na samotné slovo, jeho význam sa nám hneď odhalí:

 

С-ЧАСТЬ-Е (Š-ČASŤ-IE)

Samotné slovo odráža nejakú účasť k niečomu, a ak doplníme ruské samohlásky «ОУ» (OU) na začiatku a «И» (I) na konci, dostaneme — соучастие (součastie) spoluúčasť.

A šťastie sa človeku skutočne odhaľuje vtedy, keď má spoluúčasť v živote druhých, pomáhajúc im realizovať sa: šťastná mama, dívajúca sa, ako jej dieťatko robí prvé kroky (ona mu pomáhala naučiť sa to), šťastní zaľúbení, vzájomne účastní vo svojich životoch, šťastný človek, pomáhajúci a tvoriaci dobré.

Vyššia úroveň takejto spoluúčasti v Živote ako takom, to je pomoc Najvyššiemu, čo sa zhoduje: aj s najstaršími predstavami Slovanov (keď komunikovali zjednotení s BieloBohom a on odpovedal na ich modlitby prostredníctvom života — v tom je podstata jazyčníctva), aj s neskoršími predstavami (keď ľudia sami seba považovali za deti bohov, a deti sú prvými pomocníkmi rodičom), aj s už skreslenými predstavami Grékov a Rimanov (ochraňovanie cesty človeka bohmi, hoci v tomto je vyjadrený druhý odtieň významu pojmu «šťastie»: kto pomáha, toho Najvyšší ochraňuje pred nešťastím, t.j. Spravodlivého Boh ochraňuje).


 


 

Preto šťastný človek akoby mal krídla, a všetko sa mu darí, lebo prebýva v harmónii s okolitým svetom, jeho skutky sú v súlade so Zámerom Najvyššieho v Tvorení Sveta. Preto:

Človek je stvorený pre šťastie, tak ako vtáča pre lietanie.

Národná múdrosť v tomto známom okrídlenom výroku zaznamenala tú skutočnosť, že šťastie patrí k hlbinným stránkam ľudskej existencie, k jeho samotnej podstate.


 

AKO SA STAŤ ŠŤASTNÝM A NAUČIŤ SA RADOVAŤ ZO ŽIVOTA?


 

Dnes sa veľa hovorí o zákonoch karmy, o znameniach, predpovedajúcich nešťastie. V týchto otázkach je veľa nepochopenia a omylov. Ak je genetika rodu utlmená nejakou nemravnosťou, potom je úlohou predstaviteľa tohto rodu pochopiť tento nedostatok, zbaviť sa ho vo svojej praxi (živote) a týmto sa zbaviť od akýchkoľvek karmických odplát. Ak tento nedostatok zostane normou života aj v novom pokolení, potom samozrejme prichádza karmická odplata. No v týchto otázkach niet žiadneho naprogramovania, človek má slobodnú vôľu a sám vytvára svoj osud, riadením ľubovoľných karmických odplát.

Pravdoverná1 cesta — cesta šťastia

Človek nikdy nie je zodpovedný za to, čo nespáchal, lebo Boh je milostivý a spravodlivý. To len Biblická odsebjatina2, v knihe proroka Izaiáša (53.kapitola) dopúšťa mučenie Spravodlivého za cudzie hriechy.

 

Hoci v tej istej Biblii sa v knihe «Kniha múdrosti Šalamúna» tvrdí pravý opak, že Boh nemôže trestať nevinných za hriechy iných. Túto istinu Šalamúna nenájdete v žiadnej západnej Biblii, tam ju vyňali z textu.(Niet na svete spravodlivého človeka, ktorý by robil dobro a nehrešil by. (Kráľ Šalamún))

Čo sa týka znamení, to je veľmi delikátna otázka. Ak má človek stabilnú psychiku a neverí na znamenia (či povery), potom vo vzťahu k nemu nefungujú. To je najspoľahlivejší spôsob získania šťastia. Lebo ak v ne človek verí, potom na získanie psychickej rovnováhy, potrebuje prijať ochranné opatrenia, ako je napr.: pozrieť sa do zrkadla, keď sa vrátil domov po zabudnutú vec, alebo neprechádzať po stope čiernej mačky ako prvý. Podstata spočíva v tom, že ak niekto, kto verí na znamenia (povery), a prešiel po ulici prvý potom, čo ju preťala čierna mačka, potom sa u neho spúšťa algoritmus programovania psychiky na nepriaznivú udalosť a sformovaná myšlienka produkuje svoj výsledok v reálnom živote.

Každý človek sa musí naučiť formovať myšlienkové formy svojej životnej cesty. Napríklad ak dievča sníva o dobrom mužovi, získa ho len vtedy, ak celkom konkrétne (detailne) popíše všetky jeho kvality. A čím detailnejšie si predstaví svojho budúceho spoločníka, tým rýchlejšie sa jej sen materializuje3. Tento algoritmus funguje aj pre konkrétnu rodinu aj pre krajinu ako celok. V krajine nebude pozitívnych zmien, ak väčšina v nej žijúcich, snívajúcich o lepšom údele, chce buď novú Ústavu, alebo jesetera s chrenom. A naopak, ak by si hoci 10 —15 % nášho národa sformovalo stabilné myšlienky o tom, ako má byť usporiadaná naša krajina, potom sa táto vymyslená budúcnosť bude materializovať tak rýchlo a úplne, nakoľko detailne vidíme túto matricu budúceho a nakoľko bude zodpovedať Zámeru Najvyššieho so svetom.

 

Len vtedy sme šťastní, ak sú naše životné cesty spolu-účastné na životnej ceste Najvyššieho:

Nech vznikne medzi vami občina, povzbudzujúca k dobru, nariaďujúca odobrené a držiaca od neodobriteľného. Tí budú šťastliví (Korán, Súra 3:99, 100).

T.j. musíme naše sny o lepšom živote previesť do nejakej usporiadanej informácie, nadelenej mierou. Pričom sa toto týka nielen osobného života, ale aj života celej spoločnosti. Pokiaľ nebudú vo všetkých regiónoch našej krajiny jasné predstavy o usporiadaní nášho spoločného života, ekonomiky, štátnosti, ktoré zabezpečí prosté ľudské šťastie pre väčšinu národa, schémy garantovaného bezkrízového rozvoja nášho života, budeme prešľapovať na mieste.

Veď Šťastie s veľkým „Š“ nemôže existovať v prostredí nešťastných, živoriacich ľudí. Šťastný je ten, kto vo svojom okolí vybudoval svoj priestor lásky a šťastia, a zahrnul tam ľudí, celé okolité prostredie a Boha. Byť šťastným v bezpečí limuzíny, za trojmetrovým plotom v princípe nie je možné.

Hedonizmus proti šťastiu

V súčasnej dobe sa aktívne kultivujú predstavy o šťastí, ako o možnosti ukojiť svoje zmysly. Takýto výklad šťastia, vnímanie života cez rozkoš, sa nazýva hedonizmus. Jemu oddaní boli vždy najnešťastnejšou kategóriou ľudstva, nezmyselne prežívajúc život, v útrapách kočujúc od jedných radovánok k druhým. 

Ako je známe, zrodenie budhizmu je spojené s menom Buddhu Siddhártha. Hľa, práve on ohlásil takzvané «štyri vznešené istiny»: život je utrpenie; príčinou utrpenia je nesplnenosť svojich želaní; ukončenie utrpenia je spojené so zbavením sa želaní4; pre zbavenie sa želaní je potrebné získať poznanie о «správnom živote». Takže tieto problémy boli ľudstvom pochopené dávno pred naším letopočtom a vyjadrené známym príslovím:

«Nechceš byť múdrym? Tak trp.»

Človek sa stáva otrokom svojich želaní, a teda v konečnom dôsledku aj otrokom jednotlivých hierarchií, démonických osôb. Nemožno byť šťastným v koordinátoch uspokojovania jednotlivých želaní, a zároveň aj v koordinátoch jednotlivých životných cieľov. Dosiahnutie alebo nedosiahnutie každého z nich privádza k nutnosti každý raz nanovo revidovať životné orientačné body, prebývať v nekonečnom zmätku, «v zhone za šťastím», ktorého niet, kým oň usiluješ, a ktoré sa vytráca práve v moment jeho dosiahnutia.

 

My — znamená spôsob Najvyššieho urobiť svet šťastnejším


(Ako som sa dočkala svojho šťastia? Všetko sa začalo tým že som prestala čakať. Milena Rayt)

 

Prostredníctvom Duše človeka prebieha sebazdokonaľovanie Najvyššieho, pretože sme spolutvorcami jeho tvorenia sveta, a preto zmysel nášho života treba hľadať nie vo vonkajšom svete, ale v nás samotných, v realizácii svojho geneticky podmieneného a duchovného potenciálu ľudského rozvoja. Ľudstvo sa namiesto rozvoja vlastných možností zdokonaľuje vo vývoji rôzneho druhu technologických protéz, doplnkov, ktoré umelo rozširujú možnosti oka, ucha a iných zmyslových orgánov. Doteraz sme nepochopili, že lepšie je pozerať na svet priamo, a nie cez čoraz dokonalejšiu obrazovku televízora.

Pritom skutočne šťastný je len ten, kto si uvedomil a pochopil večnosť svojej Duše, a žije vychádzajúc z predstáv o večnom živote. Skutočne mravné skutky sú realizované tými, ktorí sú zbavení zhonu (naháňaním sa za márnosťami) a nie sú viazaní časom pri napredovaní za jasne chápaným cieľom ich života, za rozvojom vlastnej psychiky smerom k pravej Ľudskosti. Každý človek len sám a priamo môže získať šťastie a duševný pokoj pomocou jednoduchého vzorca svojho života:

Ak chceš byť šťastný, treba žiť v harmónii s okolitými ľuďmi, s Prírodou, Vesmírom a Bohom.

 

ZÁVER


 

Na záver nášho článku nechceme robiť žiadne hlbokomyseľné závery. Uvedieme len slová A.S.Puškina, ktoré povedal tiež v marci:

«Hovoria, že nešťastie je dobrá škola: môže byť. No šťastie je najlepšia univerzita. (Naščokinovi, marec 1834)».

 

Vyberá si každý sám.

Buďte šťastní!

 

zdroj: http://inance.ru/2016/12/schastje/ (článok zo dňa 7.12.2016)

 

1 Objektívne spravodlivá – pozn. prekl.

2 „Od Sebja (tina)“ – výplod vlastného rozumu, nie adekvátne chápajúceho objektívnu realitu.

3 Tu ide o to, že ak je naša túžba vyjadrená veľmi všeobecne a obšírne, tak jej vyhovujú najrôznejšie varianty splnenia, vrátanie takých vedľajších vlastností objektu, aké dokážu celkom znehodnotiť úplne znehodnotiť našu radosť zo splneného sna. Tomu sa hovorí „efekt opičej labky“. Preto každá túžba musí byť veľmi detailná a presná. – pozn. prekl.

4 Táto jedna veta má zmysel, len ak ide o zbavenie sa tých želaní – ktoré nevedú k trvalému šťastiu, ale naopak k nešťastiu. Zbaviť sa úplne všetkých želaní by samozrejme bola hlúposť. – pozn. prekl.

 

Diskusní téma: PF 2017

Čo je šťastie.......

LV | 18.01.2017

Múdre slová, ale v živote som zatiaľ videl veľmi málo šťastných
starých ľudí nad 70-75 rokov. Obvykle sú už chorí, unavení
životom, nastupuje i starecká bezmoc. Priatelia sa postupne
vytratia, umierajú a dokonca aj drahým mladším príbuzným sú
starí ľudia na obtiaž. Sú niečím ako zaprášený kufor v komore,
raz za pár rokov doňho nahliadnu. Často sú to práve tí múdri
hlásatelia všeľudskej lásky a šťastia. Keď sa tak rozhliadam,
ani 5 starých ľudí zo 100 nevidím šťastných. Možno ani
jedného. Takže tak.

Zopár poznámok

petržlen | 07.01.2017

– Čo sa týka významov v ruštine, čiastočne sa prekrývajú. Prvý a tretí preto, že „nachádzať sa v milosti vyšších síl“ znamená (viac či menej) „žiť bez zármutku a starostí“, čo je prevládajúci emocionálny stav, pričom emócia je miera zhody skutočnosti s očakávaniami. Náhody nie sú a šťastím sa tiež nazýva udalosť spôsobujúca emóciu „nad očakávanie“. Očakávanie je stav vychádzajúci z nášho poznania objektívnej skutočnosti, ktorý predpokladá súlad s tým, čo máme radi a spôsobuje nám pôžitok.
– Čo sa týka významov z tej poľskej knihy, tiež sa dajú rozdeliť na (krátkodobé) emócie „nad očakávanie“ na jednej strane a dlhšie obdobie, v ktorom prevládajú tieto emócie na strane druhej.
– „Koreňoslovie“ šťastia môže byť aj iné ako С-ЧАСТЬ-Е, ktoré vyzerá byť slabšie podložené. Keď uvážime napríklad aj češtinu, nedá sa vylúčiť ani rozklad s–česť–ie, čiže stav, do ktorého sa dostane človek s česťou, čestne, čo zahŕňa múdrosť a spravodlivosť. Tento rozklad nie je v protiklade so spoluúčasťou.
– Čo sa týka ostrova na obrázku, je to cieľ pozemského života – naučiť sa tvoriť v súlade s HNR
– Karma sa spomína iba v nepríjemnom význame, čiže ako „odplata“ v podobe trestu, ale čo tak chápať ju aj v opačných prípadoch ako odmenu?
– Poznámka pod čiarou k pravdovernej ceste je zahmlievajúca, pretože touto cestou ide človek, ktorý uveril pravde, pričom pravda nie je iba jednoduchá zhoda s hmotnou skutočnosťou.
– „Čarovanie“ prostredníctvom podrobných myšlienkových foriem je odnožou okultizmu a znamená odklon od vektora cieľov v toku zámyslu so zrejmými následkami.

přání

Marek | 05.01.2017

....Jakou cenu má život, který nežijeme pro dobro všech ?
...Kéž jsou všechny bytosti šťastny...

Lásky,pokoja a šťastia v Novom roku prajem!

imelo | 05.01.2017

Všetko je dobré... všetko. Človek je nešťastný preto,lebo nevie, že je šťastný; jedine preto. To je všetko, všetko! Kto sa to dozvie, ten sa hneď stane šťastný, v tom okamihu. Dostojevskij

.

Cico Ciciak | 03.01.2017

Vďaka za preklad.
Nech sa darí v Novom roku!

Pěkný článek

JanaK | 03.01.2017

Díky moc za článek. V souvislosti s tím si uvědomuji, že moje přání, ať se naší zemi daří dobře, ať se při volbách do vlády dostanou lidé, kteří to s naší zemí myslí dobře, ať se většina lidi probudí - uvědomí si realitu, jsou příliš obecná. Musím si dát dohromady, co konkrétně teď naší zemi přát.
To, že MDP funguje ( i když pojem metoda dynamického programování mi donedávna nebyl znám ) jsem si uvědomila asi před 10 lety. A že záleží jen na mně, jestli budu šťastná. "Setkání" s Bohem přišlo tak nějak přirozeně, i když v situaci, kdy mi bylo ouvej.
Úryvek tohoto článku o štěstí jsem přečetla na Silvestra svým kamarádům a známým. Koukali na mě trochu jako na blázna. Máme dost odlišné názory na politiku a o Bohu se s nimi nedá mluvit, protože podle nich "neexistuje" ( i když jedna kamarádka jakoby hledá, ale uchopila to dost špatně, přemluvila mě, ať s ní jdu na daršan Matky Meery - byla jsem tam s ní 2x, asi 2 měsíce po 1.daršanu jí zemřel tatínek, a asi 2 měsíce po 2.daršanu ranila jejího muže mrtvice ). Pokračovali jsme i na téma, jestli jednotlivec může ovlivnit dění v naší zemi i ve světě.
Snad se mi podařilo na příkladech konkrétní pomoci mně "seshora" zasít u nich semínko..... I když každý si musí tu svoji cestu najít sám.

Mind and Matter -Schrodinger

Miko | 02.01.2017

Odporučam prečítať knižtičku od Erwina Schrodingera (nemam "o" s dvoma bodkami), fyzik -Nobelová cena za fyziku v r. 1933. Viacero prednášok z cyklu "Mind and Matter" predniesol v Cambridge 1956. Vydavateľstvo Cambridge University Press v r. 1992 vydalo niektoré jeho filozofické stat. Boli preložené a vydané v r. 2004 pod názvom "Co je život; Duch a hmota; K mému životu" (VUTIUM, Brno, www.vutium.vutbr.cz).
Je to náročné čítanie, veľmi logicky dôsledné a vyžaduje aj určité fyzikálne vzdelanie. Vyberiem závečry niektorých statí. Môžu vyzerať prekvapivé, predože je to iba "citácia" bez predchádzajúceho textu.
V kapitole 4 "Aritmetický paradox: Jedinečnosť Ducha", cituje viacerých vedcov a mystikov z minulosti, aby ukázal, že leho logické závery sú rovnaké a "mnohých predchádzajúcich mysliteľov". Citát od perského mystika 13. storočia Aziza Nasafiho:
"Pri smrti akejkoľvek živej bytosti sa duch vráti do duchovného sveta a telo do sveta telesného. Subjektom, ktorý sa mení, sú však pritom iba telá. Duchovný svet je jeden jediný duch, ktorý stojí ako svetlo za telesným svetom a ktorý, keď akákoľvek živá bytosť prichádza na tento svet, žiari skrze ňu ako cez okno. Podľa druhu a veľkosti okna vstupuje do tohto sveta menej alebo viacej svetla. Svetlo samé však zostáve nezmenené".
Predtým ako odcitujem koniec kapitoly, dovolím si odcitovať úryvok z listu, ktorý poslal jeden z veľkých indianských náčelníkov "bielemu otcovi" (stáva sa aktuálným - to je moja poznamka k otázkam, akými cestami sa "prejavuje" karma).
"Môj ľud je vzácný, ako stromy rozptýlené na planine bičovanej búrkou. Až posledný červený muž zomrie, táto krajina bude pokrytá neviditeľnými mŕtvymi môjho kmeňa. Želal by som si, aby ste s mojim ľudom zaobchádzali ohľaduplne, pretože mŕtví nie sú bezmocní. Nieto smrti, je len zmena sveta."
Pridám ešte záver nasledujúcej kapitoly od E.S., ktorá má názov "Veda a Viera".
"Podľa môjho názoru má pre filozofiu času "štatistická teória času" omnoho väčší význam ako teória relativity. Teória relativity, akokoľvek revolučná, sa nezaoberá bezsmerovým tokom času, má ho ako svoj predpoklad, zatialčo štatistická teória ho buduje zo sledu udalostí. To znamená oslobodenie od tyranie, ktorú na svet uvalil starý Chronos. Čo si my vo svojich mysliach sami vytvárame, nemôže mať, tak sa domievam, diktátorskú moc nad naším duchom, nemôže mať ani moc dať ho na predné miesto, ani moc, spôsobiť jeho zánik. Som si istý, že niektorčí z Vás to nazvú mysticizmom. A tak, so všetkým patričným uznávanim faktu, že fyzikálna teória je vždy závislá na určitých základných predpokladoch, smieme tvrdiť, ako ja aspoň verím, že fyzikálna teória vo svojej súčastnej podobe jasne naznačuje nezničiteľnosť Ducha časom".

ja se jenom ptam

Dagmar | 02.01.2017

na sve prizemni urovni, ktere chyby spachali obeti valek, zejmena deti a za co plati? vsude vidim, ze ti s ruznymi egoistickymi typy mysleni neplati za nic co zpachali na jinych; asi nedosahuji intelektualnich a duchovnich vysek ctenaru levynet, ale na tyto otazky nemem odpoved. Pomozte mi tedy, dekuji

Re: ja se jenom ptam

jardob | 02.01.2017

V článku sa dáva návod, ako možno vniesť do svojho života šťastie.
No múdry človek nerobí šťastným len seba, ale hľadá cesty ako urobiť svet lepším pre budúce generácie. Dokonca aj vtedy, ak on sám z nejakých objektívnych príčin nemôže žiť plnohodnotný život.

Nikde nie je napísané, že každý si za svoje trápenie plne môže sám. To je lož. Pravda je taká, že za svoje nešťastie je väčšina ľudí zodpovedná možno od 0 do 5 percent (zhruba), zvyšok je nakumulovaný životom minulých generácií a tiež zlými úmyslami sociálnych inžinierov ktorí viedli vývoj ľudstva zlým smerom.
Deti hynúce vo vojnách samozrejme za nič nemôžu. Ale treba pochopiť, že budúcnosť sa začína dnes. A nikto iný neurobí život budúcich generácií harmonickým, ak sa o to aktívne nebudeme snažiť sami. Bez výhovoriek. Každý môže pracovať na svojom chápaní a morálke. Každá úloha má riešenie, inak by život nemal zmysel. Ale život zmysel má!

Re: ja se jenom ptam

Pe-tri | 02.01.2017

Jak psal Jardob - je pro Vás Dagmar přijatelná myšlenka, že v genetické výbavě a sociálních poměrech, do kterých se rodíme, jsou "zákodovány" důsledky individuálního způsobu vedení života naší Duše/Vědomí v jiných, kauzálně dřívějších obdobích ? Ono "kódování" zahrnuje ve své individuálně-konkrétní podobě vývojovou úroveň inkarnujícího se Vědomí, Je rovněž na místě si promyslet to, že např. umírající dítě je z našeho lidského hlediska jakoby nespravedlivý osud, krátící to dítě na jeho vývojových možnostech, přičemž z hlediska Vědomí, které se do umírajícího dítěte inkarnovalo tuto svoji smrt, coby třeba svůj poslední "karmický" dluh, přijalo jako vysvobození a konečně otevřenou možnost, postoupit ve svém vývoji na další (méně strastiplný) level. A na druhé straně, většina dnešních egoistů není vývojově tak daleko, aby si uvědomovali dluhové důsledky svého egoismu, které budou muset splácet v příštích inkarnacích, ve kterých už snad budou moudřejší a převládne u nich staré dluhy kompenzující altruismus.
Prostě chápat svět z úzké, já-centrické pozice neposkytuje ten mnoho objasňující úhel pohledu, který můžeme zaujmout v podobě pozice Boho-centrické.
P.

Re: Re: ja se jenom ptam

Dagmar | 03.01.2017

Dekuji za zajimave odpovedi, ctu a stiduji knihy VP, mrtvou vodu. 25 let jsem si ve Francii lamala hlavu s tim co zde nehraje, studovala jsem mnoho knih, vzacnych, o francozske revoluci . Po 25 letech jsem v mlze zacinala videt strukturu zapadni spolecnosti, ale muj obraz byl jako spatne postaveny dum. Teprve diky pracem VP se mi dostalo metody a slovniku a vse se rovna do naproste logiky. Ten kdo zil 20 let na zapade a nenechal se ukolebat ani povrchnim pozlatkem, a ani nespadl do trockiskeho socialismu,a ktery je zde take kontrolovan Svobodnymi zednari, dnes chape dila VP s naprostou jasnosti. Mela jsem to stesti, dar, a z timto bohatstvim se vracim. Ale nikdky nemuzu souhlasit s tim, ze zabity clovek je vlastne vysvobozeny. Znamenalo by to ze jeho vrah spachal dobro

Re: Re: Re: ja se jenom ptam

Pe-tri | 03.01.2017

Dagmar, díky za pochopitelnou reakci. Souhlasím, že pochopit tuto problematiku není zrovna rutinní úkol. Aniž bych Vás chtěl o čemkoliv přesvědčovat, nabízím pouze inspiraci k vlastnímu přemýšlení. Východisko vidím ve změně stanoviska, ze kterého na problém nahlížíme. Za koho máme jednotlivého člověka ? Kam dle nás vede jeho vývoj ? Je člověčí individualizací/formou ukončen ? Jak se vůbec postavit k otázce smrtelnosti (v tomto případě nerozlišujme zda přirození či nikoliv) ? Jaký je smysl smrti ? A co to vůbec znamená být naživu ? Hledání odpovědí na tento typ otázek nás vede ke kardinální otázce - skutečně to je tak, že když už vývoj přivedl člověka na tak vysoký evoluční stupeň projevující se primárně v jeho niterných, psychických schopnostech (a teď odhlédněme od rozdílů mezi jednotlivci), tak jeho úmrtím se veškerý tento v něm zrealizovaný vysoký evoluční potenciál jednoduše a nebojím se říct přímo primitivně beze stopy zlikviduje ? Mně odpověď že ano, smrtí vše končí, prostě smysl nedává a je v mém chápání v přímém rozporu s algorytmikou/logikou evoluce jako principu. Psychika jednotlivců, jejich vědomí (následně utvářející společenské poměry) je květem evoluce a při pohledu do přírody vidíme, co se s květy děje - jejich zánik není zánikem rostliny. A tak to IMHO musí být i s jednotlivým člověkem, jeho smrt není smrtí jeho nitra, jeho podstaty, na které jako květ na rostlině, periodicky vzkvétá do té či oné krásy, nezávisle od toho, jakou formou odkvetl.
Vše dobré.
P.

Re: Re: Re: ja se jenom ptam

jardob | 03.01.2017

"Ale nikdky nemuzu souhlasit s tim, ze zabity clovek je vlastne vysvobozeny."

Dagmar, s tým nesúhlasím ani ja. Ak by toto bol jediný život daného človeka, bola by to tragédia. Lenže existencia bytosti, či už v ľudskej identite alebo inej je večná. Život ako celok nemá začiatok ani koniec, len sa mení, vedomie nezomiera. To sa týka všetkých, aj tých čo páchajú zlo alebo konajú dobro. Na druhú stranu, každá neprávosť zanecháva vo svete stopu, a každá takáto stopa bude musieť byť s úsilím odčinená. Pretože tento stav ľudskej spoločnosti určite nebol konečným cieľom. Platí teda heslo, že dobro nepríde samo od seba, ale je výsledkom systematického kolektívneho úsilia jednotlivcov. A vôbec to nemusí byť ťažké ak človek pozná ideálnu metodológiu.
Gauneri tohto sveta, možno v dôsledku svojej nespokojnosti, sú zatiaľ aktívnejší a viac používajú svoj rozum na dosiahnutie svojich cieľov. Všetci tí, ktorým záleží na spravodlivej spoločnosti budú musieť urobiť to isté a ešte vo vyššej miere, teda aktívne používať svoj rozum a schopnosť riadiť beh udalostí, aby sa spoločnosť začala vyvíjať k spravodlivosti, a nie stagnovala alebo degradovala. V určitom obraznom zmysle možno ľudský život jednotlivca vo vzťahu k jeho duši vnímať ako pracovnú pozíciu, kde je duši zverená určitá zodpovednosť, a prežíva veľa takýchto pracovných cyklov, pričom kým niekde narobí škodu, tak neskôr musí odstraňovať dôsledky toho čo nastváral. No nie sám, lebo každé zlo so sebou strháva do určitej miery ďalších ľudí, no podobne je to aj s dobrom. Preto pri každom diele tak záleží na umení a schopnosti spolupracovať.

...

Pet.A | 01.01.2017

velice zajímavý článek, díky

Možná drobná upřesnění

Pe-tri | 01.01.2017

Také děkuji za hezký text, který by však IMHO šlo vyšperkovat precizací v např. těchto bodech:
A.- "Len vtedy sme šťastní, ak sú naše životné cesty spolu-účastné na životnej ceste Najvyššieho" - tady bych např. hledal nahrazení konceptu životní cesty Nejvyššího něčím méně "božským". IMHO štěstí jedince se váže víc k nalezení vlastní předurčenosti v aktuální životě, což je součást Božího záměru společného všem lidem - tedy jeden Božský princip a tisíce individuálně podmíněných způsobů jeho naplnění.

B.- "Prostredníctvom Duše človeka prebieha sebazdokonaľovanie Najvyššieho" - zde mám dvě poznámky. 1.- terminologická - chybí mi alespoň základní výklad pojmu Duše jak mu autor rozumí. Ponechat interpretaci takto klíčového pojmu na každém čtenáři textu nepomáhá ve snaze o objektivizaci hledaných algorytmik. 2.- jak asi myslel autor ono od lidské Duše odvislé vlastní sebezdokonalování ? To by bylo potřeba vysvětlit, protože předpokládat, že HNR je vývojově závislý na lidských Duších je přinejmenším diskutabilní ne-li rovnou chybný.

C.- "Skutočne mravné skutky ... nie sú viazaní časom pri napredovaní za jasne chápaným cieľom ich života..." - Zde je kápnuto na hlavičku pověstného hřebíčku, bohužel to však IMHO není rozpoznáno, takže algorytmus/rada pak vypadá jako tzv. hraběcí. Potíž v praktickém životě totiž vždy spočívá v tom, že lidé by zhusta byli ochotni se takto chovat (držet se této správné algorytmiky), ale bohužel to, co zhusta neví je to, jak si postavit adekvátní vektory svých cílů, i při respektování/uvědomování si toho, že tento jejich individuálně jedinečný vektor cílů by měl být adekvátní jejich individuální/rodové/národní předurčenosti dané narozením se do konkrétního sociálního prostředí.

D.-"Ak chceš byť šťastný, treba žiť v harmónii s okolitými ľuďmi, s Prírodou, Vesmírom a Bohom." - A jsme u toho - tato algorytmika totiž funguje až poté, co jsme nalezli onu klíčovou individuální předurčenost vlastního života a podřídili ji vlastní vektor cílů, začali žít život tento vektor naplňující. IMHO tedy nelze tohoto štatný život plodící algorytmiky dosáhnout dříve, než odčiníme konkrétní důsledky vlastních chyb ze své vlastní minulosti. A je jasné, že kvantita i kvalita těchto důsledků, nutných k odčinění je individuálně různá a i proto dosažení žádoucího stavu životní harmonie vůči svému okolí je individuálně různě náročná k dosažení.

ps.
Na druhou stranu se mi velmi líbí pojetí/chápání pojmu štěstí v algorytmice štěstí-součást-spoluúčast-sounáležitost-sdílení (v češtině tato slovní korelace bohužel není vůbec evidentní)...
P.

Re: Možná drobná upřesnění

jardob | 01.01.2017

Pe-tri
A: pôvodná veta, aj tá tvoja hovorí o tom istom. Niet v nich protirečenia.
B: s tým súhlasím. Je to málo preskúmaná oblasť. Okrem toho, že sa raz tak vyjadril v jednom videu Jefimov, nikde inde som to nepočul. Môže to byť pravda, ale ťažko to dokázať, keď aj o samotnej duši je toho známe pramálo.
C: Súhlas. Človek nedáva podrobný návod, to možno ani nebolo cieľom. Dáva indíciu. Tu by bolo možné povedať:
- Kto hľadá nájde; kto klope, tomu otvoria;... kto sa pýta, tomu odpovedia; kto túži nájsť cestu von z bludiska, ten najde mapu a správny kompas.
- Bez komunikácie a na vlne individualizmu to ale nepôjde. A niet zmysluplnejšieho respondenta ako je Najvyšší.
D: Súhlas

Re: Re: Možná drobná upřesnění

Rom 44 | 01.01.2017

Trošku k bodu B. Duša je energia. Každá energia je čiastočkou celkovej (najvyššej) energie. Preto svojim zdokonaľovaním sa zdokonaľujem Boha. Boh je energia. Ja som Boh, som jeho súčasťou.
Trošku k bodu D. Vektor cieľov je univerzálny. Byť užitočným pre svoje okolie, tým pádom pre seba, pre celok, pre Boha. Vtedy si v harmónii. Ty si volíš spôsob, ktorý Ti najviac vyhovuje.

Re: Re: Re: Možná drobná upřesnění

jardob | 01.01.2017

D: chápem, idete na to dobre. Ale každý človek má v živote konkrétne ciele, ktoré môže zistiť ak komunikuje s Bohom, vníma život otvorenými očami, a ide mu o skutočnú múdrosť v živote, ktorá nemôže existovať ani bez svedomia, ani bez cieľavedomého úsilia, bez aktívneho používania umu, a ani bez lásky.
Je to podobné ako keď prídete do novej práce, nestačí len ochota byť užitočným, ale treba pochopiť svoje povinnosti a robiť ich dobre...

B: Tu je problém s terminológiou. V KSB je energia len jednou zo skupenstiev matérie. Chápete, ako energia môže slúžiť pre motor elektrická energia a magnetické pole. Pre strom je zdrojom energie slnečné žiarenie a iné živiny. Pre človeka slnko, vzduch, voda, chlieb. Pre subatomárne častice sú nosičmi energie fotony atď. Čiže energia je len rôznou formou hmoty, ktorá hýbe inou hmotou. Je to časť stvoreného vesmíru. Boh je nadvesmírna realita, stojaca nad všetkým stvoreným. Má v sebe najrôznejšie atribúty, preto s ním možno mať osobný vzťah. Ale človek jednoducho nemá dosť slov, aby vyjadril plnosť jeho podstaty.
Podobne to vyzerá aj s dušou. Niektoré učenia a ksb sa k tomu prikláňa, že duša nie je z tohto sveta, preto je tiež večná. A ďalej asi možno povedať len toľko, že všetko čo má dušu sa podieľa s Bohom na živote, ktorý nemá konca, ale má svoje formy, zmysel a má svoj smer.

Re: Re: Re: Možná drobná upřesnění

Pe-tri | 01.01.2017

Hmm...
ad) B. Výrok: duše je (zdokonalovatelná) energie není v mém chápání dostatečný/platný k tomu, aby toho víc objasnil než zamlžil, stejně jako myšlenka o tom, že Bůh je Já (asi myšleno že to já je ta duše) asi myšleno v tom smyslu, v jakém je kapka vody mořem.
ad) D. Aby byl vektor cílů jednotlivých lidí univerzální/jednotný, potom by se všichni lidé museli dopouštět stejných činů, což je evidentně neplatné, tudíž i premisa o univerzálnosti vektoru cílů není platná. Návrh na povýšení užitečnosti (coby podmínky nutné a zřejmě myšleno i dostatečné k dosažení harmonie) do této role univerzálního vektoru cílů nesouhlasí s životní praxí a konceptem odčinění (oprávněného strádání). Užitečnost je tedy jenom jedním z parametrů při volbě linie svého chování (při dosahování svých cílů). Nehledě na všude přítomnou skutečnost, že to co je pro jednoho užitečné bývá zhusta pro druhého současně či obecně škodlivé...
P.

Re: Re: Možná drobná upřesnění

Pe-tri | 01.01.2017

Jardob,
v A. mi šlo o to, že koncept cesty životem člověka nelze aplikovat na Boha. Toho se nic podobného netýká. Asi jsem se nevyjádřil dostatek srozumitelně. Ale myslím, že si rozumíme.
P.

Re: Re: Re: Možná drobná upřesnění

jardob | 01.01.2017

Jasne, chápem:-) Myslím že aj oni v redakcii si zvolili nie najvhodnejšiu formuláciu, hoci nepochybujem že to mysleli dobre.
Mali radšej napísať:
"Len vtedy sme šťastní, ak sú naše životné cesty spolu-účastné cesty Zámeru/Plánu/Predurčenia Najvyššieho"

možno drobná úprava

udo | 01.01.2017

dik za preklad, no zdá sa mi pre SK/CZ publikum v nasledujúcej pasáži trochu nejasne preložený:

Človek sa stáva otrokom svojich želaní, a teda v konečnom dôsledku aj otrokom jednotlivých hierarchií, ktorým vládnu démonické osoby. Nemožno byť šťastným tak v rámci uspokojovania jednotlivých želaní, no ani v rámci jednotlivých životných cieľov. Dosiahnutie alebo nedosiahnutie každého z nich privádza k nutnosti každý raz nanovo revidovať životné orientačné body, prebývať v nekonečnom zmätku, «v zhone za šťastím», ktorého niet, kým sa usiluješ o neho - ono šťastie (namiesto DOBRE POSTAVENÉHO cieľa celkového, bo potom jeho čiastkové ciele konkrétne, samy automaticky toto šťastie prinášajú priebežne), a ktoré sa práve v moment jeho dosiahnutia vytráca.

alebo:

Človek sa stáva otrokom svojich želaní, a teda v konečnom dôsledku aj otrokom jednotlivých hierarchií, ktorým vládnu démonické osoby. Nemožno byť šťastným tak v rámci uspokojovania jednotlivých želaní, no ani v rámci jednotlivých životných cieľov. Dosiahnutie alebo nedosiahnutie každého z nich privádza k nutnosti každý raz nanovo revidovať životné orientačné body, prebývať v nekonečnom zmätku, «v zhone za šťastím», ktorého niet, kým sa usiluješ o neho - ono šťastie a ktoré sa práve v moment jeho dosiahnutia vytráca. Namiesto toho je lepšie DOBRE POSTAVIŤ cieľ celkový, bo potom jeho čiastkové ciele konkrétne (referenčné body želanej matrice – koncepcie v konkrétnych cieľoch - obrazoch), samy automaticky toto šťastie prinášajú priebežne.

resp. ešte nejako inak.. bo ide stále o dosť zložité formulácie už i v pôvodnom texte..
t.j., možno bude mať niekto ešte lepší návrh, formuláciu, vysvetlenie..

Re: možno drobná úprava

jardob | 01.01.2017

udo, tento článok je písaný jednoduchou zrozumiteľnou rečou. Ak tam dáš takúto vsuvku:
- Namiesto toho je lepšie DOBRE POSTAVIŤ cieľ celkový, bo potom jeho čiastkové ciele konkrétne (referenčné body želanej matrice – koncepcie v konkrétnych cieľoch - obrazoch), samy automaticky toto šťastie prinášajú priebežne.

alebo

ono šťastie (namiesto DOBRE POSTAVENÉHO cieľa celkového, bo potom jeho čiastkové ciele konkrétne, samy automaticky toto šťastie prinášajú priebežne

- tak to dopadne tak, ako by tam ani žiadna vsuvka nebola. Alebo bola po čínsky. Si veľmi múdry človek, ale súčasťou riadenia životných udalostí je rozlišovať, kedy hovoriť prostou rídzou rečou, kedy odborne, a kedy v inotajoch...
Je mi len ľúto, že vďaka zložitej reči ktorú používaš, si nastavil latku tak vysoko, že ju preskočia až možno budúce generácie, a málo kto zo súčasníkov z nej bude mať úžitok, alebo ho posunie o čosi v pred. Veď to že musíme na sebe makať a hľadať odpovede samostatne vieme aj tak, ale chcelo by to trochu zrozumiteľnejšie indície. Dopravné značky v nezrozumiteľných šifrách málokomu pomôžu.

Re: Re: možno drobná úprava

Paulo | 01.01.2017

Ja som vždy rád za Udove doplnenia a určite tak aj viacerí, navrhujem to dávať do poznámky pod čiarou ako bonus...

Re: Re: možno drobná úprava

udo | 02.01.2017

..hej, dalo, malo by sa to (ten jav, dej, proces) neskôr podrobnejšie rozobrať, popísať..

Ok, tak zatiaľ bez tej vsuvky, ale s ostatnými drobnými úpravami, ktoré som navrhol?

..bo v tej pôvodnej verzii takmer doslovného prekladu to podĺa mňa buď nebudú rozumieť, alebo ešte horšie - pochopia to hodne inak, možno i takmer opačne.
t.j., keď si cca. predstavím + - úroveň myslenia priemerného jedinca našej populácie

Rusi prosto v niektorých veciach inak myslia, formulujú. Nehovorím, že lepšie, alebo horšie, ale inak. V konečnom dôsledku sa to pri zachovaní Sókratovskej (neHegelovskej) dialektiky vzájomne samozrejme dopĺňa. Tak i napr. s Nemčinou, Latinčinou, či samozrejme i so slovienskymi jazykmi.
Čo v jednej reči stratené bolo, v inej zachovaným jest.

Re: Re: Re: možno drobná úprava

Prekladateľ - amatér | 02.01.2017

No, ten preklad samozrejme nie je profesionálny, a isto by sa na ňom dalo hocičo vylepšiť. Prekladal ho, ako aj iné predtým, len amatér, ktorý chcel informáciu sprístupniť aj tým, ktorí po rusky nevedia vôbec. Ak sú tieto preklady príliš slabé, tak ich robiť nebudem. Stoja ma dosť času a námahy, a ak nemajú splniť účel, sú nanič.

Re: Re: Re: Re: možno drobná úprava

čtenář | 02.01.2017

Zas to prosím neberte tragicky..
Nikdo to nezpochybnuje jako celek, jde jen o detaily, i když ty mohou být důležité. Čili jako kdyby jste byl žák a odevzdal nějaký překlad. Spolužáci by byli bez výhrad, jen paní profesorka by tam viděla pár "drobností" na vylepšení. Ale to tak bývá, profesoři tomu rozumí trochu lépe.. Takže děkujeme a neberte to jako ztracený čas, to určitě ne.

Re: Re: Re: Re: možno drobná úprava

udo | 02.01.2017

Ten preklad je inak super.
Každý robíme chyby, veď sme ľudia.

Najhoršie je, keď niekto nerobí nič, lebo sa bojí robiť chyby.
(Viď strašná manipulácia, paralyzácia más, strihaných a rezaných oviec pojmom "hriech" v pseudokresťanstve)

Viď aj uvedená citácia S´al Amona, resp. s´al Atona

Prínos článku ďaleko prevýšil riziká.

Preto nám budú i chyby k dobru pripísané

Re: Re: Re: možno drobná úprava

jardob | 02.01.2017

Udo, ja som ťa len chcel povzbudiť, aby si občas znížil latku náročnosti svojho vyjadrovania. Tvoje príspevky sú cenné, a potrebné, len hovor prosím trochu jasnejšie, zrozumiteľnejšie. Aspoň o vlások :-) To je všetko.
Čo sa týka dodatkov do článku, to už nech si sformuluje a doplní Hox, je to na ňom.

Re: Re: Re: Re: možno drobná úprava

udo | 03.01.2017

Ja viem.
Toto som fakt neodladil.
Bol to len taký návrh šitý horúcou niťou, narýchlo
a dúfal som, že to niekto doformuluje.
Tiež mi bolo neľahko v chápani, ako to oni asi pôvodne mysleli,
pričom je zároveň tak dôležité nezabúdať, že autori sú taktiež len ľudia.

Buď som to mal proste len drobne upraviť,
alebo poriadne vysvetliť pod textom.
Len vieš, že potom mám problém to vysvetlenie
zastaviť, bo mi napadajú ďalšie a ďalšie náväzné úrovne chápania, hĺbky vysvetlenia, sondy.. čo môže byť a býva často taktiež kontraproduktívne.

Hlavne pri tak potenciálne rôznorodej cieľovej skupine.
ok, tu stop..

Čo je to šťastie a ako byť šťastný?

dasa | 31.12.2016

Velmi pekne napisaný članok. chyta za srdce. dakujem

Přidat nový příspěvek