Patriarchální rodina – základ společnosti

Patriarchální rodina – základ společnosti

Andrej Palcev, 13. prosince 2011

Abychom měli normální, skutečně civilizovanou společnost, je třeba se opravdu starat o její základ – rodinu. Jedině lidé vyrůstající a vychovaní v normálních a zdravých rodinách mohou vytvořit normální společnost...

Patriarcha (řec. Πατριάρχης, z řeckého πατήρ – „otec“ a ἀρχή – „vláda, vedení, moc“)
V současném světě je patrná krize celé společnosti prakticky ve všech jejích projevech, mluví o tom všichni a všude, polemizovat o tom nemá smysl, to by mohl snad jen nějaký divoch, žijící kdesi velmi daleko od civilizace, který stěží umí promluvit. Mimochodem řečeno, v ruštině má slovo „mir“ – mír, svět také význam „společnost“. Například slavné dílo L.N.Tolstého „Vojna a mír“ by podle výše uvedeného v současném jazyce mělo znít „Vojna a společnost“.
Z čeho nebo z koho, z jaké základní cihličky sestává společnost? Mnozí řeknou, že z lidí, pochopitelně. To je bezesporu pravda. Ale je to celá odpověď? Skládá se naše společnost jen z konkrétních jedinců? Myslím, že to úplně tak není. Můžeme tvrdit, že vznikla společnost, když dva individuální lidé vytvoří rodinu? Ne, říkáme, že vznikla rodina, základ společnosti. A zde jsme došli k základní cihličce, ze které se buduje každá lidská společnost. Z toho vyplývá, že pokud existuje krize společnosti, je to v prvé řadě krize rodiny, tj. vztahů jak uvnitř rodiny, tak rodin vzájemně mezi sebou.
Trocha historie. Naši předkové tisíciletí vytvářeli mechanizmus interakce lidí jak uvnitř rodiny, tak i mimo ni. V důsledku toho vznikla rodina, základní jednotka společnosti, která se dnes nazývá řeckým slovem patriarchální, a odpovídající „zákony čistoty rodu“. Rodiny, jako samostatné jednotky, se mohly spojovat v rody nebo občiny. Hlavou rodiny, rodu, občiny, případně státu-državy byl muž. „Muž“ doslova znamená „moja žizň“ - můj život. To jest mladík, který pochopil, že může převzít odpovědnost za svůj život i život ostatních lidí a který k tomu byl připraven, se mohl stát mužem, pokud vytvoří svou rodinu. Proto si musel najít dívku, která by s ním vstoupila do svazku a vytvořila rodinu. Začínal všem známý proces, který se nazýval námluvy. Vybírala se dívka, připravená na rodinný život, věsta (VE – věděnije,vedení, ST – stojať, stát), a jestli dívce vyhovoval ženich, konala se svatba. Dívka se stala ženou, doslova to znamená „žizň na“- život na, tj. odevzdávající, svěřující svůj život a osud svému muži do jeho zodpovědnosti. Z toho důvodu se k výběru ženicha přistupovalo vždy velmi vážně. Ale někdy dívka nebyla připravena na rodinný život a takovou dívku nazývali nevěsta, doslova nehotová, nevedoucí. I ženich se mohl ukázat ne zcela zodpovědný. V každém případě takový svazek nazývali brak (rus. brak – sňatek, manželství, ale též vadné zboží), což bylo velkou ostudou pro všechny zúčastněné ze všech stran námluv.
Zkažené děvče si za ženu nikdo nevzal, protože podle zákona o čistotě rodu byl první muž pokládán za otce všech dalších dětí, i když je ani nepočal. To nebylo náhodou, pannu je možno přirovnat k čistému listu papíru, na kterém muž zanechá svůj otisk, všechny informace, které má v genech. Toto probíhá na úrovni duchovní podstaty, ducha nebo duše, jak to kdo chápe.
První muž zanechá nejvýznamnější otisk, následující taktéž zanechají svoje otisky, což může vést k negativním důsledkům pro budoucí děti v podobě zvýšené možnosti vrozených fyzických či duševních nemocí. V moderní vědě se tento jev uchytil pod názvem telegonie.
Moderní mladé dívky by měly vědět, že za jejich dobrodružství budou platit jejich děti. A mládencům je třeba připomenout, že děti těchto dívek nebudou úplně jejich dětmi. Odtud může pocházet nepochopení, které vzniká mezi dětmi a otcem v současném světě. V souvislosti s výše uvedenými okolnostmi zákony čistoty rodu udržovaly to, co se nazývá národ. Dívky do sňatku zachovávaly čistotu, potom věrnost. Porušení zákonů čistoty rodu se přísně trestalo a odsuzovalo celou společností, protože škoda byla způsobena dětem, genetické budoucnosti národa.
Jestliže šlo všechno dobře, a já myslím, že ano, většinou to tak bylo, jinak bychom prostě nepřežili tolik tisíciletí. Mladí, jak se říká, žili dobře až do smrti. Dobro – „dobyča roda“- zisk rodu. Co asi obnáší zisk rodu? Všemožné materiální blaho? Znalosti o okolním světě a přírodě? Ano, ale ještě „malý“ a ne okamžitě zjevný profit - genetický vývoj, evoluci rodu, což je, podle mého názoru, důležitější než cokoliv jiného. O tom dobře píše Nikolaj Viktorovič Levašov ve svých knihách „Poslední apel k lidstvu“, „Nehomogenní vesmír“ a „Podstata a rozum“, svazek 1 a 2.
Dobrá dědičná genetika - to je správné, to je jedna z podmínek sloučení duchovní podstaty s odpovídající genetikou. Ale musíme ji také probudit, to znamená projít evolucí znova, tak říkajíc zrychleným tempem. A zde vystupuje rodina jako první, a podle některých i hlavní garant úspěšného dokončení, probuzení, rozvoje podstaty a jejího ztotožnění s obdrženou genetikou a vzájemného obohacení evolučními změnami.
Od narození do 7 let se děti nazývaly „čady“ – děti, a jejich vzděláváním se zabývaly především ženy. Také musely poslouchat starší děti, nejen dospělé, a zároveň se starší učily odpovědnosti za mladší. V tomto věku děti nebyly rozděleny podle pohlaví. K tomu došlo ve věku 7 let. Děti sledovaly a zjišťovaly jejich kvality, podle kterých byly později vychovávány. Nerozvážné děti zvlášť netrestaly, dalo by se říci rozmazlovaly, proto se snažily muže k jejich výchově nepustit. Trestání bylo povinností mužů.
Ale po sedmi letech, kdy se z dětí staly „otroky“ – chlapci (ROK – životní cesta, osud; od RO (rod) K), byly vychovávány ve strohosti (ST (stát) - RO (rod) - GA (cesta)).
pozn. Hox: „otrok = ot ROK = „pán nad svým osudem / životní cestou“, neboli převzetí odpovědnosti za svou životní cestu. Nemá nic společného s významem otrok, rusky se otrok v tomto smyslu řekne „rab“.
Z chlapců vychovávali mládence, budoucí muže, a z „otročic“ dívky, budoucí ženy, matky. V souladu s tím se snažili vychovávat muži chlapce a ženy dívky, ale vzdělávání jako takové vždy bylo odpovědností ženské poloviny. Mimochodem, i pojmenování, podle tvrzení některých ochránců paměti národa a badatelů zabývajících se Slovany, proběhlo až po dovršení 7 let.
Výrostci se po dosažení 14-15 let věku stali mládenci a dívkami. Mladí lidé se připravovali na získání postavení ve společnosti (postavení muže a postavení ženy), které mohli získat po dosažení 21 let. Ale někdo mohl zůstat děvčetem či mládencem – „pareň“. Podle Dalova slovníku: „parněvať“– být svobodný, být starý mládenec. Tito lidé nebyli samostatní a byli vedeni v seznamu podle otce své rodiny, kromě chlapců, které poslali, jak se dnes říká, „bránit vlast“. Tito chlapci byli vychováváni v kozáckých hordách (armádách), které ležely na hranici. To byla v podstatě jedna velká družná rodina, kde všichni byli bratři, starší a mladší, a vládl jim „Báťa“ – otec (báťa-ataman). Vrchním velitelem hordy byl Chán, v době války zastával také funkci civilního knížete. Kozáci se neženili, až po návratu do civilního života založili rodinu. Po porážce Velké Tartarie Kateřina Veliká všechny kozáky oženila, jistě proto, aby nad nimi získala kontrolu.
Tato věková gradace nebyla náhodná. Bylo to spojeno s vývojem těl duchovní podstaty. N. Levašov to dobře popsal ve svých knihách. Do sedmi let se rozvíjí éterické tělo, do 14-15 let nižší astrální tělo, do 21 let vyšší astrální tělo, do 33-36 mentální tělo, a ne nadarmo se říká, že až po 21. roce začínáme používat svou hlavu. Od narození do 33-36 let probíhá proces rozvoje duchovní podstaty v novém fyzickém těle, se vzájemným vlivem jednoho na druhé. Naši předkové o tom říkali: „v sobě povstat, sebou se stát“. Jedině po plném obnovení, rozvinutí duchovní podstaty lze v principu hovořit o dalším vývoji, nebo, jak říkají „východní nauky“, sebezdokonalování. Ale je třeba poznamenat, že změny v duchovní podstatě, pozitivní i negativní, probíhají i během procesu obnovy a rozvoje podstaty v novém fyzickém těle.
Tak takhle žili na celém světě, ve skutečnosti jedna velká rodina. Zemstvo je ve skutečnosti struktura společnosti, vytvořená podle patriarchální rodiny. No, ale tak silná jednotná země nedávala pokoj našim nepřátelům. Můžeme vysledovat, jak proběhlo zničení naší země i rodiny, její primární struktury.
Hlavní vliv měla náhrada světonázoru (VE - vědět, RA - světlo, skutečnost) náboženstvím (soubor dogmat). Je třeba říci, že zpočátku nebyli příliš úspěšní. Až ovlivněním vládců pomocí tzv. institutu židovských nevěst a dalších metod, nebo zaměněním vládců za jejich dvojníky, se jim podařilo za podpory těchto vládců nebo jejich rukama násilně vnutit svoje zkreslené chápání světa. Ve skutečnosti probíhal a probíhá proces oblbování lidí.
Příklad, že to pokračuje, vidíme nyní v tzv. reformě vzdělávání. Ale tradice a zkušenosti, které se uchovávaly v rodinách a předávaly z otce na syna, neumožnily procesu oblbování probíhat tak, jak si přáli naši nepřátelé. Kromě toho kultura, udržovaná v rodinách, ovlivňovala jak radu vládců řídící společnost, tak i vládce samotné, jejich kulturu a pohled na svět. Naši nepřátelé to pochopili a při příštím násilném převzetí moci, nejprve za revoluce v Evropě, u nás během velké židovské revoluce v roce 1917, si dali za úkol zničit patriarchální rodinu.
Proto se pod rouškou boje za práva žen zformovalo hnutí zvané feminismus, ale ve skutečnosti je to hnutí za zrušení rodiny jako takové. Navíc oslabení celé populace, muži přestávají být zodpovědnými a nepotřebují být silní, aby bránili svoje rodiny, a ženy přestávají plnit nejdůležitější předurčení, dané jim přírodou – plnit povinnosti matky. Ale nejvíce strádají děti, které zůstávají bez patřičné výchovy otce a láskyplné péče matky, v podstatě zmrzačené osudy. Podle statistik v USA 80% pachatelů vyrostlo v neúplných rodinách. Ve filmu „Zeitgeist“ bylo uvedeno, že feminismus způsobil dvě věci. Jednak rozpad rodiny, což umožnilo větší kontrolu nad každým členem společnosti, a navíc ženská polovina obyvatel mohla být zdaněna.
Ale s tím se naši šílení nepřátelé nechtěli spokojit. Začala nová fáze, nyní údajně na ochranu práv dětí. Tak smutně všem známá sociálně-právní ochrana dětí je příkladem této fáze. Fajn, feminismus rozdělil otce a matku a justice odebírá děti. Předtím oddělili vládce-hlavu od těla-národa. Princip rozděl, znič, a zbylé doraž a zotroč, a to vše pod záminkou: péče o lidi, ochrany práv a svobod atd., atd.
Co musíme udělat v této situaci - je nutné pochopit všechno, co se dnes děje s námi a s naší společností a začít jednat. Dále, jak říkali naši předkové, naše síla je v jednotě. Toho lze dosáhnout pouze osvíceným věděním všech členů společnosti a utužením celé společnosti, v první řadě rodiny jako základu společnosti. Potřebujeme nejen zabránit zničení naší vlasti a lidí, jejích původních obyvatel, ale také přivést je k rozkvětu.

Překlad Klára.
 

Diskusní téma: Patriarchální rodina – základ společnosti

Lululemon Outlet Online16633

gosgogzt | 08.10.2013


System nuti, hlavu muti ...

Grey Rashka | 16.01.2012

Casto som tu cital nazor ze system nuti ku tomu a hentomu, peniaze nas obmedzuju a hodnoty su pokrivene.

Kazdy z Vas sa moze rozhodnut ako sa ku zivotu postavy. Ci zena alebo muz. Zaklad spolocnosti nakoniec predsalen asi bude v kazdom jednotlivcovy zvlast. Pretoze ako sa ukazuje, pokial hoc len jeden zo zakladatelov novej rodiny je nezodpovedny hlupak, tak je to pre rodinu katastrofa. Takze nie zeny, nie muzi, ale my ludia sme zodpovedny. Takze zodpovednost. A to aj zodpovednost za svoje ciny. Kto kona bez toho aby predpokladal alebo aspon ocakaval nejaky vysledok, je proste a jednoducho lenivy hlupak. Ak nieco robime, VZDY musime ratat s nasledkami. Kto nie je zodpovedny, tak akoze "nahodov" pozabuda ze existuju nasledky cinov. Ako ked ludia tak trochu pozabudaju ze sex je v prvom rade na plodenie deti, a priroda je v tomto fakt dobra. Sex je aj zabavny, ale primarne to bude vzdy akt zrodu.

Nato, aby ste mohli s niekym byt velmi dlho laska casto nestaci. Ku tomu tam musi byt ucta. Ucta je dnes pre mnohych iba take slovo ktore sa im vztahuje ku starsim. To je prosimpekne pekna blbost. V prvom rade si musime vazit svoju osobu. Ako si mozes vazit kohokolvek na svete ked si vlastne nevazis najblizsiu osobu na tomto svete ktoru tu mas. Sam/a seba. Ak si muz nevazi zenu, moze ju zacat podvadzat, alebo ju ignorovat, alebo nebodaj ponizovat a bit. Ak si zena nevazi muza, ma to podobne nasledky. Podvadzanie, strata zaujmu a vstko mozne. V oboch pripadoch je to rozpad rodiny.

Takze ucta. Dalej by som poukazal na cest. Mnohokrat podla mna rodinu zachranila aj cest. Napriklad ked po "namluvach" jeden alebo druhy , popripade obaja partneri zistili ze sa vlastne az tak moc nemiluju, casto ich vztach bol udrzany ctou. Osobnou ctou, ctou rodiny, atd. Nevravim ze je vzdy dobre udrzovat takyto vztah, ale ak su obaja riadeny aj tymto kodom chovania, moze to pomoct zatnut zuby, plnit si svoje rodinne povinnosti jeden voci druhemu, a velmi casto sa potom stavalo ze takyto ludia si nakoniec nasli ku sebe cestu a dozili v stasti, a vychovbali deti v harmonickom prostredi.

Takze cest. A este je to pravda. Naucit sa vraviet pravdu sam sebe. To je asi najtazsia cast celeho tohto. Potom svojim rodicom, detom a hlavne svojej zivotnej partnerke. To je velmi dolezite. Nasa vychova v dnesnej dobe opomina vnimanie ludskych neverbalnych prejavov, a ludia aj trochu zhlupli co sa tika hovorenej reci. Niekedy stacilo povedat jednu vetu na to aby sa clovek dozvedel tri informacie. Ale dnes uz nie vela ludi je schopnych tak hovorit ci pocuvat takto hovorene. Takze ak chcete aby vas partner/ka vedel co si myslite, alebo si chcete byt isty ze vie preco sa chystate robyt to ci ono, uprimne sa rozpravajte. To je dolezite hlavne pri namluvach a na zaciatku vztahu.

Zodpovednost, ucta, cest a pravda. Malo kto ma dnes vsetky styri. A vsetky su tak dolezite pre jednotlivca, rodinu, rod, obcinu i stat. Uz nas tomu nema kto ucit. Musime sa im ucit samy, na ulici medzi kamaratmi, v krcmach, z priblblich patriotickych filmov americkej produkcie, od vecne nasratych susedov atp., atp. Potom niet divu, ked niekoho ulica nauci miesto cti zakernost a miesto ucty opovrhovanie.

Ale vzdy su rozhodnutia na nas. My sa rozhodujeme ako sa zachovame, kam chodime, koho si vyberame za kamaratov, ci budeme kradnut, ci hovorit pravdu, ci zarabat vela penazi, ci si kupovat zeny, ci verit v boha, alebo ci prijat vieru. To vsetko mozeme. A kto tieto rozhodnutia nerobi sam za seba, ale necha rozhodovat ostatnych, ten zlihal uz v zodpovednosti za sameho seba. Takych formuju ostatny. Manipuluju atd. Takze, kto robi rozhodnutia, ten hybe svojim osudom a zaroven zne plody svojej cinnosti.

Náprava půjde pomalu

Radomír | 11.01.2012

Svět je již po staletí mužským světem, kde pro ženu nebylo místo. Již sv.Pavel zasel do křesťanského učení, že žena nemá duši a ani vládu nad svým tělem. Později toto dogma šířili i další apoštolové, třeba sv. Augistin (učitel církve) a šli ještě dál, tvrdíce, že žena je "tvor veskrze nečistý a hříšný, stvoření ďáblovo, příčina všeho zla a pokušení na světě". Ještě do desátého století směli mít i křesťanští kněží své rodiny - manželky i děti. Za papeže Řehoře VII. se však již začalo velké a krvavé pronásledování ženatých kněžích. Manželky jejich byly upalované a děti brané do otroctví na církevní statky. Od počátku prvního tisíciletí nastala pro ženy tisíciletá doba temna a poroby. Jejiž život neměl ani takovou cenu jako život dobytčete. Na hodnotovém žebříčku měla větší cenu kravka než manželka, na společenském žebříčku byla tvorem, jemuž byla upíraná všechna práva - včetně práva na život. Církev svatá tvrdila, že žena je nutné zlo na světě a nelze ji vyhubit jen proto, že muži neumějí rodit děti. Žena se tak stala pouhým obchodním artiklem, kterým muž obchodoval a získával větší moc nebo majetek (sňatky dcer od úrovně šlechty po selský stav byly jen otázkou rozšíření majetkunebo mocenského vlivu).
Feminismus byl ženám podsunutý jako východisko z neutěšeného života. Že je to past, to nemohly tušit. Třeba Marie Antoinetta vůbec nebyla hloupá a rozmařilá, záliba v oblečení byla její seberealizací. Sama prohlásila: "A co také jiného ženám zbývá, když jste je odsoudili k mlčení a jejich hlas odsuzujete jako prohřešek proti dobrým mravům?"
Muži by si měli uvědomit, že feminismem byla na ženy upletená tisíciocasá kočka. Ani bohyně by nesvedly plnit na 100% úlohu matky, manželky, hospodyně, odbornice v pracovním oboru a ještě i dcery, pečující o své stárnoucí rodiče. A to všechno po nich muži chtějí a nejen chtějí, ještě to od ženy samozřejmě očekávají. V práci jsou na ženy kladené stejné požadavky jako na muže, často i větší (a za menší plat). V domácnosti se jim dostává pomoci od mužů jen sporadicky, i když se situace lepší. S výchovou dětí mají muži také ještě co dohánět.
Chtěl bych říci přítomným mužům, aby si nejdříve sáhli do svědomí, než začnou na ženy metat hromy a blesky. Muž nemá ženě velet. Žena se ráda nechá vést, pokud muži neschází odpovědnost ,důvěřu mu a ví, že ji ctí, miluje a dodržuje věrnost.

Re: Náprava půjde pomalu

biš | 11.01.2012

tobě to ale kafrá, co sis šlehnul?

Re: Re: Náprava půjde pomalu

Daniela I. | 11.01.2012

Oj, biš,biš, žeby si sa tak trošku zamyslel skôr než vystrelíš?

Re: Re: Náprava půjde pomalu

Radomír | 12.01.2012

Drahé biš, nemůžu určit, jestli jsi žena nebo muž. Co tě tak popudilo? Věz, že nekafrám a můžeš si to ověřit samo, i na netu je materiálu dost. A snad tě moc nevyvede z míry až zjistíš, že známá doba romantických trubadúrů, opěvujících své madony, byla ve skutečnosti dobou nejhustějšího temna pro ženy. Manželé nutili své manželky když ne přímo k prostituci tak aspoň k milenci. To bylo společensky normální. Čím byl milenec mocnější nebo majetnější, tím lépe. Žena, která odmítla a nechtěla věnovat svou přízeň doporučenému milenci, byla manželem odsouzena k domácímu vězení. Do té doby, než změnila názor. Byla bita a nedostávala najíst. A když si i potom trvala na svém, nebylo hříchem neposlušnou manželku utýrat k smrti nebo zapudit a to bez nároku na vyrovnání majetku.

Re: Náprava půjde pomalu

To je zajímavé | 12.01.2012

A proč taková změna zrovna za papeže Řehoře VII?

Re: Re: Náprava půjde pomalu

Radomír | 12.01.2012

V církvi už od ranných dob panovaly neshody. Sv. Pavel (Šavel) s dogmaty v křesťanství začal. V jeho době bylo běžné, že kněží (duchovní kazatelé) měli své rodiny jako jiní muži. Dokonce i ženy mohly vést duchovní obřady a učit nauku, protože vzdělání pro ně bylo přístupné (k tomuto tématu doporučuji kouknout na film Agora). Snad nenapíšu překvapivou informaci, že evangelií bylo sepsáno asi 12 (přesně si nepamatuji), několik jich pocházelo od žen a do Bible (NZ) vybral ekumenický koncil pouze 4. Ostatní zavrhl a zakázal jako "heretické".
Šavel byl první známý "svatý", který prosazoval celibát kazatelů a vyčlenění žen ze "záležitostí víry". Podle něj jsou ženy nečistá stvoření a nemají duši, stejně jako zvířata a tak ani nemohou dospět k duchovnímu poznání a žít duchovním životem. Argumentoval, že je to žena, kdo muže odvádí od poznání boha a soužitím se ženou (nečistou) muž nemůže dojít k čistotě a ke spojení s bohem. Dogma hledalo svou cestu velice dlouho a často krvavě, jak jsem už napsal. Boj o celibát trval skoro tisíc let a uzákoněný byl až lateránským koncilem r.1123 (za papeže Kalixta II). Dlouho vzdorovali tzv. Kataři, jejichž křesťanská víra stála na jiných základech. Církev svatá z nich udělala vyhnance, heretiky a úplně je zakázala v r.1215.
Řehoř byl známý hlavně tím, že on určil tvář "církve svaté" a její moci asi do těch mezí, které známe i v současnosti. Šlo především o možnost vlastnění majetku a jmenování do církevních funkcí. V Řehořově době volili papeže i ostatní vyšší kněze světští panovníci a církev nesměla vlastnit půdu ani nemovitosti, měla je pouze zapůjčené od šlechticů. Sám Řehoř vedl dlouholeté spory s francouzským JIndřichem IV, který také nakonec Řehoře sesadil, poslal do vyhnanství a nechal zvolit papeže nového (Klementa III). Až v r.1122 tzv. Wormským konkordátem byla podle Řehořova odkazu stanovená pravidla mezi světskými a církevními vládci.
K tématu (o co šlo) nechávám tento článek:

http://granosalis.cz/ebooks/konkordat.htm

Neumím jednoznačně odpovědět na tvou otázku, proč zrovna za Řehoře. On byl jen prvním, kdo vyhlásil neposlušným a nepřizpůsobivým duchovním otevřenou válku. Jeho následovníci ji dotáhli do konce.

Pro ženy je svoboda důležitá

Iris | 11.01.2012

Osobně neznám vůbec žádnou svobodnou matku, která by si takový osud to dobrovolně zvolila. Spíš vím o ženách, které si prošly obdobím zoufalství než se rozhodly si dítě ponechat i za cenu dost těžkého společenského údělu. Za vysoký počet matek samoživitelek může mimo jiné nezodpovědnost mužů. Spousta žen je prostě svým partnerem opuštěna nebo nucena k potratu. Jednou z příčin je také celková společenská nezodpovědnost k sexualitě, protože sex je snadno dostupný a dítě je pak "vedlejší produkt". Když dříve muži válčili, ženy také často vychovávaly děti samy, ale dětem nechyběly mužské vzory, protože se pohybovaly v širším rodovém společenství mezi strýčky, dědečky atd. Feminismus ženám především pomohl získat svobodu. Uvědomme si, že dříve byla žena naprosto a totálně závislá na rodičích, kteří jí často vybrali manžela, takže o nějaké lásce nemohlo být ani řeč. Děti se mají rodit z lásky, takže jakou energetiku a genetický potenciál asi mohly mít děti, které se narodily bez ní (často po traumatizující svatební noci). Po svatbě byla žena závislá na manželovi, který si s ní mohl dělat "COKOLIV" chtěl. To všechno už není. Takže já myslím, že bych v té situaci nechtěla vůbec být a já jako žena jsem ráda, že už to tak není. Že je vedlejším produktem feminismu rozpad rodiny a že jeho smyslem asi původně nebylo osvobodit ženy, ale rozložit společnost, to už je něco jiného. Prostě jsme to nechali zajít příliš daleko, a jako vždy, když přijde něco nového, jsme odvrhli všechno staré - bohužel i to, co do té doby dobře fungovalo. Za zamyšlení by stálo, proč je dnes pro lidi tak těžké najít toho pravého nebo tu pravou.

Re: Pro ženy je svoboda důležitá

Daniela I. | 11.01.2012

"Za zamyšlení by stálo, proč je dnes pro lidi tak těžké najít toho pravého nebo tu pravou."
--------------------------
Myslím, že základnou otázkou je čo očakávam od partnera a čo ja ponúkam do spoločného vzťahu. Čo sú moje priority, čoho som ochotná sa vzdať a čo obetovať. To platí aj pre druhú stranu, ak má byť vzťah funkčný, aby to nebol ťah len na jednu stranu.

Re: Re: Pro ženy je svoboda důležitá

Iris | 13.01.2012

To je samozřejmě pravda, ale myslím, že ten problém je hlubší. Nabízet něco do vztahu můžu až když toho dotyčného potkám. Dnes je pro spoustu lidí problém společenská izolace a velká část seznamování probíhá přes internet, seznamky atd., což podle mě není úplně ideální.

A pravda ...

Daniela I. | 11.01.2012

...je uprostred. Zlyhali aj ženy aj muži. :((( Rozdiel je len v tom, kto v akej miere.
Ženy zabudli, že ich hlavnou úlohou je predovšetkým vytvárať rodinné zázemie, t.j. udržiavanie tzv. rodinného krbu a samozrejme, že aj výchova detí, najmä v ich útlom veku.
Muži zabudli, že ich hlavnou povinnosťou je zabezpečovať a ochraňovať rodinu.
A u oboch ide o útek od zodpovednsti. Vídatne tomu napomáhali nanucované parazitické modely života a boja za rôzne práva, ale koncovka, t.j. zodpovednosť za výsledok činov chýbala. Muži aj ženy sadli niekomu na krásne slová, žiaľ podstatu čo sa tým sleduje málokto videl. Dnes teda zbierame úrodu nielen našich, ale aj našich zlyhaní a ešte k tomu pridávame ďalšie.
Napr. v poslednej dobe ma doslova irituje tzv. striedavá starostlivosť o malol. detí. Viacerí sme sa zhodli na tom, že zákon v tomto prípade nechráni práva maloletých, ale chráni egoizmus a ambície rodičov a z detí sa stávajú novodobí nomádi bez ukotvenia a rodinného zázemia. A najhoršie na tom je, že častokrát sú detí využívané ako nástroj na vydieranie druhého manžela, partnera. A tento "nástroj" využívajú aj muži aj ženy. A to je tragédia !!! Takýchto ľudí nezaujíma detská nevinná dušička! A to je len jeden z aktuálnych problémov, kde sme aj my účastní na deformácii detskej duše. A potom že mládež je citovo tupá, bezcitná? Nie sú to nám a spoločnosti nastavené zrkadlá? Kto za to môže?????? :(((
Skutočne, základom správneho vývoja spoločnosti je riadne fungujúca rodina, kde manželia nezutekajú z"chomúta" už pri prvých problémoch. To je v skutočnosti útek od zodpovednosti.

Mimochodom Rajka, aj ja v tomto roku dosiahnem 27 rokov "chomúta" :)))

Rodina.

TRON | 11.01.2012

Konečne nejaký článok k rodine. Ako som písal "Rodina je malý národ a národ veľká rodina". Národ stojí na genetike a rodina je jej šíriteľom.

Rodina v sebe skrýva viac zmyslov. Jedným z nich je aj spolupatričnosť. Ale tým najdôležitejsím je delenie. Delenie v celej svojej šírke. Delenie ako rozmnožovanie a delenie ako vzájomné rozdávanie si. Delenie sa o lásku aj starosti. Dá sa po vedať, že svet vzniká delením a v takom prípade sa dá povedať, že rodina je dôležitým stavebným kameňom tohto sveta.
Rodina je unikátna tým, že najväčší úžitok z nej môže mať ktorýkoľvek jej člen. To v spoločnosti neplatí. Tá je usporiadaná hierarchicky a hierarchicky sa delí aj o úžitok.
K rodine patria samozrejme aj deti. Deti sú určitým fenoménom, ktorý je pre mňa dodnes záhadou. Neviem, odkiaľ sa v deťoch berie ich ohromná láska k rodičom a aj k mnohým iným ľuďom. Deti sú zdrojom veľkej lásky. Sú zdrojom svetlých síl. A sila ich lásky dokáže v človeku prebudiť rodičovský cit. Myslím si, že dnešná spoločnosť je na úpadku možno aj preto, že pôrodnosť je na ústupe. Ak prostredie modeluje človeka, potom v prostredí bez vlastných detí chýba zdroj lásky a tak nemôže človeka formovať. A tak človeka formuje materiálny svet, upadá k egoizmu, sebeckosti, mamonu, chamtivosti a to v ňom kopí neznášanlivosť, pohŕdanie nenávisť a hnev.
Ak sa chce spoločnosť zmeniť k lepšiemu, potrebuje viac zdrojov Svetlých síl. Potrebuje viac detí.

Príčina konfliktu.

Rajka | 10.01.2012

Prečo ženy začali bojovať za svoje práva? Ja v tom vidím 2 základné dovody.
1. Muži začali považovať ženy za menejcenné a za svoj majetok, čo ešte dnes pretrváva v niektorých arabských krajinách.
2. Muži nedokážu zarobiť toľko, aby zabezpečili rodinu, a ženy musia ísť pracovať.
No ženám zostáva povinnosť starať sa o domácnosť a deti. Tým pádom su vyčerpané, nestíhaju a vyžaduju od mužov, aby sa zapájali do domácich prác a výchovy detí. Takýto model nieje vyhovujuci ani pre ženy, ani pre mužov. Nastáva konflikt. Rodiny sa rozpadaju, deti začína vychovávat ulica.
Ja už mám 50 rokov, (som 27 rokov vydatá :)), no keď som chodila do školy, máloktorá matka školopovinných detí pracovala a rozvod bol raritou.
Článok je výstižný, tiež si myslím, že to všetko bolo sučasťou nejakého plánu.

díky za překlad

Petr H. | 10.01.2012

Tak nějak to cítím i já... rozklad rodin je základ pro biorobotismus.

"..feminismus způsobil dvě věci. Jednak rozpad rodiny, což umožnilo větší kontrolu nad každým členem společnosti, a navíc ženská polovina obyvatel mohla být zdaněna."

Tato věta by měla být tučně. Tomu se říká dvě mouchy jednou ranou.
Všude kolem mě je to samá buďto svobodná matka nebo rozvedená. Úpadek společnosti.

Re: díky za překlad

Petr H. | 10.01.2012

Úplně si připadám jako exot, když jsem s mojí už 13 let. Včera jsem se dozvěděl, že ve školce dostane přednost svobodná matka před vdanou... zítra to bude kdo? Ten co krade nebo nějaký úchyl? Kam to ještě povede?

Re: díky za překlad

ale | 10.01.2012

zmenili sa hlavne muži.. mnohých už otravuje mať zodpovednosť, aj preto toľko slobodných matiek.na ženy sa nehnevám - skôr muži by si mali vstúpiť do svedomia. a nie brať každú ženu, ktorá chce normálnu rodinu, za zlatokopku, ktorá ich bude stáť peniaze. nová doba spôsobila mnohé zle, ale hlavne dala mužom možnosť vydierať ženy cez peniaze. aj ja by som privítala rodinu ako podľa slovanských zvykov, ale stále som takého normálneho muža nestretla. a to mám pomaly 4O na krku.

Re: Re: díky za překlad

Triglav | 10.01.2012

No a jedna feministka sa ozvala. To je to co sa nam muzom v poslednej dobe nepaci a to je to, ze su furt najmudrejsie. Len oni maju pravdu atd. Porekadlo kam cert nemoze posle zenu, je postavene na realnej podstate. Stacilo vymysliet feminizmus a rozklad spolocnosti nastal.

Re: Re: Re: díky za překlad

Aien | 11.01.2012

Právě naopak, přece píše, že chce muže patriálchálního typu%zodpovědného a ochraňujícího, aby mohla v kliduvést domácnost a vychovávat děti. Ne se s vyplazeným jazykem honit do jeslí, do práce, na nákup, doma honem honem, pospěš-nestihnem, dítě je stressované, brečí,nakonec onemocní a v práci-to Vám nemá kdo hlídat, ale to nemůžete být každou chvíli doma atd. atd.Znám to dobře, raději nevzpomínat.Celý tento názor si můžete strčit...do špic kola!

Re: Re: Re: díky za překlad

ale | 11.01.2012

a tu sa pre zmenu ozval jeden ukomplexovaný tajtrlík troll Triglav

Re: Re: Re: Re: díky za překlad

Triglav | 14.01.2012

Po prve Troll si ty.
Po druhe zvalovat vinu len na toho druheho je lahke a priznat si vlastnu chybu to je uz ina vec.
Z tvojho prispevku som vycitil toto typicke: Ja nic ja muzikant.
A to mi nedalo a musel som zareagovat.

Re: díky za překlad

TRON | 11.01.2012

Keď je človek zaľúbený, nepozerá na peniaze.

Re: Re: díky za překlad

Triglav | 11.01.2012

To je to co v dnesnej dobe chyba, alebo to len ja tak vidim?

Re: díky za překlad

TRON | 11.01.2012

Neviem, či je správne nazývať to chybou. V príspevku vyššie som písal o láske detí k rodičom. Deti sa s ňou jednoducho narodia, je im daná. Láska je teda daná. Buď človeku celý život vydrží alebo ju stratí sčasti alebo úplne. Láska má schopnosť prekrývať nedostatky. Preto nepovažujem za chybu, ak sa milujúci človek pre druhého rozdá. Za chybu však považujem, ak bezozbytku rozdá aj to, čo jemu samému dali iní alebo to, čo mu nepatrí.

Re: Re: díky za překlad

Triglav | 11.01.2012

Myslel som to tak,ze laska nie je, alebo len velmi malo. Ludia sa beru s hociakej priciny ale malokedy s tej pravej a to hlavne zeny.
Je tazko najst taku ktorej by zalezalo na niecom inom ako na peniazoch. Takze chyba nieje laska ale jej nedostatok.

Re: díky za překlad

TRON | 11.01.2012

O tom som tiež písal v príspevku vyššie. Menej lásky menej medzi ľudmi dávam za vinu nižšej pôrodnosti. Veľa dospelých ľudí nemá deti alebo ich má až príliš neskoro a preto sa v nich ťažšie rozvíjajú city a spolupatričnosť.
No v tomto prípade zlyháva samotný finančný systém, ktorý sa opiera o bankovky. Je nastavený tak, že človek nie je schopný počas života nadobudnúť alebo zvelaďovať svoj majetok. Bankovky sú len platidlom, ale nedajú sa uchovávať ako hodnota. Naozaj hodnotné veci ako nehnuteľnosti sú neúmerne drahé k príjmom a teda nie je možné si na ne našetriť. Veci krátkodobej spotreby sú síce lacnejšie, ako majú veľmi krátku dobu hodnoty. Zlato a cenné kovy sú neúmerne predražené. Aj pri kúpe nehnuteľnosti dochádza k situácii, že chvíľu na to, ako si ju človek za vysokú cenu kúpi, jej cena klesne. Stači, ak klesne len o 1/5 a v absolútnej hodnote je to suma, ktorú sa mu len ťažko podarí našetriť.
Banky a štát vzali ľudom istoty. Ale naopak, ľudia sa stali istotou bánk a štátu, istotou parazitov. Zatiaľ istotou.
Finančné problémy sú veľmi častým dôvodom rozpadu ľudských vzťahov, aj tých najužších.

Re: Re: díky za překlad

David | 11.01.2012

Jak už se psalo výše, problém je na obou stranách.
Příčina však vidím společnou a to parazitický systém, který nutí lidi spotřebovávat a podporuje v nich hlad po obklopování se věcmi. To nutí do práce oba manžele nebo ani nedovolí mladým lidem rodinu založit dokud se necítí být zabezpečeni a nasyceni "společenským" životem.
Výsledkem je stále větší množství singles, mamánků a podobných individualit, kteří ani nemají pocit, že by měli rodinu založit a starost svých rodičů skrze své děti RODu vrátit.
Na druhou stranu společnost podporuje vznik partnerství homosexuálů i s jejich právem na výchovu dětí s cílem úplně pokřivit/znehodnotit v dalších generacích pojem RODINA.
Tím nechci snižovat jejich možné kvality se o děti postarat a dát jim rodičovskou lásku i oni jsou nakonec jen dalšími obětmi parazitického systému, který tyto svazky podporuje.
O "prospěšnosti" multikulti svazků se zde na tomto webu ani nemá cenu zmiňovat.
Je příznačné, že v tomto ohledu svůj boj o čistotu rodiny prohrávají i církve.

Re: díky za překlad

TRON | 11.01.2012

Je pravda, že príčin rozpadu spoločnosti je viacero. Ale ekonomický princíp patrí k základným.
Stačí si predstaviť, že človek by žil na vidieku a mal statok. Vďaka mechanizácií by dnešný roľník mal menej práce ako v minulosti. Čím by mal viac, tým viac by bol produktívny. No roľník dneška by narazil na problém bankoviek. Tie mu nevyrastú na poli a ani ich nenájdew v maštali. Musí ich získať do toho, kto ich vydáva. On by ich vlastne ani nepotreboval, keby ich od neho nepýtal štát. Keby mohol roľník zaplatiť daň v naturáliach, bol by úplne sebestačný. To štát dostal roľníka do pozície, že svoju produkciu musí ponúkať na trhu za bankovky a to za ceny, ktoré určí úplne niekto iný ako on sám. Teda musí predávať nevýhodne. Jeho sebestačnosť sa tým mení na závislosť od bankoviek a to je koniec jeho slobody.
Bankovky nás dostali tam, kde sme. Sme nesebestační, teda bez istôt. Banky a štát nás neustále zdierajú a zabraňujú nám v sebestačnosti. Ak človek nedokáže vyriešiť túto situáciu, nerozpadne sa len spoločnosť ale aj človek ako identita.

Re: díky za překlad

TRON | 11.01.2012

Oprava:
Čím by mal viac detí, tým viac by bol produktívny. (rodina ako celok)

Re: Re: Re: díky za překlad

Daniela I. | 11.01.2012

Malý šťuchanec: Čo ak je to láska, veľká láska k peniazom? :)

Re: Re: Re: Re: díky za překlad

Tonda Plíhal | 11.01.2012

dnešní ženský akorát fetujou a souložej s černouškama

Re: Re: díky za překlad

TRON | 12.01.2012

Každá sila má dve strany, aj láska.

Přidat nový příspěvek