Od Antropoidnosti k ľudskosti

Od Antropoidnosti k ľudskosti

25.3.2015

 

VNÚTORNÝ PREDIKTOR ZSSR

 

 

od Antropoidnosti
k
ľudskosti

_______

Preč od freudizmu...

 

 

Sankt-Peterburg
r. 2001

 

 

© Publikované dokumenty sú vlastníctvom Ruskej kultúry a preto vo vzťahu k nim nikto nedisponuje osobnými autorským právami. V prípade privlastnenia si autorských práv v rámci zákona právnickou, alebo fyzickou osobou, sa dotyčná osoba stretne s odplatou za krádež pomocou nepríjemnej „mystiky“, vychádzajúcej nad rámec právnej vedy. Každý záujemca má plné právo, vychádzajúc z vlastného chápania všeobecného prospechu, nasledujúce materiály v plnom objeme, alebo fragmentálne všetkými dostupnými prostriedkami kopírovať a vydávať aj za komerčným účelom. Kto používa nasledujúce materiály pri svojej činnosti, či v citáciách, fragmentoch alebo odkazoch, prijíma na seba zodpovednosť, a v prípade vytvorenie kontextu meniaceho zmysel následných materiálov ako celku má šancu stretnúť sa s „mystickým“ pôsobením mimo právneho rámca. 

 

Od Antropoidnosti k ľudskosti...

O psychologických základoch civilizácie: verejnej politike, posteľno-politických aktivistkách, kríze matriarchátu a perspektívach do budúcnosti

Postavenie zaväzuje1...

A ak nezaväzuje,

potom aj zabíja...

Predslov

Legitímna veda a politika, je dnes vo svojej lepšej časti2 reprezentovaná ľuďmi neschopnými premýšľať. Ľuďmi ktorí získali svoje vzdelanie pod jarmom “kódujúcej pedagogiky”, prebývajúc v hluchote, bezmyšlienkovite odmietajúc každú novú a pre nich nevšednú myšlienku, ktorá sa líši od oficiálnych alebo nimi preferovaných myšlienok.

Ak v minulých storočiach bolo takýchto netradičných myšlienok vyprodukovaných v priebehu života jednej generácie pomerne málo, pričom boli zaradené do bázy poznatkov legitímnej vedy (hoc až v procese výmeny kádrov jej hierarchie v nadväznosti pokolení), tak terajší súčasný stav vecí sa kvalitatívne zmenil. «Informačná explózia» od polovice 20. storočia priviedla k tomu, že v priebehu života jedného pokolenia bolo vyprodukovaných toľko neobyčajných myšlienok, odmietaných hierarchiou úradujúcich skladníkov poznatkov legitímnej vedy, že v spoločnosti sa na osnove týchto poznatkov prakticky vytvorila alternatívna veda, zahŕňajúca do seba — tak legitímne ako aj oficiálnou vedou odmietané poznatky.

Avšak táto nelegitímna veda, so svojim vznikom zároveň plodí aj svoju politiku, v ktorej nachádza organizačné formy na princípoch, ktoré sú výrazne odlišné od tých tradičných, doposiaľ panujúcich v legitímnej vede a politike v priebehu celej nedoziernej histórie. V celom rade prípadov nelegitímna veda je schopná poskytnúť a aj poskytuje oveľa efektívnejšie a bezpečnejšie odporúčania, než tie ponúkané skladníkmi poznatkov hierarchie legitímnej vedy. A V TOM – JE HLAVNÁ PREDNOSŤ ZAČÍNAJÚCEJ SA EPOCHY, ktorá predurčuje budúcnosť celého ľudstva skrze zmenu (až na malé výnimky) všetkého toho, čo sa ešte stále „automaticky chápe“ starým zvyčajným spôsobom.

Zmeny sa dotkli predovšetkým oblasti vedecko-výskumnej a projektovo-konštruktérskej činnosti, ktorá má priamy vplyv na obnoviteľné technológie, ktoré predurčujú život celej globálnej civilizácií. A podstata týchto zmien sa prejavuje v tom, že v spoločnosti sa nakoniec predsa len vykryštalizováva adekvátna sociológia, obsahujúca vstupy a výstupy do všetkých, bez výnimky, jednotlivých oblastí vedy, následkom čoho všetci odborníci jednotlivých vedných a technických odborov majú otvorenú možnosť pochopiť jeden druhého a bezpečne skoordinovať svoju profesijnú (aj neprofesijnú) činnosť v rámci „informačného poľa“ adekvátnej sociológie.

Ak v spoločnosti nie je vytvorená adekvátna sociológia v hore uvedenom zmysle, tak potom dokonca aj psychicky zdraví, intelektuálne vyvinutí a všestranne znalí ľudia (počas svojej profesnej činnosti aj počas bežného každodenného života) sú odsúdení upadnúť do kolektívnej schizofrénie. Jej viditeľným prejavom sa ukázala byť biosférno-ekologická kríza. Predlžovanie kolektívnej schizofrénie je samovraždou pre každú spoločnosť a tiež ohrozením susediacich spoločenstiev, vrátane biosféry Zeme (ako celku, tak aj biocenózy v jej jednotlivých regiónoch).

Kvôli rade príčin, v mnohom podmienených „totalitou“ bývalej hierarchie sovietskej inteligencie, včlenenej aj do života dnešného Ruska, hranica medzi legitímnymi a nelegitímnymi vedeckými poznatkami je v porovnaní s ostatnými krajinami sveta najviac badateľná práve v Rusku. No v tomto rozdelení ľudí (najviac viditeľnom v oblasti vedeckého bádania), sa odzrkadlili hlbšie – psychologické príčiny, dôležité pre celú globálnu civilizáciu. A o nich teraz bude reč.

 

Doplnenie r. 2001

V súčasnom vydaní boli zmenené:

1) predchádzajúci názov práce „Od matriarchátu k ľudskosti“ a 

2) názov Časti I, prv sa volajúcej „Matriarchát“, čo viac zodpovedá životu spoločnosti.

 

 

Časť I. Matriarchát a patriarchát

Ľudstvo tvoriamuži, ženy a deti. Triviálna vec. Každopádne ak sa pozrieme na verejnú politiku v tej forme ako ju prezentujú média, môže človeku prísť na um myšlienka že Zem je osídlená výlučne mužmi. A ženy, napríklad ako Indíra Gandi, Margaret Thatcher, Madeleine Albright a ďalšie, ktorých v histórií verejnej politiky možno spočítať na prstoch, na pozadí mužov politikov pôsobia akoby prišli z iného sveta.

Avšak keď sa na stránky tlače dostane informácia (lživá či pravdivá, na tom teraz nezáleží) o neverejnej politike, tak pomerne často vzniká dojem, že ešte pred tým, ako sa politika stane spoločensky verejnou, tak sa už stihne deklarovať v podobe domácej politiky, realizovanej ženami a milenkami verejných politikov-mužov.

Ak sa pozrieme do histórie Ruska len za posledných 200 rokov, tak napríklad Adam Mickiewicz1, ktorý sa priatelil s poľskými separatistami, mal milenku s ktorou sa delil o svoje informácie o ich činnosti, a táto – čo sa jej týkalo – informovala o nich policajný zbor.

Za vlády Nikolaja II, „verejnosť“ bola presvedčená, že politika Ruska je v mnohom určovaná náladami manželky imperátora – Alexandry Fjodorovny. Po roku 1917, keď boli zverejnené fragmenty korešpondencie Nikolaja II a Alexandry Fjodorovny, toto presvedčenie aj našlo svoje preukázateľné opodstatnenie. Hoci niektorí historici spochybňujú mienku o nepriaznivom vplyve imperátorky na politiku Ruska2, na každý pád existuje jeden nesporný fakt: kým pri Alexandrovi III. Politika Ruska vyjadrovala dlhodobé záujmy mierového rozvoja samotného Ruska, tak s príchodom na trón Nikolaja II politika Ruska začala vyjadrovať dlhodobé záujmy Veľkej Británie, ktorá bola fakticky do konca 1. svetovej vojny 20.storočia metropolou Západnej regionálnej civilizácie. Alexandra Fjodorovna bola vnučkou britskej kráľovnej, a Alexander III ako je známe bol proti sobášu cároviča Nikolaja a princeznej Alice Hessenskej. A až výslovne následkom zmeny politického kurzu Alexandra III jeho následníkom Nikolajom II sa Rusko ukázalo byť vtiahnuté do rusko-japonskej vojny a prvej svetovej vojny 20. Storočia.3

 

Rodové egregory imperátorky, ktorej detstvo prebehlo na anglickom dvore, v podmienkach psychologického „matriarchátu“ v rodine imperátora mohli zohrať z ďaleka nie poslednú rolu pri zmene osudu Ruska po smrti posledného ruského samovládcu – Alexandra III.

Na konci existencie ZSSR znepokojená AntiŽidoSlobodomurárska „spoločnosť“ bola tiež presvedčená, že po odchode zo života N. S. Aliluevoj – druhej ženy J. V. Stalina, tento ostal v plnej závislosti od mladšej sestry L. M. Kaganoviča „Rózy“, ktorej dokonca samotnú existenciu, nieto ešte milostný vzťah so Stalinom, sám L. M. Kaganovič popiera v svojich spomienkach a interview4.

Ak hovoriť o činnosti M. S. Gorbačova na poste hlavy vládnucej strany a štátu, hoc len z toho čo ukázala televízia, tak u mnohých vznikol dojem, že „vznešené“ názory Raisy Maximovny v mnohom vládli nad M. S. Gorbačovom5 a nachádzali svoje vyjadrenie v jeho správaní, a následne – v politike strany, štátu, a hlavne v kádrovej politike. Ak by sme hodnotili podľa následkov štátneho prevratu (ГКЧП), tak mozgová príhoda sa predsa len udiala Raise Gorbačovovej, a nie Michailovi. Akoby štátny prevrat spôsobil pád životných nádejí a túžob práve jej, čo sa zhmotnilo v spomenutej mozgovej príhode; a Michail Sergejevič – ten akoby sa nechumelilo: v Gorbačovskom-Fonde sa veselo diskutuje a beseduje ako za čias keď bol generálnym tajomníkom vládnucej strany, akoby sa vôbec nič nestalo, až na ten rozdiel že počúvať a robiť si poznámky jeho prázdnych rečí pre bežných občanov už nebolo povinné.

Ak sa pozrieme do hlbokej minulosti v globálnom merítku, tak neverejná politická aktivita žien, podriaďujúca si verejných politikov mužov, je zaznamenávaná v priebehu celej histórie a prakticky vo všetkých regiónoch planéty. Nebudeme sa odvolávať na prvotnú legendu o zhrešení Adama a Evy z Evinej iniciatívy, no v histórií je možné si overiť ako ironický výraz „sexbomba“ nachádza konkrétny význam v charakteristike jedného z druhov zbraní hromadného ničenia.

Takto biblická Ester, rukami perzského kráľa (svojho milenca) likviduje vládnucu národnú elitu starovekej Perzie. Markus Antónius, zrádza Rím pod vplyvom pohlavnej závislosti na Kleopatre. Knieža Svjatoslav, napriek nesúhlasu svojej matky kňažnej Oľgy, nedokázal ochrániť seba i nás od Malky – otrokyne, dcéry chazarského rabína. Z ich spojenia sa narodil Vladimír, ktorý sa neskôr stal násilným-krstiteľom Rusi.

Ak aj Malka priamo neurčovala politiku samotného Svjatoslava, tak zničenie Svjatoslavovho štátneho a kultúrneho dedičstva minulých storočí ruskej histórie - ich synom Vladimírom bol spôsobené jeho pôvodom od Malky6 a jeho deda rabína.

Zdokumentované svedectvá o tom, že Malka bola kniežaťu podsunutá práve s takýmito dlhodobými cieľmi sa nezachovali, ak vôbec svojho času nejaké existovali. No chytrých historikov zaujímajú reálne výsledky a ich príčiny, a nie dokumentárne potvrdenia toho ktorého názoru. Takéto druhy posteľno-strategických politických operácií mali miesto v histórií a európske kroniky o nich zachovali svedectvá.

...

 

 

Celý text je stažení (zatím přeloženo cca 40 stran):

Od antropoidnosti k ľudskosti.docx (550,4 kB)

 

 

2 Viď. napríklad, Eugene Evlampievich Alpheriev “ Emperor Nicholas II, a Man of Strong Will”, Jordanville, N.Y.: Holy Trinity Monastery, 1983.

3 Otázka o pretrhnutí politického kurzu Alexandra III jeho následníkom Nikolajom II je podrobne preskúmaná v našom diele „RozHermetizácia“.

4 Viď F. Čujev “Tak vravel Kaganovič”, Моskva, “Оtčina”, r. 1992, str. 50.

5 Z knihy “Človek za chrbtom” V. T. Medvedeva, v minulosti bol náčelníkom osobnej ochranky L.I.Brežneva a M.S.Gorbačova, sledujúc manželský pár Gorbačovových aj v neoficiálnych situáciach. Z toho možno usúdiť že Michail Sergejevič je jeden subjekt, a Michail Sergejevič a Raisa Maximovna spolu – celkom iný.

6 Je užitočné vedieť, že intelekt sa dedí po ženskej línií, pričom ide o väzbu s ženským chromozómom „X“. V ženskej skupine chromozómov „XX“ je jeden chromozóm od matky a druhý od otca. V mužskej skupine chromozómov „XY“ je chromozóm „X“ od matky a chromozóm „Y“ od otca.

To znamená že jeden z dvoch chromozómov „X“ získava dievča od svojej babky (z otcovej strany) prostredníctvom otca, a chlapec získava chromozom „X“ vždy od žien – predkov z línie matky. A tak intelekt Vladimíra krstiteľa geneticky nemohol a ani nebol ruským.

Vladimír priniesol na ruskú Zem ohavnú biblickú doktrínu nadvlády pánov židovstva nad všetkými národmi na báze úžerníckeho monopolu. Výber vierouky, vychádzajúcej z absencie zákazu alkoholizmu a povýšenie celej biblickej ohavnosti na úroveň svätého písma – to bol jeho nesporný vklad do kultúry dávnej Rusi.

 

Diskusní téma: Od Antropoidnosti k ľudskosti...(1) - Matriarchát a patriarchát

žena v patriarchálnej spoločnosti

Marian | 12.09.2018

,,Bohovia, ktorých som uctieval, vyžadovali Tanec smrti… Možno by sme mali zveriť zodpovednosť za svet ženám, pretože sa riadia emóciami, a nie intelektom." Adolf Eichmann

Problém je, že skutočná žena už skoro neexsistuje. Práve ona sa stala obeťou náboženstiev a sveta, ktorému hovoríme civilizovaný. Väčšina mužov sa žení s falzifikátom, trochu mazanejším, trochu obratnejším, ale berú si vlastne sami seba. Posledný hon na ženské hodnoty - inkvizícia bol aj o potlačení vzmáhajúceho sa ,,kultu Panny Marie" v ktorej cirkev spoznala nepoškvrnenú Matku Bohyňu, tušenú archaickým človekom. Pri polemike či bola skôr sliepka alebo vajce si na kohúta nikto nespomenie. Biológia to pri objavení chromozómov nepriamo potvrdila. Na počatie je samozrejme treba aj spermiu, koľko potomkov za život je však schopná splodiť žena a koľko žien je za život schopný oplodniť muž vysvetľuje, kto je v tomto procese podstatnejší. V prípade vyhubenia veľkého počtu mužov sa spoločnosť za pár rokov obnoví. V prípade vyhubenia veľkého počtu žien . . . .
Mužské hodnoty (patriarchát) založené na intelekte toho už veľa dokázali a nikto samozrejme nechce ,,chodiť prať prádlo do potoka," na druhej strane mechanizácia zatiaľ nedokázala odstrániť negatívny dopad spôsobený mechanizáciou.
Žena žije rytmom prírody, rozumie spevu vtákov a je strážkyňou prežitia druhu (matriarchát), teda aspoň bola, než sa z nej stal chodiaci inkubátor a súčasné emancipačné hnutia nič neriešia.

Anti Aging Integument Be enamoured of Products

witte vloed behandelen | 16.06.2018

Destruction mistaken to today, when there is a superabundance of anti aging mien liable to products like unma.gojigezicht.nl/help-jezelf/witte-vloed-behandelen.html creams, serums, gels and powders that all petition to be this well-spring of youth. Some exertion goodge.cremegoji.nl/online-consultatie/sap-granaatappel.html their anti aging entrancing advise of ingredients that restrain a ton of well-ordered go deeply into into taica.cremegoji.nl/leef-samen/lotion-for-fair-complexion.html and dissection on how incrustation ages to bankroll b overthrow them up and some are unproven hype.

Anti Aging Integument Obligation Products

alle spieren doen zeer | 16.06.2018

Lessen to today, when there is a surfeit of anti aging secondary stir products like loykun.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/alle-spieren-doen-zeer.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this genesis of youth. Some vocation tingfol.gojimasker.nl/instructies/drinking-after-botox.html their anti aging sleight of tip via ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered inspection weiflad.cremegoji.nl/online-consultatie/meet-internet-snelheid.html and bone up on on how incrustation ages to bankroll b opposite them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Parka Be enamoured of Products

sierbestrating eindhoven | 15.06.2018

Water down to today, when there is a overdose of anti aging abrade work for to products like scalic.gojimasker.nl/informatie/sierbestrating-eindhoven.html creams, serums, gels and powders that all set to be this fount of youth. Some position littdi.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/aderschoon.html their anti aging obeahism via ingredients that attired in b be committed to a ton of well-regulated hollow out into anop.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/hairstroke-mesjes-kopen.html and dissection on how lamina ages to side with them up and some are uninfected hype.

Otazka

Martin | 04.10.2016

Zdravim,chcem sa opytat ako to vyzera s prekladom tohoto diela?

Neskutočný

Jacques Bergier | 26.06.2016

GULÁŠ. Choromyselný výplod jedného alebo niekoľkých mozgov, ktorý sa nedá čítať, tony viet bez zmyslu, hatlanina bez záverov. Závery, ktoré som z toho bola schopná získať, sú úplne neuveriteľne priblblé a ženy urážajúce. Skrytý matriarchát?? No, načase, aby konečne prišiel ten skutočný. Autorom odporúčam ayahuascu a štúdium tantry, Kulticáia ženskej a mužskej sexuálnej energie a štúdium sexuálnej mágie. Úbohí pomätení Rusi.

Re: Neskutočný

Cico Ciciak | 13.09.2016

Jo, jasne! Ale 2.x pre istotu radšej nič nepíš!

Re: Neskutočný

Petr | 29.09.2016

Pomatená jsi. Při tvé intelektu je jasné, že žádné závěry nedokážeš ani vytvořit !

Re: Neskutočný

anonym | 17.02.2018

fetování ahá-jušky nepomůže, dokonce ani skrz chobot(a).

Teším sa na celý preklad

Um | 04.06.2016

Text som zhltol jedným razom. Je neuveriteľné ako rýchlo sa to prejavilo na mojej psychike oveľa väčším vyrovnaním pri zmýšľaní na opačné pohlavie.

Nádhera!

Aleš Krejčí / Brno | 27.03.2015

Vynikající myšlenky, překlad, písemný styl, obdivuji se. Změnu názvů také oceňuji. Děkuji moc a blahopřeji.
Šílené je, že znachaři už tisíce let znajíc toho využívají a my jsme unešeni "převratností"..

Otázka

jan | 26.03.2015

Překlad do češtiny je jen do 25 strany. Bude se postupně doplňovat? Téma je velice závažné, snad dokonce zásadní a moc mě zajímá, jaké jsou závěry. Zatím překladatelům/i,ce moc děkuju. Film Biele slnko púšte je na Ulož to. Znám ho už dlouho, je skvělý, A.N.Ostrovského „Búrka“ tam není. Ještě jednou děkuju a přeju hezký den.

Re: Otázka

jardob | 26.03.2015

zdravím,
ak je tvoja otázka k tejto konkrétnej práci VP (od antropoidnosti k ľudskosti). Tak preklad je po stranu 39 (čiže prvých 43 strán z 223). Budem to prekladať aj ďalej, ale podľa časových možností a vyťaženosti..

Mohl by mi někdo vysvětlit?

jan | 26.03.2015

Po přečtení prvních 16 stran první kapitoly se mi vynořilo několik otázek. První: "...Antropoid je nutně ničitel biosféry a vede nevázaný život." ... Pokud chápu antropoida jako člověka žijícího singl, v čem je ničitelem biosféry? A proč je hodnocen jako člověk, který vede nevázaný život (můžu chápat jako promiskuitní?). Myslím, že hodně mladých lidí nezakládá rodinu proto, protože by ji neuživili, v tom vidím spíš zodpovědnost a uměle vytvořené překážky na straně státu. A četnost jejich sexu je myslím taky hodně relativní (strach z AIDS atd.). Páry, žijící v manželství přece taky promiskuují, jen se to snaží utajit.

Re: Mohl by mi někdo vysvětlit?

jan | 26.03.2015

Ještě k sexu před manželstvím: Matematiku je potřeba se učit, opakovat a procvičovat. Vztahům mezi dvěma lidmi před manželstvím je potřeba se také učit a člověk je na to sám. Všechno potřebuje čas a sbírání zkušeností. Přece se nevrátíme k době, kdy sňatky dojednávali rodiče a děti do toho neměly co mluvit.

Re: Re: Mohl by mi někdo vysvětlit?

jardob | 26.03.2015

Len s tým rozdielom, že na splodenie potomstva nepotrebuješ byť profesionálom, ani virtuózom vo svojom obore. Tento typ odpovedí a otázok nedáva ani tak človek, ako egregor sexu :-) Deti by sa predsa mali rodiť z lásky, a cieľavedome, nie ako výsledok potešenia a pôžitkárstva ich rodičov. Hoci to mnohým bude píliť uši, ale sex je jednou z dlhého radu civilizačných závislostí, na úrovni opiátov, a hedonizmu všeobecne, zamaskovaná totálnou všednosťou. Lásku možno človeku prejavovať úprimne, tisícimi spôsobmi, no zasúvanie bez úmyslu plodiť, iba si užívať by som s laskou nijako nespájal. (môj názor)

Re: Re: Re: Mohl by mi někdo vysvětlit?

jan | 26.03.2015

Chápu tvůj názor, ale na mou otázku jsi neodpověděl. ..."zasúvanie bez úmyslu plodiť, iba si užívať"... přece provozují i lidé v manželství a navíc někdy i nejen se svým zákonným druhem.

Re: Re: Re: Re: Mohl by mi někdo vysvětlit?

jardob | 26.03.2015

Skús presnejšie sformulovať otázku. Nerozumiem presne čo by si chcel vediet.

Re: Mohl by mi někdo vysvětlit?

jardob | 26.03.2015

Antropoid - človeku podobajúci sa tvor (od человекообразность). V knihe sa preberá viacero aspektov. Súčasné vzťahy medzi mužmi a ženami sú len jedným z aspektov. Ak dočítaš kapitolu, odpovede iste nájdeš.
Ide o to, že zvieratá sa riadia predovšetkým inštinktami, rozum majú rozvinutý pomerne málo, takže nehrozí žeby svojou činnosťou v rovnovážnom prostredí spôsobili nejakú disharmóniu. No človek má oveľa viac ako zviera, má neporovnateľne viac rozvinutý mozok, logicko algoritmické poznávacie schopnosti mozgu, dokáže veľmi výkonne pracovať s pojmami a procesmi, analyzovať vyhodnocovať, tvoriť, a to aj v abstraktnej rovine, a tu je kameň úrazu. Ak s takouto tvorivou schopnosťou ostane otrokom živožíšnych inštinktov, celá jeho činnosť bude zameraná hlavne na konzum, sebectvo, bezhlavu spotrebu.. Cize dar rozumu ktorý človek má sa v rukách ľudstva podčineného nízkym inštinktom premiena na zbraň hromadného ničenia.. Hádam vidíš sám kam vedie súčasný životný štýl ako mizne biosféra, znečisťuje sa zem, voda, vzduch... A človek bez biosfery nedokáže prežiť, sám seba odsudzuje k zániku..
Otázka vzťahov muža a ženy sa tu preberá preto, lebo obe pohlavia robia zásadnú chybu.. Muži sa ešte nenaučili dostatočne ovládať svoju sexuálnu závislosť a ovplyvniteľnosť. Ženy sa zase ešte nevzdali možnosti využívať seba a svoje prednosti ako zbrane. Týmto sa navzájom vťahujú do začarovaného kruhu, lebo toto zneužíva skupina ako GP pre lepšiu manipuláciu. Ide tu hlavne o to naučiť sa zodpovednosti, jednak inštinkty podčiniť rozumu a rozum podčiniť intuícií, a tiež rozlišovať prirodzené poslanie muža a ženy, až na štatistické výnimky. Rozmýšľať zodpovedne a samostatne, nie "penisom" ale učiť sa z minulosti, vnímať prítomnosť a plánovať a predvídať budúcnosť (čím širší časový rozsah, tým lepšie)

Re: Re: Mohl by mi někdo vysvětlit?

jan | 26.03.2015

"No človek má oveľa viac ako zviera,...sám seba odsudzuje k zániku.." s tím naprosto souhlasím. Proč je ale za likvidaci biosféry označen pouze andropoid. Lidé v manželství jsou přece také konzumenti, často větší a právě kvůli "snášení do hnízda".

Re: Re: Re: Mohl by mi někdo vysvětlit?

jardob | 26.03.2015

Zdá sa že si ten výraz zle pochopil. Antropoid - človeku podobná bytosť je označenie pre každého, kto v sebe ešte nesformoval ľudský typ psychiky (presnejšie čo sa nevydal na túto cestu). Nemá to nič spoločné s tým či si slobodny, ženaty, rozvedený alebo polygamista.
Existujú Ľudia a ľudia. tí prví su na ceste formovania Ľudského typu psychiky, kdežto tí ostatní (zvieraci, zombi, demonickí) sa na človeka len podobajú (ako napr. opice) a sú iba antropoidne bytosti.
Pochopil si?

Re: Re: Re: Re: Mohl by mi někdo vysvětlit?

jan | 26.03.2015

Díky, to je odpověď na mou otázku.

Re: Re: Re: Re: Mohl by mi někdo vysvětlit?

anka | 30.03.2015

Boris Mouravijeff & následně Laura Knight Jadczyk ve svých dílech (Gnosis I,II,II, resp. Secret History of the World) rozebírají myšlenku, že se zde vyskytují dva typy lidí. Před-Adamité a Adamité. První z nich bohužel nemají schopnost dosáhnout rozvoje psychiky do úrovně (problematika chybějících vyšších center), která je otevřená těm druhým. Ale je zřejmé, že velká většina z druhé skupiny svůj potenciál stejně nenaplní, neboť to vyžaduje cílevědomou práci. Pokud víte o dalších zdrojích, budu moc rád za tip ;)

Re: Re: Re: Re: Re: Mohl by mi někdo vysvětlit?

Aksal | 18.06.2016

Této otázce se věnuje Danilov, akorát je pojmenovává "pervyje", "vtoryje".
https://www.youtube.com/watch?v=nDcnMVlEpdM

Tady přednáška o vládě vaginy

https://www.youtube.com/watch?v=WN9NV55HOuM

poznámka 6

popolvár | 26.03.2015

tak táto poznámka osvetľuje všetko. Dedenie intelektu po ženskej línii, kvôli jeho naviazanosti na chromozóm X. A tým je jasná úloha - vplyv židovskej manželky, a prečo gro vrcholových politikov takúto manželku alebo matku má...
To ozrejmuje aj pointu vtipu, ktorý týmto prestáva byť vtipom, a stáva sa múdrosťou:
"Škaredý ale veľmi inteligentný muž sa oženil s krásnou, ale žiaľ hlúpou ženou, aby jeho potomok bol múdry po ňom a krásny po žene. Narodené dieťa však bolo blbé po žene a škaredé po otcovi."

Re: poznámka 6

ADM | 26.03.2015

Sledujíc sám sebe ale hlavně s přičtením poznatků od okolí, tak vzhledem jsem "po" své matce a dědovi (po něm možná více). Myšlením a mluvením zase spíše po otci a jeho otci - jako bych se kolikrát bavil sám ze sebou - dokonce máme téměř totožný hlas. Psychologické hledisko by na základě "primitivního" dělení bylo asi takto: Otec spíše introvertní a matka silný extravert - já jsem ambivert = nebo to mi alespoň při "analýze" mého psyché bylo řečeno. Na otázku jestli extra a nebo intra tvrdím, že je to "Jak kdy", přičemž z dlouhodobého hlediska ani jedno nad druhým nepřevažuje.

Spíše, než aby to bylo takto striktně dáno si oddůvodňuji degradaci intelektu trochu jinak, a to pomocí výchovy/kultury. Pokud k intelektuálně vyspělému panovníkovi dodáme pěknou a inteligencí málo obdařenou manželku, nemusí to nutně znamenat úpadek intelektu potomka, ikdyž určité navýšení dispozice k tomuto trendu zde je. Nicméně to záleží spíše na následné výchově/kultuře. Pokud se dannému potomkovi dostalo kultury nastavené k defektu jeho intelektu, tak k němu za podpory urč. části gen. pot. i došlo a naopak.

Matka B.H. Obamy točila lehké porno a přitom Barák určitě hloupý není. Určité defektní prvky na něm lze nalézt, nicméně ty zůstaly za podpory kultury/výchovy, které se mu dostalo.

Jedna věc je, jakou barvu bude papír mít a druhá, co na něj napíšete...

Re: Re: poznámka 6

popolvár | 26.03.2015

asi bude potrebné si naštudovať z materiálov KSB, čo konkrétne pod intelektom oni chápu. Tuším je to niekde vo Vode mŕtvej. Plus je ešte na zváženie, ktoré matkino X sa u mužského potomka manifestuje. či to z jej matkinej línie, alebo z otcovej po jeho matke. Skúste si svoje otcove črty intelektu porovnať s jeho matkou. Nezvyknú drístať v materiáloch KSB, najmä nie v ľahko overiteľných veciach. Aj keď zdanlivo sa to javí ináč a zvádza to k pochybnostiam, pri hlbšom ponorení sa do problematiky sa ukáže, že majú pravdu.

Re: Re: Re: poznámka 6

ADM | 26.03.2015

Jistě.

Každopádně z toho, jak já chalupy danou problematiku, tak jedna z věcí co mě napadla byla - Člověk se zlým nerodí, no "blbým" ano - nebo alespoň tak jsem si ho prvně vyložil. Nicméně pociťuji, že to není úplně správný výklad.

Re: Re: Re: Re: poznámka 6

jardob | 26.03.2015

skus tiež prečítať celú kapitolu, je v priloženom súbore. Sú tam podrobnejšie rozobraté zložky psychiky. Jedna vec je tiež geneticky podmienený potenciál rozvoja rozumových schopností (prevažne algoritmicky logických), iná vec je trénovanie týchto schopností. Potom niečo úplne iné je kultúra šírená skupinami a spoločenstvom a ďalšiu vec zohrávajú zložky psychiky ako inštinkty, vedomé a podvedomé stereotypy, plus rôzne zložky intuície (tá tiež nie je jednorodá). A podľa toho ktorej z týchto zložiek psychiky dáva človek prednosť, obzvlášť ked sú niekedy v rozpore, podľa toho sa formuje jeho stroj psychiky.
Byt extrovertom či introvertom nie je o intelekte. Intelektuálom (človekom s bystrou mozgovou činnosťou) možu byť oba typy.. Genetika v prípade intelekt vytvára potencial (hardware), to akým sofware bude naplneny (či starým a pomalým alebo špičkovým rýchlym a efektívnym) jeu už druhá vec. Ak podľa VP je chromozom X nositeľom možností intelektu, potom u mužského potomka je otázkou či je jeho hardware (intelekt) produktom matkynko chromozomu X, alebo babkinho z mužovej alebo ženinej strany. Môže to byť o dominantnosti genetických informácií v chromozomoch.
Na druhú stranu ani striptérka nemusí mať nízky intelekt. Ak nebol Obama náhodou adoptovaný :-)

Re: Re: Re: Re: Re: poznámka 6

ADM | 26.03.2015

Co jsem tím chtěl říci bylo něco ve smyslu, že ne všechno je o dědičnosti a že okolní prostředí a určité zatím mnou v myšlení nezobrazitelné/neuchopitelné charakteristiky/osobitosti každého jednotlivce jsou stejně zásadní.

Jinak si myslím, že to vidíme podobně, no ty to dokážeš lépe popsat - špatný HW + vysoce optimalizovaný a kvalitní SW =?špatný/horší intelekt? V jistém smyslu se dá říci (mimo extrémy), že software je zde v dominantnější roli - proto jsem narážel na to, že to, že panovník zasel sémě do nevhodné ženy ještě neznamená reálný úpadek. V podstatě se rozdaly karty, no hra se ještě nehrála.

Co se důležitosti SW týče, tak jako člověk velmi zainteresovaný do technosféry, tvrdím, že kvalita SW a jeho optimalizace je přímo vitální a je to hlavní faktor, který rozhoduje o tom, jak se zařízení bude chovat. (opět mimo extrém). Moje BB používá HW z Q4 2012 a spolu se špičkovým SW strčí z hlediska real user-experience naprostou drtivou většinu lépe vybavených telefonů (no zpravidla hůře opt.) do kapsy. Pokud porovnám s lépe vybaveným a obdobně opt. tak rozdíly v podstatě nelze spatřit. Jsou to mikroskopické odlišnosti, jejichž vliv je zanedbatelný - něco jako technická nula.

No pokud jsou tyto mikroskopické odlišnosti zásadní při budoucím řízení panovníka, tak bez modifikace je ztráta řízení možná.

Každopádně díky za "feedback". Díky diskusi si vždy lépe přetřídím myšlenkový tok a něco nového se dozvím. U tohoto článku s diskusí končím, zabral jsem už příliš místa.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka 6

jardob | 26.03.2015

V podstate súhlas. Osobne mi ešte nie je jasné uplne všetko ohľadom toho prečo dochádzalo k týmto genetickým infiltráciam. Očividne sú tu ešte neviditeľné, nepreskúmané parametre, kvoli ktorým to robili. (aspoň čo sa genetiky týka)
Intelekt tienovej vlády v cudzom kráľovskom hniezde by nemusel stačiť, ak by neexistovali aj iné hoc aj podvedomé väzby s tieňovou vládou.. Načo by som predsa dával nepriateľovi lepší HW? Iba ak by nebol kompatibilný s ich SW (znalosti, kultúra a egregori) a boli by prístupný upgradovať na môj SW..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka 6

.T | 28.03.2015

By bolo vhodné nejaké dôležité pojmy, ktoré sa v KSB vyskytnu dať do "Seznamu pojmu" , ktorý tu máme na stránke. Ľahšia dostupnosť než prehľadavať materiály čo pod ktorým slovom chápu. Pomože si to ujednotiť obrazy v mysli
viď napr. Intelekt ...

postreh

jardob | 25.03.2015

Postavenie zaväzuje1 .... (k zodpovednosti)
-------------------------------------
v tom motte sa poznámka pod čiarou zlúčila s ešte jednou poznámkou č.1 tretom odstavci 1.časti pri mene mickiewich

Přidat nový příspěvek