Obecně biosférický mechanismus přirozeného výběru jako faktor samolikvidace davo-„elitářství“ v epoše po změně poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času

15.5.2018

z knihy Základy sociologie 3

 

Poté, kdy došlo ke změně poměru frekvencí biologického a sociálního času, se v současnosti po dobu aktivního života jednoho pokolení stíhá obnovit několik pokolení technologií a techniky a to nejen v jednom nebo několika odvětvích (jako tomu bylo v době první průmyslové revoluce), ale téměř ve všech odvětvích technosféry, což vede ke změnám jak v oblasti profesionální činnosti lidí, tak i v jejich soukromém životě. A jestliže je absolutní většina obyvatelstva stejně jako dřív v životě orientována ve své motivaci (vědomě či nevědomě) na oblast „Současnost“ (obr. 10.3-1), tak vzhledem k tomu, že život většiny lidí probíhá v technologicky podmíněné společnosti, se téměř všichni v životě střetávají s tím, že návyky a znalosti, které si osvojili v minulosti, se postupně nebo naráz znehodnocují, což vede ke ztrátě předchozího sociálního postavení, neboť monopolně vysokou cenu za práci již umožňují získávat jiné znalosti a návyky, které nemají. No a nositelé nových znalostí a návyků, kteří se znenadání díky jejich osvojení pozdvihli v životním standardu do výšin (spotřebních a sociálních), po kterých dříve jen toužili, najednou také zjišťují, že i jejich profesionalita – v důsledku stejného technicko-technologického pokroku – přichází o svůj význam.

Takže se ukazuje, že pro udržení svého sociálního postavení si musí všichni (se vzácnými výjimkami) neustále obnovovat svůj profesionalismus.

Navíc je tu i vliv úroků, které znehodnocují úspory většiny lidí a nutí je, aby se lopotili při vydělávání peněz ještě intenzivněji. Další vliv mají i globalizační procesy a zhoršování konjunktury trhu práce ve vyspělých státech. To potom již ani vysoký profesionalismus v několika odvětvích není vždy pojistkou před ztrátou zaměstnání. Tyto specificky konjunkturně-ekonomické faktory vytvářejí další tlak na psychiku mnohých lidí a ještě tak navyšují tlak produkovaný samotným, maximálně zrychleným vědeckotechnickým pokrokem.

Tohle všechno se znenadání obnažilo v Rusku jako výsledek státně-politických událostí probíhajících od začátku přestavby. Jenže stejná situace panuje i ve stabilních (podle ruských představ) společnostech Západu, které posledních sto až dvě stě let žijí v neměnném společensko-ekonomickém zřízení, a proto se zdají být z Ruska, našim doma odchovaným reformátorům, ideálem1, který by měl být zaveden i u nás.

Z důvodu této své idealizace Západu, který se z vnějšího pohledu zdá být stabilním, se v Rusku jeho reformátoři již po dobu přibližně dvaceti let pokoušejí realizovat to, co mělo být provedeno ještě v době Petra I. a nejpozději v době Kateřiny II. V současnosti je třeba do života zavádět něco zcela jiného, jenže „elitářští“ reformátoři – oběti zombifikační „pedagogiky“ – na to sami nepřijdou a vzít to odjinud není možné z důvodu nelegitimity podobného druhu znalostí v panujícím systému veřejných i tajných zasvěcení, který je doprovázen systémem zombifikačního vzdělání programujícím psychiku lidí, jako by šlo o počítače.

Možnosti psychiky a lidského těla zpracovávat informace jsou podmíněny nejen geneticky, ale i výchovou individuální kultury psychické činnosti nás všech: kultury smyslů/emocí, kultury myšlení. A proto jsou naše možnosti omezeny jak geneticky, tak také dosaženou úrovní rozvoje individuální duchovní kultury v mezích geneticky založeného potenciálu. Z důvodu těchto omezení může při zpracovávání informací v tempu jejich přibývání pod tlakem „větru změn“ (a tím spíše, je-li to prováděno na základě kultury šablonovitého, tvůrčí přístup vylučujícího myšlení produkovaného zombifikačním vzděláním) nastoupit „stres“ vyvolávající různá onemocnění, která budou moci být vyléčena pouze jedním způsobem – likvidací informační příčiny „stresu“. Což ale není v moci žádného z existujících odvětví západní medicíny, ani západní sociologie a společensko-politického zřízení2.

Z toho vyplývá, že účast v honbě za udržováním a zvyšováním si svého sociálního postavení3 v technokratické společnosti (podobné Západu) je přímou cestou k mučivé sebevraždě prostřednictvím nemocí vyvolaných neschopností zpracovat všechny informace nezbytné pro udržení si a růst kvalifikace a tím i příjmů, které jsou touto kvalifikací podmíněny a tedy i „životního standardu“ ve společnosti „nemocné z nadspotřeby“.

Kromě toho tyto „stresy“ z honby za spotřebou zasahují především skupiny obyvatelstva reproduktivního věku, což se potom odráží i na reprodukci nových pokolení. Je tak statisticky předurčeno, že ti, kteří se promyšleně nebo bezmyšlenkovitě spoluúčastní honby za spotřebou na základě nepřetržitého obnovování si své kvalifikace, nebudou mít buď vůbec koho vychovávat, nebo nebudou mít dostatek času na výchovu svých dětí v kulturní tradici, jejímiž nositeli jsou oni sami. A nepředají tak v rodinné tradici ty životní orientační body, které jsou jim vlastní, ani návyky jejich dosahování.

A jestliže tedy vůbec tito lidé budou mít děti, bude na ně v průběhu jejich života v rodině – obětí nepřetržitého „stresového“ stavu“ – přenesena veškerá problematika dospělých; nebo budou tyto děti nuceny, aby si v sobě samostatně vypěstovaly jinou mravnost, jinou životní orientaci, a vedly jiný styl života s ohledem na smutné zkušenosti staršího pokolení, ze kterých si dokážou vyvodit ponaučení. Pouze v takovém případě se tyto děti, které měly štěstí, že se vůbec narodily, dokáží vyhnout tomu, aby nová pokolení bezmyšlenkovitě nezdědila osud svých předků a ty nepříjemnosti, se kterými se střetli jejich rodiče navíc ještě zatížené jejich vlastními chybami.

Jednou z takových masově rozšířených chyb se stal pokus „zbavit se stresu“ různorodými silnými a slabými narkotiky jak přírodního, tak i syntetického původu. Ponecháme-li stranou, že takto upadají do drogové závislosti dospívající jedinci, kteří se tímto způsobem snaží projevit svou „silnou osobnost“ a nezávislost na dospělých, neboť díky svému nebetyčnému sebevědomí jsou přesvědčeni, že všemu rozumí nejlépe, nebo lidé, kteří se vyžívají v nesmyslnosti své existence, a zaměříme se pouze na „odstranění stresu“ tímto způsobem, tak dochází v podstatě k následujícímu.

Psychika jedince předává (nebo se pokouší předat) na úroveň vědomí vyhodnocení – podmíněné reálnou mravností – kvality jeho života (viz kapitola 4.5 o roli emocí v procesu vlastního sebeřízení). Takové vyhodnocení může mít buď dva emocionální výstupy (špatně nebo dobře), nebo může být ještě doprovázeno nějakými intelektuálními úvahami a odůvodněním. Jestliže je toto vyhodnocení vnímáno jako nežádoucí, ocitá se člověk v podstatě před volbou:

  • buď až do konce porozumět svému emocionálnímu vyhodnocení situace, tj. dokázat se dobrat k určitým odpovědím na otázku, jak změnit sám sebe a okolnosti okolo sebe, aby si zajistil psychologický komfort;

  • nebo jak uzavřít přísun mravně nepřijatelných informací na úroveň svého vědomí v jejich emocionálně souhrnné podobě, nebo v intelektuálně podrobnější podobě, aniž by musel cokoliv měnit na své mravnosti, psychice a způsobu života, který mu diktují.

Pro člověka, který se snaží získat důstojnost člověka a udržet si ji i do budoucna, je přirozené snažit se porozumět okolnostem a své roli v nich až do konce (tj. do uvědomění si určité odpovědi na otázku, jak dosáhnout psychologického komfortu), a zkusit potom uplatnit v životě odpověď, kterou touto cestou obdržel, nebo se pokusit na stejné otázky získat novou, odlišnou a lepší odpověď.

Pro člověka, kterému se první možnost zdá být nesnesitelným břemenem, nepřekonatelnou překážkou, znamenají narkotika způsob, jak „se zbavit stresu“ a zajistit si psychologický komfort rychle a bez psychologicky těžkých úvah o nepříjemném, a tím spíše bez nutnosti vytyčit si sám pro sebe nějaké závazky; samozřejmě pouze v tom případě, že drogové opojení neotevře ihned do jeho psychiky cestu takovým nočním můrám, že před nimi bude přece jen lepší ukrýt se v méně hrůzostrašné střízlivosti. Narkotické opojení deformuje a ničí intelekt jako přirozený, geneticky předurčený proces. Jestliže se tedy někdo v boji se „stresem“ nebo v hledání požitků vydá cestou závislosti na „tvrdých“ nebo „měkkých“ drogách, tak tím v podstatě prohlašuje, že rozum je mu k ničemu a překáží mu žít si, a byla by mu příjemnější existence v podobě dobře zaopatřeného dekorativního4 (ne pracovního)5 dobytka, bez vlastního rozumu, žijícího si bezstarostně a užívajícího si všeho, čeho se mu dostane na stříbrném podnose. Tím sám sebe jen usvědčuje z toho, že je skutečně lidským nedodělkem. A je tomu opravdu tak, ať už dosáhl jakýchkoliv výšin v sociální hierarchii civilizace, která reprodukuje zvířecí typ struktury psychiky a typ struktury psychiky zombie v návaznosti pokolení jako typy, které ve společnosti statisticky převládají.

S přítomností drogových chemických sloučenin v organismu (nebo s jejich přítomností v množství, které v organismu překračuje geneticky předurčené hladiny jeho přirozené fyziologie) normální genetika druhu „Člověk rozumný“ nepočítá, takže to vede k podlomení zdraví. A statisticky tyto případy převažují v reproduktivním věku (nebo v ještě mladším věku), takže to také vede k ukončení genealogických linií6 jak „silných“, tak i „slabých“ narkomanů mechanismem přirozeného výběru, který se při střídání pokolení v kultuře bezduché společnosti projevuje úplně stejně jako v biosféře.

Zdravotní léčení závislosti na drogách je v absolutní většině případů neefektivní, neboť uchýlení se k drogám ze „stresu“, nebo v hledání požitků je vyjádřením mravní zkaženosti nebo jiného druhu narušení psychiky. Pokud se tedy v procesu léčby mravnost a mravně podmíněné naladění a struktura psychiky nestanou lidskými, což vyžaduje především úsilí samotného pacienta a ne medicíny7, tak i po absolvování léčby zůstane poraněným a ustrašeným lidským nedodělkem. Kromě toho určitá část příčin „stresu“ leží v oblasti kolektivní psychiky společnosti, a jestliže se medicína při řešení problému narkomanie omezuje výlučně na psychoanalýzu a psychosyntézu individuální psychiky, tak v žádném případě nebude schopná narkomana vyléčit, neboť je ve své izolovanosti od historie a sociologie sama nemocná.

To tedy znamená, že statisticky předurčeně získávají při obnově pokolení přednost představitelé těch genealogických linií, kteří nevidí smysl v tom, aby se „stresu“ zbavovali drogami, nebo se nechali zahlcovat profesionálními informacemi v podstatě jen kvůli tomu, aby se stali obětí „stresu“ a jeho následků, se kterými si neví rady legitimní medicína (jako odvětví vědy) ani legitimní politika. Ti tedy také budou mít statisticky předurčeně komu předat v následujících pokoleních8 své životní orientační body a budou tak předávat mravnost, strukturu psychiky a kulturu chování, které jsou vlastní jejich rodinám.

Takto se tedy všem společná kultura technokratické civilizace a subjektivní vztah k ní různých jedinců stávají faktory přirozeného výběru v populacích druhu, který dostal název „Člověk rozumný“ a rozděluje lidstvo na dvě složky s rozdílnými osudy, které si každý navozuje tím, že náleží buď k té či oné složce lidstva. Přestože mezi těmito dvěma složkami lidstva dnes v podstatě neexistují neprůchodné hranice, tak přesto proces jejich nevratného rozhraničení probíhá po dobu celé epochy „výměny vod“, kdy se různí jedinci připojují k té či oné složce lidstva s rozdílnými osudy.

Kromě toho je mnohonásobná obnova aplikovaných znalostí a návyků v profesionální činnosti i v soukromém životě po dobu života jednoho pokolení v důsledku změny poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času pouze jednou stránkou té věci, která se objektivně projevuje ve statistice života společnosti. Její druhá stránka spočívá v tom, že se nezměnila pouze rychlost obnovy společensky nezbytných aplikovaných znalostí a návyků, ale i „šířka“ tematického spektra, se kterým se ve svém běžném životě střetává každý z množství jedinců, kteří mají svobodu volby, jsou schopni uplatňovat svobodnou vůli a mají i další kvality opravdového člověka a pouze díky osobitostem své výchovy a kultury se sami limitují v tom či onom druhu otroctví vlastnímu současné civilizaci.

Nezávisle na tom k jaké sociální skupině člověk náleží, nyní přichází do styku s informacemi, jež bezprostředně nesouvisí s jeho profesionální činností, ale přesto vytvářejí informační „atmosféru“, ve které probíhá jeho profesionální činnost, soukromý život i život jeho rodiny.

V minulosti se v podmínkách stavovsko-kastovního zřízení společenského života k rolníkům nebo řemeslníkům, kteří ve svém souhrnu tvořili převážnou většinu obyvatelstva, „královské informace“ denně nedostávaly:

  • A jestliže se k nim tyto informace někdy dostaly, tak je nedokázali vyčlenit z celkového informačního toku a zůstávaly pro ně jakoby neviditelné;

  • i když si těchto informací povšimli, tak nedokázali kvůli svému úzkému rozhledu pochopit jejich společenský význam;

  • a jestliže ho i pochopili, tak ti nepočetní z nich, kteří se dokázali pozvednout z prostého lidu někam výše, zřídkakdy dokázali nějaký významný řídící krok zrealizovat9. Bylo tomu tak především kvůli jejich nedostatku znalostí a návyků, ale také kvůli jejich sprostému původu, jež je v očích vládnoucích „urozené elity“ připravil o potřebnou autoritu i v případě, že jejich názory byly jinak správné.

Na druhé straně, a ve shodě se všeobecným přístupem k životu, ani státní-vládnoucí „elita“ Západu v absolutní většině případů nepovažovala za nutné vnikat do podstaty a následků přijetí těch či oněch rozhodnutí založených na aplikaci technologií považovaných za tradiční a tím spíše technicko-technických novinek10, neboť to nepovažovala za „královské záležitosti“, ale za „soukromé záležitosti svých poddaných“, o které je ponižující a nudné se zajímat; nebo za „soukromé záležitosti“ svých dlužníků, jak je to příznačné pro mezi-národní lichvářskou starozákonně-talmudickou „aristokracii“ vládnoucí prostřednictvím11 finanční oprátky nad společnostmi a státy díky tomu, že si uzurpovala úvěry a účetnictví tvořící podstatu bankovnictví, které zdeformovala podle svého.

Po pádu stavovsky-kastovního zřízení zůstala na Západě zachována úplně stejná psychologie: na jedné straně nevměšování se státu a lichvářské bankovní mafie do soukromého života a soukromého podnikání, a na druhé straně nevměšování se obyčejných lidí do záležitostí státnosti. Ti jsou totiž přesvědčeni, že všechny povinnosti ve vztahu ke státu i jeho státnosti si splní tím, že zaplatí daně a zúčastní se formálních demokratických procedur, které jsou na Západě, stejně jako všechno ostatní, ve vleku otrockého náhubku úrokových sazeb, nad kterými mají svou moc pouze mezinárodní korporace lichvářských klanů.

Jenže jestliže do opojného triumfu buržoazně-demokratických revolucí převládala psychologie takového typu implicitně, tak v průběhu vývoje západního kapitalismu našla své teoretické vyjádření: v té nejobecnější podobě – ve filozofii individualismu, a v užší pragmatické variantě – v různorodých ekonomických pseudoteoriích o svobodě soukromého podnikání, svobodě trhu a prý schopnosti „svobodného“ trhu12 regulovat v životě společnosti úplně všechno, aniž by si myslící lidé museli vytyčovat nějaké cíle a řídit ji.

 

poznámky

1 Většině jsou jistě známy nářky na ruské zkušenosti a závistivá porovnávání s USA, které stále žijí na základě ústavy napsané při jejich založení „otci zakladateli“, ve které bylo za celou tu dobu provedeno pouze nepatrné množství změn.

2 Kromě toho se v podstatě jedná o krach systému zombifikačního vzdělávání, které potlačuje tvůrčí seberozvoj jedince a programuje psychiku lidí hotovými algoritmy řešení různorodých problémů.

Po změně poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času by musela kvůli tomu, aby mohla být prostřednictvím zombifikačního vzdělávání udržována profesionální úroveň a zajišťována rekvalifikace práceschopného obyvatelstva, existovat ještě jedna „paralelní“ společnost učitelů, kteří by si včas sami osvojovali nové znalosti a návyky, a mohli je předávat psychice ostatních lidí v podobě hotové k použití, jak je to příznačné pro zombifikační „pedagogiku“. A to nás přivádí k otázce: „Kde vzít ještě jednu paralelní společnost takto zavčasu připravených učitelů?“ Odpověď na ni kultura převládající v současné globální civilizaci žádnou nemá, přestože nám byla skutečně zavčasu sdělena prostřednictvím Krista. V Novém zákoně se i po všech cenzurních zásazích uchovala podstata této odpovědi: Duch Svatý uvádí lidi do veškeré pravdy. (Kniha moudrosti, hl. 2; Lukáš 11:9, 10, 13; Jan, 16:13).

3 Pro většinu lidí ve společnosti bezohledné nadspotřeby to znamená, že si musí udržet a zvýšit především svůj spotřebitelský status.

4 Jen si vzpomeňte na film Kin-dza-dza. Čatlanům (je-li to slovo odvozeno od anglického „chat“, znamená to Žvanilové) – kteří sami sebe považovali za sociální „elitu“ – nevyhovovala trasa, kterou byli pacakové (skrytý význam, čteno pozpátku: pacak - kacap, tj. moskalů, hanlivě Moskvanů) dodáváni na Zem, neboť vedla okolo Alfy a její obyvatelé si z Čatlanů „dělali kaktusy“, které, jak známo, hezky kvetou: to znamená, že obyvatelé Alfy přisuzovali tělesné organizaci Čatlanů úroveň odpovídající struktuře jejich psychiky.

5 Pracovním dobytkem se také stát nechtěl, když se vydal cestou narkomanie, a tak není ani svobodný, ani se nemůže stát otrokem, a z hlediska otrokáře může být zlikvidován, neboť není vhodný k vykořisťování.

6 To znamená rodin v návaznosti jejich pokolení.

7 Maximum, co by mohla a měla udělat medicína v převážné většině případů těchto onemocnění je odstranit vliv vnějších faktorů, které se projevily onemocněním a v rámci možností deprimovanost organismu a psychiky nemocí. V průběhu omezené doby této lékařské péče se člověk musí naučit vést zdravý způsob života, a k tomu také možná bude potřebovat vnější pomoc. Stejně však bude muset pro sebe udělat daleko víc, než medicína pečující o něj v jeho nemoci.

8 Řečené v těchto dvou odstavcích má v životě své projevy a jedním je například konkrétně ten, že se USA ze státu, kde početně převládali bílí a kde vládnoucí „elita“ také byla bílá, postupně mění ve stát s početní převahou „barevného“ obyvatelstva, použijeme-li jejich terminologie. V předních evropských státech probíhá stejný proces, jen s jinou národnostní specifikou nahrazování „elitářských“ skupin obyvatelstva.

9 Vzpomeňte si na Leskovova „Leváka“: … Levák už umíral, protože si o zápraží rozbil zátylek a dokázal ze sebe srozumitelně dostat jen jedno:

„Řekněte carovi, že Angličané hlavně cihlami nečistí: ať je ani u nás tak nečistí, a to nedej Bože bude válka, a nebude se z nich dát střílet.“

A pak se již jen věrný Levša pokřižoval a zemřel. Martyn-Soľskij se okamžitě rozjel za hrabětem Černyševem, a jeho zprávu mu vyřídil s tím, že ji má předat carovi. Jenže hrabě Černyšev se na něj jen obořil:

„Ty se koukej držet svých dávidel a projímadel, a nestrkej nos do něčeho, čemu nerozumíš, tohle je v Rusku parketa jeho generálů!“

Carovi to tedy nikdo nevyřídil a tak se s tímto způsobem v čištění pokračovalo až do samotné Krymské kampaně. A když potom začali pušky nabíjet, tak v nich kulky jen tak vibrovaly sem a tam, protože hlavně byly čištěné cihlou.

Tenkrát Martyn-Soľskij připomněl Černyševovi Leváka a hrabě jen odseknul:

„Jdi k čertu, ty felčare, věnuj se svým klystýrům a nestarej se, do čeho ti nic není, nebo popřu, že jsem to od tebe kdy slyšel, a vypiješ si to ty sám.“

Martyn-Soľskij si pomyslel: „On to opravdu zapře“, a tak zůstal zticha.

Kdyby tenkrát Levákova slova včas vyřídili carovi, mohla by na Krymu válka s nepřítelem dopadnout úplně jinak.»

Samozřejmě, že to není fakticky skutečná příčina porážky Ruska v Krymské válce (ve 2. světové válce 19. století), ale N. S. Leskov tak poukázal na tu opravdovou společensky psychologickou příčinu velice přesně. Vypovídá o tom i následující smutný příběh, který se skutečně stal.

Ne méně smutný je ten případ, kdy se skupina ruských kulturních činitelů (Gorkij, Arseňjev a další) v předvečer střílení do dělníků v Petrohradu 9. ledna 1905, také pokoušela dosáhnout toho, aby ministerský předseda Witte „vyřídil carovi“ svým významem „carskou informaci“ o nevyhnutelném krveprolití, jestliže bude mnohatisícovému průvodu dělníků s jejich rodinami, kteří již byli psychologicky připraveni k masovému shromáždění na Palácovém náměstí za účelem předání petice carovi, přehrazena cesta k jejich cíli silovým zásahem armády. Witte však odmítl carovi tuto informaci včas předat, přestože to mohlo vést k odvrácení toho střílení a k mnohým dalším tragédiím, které to následně vyvolalo. Sám W. Ju. Witte o tom píše ve svých vzpomínkách (viz přiznání samotného S. Ju. Witte v jeho Vzpomínkách – Moskva, 1960, 2. díl, str. 340 – 342, plus poznámky 49, 66, 67 na konci dílu; příslušné úryvky jsou uvedeny v práci vnitřního prediktoru SSSR – Narušení hermetizace, hl. 1 (ne v té původní, ale v pozdější rozšířené redakci), kapitola 1.5 – Devátého ledna 1905 – Krvavá neděle: gaponovština nebo rutenbergovština?), a ospravedlňuje tuto svou nečinnost různými ušlechtilými výmluvami plně odpovídajícími zednářské tradici biblického projektu, která má za cíl svržení samoděržaví všech národů na Zemi, ať už má jakoukoliv formu: carismus, sovětskou moc či jinou.

Ve světě je za celou historii současné globální civilizace téměř jediným obecně známým případem, kdy byla „královská/carská informace“ ve stavovsky-kastovním zřízení efektivně realizována člověkem prostého původu, Johanka z Arku. Ale i v tomto případě existuje řada zdrojů, které vyvracejí verzi o jejím prostém původu.

10 Otřepaný příklad takového druhu je odmítnutí Napoleona poskytnout státní podporu Robertu Fultonovi, konstruktérovi jednoho z prvních plujících parníků, což mohlo změnit charakter námořního boje s Anglií, která měla velké loďstvo složené pouze z plachetnic. Už méně známá je skutečnost, že systém reaktivního raketometu s trhacími náboji (předobraz Kaťuší a Gradů) byl přibližně v té době vynalezen a vyzkoušen na vojenském cvičení v Rakousku, kde předvedl svoji hrozivou efektivitu. Přesto však ho Rakousko proti Napoleonovi nepoužilo, a ani Napoleon po kapitulaci Rakouska.

I starší dějiny všech národů jsou téměř bez výjimky plné faktů, kdy se silní tohoto světa vyhýbali řízení vědeckotechnického pokroku jako jedné složky života společnosti, tj. politici, kteří nepovažovali znalost těchto věcí za „královské záležitosti“.

V ruské historii jsou pouze dva příklady, kdy hlava státu systematicky držela pod svou kontrolou technicko-technologický pokrok a budovala svou politiku s přihlédnutím k němu: Petr I. a J. V. Stalin. Pod vedením obou právě díky tomu, že do královských záležitostí začlenili i tyto „nekrálovské“, získal stát i přes chyby, kterých se oba dopouštěli, v průběhu několika desetiletí postavení velmoci; a přicházel o něj také v průběhu několika desetiletí, když se jejich nástupci – na západní způsob – distancovali od technicko-technologických problémů svých „poddaných“.

11 A vlastní činnost mezinárodních lichvářů státnost národních společností hodnotila také jako jeden z druhů soukromého podnikání „poddaných“. Ta okolnost, že se v závislosti na malém počtu „poddaných“ lichvářů ocitala celá společnost (včetně státnosti a jejích předních představitelů), se z vnímání a chápání světa „elitářských“ individualistů-spotřebitelů, vládnoucích státům na základě bezmyšlenkovitě převzaté tradice svých předků, jaksi vytrácela.

12 Kde našli ten svobodný trh, který by nebyl pod nadvládou korporace lichvářů, zůstává záhadou.

 

Diskusní téma: Obecně biosférický mechanismus přirozeného výběru jako faktor samolikvidace davo-„elitářství“ v epoše po změně poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času

Anti Aging Anorak Sadness Products

san remo | 16.06.2018

Eschew to today, when there is a overload of anti aging derma limelight products like ghagmal.gojijeugd.nl/informatie/san-remo.html creams, serums, gels and powders that all title to be this well-spring of youth. Some take-over hayre.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/soraya-thermo-slim.html their anti aging obeahism via ingredients that beget a ton of well-organized on study into into hyma.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/beste-licht-voor-make-up.html and diremption on how pellicle ages to bankroll b void them up and some are wholesome hype.

Anti Aging Integument Culpability Products

single women | 16.06.2018

Fall mistaken to today, when there is a deluge of anti aging mien disquiet products like murva.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/single-women.html creams, serums, gels and powders that all paint upon to be this well-spring of youth. Some manoeuvre sita.gojigezicht.nl/help-jezelf/creme-catalane-rapide.html their anti aging voodoo via ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered winkle out into konul.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/botox-botulism-poisoning.html and bone up on on how incrustation ages to bankroll b reverse them up and some are impractical hype.

Co jsou drogy?

Marek Z. | 02.06.2018

Velmi těžko nějak definovat hranici, co je droga a co není. Stačí nechat člověka nějakou dobu bez vody, soli, sacharidů, bílkovin, tuků, základních chemikálií, na kterých je závislý, a jeho vědomí se změní k nepoznání, a jeho osobnost se začne rozkládat. Tedy takové definice zmíněné ve článku jsou celkem velmi tenký led.

Na druhou stranu skuteční šamané měli často výborné znalosti práce s rostlinnými chemikáliemi, uměli s nimi pracovat a navozovat u jedinců určité psychické stavy, které dokázaly narušit často zatvrdlou strukturu osobnosti a člověka posunou ke kvalitnějšímu pochopení sebe sama a okolí. Je možná až zbytečné vycházet ze strašáka, který byl uměle vytvořen spíš jen za účelem zakrytí skutečné pomoci psychotropních látek a jejich vlivu na vnímání. Ono totiž vědomí je chemikáliemi ovlivňováno permanentně už jen asimilací potravy jako takovou.

Mimo tému

JaroX | 17.05.2018

Mimo tému, ale vodaksb.eu mi nevie načítať už druhý deň, tak to píšem sem. Neidú mi ani iné stránky a prihlasovacie služby (celkovo ale Internet ide...). Updatol som Javu, a stále nič... nevie niekto poradiť? Skúšam Chrome, Mozillu, Operu... nič.

.

. | 16.05.2018

Odporúčam do budúcna, aby ste Drogovo závislím i ostaným radšej vysvetlovali podstatu problému bez osočovania a ponižovania týchto ľudí. Závislému človeku pomáha hlavne to keď si uvedomí kde a ako tento problém vznikol. Že si to nespôsobil sám. Dosť im pomáha keď to chápu aj drogovo ne-závislí. Aby sa na závislích nepozerali pohŕdavo a nadradene. Ďalšie tony negatívnej energie ktorú k nim pohŕdač vysiela im ešte viac škodí.
Závislák si potrebuje uvedomiť že je v stave do ktorého sa nedostal sám. Ale že ho k tomu (často) dohnala jeho najbližšia rodina, škola, ...
Potrebuje si uvedomiť, že nikto z tích, ktorí mu to spôsobili mu nepomôže. Jediný kto ho z toho môže dostať je on sám. Ale bez pomoci je to dosť ťažké. Tá pomoc tu je. Ale takéto texty, ktoré z nich robia "debilný dobytok" a o pravej podstate tohoto problému ani neškrtnúi - to im nijak nepomáhajú ale škodí.

Než budete písať o niečom čomu ani za mák nerozumiete, tak si to najprv skúste.
Na Slovensku je perfektný program kde v rámci liečby mladý ľudia (ešte deti) sa liečia na Farme. Pracujú so zvieratami, chodia do prírody, vzájomne sa učia hovoriť o svohej minulosti a tak sa vyrovnávajú s ťažkými traumami ktoré v mnohých prípadoch predchádzajú prepadnutiu drogám. Často sa jedná o ľudí ktorí boli dlhodobo (od malička) týraný vlastnými rodičmi ktorí si často ani neuvedomovali ako svojím deťom psyhologicky ubližujú. Nie moc iné sú prípady Fizyckého alebo kombinovaného týrania.

Odporúčam si na také miesto zájsť a stráviť tam nejaký čas. Vypočuť si ich príbehy a stráviť s nimi nejaký čas.
Možno potom prestanete písať takéto veci. - ak ste aspoň trošku úprimný.

Re: .

Dušan | 17.05.2018

"Zaujímavé" mravokárstvo.
Táto tvoja dlhá rozprava je neriešenie príčiny. Pretože jedine vyriešenie príčiny zla a zdroja utrpenia skutočne vyrieši problém 5 priority zobecnených prostriedkov násilia ktoré sú proti nám používané.

Ten tvoj text je čisté slniečkárstvo.

Čelo-veka by "Aby sa na závislích nepozerali pohŕdavo a nadradene." toto nikdy nenapadlo.

Re: Re: .

L | 17.05.2018

...Pretože práca v teréne je podradná a nezasluhuje si žiadne uznanie. To patrí iba teoretickým "konceptuálom".

"To predsa nemá žiaden zmysel pomáhať ľuďom prakticky a v teréne."

Ale máte pravdu. Je to "len" zmierňovanie následkov. Ale niekto musí robiť aj praktickú činnosť a vracať tých ľudí do života. Pretože to z poza katedry nejde.

Tí ľudia (vrátený do života) potom idú a pomáhajú ďaľším. Učia sa. Dokonca študujú... Niektorí (prevažne vzdelanejší s bohatšou slovnou zásobou) aj KSB/DVTR.

Ale to, pre vás osobne, je neriešenie problénu. To povedzte z očí do očí tým ľuďom, ktorí vďaka takej (pre vás osobne bezcennej) práci skutočne dobrých ľudí dostali druhú šancu na život. Chodte a povedzte im toto čo ste mi tu napísali. Som zvedaví čo vám na to odpovedia.

Aspoň je vidieť že toto nieje žiadne "otvorené spoločenstvo" schopné prijať pripomienky a kritiku (k vašim teóriam) od ľudí, ktorí pracujú v teréne.
V skutočnosti pracujute na princípoch hermetizmu. Prax je totiž kritériom pravdy = Silné slová, ale v praxi ukazujete skutočnú tvár.

Re: Re: Re: .

Dušan | 18.05.2018

""To predsa nemá žiaden zmysel pomáhať ľuďom prakticky a v teréne.""

Samotné odstraňovanie zdroja utrpenia je práca v teréne.

K ostatnému čo si napísal ti poviem len toľko. "Podľa seba súdim teba."

Pričom celostné vzdelanie a chápanie sveta je najdôležitejšie v živote človeka.

Dám jeden citát teraz ja z ktorím sa plne stotožňujem:

""Nemohu," žena zvedla knihu, "vůbec nemohu číst. Nevidím. Co se mnou bude? Trochu jsem si
vydělávala výpisky. Ale teď? Co mám dělat? Jak budu žít?"
"Především se uklidněte. Máte muže a děti, kteří vás potřebují."
Je strašné být bezmocná. To vy nepochopíte. Knihy byly mou jedinou radostí. Mně, která jsem
neužitečná, nikomu nepotřebná, dávají knihy všechno!" A znovu ji vyhrkly slzy. "Nevidím! A naši
lékaři neznají pomoc."
Slzy bezmoci a beznaděje se bolestně dotkly Čedina nitra. Neuměla bojovat proti lítosti, citu, který
se jí zmocňoval stále silněji. Musí požádat Evizu, aby ženě pomohla nějakým účinným lékem.
V moři utrpení na Tormansu bylo ženino trápení jen kapkou. Pomáhat kapce je pro moře bez
významu a bez užitku. Tak to učili Čedi na Zemi, kde se vždy požadovalo určit příčiny utrpení,
zničit jeho kořeny, a tím napomáhat dobru. Ale zde bylo všechno naopak. Příčiny byly nad slunce
jasnější, ale vykořenit je v propasti tormanského inferna nemohla nejen Čedi, ale ani celá posádka
Temného Plamene. Dívka usedla vedle plačící ženy, uklidnila ji, a teprve pak se vydala domů."

Re: Re: Re: .

Hox | 18.05.2018

...Pretože práca v teréne je podradná a nezasluhuje si žiadne uznanie. To patrí iba teoretickým "konceptuálom".
"To predsa nemá žiaden zmysel pomáhať ľuďom prakticky a v teréne."

To řekl kdo, kromě tebe? Podle tebe je práce v terénu podřadná a nemá smysl pomáhat lidem? To bych si nikdy nedovolil říct.

> Ale niekto musí robiť aj praktickú činnosť a vracať tých ľudí do života. Pretože to z poza katedry nejde.

Kdes vzal, že každý se zdejších nemá vlastní povolání a druh činnosti, kterému se věnuje? Stránky se dělají na dobrovolném základě, ve volném čase. Tvoje paušální shazování těch, kdo něco nezištně dělají, je sprostota nejvyššího kalibru.

> Ale to, pre vás osobne, je neriešenie problénu.

Ano, jak jsi sám o 3 věty dříve řekl, je to řešení následků, ne příčin. Ale nikdo kromě tebe to neshazuje.

> To povedzte z očí do očí tým ľuďom, ktorí vďaka takej (pre vás osobne bezcennej) práci skutočne dobrých ľudí

... (pre vás osobne bezcennej) .. - nikdo kromě tebe nic podobného nenapsal

těmi skutečně dobrými lidmi myslíš předpokládám sebe, popřípadě sobě podobné? Ti, co zrovna nepomáhají drogově závislým, ale starají se například o to, aby jedni i druzí měli co jíst, nejsou skutečně dobří?

> Aspoň je vidieť že toto nieje žiadne "otvorené spoločenstvo" schopné prijať pripomienky a kritiku (k vašim teóriam) od ľudí, ktorí pracujú v teréne.

Smysluplná kritika zatím nezazněla, vytrhávání z kontextu a překrucování není kritika. Ukaž prosím, kde ta kritika je. Vidím z tvojí strany jen útoky na ty, kdo si "dovolil" pojmenovat věci pravými jmény.

> V skutočnosti pracujute na princípoch hermetizmu.
Pod hermetizmem se chápe skrývání informací. Podle všeho máš naopak problém s tím, že informace byly zveřejněny.

Re: .

* | 18.05.2018

Nebylo by dobré si taky uvědomit svůj vlastní podíl viny? Kdo si nepřizná svou vlastní vinu a promítá ji jen na své okolí, ten se moc daleko nedostane.

stres?

Sirka | 16.05.2018

Neviem kto je tu pod stresom. Na Slovensku chybaju tisice pracovnych sil, ale nehladaju sa ludia vysoko kvalifikovani, skor stredne kadre. To co tu pisete sa tyka uzkej skupiny technologickych vyvojarov. Ostatnych sa to tyka okrajovo, lingvistov a historikov minimalne. Vedci ale vzdy museli vela studovat a neviem ci z toho boli pod stresom. Teraz po vzore Zapadu vidime stres za kazdym rohom.

Přirozený výběr

Přemek | 16.05.2018

Předně přirozený výběr je pojem, který má uzanční, ale i obecnou interpretaci. O uzančním pojmu v biologii nebudu hovořit, neb nejsem profesní biolog a navíc je veřejně dostupná jeho interpretace včetně možnosti porovnat odlišnosti. Mně jde o obecný pojem, který znamená, že přirozený výběr může činit pouze bytost nadaná schopností činit výběr a současně bytost, jež má přirozené atributy svého chování. Přirozeným se rozumí zdrojově přírodní, tedy ničím a nikým nezmanipulované, uměle nedeformované a bytostně skutečné.

To že v davo-elitářském socioekonomickém uspořádání je samotné přirozenosti natolik poskrovnu, že je nutné ji doslova objevovat pod nánosem nepřirozeností, je pro tento systém typické a současně příznačné. Elity nepřirozeně manipulují davem a tím se samy stávají kouzlem nechtěného objektem své vlastní manipulace. Přitom by stačilo respektovat základní přirozenou (přírodní) determinaci v organické konjunkci s determinací kulturně-sociální a davo-elitářský systém by přešel v systém kooperativně-sociální (lidsky sounáležitý a důstojný). Abych nezapomněl, nutno ještě podotknout, že bez mravnosti (Božího záměru) je každý výběr nepřirozený. Prosím neplést si chaotický výběr s přirozeným.

?

Apart | 16.05.2018

..zkrátka a dobře, zbavit se bilých lidí za každou cenu. I přes tyto přemoudřelé články

Re: ?

L | 16.05.2018

bude nás škoda?

Re: Re: ?

Apart | 17.05.2018

A 6 miliard negrů potřeba je? (a na našem vybudovaném území)

Re: Re: ?

ľudo | 18.05.2018

To, čo propagujete, je jasný rasistický fašizmus
a je to trestné, takže bacha na to.

Re: Re: Re: ?

Apart | 18.05.2018

to jen Váš výklad.
Takže znovu k otázce, která navazovala na předcházející odpověď.
Těch 6 miliard negrů je také potřeba nebo ne?

Re: Re: Re: Re: ?

ľudo | 19.05.2018

Rasisticko-fašistickú poznámku
mal L voči bielym občanom.

Či je treba 6, prípadne viac miliárd negrov bielych, žltých, čiernych, alebo mixovaných, je ďalšia otázka.
A presnejśie KOMU?

Alebo chceme Ľudí?
Metodologicky gramotných..

zavislost ako faktor prirodzeného vyberu

77 | 15.05.2018

eliminuje zo spoločnosti akurát skor tych citlivejších vnímavejších bystrejších, ktorí sa nevedia či už chybou vychovy vyrovnať zo stresom...naopak zvacsa zvieracie typy psychiky ak aj su zavisle,reprodukuju sa- poznáte tie typy,osem deti prepití rodičia tridsiatnici vyzeraju na 60.Zoberte si politikov a roznych darmožračov v oblekoch - sú zavisli zvacsa na penizoch a moci ale reprodukuju sa žial velmi úspešne... zavislost je faktor genocidy schopnejších a vnímavejších,aby v tom stádečku ostali len maximalni idioti

Re: zavislost ako faktor prirodzeného vyberu

L | 15.05.2018

No jo. Práve preto otupujú vlastnú nervovú sústavu pomocou omamných látok. Aby sa znížila ich citlivosť a oni tak neboli schopný plne vnímať tú nepopísateľnú ľudskú zlobu a nenávisť okolo seba. Proste to nezvládajú. Tak si radšej niečo šľahnú aby to tak nevnímali.
GP na to prišiel už pomerne dávno. Preto sa dnes tak podstivo starajú aby boli omamné látky vždy po ruke. (Minimálne cigarety) Oni už vedia že v tomto systéme po nich budú siahať práve najcitlivejší a najvnímavejší = potenciálne najinteligentnejší ľudia.
Takto ten potenciál môžu buď dočasne poškodiť alebo aj úplne zničiť. A ešte šikovne hodia zodpovednosť za tento stav na to nevinné a utrápené dieťa ktoré tomu podľahne z dôvodu zlej výchovi a týrania všetkého druhu.

Re: Re: zavislost ako faktor prirodzeného vyberu

Kolko budes zit | 16.05.2018

Samozrejme vnimavy clovek, bytostami, dieta s funkcnymi 9 cakrami, ak nema okolie, ktore mu vysvetluje sivitsky marazmus a duchovnu put, zakonite vzhladom na existenciu vlastneho SVEDOMIA, bude vnimat mnozstvom negativnych podnetov z celej sucasnej sivitskej struktury spolocnosti. A urcitu hladinu rusivych vnemov uz nedokaze prekonat. To neznamena, ze musi skoncit na drogach, ale siviti z okolia nastavuju neustale nastrahy a cielene ich to nuti Svetle bytosti destruovat, taky maju siviti vnutorny biologicky Programm.

Re: zavislost ako faktor prirodzeného vyberu

Fidelito | 16.05.2018

Mocenské pseudoelity obvykle pestujú rôzne druhy závislotí. U "operatívnej elity" - tzv manažéroch rôznych úrovní okrem drahého alkoholu a tabaku je tiež obľúvený kokaín. pred nedávnom nám jedna lekárka z verejného zdravotníctva spomínala, že v Čechách sú rajóny rozšírenia drog viazané na rôzne časti štátu. Praha ("liberáli") šľape najmä na kokaíne, napr. Karlove vary preferujú "rekreačné" opiáty (najmä heroín) - kúpeľné mesto. Vidieckejšie regióny radi konzumujú rôzne "zábavné" steroidy - lacnejšie drogy. Úradom verejného zdravotníctva poskytli podivuhodné výsledky rozbory splaškových vôd.

?

L | 15.05.2018

Všetko super, ale potom som prišiel k tejto vete.
Pri tejto vete som sa musel pozastaviť pretože človek, ktorí chce pomáhať a naozaj rozumie drogovej problematike by toto nikdy a nikde nepovedal ani nenápisal. A to v žiadnom kontexte a v žiadnom prípade. (Môj názor)

"Jestliže se tedy někdo v boji se „stresem“ nebo v hledání požitků vydá cestou závislosti na „tvrdých“ nebo „měkkých“ drogách, tak tím v podstatě prohlašuje, že rozum je mu k ničemu a překáží mu žít si, a byla by mu příjemnější existence v podobě dobře zaopatřeného dekorativního4 (ne pracovního)5 dobytka, bez vlastního rozumu, žijícího si bezstarostně a užívajícího si všeho, čeho se mu dostane na stříbrném podnose."

- v podstate to tak je. Ale, príde vám takýto prístup citliví? Príde vám táto veta, ako dielo človeka, ktorý naozaj rozumie závislostiam?, Človeka ktorí má so závislosťou či závislákmi skúsenosť a chce im pomôcť?
Mbe teda nie. Príde mi to pri najmenšom hlúpe, necitlivé a zbytočné.
Vôbec to tam nemuselo byť. Ale dobre.

Ak uvážim že v mojom okolí prepadajú drogám 10 ročné deti, ktorích vedomie nieje schopné spracovať túto šialenú realitu. Že sa jedná o ľudí ktorích mozog a rozumové schopnosti sú ešte len vo vývoji pričom sú systematicky potláčané, deformované. Rovnako tak je systematicky potláčaná a deformovaná ich slobodná vôľa, keďže majú len minimálny alebo žiadny priestor na sebarealizáciu.
Preto sa cítia zle a prepadajú drogám, pretože túto realitu nezvládajú, pretože vzhľadom k ich veku a vzhľadom k systémovej likvidácii zdravej a silnej osobnosti toho ani niesú schopné...
Aj preto siahajú po Drogách v ktorích nachádzajú únik pred touto šialenou realitou.
V podstate ani nechcú žiť, pretože život je utrpenie, aj preto lebo im je dávaná zodpovednost za to čo proste niesú schopné nijak ovplivniť a tak majú vsugerovaný pocit viny za niečo, za čo vôbec nemôžu.
Nieje to teda len o strese. Vôbec nie. To je len jeden aspekt.
Je to o emocionálnom utrpení ako takom a zmierňovaní tohto utrpenia sebapoškodzovaním - otupovaním - nervového systému.
Oni proste nechcú žiť, pretože život je iba o utrpení a oni to niesú schopné nijak zmeniť. (Pretože sú to deti, alebo dospelí zveznený v dectve). Tak keď im niekto tvrdí že drogy ich zabíjajú a ničia im mozog/centrum nervového systému, tak je to z pohľadu závisláka iba dobre. O dôvod viac si šľahnúť a to ešte raz toľko.

"... Že prehlasujú že rozum im je k ničomu... "

No dobre. Tak fajn. Ťažko komentovať tento výplod. Jasný dôkaz mravnosti autora, ktorého sa chcem spýtať následovné.

Kde, kedy a od koho mali ten rozum pobrať? Kde mali vziať dôvod nedrogovať = chcieť žiť - Aby nebrali drogy.
Kde a kedy mali rozvinúť svoju slobodnú vôľu aby boli dost silné tomu pokušeniu odolať? - aby nebrali drogy.
Naozaj si myslíte, že keď takému človeku inteligentne poviete, že je Debilný dobytok? Teda mu takto znižujete už aj bez toho zdecimované sebavedomie a rozhodne mu tak nepridávate na psychickej pohode. Ešte mu aj dávate za vinu to čo mu spôsobili iný v case keď bol človek absolútne bezbranný a odkázaný na dospelích.
Myslíte si že toto takému človeku pomôže?
Aký postoj k drogovo závislím ľuďom získa človek, ktorí s tým nemá skúsenosť a teda ani nemôže chápať všetky aspekty drogovej závislosti... Aký nadobudne postoj k ľuďom s týmto problémom, keď si prečíta tento výplod?

Zdá sa mi že autor písal KSB zbytočne tak zložito, že jej sám prestal rozumieť. pretože je evidentne nabušený teoretickými znalosťami o tejto problematike. Pri čom je maximálne možne necitliví.

Preto si dovolí nesúhlasiť nielen s časťami tohotu textu ale aj s DVTR v tom, že znalosťami nabušený teoretik je na smiech v očiach teoreticky neznalého ale za to skúseného praktika. To nieje pravda.
Človeku, ktorý naozaj vidí čo prakticky nechopný teoretik spôsobuje svojím nekompetentným riadenim je do plaču keď vidí ako sa takéto riadenie prejavuje v praxi. Potom sa ani nečudujem že bere drogy.
Je to smutné.
Smejú sa na tom iba zmrdi/idioti.

Keby sa autor vyhol takým zbytočným a kontraproduktívnym vetám mohla byť KSB minimálne o polovicu kratšia.
A ten odkaz (viz kapitola 4.5 o roli emocí v procesu vlastního sebeřízení)
by bol zbytočný, pretoze keby si autor odpustil takéto hlúpe zbytočnosti, tak by ostal priestor vysvetliť rolu emócii aj vo vyššie uvedenom kontexte.

Samozrejme nečakám súhlas konceptuálov. To v žiadnom prípade. Ani odpovede nečakám, keď uvážim ako jednajú s ľuďmi. Maximálne tak čakám (sprosté) odkazovanie na tú či onú kapitolu KSB. Ale na to s prepáčením kašlem z vyššie uvedených dôvodov... Proste tá veta je tak sprostá, zbytočná, necitlivá a kontraproduktívna až tak, že o tom snáď napíšem celú knihu.

Re: ?

Kolko budes zit | 15.05.2018

Mili "L", mate PRAVDU. Lenze my nevieme, co je Ta " spravna" verzia KOB, ako nevedeli krestania, ze Syn bozi pomenovany Jezis bol Slovjen... Kto je na urovni musi si vyberat aj z takychto "spracovanych" hoci islamizacnych textov pomocou vyberu zo zase " spracovaneho" Vedickeho poznania a skladat z polopravd PRAVDU. Nie nadarmo i p. Pjakin upozornuje " neverte, preverujte". Sam vystriha pred " kozlami" v KOB a to plati i pre Vedicke poznanie. A je pravda, ze by sa Celo-vek ukomentoval k smrti ku vsetkym podobnym " lapsusom". Je zrejme, ze autorom clanku to ROZUMOVO sedi, ale jemne ROZLISENIA postradaju. Tak ste ich VY p. " L" vyplnili. Za to vdaka.
Popri tomto je smiesne ako sa hadaju zastancovia vatikanskeho krestanstva a islamu, kto priniesol " vedecky pokrok", Pritom vsetky poznatky vsetci prebrali od Svjatej rusi, TARTARIE...KDE su miliony Slovjensky knih? Ved i tzv. arabske pismo je prevzate sivitmi... Dokonca i nazov AR-AB i ARA-Mejec prevzali dobyvatelia ako dnes migranti preberaju nazvy narodov v EU. I z jednej dediny budu Nemci, ich susedia francuzi... Miesto vychvalovania dobyvatelov a vrahov odetych do koze pseudokrestanstva ci islamu sa oboznamte s MUDROSTOU Vasich PREDKOV.

Re: Re: ?

Cico Ciciak | 15.05.2018

Vy dvaja platení trolkovia si tu v poslednej dobe dosť okato nahrávate.
Možno, že sa jedná o jednu a tú istú osobu.

Re: ?

Cico Ciciak | 15.05.2018

Ty si už pekne nudný s týmito svojimi permanentne trápne kritickými mravokárnymi kecami o ničom, keď si vypichneš ľubovoľnú prkotinu, o ktorej napíšeš nudný traktát na dve A4.

Možno máš na krku hypotéku, aj Mercedes by si chcel, ale živiť sa dá aj čestnejšie, než si zarábať na svoje živobytie trollingom a písaním sprostosti v žolde cudzej moci.
Vstúp si do svedomia.

Re: Re: ?

Kolko budes zit | 16.05.2018

Pan Ciciak, nepiste o tom, co nemate a neviete, co to je, o Svedomi. Vas zivot Vam ukazuje Vase miesto. Uz neviete ani to, co je to Stastie.

Re: Re: Re: ?

ľudo | 18.05.2018

A čo je podľa Vás Šťastie?

Re: ?

Hox | 16.05.2018

Ignorace celkového smyslu, vytrhnutí jedné věty z kontextu a rámce platnosti (text není o dětech), a nesmyslný útok.

Pokud se nepletu, autor toho příspěvku je, jak sám o sobě napsal pod jiným nickem, drogově závislý, v minulosti tvrdé drogy, nyní už "jen" pravidelně mariahuana. Neustále mění nicky a polohy, v nichž píše (jednou jako "křesťan", podruhé jako "drogový odborník" jako nyní), nicků vystřídal už asi 5-10, společné jsou vždy demagogické útoky na KSB (ta věta se netýká dětí) a určité specifika psaného projevu. Rád hraje psychologické hry s lidmi, jak sám o sobě napsal, asi ve slabší chvilce.

Co se zde tedy stalo? Narazil na větu o tom, že:

"Jestliže se tedy někdo v boji se „stresem“ nebo v hledání požitků vydá cestou závislosti na „tvrdých“ nebo „měkkých“ drogách, tak tím v podstatě prohlašuje, že rozum je mu k ničemu a překáží mu žít si, a byla by mu příjemnější existence v podobě dobře zaopatřeného dekorativního4 (ne pracovního)5 dobytka, bez vlastního rozumu, žijícího si bezstarostně a užívajícího si všeho, čeho se mu dostane na stříbrném podnose."

což v souvislosti se svojí životní zkušeností "nezkousl", a místo aby se nad řečeným zamyslel a získal možnost provést nějakou sebereflexi a pochopit, co a proč se mu stalo, obrátil emoce proti autorům.

Re: Re: ?

Kolko budes zit | 16.05.2018

AJ keby bol Autor "L" sucasnym, alebo minulym Markomannen na pravdivosti jeho postrehov to NIC nemeni. Skor SA nad sebou musia zamysliet ti, co to nechapu! Je zname, ze siviti nepoznaju SVEDOMIE, CEST, ale ani NEZNOST- nemaju jemne vnimanie a ROZLISENIE. Tuto to mnohi diskutujuci tiez dokazuju, ale oni su ZABLOKOVANI. Rovnako v prostredi sivitov sa z neznych zien naplnenych Laskou rovnakym sposobom, ako popisuje "L" stali samodestrukciou " tvrdee" zeny a toto predavaju potomstvu. Destrukcia zien- Matiek je zakladnym predpokladom degeneracie spolocnosti. Preto vypusteni siviti- migranti beztrestne znasilnuju zeny a dievcatka, CIM porusuju Vesmirny KON Slobodnej vole s tymi, ktori im to umoznuju a naplnaju Kon Rita v neprospech obeti. Kto nechape obsah uvedenych textov, nech preskuma svoju DNK. Taki necitlivi ludia su kolaboranti vsetkych zlocinnych rezimov a cirkevnych spolocnost!

Re: Re: Re: ?

Oracle 911 | 16.05.2018

>AJ keby bol Autor "L" sucasnym, alebo minulym Markomannen na pravdivosti jeho postrehov to NIC nemeni.

Súhlasím a dodávam, že ten príspevok dotyčného je lživý, manipulatívny a útočný s cieľom zdiskreditovať KSB.

Re: Re: Re: Re: ?

Kolko budes zit | 16.05.2018

Preco necitaju diskutujuci prispevky na ktore reaguju a miesto zamyslenia sa nad ARGUMENTAMI, utocia na osoby?
Nevidno ziaden utok od p."L" na KOB, prispevok pochvalil, len vybral cast, ktora sice odhaluje PODSTATU autorov clanku, ale to neznamena, ze je to ORIGINAL clanok od autorov KOB, najma, ked TU " zuri" spolupraca s islamizatorom Abdulwahab al Sbenatym, ktora urcite nie je v originali KOB ( vid odvolavky naneho v Mrtvej vode). Ale nam je to jedno vieme si vybrat zdravomyslim PRAVDU akceptovat argumenty a rozvijat sa dalej a rychlejsie, ako ti ktori zotrvavaju na svojich dogmach...

Re: Re: Re: Re: Re: ?

ľudo | 16.05.2018

Zúriš ty.
Otázka prečo?
z vlastnej vole, alebo na rozkaz?

Boli použite časti Sbenateho prekladu,
keďže iný k dispozícii vtedy nebol.
A ??

Aký, koho preklad sme mali podľa teba použiť?
Ty máš ešte tú drzosť grcať takéto konšpiračné zvratky
do vlastneho zrkadla?
Nie každý je ako ty, vy dvaja.
Taký Julo vyzerá byť vo svojom pobláznení aspoň úprimný..

Nevidím v tvojom, ani v komentári L.
žiadne konśtruktívne výhrady k podstate veci.

Iba klasické sionacistické žvásty, obkecávačky,
pseudointelektuálne obmotávačky,
o ktorých si myslíte, že niekoho oblbnete.

Povedzte na vašom ÚV, na vašej Lagerkommandatur,
že nie vśetko, čo stáročia fungovalo,
musí tisícročia rovnako fungovať!

Vy, duo komisárov-SSmanov

Re: Re: Re: Re: Re: ?

Oracle 911 | 17.05.2018

Žeby trafená húsa zagágala aj v tvojom a v jeho prípade?
A čo nie je pravda v článku, že nás majú tzv elity za pracovný dobytok a drogovo závislých za okrasný dobytok alebo vám dvom vadí to, že to autori povedali nahlas bez okrás.
A zbytok jeho príspevku sú obvyklá manipulácia typu je to príliš ťažké atď.

Re: Re: Re: ?

Hox | 16.05.2018

Které konkrétně postřehy "L" jsou podle tebe pravdivé a proč? Jak bys ukázal jejich pravdivost a jak bys ukázal, že se nejedná o dezinterpretaci myšlenek autorů? Příspěvek od "L" neobsahuje osobní rovinu a osobní útoky?
Tvůj příspěvek neobsahuje osobní rovinu a osobní útoky? Kde jsou v tvojem příspěvku nějaké argumenty?

Re: Re: Re: Re: ?

Kolko budes zit | 16.05.2018

Pan Hox, argumenty v mojich prispevkov su, v kazdom a gruntove v rozvinutii a globalne. Ale PODSTATA, preco SA rozvinula tato diskusia AZ tak, ze niektori inteligentni ludia prejavuju nevolu je v ROZLISENI. A to TU byva casto problemom. P. "L" reagoval na tuto vetu- "Jestlize se tedy nekdo v boji se "stresem" nebo v hledani pozitku vyda cestou zavislosti..." Obecne ide o popis osob, ktore pri plnom poznani sa rozhodli o samodestrukciu seba a svojho okolia, ale... Ano, p. "L" si mozno neuvedomil, ze autori mozno zrejme mali na mysli vyhradne dospele osoby ohladne "stresu" a ked aj ano, tak si to chcel vydiskutovat... Tak to vnimam ja.("pozitky"- to je jasne) Ale v Texte to nie je jednojednoznacne, a tak reagoval SPRAVNE a poukazal, ze dany problem SA tyka uz i deti- to je podstatne, a rozvinul temu. Ukazal, ze ma nieco v sebe, co TU niektorym chyba...
Ja jeho vytky vnimam PODMIENENE-"Ak Autori myslia takto, tak..." Myslim si, ze spravna reakcia by nemala byt hned odmietava, stroha, ci utocna, ci dehonestujuca, ale VYSVETLUJUCA Vzajomne, co teda presne mali Autori na mysli, pretoze predmetne tvrdenie sa da vztiahnut i na skupinu- mladeze a deti. A nakoniec je tu k tomu viac zhodnych stanovisk nielen dve... Samozrejme vzdy vyjadrujem vdaku za vsetky vedomosti, ktore umoznuju cloveku postupovat po Puti Duchovneho rozvoja. Ja myslim, ze "L" obohatil temu, pretoze i Autori i PRI dobrych umysloch nemusia vsetko spravne vyjadrit i preto, lebo slova sucasnych jazykov su zamerne nepostacujuce a tak je potrebne spolupracovat na vysvetlovani.

Re: Re: Re: Re: Re: ?

ludo | 16.05.2018

Buď si schyzofrenik, alebo ste dvaja, prípadne ste viaceri pod jednym nikom.
Raz hovoriš v podstate akože rozumne a potom zasa úplná
a extrémne zákerná jednoznačne zámerná demagógia.
Dva úplné extrémy.
To jeden človek dlho nedá,
i keby chcel.

Na nieže stoličkách,
ale chodiacich pásoch nielen roznych rýchlostí,
ale dokonca rôznych smerov.
Iba ak skupina sociopatov, kde sú špecialisti, ktorí sa zaoberajú výlučne maskovaním - PR - fotky s deťmi, pekné reči, strojený úsmev, naućené na prvý pohľad inteligentné frázy od "poradcov" a tak..

Následne ich na pódiu striedaš s "The bad guys",
aby si ostatní povedali, že ok, lepšie toto slizké hovado,
ako henten totálny magor.

"Keď niečo ovce nechcú,
vytvoríš problém taký,
ktorého riešením bude to,
čo ovce napred nechceli."

Prípadne dáš opičákom na výber medzi dvoma-troma
druhmi jatiek, či?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ?

Kolko budes zit | 16.05.2018

Pan Ludo, tak ako jazyk, rec je vyjadrenim DNK, to iste SA da urcit od urovne chapania vyjadrenom vo vlastnych textoch. AK si opica prezera knihu neznamena to, ze vie citat. AK niekto vie citat, neznamena to, ze rozumie textu a ked i niekto rozumie textu, neznamena to, ze CHAPE text. A teda TU je potrebne uviest, ze rozumiet a chapat je rozdiel, ako neraz uviedol i p.Pjakin.
Skutocne odporucam, co to pozriet zmysluplneho i z Vedickeho poznania Nasich Predkov.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:?

Miki - SK | 16.05.2018

našiel by sa aj odkaz na niečo -
"co to pozriet zmysluplneho i z Vedickeho poznania Nasich Predkov."
či???...

Re: kecy

ludo | 17.05.2018

Neobkecavajte!
Dobre viete, o čom tu je reč!!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ?

Fx | 18.05.2018

A jejda, můj oblíbeny demagog Ludo se natolik rozčílil, že už ani neumí správně napsat schizofrenik

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ?

Hox | 18.05.2018

Další zářez na seznam "podjebávací příspěvek o ničem". Současné skóre přispěvatele "fx":
podjebávacích: nepočítaně
smysluplných: 0.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ?

Fx | 18.05.2018

Díky za statistiku, to potěší.

Re: ďalší talNudista?

ľudo | 18.05.2018

A triedny tupko sa zase snažil byť nasilu vtipný
a upriamil pozornosť na to podstatné, že?

Deti sa už na tom ale nesmejú a Fx dostane od nich cez prestávku
ďalšiu pre neho tradične "akoženepochopiteľnú" nakladačku..

Ako fracek, čo sype do motora spoloćného výletného autobusu piesok. Chaloši ho načapali a tak ani učiteľovi vravieť nebudú.
Vyriešia to s ním zasa raz sami, v kúte po svojom.
To chceš pre seba a "svojich"?
Lynč davu?
A potom budete znova ujúkať..
A hlavne nad svojimi deťmi..že "za čo??"

Debilovia.
Ste fakt nepoučiteľní,
alebo veríte svojej samovyvôlenosti doslovne až za hrob
z čistého fanatizmu, ako vás vaši predkovia v púšti zblbnutí vypestovali?

Re: Re: ďalší talNudista?

Fx | 19.05.2018

Klid Ludo nebo Ti praskne žilka. Jinak zkus psát jen když máš co říct, uvidíš kolik si usetris příspěvků.

Re: Re: Re: ďalší talNudista?

ludo | 19.05.2018

Ja len konštatujem a vás varujem.
Nebuďte aj vy hlupáci ako vaši predkovia.

Re: Re: ?

Petr | 17.05.2018

Nemyslim si, že L něco nezkousl, ale spíš že uvedený text vnímá jako krivdu. Autoři pisi z pozice někoho kdo kaze mravy a kdo si myslí, že jeho samotného se to netýká. Ale to je omyl, na dno totiž může spadnout každý. Takový člověk (který si svou chybu uvedomil) potřebuje hlavně odpuštění, a ne kritiku.

Re: Re: Re: ?

ludo | 17.05.2018

Kazdy text ma svoj ramec platnosti.
Z mnohymi uvedenymi výtkami, doplneniami sa dá samozrejme súhlasiť.
Celkovo to ale rozhodne ako konstruktivna kritika nevyzera.

Re: Re: Re: ?

Hox | 18.05.2018

Autoři nekáží mravy, autoři popisují kořeny problémů společnosti, pokud to někdo vnímá jako křivdu, to už je jeho věc. Kromě toho:
"L" sem sám dobrovolně přišel, sám dobrovolně si přečetl text, sám si jej vztáhl na sebe a sám se ozval, kdyby se neozval, nikdo o jeho existenci ani neví a tato diskuse by se nevedla.
Jinak, podivná logika, pokud bychom se vzdali toho, veřejně pojmenovávat věci pravými jmény a odhalovat kořeny problémů, aby se někdo náhodou necítil ukřivděn, tak bychom byli pokrytci a vedlo by to ke špatným koncům (cesta do pekla, dlážděná snad dobrými úmysly).

Re: Re: Re: Re: ?

Petr | 18.05.2018

Záleží na tom jakou máte vlastní zkušenost. Kdybyste sám zažil něco takového jako drogovou závislost, tak byste se na to možná díval jinak. Určitě by se vám nelíbilo kdyby vás označovali za nějaký dobytek a lidský nedodělek. Jestliže se někdo stal zavislým tak jeho duše zřejmě potřebovala
takovou zkušenost, aby se mohla posunout dál. To peklo co si musel prožít je dostatečne, není potřeba ho srážet.

Re: Re: Re: Re: Re: ?

Petr | 18.05.2018

Celkově i společnost připravila živnou půdu pro takové narkomany, tak by se neměla vzdávat své spoluzodpovědnosti na tom.

Re: Re: Re: Re: Re: ?

Hox | 18.05.2018

Omlouvám se, ale kde ho někdo sráží?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ?

123456 | 18.05.2018

Už zase chceš aby se všichni jednotně a metodicky shodli na tom, že je srážen, místo toho abys pochopil, že obecná shoda na tom je irelevantní. Určující je, že na tvé vyjádření někdo má tento názor a ty to buď vezmeš v úvahu, to když jsi aspoň trochu moudrý a nebo ne, to když jsi bezohledně zahleděný do svého vidění světa. Objektivní skutečnost typu - je srážen - neexistuje. Co je pro jednoho srážení je pro druhého třeba i lichotka. Chapišto ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ?

Hox | 18.05.2018

S tvojí hysterickou reakcí jsem spokojen, znamená jen že také neumíš odpovědět na otázku, kde někdo "L" označuje za "dobytek a lidský nedodělek", jak tvrdí přispěvatel výše. A tak nezbývá než podobná hysterie, neb klidná diskuse o podstatě je pro vás smrtelná.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ?

Tony Clifton | 18.05.2018

Když to už je tak. Každý má holt občas nějakou tu radost a také každý má radost z něčeho jiného. Je však potřeba si uvědomit, že k definitivnímu a totálnímu ovládnutí naší radosti je nezbytné od někoho získat definici Šťastie. K tomu již od dnešního rána netrpělivě očekávám odkaz na zdejší materiály. Svoje čekání jsem si vyplnil, tak jako všichni tady, hledáním Člověka a u toho jsem narazil na zajímavou frekvenci užívaných výrazů zdejšího člověka. A tak se tímto chci s vámi podělit o můj objev. Jsme přece všichni na jedné bárce, či?

aby zaujal postavenie „nadčloveka“, ktorému mu sa má zbytok „dobytku“
príslušného stáda dobytka), defektov novorodencov
Lid - pracovní dobytek, „elektorát-hlupoktorát“
Vy všichni jste dobytek a nic neznamenáte.
které debilizují lidi, dělají z nich dobytek
Jsme pro ne pouze gojimove, jakodobytek
malá část "bohů" a zbytek "hovořícího pracovního dobytka"
Nejdůležitější je přestat být ovcí, přestat být dobytkem
překřtil na Pičinského, dobytkům se prý omlouvat nebude
ci "lidský dobytek ...
atd…

A jak se říká, kdo hledá, najde, tak i já měl to štěstí. A ejhle -definice Člověka. Teď už jen to Šťastie a máme to v suchu, přátelé

A ČeloVěk to je zodpovedajúca morálka, ale aj vysoká úroveň CHÁPANIA objektívnych procesov - čo asi od daného jedinca očakáva Boh v danej etape evolučného vývoja opičiaka..VÉDO-MOSTY..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ?

M | 19.05.2018

To by mě zajímalo , jaká by mohla být definice štěstí podle KSB :)

Re: ?

ľudo | 19.05.2018

Takže tiež patríš k puberťákom, čo komentujú
niečo, čo ani nečítali?

Re: Re: ?

M | 19.05.2018

Jestli je to na mě, tak odpověď je ne, tedy doufám :) ale nemám ještě tolik načteno. Tak by mě zajímala odpověď od někoho kdo chápe KSB opravdu do hloubky, specielně od vás.

Re: Re: Re: ?

M | 20.05.2018

http://leva-net.webnode.cz/products/pf-2017/
Kdo hledá najde, myslím že tady je to dokonalé.

Re: Re: Re: Re: ?

Tony Clifton | 20.05.2018

Diky. Jeste uvazuji nad tim, jestli to budu detem na dobrou noc nejak prelouskavat nebo jim budu cist ten puvodni text. Sam se v tech terminech nejak ztracim. Poradi mi tady nekdo? Preci jen "to tak bývá, že profesoři tomu rozumí trochu lépe" nez obycejne deti

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ?

Tony Clifton | 19.05.2018

Zcela jiste by obsahovala jmeno Pjakin :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ?

123456 | 18.05.2018

Takže nechápeš. V pořádku. Přece jen, nelze čekat neočekávatelné.

Přidat nový příspěvek