O principech tandemní činnosti (2)

 O principech tandemní činnosti (2)

26.11.2014

-předchozí část-

 

O principech tandemní činnosti.doc (84,5 kB)

 

...

Později se projevil otevřeně svou vrchní částí v osobách dvou vyšších rabínů, stojících v čele Velké Synagogy starověku přibližně od roku 230 př.n.l. během celého období, dokud starověká Judea, nebyla popořadě přinucena z jejich strany opět sehrát po prvních příchodu Krista egyptskou „hru“ „Konce a začátky do vody Lety1“.

To je obecně vše, co je možné z obecně známé historie zjistit o roli tandemového principu v minulosti. Předtím, než přejít k analýze jeho možností v současnosti a perspektivách, je třeba poznamenat, že psychika představitelů dávného žrečestva, pracujícího na základě tandemového principu, se viditelně odlišovala od psychiky druhé části žrečestva, lidí podobných Cherichorovi, dávajících přednost tomu, realizovat řízení na základě individuálních možností; a kromě toho, i psychika ostatního obyvatelstva, nepatřícího k žrečeským strukturám, se z velké části odlišovala od psychiky vyšších hierarchů2.

Právě kvůli osobitostem v algoritmice psychiky a samodisciplíně vlastní vyššímu žrečestvu, které osvojilo tandemový princip intelektuální činnosti, jsou ve vztahu k němu nepoužitelné obecně známé (obyvatelstvu-davu minulosti) postupy korumpování a silového nebo jiného vydírání protivníka při nesouhlasu s jeho názory. A ti, kdo si myslí, že mezi akceschopným vyšším žrečestvem bylo koupení nebo vydírání jednoho hierarchy jiným možné, si musí odpovědět na otázky: čím se mohli koupit navzájem lidé, jejichž slovo bylo reálně mocnější, než slovo faraona, vychováni z dětství tak, aby nebyli nevolníky instinktů a vášní? Jaké mezi nimi mohly vzniknout osobní spory, pokud jejich ohraničené fyziologické a kulturně podmíněné (díky výchově) potřeby mohly být garantovaně uspokojeny vší souhrnnou silou egyptského státu3, nemalou dokonce podle dnešních měřítek, tím spíše, že spory by zničili akceschopnost struktury „2 x (1 + 10)“, která jim zabezpečovala v životě vše, dělajíc je téměř plně nezávislé na společnosti a jejím „mínění“, které oni sami z velké části formovali?

Ale to znamená, že jsa osnovou pro likvidaci a rozřešení „nedorozumění“ různého druhu, tandemový princip pro svou realizaci sám vyžaduje jasné chápání určitých věcí, a dobrovolný souhlas chování každého z účastníků tandemu s chápáním takového druhu.

Především je nutné pochopit a smířit se s tím, že koncepce „autorského práva“, „práva na intelektuální vlastnictví“, která je na Západě vnímána jako jeden ze základů jejich civilizace, překáží realizaci svobodné intelektuální činnosti a zkodokonalování duchovní kultury ve společnosti jak celkově, tak i na základě tandemového principu činnosti konkrétně.

Tandemová intelektuální činnost je založena ve všech případech bez výjimky na přiznání objektivnosti faktu samostatného bytí všech tandemových výsledků a podřízení svého chování každým z účastníků tandemu tomuto faktu. To, co se rodí ve výsledku intelektuální činnosti na základě tandemového principu, není produktem intelektuální činnosti kohokoliv z účastníků tandemu. A v produktu tandemové činnosti je reálně nemožné vymezit „autorské práva“ každého z účastníků na odděleně vzaté uměle vybrané komponenty celostného produktu tandemové činnosti.

To poslední je podmíněno tím, že tandemový pricnip je ve své realizaci ve mnohém podobný hře „domino“ v tom smyslu, že vklad jednoho účastníka do tvořeného produktu tandemní činnosti je podmíněn předcházejícím vkladem druhého z účastníků, a navíc formuje podmínky k následujícím vkladům jich obou. Právě díky tomuto všechny tandemové produkty disponují samostatnosti bytí, při kterém jsou přítomni účastníci tandemu. V tandemu ani jeden z účastníků neobsluhuje intelektuální činnosti druhého4.

Výše řečené je klíčem k realizaci tandemového principu v životě, nikoliv pravidla, vymyšlené pro nějakou intelektuální „hru“, které je možné svévolně měnit, v důsledku čehož se získají pravidla jiné „hry“, načež je možné vybrat tu „hru“, která se více zamlouvá.

Každý člověk, jsa částí objektivního světa, disponuje osobními osobitostmi vlastními jen jemu, což získalo pojmenování „subjektivizmus“. Ve společenském životě lidí je právě subjektivizmus výzkumníků, vědců, inženýrů, zdrojem objevení se v kultuře nových znalostí a návyků. Ale je i základním zdrojem chyb, pramenících z různého druhu ohraničenosti a nedostatečnosti subjektu. Pokud někdo vyslovuje názor, nezapadající do obecně přijatého, panujícího, pak dostatečně často je mu to vytýkáno slovy „A-a-a... to je tvůj názor...“. Avšak v drtivé většině případů „vytýkači“ druhým jejich názorů dávají přednost nezamýšlet se nad obsahem těch názorů a nad tím, nakolik adekvátně je v nich vyjádřen objektivní běh událostí života, a v čem konkrétně je subjektivní mínění chybné a jaké osobitosti psychické činnosti člověka, který daný názor vyjádřil, našly své vyjádření v těch chybách.

Pokud se zaměřit právě na tyto otázky, pak všeničící skepticizmus a nihilizmus typu „A-a-a... to je tvůj názor...“ se promění v jednu z dvou komponent tandemového principu. Pokud odpovědi na otázky takového druhu nebudou odmítnuty nositelem mínění „Ale táhni, … Kdo jsi, abys mě poučoval?!“ pak on tím samým začne svou část tandemní činnosti, ve výsledku čehož se jeho počáteční názor může změnit, ale kromě toho bude nový názor doprovázet i nějaký názor na partnera jako člověka a jako na nositele určitých znalostí a návyků.

Pokud partner neodmítne to mínění o otázce a doprovázející ho mínění o sobě, a nepřeruší dialog, pak může završit první cyklus tandemové činnosti zrozením třetího názoru, jež se bude v nějakých aspektech odlišovat od výchozích názorů každého z nich na danou otázku. To třetí mínění ohledně zkoumané otázky bude nevyhnutelně doprovázeno nutností změnit své sebehodnocení pro každého z účastníků tandemu ohledně těch či oněch svých osobních kvalit, znalostí a návyků. Pokud se to bude týkat dostatečně seriózních otázek, pak je možný jak krach osobnosti, zatvrzelé ve své přívrženosti názorům, neadekvátním objektivní realitě , tak i její přeměna.

Tandemové efekty v intelektuální činnosti jsou důsledkem toho, že z pohledu zdravého smyslu každého z účastníků tandemu je subjektivizmus jeho partnera svého druhu „dláto“, odřezávající z produktu tandemové činnosti chyby, vzniklé v důsledku subjektivizmu každého z nich; ve vztahu k osobnosti člověka se subjektivizmus jeho partnera jeví kovářským kladivem, a tandemový produkt – kovadlinou. V důsledku takového druhu vzájemného „kovářského“ opracování se od osobnosti odstraňuje poměrně mnoho všelijaké „náplavy“ chybného subjektivizmu, který našel vyjádření v jeho osobním vkladu do produktu tandemové činnosti. Ten proces je tím více psychologicky bolestivý a nepříjemný, čím více osobnost nárokuje „intelektuální vlastnictví“ ve vztahu k výsledku tandemové činnosti a jeho komponent a čím více se považuje (ve vnímaní sebe samého) za „lepší než ostatní“. Když začíná opracování osobnosti v kovárně tandemových vztahů, pak od některých odlétá tak mnoho plev, že z nich zůstane máloco a někdy se velká osobnost jednoduše v těch slupkách-plevách ztrácí. A právě strach ztratit tvář v opracování takového druhu, který je vlastní egoistickému individualizmu, je jednou z hlavních překážek, které je nutné překonat, aby bylo možné se v praxi přesvědčit, že „jeden rozum – dobře, dva – lépe“.

Z toho je možné pochopit, že tandemový efekt se projevuje tím ostřeji, čím odlišnější je ta životní zkušenost, která je uložena v duších účastníků tandemu, a čím svobodněji (volněji) a vlídněji se každý z nich staví k druhému. A podobně tandemový efekt mizí v situacích, podobných básni I.A.Krylova „Kukačka a kohout“, kdy „kukačka“ chválí „kohouta“ za to, že ten chválí „kukačku“. V prostředí individualisticky myslící inteligence je mnohem častější setkávat se s „tandemy“, podobnými ptačímu, popsanými Krylovem a obětavě zaujatými vzájemným chválením; přičemž jeden a tentýž „intelektuál“ může postupně být účastníkem několika tandemů vzájemného chválení. Ale pokud alespoň jeden z účasníků vzájemného chválení přejde k uskutečnění principů tandemní činnosti, pak riskuje ztratit svého partnera a chválitele, kterému „kovářské opracování“ jeho domýšlivosti je nepříjemné a urážlivé.

Intelektuální činnost v tandemu probíhá jako přímá komunikace lidí, ve které probíhá výměna subjektivní informace mezi nimi. Tato výměna je tím více efektivní, čím více je soustředěno vnímání účastníka na jeho partnerovi. Informační výměna takového druhu může probíhat bez přerušení poměrně dlouho; může se obnovovat po vícenásobných přestávkách, které mohou i na několik let přerušovat posuzování nějaké konkrétní problematiky. Delší doba taktu (cyklu) tandemové činnosti a charakter informační výměny mezi lidmi dává odpověď na otázku, proč „třetí je navíc“ a proč jsou ještě víc „navíc“ a zbytečnější čtvrtý a další rozumy.

V nejzřetelnější podobě probíhá informační výměna mezi lidmi jako beseda. Člověk může hovořit, obracet se k jedinému spoluúčastníku besedy, a k množství posluchačů. Ale drtivá většina lidí je schopná sledovat a analyzovat chod myšlenek v projevech jen jednoho spolubesedníka. Třetí, pokoušející se stát účastníkem besedy, na sebe přitahuje pozornost posluchače, čímž narušuje tandemový proces. To neznamená, že ve všech případech bez výjimky třetí musí být „odejit“ za hranice sféry besedy. Pokud chápe tandemový princip, pak jsa přítomen při tandemové činnosti druhých, je zavázán stát se pro ně průzračným nebo splynout s pozadím okolní situace. Ale to je jen jedno z ohraničení pro třetího účastníka, vkládané na něj tandemovým principem.

Druhá okolnost se projevuje trochu jiným způsobem. Jistě, triumvirát, stejně jako početnější „komise“, včetně až do parlamentu nebo sjezdu, může pracovat v polytandemním režimu, kdy jeho účastníci střídavě formují tandemy v různých sestavách. Ale v drtivé většině případů to vede jen k zpomalení práce „komise“ bez podstatnější výhry v kvalitě vypracovaného řešení. Příčina je v tom, že drtivá většina tandemů věnujících se nějaké otázce, formovaných účastníky „komisí“, se ukáže přibližně stejně efektivními. Ale postupem doby se ve vztahu ke každému problému objeví několik v té oblasti vedoucích tandemů, z nichž jeden je schopen nahradit veškerý součet ostatních5. Kromě toho, v mnohočlenné „komisi“ není zdaleka při všech variantách účastníků možné rychlé formování práceschopných tandemů, což vede k bojům frakcí, známých z každého parlamentu, dalším ztrátám času a snížení kvality řešení, vypracovaného „komisí“.

Polytandemní princip je efektivní při zpracování spektra problémů, jejichž celkový rozsah a nutná hloubka chápání překračují hranice možností jednoho člověka. To vede ještě k jedné osobitosti tandemového principu, která disponuje rozhodujícím významem právě v polytandemové variantě při zpracování spektra problémů: účastník tandemového procesu nemá právo lhát, protože zdaleka ne vše jím řečené mohou prověřit druzí účastníci polytandemního procesu, ale jím vyřčený vědomě lživý názor, jsa přijat druhými účastníky polytandemního procesu jako pravdivý, může posloužit jako základ pro vypracování hluboce mylného řešení, které může mít velmi vážné následky.

Pokud zkoumat nějaké tematicky určené spektrum množství problémů, pak v polytandemním principu je realizovaný jeden ze způsobů vzájemného působení individuální psychiky (a intelektu) s kolektivní psychikou (a kolektivním intelektem), jehož součástí je jedinec-účastník tandemu. Z toho důvodu, těm, komu egoistický individualizmus nedovoluje pracovat na základě tandemového principu, je lépe mlčet o soubornosti a kolektivizmu. Dokud se jedinec nenaučí činnosti na základě tandemového principu v jeho vztazích s jinými lidmi, místo soubornosti obecně a soubornosti v Duchu Svatém konkrétně, bude vytvářet více či méně zjevně vyjádřenou kolektivní schizofrenii; šíření vědomé lži představuje ve vztahu ke kolektivní psychice jeden ze způsobů jejího schizofrenního rozdrobování6. Osvojení tandemového principu činnosti, vyjádřené v praxi výsledky tandemové činnosti, je první překonanou překážkou odkrývající cestu k soubornému životu jedinců.“

-Vnitřní prediktor

 

1Leta byla v mytologii starověkých Řeků řekou zapomnění, oddělující království mrtvých od živých. Při jejím překročení zemřelí podle jejich přesvědčení ztráceli paměť o životě.

2Vědění, kterým disponovali představitelé různých skupin společnosti, vyjádřené v té či oné terminologii či symbolice, je jen „přídavkem“ (nadstavbou) nad typem psychiky. Proto možnost nebo nemožnost realizovat tandemový princip v intelektuální činnosti nezávisí na úrovni vzdělání jednotlivých skupin.

3Od časů starého království, tj. od samého začátku nyní známé historie civilizace Egypta, existoval „Dům života“ - žrečeská struktura, která, symbolicky řečeno, v sobě sjednocovala informační možnosti nynějších Akademií věd a mocenské možnosti nynějších speciálních služeb. Na první požadavek Domu života byl státní aparát Egypta zavázán zabezpečit ho vším objednaným v potřebném množství bez jakýchkoliv prodlev.

4Ve vyšším žrečestvu Egypta celá desítka obsluhovala činnost svého představeného (prvohierarchy), ale ani jeden z prvohierarchů nesloužil činnosti druhého.

5Je rozumné předpokládat, že prvohierarcha každé z staroegyptských desítek s ní pracoval v polytandemním režimu a že každý z jejích členů se specializoval na nějakou oblast. Hlasováním, pokud někdy hlasovali, se řešili jen obecné otázky, které tak či onak chápali všichni.

6Právě z toho důvodu je každá lež pracovníka státu nebo soukromého podnikatele nebo jiného administrátora – zločin s dopředu nepředvídatelnými následky, který je hoden pokud ne trestu smrti, pak nemilosrdného odstranění daného pracovníka ze sféry řízení do jiné sféry, kde na jeho lži bude záviset minimální množství lidí.

 

Diskusní téma: O principech tandemní činnosti (2)

Muldašev.

Interbulo | 29.11.2014

No, Muldašev je vzdelaný človek, dobrý športovec a filozof, lenže podľa mňa, zatiaľ nedotiahol svoje cesty, ktoré podnikol k jasnému záveru. Jednoducho mi chýba asi toto: Čo týmto chcel básnik povedať? Úžasné veci z jeho ciest som sa dozvedel, vo veľa veciach sa mi otvorili oči, ale nemám záver, záver od ktorého sa môžem odraziť! No, možno nabudúce...ktohovie...verím!

majúc toto na pamäti, konflikty na diskusii budú minulostou

popolvár | 26.11.2014

Tandemové efekty v intelektuální činnosti jsou důsledkem toho, že z pohledu zdravého smyslu každého z účastníků tandemu je subjektivizmus jeho partnera svého druhu „dláto“, odřezávající z produktu tandemové činnosti chyby, vzniklé v důsledku subjektivizmu každého z nich; ve vztahu k osobnosti člověka se subjektivizmus jeho partnera jeví kovářským kladivem, a tandemový produkt – kovadlinou. V důsledku takového druhu vzájemného „kovářského“ opracování se od osobnosti odstraňuje poměrně mnoho všelijaké „náplavy“ chybného subjektivizmu, který našel vyjádření v jeho osobním vkladu do produktu tandemové činnosti. Ten proces je tím více psychologicky bolestivý a nepříjemný, čím více osobnost nárokuje „intelektuální vlastnictví“ ve vztahu k výsledku tandemové činnosti a jeho komponent a čím více se považuje (ve vnímaní sebe samého) za „lepší než ostatní“. Když začíná opracování osobnosti v kovárně tandemových vztahů, pak od některých odlétá tak mnoho plev, že z nich zůstane máloco a někdy se velká osobnost jednoduše v těch slupkách-plevách ztrácí. A právě strach ztratit tvář v opracování takového druhu, který je vlastní egoistickému individualizmu, je jednou z hlavních překážek, které je nutné překonat, aby bylo možné se v praxi přesvědčit, že „jeden rozum – dobře, dva – lépe“.

Egyptské žrečestvo

Nasredin | 26.11.2014

Známý britský cestovatel a mystik se na svých cestách Egyptem setkal na kopci nad Údolím králů s egyptským mágem který prohlásil, že pochází z prastaré a Evropě neznámé větve egyptských kněží, kteří působí v Egyptě dodnes. Žrec mu o své skupině řekl to, že jejich kněží věděním i schopnostmi převyšovali všechny oficiální egyptské duchovní na dvoře faraónů, protože ti se zabývali jen pokřivenou černou magii a žili naprosto materialisticky, zatímco jeho skupina si uchovala čisté vědění ještě z období před faraony. Velmi odsoudil evropskou praxi odvozu egyptských artefaktů do Evropy a řekl mu, že Evropani dělají velkou chybu, protože všechny ty artefakty jsou pod těžkým vlivem vražedné egyptské černé magie. Bruntonovi také řekl, že on patří k žijícím mágům, ale že existují i vysoce zasvěcení a spící, kteří na několika tajných mistech v Egyptě spí v hybernováni už několik desítek tisíc let a v příhodnou dobu se probudí a ukáží se světu. On je s nimi v telepatickém spojení. Je zajímavé, že to co popisuje Brunton, popisuje i známý ruský cestovatel Muldašev ve svých pěti knihách. Ten mluví o několika tisících vysoce zasvěcených, kteří spí v tranzu v jeskyních Himaláje v Tibetu, Nepálu a Číně a také na území Altaje a Pamíru. Ten stav jóga zná pod termínem stav Samándhi. Muldaševovy knihy jsou špatné z hlediska jeho vlastních názorů, ale výborné v tom, že přináší cenné svědectví od tibetských opatů a kněží. Muldašev některé jeskyně navštívil, ale nemohl dovnitř, protože mu hrozila smrt od těch spících. I když jsou v tranzu, uvědomují si, co se kolem nich děje a mají schopnost nepovolaného člověka na místě zabít. Proto jsem se posledně ptal na Čudinova, protože on promluvil o nálezu praslovanského védického mága v Iránu na nějaké stavbě při zemních pracech. Dva vykukové chtěli vykrást jeho schránu a o je zabil. Nyní je prý už vzhůru a při vědomí pod ochranou íránské vlády. O těchto lidech se zmiňuje i Bible v Apokalypse 16,13 tři nečistí duchové žábám podobní (narážka na zimní hybernaci žab)
Mág Rodamír:
http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2014/04/iransky-princ-mag-rodamir.html
http://rutube.ru/video/ab7b398b521de8a08c5db15cd4a9a120/

Re: Egyptské žrečestvo

Hоx | 29.11.2014

Objevuje se spousta zajímavých informací, ale otázkou zůstává... jak ověřit, oddělit pravdu od lží, dezinformací, upřímných omylů?

Re: Re: Egyptské žrečestvo

Podle mě je jediná možnost, | 01.12.2014

jak se dozvědět něco více, dostat se do stavu zvýšeného vědomí podobně jako tento mládenec:
http://www.youtube.com/watch?v=HAo7ScuD_nQ
Má to ale jedno úskalí. Kamarád, co to praktikuje, mi řekl, že viděl nádherné a neuvěřitelné věci, ale i věci při kterých by slabší povaha zešílela. On sám si z jednoho takového "výletu" přinesl po jedné nepříjemné události nechtěné vegetariánství. Ne nadarmo je tato "options" pro všechny lidi standardně uzamčená. Pokud se chcete ještě něco dozvědět o lidech kolem globálního prediktoru a jeho představitelích a něco o našich reptiloidních přátelích, podívejte se na toto vyprávění:
http://www.youtube.com/watch?v=rSWBXiLBz70

Přidat nový příspěvek