O perspektivách globální civilizace, o Rusku a USA... (3)

O perspektivách globální civilizace, o Rusku a USA... (3)

24.2.2017

předchozí část

 

...To vše jsou ukazatele toho, že liberál-fašistická globální mafie, kvůli zvláštnostem mravnosti a mentality liberálů, je schopna i v naší době změnit „hybridní válku“ na tradiční vojensko-silovou, pokud bude mít za to, že okolnosti garantují vítězství Západu v ní, což je dlužno otevřít možnosti ke „konečnému řešení Ruské otázky“.

S tímto nebezpečím pro celý svět, které v sobě nese mafie liberálů a jejich masová periferie, byla spojena otázka V.Putina během jeho vystoupení v Generálním shromáždění OSN v září 2015: „Už si uvědomujete, co jste napáchali?“ - na kterou nebyla od liberálních politiků Západu získána žádná odpověď. Ale tato otázka byla i otázkou o budoucnosti světa a lidstva, a na ni politici Západu nedali také žádnou odpověď, kromě nekonečné demagogie na téma mise Západu šířit „demokracii“ a „práva člověka“ v liberálních chápání těch termínů po celém světě, a kromě blouznění o Rusku jako o nebezpečí světové civilizaci.

V podmínkách takové globální politiky vyžadujé přímé odmítnutí Ruskem liberálně-tržního sociálně-ekonomického modelu:

 • buďto podstatné vojenské, vědecké a technologicko-výrobní posílení naší země, realizované potichu v podmínkách de-jure liberálního sociálně-ekonomického zřízení,

 • nebo podstatné oslabení liberálně-fašistické globální mafie, kontrolující politiku všech států Západu,

 • nebo jedno i druhé – tj. posílení naší země v podmínkách dvojvládí v ní globálního liberál-fašizmu a lokálního „opričného státu“ a podstatné oslabení možností transnacionální liberálně-fašistické mafie fašizoidních liberálů kontrolovat globální politiku.

Přičemž „posílení země“ v realitě, to znamená nejen určitost cílů rozvoje, uznávaných jako cíle společnosti práceschopnou a politicky aktivní částí naší společnosti, ale i určitost cest a prostředků dosažení cílů takového druhu. V oblasti politiky – určitost cílů, cest a prostředků jejich dosažení, to je státní ideologie, která je nyní zakázána článkem 13. platné kryptokoloniální ústavy.

Ale kromě toho, aby společnost nežila podle principu „Vlast miluji, ale stát nenávidím“, musí ta státní ideologie vyjadřovat ideály společnosti, přičemž ne spotřebitelské ideály, ale mravně-etické především, jako základ pro realizaci spotřebitelských přání.

Taková státní ideologie v Rusku není, ale ne kvůli ústavnímu zákazu, ale kvůli tomu, že představitelé státní moci vidí v národě:

 • ne spoluobčany, disponujícími stejnou důstojností jako oni sami,

 • ale dobytek, jehož úkolem je být „levnou pracovní silou“.

Jako důsledek, témata spravedlivosti a vykořisťování „člověka člověkem“ jsou vyloučeny z veřejných politických diskusí, a velká většina vládnoucí „elity“ hodnotí Velkou říjnovou socialistickou revoluci jako zločin a chybu Historie.

Konkrétně ve výnosu prezidenta RF „O přípravě a provedení opatření, zasvěcených 100-letému výročí revoluce roku 1917 v Rusku“ se obecně vůbec nenachází slovní spojení „únorová revoluce“, „říjnová revoluce“, „buržoazně-demokratická revoluce“, „socialistická revoluce“: řeč jde o nějaké obecné „revoluci r.1917 v Rusku“.

Ale bez zhodnocení otázek o spravedlivosti a vykořisťování „člověka člověkem“ je v principu nemožné pochopit ani příčiny revolucí roku 1917, ani historii občanské války, protože jejími hybnými silami – znepřátelenými stranami – byly stoupenci ideálů únorové buržoazní revoluce, usilující o přechod od feudálně-buržoazních metod vykořisťování národa k čistě buržoazním metodám vykořisťování téhož národa jako samoobnovující se biomasy / ekonomického zdroje, - z jedné strany, a z druhé strany – stoupenci ideálů VŘSR, usilující přejít k sociálně-ekonomickému systému, ve kterém nebude místo pro vykořisťování „člověka člověkem“ a nebude tedy místo ani pro vykořisťovatele.

Tj. termín „revoluce roku 1917 v Rusku“ je příkladem toho, že V. Putin pokračuje uklánět se od veřejného vyjádření určitosti v zadání mravně-etických ideálů společenského rozvoje, podporovaných a ochraňovaných politikou státu. Přitom nejednou hovořil, že národní idea Ruska je patriotismus. Například:

«Novo-Ogarevo, 3.2.2016 – RIA Novosti. Národní idea v Rusku je, je to patriotismus, žádné jiné ideje není třeba vymýšlet, prohlásil ve středu ruský prezident Vladimir Putin.

"Žádnou jinou ideu nevymyslíme, a vymýšlet není třeba“ - řekl Putin na setkání s členy „Klubů lídrů“ ohledně šíření iniciativ byznysu.

"U nás není, a nemůže být žádná jiná sjednocující idea, než patriotismus“, zdůraznil.

"To i je nacionální idea. Není ideologizovaná, není spojena s činností nějaké strany. Je to spojeno s obecným sjednocujícím principem. Pokud chceme žít lépe, je třeba aby byla země přitažlivá pro všechny občany, efektivnější“ - dodal Putin.»1

Tato vyjádření o patritismu jsou nehodnověrná, konkrétně proto, že v občanské válce 1918-1921 bojovali z obou stran lidé, přesvědčení o svém patriotismu, ale o různém patriotismu, ideologizovaném a idealizovaném vzájemně se vylučujícím způsobem:

 • Z pohledu rudých: bílí se sčuchli se světovým kapitálem v podobě Antanty, která chce rozčlenit Rusko, zotročit a navěky zakabalit jeho národy, a státní dokumenty a publicistika zemí Antanty a USA období 1917-1920 ukazuje oprávněnost rudých v takovém hodnocení „patriotismu“ bílých.

 • Z pohledu bílých: rudí jsou vzbouřená spodina, kterou manipulují „židé“ a další „náplava“ a proto rudí konají v rámci „žido-zednářského“ spiknutí.

 • Neutrálové té občanské války se také považovali za patrioty, předpokládali, že nemají pravdu ani bílí ani rudí, ale sami neutrálové nic srozumitelného ohledně budoucnosti země nevyprodukovali.

Tj. patriotizmus stran, znepřátelených v občanské válce, je charakterizován aforismem, vyřčeným M. Saltykovem-Ščedrinem dlouho před rokem 1917: „Nihilista, to je za prvé člověk, který se z nějakého důvodu považuje za nespokojeného, za druhé, je to člověk, který miluje vlast svým způsobem a kterého chce někdo donutit milovat vlast jiným způsobem. A takového člověka vybírají předmětem vnitřní politiky“2. A revoluce a občanská válka, to je vyjádření neadekvátnosti té vnitřní politiky ve vztahu k lidem nespokojeným s životem, kterou prováděla vládnoucí „elita“ říše v čele s carem.

Přesto, uvedená a další vyjádření V.Putina o ideologicky vyprázdněném patriotismu jsou kompletně na místě v podmínkách dvojvládí mafie liberálů a „opričného státu“ a odpovídají uskutečňování státního řízení na základě principu „kdo ví, ten pochopí, a kdo neví nebo není schopen pochopit – jeho problém...“ a primitivnosti chápání problému patriotismu a spravedlivosti velkou částí obyvatel, poslanci dumy, senátory a činovníky různých státních institucí. Zamlčení podobného druhu mohou vyvolat dva druhy následků:

 • dovolují nepumpovat nesmyslné emoce v davu a nevybuzovat ve společnosti agresivitu sociálních skupin ve vztahu k sobě navzájem a snižovat sociální napětí mezi nimi za podmínky, že provádění politika skutečně dostatečně efektivně odstraňuje historicky ve společnosti zformovanou nespravedlivost;

 • ale pokud prováděná politika neodstraňuje historicky ve společnosti zformovanou nespravedlivost, v důsledku čehož nezabezpečuje rozvoj společnosti, ale konzervuje nebo zhoršuje stav, pak taková tvrzení vyvolávají nenávist v prostředí sociálních skupin trpících nespravedlivost, což vede k narůstání revoluční situace, která se nevyhnutelně přelije v revoluci nebo vzpouru, když „elitarizovaná“ státní moc, která se postavila proti společnosti, dostatečně degraduje a ztratí akceschopnost ve vnitřní politice.

 

Nyní přejdeme k tomu, co probíhá ve společnosti, podřízené „elitární“ státnosti. Co se týká uvědomování si v ní mravně-etických ideálů a jejich vyjádření v organizaci života země, pak situace je pro větší část obyvatel blízká k epizodě, završující povídku bratří Strugackých „Piknik u cesty“. Hlavní postava se modlí k tajemné kouli, zanechané mimozemšťany, která, jak věřily postavy povídky, plní přání:

«Už se nesnažil přemýšlet. V zoufalství opakoval stále dokola jedno a totéž jako nějakou modlitbu: „Já jsem zvíře, však to sama vidíš, že nejsem nic než zvíře. Neumím mluvit, nenaučil jsem se mluvit, neumím přemýšlet, ti lumpi mi zabránili, abych se to naučil. Ale jestli je to opravdu tak... jestli jsi vševědoucí a všemohoucí... poradíš si s tím sama. Podívej se do mé duše, tam najdeš všechno, určitě! Já mám duši, lidskou duši, a nikdy jsem ji neprodal! Vytáhni si odtud sama, co vlastně chci! Nechci přece nic zlého. Proboha, proč si nemůžu nic vymyslet, proč mě napadá právě tohle? ŠTĚSTÍ PRO VŠECHNY, ZADARMO, A NIKDO AŤ NEODEJDE S PRÁZDNOU.“»

V současné době je jedinou detailně propracovanou alternativou jak „elitární“ svévolnosti ve vztahu k národu-“dobytku“, tak i přiživnickým ambicím „štěstí pro všechny, zadarmo“ velké části národa – Koncepce společenské bezpečnosti (KSB). Ale ona není využita státní mocí, a ve společnosti se šíří „sama sebou“ v míře toho, jak lidé různých pokolení a sociálních skupin dochází k závěru, že „takhle to dál nejde...“.

Takové šíření KSB a podřízení průběhu událostí jí je pomalý proces. Proto mnozí, včetně rozčarovaných bývalých stoupenců KSB, kteří byli přesvědčeni o tom, že je třeba jen dostat stranu KPE do Dumy, aby byla zformována zákonodárná základna života společnosti na základě KSB, a život země se změní k lepšímu – mají za to, že proces šíření KSB v režimu „samo sebou“ nemá žádný politický význam3.

Avšak v historii hraje rozhodující roli psychodynamika společnosti, a její změny určují budoucnost. Proto se obrátíme k ilustraci 1 níže.

 

Poprvé byla publikována v analytické poznámce VP SSSR č.6 (102) 2011. Vše popsané v části 2 se týká faktorů, pojmenovaných ve schématu vzájemných vazeb procesů řízení v životě společnosti:

 • «státnost jako souhrn orgánů centrální, regionální a místní moci»

 • «byznys-moc, jako moc vlastníků kapitálu a top-managerů»

 • «obyvatelstvo státu jako souhrn sociálních skupin, rozlišovaných podle různých příznaků (tj. obyvatelstvo je vzájemná vloženosti sociálních skupin = supersystémů)»

 • «zahraničí»4.

 

Vně rozboru v předcházejícím textu části 2 zůstaly:

 • «Noosféra», zahrnující do sebe lidský segment, představující sebou souhrn egregorů, vytvořených lidmi,

 • a „Všedržitelnost Boží“ - hierarchicky nejvyšší všeobjímající řízení, které koná jak přímo, tak i zprostředkovaně, včetně skrz noosféru Země.

 

Všedržitelnost Boží, noosférní (egregoriální) řízení je pro ty, jejichž vidění politické situace nevychází za rámce uvedeného v části 1 – něco jakoby neexistujícího nebo z principu nepochopitelná „mystika“5. Přesto, „mystika“ je část reality a Bůh není lhostejný k tomu, co se děje na Zemi, a On hovoří s lidmi – s lidstvem celkově, s kulturně svébytnými společnostmi a personálně s každým osobně – jazykem životních okolností, které jsou adresovány těm či oněm lidem a nesou konkrétní smysl.

V tomto pohledu není katastrofa Tu-154 Ministerstva obrany Ruska 25. prosince 2016 pouze smutná a tragická událost, která zůstala nevratně v minulosti a v paměti lidí (především rodin zemřelých). Kromě toho – nezávisle na konkrétních možných příčinách – se v ní projevila konkrétní algoritmika noosférního řízení a Všedržitelnosti. V takovém vnímání je katastrofa Tu-154 varováním, předávajícím zprávu: „Rusko v jeho historicky zformované konfiguraci sociálně-ekonomických institutů není schopno (vz)letu“. Takové pročtení té katastrofy je založeno na tom, že zahynulý Ansámbl písní a tanců Ruské armády (Alexandrovci) je jedním ze symbolů naší země. Proto je ta katastrofa svého druhu obdobou železniční katastrofy carského vlaku v Borkách 17/29.10.1888, kde Alexandr III. přišel o zdraví, což způsobilo jeho smrt ve věku 49 let v roce 1894, ačkoliv on sám i členové jeho rodiny v té katastrofě přežili (o tomto podrobně viz analytickou poznámku O sakrálnosti moci).

 

Na podobná varování je třeba reagovat adekvátně, tj. měnit charakter řízení průběhu událostí. To se týká jak varování osobního měřítka, tak i varování společenského a celoplanetárního měřítka. V daném konkrétním případě je Rusko dlužno zříct se liberálně-tržního ekonomického modelu a uvést do života Koncepci společenské bezpečnosti, která ve své rozvoji předpokládá život lidí a provádění státní politiky za podpory objektivních zákonitostí šesti skupin, představených níže. Otázka je v tom, jak to udělat cestou bezpečnou pro zemi a lidstvo.

 

Objektivní zákonitosti, jimž je podřízen život každého člověka, libovolné rodiny, společnosti a lidstva jako celku:

 1. Lidstvo je část biosféry, a existují objektivní zákonitosti, regulující: 1) vzájemné působení biosféry a Kosmu, 2) formování biocenóz a 3) vzájemné působení biologických druhů jeden na druhého v rámci biosféry.

 2. Lidstvo je specifickým biologickým druhem a existují specifické biologické (fyziologické a psychologické) druhové zákonitosti, regulující jeho život.

 3. Existují mravně-etické (noosférní, egregoriální a religiozní) zákonitosti, regulující vzájemné vztahy majitelů rozumu a vůle. A navzdory mínění mnohých, zákonitosti této kategorie vycházejí za hranice lidské společnosti, a etika, diktovaná z hierarchicky vyšších úrovní v organizaci systémů různého druhu, je závazná pro hierarchicky nižší úrovně a odstoupení od jejích norem je trestáno. V souladu s tím, odstoupení od spravedlivosti – mravnosti, vlastní Nejvyššímu, je hlavní mravně-světonázorová příčina biosférně-sociální ekologické krize.

 4. Kultura, kterou geneticky předurčeně nese lidstvo, je variantní, a existují sociokulturní zákonitosti, jejichž následování garantuje stabilitu společnosti v následnosti pokolení, a jejichž narušení je schopno přivést k jejímu zmizení v průběhu života několika pokolení pod vlivem degradačních procesů.

 5. Historicky zformovaná kultura všech společností současné globální civilizace je taková, že jsme nuceni se zaštiťovat před přírodním prostředím technosférou. Technosféra je vyráběna a rozvíjena během hospodářské a finanční činnosti, a existují finančně-ekonomické zákonitosti, určující jak rozvoj společensko-ekonomických formací (sociálně-ekonomických systémů), tak i jejich degradaci a krach.

 6. To vše dohromady může vést ke konfliktům zájmů a konfliktům různých druhů činnosti, jejichž vyřešení je nutné řídit. A existují objektivní zákonitosti řízení, jediné pro všechny procesy řízení, od jízdy na trojkolce do komplexního projektu, uskutečňovaného několika státy na principech partnerství soukromých firem a státu.

 

3. Spolehlivá politická technologie uskutečnění změn

Odpověď na otázku, kterou je završena část 2, spočívá v tom, že v procesu sociálně-ekonomických změn, stejně jako i v klidném stabilním životě, je nutné opírat se na objektivní zákonitosti. Jedna z nich může být zformulována následujícím způsobem:

Libovolné kardinální změny ve společnosti je úspěšně realizují, a jejich výsledky se stávají normou života dalších epoch jen v tom případě, pokud jsou podporovány psychodynamikou té společnosti, zformovanou k okamžiku začátku změn, podmíněnou mravností a chápáním světa dostateečně široké části společnosti.

To je jedna z hlavních zákonitostí velké politiky – politické strategie, které jsou podřízeny všechny velké změny – jak pozitivní (srovnejte práce J.V.Stalina v jejich chronologii a historii SSSR), tak i vedoucí k degradaci a sociokulturním katastrofám (srovnejte Direktivu RNB USA 20/1 z 18.8.1948 „Naše cíle ve vztahu k Rusku“ s historií SSSR v post-stalinské době); jak lokalizované v mezích státu, tak i pokrývající více států až do globální civilizace celkově.

Ale analytici, jejichž zorné pole je ohraničeno problematikou finančně-ekonomické konkretiky a konkrétního rozdělení těch či oněch osob po pozicích ve státním aparátu a v byznysu, se nezabývají monitoringem a analýzou probíhajících změn potenciálu psychodynamiky společností, nezabývají se analýzou procesů, ve kterých se projevuje noosférní6 a Všedržitelná7 komponenta sociálního řízení. V důsledku se jejich prognózy ukazují jako liché. Zvlášť se to týká dlouhodobých a strategických prognóz: „Náhoda je mocný, okamžitý nástroj Prostřetelnosti“ (podle A.S.Puškina) a také noosféry, který dělá všechny prognózy a plány vybudované na jejich základě nereálnými, pokud v základě prognóz a plánů leží po své podstatě nepravdověrné ( = v rozporu s objektivní etikou) ambice.

Proto se obrátíme ke zkoumání změn potenciálu psychodynamiky ruské společnosti.

Psychodynamika společnosti, jejímiž nositeli je celý souhrn osobních psychik lidí a jimi tvořených egregorů, to je proces, charakterizovaný množstvím parametrů, navíc se počet parametrů může v průběhu času měnit pod vlivem procesů rozvoje a degradace kultury a lidí.

Přesto je pro pochopení toho, jakým směrem se mění potenciál psychodynamiky společnosti Ruska, a jaké procesy budou uskutečnitelné na jeho základě, dostatečné prozkoumat jen některé z charakteristických parametrů. Jsou to:

 1. Důvěra lidí ke konkrétním idejím (ideologiím);

 2. Důvěra lidí ke konkrétním veřejným osobám, které se jeví nositeli určitých idejí (ideologií), tj. důkladně znají ty ideje-ideologie;

 3. Změna světonázoru lidí jak v aspektu změny tématického spektra, tak i v aspektu chápání různých procesů v rámci daného tématického spektra.

 

To vše je možné identifikovat:

 • v průběhu cíleně prováděných výzkumů veřejného mínění na základě vytvoření reprezentačních skupin a provádění konkrétně zaměřených dotazníků;

 • zprostředkovaně – na základě sledování všemožných talk-show, publikací a diskusí na internetu, ačkoliv na internetu je přitom nutné identifikovat a zvlášť analyzovat publikace placených propagandistů a publikace robotů, a dávat tyto skupiny bokem do zvláštního tématu.

 • Kromě toho, chytrým politikům je otevřen ještě další zdroj informací pro analýzu podobného druhu – potenciálu psychodynamiky a jeho změn. Jsou do dopisy občanů, adresované jim nebo strukturám v nichž působí.

 • Ještě jedním zdrojem informací jsou informace, shromažďované zvláštními službami. Ale v případě degradace zvláštních služeb začínají shromažďovat pletichy a výmysly a falšovat hodnocení tím či oním směrem na základě politické konjunktury jak ji chápou.

 

Ale pro identifikaci změn potenciálu psychodynamiky společnosti jsou zcela dostačující talk-show, vtipy a publikace na internetu. Výsledky je možné sumarizovat v tabulce 3.

Tabulka 3.
Změny potenciálu psychodynamiky společnosti

 

Parametr

Pestrojka a první polovina 90. let

Současnost

Důvěra lidí k idejím liberalizmu a liberální ideologii.

Byla poměrně vysoká: liberální ideje v politických diskusích měly většinu stoupenců mezi diváky a posluchači, čtenáři novin.

Od roku 2000 se snižuje rok od roku: objevivší se termín „liberast“ (liberál+pederast) má stále větší populárnost, v politických diskusích získávají liberální názory méně a méně hlasů podpory publika i diváků, posluchačů.

Důvěra lidí k nositelům liberálních idejí

Ve volbách různé úrovně nositelé liberálních idejí lehce poráželi v jednomandátových okrscích nositele jiných idejí. Liberální strany byly zastoupeny v radách a následně v parlamentech.

Liberální strany (kromě LDPR Žirinovského) nejsou schopny dostat se do dumy a regionálních parlamentů. Liberálové a jejich mínění jsou zajímavé jen pro ně samotné. Kandidáti v jednomandátových okruzích prohrávají, a pokud i vyhrávají, pak díky nepřijetí protikandidátů ze strany voličů (volba „menšího zla“).

Diskuse v liberálním prostředí nejsou zajímavé pro nikoho kromě samotných liberálů a jejich sponzorů a kurátorů – hlavně zahraničních.

Umrtí liberálů (Sobčak, Manevič, Jelcin, Politkovská, Němcov a někteří další) nevyvolávají jakýkoliv smutek mezi lidmi, a na adresu dosud živých liberálů jsou na internetu masivně pronášeny negativní přání různého druhu.

Hodnocení epochy stalinského bolševismu ze strany lidí

Nejrozšířenější názor: epocha antinárodní tyranie

Vně liberálních kruhů převládají hodnocení typu: „Byla to složitá epocha, dělo se leccos, ale země se rozvíjela a stala se supervelmocí č. 2 – je třeba se tím zabývat.“

 

Hodnocení představitelů antistalinské opozice různých let ze strany lidí

Romantici-idealisté, které zahubil podlý tyran.

Z větší části to byli demagogové, kteří neuměli a nechtěli pracovat, ale chtěli hodně spotřebovávat, žít na cizí úkor a nenést za nic odpovědnost.

Chápání problematiky ekonomického rozvoje země a ekonomického zajištění života společnosti.

Široce byla rozšířena víra v neefektivitu plánované ekonomiky a v adekvátnost teze „neviditelná ruka trhu vše zařídí nejlepším způsobem, pokud jí nebude překážet stát“.

Stále větší a větší podporu získávají názory a hodnocení:

- liberálně-tržní ekonomika je dobrá jen pro spekulanty a parazity, ne pro normálního pracujícího člověka;

- obětí liberálních reforem je v Rusku několikanásobně více, než bylo obětí „stalinských represí“

- Vedení Centrální banky, Ministerstva ekonomického rozvoje, Ministerstva financí jsou nepřátelé národa;

- státní moc celkově se stará jen o sebe a o oligarchy, parazitující na národě a není schopná zajistit citelný růst blahobytu občanů už déle než 20 let.

- v SSSR jsme byli lidmi, a nyní z nás a našich dětí a vnuků dělají „pracovní dobytek“, „lidské zdroje“ a ždímají nás nadoraz.

 

Ti, kdo pochybují o realitě hodnocení, uvedených v nejpravějším sloupci kurzívou, si mohou prosurfovat internet, různé diskusní stránky politického zaměření, a youtube (například zhodnotit počet pozitivních a negativních reakcí pod vystoupeními Katasonova, Fjodorova, Starikova, Kurginjana, Svanidze, Gozmana, Glazjeva, Pučkova („Goblina“), Chazina, J. Kedmi (Kazakova, v minulosti hlavy izraelské zvláštní služby Nativ), Satanovského a dalších.

-pokračování-

 

poznámky

3 Typická otázka z jejich strany: „ KSB existuje už přes 20 let, kde jsou výsledky?“

4 Na ilustraci 1 je spojeno s „Přírodním prostředím“ v jeden blok, aby nebylo nutné kreslit duplikát schématu pro každý stát

5 Odedávna je známo rčení „cesty Boží jsou nevyzpytatelné“

6 Názory typu: Noosféra je výmysl, který si vymyslel Vernadský, nikdo ji nikdy neviděl...

7 Názory typu: Boha nikdo neviděl, nebo „cesty Boží jsou nevyzpytatelné“.

 

Diskusní téma: O perspektivách globální civilizace, o Rusku a USA... (3)

psychodynamika společnosti

Nikdo | 25.02.2017

Další šikovný a pro mne nový termín pro zorientování se v procesech kolem nás.

U nás v ČR odhaduji od oka:
Zeman - 65% důvěra
Mafie liberálů - 30% důvěra
Plánované (řízené) hospodářství proti podvodu neviditelné ruky trhu - 15% důvěra (příliš mnoho lidí myslí ve stylu "samo se to")

Re: psychodynamika společnosti

Cico Ciciak | 25.02.2017

Japonský ekonóm "Fukashi SamoSaTo" je v našich krajinách ešte stále veľmi populárny. ;)

Re: psychodynamika společnosti

oxy | 26.02.2017

psychodynamika společnosti - nejako mi to pripomína Asimova a Nadáciu :)

.

Cico Ciciak | 25.02.2017

Veľmi poučné články.
Vďaka za preklad.

zajimave

zxc | 25.02.2017

ze i v rusku jim do hlav lili mantru "o neviditelne ruce trhu", asi fakt vsichni dostali od panicku noticky primo pres kopirak :)

Pokora

Tony Clifton | 25.02.2017

se neda osidit

CicoCiclak

Matěj | 24.02.2017

No,
samozřejmě, že se Platon díky svému původu stavěl k demokracii v tom smyslu ... jak bychom jí rádi chápali my, skepticky. On totiž výraz demokracie neznamená jen "vládu lidu" (konec konců realitu vidíte ve všech současných demokratických státech), ale také i tu drsnější variantu, tedy "vládnutí lidu", což jsou velmi rozdílné kategorie.
Solón sice vytvořil jakési podloží oněch čtyřech vrstev společnosti, kde "nebylo" otroků. A i ta nejnižší vrstva se teoreticky mohla vyšvihnout do vrchních pater. Ale bohužel!!! A proč taky, že? Slova se vedou a řeka teče! Když vládnutí lidu je pro elity přijatelnější, než aby nějakým otrapům byť i jen teoreticky bylo umožněno chopit se skutečně vlády. A ono se to nepřihodilo ani do-dnes. A to už uběhlo dalších 2500 let stále vypiplanějšího davo-elitarismu. Světlou vyjímkou byla "možná" zpočátku, tedy ne celých sto tisíc let ... pouze Velká Rasénie. Matěj

Současné vědění vysokoškolské a doktorandské

los/sol | 24.02.2017

Podle současných osnov VŠ v porovnání s materiály v článku, by studenti měli, pokud jsou a chtějí být nadále skvělí a úspěšní ve svém vědním oboru, nutně sklouznou, i díky 4. prioritě, po vymodelované klouzačce zvané Zákon o vysokých školách, ve své profesi, pouze do stupně 3. Fakticko-popisné, kde se nachází světové religie a vědecká odvětví. Měli by tedy nabýt částečného rozumu, vyhovující reklamní spotřebě a korporátní závislosti, čili osvojit bludnou nauku, odtrženou od vyššího rozumu. Nepochybně dosáhnou na tituly JUDr., MUDr.. CSc DrSc, zvládnou profesůry, docentůry a soukromé korporátní agentůry je budou oslavovat a některé odměňovat doživotními rentami. Nicméně při konfrontaci se skutečností si každý z nás může osahat, jak je toto na studentech VŠ rozjeto.
Posledně jsem si povídal s 5 studenty VŠ - vesměs sportovci, rozum tedy hbitý, kde první tři minuty byly úsměvné krátké informativní výměny všech. No nicméně po třech minutách zaznělo slovo Islám a jsem tak namátkou zjistil hloubku znalostí, a že se nebrání novým informacím, o kterých jak řekli nikdy neslyšeli. Tak jsem se snažil co nejsmysluplněji seznamovat se základním okruhem definic, a k nim přiřadit logické další definice, aby jim zůstaly zaháčkovány ve vazbě. Před touto diskuzí byla vedena diskuze o stráveném volném čase, no nicméně témata, které ovlivňují religie nebo oficiální "vědy", a které dokázaly přebít informace z prožité víkendové zábavy se študáci nebrání a dokonce ji dávají přednost, což je dobrá známka.

.

Cico Ciciak | 24.02.2017

Pravda! Vytesať do kameňa:

<<V oblasti politiky – určitost cílů, cest a prostředků jejich dosažení, to je státní ideologie, která je nyní zakázána článkem 13. platné kryptokoloniální ústavy.

Ale kromě toho, aby společnost nežila podle principu „Vlast miluji, ale stát nenávidím“, musí ta státní ideologie vyjadřovat ideály společnosti, přičemž ne spotřebitelské ideály, ale mravně-etické především, jako základ pro realizaci spotřebitelských přání.>>

Ešte by som doplnil "URČITOSŤ mravne-etických ideálov (= cieľov, vzorov, túžob, predstáv o dokonalosti) spoločnosti". :)
Mimochodom, aké má mravne-etické ideály/ciele/túžby taký bežný Slovák či Čech?
Za mňa hovorím: celkové dobro/blaho spoločnosti a spravodlivosť - hoci to neznie moc konkrétne.
Ale musia byť vlastne ideály presne vyšpecifikované?

Re: .

Matěj | 24.02.2017

CicoCiclak,
kdyby ideály byly "presne vyšpecifikované" těžko by se do nich vešly nové informace, jevy, atd.. A kdyby ano, tak by se to tam uvnitř hádalo jako v parlametu.
Přesně tak, jako když jedni poslanci chtějí tvrdě přidat a druzí cudně oponují, či ještě cudněji mlčí. Takže je jasné, jaký bude výsledek. Idea, či ideály tohoto demo-orgánu pro elity budou a musí být zachovány na-věky. Neboť takto to bylo navrženo otrokáři a podepsal se pod to sám taťǩa demokracie - Platón. Dá se s tímhle něco dělat? Jen si představte ten maglajz, kdyby do takto strukturovaného demo-pytle nějaký subverz přisypal informace, že tohle teda už, pánové, ne! Matěj

Re: Re: .

Cico Ciciak | 24.02.2017

Platón sa staval k demokracii skepticky.
Otcom aténskej demokracie bol Solón.

O perspektivách...

Matěj | 24.02.2017

Nu, jsme na rozcestí, jako ten bohatýr...
A jak víme, tak už od jeho časů se neřešené problémy množily a ukládaly do vrstev, kde ztuhly. Rovněž i křivolakých cest přibývalo. A to hlavně těch, co se po nějakém čase stávaly pro mnohé neprůchodnými. A zbytečně na nich umírali, či degenerovali (viz. aforismus Ključevského o třech druzích hlupáků) hlavně hlupáci prvního typu.
Ovšem jsou i dostatečně "chytří hlupáci" s ostrými lokty, kteří prošli a stávali se elitami. I opět počali plnili svůj dávný zvyk, tedy nikoli problémy řešit, nýbrž je s lehkým srdcem vršit.
Ta nepočetná vrstva geniálních hlupáků, kteří vždy věděli to, co nemá vědět nikdo - ovšem s nepoctivými úmysly - se pak stávali vládci a povraždili ty s dobrým srdcem, kteří chtěli použít své vědění pro nás uvízlé na cestě. A problémy se vršily dál až do dnešních dnů.
Univerzum k nám v poslední době hovoří poměrně jasně. Teď ovšem nevím, kterou z těchto dnes už mnohých cest se svět, potažmo Rusko a my "obyčejové" vydáme. Ale vzhedem k tomu, že hrana téměř vždy zvonila hlavně nám, tak je zaprvé nutné vybrat si ty správné hlupáky. A pak je pochopi!!! Matěj

Přidat nový příspěvek