O perspektivách globální civilizace, o Rusku a USA... (2)

O perspektivách globální civilizace, o Rusku a USA... (2)

22.2.2017

předchozí část

 

2. Rusko: co nebylo řečeno v části 1?

 

V té podobě, v jaké je text představen v části 1, nebyl publikován na přelomu let 2015/2016 z důvodu neúplnosti osvětlení v něm toho, co probíhá v zemi a ve světě, a završení práce nad ním bylo odloženo „na potom“, protože bylo třeba se věnovat jiným důležitějším věcem.

Přesto je text oddílu 1 ve verzi z konce prosince 2015 významný v tom smyslu, že přibližně tak mnozí občané RF, po shlédnutí vystoupení J.Katasonova, J.Fjodorova, N.Starikova, S.Glazjeva a dalších, vyjadřují svou nespokojenost s tím:

 • co se v zemi děje;

 • kam, na základě podobných hodnocení, směřuje politika státu;

 • že V.V. Putin dodnes neodstranil od moci nad financemi, ekonomikou země, médii a vzdělávacím systémem liberálně-fašistickou mafii1.

Nejrozhodnější z nich dochází k závěru, že V.V.Putin nedělá nic pro blaho země proto, že on sám je s liberály zajedno a sám je jejich loutka, a jeho úkolem je realizovat „eutanázii Ruska“, a v souladu s tímto přesvědčením je třeba pro blaho vlasti odstranit ho z pozice prezidenta v nejbližší době.

S takovým hodnocením by bylo možné souhlasit, pokud by text části 1, vystoupení V.Katasonova a S.Glazjeva charakterizovaly politickou situaci v její úplnosti a celostnosti, a netýkaly se izolovaně od ostatních jen finačně-ekonomické oblasti života společnosti, přičemž jen v jejích veřejně posuzovaných aspektech. Obrazně řečeno, osvětlení finančně-ekonomických problémů a kroků v této sféře státní moci Ruska, analogické obsahu části 1, ilustruje obrázek uvedený výše. A v souvislosti s touto metaforou vyvstává otázka, co zůstalo za rámci tématiky části 1, a co systematicky zůstává vně veřejné politické diskuse, ale přitom nedovoluje politickému vedení země přejít od liberálně-tržního ekonomického modelu k finančně-ekonomickému systému, pracujícího na řešení úkolů zajištění bezpečného rozvoje země?

Při osvětlení této tématiky je především nutné ukázat na to, že revoluční situace v Rusku v období od 21.3.2014 (návrat Krymu a Sevastopolu jako součástí Ruska a zavedení sankcí proti Rusku ze strany Západu) do současného okamžiku (leden 2017) nevznikla. Pokud si vzpomeneme, co probíhalo v „lichých 90. letech“, pak v té době skutečně revoluční situace uzrávala a kdyby epocha oligarchické vlády jménem prezidenta B.Jelcina pokračovala dále, vše by skončilo krachem ekonomiky a státu, tj. revoluční situací, jejíž následky by byla země – Ruská mnohonárodnostní civilizace v hranicích Ruské federace – odsouzena rozplétat během minimálně několika desetiletí, a v nejtěžší variantě by odešla na stránky historie.

To se nestalo, protože od začátku prezidentství V.Putina, tj. od roku 2000, do začátku světové finančně-ekonomické krize roku 2008 a následujících let se ekonomická situace obyvatel a státu zlepšovala. Zde je důležité obrátit pozornost na tu okolnost, že:

 • formálně právně se ve finančně-ekonomické sféře života země po r. 2000 v porovnání s „lichými“ 90. lety obecně nic nezměnilo – v zemi stále funguje kryptokoloniální ústava r.1993, v souladu s níž Centrální banka RF před Ruskem za nic neodpovídá a jeví se plnomocným představitelem globální lichvářské mafie, která uzurpovala bankovní sféru v hranicích regionální civilizace jménem Západ, a usiluje o nesdílenou globální moc;

 • avšak ekonomika Ruska během celé té doby funguje ne tak, jak fungovala v „lichých“ 90. letech, což se projevuje v tom, že ačkoliv ekonomická situace hlavní části obyvatel se přestala citelně zlepšovat po roce 2008 a realitou jsou i období určitého zhoršení, ekonomika nicméně nezkolabovala a funguje, demonstrujíce určité úspěchy v řadě oblastí.

Součet první a druhé okolnosti dovoluje udělat závěr o tom, že v zemi se zformovala nějaká „opričná2 ekonomika“, která funguje na principech neslučitelných s liberálně-tržním ekonomickým modelem. Jaké mohou být principy, zabezpečující fungování „opričné ekonomiky“ v podmínkách panování de-jure finančně-ekonomického liberalizmu? - Bez provádění finančního monitoringu a bez pouštění se do detailů a konkrétností je možné poukázat na některé z nich:

 

 • Dotování ze státního rozpočtu úrokových sazeb pro řadu odvětví a hospodářských subjektů. Ačkoliv v konečném důsledku je to dotování lichvářského sektoru, nikoliv finanční síly reálného sektoru, ale v podmínkách lichvářské tyranie dovoluje vést a rozšiřovat výrobu těm odvětvím a subjektům, které by jinak dávno zkrachovaly v podmínkách čistě liberálně-tržního ekonomického modelu, ve kterém jsou dotace podobného druhu nepřípustné.

 • Likvidace komerčních bank, které se chovají nesprávně ve vztahu k úkolům ekonomické politiky „opričného státu“.

 • Oficiálně nedeklarovaná emise rublu, která se může realizovat skrz financování státních programů různého druhu.

 • “Prodej“ státem práva „být oligarchou“ (nebo miliardářem nižšího rangu) výměnou za spoluúčast „kupce“ práva „být oligarchou“ (miliardářem) na těch či oněch programech rozvoje, realizovaných státem.

 • Transformace korupční daně, která „postupuje nahoru“ po „vertikále moci“, na určité úrovni této moci na investiční prostředky namířené na konkrétní projekty, odpovídající úkolům „opričného státu“.

 • Výběr kádrů a jejich pozvedávání na pozice podle principu jejich loajálnosti „opričnému státu“ v předpokladu očekávání, že loajální kádry budou schopny přivléct profesionály a organizovat jejich činnost v řečišti projektů „opričného státu“.

 • A kromě uvedeného výše – vše to, v čem se projevuje princip „kdo ví, ten pochopí...“ ve vší různorodosti jeho fungování ve všech oblastech politiky, a kdo neví nebo není schopen pochopit – jeho problém...

Ve výsledku se k současnému okamžiku místo revoluční situace, pěstované v Rusku globální mafií liberálů s cílem rozčlenění země a konečného řešení „Ruské otázky“ ve výsledku vítězství Západu v „hybridní válce“, v Rusku zformovalo dvojvládí mafie liberál-fašistů z jedné strany, a z druhé strany – „opričného státu“. Je pochopitelné, že v podmínkách dvojvládí je bezzákonost a svévolnost činitelů a byznysmenů, nerozhodnost, sabotáž a záškodnictví ze strany činovníků obou skupin i nerozhodných – normou života, programující charakter státního řízení a formující „tvář moci“.

Odlišnost současnosti od epochy, ze které pochází termín „opričnina“, je v tom, že Ivan IV. otevřeně prohlásil opričnou vládu, a moc opričniny se nerozprostírala na celé území země, kdežto v současné době není „opričnina“ prohlášena otevřeně, ale zformovala se a koná tiše na celém území země, a v její činnosti neexistuje jakkoliv masový (v porovnání s počtem obyvatel RF a regionů) prvek represí.

Vyvstává přirozená otázka: proč jde země cestou budování „opričné ekonomiky“ a „opričného státu“ místo toho, aby se v přímé podobě zřekla liberálně-tržního sociálně-ekonomického modelu, změnila ústavu a zákony o finanční a hospodářské činnosti a tím začala žít kvalitativně jinak?

Jsou dvě příčiny, vnitřní a globálněpolitická.

 • Vnitřní příčina spočívá v tom, že z přibližně 107 milionů voličů je drtivá většina reálně nekompetentní v politice a v ekonomice, a hlavně – nepřeje si přemýšlet o této problematice, kvůli čemuž nemohou při své nevědomosti přistoupit k práci v orgánech státní moci, ani v ředitelstvích podniků, nemohou nahradit ty, kdo tam už pracují na základě vzdělání, zaměřeného na obsluhování liberálně-tržního modelu a stačili si vypracovat alespoň nějaké řídící návyky. Záměna těch stoupenců a nevolníků liberalizmu novými osobami, dokonce pokud budou upřímně přesvědčené o neadekvátnosti liberálně-tržního modelu, nedá nic, kromě pádu kvality řízení v porovnání se stávající úrovni dokonci při tom, že stávající kvalita řízení není nijak vysoká3. A na vypracování novými „manažery“ určitého profesionalizmu uběhne nejeden rok; a na vybudování všelidové státnosti, která se bude sama reprodukovat při směně pokolení, bude třeba mnoho let, pokud ne několik desetiletí.

 • Globálně-politická příčina. Spočívá v tom, že:

 • Globální politika“ nejsou prázdná slova, ale proces řízení globalizací podle konkrétní koncepce globalizace, do kterého jsou tak či onak zavlečeny strukturně i bezstrukturně desítky milionů lidí po celém světě, kterým jsou podřízeny kolosální zdroje.

 • Historická realita je taková, že globální politika se od druhé poloviny 20. století nachází v moci transnacionální mafie liberál-fašistů, která prakticky kompletně kontroluje všechny státy, patřící k regionální civilizaci jménem „Západ“, ale která přitom zdaleka ne vždy je poslušná a ovladatelná ze strany „světového zákulisí“ v důsledku toho, že každý liberál pod vlivem jemu vrozené slaboduchosti, nekompetentní ambicióznosti a neodpovědnosti, což jsou vlastnosti které ho dohromady dělají skutečným liberálem, je upřímně přesvědčen o své intelektuální a faktologické převaze nad těmi, kdo vyjadřuje názory ohledně čehokoliv, neslučitelné s jeho vlastními. Z tohoto důvodu jsou liberálové nepoučitelní.

Součet dvou výše uvedených okolností (kolosální různorodé zdroje, podřízené transnacionální globální mafii liberál-fašistů, a špatná řiditelnost té mafie a jejích pěšáků ze strany „světového zákulisí“) je reálným nebezpečím pro budoucnost lidstva.

V souladu s tím, v případě, že by se Rusko otevřeně zřeklo liberálně-tržního ekonomického modelu, „znárodnilo“ rubl, proměnilo finanční systém ve státní vlastnictví a nástroj státního makroekonomického řízení, to vyvolá nespokojenost globální lichvářské mafie, která podnikne odpovídající protikroky. V tom případě by Rusko začalo stát samo proti veškerému světovému liberálnímu fašismu a jemu podřízeným sociokulturním, ekonomickým a vojenským zdrojům. Přičemž bylo by to za podmínek horších, než jaké byly během Velké vlastenecké války a poté během „studené války“. V letech 194641991, kdy SSSR stál proti, také prakticky sám5, všemu světovému systému kapitalismu v čele s blokem NATO a USA; protože na rozdíl od SSSR současná ruská společnost nemá ideály, které by ji spojovaly, ani cíle státní politiky, společné pro drtivou většinu těch, kdo pracuje v různých oblastech. Tj. potenciál zrady v Rusku našich dnů je mnohovrstevný, a liberálové jsou jen nejvíce viditelná a dnes už nikoliv nejnebezpečnější část „páté kolony“. A kromě toho, v tom případy by bylo nutné budovat systém státního řízení nového post-liberálního Ruska v nejtěžším případě v podmínkách více či méně intenzivní války se Západem a více či méně intenzivní vnitřní občanské války a terorizmu, organizovaných „pátou kolonou“.

Proto tvrzení/otázka V.Solovjova V.Putinovi ve filmu „Světový řád“:

„Vladimíre Vladimíroviči, válka bude (…/?)“ - to nejsou prázdné obavy, a ne vymyšlené strašení, ale reakce na kompletně reálné, ale mnohými neuvědomované nebezpečí další eskalace „hybridní války“6 proti Rusku, vedené světovým fašizoidním liberalizmem, počínaje vraždou prezidenta USA F.D. Roosevelta v roce 1945. Avšak toto nebezpečí globální války liberalizmu proti civilizaci Ruska (* a Lidskosti obecně) s cílem jejího konečného zničení si drtivá většina obyvatel země neuvědomuje.

Slaboduchost charakteristická pro liberalizmus, samolibá ambicióznost a neodpovědnost jsou – samy o sobě – na základě psychodynamiky společnosti schopny skutečně přivést k další světové válce, algoritmicky analogicky k tomu, jak v minulosti psychodynamika evropských společností přivedla k první světové válce 20. století, kterou si – v té podobě, jak se odehrála – do 1.8.1914 nepřál nikdo v žádné zemi–její budoucí účastnici7. Přesto válka vypukla a stala se noční můrou, kterou nikdo z jejích účastníků, včetně „válečných štváčů“, před jejím vypuknutím nechtěl.

Od té doby se v životě davově-“elitární“ civilizace, nazývané „Západ“, nic nezměnilo s výjimkou následujícího:

 • ničivá síla zbraní, jejich dosah a rychlost mnohokrát vzrostly, a podřízenost vůli politiků se snížila, protože řada otázek byla předána z kompetence lidí do kompetence automatiky, jejíž řídící programy jsou ne vždy adekvátní životním situacím8.

 • Co se týká algoritmiky egregorů (potenciálu psychodynamiky společností), zůstala beze změny, pokud se dokonce nestala horší v důsledku biologické, mravně-etické a intelektuální degradace společností států Západu v 20. století.

Jedna z ilustrací reality nebezpečí podněcování k válce ze strany liberál-fašistů: během prezidentské volební kampaně v USA v r. 2016, „bývalý jestřáb“, otec „reaganomiky“, Paul Craig Roberts prohlásil: vítězství Hillary Clinton v prezidentských volbách bude znamenat válku s Ruskem. „Vše hovoří o tom, že konflikt mezi zeměmi bude nevyhnutelný a nejspíše jaderný“9. To je názor člověka, který strávil život v politice USA. A ta okolnost, že za Hillary Clinton odhlasovalo více Američanů, než za Donalda Trumpa, je jedním z ukazatelů toho, že davy liberál-fašistické mafie v USA jsou početné a nebezpečné jak pro samotné USA, tak pro celý svět.

Jedním z reálných kroků „hybridní války“ Západu proti Rusku je dohoda USA a Ukrajiny, dosažená ještě za Juščenka, za prvé o vypovězení ze strany Ukrajiny dohody o přebývání Černomořské flotily Ruska v Sevastopolu, a za druhé, nabídnutí Sevastopolu a Krymu Ukrajinou Americe jako základny pro její námořní flotilu a pozemní jednotky. Na základě té dohody vypsalo v listopadu 2013 Středomořské velení flotily USA tendr na rekonstrukci školy v Sevastopolu (dětičky „civilizátorů“ se mají kdekoliv po světě učit podle amerických standardů, nikoliv dohromady s „divochy“) a nemocnice v Simferopolu (civilizátoři jsou také občas nemocní a je třeba je léčit, opět podle amerických standardů). A pro realizaci toho projektu a následného „vstoupení“ Ukrajiny v NATO organizovala administrativa Obamy na Ukrajině v roce 2014 státní převrat.

To vše se odehrávalo dlouho před referendem v Krymu a před takzvanou agresí Ruska proti Ukrajině, v důsledku čehož „oběť nevyprovokované agrese“ ztratila část území proti všem normám takzvaného „mezinárodního práva“11. Tato dohoda USA s prodejnou „elitou“ postsovětské Ukrajiny, jako i postupování NATO na východ navzdory dohodě s vedením SSSR doby perestrojky, to jsou prvky reálné „hybridní války“ Západu proti Rusku.

A jak ukazuje historie plánu jaderné války USA proti SSSR „Dropshot“12, Západ sám určuje podmínky, za kterých považuje za účelné začít bojové akce na 6.prioritě zobecněných prostředků agrese/vlivu a číma rukama: například, v minulosti Západ realizoval rusko-japonskou válku proti Rusku rukama Japonska, a od března 2014 do konce prezidentování Obamy studoval možnost organizace války mezi Ukrajinou a Ruskem. A teroristická aktivita periferie Západu na území Ruska trvá od začátku 90. let.

To vše jsou ukazatele toho, že liberál-fašistická globální mafie, kvůli zvláštnostem mravnosti a mentality liberálů, je schopna i v naší době změnit „hybridní válku“ na tradiční vojensko-silovou, pokud bude mít za to, že okolnosti garantují vítězství Západu v ní, což je dlužno otevřít možnosti ke „konečnému řešení Ruské otázky“.

 

-pokračování-

 

poznámky

1 Fráze „liberálně-fašistická mafie“ se neobjevila pro vyvolání emocí, ale pro vystižení podstaty liberalismu jako formy fašismu. Pokud pod fašismem chápeme režim, který brání šíření kultury Lidskosti, ve které každé dítě dosahuje nevratně lidského uspořádání psychiky k počátku dospívání, pak:

 • Fašismus diktátorského typu to brání tím, že nasadí ve společnosti nějaká dogmata a trestá všechny, kdo o nich pochybuje. Ve výsledku, dokonce i když ta dogmata odpovídala potřebám společenského rozvoje, pak v průběhu času přestanou odpovídat „výzvám nové doby“, čímž brání osobnostímu a společenskému rozvoji.

 • Liberalizmus tím, že prohlašuje normou života společnosti neomezenou různorodost, která nesmí být ničím ohraničena, kromě ohraničení, chránící tu „neomezenou různorodost“, otevírá dveře osobnostní degradaci, do které se masově vtahuje dorůstající pokolení, čímž také brání společenskému rozvoji a šíření kultury lidskosti.

Proto je liberalizmus vždy a všude odrůdou fašismu. A fašismus diktátorského typu vždy vyrůstá z neschopnosti liberalismu zajistit potřeby společenského rozvoje.

2Odvozenina od slova “opričnina“: wikipedia.org/wiki/Opri%C4%8Dnina

3 Lech Walensa - elektrikář a polský prezident 1990-1995 v jednom z interview přiznal, že jedním z důvodů zhoršení ekonomické situace po likvidaci socialismu bylo vyhnání profesionálních vedoucích, ředitelů socialistické epochy z orgánů moci a ředitelství podniků, a jejich nahrazení lidmi, kteří nedisponovali potřebnými vědomostmi a návyky.

4 Počítáno od řeči Churchilla ve Fultonu 05.03.1946.

5 Pokud nepočítáme Kubu a Vietnam

6 “Hybridní válka“ - válka, vedená na všech 6 prioritách zobecněných prostředků agrese / řízení.

7 Viz práci VP SSSR „Dehermetizace“, část 1.7

8 Například software pro rozpoznávání masového vypuštění mezikontinentálních balistických raket mylně identifikuje odrazy slunečních paprsků od mraků na Ruskem za takovou masovou salvu; nebo se stane ještě něco, na co nepomysleli autoři automatických systémů a programového vybavení, kontrolujících různé druhy zbraní.

11 Pro informaci: Ukrajina vznikla v hranicích SSSR jako technologický komplex, který bylo výhodné řídit z jednoho místa – z Kyjeva, a ne jako národnostní republika, disponující etno-kulturní svébytností. Proto byly Sovětské Ukrajině předány napřed přiléhající země, osídlené z větší části Rusy, a potom byly předány Západní Ukrajina a Krym, kde v okamžik administrativního předání byla většina obyvatelstva také Rusové. Sovětská Ukrajina tedy byla odpočátku mnohonárodnostní.

 

Diskusní téma: O perspektivách globální civilizace, o Rusku a USA... (2)

Zákulisie mafiánskej vlády a lopata pre Fica…

JUDr. Jozef Šimko – primátor mesta Rimavská Sobota | 23.02.2017

Fico diskriminuje celý Banskobystrický kraj.
Nie je vôbec pravda že on sa snaží ale nemôže.

Občania BB sú občania tretej kategórie.
Fico verejne, otvorene klame nás občanov, vedome a úmyselne vytvára rozdiely medzi regiónmi.

Re: Zákulisie mafiánskej vlády a lopata pre Fica…

Oracle 911 | 23.02.2017

A ako člen koloniálnej vlády (sme ňou od čias Dzurindu-predal nás do otroctva za lacné peniaze, stačí pozrieť na prístupové podmienky do EU či na spôsob privatizácie VSŽ) inú možnosť nemá, lebo inak naši "západný partneri" tak "osladia", že sa z toho nevyštveráme ani o 10 rokov.

To je žiaľ tá časť reality, ktorú ani protestmi, ani inou vládou nezmeníme a už vôbec nie revolúciou (stačí pozrieť na Ukrajinu). A stratiť suverenitu štát môže poľahky, hlavne kvôli 5. kolóny ale získať ju naspäť je beh na dlhé trate (stačí sa pozrieť na Rusko). Takže treba zaťať zuby a hľadať spôsoby ako zvýšiť suverenitu štátu bez toho aby sme dali zámienku "západným partnerom" aby nám život patrične "osladili".
Ďalšia vec je, že väčšina obyvateľstva nechápe, že sme kolóniou a nemáme také zdroje ako Rusko, kádre už vôbec a obviňovaním Fica zo všetkého zlého sa veci nevyriešia.

Otázka na záver:
Čo si myslíte koho nápad bol zatrhnúť dotácie pre BBSK z EU, Bruselu, Fica alebo Slovenského oligarchu, ktorý tam by mastil vrecká?

Re: Re: Zákulisie mafiánskej vlády a lopata pre Fica…

los/sol | 23.02.2017

Při hledání odpovědí na zvýšení suverenity států je důležitou složkou její vzdělanost. Z mého soudu je právě vzdělanost obyvatel zárukou suverenity státu. Evropané spí na vavřínech a žije setrvačností ze zbytků minulé budovatelské éry. Nikdo se nevěnuje eugenice ani scientologii, aby pochopil, co je to výroba otroků na genetické úrovni - pojistka proti vzniku myslících bytostí.

Re: Re: Re: Zákulisie mafiánskej vlády a lopata pre Fica…

los/sol | 23.02.2017

Oprava zapomněl jsem na profesionálního scientologa Kisku

Re: Re: Zákulisie mafiánskej vlády a lopata pre Fica…

udo | 23.02.2017

Kto profitoval z vytvorenia situácie,
keď sa na obrazovky dostal:
Mečiar-Dzurinda-Fico?
logická následnosť.

Pre koho dnes mierou svojho nechápania pracuje Kotleba
a jeho manéžni partneri..klauni slniečkari?

Ad Dzurinda:
Ako sme sa tu neraz bavili, nemyslím, že v začiatkoch bol zlým človekom. Bol postavený pred hotovú situáciu, infopole.. buď-alebo. Kto si dnes trúfne povedať, že v danej situácii by to "uhral" lepšie? ..a keď trochu začal chápať(kauza "Skupinka"), bol v tom už po uši a dozorcovia ho postavili ticho pred výber. Ak verejne zapochybuje, stratí ich podporu, čo v tej situácii znamenalo..

btw..nie som si istý, že zrovna Miky až tak na privatizácii zbohatol..
Bol dávno predtým vytipovaný, "jeho karta vytiahnutá",
ako sa v žargóne vraví. Minimálne od rokov ´92- ´93
..a nie len zahraničnými. V tom čase som bol zhodou okolností pri jednom takom internom rozhovore s ním prítomný. Neskôr trochu inak aj s Miklošom, kde je to však ťažšie..No to sme tu tiež rozoberali.

Jou..a napr. ten 1. vyššie spomínaný zaoceánsky dozorca bol práve Mikimu priradený. Na moju viaczmyselnú kontextovú otázku: "A ako sa má teraz Miky?"
odpovedal úprimne začudovane:
"A čo sa on(premiér) má čo pliesť do politiky (skutočnej)?"
..a dodal pre mňa polokamarátsky:
"It´s dangerous to think in this way"
..s kolegami sme sa otočili, uškrnuli
a v grilovačke pokračovali..

Zahraničných "poradcov" bolo okolo vlády u nás, pokiaľ ja viem, primárne okolo 200. V Prahe samozrejme násobne viac, lebo bola so všetkými vyplývajúcimi pozitívami i negatívami pre miestnu populáciu, od počiatku chápaná, ako infowar-operačné centrum ďalšej koloniálnej expanzie na kontinent (Eurazia). Už v rannom stredoveku, ako druhá hlavná burza s otrokmi (Slaves).. popri vtedajšom Kyjeve.. Viď dnešné "investície"..a fabriky

Otrokárske veľtrhy Európy boli pritom už od Trajánovho zaujímavého dekrétu, oslobodzujúceho po tzv. "židovských vojnách" židovsku diasporu v definovaných európskych pohraničných lokalitách, prakticky monopolne v rukách vyššieho rabinátu a jeho priekupníckych delegátov. I keď v Ríme úžera samozrejme fungovala už nejaký ten čas, čo aj ako hlavná príčina, motor sociálnych napätí k jeho rozpadu viedlo. Podobne ako i v Peloponézskej vojne, atď, atď..

Tu sme už ale možno príliš ďaleko, hlboko v hisTórických analogiách zašli..

Re: Re: Re: Zákulisie mafiánskej vlády a lopata pre Fica…

Oracle 911 | 23.02.2017

Viem, že to bol Mikloš 25% kto spískal privatizáciu ale na veky to bude spojené s jeho menom.

Re: Zákulisie mafiánskej vlády a lopata pre Fica…

JUDr. Jozef Šimko – primátor mesta Rimavská Sobota | 25.02.2017

https://www.youtube.com/watch?v=PGfVGucPgWs

Situácia v našom regióne, na juhu banskobystrického kraja, na Horehroní, na východe republiky je vážna, napätie nepoľavuje a problémy sa v skutočnosti neriešia. Na druhej strane vidíme, že najviac finančných prostriedkov v rôznych podobách a na rôzne účely smerujú do najvyspelejších regiónov. Je to antagonizmus, ktorý vyplýva zo súčasného politického systému.
.
Vážený pán predseda Vlády SR !
.
Prijmite prosím môj návrh na verejný dialóg pred televíznymi kamerami. Prekročte prah doteraz zaužívanej praxe a ako predseda exekutívy stretnite sa s regionálnym politikom.
Pomenujme každý z nás zo svojho uhla pohľadu skutočné problémy a navrhnime reálne riešenie na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie, tej najchudobnejšej vrstvy občanov.

Re: Re: Zákulisie mafiánskej vlády a lopata pre Fica…

Cico Ciciak | 25.02.2017

A čo tak skúsiť napísať priamo Ficovi namiesto vypisovania tu teatrálnych príspevkov, lebo neviem, či Fico číta Leva-net. ;)

Že ty si tento článok, ani ten 3. diel nečítal?

O perspektivách...

Matěj | 22.02.2017

Na základě této části textu lze říct, že současná situace Ruska a USA vykazuje jisté prvky "nesouměrné" (promiňte, nenapadá mne jiný přesnější výraz) podobnosti. Obě dosavadní velmoce mají obrovské vnitřní problémy.
USA je doposud řešilo na úkor plundrování planety z dlouhodobé velmocenské pozice číslo 1.. Ovšem současný stav a skutečné postavení USA už nevykazují ony ještě nedávno, byť na cizím finančním písku postavené možnosti realizovat to, co dělalo doposud. Nedovolí mu to situace vně, děsivá vnitřní spotřeba, a hlavně hrubý materialismus většiny obyvatel.
Rusko naopak - jako vždy v děravých botách s obrovskou zátěží pátých kolon se naopak díky skromnosti, obětavosti a ztotožněním se větší části obyvatel s Univerzem a státností, instinktivně tak chápajíc globální politiku - se zvedá. Matěj

Re: O perspektivách...

Dagmar | 23.02.2017

v deravych botach? proc?. Myslim ze prumerna chudoba je v US daleko vyssi nezv Rusku, nemam presne informace

Re: Re: O perspektivách...

Přemek | 23.02.2017

Ty "děravé boty" jsou nešťastně zvolený příměr ruské skromnosti a spokojenosti i se staršími, ale funkčními přednměty denní potřeby. Když do bot začíná téci, i Rus kouká po nových. To je dobrý příměr skromnosti a zdrojové šetrnosti. Štěstí opravdu nespočívá v hodnotě osobního majetku, ani když je tento umělým mocensky statutárním atributem.

Re: Re: O perspektivách...

Matěj | 23.02.2017

Dagmar, promiňte mi ty děravé boty, což jsem zřejmě přehnal. Ale myslel jsem to jako nadsázku ve spojitosti r. 1917 a r. 2017.
Tenhle stav v r. 1917 vedl k rázné důslednosti a myslím, že i současné Rusko se bez obecně radikalizované úrovně duchovní revoluce, jež přechází k revoluci ideové a tato teprve k opravdové realizaci změny (což jsou stupně, jež zahrnuje KOB) ze současného stavu, zvláště pak, pokud opravdu byla do procesu vřazena opričtina - dostat nemůže. Ale tohle Putin přeci musí vědět. Opričtina zde bude fungovat tak, jako když např. nalejete vodu do lihu. Pokud byl líh určitý stav procesu, tak jeho úroveň se změní. No, uvidíme co má Putin za-lubem. Matěj

Re: Re: Re: O perspektivách...

Matěj | 23.02.2017

Pane, Přemek, promiňte, že jsem, Vás, zapomněl přiřadit do odpovědi Dagmar. Matěj

Fico

Hox | 22.02.2017

Doufám že si tuto a předcházející část pozorně přečtou speciálně "svrhávači a potírači" Fica, situace jak přes kopírák podobná např. té na Slovensku a text vysvětluje, proč Fico nemůže ani kdyby chtěl udělat a dělat to, co po něm "potírači Fica" chtějí a co mu vyčítají že nedělá, na základě čehož ho označují za zrádce.

Podobnost čistě náhodná?

...Nejrozhodnější z nich dochází k závěru, že R. Fico nedělá nic pro blaho země proto, že on sám je s liberály zajedno a sám je jejich loutka, a jeho úkolem je realizovat „eutanázii Slovenska“, a v souladu s tímto přesvědčením je třeba pro blaho vlasti odstranit ho z pozice premiéra v nejbližší době.

S takovým hodnocením by bylo možné souhlasit, pokud by text části 1, vystoupení M. Kotleby a dalších charakterizovaly politickou situaci v její úplnosti a celostnosti...

a dále analogicky, situace je totožná s tím rozdílem, že možnosti manévru Slovenska a politiků, kteří nejsou loutkami liberál-fašistické mafie, jsou ještě řádově nižší než možnosti Putina v analogické věci.

Re: Fico

Oracle 911 | 22.02.2017

My máme približne rovnakú zdrojovú stabilitu než mal Rusko v 1999.

Re: Re: Fico

los/sol | 23.02.2017

Na Slovensku se těží mastek, nejčistší na světě. Bohužel vše beruo korporátní agentury do vlastnictví a těží jej německá korporátní agentura. Zajímalo by mě co z toho má Slovensko

Re: Fico

udo | 22.02.2017

Viď pamätna Ficova reč myslím na úrade vlády,
keď sa na otázky novinárov o konkrétnom postupe
vlády vo vzťahu k bankám Robko otočil
a demonštratívne k dverám vypochodoval.

Na krik presstitútiek tupých a provokatérov
sa medzi dverami otočil a povedal:
"Tu(v tejto veci) ide o život"
..a buchol dvermi

Videozáznam samozrejme medzičasom z youtube zmizol..

http://www.pluska.sk/slovensko/politika/fico-banky-tvrdo.html
..
https://ekonomika.sme.sk/c/5599589/fico-banky-by-mali-platit-specialnu-dan.html

Mean time dostal "kvapky"..ako sa v žargóne hovorí.
Návštevu s "ponukou, ktorá sa neodmieta".
Podobný kontakt s "metodickým dozorom" mal isto aj Putin.

Prijdu prosto dvaja týpci, vyslanci "planety vopic".
Tak aj k (šéf)redaktorom SME, Markízy, Denníka N apod..
teda k tým, čo začali nebodaj sami uvažovať,
s koššiara vykukovať..
a nedostatočne medzi riadkami pochopili,
čo sa od nich žiada.
Nechajú ich hádať..

"Že by ovca sýta, i vlk celý ostal"

Re: Re: Fico

Oracle 911 | 23.02.2017

Neviem čo máš konkrétne na mysli. Mohol by si to vysvetliť.

Re: Re: Re: Fico

udo | 23.02.2017

Proste vyzerá, že sa im chodia vyhrážať dokonca osobne.
S tým, že pokiaľ sa nepodarí zvyšovať mieru chápania davu,
jeho tuposť podporuje argument (de)mentorov..osobitne (ne)dôveryhodných "poradcov" nad kľúčovými oficiálnymi osobami protektorátu.

Títo, väčšinou cudzokrajní dozorcovia tak majú argument, že ak dotyčný politik, novinár,..nebude poslúchať, aj tak ho debilizované ovce, opice nepochopia a na jeho post niekoho druhého zo stáda vyberú. Pritom bývalého sluhu ešte väčšinou nejako masívne spoločensky znemožnia za to, že chcel opiciam pomôcť, odvážil sa k pokusu niečo im z reality vysvetliť.

Sám dav ho udupe..alebo niekto z jeho rodiny má dopravnú nehodu, sa akože predávkuje, pri zneužívaní maloletých infarkt dostane, apod.. ŠTB, KGB, STASI, SECURITATE boli ťažkí amatéri oproti týmto.

Zhodou okolností som mal možnosť hovoriť s jedným..dvoma takýmito zahraničnými "poradcami" našich "prominentov".
Zčasti dokonca dobromyseľní pri bežnom small-talku, no ako obyčajne, pri náznaku vážnejších tém, histerickí sociopati vo svojej "kľudnosti". Podobné skúsenosti mi na tému spomínal aj ďalší známy, čo má s tými kruhmi dočinenia

Prosto mnoho politikov sa už nechce nechať kúpiť, ale sa bráni. Žiaľ v silových zložkách, napriek ich celkovej v rámci možností pomerne dobrej práci, sa i u nás stále ešte nachádza onen "deep state", der "tiefe Staat".."Dönmeh".

To ani nehovorím, ako ich presstitútsky psý (kolaboranti už na SK odkojení) išli po Dankovi, Bugim, Gašparovi, atď..ako náhle naznačili čo i len zopár dlhodobejšie celkovo perspektívnych, strategicko-koncepčných krokov

Tož jedine postupne pracne dlhodobo zvyšovať mieru chápania davu jeho transformáciou na spoloČnosť. Vyučiť konkurenčný riadiaci aparát, ktorý by mohol (nemusel) existujúci nahradiť, čim tomu súčasnému už svojou samotnou existenciou v infopoli garantuje zvýšenú mieru bezpečnosti, perability..akcieschopnosti. Ostatne podobne, ako asi všade vo svete. Včítane Ruska.

Keby nemali GP z dôvodu globálnej zmeny sociálneho správania problémy s riadením, i Putina by nepotrebovali a určite by mal dávno infarkt, alebo dáku nehodu a v následnom hystericko-histórickom fabrikáte by sa naši vnuci prípadne dočítali, že vlastne skončil ako Muhammar, čo sa tiež o finančnú nezávislosť Afriky usiloval. U finacizmu stále ide totiž z ich pohľadu o pomerne mocný nástroj výkonu moci.

Tak v skratke ako s Hydrou..
Meč poznáme..i ako, kde ho presne použiť
Ide už len o to, či to spravíme, vôľa, disciplína
voči sebe samotnému každý jeden v 1. rade.
V tom sa i od GP učiť máme

Re: Re: Re: Re: Fico

Oracle 911 | 23.02.2017

Vďaka a od koho sú títo "poradcovia" GP či aj niekto iný túto technológiu využíva?
Pýtam sa to, lebo mám ten dojem, že tu aj niekto iný využíva túto technológiu.

Re: Re: Re: Re: Re: Fico

udo | 23.02.2017

Isto..nie len neokons sa snažia GP imitovať.
Len chápem cháďa nejednu politickú tvár,
že sa hlavne po rokoch ´90 ešte zľaknúť dokáže.

Navyše keď stále ešte občas nejaký magor
zatiaľ beztrestne exemplárne nejakú nehodu-vraždu vyrobí
a následne na ňu z hrozbou poukáže..alebo aj vraždu niekoho iného, či skutočnú "náhodu" matričnú.

Pričom hlavne posledné bežná polícia, prokuratúra, súdy zatiaľ vyšetriť nevedia. To, že sa to ale často proti strojcom incidentu samotným obracia, je už vec druhá. A inteligentný (dostatoćne chápavý) politik by mal kravatkárskych špekulantov tenkokrkých hlavne na to poukázať.

ľudovo:
"Kto druhému jamu kope,.."

I taký prípad som zažil.
Kravatkáč sa potom čudoval, prečo mu jediný vlastný malý synak "zblbol". Samozrejme najpravdepodobnejšiu príčinu fanaticky popieral a ďalej o pomoc prosil, žiadal, dokonca nemalé peniaze núkal..no tam ani striebro nepomôže. Vyššia operačná úroveň
Čo už. Niektorí hráči, presnejšie postavičky sachovničky sú možno takmer nepoučiteľné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Fico

Oracle 911 | 23.02.2017

Ako si spomínal, GP geniálne deleguje zodpovednosť na svojich sluhov a obete ale treba podotknúť, že týmto len odďaľuje svoj koniec. Z jednoduchého dôvodu, prichádza o sluhov (hlavne o tých kompetentných skôr) než stihne ich nahradiť t.j. nedostatok kádrov je pre nich už naozaj vážny problém.
Nehovoriac o 2 veciach:
-imitátori zbytočne upozorňujú HNR na činnosť a spôsoby GP (iste to čo robia je svojim spôsobom kargo kult lebo im chýba metodológia hoci technológiu už majú zvládnutú);
-u imitátorov je odpoveď ráznejšia, rýchlejšia a oveľa viac viditeľná, lebo im chýba adekvátna metodológia.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Fico

Cico Ciciak | 23.02.2017

Ja sa asi dnes bojím skôr regionálnych (j)elít než GP, ktoré by to mohli po ňom prevziať.
A väčšina ľudí sú dnes ešte stále nechápaví, naivní, bez metodológie (dogmatickí) a nekoncepční (nesamostatní) až do takej miery, že nerozumejú politikom a politike ani na štátnej úrovni a nie to ešte tým vyšším úrovniam, ako sú regionálne "elity".
Čiže GP môže v podstate hneď aj zajtra odletieť na inú planétu a skoro nič sa nezmení, ak vynecháme skorý zánik ľudstva.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Fico

Oracle 911 | 23.02.2017

Žiaľ ani mnohí politici nerozumejú štátnej a regionálnej politike.
So skorým zánikom by som neoperoval ale skôr by som operoval s prechodom do režimu samoriadenia resp. do priameho manažmentu HNR, lebo prakticky GP drží SŠA po kope a skôr než neocons odštartujú 3. svetovú vojnu potrebujú odstrániť Trumpa čo najrýchlejšie lenže tým by vyvolali také občianske povstanie, že buďto by nestihli utiecť alebo nikto by ich neprijal.

Re: Fico

Paulo | 23.02.2017

Hoxi urcite s tebou súhlásím, hlavne čo sa týka zahraničnej politiky. Bohužial v rámci svojho chápania by mohol Fico určite spraviť viac aspoň vo vnútri SR, je to tu katastrofa vo viacerých ohľadoch, napr. zdravotníctvo dokončil čo ostalo alebo napr za prepis auta (nie registráciu nového, tam to je dávno xxx aj xxxxeur) zaplatíš od februára xxxeur, proste hladajú kde ešte od ľudí zobrať aj to posledné, vsetci si to uvedomuju a su nasr... Mal plnú hubu ze imigranti nebudu, ale uz si pre nich (seba) rozdeluju love, alebo taka zbytocna zakladnicka NATO vo Vajnoroch v tichosti otvorena... Ten zoznam je nekonecny. Tiez nemam rad tie reci o jeho zvrhavani a pod, lenze on je uz tak namoceny a zapredany a ma okolo seba samych parazitov, ze to je neznesitelne. Je pravda ze lepsi zatedy nie je nikto, Kotleba sa potrebuje este ostrielat a dozriet.

Re: Re: Fico

Oracle 911 | 23.02.2017

Paulo sme krypto-kolónia americká a čo si myslíš, že vláda a hlavne byrokracia bude pracovať prevažne na teba alebo na seba a okupujúcu mocnosť?
To je tá otázka ktorú treba najprv položiť a potom aj zodpovedať a preto teraz zvoliť Kotlebu a myslieť si, že touto voľbou veci sa zlepšia je viac než naivne a nebezpečné, už len z toho dôvodu, že nemá potrebné kádre a zahraničie to nám dokáže osladiť.

Re: Re: Re: Fico

Paulo | 23.02.2017

To mi je uplne jasne a suhlasim v podstate vo vsetkom, vadi mi zeskodia aj tam kde nemusia a naopak, mohli by tam pomoct...

Re: Re: Re: Re: Fico

Oracle 911 | 23.02.2017

Poviem to takto ani Putin nie je všemocný a nie vždy dokáže klepnúť byrokracií po prstoch, takže aj u nich ide n@sieranie na 100%.

Re: Re: Fico

A co Zeman? | 23.02.2017

Fico se tu diskutuje často, méně často čeští vůdci jako Zeman, Kmoníček, Sobotka, Babiš....? Jaká je jejich role, mohl by k tomu někdo znalý něco napsat?

Re: Re: Re: Fico

los/sol | 23.02.2017

Sobotka - vydíratelný za svá pochybení při OKD (Bakala), když nebude sekat dobrotu skončí jako Nečas
Agent Bureš - vydíratelný přes dotace EU, když nebude sekat dobrotu skončí jako Nečas
Zeman - je to úlitba nevědomým, že spravedlnost (kterou představuje vlídný obličej lidumila Zemana) "existuje" jako ten závoj, či růžové brýle, ale skutek utek. Exekuce, vystěhovávání lidí na ulici, ožebračování, tajné nasunování migrantů, pokuty na všechno a za všechno, fašizace státní správy jede v plné síle.

Re: Re: Fico

Cico Ciciak | 23.02.2017

"Bohužial v rámci svojho chápania by mohol Fico určite spraviť viac aspoň vo vnútri SR..."

A prečo iba Fico?
Prečo nie Bugár, Sulík, Mika, guvernér CNB, Jožko Mrkvička... alebo celá vláda, parlament...?
Podľa akých pádnych argumentov si to myslíš s tým Ficom, keď to píšeš s takou absolútnou istotou?
To je skôr len tvoj vlastný subjektívny dojem, pocit.

Re: Re: Re: Fico

Paulo | 25.02.2017

Lebo predmetom debaty bol prave Fico ;) ostatni su na tom rovnako ale nepovazujem ich za take osobnosti ako jeho a o nich sme sa nebavili, tak nehladaj rozpory kde nie su.

Re: Re: Re: Re: Fico

Cico Ciciak | 25.02.2017

Fico je len jeden a navyše ako predseda vlády (neo-kolónie) má na starosti úplne inú činnosť, než si predstavuje ovčia väčšina.

další otazník zodpovězen

Nikdo | 22.02.2017

Stále jsem nechápal, jak to Rusové udělali, že se zvedli na "nohy". Přitom Pjakin i Veličko často opakovali jak jsou Ruské elity i statní správa ve velmi špatném stavu. Našli skulinu - budování „opričné ekonomiky“ - výborně.

A pak mi tam chybí vysvětlivka číslo 10. V místě této vysvětlivky v textu jsem zrovna narazil na nesrovnalost, že více lidí hlasovalo za Hillary než za Trumpa, tomu nerozumím máme opačné informace.

Re: další otazník zodpovězen

Jura | 22.02.2017

Podle oficiálního sčítání za Clinton o 2,87 mil více než pro Trumpa.
http://edition.cnn.com/election

Podle Pjakina je to zfalšované .... např. v Californii má cca o víc než mil více než podle průzkumů.

Re: další otazník zodpovězen

kolkobudeszit | 22.02.2017

Hmm, Jelcin dokazal s mensinou v parlamente proti nemu bolo 80% obyvatelov uzurpnut moc- vojenskym pucom a zaviedol tyraniu Fedu centralnou bankou a Putin nedokaze s ustavnou vacsinou v parlamente a s podporou 80% obyvatelov navratit majetok Rusom, ktori vymieraju, ale vykrmuju bohaty zapad a
Cinu surovinami v cene zadarmo. Nieco tu asi nesedi? A ten nelogicky elaborat hore pripomina pracu byvaleho ideologa.

Re: Re: další otazník zodpovězen

Jura | 22.02.2017

Základy sociologie jsi asi ještě nečetl?
Víš aspoň, co je to davo-"elitarismus" a jak hluboko leží základy "elitarismu" v psychice lidí?

Pro změny vedoucí k likvidaci davo-"elitarismu" potřebuješ většinu lidí s typem psychiky člověk (a to nejen v parlamentu).

Situace s odstraněním davo-"elitarismu" je podobná vyobrazení Armagedonu - na bitevním poli se objeví dvě armády. Teprve po začátku bitvy jdou masky dolů a ukáže se kdo na které straně vlastně stojí. ..... a odpověď pro tebe leží zde. Po ohlášení dalších kroků půjdou také masky dolů (a vše nasvědčuje, že zde by Putin měl za sebou jen stále ještě jen malou menšinu)

Re: Re: další otazník zodpovězen

kolkobudeszit@centrum.cz | 22.02.2017

Medzitym Hox prispel. Pan Fico nema taku silnu poziciu. Ale Este pred prvou vladou chceli tvrdo p. Fica odpisat v Bruseli, pretoze nepotrebuju ludi schopnych s vlastnou hlavou, rovnako ako odpisali schopneho p. Meciara, ktory sa nechal oklamat slubmi Albrightovej, aby zmaril Referendum o vstupe do NATO a za to ho budu akceptovat...(pred referendom neoficialne rychlo priletela do Madarska, kde sa s nim stratla s touto ulohou) Iste i analfabetovi je jasne aku silnu poziciu by malo Slovensko pro dalsich jednanich a USA a museli by do SR investovat, aby zvratili referendum-nielen na platy zapredancom novinarom... Pan Fico skocil do pasce socialnej demokracie-ked nemohli ovladnut uspesny Smer, tak ho postupne cez nastrcencov zacali viac menej kontrolovat. Lenze kazdy inteligentny Politik vladny ci opozicny pochopil, ze pojdu i po nich- nepotrebuju v Bruseli schopnych domacich politikov, len ritolezcov ako Sobotka, Flasikova, Kiska, Zaoralek, Benda... , s ich tajomnikmi "ludmi" co urobia hned pozadovane. A preto sa i davny vzajomne opozicny mudro podporuju, i ked financna Mafia medzi nich rozhodila siete... Ale uz i ozaj bohaty pochopil, ze lusknutim sa stane bezdomovec, ak nezacne hajit svoje zaujmy. Uz vedia, sie hnusne zapadne blchy si pustili do kozucha. Z Ciech odchadza zisk z nasich podnikov 400 milird zo SR podobne a rozvracac minister skolstva sa vysmiva 20 milionmi, ktore "setri" dalsou likvidaciou skolstva-naseh buducnosti nasich deti. Kto nevie uz v r. 1999 vysiel prikaz z USA velvyslanectva-likvidovat uroven skolstva. Kto nevie este predtym rektorska konferencia na SAV konstatovala nedostatok nasledovnikov vo vede a skolstve, chybali doktorandi, docenti, profesori... Preto vsetka CEST a ucta tym sikovnym, ktory este udrzali skolstvo v chode i ked v uspornom rezime.

Re: Re: další otazník zodpovězen

Hox | 22.02.2017

Gratuluji, právě jsi demonstroval žes vůbec nepojal, o čem je v článku řeč, a tím jsi také ilustroval problém, který je v textu popisován - nechápání drtivou většinou lidí reálné politiky a reálných zákonitostí a mechanismů života společnosti, kterým se musí podřídit každý politik, pokud nechce způsobit katastrofu.

Re: Re: další otazník zodpovězen

Miloš | 22.02.2017

Zapomněl jsi na malinký rozdíl, sice že za jelcinem stál prakticky celosvětový liberalistický bordel, který dnes stojí proti V.V. Putinovi. A a naštěstí nikdo z toho bordelu nechápe, co se vlastně v Rusku děje, což nechápeš bohužel i ty.

Putin do Kremlu

Franta | 22.02.2017

Doufám, že V. V. Putin vyhraje v příštím roce prezidentské volby. To samý přeju D. Trumpovi v roce 2020. Ve Francii fandím Le Penové.

Re: Putin do Kremlu

KL | 22.02.2017

Je otázne, či v 2020 bude USA existovať v podobe, na akú sme zvyknutí. Podľa všetkého ich čaká rozpad na viacero častí.

Re: Re: Putin do Kremlu

Franta | 23.02.2017

To je pravda, už před Obamovým zvolením 29 států v USA hrozilo odchodem z americké unie. Horkými kandidáty jsou Kalifornie a Texas.

Re: Re: Re: Putin do Kremlu

Přemek | 23.02.2017

Splečnost v USA čelí synchronnímu tlaku z různých stran, i zevnitř. Mnohé Američany probouzí z letargie růst násilí ze strany systému, který nedokázal minimalizovat násilí pocházející z davu. Tím se oživuje citlivost na bezpráví, které je zakořeněno v celém systému. Přirozené autority volají po nezávislosti na federálním centru reprezentujícím systém. To je to revoluční podhoubí, o němž hovoří autor článku. USA čeká revoluce. V jaké podobě, to naznačuje seriál The Revolution. Nelidskost je zde dobře ukázána jako všudypřítomná, tu více, tam méně. Hledání lidskosti je mnohdy pod tíhou situace nahrazenou použitím nelidskosti. Ten seriál (u nás dabováno jako Revoluce) lze stáhnout na ulozto.cz

Přidat nový příspěvek