O novém globálním pořadu dne

O novém globálním pořadu dne

23.9.2016

VP SSSR

 

Analytická poznámka

O novém globálním pořadu dne
 

20160919_A_new_global_agenda.doc
20160919_A_new_global_agenda.epub
20160919_A_new_global_agenda.mobi
20160919_A_new_global_agenda.odt
20160919_A_new_global_agenda.pdf


Rusko v globálním historickém procesu

Začátek 20. století. Svět je politicky stejnorodý: ve všech zemích Západu běží po průmyslových revolucích konce 18. století budování kapitalismu. V zemích Východu (Čína, Indie, země Jihovýchodní Asie) s výjimkou Japonska dominuje feudalismus. Rusko – největší a nejbohatší země na světě (dokonce ne země, ale civilizace) je ve stavu neurčitosti: v ní nehledě na reformy roku 1861 dominuje feudalismus, ale jsou předpoklady k budování kapitalismu. Hlavní brzda rozvoje této civilizace, odlišné od Východu i Západu, je monarchie a církev. Družně brání aktivizaci tvůrčího potenciálu mnohonárodnostního národa Ruské civilizace skrze zákaz na vzdělání nižších vrstev společnosti. Brzda v rozvoji společnosti je objektivní předpoklad revoluce. Židé a zahraniční peníze, to samozřejmě také bylo, ale to je subjektivní předpoklad k revoluci v Ruské civilizaci.

Velcí političtí hráči se připravují k dělení trhů – ke světové válce, třetí v pořadí po napoleonských válkách a krymské válce 19. století. Světová válka 1914-1918 a za ní jdoucí revoluce v Rusku, Německu a Rakousko-Uhersku smetly monarchistické režimy těch zemí. Avšak lokomotivou těch i následujících revolucí (Čína, Indie, Vietnam, Korea) byla ne buržoazní, ale socialistická revoluce v Rusku v říjnu 1917. Cokoliv by o ní neříkali liberálové Ruska i Západu, právě ona kompletně změnila politickou mapu světa a odkryla nové možnosti rozvoje, dovolující řešit problémy, zděděné po minulosti. Buržoazní revoluce, které se dlouho předtím převalily přes rozvinuté země Západu, nezměnily politickou mapu světa. Ti, kro připravoval proletářskou revoluci v rolnickém Rusku podle marxistického projektu, předpokládal s její pomocí zažehnout světový požár permanentní revoluce po celém světě, aby jednou a provždy řešil problém obecné krize kapitalismu. Ve své podstatě to byla válka bankovního kapitálu proti průmyslovému, a úderným oddílem té války se měl stát proletariát Ruska, který v říjnu 1917 vedli bolševici a trockisté. Po krvavé občanské válce byla válka mezi nimi o moc v Rusku nevyhnutelná.

V té válce se finanční kapitál postavil na stranu trockistů a jejich vůdců, kteří ve své většině patřili k židovské diaspoře. Bolševiky finanční kapitál Západu (a jiný nebyl) nevnímal seriózně jako sílu, schopnou narušit jeho plány se zažehnutím permanentní revoluce. Takový vztah kurátorů Západu k bolševikům byl důsledkem jejich nechápání historie Ruska a zvláštního místa bolševismu v ní – čistě ruského mnohonárodnostního jevu. Budovat socialismus v rolnické zemi s nerozvinutým průmyslovým kapitálem a v kompletním obklíčení kapitalismem, to jsou, jak předpokládali představitelé finanční internacionály, - bolševické fantazie, které pramení z fantazií vůdců rolnických povstání Bolotnikova, Razina a Pugačjova. A ačkoliv fantaziím vůdců rolnických povstání bylo souzeno selhat, k počátku 20. století připravily půdu pro vítězství bolševismu v kolektivním nevědomí národů Ruské civilizace a určily další osud Ruské civilizace i světa.

V.I.Lenin, tvůrce strany bolševiků, svými názory marxista, udělal nemožné: právě on zničil plány majitelů mezinárodního finančního kapitálu ve vztahu k Rusku a přijal rozhodnutí budovat socialismus v rolnické zemi v kapitalistickém obklíčení, za což od představitelů finanční internacionály získal přezdívku „snílek z Kremlu“ a otrávenou kulku. Hrstka jeho stoupenců (podle posledních informací z řad starověrců – také unikátní religiozní jev ruské civilizace) po smrti Lenina zvolila ze svého středu nového vůdce bolševické revoluce – J.V.Stalina. Proběhlo to nehledě na to, že reálná moc v zemi po občanské válce patřila stoupencům Trockého, který k tomu okamžiku kontroloval celý státní aparát – ozbrojené síly, zvláštní služby, tisk, vzdělávací systém, mezinárodní vztahy, finance a ekonomiku země. Nejzajímavější v tom boji o moc bylo to, že stoupenci Trockého (Zinovjev, Kameněv, Bucharin) pomáhali bolševikům v posunu Stalina na vrchol byrokratické pyramidy.

Chápal Stalin problematičnost uskutečnění idejí budování socialismu v jedné zemi, navíc v kapitalistickém obklíčení? - Podle všeho nejspíš ano. Ale na rozdíl od trockistů, kteří byli ze všeho nejvíc znepokojeni otázkou světové nadvlády „věčně pronásledovaného národa“, Stalin dobře znal Bibli, globální historický proces a reálné místo ruské civilizace v něm. Byl ruským gruzínem, tj. ruským člověkem gruzínské národnosti a proto se díval na uskutečnění zdánlivé utopie jako na jedinou reálnou možnost dát společnosti stimul k rozvoji skrze všeobecnou gramotnost a odkrytí tvůrčího potenciálu národa. Jakmile se společnost ponořuje do stagnace, jakmile se zastavuje rozvoj, ihned se objevují předpoklady k revoluci. A čím silnější je ve společnosti tíha k rozvoji, tím nebezpečnější je stagnace. Všechny revoluce ve 20. století v Rusku tuto tezi potvrzují. Válka vytváří podmínky pro revoluci nebo kontrarevoluci (srpen 1991 je ve mnohém důsledek desetileté války SSSR v Afghánistánu). Veškeré rozhovory a texty liberálů o tyranii bolševiků a Stalina, o represích režimu období stalinizmu se mění v prázdné tlachání, jakmile jedinci pod vlivem podobných názorů „zapínají mozek“ a začínají srovnávat první světovou válku 20. století a druhou, která se proměnila ve Velkou vlasteneckou. Pokud byl režim Stalina skutečně krvavý a držel se na represích, pak válka 1941 vytvořila ideální podmínky pro jeho likvidaci. A jakoby speciálně pro „čistotu experimentu“ - stejná je jak země, tak protivník ve válce. Avšak „starou dobrou monarchii“ národ během první světové války smetl, a zlé a všemi nenáviděné bolševiky bránil do poslední kapky krve. Nebo nebránil bolševiky, ale to, co všem národům Ruské civilizace přinesli – rozvoj a jistotu v zítřejším dni.

Vítězství SSSR nad spojenými silami Západu, včetně USA, kardinálně změnilo politickou mapu světa. Vytvořila předpoklady pro revoluce v Číně, Indii, Koreji, Vietnamu. K polovině 20. století už svět nebyl tak stejnorodý jako na jeho začátku. V Africe, Jižní a Centrální Americe, na Blízkém Východě a v Jihovýchodní Asii se objevily země, které už měly volbu – budovat socialismus nebo kapitalismus? Jinými slovy, Rusko se stalo dominantním faktorem rozvoje lidské společnosti ve 20. století, a svým ekonomickým a vojenským potenciálem druhou supervelmocí po USA. A přesto se na Západě a ve stanu liberálů kultivoval pohled na Rusko jako na jednu z nejzaostalejších zemí. Jak to vypadá s danou dominantou ve 21. století?

Na konci 20. století byl Západ přesvědčen, že se Rusko nakonec vrátilo do koryta „normálního“ rozvoje. K takovému závěru ho ponoukla kontrarevoluce liberálů ve spojení s trockisty a církví, kteří vehnali bývalou druhou světovou supervelmoc do regrese, v důsledku čehož ztratila téměř třetinu svého území, polovinu obyvatel a začala zaujímat místo na konci tabulky podle všech ukazatelů sociokulturního a ekonomického rozvoje. Liberálové, kteří se dostali k moci, „snili“ dohnat v ekonomickém rozvoji malinké Portugalsko a mluvili o Rusku jako o africké zemi s jadernými raketami. O tom ve dne v noci hlásaly všechna média liberálního Ruska i Západu, kam se tak cpala „elita“ Ruska. Národ to všechno poslouchal, díval se a... nevěřil liberálům, že s Ruskem je konec. Nikdo nezapomněl, že pracující lid mnohonárodnostního Sovětského svazu hlasoval za obnovení SSSR, a lidé upřímně věřili, že vůdci země začnou budovat nový socialismus, kde nebude místo pro chyby a zneužití minulosti. Proto prostý lid (má se na mysli pracující většina) tajně spoléhal a čekal, že někdo velký a silný příjde, rozežene tu sebranku zlodějů a zločinců, kteří udělali státní převrat, načež se vrátí předchozí bolševické pořádky, Sovětská moc se stane znova národní, a ne byrokratickou, a život poběží tak, jak běžel v bolševicko-stalinské době, kdy ekonomika rostla, ceny se snižovaly, kulturní úroveň především těch, kdo nově vstupoval do života, rostl. Ale nová moc vhodila do davu slogan „berte suverenity, kolik unesete“. Prostý pracovník libovolné národnosti neměl ponětí, co s tou suverenitou dělat, ale národní „elity“ přijaly to prohlášení Jelcina jako výzvu k realizaci maloburžoazního nacionalismu. Jiný, kromě maloburžoazního, neexistuje. Svaz mnoha národů, existující 70 let, se rozpadl během 3 dnů v srpnu 1991. Ale tak viděli (nebo chtěli vidět) tragédii rozpadu SSSR jen liberálové a popi. A národ? Národ vzpomínal písně sovětských dob „Vstavaj strana ogromnaja, vstavaj na smertnyj boj...“ a další. Vzpomínal a nevěřil, že to vše je minulost. V těch písních byl představen staletý ideál mnoha pokolení národů Ruské civilizace, a ideál budovaný staletí nemůže být minulost, on je základem budoucnosti, jakkoliv fantasticky by to dnes neznělo.

Šly roky, všichni něco čekali od těch, kdo vytvářel nové strany, různá hnutí a „fronty“. Uběhlo 5,10,15,20,25 let, nad Kremlem je místo Znamení Vítězství stále vlasovská trikolóra, a na průčelích některých státních a veřejných budov se místo Erbu SSSR začal objevovat dvouhlavý mutant, přivezený z Byzance jako přídavek k Sofii Paleolog. Národní „elity“ odštěpků, které se oddělily od SSSR, spěchaly budovat svoji osobní prosperitu: nejlepší budovy rezervovaly pro zahraniční velvyslanectví a banky, jejichž množství začalo růst jako hřiby po dešti, stavěly paláce, vily, kupovaly letadla a slavnostní jednotky pro přijímání zahraničních hostů, - aby všechno bylo „jako u lidí“. A prostí lidé těch „odštěpků SSSR“ se vydali do zahraničí – do ekonomicky prosperujících zemí Západu a do neprosperující RF, aby si nějak vydělali na život. Ve všech zemích světa pracující většina sledovala události v Rusku, předpokládaje, že ty metamorfózy jsou jen předehra k nějakým procesům, které znovu vyzdvihnou Rusko do čela sociálního rozvoje světa. V zahraničí ti, kdo chápal, že historie zpětný chod nezná, od nového Ruska něco čekali (a stále čekají).

A ze začátku nikdo neobrátil pozornost na to, že několik měsíců před karikaturním pučem v SSSR ve městě třech revolucí v rámci společné práce Leningradské univerzity a Institutu USA a Kanady AV SSSR nějaký nikomu neznámý anonymní autorský kolektiv, který potom přijal jméno Vnitřní prediktor SSSR, vytvořil Koncepci společenské bezpečnosti (dále KSB) pod epickým názvem „Mrtvá voda“, ve které přímo ohlásil novou globální agendu nejen pro Ruskou civilizaci, ale i pro celý svět. To se rovnalo vzetí na sebe globální odpovědnosti za osud celého světa.

Čtenáři tohoto textu si mohou položit otázku: „Odkud to VP SSSR všechno má?“ Odtud: V SSSR v 70. letech minulého století proces budoucího krachu biblické civilizace uviděl a popsal v románu „Hodina býka“ náš velký krajan I.A.Jefremov:

Bohužel, hlavní náboženská kniha nejvíce technické a mocné z minulých civilizací – bílé – byla Bible, naplněná zlem, zradou, kmenovým nepřátelstvím a nekonečným vražděním...

Je tedy řeč o Západní civilizaci a o panování v ní biblické koncepce řízení.

Kromě toho byl Jefremov schopný pohlédnout do daleké budoucnosti pozemšťanů tak, že Západ ve světle jeho fantastiky vypadá dnes jako divoký barbarský atavizmus nehledě na všechny jeho technické úspěchy. Vždyť západní fantastika, která je představena Hollywoodem jako zdálo by se nevinná politicky neutrální „zábava“, to je světonázorové zrcadlo jeho agresivnosti. Západ je přesvědčen, že pokud mimozemské civilizace jsou, pak jim jde jen o zotročení pozemšťanů, tj. jsou apriori agresivní. A proto musí pozemšťané usilovat ne o to, snažit se pochopit jiné světa, ale připravovat se k odražení agrese z jejich strany, k podřízení si „zaostalých“ mimozemských civilizací a kolonizaci jejich planet. Tj. mravně psychologicky je vše stejné jako v době kapitána Cooka jen s tím rozdílem, že nositelem agrese vystupuje nikoliv dřevěná loď, ale hvězdolet.

Do srpnového státního převratu se s KSB seznámil první náměstek hlavy KGB generál Filip Denisovič Bobkov, který se k ní postavil ne jako k fantaziím následníků „kremlovských snílků“, ale jako k novému slovu v řešení problémů státního a globálního řízení. A to proběhlo navzdory názoru jeho nadřízeného, hlavy KGB J.B.Andropova, který se podle informací sovětských médií negativně postavil k poslednímu románu I.A.Jefremova „Hodina býka“. A jak se k té práci postavilo vedení nyní už Petrohradské státní univerzity? Nijak! Bojovníci s totalitarismem KGB neuviděli nic nového ve společné práci Leningradské univerzity a institutu USA a Kanady a proto dokonce nedali práci na zkoumání Vědecké radě univerzity, a jednoduše ji odložili do archivu a postarali se o ní navždy zapomenout. Autorský kolektiv spoléhal na univerzitní vydání KSB tiráží 300 nebo 500 exemplářů, ale pomoc přišla ze strany, odkud to nečekali. Generál Bobkov před odchodem na penzi pomohl s jejím vydáním desetitisícovým nákladem v říjnu 1992, to znamená jen rok po jejím napsání. O takovém dárku nemohl VP SSSR ani snít, protože vlastní finanční zdroje neměl. Zato takový krok bývalého náčelníka 5-oddílu KGB zrodil množství mýtů ve vztahu k autorství KSB. Mnozí tehdy i dnes mají za to, že nové myšlenky o globálním řízení se mohly zrodit jen ve „sklepích KGB“ (tam údajně mučili zneuznané génie) a na dačách KGB (tam údajně přepisovali záznamy z mučení géniů do textů KGB-analytiky).

Ze začátku o té práci věděl jen úzký kruh jejích stoupenců v Petrohradě a Moskvě, ale už v roce 1995 se dostala k poslancům některých stran, včetně KPRF (Komunistická strana Ruské federace G. Zjuganova). Seznámil se s ní i G. Zjuganov, ale tehdy ho neoslovila, naopak polekala, protože v ní byla kritika marxismu a navíc obvinění toho učení v chybách budování socialismu v SSSR. Přesto v listopadu 1995 podstoupila KSB díky iniciativě některých poslanců LDPR režim parlamentních slyšení ve Státní dumě. Tak se nová globální agenda stala legitimní z hlediska zákonodárné moci.

V tomtéž roce 1995 se v Rusku objevily první osobní počítače a začal se rozšiřovat okruh občanů, mající přístup k internetu. Autorský kolektiv pochopil, že internet je dar Shora a objevil se jen proto, aby se nová globální agenda dostala ke všem národům světa. A ačkoliv ze začátku bylo uživatelů internetu málo – milion a něco, byl to začátek. S chutí do toho a půl je hotovo!

Co představovala aktuální globální agenda? Jaká byla koncepce globalizace? Autoři KSB začali svou činnost z odpovědi na tuto otázku. Pochopili, že globalizace je objektivní proces, ale koncepce globalizace je subjektivní. Tak identifikovali koncepci globalizace – Bibli. Byla to nejznámější kniha na planetě Zemi. Podle některých odhadů se doba její existence počítá několika tisíciletími. To znamená bylo to tak dávno že pro ty, kdo na jejím základě uskutečňoval globalizaci, bylo lehčí nehledat autory ale určit jejím autorem boha, který není, a tím pomlouvat Boha, který je. A ti kdo to dělal chápali, že dokázat opak člověk z davu nebude moci, a proto nikdo nebude moct odmítat, že globální řízení na planetě se realizuje bohem prostřednictvím vnitrosociální hierarchie. Tak se Bible stala „bohem inspirovanou knihou“ a její stoupenci konali a dodnes konají ve jménu boha, který není. Ale oni vědí, že Bůh, který je, není lhostejný k tomu, co se děje na Zemi, a všechno bude tak, jak On usmyslel – hlavní je, aby lidé pochopili smysl Jeho úmyslu: čím dříve pochopí a začnou podle svědomí pracovat na jeho uskutečnění, tím rychleji se realizuje to, co Bůh usmyslel. Ale Bůh nebude dělat za lidi to, co můžou udělat oni sami.

Autoři „Mrtvé vody“ si uvědomovali, do čeho se pustili: z poloviny 20. století po změně vztahu etalonových frekvencí biologického a sociálního času se na planetě Zemi začala formovat nová logika sociálního chování. Bible, jako koncepce globalizace, patří k předchozí logice sociálního chování. Režim parlamentních slyšení ona ani v Rusku, ani nikde jinde neprošla a proto nikde v zemích biblické kultury nemohla být legitimní. Ale na to nikdo neobracel pozornost. Ke konci 20. století, když do života vstoupila už druhá generace po změně vztahu etalonových frekvencí biologického a sociálního času, se ukázalo, že biblický projekt, který se předkládal lidstvu jako globální agenda, se vyčerpal a proměnil se v brzdu rozvoje lidstva. Reálně se brždění realizovalo hierarchy všech církví jména Kristova. Protože KSB se objevila v Rusku, bylo možné pokusit se to vše objasnit hierarchům RPC. Autoři se upřímně pokoušeli dostat se s nimi do kontaktu, ale ve výsledku se ukázalo, že kultura, zformovaná za mnohá tisíciletí na základě Bible, takovou možnost nepředpokládala. Kromě toho Ruská pravoslavná církev, která přežila 70 let útlaku, když zjistila, že ideologická moc na základě marxismu padla, spěchala co nejdříve zaplnit uvolněnou ideologickou niku. Na nějaké rozhovory s nějakými nikomu neznámými adepty na novou globální agendu nebyl čas. Jednodušší bylo obvinit je z výzev k likvidaci RPC. Těžko byli hierarchové RPC seznámeni s výrokem francouzského spisovatele 19. století Viktora Hugo: „Žádná armáda se neudrží před myšlenkou, jejíž čas nadešel“. Na začátku 21. století, kdy do života vstoupila 3. generace, narozená v nové logice sociálního chování, se stalo očividným: čas nových idejí, manifestovaných v KSB, nadešel. To znamená že budou nevyhnutelně dominovat ve světě.

V polovině 20. století se USA, které zbohatly na krvi milionech obětí dvou světových válek a na poválečném neokolonializmu, pokoušely prodloužit fungování předchozí globální agendy, a za tím účelem předložily světu náhražku nové globální agendy: „americký sen“: falešnou demokracii, „zákonnost“, domek s anglickým trávníkem, nabitý až po střechu elektronikou a ledničku, zaplněnou náhražkami jídla, dvě-tři auta a bezmyšlenkovitý život na dluh při získávání fyziologických požitků až do konce dní.

Hollywood – nejmocnější ideologická mašina na světě – do konce 20. století úspěšně šířila „americký sen“ ve všech zemích kromě SSSR a zemí socialistického tábora. Ale poté, co politické vedení SSSR prodalo zemi kurátorům biblického projektu, „americký sen“ přestal mít soupeře. Vnitřní prediktor SSSR nastudoval všechny metody svého hlavního protivníka a našel nejzranitelnější místo „amerického snu“: jsa náhražkou nové globální agendy, nepředpokládá odpověď na otázku „Co je to člověk?“ - z hlediska norem liberalizmu je organizmus s psychologií o něco složitější než u láčkovce normální člověk se všemi právy. Ale tak to není, člověkem se člověk nerodí, člověkem je třeba se stát.

KSB „Mrtvá voda“, zrozená v Ruské kultuře, se nemohla vyhnout odpovědi na tuto otázku, protože ta byla vepsána v roli identifikačního kódu Ruské civilizace v podobě idiomy-záhady: „všichni jsou lidé, ale ne každý je člověk“ («Все люди, да не все человеки»). Odpověď na tuto otázku je v KSB dána, což ihned pozvedlo Koncepci společenské bezpečnosti na úroveň nové globální agendy nejen pro Ruskou civilizaci, ale i pro celý svět: „Lidé, staňte se každý z vás Člověkem!“

Jedna z hlavních podmínek nové globální agendy je to, že musí být přitažlivá pro všechny národy světa bez ohledu na jejich národnost nebo rasu a chyby historické minulosti. Na planetě Zemi se zavčas v souladu s Úmyslem nevyhnutelně zformuje jediná globální civilizace. Pokud se díváme na veškerou historii post-potopní civilizace z tohoto pohledu, pak představuje nekonečný řetěz velkých a malých válek o to, jaká bude pozemská civilizace budoucnosti. V poslední návnadě biblické strategie - „americkém snu“ - se stalo jasným, že místo pro člověka se v ní nepředpokládá a že ten „sen“ může být realizován jen na základě živočišného typu struktury psychiky, zombie a démonického typu struktury psychiky. Přičemž rozvoj IT je namířen na zdokonalování typu struktury psychiky zombie. Tento fakt dává odpověď na otázku: co tak pečlivě skrývali tisíciletí kurátoři biblického projektu od pozemšťanů? Skrývali svůj původ od následníků poslední předpotopní civilizace – Atlantidy, načež se stalo jasným, že v historii nynější globální civilizace se pokoušejí oživit její mrtvolu1.

Výše vyložený požadavek o přechodu k nové globální agendě není produkt subjektivizmu a z něj pramenících sporů o mravech a politickém uspořádání. Je to objektivní požadavek, protože pro zabezpečení spotřebitele podle standardů „střední třídy“ USA a uskutečnění „amerického snu“ pro všechny obyvatele Země by byly třeba zdroje několika takových planet jako Země, a to při tom, že už dnes spotřebovává lidstvo přibližně za půl roku tolik zdrojů, že je na jejich obnovu třeba rok i více. Tj. při věrnosti tradicím minulosti lidstvo nevyhnutelně směřuje ke globální biosférně-sociální (ekologické) katastrofě. Takže požadavek změny globální agendy je objektivní varování pro celé lidstvo.

 

Vnitřní prediktor SSSR
16 – 18. září 2016

1 Nejvýrazněji je to ukázáno ve starém sovětském filmu „Mrtvá sezóna“.

 

Diskusní téma: O novém globálním pořadu dne

Protijed generála Petrova

Негреба В.А | 24.09.2016


Vnútorný Pokémoni boli vytvorený Sionistami aby zamenili ideu KOB.
Základné myšlienky sú takéto:

Pokémon Efimov
Uloha: zmiešanie krvi - rás, a rozpustenie Rusov v cudzincoch.
Podľa jeho hlášok Rusom sa môže stať ktokoľvek, hoci i Papuánec.
Opýtajte sa ľubovoľného cudzinca či sa chce stať Rusom, on vás nepochopí.
No ak mu ponúknete moc a bohatstvo, potom možno aj bude chcieť.
Potrebuje cudzinec ruskú kultúru, dejiny a gény?
A ruskú podstatu, mentalitu – to čo robí človeka Rusom?

Teraz sa Židia hlásia, vydávajú za Rusov.
Rozhodujú o mnohom hlásiac sa za Rusov.
Ukrajinci boli vytvorený s cieľom aby sa za nich schovali Židia.
Židia sa na Ukrajine cítia vynikajúco, správajú ako na nimi dobitom území.
Obsadzujú mestá, ale vinu nesú niekdajší Malorusi, ktorí sa rozhodli stať Ukrajincami.

Aby ste pochopili čo hlása Efimov, potrebujete mať vedomosti o genetike.
Mimochodom Efimov sa vyjadril:
O ZAČLENENÍ, ZMIEŠANÍ CUDZINCOV S RUSMI UŽ BOLO ROZHODNUTÉ.

Odporúčam vám prečítať článok od Антонa Благинa: Satanizmus v Rusku, alebo osobitná forma krvnej pomsty.
https://cont.ws/post/331929
http://e-libra.ru/read/327512-sled-satani.html

Pokémon Pjakin
V 2014 obľúbeným koníkom Pjakina bol provokatér Strelkov – Girkin, tiež žid.
Dnes sa už Globálny Pokémon Pjakin priamo zaoberá ponižovaním Ukrajincov, teda šovinizmom.
Globálny Pokémon je preto, lebo verí vo svoju výnimočnosť globálneho analytika.

...
Vzniká otázka: zomrel Petrov prirodzene alebo mu pomohli tí, ktorým skrížil cestu.
Hľadajme komu to bolo výhodné.
Bohužiaľ v poslednom čase sa okolo Petrova zhromaždilo množstvo zberby, ktorá vystupovala ako jeho priatelia spolupracovníci a on sa ich nedokázal zbaviť.

No oni si mysleli že prišiel ich čas.
Ako prišiel tak i odišiel.
Chceli sa stať nepostihnuteľnými.
Spoliehali sa na tlupu ktorá by akceptovala ich autoritu, lenže tá tlupa pozostáva s pologramotných oviec.

Čo môžeme zatiaľ povedať o prevzatiu Koncepcie Vnútornými Pokémonmi.
Keď bola KOB napísaná ZAZNOBIN priniesol vytlačenú verziu MŔTVEJ VODY Filipovi BOBKOVI.
On zaplatil vydanie desať tisícov exemplárov.
Vtedy BOBKOV zoznámiac sa s touto prácou prišiel na to, že tieto informácie treba vziať pod svoju kontrolu.
Vtedy sa stal Bobkov jej opatrovníkom.

Lenže... prišiel Petrova a zničil ich plány.

Sám Petrov sa stal INFORMÁCIOU.

Vtedy sa ZAZNOBIN, EFIMOV A PJAKIN museli dostať do blízkosti
Petrova, získať si jeho dôveru aby mohli na neho vplývať.
Spomeňte si ako si Efimov žiadal funkciu v strane Petrova.
A ak šakaly obkľúčili medveďa.
A kým gen. Petrov pracoval, oni vysávali z neho životnú energiu a vytvárali si imidž čestných podporovateľov KOB.
Namiesto ochranného valu sa u Petrova objavili paraziti. Namiesto poradcov „radcovia“.

Dokonca antiradca Zaznobin.

Cítite rozdiel medzi Vnútorným prediktorom SSSR a Vnútorným Pokémonom RF, veľmi schopným manipulátorom s nedozretým rozumom.

Objavenie sa generála Petrova, na niekoľko rokov zabrzdilo diskreditáciu KOB a úpravy jej pôvodných textov.
Petrov sa stal tým vodcom ktorý oslovil desaťtisíce občanov , potrebných na vybudovanie štruktúr aj na šírenie, učenie jej myšlienok.
A toto mu nemôžu odpustiť dodnes.

ZAZNOBIN NEVYNECHÁ ANI JEDNU PRÍLEŽITOSŤ NA OČIERŇOVANIE GENERÁLA PETROVA.

Generál Petrov ukázal ako má vyzerať strana a jej vodca, nebolo možné si ho nevšimnúť.
Jeho východ na politickú arénu znamenal niečo akoby sa objavil kvalitatívne dokonalejší typ lokomotívy , do ktorej vozňov priamo za chodu nastupovali ďalší a ďalší cestujúci.
Ani jedna strana nemala takého vodcu a tiež nemali nový program ani činnosť.

To znamenalo že všetky politické strany RF začali blednúť na pozadí strany V.P. Petrova - KPJ.
Petrov sa stal konkurentom a mal veľkú šancu byť zvolený za prezidenta RF, hoci ani to by nezaručovalo že ostne živým
Odstránili ho hneď na vzlete, aby mu nedovolili pretlačiť KOB ako ideológiu štátu.

No aj tak sa gen. Petrovovi podarilo vytvoriť protijed sionizmu, klamstvu a zrade.
Ak myšlienky v knihách VPP SSSR sa samozvanci snažia pozmeňovať, s „knihou“ generála Petrova majú problém.

https://www.youtube.com/watch?v=F3YEEHX7SKwň

Re: Protijed generála Petrova

Paulo | 24.09.2016

Tí, ktorí nevedia o čom hovoríš, aj keď hovoríš blbosti, tak im to môže byť jedno a tí čo vedia, tak im je jasné, že klameš a prekrucuješ, otázka je či ti to stojí za to cikat proti vetru ak chápeš ;)

Re: Protijed generála Petrova

Nikdo | 24.09.2016

Stejný rukopis jako u příspěvku: Medzi sebou jsme ho už pomenovali altajským rozprávkarom. My kůzlátka Ti nevěříme, jdi ke kováři, Podruhé se Tebou již nebudu zabývat.

Vďaka za expresný preklad

jardob | 23.09.2016

Tá informácia o generálovi Bobkovovi vo vzťahu ku KSB je tuším nová...

Re: Vďaka za expresný preklad

udo | 24.09.2016

Ani nie, minimálne Zaznobin to už myslím
i dávnejšie spomínal

idiom-záhada

Nikdo | 23.09.2016

«Все люди, да не все человеки»
Všichni jsou lidé, ale ne každý z nich je člověkem.

Mám nejasné povědomí, že jsem ho slyšel již v dětství. Má někdo informaci, jestli byl idiom v Ruské civilizaci již dříve používán - např. v 19 století - nebo je to spíše něco novějšího

Re: idiom-záhada

kulich | 24.09.2016

Na Slovensku je táto formulácia pomerne známa, ak poznáš Radošinské naivné divadlo a ich hru Jánošík:
"...aha aký ľudský tvor. Skoro ako človek. Málo je dnes medzi ľuďmi človekov", pri komentároch na drába.

Re: Re: idiom-záhada

Nikdo | 24.09.2016

Díky. Neznám, ale stáhl jsem z youtube Radošinské naivné divadlo - Jááánošííík.mp4 a těším se až si to večer celé poslechnu (začátek se mi docela líbil).

drobné korekcie textu: návrhy

udo | 23.09.2016

ad:
„všichni jsou lidé, ale ne všichni jsou lidé“ («Все люди, да не все человеки»)
..
"všetci sú ľudia, no nie každý je človekom"
"všetci sme ľudia, no nie každý z nás je Človekom"

„Lidé, staňte se lidmi!“
..
"Ľudia, staňte sa Človekom"

Re: drobné korekcie textu: návrhy

RichardCZ | 23.09.2016

Čeština je v tomto případě oproti Slovenštině v nevýhodě.. "Lidé, staňte se Člověky" zní fakt legračně a asi to ani není spisovné.

"Lidé, staňte se Skutečnými Lidmi" - zde jen třeba větu začít jinak, tak, aby první "lidé" ve větě byli s malým písmenem a Skuteční Lidé byli s velkým písmenem.

Re: Re: drobné korekcie textu: návrhy

jardob | 23.09.2016

A čo takto:
Všichni jsou lidé, ale ne každý je Člověk(em)!"

Re: Re: drobné korekcie textu: návrhy

Jura | 23.09.2016

Všichni jsou lidé, ale ne každý je Člověkem.
Lidé, staňte se Člověkem.
nebo Lidé, buďte Člověkem

Re: Re: Re: drobné korekcie textu: návrhy

Sio | 23.09.2016

Co třeba člověk s velkým Č.. ? :-)

Re: Re: Re: Re: drobné korekcie textu: návrhy

udo | 24.09.2016

Ta hej..
a ďalŠia vec je,
že v tom vyjadrení sa nachádza nejedna úroveň chápania..
Okrem kolektívnej osobnosti jedinečných,
súborného intelektu, sVedomia, či SveDomJa,
času celostného vnímania a chápania,
"konca času" a začiatku vnímania.. vedomého rozlišovania a prenášania (InFormatio).. ďalších, nemenej dôležitých Mier
(prehlušovaných do-Časne umelo tzv. "časo-priestorovým" modelom"..ilúziou falošných, im pridaných Váh, DucHovnom, či Hmotnom,..)
tohto mnohorozmerného,
multidimenzionálneho sveT(l)a budúCnosti
"transFormačných galaktických sPrieVodcov spoloČnosti" :), etc..

Re: drobné korekcie textu: návrhy

Hox | 23.09.2016

Přemýšlel jsem, ale nenutí to takto více k přemýšlení?

Zajímalo by mě

Sio | 23.09.2016

zda by se tu našel alespoň jeden člověk, který by byl schopen říci, o co šlo GP ve vztahu k VŘSR. Byla jeho role aktivní? Čeho se snažil dosáhnout? Koho podporoval a koho naopak ne?

Re: Zajímalo by mě

Lux | 23.09.2016

Vývoj sveta smerom k buržoáznemu liberalizmu je pomerne veľká chyba riadenia GP a ten si to po istom čase uvedomil..
Nie vždy sa mu z objektívnych dôvodov existencie ešte Vyššieho riadenia zadarilo..☺

GP riadi bezštruktúrnym spôsobom - pôsobí na procesy (egregoriálne algoritmiky = materiálne biopolia, vytvárané ľudskou mysľou, ktoré majú po nabití obrovskú energiu, preto aj Lenin, nie úplne si uvedomujúc podstatu objektívneho procesu, hovoril o sile IDei na masy) dalo by sa povedať "mysticky", t.j. magicky, na diaľku, koncentráciou svojej R(i)aDiacej energie - skoro ako reálny Boh. Ono každý človek má "magické schopnosti" dané do vienka od narodenia, len sa v dnešných zvrátených civilizáciách rozvinú len u nepatrného počtu ČeloVěku podobných..
Proste sa Boha vždy snažia u majstrov HieroFantos napodobňovať - imitovať.. jedná sa o prastaré poznanie, ešte z minulých globálnych civilizácii.
Preto aj vznikli "sväté" písma, ktorým sa pripisuje "božský" pôvod - sú (boli) to proste šikovní MannaŽeri - požierajú a smerujú mannu ľudského stáda - jeho energiu - pre svoje ciele = známe NWO, ale tak, aby bol opičiak sýty, odetý a pomerne spokojný a myslel si, že je slobodný..☺

VOSR mala viacero cieľov.
Hlavným bola likvidácia buržoázneho liberalizmu, čo sa tiež úplne nepodarilo realizovať.
Preto vysoko zasvätené persóny hovorili o permanentnej svetovej revolúcii, smerom k pseudokomunizmu ... Parvus, ako jeden z hlavných financmajstrov, Trockij, Warburg, Schiff a pod.
Lenin, hoci tiež vysoko zasvätený, nie úplne pochopil, čo sa od neho požaduje (určité školenie dostal vo Švajčiarsku, v hlavnom sídle GP - osobne od určitých "včelárov" i "mysticky" - prenosom info a odtiaľ bol v zapečatenom vagóne prevezený cez územie nepriateľského Nemecka, aby potom realizoval re-Evolúciu v Rusku) a zlyhal pri podpise Brest-litovského mieru (prudko znížil revolučnú situáciu v Európe, hlavne v Nemecku), a preto bol bol odmenený otrávenou guľkou od ukrajinskej židovky Kaplanovej (je to trochu zložitejšia story, ale nebudem to rozvíjať), keď už predtým bol na neho spáchaný nevydarený atentát.
Lenin bol len polovičný žid (matka rodená Blank), a tak boli určité chyby v prenose info cez agregátne silové polia (biopolia) zo strany GP. "Mysticky" sa pôsobí na podvedomie určitých PerZón..☺

Podobne dopadol po nezdare (z pohľadu GP) žid Trockij (vlastným menom Leiba /Lev=levita?/ Bronštejn), ktorému zasekol do hlavy alpský cepín Ra(A)mon MerCader....veľmi jasný signál vysoko zasväteným...

Globálna svetová politika sa už min. 2 500 rokov realizuje prostredníctvom hierarchicky vysoko postaveného judaistického egregoru v noosférických poliach Zeme.
Priame napojenie hierarchicky najvyššieho egregoru (GP), na ním priamo vytvorený egregor judaizmu (chazari, ktorí konvertovali na judaizmus v 9.stor., keď nepochodili u nich známi "vierozvestci" Kirill a Metód, ani islamskí emisári - lebo to sú len relígie pre otrokov, iba prevzali štafetu po skutočných HéBaRé (kmeň Hebrejov, zvolený Amonom ako šíriteľ Biblického projektu, v pozícii riadiaceho článku biomasy - viď mnohé knihy Pentateuchu a Talmud..) a dnes prakticky dominujú v globálnej viditeľnej politike - i zákulisnej, ale nie na úplne najvyššej úrovni).

Všetky zvrátené teórie vznikajú v "židovských" hlavách - Marx, Lenin, Einstein, Stiglitz atď. - náhoda?
Ani náhodou...☺

GP vždy cez ReTransMisiu podporuje také trendy (procesy), ktoré sú pre neho výhodné a naopak.
Všetko sa to deje na úrovni matricovo-egregoriálneho riadenia, len to pochopiť... a vedieť pôsobiť "deštrukčne" proti zhora naprogramovaným deštrukčným matriciam.
Ak vnímavo chápeš svet, tak dnes vidíš, ako to prebieha v ReAliTe a mnohé programy z dielne globálnych manažérov a ich biorobotov už proste nefungujú, tak ako sa plánované.

Auto synchronizačné procesy tých, ktorí sa snažia stať ČeloVěkmi už pomaly začínajú dominovať nad autosynchronizačnými procesmi judaistických výkonných a výpalníckych biorobotov (preto boli aj rozprášení vo svete, aby v populáciách vytvárali diaspóry - keď už cca 1 % jedincov v populuse spúšťa autosynchronizačné procesy - na ich posilnenie je v USA až niekde k 4 % príslušníkov tohto "bohom" (GP) vyvoleného národa = potom už bolo ľahké urobiť z hlavne protestantov (rôzne sekty kalvinizmu a anglikánskej cirkvi) "židov"..

Čím skôr pochopia svoju rolu a budú sa snažiť s tým niečo urobiť v prospech ľudstva, tým to bude pre nich lepšie - ináč degenerácia a ako hovoria Rusi - "vyroždenie" a psychické deviácie ... a podobné nešťastia..

Re: Re: Zajímalo by mě

Sio | 23.09.2016

Zkusím to shrnout. Takže GP pochopil, že buržoazní liberalismus není tou správnou cestou.
* Tady bych rád věděl, co tedy GP na buržoazním liberalismu vadilo?
Protože chtěl GP zrušit buržoazní liberalismus využil (nebo sám nechal vytvořit?) marxismus a podporoval jeho šíření za účelem světové revoluce.
* Co si tedy GP sliboval od rozšíření komunismu založeném na marxismu (trockismu) pro sebe? V čem to pro něj bylo lepší, než buržoazní liberalismus?
A tak tedy, za VŘSR stojí GP, využil k tomu Židy. Jestli do dobře chápu, Stalin se mu vymkl z rukou, ale Chruščov mu vrátil SSSR do klína. Co mu tedy na SSSR vadilo? Nebo snad zrušení SSSR nebulo jeho dílo? Po zrušení SSSR přece začalo šíření buržoazního neoliberalismu.
* Takže GP opět prohrál? Proč raději nezrušil USA a nezavedl tam trockismus?

Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Jura | 23.09.2016

Doporučuji knihy VP SSSR ... myslím, že tohle je např. v Sadu a částečně v dalších.

Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Sio | 24.09.2016

Tahle odpověď mě už irituje. Copak tu není nikdo schopen vlastním mozkem a vlastními slovy sestavit pár vět jak to vidí?

Re: Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Hox | 24.09.2016

Otázka zní jinak. Nejen že si dostal odpověď, Lux ti věnoval určitě alespoň 15-20 minut svého času, čímž kompenzoval tvoji vlastní lenost si to přečíst, ale ještě budeš prudit?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Sio | 24.09.2016

Možná ta odpověď byla podle někoho superiórní ale mě neuspokojila, máš něco proti tomu? Ani ty nejsi schopen na tyto otázky normálně odpovědět a tak na mě útočíš. Dělám si závěr, že ani tvé znalosti tlustých knih nestačí, abys uměl odpovědět srozumitelně na jednoduché otázky. Tož možná dobře, že se mi ty knížky nechce číst, ne?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Hox | 24.09.2016

Samozřejmě odpovědět můžu bez problémů, jen mě to trochu překvapuje protože odpovědi jsou v samotném textu.

GP si uvědomil, že v kapitalismu dříve nebo později dojde k závodům ve spotřebě a k exponenciální likvidaci biosféry Země a jejích zdrojů (což se děje), a že pokud se kapitalismus rozšíří na celou Zemi, lidé ji sežerou jako kobylky.

buržoazní projekt a kapitalismus obecně měl být podle plánu zlikvidován marxistickým projektem, permanentní revolucí která by po celém světě zavedla pseudosocialismu založený na marxismu, kde by byla spotřeba zdrojů řádově nižší a kontrolovaná.

Tím, že Stalin odepsal marxismus svou poslední prací, byl GP nucen celý projekt zabalit a improvizovat, kdyby totiž v marxistickém projektu pokračoval, na základě Stalinovy práce by intelektuální kapacita ruské společnosti identifikovala jeho podstatu a vypracovala by alternativu, na jejímž základě by byl možný skutečný socialismus a komunismu, tedy obrazně řečeno, KOB by vznikla o 20-30 let dříve.

GP také nemohl jako první odstřelit USA, protože SSSR byl životaschopnější systém a mohlo opět dojít k výše uvedenému scénáři. Musel tedy prvně demontovat SSSR (což probíhalo od roku 53 do roku 91), načež se mu opět procesy vymkly z rukou a USA-elita si začala dělat co chtěla, proto rozšíření buržoazního projektu na celý svět, což nebylo v plánu. Původně bylo plánováno že USA zaniknou cca do roku 2000, a SSSR 2.0 bude znovu zkompletován v letech 1996-2000, poté co společnost bude naočkována proti kapitalismu na věčné časy přes "šokovou terapií".

Ano, současná situace je důsledkem permanentního selhávání GP v realizaci svých klíčových plánů posledních nejméně 100 let.

Jinak se trochu divím, protože všechno na co se ptáš je tu publikováno několik posledních let, naposledy např. zde:
http://leva-net.webnode.cz/products/neni-bolsevik-jako-bolsevik-aneb-co-doopravdy-znamena-stalin-zradil-marxistickou-revoluci/

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Sio | 25.09.2016

OK, to je odpověď na jejímž základě se dá polemizovat.
1. Mám dojem že jsem tu někde viděl tvrzení, že GP se snažil likvidovat liberální kapitalismus někdy v půlce 19. století. To by souhlasilo, Komunistický manifest byl vydán myslím v roce 1848. O populační explozi nebylo tenkrát ani ponětí, konzumní společnost tenkrát neexistovala. Konzum byl záležitostí nepočetných elit. To by GP určitě nevadilo natolik, aby chtěl likvidovat kapitalismus pomocí marxismu. Prostě mi to nesedí.
2. Že by Stalin odepsal marxismus svou proslední prací ... jo, znám ty argumety o pojmu nadvýroby atd. To tvrzení mi připadá jednoduše neadekvátní, věnoval jsem prostudování té otázky mnoho času, ale to o mě už víš. Nicméně souhlasím s tím, že Stalin udělal GP čáru přes rozpočet. Vytvořil supervelmoc, která byla konceptuálně nezávislá na GP.
3. Ano souhlasím, SSSR by po odstřelu USA bylo už těžké odstřelit. I USA se zvrhlo z hlediska GP na konceptuálně nezávislou supervelmoc. Myslím, že konceptuálně nezávislé velmoci jsou pro GP problém, proto zničil SSSR a pracuje na zničení USA. Připadá mi že je velmi úspěšný. Vytvořil naopak Čínu. Třeba mu jde o rovnováhu mezi mocnostmi Rusko-Čína-USA? Tři se perou, GP se směje. Jeho cílem je asi všechny tři mocnosti oslabit.
Otázkou je, co s Evropou. Totální marginalizace?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Hox | 26.09.2016

1. GP je od toho GP, aby plánoval a předvídal vývoj, takže pochopitelně zákonité důsledky předvídal a pracoval na prevenci, namísto aby čekal až nastane skutečně problém

2. proč byl tedy Stalin dehonestován a jeho práce odstraněny z veřejného přístupu, marxistický projekt byl zrušen a začala práce na likvidaci SSSR?

3. USA nikdy nebyly konceptuálně nezávislé, nejsou ani dnes. Nástroj, který přestal poslouchat, z hlediska GP asi tolik, jako když začne zlobit topinkovač nebo vysavač.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

domino svetík | 26.09.2016

Pozri sa na tento môj blog.
Možno je v ňom načrtnutý smer pátrania.
http://domino50.blog.pravda.sk/2016/04/19/moc-strucna-teoria/

Re: Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Cico Ciciak | 24.09.2016

Tebe ty marxista sa to tu už snažilo vysvetliť hafo ľudí (aj ja) a nič - vždy si ich odbyl kadejakými výhovorkami, tak to láskavo na nás nehraj! Podľa mňa si len trol, platený, neplatený, to je fuk, ale si! Študuj práce VP-ZSSR, nič iné ti nemôžem ani ja odporučiť! :DD

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Sio | 24.09.2016

Užíváš si to a já jsem přející. :-) Zkus odpovědět třeba jen na jednu z těch otázek.
Co tedy GP na buržoazním liberalismu vadilo?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Cico Ciciak | 24.09.2016

Veď len ja som ti to už aspoň zo 1000x písal, teda dôvod, prečo GP ruší buržuj systém. Vážne si nerob zo mňa srandu. :DD

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Sio | 25.09.2016

To je legrační, poslat vyhýbavou odpověď na dvě věty namísto normální odpovědi na 2 věty. I ty jeden filuto. :-)

Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Lux | 24.09.2016

Ad 1) Buržoázny liberalizmus "prežiera" planétu Zem a je tvorcom globálnej biosféricko-ekologicko-ekonomickej krízy vo vývoji ľudstva (permanentnej, lebo systémovým prvkom = chybou je honba po mAmone a nehľadí sa moc na iné aspekty ľudskej existencie, hoci v poslednej dobe sú určité náznaky, ale väčšinou v zvrátenom smere - ľudstvo proste ešte morálne nedorástlo na určité technológie... = technokracia, ktorú GP všemožne brzdil, hlavne cez rôzne zvrátené relígie a ich hierarchie, predbehla morálku ľudstva - treba chápať v štatistickom zmysle ).

Ad 2)
Všetko vytvárajú konkrétni ľudia (za určitého "mystického" i štruktúrneho príspevku - povedzme rôzne Rády, alebo zasvätené slobošské lóže) a Marx vytvoril teoretické učenie, ktoré GP vyhodnotil ako vhodné pre likvidáciu buržoázneho liberalizmu a bežný populus by mal pocit, že "všetci sú si rovní" a že je slobodný (podvedome ľudstvo vždy inklinuje k spravodlivosti a slobode, len sa mu vždy podstrčí nejaká fantómová spravodlivosť a sloboda = ideológia). Viď FRA revolúcia likvidácie feudalistických monarchií: "Bratstvo, rovnosť, sloboda"...
A preto sa vehementne - propagandisticky, finančne, personálne a pod. marxizmus podporoval - "Každý podľa miery svojho chápania.."

Ad 3) V marxizme = pseudokomunizme je vyšší pocit spravodlivosti rozdeľovania spoločenského produktu u bežných ovčanov a mnohým (aj západným filozofom) sa tento globálny produkt usporiadania spoločnosti javil ako vhodnejší pre nenapäté vzťahy, ale hlavné bolo, že prudko znižoval konzum a honbu po mAmone, cez rôzne riadiace a represívne metódy (preto bol aj "zasadený" po 2. svetovej do Číny, lebo keby tá s vyše 1 mld. opičiakov mala takú "výkonnosť" ako USA = spotreba 20 % celosvetových zdrojov a tvorba 50 % odpadov, tak svet by sa už asi vrátil do doby kamennej... a preto aj je množstvo signálov opúšťania USA zo strany GP - min. od konca 70. rokov 20. stor. = neustály pokles reálnych príjmov tzv. strednej triedy, keď mnohí "politológovia a analytici" hovoria, že táto trieda v USA už zaniká, vo všeobecnosti reálny príjem US ovčana od 70. rokov min. storočia štatisticky poklesol o vyše 20 %.
Treba si uvedomiť, že neustále prebieha množstvo rôznych protichodných globálnych procesov, keď mnohé regionálne a globálne elity majú rôzne vektory cieľov, ktoré mnohokrát navzájom kolidujú.
Len náznakom - vo svete existujú min. nasledovné trendy globalizácie (centrá riadenia, ktoré chcú prevziať moc):
- Pax Americana = USA
- EÚ
- Čína
- Rusko v imperialistickom variante
- Japonsko
- Islamský kalifát = pseudoislam živený tajnými službami globalistov (ako hovorí Pjakin, tak ako existujú štátne - miestne elity v štátnom aparáte, tak tam existujú aj globálne, ktoré sledujú globálne ciele - v tajných službách mnohí pracujú ako dvoj, i trojstranní agenti...).
- KSB
- koránický islam (je len v plienkach)
- GP : už stratil monopol na vedomosti a jeho riadiace možnosti sa už aplikujú aj rôznymi špecifickými skupinami v rámci vyššie uvedených centier globalizácie (aj keď jeho riadiace možnosti z dôvodu historického vývoja sú pre ne ešte nedosiahnuteľné = je to stále hierarchicky najvyšší egregor s obrovskou globálnou zodpovednosťou, ktorý nehľadí na pár miliónov obetí - z ich pohľadu len biomasy = opičiakov s inštinktívnym zvieracím správaním... Predikčnú schopnosť (prediktor) GP už prakticky dlhšiu nemá (používal i používa rôzne barličky - kedysi napr. orákuly) a tak dnes fungujú jeho krídla len ako "hasiči" - korektori a korigujú najnebezpečnejšie trendy vo svete (napr. chcú dostať pod kontrolu atómové, bakteriologické a iné zbrane hromadného ničenia = tiež ich veľká chyba riadenia, keď dopustili ich vývoj a riadeným odovzdaním info z USA cez židovské kruhy do ZSSR, len korigovali svoju chybu, aby vznikla určitá rovnováha "vyhrážania sa" - fungujú predsa na tej istej planéte...).

Ad 4)
Stalin sa definitívne "prehrešil", keď vydal knihu (skôr brožúru) "Ekonomické problémy budovania socializmu v ZSSR", v ktorej vyriekol smrteľný ortieľ (aj sebe) marxizmu, hlavne jeho politickej ekonómii a načrtol program, hlavne v oblasti znižovania pracovnej doby ovčanov, znižovania cien a rastu príjmov, zvyšovania vzdelanostnej úrovne ...
To nemohlo byť zo strany GP akceptované a nasledovala rýchla smrť (zavraždenie) Stalina, stiahnutie jeho knihy zo všetkých biblioték do tajných archívov, nasadenie Chruščova, ako hrobára stalinského dedičstva = známy "kult osobnosti", postupné zaostávanie ZSSR vo všetkých oblastiach od Západu a jeho plánovaný krach..
Stalinove vízie vyhodnotil GP ako nebezpečné pre jeho Konceptuálnu moc..
"Moc je najsilnejšia droga".
Vraj HieroFantos, ktorí vyberali do svojich radov pre vyššie zasvätenie v starovekom Egypte len z adeptov, ktorí neboli v zajatí inštinktov, hlavne sexuálnych, zažívajú pri ovládaní ľudstva slastnejšie pocity ako pri orgazme... (nepotvrdené..☺).

Prečo sa do vrcholových politických riadiacich funkcií "hrabú" väčšinou "psychickí devianti" (cca 1-2 % neľudských psychík v pravom chvostíku Gaussovej krivky)?

Ad 5)
Ako najlepšie sprofanuješ buržoázny liberalizmus ala USA, ako keď ho necháš pôsobiť na čo najväčšom počte ovčanov sveta?
Preto bolo zo strany GP rozhodnuté najprv likvidovať pseudosocík v trockistickom variante a aký bude ďalší vývoj globálnej civilizácie závisí od chápania každého z nás.
Čím menej ľudí bude ovplyvniteľných Médeou (programovanie ľudstva rôznymi mýtmi a lživými informáciami = zakrytý kód Biblickej civilizácie, ale ani Východ na tom nie je lepšie), tým bude väčšia pravdepodobnosť správneho výberu človeku podobných a mnohí sa dopracujú aj k iným úrovniam Ľudskosti..

Vo svete sa udeje vždy najlepší variant zo všetkých možných (z Vesmírnej Matrice možností), vzhľadom na chápanie a morálku daných jedincov..

Stačí sa pozrieť trochu po svete a trochu podumať, ako tam tí ľudkovia premýšľajú, v čo veria, akú majú reálnu morálnu úroveň, aké katastrofy sa tam dejú (ľudská psychika interaguje s prírodným prostredím..) a pod.

Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Cico Ciciak | 24.09.2016

Vďaka Lux za stručné zhrnutie.

Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Hox | 24.09.2016

Jako obvykle výborně shrnuto, máš talent lehce podávat složitá témata.

Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Ivan zo Záhoria | 26.09.2016

Ako si napísal "opičiakov s inštinktívnym zvieracím správaním..." tých opičiakov vyrobil GP svojou zvrátenosťou, nemá svedomie a tak aj dopadne.....

Re: Re: Re: Zajímalo by mě

m | 25.09.2016

"Proč raději nezrušil USA a nezavedl tam trockismus?"
A co asi jsou tzv. neocons? To jsou přestěhovaní chazaři-sionisti-trockisti ze SSSR do USraele.

Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Sio | 25.09.2016

To mě překvapuje. Takže neokonzervy prosazují trockismus (světovou revoluci) ? A já myslel, že jim jde o kapitalismus starého střihu.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neokonzervatismus

Re: Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Hox | 25.09.2016

USA jsou apoteózou trockismu, větší rozdíl mezi SLOVY a ČINY, deklarovanými hodnotami a skutečnými cíly, na planetě neexistuje a nejspíš ani není fyzicky možný (větší protiklad než 180 st. neexistuje)

Re: Zajímalo by mě

Nikdo | 23.09.2016

Nepovažuji se zcela kompetentního. Stačí prohledat starší články často je to zmíněno i v příbuzných tématech. Co jsem pochytil a jak to za sebe chápu, šlo o tohle: Založit požár revoluce a rozšířit na celosvětovou revoluci

(základní teze Marxa byla, že revoluce musí proběhnout ve všech zemích najednou celosvětově, ale Lenin přišel s myšlenkou, že za určitých okolností to lze provést v jedné zemí a GP pak musel hledat jiné řešení ...a našel Evropský chalífát, který předčasně spustili neokoni pro vlastní zájmy...)

a sjednotit a zotročit svět na základě marxismu (tato tendence je vidět ve vedení EU, které je často oponenty nazýváno jako marxistické).

GP pracuje především bez strukturálně, to ho chrání před odhalením (jako když někdo chodí a pomlouvá, hele víte, že paní X říkala, že pan Y - v tomhle duchu). A snaží se k určitým krokům využít cizí struktury (třeba v současnosti statní aparát USA, ale ten nyní zvlčel). Takže všemožně podporoval různé horlivé revolucionáře a podporoval šíření marxismu. Z konkretních kroků je známa cesta Lenina z USA přes Kanadu a přes Německo do Ruska v tom měl určitě prsty, tenhle jeden krok GP mi je znám.

Re: Re: Zajímalo by mě

Sio | 23.09.2016

To, co se dnes přisvojuje vedení EU je neomarxismus (frankfurtská škola). Jméno podobné obsah - pravý opak marxismu.

Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Nikdo | 24.09.2016

Přebral jsem toto.
Neomarxismus je označení pro sociologicko filosofické koncepce 20. století, které navazují na učení Karla Marxe. Intelektuálové, kteří se věnovali problému odcizení člověka v moderní době, se ve své kritice sociálních mechanismů inspirovali především ranými Marxovými spisy.

Teď mi to možná došlo, Marx hlásal společné vlastnictví výrobních prostředků, ale EU naopak soustřeďuje vlastnictví výrobních prostředků do soukromých rukou, nejlépe jedněch.

Díky!

Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Nikdo | 24.09.2016

Ještě GP se snaží zotročit svět jakýmkoliv způsobem. Takže možná nejsem úplně vedle, snaží se využít potenciálu marxismu, využije ho jako obal, což se dělá i u výrobku, že má zákazník povědomí kvality o nějakém výrobku a spojí si ho z označením firmy a koupí si ho od jiné firmy s podobným obalem.

Re: Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Sio | 24.09.2016

Otázka je, co vlastně chce GP. Kromě GP tu máme také VP USA, který reprezentuje státní elity USA. Ten je momentálně s GP v konfliktu, lze to vypozorovat i z přednášek Pjakina.
Takže otázkou je, kdo vlastně podporuje neomarxismus (multikulti, migraci, menšiny, korektnost, pozitivní diskriminaci atd.)? Já bych řekl, že je to spíše klika kolem VP USA (Clintonová, Biden, Merkelová a elity EU, které slouží VP USA). A rovněž usuzuji, že GP se to nelíbí. GP chce totiž oslabit moc státních elit USA (a tedy i USA, čeká je něco jako SSSR v 90-tých), protože se mu snažily přerůstat přes hlavu. Dělá to už od 80-tých let, začalo to tunelováním výrob z USA do Číny. A daří se mu. USA už nikdo nemá rád, mají jen NATO a vlezdoprdelky v evropských elitách. Hroutí se jim rozpočet, astronomicky vzrostl počet lidí na podpoře, prestiž dolaru jde pomalu do kytek. VP USA je mocná síla, ale její moc postupně eroduje. Nejde to přes noc, připomínám, že GP řídí bezstrukturně.
Řekl bych, že GP nechce úplný pád USA, chce triumvirát tří nejmocnějších zemí USA, Rusko, Čína. O co mu jde s Evropou, to mi poněkud uniká. Opravdu islámský chalífát? A co mu to přinese?
GP nechce jedinou světovládu, světový superstát. Vznikla by mu silná konkurence. GP podle taktiky "Rozděl a panuj!" potřebuje více států konceptuálně ovládaných právě jím.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Hox | 24.09.2016

Poté, co se GP nepodařilo odepsat buržoazní projekt pomocí ideologických, finančních a silových prostředků (marxistický projekt, který selhal), přešel v likvidaci buržoazního projektu na vyšší prioritu obecných zákonitostí bytí lidstva a spustil likvidaci skrz biologickou a kulturní degradaci, tedy, vyprojektováním takové kultury, která zabezpečí demisi Západu během několika desítel let. Odtud pramení všechny ty LGBT, juvenálka, propagace drog a singles, rocková a elektronická hudba, drogy, kult zábavy, vše namířené proti tradiční rodině a tradičním hodnotám, migrace a islámské komunity v západní evropě od 60-70 let, feminismus, diskriminace bílé pracující většiny a tak dále.

Cíl je stále stejný, likvidace buržoazního projektu, jen se změnili prostředky. Islámský evropský chalifát je druhá fáze tohoto plánu: poté, co sem sluníčkáři ve všech zemích Evropy natahají miliony muslimů, kteří se množí tak 10x rychleji a budou dostávat přípavky a podporu, o které se bílým může jen zdát, tak po nějaké době se zformuje kritická pseudoislámská biomasa nabitá hormony, které jejich mullové a muftíové poukážou na zkaženost a pokleslost Západu (podporoa LGBT a Homo, rozvracení dětí už od školek atd), načež "noví evropané" staré evropany hromadně podříznou, nebo původní evropané zmobilizují síly, překlopí systém do fašismu a vypořádají se s "novými evropany". V obou případech bude buržoazní projekt v Evropě zlikvidován, buďto bude chálífát nebo obdoba fašistického německa.

Toto byly původní plány, se kterými se celý projekt v 60-70. letech minulého století spouštěl. Kvůli vzestupu Ruska, které nebylo v plánu, ale musel GP plány zpomalit a Evropu zase stabilizovat, aby představovala protiváhu Rusku a nástroj tlaku na něj, zatímco USA bude podstupovat rozpad nebo perestrojku a kompletně zmizí ze současné role.
V Evropě se tedy střetly dva plány:
- dlouhodobý plán GP na islámský chalífát / otevřený fašismus v Evropě
- a státní "elita" USA se snaží nahnáním milionů uprchlíků vyvolat zde občanskou válku, díky které vznikne 3. světová válka a na její úkor USA řeší své problémy a zachovají si status velmoci.

V rámci jednoho procesu se tak vlastně střetly dva protichůdné cíle: USA využili připraveného plánu a nástrojů, ale snaží se zajistit aby invazní vlna byla co největší, nezvládnutelná, a GP se snaží, například ústy Zemana, zase situace stabilizovat, protože válka v Evropě mu nyní dělá čáru přes rozpočet všem jeho plánům.

mimochodem, všechno co jsem napsal je podrobně popsáno ve zde přeložených analytických zápiskách VP SSSR, tak za poslední 2 roky. Pokud přečteš všechny, nemůžeš minout.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Cico Ciciak | 24.09.2016

Nazdar Hox. Nemyslel si náhodou v tejto svojej vete:

"...přešel v likvidaci buržoazního projektu na vyšší prioritu obecných zákonitostí bytí lidstva..."

namiesto "na vyšší prioritu", opačne "nižšiu" (z 3. ideologickej priority na 5. genocídnu)? Vďaka

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Hox | 24.09.2016

řeč je o tomto:

Obecné zákonitosti bytí lidstva:

1. Obecně biosférické, regulující formování biocenóz, vzájemné působení biologických druhů jeden na druhého v rámci biosféry, vzájemné působení biosféry celkově s Přírodním prostředím.

2. Specificky druhové, odlišující druh „Člověk rozumný“ od dalších biologických druhů.

3. Noosférně-religiozní, ve své podstatě mravně-etické, regulující vzájemné vztahy majitelů rozumu.

4. Sociokulturní, regulující budování kultury a určující následky vlivu kulturně podmíněného chování lidí (jedinců, sociálních skupin, kulturně svébytných společností, lidstva celkově) na jedince, sociální skupiny, kulturně svébytné společnosti, lidstvo celkově i na přírodní prostředí.

5. Ekonomické, regulující hospodářskou činnosti lidí a předurčující její následky pro hospodářský systém jako takový, přírodní prostředí a společnost.

6. Řídíci, které se projevují ve všech procesech řízení bez výjimky.

marxistický projekt byl pokusem řekněme na 4-5 prioritě, poté co toto selhalo GP spustil procesy na úrovni 1-3. Ale tady to není hierarchie, je to jednoduše seznam skupin zákonitostí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Cico Ciciak | 24.09.2016

Tušil som, že by naopak mohla byť reč o tomto, ale nejako som neporozumel, že z ktorej priority na ktorú sa prešlo.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Hox | 24.09.2016

resp. určitá hierarchie tam je, ale ne ve smyslu jako hierarchie zobecněných prostředků řízení například.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Cico Ciciak | 24.09.2016

Inak so všetkým súhlas, veľmi výstižne a zrozumiteľne napísaný príspevok. Možno by to ale chcelo na konci nejaký povzbudzujúci záver, nádej, náznak riešenia.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Hox | 24.09.2016

To byl jen popis plánu, ve skutečnosti je nyní šance na jeho realizaci už velmi malá, díky tomu že Rusko realizuje vlastní konceptuální moc a GP nemá jinou možnost než ho podporovat / spolupracovat, alespoň v určitých věcech, protože sám situaci nezvládá, nemá potřebné kádry a má obrovský problém s kádrovou základnou, a nechce zemřít v jaderné 3. světové válce.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Cico Ciciak | 24.09.2016

Áno, vidím to podobne.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Sio | 24.09.2016

Uznávám, že tohle má hlavu a patu. Pohledám ty Analytické zápisky.

Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Sio | 24.09.2016

Neomarxismus je něco jako klamný cíl. Jeden z těch, co vypouštějí stíhačky, když po nich jde raketa. Lidi se s tím seznamí, není to těžké, multikulti, ochrana (samozřejmě pečlivě vybraných) menšin, politická korektnost atd a řeknou si - tak tohle je ten marxismus? Pěkná hovadina! Cíle je dosaženo, lidi zblbnuti.

Re: Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Cico Ciciak | 24.09.2016

Súčasné problémy ľavice a snaha o jej kompromitáciu - Dávid Diczházy
---------------------------------------
http://blog.hlavnespravy.sk/484/sucasne-problemy-lavice-a-snaha-o-jej-kompromitaciu/

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Sio | 25.09.2016

Přesně tak.

Re: Re: Re: Zajímalo by mě

m | 25.09.2016

"neomarxismus" je zavádějící, jde o neotrockismus

Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Sio | 25.09.2016

Ano, to je dobrá myšlenka.

Re: Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

ÂDM | 27.09.2016

Skutečná politická korektnost znamená nazývat věci pravými jmény.

ze Zvědavce

Aien | 23.09.2016

nemám čas to celé číst, možná je to opakování, možná ne
http://www.zvedavec.org/komentare/2016/09/7020-nova-agenda-osn-nastoleni-diktatury-a-genocida-evropskych-narodu.htm

mrtvá sezóna

bastardius | 23.09.2016

Tady se to dá stáhnout zadarmo a v češtině
https://datoid.cz/s/mrtva-sezona

Re: mrtvá sezóna

Putinovec | 23.09.2016

Díky už stahuju.

Re: Re: mrtvá sezóna

RichardCZ | 23.09.2016

99,- Kč za jedno ze dvou CD? Dělají si legraci?!

DVD s oběma díly mne vyšlo na 114,- Kč a většina ceny je poštovné, to DVD samo stojí 45,- Kč a dá se koupit i levněji..

Re: Re: Re: mrtvá sezóna

RichardCZ | 23.09.2016

Omlouvám se, zase jsem jednou psal rychleji než četl..

Těch 99 Kč je za předplacení objemu rychleji stahovaných dat..

Re: Re: Re: Re: mrtvá sezóna

bastardius | 23.09.2016

:D

pěkné čtení

Jura | 23.09.2016

Když slyším o tom Hollywoodu, tak myslím, že bude třeba postavit úpně nově kultura civilizace.

Re: pěkné čtení

Sugar | 23.09.2016

Již dnes je "svatoháj" již téměř koupen Číňany.
Takže dočkejte času, jako husa...

Re: Re: pěkné čtení

Jura | 23.09.2016

To si moc nepomůžem

Pokud kulturu určuje Hollywood (je jedno jestli je americký nebo čínský) pije se jeho produkce Cola a jí Popcorn.

Pokud je kulturou něco jako ochotnické divadlo za národního obrození, konzumují se mošty a kvasy z vlastních zahrádek .... tak jsem to myslel.

Re: Re: Re: pěkné čtení

Sugar | 26.09.2016

Tak či onak...

Čína není připravena stát se majákem a centrem koncentrace bezkrizového řízení na planetě. Respektive, jaký časový horizont zabere, než se stane pro ostatní Čína lídrem a inspirací pro ostatní národy? Svaly dnes nestačí...

Osobně si myslím, že sázka na Čínu bude poslední velkou chybou řízení GP, jak udržet davově-elitární společnost. A s tlakem na prosazování Číny v mezinárodních otázkách se paralelně bude v různých koutech planety rozvíjet civilizace na stejných filosofických, jiných kulturologických základech (koránický islám, ruský duch bolševismu, pravé křesťanství atd..)

A tedy koncem začátku bude biblická věž Babylonu v jejím lidském pochopení - smíření a nalezení společného jazyka všech národů.

film

bastardius | 23.09.2016

Film je k dispozici na cztorrent, ale kvůli malému seedu asi nedostupný

https://tracker.cztorrent.net/torrent/mrtva-sezona-myortvyj-sezon-1968-cz-ru/368975

Na uložto je táké, ale nevím jestli je v češtině, stáhnu a uvidím, pokud bude zájem hodím to do nějaké přijatelné velikosti a formátu a upnu zpět na ulož to
https://uloz.to/hledej?q=mrtvá+sezóna

film Mrtvá sezóna

Nikdo | 23.09.2016

ke stažení jsem nenašel, ale na youtube v ruštině:

https://www.youtube.com/watch?v=unNmbkx86DQ

Je tam navíc i nějaký úvod někoho, jak zlý západ vyvíjí všelijaké zbraně, ale sám tam propaguje genocidu (kouření), což mi neladí.
(teď vybaven informací s KSB to mohu, ale hned lépe vyhodnotit, vedení zneužívalo vše k demagogii a skrytě šířilo genocidu - pití a kouření - zdravý socialistický člověk by neměl kouřit - to ale nic nemění na hodnotě filmu v zorientování se v různých matricích)

Na ten film se chystám podívat, pokud má někdo link na českou verzi uvítám (nejlépe s titulky, začínám zjišťovat, že již pomalu ruštině začínám rozumět a pomocí titulků se učím nová slova, protože i když jsem se učil ve škole ruštinu, byl jsem lenoch a mám slabou slovní zásobu) - škola hrou :)

KSB

Putinovec | 23.09.2016

Děkuji za tenhle příspěvek k dalšímu pochopení událostí.Vždy se o kousek posunu dál,něco dalšího v mysli zapadne na své místo.Ještě před rokem jsem proplouval životem bez dlouhodobého cíle.Dnes už vizi mám,stát se Člověkem.A nebo se k tomuto stavu alespon přiblížit a pomoci mým potomkům k lidské civilizaci.

Re: KSB

Hox | 24.09.2016

Super. Za málo, to je cílem zdejších publikací.

Přidat nový příspěvek