O knize „Hovory s Bohem“

20.12.2017

čitatel

 

Než se začtete do dalších řádků, chci říct, že nejsem věřící ve smyslu příslušnosti k nějakým kostelnickým mafiím, nicméně vnitřně chápu, že svět není jen hmota, která se dá rozbít na atomy, ale i jisté esoterično, kterému se naše společnost snaží vyhnout ( asi se nedá se prodat ) a katolíci zadupat, protože osvobozuje.

Knihu jsem četl asi před rokem, ale .. nedočetl .. velmi hutný, částečně matoucí text (asi díky překladu – ale i tak díky za něj ) mi poskytl velice srozumitelný pohled na mnoho záležitostí a řekl bych že to zapůsobilo, jako když malé sklíčko zapadne na své místo a odhalí tím značný kus doposud zmateně promíchané mozaiky života.

Mnoho diskutujících tady naklepává otázku Satana a Boha .. a právě několik posledních disputů na toto téma mně přivedlo k myšlence projít si knížku znova a vybrat pro vás několik zajímyvých myšlenek z ní.

Vybíralo se mi těžko, kniha je jako řetěz, a přeskakoval jsem mnohé pasáže jen nerad, ale snad vás vybrané úryvky přivedou k přečtení …

Text VELMI rezonuje s KSB, Pjakinovými oblíbenými frázemi a podobně.

Dívejte se na text trošku z nadhledu, jak je v úvodu psáno, slova jsou tím nejhorším způsobem komunikace, snažte se tedy najít smysl v textu , ne v slovech.

Začněme...

 

Komunikace :

„Komunikuji také prostřednictvím myšlenek. ….. Jako účinného komunikačního prostředku užívám také zkušenosti.

Teprve když pocity, myšlenky i zkušenost zklamou, užívám slov. Slova jsou ve skutečnosti nejméně účinným prostředkem komunikace, neboť jsou velmi často interpretována nesprávně.

 

Největší ironií však je, že všichni připisujete tak velký význam slovu Božímu a tak malý význam vlastní zkušenosti.

 

Nejvyšší myšlenka je vždy ta myšlenka, která obsahuje radost. Nejsrozumitelnější slova jsou ta slova, která obsahují pravdu. Nejvznešenější pocit je ten pocit, kterému říkáte láska.

 

Radost, pravda, láska.

 

Tyto tři pojmy jsou zaměnitelné a jeden vždycky vede k druhému

Kdybyste naslouchali své zkušenosti, váš svět by nebyl v takovém stavu, v jakém je. Protože to však neděláte, neustále svou zkušenost znovu prožíváte. Mé poselství však nakonec dostanete. Dříve nebo později. Neboť můj záměr nebude zmařen, má vůle nebude ignorována.

 

Nebudu vás však nutit. Neboť jsem vám dal svobodnou vůli - schopnost dělat to, co si vyberete - a to vám nikdy nevezmu, nikdy.

 

 

Okruh pojmů :

Měli bychom poslouchat Boha, i když se nám to, co říká, zdá být nepravdivé ?

 

„Obzvlášť když vám to připadá nepravdivé. Myslíte-li si, že máte ve všem pravdu, proč byste měli hovořit s Bohem ?

 

Řiďte se i nadále tím, co víte. Ale uvědomte si, že to děláte od počátku času. Zamyslete se nad stavem světa. Je jasné, že vám něco uniklo. Je zřejmé, že jste něco nepochopili. To, co chápete, vám musí připadat pravdivé, protože slovo „pravdivé“ je výraz, jímž označujete něco, s čím souhlasíte. Proto vám to, co jste nepochopili, bude zpočátku připadat „nepravdivé“.

 

Nikdy nepoznáte Boha, dokud si budete říkat, že ho již znáte. Nikdy neuslyšíte Boha, dokud si budete myslit, že jste ho již slyšeli.

 

Nemohu vám říci svou pravdu, dokud mi budete říkat vaši pravdu.

 

Ale má pravda o Bohu pochází od Boha.

 

„Kdo to řekl ?“

 

Druzí.

 

„Kteří druzí ?“

 

Vůdcové. Kněží. Rabíni. Pastoři. Knihy. Bible, proboha !

 

„To nejsou autoritativní zdroje.“

 

Nejsou ?

 

„Ne.“

 

A co tedy je ?

 

„Naslouchejte svým pocitům. Poslouchejte své nejvyšší myšlenky. Poslouchejte svou zkušenost. Kdykoli se liší od toho, co vám říkají vaši učitelé nebo knihy, zapomeňte na slova. Slova jsou nejméně spolehlivými nástroji Pravdy.

 

Působení Boha :

Věříte-li, že Bůh rozhoduje o všem ve vašem životě, pak se mýlíte.

 

Úkolem Boha není vytvářet okolnosti a podmínky vašeho života. Bůh vás stvořil podle obrazu svého. Vy tvoříte zbytek užitím schopností, které vám dal Bůh. Bůh stvořil život. Dal však člověku svobodnou vůli, aby se svým životem mohl nakládat podle svého přání.

 

V tomto smyslu je vaše vůle vůlí Boží.

 

Svůj život žijete tak, jak jej žijete, a já vám do toho nezasahuji.

 

Tohle je velká iluze, v níž žijete: že Boha zajímá, co děláte.

 

Nezajímá mě, co děláte, ale vy to nechcete slyšet. Zajímá vás, co dělají vaše děti, když je pošlete ven, aby si hrály ? Považujete za důležité, zda hrají na babu nebo na schovávanou ? Samozřejmě že ne, protože víte, že se jim nic nemůže stát. Připravili jste jim prostředí, které považujete za přátelské a bezpečné.

 

Samozřejmě že doufáte, že se jim nic nestane. A když se jim náhodou něco stane, pomůžete jim, vyléčíte je a umožníte jim, aby se opět cítili bezpečně, aby byly šťastné a opět si hrály. A druhý den vás opět nebude zajímat, zda budou hrát na babu nebo na schovávanou.

 

Samozřejmě jim řeknete, které hry jsou nebezpečné. Nemůžete jim však zabránit v tom, aby dělaly nebezpečné věci. Ne vždycky. Ne navždy. Ne v každém okamžiku od této chvíle do smrti. Rozumní rodiče si to uvědomují. Nicméně rodiče mají starosti o výsledek. Tato dichotomie - nepříliš velký zájem o proces, ale velký zájem o výsledek - dost přesně charakterizuje dichotomii Boha.

 

Bůh se však v jistém smyslu nezajímá ani o výsledek. Nezajímá se o konečný výsledek. Je to proto, že konečný výsledek je zaručený.

 

Právě pochybnosti o konečném výsledku stvořily vašeho největšího nepřítele, kterým je strach. neboť jestliže pochybujete o výsledku, pak musíte pochybovat také o Stvořiteli - musíte pochybovat o Bohu. A jestliže pochybujete o Bohu, musíte žít celý život ve strachu a s pocitem viny.

 

Ačkoli je Bůh dokonale schopen své úmysly realizovat, vy tomu nemůžete a nebudete věřit (přestože tvrdíte, že Bůh je všemohoucí), a proto si ve své představivosti budete muset vytvořit moc rovnou Bohu, abyste našli sílu, která je schopna zmařit vůli Boží. A proto jste si ve své mytologii vytvořili bytost, které říkáte „ďábel“. Dokonce si představujete, že Bůh s touto bytostí bojuje (neboť si myslíte, že Bůh řeší problémy stejným způsobem jako vy). A nakonec si představujete, že by Bůh mohl tento boj prohrát.

 

Tohle vše je popřením všeho, co víte o Bohu, ale na tom vám nezáleží. Žijete ve své iluzi a v neustálém strachu, protože jste se rozhodli pochybovat o Bohu.

 

 

jakékoli svobodné rozhodnutí, které učiníte, vychází z jedné ze dvou možných myšlenek: z myšlenky lásky nebo z myšlenky strachu.

 

Strach je energie, která omezuje, uzavírá, skrývá, hromadí a poškozuje.

Láska je energie, která rozšiřuje, otvírá, odhaluje, sdílí a léčí.

 

Strach zahaluje naše tělo, láska nám, dovoluje, abychom zůstali nazí. Strach lpí na všem, co máme, láska rozdává všechno, co máme. Strach v nás probouzí nenávist, láska uklidňuje. Strach napadá, láska léčí.

 

Každá lidská myšlenka je založena na jedné z těchto dvou emocí. V tomto ohledu nemáte na vybranou, protože žádné jiné emoce neexistují. Můžete si však svobodné zvolit jednu z nich.

 

Původ Boha :

Fantastický Velký Třesk …

„Ano. Dovol mi, abych ti to vysvětlil takto: Na počátku existovalo jen Jsoucno, a nebylo nic jiného. Jsoucno však neznalo samo sebe - protože Jsoucno je všechno, co bylo, a neexistovalo nic jiného. A tudíž Jsoucno... nebylo. Neboť v nepřítomnosti něčeho jiného Jsoucno není.

 

Tohle je ona velká nicota, o které hovoří mystikové od počátku času.

 

Jsoucno vědělo, že je vším, co existuje - to však nestačilo, neboť znalo svou dokonalou nádheru pouze rozumově, nikoli ze zkušenosti. Toužilo po prožitku sama sebe, neboť chtělo poznat, jaké to je být tak nádherné. To však bylo nemožné, protože slovo „nádherné“ je relativní výraz. Jsoucno nemohlo vědět, jaké to je být nádherné, dokud se neobjevilo to, co není.

V nepřítomnosti toho, co není, neexistuje ani to, co je.

 

Rozumíš tomu ?“

 

Myslím, že ano. Pokračuj.

 

„Dobře.

 

Jsoucno vědělo jen to, že neexistuje nic jiného. A proto nikdy nemohlo poznat samo sebe zvnějšku, to jest z nějakého bodu mimo sebe. Žádný takový bod prostě neexistoval. Existoval jen jediný referenční bod uvnitř Jsoucna, a tím bylo toto „Není Je“. „Ne-Jsem Jsem“.

 

Přesto se Jsoucno rozhodlo, že skutečně pozná samo sebe.

 

Tato energie - tato čistá, neviděná, nepozorovaná, neslyšená a tudíž nikomu známá energie - se rozhodla zakusit sama sebe jako dokonalou nádheru, již byla. Proto si uvědomila, že bude muset použít referenčního bodu uvnitř sebe samé.

 

Dospěla k správnému závěru, že jakákoli její část musí být menší než celek a že jestliže se rozdělí na části, každá část se bude moci dívat na zbytek celku a uvidí jeho nádheru.

 

A proto se Jsoucno rozdělilo na části - a v jediném úžasném okamžiku se stalo tím, co je toto, a tím, co je ono. Tyto části poprvé existovaly odděleně. A přece existovaly současně. Stejně jako všechno ostatní.

 

A tak se najednou objevily tři prvky: To, co je tady. To, co je tam. A to, co není ani tady, ani tam - ale co musí existovat, aby mohlo existovat tady a tam.

 

To je ona nicota, která obsahuje jsoucno. To je ona prázdnota, která obsahuje prostor. To je ono všechno, které obsahuje všechny části.

 

Rozumíš tomu ?“

 

Myslím, že ano. Věř mi nebo ne, ale tvé vysvětlení je tak jasné, že si opravdu myslím, že tomu rozumím.

 

„Budu tedy pokračovat. Tuto nicotu, která obsahuje jsoucno, nazývají někteří lidé Bohem. To však není přesné, neboť to naznačuje, že existuje něco, čím Bůh není - to jest všechno, co není „nicota“. Ale já jsem vším -vším viditelným i neviditelným takže východní definice Boha jako Velkého neviditelného není o nic přesnější než západní definice, která říká, že Bůh je všechno viditelné. Správné pochopení mají ti, kteří chápou, že Bůh je vším, co je, a zároveň vším, co není.

 

Tím, že Bůh stvořil to, co je „tady“, a to, co je „tam“, umožnil sám sobě poznat sám sebe. V okamžiku této ohromné exploze zevnitř stvořil relativitu - největší dar, který si Bůh kdy dal.

 

A tak se z nicoty zrodilo jsoucno - tato duchovní událost je v naprostém souladu s teorií, které vaši vědci říkají teorie velkého třesku.

 

Když se celek rozdělil na části, vznikl čas, neboť určitá část byla nejdřív tady a potom tam - a doba, kterou trvalo dostat se odtud tam, byla měřitelná.

 

Stejně jako se začaly definovat viditelné části ve vztahu jedna k druhé, začaly se definovat i neviditelné části.

 

Bůh věděl, že k tomu, aby mohla existovat láska - a k tomu, aby si mohl uvědomovat sám sebe jako čistou lásku - musí existovat také její protiklad. A proto stvořil velkou polaritu - absolutní protiklad lásky - všechno, co není láska - to, čemu dnes říkáme strach. Jakmile začal existovat strach, mohla existovat láska jako něco, co je možno prožívat.

 

O tomto stvoření duality lásky a jejího protikladu hovoří různé mytologie jako o zrození zla, Adamovu pádu, Satanově vzpouře atd.

 

Tím, že se Bůh rozdělil na části, stvořil z čisté energie všechno, co existuje - všechno viditelné i neviditelné.

 

Tak byl stvořen jak fyzický, tak metafyzický vesmír. Ta část Boha, která tvoří druhou polovinu rovnice jsoucna a nicoty, vybuchla v nekonečné množství jednotek menších než celek. Těmto energetickým jednotkám říkáte duchové.

 

V některých náboženských mytologiích se říká, že „Bůh Otec“ měl mnoho duchovních dětí. Zdá se, že toto srovnáni s lidskou zkušeností, že všechno živé se rozmnožuje, je jediným způsobem, jak lze masám vysvětlit náhlý vznik - náhlou existenci - nespočetných duchů v „Království nebeském“.

 

V tomto případě nejsou vaše mýty daleko od základní reality - neboť nespočetní duchové, z nichž se skládám, jsou v kosmickém smyslu mými potomky.

 

Božským clem toho, že jsem se rozdělil, bylo vytvořit dostatečné množství částí sebe sama, abych se mohl poznat ze zkušenosti. Existuje jen jediný způsob, jak Stvořitel může poznat sám sebe jako Stvořitele, a tím je tvořit. A proto jsem dal každé z nespočetných částí sebe sama stejnou schopnost tvořit, jako mám sám jako celek.

 

To je smyslem tvrzení vašich náboženství, když říkají, že jste byli „stvořeni podle obrazu Božího“. To však neznamená, že naše fyzická těla vypadají stejně (i když Bůh na sebe může vzít jakoukoli podobu). Znamená to, že máme stejnou podstatu. Skládáme se ze stejné látky. Jsme stejnou látkou ! Se stejnými vlastnostmi a schopnostmi - včetně schopností tvořit fyzickou realitu z ničeho.

 

Stvořil jsem vás proto, abych poznal sám sebe jako Boha. To mohu udělat jedině skrze vás. Proto lze říci (a mnohokrát to bylo řečeno), že smyslem vašeho života je poznat sami sebe jako Boha.

 

To vám může připadat velmi jednoduché, ale ve skutečnosti je to velmi složité - neboť jediný způsob, jak můžete poznat sami sebe jako Boha, je poznat sami sebe jako lidi.

 

Nemůžete skutečně poznat sami sebe jako Stvořitele, dokud nic nestvoříte. A nemůžete stvořit sami sebe, dokud se nezničíte. V jistém smyslu musíte nejdřív „nebýt“, abyste mohli být. Rozumíš ?“

 

Myslím...

 

„Tak dobře poslouchej.

 

Není žádný způsob, jak nebýt tím, čím jste - tím prostě jste (čistým, tvůrčím duchem), vždycky jste tím byli a vždycky tím budete. A proto jste si zvolili druhou nejlepší možnost. Zapomněli jste na to, čím skutečně jste.

 

Když jste vstoupili do fyzického vesmíru, zapomněli jste na sebe. To vám umožňuje rozhodnout se, že budete tím, čím jste, místo abyste se tak říkajíc prostě probudili na zámku.

 

 

Proč ?

Vaše typická otázka zní takto: Je-li Bůh dokonalý a milující, proč připustí hladomory, války a nemoci, zemětřesení a tornáda a hurikány a všechny možné přírodní katastrofy ?

 

Odpověď najdete v hlubším tajemství vesmíru a v nejvyšším smyslu života.

 

Neprojevuji svou dobrotu tím, že vytvářím jen to, čemu říkáte dokonalost. Neprojevuji svou lásku tím, že vám nedovoluji projevit lásku vaši.

 

Jak už jsem řekl, nemůžete projevit lásku, dokud nemůžete projevit nelásku. Nic nemůže existovat bez svého protikladu.

 

V otázkách hrubých vztahů nerozlišujete žádné „mezi“, neboť tyto vztahy jsou dyadické, zatímco vztahy vyšších sfér jsou vždy triadické. Odtud pochází dyáda vpravo - vlevo, nahoře - dole, velký - malý, rychlý - pomalý, horký - studený a největší existující dyáda: mužský - ženský. V těchto dyádách je všechno buď jedním, nebo druhým, nebo větší či menší verzí jedné z polarit.

 

Ve sféře hrubých vztahů nemůže existovat žádný pojem bez svého protikladu. Náš každodenní život je založen na této realitě.

 

Ve sféře posvátných vztahů neexistují protiklady. Všechno je Jedno a všechno se pohybuje v nekonečném kruhu.

 

Čas je takovou posvátnou sférou, ve které to, čemu říkáte minulost, přítomnost a budoucnost, existuje souvztažně. Minulost, přítomnost a budoucnost nejsou protiklady, jsou to části téhož celku, jsou vývojem stejné myšlenky; jsou to cykly téže energie, aspekty téže neměnné Pravdy. Jestliže z toho vyvozujete, že existují v tutéž „dobu“, pak se nemýlíte. (K tomu se však vrátíme později, až budeme podrobně zkoumat pojetí času.)

 

Svět je takový, jaký je, protože ve fyzické sféře nemůže být jiný. Zemětřesení a hurikány, povodně a tornáda a všechno, čemu říkáte přírodní katastrofy, jsou pohybem mezi jednou a druhou polaritou. Celý koloběh zrození a smrti je součástí tohoto pohybu. To vše jsou rytmy života, kterým je podřízeno všechno ve sféře hrubé reality, neboť život sám je rytmem. Život je vlnou, vibrací, pulsem v srdci jsoucna.

 

Nemoc je opakem zdraví a projevuje se ve vaší realitě na váš příkaz. Nemůžete být nemocní, aniž to na nějaké úrovni způsobíte, a můžete se opět uzdravit, jakmile se uzdravit chcete. Hluboká osobní zklamání jsou reakce, které si volíte, a světové katastrofy jsou výsledkem celosvětového vědomí.

 

Z tvé otázky vyplývá, že tyto události úmyslně vyvolávám. Tak tomu však není, neboť já vás jen pozoruji, jak je vyvoláváte vy. Tyto události se však nesnažím zastavit, protože tím bych odporoval vaší vůli. A to by vás připravilo o možnost zakusit Boží existenci, což je zkušenost, kterou jste si vy i já zvolili.

 

Proto neodsuzujte všechno, co na světě považujete za špatné. Spíš se ptejte sami sebe, co považujete za špatné a co chcete udělat, abyste to změnili.

 

Proto neodsuzujte karmickou cestu, kterou si zvolili druzí. Nezáviďte druhým, když jsou úspěšní, a nelitujte je, když jsou neúspěšní, neboť nevíte, co duše považuje za úspěch a co za neúspěch. Nedívejte se na nic jako na katastrofu ani jako na radostnou událost, dokud nepoznáte, k čemu taková událost slouží. Neboť je smrt katastrofou, jestliže zachrání životy tisíců lidí ? A je život radostnou událostí, jestliže působí jen zármutek ? Ale ani to byste neměli posuzovat; měli byste se radit se svou duší a umožnit totéž druhým.

 

To neznamená, že byste měli ignorovat volání o pomoc nebo naléhání své duše, která vás nabádá, abyste změnili nějakou okolnost. Znamená to však vyhnout se odsuzování. Neboť každá okolnost je darem a v každé zkušenosti je ukrytý poklad.

 

Kdysi dávno existovala duše, která o sobě věděla, že je světlem. Byla to nová duše, která prahla po životě. „Jsem světlo,“ říkala. „Jsem světlo.“ Ale skutečnost, že to věděla a že to neustále opakovala, nemohla nahradit opravdový zážitek. Ve sféře, ze které tato duše přišla, nebylo nic než světlo. Každá duše byla vznešená, každá duše byla nádherná a každá vyzařovala Boží záři. A tak tato malá dušička byla jen svíčkou na slunci. Uprostřed největšího světla - jehož byla částí- nebyla schopna vidět ani zakusit, čím skutečně je.

 

A tak po tomto poznání začala toužit. A její touha byla tak velká, že jsem jí jednoho dne řekl, „Dušičko, víš, co musíš udělat, abys uspokojila svou touhu ?“

 

„Co, Bože ? Co ? Udělám cokoli !“ řekla dušička.

 

„Musíš se oddělit od nás ostatních,“ odpověděl jsem, „a pak se musíš obklopit temnotou.“

 

„Co je temnota, Bože ?“ zeptala se dušička.

 

„To, co ty nejsi,“ odpověděl jsem a dušička to pochopila.

 

A tak se oddělila od všech ostatních a dokonce odešla do jiné sféry. A v této sféře měla možnost zakusit všechny druhy temnoty. A také to dělala.

 

Z této temnoty však volala, „Otče, Otče, proč jsi mě opustil ?“ Stejně jako to děláte vy. Ale já jsem vás nikdy neopustil, jsem stále s vámi a jsem vždy ochoten připomenout vám, čím skutečně jste; jsem vždy připraven zavolat vás domů.

 

Proto buďte světlem uprostřed temnoty a neproklínejte ji.

A když jste obklopeni tím, čím nejste, nezapomínejte na to, čím jste. A chvalte svět, i když jej chcete změnit.

 

Diskusní téma: O knize „Hovory s Bohem“

Hovory s Bohom

Richard | 01.01.2018

Ja osobne poznam tieto knihy od Neala Donalda Wlascha uz od stredoskolskych cias...a podla mna su dobry uvod do nedualizmu. Nemusite zo vsetkym suhlasit, to som nerobil ani ja, ved Walsch mysel tiez je len filter..ale knihy su uz volne stiahnutelne na viacerych weboch, takze aj ked to bude podla vas hnoj...aspon nebudete nadavat, ze ste vyhodili peniaze...ale urcite si ich precitajte celu trilogiu, priatelstvo a prijimanie Boha. Ostatne su uz slabe.

Hovory s "Bohom"

Jamail Yareshi | 27.12.2017

Iba velmi kratko - cely konstrukt hovorov s "bohom" - je napokon len scholasticko chaotickym prudom myslienok popri dusevnej onanii a z nej vytvaranych virtualnych obrazov z delirialnych pobluzneni choreho mozgu daneho jedinca popri bludeni vo stavu beztiaze v jeho abstraktnom bludisku jeho vnutorneho sveta tvoreneho silno excitovanym vedomim a podvedomim ( asi sexualnou, alkoholovou alebo narkotickou stimulaciou ) pri nedostatku prirodzenej kazdodennej cinnosti (praci, pohybu a napredovani) potrebnych kazdemu jednemu normalnemu cloveku k zaisteni jeho vlastnej a rodovej existencie.
Co na to hovorit? Jeden je mesias, druhy je sibnuty, treti to prebral, stvrteho osvietil volaaky duch, piateho posadnulo nutkanie, siesty hmmm, ...ale co je vsetkym tymto spolocne ? Vsetci tyto si uzurpuju pravo rozhlasovat svoje zjavenia ako prave najvacsiu a neotrasitelnu pravdu pravd a ze len prave takto clovek musi prinimat vsetku realitu okolo seba, bez ohladu na jeho vlastnu realitu a jeho vlastnu zivotnu zkusenos.
Ale ako v bajkach a rozpravkach .... zazvonil zvonnec a rozpravkam je koniec, lebo inaksie - prebier sa trtko, vyspi sa a chod normalne zit, lebo tieto chimery a bludy neriesia tvoj vlastny zmysel a podstatu len tvojho a tvojho rodu zivota.
Ludia, kazdy z nas a z hlasuvlastneho Svedomia dobre vie, preco tu je a co ma robit pre seba a svoj-u rod-inu. Netreba sa placat v astraktnych pitomostiach, je treba realne zit , zit v laske a Svedomiu pri tvorbe vlastneho stastia a z tymto pocitom ked nadide cas aj odist. Nic ine nema zmysel !
A fiozoficko-zvratena ucenia a pohlady zufalcov, ktori by najradsej aj smrt odvrhnuli aby cele Universum uchopili ... to uz je iba na liecenie ci rovno na zabitie.
Pomnime, ze zme tu iba na sekundecku a tu treba zmysluplno a naplnujuco prezit a naplnit - nie sa honit za vzdusnymi zamkami volaakych utopii a zjavovanych nezmyselnych ideo-mixerov tvorenych iba k manipulacii a zrabovaniu nasich fyzickych existencii.

Ďěkujem :)

Tony Clifton | 27.12.2017

„...ale co je vsetkym tymto spolocne ? Vsetci tyto si uzurpuju pravo rozhlasovat svoje zjavenia ako prave najvacsiu a neotrasitelnu pravdu pravd a ze len prave takto clovek musi prinimat vsetku realitu okolo seba, bez ohladu na jeho vlastnu realitu a jeho vlastnu zivotnu zkusenos.“

„Netreba.. sa placat v astraktnych pitomostiach, je třeba…“

„a tu třeba.. zmysluplno a naplnujuco prezit a naplnit - nie sa honit za vzdusnymi zamkami volaakych utopii a zjavovanych nezmyselnych ideo-mixerov tvorenych iba k manipulacii a zrabovaniu nasich fyzickych existencii.“

Re: Ďěkujem :)

Jamail Yareshi | 27.12.2017

Musel som, ...coho je prilis, toho je privela ! Kto tu neuznava volaakeho boha potazmo HNR, ten nie je uz ani clovekom ! To uz je fakticky "na palicu" a prekracuje to vsetke medze zdraveho racia.
Cholera jasna - uzivat vlastny rozum,vlastne a rod-ove zkusenosti a pocuvat svoj vnutorny hlas citu a lasky v sulade zo Svedomim.To je vsetko !
Netreba nic ine - ziadnych bohov a ich mesiasov (zjavovatelov) !!!

Re: Re: Ďěkujem :)

Tony Clifton | 27.12.2017

Nepsal jsem o tom, že bych s tebou nesouhlasil. Jen jsem si to rýpnutí taky nemohl odpustit. To, ale přeci chápeš ;)

Re: Re: Ďěkujem :)

Marek | 27.12.2017

JA si naopak myslim, ze ten text ma zmysel a dokaze vela ludi vyhodit zo sedla. Hlavne tych maximalne zadubenych zmanipulovanych krestanov, co ani nevedia, comu vlastne veria. A to, ze tebe sa to zda obsolentne len ukazuje, ze ides svojou vlastnou cestou. Nechapem teda tvoje rozhorcenie.. Psychicka nevyrovnanost?

Re: Re: Re: Ďěkujem :)

Tony Clifton | 27.12.2017

Doplním to. Mně se třeba tenhle film líbil a no to bych řekl. No, a?

https://www.youtube.com/watch?v=C69RtZzKsFE

Re: Re: Ďěkujem :)

R. | 27.12.2017

„pocuvat svoj vnutorny hlas citu a lasky v sulade zo Svedomim“ … a co je to jiného než naslouchat hlasu Boha? (Bůh = Láska = energie).
Každý člověk, který žije obyčejně svůj život, stará se o sebe a rodinu, dostává se do problémů a překonává je, vyvíjí se stále dál… tak jednou dojde k otázce – a jaký to má všechno smysl? Je to přirozená touha člověka po poznání. Zodpovězení této otázky mu zpětně pomůže porozumět svému životu a postavit se k němu více zodpovědně a vědomě. Není to únik, ale pomoc, tím nechci říct, že máme věřit každému bludu, ale snažit se přiblížit skutečnosti.

Re: Hovory s "Bohom"

ahoj | 31.12.2017

zaujimave protirecenie ako sa vyhnut myslienke existencie boha :) vlastne je to opisanie inymi slovami vissie napisane

Re: Hovory s "Bohom"

Jamail Yareshi | 02.01.2018

A vobec -doplnim tuto mozaiku, bohovia - nebohovia. hlavne len presazovat "svoj jediny neomylny a neoddiskutovatelny nazor"
( posvateny asi ich bohami ci ponovu ezoterickym HNR ), at uz ide cirkevnikov, bohomilov ci teo-marxistov:
--- Mozete mne zdovodnit, preco ma tu vsade na diskuziach blokujete ????? ---
Ak tak pozeram , vsetci na diskuziach oboch typov
( http://www.vodaksb.eu/diskuse/ aj http://www.dvtr.eu/diskuse/ ) ,ste tu jeden sektar horsi ako druhy. Ako vedla tak aj tu ( ci obratene - podla libosti ) plati iba jedno a to iste - umlcat ideoveho a nazoroveho odporcu,...ale fuj !

Necitite sa trapne a uboho , ideo-mixerovi cenzorovia?

Tak si tu sirte tie vase monology - do neba vsak nevyrastu a ovocia aj tak ziadne neponesu. Aj tak bokom od vasich stekov ide zivot svojou cestou a vy to nikto a hlavne nijako neovplyvnite.

Aj cez vasu neznasanlivost mojej osoby vam aj tak zelam zitelny a stravitelny Novy rok 2018 !

Vas "pomyleny dedko" - Jamail Yareshi :-(

Re: Re: Hovory s "Bohom"

jardob | 02.01.2018

"hlavne len presazovat "svoj jediny neomylny a neoddiskutovatelny nazor""
- Jamail, a nerobíš to práve náhodou ty sám?

Na webnode.cz sa diskusia technicky blokovať (napr. podľa IP) nedá. Maximálne možno zmazať uverejnený komentár. Načo by ti niekto mazal komentáre, keď už si sa obšírne a dokonca nelichotivo vyjadril, a ten komentár tam stále je...
Ak chceš niečo dodať, tak dodaj... Aj keby si chcel, tak názor nikomu nasilu nevnútiš.. A hnev ti nepomôže.

Re: Re: Re: Hovory s "Bohom"

Jamail Yareshi | 02.01.2018

Vdaka za osvetlenie Vasom svetlom -nehnevam sa, iba konstatujem - hnev aj tak nic neriesi a som dalek od hnevania sa....

dobro vs. zlo

nik | 25.12.2017

Možno pár slov k téme, s ktorou sa v pôvodnom texte a komentároch často narába:

Dobro a zlo, svetlo a temnota - "večná" téma, ktorá je v podstate pseudotémou. Je to technika pre rozdelenie myslenia, oddelenie ľavej a pravej hemisféry vnímania. Slovan sa ešte stále v ruštine nazýva Slavjanin, čiže ten, ktorý slávi jang a jing ... Zvláštne, prečo by starí Slovania nazývali samých seba takýmto spôsobom. V preklade do súčasného jazyka je Slovan ten, ktorý oslavuje dobro aj zlo, alebo ako svetlo, tak aj temnotu, hm ... Iný príklad, Pjakinovo okrídlené "Boh je pohan a hovorí s človekom jazykom životných situácií" - keď sa nad tým len logicky zamyslíme, v prípade, že konám "zlo" a dostanem varovanie v podobe nejakej formy (tu spadne autobus, tam sa mi skrížia plány iným spôsobom), tak negatívnou príhodou (z pohľadu individua) sa aplikuje korekcia jeho pôvodného negatívneho zámeru. Čo je z toho "dobro"a čo "zlo" záleží len od úrovne uvedomenia. Alebo ruskí športovci nepôjdu na olympiádu a "korektný" občiansky postoj je aj odmietnutie účasti pod neutrálnou vlajkou. Čiže negatívna situácia sa rieši negatívnou odozvou, ktorá je vlastne pozitívna ... Príkladov sú stovky aj z opačného smeru, kedy konanie "dobra", "rozvojovej pomoci" iným prinesie len utrpenie a pod. Nehovorím, že sa na veci nedá pozerať aj optikou zlo vs. dobro, ale je to cesta ku oddelenému, kaleidoskopickému vnímaniu sveta, zotrvávaniu v extréme "bielej" alebo "čiernej" časti tvorenia. Pre manipuláciu je práve podstatné vytvorenie tohoto rozdelenia "dobra" a "zla", pretože tak môže vzniknúť boj - prostredníctvom neho už je riadenie GP jednoduchá vec.

Hlbšou témou v tomto zmysle je ešte iný aspekt - som úradník, predavač, vediem čestný život, dodržiavam pravidlá, starám sa o rodinu, deti a stále sa mi nedarí, nemám dosť peňazí, dostatok času na mimopracovné činnosti, atď. Alebo sme pracovitý národ (v Európe, Ázii,...), nebojujeme so susedmi, nevytvárame konflikty, riadime sa štandardom dobrého susedského spolunažívania ... a napriek tomu máme stále skorumpovanú a zlodejskú vládu, prehnane vysoké dane,... Ku komu sa vlastne Boh obracia prostredníctvom týchto životných situácií, alebo čo zrkadlia externé situácie, keď sa subjekty riadia najlepším vedomím a svedomím? Boh sa obracia k niektorej z ich vnútorných zložiek, ktoré v nejakom bode ustrnuli.

Re: dobro vs. zlo

nik | 26.12.2017

Pozrel som si ešte raz článok a pár slov k tomuto nezmyslu, prípadne k téme duše: " Ačkoli je Bůh dokonale schopen své úmysly realizovat, vy tomu nemůžete a nebudete věřit (přestože tvrdíte, že Bůh je všemohoucí), a proto si ve své představivosti budete muset vytvořit moc rovnou Bohu, abyste našli sílu, která je schopna zmařit vůli Boží. A proto jste si ve své mytologii vytvořili bytost, které říkáte „ďábel“. Dokonce si představujete, že Bůh s touto bytostí bojuje (neboť si myslíte, že Bůh řeší problémy stejným způsobem jako vy)."

Uvediem len v krátkosti, ako sa odsekáva možnosť poznania, tvorivosti, vnímania a pamäte, ak je "duša" vytrhnutá z celku a Boha je vnímaný ako externá entita.

Zjednodušene sú 3 zložky bytosti, nahradte si miesto nich čo sa vám hodí (atman, tonal, nagual, pravá - ľavá strana stromu poznania, astrálne telo, éterickí telo, vyššie ja, atď.):

Telo (a pocity a emócie) - zabezpečuje vznik ega, mentálnej a emocionálnej sebareflexie, hlavný prostriedok a tlmočník pre ducha a dušu pre získanie poznanie samého seba a skúsenosti v hmote. Z hľadiska KSB je to pôsobenie GP na 6., 5., 4. priorite.

Duša - zabezpečuje kontinuitu poznania naprieč inkarnáciami, pamäť samého seba, kumulatívny rast poznania, nové témy pre ďalšie zdokonaľovanie a rozvoj vnímania. Z hľadiska KSB je to pôsobenie GP na 3. priorite - zmätok v oblasti poznávania, vyfabrikovanie náboženstiev, dobro vs. zlo, výmeny písma,.. - a na 2. priorite - zrušenie pamäte, chronológie.

Duch - zabezpečuje trvalé spojenie so Stvoriteľom, intuíciu a navigáciu, ako aj vývoj samotného Stvoriteľa prostredníctvom jeho spojenia s našou unikátnou dušou a fyziko-senzorickou skúsenosťou, skúmanie nových možnosti stvorenia. GP pôsobí na 1. priorite, aby eliminoval naplnenie tvorivého potenciálu človeka a namiesto toho mu vymenil zámer za zombifikáciu.

Boh sa prostredníctvom životných situácii obracia najme k duši a k samému sebe v nás, aby nás inšpiroval a umožnil korektné pochopenie reality a dôsledku našich činov, ktoré koná naše ego. Aby nás navigoval ako v sebe tieto zložky spojiť a získať priame spojenie a pôvodné možnosti vnímania a tvorenia.

Bláboly?

Karel Straka | 24.12.2017

Dá se v klidu souhlasit jak s příspěvkem, tak i s krytikou příspěvku. Jediné co je podstatné je poznání. Poznání lze však urychlit limitním zážitkem. V mém případě to byla dopravní nehoda. Poznání tak hmatatelné jak celoživotní realita přišlo ve zlomku vteřiny. Během toho zlomku vteřiny proběhl děj, který navždy změnil moje vnímání světa a obecných pravd, kterým jsem byl učen. Proto naprosto chápu, že pro někoho je tohle téma neuchopitelné až provokativní. Můžu posuzovat pouze to, co lze nějakým způsobem přiřadit k paměťovému svazku na svém harddisku a otestovat to. Nemám-li potřebné penzum informací a tvrdošíjně stojím na svých implementovaných dogmatech je celá operace neproveditelná. Hezké vánoce.

Re: Bláboly?

Nikdo | 26.12.2017

Váš příklad je zajímavý, ale chybí mi tam přímé propojení na HNR (boha). Tuto komponentu přidám, takže máme:

HardDisk (zkušenosti nahrané do paměťi - jejich hodně druhů, třeba paměť těla, paměť na obraz, paměť na zvuk, paměť na emoci ...)
+
Algoritmy, jak vyhledat informace a zařadit a analyzovat nové (můžeme sem zařadit i dogmata) a nejlepší mně známá metodika je v současnosti KSB a DVTR
+
Napojení na sít HNR (bůh), pokud se bytost na něj upřímně obrátí, tak HNR pomůže a poskytne doplňující informace nebo algoritmy.


Moje osobní zkušenost mi říká, že bůh s námi "nehraje kostky". Používám to jak na sebe, tak u druhých. Pokud mi bytost, u které jsem přesvědčen o upřímnosti, něco říká beru to za pravdu, ale musí se dát práce s rozklíčováním co to znamená.

Zatím mě HNR (bůh) vždy říkal pravdu, často jsem si to nedokázal obhájit, ale čas vždy potvrdil původní pravdivost. Intuice vždy zafungovala, ale pozor výklad zprávy někdy bývá problém. Potvrzení přišlo v mnoha případech až za mnoho let. To způsobilo, že jsem mezitím důvěru ztratil, teď postupně získávám důvěru zpět.


Mám pochybnosti o upřímnosti autora "Hovory k bohem". To ovšem nevylučuje, že v knize je mnoho dobrých a užitečných informací a HNR poskytne upřimně hledajícímu potřebné rozlišení se v tom vyznat a také každý nakonec slouží božímu záměru, bez ohledu ať si myslí, že si může něco zařídit jemu navzdory. A samozřejmě čím má být lež více skryta, tím více pravdy je potřeba vystavit okolo.

Re: Re: Bláboly?

Karel Straka | 26.12.2017

Propojení na boha?
Jde o to co tím pojmem kdo myslí.
To co jsem popisoval je přesah. Přesah našeho vnímání reality a tím i ochoty akceptovat nestandardní dění, jevy a názory jako reálné.
Během nehody jsem se s autem několikrát převrátil přes střechu. Jak dlouho to ve 100 kilometrové rychlosti může trvat? Během zlomku vteřiny se mi přehrál po zpátku celý život jako film. Sledujete to jako by v reálném čase, ale vše je reálně naším měřením času nepostižitelné a také nepopsatelné. K nehodě došlo v r. 1986. Tenkrát jsem si pamatoval jen ten film a neuměl ten proces popsat. Dnes po letech používání výpočetní techniky bych to nejlépe přirovnal ke zkomprimování souboru Straka a připravení k exportu. Kam?? Celé to čekalo jen na to jestli v cestě letícímu vraku bude něco co jasně stanoví odeslat a nebo rozpakovat. Auto bylo na padrť a mně se nestalo nic. Ani škrábnutí. Šlo však o limitní situaci s velkou pravděpodobností totální destrukce biologikého nosiče dat

Re: Re: Re: Bláboly?

jardob | 26.12.2017

Dobrý deň, vždy ma zaujímalo či človek pri takomto prehrávaní života vidí celý svoj život, t.j. každý jeden deň, alebo len niektoré momenty z každého obdobia? Ako to bolo u vás?

Re: Re: Re: Re: Bláboly?

Karel Straka | 26.12.2017

Je to už 31 let. Nicméně jsem dodnes přesvědčen o kompletnosti zálohovaného souboru. Některé události (sekvence) byly jakoby zvýrazněny. Proč, ale odpovědět neumím. Dnes bych, řekl, že v určité fázi byly nastaveny body obnovy :)) , protože mohlo dojít k rozhodnutím měnícím zásadně směr vývoje osobnosti a tím událostí, keré byly ve sféře volitelného, svobodného rozhodování. Ale to jsou jen domněnky bez ověřené teoretické báze. V každém případě je už tenhle zážitek uložen někde v základním nastavení a podvědomí, nebo vědomí s ním stále pracuje. KS

Re: Re: Re: Re: Re: Bláboly?

jardob | 26.12.2017

Ďakujem :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Bláboly?

Marek | 27.12.2017

V tvojom pripade sa Ti z medzimozgovej zlazy vylucilo v dobe nehody bleskovo do mozgu DMT (diMetylTryptamin). V case (ocakavanej) smrti sa to stane a ty si odletis na chvilu do takeho tripu, kde minuta trva niekedy aj roky. Tato latka, ktora Ti otvorila na par sekund hlavu tak, ze si dokazal vnimat rychlejsie ako najlepsi supercomputer, niekedy otvara aj ine hranice vnimania. Napriklad pri umelom vlozeni DMT do tela (teda formou chemickej latky) v case mieru, nie takmer istej smrti, sa dokazes napajat priamo na hlavnu zbernicu prirody a pracovat s tymito informaciami. Dokazes vidiet, precitit, stotoznit sa so zivotom stromu od semienka po teraz. Dokazes prezit JEHO zivot v jedinom okamihu totalneho nadcasoveho pochopenia.
Tato latka, DMT sa nachadza napriklad v juhoamerickej liane AYAHUASCA, ktoru samani melu a podavaju chorim ludom. Neberme teraz moderne tripy bohatych euroamericanov do uvahy ale pozrime sa na cas spred 100 rokov. Divoke indianske kmene a hlavne ich samani vedeli od davna, ze vacsina chorob su choroby mysle, duse. Ze si kazdy tvori svojimi rozhodnutiami zivot a za ten potom zodpoveda. Negativne nasledky vlastnych rozhodnuti niekedy aj akoby nevinne zasiahnu a clovek si vytvori chorobu. Samani tymto ludom podaju Ayahuascu (niekedy aj detom) a totalne napojenie na prirodu vacsinou cloveka (odviri).
Tolko k tomu.

Re: Re: Bláboly?

Karel Straka | 26.12.2017

Druhá polovina odpovědi se ztratila neznámo kam. Asi zůstalo jen to podstatné. Hezký den. KS

Re: Re: Bláboly?

Karel Straka | 26.12.2017

Propojení na boha?
Jde o to co tím pojmem kdo myslí.
To co jsem popisoval je přesah. Přesah našeho vnímání reality a tím i ochoty akceptovat nestandardní dění, jevy a názory jako reálné.
Během nehody jsem se s autem několikrát převrátil přes střechu. Jak dlouho to ve 100 kilometrové rychlosti může trvat? Během zlomku vteřiny se mi přehrál po zpátku celý život jako film. Sledujete to jako by v reálném čase, ale vše je reálně naším měřením času nepostižitelné a také nepopsatelné. K nehodě došlo v r. 1986. Tenkrát jsem si pamatoval jen ten film a neuměl ten proces popsat. Dnes po letech používání výpočetní techniky bych to nejlépe přirovnal ke zkomprimování souboru Straka a připravení k exportu. Kam?? Celé to čekalo jen na to jestli v cestě letícímu vraku bude něco co jasně stanoví odeslat a nebo rozpakovat. Auto bylo na padrť a mně se nestalo nic. Ani škrábnutí. Šlo však o limitní situaci s velkou pravděpodobností totální destrukce biologikého nosiče dat

Re: Re: Bláboly?

Karel Straka | 26.12.2017

Propojení na boha?
Jde o to co tím pojmem kdo myslí.
To co jsem popisoval je přesah. Přesah našeho vnímání reality a tím i ochoty akceptovat nestandardní dění, jevy a názory jako reálné.
Během nehody jsem se s autem několikrát převrátil přes střechu. Jak dlouho to ve 100 kilometrové rychlosti může trvat? Během zlomku vteřiny se mi přehrál po zpátku celý život jako film. Sledujete to jako by v reálném čase, ale vše je reálně naším měřením času nepostižitelné a také nepopsatelné. K nehodě došlo v r. 1986. Tenkrát jsem si pamatoval jen ten film a neuměl ten proces popsat. Dnes po letech používání výpočetní techniky bych to nejlépe přirovnal ke zkomprimování souboru Straka a připravení k exportu. Kam?? Celé to čekalo jen na to jestli v cestě letícímu vraku bude něco co jasně stanoví odeslat a nebo rozpakovat. Auto bylo na padrť a mně se nestalo nic. Ani škrábnutí. Šlo však o limitní situaci s velkou pravděpodobností totální destrukce biologikého nosiče dat . :))) Proto si možná uvědomuji ten proces což se těm kteří mívají zranění asi nepoštěstí. Tenhle zážitek mi ale změnil vnímání v určitém ohledu, což jsem si uvědomil zhruba po dvou letech a to nadáním pro proutkaření. Vnímání dějů mimo realitu tak ostré a jasné jako hmatatelná skutečnost. Procesy jdoucí souběžně s každodenním životem a proudem času jak jej vnímáme. Lze to snad přirovnat jen k zůžení úhlu záběru reality, čímž můžete stávající rozlišovací kapacitu použít na větší objem dat ze zmenšeného výřezu reality. A najednou se vám v souvislém obrazu, který standardně vnímáme ukazují vrstvené děje, které svým množstvím jakoby dělají neprůhledné pozadí tomu co vnímáme standardně svými smysly. Děje a jevy, které nemají s naší realitou nic společného. Prostě takový smog, nebo mlha v proudu času. Ale za tím převrstvením občas probleskuje světlo. Světlo? Zdroj světla, zdroj energie.... Nelze to popsat jako našimi zrakovými smysly vnímané světlo a celý proces nevnímáte zrakovým centrem. Obraz se utváří nékde v oblasti temene a spíš jej vnímáte, cítíte. V každém případě ty záblesky vyvolávají radost a bázeň, tedy silné emoce. Je-li to opakovaně několik desítek let tak to není náhoda. Je to pootevřený kanál. Nelze specifikovat, jestli je to ještě ve vás a nebo za vámi. Myslím si, že to může vnímat každý, ale jsme obecně tak zahlceni informacemi a následnou nekoncentrovaností, že málokdo dokáže odtrhnout svou pozornost od těch milionů vjemů v reálném čase a soustředit svou pozornost jedním vybraným směrem do hlouby svého vnímání. Po určité době ( cca 20 let :)) ) zjistíte, že se ty jevy dají testovat. To jen aby se člověk ujistil, že ještě není magor a nebo si něco nenamlouvá. Lékařskou veřejnost to nezajímá. Je to mimo okruh toho co jim nalili do hlav a co platí pojišťovny. Jediný efekt byl, že mi byly celoživotně doporučeny prášky na utlumení. Tedy na opětné zamlžení. To jsem s díky odmítl a bylo to zaneseno jako " pacient nespolupracuje a odmítá léčbu " Ta radost je totiž takové povahy jako když se shledáte s milovaným člověkem, kterého dlouho hledáte. A tak si ty prášky opravdu mohou strčit......... Důležitá je však vlastní zkušenost, která je bohužel nepřenositelná. Je to má zkušenost a určitě je nás takových víc, kteří se přiblížili k okraji své cesty. Domnívám se však, že obecně nebude zájem takovéto poznatky uvádět ve známost jelikož by to mohlo nepředvídatelným způsobem ovlivnit zaběhnutý řád lidského společenství. Posuzovat však vše striktně z pohledu DVTR zavání novým dogmatizmem a nedůvěrou v sebe sama a svou schopnost implementovat tyto poznatky do vzorce svého myšlenkového konceptu. Poznatky je třeba nezaujatě porovnávat a testovat zda obstojí proti jinému úhlu pohledu a svému dosavadnímu poznání. A náš zkoumavý pohled se nemůže soustředit jen na 360 st. plošného kruhu. Máme taky jak píše kniha knih" jak nahoře, tak dole" a taky " co se zdá být malé je velké a co se zdá být velkým je malé ". A tam vnímám souvislost mezi námi a naším vědomím jako součásti kvantové fyziky a entitou zvanou bůh o jejíž podstatě a povaze nevíme zhola nic. Tedy pokud lze souhlasit s existencí a působením vědomé entity, lze očekávat způsob komunikace pouze v intencích našeho aktuálního nastavení a připravenosti tuto komunikaci akceptovat.

Re: Re: Re: Bláboly?

Petr | 27.12.2017

Kniha knih?

Re: Re: Re: Bláboly?

Paulina | 06.01.2018

Neviem ako som sa doklikala dnes sem, zip subor Straka, dakujem vam za to co ste napisali. Mam podobnu skusenost z roku 1990, tiez mi doporucovali lieky na utlmenie, ale tie som odmietla, atd..... Otvoril sa kanal do vlastneho vnutra, ktory je uplne iny ako dnesne chapanie sveta, po 15-20 rokoch mi to zacalo dávat zmysel. Zacala som rozumiet, ako funguje moj strukturovany zip subor Pavlina, ma viacere urovne a ukazuje suvislosti zivota, mimochodom taky este softveristi nevymysleli, tak ho volam "Kozmicky softver", je v kazdom z nas.

Kazdy clovek ma v sebe "Kozmicky softver" a vie presne, co je z jeho pohladu na zivot spravne a co nie. Pozor nie je v hlave, je v nasom vnutri, len s nim nepracujeme, nasu pozornost stale uputava hocico ine.

Vypracovala som si takuto metodu:
-- pozorujem - vidim, pocuvam, citam - tento proces bezi v hlave
-- vnimam - testujem vo svojom vnutri - s tymto sa stotoznim, tomuto rozumiem, s tymto nesuhlasim a vymazavam, este zostava nieco, comu nerozumiem, necham tak, mozno o rok, dva pochopim, ked pride spravny cas, porozumiem, je jedno, ci ide o DVTR, HSB, nazory a vychova v rodine, filozofie, nabozenstva, rozne teorie, ekonomiku .....
-- zijem svoj zivot v sulade s "Kozmickym softverom"

Ked si precitate tieto prispevky, kolko z nich je napisanych z vnutorneho suladu a ktore su vyplodom logickeho myslenia, roznych presvedceni, emocii, nadsenia alebo zatracovania? Presne to viete, chyba im hlboka ludskost :-)

Na zaver:
neverte mi ani slovo, pozorujte, vnimajte a zite v sulade s "Kozmickym softverom"


Re: Re: Re: Re: Bláboly?

Karel Straka | 07.01.2018

Vždyť jsem to psal, že nás musí být víc. Jsem velmi rád, za shodné poznatky. Neznáme se, tedy to nebude asi náhoda. Jako zlo vnímám každodenní "boj" o chleba, který má tendenci nás silou vracet zpátky do prostoru bytí, který zakrývá hloubku reality. Testování zření jste popsala shodně. Hezký den. Proklikala jste se zřejmě proto aby měla dušička klid, že nejste sama magor :))))

Nove Zjavenie Pana Jezisa Krista

Robert | 24.12.2017

HSB je vynikajuca kniha napisana stylom "pre masy". Pravdivost tak80-85%, co je tam spatne sa da vycitit. Jednoducho nie je mozne preniest taketo myslienky na tuto planetu na 100%. Clovek musi byt vo vseobecnosti a dlhodobo vo velmi dobrom stave co sa tyka kazdeho aspektu zivota. Ak vas zaujala kniha HSB tak dalsi level a da sa povedat ze najvyssi mozny na tejto Zemi je kniha Nove Zjavenie Pana Jezisa Krista. 98% pravdivost a silna kava. Ja som v nej nasiel odpovede na 1000 otazok, preco je to tak. Vsetko dobre.

dojem

Six | 21.12.2017

Z úrovně mého chápání je zde pár tezí s jimiž se dá souhlasit. Nicméně, pokud by např. přítomnost zla byla nutná k akceleraci rozvoje člověka – proč stále degradujeme a přicházíme o další a další schopnosti? Zlo zde bylo dávno před námi jako lidmi a nehezky se na nás podepsalo, nelze ale říci, že jsme mixem dobra a zla (zde myslím většinu lidí) i na přes tisícileté působení a přímé zásahy do genomu k omezení rozsahu chápání okolní reality. Jak z bytosti ovládající Tvoření udělat biorobota..
V dnešní době je nejvyspělejší lidská bytost narozené dítě, někteří si s námahou během života znovu vzpomenou na to co jim bylo přirozené v dětském věku.

Tzv. ztráta paměti neboli ztráta napojení na svoji Rodinu – nu to vypadá na pěkný prográmek. Stačí jedna dvě generace a minulost je náhle zcela jiná, že. To se to krásně „tvoří“. Délka života taky podezřele krátká, automatické opravy těla zredukovány na minimum – což je potvrzeno i vědou.
Nu , věřím že nám to vyjde a tato zkušenost nám pomůže tím Bohem se stát, místo návratu ke Zdroji jako energie k dalšímu použití.
Dobro a Zlo – co to vlastně je? Pro jednu skupinu tak a pro druhou opak… Jedno Život Podporuje a druhé Parazituje v míře své pokleslosti.

Re: dojem

Karel Straka | 26.12.2017

Velmi pěkně řečeno.

Z pozic mého chápání KSB

Nikdo | 21.12.2017

První věc, kterou si každý uvědomí při pozorování skutečnosti je, že existuje skutečnost a popis skutečnosti. Čím je popis skutečnosti lepší (přesnější více odpovídající) tím lépe můžeme na skutečnost reagovat. Trochu se to komplikuje tím, že vytvořený/získaný popis zapisujeme do skutečnosti samotné a tím skutečnost zpětně ovlivňujeme. Je tu zpětná vazba. Tuto zpětnou vazbu kvůli zjednodušení a času, který jsem se rozhodl tomu věnovat, budu ignorovat (vlastně se o odfiltrování zpětné vazby snažíme neustále - pojmy subjektivní a objektivní).

Ještě slovo k popisům, seznámil jsem v socialistickém školství s materialistickým popisem skutečnosti, které boha popírá. Pak různá náboženství až k Budhovu učení. Žádný popis, ale nebyl dostatečný a tak jsem stvořil svůj popis, kam jsem začlenil všechny části, které jsem považoval za pravdivé a potvrzené vlastní zkušeností. Až teprve nedávno jsem narazil na KSB (tři roky), která se téměř shodovala s popisem, který jsem si nezávisle utvořil, ale s tím, že KSB je mnohem rozsáhlejší a jde o mnoho více do hloubky ve většině místech mého osobního popisu. A tak pro mně nebyl problém popis prezentovaný KSB přijmout a začít ho používat.

Nyní k článku. Celkově to na mně působí jako guláš a kaleidoskop, ale pár věcí se mnou rezonuje a považuji je za pravdivé.

Souhlasím:
Pojmy Radost (pocit), Láska (tok - zevnitř ven) , Pravda (představa v mysli odpovídá skutečnosti) jsou spojené nádoby. Poznám pravdu a vím co udělat a pak potřebuji lásku (tok,energii) a její působení vytvoří radost (udělám někomu radost a mám z toho radost, když se to povede, nebo s výsledkem tvůrčí činnosti jsem spokojen), která je potvrzením pravdy.

Souhlasím:
"Kdybyste naslouchali své zkušenosti, váš svět by nebyl v takovém stavu, v jakém je. Protože to však neděláte, neustále svou zkušenost znovu prožíváte. Mé poselství však nakonec dostanete. Dříve nebo později."
Zbytečná a zavádějící je další věta:
"Neboť můj záměr nebude zmařen, má vůle nebude ignorována." - My ten záměr odkrýváme, takže otázka zmaření vůbec nenastává. Máme možnost odkrývat nebo neodkrývat záměr jít podle mapy (případně mapu tvořit) nebo bezcílně bloudit od požitku k požitku a nebo se honit za přeludy (DVTR - první krok chybný - neexistují cíl - chiméra) nebo ztěžovat odhalování záměru ostatním do té doby než se na to přijde. Nelze mařit to co neznáme, ale hledáme (ani Satan nebo GP ho podle mne nezná).

Nesouhlasím
"Slova jsou ve skutečnosti nejméně účinným prostředkem komunikace," Řeč je to nejdůležitější co máme a teprve čtením a psaním se může rozvinout náš tvořivý potenciál. Řeč nás učí formování obrazů - při čtení. A dále umožňuje nám popisovat obrazy, které si přejeme vytvořit třeba "spravedlivou společnost". Pomocí řízení/komunikaci myšlenek, kdy jedinec nevytváří svoje individuální obrazy je ztracena svobodná vůle (a o to se elity snaží) takhle funguje hmyz (a borgové). Tím nepopírám, že řízení a komunikace myšlenkou je z nějakého hlediska nejúčinnější, ale autor zastírá význam řeči a z toho nejdůležitějšího dělá to nejméně důležité.

Zcela nesouhlasím:
"Měli bychom poslouchat Boha, i když se nám to, co říká, zdá být nepravdivé ?" - Moje zkušenost je úplně opačná, když nastanou vzácné okamžiky hovoru s bohem (vnímám shodně s popisem podle KSB - porozumění jazyku životních okolností) tak naopak dochází k úplné jistotě ve smyslu "Ano to je ono" a pochybnosti zmizí. A dále je to zcela v rozporu s tímto "Kdybyste naslouchali své zkušenosti, váš svět by nebyl v takovém stavu, v jakém je".

Takových zásadních nitro drásajících rozporů tam jenom v tomto článku nejmíň dvacet. Výhrad mám mnohem více, ale už nemám trpělivost se tím dále zabývat a podrobně to popisovat.


Shrnutí:
Autor psal bez ladu a skladu co ho napadlo a je to dobré akorát při opouštění bohapustého materialismu, protože se tam vyskytují inspirující informace, ale žít se podle toho nedá. Subjektivně vnímám jako dokonale matoucí lákadlo na mládež vychovanou v socialistickém táboře.

Re: Z pozic mého chápání KSB

izi | 21.12.2017

Díky.

Re: Z pozic mého chápání KSB

jardob | 21.12.2017

Vďaka za názor.
Takéto texty nemožno brať úplne doslova, vzhľadom na to, že slová dosť skresľujú a opisujú čosi, čo presahuje ich významovú kapacitu.

napr.:
"Jsoucno je všechno, co bylo, a neexistovalo nic jiného. A tudíž Jsoucno... nebylo. Neboť v nepřítomnosti něčeho jiného Jsoucno není."
- Čisto slovne logicky je to blbosť. Ale metaforicky sa to dá prirovnať napr. batérii nezapojenej do obvodu. Má napätie (potenciál), ale nedostáva spätnú väzbu, neprúdi ňou prúd. Deje sa tak, až po uzavretí elektrického obvodu.
Dá sa to predstaviť aj na sebe. Ak dokážeš ovládnuť svoju myseľ tak, že "vypneš" všetky vonkajšie aj vnútorné zmysly, tak sa ocitneš v nemej a temnej prázdnote. Akoby si vôbec neexistoval. A existovať začneš (t.j. uvedomovať si seba) až cez teba začnú prúdiť informačné vnemy.

- "Slová ako najmenej účinný nástroj".
Dôležitosť slov je zásadná, a čím je lexika podrobnejšia a presnejšie a rovnako chápaná masovo, tým bezchybnejšia je komunikácia. S tým súhlasím.
Podľa mňa ale autor chcel poukázať na fakt, že masovo štatisticky sme začali používať slova spôsobom, že pre stromy nevidíme les. Ľudia sa prestali zamýšľať nad podstatou vecí, reči, a berú slová ako automat dierkovú pásku - napriek tomu, že reč je plná defektov, a ľudia zabudli na čo im slúži, a tiež na čo im slúžia pocity, skúsenosť, a väčšina ani netuší načo sa skutočne narodili.

- "Měli bychom poslouchat Boha, i když se nám to, co říká, zdá být nepravdivé ?":
tam píšeš správne, ale tak to platí, pokiaľ človek reálne rozpoznáva Božiu reč. Problém je ale v tom, že väčšina považuje za reč Boha niečo celkom iné a sú slepí voči reči životných udalostí. Ak sa im snažíš vysvetliť, čo im život naznačuje, tak tomu neveria, hoci by bolo lepšie, ak by poslúchli.
Typický príklad je, ak sa človeku pred svadbou stane séria nepríjemných udalostí (aspoň 3) a týka sa to priamo svadby. Život naznačuje, že sa rútiš do problémov, ale človek berie prekážky ako výzvu, a tak ide často hlavou proti múru.

Takže slová treba chápať v širšom kontexte ich možného významu, hlavne ak opisujú transcendentné veci, a pokúsiť sa nájsť možné varianty ich chápania. Pravda-Istina v realite Vesmíru je mnohodimenzionálny objekt a častokrát sa dívame na rovnakú vec, len z inej strany, preto vyzerá inak, než ju vidí druhý.

pocity

jardob | 21.12.2017

Ak sa hlbšie zamyslíme, každá živá bytosť sa rodí s dvoma základnými pocitmi, ktoré vie rozlíšiť aj keď ešte pre ne nepozná slová. Aj bábätko rozlišuje "dobrý pocit" a "zlý pocit", príjemnú a nepríjemnú emóciu. Sú to v podstate dve základné kategórie emócií, a každá z nich má nespočetné množstvo odtieňov a intenzity, ktoré ľudia nazývajú rôznymi slovami.

Dalo by sa povedať, že tieto dve základné kategórie emócii sú geneticko-biologickým základom svedomia, ktoré sa rozvíja, keď začína prijímať informácie zo všetkých zmyslov telesných i netelesných (napr. intuícia).

Striedanie týchto pocitov (ktoré si väčšinou ani neuvedomujeme) jedinca ženie k rôznym aktivitám. Význam má aj intenzita pocitov, lebo pri príliš silných emóciách je ťažké sa sústrediť na čokoľvek iné, než na samotný pocit. T.j. hlučné emócie oslabujú vôľu. Harmóniou možno nazvať to, keď sa tieto emócie striedajú jemne, tak že dokážu motivovať a neobťažovať (a zároveň tvoria spôsobom, že zjemňujú emócie čoraz širšieho okolia). Disharmóniou, ak sú emócie príliš silné a psychika lieta z extrému do extrému.
Ak by človek poznal len dobro (dobré emócie), nemal by možnosť poznať zlo (zlé emócie) a oceniť význam dobra.
Ak by poznal iba zlo, bolo by to rovnako bezvýznamné.
Chyby a aj zlo vznikajú v prvom rade z nevedomosti (duša sa pri zrode vzdáva pamäte), takže úlohou zla na svete, je spoznať veľkosť dobra, a cez hľadanie ciest ako zlo eliminovať, objavovať vedomosti a životnú múdrosť a etiku. Tam kde sa účelovo maže pamäť rodu, národu, tam sa zlu darí. Preto jedinci aj spoločnosť hľadajú cesty, ako mazanie pamäte rodov a národov zastaviť, aby proces objavovania dobra a múdrosti prestal stagnovať.

Takže človek síce môže vnímať svoje emocie a s nimi súvisiace problémy a riešiť ich, ale vôbec si nemusí uvedomovať, že tieto kladné a záporné emocie sú motorom, ktoré ho ženú po určitej trase k určitým cieľom. A až sa človek zamyslí, nad algoritmikou toho, prečo na určité udalosti reagujeme tak, a na iné onak, nad algoritmikou samotných udalostí, ktoré sú podmienené emociami a konaním iných ľudí, ale aj základných zákonitostí, v ktorých žijeme (nielen biosférnych), potom môže v živote rozpoznať Jazyk Boha a pochopiť jeho Logiku, Etiku i Zámer.

Re: pocity

. | 22.12.2017

Děkuji za vysvětlení, moc dobré.

Koloděj

jardob | 21.12.2017

Vďaka za článok a námahu.
Aj tieto vety sú dôkazom toho, že pre nedokonalosť slov, v nich človek nemusí uvidieť samotný význam slov, t.j. myšlienku, ktorú autor chcel vyjadriť.
V hĺbke zmyslu textu týchto úryvkov, s nimi súhlasím. Len treba to brať nie úplne doslovne, ale v určitej metaforickej šírke.

Páči sa mi, ako autor vyjadril, že: zaujíma ho nie proces ale výsledok procesu, a vlastne ani výsledok ho nezaujíma, lebo ten je zaručený!
- Tým vlastne naznačil, že Boh nenechal svoje "iskry" tvoriť bez záruky, kam ich tvorba nakoniec povedie. Že celé tvorenie počnúc od úplne prvej úrovne beží v nejakom "koryte rieky", ktorá má zaručený a nespochybniteľný cieľ, platný pre všetky úrovne tvorenia. Že aj v tej najhrubšej úrovni materiálnej reality nemá zmysel pochybovať o výsledku, a o tom, či duša dokáže zistiť kým je a vrátiť sa k Bohu.
Ten systém tvorenia je v plnom súlade s plnou funkciou riadenia (Ujasním si čo chcem, stanovím si ciele, načrtnem koncepciu dosiahnutia tých cieľov a začnem tvoriť v súlade s koncepciou, po dosiahnutí cieľov výtvor zruším, alebo ponechám na iné učely).
Koncepcia tvorenia (stratégia dosiahnutia cieľov) má vždy formu závislú na zvolenej etike riadiaceho subjektu.
Keď si Boh "ujasnil", čím je a čím nie je (mravné vyhranenie samého seba - "oddelenie svetla od tmy"), t.j. v okamihu keď začal tvoriť, vlastne aj bolo okamžite určené, kam celý reťazec tvorenia smerovať môže, a kam nemôže. Vznikla matrica "Predurčenia", ktorá určovala všetko možné, a nemožné (t.j. eticky nepríputné) sa v nej nenachádza. Na konci každého tunela je vždy svetlo. Tvorenie začína v Bohu a v ňom aj zákonite končí, vždy bez pochybností. Temnota iskru poháňa zákonite ku svetlu po ceste plnej dobrodružstiev i problémov.
(Nebrať doslovne, myslené v širšom metaforickom kontexte).

Inak obávam sa, že vedci "Big Bang" (už z názvu) berú príliš doslova ako explóziu. No stvorenie sa skôr podobá vývoju pohlavnej bunky, ktorá tiež "expanduje", ale veľmi inteligentne a nelineárne (čo o explozii nemožno povedať).

zlo/strach vs dobro ;-)

AZ'cd | 21.12.2017

Strach a zlo je klasifikovane ako opakom dobra. Tvorca temna nemusi vzdy plne chapat hlbku svojeho cinu v danom case.
Klucom zla je podla mna nedostatok informacii alebo ich filtrovanie/zmutovanie (ktore institucie nie su zdeformovane ?):
- vesmir/fyzika (Nassim Haramein,energia, projekty BMW z WW2,rychlost svetla,vakuum,cas,...);
- dejiny nasej planety (GP, mlzenie, ohybanie, zmena letopoctu..);
- zdravie (kriminalna alopatia, dlzka zivota, preco su rozne rasy na tejto planete, telepatia, mikroorganizmy v nas,.....);
- roznorodost zivota (kto skonstruloval bytosti a rastliny na tejto planete, robi to nadalej, existuju dalsie noemove planety ako zasobaren tychto vytvorov ?...);
- praca (praca slachti, ... rozbiehaju sa robotizacia - nahrada manualnej prace spociatku - sme aj my roboti pre ine bytosti ?);
- ...
Je teda mozne, ze sme nedostatkom informacii vsetci obcasnymi tvorcami zla voci niekomu/niecomu ?
Je indian v pralese stastny, lebo nepozna zavist,banky ; Diana v lietajucom korabe; postavy vo filme ""Obrazy Stareho Sveta"; .. ?
Co by sme si vybrali, keby sme mali miliardy penazi a co keby sme mali 'vsetky informacie ? :-)

vánoce

M.C. | 21.12.2017

Jestli se chcete před vánoci trochu naladit, tak si můžete pustit tohle:
https://www.youtube.com/watch?v=Q7C2MKoBL7Q

slovo do pranice

pun | 21.12.2017

Můj názor je, že nejen kvůli tomuto článku, ale i kvůli pár dalších zde na webu není dosud leva-net zařazen do seznamu dezinformačních webů, ale je strážci demokracie považován za jakousi neškodnou platformu sektářů "Svědků KOB a DOTU" a zaujímá důstojné místo vedle Aštara Šterana a jiných podobných webů., jejichž příznivci podle strážců naší demokracie nejsou pro správný názor nijak nebezpeční. Od Hoxe dobrá práce.

Re: slovo do pranice

Kammerer | 21.12.2017

pun - Keď som si prečítal tento článok, chcel som napísať celkom inú poznámku, ale prekonal som sa a zmazal som ju a neodoslal. A dobre som urobil, dočkal som sa tvojho príspevku. Výborný postreh a dovolím si s ním súhlasiť.
Mimochodom, ak ho Hox náhodou zmaže, (možno aj s týmto mojim dodatkom) potvrdí jeho pravdivosť, lebo samozrejme takéto veci nie je dobré hovoriť verejne nahlas. A ak by som mu mal radiť (myslím Hoxovi a samozrejme teoretizujem, netrúfal by som si kecať mu do metodiky), mal by tak urobiť.

Re: Re: slovo do pranice

pun | 21.12.2017

Taky jsem váhal, ale ono to myslím v té spoustě písmenek zapadne.

Re: slovo do pranice

Michal2 | 21.12.2017

A co na to Pjakin ? V některých svých otázkách a odpovědích se vyjádřil, že v dnešní době se už nevystačí s modelem hmota, energie, čas, a to je materialismus ..
Nenaznačil náhodou, že je potřeba reformovat Ksb/dvtr v oblasti duchovna (pneuma, spiritualita, teologie) a duševna (psyché, psychologie) ... ??

Re: Re: slovo do pranice

pun | 21.12.2017

Taky v tom tápu. Třeba mi nejde na rozum ta numerika v jeho analýzách. Pochopím, že GP dokáže bezstrukturně zdevastovat infrastrukturu a zákonitě pak přijdou nehody a havárie, ale aby uměl zajistit třeba havárku autobusu, kde umře přesný počet lidí, to mi na rozum nejde. Traduje se, že jak si lidé nedokážou něco racionálně vysvětlit, nastupuje víra a to u mne nějak nefunguje. Takže buď existuje něco, co nechápu, nebo Pjakin úmyslně nutí posluchače, aby používali vlastní rozum při přebírání jeho analýz. Taky to může být úlitba těm ezoterikům a dalším v KOB a DOTU ortodoxně věřícím, kdy tito tak nějak další studium ani nepotřebují, protože prostě věří. Možná mix toho všeho nebo něco úplně jiného. Opravdu nevím.

Re: Re: Re: slovo do pranice

Kammerer | 21.12.2017

Jedno upresnenie. Numerika GP sa prejavuje v suvislostiach, o ktorych hovoris cez media. Nejde o to kolko je napr. skutocnych obeti nehody, ale kolko uvedu media. Tak to hovori aj Pjakin.

Re: Re: slovo do pranice

Hox | 21.12.2017

> Nenaznačil náhodou, že je potřeba reformovat Ksb/dvtr v oblasti duchovna (pneuma, spiritualita, teologie) a duševna (psyché, psychologie) ... ??

Nenaznačil, mluvil o modelu MIM (matérie-informace-míra), ke kterému je třeba přejít od neadekvátní HEČP (hmota, energie, prostor, čas).

Re: slovo do pranice

jardob | 21.12.2017

Nuž, tým horšie pre nich. Našou povinnosťou nie je prispôsobovať sa ich predstavám a videniu sveta.

Re: slovo do pranice

Martin | 21.12.2017

Záleží na jaké úrovni ony strážce démonkracie pozorujete. Mluvíme-li o druhé lize, potom vaše tvrzení platí. Ale nepodceňujme nepřítele. KSB je trnem v oku, což dokazuje i to, že v samotném Rusku byla Mrtvá voda soudně uznána, jako extremistický materiál. Ty pravé útoky na koncepci ale ještě příjdou v době, kdy její rozšíření zasáhne kritickou masu lidí.

Re: Re: slovo do pranice

Kammerer | 22.12.2017

Ja som punov prispevok pochopil tak, ze hovori o tej druhej lige. Nejde o utajenie filozofie ako takej, tam je to tak ako pises, ale o matenie pozorovatela, maskovanie tychto stranok pred miestnymi "pindosmi".

poznanie a Kabala

Honzík | 21.12.2017

V našej spoločnosti sa o kabale veľa nevie a keď tento metafyzický koncept sa spomenie, tak väčšinou v negatívnych konotáciách. V skutočnosti však ide o jeden z najgeniálnejších popisov reality, aké ľudstvo kedy malo a zachovalo sa do našich čias. I ja som v minulosti na kabalu nahliadal dosť negatívne, no bolo to z neznalosti a určitých predsudkov prevzatých z poznania sionizmu a svetovládnych ambícií židovských etnických mafií.
Kabala vykresľuje duálnu reality s kartografickou precíznosťou a pri poznaní učenia napr. C. G. Junga o archetypoch, človek začne chápať koncepciu reality sveta i našeho vlastného vnútra stvoreného ako manifestácie Boha. Sefirotický a klifotický strom života velmi výstižne popisuje dualitu - svet v ktorom žijeme, radujeme sa i trpíme, rodíme sa i umierame. Vrele doporučujem štúdium kabaly pretože človek začne chápať existenciu sveta i vlastný život. Existujú aj iné, obdobné kozmologické konštrukcie, no práve táto židovská je zrejme najdetailnejšia. Ak židovstvo v niečom naozaj prispelo k dobrému, je to práve kabala... Pre poznanie nášho vlastného vnútra doporučujem temnú, no veľmi dobre prepracovanú knihu Zóny stínu od J.Kariku.

Re: poznanie a Kabala

Pe-tri | 21.12.2017

Lze jenom souhlasit, že znalost alespoň teoretické kabaly by měla být součástí všeobecného vzdělání moderního člověka. Je to skutečně použitelný model pro studium jak vlastní osoby, tak i okolního světa a vztahů v něm. Navíc umožňující dynamické pojetí těchto fenoménů.
Snad bych jen místo Kariky doporučil pro začátek knihy Šimona Haleviho. Karika to posunul ještě kousek dál (k praxi) a kdo se dostane až tam, měl by IMHO současně s Karikou studovat i J.Veselého, ne-li začít přímo u Lasenica, ale to už není program ani na prodloužený víkend.
Mějte se fajn a nepřehlédněte, že středem sloupů vede Kristova třetí síla. Bez součinnosti triád nevzniká noc nového. Nakonec i KSB správně vyznává triády (MIM), i když interpretace jsou poněkud mlhavé.
P.

Re: Re: poznanie a Kabala

Lux | 21.12.2017

To s tou KaBaLa myslíš vážne Pet-ri?
Alebo žeby Zohar bol lepší? Mister jew Laitman by ti to "adekvátne" vysvetlil..☺

V čo ešte veria ľudia, u ktorých by bol predpoklad, že ak tu niečo naštudovali, tak by sa mali posunúť o niečo ďalej, ako sú judaistické traktáty, obsahujúce množstvo lží a zavádzaní BaRa-nov?

Čo je v KaBaLa(h) také, čo by sme mali vedieť, Pe-tri?
Aj keď s niektorými "tézami" by sa dalo pri istej interpretácii vcelku súhlasiť... ale ako celok = blud.

Re: Re: Re: poznanie a Kabala

Pe-tri | 21.12.2017

Kabalistické modelování je něco jako matematika. Hledá, nalézá a vlastním jazykem popisuje způsob fungování člověka, společnosti a obecně světa a sil v něm působících. To je teoretická rovina. A pak tu je rovina praktického uplatňování. A tady už se pohybujeme v oblasti spadající pod záměry praktikujících. A je myslím jasné, že pokud jsou teoretické poznatky věcně správné, musí být prakticky ověřitelné v tom smyslu, že budou přinášet funkčně opakovatelné, kauzálně podmíněné výsledky. A to bezesporu přinášejí. Ovšem jak těm, kteří tyto znalosti používají k záměrům Bohulibým, tak samozřejmě i těm, kteří je používají k záměrům opačným.
V tomto smyslu kabala není systém určený k víře, ale systém určený k naučení se, podobně jako je to s tou matematikou.
Jsi-li toho názoru, že se v kabale jedná o blud, docela by jsi mě takovým stanoviskem překvapil.
Že je kabala zneužívána k udržování lidí v baraním stavu nepochybuji. Ale stejně tak je možné ji osobně i skupinově používat k sebeobranným účelům. Že by toto bylo to, co by stálo za to vědět ?
P.

Re: Re: Re: Re: poznanie a Kabala

Lux | 21.12.2017

Ah jah...ďalší kabalista...smutné na týchto stránkach, že nevieš oddeliť zrno od pliev Pet-ri a už tu pôsobíš dosť dlho..(isté návyky sú pre teba asi železnou košeľou RytiÉra, ktorý sa jej proste nedokáže zbaviť).

Zakabalenie sveta...preto niet divu..

Aj keď KaBaLa (alebo aj takej českej Bakala...) je určená zasvätenejším, tak to rozhodne nemôže prinášať "kauzálne" podmienené výsledky...(to by sme tu už neboli...☺).
Prečo?
Kukni do Zoharu a iných "judaistických" (lebo to učenie nie je až také judaistické..) a kabalistických traktátov a pokús sa silne popremýšľať(.."aj najlepší z gojimov si zasluhujú len smrť"...).

Nepíš hneď, nechaj uležať a skús rozlíšiť, čo je v tej kabale pravda a čo sofistikovaná lož, podľa tvojho názoru. Alebo máš názor, že je to Písmo Sväté?

A s matematikou to moc nepleť, aj keď UniVersUm a Tatík s nami komunikujú v príslušných Mierach (vrátane tých číselných)..
Rozhodne tie obrazy sú oveľa širšie a je tam nielen MieRa, ale aj iné parametre.
A tak väzba len na číselné miery, bez chápania podstaty trojjedinosti MIM - vedie asi vieš kam..
To žiaľ judaistom a kabalistom nevysvetlili úplne (mimo najvyšších zasvätencov pyramídy, niekde v rangu 90. a viac a tí to ani judaistickým, či kabalistickým ovciam nemôžu zvestovať- tak je globálny systém nastavený, a preto aj Schekelgruber, alias Hitler, dostal za úlohu tie neposlušné Moseho dietky zholoaxovať...a ako aj povedali zasvätenejší sváko, budúci rezident IzReEl-u Ben Gurion na vraždenie judaistov v ZSSR: "Pre mňa je dobrá dojná krava v Palestíne 100 x cennejšia, ako akýkoľvek pejzatý.") - vyššie zasvätená elita aj "svojich" berie ako bežnú zver... určenú občas na porážku, keď si neplní kabalistickú funkciu...☺

Semitizmus a antisemitizmus ... (a ťaží z toho ten čo skutočne VIE a nielen kabalu...☺) hoci vieme, že tí dnešní "semiti" sú takí nejako falošní - nepraví a globalisti sa hrajú na to, že sú to tí praví potomkovia HéBaRé, alebo CháBiRu, či ako sa tie kmene kedysi v Egypte nazývali, až im vtáčka oskalpovali a SveDomie zvrátili do pravého opaku.

A čo na to bakalisti?
Posunuli ľudstvo ďalej smerom k ľudskosti (psychický zombie to jednoducho nedokáže)?
Parazitujú?

Áno, kauzálne ... na lžívěde, ako aj iní "vyVOLenci" a znášajú tak kauzálne dôsledky (5-6 x viac psychických deviácii, vrátane LGBTI ... a rod končí degradáciou príslušných "vyvolencov")..

Žiaľ..

Naštudoval si aspoň tých 6 objektívnych zákonitostí, ktorými sa riadi bytie ľudskô na Zemi, Pe-tri?

Re: Re: Re: Re: Re: poznanie a Kabala

Pe-tri | 21.12.2017

Luxi, mohl bys napsat, co vlastně chápeš pod pojmem kabala ? Mám totiž pocit, že jeden mluvíme o koze a druhý o voze.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznanie a Kabala

Lux | 22.12.2017

Máš recht Pe-tri, kabbalah je mnoho..

Ja kabalu vnímam ako mystický smer v judaizme, vrátane rôznych čáry, máry fuck, ala numerológia, astrológia, chiromantia atď. pre najstaršiu rasistickú mafiu na svete.
Je to v podstate "západná" náhrada východných učení o "splývaní s božskosťou".
Ale Vyššie svetlo a skutočné Duchovno tam hľadať je márne..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznanie a Kabala

honzik | 22.12.2017

Pet-ri má pravdu. Zrejme si nerozumieme, co definuje pojem kabala. Kabala ja sama o sebe precízne a pravdivo prepracovaný kartografický popis kozmologickej reality. Tie čáry máry fuck je už len praktické vy užitie (zneuzitie) týchto poznatkov. Tak ako mapa poslúži cestovatelovi, tak aj vojnovému agresorovi. Sama je
v podstate neutrálna.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznanie a Kabala

Pe-tri | 23.12.2017

Souhlas s Honzíkem, ano kabala je mystický židovská cesta, ale primárně vedoucí k poznání reality a k probuzení Duše v lidské bytosti a jejího sjednocení/reintegraci s vnějším egem/osobností
- sjednocení každodennosti s transcendentnem, probuzením se do pravé reality. To pak vede k prohloubení chápání sama sebe, nedualistickým stavům vědomí a v konečném důsledku k spojení se s Bohem. V těchto nově dosažených stavech vědomí si uvědomujeme, že náš běžný každodenní život je život spící či zhypnotizované ovečky. Kabal je tedy jednou z fungujících možností, jak se z této kolektivní hypnózy probrat, čili řečeno jazykem KSB , jak se stát Člověkem.
Vše ostatní ohledně tvého čáry máry fuck je aplikační možnost a důsledek destruktivního uplatňování zákonitě funkčních, kabalistických vědomostí se záměry, které patří do sféry činnosti tzv. GP a jeho služebníků. Ale my přece nejsme anti-semité, že ? My jsme anti-zlovolníci, není-liž pravda?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznanie a Kabala

Lux | 23.12.2017

Ahoj Pe-tri,

tak už sme po zimnom slnovrate, ktorý sa kalendárne trošku dátumovo pohybuje, ale biblické kulty sú dogMatické a zostávajú na presných dátumoch "zjavenia sa" Messiaha... a ďalších zvráteností reality, teda sviatkov a pod.

K vám obom kabalistom (teda aj k Honzíkovi):
Prečo tí prebudení KaBaLah vyznávači, ktorí sa prebudili do "pravej reality" neposunuli ľudstvo výrazne ďalej??

Odpoviem, aby si (ste) nemusel (-i) "hľadať": primárne sa zjednotili s duchom = EgRéHórom judaizmu!
Tečka.
Nie s Bohom, ale s "bohom", ktorého vytvorili tzv. následníci Hóra, dietka Osirisa a Isis (Eset) = starobylých "bohov" Egypta, keď Hór nakoniec zvíťazil nad Séthom, ale séthanizmus zostal po ich atlantídskych predkoch... (zdá sa, že to nie sú až také razPráv-ky a MýTy, ale krutá ReAlita bojov prastarých "bohov", no na túto tému by však bolo potrebné popísať niekoľko kníh...☺).
Aj preto na nás všelikde kuká Hórovo očko (aj v pseudokresťanských chRáMo(lo)ch...☺).

Deformovaný judaizmus je produktom staroegyptského znacharstva a Kabalah v rôznych formách je len istou mystickou syntetickou metamorfózou elementov východných (védických) schém ovládania plebsu.
Ako asi vieš, tak Pentateuch a následne umelo poskladaná celá Biblia sú zvrátenými učeniami (množstvo prvkov je prevzatých z indických Véd, či zoroastrizmu a iných védických blízkovýchodných kultov)...ako môže na ich báze vyrašiť "pravé" učenie, ako napr. KaBaLa?
To je pre mňa záhada.
Ak budeš základy Dómu stavať na
zabahnenej a podmáčanej pôde, tak čo sa asi stane?

Viď aj tu v článku uverejnený text hovorov s "bohom" nejakého judaistického "osvietenca" a celý ten nářez hlúposti, ako to tu niekto vcelku dobre zanalyzoval.
Ostatne aj iné algoritmicky prenikajúce idey EgRéHóra do judaistických palíc (printerov daného kolektívneho podvedomia), ako povedzme modernejší marxizmus, Einsteinova teória relativity a pod. - to sú len klony dezinfa, ktoré algoritmicky produkuje daný kolektívny "RazUm"..

"Kabal je tedy jednou z fungujících možností, jak se z této kolektivní hypnózy probrat, čili řečeno jazykem KSB , jak se stát Člověkem."

To je prakticky nemožné...ako ti aj celá história "ľudského" (Judovho) rodu potvrdila..., nehľadiac na skutočnosť, že dnešní judaisti na 99 % nie sú semiti, ale prastarí chazarskí a iní konvertiti.
Takže môžem zodpovedne povedať, že ja určite nie som "antisemita"...☺
Sémové gény majú skôr tí "chudáci" Palestínci, ktorých tí falošní "židia" teraz neraz kruto masakrujú..

EgRéHor má predsa svoj cieľ, intelekt(!), príslušné do neho zakomponované algoritmy, energiu nabíjajúcich oviec pre dosiahnutie cieľa atď.
Tie algoritmy sú veľmi dobre popísané v Biblii, Talmude, ale i v Kabale..

Čo tu však žiaľ badám je absencia metodologického Rozlíšenia p-Rav(ž)dy od rozmanitých lží (zavádzania oviec) rozličných printerov (ľudských zombie a "vyšších" opičiakov) segmentov kolektívneho podvedomia ľudstva.

"Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko. Neohneš má mamko, až ja budem Jano."

Scientologicky: absorbované engramy počas vývoja jedinca sa nedajú len tak ľahko vyčistiť z podvedomia, pokiaľ miera chápania a morálky neprekročí istý pRaH = závit evolučného lievika (ostatne, evolúcia je len pre nedokonalé "veci", tie dokonalé sú večné a nemenné..).

Ty Pe-tri sa už na týchto stránkach pohybuješ dosť dlho. Ale ako sledujem, tak sa snažíš "učenie" KSB napasovať nie na ReAlitu (žiaľ), ale na svoje engramy v BanKa (-e) údajov vo svojom podvedomí (mnoho védických, kabalistických a iných učení, ktoré si niekedy absorboval - naštudoval).

A to skutočne nie je asi tá p-Ra-vá cesta k Svetlu.
Pokús sa mnoho vecí prehodnocovať.. do posledného momentu je pravý (teda skutočný a nie kabalistický) Boh s tebou a snaží sa ti rôznymi formami posunúť, podsunú, zvestovať chápanie Pravdy - len to vnímať!

Proste je treba ladiť prijímač na príjem NF kmitov, ináč vo VF pásme budeš len jeden z mnohých - oklamaných a ďalej šíriacich lživé info...
Pozor na to - viď nešťastné óSudy mnohých dezinformátorov a dezintegrátorov spoločností a ich rodov-rodín (z drvivej väčšiny nechápajúce ovce a zombíci - herci, sportsmani, celebritky, novinári, politici ..).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznanie a Kabala

Pe-tri | 23.12.2017

Shrňme si to.

Stojíme tedy (všichni) před křižovatkou s dvěma možnými směry dalšího pokračování:

A) Akceptovat historicky vzniklé hermetické/mystické/okultní/esoterické tradice jako stále/dodnes směrodatné a pravdivé a v tom případě je namístě řídit se jejich světonázory, chceme-li se dostat tam, kam slibují, což je i možné, ale potom se nesmíme divit, kam že jsme se to dostali (jinam než kam jsme chtěli, chtěli-li jsme za Světlem).

nebo

B) V podstatě je všechny zavrhnout coby časoprostorově a kulturologicky různorodé a lživě zákeřné, scestné produkty, primárně určené k udržování lidí/davu/populace v hypnóze/ovčanství/otroctví. Po tomto zavržení, pak přijmout KSB a DVTR coby jejich aktuálně nejpropracovanější a dostupnou Pravdivě Bohulibou alternativu.

Rozhodnutí o tom, kterým směrem (A nebo B) se vydat (osobně i kolektivně) bychom pak měli vyřešit s využitím metodologického přístupu, kdy bychom se vždy měli snažit brát v potaz ovoce, jaké ten který světonázorový produkt lidstvu přinesl s tím, že mírou kvality tohoto ovoce je míra vykořisťování člověka člověkem, míra sociální spravedlnosti společnosti/spoluCtnosti řízené tím či oním světonázorem.

Pokud s tím souhlasíš, mám otázku - skutečně jsi přesvědčen, že v podstatě kromě KSB neobsahují jiné světonázory správné chápání pravé povahy pozemské reality v takové míře, aby jejich následování vedlo k dehypnotizaci ? Skutečně máš prakticky veškerou dostupnou filosofii a mystiku (včetně subjektivních poznatků, ke kterým se dopracovali jednotlivci typu Emanuela Swedenborga) za cinknutou, respektive kontrolovanou ze strany Egregorů GP ? Fakt se všichni nechali napálit a ve svém duchovním snažení o sjednocení se Bohem se dostali nanejvýš tak do některého z hájemství zmíněného GP ? Fakt žádná výjimka ? A pokud přece, potom zůstává k dispozici jenom GP zmanipulovaná interpretace, alá křesťanství ?

Zítra čekáme na narození Ježíška. Fakt se mýlí i ti, kteří říkají - Betlém je ve vašem nitru... ?

P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznanie a Kabala

Lux | 28.12.2017

Ako "pravý" dualista ponúkaš A) i B) v lživom kontexte.
Všade je kus Pravdy a dosť lží - ani KSB nie je dokonalá, veď ju predsa tvorili ľudia a tí ako iste vieš sú omylní. Ani ja s niektorými postulátmi v KSB úplne nesúhlasím, hoci nie sú to až tak podstatné veci.

Okultizmus, mysticizmus, kabala a pod. - povedz mi aspoň jedného predstaviteľa týchto smerov (učení,"filozofii"...), ktorý by bol tak všeobecne známy, ako povedzme Christos, či Muhammad, ktorí boli iniciovaní Zhora (vysoko morálnym a postaveným egregorom v hierarchii Vesmíru)??
Žeby kolektívne podvedomie ľudstva reagovalo aspoň niekoľkými 100 mil. jedincov..
Existujú takí?
A prečo nie?


Matrix (matrice v egregoroch) sú všade naokolo teba, len sú neviditeľné a nedajú sa chytiť rukou. A tak tvoja veta, že mystika je cinknutá a kontrolovaná zo strany egregorov GP neobstojí elementárnu kritiku, ak vieš ako prebieha taká iniciácia šamana, dalajlámu, či duchovne vyspelého jedinca (ako napr. Muhammada, čo je vcelku dobre zdokumentované) nejakým vyššie lokalizovaným egregorom v hierarchii Vesmíru.
Ľudia nie sú zlí (vrátane rôznych mystikov, liečiteľov, okultistov, pseudofilozofov...), len sú obyčajne "proDuktom danej kultúry (= kulturologických egregorov a príslušných matríc = scenárov procesov v daných egregoroch).

Spomenul si Swendeborga. Nemám nič od neho naštudované, ale pozrel som si letmo, čo je zač.
Dielo Nebo a peklo = jasný odlesk biblického egregoru..
Existuje nejaké nebo, či dokonca peklo? Kto ich vymyslel? Biblický osvietenec Dante peklu pridal "pekné" reálie, ale pôvod jeho kecov je ešte oveľa hlbšie v podvedomí ľudstva (veľmi podobnú mustru má zoroastrizmus, aj s "mesiášom", ktorý sa vráti na Zem a bude súdiť duše...).
Ak si čítal niečo od ľudí, ktorí prežili klinickú smrť a dostali sa do "tunelu" a k Svetlu, tak možno trochu pochopíš..

Pre zaujímavosť sa vráťme k "filozofovi", biblickému teológovi, mystikovi, matematikovi a akademikovi Swendeborgovi.
Ten tvrdil, že celé dni diskutuje s duchmi, ktorí obývajú iné planéty. Rozprával, že obyvatelia Jupiteru chodia sčasti po rukách, sčasti po nohách, že obyvatelia Marsu rozprávajú očami a Mesiaca - bruchom. A v druhej polovici svojho života sa tento "akademik" jednoducho zbláznil...asi zákonitý prejav jeho tvorby a spätná väzba Zhora.
Dokonca si na deň predpovedal svoju smrť. Keď sa v ten deň cítil dobre, tak spáchal samovraždu..
Bol cinknutý, alebo nie?

V hierarchii egregorov ľudského segmentu Noosféry je množstvo energeticko-informačných polí s príslušnými intelektmi, algoritmami, energetickou mohutnosťou, matricami a pod.
A zďaleka, zďaleka nie všetky sú predsa výtvorom GP - napr. na Východe si moc nevrzol, ale zato odtiaľ prevzal mnohé elementy do svojich "svätých" písiem judaizmu a pseudokresťanstva, ktoré potom z nejakej časti mali egregoriálny vplyv aj na kodifikovaný Korán (asi 1/3 súr je pokazených a tiež tam preniklo napr. peklo = džahanna, či džihána, kde sa budú duše "smažiť" na olivovom oleji...☺).

Záver:
Ľudia sa musia dopracovať aspoň na elementárnu metodologickú úroveň chápania toho, čo môže byť Pravda a čo je s najväčšou pravdepodobnosťou lož.
Dnes sa net zahlcuje úmyselným obrovským množstvom lží (cca 80-85 % info je lživých), častokrát v dobrej viere "načítaných" ovečiek (podvedomý egregoriálny vplyv)...ale nielen.
A každý vyberá a triedi info podľa svojho svetonázoru a ten je v našich krajoch biblický, s množstvom elementárnych defektov danej kultúry.
Keďže dnešná biblická kultúra mnohých už neoslovuje, tak sa ponúkajú rôzne východné kulty, ako aj mysticizmus a okultizmus. Ale ani tam to nie je o nič lepšie (v globále), keďže biblická kultúra vyrašila na védických základoch zavádzania a ovládania ľudstva.
Vzhľadom na mnohé pokrokovejšie prvky biblického učenia však zákonite dominuje nad védickým učením (materiálny otrok je na tom o dosť lepšie, ako duchovný - viď Atlantída, v ktorej otrokom "duchovne" vytvárala vtedajšia "elita" príslušné obrazy vo vedomí, nielen v podvedomí - kukni filmy série Planéta opíc).

Asi ani točiť modlitebné mlynčeky, modliť sa a meditovať 10 - 14 hod. denne nie je to pravé vořechové...čo očakáva Tatko od svojich dietok..
Ani uctievať množstvo bohov a bohýň, ako v hinduizme a povedzme v "slavianskych" védach, či ponoriť sa do nirvány, či mókše a kašlať na ostatných..

Ovce, barani, dobytok ... a bRaHaMani (chlapíci "Svetla").

A Betlehe(o)m = dom chleba - asi nemôže byť v našem nitru, ak chápeme viac, čo nám chceli rôzni proroci, ale i "proroci", či "mudrci" zdělit ... z horních pater Vědomí UniVersa..

Isis nadája Hóra = Panna Mária s Ježíškem = Čierna Madona s dieťaťom = Matka Zem a ľudstvo..

A následníci Hóra to vzali do svojich rúk a balamutia ovečky "božie" naďalej (aj egregoriálnym vplyvom opečovávaných inDiviDuí)...☺

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznanie a Kabala

Pe-tri | 31.12.2017

Luxi, přeji tobě jakož i všem, lidem dobré vůle (sebe samozřejmě nevyjímaje), aby ve svém životě nakonec přece jen našli v sobě dostatek Moudrosti a dokázali tak Rozlišit, co je Kristovo a co anti-Kristovo, Sílu uvést konsekvence z toho poznání vyplývající do praxe vlastního života a tak nakonec poznali i Krásu z toho všeho plynoucí.
A pro začátek mohu jen doufat, že v triádě Moudrost-Síla-Krása uvidí spíše MIM z KSB, než zlovolnost Kouzelné flétny a vědoucích hráčů na ni.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznanie a Kabala

Lux | 02.01.2018

Taky tak Pe-tri,

prajem hlavne veľa Svetla a jeho následného priemetu do ReAliTy.
Osvietené hlavy vždy pohli ľudstvom v jeho evolučnom vývoji o kúsok ďalej, aj keď po chvíli to tí KyKloPovia s Kouzelnou flétnou znovu posunuli na svoju stranu zednářskeho MeFiStoFeLa...☺

Blud

Som všetko vo všetkom | 21.12.2017

Ak je biblia len komunikácia ľudí s Bohom, o čom je potom tato kniha? tiež o komunikácii ale opät len ludí.
Dajte si pozor

Re: Blud

Koloděj | 21.12.2017

Kde jsi přišel k názoru, že Bible je o komunikaci lidí s Bohem ? Bible může být zároveň popisem psychopata ovládnuvšího lidi, ( já jsem bůh žárlivý ... ) nebo o čemkoliv jiném. Každý si tam může najít co zrovna potřebuje .

Tato kniha ( v níž autor popisuje svou komunikaci s Bohem ) je o VZTAHU Boha a Lidí. O našem poslání, o tom proč jsme, kde jsme a kam bychom se měli ubírat.

No ale jistě, na vše co nechápu a chápat nechci lze prostě flusnout "blud" a mám to vyřešené. Svět je hned krásnější, že ?

...

Mr. CoC | 20.12.2017

- ..."Slova jsou nejméně spolehlivými nástroji Pravdy".

- Myslím, že jeden z největších omylů spočívá v tom, že zaměňujeme člověka jak ho známe dnes, za Člověka jak byl stvořen HNR. To jsou úplně jiné typy bytostí s úplně jiným polem působnosti. A na sebe vztahujeme to, že jsme byli stvořeni dle jeho obrazu. Nás však stvořil jiný Demiurg. Avšak přesto je v nás jiskra něčeho, z čeho se může zrodit někdo jiný, ten Věčný.
...."nenarodí-li se kdo znovu z Vody a Ducha..., já musím ubývat, aby ten Druhý ve mně mohl růst."

- Jsme li ponořeni do života běžného člověka, hrajeme si s metaforickou jedovatou dýkou, kterou máme, starostí o svou sebereflexi. Touto dýkou se řízneme a krvácíme. A pouta
sebereflexe mají za úkol dávat nám pocit, že krvácíme společně, že sdílíme něco nádherného, naše lidství. Ale kdybychom to měli prozkoumat, odhalili bychom, že krvácíme sami, že s nikým nic nesdílíme, že si jenom hrajeme se svým poddajným, neskutečným a umělým odrazem.

Re: ...

Honzík. | 21.12.2017

Filozoficky a pekne napísané. Súhlasím. Človek si konštruuje vlastné falošné obrazy reality a potom krváca zranený vlastným klamom, ktorý sa rozbíja o realitu.

díky ...

Koloděj | 20.12.2017

Kniha je plná myšlenek, které rezonují s KSB .. a jejímu vztahu k HNR .. k božímu záměru... Proto jsem z ní vybral věty, které považuji za zajímavé, osvětlující tému Boha a jeho vztahu k nám ... Sám jsem některé pasáže "nebral", protože neodpovídají mému postoji k Němu, ale jak je ( nebo myslím původně bylo ) v úvodu, knihu píše člověk z jiné kultury (mám dojem, že francouzský žid ) - a pak do "slov" vstoupil překlad... berte to čtení opravdu z nadhledem a zkuste pochopit to sdělení jaksi v celku .. Hox to příjemně zkrátil, za což díky.

názor

Július | 20.12.2017

Plno blbosti, lží, manipulácií...

Re: názor

NaCh | 20.12.2017

A co je teda pravda?

Re: názor

izi | 21.12.2017

Tvůj podpis na tomto webu.

Paľo | 20.12.2017 Myslím si osobne, že takéto ezoterické traktáty s posplietanou pravdou a ezoterickými lživými blábolmi, na tento web jednoducho nepatria... Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/o-knize-hovory-s-bohem/

Tata Tibor | 20.12.2017

Naopak, toto je presne co sem patri. Toto je najvyssia forma KSB. Az pokial to niekto nepochopi, nechape nic ostatne co sa tu prebera.
Preto slovami klasika: "Se ucit, se ucit, se ucit", ale hlavne citit.

Re: Paľo | 20.12.2017 Myslím si osobne, že takéto ezoterické traktáty s posplietanou pravdou a ezoterickými lživými blábolmi, na tento web jednoducho nepatria... Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/o-knize-hovory-s-bohem/

Paľo | 21.12.2017

Ak ten ezoterický blábol francúzskeho žida, ktorý je evidentne šmrcnutý biblickými hlúposťami považuješ za najvyššiu formu KSB, tak s pánom Bohom, tatko Tibor.
V tom krátkom texte je toľko hlúposti a nezmyslov (no veď ak to písal žid, tak sa ani nie je čomu čudovať - ich úlohou je predsa riadiť a zavádzať stádo dobytka, vrátane toho židovského), že sa mi ich ani nechce všetky vypisovať.
Len námatkovo:
"Radost, pravda, láska.
Tyto tři pojmy jsou zaměnitelné a jeden vždycky vede k druhému."
Už aj tie ich definície sú veľmi pochybné a posledná veta je v množstve interpretácii jasne lživá.

"Nikdy nepoznáte Boha, dokud si budete říkat, že ho již znáte. Nikdy neuslyšíte Boha, dokud si budete myslit, že jste ho již slyšeli."

Akého boha je to možné poznať a počuť??

"Tohle je velká iluze, v níž žijete: že Boha zajímá, co děláte."

To ako na to prišiel? KSB má postulát, že Boh hovorí s každým Jazykom Života, čo pri hlbšom pochopení je určite bližšie realite, ale to je na dlho.

"jakékoli svobodné rozhodnutí, které učiníte, vychází z jedné ze dvou možných myšlenek: z myšlenky lásky nebo z myšlenky strachu."

Judaistické, východné, dualistické videnie sveta a mimoriadna hlúposť aj v celom kontexte a ďalej perla z toho istého súdka:

"Každá lidská myšlenka je založena na jedné z těchto dvou emocí. V tomto ohledu nemáte na vybranou, protože žádné jiné emoce neexistují. Můžete si však svobodné zvolit jednu z nich.“

Vie vôbec autor, čo sú to emócie a žeby vyvierali len z 2 jeho "filozofických" výmyslov??

"Fantastický Velký Třesk …atď."

Einstein a jeho obrovsky piárená "židovská" Big Bang verzia vzniku Vesmíru...jsoucno, nicota a iné hlúposti k tomu pripojené.

Vesmír je večný a nekonečný a ak aj niečo niekde vzniklo, tak určite nie z ničoho, ale len zmenilo svoju formu existencie v istom fragmente Vesmíru.

"Tím, že Bůh stvořil to, co je „tady“, a to, co je „tam“, umožnil sám sobě poznat sám sebe. V okamžiku této ohromné exploze zevnitř stvořil relativitu - největší dar, který si Bůh kdy dal."

"Spoznal sa" a stvoril relativitu...-))

"a k tomu, aby si mohl uvědomovat sám sebe jako čistou lásku - musí existovat také její protiklad. A proto stvořil velkou polaritu - absolutní protiklad lásky - všechno, co není láska - to, čemu dnes říkáme strach."

Ezoterický, neskonale dualistický blábol...

"Tím, že se Bůh rozdělil na části, stvořil z čisté energie všechno, co existuje - všechno viditelné i neviditelné."

Boh sa rozdelil na časti ... pekné sci-fi.

"Tak byl stvořen jak fyzický, tak metafyzický vesmír. Ta část Boha, která tvoří druhou polovinu rovnice jsoucna a nicoty, vybuchla v nekonečné množství jednotek menších než celek. Těmto energetickým jednotkám říkáte duchové."

Tak máme aj metafyzický vesmír...-))
Polovica "boha" vybuchla...to je ďalšia perla.
A dopracoval sa podivným spôsobom aj k "duchom", ale KSB o duchoch hovorí niečo úplne iné (egregory vytvorené ľuďmi)...atď.

"...Bůh na sebe může vzít jakoukoli podobu..."

To má asi z Pentateuchu a Talmudu...

A nasleduje ďalšie množstvo hlúposti, nelogickosti, biblických deformít reality...až zostáva rozum stáť.ezo

Jabi Pun | 20.12.2017

Ja si teda myslin, ze Walsch je sarlatan. Jenom z mnoha ezopodnikatelu.

Jestli prahnete po dusevni krmi, doporucim Junga. To spis v nem se ctenar KSB najde...

Re: ezo

Honzik | 21.12.2017

S tým Jungom plne súhlasím. Freud pre istotu prenikol len "meter pod hladinu" povrchného ľudského vedomia (zrejme jednoducho nechcel ísť hlbšie - na príkaz svojich kurátorov), no Jung uvidel, že hlbiny majú oveľa väčšie parametre - celé kilometre. K tomu doporučujem aj práce o teórii holografického vesmíru a publikácie a práce Stanislava Grofa (toho, komu dogmatici zo spolku Sizyfos udelili ocenenie Bludný balvan a ožran Havel s kurvičkou Dášou zase cenu VIZE 97). K tomu doporučujem naštudovať si židovskú kabalu.

Re: Re: ezo

Jabi Pun | 21.12.2017

Jeste bych prihodil gnosticismus. Grofa za me ne-e, kvuli drogam.

Ezo...ezo...dezo...dezinfo

Paľo | 20.12.2017

Myslím si osobne, že takéto ezoterické traktáty s posplietanou pravdou a ezoterickými lživými blábolmi, na tento web jednoducho nepatria...

Re: Ezo...ezo...dezo...dezinfo

treerat | 20.12.2017

Myslím si, že před nějakým hodnocením není špatné si z toho aspoň něco přečíst.

Re: Ezo...ezo...dezo...dezinfo

. | 20.12.2017

Co je tam lživé?

Re: Re: Ezo...ezo...dezo...dezinfo

JaroX | 20.12.2017

Mne sa článok/príspevok páčil, rád som si ho prečítal. Možno si pozriem aj knihy, ale asi najviac mi tam nevyhovuje opis času. Ten je podľa ezo a nie podľa ksb.

Re: Ezo...ezo...dezo...dezinfo

Pe-tri | 22.12.2017

Tak ono si KSB tohle tak trochu vykoledovalo, když to s tou dehermetizací dotáhlo leda tak k Atlantidě, GP, egregorům, MIM a mozaice versus kaleidoskop (možná jsem něco podstatného vynechal, když 5 typů lidské psychiky + pilot s autopilotem beru jako hodně zjednodušené a prakticky nepoužitelné modely psychiky).
Nelze přehlížet, že dnes už mnoho lidí došlo i prostřednictvím introspektivních metod k daleko hlubšímu chápání podstaty a původů problémů vlastní bytosti, prenatálních psychických zátěží, reinkarnačních konsekvencí, všemožných engramů a mnoha a mnoha dalších otázek z oboru psychologie, nejen filosofie a metafyziky. Také nelze přehlížet výsledky bádání autorů jako (namátkou) Emanuel Swedenborg, František Bardon, Břetislav Kafka, G.I. Gurdžijeff, J.G.Bennett, C.Castaneda a celá řada dalších. Znáte jejich díla ? Určitě stojí zato seznámit se s nimi neb ve výsledku konvergují k jednomu a témuž.
Bylo by toho tedy IMHO fakt mnoho, co by KSB měla v oblasti psychologie nabídnout zájemcům, chtěla-li by dohnat poznatky jiných škol a osobností, zabývajících se tématikou dehermetizace. V podstatě to tady ustrnulo na politice a jak už jsem napsal jinde, místo vůle Boží se zde hledá vůle GP. Ale je to jen můj subjektivní názor. Nikoho o něm nepřesvědčuji. Nebo to vidíte jinak ?
P.

Re: Re: Ezo...ezo...dezo...dezinfo

nik | 22.12.2017

Veľmi dobre zhrnuté. Možno by som mal poznámku k tomu, že z môjho pohľadu je tá koncentrácia KSB na politiku a vysvetľovanie GP daná jednak niečím ako podvedomou snahou o odčinenie historického dlhu starých slovanských žrecov/vedúnov voči svojim súputnikom, ktorých nevedeli v dostatočnej miere navigovať v rámci svojej civilizačnej misie práve pri interakcii s bytosťami "hrubšieho zrna". Alebo tým, čo Pjakin nazýva odmietnutím ich účasti na globalizácii (aj keď to sa mi nezdá, prvé egyptské línie boli biele, niektoré LA nagualské línie si svojich predchodcov evidovali až k Sibíri, civilizačné misie starých Slovanov do Indie a pod. ...). Môže to byť dané aj kapacitou autorského tímu KSB a tým, že nemajú spomedzi seba vygenerovanú individualitu ako Bardon, Kafka, Castaneda a pod. - hoci úprimne, to všetko boli výnimoční ľudia s osobitou skúsenosťou a schopnosťou svoje poznatky a vnímanie aj verbálne popísať.

Re: Re: Ezo...ezo...dezo...dezinfo

... | 23.12.2017

Také by mě zajímalo, jestli tomu, co se řeší nahoře v článku se KSB v nějakém svém díle nějak uceleně věnuje, tedy stvoření, zákony univerza, vývoj duše v rámci toho všeho, také karma, reinkarnace.

Re: Re: Re: Ezo...ezo...dezo...dezinfo

Hox | 23.12.2017

Ne. KSB dává z mého pohledu jen návod, jak si to člověk může dovodit sám, ale nedává žádné informace v hotové podobě.

Re: Re: Re: Re: Ezo...ezo...dezo...dezinfo

Tony Clifton | 23.12.2017

Hm, co vsechno se o tobe nedoctu.., tak vesele Vanoce zdejsi komunite ;)

https://youtu.be/niumQLDL_k0

Re: Re: Ezo...ezo...dezo...dezinfo

Paľo | 23.12.2017

Pán je evidentne priaznivec okultizmu, kabalistiky a mágie a ako píše Klimov, zväčša legionárov (degenerátov) a často krát narkomanov.
Tých chcete brať skutočne vážne?
Niežeby parapsychológia a rôzne okultné smery nemali v niečo pravdu, ale stavať pri dnešnom poznaní na ich školy a poznanie, tak to mi na týchto stránkach pripadá ešte scestnejšie ako ten francúzsky židovský traktát s množstvom evidentných dezinformácii a biblických hlúpostí.
A nasledníci Hermesa Trismegistra... to sú len takí kauklíři, ktorých učenia z hľadiska dnešného poznania neobstoja ani bežnej kritike.
To skôr už rosenkruciáni a illumináti to dotiahli ďalej - aspoň bola zábava, aj keď krvavá.

A k čomu kovergujú tie učenia tých pánov legionárov, ktorých ste tu vymenoval, pán Petri?

Re: Re: Re: Ezo...ezo...dezo...dezinfo

Pe-tri | 23.12.2017

Ok, o ničem vás nepřesvědčuji, ale snad byste se někdy mohl sám zmínit, co považujete za výkvět toho dnešního poznání, z jehož úhlu pohledu mají mnou uvedení autoři tak zastaralé poznatky.
P.

Ad Hovory

treerat | 20.12.2017

Hovorů s Bohem je víc. Zdá se, že tady se to dá stáhnout, či aspoň otevřít online: http://www.holistickamedicina.sk/kniznica/.

Narazil jsem na to teď, ale vypadá to, že je tam spousta zajímavých věcí.

Ty hovory jsou konkrétně:

http://www.holistickamedicina.sk/kniznica/hovory%20s%20Bohom.pdf
http://www.holistickamedicina.sk/kniznica/hovory%20s%20Bohom2.pdf
http://www.holistickamedicina.sk/kniznica/hovory%20s%20Bohem3.pdf
http://www.holistickamedicina.sk/kniznica/hovory%20s%20Bohem4.pdf

plus ještě nějaké další věci od Walsche.

Jak by vypadaly informace z KSB převedené do pocitů?

Jura | 20.12.2017

Teprve když pocity, myšlenky i zkušenost zklamou, užívám slov. Slova jsou ve skutečnosti nejméně účinným prostředkem komunikace, neboť jsou velmi často interpretována nesprávně.

Neodstranily by se tím nedorozumění, které zde v diskusi občas vidíme?

Proto buďte světlem uprostřed temnoty a neproklínejte ji.

dacan | 20.12.2017

A když jste obklopeni tím, čím nejste, nezapomínejte na to, čím jste. A chvalte svět, i když jej chcete změnit.

...tak,pekne povedane

Přidat nový příspěvek