O imitačně-provokační činnosti (11)

O imitačně-provokační činnosti (11)

7.3.2018

předchozí část

 

Pokračování knihy, jejíž první část byla zveřejněna v roce 2014.

 

2.6. Korektor a prediktor v plné funkci samořízení společnosti

 

Ačkoliv dříve byla řeč o realizaci plné funkce řízení v životě společnosti, ve spojení „prediktor-korektor“ byla větší pozornost udělována „prediktoru“: organizaci prognózovací-analytické činnosti, v jejímž důsledku se identifikují faktory vyžadující řízení, provádí se stanovování cílů, vznikají nové a odvrhují se staré koncepce řízení, a další dříve vzniklé koncepce získávají větší tématickou šíři a detailnost. „Korektoru“ - jako systému pozorování, kontroly a odstraňování chyb, týkajícího se všech etap plné funkce řízení, bylo uděleno podstatně méně vnímání nikoli proto, že je ta komponenta činnosti méně významná, ale proto, že do konce roku 2000 byla naše společenská iniciativa více zaujata formováním a rozvojem Koncepce sociální bezpečnosti v Bohoděržaví, a proces šíření KSB ve společnosti teprve začínal. V podmínkách, kdy KSB byla většině společnosti neznámá, téměř vše, co se vztahuje k funkci „korektoru“, bylo jakoby vnitřní záležitostí „prediktoru“: chyby se identifikovaly a odstraňovaly v tandemovém a polytandemovém režimu činnosti těch, kdo na sebe přijal konceptuální samovládu, podřízenou ideálu života lidstva v Bohoděržaví.

Na této etapě historického rozvoje se v našem prostředí stal obecně používaným termín „Vnitřní Prediktor SSSR“. V něm není slovo „korektor“, ačkoliv se vždy rozumělo, že je třeba zajistit samořízení společnosti podle schématu „prediktor-korektor“. Proto mohl vzniknout dojem, že zmizení ze samonázvu „Vnitřní Prediktor SSSR“ slova „korektor“ bylo jednoduše daní krátkosti názvu. Ve skutečnosti to není jen daň krátkosti, ale i přesné vyjádření funkčního rozlišení mezi různými lidmi v realizaci plné funkce řízení v životě současné, historicky složené ruské společnosti.

Účast v činnosti prediktoru (první až pátá etapa plné funkce řízení, tj. včetně ideologické moci) vyžaduje osvojení určitých teoretických znalostí a teoreticky neformalizovatelných praktických dovedností. Je nemožná bez dostatečně širokého, mnohostranného a detailního vnímání a chápání světa. To platí stejně i pro konceptuální moc, podporující různé modifikace davo-“elitarismu“, i pro konceptuální moc, vykořeňující davo-“elitarismus“ ve všech jeho modifikacích, zjevných i skrytých.

Společnost, ve které se narodili a zformovali jako osobnosti všichni naši současníci, je davově-“elitární“. Pokud do roku 1917 byla davově-“elitární“ veřejně (v ohlášeních), pak po r.1917 zůstávala davově-“elitární, ale už skrytě (mezi řádky) a navzdory tomu, že existovala pod slogany potírajícími davo-“elitarismus“. Její kultura byla taková, že získat v ní lidský typ struktury psychiky bylo možné jen navzdory jí, a ne díky ní (v opačném případě by nebyla davově-“elitární“ a naše současná činnost by nebyla třeba). To vedlo k tomu, že její vzdělávací systém (v smyslu osvojení vědomostí a návyků) dávkoval vědění a návyky nejen adresně, ale i filtroval celou populaci přes všemožné zjevné i skryté testy na loajálnost samotnému systému davo-“elitarismu“, jehož hierarchie osobnostních vztahů zaměňuje hierarchii funkčního podřízení pozic ve společenském sjednocení práce a buduje se jako hierarchie nositelů vědění a praktických návyků.

V takových společenských podmínkách dítě, mladík nebo dívka, u nichž se navzdory všemu zformoval lidský typ struktury psychiky, díky němuž nebyli schopni lhát a být křiváky za žádných okolností, byli odsouzeni k tomu, že je systém nepřipouštěl k legitimnímu osvojením v něm vědění a praktických návyků, nutných pro konceptuální činnost; a pokud někoho připustil nedopatřením, pak na ně vyvíjel tlak a potlačoval je. Nelhat a nepřetvařovat se v něm mohli, aby přitom prošli všemi testy na loajalitu, jen nejvýraznější démonické osoby, jejichž démonismus potlačoval a podřizoval si jejich učitele a zkoušející (nositele typů psychiky zombie a slabší démony), nebo ti nositelé lidského typu psychiky, koho učitelé a zkoušející, jsa zbaveni Shora Rozlišení, vnímali jako démonické jedince, kteří je převyšovali – jako pány systému, kterým bylo vše – podle mínění zkoušejících – dovoleno.

Právě tento proces zformoval nyní existující statistiku rozdělení obyvatel podle specializace získaného vzdělání (v smyslu osvojení vědomostí a návyků) a úrovni vzdělání. Tato statistika je taková, že nyní činný „prediktor“ konceptuální moci Koncepce sociální bezpečnosti v Bohoděržaví je ve své valné části zastoupen lidmi, kteří vešli do konceptuální činnosti na základě zformovaného stabilního a pevného démonického typu struktury psychiky, kteří se v té činnosti více či méně úspěšně osvobozovali a osvobozují od každému z nich vlastního mnohotvarého a zákeřného démonismu. Menšinu představují lidé, kteří měli více či méně těžké konflikty se vzdělávacím systémem davově-“elitární“ společnosti a osvojili si potřebné znalosti a návyky mimo něj cestou sebevzdělávání.

Jinými slovy: ta statistika znamená, že vedoucími, nejefektivnějšími a nejnebezpečnějšími imitátory-provokatéry v konceptuální moci Koncepce sociální bezpečnosti v Bohoděržaví jsou ve své většině sami účastníci společenské iniciativy, která získala název „Vnitřní Prediktor SSSR“, disponující znalostmi a návyky, které si osvojili na základě systému základního a vyššího vzdělání davově-“elitární“ společnosti, které jim dovolují vzít na sebe konceptuální samovládu. To se stává tehdy, pokud její účastníci nejsou vnímaví nebo nevidí projevy vlastního, jimi nepřekonaného nebo neidentifikovaného démonismu ve své činnosti.

A tato okolnost je v principu neodstranitelná v hranicích prediktoru na etapě vykořenění davo-“elitarismu“, protože dokonce Pravda, která se stane slepou vírou, nevyhnutelně vede k bloudění. Ale je odstranitelná v hranicích společnosti jako celku, avšak jen při uskutečňování lidmi podle svého svědomí anti davově-“elitární“ koncepce organizace života společnosti.

Konceptuální moc ve společnosti je ze své podstaty autokratická ale každý, kdo si uvědomí, že na sebe vzal konceptuální moc, nevyhnutelně stojí před volbou:

  • buďto jít proti Božímu Záměru všude, prohlubovat vlastní démonismus a potlačovat okolí;

  • nebo svou konceptuálně zdatnou vůlí vejít v Bohoděržaví, upřímně uskutečňovat svůj podíl v Božím Záměru.

 

Boží Záměr je vyznávatelný podle svědomí v míře chápání, a nevyznávatelný v míře nechápání, ale ohlášení v něm (určující míru chápání) a zamlčení (určující míru nechápání) se bezkonfliktně navzájem doplňují a podporují. Proto je Bůh garantem bezpečnosti těch, kdo si vybral a upřímně realizuje Bohoděržaví v míře svého chápání, od škody, nanášené imitačně-provokační činností, včetně imitačně-provokační činnosti podmíněné ještě neidentifikovaným vlastním démonismem. Ještě jednou obrátíme pozornost na to, že v Koncepci sociální bezpečnosti je prvořadým cílem osobního rozvoje přechod jedince k nevratně lidskému typu struktury psychiky úsilím samotného člověka pod Božím vedením, a nikoliv osvojení nějakých znalostí a praktických schopností, včetně „rozšíření vědomí“, „mimosmyslového vnímání“ atd.

Ačkoliv v davově-“elitární“ společnosti množstevně převládají nositelé nelidských typů struktury psychiky (zvířecího, zombie, démonického), přesto navzdory všem okolnostem, které rodí společnost, se objevuje určité množství lidí, kteří dosahují lidského typu psychiky: někteří nevratně lidského, a někteří z lidské typu seskakují kvůli různým příčinám, načež se k němu zpět vrací. NE všichni byli schopni překonat kvalifikační zkoušky davově-“elitární“ společnosti na loajálnost systému davo-“elitarizmu“; ne všichni měli možnost k tomu, osvojit si pro konceptuální činnosti nutné znalosti a návyky cestou sebevzdělávání. Proto v důsledku životních okolností, vytvářených společností, jejich vnímání a chápání světa nedosáhlo těch výšek rozhledu a detailnosti vnímání Života na úrovni vědomí, které jsou nutné pro spoluúčasti na konceptuální činnosti prediktoru.

Ale ve své podstatě je Koncepce sociální bezpečnosti v Bohoděržaví jejich rodná koncepce života společnosti, odpovídající jejich typu psychiky. Díky tomu, že jsou buď nositeli lidského typu psychiky, nebo k němu nejblíže, jejich vnímání světa je mozaikové, a systém obrazných představ o Životě je ve většině případů rozvinut od obrazu Božího (je Bohocentrický, nikoliv egocentrický). V souladu s tím, když se v životě setkají s materiály Koncepce sociální bezpečnosti, nacházejí v ní vyjádření svého – pro ně přirozeného – mravně podmíněného vnímání světa, a její konceptuální moc (chápaná jako moc určité koncepce nad životem společnosti) je jejich rodná konceptuální moc. A ačkoliv nedisponují vnímáním a chápáním světa dostatečně detailním a plným pro to, aby se účastnili činnosti prediktoru, ve své většině nenesou ve svých dušich ten démonický nelad, který překonávají mnozí účastníci prediktora, kteří zavádějí do kultury společnosti Koncepci sociální bezpečnosti, vyjádřenou v ohlášeních na základě principu jednoty doplňkové informace v ohlášeních i zamlčeních. Jejich mravní měřítka, určující algoritmiku psychiky, jsou pravější. Jejich intelekt je plně práceschopný. A právě oni dohromady tvoří „korektor“, který koná z větší části mlčky (díky nerozvinutosti detailnosti vnímání a chápání světa).

Tento lidový korektor mlčky odmítá všechno a všechny, co nezapadá do Koncepce sociální bezpečnosti v její pravé, Shora předurčené podobě. Na tento jev poukázal A.S.Puškin v „Boris Godunov“ jednou větou: «Národ zmlkl». Zde je vše přesné: dav nositelů nelidských tipů psychiky se v krizových situacích nesmyslně honí, a národ – přebývající v daném okamžiku v lidském typu psychiky – se odmlčuje. Lidový korektor – opravář – odmítá a sabotuje všechny imitačně-provokační pokusy přesně stejně, jako v 20. století v dětství ve škole odmítal nesmysly, vnucované kódující (programující) pedagogikou davově-“elitární“ společnosti, sabotujíce výukový proces a platíce za to trojkami a čtyřkami; jako dříve při setkání s popem – mlčky zatínali pěst kapse, odmítajíce tím biblickou doktrínu zotročení lidstva, kterou implementuje v Rusku antiruská „pravoslavná“ církev, marně se přitom odkazujíce na Krista, ačkoliv nedostatečné znalosti nedovolovali národu něco proti té doktríně otevřeně říct.

Z hlediska „elitárních“ chytráků, lidé, tvořící z větší části mlčící prostonárodní korektor, jsou neodlišitelní od reálně slaboduchých, jejichž intelekt nedovoluje řešit životní úkoly. Ale rozdíl mezi nimi a skutečnými hlupáky je v typu psychiky, ve kterém ti i druzí přebývají pokud ne většinu aktivního života, pak ve společensky nejvýznamějších obdobích. Nepřiznávaje takovým lidem, nemajícím v systému davo-“elitarizmu“ legitimní diplomy a tituly, zdravé myšlení, prediktor libovolné davově-“elitární“ koncepce zpřetrhává důležitý okruh zpětných vazeb, čímž odsuzuje jimi podporovanou koncepci na samolikvidaci v relativně krátké historické perspektivě.

Je třeba čisté svědomí a pravdivost, nikoliv mocný intelekt a obšírné znalosti pro to, říct: «Nelze se modlit za krále Heroda!»1. Ale po těchto slovech je rozhovor s „elitární“ mocí před jejím upřímným pokáním bez strachu o další osud jejích představitelů před prostonárodním korektorem – nemožný; rozhovor, pramenící ze strachu o život nebude korektorem přijat a podpořen. V důsledku: „elitárně“-démonická moc bude odsouzena zhynout. A to je neodstranitelná vlastnost každého zjevného i skrytého davo-“elitarismu“, zaváděného do života v ohlášeních nebo v zamlčeních.

V Koncepci sociální bezpečnosti v Bohoděržaví právě tento okruh zpětných vazeb sjednocuje „prediktor“, rozpracovávající koncepci v detailech a předkládající ji vší společnosti, a celonárodní „korektor“, identifikující v reálném samořízení společnosti chyby, kterých se dopustila konceptuální moc „prediktora“, tvoříc tím strukturně nelokalizovaný „prediktor-korektor“; v našem případě je to Vnitřní celonárodní prediktor-korektor SSSR, disponující globálním významem.

Činnost „korektora“ v tom spojení nepodléhá imitaci, a „korektor“ (ve společnostech, kde existuje, a přesněji, kde ho nebyli schopni svést kurátoři biblického projektu zotročení lidstva) není možné vyprovokovat k činům, protiřečícím Koncepci sociální bezpečnosti v její skutečné, Shora předurčené podobě.

Navíc, v míře nutnosti „korektor“ rodí „prediktor“ ze sebe samého v organizačních formách, nejlepším způsobem odpovídajícím konkrétním historickým okolnostem. A proto je tuto část možné zakončit slovy opice z jednoho animovaného filmu – specialisty na imitačně-provokační činnost: „To je nenapodobitelné!“

12 — 13. ledna 2001

-pokračování-

 

1 Replika z „Borise Godunova“ A.S.Puškina

 

Diskusní téma: O imitačně-provokační činnosti (11)

Koncepcia = dlhodobá stratégia

Ľudo | 07.03.2018

Ešte k aktuálnej bezpečnosti a majdanizácii i v náväznosti na IPC:

Hmm..Mečiar(ten čo meč kuje),
i keď zďaleka nie vo všetkom s ním súhlasím,
sa vyjadril, že Slovensko dlhodobú stratégiu potrebuje ..

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/461264-premierovi-ficovi-nedochadza-vyvoj-na-slovensku-tvrdi-meciar/

Popri inom sa vyjadril aj za zotrvanie Fica pri moci..

A relatívne mainstrímový denník Pravda.sk (slabší odvar radikálne neoliberalistického sme.sk a ich ultramultikultifašistického denníka N) prebrali majitelia parlamentnilisty.cz
O čo by to mohlo hovoriť?

Škoda, že sme s IPC v sklze, vo fázovom posuve..
Možno by potom mnohé na politickej scéne inak nebolo bývalo možné.. a naopak iné zasa áno.
Ako
"Fleet in Being", prípadne
"Fleet is Being"

Žiaľ je toho proste tak veľa, že popri robote nestíhame.
Keby sa viac ľudí aktívnejšie zapojilo..

Re: Koncepcia = dlhodobá stratégia

mdmml | 08.03.2018

Je možné si myslieť, že "ten čo meč kuje" , v rámci zamýšľanej stratégie, sa pokúša aktivovať, aby sa viac ľudí zapojilo, s tým , že druhá polovica stáda negatívne naladená k Čiernej revolúcii potrebuje presmerovať, riadiť v tomto skorigovanom vektore späť k vektoru gp , povodne nastaveného so vznikom SR.... (?) V tom by sa IPC odrazila v dostatočne...(?)

Re: Re: Koncepcia = dlhodobá stratégia

ľudo | 09.03.2018

GP netreba podceňovať a ani preceńovať.
Nejde o etalón kvality riadenia.
Je to LEN jeden z hráčov, s ktorým, ako s akýmkoľvek iným,
možno(i nutno) isto v oblastiach zhody - vzájomných prienikov cieĺových vektorov, spolupracovať.

O to viac, že je to pomerne skúsený a silný, vplyvný hráč,
s ktorého záumami nie je zlé kalkulovaťm počítať, ich zohľadňovať. Tak i s jeho metódami. Je tu však rozhodne i silnejší "hráč", na ktorého sa treba PRIMÁRNE orientovať..a možno i hráči..

Tá situácia s kutím meča, podobne, ako s jeho z kameňa vytiahnutím, atď, má oveľa, oveĺa hlbšie korene v dejinách a bola tu neraz.

V.M. sa na viacerých matriciach len vezie.
Do veľkej miery nevedome, podvedome..
On je ich prejavom.

U matríc, u egregorov(agregátnych modulov), treba rozlišovať, ako u človeka i u zvierat. Nie vśetko tam je objektívne(z pohľadu HNNR) dobre, a nie vśetko zle. Pravda je vždy konkrétna a tak aj miera úspešnosti priblíženia sa ku nej.
Viď KSB/DVTR/IPC.

Kulturologická Matrica je predsa tiež len nástroj, projekćné infopole.

Re: Koncepcia = dlhodobá stratégia

ľudo | 08.03.2018

Mečiar dostal pri tom dlhom interview z 12.3.2017 na rádiu Impulz inak myslím aj 2 otázky z publika na KSB.
https://www.youtube.com/watch?v=r6_ukjyq6-o&t=2879s
jedna je v čase
3:04:00
a jeho odpoveď je v čase
3:13:30

Minimálne s tou prvou časťou sa asi nedá úplne nesúhlasiť :)

Čo na to tandem Ro-Bo
a vykonávateľ Tibor?

Pripomeňme si:
Prečo tak presstitútky a ich kmotri idú po x-té i po
policajnom prezidentovi Tiborovi Gašparovi?
Ako múdry dvorný.. čo ako-tak prekukol hru jelitiek z prvej ruky, nemohol na tie lumpárny novofašistických neoliberalistov-démonkratov ďalej len ticho pozerať (česť veľká a klobúk hlboko dolu za tú odvahu pred supmi besnými - také činy pre národ sa nezabúdajú a i preto si zasluhuje obzvlášť teraz plnú podporu!!!), išiel príkladom a podpísal spolu s ďalšími Občanmi následovné:

Vyhlásenie NEF Hospodársky klub o migrácii
Vyšlo na
http://www.teraz.sk/slovensko/vyhlasenie-nef-hospodarsky-klub-o-migr/239048-clanok.html

Pod vyhlásenie sa podpísala skupina členov združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub a jeho Medzinárodného mierového výboru.

Bratislava 19. januára (OTS) - Skutočne sme sa všetci vďaka korporátnym médiám a tzv. „slniečkárom“ stali v úvodzovkách takými „ostýchavými“ a v podstate zbabelými, že sa zdráhame jednoducho nazvať hlupáka – hlupákom, podliaka – podliakom, parazita – parazitom? Asi nie. Stále nám tu hrozia len islamizáciou, nebolo by načase povedať aj iné. Spisovateľ Ivan Jefremov, s poľutovaním v románe „Hodina býka“, konštatuje toto: „Bohužiaľ, hlavná náboženská kniha najviac technická a mocná z minulých civilizácií – biela – bola Biblia, naplnená zlom, zradou, kmeňovým nepriateľstvom a nekonečným vraždením....“

V danom prípade však hovoríme nie o stáročných sporoch a vojnách, ani nie o tom, ktoré z „Písiem“ je tým pravým, ktorá viera ako jediná prináša svetu spásu. Sú to žabomyšie spory v tom, že sa zabúda na podstatu náboženskej viery tj. na pôsobenie jej pôvodných humanistických ideálov. Hovoríme tu o sporoch pri ktorých národoch stojí Boh, dokonca o tom „ktorý národ je vyvolený“. To všetko sú „rečičky“, pričom vzhľadom na situáciu, je čas konečne dospieť k rozhodnutiu, aby sme sa vzájomne ako druh „homo“ nevyhubili.

Súčasná migrácia je precízne politicky a mediálne organizovaný stret s našou európskou civilizáciou. Ak vychádzame Huntingtonovej knihy „Stretu civilizácií“, autor stret civilizácií vnímal len ako potenciu v ďalekej budúcnosti. Diabol, ak máme veriť v jeho existenciu, tak určite niektorým politikom našepkal.

Ale prečo neurýchliť tento stret? Preto dnešný odchádzajúci „dolárový svet“ zorganizoval vojny v Afrike a na Strednom východe. Vďaka nositeľke nemeckej moci kancelárke A. Merkelovej, ktorá sa úspešne podieľa na importe migrantov do EÚ, tu máme, čo máme. Takže, pani Merkelová, krátke poučenie len na základe vašich slov z čias, keď ste boli kancelárkou menej ako rok „že rozhodovať budú ministerskí predsedovia“, malý odkaz. Láska mínus zodpovednosť za dôsledky svojich činov nie je nič viac ako hlúpučká dobromyseľnosť. Len na okraj, na Slovensku hovoríme, že „dobrými úmyslami je do pekla cesta dláždená“. Už dnes však pociťujú vaši občania peklo vašich rozhodnutí. Ale poďme ďalej, ako hovoril Viktor Hugo: „Na svete nie je nič mocnejšieho ako myšlienka, ktorá prišla včas“. Len dúfam, že tieto naše myšlienky dorazia k vám včas.

Aj na Slovensku sme svedkami, že nie všetky sociálne skupiny konajú vo verejnej politike otvorene. Niektoré z nich sa utajujú pred spoločnosťou, robiac zákulisnú politiku, alebo, zaoberajúc sa ňou, snažia sa vytvoriť u okolia dojem, že sa zaoberajú nie politikou, ale niečím iným. Nuž, povedzme, naše združenie - náš klub bez akéhokoľvek ostýchania sa verejne zaoberá politikou. Nie preto, že by to bola jeho primárna úloha, ale vzťah ekonomika a politika je neoddiskutovaný. Náš klub nevytvára nejaké sprisahania, ako sme svedkami u mnohých zahraničím platených mimovládnych organizácií. A keď sme už túto tému načali, treba povedať, že so sprisahaniami to nie je až tak jednoduché. V každom skutočnom sprisahaní existuje vlastný „mozgový trust“, ktorý zadáva, definuje ciele sprisahania, určuje cesty a prostriedky ich uskutočnenia, kontroluje priebeh vypĺňania plánov a v prípade nevyhnutnosti plány koriguje. Popri tom existuje aj výkonná periféria dobrovoľných a niekedy aj platených užitočných hlupákov a tých veru nie je málo ani na Slovensku.

Vzhľadom na uvedené okolnosti, možno každý historický proces vždy presne opísať, lebo národy udržujú svoj rodný jazyk pomocou obsažných pojmov, nie ako médiá, ktoré zasadne používajú tie bezobsažné, teda ak neklamú doslovne v priamom prenose. V tom je výhoda spoločenskej pamäte, ktorá k výkladu histórie nepotrebuje rôzne propagandistické a jazykové ústavy. Preto je úlohou nášho klubu, aby sme v otvorenej diskusii určovali smerovanie vývoja kultúry našich členov, životný štýl a logiku vedenia nášho sociálneho správania.

Našim ekonomickým zameraním klubu nemôžeme dopustiť, aby ekonomická veda, vyučujúca objektívne javy celospoločenského spájania špecializovanej práce ako je integrácia, korporatizácia odvetví a procesy riadenia vo výrobe a distribúcii tovarov a služieb, redukovala len na akési zbožné priania o ekonomickom prínose migrantov.

Ekonomický dopad migrácie je reálny jav a treba ho preskúmať. V prvom rade sa musíme zamerať na štruktúru, o ktorej však nemáme žiadne poznatky, lebo nevieme ani koľko a akých migrantov došlo. To bude v budúcnosti zvyšovať tlak na nezamestnanosť aj na Slovensku. Základný súbor opatrení voči ekonomickým migrantom, zdôrazňujeme ekonomickým migrantom, by mal vyzerať nasledovne:

A. Odporúčame vláde SR, štatisticky sledovať štruktúru a počty aspoň v týchto oblastiach:
- nekvalifikovaní – ľudia so žiadnym alebo základným vzdelaním ( základná škola );
- polokvalifikovaní – ľudia so stredným vzdelaním ( stredná škola );
- kvalifikovaní – ľudia so vzdelaním prvého, resp. druhého stupňa ( vysoká škola s titulom napríklad Bc. – 1.stupeň, alebo s titulom napríklad Ing., Mgr., atď. – 2.stupeň );
- vysoko kvalifikovaní – ľudia so vzdelaním tretieho stupňa (doktorandské štúdium – napríklad titul PhD.) a vyšších stupňov.

B. V právnej oblasti riadne zadefinovať celú oblasť pracovných povolení v nadväznosti na získanie občianstva v členskej krajine EÚ - podľa zásady „lex domici“ – teda domáceho práva členskej krajiny.

C. V oblasti financií odporúčame vláde sledovať remitenciu, ktorou označujeme financie, ktoré plynú do zahraničia pre rodinu migranta. Je treba sledovať ich objem a zaviesť ich dôslednú štátnu reguláciu. Regulácia bude sekundárne pôsobiť na určovanie smeru pohybu migrácie. Sem zahrnúť aj náklady na ich integráciu do spoločnosti.

D. V oblasti školstva dôsledne uplatňovať vymáhanie nákladov na jazykovú a inú prípravu takejto pracovnej sily.

Našťastie Slovensko nie je kolonizujúcou krajinou a tak je zbavené tlaku, ktorý napríklad vyvoláva inštitút občianstva v Británii, Francúzsku, Holandsku a podobne. Tieto krajiny v minulosti trvali na tom, že vo vlastných kolóniách sa uplatňuje občianstvo domínia kolónie. Dnes sa čudujú, že im táto sociálna bomba vybuchla do tváre. Prichádzajú totiž ľudia, ktorí získali úplne legálne občianstvo týchto krajín a to po rodičoch, hoci nikdy s daným domíniom nemali nič spoločného. O tomto sa zas taktne mlčí. Dnes sme dokonca svedkami ako sa Európania stávajú nevoľníkmi vo vlastnej krajine aj vďaka uplatňovaniu „ľudskoprávnemu imperializmu“ zo strany protinárodne orientovaných štruktúr. Aby sme tieto štruktúry identifikovali musíme poznať ich slovník. Tým sú eufemizmy ako je „politická korektnosť“, „humanitárne bombardovanie“, „obranná vojna na druhej pologuli“ , prípadne ďalší skvost „Zákerný nepriateľ napadol naše lietadlá, pokojne bombardujúce jeho dediny a mestá“.

V Bratislave, 15. – 18. januára 2017

Dr. Peter Kasalovský, zakladajúci člen NEF Hospodársky klub a jeho MMV
Ing. Peter Čatloš, PhD
Prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD.
Prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
PhDr. Ing. Jan Campbell, Nemecko
Genmjr. Ing. Svetozár Naďovič
Ing. Miroslav Hrubý, Česká republika
Dr. Ján Šály
Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Ing. Ján Gabriel, spolupredseda výboru združenia NEF Hospodársky klub
Ing. Mikuláš Milko
Rudolf Young Mosny, spolupredseda výboru združenia NEF Hospodársky klub, USA
MUDr. Jozef Dolinský
Gen. PaedDr. Tibor Gašpar
Ing. Ján Blcháč, PhD
Ing. Ján Miškovský
Ing. Heidy Schwarczová, PhD
JUDr. Anton Blaha, CSc.

http://www.teraz.sk/slovensko/gaspar-klamstva-nicholsonova/311796-clanok.html

Re: Re: Koncepcia = dlhodobá stratégia

Jox | 08.03.2018

Nielen že má také priezvysko, ale aj dostal meč. Meč mal na sebe tri vety, Dušu národu, Srdce rodine, Česť nikomu.
Čo myslíte, čo takýto egregoriálny dar urobí?

IPC

ľudo | 07.03.2018

O imitačně-provokační činnosti

je vlastne návod vytvorenia a riadenia politickej strany,
prípadne prebratia kontroly nad ľubovoľnou politickou stranou,
organizáciou alebo firmou.

+ implantovanie vlastných bezpečnostných modulov
a ochrana pred cudzími zásahmi, infiltráciou atď.

IPC je taký firewall, resp. antivirák KSB

Přidat nový příspěvek