O imitačně-provokační činnosti

O imitačně-provokační činnosti

11.5.2014

 

O imitacne-provokacni cinnosti.doc (262 kB)
O imitacne-provokacni cinnosti.epub (137,3 kB)
O imitacne-provokacni cinnosti.mobi (94,3 kB)
O imitacne-provokacni cinnosti.odt (72,9 kB)
O imitacne-provokacni cinnosti.pdf (333,3 kB)

 


O imitačně-provokační činnosti

 

© Publikované dokumenty sú vlastníctvom svetovej kultúry a preto vo vzťahu ku nim nikto nedisponuje osobným autorským právami. V prípade privlastnenia si autorskych práv v rámci zákona právnickou, alebo fyzickou osobou, sa dotyčná osoba stretne s odplatou za krádež pomocou nepríjemnej „mystiky“, vychádzajucej nad rámec právnej vedy. Každý záujemca má plné právo, vychádzajúc z vlastného chápania všeobecného prospechu, nasledujúce materiály v plnom objeme, alebo fragmentálne všetkými dostupnými prostriedkami kopírovať a vydávať, aj za komerčným učelom. Kto používa nasledujúce materiály pri svojej činnosti, či v citáciách, fragmentoch alebo odkazoch, prijíma na seba zodpovednosť, a v prípade vytvorenie kontextu meniaceho zmysel následných materiálov ako celku má šancu stretnúť sa s „mystickým“ pôsobením mimo právneho rámca.

 

 

1. Ve zkratce

Při pohledu z pozic dostatečně všeobecné teorie řízení znamená informační bezpečnost stabilní průběh řízení objektu (a podobně i samořízení objektu) v rámci přípustných odchylek od předepsaného ideálního režimu, v podmínkách nejen přirozených vlivů okolního prostředí, ale i v podmínkách cílevědomých postranních nebo vnitřních pokusů vyvést objekt řízení z předepsaného režimu, které se mohou maskovat jako projevy živelné aktivity prostředí nebo vlastní šum objektu a systému jeho řízení.

 

Termín "informační bezpečnost" je tedy vždy svázán s konkrétním objektem řízení (řízeným procesem), nacházejícím se v určitých podmínkách (prostředí). Ale kromě toho se vztahuje k Plné funkci řízení, představující množinu různorodých kroků, realizovaných v procesu řízení, počínaje identifikováním faktorů, žádajících stanovování cílů (formování vektoru cílů) a řídící činnosti ve vztahu k nim, a konče likvidací struktur, které splnily své předurčení.

To je obecné chápání termínu "informační bezpečnost" ve vztahu k informační bezpečnosti jakkoliv nevýznamného a zanedbatelného procesu, tak i informační bezpečnosti lidstva jako celku v globálním historickém procesu.

 

* *
*

 

Odedávna je znám recept: pro zničení jakékoliv činnosti (změny její podstaty k nepoznání) je nutné tu činnosti vést nebo dosadit do vedení své loutky. Tento recept je funkční jen v davově-"elitárních" sociálních systémech a zvláště ve vztahu ke strukturnímu (adresně-direktivnímu) způsobu řízení.

Základem jeho akceschopnosti je zotročení psychiky takzvaného prostého člověka autoritou věroučení–ideologie nebo názorem osobností–kultů, přes jejichž autoritu se tzv. prostý člověk nemůže dostat dokonce ani tehdy, pokud autority hlásají nesmysly, sebevražedné pro ty, kdo se jimi řídí. Při strukturním způsobu řízení, který se uplatňuje v činnosti státního aparátu, ozbrojených sil a tajných služeb, v politických stranách a občanských hnutích, se "autoritárnost" výše postavených a kolegiálních orgánů zajišťuje jejich mocenskými možnostmi: potrestat nebo poškodit níže stojící je možné prakticky při úplné nemožnosti z jejich strany změnit činnost výše stojících osob a kolegiálních orgánů bez narušení nepsaných korporátních tradic a psaných norem disciplíny odpovídajících struktur.

Právě takto byl rozložen SSSR: Gorbačov a celý tým jeho lidí – přesvědčených protivníků budování společnosti bez parazitizmu "elity" na životě většiny a bez parazitizmu všech dohromady na biosféře Země – byl přiveden k moci organizačními zákulisními intrikami. V důsledku jejich cílevědomého poměrně krátkého kolektivního vládnutí byl SSSR záměrně přiveden ke krachu, ačkoliv téměř všichni stoupenci skutečného socializmu – společnosti bez parazitování člověka na člověku – i většina vládnoucí stranické, státní, vojenské i hospodářské nomenklatury viděla, že Gorbačov pod heslem "Více socializmu!" míří ke kapitalizmu.

Je to příklad typický pro průběh imitací-provokací státní úrovně. Není samotný dokonce i ve 20 století: takovým imitátorem-provokatérem byl i Hitler, který obrození sebeuvědomění prostých lidí v Německu, pokoušejících se dostat z biblického otroctví, zavedl do slepé uličky nacizmu.

Nicméně v důsledku této imitace-provokace nevznikla ani sociální demokraci švédského vzoru, ani buržoazní demokracie po vzoru jiných zemí Západu, a Rusko pokračuje vlastní svébytnou cestou civilizačního vývoje.

Příčina tohoto dvojitého neúspěchu reformátorů obou druhů spočívá v tom, že v SSSR-Rusku nenesou všechny společenské hnutí, jak právně formalizované tak i ne, davově-"elitární" charakter, nefungují na principech "stranické disciplíny". A tak to bylo nejen v letech 1985–1998, ale i v minulých dobách, jak je to možné uvidět na historii.

Jiná věc je, že v minulosti takováto společenská hnutí vznikala a fungovala "živelně", tj. každý z jejích účastníků konal podle svého uvážení v korytě vedení kolektivní psychiky, kterou hnutí porodilo, bez uvědomění jím osobně souborných cílů, cest i metod jejich dosažení. Poté, co hnutí odpracovalo svůj potenciál nebo dosáhlo souborných cílů, ti jeho členové, kteří zůstali naživu, se z větší části opět vraceli do takzvaného "soukromého života" a davo-"elitarizmus" se v Rusku znovu stal panujícím principem vnitrospolečenských vztahů, do další agrese zvenku nebo vnitřní krize1.

 

V naše dny tento proces překonání davo-"elitarizmu" a parazitického utlačování života lidí a planety probíhá, možná že poprvé za historii nynější globální civilizace, jinak: bolševizmus2 (praktické křesťanství, "zdravý rozum") dobro-svědomitých lidí v Rusku pracuje už na základě uvědomění a chápání podstaty konceptuální moci, jež je v procesech společenského samořízení počátkem i koncem všech smyček cirkulace informací ve společnosti v přímých i zpětných vazbách v plné funkci řízení. Jinými slovy, možnost uvědomění a pochopení souborných cílů společenského rozvoje, metod i cest jejich realizace, je dnes otevřena pro všechny a každého.

 

Poslední okolnost postavila všechny imitátory parazitující na životě lidí a planety, představujíce svou činnost jako boj za národní štěstí, do pro ně naprosto neobvyklých podmínek, ve kterých všechny technologie imitačně-provokační činnosti ztrácejí bez výjimky účinnost buďto částečně, nebo úplně. Pro pochopení k čemu konkrétně došlo je třeba se obrátit k plné funkci řízení.

Vztažena ke společnosti, plná funkce řízení celospolečensky významných procesů předpokládá realizaci následující posloupnosti kroků:

1. Identifikace, rozpoznávání přírodních a společností zrozených procesů, v jejichž vzájemné vloženosti se rozvíjí společnost.

2. Formování stereotypu rozpoznávání ve společnosti, tj. "automatizmu" rozpoznávání faktorů v životě, které přitáhly pozornost těch, kteří řídí podle plné funkce.

3. Stanovování cílů, tj. zformování hierarchicky seřazeného vektoru cílů ve vztahu k nově identifikovaným faktorům a zařazení nového seznamu (=vektoru) cílů do celkového hierarchicky uspořádáného seznamu (=vektoru) cílů.

4. Formování odpovídající koncepce řízení ve vztahu k nově objeveným faktorům při její vloženosti v obecnější koncepci uspořádání společenského života.

5. Zavedení koncepce do společnosti.

6. Uvedení koncepce do života, opíraje se o systém strukturního i bezstrukturního řízení.

 

Realizaci plné funkci řízení odpovídá schéma řízení prediktor-korektor ("předpovídající"-"opravující"). Ve schématu řízení prediktor-korektor se rozhodnutí vypracovává nejen s ohledem minulé zkušenosti a na základě současného stavu objektu řízení, ale především na základě mnohovariantních prognóz jeho dalšího rozvoje. Systém řízení v tomto schématu vždy představuje:

  • vlastní prediktor-korektor

    • formující a hodnotící mnohovariantní prognózu rozvoje systému a program (koncepci, "mnohovariantní scénář") využívání zdrojů, dostupných systému, v cílích realizace vybrané varianty a

    • jsa začátkem i koncem minimálně hlavních okruhů cirkulace informace, tj. okruhů přímých a zpětných vazeb.

  • programově-adaptivní modul, na který se vkládá funkce realizace programu (koncepce), získaný od prediktoru-korektoru, ale který programově-adaptivní modul jen využívá v procesu své činnosti, ale nemění.

 

Přitom ve společnosti může být sám prediktor-korektor představen v strukturně nelokalizované podobě3, ačkoliv programově-adaptivní modul je zpravidla formalizován v kontinuálně činných strukturách státního aparátu a struktur různých společenských hnutí, včetně ekonomických a finančních struktur.

Část zpětných vazeb je orientována na programově-adaptivní modul, ale ta informace je jím využívána jen pro adaptaci programu řízení k podmínkám, v kterých se nachází uzavřený systém, ale ne pro změnu programu (změnu koncepce řízení).

Nicméně vzájemná vloženost struktur ve společnosti je vyjádřena i tím, že ačkoliv v něm je plná funkce řízení rozdělena po strukturám určité funkcionální specializace podobně tomu, jako je tomu v technických systémech, je zde nicméně jedna osobitost, jež není vlastní světu techniky: každá z takových specializovaných struktur ve společnosti v sobě nese, byť jen zčásti, i funkce, které nejsou vlastní její specializaci.

V důsledky toho jsou možné případy, kdy programo-adaptivní modul na sebe bere změny programu řízení, tj. fakticky na sebe bere nějaké (nebo všechny) funkce prediktoru-korektoru. To může zrodit konflikt vzájemně neslučitelných koncepcí řízení jak ve společnosti jako celku, tak v samotném programo-adaptivním modulu. Je-li to dobře nebo špatně, záleží od podstaty konfliktujících koncepcí řízení a od "účasti-neúčasti" toho, kdo se ocitá vtažen v takový konflikt koncepcí, v podpoře každé z nich (ve společnosti nelze zůstat mimo konflikt takovéhoto typu).

Kromě toho, úsilí vyplňovat jen funkce předepsané instrukcemi pro danou pozici je samo o sobě sabotáž, byrokratizmus, protože žádné instrukce a zákony nemohou postihnout všechny životní situace. Protože všechny podobné situace přesahují za rámce instrukcí a zákona každá svým způsobem, jev byrokracie se právně obtížně definuje a proto je právně nepostižitelný4. Ale aby bylo v životě společnosti vše vpořádku, je třeba dělat i mnohé navrch toho, co je předepsáno instrukcemi, vycházeje z dobrého vztahu k Zemi i lidem. Tzv. "italská stávka", kdy personál dělá vše přesně podle instrukcí a nic navíc, v důsledku čehož společné dílo zkrachuje, je dobrou ilustrací správnosti předchozích závěrů.

V davově-"elitární" společnosti je toto funkcionální rozdělení systému jeho samořízení na "prediktor-korektor" a "programově-adaptivní modul" zavedeno v rang bezpodmínečného principu struktury společenského života, a dělá imitačně-provokační činnost proti společenským hnutím, nevýhodným mocenskému zákulisí té spolešnosti, možnou a efektivní, protože výkonné struktury – programově-adaptivní modul – ze svého statusu nemají právo měnit rozhodnutí výše stojících (po posloupnosti kroků plné funkce řízení) orgánů dokonce ani v těch případech, kdy jsou ta rozhodnutí namířená na deformaci a vykořenění koncepcí, které by ty struktury měly podporovat v souladu s deklarovanými úkoly na ně vloženými5.

Pokud srovnáme schéma řízení "prediktor-korektor" s plnou funkcí řízení a jejími etapami, vyplyne, že první až pátá etapa plné funkce řízení není nijak odražena v systému rozdělení moci všech společností a států, organizovaných podle západního "demokratického" modelu. První až čtvrtá etapa včetně představují vlastní konceptuální moc. Pátá etapa pak jedno ze specializovaných odvětví konceptuální moci v její plnosti: moc ideologickou, ze svého charakteru předávající, přidávající koncepci společensky přijatelné formy, které mohou být předurčeny i pro to, aby skryly od ostatní společnosti skutečné cíle nositelů vlastní konceptuální moci a způsoby jejich realizace, založené v koncepci.

 

-pokračování-

 

 

1V reálné historii Ruska jsou vnitřní krize("smuty") druhem vnější agrese, ale realizované ne přímou vojenskou cestou, ale rukama páté kolony, vznikající uvnitř země v důsledku chyb státu ve vnitřní politice a chyb společnosti ve svém vztahu k historicky vzniklé státnosti.

2V původním smyslu slova všeObecný ("obeCnosť"..v tichom zmysle i 1.mravnosť i 2.miera chápania ..a z nich vyplývajúca schopnosť riadenia), katholikos, drtivá většina, místo drtivé menšiny (fašizmu, menševizmu, internacizmu). Jen kdysi ne až tak dávno se "nějaký profesionální loutkovodič" snažil přisvojit tento monopol tzv. církvi (Pavla z Tarzu, maskované za Kristovu) a potom podobně po VŘSR smíchat, maskovat absurdní nefunkční a společensky nebezpečný a devastační marxizmus za bolševizmus. Diskreditovat takto křesťanstvo = bolševizmus (národ, lid a jeho tradice, moudrost tisíciletí, hlas kolektívneho ľudového podvedomia.."ducha" želaní a skúseností pokolení = gr."katholikos" = všeObecný, zdravý, jednoDuchý sedliacky rozum). Táto Všeobecnosť je zahrnutá zároveň podstatou tak v DVTR, ako aj v pôvodnom kresťanstve.. KaAtolikos, či pôvodnom tisíceročnom nediskreditovanom boľševizme, na rozdiel od elitami zámerne dlhodobo systematicky diskreditovaných podvedomých interpretácii uvedených pojmov pre v zásade rovnaký obraz metódy rozvoja stále spravodlivejšej spoloCnosti.

3Ale může představovat strukturně nevyhraněnou periferii dostatečně stabilní struktury, obnovujíc svůj kádrový korpus v následnosti generací.

4Z druhé strany, slogan boje s byrokracií odkrývá možnost imitátorům boje za svobodu a obecné blaho pod jeho pláštíkem paralyzovat řídící struktury. Boj s byrokracií i ochrana před deformacemi "boje s byrokracií" musí počítat s výsledky jak už dosaženými, tak předpovídanými: tj. ani boj s byrokracií, ani ochrana společnosti od deformace boje s byrokratizmem nejsou efektivní vně schématu řízení prediktor-korektor, protože vně tohoto schématu má i jedno, i druhé objektivně tendenci transformace ve svůj protipól.

5Na tuto okolnost se opírali zahraniční ideologové perestrojky, v čem se přiznal jejich hlavní vnitřní představitel A.N. Jakovlev, který cynicky vyhlásil o své roli organizátora cílevědomé imitačně-provokační činnosti v novinách "Izvestija" z 17.06.1998: "Existovala pro nás jen jedna cesta – podřezat totalitní režim zevnitř za pomoci disciplíny totalitární strany. Udělali jsme to."

 

Diskusní téma: O imitačně-provokační činnosti (1)

Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 04.04.2017

Hoxi, protože opět nerespektuješ svobodu slova, tak mi nezbývá než tapetovat. Mažeš mi příspěvky takovým způsobem, abys vytrhával moji diskuzi z kontextu. Smazal jsi mi i pouhé poděkování putnikovi. Podívej se na svoje vyjádření, když se něco podobného stane tobě:
Hox 23.9.2016 o 19:33
……..poté, co mi „J.“ zablokoval možnost reakce, a pak se vyjadřuj o rýpání. Nu a jestli ti to příjde korektní, pak není o čem se bavit.
Zjistil jsem, že takovým lidem jako jsi ty a pan J. vadí především pravda. Jste schopni hlásat lidskost, poučovat ostatní, jak se stát Člověkem a za tím účelem si vytvoříte i stránky, ale moje dosavadní zkušenost mi napovídá, že pravdou je spíš to co napsal Oracle 911 | 01.04.2017: „Mýliš sa a ešte k tomu KAPITÁLNE, lebo my nenávidíme.“ Nevím, jaký způsobem jste se spolu s panem J. vydrápali na vykladače koncepce. Hlavní však je, že vy oba jste pro mne ovocem, které tato koncepce přináší a je to nechutná podívaná.
Tahle odpověď byla původně pro Otazníka k článku Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu. Nyní ji však určuji všem k zamyšlení nad tím, kdo si nás to na obou webech dovoluje neustále pohlavkovat a kdo má tu drzost nás poučovat jak se stát Člověkem.
Upravená odpověď pro otazníka: Ono to je to bohužel mnohem vážnější než by se mohlo zdát. Pokusím se vám mozaiku doplnit o trochu větší střípek. Nevím, jak dlouho tu jste, tak z toho důvodu vám doplním, že zdejší diskuze byla v září 2016 rozdělena díky akci majitele a tvůrce, nebo spolutvůrce stránek pana J. Budiž, takové věci se mohou stát, lidé se pohádají a začnou vidět rudě. K povšimnutí už, ale je to, že obratem začal kydat hnůj na svoji celou dosavadní práci, jeho „nová“ diskuze v podstatě nebyla určena k ničemu jinému a on kupodivu dělal, že se ho to vůbec netýká. Zřejmě zapomněl, že se jednalo o jeho stránky, které sám vytvořil.
Re: Re: Re: DVTR
J. | 07.06.2015
texty na dvtr.eu sú z 09.01.2015, verzia R po korektuře
do kapitoly 12 doplnené o schémy z DVTR13.03_schémy_finál_26.4.2014.pdf
Odpovědět
Re: Re: Re: DVTR
J. | 09.06.2015
vo verzii z 9.1.2015 už budú asi všetky podstatné chyby opravené, pretože pri vzájomnom porovnaní zdrojových súborov použitých pre tvorbu webu a najnovšej verzie z 27.3.2015 som našiel iba kozmetické úpravy, možno sú väčšie zmeny v kapitole č.15 ale tá na webe ešte nie je
Autorské práva za krádež pomocou nepríjemnej „mystiky“ na za krádež v podobe nepríjemnej „mystiky“
Zřejmě nedopatřením, odeslal do diskuze svoje vysvětlení pro Hoxe, ale to už je spíš pro jeho lékaře:
admin 23.9.2016 o 20:04
Ahoj Hox.
Ad 0/ Je úplne jasné, že Ti a Tvojím spolupracovníkom v zbrani patrí obrovská vďaka a uznanie za to čo ste všetko urobili pre dobrú vec a prebúdzanie Človeka.
Ad 1/A k veci. Hox, niečo ZLÉ sa stalo s týmto webom. Došlo, možno zámerne a dosť PROFESIONÁLNE, k rozbitiu jednoliatosti tohoto sajtu – jednota bola naštrbená. Profesionálne aj preto, lebo zneužili všetky Tvoje slabosti, ktoré každý väčší intelekt má (IT-intelektuál je na to veľmi citlivý) – to poznám …. :-(
PRETO sa Ťa pýtam so všetkou vážnosťou vzniklej situácie:
a/ máš zabezpečené naše IP adresy pred náhlym príchodom tajných ku Tvojmu serveru s požiadavkou vydania týchto adries?
b/ máš premyslené, ako nevydať tieto naše pravé IP-adresy a ich relácie alebo ako to zfejkovať …?
Uvedom si, že reguluješ/regulujete web, ktorý sa úrovňou dosť vymyká zabehnutým alter_webom a je ideovo strašne silný pre mladých ľudí. Nikdy toto nepusti zo svojho zreteľa a konaj na našu ochranu maximálne tak, ako keby nás mali všetkých ….

admin 24.9.2016 o 16:00
Ale kľud, nechceme z týchto vecí robiť akúkoľvek komédiu. Písal som to pre Hox pracovne, bolo to určené k jeho zamysleniu, z určitých dôvodov som vtedy nechcel použiť email na Hox-a. Nesprávne som ale predpokladal, že to Hox zmaže po prečítaní, a teraz je to už jedno. Chcem zdvorilo požiadať všetkých, aby z toho nerobili senzáciu. Bola to moja chyba v úsudku, ale účel sa myslím splnil.

V současné době neustále někoho obviňuje a drží si své ovečky pěkně zkrátka. Třeba ke mně se vyjádřil tímto způsobem. Jeho paranoidní chování nebere konce.
J. 2. apríl 2017 o 13:26
Nejaká pomstychtivá plačka sa sem zase včera skúšala nabúrať od 14:20, celé 4 minúty po mojej odpovedi Cliftonovi skúšal heslá do administrácie. A takýto zmrd ktorému nepoľutuješ bebino a obratom ti ide vylámať vchodové dvere a nasrať do obývačky má ešte drzosť vyplakávať o slobode slova.
Podobným způsobem obviňoval už řadu lidí a má i potěšení z toho, že se nemůžete bránit, protože jste zablokován v diskuzi „Chcel si vyjebať, narazil si a bolo s tebou vyjebané“. Naposledy pomlouval Pe-triho, že střídá strovky adres. Co mi však uniká, je to, že si nikdo nevšiml, že se jedná o zjevně vyšinutého člověka. Jak je možné, že bylo umožněno takovému „Člověku“, že dostal k licenci na tvorbu stránek o dvtr, že mu bylo dovoleno takové stránky vytvořit? Od takového člověka se mám učit, jak se stát Člověkem? Takový člověk, který ani nerespektuje naši platnou legislativu na ochranu svobody slova, mě povede k lepší společnosti? Co bude dělat takový člověk, pokud se dostane na jinou pozici než jen na majitele stránek o dvtr? Takových otázek je bohužel spousty a můžete si je sám pokládat a lehce doplnit. Srandou bylo, když se zdejší admin rozčiloval na mazáním svých vlastních příspěvků. Ono totiž jejich chování je dost podobné.
Hox 1.10.2016 o 8:11
Informace, především asi pro osazenstvo dvtr.eu/diskuse: tamní admin zuřivě maže veškeré názory…
Jak je možné, že si podivného chování pana J. předtím nevšimli ani ti, kteří mají koncepci v malíku? Jak je možné, že zrovna lidé takového zrna jako je Hox a J. se vždy doperou k „moci“. O čem je koncepce takových lidí mě už nemusí nikdo přesvědčovat. Jedná se jen o další odpornou manipulaci

Re: Odpověď pro Otazníka

Cico Ciciak | 04.07.2017

Bež s tým do riti ty kretén!

IPC

paulo | 11.05.2014

Sranda, že som sa chcel spýtať na ten prívlastok "mrtvá" voda, a už to tu udo napísal :) Aj keď neviem, že by bola v RAzprávkach niekde taká spomínaná...
Chcem sa ešte podeliť o svoju skúsenosť - keď tu bola IPC prvýkrát publikovaná, "nevládal" som to čítať, jednoducho systém nepríjmal info a odložil som to. Postupom času ako som študoval nové materiály, som sa znovu dostal aj k IPC a celú (!!) som ju naraz zhlĺtol úplne bez problémov. Teším sa na dobu, keď to tak pojde aj s DVTR (tam som na tom asi tak jak s IPC na začiatku).
Tým som chcel ostatných inšpirovať, že to naozaj ide, treba to len systematicky študovať, čítať (u mna hlavne pred spaním) a mozaika sa skladá. Rovnako sa mi analytika spúšťa "sama sebou" pri denno denných činnostiach, prijímaní informácií a pod. a tzv. bullshit detector pracuje ako ma :))

Re: IPC

udo | 12.05.2014

Neponáhľaj sa s DVTR príliš, no skôr líniu drž..
V pravidlenosti je kľúč skrytý.
Do 5 strán za deň na ozmyslenie, pochopenie,
hodnotenie zvykov svojich vlastných, vrytých.
..a obrázky sveta jedného kresliť na každej strane,
čo však každý osobné, vlastné, jedinečné máme.

Že by vzdelávaný k obecnému JA-vedomiu,
Sám sebou zostal a dary rozvíjal,
čo do vienka dostal..
ku prospechu spoloCnosti,
stále a nie len v budúcnosti,
i zámok zlomil masy nevedomiu,
magnet mapy rozdával sťa prémiu.

..a raSpravKa?
BIO-S
RusLan a ĽudMila..príbeh vekov,
kde však Alexander čerpal,
z šera i svetla dávnych bylín,
čo stretli sa v snahách predkov.

Bo úSpe(a)ch ten s prenosom lieku,
grálu skúseností podvedomia ľudu,
cez moc milosti symbolov Jeho..
len vpravde zblúdilému zdá sa,
plávať proti prúdu..behom

Re: IPC

popolvár | 12.05.2014

v mnohých slovenských ludových rozprávkach zozbieraných P. Dobsinským sa rozpráva o mrtvej a zivej vode...
Ad. inspirácia - stací sa len pozriet na kvalitu a mnozstvo disk. príspevkov k základným materiálom KSB. Pred rokom tak nanajvýs udo a Lux, a teraz? Zasnem...

Re: Re: IPC

udo | 12.05.2014

Azda nie som už osamotený opatrný optimista? :)

Re: Re: Re: IPC

Daniela I. | 13.05.2014

Určite nie si osamotený, sme tu viacerí, čo KSB/KOBom sme zasiahutí, aj keď do diskusie pod článkami sa nezapájajúci.

U mňa konkrétne je to tak, že pravá hemisféra (EO, či OE?) celkom dobre pracuje, z ľavej hemisféry logika mi ako tak funguje a pri abstrakcii - hovorím tomu Vasiľkove číselka a vzorčeky, mi blok ako auzlág naskakuje a kukuč všakovakým smerom od nechápania preškuľuje.

Ale ozrejmil mi Pjakin minule, keď v poslednom videjku
zdôvodnil, prečo ženám štúdium KSB ťažkosti spôsobuje.
Veru, je to tak :)

Pre mňa je potešujúca jedna vec,
že môj syn je viac chápajúci,
s védizmom i KSB/KOBom pracujúci
a občas aj svoju matku poučujúci.

Ďalšia vec je pre mňa povzbudivá,
keď minule ma moja sestra oslovila.
Vraj, som jej kedysi spomínala
i ňáke veci z KSB/KOBu hovorila,
či by som jej niečo z toho poslala,
bo jej facebuková skupina
sa KSB/KOBom zaoberať začala.

Tak som veru nelenila,
milerada MIM i DVTR skopčila
a do mailu prílohu nalepila,
ba i odkaz na leva-net pribalila.

Dobrá správa, dúfam ja,
že šírenie svetla KSB/KOBu
poznania,
aj v našich končinách
rýchle obratky už naberá :)))

Povzbudivéééé, ta ne?

Re: Re: Re: Re: IPC

udo | 13.05.2014

Dzig móre čhája..
Ta to jake umenye, neurekom!
temerAf..u nas v osade na valale :D

Re: Re: Re: Re: IPC

Dušan | 13.05.2014

"Ale ozrejmil mi Pjakin minule, keď v poslednom videjku
zdôvodnil, prečo ženám štúdium KSB ťažkosti spôsobuje."

hm?

Re: Re: Re: Re: Re: IPC

udo | 13.05.2014

Muži a ženy majú v princípe inak postavenú algoritmiku spracovávania inFormácii.
Súvisí to s objektívne dlhodobo mierne odlišnými úlohami pohlaví vo vzťahu k výchove detí, celospoločenským záležitostiam, preferovaniu jednotlivých spôsobov myslenia, častí mozgu a atď.

Ideálne fungujú oba moduly v tandeme, lebo si môžu navzájom dopĺňať svoje frekvenčné pásma. (Viď základné mechanizmy frekvenčnej analýzy socionaturálnych javov)

KSB/DVTR je v tejto forme nakódovaná lexikálne.
T.j. ide o znakovo-hláskovú abstrakciu a myslenie žien je štatisticky dominantnejšie v spojito-emocných informačných pásmach. Umenie, obrazy, hudba, filmy, básne.

Muži väčšinou lepšie "zaostrujú"(diskretizujú).
T.j.najširší celok príčinno-dôsledkových súvislostí a okamžité abstrakcie.

Ženy sú viac doma v strednom pásme.
Napr. +- 2 týždne v ktorých operujú hlavne z dôvodu fyzického zabezpečenia dieťaťa.

Ide o masové štatistiky podliehajúce Gaussovej krivke.
Ľudovo: "Výnimky len potvrdzujú toto pravidlo".

Ak ale v týchto dlhodobých javoch prichádza k funkčnému posuvu, spoločnosť mutuje ako celok zvoleným smerom.

Tu prichádza otázka: Cui bono?..napr. ohľadom tzv. LGB agendy, umelých kvót na zastúpenie žien aj vo vyslovene logicky mužských rolách..
Cielená demotáž spoloCnosti tu v dejinách už neraz bola za konkrétnych cyklických situácii.

Na prachu a popole sa horiaci fénix snažil vždy vytvoriť znova to isté. Recyklovať dlhodobo nefunkčné. Pokiaľ sa podarilo zblbnúť dav bezpriezorný..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: IPC

Daniela I. | 14.05.2014

Pre uda:
Och, Jezušamaríja,
nielenže od teba
z osady valala
na môj cholvárok lazový
rómština zavítala, :-)
no ty si ma ešte
aj umným príspevkom
predbehol. :(

K Fénixovi: Aká náhoda ! Na požiadanie som včera do diskusie napísala toto:
Vták Ohnivák + Fénix -preberali sme to tu v diskusii, prípadne pod samostatným článkom O symbolike ZOH v Soči.
V skratke. Olympijský stožiar pred hlavnou halou som identifikovala ako krídlo Vtáka Ohniváka, z ktorého vytrysklo Svetlo pre celý svet.
Vták Ohnivák - жар птица, je podľa slovanskej mytológie zázračný vták, ktorý svojim Svetlom prináša ľuďom dobrodenie, ale i skazu, ak dôjde k zneužitiu jeho daru. Vták Ohnivák má blahodarný vplyv na všetko živé na Zemi, dáva šancu ľuďom byť lepšími.
Z mojho pohľadu жар-птица = Svetlo= RA.

Niekto napísal, že pred olymijskou halou je krídlo bájneho vtáka Fénixa. Na to som odpísala, asi v tom zmysle, že Fénix = bájny vták pôvodne egyptský, prevzatý gréckou mytológiou a je to výmysel temných černokňažníkov, obsahuje v sebe kolobeh znovuzrodenia a smrti + samodeštrukčné prvky.
Myslím, že to bola Lin,ktorá sa k môjmu názoru -záverom pripojila.
Malé doplnenie:
U Fénixa som nepostrehla blahodarný vplyv (pripadá mi ako udelanej sám pro sebe), zato samodeštrukcia z neho priam srší. V určitých obdobiach ( udávajú sa rôzne roky) postaví si Fénix hranicu, zapáli sa, aby za 3 dni vstal z vlastného popola. Mladý Fénix vyrobí zo zvyšku popola vajce, ktoré odnesie na oltár chrámu. Kto potrebuje obety????
Samozrejme je to môj subjektívny názor. Neviem, či existuje nejaká komparácia, alebo súvislý rozbor.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: IPC

Daniela I. | 14.05.2014

Mimochodom, keď počujem alebo vyslovím slovo fénix, "vyskakuje" mi obraz veľkého čierneho vtáka. Jednoducho protiklad k Vtákovi Ohnivákovi.
Niečo také ako Boh a Hospodin/Pán, jeden milujúci a druhý kruto trestajúci.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: IPC

udo | 14.05.2014

Hej, "Stvorenie Božie iba ľúbiť môže Boha a nie sa ho báť"

..bo "Strachom k pRaVde priviesť, nemožným jest"..

..viď satanizmus, sethanizmus..sethamonizmus, sethanimizmus cirkví zneužívajúcich meno Issu ako Boha po hlasovaní 22(0) sprisahancov-deLegátov(koho?) na kresťanstvo ničiacom Ničejskom koncile..

..pokus panteisto-satanistov zvrátiť vývoj spoloCnosti zámenou obrazov za staré, m´amonármi odskúšané symboly mámenia davu.
Tak dnešné padlé cirkvy Amena(symbol capa-kozla)
temného-rohatého vzývajú
a pláśťom roztrhaným dobráka
proroka NasArijského sa skrývajú..

Viď obelisk-symbol, hieroGlyf Amena na tzv. námestí sv.Petra v Ríme

Starý predantický blízkovýchodný kult znovuzrodenia Isis, Asis, Aset, Eset, (W)eset, AzIris, OsIris, Usir, Asar, (W)esir onen Fénix sťa a jeho tarnsFormácia, aktualizácia, znovuzavedenie na osedlanie hnutia, ktoré tichým rozkladom Pana Thébskeho hrozilo..
"Tajomstvo trojice" (Osiris a Isis a Hór) tiež nie je nová
Hat Hór, Hórus a jeho "horoskopy"..skopcy, obrezaní kozly, kastrovanci.

Isto..po stý krát a-sociálna operácia majstrovská,
zloBa dňa, "Božie dopustenie" pre kozlove,
baranove stádo oVčanov,
ktorí zrodení boli, aby oBčanmi sa stali, Ľuďmi
a mrhaním existenciu svoju zapredali darmi,
odriekaním modlitieb, miesto počuvania Otca,
klaňaním sa cerAmóniám ako na oltári,
myšlienkami protiľudskými zdrogovaná ovca.

Áno, preto a len preto sú v programovej schizofrénii biblie rozdeľovania a opantania myslí davu dvaja bohovia:
Jeden miluje a druhý nenávidí.
Jednému účel svätIA prostriedky a nikoho nenúti
a druhý makiavelisticky účelom svätÍ, kalí prostriedky.
Systematické zvrátenie podstaty kunštruktívneho dualizmu, tandemu, dialektiky do absurda ničiaceho Setha, a švorjediného Amona..a hlavne ich Panov, čo ten obraz vytvorili a prsnejšie vždy dobré myšlienky spotvorili..naimitovali
Temno je hmotné a nejde len o fikciu nejakého "zlého ducha".
je vždy až priveľmi konkrétne.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: IPC

Daniela I. | 14.05.2014

Srdečná vďaka za dovySVETLOvanie :))))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: IPC

Pe-tri | 14.05.2014

Také by se dalo validně říci, že muži většinově operují v triádě (sTrojují) Malchut-Jesod-Hod, kdežto ženy v triádě Malchut-Jesod-Necach. Užitečné pro oba je tohle zharmonizovat a zvládnutím fungování v triádě Hod-Jesod-Necach pokračovat dál a výš k Tiferet a jejím trojičkám...
P.

Re: Re: Re: Re: Re: IPC

Daniela I. | 14.05.2014

Pre Dušana:
Na otázku: Prečo je KSB príťažlivejšia pre mužov než pre ženy, Pjakin povedal asi toto: Prvoradou úlohou ženy je starostlivosť o dieťa - nakŕmiť dieťa, a to teraz, dnes ... uvažuje v krátkodobých časových úsekoch (a ja dodám: ženou kmitajú viac emócie). Pre ženu sú viac príťažlivejšie napr. Védy, sú také uhladené, ... viac im rozumie, domnieva sa, že ich prostredníctvom sa jej lepšie podarí splniť svoju úlohu matky ako nakŕmiť dieťa.

Oproti tomu muž je plánovač, mal by zaujímať o perspektívu... budúcnosť.
KSB je zameraná na perspektívu – formovanie budúcnosti, ženy tomu moc nerozumejú, preto nie je KSB pre ne príťažlivá.

V podobnom zmysle je takéto vysvetlenie niekde na začiatku DVTR, pokiaľ sa nemýlim.

Re: Re: IPC

Lin | 13.05.2014

- k živé a mrtvé vodě:
Tuším, že v jedné z verzí Erbenovy pohádky O Zlatovlásce byl "zvláštní konec", který poukazoval na velký rozdíl mezi mrtvou a živou vodou a také na důležitost správného pořadí užití.
Onen starý král, poté, co Zlatovláska popraveného Jiříka pomocí mrtvé a živé vody oživila a on tu stál nejen živý, ale krásnější než dřív, nechal si také hlavu setnout a svým dvořanům přikázal, ať ho oživí. Udělali to, ale postup neznali. Nejprve živou vodou pomazali - a ožila hlava i trup zvlášť. Zalekli se a hned mrtvou vodou pocákali. Tu spojilo se tělo s hlavou, ale život do tohoto těla nevstoupil. Když chtěli opět živou vodou polít, zjistili, že došla - už není. Tak král zůstal mrtev...
Tento konec se postupem času "nějak" vytratil nebo byl zjednodušen, protože poučení v něm veliké.
Pokud bychom použili hned živou vodu na nezacelené (neuspořádané) tělo, vzbudíme monstrum... něco jako zombie, v každém případě ne Člověka.

Re: IPC

00-Maroš | 21.09.2015

Možno Ťa inšpirujem aforizmom "Matematika je vrcholom abstraktného umenia" - a ďalej si to rozmeň na drobné. Podstatou je, že všetko nás začína baviť až keď tomu rozumieme. Matematika je o vzťahoch - je to čistá esencia vzťahov, ALE! - bez vlastnej vôle!Tie vzťahy existujú objektívne, aj keď nie sú aktívne. Umenie je rovnako o vzťahoch, povedzme o vzťahoch základných tvarov - trojuholník/ihlan+štvorec/kocka+kruh/guľa. Kubisti, Picasso z toho poskladali čo chceli. Niekoho môže miasť, že čo má "blbý" výtvarník čo do činenia s matematikou a za výnimku sa považujú len da Vinci a geniálni architekti. Ide o to, že tvar je už výsledkom matematických vzťahov, výtvarník ho poníma ako hotový produkt, ktorý on sám ďalej v procese tvorby transformuje. Táto transformácia je podstatou tvorenia vôbec, ktoré je zároveň výsostne privátne v zmysle pohľadu na vec. Môže tak vzniknúť napríklad tvar podobný koziemu rohu - ohnutý trojuholník, ktorý okamžite vyvoláva u prijímateľa mentálny pohyb - lebo tak čo je to? - ešte
trojuholník, alebo sú to dve šikmé časti oblúka, teda kvázy kruhu, vo vzťahoch kamuflujúcich trojuholník? Umenie ako dispozícia je vzdy spojená s pohybom. Nie je podstatné, ak pre okolie nevznikajú konkrétne zmyslami zachytiteľné produkty - stačí, ak tvorivá myseľ sníva /v zmysle aktívnych predstáv o diele/. Táto idea je ďalším rozmerom našej existencie a mnohí sme ju schopní teda aj zachytiť na nevedomej /podvedomej/ úrovni - a prípadne ju prijať za pôvodne "svoju" - príklad mentálnej rezonancie, keď rovnaké vynálezy vznikli "nezávisle" na sebe v rôznych kútoch sveta v približne rovnakom čase. V pozadí bol impulz - inšpirácia, výzva vyriešiť nejaký problém, a pod.
Stále je podstatný ten pohyb, ktorý takto cielene vytvárané vzťahy dokážu vyvolávať. Nové vedomosti - nové vzťahy. Aj tu a teraz. Teda aj konkrétny obraz, socha, design, hoci sa sám nehýbe, môžeme považovať za umenie, ak nás dokáže osloviť a vyvolať mentálny a emocionálny pohyb - aj cielený odpor a hnus, ak je toto zámerom. Pozri Picassovu Guernicu - toto dielo si /ani ako reprodukciu v zmysle ceny/ v spálni nezavesíš, ale pri vystavení na verejnosti sa s ním určite porozprávaš. Umenie je podľa mňa príkladom ŽIVEJ VODY v procese tvorenia, preto je voda symbolom tvorivosti - viď geologické obdobia Zeme. Matematika je podľa mňa príkladom MŔTVEJ VODY - POTENCIÁLU tvorenia. Ak vieš, čo urobiť s vodou v priehrade - môžeš spustiť proces. Ak ovládaš matematiku - môžeš spustiť proces. Ak ovládaš vzťahy - môžeš spustiť proces. Ak neovládaš tento potenciál - nespúšťaj procesy.
Pandorinu skrinku neotváraj nikdy - má vlastný život, ktorý je nad tvoje sily. To, že sa občas niečo vážne poserie, však ešte neznamená, že je to nenapraviteľné - a na rozbitých vajíčkach nezáleží. Ak chceš spoznať ako funguje systém, tak na vytvorenie
pavučiny je potrebný - VÁNOK. Ten odveje a lepkavou kvapôčkou ukotví základné vlakno. Všetko ostatné je potom pre pavúka brnkačka. Hľadaj základné vlákna...

myslienka

jardob | 11.05.2014

Vyborny clanok, a dobry napad uverejnit to ako serial. Je to dalsi sposob studovania DVTR, obohateni o doplnujuce komentare, pomahajuce lepsiemu pochopeniu. Sposobov ucenia je vela..

Pri citani clanku mi napadla jedna abstraktna myslienka.. Mechanizmy riadenia sa dlho pouzivali iba ako (neživý) nastroj, v rukach elit, pre riadenia ludi a spolocnosti.. Podla mna, v momente ako sa tato nauka dostala do ruk verejnosti, dalo by sa to prirovnat situacii, ked system nauky "nadobudol vedomie". System zacina sluzit pre ludi a ludia zase spolocne rozvijaju system (stavaju sa jeho telom) - oživuju ho, vznika symbioza života, ľudia + system. Podobna symbioza ako v ludskom tele, bunky tela (ludia) a mysel (system). Automaticke procesy v tele, su systemom samoriadenia, avsak k dokonalosti treba aby aj mysel pracovala pre telo (miliardy buniek) - SPOLUPRACA, a nie proti nim - EGOIZMUS a nasledok ZOMBIESUGESCIE. Podobne ako bunky pracuju pre system, a len ak je system zly a vnasa disharmoniu, buria sa proti nemu a pokusaju sa ho znicit.
Vseobecne sa zda, ze spravna cesta ako sa stat clovekom, je cesta tvorenia, spoluprace, a nie nicenia. Nie je spravne to, co nici telo, prirodu, dobre vlastnosti v ludoch. Priroda a vesmir, vsetky mikro a makro procesy a najma biologicke procesy (neovplyvnene clovekom) mozno s najvacsou pravdepodobnostou povazovat za myslienky HNR. Su zdrojom harmonie, tvorenia, obnovy, zdrojom mudrosti so schopnostou prezit a udrzat system zivota miliardy rokov.. Clovek by na svojej ceste mal najskor skumat tieto procesy a az potom konat, aby nenarobil viac skody ako uzitku, co mozno nazvat aj efektom opicej labky. O to viac, ze neexistuje ludsky vynalez, ktory by nebol inspirovany alebo okopirovany z mechanizmov prirody ci vesmiru. No ak sa nepouziva v sulade so stvorenym vesmirnym systemom, ale egoisticky, kazdy takyto ludsky pocin vyvolava disharmoniu a cim vacsia akcia, tym vacsiu reakciu privolava..
Myslim ze ani v prirode nie je cielom, urcité (subjektivne neziaduce) zivotne formy nicit, ale vdaka tlakom ostatnych rozmanitych zivotnych foriem a druhov sa vytvara rovnovaha (kompromis, symbioza). Ta sa prejavuje tak ze ziadna jednotliva forma nenabera nekontrolovanu prevahu nad inymi, kazda forma ma svoje prava aj poslanie. Hoci je to kompromis, nikto nie je utlacovany, a ani utrhnuty z retaze. Ziadna totalita ani anarchia, ale zlaty zmysluplny stred. Rovnako aj v ludskej spolocnosti, pravdepodobne nie je spravne negativne spolocenske javy a zoskupenia sa snazit uplne znicit. Ale vytvorit antagonistov, vytvorit javy, ktore tieto "negativne" javy udrzia v prijatelne rovnovahe so svetom, a aby sluzili pre spolocnost nie proti nej. Je to podobne ako biodiverzita v prirode a harmonia ktora ju udrzuje v spravnom chode ako zivy mechanizmus. Preto aj skryty monopolny globalizmus je neziaduci jav a potrebuje antagonistov, mutlipolarny svet, aby sa zachovala biodiverzita, a sily ostali vyvazene a cely system mohol zacat pracovat v sulade s ludmi a ludskou spolocnostou.

Re: myslienka

udo | 11.05.2014

isto..:)

1.Voda mŕtva vždy v rozprávkach scelovala rozsekané telo hrdinu..princa
Predkovia nám identifikovali, ukazovali na nadčasový symbol("premennú".=adaptabilnú konštantu) rozsekanej spolocnosti..spoloNEcnosti mečom hrdzekrivým-metódou divide et impera znivočenej

2.Voda živá je už z nedobrého sna prebudený princ-CeloVěk samotný..konajúci..NIE ležiaci-spiaci..

V tomto zmysle sa práve čitateľ nachádza na prebiehajúcom príbehu, v tvorivej dielni (workshope) o živej vode.

Preto má KSB/DVTR ambíciu byť vodou mŕtvou..
i napriek možno negatívnej prvotnej asociácii,
no po predýchaní nastáva následne práve onen WOW efekt..
pre každého v vylúčne osobnej, jedinečnej forme.
Umožní každému, kto chce,
stať sa samým sebou
v skutku výnimočným

Po pozrení sa za roh, či do okna, rozplynutí sa hmly, lúču svetla ProMeteovho, SvetloNosa ešte ako "anjela nepadlého"..na hlavu po jazde na kolese e-moci, ešte nezviazaného prsteňom OKOvanej noci..

Tož príjemnú zábavu
a veľa vody na úvod novopriśelcom prajem,
že by v hre tej o uhádnutí,
role svojej aktuálnej, optimálnej
vytrvali čo najďalej.

Bo mŕtva sama sa nehýbe.
Ožije, až keď do mysle ľudí príde.
Preto ona.. na rasprávky vlne ide.

Re: Re: myslienka

Lin | 11.05.2014

Děkuji tobě i výše Jardovi a chtěla bych se zeptat.
Nedávno jsem si uvědomila, že takovou svou KSB užívají lidé i v mezilidských vztazích. Nevím, zda všichni.
Přece i na té "nižší" úrovni se najdou tací jedinci, kteří vás chtějí nějak řídit ku prospěchu svému ( a ne vašemu nebo společnému). Navykli jsme si tomu říkat manipulace. Ty se druhému jedinci daří jen do té doby, než na ně přijdeme (pochopíme, uvědomíme si, rozpoznáme). A pokud to víme, že druhý námi manipuluje, je možné "proces řízení" převzít do vlastních rukou (příklad: pokud vím, kam mě druhý chce v dané situaci natlačit, zachovám se úplně jinak, než chce nebo potřebuje - a je to :) )
A teď bych potřebovala vědět, zda jsem uvažovala správně. Děkuju předem. :)

Re: Re: Re: myslienka

udo | 12.05.2014

V skratke:
Jasne..
Veď v KSB/DVTR niet ničoho nového.
Všetko obecne staré, dobre známe veci.
Či už odborne, alebo aj selsky.

Akurát bola snaha o ich sumarizáciu
a rozpísanie v jasnejšej, modernejšej terminológii.

Ide o jedno a to isté dokolečka dokola,
..len že by sme sa v kruhu už točiť prestali
a aspoń kúsok ďalej v kultúre myslenia zabrali..
Opatrný krok ďalej, k Človeku

Re: Re: Re: myslienka

Pe-tri | 12.05.2014

Ano naprosto správná úvaha, jen doplním, že když našinec převeze řízení do vlastních rukou, začne své jednání podřizovat vlastní cílům a strategiím zvoleným k jejich dosažení. Mezi ně patří i zde diskutovaná imitační činnost, kdy může vhodným aplikováním této techniky např.maskovat svůj vlastní postup vpřed. Pokud se pak jedná o reakci na rozpoznanou vnější manipulaci, opět není nutno jít hned do opozice, ale bývá vhodné protivníka nechat chvíli si myslet že se svou manipulací uspěl a přitom sám posléze těžit z takto získané strategické výhody. Prostě jakmile převezmeme řízení do vlastních rukou, otevírá se nám nový ohromný prostor pro vlastní tvořivost v uplatňování jednotlivých funkcí plného řízení. Nic životaschopného není statické a navíc - časem se objeví vzor (fraktál)...
P.

Re: Re: Re: Re: myslienka

Lin | 13.05.2014

Ano, takhle to funguje. A děkuju tobě i Udovi.
Jen bych připomněla, že bez používání svědomí a odpovědnosti se sice také naučíš manipulátora rozeznávat a "odpálkovat", ale pak jde jen o jakýsi "souboj manipulátorů" = kdo z koho, směrem k vlastním výhodám.

Přidat nový příspěvek