O čom mlčí historický mýtus

O čom mlčí historický mýtus

23.3.2016

 

Z knihy "Smutné dědičství Atlantidy".

 

Žijeme nie na osnove spoľahlivého poznania dejín, ale na osnove historického mýtu, v ktorom sa určitým spôsobom interpretujú údaje archeológov, rozprávania starovekých povestí, dochované kroniky i falošné falzifikáty. V súlade s panujúcim historickým mýtom – sa dnešné ľudstvo zrodilo v živočíšnom svete, vstúpilo do doby kamennej, prvé regionálne civilizácie vznikli približne pred 5 až 7 tisíc rokmi, a písomná história sa začala asi pred 3 tisíc rokmi. A vďaka písomnej histórii sme všetci (viac či menej dobre) informovaní o minulosti regionálnych a globálnej civilizácie, počnúc približne od polovice prvého tisícročia pred našim letopočtom.

Základnou tézou (tvrdením)* tohto historického mýtu (pestovaného v priebehu mnohých storočí vo všetkých jeho variantách), ku ktorej musí samostatne dospieť čitateľ učebníc histórie, a dostupnej literatúry na témy, týkajúce sa histórie, - je téza o ľuďmi neriadenom (a tiež pre ľudí vopred nepredvídateľnom) priebehu globálneho historického procesu.

Každá štátna správa má podľa tejto tézy chronologické hranice v medziach života jednej generácie, a priestorové hranice – ak nie štátne, tak aspoň rozhranie, na ktorom môžu mať vojská daného štátu počas mieru základňu a vo vojnovom režime hliadkovať. A za týmito chronologickými a geografickými hranicami — všetko, čo sa ho týka, prebieha akoby samo od seba, bez akéhokoľvek cieleného vplyvu určitých vnútrospoločenských síl. Tento mýtus slúži ako maskovanie pre zákulisných šéfov globálnej politiky1, ktorí ju realizujú v súlade s vyššie uvedenou doktrínou „Deuteronómium-Izaiáš“ – vybudovania globálneho rasistického „elitárno“-nevoľníckeho štátu.

V posledných rokoch sa objavili pokusy zameniť tento historický mýtus chronologicky kratšou verziou akoby spoľahlivej a známej histórie. Napríklad v prácach matematikov MGU2 A.T.Fomenka a G.V.Nosovského3 sa na základe štatistickej analýzy informácie v kronikách tvrdí, že kroniky sú vcelku hodnoverné, počnúc od 11. – 12. storočia nášho letopočtu. Ale celá oveľa dávnejšia história opisuje (tie isté*) stredoveké dejiny mnohonásobne presunuté hlbšie do minulosti, v ktorých reálni ľudia stredoveku vystupujú pod inými prezývkami a v inej geografickej lokalite udalostí, reálne odohratých v stredoveku. No aj tomuto mýtu je vlastné potichu vykresľovať neriadený priebeh globálneho historického procesu.

Ide však o to, že reálne existujú fakty, ktoré nezapadajú ani do prvého ani do druhého historického mýtu. Na jeho rozbitie postačí vložiť doň len jeden fakt, ktorý on sám nedokáže objasniť. Napríklad, v rannom stredoveku existovali mapy, na ktorých bola zobrazená Antarktída, brehy Severnej a Južnej Ameriky. Pritom Antarktída bola zobrazená bez ľadového panciera v stave, v akom nebola nikdy v pamäti dnešnej civilizácie, podľa jej oficiálnej histórie. Avšak dnešná civilizácia pristúpila ku globálnemu mapovaniu až po niekoľkých storočiach (po tom čo boli objavené tieto mapy), v časoch veľkých geografických objavov (od r.1492 ak rátame od prvej Kolumbovej plavby). Globálne mapovanie v trvaní štyroch storočí ňou bolo zavŕšené až v roku 1906, keď R.Amundsen prešiel z Atlantického do Tichého oceánu cez prielivy v súostroviach na severe Kanady; a definitívne bolo zavŕšené až po ukončení programu snímok povrchu Zeme z orbity v 1970-tych rokoch.

Napriek týmto skutočne hodnoverným a známym faktom sú ale na stredovekých mapách zobrazené línie pobrežia Antarktídy, oboch Amerík, Európy a Afriky na veľkej ploche s dĺžkovou odchýlkou (tak relatívne malou)*, ktorú úroveň rozvoja chronometrie a matematiky súčasnej civilizácie bola schopná zabezpečiť až začiatkom 80-tych rokov 18. storočia n.l.4

Sfinga pri Cheopsovej pyramíde v Egypte je tradičnými historikmi spoločne s pyramídami datovaná vekom nie dlhším ako 5 tisíc rokov. Zlý zovňajšok sfingy historici objasňujú veternou eróziou: fúkal vietor, niesol piesok, tento piesok spolu so zvetrávaním zoškrabali časť materiálu a pod. No keď sa napokon prehliadky Sfingy ujal profesionálny geológ, ten prišiel k záveru že Sfingu dlhodobo zalievali prívalové dažde, a tá je tiež poškodená vodnou eróziou... Každopádne, v súčasnej civilizácii Sfinga stojí na jednom z najsuchších miest planéty, kde zriedkavý dážď nemohol spôsobiť vodnú eróziu, zanechávajúcu na kameňoch vertikálne ryhy, v tom istom čase, keď zvetrávanie a veterná erózia zanechávajú horizontálne stopy, vytvárajúc pritom zaujímavé formy: skaly-hríby, skaly-dáždniky, skaly-postavy a pod. Okrem toho, takmer po väčšinu času, čo existuje súčasná civilizácia, bola Sfinga zasypaná pieskom, v dôsledku čoho hovoriť o veternej erózií nie je na mieste. Ak pripustíme, že Sfinga je obrazom človeka vo veku súhvezdia Leva5, potom je Sfinga kultúrnym pamätníkom doby, keď na mieste, kde bola postavená, jestvovala iná klíma s bohatými dažďami. Je výtvorom predchádzajúcej globálnej civilizácie, ktorá zahynula v nejakej globálnej geofyzikálnej alebo astrofyzickej katastrofe (podľa niektorých mýtov Mesiac a Venuša na prastarej hviezdnej oblohe neboli), a až po zavŕšení ktorej sa začala formovať a rozvíjať dnešná globálna civilizácia.

Na minulú predchádzajúcu globálnu katastrofu poukazujú tiež aj obelisky Egypta. Používali sa ako slnečné hodiny. Pritom stupnica týchto chronometrov je taká, že trvanie ranných, obedných a večerných „hodín“ nie je totožné, čo vyvoláva údiv u tých, ktorí sa stretli s týmto faktom. No ak by sa Egypt nachádzal na 15о severnej šírky (reálne je umiestnený približne medzi 25о a 30о severnej šírky), tak existujúce stupnice slnečných chronometrov Egypta by zaručovali presnosť všetkých hodín počas dňa.

Aj náleziská mamutov vo večne zamrznutej pôde sú premiešané s oveľa južnejšou vegetáciou, než tou, ktorá bežne rastie teraz v týchto šírkach; náhle uhynuté zvieratá vo veľkom množstve v kombináciách, aká sa nevyskytuje v bežnom živote biocenóz (dravce aj bylinožravce vo veľkom množstve premiešané) boli na niektorých miestach zasypané vrstvami sopečného popola a rýchlo zmrazené skôr, než sa ich roztrhané6 alebo celé mŕtvoly začali rozkladať.

Okrem toho:

«po celej Južnej Amerike boli nájdené zuhoľnatené telesné pozostatky z čias Doby Ľadovej „v ktorých kostry nezlučiteľných druhov zvierat (dravcov a bylinožravcov) boli chaoticky premiešané s ľudskými kosťami. Nemenej vážnou je kombinácia (na dostatočne rozmerných plochách) zuhoľnatených suchozemských a morských zvierat, chaoticky premiešaných, no pochovaných v jednom geologickom horizonte“».7

 

Tí čo porovnávajú podobný rad faktov, majúcich geografickú lokalizáciu «po celej planéte», prichádzajú k názoru, že minulá globálna civilizácia zahynula následkom globálnej katastrofy, ktorá sa odohrala približne pred 10 – 13 tisíc rokmi, v priebehu ktorej gigantické prílivové vlny a cunami s výškou do jedného kilometra sa preliali cez pevninu, zmyli lesy, pozabíjali ľudí, mamutov i vorvane, premiešajúc navzájom ich zostatky. A vtedy došlo aj k posunu pólov (zemskej osi)*, čo bolo sprevádzané globálnou tektonickou aktivitou, mnohonásobnými erupciami vulkánov a pod. Následkom tejto katastrofy sa Egypt posunul viac na sever, a jeho slnečné chronometre stratili rovnomernosť svojich stupníc. Antarktída sa posunula viac na juh do polárnej ľadovej zóny, presne tak, ako sa na severnej pologuli posunuli do polárnej ľadovej zóny aj oblasti dnešného permafrostu8 na Sibíri, v Kanade a na Aljaške9.

Z globálneho kartografického snímkovania, vykonaného tou zahynuvšou civilizáciou, prešli do našej civilizácie nejaké zachované materiály, ktoré aj vytvorili základ stredovekých máp s pre nich nevhodnou Antarktídou a Amerikami na to, aby panujúci historický mýtus o vzostupe našej civilizácie z nulovej úrovne rozvoja kultúry do dnešných výšok bez akéhokoľvek kultúrneho pozadia bol vierohodným.

Obraz predchádzajúcej globálnej civilizácie možno obnoviť iba z mýtov a tajných náuk, neurčených pre dav a šírených od dávnych čias v dnešnej civilizácií medzi privilegovanými a zainteresovanými osobami. Toto všetko spoločne s aktuálnym historickým mýtom znamená, že Doba kamenná, ako to potvrdzuje aj archeológia, jestvovala... no nie všetci, čo prežili minulú globálnu katastrofu, zdiveli až na úroveň Doby kamennej. Okrem toho, v súlade s jednou z rekonštrukcií obrazu minulej globálnej civilizácie na osnove mýtov, — oni nežili rovnako ako my...

«Rasa Pánov» bola relatívne málopočetná a prebývala iba na jednom z kontinentov s najprijateľnejšou klímou. Mimo tohto kontinentu sa nachádzali len jej oporné body pre riadenie hospodárskej činnosti, ktorú obsluhovali (voči nej)* podriadené národy, pozbavené možnosti vykonávať výrobnú a inú činnosť na osnove technogénnej energie. Toto zabezpečovalo vysokú spotrebnú úroveň «rasy pánov» pri relatívne dobrej ekológii na planéte ako celku. Preto dnešné snahy o rozdelenie populácie na „zlatú miliardu“ a ju obsluhujúci „pracovný dobytok“ majú vo svojom základe staré hlboké psychologické pozadie.

Jedna z takýchto rekonštrukcií tvrdí, že exempláre jedincov «rasy pánov», ak aj nedisponovali telesnou nesmrteľnosťou, no boli tak vnímaní ostatnými obyvateľmi planéty, nakoľko mnohonásobne predstihovali svojich poddaných dĺžkou svojho života: práve toto dalo základ zrodu legiend o bohoch a polobohoch, ktorí kedysi žili medzi ľuďmi. Nie je vylúčené, že uplatňovali aj génové inžinierstvo na svojich poddaných, meniac ich tak fakticky na biorobotov, ktorých schopnosti tvorivého samorozvoja boli takto umelo a cielene ohraničené10. Posledné, ako už vieme, je v dnešnej globálnej civilizácií (najmä v jej Západnej časti) vytúženým medzníkom mnohých predstaviteľov vládnucej „elity“. Film „Mŕtve obdobie“11 je len jedným z mnohých umeleckých stvárnení vedeckého výskumu, reálne uskutočňovaného s cieľom vytvoriť vedeckými metódami rasu „pánov“ a množstvo rás ju obsluhujúcích, samorozmnožujúcich sa, funkčne špecializovaných, programovateľných a diaľkovo (technicky a senzibilne) riadených biomechanizmov.

Tak či onak, snaha vytvoriť čosi na spôsob rasovo-„elitárnych“ rekonštrukcií života Atlantídy v globálnom rozsahu je viditeľná počas celých dejín súčasnej civilizácie. A je viditeľná tým viac, čím väčšie sú úspechy vo vede a technológiách dnešnej civilizácie. Každopádne, v súčasnej civilizácii priame a otvorené vládnutie «pánov» nad «hovoriacimi nástrojmi» a priame neskrývané rozdelenie spoločnosti na «pánov» a «pracujúci dobytok», ktoré bolo typické pre prvotné regionálne civilizácie, sa nepodarilo stabilizovať.

Nie je vôbec vylúčené, že atlantická «rasa pánov» minulej globálnej civilizácie, neovládala zvrchovane celú planétu, ale jestvovali regióny, ktoré si zachovali samostatnosť svojho riadenia. V nich počas globálnej katastrofy tiež nezahynuli celkom všetci. Možno práve to je príčinou tak výrazne odlišnej kultúry medzi Tichooceánskym Východom Eurázie a okolo-Atlantického Západu, a tiež kultúry predkolumbovskej Ameriky a dnešnej globálnej civilizácie. Ničmenej, ak aj necháme bokom detaily života minulej globálnej civilizácie, to nepochybne dôležitejšie, od čoho odvracia pozornosť súčasný oficiálny historický mýtus, je, že:

Paralelne s dobou kamennou súčasnej globálnej civilizácie sa rozvíjala misia civilizátorov – preživších príšelcov z civilizácie minulej.

Okrem toho, katastrofa nemusela byť úplne neočakávaná, následkom čoho tí, ktorí sa seriózne zaoberali možnými prognózami, sa postarali včas o to, aby v nej prežili a ochránili kultúrne dedičstvo pre budúcu obnovu normálneho (podľa ich názoru) života. Ak sa prognózami zaoberali seriózne aj vládnuce triedy, potom boli iste aj na štátnej úrovni organizované opatrenia k tomu, aby sa urýchlene obnovil normálny (v ich chápaní) obraz života po zavŕšení katastrofy. Biblická i Koránska správa o Noemovej arche predstavuje svojou podstatou informáciu o cieľavedomej reakcii na podobný typ výstražnej prognózy. Tiež treba mať na pamäti to, že biblická aj Koránska správa o arche je jednotná v tom, že archa – je výtvorom opozície vládnucemu režimu minulej civilizácie. Minulá civilizácia bola zámerne zničená Zhora. Bola jej poskytnutá možnosť zahynúť v Božom dopustení, za nenávratne zvrátenú morálku a etiku v sebe, nakoľko jej vládnuca „elita“, v ktorej prevládal démonický stroj psychiky, dosiahla neobmedzenú vnútrosociálnu moc, stabilnú v následnosti generácií.

V našej civilizácii sa vždy vynárala otázka, nakoľko je hodnoverná informácia o Noemovej arche, už len kvôli tomu, že svojimi rozmermi, ktoré sú uvedené v Biblií (Genesis 6:15 –dĺžka 300 lakťov; šírka 50 lakťov; výška trupu 30 lakťov; - čo je približne 150/25/30 metrov, je to viac, ako základné rozmery krížnika Auróra a blízke k rozmeru takých plavidiel, ako je atómový ľadoborec „Arktika“), archa prevyšuje všetky drevené lode, zostrojené súčasnou civilizáciou do dnešnej doby, a dokonca aj kovové lode obrovských rozmerov dnešná civilizácia začala konštruovať až v druhej tretine 19. storočia. Takže do polovice 19. storočia biblické správy o jej rozmeroch určite vyvolávali prekvapenie a obdiv.

Za posledných niekoľko sto rokov sa v tlači neraz objavovali správy o tom, že sa našla archa na hore Ararat, presne ako to opisuje aj Biblia o mieste zavŕšenia plavby. Jeden zo súhrnov správ na túto tému o tomto objave je opublikovaný v „Komsomolskej pravde“ (tlsťoške) 20. februára 1998. Uvádzajú sa svedectvá jedného Turka, ktorého ešte jeho dedo vodil do hory k „svätému korábu“ v roku 1905. Informuje sa, že počas 1. svetovej vojny 20. storočia ruský letec Roskovickij, realizujúc prelet nad oblasťou Araratu, na brehu horského jazera objavil polozatopený trup lode. «Z jednej strany bol jej trup čiastočne rozobratý, na lodi sa črtali štvorcové dvere široké okolo 6 metrov. To sa mi zdalo nezvyčajným, veď dokonca ani teraz nemajú lode tak obrovské dvere12» (citát z interview Roskovického, poskytnutého v r. 1939 časopisu „magazín Nový Eden “, uvedený v „Komsomolskej pravde“).

Ako sa píše ďalej, Ruskom bola zorganizovaná expedícia k arche (Ararat sa v tom čase nachádzal na teritóriu, ktoré patrilo Ruskému impériu), tá vykonala fotografovanie a meranie archy, zobrala si aj vzorky jej materiálov. Avšak po návrate expedície do Petrohradu, už revolučného, sa «podľa určitých svedectiev» všetko ocitlo v kompetencii L.D.Trockého, a na jeho príkaz boli členovia expedície i všetky materiály zničené.

Po týchto udalostiach bola archa zabudnutá do tých čias, kým ju neobjavili druhý raz, no už vrastenú do ľadovca počas leteckého fotosnímkovania Leteckými ozbrojenými silami Turecka v roku 1959. Po tomto objave bolo k arche vyslaných niekoľko expedícií, vrátane nelegálnych. Niektoré takto nájdené materiály boli exponované v New Yorku v roku 1985, čo u Turecka vzbudilo protest z dôvodu porušenia ich interných zákonov o kultúrnych pamiatkach.

Okrem toho určitý objekt na úbočí Araratu bol objavený aj kozmickou rozviedkou USA. Keď chýry o tomto prenikli medzi spoločnosť a jeden z amerických výskumníkov, odvolávajúc sa na Zákon o slobode informácií požiadal o tieto snímky, tak ministerstvo obrany mu poskytlo iné fotografie, získané pri leteckom snímkovaní Vojskami USA v roku 1949 – teda ešte o 10 rokov staršie, ako turecké vojenské letecké fotosnímky. Všetky materiály na túto tému, ako sa píše v spomínanej publikácii „Komsomolskej pravdy“, ležia v archívoch CIA, no oficiálni predstavitelia Turecka zachovávajú mlčanie.

Články, zasvätené téme nálezu objektu podobného arche na náhornej plošine Araratu, s ilustrovaným obsahom, sú aj na internete13.

Na základe toho, čo je o dejinách dnešnej civilizácie známe, predsa len sa pridržiavame názoru, že minulá globálna civilizácia nebola spoločnosťou všeobecnej rovnosti ľudskej dôstojnosti a všeobecnej Lásky. Bola civilizáciou geneticky rozdielnych rás. A prinajmenšom v tej jej časti, na ruinách ktorej vznikol dnešný Západ, existovalo členenie na rasu «pánov», a rasu, ktorá «pánom» slúžila – teda «hovoriace nástroje».

A toto všetko našlo svoje rozmanité pokračovanie v dejinách súčasnej globálnej civilizácie, a veľa v nej aj vysvetľuje, obzvlášť v regionálnej histórii, ktorá si hovorí Západv ranných etapách jej vývoja:

  • Kastové členenie v dávnej minulosti v niektorých regiónoch – odrážalo úsilie potomkov „pánov“, realizujúcich misiu civilizátorov, zachovať v kontinuite generácií čisté genetické línie a zabrániť tak svojej „degenerácii“ pri krížení sa s potomkami bývalých „hovoriacich nástrojov“.

  • Manželstvá bratov a sestier, rodičov a detí v žrečeských a kráľovských dynastiách v ostatných regiónoch mali ten istý cieľ – ochrániť geneticky čisté línie „pánov“ v kontinuite pokolení pred zavlečením do nich genetického materiálu „hovoriacich nástrojov“ (prípadne mohlo ísť aj o objektívne vynútené opatrenie, pretože genetická rozdielnosť „pánov“ a „otrokov“ (spočiatku)* vylučovala možnosť pokračovania rodu v zmiešaných manželstvách).

  • Z druhej strany, právo prvej noci a pohlavnej rozpustilosti samcov „pánov“ smerom k samiciam „hovoriacich nástrojov“ malo rozšíriť možnosti pre civilizátorov za cenu určitého „skvalitnenia plemena“ civilizovaných v kontinuite pokolení realizáciou prirodzeného aj umelého výberu.

  • S týmito tajomstvami krvi bol taktiež spojený zákaz výskumu v oblasti genetiky, nanútený Sovietskemu Zväzu v časoch J.V.Stalina. Keďže čistý sionistický internacionalistický vývoj revolúcie podľa Marxa a Trockého sa v Rusku nevydaril, pohlavári marxizmu-trockizmu (potomkovia staroatlantických civilizátorov) uznali za vhodné zamedziť, aby sa v stane protivníka objavila obzvlášť špecifická informácia o genetike obyvateľstva, tým skôr, že už v roku 1925 prekĺzli do sovietskej tlače články o možnostiach určiť s 90% vierohodnosťou podľa analýzy krvi, či je jedinec židom alebo nie (prečo bol prejavený záujem práve k odhaleniu tohoto rozdielu sa nevysvetľovalo, hoc práve tento druh selekcie leží v základoch biblickej rasovej „elitárno“-nevoľníckej doktríny). Zákaz výskumu v oblasti genetiky je svojim spôsobom aj analógiou vtipu: «Stierlitz vedel, že dva a dva sú štyri, nevedel iba, či o tom vie aj Müller», alebo v trochu inej forme: «Globálne vládnuci „Nikto“14 vedel, čo v genetike znamená „dva krát dva“, a nechcel, aby to zistili v regióne, ktorý sa mu vyšmykoval z jeho neobmedzenej kontroly».

Je možné, že rovnaké genetické osobitosti, zdedené z minulej nespravodlivej globálnej civilizácie sa prejavujú aj v tom, čo mnohokrát vypozorovali organizátori kolektívnej činnosti v spoločnosti. Henry Ford o tom písal takto:

«Drvivá väčšina si praje zostať tam, kde je ona postavená. PRAJÚ SI BYŤ RIADENÝMI, ŽELAJÚ SI, ABY VO VŠETKÝCH PRÍPADOCH DRUHÍ ROZHODOVALI ZA NICH A ZBAVILI ICH ZODPOVEDNOSTI.

(citovaný text je zvýraznený nami: t.j. oni sú psychickými otrokmi – pracovným antropoidným dobytkom, ktorý riadi a za ktorý zodpovedá ich «pán» pred inými „slobodnými“ «pánmi»; okrem slova «zodpovednosti» je nevyhnutné k zvýrazneným slovám H.Forda ešte doplniť slová «starostlivosti o ostatných a nasledujúce pokolenia»)

Preto najväčší problém nespočíva v tom, nájsť tých, čo si zaslúžia povýšenie, ale tých, čo si ho prajú. <…>

… pre väčšinu ľudí je trestom potreba myslieť. Ideálnou sa im javí taká práca, ktorá nekladie žiadne požiadavky na tvorivý inštinkt (zvýraznené nami: pri takomto štýle vzťahu k práci, ktorá je základom zabezpečenia života dnešnej civilizácie, sa robotník ničím neodlišuje od pracujúceho dobytka, či naprogramovaného robota; ak však máme hovoriť o tvorivej oblasti, v ktorej dnešná civilizácia dosiahla úspechy – tak potom sú to zbrane: prírodou dané zuby a pazúry vymenili rozumné živočíchy behom niekoľkých tisícročí za jadrovú výzbroj a vojensko-kozmické sily)».15

 

Otupujúci vplyv systematického školského a univerzitného vzdelania16, v mnohom neodlíšiteľný od drezúry, napasovanej na riešenie rôznych druhov problémov metódami zdedenými po predkoch; vzdelania, ktoré programuje psychiku konkrétnymi poznatkami a zručnosťami, ale neučí ľudí tvoriť (teda vnímať seba a Život, a samostatne chápať Život, a podľa miery nutnosti plodiť v sebe i v kultúre spoločnosti nevyhnutné poznatky a zručnosti), môže mať samozrejme rovnaké následky, ako tie, o ktorých písal H.Ford.

 

-pokračování-

 

1 V aktuálnej práci sa nasledovné chápe takto:

Globálna politika – je činnosť zameraná na realizáciu cieľov týkajúcich sa celého ľudstva a planéty Zem. Podstatou ide z väčšej časti o riadenie spektra dlhodobých tendencií, čo v mnohých prípadoch vylučuje zladenie aktuálnej politiky s už vytvorenými tendenciami.

Zahraničná politika – je činnosť zameraná na realizáciu cieľov vládnucej triedy štátu mimo hraníc jeho územia a jurisdikcie.

Vnútorná politika – je činnosť zameraná na realizáciu cieľov vládnucej triedy štátu na jeho území a v rámci jeho jurisdikcie.

2 MGU – Moskovská Štátna Univerzita.

3 O príčinách nášho nesúhlasu s verziou historického mýtu A.T.Fomenko a G.V.Nosovského sa dozviete viac v našej práci „Prozreteľnosť — nie je algebra“.

4 V základoch určovania dĺžky leží určenie rozdielu medzi miestnym časom v bode určovania dĺžky a miestneho času na nultom poludníku. To znamená, že geografickú dĺžku možno merať v jednotkách času (namiesto oblúkových stupňov rovníka), vychádzajúc z toho, že Zem sa otočí okolo svojej osi raz za 24 hodín. Miestny čas v bode určovania dĺžky sa určoval polohou nebeských telies, a správcom miestneho času nultého poludníka bol chronometer. Ak prechod nebeského telesa cez poludník (t.j. miestny čas) je možné určiť dostatočne presne aj bez chronometra, tak chyba chronometru (chrániaceho miestny čas nultého poludníka) je ekvivalentná „posunu“ nultého poludníka voči jeho reálnej polohe. Presnosť chronometrov, umožňujúca zabezpečiť kartografickú presnosť starobylých máp, bola dosiahnutá dnešnou globálnou civilizáciou až v 80-tych rokoch 18. storočia.

5 Historické obdobie, keď počas jarnej rovnodennosti bol pozorovaný východ Slnka v súhvezdí Leva, malo svoje miesto dávno pred oficiálnym zrodom Egyptskej regionálnej civilizácie podľa panujúceho historického mýtu.

6 Skúste si predstaviť, čo môže roztrhnúť napoly živého mamuta... – pozn. prekl.

7 Podrobnejšie v knihe Graham Hancock „Stopy bohov: hľadanie pôvodu prastarých civilizácií“, Moskva, r. 1997, str. 204 (Fingerprints of the Gods: The Evidence of Earth's Lost Civilization)

8 Neustále zamrznutá zem. – pozn. prekl.

9 Podrobnejšie v knihách: Graham Hancock „Stopy bohov: hľadanie pôvodu prastarých civilizácií“; I. Velikovskij „Zrážka svetov“, „Fénix“, Rostov na Done r. 1996; T.N.Drozdova, E.T.Jurkina „Po stopách obrazu Atlantídy“, Moskva „Strojizdat“ r. 1992; V.N.Djomin „Tajomstvá ruského národa. Po stopách počiatkov Rusi“ Moskva „Veče“ r. 1997, a tiež rozhovor s V.N.Djominom „Keď sme vedeli lietať... a hovorili jedným jazykom“, opublikované v rubrike „Teória nepravdepodobnosti“ v „Rasijskoj Gazete“ z 20.02.1998, v ktorej je reč o živote pradávnej civilizácie Hyperborey, ktorá bola domovinou podaktorých spomedzi olympských bohov, ktorej pozostatky boli nájdené na severe Ruska. V tomto rozhovore sa tiež spomína, že v 30. až 15. storočí pred našim letopočtom bola klíma Arktídy dostatočne mierna a Severný ľadový oceán bol teplý, bez ohľadu na prítomnosť ľadovca na kontinente.

Treba si uvedomiť, že vytváranie pozemských ľadovcov nie je spojené len so zemepisnou šírkou krajiny, ale aj s množstvom zrážok, padajúcich na ňu v zimnom období. Takto podľa jedného z matematických modelov klimatológie, by v dnešnej Sibíri mohol byť ľadovec, podobný tomu antarktickému v prípade, ak by Tibet a Himaláje neprekážali postupu vlhkých vzdušných más smerom na sever, z oblasti Indického oceánu.

10 Vrátane narušenia genetických programov k zníženiu priemernej dĺžky života „hovoriacich nástrojov“

11 „Mŕtve Obdobie“ – sovietsky dvojdielny detektívny umelecký film, natočený v roku 1968 režisérom Savvom Kulišem. Tento film rozpráva o sovietskych rozviedčíkoch, rozoblačujúcich činnosť jedného zo západných inštitútov, ktorý pracoval na vytvorení novej hroznej zbrane, ničiacej psychiku človeka. Na čele tohto Výskumného Ústavu bol sadistický lekár Richard Hass (profesor Born – vojnový zločinec)

http://ru.wikipedia.org/wiki/Мёртвый_сезон_(фильм,_1968).

12 Nákladné lode triedy «Ro-Ro» (Roll on Roll off) s horizontálnou nakládkou/vykládkou tovaru (na kolesách) cez výklopnú hermetickú rampu takýchto rozmerov sa objavili až v 1960-tych rokoch; tankovo-výsadkové lode s nosovou rampou takých rozmerov – až v priebehu 2. svetovej vojny; palubné nákladné rampy na vykládku lietadiel z hangáru v trupe lode na vonkajšie výťahy za účelom ich presunu na vrchnú vzletovú palubu sa objavili na amerických lietadlových lodiach tiež až v chode 2. svetovej vojny 20. storočia. Takže v rokoch 1916 a 1939 sa bolo čomu diviť...

13 O archeologických výskumoch tohto objektu a ich výsledkoch pozri stránky:

http://nbad.narod.ru/na_find_2.htm; http://www.ufo.obninsk.ru/noy.htm. Niektoré publikácie na túto tému nájdené v internete sú predstavené v materiáloch KSB, šírených na kompakt diskoch v priečinku „Iní autori“: „Noemova_archa“.

14 Pod menom „Nikto“ sa predstavil Odyseus kyklopovi Polifémovi, pred tým, než mu vypichol jediné oko. Keď sa tak stalo a na Polifémov nárek pribehli ostatní kyklopovia, tak sa ho začali pýtať, prečo tak kričí a kto mu vlastne ublížil? Polifémos im odpovedal: „Ublížil mi zákerný Nikto“. Keďže ostatní pochopili, že reálneho zločinca niet, tak sa spokojne rozišli a nechali Poliféma osamote s jeho bolesťou a vzniknutými problémami...

15 H.Ford „Môj život, moje úspechy“, Moskva r. 1989, str. 86, str. 89

16 O úlohe vedy v systéme vzdelávania pri podpore davo-„elitarizmu“ pozri časti 10.6 a 10.7 v práci VP ZSSR „Základy sociológie“.

 

 

Diskusní téma: O čom mlčí historický mýtus

??

steve | 08.03.2017

falosny falzifikat??

Potřebujete legit úvěr ???

Glenn Baker | 26.04.2016

Potřebujete úvěr ??? Naše firma je název Zion Financial Services Limited, dáváme z úvěrů, které mají zájem zákazníků, které hledají pro úvěry s cílem zlepšit jejich podnikání, můžeme vám pomoci s úvěru až do výše €15 milionů. Můžeme vám pomoci půjčováním vám peníze, začít podnikat nebo rozšířit své stávající podnikání, nabízíme také osobní úvěry, auto úvěry, podnikatelské úvěry, hypoteční úvěry, zemědělské úvěry nebo půjčky z jakéhokoliv důvodu atd Pokud potřebujete půjčka dnes kontaktujte nás. Můžeme půjčit až 15 milionů eur. Napište nám aplikovat: zionloan1@gmail.com

to sio

iv | 28.03.2016

http://pastebin.com/u14j9DHK

dýhování mramorem

Hox | 28.03.2016

Jeden z tisíců případů, Sio, které současná oficiální věda ignoruje.
http://lah.ru/expedition/turkey2015-2/Efes/1111.jpg

Re: dýhování mramorem

Hox | 29.03.2016

Jedná se o kolonu antického komplexu v Turecku. Člověk průměrně vzdělaný v technickém směru na té fotce vidí nonsens, který by vůbec neměl existovat, který podle fyzikálních zákonů nemůže existovat, pokud platí panující historický mýtus. Ale existuje.

Re: dýhování mramorem

Hox | 30.03.2016

Takže, Sio, jsi schopen vyvodit závěry?

Pokračování

Putinovec | 24.03.2016

S potěšením jsem zjistil ,že už je pokračování tohoto velice zajímavého tématu.Jdu se ponořit.

Hypnóza

Sio | 24.03.2016

Trochu jsem se hypnózou zabýval, v Leningradě jsem dokonce navštěvoval přednášky s praktickými ukázkami. Lidé dělali v tomto stavu různé věci, přednášející ovšem tvrdil, že nelze donutit člověka v hypnóze spáchat zločin. V tomto jsem mu moc nevěřil. Hypnotizovaný člověk může být zmanipulován tak, že si tuto skutečnost vůbec neuvědomuje.
Závažnějším argumentem je ovšem míra hypnability člověka. Jem málé procento jedinců se dá uvést do hlubší hypnózy snadno, mnohé vůbec ne.
Předpokládám, že máš na mysli davovou hypnózu. Tento jev samozřejmě existuje, v dějinách je spousta zdokumentovaných příkladů. Většinou jsou to davy zfanatizovaných souvěrců, kteří tomu podléhají. Ale zase, hloubka té hypnózy není taková, aby si člověk vůbec neuvědomoval, co dělá.
Jinak sugesce, která je formou plytké hypnózy se používá běžně, to asi všichni víme.

Malé doplnenie

petržlen | 24.03.2016

„Minulá civilizácia bola zámerne zničená Zhora,“ lenže nie „za nenávratne zvrátenú morálku a etiku v sebe,“ lebo zvrátená morálka a etika majú hlbšie korene, svoju príčinu (inú). Minulá civilizácia prestala slúžiť svojmu účelu, presnejšie dospela do štádia, kedy bolo treba zjednať nápravu, aby pozemský život tento účel plniť neprestal. Zvrátenosti sú sprievodným znakom tohto stavu.

Ak sa náhodou niekomu zdá, že zvrátenosti v súčasnosti začínajú dosahovať krajné hodnoty, tak sa mu to vlastne nezdá. Je tiež rozoznateľné, že spoločnosť sa pomaly začína štiepiť na pomerne menšiu(?) časť, ktorá bude mostom k novej civilizácii, a pomerne väčšiu(?) časť, ktorá vo svojej myšlienkovej/riadiacej línii pokračovať nebude. Netvrdím, že prebehne presne toto, ale viaceré fakty túto možnosť podporujú.

Zajímavé téma

nazdar | 23.03.2016

Když se někteří fyzici snaží přemýšlet, co bylo před velkým třeskem, proč by se jiní vědci nemohli zabývat přemýšlením, co bylo před potopou světa? Je to zajímavý článek, ne slátanina.

Re: Zajímavé téma

Sio | 24.03.2016

Tady máte několik dat stvoření světa. Která verze je správná a podle jakých kritérií?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Datace_stvo%C5%99en%C3%AD

Re: Re: Zajímavé téma

Hox | 24.03.2016

Provokační demagogická otázka, nemající za cíl hledání pravdy.

Re: Re: Re: Zajímavé téma

Sio | 24.03.2016

Je to jen demonstrace toho, jak si kdekdo může přijít s nějakým nesmyslem a prohlašovat jej za jedinou pravdu.

Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Hox | 24.03.2016

Nikdo neprohlašuje nic za jedinou pravdu, já ti třeba také nic nenutím, na rozdíl od tebe, který jsi neodolal tu všechny nemající "ten správný názor" různě napadat a nálepkovat, bez jediného argumentu.

Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Sio | 24.03.2016

Argumentů, proč považuji článek za slabý, jsem uvedl spoustu, jen ty jsi je neuviděl. Pokud jsem někoho konkrétního nálepkoval, pak ty jsi v mazaném nálepkování konkrétně mé osoby nezůstal pozadu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Hox | 24.03.2016

Argumentů sice spoustu, ale validní ani jeden. Viz moje body 1-4 níže.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Sio | 24.03.2016

A kdo je nejvyšším soudcem validity? Ty?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Hox | 24.03.2016

To je, pochopitelně, jen můj názor.

Jinak k otázce té literatury zakázané archeologie, opravdu to tady nechci rozebírat, ale jde např. o autory Klaus Dona, Michael Cremo, Graham Hancock, možná i jakýsi Michael Tellinger, pokud si pamatuju dobře.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Sio | 25.03.2016

Dobře, na svůj názor máš samozřejmě právo. Přemýšlím o tom, co píšeš, zatím se mi to také těžko akceptuje.

Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

nazdar | 24.03.2016

Sio, teorií je opravdu hodně. Možná je mezi nimi i některá správná, nebo také ne. Je to pouze podklad pro vlastní úvahy a pro vytváření si vlastního výkladu. Pokud někdo opravdu silně touží po pravdě, tak tomu musí věnovat hodně úsilí. Musí studovat originální texty, vzít do úvahy, kdo je psal, kdy je psal, proč je psal a dle toho se k nim stavět a dělat závěry. Většina z nás asi touto cestou jít nechce, tak si rádi přečteme úvahy někoho, kdo touto cestou šel. S tím, že si uvědomujeme, že to není do kamene vytesaná pravda, ale jakýsi stupeň současného poznání. To je můj pohled na věc.
Jako nesmysl je možné označit každý vědecký výklad přírodních vět, neboť je jisté, že za pár let, nebo desítek let, bude přehodnocen, vzhledem k novým poznatkům.

Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Sio | 24.03.2016

Souhlasím s tím, že pravda není navěky a ani není v něčím vlastnictví.
S nutností studovt originální texty, to ne. Je utopií, aby každý studoval ony texty, protože to bychom se změnili v národ chudých filosofů, co by nedělal nic jiného. A je také nesmysl dát svou bezvýhradnou důvěru někomu, kdo o sobě tvrdí, že to udělal. Protože pak je z něj specialista odtržený od reality, byť ty texty mnohé zná.
Je nutno žít v sepětí s živou realitou a naučit se posuzovat věci střízlivýma očima. Jistě, můžeme na čas uvěřit i tvrzením podobným jako v tom článku a udělat si z toho dalekosáhlé závěry. Poznání má svou cestu.
Ale nelze se svěřit jen knihám a učencům a nelze brát s důvěrou každou informaci, kterou nám někdo podstrčí. Kritériem je celoživotní nekončící snaha o poznání reality souzená použitelností tohoto pozvání. Hlavními moudrostmi jenž by člověk měl mít na paměti jsou Cui bono? a Divide et impera. Zkoumání reality z techto hledisech nás zavede na cesty, po kterých chodí mocní, umožní nám vidět jejich motivace a problémy.
Doporučená literature (ale jen, když tě to bude bavit) - Přemyslovská epopej od Vladimíra Vondrušky. Kdo chce, uvidí tam mechanismy moci. Pochopí lépe i dnešní realitu a "jak to funguje".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Hox | 24.03.2016

Zkusme se na to tedy podívat racionálně, například pohledem mimozemšťana, který není zatížen nákloností nebo předsudky k jakékoliv verzi, a zkusme to dialekticky:

1) Existuje v paměti mnohých národů, geograficky po celé zeměkouli, vzpomínka na celoplanetární katastrofu a následný příchod (zpoza moře, z nebe) "bohů"-civilizátorů, kteří přinesly daným kulturám základy civilizace (zemědělství, zákony, vědění...)?
- Ano

2) existuje faktologická báze geologie jako vědy, ze které vyplývá že celoplanetární kataklyzma tu před 11-13 tisíci lety bylo?
- Ano. Například mořská voda v horských jezerech, nebo "chuchvalce" živočichů žijících v různých biocenozách, normálně se nevyskytujících na jednom místě, turbo-zmražených jako sardinky, spolu s mořskými rybami například, na Sibiři a jinde. Nebo zpřelámané kosti instantně zmražených mamutů, fakt že mamut je tropické zvíře (nutnost jiného klimatu na Sibiři v nedávné době), atd. Nejedná se o ojedinělá fakta, ale informační plást, kde do sebe vše zapadá.

3) existují kulturní památky, archeologické nálezy, potvrzující že nejsme první vyspělá civilizace na Zemi?
- nezaujaté zkoumání dává jedinou odpověď: ano.

4) existují legendy o předchozí civilizaci a "bozích", sestupujících mezi "pracovní dobytek"?
- Ano.

Máme tedy dochované informace o tom co bylo, máme materiální nálezy ve shodě s těmito informacemi, oboje v rozporu s oficiálním historickým mýtem pěstovaným panující koncepcí, která má zájem na tom, představit minulost jinak než byla (2. priorita zobecněných prostředků vlivu/agrese, historická).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

el | 24.03.2016

Souhlas.

Chce to jen kritické myšlení a nebýt zbytečně zbrklý při hodnocení článku. Je to názor autorů a není až tak důležité, aby se s ním všichni ztotožnili. Přesto předpokládám, že pro mnohé to bude další kamínek do mozaiky, proč se civilizace nachází tam, kde se v současnosti nachází.

Informací a důkazů je dostatečné množství, aby je bylo možno hodnotit jak jednotlivě, tak ve vzájemné souvislosti a učinit z nich závěry, které odpovídají vnitřnímu poznání člověka, když už ten oficiální názor zní odlišně.

Navíc za situace, kdy systém maskuje manipulací svou vlastní neschopnost dalšího vývoje, nic nebrání trvzení, že nebude manipulovat s jednotlivcem i v této oblasti.

Sia na jedné straně chápu, že právě toto téma mu není blízké, neboť nejspíše neodpovídá jeho poznání, na druhou stranu si to mohl nechat v této negativní podobě pro sebe.

Neboť platí, že lidé potřebují naději a ta vychází z poznání svého vlastního postavení v systému a spojnici s historií, že dějiny se cyklicky opakují, jako by jejich tvůrci postrádali tvořivý aspekt své existence, přičemž tento tvůrčí princip mohou systému dodat ti, kteří ví, na čem jsou.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Sio | 25.03.2016

OK, když racionálně tak racionálně
ad 1A) celoplanetární katastrofa
není to tak jasné, aby se dalo odpovědět jednoznačné ano. Báje a mýty se přenáší, takže u mnohých národů jde jen o vyprávění odjinud. Potopa "světa" jako takového vcelku by nenastala ani po kilometr vysoké tsunami a to ani zdaleka. Zatopilo by se maximálně pár desítek kilometrů od mořského pobřeží. Jak kde, závisí to od profilu terénu pobřeží. Kromě toho, v Bibli se hovoří o 40-denním dešti, pokud si to správně pamatuji. Takže moje odpověď zní - NE
ad 1B) následný příchod (zpoza moře, z nebe) "bohů"-civilizátorů
Nevím nic o tom, že by tyto vzpomínky byly nějak významněji podpořeny, spíše se jedná o spekulace založené na ojedinělých "důkazech" - artefaktech, spojených se zatím nevysvětlitelnou záhadou. Tedy z hlediska dostatečné prokázanosti - NE.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Sio | 25.03.2016

ad 2) existuje faktologická báze geologie jako vědy, ze které vyplývá že celoplanetární kataklyzma tu před 11-13 tisíci lety bylo?
Jak velká je tato báze? Řekl bych, že takových záhad je relativně málo a dají se vysvětlit několika způsoby.
A. Mořská voda může být v horských jezerech na základě tektonické činnosti, nedaloko od naší vsi jsou velké zásoby teplé, podle složení "jadranské" mořské vody v podzemí. Napřed by tu musle být důkaz, že ta voda není starší než 11 - 13 tis let (o čemž silně pochybuji) a pak by taková jezera musel být rozeseta po celém světě, o čemž pochybuji rovněž. Pokud by třeba Bajkal byl před 11-13 tis. lety zatopen mořskou vodou, garantuji vám, že by byl slaný dodnes.
B. Chuchvalce z různých biocenóz. O tom nic nevím. Ale i kdyby to byla pravda, je spousta jiných vysvětlení než kataklyzma před 11 - 13 tis. lety.
C. turbo-zmražených jako sardinky, spolu s mořskými rybami například
Je spousta vysvětlení, i dnes tornáda poberou mořské ryby a přenesou je o pár tisíc km dále. Pokud je tam zároveň mrazivo ...
D. zpřelámané kosti instantně zmražených mamutů, fakt že mamut je tropické zvíře
Pardon, proč má mamut tak hustou srst? Nebo popíráte evoluci? Slon je tropické zvíře, ale takovou srst nemá. Které velké tropické zvíře má tak hustou srst? Vede to k přehřívání.
Takže závěrečné shrnutí - NE, nic z toho nedokazuje, že tu bylo před 11 - 13 tis. lety kataklyzma

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Hox | 25.03.2016

Slon potřebuje za den desítky kilo biomasy, aby přežil, mamut totéž. Hrabe na severním pólu kořínky nebo okusuje polární lišejník? To je populární mýtus, že mamut je severské zvíře, podle stejné logiky je gorila také polární zvíře. Mamut přežije maximálně v mírném klimatu, v permafrostu by za pár dní pošel.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Sio | 25.03.2016

Myslím, že i na permafrostu existuje něco jako léto. Uživí se například velká stáda sobů. Ale netvrdím, že ti mamuti byli jen v těch nejtvrdších podmínkách. To je extrém stejně jako jsou extrémem tropy. Mamuti žili na hranici mezi mírným a "ledovým" pásmem.
Mamuti migrovali podle ročního období mezi letními a zimními pastvišti, to je dostatečně známo. Vyskytovali se mj. i na Moravě.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Hox | 31.03.2016

Jednoduše neznáš fakta. Spousta zmrzlých mamutů byla nalezena daleko za polárním kruhem, na ostrovech dnes pokrytých celoročně ledovcem, který pomalu odtává. V žaludku mají nestrávenou potravu typickou pro dnešní jižní Rusko.
V roce 1945 spadlo v Grónsku letadlo, v roce 91 se konala expedice s cílem letadlo najít, letadlo našli, pod 75 metry ledu. 75 metrů ledu za 46 let, to je 100x rychlejší tvorba ledovce než s jakou počítají všechny teorie zaledňování a ledových dob. Což znamená že ohledně časových údajů všechny ty teorie putují do koše, protože to co tvrdí že bylo před 100.000 lety, mohlo být krásně před 1000 lety. Krátce, neví nic. Myslíš že se po tomto objevu něco v oficiální geologii za posledních 25 let změnilo, že někdo tenhle rozpor na úrovni 99% jakkoliv reflektoval? Naprosto nijak. Tolik k validitě tzv. "oficiální vědy" v některých otázkách - výplach mozku.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Sio | 25.03.2016

existují kulturní památky, archeologické nálezy, potvrzující že nejsme první vyspělá civilizace na Zemi?
Existuje pár takových věcí, které vedou k podobným úvahám. Ale v žádném případě jejich existence nevede k jednoznačnému závěru, že jsou dílem vyspělé civilizace před námi (mluvím o vyspělosti srovnatelnou s naší)
Takže - ano existují, NE, vyspělou civilizaci to dostatečně neprokazuje.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Vitoslav | 25.03.2016

Vas pohled neni objektivni a vite proc? Nasmerujte oci na pyramidy a mozna uvidite pozustatky drivejsi civilizace. Osobne jsem byl navstivit pyramidy v Bosne. Jsou zasene zeminou a ocividne to jsou pyramidy postavene pred potopou. Kolegove v Bosne odeslali nalez orlagickeho materialu nalezeny mezi bloky. Poslali to do vice laboratori, aby nedoslo k manipulaci s cisly. Shoda +-500 let a datotavani 32 tisic let. Odhad stari vsech pyramid je datovan od cca 4-40tisic let. Tady mate predchozi civilizaci. Ocividne jste presvedcen jen o sve pravde.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Vitoslav | 25.03.2016

Stari vsech pyramid na svete samozrejme.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Sio | 25.03.2016

Tak mě pochopte, odporuje to všem dosavadním informacím, které mám. Potřebuji víc, abych změnil názor.
Tady třeba máte něco o evropských pyramidách.
http://www.astronauti.cz/news/historie-evropskych-pyramid/
Cituji: "Prohlášení Osmanagiče o možném stáří pyramid bylo bohužel překrouceno na 27 000 let."
No a tak je to s většinou těch "zaručeně objektivních" informací. Při bližším zkoumání se zjistí, že je to úplně jinak.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Vitoslav | 25.03.2016

Postujete bohuzel clanek publikovany v roce 2006. Organicky material byl nalezen zhruba pred 4 roky a je datovan na 32 000 let.
Osobne jsme s nim o tom mluvili a je jasne, ze na bosenskou vladu nekdo tlaci, aby bojkotoval tenhle projekt.
Bojkot oficialnich vedcu, kteri odmitaji prijet do Bosny o necem svedci. Jak deti, kteri se neceho boji. Nema smysl zde rozebirat nejake detaily.
V sirsim uhlu pohledu zjistite proc palili knihy. Nejsem zde, abych nekoho presvedcoval. A je mi uplne jedno, cemu verite.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Sio | 26.03.2016

Také nikoho nepřesvědčuji, jen obhajuji svůj postoj. Uvedl jsem odkaz s příkladem mylné interpretace, vy žádný, jen nějaké pochybné tvrzení. Proč bych zrovna tomu měl hned a teď věřit, když nemůžete posloužit ani tím článkem na netu?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Sio | 25.03.2016

Zkuste mě přesvědčit. Máme k tomu nějaký odkaz na internetu? Slyším to poprvé a jsem k této informaci velmi skeptický. Na základě čeho si vy myslíte, že je objektivní?
Vy si myslíte, že když hned nezhltnu všechno, co se mi předloží, hned jsem přesvědčen jen o své pravdě? A o čí pravdě jste přesvedčen vy? Já jsem jen skeptický, pod tíhou důkazů jistě změním rád názor, pokud budou dostatečně pádné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Vitoslav | 25.03.2016

Hledejte pravdu sam. Naopak je dobre, ze nicemu neverite, ale nedrzte se oficialnich verzi. Tam rozhodne neni cela pravda. Co jsem zjistil, tak se zamotavaji do sve lzi i o nekolik stoleti. Jednou zil v 9 stoleti po druhy ve 13 stoleti. Uz me to prestalo bavit a proste jsem si rekle LEZ. Vsechno je to lez.. To co je potreba studovat tu proste chybi. Znalosti nedavaji a nechavaji si to pro sebe. Hodne stesti

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Sio | 26.03.2016

Dík, snažím se. Netvrdím, že oficiální verze se nemýlí. Ale to neznamená, že každá jejich alternativa má pravdu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Hox | 25.03.2016

Co orientace mnoha pyramid a jiných staveb po celém světě nikoliv na současný severní pól, ale na jeden konkrétní bod v oblasti nynějšího Grónska? Buďto byl severní pól v době stavby jinde o pár tisíc kilometrů, nebo se museli všichni stavitelé spiknout.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Sio | 25.03.2016

Anebo i to je úplně jinak. Kdo ví? Je to spekulace, nikoli vědecky potvrzený fakt. Nevím a ty to nevíš také. Nebo jste to schopen důkladněji podložit? O které pyramidy se jedná? O tyhle určitě ne:
http://www.suenee.cz/orientace-pyramid-v-gize/

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Hox | 25.03.2016

Na základě čeho zpochybňuješ něco, o čem nemáš páru, nemáš informace? Provozuješ autocenzuru.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Sio | 25.03.2016

Něco o tom vím. A to, co překládáš, je v rozporu s tím, co o tom vím. Takže jsem k tomu skeptický. Například k orientaci pyramid v Gíze ses vůbec nevyjádřil. A ta není směrem k Grónsku. Přitom jsou to ty nejznámější, pokud mohu soudit.
Když mi někdo bude tvrdit, že Elvis žije, tak aniž bych měl páru o jeho zdrojích, dovolím si vyjádřit docela kategoricky svou pochybnost.Pokud to ovšem podloží opravdu přesvědčivými argumenty, uznám, že měl pravdu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Hox | 25.03.2016

Zjevně o tom moc nevíš, jinak bys nemohl tvrdit nesmysly o spekulacích, za situace kdy je otázka pár minut najít příslušné objekty na google earth a přesvědčit se... ale jak jsem psal, nemám zájem jít do roviny dokazování zde něčeho nebo přesvědčování, kdo chce si věci najde. O egyptských pyramidách řeč nebyla. Tahle diskuse je z tvé strany dobrou ilustrací principu, že informace nepostupuje do prázdna, ale do existujícího systému stereotypů, a pokud s nimi je v rozporu, stereotypy efektivně brání jejímu zpracování.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Sio | 25.03.2016

ad 4) existují legendy o předchozí civilizaci a "bozích", sestupujících mezi "pracovní dobytek"?
Takové legendy sice existují, ale nic to nedokazuje. Kdejaký člen běžné elity se nechával prohlašovat za boha. Obyvatelstvo žilo v pověrách a mýtech, negramotné, nevzdělané, vhodné jen na těžkou práci. Skutečně na úrovni zvířat. Doporučím skvělou knihy "Nabarvené ptáče", která popisuje polsko-ukrajinské území za 2. světové války. Tam zjistíte, že podobný stav tam byl i první polovině 20. století. Nebyl problém přesvědčit prosté obyvatele, že jejich elity jsou něco jako bozi. Elity disponovaly mnohým, o čem se prostému lidu ano ve snu nezdálo a k tomu nebylo potřeba mimozemšťanů.
Odpověď tedy zní - NE, nic to nedokazuje, jde jen o interpretaci.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Hox | 25.03.2016

Jistě, ignorování faktů je ten správný vědecký přístup.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Sio | 26.03.2016

To říkáš ty. Já říkám, že vědecký přístup je skepse a mnohonásobné ověřování faktů.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé téma

Hox | 26.03.2016

Stereotypy myšlení jsou prevít...

ľadovec

Martin | 23.03.2016

Ľadovec na Sibíri je, ale podzemný a na povrchu pokrytý tajgou alebo tudrou. Je to permafrost. Povrchový ľadovec sa na Sibíri udrží len vo vysokých horských polohách, všade inde ho roztopí slnko počas letných horúčav. Na to, aby sa udržal ľadovec, nestačí sneh a tuhý mráz. Rozhodujúcou podmienkou je krátke a studené, prípadne žiadne leto, aby sa napadaný sneh nestihol roztopiť a začal sa hromadiť.

Re: ľadovec

Sio | 25.03.2016

V létě se rozmrazí nejvýše do hloubky 1m. Cokoli je hlouběji, je zmrzlé permanentně.

Slátanina

Sio | 23.03.2016

Jinak se to nazvat nedá.

Re: Slátanina

el | 23.03.2016

Proč jste tak kategorický ve svých závěrech?

1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek