O čom mlčí historický mýtus (3)

O čom mlčí historický mýtus (3)

26.3.2016

předchozí část

 

Keďže systematická činnosť (minimálne ohľadom nevystavovania na obdiv, a maximálne ohľadom utajenia globálneho nadštátneho vnútrosociálneho riadenia a konkrétnej civilizátorskej misie) nie je bezcieľna, privádza nás to k otázke o charaktere vzájomných vzťahov medzi civilizátormi a civilizovanými.

Ako vieme z histórie, vzťahy „zaostalých“ a „nositeľov pokroku“ boli stelesnené aj v dvoch epizódach takéhoto kontaktu „civilizovaných“ a „divochov“:

  • Anglického kapitána J.Cooka (1728-1779) „divosi“ rýchlo zjedli, a ako na hociktorý obed, následne celkom zabudli, ak aj nie do večere, tak do budúceho obeda1;

  • N.N. Miklucho-Maklaj (1846 - 1888) žil niekoľko rokov medzi Papuáncami, a aj po viac ako sto rokoch si ho v tomto národe stále ešte pamätajú a nazývajú jeho menom svoje deti.

Máme dôvod sa domnievať, že natoľko rozličný osud dvoch bádateľov nie je spôsobený ani tak veľmi rôznymi kvalitami „divochov“, ako skôr rôznymi kvalitami samotných civilizátorských misií, realizácie ktorých sa zúčastnil každý z nich. Ako je už známe, Veľká Británia založila v priebehu niekoľkých storočí globálne koloniálne impérium, v ktorom za prvotriedneho človeka bol uznaný iba Anglosas, a na pôvodné obyvateľstvo Austrálie sa ešte v druhej polovici 19. storočia organizovali poľovačky ako na divokú zver; a dokonca ani potomkovia Holanďanov neboli uznaní za prvotriednych ľudí v priebehu anglo-búrskej vojny.

To znamená, že J.Cook sa v podstate stal obeťou domobrany pred agresívnymi a zlostnými civilizátormi. V.S.Vysockij, ako narkotizovaný, a preto aj zvrátene chápajúci biorobot so svojim abstraktným humanizmom (mnohí z jeho fanúšikov ho šíria posledných 20 rokov), slovami piesne zasvätenej tejto udalosti „Prečo domorodci zjedli Cooka?... mlčí veda“: «šmaril (kameň*), PODLIAK – a nieto Cooka», — ňou samotnou aj prejavil, svoju pokornosť a solidárnosť rovnakej civilizátorskej misii, ku ktorej patril aj zjedený J.Cook.

Každopádne, uvedené príklady sa vzťahujú k osobnému kontaktu zástupcov rôznych kultúr. No v histórii dnešnej civilizácie sa odohral aj vznik jednej spomedzi regionálnych civilizácií, ktorý sa stal pamätným aj pre ostatné regionálne civilizácie. Reč ide o Koranickej civilizácii, v ktorej toho človeka, ktorý uskutočnil túto civilizátorskú misiu tiež spomínajú s vďačnosťou a hlbokou úctou. Pritom treba mať na pamäti, že Mohamed realizoval svoju civilizátorskú misiu bez tajností, v každom prípade presne nazýval, čo je to Dobro, a čo – Zlo v konkrétnych situáciách života spoločnosti.

Inými slovami – on uskutočňoval civilizátorskú misiu, odlišnú od tej, v ktorej sa „rasa pánov“ od Doby kamennej (neschopná k neskrývanému panovaniu nad otrokmi) snaží zrealizovať tajnú nadvládu, neviditeľnú pre tých, ktorým sa pokúšajú nanútiť otrocký údel. Realizáciu tejto civilizátorskej misie možno tiež vystopovať z doby pred potopou.

Dnes túto regionálnu civilizáciu Západ označil za globálnu hrozbu svojmu abstraktnému humanizmu. Preto túto doktrínu vykúpenia sveta rasou „pánov“-civilizátorov na osnove úžerníckeho monopolu ich biorobotov (ležiacu v základoch kultúry Západu), treba porovnať s ideovými základmi kultúry Koranickej regionálnej civilizácie.

Korán priamo poukazuje na CHYBNOSŤ existencie VNÚTROSOCIÁLNYCH HIERARCHIÍ „pánov“ a otrokov: «...dospejte k slovu zhodnému pre nás i pre vás, (...) aby jedni z nás nemenili druhých z nás v pánov okrem Boha» (Súra 3:57 [3:64*]2). «Boli ste na okraji priepasti ohňa, a On vás odtiaľ zachránil3. Tak vám Boh objasňuje svoje znamenia, - možno že pôjdete cestou spravodlivosti! – a nech vznikne medzi vami občina, povzbudzujúca k dobru, nariaďujúca odobrené a držiaca od neodobriteľného. Tí – budú šťastliví» (Súra 3:99, 100 [3:103,104*] priame karhanie abstraktného humanizmu). Z tohto možno pochopiť, že pre každého človeka môže byť pánom len Boh; všetci ostatní „páni“ si na seba berú príliš bez reálnych predpokladov, hoci sú aj dočasne tolerovaní...

Rovnako aj ten, kto si vyberá pánov okrem Boha, pácha (podľa Koránu) neodpustiteľnú chybu. Človek má len jedného pána Najvyššieho Boha, Tvorcu a Všemocného.

Adekvátne je vnesené svetlo aj na otázku ohľadom kompetencie pred Bohom vykúpenia sveta „pánmi“-civilizátormi na osnove úžerníckeho monopolu.

Súra 2:

«v.275[274*]. Tí ktorí tratia svoj majetok nocou i dňom, tajne i verejne, - im patrí ich odmena u Pána; nemusia mať strach, a nebudú zarmútení!

v.276[275*]. Tí čo požierajú úroky, znovuvstanú iba takými, akým znuvuvstane ten, koho zráža satan svojim dotykom. To preto, že hovorili: „Veď obchod a úrok je to isté“ (v preklade Sablukova: „lichva – je to isté čo zisk pri obchode“). Ale Boh povolil obchod a zakázal úrok. Ku komu príde napomenutie od jeho Pána a ovládne sa, tomu sa odpustí, čo bolo predtým: o jeho skutkoch rozhodne Boh; a kto sa neovládne, tí sú obyvateľmi ohňa, oni v ňom večne žijú!

v.277[276*]. Boh ničí úrok a pestuje milodar (Sablukov: Boh sťahuje z užívania lichvu, no silu lichvy odovzdáva milodarom). V pravde, Boh nemá rád žiadneho neverného hriešnika.

v.[277*]. A tí čo uverili, a konali dobro, modlili sa a dávali očistenie, - im patrí ich odmena u Pána; nemusia mať strach, a nebudú zarmútení!

 

Korán tiež informuje, že Mojžišova misia vôbec nespočívala v tom, aby vytvorila za 40 rokov „sinajského pochodu“ plemeno biorobotov. Ale spočívala v tom, aby zachránila obete egyptského znacharstva pred biorobotizáciou, dajúc im pravé Zjavenie (Odhalenie Pravdy)*. Každopádne — títo ho odmietli niesť národom Zeme na základe svojej slobodnej vôle, následkom čoho sa sami stali obeťami zombírovania a nositeľmi zombírujúcej biblickej kultúry:

Súra 62:5. «Tí, ktorým bolo dané niesť Tóru, a oni ju neponiesli, sú podobní oslovi, ktorý nesie knihy. Ohavná je podoba ľudí, ktorí označili znamenia Boha za lož! Boh nesprevádza ľudí nečestných!»

 

Po tomto — tým, ktorí sa pridŕžajú názoru že Boh jestvuje4, sa ponúka možnosť zaujať postoj k nasledujúcej otázke: Odhalenie Pravého Boha sa prejavilo v Koráne? A či v Biblii? – len jedno alebo druhé, pretože v nich prezentované doktríny vybudovania globálnej civilizácie (v ktorých sa zjednotia všetci jednotlivci), — sú dve navzájom sa vylučujúce doktríny. Avšak aj tí, ktorí sa pridŕžajú názoru, že Boh nejestvuje, ako aj tí, ktorí tvrdia, že je, — po uvedených odstavcoch by sa mali tiež rozhodnúť, ktorú z dvoch globálnych doktrín spoločenského zriadenia by mali trvale podporovať svojou činnosťou v živote: v rodine, v práci, skrátka v spoločnosti.

Podľa nášho názoru, dokazovanie, že Korán sám o sebe predstavuje «satanské verše», je podobné tomu, ako sa o jeho pôvode vyjadril Salman Rushdie, — dielo je veľmi náročné: usvedčiť Korán v lživosti toho, čo sa v ňom tvrdí sa nám nepodarilo, no vďaka prečítanému v ňom sa mnohé v živote stalo jasnejším. Kresťanským cirkvám a Synagóge sa nepodarilo preukázať lživosť Koránu ani behom 1 300 rokov. O to viac treba sústrediť pozornosť na to, že všetci bohoslovci aj svätí všetkých cirkví sa vyhli nedogmatickému preskúmaniu Koránu, a dokazovali tak jeho neplatnosť na osnove mlčanlivého priznávania dogiem svojho vlastného vieroučenia – ako absolútnej pravdy.

V súvislosti s týmto uvedieme úryvky z poznámok v „Knihe o Koráne“ L.I.Klimoviča (М., 1988) na str. 112:

«V roku 1932 teoretický časopis Vatikánu “Civilta Cattolica” vytlačil v piatich číslach 4 anonymné články, porovnávajúce kresťanstvo a islam. V druhom z nich „Islam a kresťanstvo z pohľadu božieho zjavenia“ – je Korán označený za zhoršenú verziu Evanjelia, a prorok je charakterizovaný „nie ako zakladateľ nového náboženstva, ale ako obnoviteľ dávnej viery patriarchov a Evanjelia Ježiša Krista (“Civilta Cattolica”, 1932, 6, VIII, p. 242 — 244). (Podrobnejšie, viď: E.Beljajev “Vatikán a Islam” /prístup a ciele súčasnej katolíckej „islamskej štúdie“/, “Antireligioznik”, 1932, № 23 — 24, str. 6—9)».

 

No ak Vatikán sám priznáva v jednom zo svojich vydaní, že Mohamed je obnoviteľ dávnej viery patriarchov a Dobrej zvesti5 Ježiša Krista, tak tým samotným on priznáva, že historicky reálne kresťanstvo je vybudované na prekrútení dávnej viery patriarchov a pravdivého Odhalenia, daného skrz Ježiša Krista Zhora, keďže opísané v Koráne je z väčšej časti nezlučiteľné s biblickou vieroukou a jej sociologickou doktrínou.

V Koráne je predpovedaná aj záchrana ľudstva od „islamského fundamentalizmu“6, založená na jasnom a jednoznačne presnom výklade Koránu a histórie. Z neho aj obyčajnému pracantovi, ako aj „vládnucej“ inteligencií moslimského sveta musí byť zjavné, že fanatický „islamsky fundamentalizmus“ je odpadlíctvo od Islamu a Koranického učenia.

Súra 4:96 [4:94*] «Ó vy, ktorí ste uverili! Keď vyrážate po ceste Boha, tak rozpoznávajte a nehovorte tomu, kto vám ponúkne mier: „Ty si neveriaci“, - domáhajúc sa tak pominuteľností7 života blížnych. Veď Boh má korisť hojnú. Takýto ste boli predtým, no Boh vám preukázal milosť. Ale vy rozpoznávajte: Podľa pravdy, Bohu je známe to, čo robíte!»

 

Inými slovami, vlastnú posadnutosť, sklon k mamonárstvu a zlomyseľnosť netreba ospravedlňovať odkazovaním sa na prikázania milostivého a milosrdného Boha šíriť Islam8 medzi národmi Zeme.

Súra 3:57 [3:64*] «Povedz: „Ó majitelia písma!9 Dospejte k slovu zhodnému pre nás i pre vás, aby sme sa neklaňali nikomu okrem Boha, neprisudzovali k Nemu žiadnych druhov, a aby niektorí z nás nerobili z iných pánov popri Bohu“».

Súra 58:21 «Boh napísal: “Zvíťazím Ja a Moji poslovia!”»

 

Posledné, napríklad, je priamym upozornením psychických trockistov a ich šéfov o zavŕšení globálneho historického procesu úplným a nezvratným krachom biblickej doktríny a trockistického scenára svetovej „socialistickej revolúcie“ so všetkými jeho možnými následnými doplneniami a spresneniami.

Avšak z celého Koranického učenia možno pochopiť, že všetci tí, čo úprimne veria Bohu, — sa nesmú na smrť biť a hádať pre prospech niektorého z adeptov na globálnu nadvládu nad všetkými ľuďmi, ale pochopiť a vytvárať milosť Najvyššieho, ktorá už v ich pozemskom živote je obrátená ku každému, kto ju len sám neodstrkuje slepotou, vášňami, pýchou alebo bezmyšlienkovitým dodržiavaním pozemských písaných alebo nepísaných dogiem. A oslovenia typu „pane“, „excelencia“, „vládca“ musia byť odstránené, ako ničiace ľudskú dôstojnosť na oboch stranách (u tých, čo ich vyslovujú i u tých, čo ich prijímajú); a tiež ničiace jednotu lexiky a zmyslu (teda textu a podtextu) pri ich formálnom používaní v súlade s normami otrokársko-nevoľníckej etiky, ešte stále sa vyskytujúce v súčasnej spoločnosti. No Koranické učenie nenúti nikoho konať v živote proti jeho presvedčeniam, vrátane neveriacich:

«Niet donútenia v relígii10. Už jasne dominuje cesta čestnosti pred omylom. Kto neverí v modloslužbu a verí v Boha, ten sa chytil spoľahlivej opory, ktorá sa nerozbije. Vskutku, Boh je počujúci a znajúci!» — (Súra 2:257 [2:256*]). «Povedz tým, čo neveria: „Tvorte podľa svojich možností, My tiež konáme! Vyčkávajte, My tiež vyčkávame!“» — (Súra 11:122 [121,122*]). «On je ten, ktorý poslal Svojho posla s cestou čestnosti a relígiou pravdy, aby ju zviditeľnil nad každou relígiou, aj keby to uctievačom mnohobožstva bolo na zlosť » (Súra 9:33).

 

Nakoľko neveriaci sa nie vždy dobre znesú s veriacimi, tak veriacim sa dodatočne vraví: «No, nebojte sa ľudí, ale bojte sa Mňa! A nekupujte za Moje znamenia veci ničotné!11 A kto nesúdi podľa toho, čo zoslal Boh, to sú neveriaci» (Súra 5:48) [5:44*].

Okrem toho Korán opakovane odmieta biblické tvrdenia o «kniežati tohto sveta», teda akúkoľvek REÁLNU moc satana nad ľuďmi v tomto svete (14:26,27 [14:22*]; 15:39,43; 17:67 [17:65*]; 16:101,102 [16:99,100*]). A to je eticky správne zo strany Boha voči ľuďom, nenesúcim zodpovednosť za hriechy svojich predkov, ale dediacich životné okolnosti splodené ich predkami.

A to čo sa považuje za satanovu moc na svetom, je v súlade s informáciou z Koránu dobrovoľné pritakávanie (samozvedených ľudí) satanovi. V jeho základoch leží zvolenie si človekom za svojho boha svoje vášne (to znamená podriadenie rozumu svojim inštinktom a sociálne podmieneným komplexom; citeľným pôžitkom; pýche, démonicky velebiacej indivíduum nad spoločnosťou a Božími znameniami) a ignorantská NEVŠÍMAVOSŤ k rôznym druhom Božích znamení.

Ak si nebudeme zakrývať oči, tak Biblia nie je len nezmyselnou hromadou vyjadrení k tým či oným otázkam, ktoré jej len tak sami od seba, bez akéhokoľvek úmyslu zo všetkých strán, podsúvajú prívržencov rasistickej doktríny vybudovania globálnej „elitárno“-nevoľníckej civilizácie. Úmysel tu bol. A korporatívny pokus realizovať tento úmysel sa sleduje počas celej histórie dnešnej civilizácie, od momentu vytvorenia v nej prvých regionálnych civilizácií.

V tomto úmysle sa odráža démonický typ psychiky istej časti jedincov, realizujúcich program obnovy normálneho (v ich chápaní) obrazu života civilizácie po katastrofe, ktorá zničila predchádzajúcu globálnu civilizáciu Zeme.

 

 

1 Ak máme byť presnejší, v správe o jednej z ďalších ruských ciest okolo sveta sa predsa len hovorí o starčekovi, obyvateľovi ostrova, ktorý sa pýšil tým, že je «schránkou veľkého palca pravej nohy kapitána Cooka». No túto pamiatku na starý obed najskorej „živili“ ďalší a ďalší návštevníci Havajských ostrovov, javiaci záujem o osud kapitána Cooka.

2 Staršie preklady koránu od I.Kračkovského, ktoré tu autor uvádza, majú miestami iné zalamovanie riadkov vo veršoch a preto sa ich číslovanie občas líši oproti dnešným, oficiálnym, ruským aj SK/CZ prekladom. Aj pri ďalších citáciách veršov, kde sa bude číslovanie líšiť od súčasného, bude toto uvedené v hranatej zátvorke s hviezdičkou. – pozn. prekl.

3 Katastrofa Atlantídy takmer zahubila aj „rasu pánov“, ale Boh im dal šancu aby napravili svoje chyby – pozn. prekl.

4 Tejto otázke udelil abstraktný humanista A.N.Jakovlev veľké miesto vo svojej knihe, no z nejakého dôvodu sa zahĺbil do opisu svojho vnímania budhizmu, mlčky vynechajúc podstatu biblickej a koranickej náuky.

Ale dôkazy Božej existencie nevytvárajú výlučne ľudia (ako I.Kant - 5 či 6 dôkazov), ale Boh ich dáva každému Sám, odpovedajúc zmenou životných podmienok človeka v súlade so zmyslom jeho modlitieb. Odpovede sú tým zreteľnejšie, čím vnímavejší sú modliaci sa, keď sa k nim Boh obracia skrze ich svedomie, a tiež skrze iných ľudí, kultúrne pamiatky i ostatné životné okolnosti.

5 «Evanjelium» v preklade z gréčtiny – Dobrá zvesť (εὐαγγέλιον - eagélion)

6 Pochabá automatická reprodukcia a nanucovanie druhým historicky vyskladanej moslimskej obradnosti a tradícií reinterpretácie Koránu vo vypočítavých záujmoch mocipánov.

7 V arabskom texte ide o slovo „arada - عَرَضَ“ – čo býva prekladané ako: pominuteľný zisk, majetky. V ruskom preklade Kračkovského je použité slovo „случайность“ – náhoda, čo duch ruského jazyka trochu pri preklade deformuje a nedá sa to teda v danom duchu preložiť doslovne, ale presnejší je termín pominuteľnosť... – pozn. prekl.

8 Ak zmysel tohto arabského slova vyjadríme po rusky, tak najlepšie ho vyjadrujú slová Kráľovstvo Božie na Zemi, alebo jedným slovom Bohodŕžava.

9 V ruskom preklade je „О обладатели писания!“. „Obladateľ“ aj „Chazjain“ má podobný význam – vlastník, majiteľ (čohosi). V prácach VP býva slovo „chazjain“ dosť často spájané s tými, čo stoja za nejakým globálnym projektom. Preto aj tu vyplýva, že výzva patrí skôr ku globálnemu „žrečestvu/znacharstvu“ majiteľom projektu Písma Biblie, než k bežným ľudom majiteľom výtlačku Písma Biblie. – pozn. prekl.

10 V preklade od „Porochovej“, je táto veta preložená (en2ru) takto: „Не разрешил в религии Он принужденья“– čiže „Nepovolil On v relígii donútenia“. Takže ak realita aj miestami odporuje napísanému, bude to príznak zdeformovanej „ľudskej“ vypočítavej interpretácie Koránu... – pozn. prekl.

11 V súčasnej arabskej a niektorých anglických verziách text znie: „A nepredávajte/nevymieňajte moje verše za ničotnú cenu“ – pozn. prekl.

 

 

Diskusní téma: O čom mlčí historický mýtus (3)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

petržlen | 10.04.2016

Ďakujem HNR za tento defekt, vyšinutie a fanatizmus, aj že urobil objektívnosť iba čiastočne objektívnou. ;-)

Bingo, človek nikdy nemôže poznať celú pravdu, čo je základným predpokladom zmysluplnosti večného (nekonečného) života. ;-)

„Bližšia“ pravda zahŕňa „vzdialenejšiu“, preto nie sú v protiklade. Ak sú disjunktné, nemajú si ako protirečiť. Ak majú neprázdny prienik, neprotirečia si v rámci uzáveru (spoločnej nadmnožiny). Nepravda je z „iného súdka“ – je ňou všetko, čo sa nedá vložiť do žiadnej pravdy.

Ako? Hľadám pravdy – sú spoľahlivou stopou. A okrem toho sa snažím nikoho neurážať, lebo to nezodpovedá kritériam ľudského stroja psychiky. ;-)

Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Cico Ciciak | 28.03.2016

Prečítaj si ho sám a neotravuj tu s blbosťami! Nemám rád, keď sa musím v diskusii prehrebať tvojimi zbytočnými x krát rozoberanými kravinami! Kapišto vole?!

Sio

Mart | 26.03.2016

Zase rychleji pises nez premyslis

Uff!

Sio | 26.03.2016

Takže celá KSB směřuje k propagaci Koránu a Islámu? To je ten cíl?

Re: Uff!

Lin | 26.03.2016

Proč si to myslíš?

Re: Re: Uff!

Sio | 26.03.2016

Takto na mě článek působí. Velmi mě to překvapuje, mám pocit, že mi na KSB něco závažného uniklo. Je to samá citace Koránu. To snad KSB potřebuje vypůjčovat si něco z Koránu? Takže Biblickou koncepci zamítá a Koranickou vychvaluje? Vzbuzuje to ve mě podezření, že se tu někdo snaží o propagaci "toho správného islámu", o kterém hovoří i Pjakin. Jsem opravdu zvědav na vysvětlení této podivné afinity. Pokud se o to ovšem někdo vůbec pokusí.

Re: Re: Re: Uff!

udo | 26.03.2016

Asi vieš SIO, že arabské slovo "Allah"
znamená po slovensky "Boh".
..navyše má v koráne "1000+1 mien"
"Milostivý, Milosrdný, atď.."
..no tak, ako aj v judaizme,
priamy obraz nemá,
aby deti jeho, do modlosluźobníctva nepokĺzli

Viď ikonoklazmus
(bezmierne uctievanie kostí, vlasov, obrazov..rôznych "svätých")
pod tlakom pôvodných mravov vnuknutia islamu
..pre v tom čase už prakticky kompletne (po koncile v Nicae - vyznanie "viery") vo svoj priamy opak zvrátené kresťanstvo,
reálne znemoźňujúce, vylučujúce kontakt s Bohom..
Neľahko z toho chleba odrobinky zachrániť,
keď je plesňou prerastený..
V tom má GP objektívne pravdu,
keď pomoc Zhora,
pri presadzovaní islamu voči kresťanstvu čaká.
Hoc sú obe bývalé relígie silno deformované.
Avśak islam, presnejšie samotný korán
rozhodne menej, ako evanjeliá.
O Zákone starom ani nehovoriac..

Vieš, čo znamená arabský výraz "islam"?
jeden z preKladov je
"Kráľovstvo božie..tu a teraz, na Zemi"
Stačí si ho uvedomiť, v temnotu, temnote prestať veriť
..ako v tom Nekonečnom príbehu od M.Endeho.
ONO JE V NÁS..ako i chudák dobrák Issa vravel.
Koniec začiatku, neľahkého pôrodu CeloVěka.

Avšak dnešní pseudokresťania vśetkých konfesii
si žiaľ interpretácie najabsurdnejśie progrmovo vyberajú..
Ospravedlniť sa ich hierArchovia neospravedlniteľné snažia.
Presne podľa vzoru bratov svojich starśích v nevere:
padlých judaistov (židov).

Zákon času o.i. inžinierom asociálnym
neumoźnil korán dostatoćne deformovať.
Nemali prosto objektívne toľko možností,
k dispozícii tak dlhú dobu, periódu
na jeho deformáciu.
I obecná gramotnosť bola vyššia,
sociálny "čas",
frekvencia informaćnej obnovy sa zrýchlila
Boh išiel podľa "prastarého scenára"
Na istotu..

Ako vravel Hox:
pôvodný judaizmus, kresťanstvo, islam
..a vyzerá, źe i najstarší z nich - atonizmus,
sú vnuknutia-nápady-iDei-matrice identické.

Re: Re: Re: Re: Uff!

Sio | 26.03.2016

No, to už jak je komu po chuti. Jak jsem naznačil v příspěvku o své víře, nepotřebuji k tomu žádnou věrouku a to včetně té ateistické. zatahování jakékoli religie nebo knihy knih do kontaktu člověka s Bohem považuji za velmi škodlivé. Dialog s Bohem není otázkou škol, knih, církví či politických hnutí a stran. Je to ten nejintimnější vztah a je výlučně možný jen skrze intuici.

Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Hox | 26.03.2016

Korán není manuál na kontakt s Bohem, jak to asi chápeš. Možná si zkus přece jen ten Korán přečíst, před odsouzením, byl bys asi překvapen, co tam najdeš.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Sio | 26.03.2016

Nechápu to tak. Ani Bible není manuál na kontakt s Bohem.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Sio | 26.03.2016

Co třeba tohle?
"9:5 A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný. "
Nepůsobí to zrovna mírumilovně. Mi můj Bůh rozhodně neradí kohokoli zabíjet.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Hox | 26.03.2016

Vytrhávání z kontextu, které mění celkový smysl. Komu a za jakých okolností to bylo určeno?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Sio | 27.03.2016

No, Korán, počítám, po ruce máš. Jo súra 9 verš 5. Tady šířeji, pokud chceš víc, snad není problém se na to podívat.
Súra 9 – Pokání (129 ája – Medínská) At-Tauba Ve jménu Boha milosrdného, slitovného
1. Zproštění od Boha a posla Jeho pro ty z modlosluţebníků, s nimiţ jste uzavřeli úmluvu :
2. „Pohybujte se volně po zemi po dobu čtyř měsíců a vězte, ţe nejste schopni uniknout zásahu Boţímu a ţe Bůh zahanbí nevěřící!“
3. Provolání od Boha a posla Jeho k lidem v den velké pouti: Bůh a Jeho posel se zříkají závazků vůči modlosluţebníkům; jestliţe se však kajícně obrátíte, bude to pro vás lepší, jestliţe se však odvrátíte zády, vězte, ţe nejste schopni uniknout zásahu Boţímu. A oznam těm, kdoţ neuvěřili, zvěst radostnou o trestu bolestném!
4. Výjimku tvoří ti modlosluţebníci,s nimiţ jste uzavřeli úmluvu a kteří vám potom nikterak neškodili a nikomu proti vám nepomáhali. Dodrţujte tedy plně vůči nim úmluvu aţ do vypršení lhůty její, neboť Bůh věru miluje ty, kdoţ jsou bohabojní.
5. A aţ uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modlosluţebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemoţné nástrahy! Jestliţe se však kajícně obrátí, budou dodrţovat modlitbu a dávat almuţnu, nechte je jít cestou jejich, vţdyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Hox | 27.03.2016

Znáš konkrétní historickou situaci, komu a za jakých okolností to bylo adresováno? Viz moje poznámka níže.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Sio | 27.03.2016

Ne, neznám. Fakt je ale ten, že z toho plyne jediné. Muslim může a dokonce má zabít nemuslima, pokud s ním zrovna nevede nějaký výhodný obchod a pokud se tento odmítá kát se a stát muslimem.
Nevěřím, že ta miliarda prostých muslimů nějak řeší, jaká byla konkrétní historická situace. Oni vidí jediné.
Podle súry 9, verše 5 mám zabíjet nemuslimy, pokud s nimi zrovna neobchoduji a oni zároveň jaksi nechtějí přejít na islám a kát se.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Hox | 28.03.2016

Ne, to skutečně nemáš. Jsi takhle rychle hotový se vším? Pak se není čemu divit. Četl jsi vůbec tu súru alespoň celou?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Hox | 28.03.2016

pokračuje to takto:

6. Ak by ťa niekto z tých, ktorí k Bohu pridružujú, požiadal o ochranu, tak mu poskytni ochranu až dovtedy, kým si nevypočuje Božie slová a potom ho doveď do bezpečia. To preto, že sú to ľudia, ktorí nevedia.

- takže nikoliv zabíjet, ale povinnost odvést do bezpečí

...

13. A či nebudete bojovať proti ľuďom, ktorí svoje prísahy porušili a snažili sa posla vyhnať? Oni boli tí, ktorí proti vám začali útočiť prvýkrát. A či sa ich obávate? Boh si viac zasluhuje, aby ste sa Ho obávali, ak ste veriaci

- pokud celá ta súra je až o odvetném kroku na agresi, to mění význam, což?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Sio | 28.03.2016

"ktorí k Bohu pridružujú", to znamená jen ti, kteří projevili zájem o islám. Jinak v mém překladu je to jasnější
6. Požádá-li tě některý z modloslužebníků o ochranu,mu ji poskytni - aby mohl slyšet slovo Boží. Potom jej nech dospět do místa pro něj bezpečného; a to je proto, že jsou lidé, kteří nic nevědí.
Tedy pokud nemám zájem vyslechnout slovo boží (to snad není projev agrese) platí pro mě verš 5
Verše 10-14 platí ve spojitosti s veršem 4:
4. Výjimku tvoří ti modloslužebníci,s nimiž jste uzavřeli úmluvu a kteří vám potom nikterak neškodili a nikomu proti vám nepomáhali. Dodržujte tedy plně vůči nim úmluvu až do vypršení lhůty její, neboť Bůh věru miluje ty, kdož jsou bohabojní.
Pokud jsem s nimi ale smlouvu neuzavřel nebo její platnost skončila, a o islám nemám zájem, platí verč 5:
5. A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.
Za fakt agrese se má porušení smlouvy. Ale pokud žádnou nemám, muslim mě má zabít.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Hox | 28.03.2016

"ktorí k Bohu pridružujú" je v Koránu obrat, kterým se označují modloslužebníci - "ti, kteří k Bohu přidávají pomocníky, vlastnosti atd. které nemá". Na téhle súře je vidět, jak lze Korán zneužít k ospravedlnění čehokoliv, s tím souhlasím, že v současné podobě, kde jsou navíc nesmyslně přeházené súry, to tak platí. My se tady ale bavíme o úmyslu, nikoliv možnostech zneužití... je to stejná situace jako polemika ohledně nože jako nástroje versus nože jako vražedné zbraně.
Na té ukázce cos vybral je dobře vidět, jak lze špatně pochopit význam, s komentářem zní takto:

1. Boh a jeho posol (Muhammad) vás (muslimovia) oprosťujú
od tých s ktorými vás viaže sľub (a dohoda o neútočení)
a ktorí pochádzajú z radov tých, ktorí k Bohu
pridružujú, (Boh a jeho posol Muhammad sa zriekajú dohôd
uzavretých s tými, ktorí veriť odmietali a neustále porušovali dohody,
ktoré s prorokom Muhammadom uzatvárali. Preto, keď už
porušovanie týchto dohôd zo strany tých, ktorí odmietli veriť presahovalo
únosné hranice, Boh najvyšší oznamuje, že oslobodzuje
proroka Muhammada a muslimov od dohôd, ktoré s nimi predtým
uzavreli.)
2. Pohybujte sa teda bezpečne po zemi (vy, ktorých sa
oprostenie týka) po dobu štyroch mesiacov (po oznámení
vypovedaní zmlúv, ktoré boli medzi muslimami a tými, ktorí
veriť odmietali a ktorí tieto mierové zmluvy neustále porušovali,
Boh dal týmto nepriateľom muslimov štyri mesiace na to, aby sa
rozhodli, ako budú ďalej konať), ale vedzte pritom, že nezabránite
Bohu v ničom (a že neuniknete pred Ním) a že
Boh potupe vystaví tých, ktorí veriť odmietali,
Názov kapitoly Číslo strany Číslo kapitoly
Pokánie 658 9
3. A je to vyhlásenie od Boha dané (Ním určené) a (prehlásenie)
od jeho posla (Muhammada) ľuďom v deň veľkej
púte o tom, že Boh je oprostený od tých, ktorí k
Nemu pridružujú a oprostený je od nich i Jeho posol.
(Zmluvy muslimovia vždy začínajú v mene Boha v tom zmysle,
že Boh je svedkom toho, čo uzatvárajú. V tomto verši i v predchádzajúcich
však Boh muslimom oznamuje, že ich oslobodzuje
spod záväzkov, na ktorých sa s tými, ktorí veriť odmietali, dohodli,
keďže títo ich neustále porušujú. Boh taktiež oznamuje
tým, ktorí veriť odmietali, že ich už zanecháva, že im už nebude
pomáhať, pretože sa nechcú držať tohto, čo im zoslal.) Ak by
ste (vy, ktorí ste veriť odmietali) pokánie učinili (vieru prijali
a svoje záväzky prestali porušovať), je to pre vás lepšie. A
ak by ste sa odvrátili, tak vedzte, že nezabránite
Bohu v ničom (a že neuniknete pred Ním). A oznám (Muhammad)
tým, ktorí odmietli veriť, radostnú zvesť,
zvesť o trápení bolestivom (ktoré ich čaká, za to, čo konajú),
...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Sio | 28.03.2016

No dobrá, tedy pokud islám a mislimy ignoruji, neměli by mě zabíjet. A co jestli islám kritizuji a nesnáším ho. Taktéž mě nechají na pokoji?
Tady dokud nepotkám někoho, kdo si islám vyloží špatně. Nevšiml jsem si, že v NZ je jakákoli výzva k zabíjení. Přeto, že jsem to emusle pochopit správně, v Koránu se takových výzev najde dost.
17:33 "A nezabíjejte osoby, jeţ Bůh zakázal zabíjet, leda podle práva. A byl-li někdo zabit nespravedlivě, dali jsme jeho nejbliţšímu pravomoc jej pomstít, nechť však při zabití nepřehání, vždyť zajisté mu bude pomoženo."
33:60,61 "60. Nepřestanou-li pokrytci a ti, v jejichţ srdcích je choroba, a ti, kdoţ pomluvy šíří v Medíně, věru způsobíme, abys proti nim zakročil a pak jiţ budou jen krátce sousedy tvými.
61. Prokleti budou, kdekoliv se octnou, a budou zajati a bezohledně zabiti"
atd.
Opravdu to ve mě nevyvolává sympatie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Hox | 29.03.2016

Pokud už mluvit o krvežíznivosti, Korán, narozdíl od Bible, neporodil civilizace která jednu půlku světa vyvraždila a druhou zkolonizovala.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

petržlen | 29.03.2016

Ešte by som nekričal „Hop!“ – vyčkajme, ako dopadne džihád v Európe. Vykročené je dosť výrečným spôsobom.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Sio | 29.03.2016

Ano, to máš pravdu. Biblická civilizace díky tomu, že prošla průmyslovou revolucí se stala nejmocnější ze všech se všemi těmito důsledky. Vládne světu, zabíjí a zotročuje. Její slovanská část mnohem méně, ale dělá tao taktéž. Paradoxní (a hloupé) je, že Slované válčí spíše mezi sebou a mají tendenci vzhlížet k vrahům a zlodějům ze Západu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Hox | 29.03.2016

Koho zabíjí a zotročují Slované???

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Sio | 29.03.2016

Měl jsem na mysli nevraživost mezi Rusy a Poláky, Rusy a Ukrajinci, v mírnější formě i mezi Čechy a Poláky. Také balkánští Slované mají mezi sebou krvavé epizody. Srbové versus Chorvati například.
S tím zotročováním to asi pravda nebude, nevzpomenu si na nějaký příklad.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Hox | 30.03.2016

> S tím zotročováním to asi pravda nebude, nevzpomenu si na nějaký příklad.

Nikoliv "to asi pravda nebude", ale naprostý žvást popírající veškerou historickou realitu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Sio | 31.03.2016

:-) Dobrá.kdýž nad tím tak přemýšlím, skutečně nevím o tom, že by Slované někoho zotročovali, máš pravdu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

petržlen | 29.03.2016

Samotná priemyselná revolúcia bola dôsledkom odklonu západnej civilizácie od biblických princípov. Tipujem že veľká časť dnešných kresťanov sú vlastne materialisti s kresťanským folklórom. Netreba ich kvôli tomu zatracovať, pretože v konečnom dôsledku sa neposudzuje náuka, ktorú človek vyznáva, ale jeho ľudské kvality v praktickom živote. Opakujem, aby to nezaniklo, že najmocnejšou sa stala nie biblická, ale materialistická (satanská) civilizácia.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Hox | 29.03.2016

Naopak, průmyslová revoluce byla vynucená základním biblickým principem, lichvou, neb existoval tlak na inovace, kdo nezaváděl inovace, nemohl zvedat produktivitu a nepřežil. Technosféra je součást kultury a kultura je vždy odvozená od konkrétní koncepce, takže to co se děje kolem je reálným, nikoliv deklarovaným cílem biblické koncepce. Soudit je třeba po ovoci...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Sio | 31.03.2016

Co se lichvy týče, nemohu si vzpomenout, že by někde byla podpořena v Novém Zákoně ... víš o něčem takovém?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

petržlen | 31.03.2016

Prehľadal som celú bibliu, ale úžeru ako „základný biblický princíp“ som tam nenašiel. Všetky odkazy na úrok alebo úžeru sú na týchto miestach: 2M 22:25, 3M 25:36–37, 5M 23:19–20, Neh 5:7, Neh 5:10–11, Ž 10:7, Ž 15:5, Ž 109:11, Pr 28:8, Jer 15:10, Ez 18:8, Ez 18:13, Ez 18:17, Ez 22:12, Mat 25:27, Luk 19:23.

To je dohromady 19 veršov, ktoré s výnimkou troch (3) úžeru zakazujú alebo označujú za jav jednoznačne hodný zavrhnutia. Požičiavanie na úrok je explicitne dovolené v jedinom verši (5M 23:20), kde je dovolené požičiavať na úrok „cudzím“. Cudzí sú tí, ktorí zároveň neuctievajú jediného Boha a „majú na to“, čiže nie sú v stave existenčnej núdze, ale chcú sa iba obohatiť.

Aj pre Sio: Jediné dva novozákonné odkazy na úrok sú súčasťou podobenstva (rovnakého vyrozprávaného dvomi trochu odlišnými spôsobmi), čiže metafory. Ani v týchto prípadoch nejde o vlastné obohatenie.

Hoxu, uverili ste nepravdivej a zlomyseľnej dogme.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Hox | 31.03.2016

Tomu se říká pro stromy nevidět les:

A co je toto? - Deuteronomium, 23:19, 20; Deuteronomium, 15:6; Deuteronomium, 28:12 — 14; Izajáš, 60:10 — 12. A potvrzení toho všeho “do skonání věků” v Novém zákoně: Matouš, 5:17, 18? Jakým věcem to slouží?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

petržlen | 11.04.2016

Deuteronomium, 23:19, 20: riešil som vo svojom príspevku vyššie (5M 23:20), stačí čítať ;-)

Deuteronomium, 15:6: jednak podmienkou je predchádzajúci verš, čiže dodržiavať všetky ustanovenia Zákona vrátane podmienok, za ktorých je úrok povolený (čo som spomenul vyššie – 5M 23:20), jednak tento verš vôbec nie je o peniazoch ani úroku, veď sa tam ani nespomínajú, ale o pravde: keďže je vlastníctvom HNR (יהוה), človek ju nemôže mať, len „požičiavať“ pohanom, ktorí ju nepoznajú, ani jej zdroj; naopak je zakázané „požičiavať si“ od pohanov, lebo od nich pochádzajú nepravdy, podobne Deuteronomium, 28:12

Izajáš, 60:10 — 12: žiadna zmienka o úžere

Čo je potom zlé na potvrdení „do skonania vekov“?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Hox | 26.03.2016

Kromě toho, nikdo netvrdí, že vše v Koránu je ok... kromě záměrných deformací jsou tam i věci určené jen tehdejší arabské společnosti s veškerými jejími neřestmi a reálnou mravností, určené k tomu, aby se v ní to Zjevení ujalo, a jsou tam také věci určené Mohamedovi osobně, nemající validitu pro nikoho jiného v jakékoliv době.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Sio | 27.03.2016

Z letmých nahlédnutí jsem si udělal takový dočasný závěr, že Korán je velmi nebezpečná kniha.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Hox | 28.03.2016

Korán nelze číst letmo.

Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

popolvár | 26.03.2016

Sio, tak ako Ti už udo odpovedal, ty a v podstate žiadny človek, ktorý uverí a nájde v sebe odvahu, cestu, spôsob a dôveru ku intímnej komunikácii s Bohom, vskutku nepotrebuje žiadny kult a žiadnu svätú knihu... Ale koľkí z nás našli odvahu na takúto cestu vykročiťa pochopili toto, čo si pochopil ty? Ak by to pochopil ak už nie každý, ale aspoň tretina ľudstva - tak žijeme v raji na Zemi... No väčšina je slepá a hluchá v dôsledku tradičnej pseudokresťanskej a pseudoislamskej výchovy a tradícií... Oni vyžadujú nejakú knihu, nejaké sväté písmo... KSB sa im iba výberom citátov jak z Koránu tak z Biblie snaží ukázať, ako tieto texty čítať, chápať a smerujú ich k uvedomeniu si toho, na čo si ty už dávno prišiel...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Sio | 26.03.2016

Vím jak to myslíš. Lidé nejsou hloupí. Jistě, každý není stejně hloubavý, a ani z mé strany to není žádná zásluha. Já nevím, jak to říct - bez toho, jak věci promýšlím a řeším bych to nebyl já. Mám to tak od útlého dětství, co si pamatuji. A dokud jsem více nepochopil lidskou podstatu, měl jsem z toho jen problémy a trápení. Vlastně do doby, kdy jsem dospěl a pochopil (nebo on mi to řekl) v čem je příčina. Myslel jsem si, že je to moje chyba, moje úchylka. Ale nemohl jsem to změnit.
Proč takoví nejsou všichni? Neměli třeba šanci. Byli určitým způsoben vedeni naimplantovali jim jiné hodnoty. Asi je to i dobře. Každý z nás je jedinečný a je k něčemu předurčen. Většina lidí nad podobnými věcmi vůbec nepřemýšlí a přesto žijí mnozí z nich dobře. Myslím správně. Jsou laskaví, solidární a na druhé straně jsou schopni si ubránit své. Dnes jsem se díval na stránky jednoho včelaře a tiše jsem mu záviděl. Pokochejte se:
http://www.vcelar.cz/
I z těch stránek je cítit, že ten člověk je s Bohem v souladu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

udo | 26.03.2016

:) Viete inak, źe v starom..pôvodnom judaizme,
je včelár synonymom "vodcu" ľudu?
DavID je výraz, titul pre vojenského náćelníka,
ktorý však "unbedingt" nemusí byť včelárom.

I Mr. ChèreLock bol inak vo voľnom čase
včelárom, vyučeným pôvodne myslím
za "pokrývača striech"..keď niekomu zhorela :)
Ľudia milujú "náboŽenstvá" a ..detektívky

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Sio | 27.03.2016

To jsem nevěděl. Ale zaujalo mě to a líbí se mi to. Je to vznešený koníček.

Re: Uff!

Paulo | 26.03.2016

Cieľ je aby sa vam zase všetci venovali :)

Re: Uff!

rony | 26.03.2016

Sio - presvecte ma ze som tu spravne !!! Takto to nefunguje a keby si aj odisiel nic sa nedeje. Neviem ako si sem prisiel ale toto je len pozvanka k studiu neslednemu zamysleniu sa a diskusii. Prajem Ti Sio vela trpezlivosti pri studiu tu pisaneho.

Re: Re: Uff!

Sio | 26.03.2016

Ale já se přece o studium snažím. Snažím se zjistit, jak uvažují přesvědčení stoupenci KSB. Využívám k tomu diskuse a nikoho nenutím, aby se diskuse se mnou účastnil. Tříbím si názory, mluvím o svých pochybnostech. Pokud to někdo považuje za ztrátu času, proč by měl se mnou diskutovat?

Re: Re: Re: Uff!

Cico Ciciak | 28.03.2016

Choď sa o tom porozprávať s presvedčenými marxistami - dialektickými materialistickými dogmatikmi! Či ty už zrazu veríš na "Boha" aj bez knižky?! A to odkedy?! Od dneská?! :DD

Re: Re: Re: Re: Uff!

Sio | 29.03.2016

Nejsem marxista. Beru si ze všeho to, co si myslím, že je užitečné. A nemám problém, pokud má někdo jiný názor nebo víru, než já, chovat se k němu slušně.
Bibli jsem četl skoro celou, tedy celý Nový Zákon a větší část SZ. Ty zřejmě patříš mezi takové týpky, co jako katolíci vyvraždili hugenoty o Bartolomějské noci nebo jako katolíci - Ustašovci vraždili pravoslavné za druhé světové války, že?
Bůh, se který občas promlouvá ke mně není ani katolický, ani protestantsky, pravoslavný nebo islámský.
Je pod jeho úroveň snižovat se k falešným prorokům a uctívačům zlatého telete kterékoli církve.

Re: Uff!

Cico Ciciak | 28.03.2016

Skús sa zamyslieť prečo a potom tu píš zbytočné hlúposti, ktorými len zasereš celú diskusiu, ty tĺk!

Re: Re: Uff!

Cico Ciciak | 28.03.2016

...provokatérsky tĺk! Tak som to chcel!

Re: Re: Re: Uff!

Sio | 29.03.2016

Pokud tu někdo zahnojuje diskusi, tak jsi to ty. Ty nediskutuješ, neargumentuješ, jen napadáš a sprostě urážíš. No, každému, co jeho jest, nezlobím se na tebe, zřejmě jsi měl těžký život a máš k té nenávisti své důvody.

<< 1 | 2

Přidat nový příspěvek