O čom mlčí historický mýtus (3)

O čom mlčí historický mýtus (3)

26.3.2016

předchozí část

 

Keďže systematická činnosť (minimálne ohľadom nevystavovania na obdiv, a maximálne ohľadom utajenia globálneho nadštátneho vnútrosociálneho riadenia a konkrétnej civilizátorskej misie) nie je bezcieľna, privádza nás to k otázke o charaktere vzájomných vzťahov medzi civilizátormi a civilizovanými.

Ako vieme z histórie, vzťahy „zaostalých“ a „nositeľov pokroku“ boli stelesnené aj v dvoch epizódach takéhoto kontaktu „civilizovaných“ a „divochov“:

  • Anglického kapitána J.Cooka (1728-1779) „divosi“ rýchlo zjedli, a ako na hociktorý obed, následne celkom zabudli, ak aj nie do večere, tak do budúceho obeda1;

  • N.N. Miklucho-Maklaj (1846 - 1888) žil niekoľko rokov medzi Papuáncami, a aj po viac ako sto rokoch si ho v tomto národe stále ešte pamätajú a nazývajú jeho menom svoje deti.

Máme dôvod sa domnievať, že natoľko rozličný osud dvoch bádateľov nie je spôsobený ani tak veľmi rôznymi kvalitami „divochov“, ako skôr rôznymi kvalitami samotných civilizátorských misií, realizácie ktorých sa zúčastnil každý z nich. Ako je už známe, Veľká Británia založila v priebehu niekoľkých storočí globálne koloniálne impérium, v ktorom za prvotriedneho človeka bol uznaný iba Anglosas, a na pôvodné obyvateľstvo Austrálie sa ešte v druhej polovici 19. storočia organizovali poľovačky ako na divokú zver; a dokonca ani potomkovia Holanďanov neboli uznaní za prvotriednych ľudí v priebehu anglo-búrskej vojny.

To znamená, že J.Cook sa v podstate stal obeťou domobrany pred agresívnymi a zlostnými civilizátormi. V.S.Vysockij, ako narkotizovaný, a preto aj zvrátene chápajúci biorobot so svojim abstraktným humanizmom (mnohí z jeho fanúšikov ho šíria posledných 20 rokov), slovami piesne zasvätenej tejto udalosti „Prečo domorodci zjedli Cooka?... mlčí veda“: «šmaril (kameň*), PODLIAK – a nieto Cooka», — ňou samotnou aj prejavil, svoju pokornosť a solidárnosť rovnakej civilizátorskej misii, ku ktorej patril aj zjedený J.Cook.

Každopádne, uvedené príklady sa vzťahujú k osobnému kontaktu zástupcov rôznych kultúr. No v histórii dnešnej civilizácie sa odohral aj vznik jednej spomedzi regionálnych civilizácií, ktorý sa stal pamätným aj pre ostatné regionálne civilizácie. Reč ide o Koranickej civilizácii, v ktorej toho človeka, ktorý uskutočnil túto civilizátorskú misiu tiež spomínajú s vďačnosťou a hlbokou úctou. Pritom treba mať na pamäti, že Mohamed realizoval svoju civilizátorskú misiu bez tajností, v každom prípade presne nazýval, čo je to Dobro, a čo – Zlo v konkrétnych situáciách života spoločnosti.

Inými slovami – on uskutočňoval civilizátorskú misiu, odlišnú od tej, v ktorej sa „rasa pánov“ od Doby kamennej (neschopná k neskrývanému panovaniu nad otrokmi) snaží zrealizovať tajnú nadvládu, neviditeľnú pre tých, ktorým sa pokúšajú nanútiť otrocký údel. Realizáciu tejto civilizátorskej misie možno tiež vystopovať z doby pred potopou.

Dnes túto regionálnu civilizáciu Západ označil za globálnu hrozbu svojmu abstraktnému humanizmu. Preto túto doktrínu vykúpenia sveta rasou „pánov“-civilizátorov na osnove úžerníckeho monopolu ich biorobotov (ležiacu v základoch kultúry Západu), treba porovnať s ideovými základmi kultúry Koranickej regionálnej civilizácie.

Korán priamo poukazuje na CHYBNOSŤ existencie VNÚTROSOCIÁLNYCH HIERARCHIÍ „pánov“ a otrokov: «...dospejte k slovu zhodnému pre nás i pre vás, (...) aby jedni z nás nemenili druhých z nás v pánov okrem Boha» (Súra 3:57 [3:64*]2). «Boli ste na okraji priepasti ohňa, a On vás odtiaľ zachránil3. Tak vám Boh objasňuje svoje znamenia, - možno že pôjdete cestou spravodlivosti! – a nech vznikne medzi vami občina, povzbudzujúca k dobru, nariaďujúca odobrené a držiaca od neodobriteľného. Tí – budú šťastliví» (Súra 3:99, 100 [3:103,104*] priame karhanie abstraktného humanizmu). Z tohto možno pochopiť, že pre každého človeka môže byť pánom len Boh; všetci ostatní „páni“ si na seba berú príliš bez reálnych predpokladov, hoci sú aj dočasne tolerovaní...

Rovnako aj ten, kto si vyberá pánov okrem Boha, pácha (podľa Koránu) neodpustiteľnú chybu. Človek má len jedného pána Najvyššieho Boha, Tvorcu a Všemocného.

Adekvátne je vnesené svetlo aj na otázku ohľadom kompetencie pred Bohom vykúpenia sveta „pánmi“-civilizátormi na osnove úžerníckeho monopolu.

Súra 2:

«v.275[274*]. Tí ktorí tratia svoj majetok nocou i dňom, tajne i verejne, - im patrí ich odmena u Pána; nemusia mať strach, a nebudú zarmútení!

v.276[275*]. Tí čo požierajú úroky, znovuvstanú iba takými, akým znuvuvstane ten, koho zráža satan svojim dotykom. To preto, že hovorili: „Veď obchod a úrok je to isté“ (v preklade Sablukova: „lichva – je to isté čo zisk pri obchode“). Ale Boh povolil obchod a zakázal úrok. Ku komu príde napomenutie od jeho Pána a ovládne sa, tomu sa odpustí, čo bolo predtým: o jeho skutkoch rozhodne Boh; a kto sa neovládne, tí sú obyvateľmi ohňa, oni v ňom večne žijú!

v.277[276*]. Boh ničí úrok a pestuje milodar (Sablukov: Boh sťahuje z užívania lichvu, no silu lichvy odovzdáva milodarom). V pravde, Boh nemá rád žiadneho neverného hriešnika.

v.[277*]. A tí čo uverili, a konali dobro, modlili sa a dávali očistenie, - im patrí ich odmena u Pána; nemusia mať strach, a nebudú zarmútení!

 

Korán tiež informuje, že Mojžišova misia vôbec nespočívala v tom, aby vytvorila za 40 rokov „sinajského pochodu“ plemeno biorobotov. Ale spočívala v tom, aby zachránila obete egyptského znacharstva pred biorobotizáciou, dajúc im pravé Zjavenie (Odhalenie Pravdy)*. Každopádne — títo ho odmietli niesť národom Zeme na základe svojej slobodnej vôle, následkom čoho sa sami stali obeťami zombírovania a nositeľmi zombírujúcej biblickej kultúry:

Súra 62:5. «Tí, ktorým bolo dané niesť Tóru, a oni ju neponiesli, sú podobní oslovi, ktorý nesie knihy. Ohavná je podoba ľudí, ktorí označili znamenia Boha za lož! Boh nesprevádza ľudí nečestných!»

 

Po tomto — tým, ktorí sa pridŕžajú názoru že Boh jestvuje4, sa ponúka možnosť zaujať postoj k nasledujúcej otázke: Odhalenie Pravého Boha sa prejavilo v Koráne? A či v Biblii? – len jedno alebo druhé, pretože v nich prezentované doktríny vybudovania globálnej civilizácie (v ktorých sa zjednotia všetci jednotlivci), — sú dve navzájom sa vylučujúce doktríny. Avšak aj tí, ktorí sa pridŕžajú názoru, že Boh nejestvuje, ako aj tí, ktorí tvrdia, že je, — po uvedených odstavcoch by sa mali tiež rozhodnúť, ktorú z dvoch globálnych doktrín spoločenského zriadenia by mali trvale podporovať svojou činnosťou v živote: v rodine, v práci, skrátka v spoločnosti.

Podľa nášho názoru, dokazovanie, že Korán sám o sebe predstavuje «satanské verše», je podobné tomu, ako sa o jeho pôvode vyjadril Salman Rushdie, — dielo je veľmi náročné: usvedčiť Korán v lživosti toho, čo sa v ňom tvrdí sa nám nepodarilo, no vďaka prečítanému v ňom sa mnohé v živote stalo jasnejším. Kresťanským cirkvám a Synagóge sa nepodarilo preukázať lživosť Koránu ani behom 1 300 rokov. O to viac treba sústrediť pozornosť na to, že všetci bohoslovci aj svätí všetkých cirkví sa vyhli nedogmatickému preskúmaniu Koránu, a dokazovali tak jeho neplatnosť na osnove mlčanlivého priznávania dogiem svojho vlastného vieroučenia – ako absolútnej pravdy.

V súvislosti s týmto uvedieme úryvky z poznámok v „Knihe o Koráne“ L.I.Klimoviča (М., 1988) na str. 112:

«V roku 1932 teoretický časopis Vatikánu “Civilta Cattolica” vytlačil v piatich číslach 4 anonymné články, porovnávajúce kresťanstvo a islam. V druhom z nich „Islam a kresťanstvo z pohľadu božieho zjavenia“ – je Korán označený za zhoršenú verziu Evanjelia, a prorok je charakterizovaný „nie ako zakladateľ nového náboženstva, ale ako obnoviteľ dávnej viery patriarchov a Evanjelia Ježiša Krista (“Civilta Cattolica”, 1932, 6, VIII, p. 242 — 244). (Podrobnejšie, viď: E.Beljajev “Vatikán a Islam” /prístup a ciele súčasnej katolíckej „islamskej štúdie“/, “Antireligioznik”, 1932, № 23 — 24, str. 6—9)».

 

No ak Vatikán sám priznáva v jednom zo svojich vydaní, že Mohamed je obnoviteľ dávnej viery patriarchov a Dobrej zvesti5 Ježiša Krista, tak tým samotným on priznáva, že historicky reálne kresťanstvo je vybudované na prekrútení dávnej viery patriarchov a pravdivého Odhalenia, daného skrz Ježiša Krista Zhora, keďže opísané v Koráne je z väčšej časti nezlučiteľné s biblickou vieroukou a jej sociologickou doktrínou.

V Koráne je predpovedaná aj záchrana ľudstva od „islamského fundamentalizmu“6, založená na jasnom a jednoznačne presnom výklade Koránu a histórie. Z neho aj obyčajnému pracantovi, ako aj „vládnucej“ inteligencií moslimského sveta musí byť zjavné, že fanatický „islamsky fundamentalizmus“ je odpadlíctvo od Islamu a Koranického učenia.

Súra 4:96 [4:94*] «Ó vy, ktorí ste uverili! Keď vyrážate po ceste Boha, tak rozpoznávajte a nehovorte tomu, kto vám ponúkne mier: „Ty si neveriaci“, - domáhajúc sa tak pominuteľností7 života blížnych. Veď Boh má korisť hojnú. Takýto ste boli predtým, no Boh vám preukázal milosť. Ale vy rozpoznávajte: Podľa pravdy, Bohu je známe to, čo robíte!»

 

Inými slovami, vlastnú posadnutosť, sklon k mamonárstvu a zlomyseľnosť netreba ospravedlňovať odkazovaním sa na prikázania milostivého a milosrdného Boha šíriť Islam8 medzi národmi Zeme.

Súra 3:57 [3:64*] «Povedz: „Ó majitelia písma!9 Dospejte k slovu zhodnému pre nás i pre vás, aby sme sa neklaňali nikomu okrem Boha, neprisudzovali k Nemu žiadnych druhov, a aby niektorí z nás nerobili z iných pánov popri Bohu“».

Súra 58:21 «Boh napísal: “Zvíťazím Ja a Moji poslovia!”»

 

Posledné, napríklad, je priamym upozornením psychických trockistov a ich šéfov o zavŕšení globálneho historického procesu úplným a nezvratným krachom biblickej doktríny a trockistického scenára svetovej „socialistickej revolúcie“ so všetkými jeho možnými následnými doplneniami a spresneniami.

Avšak z celého Koranického učenia možno pochopiť, že všetci tí, čo úprimne veria Bohu, — sa nesmú na smrť biť a hádať pre prospech niektorého z adeptov na globálnu nadvládu nad všetkými ľuďmi, ale pochopiť a vytvárať milosť Najvyššieho, ktorá už v ich pozemskom živote je obrátená ku každému, kto ju len sám neodstrkuje slepotou, vášňami, pýchou alebo bezmyšlienkovitým dodržiavaním pozemských písaných alebo nepísaných dogiem. A oslovenia typu „pane“, „excelencia“, „vládca“ musia byť odstránené, ako ničiace ľudskú dôstojnosť na oboch stranách (u tých, čo ich vyslovujú i u tých, čo ich prijímajú); a tiež ničiace jednotu lexiky a zmyslu (teda textu a podtextu) pri ich formálnom používaní v súlade s normami otrokársko-nevoľníckej etiky, ešte stále sa vyskytujúce v súčasnej spoločnosti. No Koranické učenie nenúti nikoho konať v živote proti jeho presvedčeniam, vrátane neveriacich:

«Niet donútenia v relígii10. Už jasne dominuje cesta čestnosti pred omylom. Kto neverí v modloslužbu a verí v Boha, ten sa chytil spoľahlivej opory, ktorá sa nerozbije. Vskutku, Boh je počujúci a znajúci!» — (Súra 2:257 [2:256*]). «Povedz tým, čo neveria: „Tvorte podľa svojich možností, My tiež konáme! Vyčkávajte, My tiež vyčkávame!“» — (Súra 11:122 [121,122*]). «On je ten, ktorý poslal Svojho posla s cestou čestnosti a relígiou pravdy, aby ju zviditeľnil nad každou relígiou, aj keby to uctievačom mnohobožstva bolo na zlosť » (Súra 9:33).

 

Nakoľko neveriaci sa nie vždy dobre znesú s veriacimi, tak veriacim sa dodatočne vraví: «No, nebojte sa ľudí, ale bojte sa Mňa! A nekupujte za Moje znamenia veci ničotné!11 A kto nesúdi podľa toho, čo zoslal Boh, to sú neveriaci» (Súra 5:48) [5:44*].

Okrem toho Korán opakovane odmieta biblické tvrdenia o «kniežati tohto sveta», teda akúkoľvek REÁLNU moc satana nad ľuďmi v tomto svete (14:26,27 [14:22*]; 15:39,43; 17:67 [17:65*]; 16:101,102 [16:99,100*]). A to je eticky správne zo strany Boha voči ľuďom, nenesúcim zodpovednosť za hriechy svojich predkov, ale dediacich životné okolnosti splodené ich predkami.

A to čo sa považuje za satanovu moc na svetom, je v súlade s informáciou z Koránu dobrovoľné pritakávanie (samozvedených ľudí) satanovi. V jeho základoch leží zvolenie si človekom za svojho boha svoje vášne (to znamená podriadenie rozumu svojim inštinktom a sociálne podmieneným komplexom; citeľným pôžitkom; pýche, démonicky velebiacej indivíduum nad spoločnosťou a Božími znameniami) a ignorantská NEVŠÍMAVOSŤ k rôznym druhom Božích znamení.

Ak si nebudeme zakrývať oči, tak Biblia nie je len nezmyselnou hromadou vyjadrení k tým či oným otázkam, ktoré jej len tak sami od seba, bez akéhokoľvek úmyslu zo všetkých strán, podsúvajú prívržencov rasistickej doktríny vybudovania globálnej „elitárno“-nevoľníckej civilizácie. Úmysel tu bol. A korporatívny pokus realizovať tento úmysel sa sleduje počas celej histórie dnešnej civilizácie, od momentu vytvorenia v nej prvých regionálnych civilizácií.

V tomto úmysle sa odráža démonický typ psychiky istej časti jedincov, realizujúcich program obnovy normálneho (v ich chápaní) obrazu života civilizácie po katastrofe, ktorá zničila predchádzajúcu globálnu civilizáciu Zeme.

 

 

1 Ak máme byť presnejší, v správe o jednej z ďalších ruských ciest okolo sveta sa predsa len hovorí o starčekovi, obyvateľovi ostrova, ktorý sa pýšil tým, že je «schránkou veľkého palca pravej nohy kapitána Cooka». No túto pamiatku na starý obed najskorej „živili“ ďalší a ďalší návštevníci Havajských ostrovov, javiaci záujem o osud kapitána Cooka.

2 Staršie preklady koránu od I.Kračkovského, ktoré tu autor uvádza, majú miestami iné zalamovanie riadkov vo veršoch a preto sa ich číslovanie občas líši oproti dnešným, oficiálnym, ruským aj SK/CZ prekladom. Aj pri ďalších citáciách veršov, kde sa bude číslovanie líšiť od súčasného, bude toto uvedené v hranatej zátvorke s hviezdičkou. – pozn. prekl.

3 Katastrofa Atlantídy takmer zahubila aj „rasu pánov“, ale Boh im dal šancu aby napravili svoje chyby – pozn. prekl.

4 Tejto otázke udelil abstraktný humanista A.N.Jakovlev veľké miesto vo svojej knihe, no z nejakého dôvodu sa zahĺbil do opisu svojho vnímania budhizmu, mlčky vynechajúc podstatu biblickej a koranickej náuky.

Ale dôkazy Božej existencie nevytvárajú výlučne ľudia (ako I.Kant - 5 či 6 dôkazov), ale Boh ich dáva každému Sám, odpovedajúc zmenou životných podmienok človeka v súlade so zmyslom jeho modlitieb. Odpovede sú tým zreteľnejšie, čím vnímavejší sú modliaci sa, keď sa k nim Boh obracia skrze ich svedomie, a tiež skrze iných ľudí, kultúrne pamiatky i ostatné životné okolnosti.

5 «Evanjelium» v preklade z gréčtiny – Dobrá zvesť (εὐαγγέλιον - eagélion)

6 Pochabá automatická reprodukcia a nanucovanie druhým historicky vyskladanej moslimskej obradnosti a tradícií reinterpretácie Koránu vo vypočítavých záujmoch mocipánov.

7 V arabskom texte ide o slovo „arada - عَرَضَ“ – čo býva prekladané ako: pominuteľný zisk, majetky. V ruskom preklade Kračkovského je použité slovo „случайность“ – náhoda, čo duch ruského jazyka trochu pri preklade deformuje a nedá sa to teda v danom duchu preložiť doslovne, ale presnejší je termín pominuteľnosť... – pozn. prekl.

8 Ak zmysel tohto arabského slova vyjadríme po rusky, tak najlepšie ho vyjadrujú slová Kráľovstvo Božie na Zemi, alebo jedným slovom Bohodŕžava.

9 V ruskom preklade je „О обладатели писания!“. „Obladateľ“ aj „Chazjain“ má podobný význam – vlastník, majiteľ (čohosi). V prácach VP býva slovo „chazjain“ dosť často spájané s tými, čo stoja za nejakým globálnym projektom. Preto aj tu vyplýva, že výzva patrí skôr ku globálnemu „žrečestvu/znacharstvu“ majiteľom projektu Písma Biblie, než k bežným ľudom majiteľom výtlačku Písma Biblie. – pozn. prekl.

10 V preklade od „Porochovej“, je táto veta preložená (en2ru) takto: „Не разрешил в религии Он принужденья“– čiže „Nepovolil On v relígii donútenia“. Takže ak realita aj miestami odporuje napísanému, bude to príznak zdeformovanej „ľudskej“ vypočítavej interpretácie Koránu... – pozn. prekl.

11 V súčasnej arabskej a niektorých anglických verziách text znie: „A nepredávajte/nevymieňajte moje verše za ničotnú cenu“ – pozn. prekl.

 

 

Diskusní téma: O čom mlčí historický mýtus (3)

ad: Budouci KSB

Lekno | 05.04.2016

Obrazok ma jeden nedostatok. Jedna sa stale o nevyuzivanie technologii, ktore su utajovane ? Sucastne technologie umoznuju kontrolu, avsak volne energie globalnu kontrolu vylucuju. Vyuzitie ci zneuzitie technologii je uz ina otazka.
Co sa tyka otazky Boha(strach z neznameho), sirenim/zdielanim informacii by sucastne nabozenstva stratili svoj kontrolny vyznam.

Toto je odpověď pro "Hox" ....,

Svetly | 01.04.2016

kterou jsem si dovolil zkopírovat v hloubi dikuse, a umístit to nahoru, aby byla zaznamenatelná i ostatními návštěvníky zdejších stránek. Považuji to za důležité.
Kdo bude chtít znát širší kontext vícero vstupů, než které tady uvádím, najdete je dolů, v hlubinách diskuse k tomuto článku.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Hox | 01.04.2016

"Všichni jsou mimo jen já mám pravdu"... takové už jsme tu taky měli. Netušíte, jak ste mimo, tak vám jen popřeju, ať se to dozvíte dříve než po smrti, protože tehdy už najisto.
To co píšete je demonstrace stavu, kdy je vědomí i podvědomí paralyzováno Biblí a biblickým egregorem do té míry, že si zdůvodní cokoliv, a vůbec nepozoruje neudržitelnost své verze ve vztahu k objektivní realitě.
Jde například o to že Ježíš nebyl ukřižován.
-------------------------
Pro "Hox"
Svetly | 01.04.2016

Zdravím Vás „Hox“
Proč ta hysterie? Vždyť tyto stránky skrze Vás, i několika dalších lidí hlásají a také obhajují obsah, který reprezentuje díla, která jsou určitým způsobem kompaktní, které však v konstrukci obsahují zásadní systémové omyly*), a přesto se navenek vytváří dojem, že tato cesta je jedině správná . . .
Musím konstatovat, a použiji Vašich formulací směrem k Vám i vám. K Vám "Všichni jsou mimo jen já mám pravdu"; a k vám „… takových už tady na Zemi bylo“, a „Netušíte (plurál) jak jste mimo… “

Aby to, co píšete ve druhém odstavci – tedy cosi o stavu paralyzovaného Vědomí i Podvědomí, paralyzováno čím? Biblí, a navíc i „biblickým egregorem“, aniž pozoruje oprávněnost tohoto postoje v kontextu k objektivní realitě – bylo možno z mé strany akceptovat také, vyžaduje jistotu, že Opravdu víte, co jste napsal, nebo Napsal jste to, co opravdu Víte ….

Z kontextu Vámi napsaného vyplývá že:
- Vědomé i Nevědomé …. má se to chápat tak, že existují 2 druhy vědomí ?
- paralyzováno Biblí …. proč se domníváte, že jsem četl Bibli?
Vždyť k výkladu psaného textu dostačuje přísně logické myšlení, propojené s vycítěním, za předpokladu, že bereme v potaz korekci výrazových prostředků použitých v textech v bibli, aby ve významu (pojmu) vyjádřily to, co mělo být sděleno právě v oněch dobách, lidem na úrovni vědomí souvislostí oné doby, pravidel kmenové organizace (systém kast) a míry vědomí o jsoucnosti Jediného Boha.

Z této pozice mne nemůže paralyzovat nic – tedy ani informace psaného textu, jiná osoba, ani jiné formy energeticky vyživovaných útvarů, které ale sami o sobě nemají vlastní vůle.

- „biblický egregor“ . . . . Prosím, vysvětlete obrazně, jak takový útvar vzniká, co je jeho podstatou, jak působí, odkud se bere jeho energie, která ho udržuje při „životě“ po dobu min. 1.400 let, a jakým způsobem může aktivně působit na lidské bytosti.
Možná by bylo dobré, kdybyste objasnil i to, zda existují egregory jiných druhů, a naposled jak se takové útvary dají ovlivňovat.

- objektivní realita – kterými faktory je dána její objektivita?

Za případnou ochotu pokračovat v řešení nejasností Vám předem děkuji

Svetly
-----------------------------

Pro "Hox" vysvětlivka k "zásadní systémové omyly"*)
Svetly | 01.04.2016

DVTR/KOB
celá koncepce stůně na skutečnost, která je uvedena již v jejích názvech.

- ve výrazu Teorie, který významově jasně ukazuje na hypotézu, která předpokládá vysokou míru potřebné kvality uvědomění (ne tedy znalostí dosažených čtením, či studiem) tak, aby bylo dosaženo kritického množství jedinců umožňující překlopení stávajícího systému.

Tisíciletí ukazují, jaká pravděpodobnost takové změny v masovém měřítku v našem časoprostoru je. Vždyť všichni jasně pociťujeme, ale i vidíme, kam postup lidstva, které po misi Ježíše mohlo při postupu mířit směrem vzhůru, ke Světlu", nebo směrem dolů "do temnot". . . .

A Současnost?
Už to není postup směrem dolů. Postup se v krátké době proměnil, nejdříve na smýkání po strmém srázu, a dnes je to již téměř volný pád . . . .

Domyslete to do důsledků. Kde je masa těch, se kterými teorie DVTR uvažuje, která prostě odmítá vidět momentální stav, a vůbec není s to ovlivnit změnou vlastního postoje další vývoj . . . .

Kdybych to měl vyjádřit obrazně, pak koncepce představuje krásný model domu, který je dokonalý ve všech ohledech – v modelářské dílně.
V realitě ale stát nebude, jelikož tam je půda hrbolatá, tu písečná, nebo podmáčená . . . . Tou půdou jsou nerovnoměrně vyzrálé lidské duše.

Svetly

Re: Toto je odpověď pro "Hox" ....,

Hox | 01.04.2016

Hysterie je leda v tvojí hlavě. Nemáme trochu problém s egem? Proč to duplikování příspěvku do čela? Aby nikomu neunikla tvoje "genialita"? Co se týká otázek, pokud chceš tak studuj knihy VP SSSR, pochopíš, to by bylo na velmi dlouho.

Re: Re: Toto je odpověď pro "Hox" ....,

Svetly | 01.04.2016

Proč jsem to přesunul nahoru jsem vysvětlil už tam - považuji toto téma za důležité.
Důvodem je, že se to může dotknout i ostatních lidí, kteří tady chodí aniž by diskutovali.

Studovat nechci. Studium je mimochodem jeden ze způsobů, jak odebrat lidem čas, který by jinak prožívali radostnou činností v tom směru, pro který obdrželi předpoklady již při svém narození. Činnost takového druhu by naplňovala čirou radostí, a při tom by i učení se v tomto oboru bylo jimi vyhledáváno, protože by to chtěli umět ještě lépe. Nebyl by to pro ně ztracený čas (když se musí učit to, oč nestojí a pro svoje žití nepotřebují), ani forma boje.

Stvoření vyžaduje od lidí kreativní tvorbu, ne jednoho vítěze, a všechno ostatní poražené . . . .

Druhým aspektem je, že tato činnost zaměstnává zásadním způsobem přední mozek, což mu dává trénink a posilnění, na úkor citového (duchovního) aspektu jejich osobnosti.

Není zatěžko představit si obrazně, že budete-li pravidelně používat pravou ruku (mozek – hmota), a levou (duch) pouze sem tam, anebo průběžně částečně spolu s pravou rukou, že po čase bude zřetelně viditelný rozdíl v síle každé z nich.

Tím není řečeno, že tady nejsou konkrétní lidé, kteří mají pro řídící postavení předpoklady. I oni by se měli postavit na své místo ve společenství poté, co věnovali svoji pozornost studiu znalostí a dovedností potřebných pro kvalitní splnění jejich poslání. Kolik je jich potřeba?

pohodu přeji

Svetly

P.S.: Nezapomínejte, že spůsob řeči, i to, co je jedincem sdělováno má vypovídací hodnotu o něm samotném.

Přečtěte si proto pomalu, co jste o sobě sdělil všem těm, kdo o těchto zákonitostem vědí.

Re: Re: Re: Toto je odpověď pro "Hox" ....,

Hox | 01.04.2016

Takže si to shrňme, pronášíš tu soudy o něčem, co neznáš a nechápeš, a nepovažuješ za nutné poznat. Tady by v principu reakce mohla skončit. Tvoje příspěvky jsou pseudointelektuální vata, kde se za mnoha slovy neschovává nic, snad jen snaha přesměrovat na sebe pozornost a obrat druhé o čas a energii.

píšeš:
> Už to není postup směrem dolů. Postup se v krátké době proměnil, nejdříve na smýkání po strmém srázu, a dnes je to již téměř volný pád . . . .

jestli si přesvědčen že je vše ztraceno, nač se trápit?

píšeš:
> Domyslete to do důsledků. Kde je masa těch, se kterými teorie DVTR uvažuje, která prostě odmítá vidět momentální stav

Co konkrétního víš o KOB a DVTR a odkud? Mudruješ o pomeranči, který jsi nikdy neochutnal ani neviděl.

Tvůj směr uvažování vykazuje známky tzv. "východní cesty", ale zapoměls na jednu věc, sebezdokonalování, "duchovní kulturistika" zaměřená dovnitř v izolaci od okolního světa, v situaci kdy je svět na hraně sebezničení, je projevem choré mysli.

Re: Toto je odpověď pro "Hox" ....,

Hľadajúci | 02.04.2016

Zdravím pán Svetlý,
Vaše vedenie, znalosti týkajúce sa nielen Karmy ma zaujímajú, chcel by som hlbšie preniknúť do zákonitostí spojených s našim Svetom.
Prosím si kontakt na Vás.
Ďakujem a prajem pekný deň.

Pre "Hľadajúci"

Svetly | 02.04.2016

Zdravím Vás,
Skontaktujte sa pomocou siete Skype, na adrese habina_peter2532
Uveďte tam, prosím, aj dni a časové rozpätie, ktoré je pre Vás prijateľné pre komunikáciu.

Následne sa Vám ozvem.

Svetly

Tu diskuzi dole sem necetl.

Joe | 30.03.2016

To co Hoxi povazujes na Jezisovych citatech za davove-elitarni nebo otrocke je trochu jinak.Jezis nebyl revolucionar, neprisel borit ale naplnit.Pokud otrokuv pan ho bude nasledovat, tak toho otroka stejne propusti, protoze ho bude nakonec povazovat za sveho bratra.Nebo mel radsi hlasat, aby otroci zacali rebelovat a zakroutili panovi krkem?

Re: Tu diskuzi dole sem necetl.

Hox | 30.03.2016

To nejsou Ježíšovy citáty a o to právě jde. Celou dobu níže je řeč o Bibli, nikoliv o Ježíšově učení, které nemá s Biblí mnoho společného.

Re: Tu diskuzi dole sem necetl.

Kolodej | 31.03.2016

Práve včera som mal debatu s priateľom. Veriacim, vážne veriacim. Pritom na svetovú politiku máme názory na 95% zhodné. Dokonca aj entitu, ktorú ty nazývaš Boh, ja nijak ... aj na tú máme názor podobný.
Ale zásadný rozdiel je, že on Bibliu berie podobne ako ty. A ja tvrdím, na základe mojich OSOBNÝCH 25-30 ročných skúseností (tzn. len to, čo si už reálne pamätám), keď vidím, ako sa AKTUÁLNE prepisuje história, premáľuvávajú strany, čierne vyhlasované za biele, na dosiahnutie moci je akýkoľvek prostriedok dobrý - tak ja, po týchto mojich osobných skúsenostiach, neverím biblii ani prd. A na to, aby som sa preberal hlušinou a hľadal tam zrnká pravdy - na to budem mať čas po stovke, pokiaľ to samozrejme za ten čas nevyriešim inak. Čiže ty veríš Cirkvi - no a ja nie.

Biblicka koncepce.

Joe | 30.03.2016

Ctu ted Smutne dedictvi Atlantidy.Vsude pisou o biblicke koncepci, ale nemeli by rozlisovat mezi Starym a Novym zakonem a to nemluve o tom, ze se do katolicke i pravoslavne cirkve vetreli jakoze pokrteni zide a poupravovali nektere veci v bibli.Velicko i Zaznobin se zminili v nektere z prednasek o pravem Kristovu uceni.Co je vubec spatneho na krestanske vire?Nebavime se o cirkvi.Tito lide pisou o Atlantide jako o dokazane skutecnosti, ale popiraji, ze byl Kristus Bozi syn a vstal z mrtvych.
Rusove jsou vetsinove krestansky narod a v to veri, po padu komunismu postavili tisice chramu.To maji prestat verit Bohu, Kristu a zacit verit Pjakinovi s jeho neskryvanymi sympatiemi k antikrestanskym bolsevikum?Je nepopiratelny skryty boj globalnich talmudistickych elit proti krestanstvi a to stovky let dlouhy.I ta jejich obsese Koranem, jakou civilizaci splodil Islam a krestanstvi?Chteji nedemagogickou analyzu Koranu, ale kde je analyza autoru KOBU Noveho zakona?
Buh je laska, nevidim s nim Kristovo uceni v zadnem rozporu.Samozrejme, ze k tomu nepotrebujeme institualizovanou cirkev, ale to jako ted maji vsichni prestat chodit do kostela, nebo je vsechny zborime, jako ti Pjakinovi bolsevici.Co je spatneho na uprimne krestanske motlitbe, clovek rozmlouva s Bohem skrze sve vnitrni svedomi.
Je jasne, ze nevedomost plodi problemy, ale ne kazdy ma intelektualne na to, aby cetl tluste knihy a vira je tu mozna pro ty obycejne, proste a chude lidi.Krestane v Syrii i na Donbasu viru potrebuji a pomaha jim, Pjakin jim nepomuze.Nepopiram, ze ridici kadry, ktere podle KOBU jedou pomuzou treba tu valku ukoncit, to s tim neni ale prece v rozporu.
I ten Putin pujde na Velikonoce ted do chramu zapalit svicku.

Re: Biblicka koncepce.

Hox | 30.03.2016

Bůh pomáhá bolševikům.

Re: Re: Biblicka koncepce.

Joe | 30.03.2016

Strucneji uz to neslo Hoxi ;)

Re: Re: Re: Biblicka koncepce.

Hox | 31.03.2016

Je to dáno tím že odpovědět na všechno by znamenalo samostatný článek, a už to tady všechno rozebráno je, v knihách, článcích..
snad jen telegraficky.
Starý a Nový zákon tvoří jeden informační modul bezstrukturního řízení, který se navzájem doplňuje, něco jako stanovy pro dráby a stanovy pro otroky.
NZ: "nemyslete si že jsem přišel změnit, ale naplnit... dřív se zhroutí svět, než by bylo jediné písmenko Zákona odebráno"... nebo jak to tam píšou. To jest, vidíme posvěcení a kanonizování všeho toho amorálního protilidského, co je v SZ.
Nejde ani tak o to, s čím ze NZ lze souhlasit, ale o to, co tam je vir, ona lžička dehtu v sudu medu, která ale nakonec je určující. Správný 99% obal, který obaluje 1% lži, která ve výsledku na podvědomé paralyzuje celostné vnímání světa a možnost komunikace s Bohem.

Re: Re: Re: Re: Biblicka koncepce.

el | 31.03.2016

Je otázka, kolik lidí dokáže oddělit Ježíše od Bible tak, aby z jeho učení alespoň něco zbylo, pokud je Bible považována v současnosti za hlavní nástroj manipulátorů.

V tomto ohledu je každá rada drahá.

Mám jednu otázku.

Je někde v díle autorského kolektivu přikládan význam a jaký cca 7000 letům mezi "globální katastrofou" a vznikem Egyptu jako státu? Díky

Re: Re: Re: Re: Re: Biblicka koncepce.

Hox | 01.04.2016

7000 let - myslím že ne. Ale ten Egypt pravděpodobně vznikl o dost dříve, než 7000 let "po".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Biblicka koncepce.

el | 01.04.2016

Egypt jak stát (Sjednocené království ", vznikl cca 3150 př. Kr. Několik tisíciletí před vznikem státu, pokračoval na tomto území vývoj neolitických kultur bez hlubokých změn.

Ve 4 tisíciletí př. Kr. došlo ke stykům se sumerskou civilizací, které způsobily opravdovou změnu. Cituji" Dějiny náboženského myšlení 1". Egypt přejal pečetní váleček, dovednost stavět z cihel, techniku stavby lodí, mnohé umělecké motivy, a především písmo, které se objevilo náhle, bez předchozího vývoje, na počátku 1 dynastie.

Otázka shora položená neměla smysl cokoliv zpochybnit, právě naopak.

Odmysleme si to, co si máme myslet o obou celcích (Sumer, Egypt). Neřešme jejich božstva, ale zeptejme se, co má znamenat vývoj Egypta po setkání se Sumerem. Obraz, který potom vyvstane je aktuální právě dnes, a to hned z několika pohledů.

Re: Re: Re: Biblicka koncepce.

Hox | 11.04.2016

> Strucneji uz to neslo Hoxi ;)

viz také kniha "Nastal čas o Stalinovi pohovořit...", kapitola "Bůh pomáhá bolševikům".

Re: Re: Biblicka koncepce.

Hana | 01.04.2016

Aláh pomáhá globálním elitám. Islám údajně bez úroku. Tak to mě pobavilo.

Re: Re: Re: Biblicka koncepce.

Hox | 01.04.2016

A měsíc je ze zeleného sýra.

Re: Biblicka koncepce.

Kolodej | 31.03.2016

Nóó ako si mi nadhodil ... citujem:
" ... a to nemluve o tom, ze se do katolicke i pravoslavne cirkve vetreli jakoze pokrteni zide a poupravovali nektere veci v bibli .."
Ty vieš ktoré veci poupravovali a ktoré nie? A keďže obaja myslím odpoveď na túto otázku vieme - vysvetli mi, ako rozlišuješ čo je pravé a čo upravené? Veď ty vlastne vieš že biblia je pozliepaná kto vie z čoho ... ako ju vôbec môžeš obhajovať?

To sio

Iv | 30.03.2016

http://pastebin.com/TSkgfPDN

.

Cico Ciciak | 28.03.2016

http://pastebin.com/jk4wTRvR

Re: .

Sio | 29.03.2016

Co ti na to mám říct? Motáš páté přes deváté a ještě jsi k tomu sprostý. Přitom s Hoxem, Udem šlo o běžnou diskusi nikdo nikomu nic nevytmavoval. A nikdo nemá pravdu ve všem, vcelku chápu jejich názory, nejsou zase až tak vzdálené od mých.
Rozhodně nepoužíváme diskusi k osobním sprostým urážkám, což ty zřejmě nedokážeš.

Re: .

PetrD | 29.03.2016

Zařadil bych se mezi neutrální čtenáře a mně osobně diskuze k této sérii článku připadala zajímavá a poměrně konstruktivní. Proto příliš nerozumím útočnému tónu tohoto příspěvku. Domnívám se, že není třeba názorového oponenta za každou cenu hrubě hanět.

Vesele Velionoce vsem.

Joe | 27.03.2016

Jsem zde novacek a do KSB se teprve ponoruji, neco chapu, neco mene.
Jako katolik, ktery obcas zajde do ruskeho pravoslavneho kostela, se na to divam hlavne z nabozensko-filozofickeho pohledu

Re: Vesele Velionoce vsem.

Joe | 27.03.2016

Nekde mi zmizela vetsi cast meho prispevku a uz se mi to nechce zase smolit.

Re: Re: Vesele Velionoce vsem.

Joe | 27.03.2016

A uz vim asi i proc.

Re: Re: Re: Vesele Velionoce vsem.

udo | 27.03.2016

Veselú veľkú noc aj Vám..a hlavne deň
Tiež som kresťan
..a od konca vzaté..katolikos (he.koi. "všeobecný")
KSB/DVTR je ekumenický, nadkonfesionálny modul.
Niečo a´la iDeaAl Jána XXIII.
v cirkevnej reči :)

Re: Re: Vesele Velionoce vsem.

Hox | 28.03.2016

Veselé. Občas je třeba vyplnit antispam, objevuje se nepravidelně, pokud si toho člověk nevšimne, příspěvek se nezapíše.

Tohle je ovšem přímo esenciální blbost

Sio | 26.03.2016

"To znamená, že J.Cook sa v podstate stal obeťou domobrany pred agresívnymi a zlostnými civilizátormi. V.S.Vysockij, ako narkotizovaný, a preto aj zvrátene chápajúci biorobot so svojim abstraktným humanizmom (mnohí z jeho fanúšikov ho šíria posledných 20 rokov), slovami piesne zasvätenej tejto udalosti „Prečo domorodci zjedli Cooka?... mlčí veda“: «šmaril (kameň*), PODLIAK – a nieto Cooka», — ňou samotnou aj prejavil, svoju pokornosť a solidárnosť rovnakej civilizátorskej misii, ku ktorej patril aj zjedený J.Cook."
Písnička o Cookovi je prostě vtipná píseň pro zasmání. Interpretovat to jako sympatie k civilizátorské misi Cooka může jen někdo, kdo to nemá v hlavě v pořádku. Aby bylo jasno, o čem je řeč:
http://www.wysotsky.com/1029.htm?216
https://www.youtube.com/watch?v=msm-c8GA-1k

Re: Tohle je ovšem přímo esenciální blbost

udo | 26.03.2016

Na akú matricu ste naladený,
taká sa cez Vás, ako cez tlačiareň i prejaví.
..a o to viac, keď ste reality objektívnej neznalý..
Čo si o tom myslite,
kam básňou vedome mierite,
je potom úplne jedno.

Nejde teda o to, čo Vysockij chcel,
ale ako to vypálilo..
aký stereotyp vytvárať pomohol..
vo vzťahu k realite..

Ako vždy, je úmysel v tomto zmysle nepodstatný..
..treťoradý. Podstatný je výsledok.
Neznalosť zákona vskutku neospravedlňuje.
O to viac objektívneho,
nie ľuďmi vymysleného.
To sa týka kaźdého umelca
a ich nadmerne tragických osudoch
pri porovnaní so "zvyškom populácie",
na chod kolektívneho podvedomia,
aź taký vplyv nemajúcej..

Postavenie zaväzuje,
inak zabíja..
To platí i pre oficiálnych "politikov"
a iné celévritky..

Re: Re: Tohle je ovšem přímo esenciální blbost

Sio | 26.03.2016

No, já myslím, že milióny jeho posluchačů tu písničku chápalo jako vtipnou veselou písničku, nikoli souhlas s Cookem coby civilizátorem. Tedy přesně pochopili, co tím umělec myslel. Narozdíl od autora článku, který natolik zmagořil, že to pochopil díky své zátěži úplně jinak. Vždy se najde pár jedinců, co se berou tak vážně, že jim chybí smysl pro humor. A tohle je přesně ten případ. Já v tom cítím spíše určité zesměšnění Cooka.

Re: Re: Re: Tohle je ovšem přímo esenciální blbost

udo | 26.03.2016

To je možné..
No autor chcel poukázať aj na to,
čo nevyhnutne bolo popri "srande"
do podvedomia davu preDané..

Ten stádom nepovšimnutý obraz
je hold "střípkou" trochu jiné "mozaiky",
skládané nejedno tisíciletí.
A vieme, že táto temná músaiKa,
vždy nevyhnutne končí s liaison mýtických symbolov..
posvätného býka Apisa
a
Nymfy Kalypsó,
zo zväzku ktorých..

Isto, kto negatív, nešťastie hľadá, ten ho i nájde,
no len hlupák nepoukazuváva,
na cestu zarúbanú, ktorou žiaden šarvanec,
hoc ako šikovný, nikdy neprejde!
..navyše u takého idolu (modly) generácii,
ako je..bol Pan Vysockij
(Česť jeho umeniu..o tem žádná)

Čo ho viedlo, napájalo na "Hamletovské" infopolia?
..ono ťažkým narkomanom, ako on,
býva neľahké od role svojej sa odpojiť..
V tom kostýme ho i pochovali

Re: Tohle je ovšem přímo esenciální blbost

popolvár | 26.03.2016

Sio, zamysli sa, prečo autori zvýraznili v texte pesničky slovo PODLIAK - to je kľúč k pochopeniu tebou citovaného textu.
Je to ako s tou divadelnou hrou, okolo ktorej je kvôli Kotlebovi taký rozruh. Herci a divadlo sa bránia, že je to len hra (tak ako ty brániš Vysockého, že je to len pesnička), ale v tejto hre sa hanobí slovanstvo a Srbi -tak to je podľa médií OK, ale skúsili by takto hanobiť židov - tak to by bol povyk... (takisto aj Vysockij slovom PODLIAK zhanobil brániacich sa domorodcov...)
- zbytok ti dôjde sám, si dosť inteligentný na to, aby ti to docvaklo...

Re: Re: Tohle je ovšem přímo esenciální blbost

popolvár | 26.03.2016

dole máš ešte odpoveď ohľadom citácií z Koránu...

Re: Re: Tohle je ovšem přímo esenciální blbost

Sio | 26.03.2016

No, právě, že docvaklo. Prý až 40%ˇlidí nechápe ironii. A to slovo právě bylo míněno ironicky.
Ale to samozřejmě ten, kdo ironii nechápe, nemůže pochopit.
Кто уплетет его без соли и без лука,
Тот сильным, смелым, добрым будет, вроде Кука!..» -
Кому-то под руку попался каменюка,
Метнул, гадюка, - и нету Кука.

Re: Re: Re: Tohle je ovšem přímo esenciální blbost

udo | 26.03.2016

Gramotná irónia, konštruktívny humor,
je jedna z najkrajśích vecí, potešení v živote.
Avšak robenie zla prijateľným tým,
že ho zosmiešnim..
už až tak obdivuhodné nie je.

S tým mal..má napríklad,
obávam sa trochu problém i Pan Polívka..

Re: Re: Re: Re: Tohle je ovšem přímo esenciální blbost

Sio | 27.03.2016

Já myslel, že když je něco zesměšňováno, poukazuje to na fakt, že je to blbé a tudíž i nepřijatelné. Leitmotivem té písně ostatně vůbec není řešit nějakou civilizátorskou misi, ale pobavit posluchače. Což se myslím vě většině případů povedlo.
Pokud bych měl říct, co z toho cítím, tak je to lehký úsměšek nad naivitou elit anglických kolonizátorů, odtržených od života kolonizovaných natolik, že oslněni svým mesianismem s nadutou sebejistotou vlezou i tam, kde je sežerou, aniž by se namáhali zjistit, co je tam čeká.
Ano, jsou lidé, kteří hledají nekalé motivace u ostatních i tam kde nejsou a podle svého přesvědčení je nacházejí, lidé podezřívaví a paranoidní. Zjevně, ač znám i takové, co chodí do kostelů, mají svůj vztah s Bohem neuspořádaný. Neslyší jej, protože mu neumějí naslouchat, v podstatě v tuto možnost nevěří.
Jsou pro ostatní většinou natolik otravní, že se jim dostává té odezvy, kterou svým jednáním evokují, což je v jejich paranoie utvrdí. Sami bývají v životě nešťastní a vyrábějí nešťastné i kolem sebe, hlavně v okruhu svých blízkých.
Je to tragédie.

Re: Re: Re: Re: Tohle je ovšem přímo esenciální blbost

Sio | 27.03.2016

Polívkův humor mi připadá laciný.

Alberto Vojtěch Frič Jihoameričtí Indiáni jej pojmenovali Karaí Pukú (česky Dlouhý lovec), v Evropě byl znám též jako Lovec kaktusů.

eva | 26.03.2016

Frič během svých cest navštívil desítky kmenů a sestavil slovníky 36 indiánských jazyků. Pořídil o nich stovky fotografií a přivezl do Evropy tisíce upomínkových předmětů. Často se jedná o jediné podrobné materiály o tom, jak tito Indiáni žili předtím, než byli zásadněji ovlivněni (nebo vybiti) bělochy. Celkově mezi nimi prožil asi deset let života a byly to podle jeho vlastních slov nádherné roky, bez ohledu na jaguára a další nehody a nemoci, které ho potkaly. Nejvíce času strávil u kmene Čamakoko, z něhož pocházela jeho indiánská žena.
http://www.radio.cz/cz/static/alberto-vojtech-fric
Hermína byla Fričovou dcerou, vzešlou ze svazku s Loray. Narodila se někdy kolem roku 1905, zemřela v roce 2009 ve věku přes sto let. V roce 2005 vzniklo občanské sdružení Checomacoco, které založili vnuk A. V. Friče, fotograf Pavel Frič a jeho žena Yvona. Bylo založeno z podnětu jednoho ze synů Hermíny, který po první návštěvě Fričů v Paraguayi jim napsal, jestli by nebylo možné zajistit nějakou pomoc pro indiány v Chacu. Mottem tohoto sdružení bylo dělat to, co sami indiáni chtějí. A konkrétně první věc, kterou si vymysleli bylo založení chovu krav.

Re: přečetla jsem to celé

eva | 26.03.2016

Realizáciu tejto civilizátorskej misie možno tiež vystopovať z doby pred potopou.
Kde a kdo to zjistil.....

Dekadence Západu začala kdy? V 1968 emigroval otec švagra do záp.Německa a nějaká dekadence tam vůbec nebyla.....Ani před 21 lety kdy jsem byla v Kanadě se o dekadenci nedalo hovořit. Ale už tehdy se tam lidi kontrolovali, či udávali finančním úřadům...

Proč se Islám sám nereformuje a nezbaví současného špatného chápání Koránu.... číst Korán je těžké a říká to i V.Pjakin https://www.youtube.com/watch?v=fS98bLj_tdQ

Prostě ten článek tak na mě působí

Sio | 26.03.2016

Tak jak je to s tím Koránem a Islámem? Nikdo neodpověděl na otázku, jen povýšené řeči a dokonce nabídka k odchodu.
Opakuji - ví tu někdo, jaký je vztah KSB ke Koránu a Islámu? Nebo není legitimní ptát se?

Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Hox | 26.03.2016

Co je na tom složitého? V základu Koránu leží autentické Zjevení Shora, v základu křesťanství taktéž, obsahem shodné. Křesťanství stačil GP zdeformovat do protikladu pro kořistné cíle, stejně jako Zjevení Mojžíšovi před ním, Korán se mu už příliš zdeformovat nepodařilo, jen islám, z něhož vznikl historicky reálný islám nemající s tím, jaký je původní duch Koránu, nic společeného. VP se ke Koránu obrací jako ke zdroji užitečných a platných informací, to je vše, jako k nejméně zdeformovanému zápisu autentického Zjevení Shora.

Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Sio | 26.03.2016

Je to pro mě velmi překvapivé, skutečně. Oddělovat Korán od islámu se mi zdá dost pochybné, protože islám je praktickým důsledkem Koránu, ten je jeho základní knihou, pokud vím.
Ale pro jistotu se zeptám přesněji. KSB tedy považuje Korán za vhodný zdroj informací, zatímco od islámu se v zásadě distancuje a považuje jej za pokřivenou realizaci správných myšlenek, které jsou v Koránu?
Stejně tak KSB uznává některé části Bible, které jsou svědectvím o Zjevení Shora, zatímco od křesťanství se rovněž distancuje? A ty části Bible, od kterých se distancuje, jsou spojeny s úrokem?
Připadá mi, že jak islám, tak křesťanství fungují v rámco davově-elitární společnosti. Odsoudil bych to i druhé.

Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Hox | 26.03.2016

Korán se od Bible liší v podstatných věcech, například ideál je osobní dialog každého člověka s Bohem bez prostředníků nebo hierarchií, je tam mnoho výroků ve smyslu "Bůh je člověku nejlepší a nejmocnější pomocník" [ve správné věci].
Bible to je hlavně "složka" na Ježíše, nikoliv Blahá zvěst (Evangelium) od něj. Kdyby se Bible v tomto měla podobat Koránu, byla by to od začátku do konce zapsaná přímá řeč Ježíše.
Islám převrátili ve vnější rituálnost, bušení hlavou do koberečku a poslušnost, rozdíl je v tom, že pseudokřesťanství obsahuje mrzké věci už přímo ve "svatém" písmu (rasistická dotrína atd. Dnešní pseudoislám má k tomu co je v Koránu stejně daleko, jako dnešní církve k učení Ježíše nebo členové ÚV KSČ ke komunismu.

Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Sio | 26.03.2016

K vlastnímu dialogu s Bohem jsem dospěl sám jak k jedinému správnému způsobu. Nepotřeboval jsem k tomu ani Korán ani Bibli. Jakékoli zprostředkování v tomto dialogu považují za škodlivé. Můj Bůh mi navíc říká, že není ani křesťanský a ani islámský, nepatří žádné věrouce, nekomunikuje s žádnými zasvěcenci nebo kněžími. Komunikuje z každým člověkem zvlášť a nerozlišuje komu dát jakou informaci, všichni jsou si rovni. Každý dostává tu informaci, kterou potřebuje a naloží s ní tak, jak umí. Je můj přítel a rádce tak jako je přítelem a rádcem každého člověka.

Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

udo | 26.03.2016

Ste šťastný Človek SIO
a pritom sa mnohí toho kroku tak boja..

Samotné "náboźenstvá" ich pred Bohom,
vlastným Otcom strašia..

Pre nich to vysvetľujeme.
Vám to netreba.
Berte to tu len ako pomôcku,
keby ste niekedy v lese
niekedy na chvíĺu nedajboźe
nechcene poblúdili..
Bo túlanie sa dietky veky straśené
niekedy láka, keď konečne z chalupy,
košiara vykuknú :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Sio | 26.03.2016

https://www.youtube.com/watch?v=WSFAuwZOn8k&list=PLDF596D3CD253A509&index=18

Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

adello | 27.03.2016

áno

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

adello | 27.03.2016

áno patrilo Siovi

Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

petržlen | 26.03.2016

Uvedený príklad práveže neukazuje rozdiel medzi Koránom a Bibliou, lebo aj biblickým ideálom je osobný, ale nielen dialóg (Mat 6:6), ale aj vzťah (1. prikázanie) „s Bohem bez prostředníků nebo hierarchií“.

Dobré by tiež bolo nezamieňať si dojmy so skutočnosťou. Keď k slovu „evanjelium“ pridám „od něj“, potom mi nový zákon môže pripadať divný. Problém však nie je v novom zákone, ale v „od něj“, čiže v nepochopení zmyslu. Kľúč k pochopeniu slova „evanjelium“ je tu: „a hovoril: Naplnil sa čas, a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie a verte evanjelium!“ (Mar 1:15) „Dobrá správa“ je, že „priblížilo sa kráľovstvo Božie,“ a „vo tom to je“.

„Rasistická doktrína“ je zase dôsledok nepochopenia dnešného skrz–naskrz materialistického človeka.

S poslednou vetou bezvýhradný súhlas.

Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Hox | 26.03.2016

NZ: "Otroci, povinujte se vašim pánům, protože každá moc je od Boha"
- přímé posvěcení principů davově-"elitární" společnosti

"Nesuďte, abyste nebyli souzeni" - ovečky, neposuzujte zlo co se kolem vás děje, to není vaše úroveň.

"Kdo tě uhodí do jedné tváře, tomu nastav druhou" = nechte se sebou zametat, neprotivte se zlu.

Rasistická otrokářská doktrína je v SZ černá na bílém, můžeš si sice vymýšlet různé konstrukce jak si ve vlastní hlavě vysvětlit, že je to vlastně v pořádku a chyba není v Bibli ale v člověka, ale to je jen sebeklam.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

petržlen | 27.03.2016

Ef 6:5, Ko 3:22, Tt 2:9 :
Toto nie je „posvěcení principů davově-"elitární" společnosti“, ale konštatovanie, že stav, v ktorom sa človek nachádza, je dôsledkom jeho aktuálnej akosti. Zmeň sa, človeče, a celý svet okolo teba sa (úmerne) zmení.

„Nesuďte, …“ je ďalšia mylná interpretácia. Veci, ktoré sa mne alebo v mojom okolí dejú, sa ma zároveň nejakým spôsobom týkajú. Ak ich odsúdim, zahadzujem príležitosť pochopiť niečo vzhľadom na mňa. Nejeden človek si dokázal uvedomiť, že na druhých odsudzoval často rovnaké chyby, akých sa dopúšťal sám. Naopak treba veľmi pozorne posudzovať, či moje skutky alebo správanie slúžia iba mojim sebeckým záujmom alebo pomáhajú iným a tiež komu, ako a k čomu.

„… nastav druhou“ nie je o „zametaní“. Útok na 6. priorite znamená zlyhanie na všetkých vyšších prioritách. Treba sa učiť od Putina.

Vysvetľujem tým, ktorých oči vidia, uši počujú a rozum rozumie. Každý (nech si) žije vo vlastných sebaklamoch. ;-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Sio | 28.03.2016

Našel jsem toto:
První list sv. apoštola Pavla Timothejovi
6, Jak se chovati k služebníkům. 1 Všichni, kdož jsou pod jhem jako služebníci, ať pokládají
své pány za hodny veškeré úcty, aby se jméno Páně a učení nezlehčovalo.
2 Kdož však mají věřící pány, ať si jich neváží méně proto, že jsou (jejich) bratry, nýbrž tím
ochotněji ať jim slouží, protože jsou to věřící a miláčci (Páně), kteří se vynasnažují konati dobro.
V tom (smyslu) uč a napomínej !
dále tamtéž:
9 Služebníky (napomínej), ať jsou ve všem svým pánům poddáni, ochotni bez odmlouvání,
10 ať nic nezpronevěřují, nýbrž ať ve všem ukazují naprostou věrnost, aby po všech stránkách
činili čest učení Boha, Spasitele našeho.
a dále
Povinnosti k zákonitým vrchnostem. 13 Poddáni buďte pro Boha každému lidskému zřízení,
buďto králi jako nejvyššímu (pánu), 14 nebo správcům, kteří jsou od něho posláni trestat zločince
a chválit dobré. 15 Vždyť to je vůle Boží, abyste konáním dobra umlčovali nevědomost nerozumných
lidí, 16 a to jako svobodní, a ne jako lidé, kteří mají svobodu jen za plášť zloby, nýbrž
jako služebníci Boží. 17 Všechny mějte v úctě, bratry milujte, Boha se bojte, krále ctěte!
Povinnosti služebníků. 18 Služebníci, buďte poddáni ve vší bázni pánům nejen dobrým a laskavým,
nýbrž i mrzutým! 19 To zajisté je milost, jestliže někdo z přesvědčení, že Bůh to žádá,
snáší útrapy a tak trpí nespravedlivě. 20 Neboť jaká je to sláva, jestliže snášíte rány za své hříchy?
Avšak jestliže trpělivě snášíte (utrpení), ačkoliv konáte dobro, to je milost u Boha. 21 Vždyť
k tomu jste povoláni, protože i Kristus trpěl za vás a zůstavil vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích.
Já bych podle toho souhlasil spíše Hoxem, že se jedná o upevňování davově elitární společnosti.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Svetly | 28.03.2016

Zdravím Vás,
Od těch, kteří chtějí být ve Stvoření plnohodnotně působícími, očekává Stvořitel samostatné konání, což se vztahuje na všechny formy chtění, tj. na úrovni myšlenek, slov i činů . . .

Nepřiklánějte se proto k žádnému názoru, nemůžete-li jasně a jednoznačně říct "je to tak", a nebo "není tomu tak".
Ježíšem bylo jednoznačně doporučeno "tvá řeč ať je ano - ano, ne - ne. Vše nad to, od zlého jest".

Svetly
P.S.: citace z bible jsou v souladu s Božími zákony, Vaše pochybnosti a nesouhlas HOX-e jsou pouze v neznalosti působení Karmy, která je úzce spojena s úlohou času v dané a souvisejících úrovních Stvoření.
Již jsem to tady v diskusi u článku "Vysvětlení Zákona času" napsal, že čas není lineární veličinou, ale součástí prostoru.

Pokud tuto skutečnost nevezmete do úvahy při hledání odpovědí na cokoliv, co se odehrává na této planetě, nikdy nebudete s to chápat beze zbytku pravidla a zákonitosti Karmy, což v důsledku vede ke smrti, nikoliv však tělesné, ale jak řekl Ježíš - té druhé, smrti duchovní . . . . . , tedy toho nejhoršího, co může sebe vědomého ducha potkat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Sio | 28.03.2016

No, třeba máte pravdu. Ať vám vaše víra vydrží. A jak karma souvisí s křesťanstvím? Ta je spíše součástí buddhismu, pokud vím. Jinak, pochybnosti jsou základem kritického samostatného myšlení.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Svetly | 28.03.2016

Dovolím si odpovědět na každou Vaši větu zvlášť.

"No, třeba máte pravdu."
Pravdu nemám, jelikož ji nelze vlastnit - A to proto,že Pravdou, v dokonalosti Jeho díla, je jedině Bůh sám.
To, co sděluji může být pouze pravdivé nebo nepravdivé - tedy logickou cestou ověřitelné, a to všemi směry, ve všech souvislostech, od důsledku k příčinám i v opačném směru.

Jelikož jsem ve Vašich vstupech schopnost logického myšlení zaznamenal, čekal jsem od Vás popravdě právě tento přístup, zejména, když jste výrazem "třeba", možnost pravdivosti připustil.

"Ať vám vaše víra vydrží."
V této větě, krom toho, že projevujete dobrou vůli vůči mé osobě, jste použil výraz "víra" v tom smyslu, který přisuzujete také Vašim vlastním postojům. Takže tvrdíte, že jsem věřící tak, jako jste i Vy věřící (každý tomu, co hlásá).
Významem výrazu "víra", tak jak je v současnosti chápán, je neznalost - protože když něco Vím, nepotřebuji věřit a nebo nevěřit.
Ujišťuji Vás, že to o čem jsem Vám napsal není žádná víra. Vědění je to.

"A jak karma souvisí s křesťanstvím?"
Odpovím otázkou: jak souvisí křesťanství s tím, z jakých důvodů se někdo narodí s pohlavím muže nebo ženy; do jakých sociálních podmínek; do kterého státu; v jakém stavu je jeho zdraví; jaké dary (disposice) mu/jí do tohoto "života" byly naděleny; atd., atd. Je to neustávající proud otázek, na které lze a také se má najít odpověď. Na toto nemá vyčerpávající odpověď ani křesťané, ani žádné jiné náboženství. Přesto ty odpovědi k mání jsou.

"Ta je spíše součástí buddhismu, pokud vím."
Že příčinnost důsledků v našich životech je každodenní realitou není dáno tím, že v buddhismu se tomu říká "karma". Proto nás mají zajímat důvody tohoto dění a jeho parametry (kdo, kde, jak a proč)
Mimochodem, v buddhistický výklad nepřekročil hranice Země a jejího jemnějšího okolí (tzv. záhrobí). Pro zdravě myslící, je nedostačující, tj. dává neúplné odpovědi.

"Jinak, pochybnosti jsou základem kritického samostatného myšlení."
Máte-li pochybnosti o tom, co jsem Vám v předešlém vstupu napsal, a máte-li vůli kriticky k tomu přistoupit - jsem připraven.

Dobrý večer
Svetly

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Sio | 29.03.2016

Zkuste podrobněji vysvětlit jak to myslíte s tím, že čas není lineární veličinou, ale je součástí prostoru. Máte na mysli důsledky teorie relativity nebo něco jiného?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Martas | 29.03.2016

Ve Védské kosmologii je to pekne popsano.Cas je soucasti prostoru hmotne reality. Hmotna realita neni vecna,podleha rozkladu. Vse v teto hmotne realite vznika a zanika,podleha rozkladu.Ve Védách se uvadi,doba trvani jedne hmotne reality se rika Brahmuv den,pak nastava zanik a nastava Brahmova noc o stejne delce jako Brahmuv den. Je to i spocitano a docela to sedi s cisly naseho vedeckeho pojeti stari vesmiru. Avsak Védy uvadeji,ze po Brahmove noci znovu nastane Brhmuv den a tak porad dokola. Jedna se tedy o cyklicky proces. Chapu tedy,ze cas nemuze byt linearni velicinou.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Pe-tri | 29.03.2016

To není ono. Uvaž, když se budeš po kružnici (tj. v cyklu) pohybovat s konstantní úhlovou rychlostí, přírůstek dráhy (po obvodě) za jednotku času/rychlosti bude stále stejný tj. vztah mezi nimi (časem/rychlostí a dráhou/obvodovou délkou) bude lineární nezávisle na tom, že se pohybuješ v kruhu/cyklu.
Je to v něčem jiném.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Svetly | 29.03.2016

To, co popisujete předpokládá, že čas = pohyb.
Ale proto, že čas je součástí (kvalitou) prostoru, pohybuje se spolu s ním. Vůči pohybům uvnitř daného časo-prostoru se chová jako když stojí.

Svetly

P.S.: omluva pro Sio i Martas - odpovím i vám, každému zvlášť. Tady to bylo na 1 větu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Pe-tri | 30.03.2016

Řekněme, ovšem v takto rozšířeném oboru oboru platnosti je potom potřeba dopovědět, že zde máme dva prostory, jedním je člověk jako takový a druhým je člověkovo okolí (environment, ve kterém je člověk analogem buňky v těle). Takže při pojetí času jako parametru prostoru zde máme časy dva, jejichž více-méně konstantní (fázově/frekvenční) rozdíl vytváří v psychice člověka vjem běžící časové linearity.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Svetly | 30.03.2016

Odpověď pro „Pe-tri“

Připustil jste mnou napsané (řekněme, . . . .) – tj. pracujete s tím jako s hypotézou. Podle toho také postulujete existenci 2 prostorů.

Raději, než odepisovat na tento Váš názor, bych se přesvědčil, zda jste četl to, co jsem napsal směrem k „Martas“. Objevilo se to totiž sice těsně, ale až po Vaší odpovědi.
Tam jsem napsal, cituji: „ Tady to poněkud poněkud rozšířím - je jedinou kvalitou prostoru.“
Rád bych poznal Vaše závěry plynoucí z tohoto mého upřesnění.

Zdravím Vás
Svetly

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Pe-tri | 30.03.2016

Své "řekněme" k Vaším slovům jsou výrazem vstřícnosti k hledání správných slov a obrazů (modelu) k vystižení podstaty pojmu čas. Ano, mám svůj model, který pracuje jak s projevy času v 3D tak ve vícerozměrném prostoru. Co nemám, je pocit, že teď a tady je na místě to řešit. Vypadá to, že naše modely nebudou zcela kompatibilní, ale na druhou stranu to vůbec nic neznamená.
K Vaší otázce ohledně vlivu na Vašeho upřesnění na mé závěry pak mohu doříct asi tolik, že větší divergenci než to jak chápat pojmy "jediná kvalita prostoru versus kvalita prostoru" vidím v tom, že diskuse na toto téma by si zasloužila daleko přesnější vymezení předpokladů a pojetí pomocných pojmů jako prostor, rychlost, kvalita, objektivní a subjektivní čas ... a následně účelu existence časů jakož i užívání metafor/analogů k vystihnutí podstaty problematiky. Takže se omlouvám z diskuse, do které jsem se nechtě zapojil.
Vše dobré.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Svetly | 30.03.2016

Pro "Pe-tri"

Srdečně Vás zdravím.
Velmi oceňuji způsob i formu Vašich vstupů.
Beze zbytku souhlasím s Vašim "přesnější vymezení předpokladů a pojetí pomocných pojmů jako prostor, rychlost, kvalita, objektivní a subjektivní čas ... a následně účelu existence časů jakož i užívání metafor/analogů k vystihnutí podstaty problematiky". . . .
. . . . a také doufám, že najdeme způsob jak tuto, pro lidi důležitou kauzální zákonitost objasnit tak, aby jim přinesla odpovědi na nejdůležitější otázky bytí.

Dobrý večer
Svetly

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Svetly | 29.03.2016

Zdravím Vás "Martas"
Nejdříve zopakuji, co jsem napsal "Pe-tri" - Čas je kvalitou prostoru.
Tady to poněkud rozšířím - je jedinou kvalitou prostoru. Přirovnal bych to k jakémusi archivátoru, který zaznamenává všechny změny způsobované bytostmi působícími v daném prostoru a uchovává je po celou dobu existence daného prostoru. Do těchto dějů spadají i tektonické pohyby, skutky, slova, myšlenlky atd.
Toto trvá podle Védské kosmologie "Brahmův den".

Následuje vstřebání daného prostoru do dutiny tzv. rozkladu, kde dochází k rozložení všeho hmotného tím, že je toto vymazáno z matrice Času, který jest věčný. Toto je nazváno Brahmova noc.
Poté je Čas, spolu s obnovenou hmotou prostoru opět vyslán, dle zákona pohybu do nového kruhu, aby tak byly vytvořeny podmínky pro nové "osení" vyvíjejích se bytostí.

Svetly
P.S.: až budu odpovídat pro "Sio", nastíním také, jak Čas napomáhá vyvíjejícím se, přípravou podmínek, které budou potřebné k jejich postupu, přesně tak jak je jim to prospěšné - pěkně každému zvlášť, ale ve vzájemné interakci.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Sio | 30.03.2016

Tady vidím rozpor který mě vede ke dvěma různým interpretacím pojmu času.
1. Čas je věčný. Z toho mám dojem, že čas jako entita existuje i v průběhu Brahmovy noci, kdy prostor neexistuje. Pak by ovšem čas nemohl být kvalitou prostoru, protože existuje nezávisle na něm. Rozdíl by byl jen v tom, že v době neexistence prostoru by tu onen archivátor-čas sice existoval, ale nic by nezapisoval. Pak by ovšem i z globálního hlediska byl kontinuální a také lineární
2. Čas je kvalitou prostoru, tudíž je na něm existenčně závislý. A je tedy věčný jen díky střídání Brahmova dne a noci, které je nekonečné a tudíž věčné. Pak ale čas sice je lineární veličinou lokálně v rámci jednoho Bráhmova dne, ovšem gllobálním rámci celého toho koloběhu není kontinuální, protože opakovaně vzniká a zaniká. Jelikož naše existence, stejně jako existence našeho prostoru je ohraničena jedním Bráhmovým dnem, je z našeho hlediska čas kontinuální a plyne lineárně.
Nebo je to ještě jinak?
Ke mě chodí spíše myšlenky na to, že celá vícerozměrná "krychle" časoprostoru je od počátku hotová a my se pohybujeme každý svou cestou, která je nám v podstatě předurčena, protože v rámci takovéto mnohorozměrné globální (nebo totální) kauzality, jsou veškerá naše rozhodnutí a stavy, kterými projdeme předem dána. Pak ovšem možnost ovlivnění naší karmy by byla pouhou iluzí, ostatně jako veškerá realita kolem nás. Moc se mi ta představa ovšem nelíbí, protože znamená totální nesvobodu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Svetly | 30.03.2016

Odpověď pro "Sio"
Kvituji již to, že nemluvíte o 2 různých časech, ale pouze o 2 různých podáních . . . .
K bodu 1/
Bylo by potřeba upřesnit v jakém smyslu chápete pro tento případ výraz „entita“ - prosím vysvětlivku

Je-li Čas JEDINOU kvalitou prostoru, a tento je rozměrově podmíněn množinou zaznamenaných a uložených útvarů, generovaných entitami různých bytostí při jejich činnosti, pak v procesu rozkladu nedochází k likvidaci prostoru, nýbrž k „vymazání“ všech hmotných zápisů z energetické matrice Časoprostoru (záznamy v Čase, a také v lidských duších). Prostor bez času nemá žádnou kvalitu (charakteristiku). Toto je zásadní informace pro ty bytosti, kterých podstata je duchovní jiskra (lidé), která jest „oděna“ do duše, což je energetická forma vědomí . . . . Důsledek si každý může domyslet sám.

Na výstupu je pak vyčištěný (neposkvrněný) Časoprostor opět vyzářen do kontinuálně probíhajícího koloběhu. ( Mléčná dráha ).

Čas tedy nemůže být lineární, jelikož nepodléhá rozkladu – je tudíž věčný.

K bodu 2/
Obraz krychle ve Vaší mysli je Vám projektován správně. Je hotová, a neustále je rozšiřována. Skutečně se v ní pohybujeme každý svou cestou, ale ne snad proto že je předurčena. Jiná, a každá je originální proto, že po celou dobu své existence si jeden každý volíme kudy a kam, kdy a s kým, pro sebe nebo pro jiné, atd. Do dnešního téměř bezvýchodného stavu jsme se dopracovali na základě vlastních rozhodnutí, činěných po mnoho životů, podřídíc své duchy rozumu.

Lidé nejsou těmi, kdo svou činností tento časoprostor vytvořili. Když se tady (není myšlena pouhá planeta Země, ale hmotnosti jako taková) poprvé objevili lidské bytosti, byly již hmotnosti ve vývoji dokonalé. Postavily je bytosti jiné. Sice vědomé si sebe, ale bez možnosti svobodné volby . . . .
Tento dar mají pouze bytosti duchovní podstaty.

Obraz krychle ve Vaší mysli je Vám projektován správně. Je hotová, a neustále je rozšiřována. Skutečně se v ní pohybujeme každý svou cestou, ale ne snad proto že je předurčena. Jiná, a každá je originální proto, že po celou dobu své existence si jeden každý volíme kudy a kam, kdy a s kým, pro sebe nebo pro jiné, atd. Do dnešního téměř bezvýchodného stavu jsme se dopracovali na základě vlastních rozhodnutí, činěných po mnoho životů, podřídíc své duchy rozumu.

Lidé nejsou těmi, kdo svou činností tento časoprostor vytvořili. Když se tady (není myšlena pouhá planeta Země, ale hmotnosti jako taková) poprvé objevili lidské bytosti, byly již hmotnosti ve vývoji dokonalé. Postavily je bytosti jiné. Sice vědomé si sebe, ale bez možnosti svobodné volby . . . . Tento dar mají pouze bytosti duchovní podstaty, mezi něž patří i lidé.

Karma a její nenahraditelná důležitost pro možnost potřebného a urychleného vzestupu ze hmoty, je na samostatné téma.

Svetly

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Hox | 30.03.2016

Mohl Ježíš tvrdit absurditu typu, že je Bůh? Mohl skutečný Bůh skutečně bezdůvodně poslat na smrt svého vyslance, nejspravedlivějšího Člověka, nebo je to informační vir od Satana určený k rozštěpění celostnosti vědomí těch, kdo se nechal rozdrtit autoritou Bible?
Jak může někdo svou zbytečnou smrtí vykoupit cizí hříchy? Hlavně že argumentuješ karmou... Normální člověk chápe, že je to absurdita. "bůh" Bible a Tvůrce-Všedržitel není jedno a to samé, toho si všimlo už mnoho moudrých lidí za celou historii.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Svetly | 30.03.2016

Zdravím "Hox"
podle počtu Re: v tomto nepřehledném řazení diskusních vstupů to vypadá, že "mluvíte" na mne.
Podle obsahu si nejsem jist . . . .
Můžete mi to, prosím potvrdit?

Děkuji
Svetly

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

el | 31.03.2016

1. Čas je prostředkem rozlišení pro vědomí. Bez času by vědomí v systémové podobě nemohlo existovat, tedy prostor by neměl kvalitu (ovšem námi tvrzenou!). Všechny kategorie (kromě Boha), které jste v diskusi zmiňovali, lze popsat jenom díky času.

2. Objektivně existuje jenom to, na co zaměříme pozornost. Proč asi existuje manipulace?

3. Problém od starověku je kruh, jako vyjádření času. Cyklické opakování stále stejných pokusů a omylů, bez možnosti vývoje na kolektivní rovině. Odtud také přísloví o "začarovaném kruhu", "chození v kruhu" atd. Kruh je vyjádření systému v podobě, jež je nám předkládána.

4. V některých ohledech se diskuse shora blížila pojetí holografického vesmíru. Kouli na jejímž obvodu jsou uloženy informace, na které jsou schopnější jedinci dosáhnout a ovládat tak dav. Toto pojetí nemá daleko k teorii vytváření informačních polí, které by však v holografickém vesmíru byly již od jeho vzniku apriori určeny. Jak by to potom bylo s projekcemi (v psychologickém slova smyslu)?

5. Bodu 4. by potom odpovídalo tvrzení, že jsme naprostými otroky, což asi nesklidí příliš potlesku zúčastněných, přesto, když tady byla citována Indie, nepříliš daleko k tomu má i pojem mája. Ve rvédách se tvrdilo, že žijeme jen pár okamžiků a zbytek je jen iluze zahalená v závoji. Pokud Ježíš tvrdil, "nebe a země pominou, ale má slova nepominou" s největší pravděpodobností pracoval se stejným myšlenkovým proudem nebo informacemi, které byly schopny změnit statické vnímání systému jeho vrstevníky, tedy ony apriori určené informace, jimiž se jeho vrstevníci řídili. Bylo-li by tomu tak, naše svobodná vůle by byla jen informace, ke které máme přístup a rozhodneme se pro ní na základě dopředu stanovených kritérií (těch vzorců chování není zase až tak mnoho), zároveň bychom však měli vzor, že tento stav není naše konečné určení. Další dopady tohoto tvrzení nejsme schopni současným stupněm poznání, objektivně pochopit.

6. To jsou jen řádky k zamyšlení, nic dalšího za tím nemá smysl hledat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Hox | 31.03.2016

I na tebe.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Svetly | 01.04.2016

Pro "Hox"
Mnohokráte jste tady vstupoval do polemiky a v naprosté většině jste argumentoval stručně, jasně a logicky. V tomto případě se Vám šak logiky nedostává.

Karmu a její působení v čase jsem uváděl v reakci na Vaše a Siovo výňatky a citace z bible, které by měly „dokazovat“, že se již tam jednalo o posilování davo-elitarizmu v řízení společenství.
A že vaše výklady a vyhodnocení těchto citátů ukazují na nepochopení, nepochopení z neznalosti, za tím si stojím i v této chvíli. Vy, ani Sio, ani Udo neznáte Boží zákony, pročež pokud mluvíte o Bohu, jste pouhými věřícími. Ale Stvořitel (také) od vás očekává přesvědčení. A to znamená chápání všech souvislostí, a tedy i působení osudu (karmy), který napomáhá možnosti napředování – samozřejmě za předpokladu, že budete znát způsob jak se karma ze Zákona tvoří, jak se projevuje a jak se odčiňuje.
Osoby Ježíše se to vůbec netýkalo.

K této části ale uvedu:
- Ježíš prohlásil: „Já a Otec jedno jsme“ , čímž vyjádřil, že je částí Otce, který má tři atributy, On je Čistotou, Láskou a Spravedlností, a to vyjadřuje Trojjedinost. Ježíš byl a je zosobněnou Láskou Boží, kterážto jako část Boha se navrátila zpět k Otci, ale zůstala i nadále Osobností. Ježíš Kristus, znamená ve významu „Čistá brána“ od Boha k lidem. Proto také mohl prohlásit, že do království nebeského lze dojít jedině skrze Něj.
Opakuji – Ježíš sám není Bůh, ale Jeho část.
Píšete: Mohl Bůh skutečně bezdůvodně poslat na smrt svého vyslance?
Mohl, protože poslal – pouze je potřeba uvědomit si, že příchod do hmotné části Stvoření předpokládá smrt, jako přirozený zákonitý proces, který odpovídá Božímu zákonu, a proto se tělesně týká i samotného Boha (Syna).
To, že forma smrti byla zrůdná a nelidská nebylo plánováno. Bylo to provinění lidstva . . . .
Že nemůže nikdo vykoupit cizí hříchy, je také obsaženo v Boží vůli (zákonech) – to proto, že lidé dostali na cestu Stvořením jako nástroj svobodnou vůli (chtění), což jim dává možnost určovat své cesty, ale důsledky jejich rozhodnutí již ovlivňovat nemohou. Ty musí po drahách osudu / karmy příjít vždy.
Vzpomínka na den a noc po ukřižování Ježíše, by měla být tryznou, doprovázena hlubokou modlitbou a poděkováním Bohu za poslání Syna. Ta noc nebyla Veliká, ale naopak srazila lidstvo do temnot.
Milióny křesťanů po celé Zemi oslavuje tuto vraždu na Synu Božím a ještě si při tom navzájem přejí příjemné a veselé prožití Velikonočních svátků . . . .

Dobré ráno přeji
Svetly

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Hox | 01.04.2016

"Všichni jsou mimo jen já mám pravdu"... takové už jsme tu taky měli. Netušíte, jak ste mimo, tak vám jen popřeju, ať se to dozvíte dříve než po smrti, protože tehdy už najisto.
To co píšete je demonstrace stavu, kdy je vědomí i podvědomí paralyzováno Biblí a biblickým egregorem do té míry, že si zdůvodní cokoliv, a vůbec nepozoruje neudržitelnost své verze ve vztahu k objektivní realitě.
Jde například o to že Ježíš nebyl ukřižován.

Pro "Hox"

Svetly | 01.04.2016

Zdravím Vás „Hox“
Proč ta hysterie? Vždyť tyto stránky skrze Vás, i několika dalších lidí hlásají a také obhajují obsah, který reprezentuje díla, která jsou určitým způsobem kompaktní, které však v konstrukci obsahují zásadní systémové omyly*), a přesto se navenek vytváří dojem, že tato cesta je jedině správná . . .
Musím konstatovat, a použiji Vašich formulací směrem k Vám i vám. K Vám "Všichni jsou mimo jen já mám pravdu"; a k vám „… takových už tady na Zemi bylo“, a „Netušíte (plurál) jak jste mimo… “
Aby to, co píšete ve druhém odstavci – tedy cosi o stavu paralyzovaného Vědomí i Podvědomí, paralyzováno čím? Biblí, a navíc i „biblickým egregorem“, aniž pozoruje oprávněnost tohoto postoje v kontextu k objektivní realitě – bylo možno z mé strany akceptovat také, vyžaduje jistotu, že Opravdu víte, co jste napsal, nebo Napsal jste to, co opravdu Víte ….
Z kontextu Vámi napsaného vyplývá že:
- Vědomé i Nevědomé …. má se to chápat tak, že existují 2 druhy vědomí ?
- paralyzováno Biblí …. proč se domníváte, že jsem četl Bibli?
Vždyť k výkladu psaného textu dostačuje přísně logické myšlení, propojené s vycítěním, za předpokladu, že bereme v potaz korekci výrazových prostředků použitých v textech v bibli, aby ve významu (pojmu) vyjádřily to, co mělo být sděleno právě v oněch dobách, lidem na úrovni vědomí souvislostí oné doby, pravidel kmenové organizace (systém kast) a míry vědomí o jsoucnosti Jediného Boha.
Z této pozice mne nemůže paralyzovat nic – tedy ani informace psaného textu, jiná osoba, ani jiné formy energeticky vyživovaných útvarů, které ale sami o sobě nemají vlastní vůle.
- „biblický egregor“ . . . . Prosím, vysvětlete obrazně, jak takový útvar vzniká, co je jeho podstatou, jak působí, odkud se bere jeho energie, která ho udržuje při „životě“ po dobu min. 1.400 let, a jakým způsobem může aktivně působit na lidské bytosti. Možná by bylo dobré, kdybyste objasnil i to, zda existují egregory jiných druhů, a naposled jak se takové útvary dají ovlivňovat.
- objektivní realita – kterými faktory je dána její objektivita?
Za případnou ochotu pokračovat v řešení nejasností Vám předem děkuji

Svetly

Pro "Hox" vysvětlivka k "zásadní systémové omyly"*)

Svetly | 01.04.2016

DVTR/KOB
celá koncepce stůně na skutečnost, která je uvedena již v jejích názvech.

- ve výrazu Teorie, který významově jasně ukazuje na hypotézu, která předpokládá vysokou míru potřebné kvality uvědomění (ne tedy znalostí dosažených čtením, či studiem) tak, aby bylo dosaženo kritického množství jedinců umožňující překlopení stávajícího systému.

Tisíciletí ukazují, jaká pravděpodobnost takové změny v masovém měřítku v našem časoprostoru je. Vždyť všichni jasně pociťujeme, ale i vidíme, kam postup lidstva, které po misi Ježíše mohlo při postupu mířit směrem vzhůru, ke Světlu", nebo směrem dolů "do temnot". . . .

A Současnost?
Už to není postup směrem dolů. Postup se v krátké době proměnil, nejdříve na smýkání po strmém srázu, a dnes je to již téměř volný pád . . . .

Domyslete to do důsledků. Kde je masa těch, se kterými teorie DVTR uvažuje, která prostě odmítá vidět momentální stav, a vůbec není s to ovlivnit změnou vlastního postoje další vývoj . . . .

Kdybych to měl vyjádřit obrazně, pak koncepce představuje krásný model domu, který je dokonalý ve všech ohledech – v modelářské dílně.
V realitě ale stát nebude, jelikož tam je půda hrbolatá, tu písečná, nebo podmáčená . . . . Tou půdou jsou nerovnoměrně vyzrálé lidské duše.

Svetly

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Cico Ciciak | 28.03.2016

Neskutočné, jak dokáže tento masochistický biblický vymývač účelovo vyložiť aj jasne znejúce biblické dogmy! A veru si radšej ber príklad z Putina, pretože reakcia na facku nemusí nevyhnutne a okamžite znamenať len 6. prioritu, tak tu láskavo nebalamuť! Práve od Putina som nedávno počul vyjadrenie na internete, jak hovoril niečo v tom duchu, že možno nie je dobrý kresťan, ale že nebude nastavovať 2. líce západu (lebo svet ešte do takého vysokého stupňa morálky nedospel), pretože vždy keď to Rusko urobilo a podalo západu priateľskú ruku na princípe rovný s rovným, tak mu západ napľul do dlane!

Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

petržlen | 26.03.2016

„… stačil GP zdeformovat do protikladu pro kořistné cíle …“

GP sa snaží zdeformovať akékoľvek „autentické Zjevení Shora“, minulé (a asi) aj budúce, preto namiesto Zákona (izraelitov) máme „rabínsky judaizms“, namiesto Biblie „kresťanskú tradíciu“ a namiesto Koránu „historicky reálný islám“. Preto vždy treba porovnávať porovnateľné, nie jabĺčka so zemiakmi (pommes avec pommes de terre). Obávam sa, že práce ВП СССР nezriedka porovnávajú Korán s „kresťanskou tradíciou“.

„… ke Koránu … jako k nejméně zdeformovanému zápisu autentického Zjevení Shora.“

Korán nie je „najmenej zdeformovaný zápis“, ale najlepšie prispôsobený zdeformovanému chápaniu novších ľudských pokolení, čiže v konečnom dôsledku najviac zdeformovaný (najbližší k materializmu). Stačí si porovnať zrozumiteľnosť proti hĺbke starozákonných, novozákonných a koránických metafor.

Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Hox | 26.03.2016

Jádro Starého zákona je rasistická dotrína zotročení světa ve jménu Boha, v Koránu je obsaženo vnímání světa, mravně s touto mrzkostí neslučitelné. Kdyby globální zákulisí mělo moc zdeformovat v podstatných věcech Korán, nebyly by tam informace, které tam objektivně jsou.

Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

petržlen | 27.03.2016

Mýliť sa je ľudské, ale lipnúť na omyloch či už svojich alebo niekoho iného ľudské nie je. Zacitujem z titulkov k «Вопрос — Ответ» zo 16.11.2015:

00:44:22
Principy globalizace globálního prediktora, jeho doktrína globalizace, je vyložena v bibli.

„Ошибка se vloudí“, lebo biblická „doktrína globalizace“ sa netýka tohto sveta, ale sveta Človeka, ktorý funguje na trochu iných základoch a kam GP nemá prístup.

00:44:32
V tomto ohledu v určitém stupni bibli vzdoruje korán. Jenže pro něj platí takové dvě věci. Za prvé neobsahuje v hotové podobě sociologii řízení společnosti. Jsou tam pouze uvedeny obecné parametry toho, jakým by mělo lidstvo, společnost být. A sociologii má určovat pohyb. Nejsou tam také popsány principy globalizace, které jsou v dostatečném stupni, připravené k použití uvedeny v bibli. Bible tyto věci obsahuje a v koránu v rozpracované podobě nejsou.

Na konci je znova odvolávka na globalizáciu, čiže omyl spomenutý vyššie. Opakujem, „biblická globalizácia“ existuje „už dávno“ a v jej rámci je vylúčené akékoľvek zneužitie.

00:45:14
Podle něj je to již úkolem lidí, kteří by měli žít v souladu se svým svědomím a sami by dále měli rozpracovávat sociologii i globalizaci. Nepřítomnost těchto dvou věcí předurčila tu skutečnost, že byl korán využit k tomu, aby co nejefektivněji bránil lidem stávat se opravdu lidmi.

Neviem, či sa toto dalo vyjadriť ešte viac polopate. Ak sa teda niekto chce stať skutočným človekom, potom by sa mal islamu vyhnúť veľkým oblúkom, či? Podotýkam, že ľudia, ba dokonca ani GP, nie sú schopní „rozpracovávat sociologii i globalizaci“ na úrovni, ktorá by bola dlhodobejšie udržateľná. Zvyšovanie frekvencie spoločenských zmien je dôsledkom skutočných zámerov GP a fušerstva ľudí (Peter's principle): čím väčšia snaha riadiť, tým rýchlejšia deštrukcia.

00:45:45
Sám korán je navíc zpracován tak, aby ho lidé moc nedokázali pochopit. Ty zápisy v něm nejsou uspořádány chronologicky, ale podle své délky. To je úplně špatně, funguje to jako puzzle, vidíte jednotlivé dílky, ale nedokážete uvidět celý obraz. Nedokážete si tu mozaiku poskládat, je třeba ho číst v chronologickém pořadí, jenže je předkládán v kaleidoskopickém, aby nebylo možné dát si vše dohromady.

Takže tu je odpoveď na otázku „mozajka alebo kaleidoskop?“ vzhľadom na Korán. Tiež sa nemôžeme čudovať, že v ňom čosi chýba, keď to bolo robité a rozlámané, keď nezostal kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. Mám veriť, že toto je najmenej zmanipulované „zjavenie zhora“?

00:46:21
Navíc z něho dělají uctívačský kult, který vlastně ani není určený ke čtení. Číst korán je údělem několika imámů a mulů, kteří jsou bráni jako svatí lidé a ostatní jsou pouze muslimští věřící, což není správné.

Tu je stručná a jasná charakteristika davo–elitárskeho usporiadania založená na zmanipulovanej podobe Koránu. Cieľ bol dosiahnutý nie dezinterpretáciou existujúceho textu ako v prípade Biblie, ale jeho znehodnotením, rozbitím.

00:46:40
Navíc je třeba také brát zřetel na to, že korán byl sepsán až po smrti proroka. Předtím v písemné podobě neexistoval, takže to co tam napsali…

Tu si dovolím znova trochu nesúhlasiť s týmito pochybnosťami, keď o Božskej inšpirácii v prípade Koránu (v pôvodnej verzii) nepochybujem. V jeho jednotlivých úlomkoch nachádzam stopy metafor podobných biblickým. Boh ako HNR je len jeden a rôzne mená vyplývajú z odlišností v chápaní.

Summa summarum nikoho nepresviedčam, ani nechcem nikomu brať „jeho vieru“. Za svoje rozhodnutia je zodpovedný každý sám, za každé, aj čomu veriť a čomu nie. Práve rozhodnutia ohľadom viery sú najdôležitejšie, lebo udávajú základné smerovanie života.

Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Hox | 27.03.2016

Ničím nepodložené domněnky, ale klidně si je měj. Poradil bych snad jen více rozumu, méně dogmatiky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

petržlen | 27.03.2016

Hoxu, úprimne ďakujem za podnety – pomáhajú mi upratať si myšlienky, preskúmať zákutia, ktoré boli ešte v tieni, a rozšíriť tak poznanie. Zopár (viacero) rokov naspäť som bol hrdý „neveriaci Tomáš“, ale odvtedy sa už dosť veľa vecí, ktorým „treba veriť“, a možno aj niektorých „dogiem“ (ale zďaleka nie všetky), premenilo na poznanie. Nie je ľahké presvedčiť ma o niečom, ani ВП СССР sa to ešte nepodarilo, ale som zvedavý a rád skúmam súvislosti. „Všetko zkúšajte; dobré podržte.“ (1Tes 5:21) Teraz viem, že niektoré veci je užitočné prijať, hoci si zároveň uvedomujem, prečo mnohí ľudia nie sú schopní uveriť. „Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili.“ (Ján 20:29) Samozrejme nie čomukoľvek, ale „dobrej správe o Kráľovstve“ sa tuším oplatí. Nepresviedčam. ;-)

Korán bol pri formovaní „ľudského typu psychiky“ v istom historickom období oveľa účinnejší ako „kresťanská tradícia“, ale obávam sa, že to už dosť dlho neplatí.

Čo sa týka rozumu, tušil som hraničiaco s istotou, že sa v ňom dá čosi nájsť, že v ňom treba čosi hľadať, ale trvalo to nemálo rokov a vlastnými silami by som to asi nikdy nezvládol.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Hox | 30.03.2016

A kdo tvrdí, že to platí? Říkám někde cokoliv v tomto smyslu?

Jak může někdo dopředu vykoupit hříchy někoho jiného? To popírá Boží zákony, narušuje celostnost práce vědomí na úrovni podvědomí u těch, kdo se nechá rozdrtit autoritou Bible, stejně jako řada dalších absurdit-dogmat Bible.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

petržlen | 31.03.2016

Tipujem, že sa Vaše otázky týkajú mojej poznámky o Koráne (čoho iného, že?). Je to informácia, ktorú som získal v rámci rozsiahlej náuky (množiny hrubých kníh), ktorej platnosť sa potvrdzuje prakticky denne, takže moje pochybnosti o nej sa stále zmenšujú. Beriete? Berte! Neberiete? Neberte! Tú informáciu som použil, aby som Vám ukázal, že Korán nie je pre mňa predmetom nenávisti. Beriem ho ako jedno z viacerých autentických „zjavení zhora“.

Hoxu, otváranie novej rozsiahlej témy v prípade, že sa minuli argumenty k predchádzajúcej, nepovažujem za znamenie konštruktívnej diskusie, preto sa k nej nebudem vyjadrovať. Ak cítite potrebu „zvíťaziť“ v každej diskusii, potom Vám odporúčam študovať eristiku.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Hox | 31.03.2016

Jde o to že tvrdíš absurdity, nad nimiž asi nepřemýšlíš, nebo nechápeš pořádně o čem je řeč, jinak si to nedovedu vysvětlit.

> Obávam sa, že práce ВП СССР nezriedka porovnávajú Korán s „kresťanskou tradíciou“.

A s Biblí. S čím jiným by měli porovnávat? Je někde Ježíšovo evangelium? Výtka je mimo.

> Korán nie je „najmenej zdeformovaný zápis“, ale najlepšie prispôsobený zdeformovanému chápaniu novších ľudských pokolení, čiže v konečnom dôsledku najviac zdeformovaný

Chápeš absurditu toho, cos napsal?

> lebo biblická „doktrína globalizace“ sa netýka tohto sveta, ale sveta Človeka, ktorý funguje na trochu iných základoch a kam GP nemá prístup.

Co to podle tebe je <biblická „doktrína globalizace“>? Opět absurdita, kterou ani nemá smysl rozebírat.

> Opakujem, „biblická globalizácia“ existuje „už dávno“ a v jej rámci je vylúčené akékoľvek zneužitie.

Znovu lze jen napsat, chápeš vůbec, máš nejmenší páru o čem mluvíš? To je jako kdybys napsal "V rámci plánu vyvraždění 5 miliard lidí je vyloučeno jakékoliv zneužití"? Chápeme? Samotný plán je proti Božímu Záměru, a ty tu plantáš o nemožnosti zneužití.

> Ak sa teda niekto chce stať skutočným človekom, potom by sa mal islamu vyhnúť veľkým oblúkom, či?

Z čeho to vyplývá? Opět naprosto zvrácená logika.

> Mám veriť, že toto je najmenej zmanipulované „zjavenie zhora“?

Chápeš rozdíl mezi tím, když byl tehdejšími "elitami" Korán zdeformován jen přeházením pořadí, a tím, když bylo o něco dříve "elitami" z drtivé části zdeformováno a zničeno autentické Ježíšovo učení, takže v 1000,- stránkové Bibli od něj zůstalo pár vět?
Přečíst si Korán ve správném pořadí je nemožný úkol nebo jak?

> Tu je stručná a jasná charakteristika davo–elitárskeho usporiadania založená na zmanipulovanej podobe Koránu.

Opět zcela zdeformovaná logika. Takže když osoba X si bude něco myslet a tvrdit o věci Y, to znamená že ta věc je taková ve skutečnosti a jakýkoliv jiný člověk už automaticky přišel o možnost se s ní seznámit sám, jenom proto že někdo jiný si o ní myslí něco jiného? Chápeš naprostou nesmyslnost svých závěrů?

Reakce na tebe jsou dané tím, že aktivně šíříš nebezpečně zdeformované chápání.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Kolodej | 31.03.2016

Ja ťa Hox v niektorých chvíľach obdivujem. Hlavne trpezlivosť a sebaovládanie. Tsaa. A toho času - no držím ti silno palce.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Hox | 01.04.2016

ještě jednou pro názornost k tomutu:

> Opakujem, „biblická globalizácia“ existuje „už dávno“ a v jej rámci je vylúčené akékoľvek zneužitie.

"biblická globalizace" je správně řečeno biblický projekt zotročení lidstva ve jménu Boha, zkusme tedy tvoji větu přepsat:

Opakujem, „biblický projekt zotročení lidstva ve jménu Boha“ existuje „už dávno“ a v jej rámci je vylúčené akékoľvek zneužitie.

Jak ti pasuje taková logika?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

petržlen | 03.04.2016

Ak v nejakej formule nahrádzam jeden výraz iným, mal by som si najskôr overiť, že sú oba ekvivalentné. Ak to neurobím a dostanem nezmysel, chyba nie je v pôvodnej formule, ale v substitúcii odporujúcej logike.

Výraz „biblická globalizácia“ v úvodzovkách som použil zámerne, aby som si overil, či bude záujem o vysvetlenie, čo si treba pod ním predstaviť. Nenašiel sa nikto dosť zvedavý, všetci už všetko vedia. Môžem za to, že si ho potom niekto vysvetľuje v súlade so svojimi predsudkami a prichádza k mylným záverom?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Hox | 04.04.2016

Jelikož používáš terminologii kterou zavedla KSB, ale dáváš termínům vlastní neslučitelný význam, problém je na tvojí straně. Obsah pojmů "biblický projekt", "biblická koncepce" atd. je jednoznačný a zadefinovala ho KSB, před ní nikdo podobné pojmy neznal ani nepoužíval.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

petržlen | 05.04.2016

Nepoužil som ani „biblický projekt“, ani „biblickú koncepciu“, a neviem o tom, že by „biblická globalizácia“ bola v „atd.“, a teda patrila medzi pojmy jednoznačne vymedzené v KSB. Mýlim sa?

Ak predtým nikto podobné pojmy nepoznal ani nepoužíval, má KSB monopol/copyright/vlastnícke právo na význam všetkých výrazov „biblické“ + čokoľvek? 1984? :-o

Je mi ľúto, ale ak mi niekto nechce rozumieť, chyba nie je na mojej strane. ;-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Hox | 05.04.2016

Sousloví "biblická globalizace" se také v KSB běžně používá a je jednoznačně chápáno. Nejde o monopol ani vlastnické právo, jednoduše, pokud příjdeš do nějalé společnosti, kde jsou zavedeny určité pojmy, a ty je začneš používat, ale chápeš pod nimi něco zcela jiného, ale dopředu neupozorníš, že je chápeš zcela jinak (a nikdo kromě tebe neví jak), tak je jasné že dojde k problémům v dorozumění. Je to jako bys třeba na zkoušce z matematiky chápal pod slovem "mocnina" odmocninu - vyletěl bys, chyba by byla na tvojí straně a není to o tom, že matematika má na dané pojmy vlastnické právo. Co tedy přesně chápeš pod "biblickou globalizací"?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

petržlen | 10.04.2016

Vpodstate som to napísal už 27.03.2016, keď som citoval Пякина: to, čo autori KSB/DVTR pochopili ako „návod“ na globalizáciu, sa vôbec netýka tohto sveta, navyše je to prekrútené, lebo protirečí iným častiam Biblie.

Biblia je písaná metaforickým jazykom a význam jednotlivých výrazov je kontextovo závislý, navyše rovnaké pojmy sa používajú v priamom aj prevrátenom zmysle, kde napríklad „syn“ môže znamenať podľa kontextu pravdu aj nepravdu (prípadne môže mať ešte niekoľko ďalších významov). Metafory na mnohých miestach „bijú do očí“ a nikto sa ich nepokúša vysvetliť doslovne, ale menej zjavné sú odmietané. Tento metaforický text má viacero významových úrovní, z ktorých vyššie sú nepochopiteľné nielen pre (pozemských) ľudí, ale aj „nebeských anjelov“.

„Globalizácia“, o ktorej som písal, sa týka „druhého sveta“, toho, kam sa človek dostane po opustení hmotného tela a kde pokračuje vo svojom „večnom“ živote. Tento svet obsahuje (okrem iného) dve oddelené prostredia, „nebo“ (zhruba pre jedincov s vypestovaným ľudským strojom psychiky) a „peklá“ (rôznorodé, pre ostatné stroje psychiky). Je zrejmé, že davo-elitárne usporiadanie sa týka iba „pekelnej“ časti.

Úlohou pozemskej etapy života je „oddeliť zrno od pliev“, čiže rozdeliť populáciu do kategórií podľa stroja psychiky, čo prebieha na základe slobodnej vôle a z nej vychádzajúcej zodpovednosti. Každý jedinec si vypestuje stroj, ktorý mu najviac vyhovuje, najviac sa mu páči.

Biblia popisuje okrem iných vecí proces, v rámci ktorého vzniká ľudský stroj psychiky a tento stroj psychiky nevznikne v nikom, kto sa tomuto procesu nepodriadi či už vedome alebo nevedome. Účelom hmotného sveta je, aby tento proces mohol prebiehať.

Globalizácia je v pozemských podmienkach neudržateľná, lebo je samodeštruktívna na základe zákonitostí, podľa ktorých „beží svet“. Aj preto nemôže byť cieľom biblickej náuky, ktorá pochádza z úrovne HNR. Davo-elitárne usporiadanie tu vzniká kvôli veľkému podielu jedincov inklinujúcich k inému ako ľudskému stroju psychiky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

petržlen | 03.04.2016

„Reakce na tebe jsou dané tím, že aktivně šíříš nebezpečně zdeformované chápání.“

Dal som si tú námahu a zahryzol sa do hrubých kníh, aby som svoje chápanie priblížil ku chápaniu pokolení, ktoré žili približne v období vzniku písomnej podoby Tóry (Mojžišových kníh), ktorá je jadrom tzv. Starého zákona. To je rozdiel niekoľkých tisícročí. Keďže som vychádzal z dnešného chápania podobného Hoxovmu, dalo mi to možnosť porovnávať chápanie vtedy a chápanie teraz, chápanie ako také, okrem iného.

Odpovedzte si teraz na otázku: Ktoré chápanie je zdeformované, autorské alebo dnešné?

Chápem tiež, prečo sa niekomu môže zdať moje chápanie „nebezpečně zdeformované“, preto som nikoho neobviňoval z nechápavosti. Chápanie v súlade so skutočnosťou bolo postupne nahradené materialistickými dogmami a stalo sa sebaklamom. Nikoho nenútim opustiť tento sebaklam. Každý je sám zodpovedný za svoje rozhodnutia.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Hox | 04.04.2016

Aha, jistě. A kde máš jakoukoliv jistotu, jak ty texty byly chápány před 3500 lety? Stál si se svíčkou Mojžíšovi za zády, že máš tak jasno? :)
V každém případě, kritériem pravdy je praxe a současná situace tvému domnělému "správnému" chápání, ať už je jakékoliv, neodpovídá, a odpovídá chápání o kterém mluví KSB.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

petržlen | 05.04.2016

Možno stál, možno nestál. ;-)

Mám presvedčenie hraničiace s istotou, lebo čo som naštudoval, overilo sa v praxi ešte predtým, ako som to začal študovať. Ešte tomu nie je koniec, lebo čo spoznávam, to žijem. Neviem, či sa dá vysvetliť, čo treba prežiť.

Kritériom pravdy by mohla byť prax, keby bol tento svet (úplne) objektívny. Nie je – je čiastočne subjektívny. Kto úprimne hľadá, vo vlastných spomienkach nájde protirečenia voči objektivite.

Pravda sa neoveruje ani neposudzuje. Pravda buď je, alebo nie je. „Ale nech je vaša reč: Áno, áno; nie, nie; to, čo (je) viac nad to, je zo zlého.“ (Mat 5:37) Je vecou vnímania, nie rozumu, ale kto nevie, čo je vnímanie, neostáva mu iné ako overovať a posudzovať. Každé Slovo HNR je pravda a inej pravdy niet. Preto je v každom zjavení viac pravdy ako vo vyšpekulovanej filozofii.

Kto nechápe, mal by sa pousilovať, aby chápal.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Hox | 05.04.2016

> Pravda sa neoveruje ani neposudzuje. Pravda buď je, alebo nie je.

Velmi zajímavé. A) jak zjistíš co je pravda, věříš "autoritám"? B) potkáš někoho, jehož pravda je neslučitelná s tvojí pravdou, co budeš dělat?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

petržlen | 10.04.2016

Ospravedlňujem sa za neskorú odpoveď. O:-)

A. Verím HNR a skúmam Jeho cesty
B1. Pravda pochádza z jediného zdroja a je koherentná, čiže nemôže nastať stav, že si dve pravdy protirečia.
B2. Ak je niečo s niečím nezlučiteľné, potom to nemôžu byť (dve) pravdy, ale aspoň jedno z toho musí byť nepravda.
B3a. Pozorovať?
B3b. Prevetrám svoje názory, či nie sú deravé?
B3c. Ak budem mať náladu, rypnem si? ;-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Hox | 10.04.2016

Už to myslím začínám chápat. Tu koherentní pravdu z jediného zdroje znáš jen ty, co? :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Hox | 10.04.2016

Objektivně jsi jen demonstroval defektivnost svého myšlení, neb člověk tuto vševesmírnou míru = koherentní pravdu z jediného zdroje nemůže nikdy poznat úplně ani celou, vždy se v konkrétní situaci jen více či méně blíží. B2 tedy objektivně jsou vždy dvě nepravdy, z nichž jedna je objektivní pravdě blíž, druhá dál. Ve své poznání absolutní pravdy obvykle věří lidé vyšinutí popřípadě náboženští fanatici.
Zkoumáš cesty HNR? Interesantní. Jak?

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek