O čom mlčí historický mýtus (2)

O čom mlčí historický mýtus (2)

24.3.2016

předchozí část

 

Otupujúci vplyv systematického školského a univerzitného vzdelania1, v mnohom neodlíšiteľný od drezúry, napasovanej na riešenie rôznych druhov problémov metódami zdedenými po predkoch; vzdelania, ktoré programuje psychiku konkrétnymi poznatkami a zručnosťami, ale neučí ľudí tvoriť (teda vnímať seba a Život, a samostatne chápať Život, a podľa miery nutnosti plodiť v sebe i v kultúre spoločnosti nevyhnutné poznatky a zručnosti), môže mať samozrejme rovnaké následky, ako tie, o ktorých písal H.Ford.

A hoci sa so vzdelávacím systémom stretávajú ak aj nie všetci bez výnimky, tak minimálne väčšina – každopádne nie všetkých on otupuje a ohlupuje. Tento fakt, že nie všetci vychádzajú zo škôl a univerzít vydrezúrovaní ako idioti pre prácu v nejakej oblasti, môže mať takisto reálnu genetickú predispozíciu (program)*, zdedený ešte z minulej globálnej civilizácie.

Po sformovaní centier regionálnych civilizácií približne pred 5 až 7 tisíc rokmi, značne vzdialených jeden od druhého, no majúcich veľa podobného a spoločného (z námetov mýtov ktoré sa zachovali, zvestujúcich o ich formovaní), sa začala ich expanzia (rozširovanie hraníc) do priľahlých regionov. V dôsledku toho, ako začali hraničiť jeden vedľa druhého, začala epocha vojen medzi regionálnymi civilizáciami.

Bez ohľadu na to, ako ciele týchto vojen chápali a vysvetľovali samotní panovníci každého z regiónov, toto boli vojny, ktoré mali objektívny cieľ vo vzdialenej historickej perspektíve – vytvorenie globálnej civilizácie, a to konkrétne tou regionálnou civilizáciou, ktorá zvíťazí vo finále vojen s ďalšími kandidátmi na to isté.

Počas týchto vojen Egypt skôr než všetci jeho ostatní súperi (adepti na neobmedzenú svetovládu) prešiel od vojen „horúcich“ k vojne „studenej“ – informačnej vojne metódou kultúrnej spolupráce so svojimi zotročenými susedmi, ktorých historicky vyskladaná kultúra sa počas realizácie kultúrnej spolupráce zmiešala alebo zdeformovala, a to agresorom zámerne vytvorenou kultúrou – biblickou kultúrou v našej historickej realite.

Formou prejavu tohoto spôsobu vedenia svetovej vojny (vlečúcej sa už niekoľko tisíc rokov) a výsledkom snáh tamojších znacharov (následníkov pyramíd a poznatkov minulej globálnej civilizácie), vznikla vyššie uvedená doktrína skúpenia celého zvyšku sveta od globálne ľahkovážnych a pochabých na osnove medzinárodného nadštátneho úžerníckeho monopolu. Samotný Egypt (ako regionálna civilizácia), takmer zahynul pri pôrode tejto doktríny a dodnes iba prežíva v stave kómy.

Aby bolo možné realizovať agresiu formou kultúrnej spolupráce, bol potrebný vhodný nástroj schopný samoreplikácie, nesúci umelo a zámerne vytvorenú kultúru. Podľa všetkého, samotnú vnímavosť a úsilie hierarchovia znacharov Egypta posilnili dedičstvom Atlantídy z oblasti genetických experimentov, selekcie a genetického inžinierstva. Príhodným „etnografickým materiálom“2, vybraným na tento cieľ, sa ukázali byť kočovné plemená (teraz nazývané ako starohebrejské), žijúce v dobe kamennej3 a uväznené v egyptskom zajatí. Títo sa stali chrámovými otrokmi, nie otrokmi štátu, či súkromných osôb: t.j. stali sa vlastníctvom hierarchie strážcov poznatkov a zručností (stále nazývaných „žrečestvom“, bez akéhokoľvek opodstatnenia k tomuto v ich ďalšej činnosti).

Neskôr, v priebehu sinajského „pochodu“, na osnove tohto „etnografického materiálu“ bol vyšľachtený špeciálny druh ľudí – nositeľov biblickej doktríny. Tento sa historicky vyvinul do dnešného židovstva, nasal do seba počas storočí aj množstvo nadšencov (cudzincov, čo prijali judaizmus, - občas celý národ, ako to bolo v prípade chazarov).

A ak starozákonný-talmudický judaizmus opakovane tvrdí, že „národy Zeme “ – sú v podstate zvieratá s ľudskou tvárou, tak to možno vnímať tiež ako príznak toho, že predstaviteľom judaizmu bolo oddávna známe o zdivočelosti väčšiny populácie planéty počas minulej globálnej katastrofy až do stavu blízkeho zvieraťu, čiže o kvantitatívnom prevládaní zvieracieho typu stroja psychiky (vo vyššie opísanom zmysle tohto termínu) v „národoch Zeme“. No aj pasovaným Bibliou do funkcie rasy „pánov“ nie je veľmi čím sa chváliť: hierarchia znacharov starovekého Egypta totiž vyšľachtila reálne historické židovstvo presne tak, ako sa dnes šľachtia plemená dobytka, vopred si zadajúc celkom presné ciele. Na uskutočnenie vypracovaného svetového projektu, muselo židovstvo ako celok spĺňať dve základné takticko-technické požiadavky:

 • Aby v ňom, čo do počtu, prevládal typ stroja psychiky autonómneho biorobota i diaľkovo riadeného biorobota mimozmyslovými prostriedkami, v ktorom inštinkty sú potláčané kultúrou podmienenými programami správania sa. V celkovej štatistike to malo zabezpečiť prevahu väčšiny jednotlivcov-biorobotov nad jednotlivcami so živočíšnym strojom psychiky v konfliktných procesoch s dostatočne dlhým časom trvania, v ktorom prevládajúce krátkodobé inštinktívne programi správania sa u zvieracieho stroja psychiky strácajú efektívnosť. Vo výsledku tak dosiahnutý úspech v tejto oblasti splodil presvedčenie o osobitej intelektuálnej a kultúrnej – nadľudskej – prevahe židov nad ostatnými.

 • Aby sa predstavitelia globálneho projektu a ich potomkovia mohli schovať v sociálnom prostredí tejto rasy „pánov“ po tom, čo sa projekt rozšíri v medzinárodnom rozsahu, a národy vychádzajúce z divokosti, v ktorých kvantitatívne prevláda zvierací stroj psychiky, sa ukážu byť manažérsky závislé od „pánov“ na základe vštepenej im biblickej kultúry. Možno, že bola aj nejakým spôsobom zabezpečená genetická nemiešateľnosť vlastníkov projektu s ich židovským zámotkom-biorobotom. V každom prípade noviny „Nový Petrohrad“, 06.02.97 v článku „Všetci rabíni majú jedného predka“ píšu nasledujúce: «Skupina bádateľov z Izraela, Kanady, Anglicka a USA, realizujúc veľký výskum, opublikovala jeho výsledky v časopise „Nature“. Preskúmajúc dedičný materiál rabínov v občinách židov-aškenázi (centrálna a východná Európa), sefardov (južná Európa), sa utvrdili v tom, že všetci duchovní, dokonca aj z dávno rozdelených spoločenstiev, v skutočnosti pochádzajú od jedného predka po mužskej línií. Genetický rozdiel medzi duchovnými a ich ovečkami v miestnom spoločenstve je omnoho väčší, než rozdiel medzi rabínmi navzájom vzdialených diaspór».

 

V priebehu celej nasledovnej histórie museli skutoční páni židovstva neraz vyradiť množstvo jedincov, genealogických línií a takmer celé stáda biorobotov kvôli tomu, aby židovstvo stabilne vyhovovalo výlučne len dvom hore opísaným najhlavnejším takticko-technickým požiadavkám nástroja agresie.

Posledná z takéhoto rodu prebierok židov („zdivočelých“- z uhla pohľadu ich šéfov), niesla názov „holokaust“; spôsobená bola snahou množstva židov emancipovať sa v Európe v tých národoch, uprostred ktorých žili, asimilovať sa s nimi; čiže vedomou alebo podvedomou snahou stať sa rovnakými, ako všetci ostatní ľudia.

Vyjadrený názor o civilizátorskej misií a prostriedkoch jej uskutočnenia sa môže javiť mnohým ako nezmyselným, avšak, ak sa obrátime k publikáciám na tému záhad histórie, monografiám triedy „Celosvetová história“, školským a univerzitným učebniciam, napísaným bez rôznych „hlúpych vtipov“ na osnove interpretácie historických údajov a zachovaných kroník, tak môžeme uvidieť veľmi špecifické osobitosti tohto druhu publikácií.

 • Prakticky všetky mýty starovekých regionálnych civilizácií bez výnimky a tiež mnohých „necivilizovaných“ národov a plemien, hovoria o tom, že ich vznik bol podmienený prišelcami spoza mora (alebo z neba – z vesmíru), osvietencami, ktorí učili divochov, zberateľov a lovcov - poľnohospodárstvu, remeselníctvu, základom štátneho riadenia. Potom títo civilizátori buď zomreli, alebo boli zavraždení, prípadne opustili svojich zverencov; inokedy sa tohto odstraňovania príšelcov-civilizátorov zúčastňovali iní zlí „bohovia“, snažiaci sa tiež realizovať svoju civilizátorskú misiu, stanúc sa tak nástupcami „bohov“ ktorí ju začínali.

 • V priebehu celej histórie mnoho mysliteľov odhaľovalo globálne nadštátne riadenie na osnove všeobecne známych faktov, ktoré kultivovaný historický mýtus vysvetľuje ako neodôvodnené, navzájom nesúvisiace zvláštnosti, či zhody náhod, ktoré v žiadnom prípade nemajú vplyv na život obyvateľstva: «No veru hlúposť: Antarktída na mape 15. storočia, 300 rokov pred jej objavením F.F.Bellingshausenom a M.P.Lazarevom, čo ťa ale v 21.storočí po tejto mape? – treba sa učiť, pracovať a ďalšie podobné veci, a nie zaoberať sa somarinami». Tento druh faktov – odhalení globálneho riadenia je zachytený aj v literatúre dnešnej civilizácie: od novozákonných správ o „kniežati tohto sveta“, ktorý prerozdeľuje moc nad krajinami, ponúkajúci ju tentoraz aj Kristovi4; až po moderné vedecké a podrobne zdokumentované monografie, ako sú napríklad kniha amerického politológa Anthony Ralph Epperson-a „Neviditeľná ruka: Úvod do konšpiračného pohľadu na Históriu“5 alebo objavy Rerichovcov o stáročnej činnosti Svetovej vlády6.

 • No kultivovaný historický mýtus takto odhalené globálne nadštátne riadenie (prejavujúce sa v podpore „elitárno“-nevoľníckych režimov) v uplynulých storočiach zakaždým pripisoval buď Bohu, alebo diablovi (pasovaného tvorcami mýtu do funkcie „kniežaťa tohto sveta“), a ostatné vysvetlenia nálepkoval ako schizofréniu. Pritom tvorcovia mýtu starostlivo odoberali z učebnej historickej literatúry správy o takých faktoch ako napr. geografické mapy „Piri Reisa“, staroegyptské a ďalšie „historické anomálie“, a tiež informácie o činnosti rádov a iných systémov zasvätenia (najmä slobodomurárstva) — realizujúcich nadštátne riadenie v súlade s ich koncepciou obnovenia Atlantídy. Najvýraznejším príkladom posledne spomínaného je Starý a Nový zákon v ich historicky vyskladaných verziách (v minulosti povinné učenie pre všetkých), v ktorom „žrečestvo“ Egypta a členovia Sanhedrinu7 sú predstavení ako jednotlivé osoby (slobodné vo svojom správaní, nijakým spôsobom nezviazané „na rukách a nohách“ disciplínou hierarchií systémov zasvätenia a rozdelenia právomoci), čo odporuje reálnej praxi u takéhoto typu štruktúr, očividnej aj dnes v činnosti cirkví a politických strán (napríklad KSSZ, KSRF, RPC).

 • Ak sa spoločnosti aj ponúka nejaká „alternatíva“ k panujúcemu historickému mýtu, tak je to niečo na spôsob teórie „pasionárnosti“ L.N.Gumiljova, kde sú všetky nepríjemnosti (spôsobené činnosťou ľudí)* «zákonom prírody, za ktoré ľudia nenesú žiadnu zodpovednosť»; alebo sa ponúka starostlivosť zvonku od „dobrých prišelcov“ spomedzi živých ľudí, ktorých opatera má osebe zameniť minulú a súčasnú opateru „zlých prišelcov“ z vesmíru (historický mýtus o „zlých“ a „dobrých“ prišelcoch z Vesmíru dnes obnovuje scientologická cirkev); alebo ide o návrhy nečinne, neprotiviac sa zlu, s pokorou voči vládam, „dúfať v Boha“.

 • Je jasné, že monografie triedy «Celosvetová história» môžu byť dvoch typov:

 • Prvý - opísanie globálneho historického procesu, ako jednotného a celistvého procesu, objímajúceho všetky vzájomné prepojenia množstva regionálnych historických procesov;

 • Druhý - opísanie celého súhrnu regionálnych historických procesov, či dokonca aj nie procesov, ale roztrieštených historických reálnych aj vymyslených faktov z histórie rôznych regiónov, prakticky bez akéhokoľvek prepojenia medzi nimi, čo vylučuje videnie celistvého globálneho historického procesu tými, ktorí nie sú schopní vnímať a chápať život spoločnosti samostatne.

 

Všetky vyššie uvedené špecifiká náuk triedy «Celosvetová história» v súhrne zabezpečujú určitú naprogramovanosť správania nositeľov zvieracieho a zombie stroja psychiky v spoločnosti, čo zaisťuje ich sociálne správanie, pri ktorom oni sami nevidia tyraniu nadštátneho globálneho riadenia a jeho aktuálnych a dlhodobých cieľov, alebo pripisujú všetky tieto procesy výhradne nepostihnuteľnej „božej prozreteľnosti“ a v podstate nepochopiteľným náhodám (typické u ateistov).

Všetky masovo vydávané «Celosvetové histórie» dnešnej civilizácie patria k druhému typu, v ktorom kvôli stromom nevidno les: ide o množstvo lokálnej histórie, no niet dejín celku; v každej lokálnej histórií je množstvo faktov, no žiaden proces obsahujúci vnútornú algoritmiku samoorganizácie a súčinnosti s vonkajším svetom.

Následkom toho väčšina čitateľov takejto histórie má predstavu len o špecifikách spoločenského riadenia v štátoch, patriacich regionálnym civilizáciám, a žijú v presvedčení, že nadštátne riadenie, a o to viac vnútrosociálne riadenie globálneho historického procesu neexistuje, a tento prebieha sám od seba náhodným spôsobom, a nie v smere presne určených cieľov riadenia. A neschopnosť Ligy národov a OSN ich len utvrdzuje v správnosti mienky o nemožnosti globálneho riadenia, hoci ich pokus uvažovať nad možnosťou či nemožnosťou globálneho vnútrosociálneho riadenia stojí na osnove úplne nesprávnych pojmov o riadení celkovo.

No neprítomnosť pojmov o riadení celkovo mu skutočne neumožňuje uvažovať o možnosti či nemožnosti realizácie obzvlášť špecifického globálneho vnútrosociálneho riadenia, — čo on aj stotožňuje s pravdivosťou názoru o neexistencii takéhoto vnútrosociálneho riadenia videním akoby „jeho všeobecnej nemožnosti“.

Takto sa kultivuje historický mýtus o bezcieľne neriaditeľnom priebehu globálneho historického procesu od Doby kamennej do našich dní, napriek množstvu dejinných faktov, ktoré hovoria o tom, že spočiatku sa v globálnom dejinnom procese vyskytuje civilizátorská misia, a nie iba jedna, z ktorých každá sleduje svoje vlastné celkom presné (a v mnohom aj vzájomne sa vylučujúce) globálne ciele.

Napríklad, ak sa na svahoch Araratu skutočne zachoval drevený koráb, tak utajenie informácie o ňom je v súlade s pokusmi zamaskovať civilizátorské misie v dejinách dnešnej civilizácie; ale ak ide o falzifikáciu, t.j. na svahoch Araratu nič podobného nie je (a preto skutočne nie je čo zverejniť), potom ide o nabíjanie biblického historického mýtu, na osnove ktorého sa uskutočňuje obnova démonických režimov minulej globálnej civilizácie, zahynuvšej počas katastrofy.

Avšak námietky voči účelovo riadenému (na vnútrosociálnej úrovni) charakteru priebehu globálneho historického procesu nesú hysterický charakter, a ak je to možné – aj charakter neľútostných represií voči tým, ktorí sa pridržiavajú tohto názoru. Pritom nikto a nikdy sa neujal toho, aby preukázal:

 • nepravdivosť správ o zániku Atlantídy;

 • sfalšovanie máp ranného stredoveku s vyobrazením Antarktídy a oboch Amerík (mapa Piri Reisa nie je jedinou8);

 • Sfalšovanie obeliskov na Mesiaci, ktorých pôdorys rozmiestnenia (podľa fotografií, získaných z amerického kozmického zariadenia «Lunar Orbiter 2»9), zrkadlovo kopíruje pôdorys rozmiestnenia pyramíd v egyptskej Gíze a pod., keďže rozsiahly faktologický materiál takéhoto druhu, rozmiestnený chronologicky počas celej histórie dnešnej globálnej civilizácie, je dokonca aj v prípade jeho sfalšovania prejavom globálneho nadštátneho riadenia, no trochu iného než to, o ktorom sa prevažne pojednáva v tejto práci

Keďže systematická činnosť (minimálne ohľadom nevystavovania na obdiv, a maximálne ohľadom utajenia globálneho nadštátneho vnútrosociálneho riadenia a konkrétnej civilizátorskej misie) nie je bezcieľna, privádza nás to k otázke o charaktere vzájomných vzťahov medzi civilizátormi a civilizovanými.

 

-pokračování-

 

1 O úlohe vedy v systéme vzdelávania pri podpore davo-„elitarizmu“ pozri časti 10.6 a 10.7 v práci VP ZSSR „Základy sociológie“.

2 Termín prevzatý z akýchsi zápisov dnešných demokratizátorov.

3 Ako hovorí Starý Zákon, obrezanie sa vykonávalo kamennými nožmi. Exodus kap.4: «25. Vtedy Sefora vzala kamenný nôž, obrezala predkožku svojho syna a hodiac ju k jeho nohám povedala: si mi ženíchom krvi».

4 Uvádza sa, že grécke texty Nového Zákona opisujú odpoveď Krista „kniežaťu“: «Poď za mnou...», — teda odlišnú od známej odpovede v oficiálnych ruskojazyčných a západných textoch: «Odstúp odo Mňa, satan...». Zmyslovo analogickú odpoveď: «Poď za mnou, satan...», — obsahuje cirkevno-slovanský text Nového zákona (Matúš, 4:10) v „Ostrožskej Biblií“ (z r. 1581)* prvotlačiara Ivana Fjodorova, čo zjavne demonštruje vzťah Krista ku „kniežaťu“ ako k podvodníkovi, ktorému ale Ježiš ponúka svojou odpoveďou možnosť k náprave. Toto zároveň podrýva cirkevnú doktrínu o reálnej moci „kniežaťa tohto sveta“, potvrdzujúc Koranický výrok o predurčení človeka byť námestníkom Božím na Zemi, a vraví o absencii u satana akejkoľvek reálnej moci nad ľuďmi, s výnimkou tých, ktorí si sami pre svoju nemravnosť vybrali satana, aby nad nimi panoval...

No tendencia zamieňať texty v ruskojazyčnej Biblií z čias Ivana Fjodorova, hovorí sama za seba a vôbec nie v prospech „ruskej“ „pravoslávnej“ cirkvi. Táto téma je obstojne vysvetlená v práci VP ZSSR «Nech sa vám stane podľa vašej viery…» (Svätá kniha a globálna kríza) (r. 2010).

5 The Unseen Hand: An Introduction Into the Conspiratorial View of History, 1982 – pozn. prekl.

6 «Medzinárodná Vláda nikdy nepopierala svoju existenciu. Ona sa nezviditeľňovala manifestmi, ale činmi, ktoré neprehliadla ani oficiálna história. Možno vymenovať fakty z francúzskej a ruskej revolúcie, a tiež z anglicko-ruských a anglicko-indických stykov, keď nezávislá ruka zvonku zmenila chod udalostí. Vláda neskrývala prítomnosť svojich vyslancov v rôznych štátoch. Pravdaže, ani títo ľudia pod titulom Medzinárodnej Vlády sa nikdy neskrývali. Naopak, zostávali na očiach, navštevovali vlády a boli spozorovaní množstvom ľudí. Literatúra zachováva ich mená, prikrášlené fantáziou ich súčasníkov.

Nie sú to tajné spoločenstvá, ktorých sa tak boja vlády, ale viditeľné tváre, posielané na príkaz Neviditeľnej Medzinárodnej Vlády. Každá falošná činnosť sa protiví medzinárodným cieľom. Jednota národov, ocenenie tvorivej práce, a tiež vzostup vedomia sa potvrdzujú Medzinárodnou Vládou ako najneodkladnejšie miery. A ak preskúmame opatrenia Vlády, nikto ju neobviní z nečinnosti. Skutočnosť existencie Vlády neraz prenikala do povedomia ľudí pod rôznymi názvami.

Každý národ sa navštevuje len raz. Posolstvo zvykne byť len raz za storočie – to je zákon Arhatov (Arahantov –-> Arahant – Ten, ktorý je hoden; Ten, kto dosiahol dokonalosti človeka)*. Zameranie javu Neviditeľnej Vlády podlieha vzťahu (korelácii) svetovej evolúcie, pričom do osnovy záverov sa dávajú presné matematické výpočty. Niet osobného želania, ale nemennosť zákonov matérie. Nechcem, ale viem. A preto riešenie pri vlnení toku je vždy nemenné.

Na kopec možno vystúpiť zo severu alebo z juhu, no samotný výstup ostane nemenným» (“Agni Joga”, Samara, vydanie r. 1992, zväzok 1, str. 292 — “Znaky Agni Jogy”, bod 32).

7 Veľrada – (gr.Synedrion, heb. Sanhedrin) https://cs.wikipedia.org/wiki/Sanhedrin

8 Podrobnejšie viď G. Hancock „Stopy bohov“, kap.1.

9 V ZSSR boli tieto fotografie opublikované v časopise „Technika - Mládeži“ v № 5 r.1969 . Tieto stránky sú obnovené v práci VP ZSSR «Základy sociológie», časť 3. V tom istom časopise v 1960-tych rokoch v sérií článkov „Antológia tajuplných náhod“ bolo opublikovaných značne veľké množstvo informácií, rúcajúcich historický mýtus, ktorý navieval v tom istom čase školský aj univerzitný program ohľadom histórie. V jednom z jeho čísel boli opublikované aj mapy Piri Reisa (z r.1513) s vyobrazením Antarktídy bez ľadu. Správnosť zobrazenia pobrežných rysov na nej bola potvrdená seizmickým prieskumom behom niekoľkých rokov po oslovení vedy (v 20. storočí) ohľadne analýzy týchto máp.

 

Diskusní téma: O čom mlčí historický mýtus (2)

Potrebujete úver ???

Glenn Baker | 26.04.2016

Potřebujete úvěr ??? Naše firma je název Zion Financial Services Limited, dáváme z úvěrů, které mají zájem zákazníků, které hledají pro úvěry s cílem zlepšit jejich podnikání, můžeme vám pomoci s úvěru až do výše €15 milionů. Můžeme vám pomoci půjčováním vám peníze, začít podnikat nebo rozšířit své stávající podnikání, nabízíme také osobní úvěry, auto úvěry, podnikatelské úvěry, hypoteční úvěry, zemědělské úvěry nebo půjčky z jakéhokoliv důvodu atd Pokud potřebujete půjčka dnes kontaktujte nás. Můžeme půjčit až 15 milionů eur. Napište nám aplikovat: zionloan1@gmail.com

Příběh

Lin | 25.03.2016

Pro některé čtenáře, kteří nemají představivost, malý příběh o "pádu civilizace".
Představte si sami sebe, kdyby zítra přišlo nějaké to kataklyzma a to zcela nečekaně. Zachráníte se s celou rodinou, ale jen s tím, co máte na sobě a po kapsách. Nic nefunguje, všude trosky.
Podaří se vám postavit si nějaký příbytek a postarat se o čerstvé jídlo, protože vy a vaše děti ještě máte nějaké ty praktické zkušenosti, jak to udělat. Příbytek bude dost primitivní, protože nemáte nástroje a materiál jen ten, který si sami zajistíte.
Své vlastní zkušenosti, praktické a v nových životních okolnostech použitelné, budete v co největší míře předávat svým dětem a vnoučatům. Ostatní vaše znalosti se stanou zbytečnými, protože nikdo nepotřebuje vědět, jak se obsluhuje automat na kafe, automatická pračka či jak se řídí auto, letadlo, vlak...
Jako upomínka na právě zaniklou "vaši" civilizaci vám zůstane třeba mobil - ovšem v současných podmínkách jen jako krabička z kovu a plastů, naprosto k ničemu. Vaše děti ještě budou vědět, co to je, ale vaše vnoučata, narozená již v nových podmínkách, ne. Budete jim za dlouhých zimních večerů vyprávět, k čemu to sloužilo, co všechno se s touhle krabičkou dalo. Pro ně to bude jako pohádka... kouzelná dědečkova (babiččina) krabička... A protože jim bude chybět praktická zkušenost s tímto předmětem, za několik generací se z mobilu stane třeba "rodinná památka" nebo "kultovní předmět" - ale nikdo už nebude vědět, k čemu byl, jak se používal nebo co je ke zprovoznění třeba.
A ještě jedna věc... Mladší generaci stihnete předat jen to, co sami víte a co pokládáte za daných podmínek za nezbytné k jejímu přežití. Všechno ostatní zemře spolu s vámi...

Re: Příběh

Hox | 25.03.2016

tenhle scénář kolapsu civilizace a následného vzniku kultů a mytologie je popsán i v mnoha scifi povídkách, někde lépe, někde hůře.

Re: Příběh

Sio | 25.03.2016

Dost zjednodušený příběh. Moje představivost ihned evokuje stovky otázek. Některé z nich:
1. Přežije opravdu jen jedna rodina nebo celé komunity? Protože jedna rodina těžko přežije jedni nebo dvě generace, to snad ani nemusím vysvětlovat proč.
2. Jaké trosky zůstanou? Snad ne jen ten mobil? Při typickém kataklyzmatu zbyde ohromná spousta použitelných trosek. Nebo to bude netypické kataklyzma? Jaké třeba?
Těžko diskutovat jen o takové zjednodušené konstrukci.

Re: Re: Příběh

udo | 25.03.2016

A ak bola tá civilizácia hlavne "bio"génna?

Mentálna..t.j., lepśie vyuźitie potenciálu vlastného mozgu a jeho kolektívnej inteligencie "elitou"..pri porovnaní zo stádom otrokov a pre zábavu pozorovaných "opičiakov"..

Občas vstúpite hoc i priamo do ich ilúzie (ako "bohovia" v trojSkej vojne) a tych zopár technických hračiek slúži primárne úzkej skupine inžinierov na riešenie niektorých otázok vašeho osobného komfortu, symbolov moci a "povyrazenia"..

Tých pár zvyškov po "priekaku" zničí kilometrové tsunami, ľadovce po vyosení a OXIDÁCIA..Avšak tu -a tam sa čosi v sedimentoch i tak nájsť môźe. Tak sliedite a "očkujete"..

To len ako príbeh z 1000+1. noci..a brieždenia

Re: Re: Re: Příběh

Sio | 26.03.2016

Ano, nebyl nám ani poskytnut nějaký lepší popis, jaká vlastně ta předpotopní civilizace byla. Nevíme jaká, nevíme, co máme hledat. Co uměla, co používala, jak byla její struktura, jaké jejich schopnosti, kultura, znalosti.
Umím si představit velmi mnoho variant civilizace, která má dobu průmyslovou a železnou za sebou. A která stojí na vyspělých biotechnologiích a jiných, duchovních paradigmatech.
Moc mi ale do toho nesedí představa, že by potřebovali lidské bioroboty a nedejbože je ještě vylepšovali vlastními geny. To je jako bych si vyrobil androida a pak měl potřebu ho oplodnit, abych ho ještě vylepšil. Připadá mi to směšné u civilizace, která je o stovky nebo tisíce let před tou naší současnou. Tak nějak primitivní, spíše než duchovní.
Takže jsem u toho zpět. Chybí alespoň elementární představa, jak by měla hypotetická předpotopní civilizace vypadat.
A co se týče potopy. Neumím si představit potopu světa, která by se křiklavě nebila se všemi základními znalostmi z fyziky, které máme. Kilometrová tsunami by na to na určitě nestačila, to jsem si jednoduše jist. Snad takovou variantu ani nepotřebujeme rozebírat nebo ano?

Re: Re: Re: Re: Příběh

udo | 26.03.2016

Re: PredStavA PreCivis
Ono v tej publikácii (Smutné dedičstvo..) a čiastoćne myslím i v KSB/DVTR sa tím VP práve snaźil z dostupných fragmetov a rôznych odborných analýz poskladať aký-taký obraz ohľadom tej predpokladanej možnej civilizácie. Aspoň v základných, kľúčových parametroch.
Taká dedukčno-indukćná mazaiková koláž..
V zásade nić aź tak zloźité..

K otázke motivácie "elít" ohľadom zachovania otrokárskej pyramídy..Padla tu neraz..
Myslím A. Lincoln mal v tejto záležitosti asi hodne pravdu:
"Ono tam dole, s tými divochmi, človeka to pokúśa..hrať sa na Boha"
..rozhodovať za oponou, či priamo na javisku o živote, o"súde" hercov..
Moc je (vraj) droga najväčśia.
I práve medzi jelitkami masovo zneužívaný koks má vraj podobnú biomechaniku neurostimulácie, ako pocit moci..

Prsteň moci jeden,
no ani skupina úzka dlhodobo neudrží
a vždy do marazmu noci padne,
bo pre KAŽDÉHO Človeka vyzerá byť Zhora predurčené,
potenciál svoj optimálny
dosahovať spolu s ostatnými, ladne..

Vyzerá, źe ide o jeden z bezpećnostných mechanizmov noosferického supersystému, garantujúci dlhodobo rozvoj miesto degradácie, utrpenia..otrokárstva.
Či už podprahového, alebo zjavného..

Inak povedané:
Boh nechce, nepotrebuje opice, ale ľudí.
Za konkrétnym cieľom, cieľmi.
Tomu je potom zrejme podriadená i celá geofyzika planéty..
Jej mechanizmy sú tam tiež čiastočne popísané..

Re: Cunami
Po šoku sa postupne, keď videli že znova v horizonte stároćí hrozba, odhalenie (ApisKalypsó) prichádza, usídlili vo Švajci v horách.
V oblasti niet ani ciest. Len Heliporty.
Ak ste mali drvivú väčšinu koloniálnych zariadení, lokálnych pobočiek logicky v prímorských úrodných, logisticky pohodlných oblastiach a príde vlna, prídete vy možno aj o 95% dispozičných materiálnych zdrojov, pomocného personálu, atď..
Systém sa Vám rozpadne a ani masy podprahových otrokov v následnom dlhodobom chaose uź "do košiara prosto nedostanete". Rozpadne sa totiź hlavný zdroj vašej moci: referenčná noosférická matrica - vami po generácie vyprojektovaný agregátny modul kolektívneho podvedomia. Väčšina jeho "tela" - kľúčových orgánov, buniek..nositeľov je fyzicky eliMínoovaná..

Vo svojom pobláznení prsteňom sa však pred vekmi chybne vytýćeného hlavného cieľa nevzdáte
a budovať základňu, sťa murár začnete,
pričom vśak už so skúsenosti i životnosti budov, zariadení poznáte..
Pomôcť Vám môžu v podstate len podobne zdatní rozumnejśí kamaráti..kolegovia, alebo smrť..
No čo ak ste tak ďaleko, že umrieť prosto uź nemôźete?
Bez pochopenia hlavného ste tak možno "večným" väzňom na tejto planéte, presnejśie v tomto svete..
..bo ďalej Vás TO nepustí
Máte prsteň, no stratili ste kľúč..

Ok.,malý výlet do RaSprávky..
Neutekajme príliś dopredu, aby sme tiež kamošov,
kolegov, rodiny svoje, feedback nestratili..
"Hold the line.."..ako Maximus vravieval :)

Re: Re: Příběh

Lin | 26.03.2016

Ano, příběh je zjednodušený, protože měl být názorný. Vypodobnění přeživších mělo mířit k obrázku, kdy na několik hektarů není ani půl člověka (= velká vzdálenost mezi přeživšími). Ale to jsi, Sio, určitě pochopil, jen máš potřebu "odklánět".
Určitě by mohlo zůstat množství použitelných trosek. Otázka ale je, jak budeš zrovna ty se svou "přeživší komunitou" tyto trosky schopný využít - a hlavně - jak budeš umět sestrojit nějaký zdroj energie, protože dnešní civilizace je na energii založená. I kdyby technika zůstala, jak má, ale nefungoval by ani jeden zdroj energie, půjde to dost těžko "obnovovat" civilizaci v té formě, jaká je nyní. Stačí si představit, co by se dělo dneska při výpadku energie třeba na týden.
Kdyby na mně závisely praktické technické znalosti "mé" komunity, zůstaneme u rozdělání ohně, protože v tomto směru neumím nic.

Re: Re: Re: Příběh

Sio | 26.03.2016

Nemám potřebu odklánět, poukazuji na to, že takto zjednodušený popis je dost nepoužitelný v diskusi.
Z trosek bych uměl sestrojit ledacos. Muselo by zbýt například velké množství generátorů, motorů, elektromotorů, shořela by snad po povodni veškerá nafta a benzín v automobilech? Muselo by přežít i větší množství lidí s technickými znalostmi, těžko jen já sám. Jistě by přežily zásoby cementu, cihel, a vůbec stavebního materiálu v supermarketech apod.
Problém by nebyl v tom. První problém by byl v sestavení organizační struktury, nahradit stát, aby se komunita ubránila nájezdům loupeživých a vraždících band, které by vznikly.
Ano, myslím, že revitalizace společnosti z trosek, byť by zbyl třeba jen milión lidí na Zemi, což je zlomek promile, by nebyl problém. V miliónu lidí, pokud by to byl náhodný vzorek populace, nikoliv její negramotné části je uloženo informační pole schopné revitalizace téměř 100% našich technických znalostí a velké procento vědeckých.

Re: Re: Re: Re: Příběh

petržlen | 26.03.2016

Čo ak preživší nemajú záujem na obnovení civilizácie v jej predchádzajúcej podobe, na návrate do predchádzajúceho stavu? Čo ak chcú naopak zlikvidovať všetky stopy? Keby ste prežili 3. svetovú (jadrovú), bolo by vašou prvou starosťou obnovenie jadrovej energetiky?

Re: Re: Re: Re: Re: Příběh

Sio | 26.03.2016

Je třeba si uvědomit jednu věc. I oheň může sloužit nebo zabíjet. problém není v technice nebo v tom, zda je civilizace technogenní či ne. Problém je ve vědomí lidí, v jejich duševní vyspělosti. Tady je zapotřebí zapracovat. Duševní nebo i duchovní vyspělost lidí nenastane když odstraníme veškerou techniku. To není správná cesta i když vypadá svůdně jednoduše.
Kromě toho - jaká část přeživších kataklyzma by byla schopna přežít v podmínkách čistě biogenní civilizace? Když se tak dívám na populaci kolem, tak asi jen malé procento. Proto by zájem měli. Byla by totiž otázka jejich přežití.

Re: Re: Re: Re: Příběh

Hox | 26.03.2016

To je celé postavené na tom, že předchozí civilizace byla také technogenní a že znalosti nebyly hermetizovány u úzké vrstvy "bohů", ale v celé populaci. Což nebyl ten případ.

Re: Re: Re: Re: Re: Příběh

Sio | 26.03.2016

Ano, tato podmínka v příkladu Lin není. Souhlasím, že kdyby tam byla, celé by se to vyvíjelo jinak. Pojďme si tedy shrnout, co o té společnosti bohů víme.
1. Nebyla technogenní. Takže jak fungovalo její uspořádání a ekonomika? Žili jen ze zemědělství a lovu? Nebo měli k dispozici nějaké biotechnologie, které jim vyráběly jídlo a uspokojovaly všechny další potřeby? Jaký byl vlastně jejich život? Co chtěli a co nechtěli? Čím žili?
2. Zdá se, že potřebovali lidi jako otroky. K čemu? K výrobě potravin, a stavění příbytků? Jko osobní sluhy? Ještě k něčemu?
3. Pokud žili v davově-elitární společnosti - platilo to i mezi nimi nebo si mezi sebou byli rovni? Jinak - žili v komunismu postaveném na otroctví "nižší rasy" nebo měli i sami nějakou strukturu, která mezi nimi zakládala na nerovnost? Potřebovali i podřízené bohy nebo jim stačili podřízení lidé? Válčili mezi sebou nebo žili ve shodě. Co bylo jejich ideálem?

Táto časť obsahuje viac neprávd ako predchádzajúca

petržlen | 25.03.2016

Nielen v tomto materiále sa preceňuje úloha genetiky, dokonca na viacerých miestach. Istá konfigurácia génov nie je príčinou, ale sprievodným javom istého súhrnu vlastnosti a schopností (VaS). V prípade plodenia vytvára prijímací rámec pre tieto VaS. Ťažko hovoriť o programe, lebo množina VaS nepredurčuje, ktoré jej prvky dostanú príležitosť rozviť sa a ktoré nie. Podobá sa to síce na logické programovanie, ale VaS nie sú predikáty.

„Vytvorenie globálnej civilizácie“ nie je objektívny, ale subjektívny cieľ (GP). Ľahko sa možno presvedčiť, že sa mu nedarí dosiahnuť ho. Keď sa zdá, že je už na dosah, región, ktorý ho presadzuje, začne podliehať zrýchlenému úpadku a rozkladu (práve vďaka podriadenosti GP).

„Doktrína skúpenia celého zvyšku sveta“ sa mohla uskutočniť, až keď „kresťania“ zavrhli zákaz úžery. Ak Egypt „takmer zahynul pri pôrode tejto doktríny a dodnes iba prežíva v stave kómy,“ naznačuje to, že bol iba použitý pri vzniku doktríny. Tento vzorec je jasne viditeľný v globálnej politike: subjekt sa použije a potom „zahodí“.

Teória „rasy pánov“ pokrivkáva aj vzhľadom na to, že po ovládnutí „zasľúbenej krajiny“ sa viac nerozťahovali, naopak viackrát podľahli okolitým etnikám. Skomplikovalo sa to až ich vyhnaním z domoviny a rozptýlením do celého sveta. Teraz sa znova postupne vracajú, ale už majú vytvorené štruktúry po celom svete.

Obriezka (vrátane kamenného noža) je metafora, čo sa dosť jasne ukáže, keď človek porovná všetky odkazy na ňu.

Nezrovnalostí je oveľa viac, ale neviem všetky vysvetliť stručne, preto ich ani nenačínam. Kto nevie rozoznať pravdu od nepravdy, môže moje tvrdenia považovať za názory, ako robím aj ja. ;)

Re: Táto časť obsahuje viac neprávd ako predchádzajúca

Hox | 25.03.2016

"Rasou pánů" v tomto textu opravdu nejsou myšleni židé...

Re: Re: Táto časť obsahuje viac neprávd ako predchádzajúca

petržlen | 25.03.2016

Že „rasou pánov“ sú Židia, naznačuje tento citát: „… nadľudskej – prevahe židov nad ostatnými.
Aby sa predstavitelia globálneho projektu a ich potomkovia mohli schovať v sociálnom prostredí tejto rasy „pánov“…“

Netvrdí sa tam, že predstavitelia globálneho projekta sú nevyhnutne Židia, len že sa skrývajú v ich sociálnom prostredí. Ale nevylučujem, že z iných statí, ktoré som ešte nečítal, môže vyplývať niečo iné. Ostáva len dúfať, že táto kniha nie je ešte aj vnútorne protirečivá.

Re: Re: Táto časť obsahuje viac neprávd ako predchádzajúca

petržlen | 25.03.2016

Asi by bolo treba rozlišovať „rasu pánov“ od „rasy ‚pánov‘ “ – tak ste to mysleli?

Vyčuraný GP nebo stupidní barbaři?

Ďuro Trulo | 24.03.2016

Barbarství je rovněž výsledkem výchovy - indoktrinace hovad skrytým intelektem vládnoucích zrůd.. V sociální oblasti se náhodou či omylem ani nevyčuráte, to se rovnou pochčijete. Osobně mi nevadí indoktrinace židů sionismem, talmudem a protokoly (někdo musí na jeviště, aby odpoutal pozornost gojimů od reality a zdi moci za oponou židomaňásků). Problém židů a chazarů i aškenázi je v tom, že uvěřili podvrhům o své moci a božské podpoře a vystrčili z diaspory růžky již za dob velké francouzské pseudorevoluce (rovnost, volnost, bratrství a podobné šplechty) a tím se odkopali a lid jevropský si jejich křiváckých aktivit všiml a párkrát je ztrestal (pogromy a holokaust). Hra jde do finále a pokud neodhalíme včas pointu, tak tupí gojímové ukončí tuto frašku a vlastníma rukama zabijí své děti i rodiče pro pochvalu od páníška.

Re: Vyčuraný GP nebo stupidní barbaři?

eva | 24.03.2016

Ty pogromy a holocast vymysleli a zinsenovali i někteří židé http://afinabul.blog.cz/1005/zide-za-holocaustu-umirali-kvuli-sionistickemu-rabinovi-stephenu-wiseovi
http://afinabul.blog.cz/0908/izraelske-firmy-obvineny-z-profitovani-na-holocaustu
http://afinabul.blog.cz/0903/elie-wiesel-ma-problem

Vrtá mi hlavou

Sio | 24.03.2016

proč se GP (pán světa) nepostaral o to, aby mapy Piriho Reise zmizely ze světa, když tak jasně dokazují existenci staré civilizace, ze které pochází? Dokáže přece daleko jiné věci, než si poradit s nějakou mapou ...
Sice je k dispozici mnoho kopií, ale když by nebyl originál ...

Re: Vrtá mi hlavou

Martin | 24.03.2016

Co když je to udice? Svedení ze stopy? Třeba Warrenova komise přišla s naprosto očividně nesmyslnou teorií Magic Bullet. Proč? Aby si lid hrál. Kolik lidí na to skočilo, kolik knih bylo napsáno, kolik sádla lidského mozku vypoceno. Podstatné uniklo. Dnes existuje celá řada za tím účelem vypracovaných technologií. Naprosto drze a otevřeně popsaných. Potom zatímco se tady přeme, jestli zdejší studnice poznání je smysluplná nebo ne, někdo venku provozuje řízení světa, na které nemáme vliv.

Re: Vrtá mi hlavou

udo | 24.03.2016

Ok Sio..
Vieme, že VP(autor publikácie) sa mýliť môźe.
Ostatne..ten kolektív nie je predsa Bohom,
i keby ho podaktorí žiaľ "tradične" do tej role radi postavili..

Hovorili ste, že skôr by sa oplatilo hovoriť, s čím z dokumentu by sa dalo súhlasiť..
S čím teda vy SIO konrétne súhlasíte
a ešte podstatnejśie, V AKOM CELKOVOM KONTEXTE?

Moźno máte Vy v čom - to lepšie nápady, vysvetlenia
tendencii vývoja reality našej kaźdodennej
a spolu tak budeme schopní lepšie osvetliť princípy
mechaniky algorytmiky jej "samo"riadenia.

T.j., keď sa zhodneme na tom, že z prísne vedeckého pohľadu
je existencia pojmu "NÁHODA" vylúčená.
Viď objektívne zákonitosti všade okolo nás a v nás
od makro- po mikrokozmos, prićom sa pojmom "náhoda" v zásade označuje iba nedostatočné chápanie nejakého javu/skupiny javov (pravidiel).

Re: Re: Vrtá mi hlavou

Sio | 24.03.2016

Popravdě? Jsem si jist, že se našli zamrzlí mamuti, že Sfinx byla utopená v písku, že existuje mapa Piriho Reise, ale nakolik je autentická si jist nejsem.
Náhoda je regulérní vědecký pojem, máme tu něco jako teorii pravděpodobnosti. Jistěže nepopírám kauzalitu, ale některé jevy (třeba obyčejné hození kostkou) vznikají jako důsledek složení takového množství příčin, že je reálně nemožné je všechny postihnout. Zavedení pojmu náhody má své místo, protože dává vědě do rukou metody, jak i takové složité kauzality postihnout a pracovat s nimi s velmi dobrými výsledky.

Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

udo | 24.03.2016

Isto..

Áno, pojmy a dojmy..
Podľa toho, čo popisujete, je "náhoda" vo Vašom ponímaní nejaký infinitesimálny (nekonečne malý - lim 0) stav systému pri prechode z jedného rovnovážneho stavu (tendencie) k druhému takémuto stavu..

..teda, ak spomínate Teóriu pravdepodobnosti,
a presnejśie Teóriu mier neurčitostí,
vyššiu štatistiku, určite viete, že zatiaľ nie je známy
stochastický (tzv. "náhodný") proces, ktorý by s dostatoćného odstupu (a/alebo priblíženia) nebol v rámci konkrétnej štatistickej závislosti (pravidla, zákonitosti) dostatoćne presne vyjadriteľný.

re: kocka
Ako si predstavujete potom, źe fungujú kasína?
Prećo je na prvý pohľad "náhodná" hra parametricky pomocou matematickej štatistiky nastavená tak, že v konečnom dôsledku celkovo dlhodobo vždy musí vyhrať bank (kasíno). Detto tzv. výherné automaty.
O trhu, burze, samozrejme ani nehovoriac.
Opakujem, ide o to, ako chápete pojem "NÁHODA".

V KSB MV1 je táto problematika čiastočne pekne popísaná aj v kapitole č.10.
T.j., máte tam uvedený príklad, ako môźe byťpseudostochastickým procesom (akože "náhodným") dokonca (odkonca) v podstate esenciálne simulovaný intelekt.

Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

Sio | 24.03.2016

"zatiaľ nie je známy
stochastický (tzv. "náhodný") proces, ktorý by s dostatoćného odstupu (a/alebo priblíženia) nebol v rámci konkrétnej štatistickej závislosti (pravidla, zákonitosti) dostatoćne presne vyjadriteľný."
Ano, pokud vám dobře rozumím, říkáte totéž, co já. Tedy pokud se vezme v úvahu dostatečný počet těch správných procesů (z hlediska jejich vlivu na sledovaný proces) a s dostatečnou mírou přesnosti, dá se až velmi přesně předpovědět na základě odpovídajících kauzalit, co se bude dít a to v čím kratším horizontu, tím přesněji.
Nicméně - je tu problém - u složitějších procesů většinou nelze sebrat dostatečný počet dat, aby se to dalo realizovat. Meteorologové by mohli povídat.

Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

Sio | 24.03.2016

Ako si predstavujete potom, źe fungujú kasína?
Právě kasína používají teorii pravděpodobnosti v prospěch banku, mechanismus je jasný a stačí k tomu základní znalosti teorie pravděpodobnosti. "Statistický klient" nemůže vyhrát, a je mi naprosto jasné proč, je to matematicky zdůvodnitelné. Vám je to ovšem, jak to vypadá, jasné taky, takže nemá smysl něco vysvětlovat.

Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

Sio | 24.03.2016

Pojem náhoda? Používá se tam, kde je faktorů ovlivňujících proces tak mnoho nebo jsou natolik těžko postižitelné, že nemá praktický význam sledovat ten proces formou sledování kauzalit. Pak můžeme tento proces považovat za náhodný a použít k tomu vhodný matematický aparát. Viz ono házení kostkou. Těžko sledovat každé hnutí mysli, každý sval házejícího, který se zapojil do hodu. A to mluvím jen o části faktorů vstupujících do hry.

Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

udo | 24.03.2016

Áno.
Kľúčové je ROZLÍŠIŤ tie podstatné faktory,
javy disponujúce dominantnou VÁHOU (Thémis..Femida),
v rámci dostatočne reprezentatívne zvolenej štatistickej vzorky..
(Viď gramotná definícia cieľa tvoreného prieskumu = prípravy na riadenie zvoleného javu.)

Vyzerá, že v textoch pôvodného judaizmu dal AT tento kľúč Mosemu spolu s odporúčaniami na Hóre Sinai..

Vzhľadom na stabilitu vývoja zvolenej globalizačnej tendencie, koncepcie, vyzerá, źe nie všetci naši predkovia boli vo vyššie dikutovanom zmysle negramotní adiotés. Robili vśak aj vážne chyby, ktorých dôsledky dnes vidíme (po ovocí poznáte ich).
Otázka je, ćo s tým my, naša génjerácia zrobíme?

Jou..pravdu máte v tom zmysle, že ak by aj niekto chcel, nemôže znićiť všetky dôkazy tohto typu.
Je to prakticky nemožné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

Sio | 25.03.2016

Nevím, co s tím jako generace uděláme. Zkušenost mi říká, že za skutečnými výsledky stojí nadšení, ale také krev, pot a slzy. Když jsem stavěl v 80-tých jednoduché roboty, dalo to opravdu hodně práce vychytat všechny chyby v HW a SW, které jsem navrhl. Vznášet ideje je snadné, ale opravdu použitelně je realizovat, to je fuška. Podobně je to i s vědou. Základem vědeckého poznání je skepse. Protože jakmile postavíme své vývody na chybných předpokladech, je to celé k ničemu.
U exaktních věd je jedna výhoda, která zkoumání zjednodušuje. Jednoznačným kritériem je pokus nebo exaktní důkaz.
Jakmile se dostáváme ke zkoumání procesů v supersystémech, platí to jen částečně. Většinou ty děje nejde zopakovat za stejných podmínek - příliš mnoho proměnných ve hře. A tak jsme odkázáni na to, co je k dispozici. Bylo vyvinuto mnoho nástrojů k poznání, ale u supersystémů vždy budeme mít jen dílčí výsledky. I ty ovšem mohou mít dalekosáhlý význam, proto se tím zabýváme.
Ještě jeden problém je svázaný se zkoumáním (a také řízením) supersystémů. Máme spoustu dílčích výsledků, které dosahují specialisté pomocí sofistikovaných (a specializovaných) nástrojů. Ale nakonec nesmíme dopustit situaci, kdy pro stromy nevidíme les. Chce to nadhled, syntézu poznatků. Dnes je moderní říkat tomu celostní pohled, v termínech KSB se jedná o poznání typu mozaika.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

udo | 25.03.2016

Súhlas, takže kolega..
Mal som podozrenie :)

..až na to Čurčillovské "krv, pot a slzy",
čo vyzerá byť vźdy príznakom nejakej chyby,
odchýlky, nepresnosti v riadení,
tendencie vývoja mimo rámca prípustnosti, tolerancie.
Neprimeraný odklon od stabilnej regulácie, od optima,
atď..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

Sio | 25.03.2016

Odchylky jsou, vývoj nové věci (anebo vědecké poznání) jsou vždy iteračním procesem. Občas se ovšem stává, že zvolený směr se ukázal být nesprávným a musí se začít znovu a lépe. :-) Někdy je to důsledkem nedostatečné kvalifikace, jindy vysokým stupněm novosti systému a tudíž nedostatečnými znalostmi lidstva o něm.
Samozřejmě je vždy třeba se pro nějakou strategii rozhodnout a pak se jí držet, dokud se (téměř) úplně nevyčerpá. Přeskakování z jedné strategie na druhou bez dostatečného důvodu vede k rozkmitání systému, což jak je vám známo, je přechodem do pásma nestability. Chjo, proč jen ten život není jednodušší ;-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

udo | 25.03.2016

Ono všetko je na vyššej úrovni asi práveže jednoDuché..
Treba si len uVedomiť, že úloha vedomia, rozumu,
je len identifikácia chýb v emóciách (zvykoch, stereotypoch, samotných algorytmov spracovávania informácii), opravy autopilota a NIE preberanie funkcie samotného autopilota.

Aktívna dôvera HNNS (komu), namiesto slepej viery V NEHO.
T.j., sfunkćnenie a cielená systematická optimalizácia intuície (zmyslu pre Mieru)
Rozlíšenie intuície od emócii..
Zjednotenie emočno-zmyslovo-racionálneho stroja vlastnej psychiky smerom k Č(e)lověku.

RaDosť zo života.
KaRaľovstvo NeBeské už tu na Zemi,
popisované behom vekov,
v každej väčšej ReLigie zázemí..

Re L´AtIo bez Miery (HNNS),
je ako láska bez Miery.
Pud.
Pritom cieľ lásky je nadMierny,
nie bezMierny

L´AsKa

..ok, zdvihnime oči od mapy,
aby som pre ni(e)koho,
nevyzeral ako Robinson,
na kontinente za oknom,
blázon za Slovo vzatý.. :)

Re: Vrtá mi hlavou

Hox | 24.03.2016

Ber to spíš jako to, co náhodou přežilo... GP, jak nyní ničí rukama ISIL Palmýru a další památky, jako provedl rukama USA čistku v depozitářích muzeí Iráku, stejně tak systematicky likvidoval nálezy, kulturní památky a knihovny několik tisíc let.

Re: Re: Vrtá mi hlavou

Sio | 24.03.2016

A odkud víte, že to byl GP? Třeba je to opravdu jen projev barbarství dobyvatelů?

Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

Kamila | 24.03.2016

To si nemyslím, že to byl projev barbarství.

Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

Sio | 24.03.2016

Proč ne? Co by dnes GP potřeboval likvidovat a proč to nemohl udělat už dávno? Nějaký příklad.

Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

Hox | 24.03.2016

Například špatný odhad, mohl počítat s tím, že třeba takové chetitské písmo (neznámé písmo neznámé kultury v neznámém jazyce) je v suchu, nikdy se nikomu nepodaří to vyluštit. A pak přišel Bedřich Hrozný a tůdle :) (mimochodem je o něm skvělá kniha)

Souhlas s tím, že GP nemá takové možnosti, jak mu někteří přisuzují, ale nesouhlas s tím, že subjektem řídícím dějiny (s proměnlivým úspěchem) posledních několik tisíc let není GP... prostě je jen třeba pochopit jak pracuje, jaké má možnosti, jak řídí a že dějiny které známe nebyly nikdy v plánu, ale jsou výsledkem principu "GP míní, Bůh mění".

Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

udo | 24.03.2016

Otázku by som možno položil inak..
Akoby náš hyppoThétický GP (ak dnes vôbec fyzicky existuje) mohol identifikovať všetky milióny..miliardy potenciálnych dôkazov nejakej technicky vyspelej civilizácie spod nánosov piesku a bahna?

..o ich likvidácii ani nehovoriac.
a navyše, keď to nemôźe robiť len zopár osôb osobne,
ale potrebujú k tomu nejaké "hovoriace nástroje"..a to hodne

..isto, ak je niečo príliš očividné a najlepśie na jednom mieste koncentrované, ako napr. Alexandrijská, či Bagdadská knižnica..MuseiOn..Miesto Múz..ich "DOM"..Života..

Tož takým problémom..výzvam..príležitostiam(?) čelia oponenti naši,
čo zas neznamená, že medzi nimi samými, na tú tému nekolujú názory rôzne, nevedú sa "ReČi(?)"..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

Sio | 24.03.2016

Samozřejmě, myšlenka, že by mohl GP zničit úplně všechno je mimo mísu. Už proto, že nemůže o všem vědět. Takto jsem ani otázku nepostavil, bylo by to nesmyslné.
Nicméně vratme se konkrétně k mapám Piriho Reise. Byly objeveny před desítkami let, nikdo je pak neschovával ani neutajoval jejich obsah. Jistě bylo mnoho možností už dávno zničit originály a tím uzavřít diskusi. Nejsou originály, není o čem diskutovat. Stačí říct, že ty kopie jsou bůhvíodkud.
Vracím se k základní tezi článku. Jak věřit, že GP (ano vím, bezstrukturně) řídí po staletí chod světových dějin a není schopen zajistit ani banální odstranění důkazů o své existenci? Pokud by měl věci pod kontrolou, věděl by o Pirim Reisovi už za jeho života a postaral se o to už tenkrát. Nebo se i Osmanská říše vymykala jeho vlivu?
Napadá mě, co je největší slabinou toho, co tu diskutujeme. Chybí bližší specifikace procesu řízení dějin. Jak moc GP měl/neměl, má/nemá věci pod kontrolou? Co řídit dokázal a co už ne? Mnohé výklady KSB včetně tohoto článku evokují dojem, že GP řídí dějiny už po tisíciletí, že věci se dějí z 99% tak, jak on to zamýšlí, jak to chce. Je to opravdu tak? Možná by stálo za to ujasnit si to.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

Hox | 24.03.2016

Když se rozhodneš zítra ráno vzít si červené ponožky, má GP moc ti v tom zabránit?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

Sio | 25.03.2016

Takto jsem to pochopitelně nemyslel. GP je samozřejmě jedno, jaké si vezmu ponožky, předpokládám, že umí rozlišit, co je pro něj důležité a co ne.
Ale že by nevěděl o mapách Piriho Reise a jejich významu?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

udo | 25.03.2016

Staćí riadiť aj na 51% :)
V dlhodobej štatistike sa to nevyhnutne prejaví vo váś prospech.
Resp. ísť podľa Gaussovej krivky (a jeho derivátov..Studentovo, Gama-, chi^2-, Helmertovo-Pearsonovo..rozdelenie).

Prosto riešite s dostatočnou rezervou (mierou rizika) +- 80% vzhľadom na konkrétny zvolený cieľ objektívne dominantných socio-naturálnych javov (procesov).
Ak zistíte, že sa váha nejakej štatistiky presunula na "chvost" krivky, jednoducho "prekalibrujete" riadiaci systém a prípadne mierne optimalizujete príslušnú metodiku, či ju presuniete na zmenenú cieľovú skupinu (dovtedy marginálnu).

T.j., ak sa Vám danú skupinu (burinu) nepodarí "marginalizovať".
Ak je burina prisilná, preskúmate ju vzhľadom na možnosti využitia (PFR). Ak ste rozumný, urobíte tento krok ako prvý. Hlavne pri rastúcej frekvencii informačnej obnovy tzv. sociálne-hygienických procesov, čo aj múdrejší zo súboru GP veľmi pravdepodobne nutne stále častejśie robia.
Viď "kooperaćná báza".

Pri Vašej inteligencii isto viete, že snaha o riadenie Vami spomínaných procesov na 99% je utopický, zdrojovo silno neefektívny absurd, so štatisticky pravdepodobnostne predurčeným rýchlym, prakticky okamźitým kolapsom operácie.
Štandardne sa používa na vytváranie ilúzie "nemoźnosti riadenia komplexnejśích systémov, procesov" vo vzťahu k civilom (stádu. laickej verejnosti, hostiteľovi, biomase, etc..)

Modely tzv. demokracii boli z "elitných" pozícii volené práve pre klauzulu oných zdrojovo komfortných 51%.
Podľa potreby sa teda pohybujete cieľovo niekde medzi 51-99%. Teda +- napr. 75% (znova viď K.F.Gauss cca r.1810) Prićom, ako vieme, je uvedený aparát matematických nástrojov oveľa starší, známy z chrámových záznamov už v starej Indii, Mezopotámii a Egypte.

Že by si teda "elita" po tisíce rokov tieto moźnosti elegantného riadenia davu zanovito nevśimala a iba meče a biče uźívala, ako účtovno-nákladovo negramotné jelitá?
Veru - veru, bez toho by veľkých ríš nebolo..
Toľko k histerickým tabutémam praktickej hIsTórie pre plebs vs. el-IT .
el-IT → ElAT

..a áno, pseudoislamská ri(k)ša Osmanská bol samozrejme tiež projekt globálnej politiky s využitím v neposlednom rade ruky Venetia (predtým Lucca)..aź po jej demontáž, transformáciu na ďalśie pouźitie cez Doenmeh. No to sme uź v súćasnosti, dneśnej semifiktívnej, tzv. utečeneckej kríze.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

Sio | 25.03.2016

Ano, to dává smysl. Myslím, že právě tak nějak se to realizovat dá. Je to na druhé straně velkou nadějí pro protivníky. Stačí řídit s větší efektivitou, než GP, respektive mu překazit plány uskutečněním nečekaných protiakcí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

udo | 25.03.2016

Pracujem pre toho, kto pracuje pre mňa..:)
Pracujeme pre tých, ktorí pracujú pre nás

"Mierou svojho chápania pracujem na svoje ciele
a mierou svojho nechápania objektívnej reality.."

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

Sio | 25.03.2016

Ano, tahle myšlenka se mi líbí. Přesto připouštím, že nejsem na dost vysoké úrovni, abych se vyhnul práci pro jiné, kteří chápou ve věci řízení supersystémů podstatně více, než já. No, jak říká Pjakin i o Putinovi. Přestříhávám nitku po nitce, dělám to, na co stačím.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

udo | 25.03.2016

ja podobne..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

nazdar | 27.03.2016

Čtu Vaši zajímavou diskusi, ne že bych ji zcela rozumněl, ale napadá mě jeden faktor, který opomíjíte. Tím faktorem je, že GP má dlouhodobý, přes generace platný, plán. Pokud rozpoznáte nějakou jeho akci a tu mu zhatíte „uskutečněním nečekaných protiakcí“, přičemž neznáte jeho celý plán, tak on dospěje ke svému, jinou cestou.
Ten dlouhodobý plán mu právě dává tu hlavní výhodu, oproti jeho okamžitým narušitelům. Narušitel se domnívá, že zvítězil, ale pro GP to je pouze jedna prohraná bitva v dlouhé válce.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

udo | 27.03.2016

Áno. Treba bojovať ZA niečo.
Nemá zmysel bojovať PROTI GP.
Treba postaviť objektívne lepší cieľ v diaľke
a dostatočne flexibilný plán jeho dosiahnutia.
oAzu, miesto fatálnej morgany.
Prostriedky svätia účel.
Účel nesvätí prostriedky.
Pri dostatočnej gramotnosti tak dostanete
kľúćovú podporu ZHora,
i GP sa vašim oponentom, kolegom stáva..
Aspoň tí rozumnejśí z nich..

Za 3, nie za štyri rýnske,
ako pieSen ľudová veky rečie..
Čo s tým..bránu zlatú strážiacim,
jabĺčko najdúcim
a čo je onen kľúč zlatý?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

udo | 25.03.2016

Jou a pre mnohé arteFakty môźete pri ich zachovaní pouźiť o stratégiu podpory objektívnej buriny extrémne konśpiraćných (marginálnych) teórii, že by sa pre oko menej cvićené, v nej stratili tie objektívne reálne conSpirare (hľadania objektívnych súvislostí, frekvenćných korelácii).

T.j., dôkazy neznićíte, ale spochybníte.
Presnejśie potichu podporíte, ako záhradkár pohnojíte v týchto prípadoch (casus) dlhodobo práve oných štatisticky sa v populácii vždy vyskytujúcich sa "pochybovačov". Ostatné prípadné ďalśie potenciálne dôkazy tak tiež pod ich "baldachýn" zahrniete, čim prostriedky (zdroje, operaćnú kapacitu) svoje nemalé ušetríte. Následne uź iba meirne podľa potreby (ad hoc) korigujete postupne vybudované infopole.

Kedysi "náboženstiev" dogmy,
dnes Médeine mejntrímu ilúzie "normy".

Som presvedčený, že mnohé ďalśie, z diskutovaného následne vyplývajúce moźnosti manipulácie stáda (vstupného jednotkového súboru), si teraz uź viete predstaviť, namodelovať aj Vy sám SIO.

Nasleduje otázka definicie konečných cieľov riadenia
uvedenými dispozićnými prostriedkami.
(modernejšie oblasť tzv. "Hodnotového manaźmentu" - miery objektivity správnosti určenia manažerskych cieľov)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

Sio | 25.03.2016

Tak nějak to vidím také. Otázku jsem položil, abych měl možnost dozvědět se názor na tuto věc od ostatních účastníků diskuse. S vámi se v podstatě shoduji.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

udo | 25.03.2016

btw..Možno si predstaviť lepśieho
habilitaćného oponenta, ako GP?
Moźno to vnímať aj ako príležitosť :)

I onen advocatus diaBoli,
môźe byť súčasťou dobrého diela.

I z detí na pieskovisku,
na dospelých sa hrajúcich,
Nikto na seba vziať nechce,
rolu zloduchov do očí bijúcich.
V ich naháňačkách, divovdielkach..

Keď ten "kríź" uź na seba ni(e)kto dobrovoľne vzali,
nemali by sme mu-im pomôcť niesť ho tak,
aby si prsteň moci ľudia predávať mohli,
ako ratolesť na hniezdo vták..?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

Sio | 25.03.2016

Kdo nemá svého Diaboli Advocatus
měl by si ho najít
protože jinak kontakt s realitou ztrácí
a stane se otrokem toho, kdo jej má
a o realitě více zná.
Neboť jak ďábla poznati
pokud ani advokáta jeho neznáš?
A bez poznání svobody není.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

udo | 25.03.2016

Nikdy nekončící příběh
MiChaEla Endeho,
eVolutio druhu našeho:

Ak uveríš ReAl-Ite(r),
miznúť začne,
temno pod lampou skryté

VieRa, MyJeRa(?)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

Sio | 26.03.2016

Věřím v správnou míru
jak v pivě tak v sýru
ale co tam v rohu páchne?
snad tvarůžek přezrálý?
pro někoho přezrálý
pro jiného vyzrálý
Oči v noci co by výr
ostýchavost rychle krachne
vůně láká najednou
to co napřed smrdělo
na smysly teď útočí
se svraštěným obočím
kousnu do něj, vem to néšť
pak pocitů blahých déšť
to co odporným se zdálo
najednou se na mě smálo
sahám rychle pro pivo
a myšlenek předivo ...
Kdepak vzala se ta štace?
Kdo vynalez tvarůžky?
Mimozemská civilizace!
sežral jsem jejich bůžky.

Re: Vrtá mi hlavou

udo | 26.03.2016

Čo však modly s tebou narobia,
navyše ak pivo.. rýchlo vedie do bezmieria? :)

Vieme i to, źe mimoni,
riešia to, čo i my.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

Pe-tri | 25.03.2016

To asi ne ten správný analytický přístup. Je to jako se ptát nakolik řídí zaměstnavatel své zaměstnance, co má pod kontrolou a co ne, co si zaměstnanci udělají po svém a mnohdy i bez vědomí zaměstnavatele. Procento úspěšnosti je logicky plovoucí, jednou to může být Vašich 99%, jindy méně. A ty mapy? Prostě si nějaký zaměstnanec nechal pro sebe nějak kompro materiály (ty mapy) na svého zaměstnavatele. Dojít jistoty/zbavit se pochybností ohledně řízení lidstva - systému z nadřazené pozice suspersystému lze spíše jinými cestami. Např. analýzou utajovaných činností vrchních vrstev vládnoucí elity. Co se asi tak děje v jejich nejtajnějších svatyních?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

Sio | 25.03.2016

I s vámi souhlasím.

Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

Lin | 25.03.2016

Památky ničené jen kvůli barbarství? Trochu divné od někoho, kdo z této lokality pochází a žil tam po stovky let - a nic nezničil...
V Afghánistánu - výpravy "hledačů", ničí se památky, totéž v Iráku, v Libyi, v Sýrii. Přitom mnoho artefaktů se "jen přesouvá jinam"= do soukromých sbírek a kdoví kam... Jen kvůli jejich historické ceně?
Spousta důkazů v podobě památek se před lidmi skryla tím, že bylo zničené tamní osídlení a oblast se často stala "zakázanou zónou". Tehdejší centra zanikla, lidé odešli... a zapomnělo se. Po tisícovkách let nepřítomnosti člověka se příroda postarala o zbytek. ¨
Docela dobrý příklad vidíš třeba ve filmu "Planeta opic" = jak skrýt minulost před budoucími generacemi. A když po tisíciletích se někdo "náhodně" v zapomenutých místech objeví a cosi najde, pak musí "pán" zakročit...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

Sio | 25.03.2016

Co se týče toho barbarství, není to až tak udivující. I třetí říše v nedávné době ničila mnohé kulturní výdobytky, které vládcům nebyly po chuti. Nejrůznější chamraď vstoupila do SA a rozširovala ideologii řezníků a zelinářů přesně tímto způsobem. Například pálili knihy.
No a Planeta opic? Dobrý film. Ukazuje, jak je možné zatlouct reálnou historii před lidmi, kteří žijí ve zdivočelých stádech. Ale ne před lidmi, kteří jsou vzdělaní jako ti astronomové, ti to prokoukli.

Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

Hox | 24.03.2016

U ISIL v Sýrii by se to na barbarství svést celkem dalo, ale komando, které okamžitě po dobytí Bagdádu vtrhlo do tamního muzea a zajistilo transport téměř celého obsahu depozitářů neznámo kam a neznámo na čí příkaz, to už moc nejde. Ale příklad je celá řada: vývoz potřebných exemplářů z "antické knihovny X" do Vatikánu, načež příslušná "knihovna X" lehá popelem... tudo tendenci není těžké identifikovat během celých dějin.

Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

Sio | 24.03.2016

O té Sýrii a muzeu jsem neslyšel. Neměl bys na to nějaký odkaz? Jinak po celé dějiny lehaly během válek nejrůznější knihovny popelem. Asi ani dnes by nebyl problém zlikvidovat některou knihovnu i v době míru, zase tak dobře chráněné nejsou, nebo ano?

Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

eva | 24.03.2016

Vy nesledujete tv ani internet? http://zahranicni.ihned.cz/blizky-vychod/c1-64494960-islamiste-pokracuji-v-niceni-pamatek-v-syrii-znicily-buldozery-1500-let-stary-klaster
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pamatky-v-Iraku-a-Syrii-jsou-podle-UNESCO-systematicky-niceny-islamisty-382383
http://www.lidovky.cz/irak-chce-zabranit-niceni-pamatek-at-zasahne-letecka-koalice-zada-vlada-1e6-/zpravy-svet.aspx?c=A150308_184712_ln_zahranici_ele
http://kostlanova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=252976
http://www.ahaonline.cz/clanek/trapasy/9051/10-nejvetsich-loupezi-vsech-dob.html
Stačí google http://www.bohumildolezal.cz/texty/rs137.html

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

Sio | 25.03.2016

Celý nestíhám, vy ano? ;-) A který odkaz se týká onoho komanda, které zmiňoval Hox?

Re: Vrtá mi hlavou

Nikdo | 24.03.2016

Co takhle GP nějak přežil katastrofu, ale má omezené možnosti. Nemůže působit přímo, pouze prostřednictvím svých služebníků, kteří mají omezené možnosti tohoto světa a ty jsou spojeny s jeho technologickým vývojem (po katastrofě než v Egyptě vypěstoval židy nemohl kontrolovat situaci po celé planetě a hlavně Rusko mu překáží, aby úplně vše dostal pod kontrolu dnes). Je v dlouhodobě neřešitelné situaci stejně jako všechno zlo vesmíru, může mít pouze dočasný úspěch.

To neřešitelné je, že snaží udržovat velmi nestabilní situaci:

Buďto potřebuje technologie, ale ty zároveň vedou k jeho odhalení.

A nebo potřebuje technologie, aby mohl ovládat ty, které nemá pod kontrolou a musí tedy vyvíjet silnější technologie. To však vede k urychlení vývoje technologií a to opět povede k jeho odhalení.

Další problém, že když nechá klesnout morálku pod určitou úroveň, tak se všichni pozabíjí a nebude mít na kom parazitovat.

Těch problému jsou mraky a proto je taky známá historie plná válek a katastrof, protože opakuji snaží se udržovat velmi nestabilní stav.


V Koncepci Sociální Bezpečnosti jsou často citovány verše
od Puškina z pohádkové poémy Ruslan a Ludmila:

On hvězdy z nebe sráží,
když hvízdne lunou zatřese.
Leč zákon času úklad maří
a jeho moci vyhne se.

Re: Re: Vrtá mi hlavou

Sio | 24.03.2016

Dobře, s tím nemám problém, dokonce mi připadá pravděpodobné, že GP nemá takovou moc, jaká se mu přikládá.
Je tu pak ovšem jiný problém. Pokud přijmeme paradigma, že dějiny světa (mám na mysli procesy, které na Zemi už tisíciletí probíhají) jsou řízeným procesem, je dost pochybné, že by GP obdařený takto nedostatečnou mocí, byl hlavním subjektem onoho řízení. A pak tu tedy vzniká se vší naléhavostí otázka. Kdo tedy ty dějiny řídí, když GP na to nemá sílu? Nebo je nakonec pravdou, že je GP (pokud tu opravdu je po celou dobu) řídí jen z malé části odpovídající jeho možnostem?
Mi spíše připadá, že dějinné procesy jsou výsledkem neustálého narušování křehké rovnováhy sil mezi spoustou soupeřících stran. Biblický koncept přijali určití panovníci proto, že se jim hodil a jiní proto, že byli silou donuceni.
Na druhé straně dnes téměř nepochybně existují diskrétní elity. Tito lidé jsou jistě pány světa, ale ne neomezenými. Ovládají jen určitou část reality a to jak z hlediska geografického, tak časového a jejich moc není zase tak velká. Dělají spoustu chyb a hodně věcí se jim moc nedaří. Jistě je ale dost toho, co vzhledem ke svým ohromným zdrojům zvládnou. Nemyslím si, že by současné Rusko a Čína, tedy procesy, které tam probíhají byly úmyslnou součástí jejich projektu.
Binec na SV, války, chaos a migrační krize však vykazují všechny známky řízení z pozadí.
Myslím si, že špičkoví politici Ruska a Číny jejich hru dávno prohlédli a dokáží ji důstojně hrát.
Docela mě to ovšem udivuje. Pokud vezmu za své tvrzení, že lidé tvořící GP jsou potomky dávné, vyspělejší civilizace, ba dokonce že jsou geneticky (tedy snad především intelektem?) dokonalejší než smrtelníci jako Putin, nejde mi do hlavy, že v souboji s ním, vybavení tisíciletými znalostmi o řízení, mohou s Putinem cokoli prohrát. Jsou přece chytřejší, dokonalejší a mají větší znalosti. Tak proč?

Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

Pe-tri | 24.03.2016

Klíčové chyby a nedostatečnosti GP (vykonávat moc) pramení z toho faktu, že GP fyzicky pracuje rukama druhých, rukama svých periferií, nikoliv rukama svýma. To při realizaci řízení přináší řadu různorodých problémů jako a) komunikační přeslechy mezi GP a periferií (mozkem a jeho nástrojem), b) pojmologickou a mentální kompatibilitou mezi GP a periferií, c) stabilní motivaci/důvody/příčiny/ochoty periferie poslouchat instrukce nadřízených/GP, d) schopnost periferie správně pochopit a realizovat přijaté instrukce, obměna konkrétních rukou (periferie) v jiných (kratších) časových periodách než obměna konkrétních mozků GP, nutnost monitoringu úspěšnosti realizačních pokynů, korekčních zásahů atd., atd.
Prostě chci upoutat pozornost na popřemýšlení nad problematikou fyzické a psychické různorodosti mezi řídícím GP a výkonnou periferií. Pokud máte představu, že si spolu mohou mailovat a sledovat stejné zprávy v médiích, tak to asi ne. V komunikaci mezi nimi IMHO spočívá jedno z tajemství tzv. okultních společností.
P.

Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

udo | 24.03.2016

Z praktickej vedy vieme aj to, že tzv. "neriadené" procesy nikde v doteraz známom univerze principiálne neexistujú.
Sú len procesy
A) riadené a
B) samoriadené.

Ako "samo"riadené sa javia tie, u ktorých sme ZATIAĽ neboli schopní identifikovať subjekt riadenia. (Subjekt = vodič, objekt = auto). Preto sa snažíme identifikovať u nich Koncepciu samoriadenia (bazálnu matricu, sekvenciu želaných obrazov vývoja budúcej tendencie ovplyvňovaného procesu) a algoritmiku jej dosahovania, t.j. procedúry riadenia jej kľúćových procesov = zmien v "čase" (v sociologickej mechanike ide tak, ako i pri klasickej, o druhú deriváciu prísluśnej skúmanej funkcie podľa času, definovaného lokálnym zvoleným frekvenćným etalónom, keďže čas samozrejme nie je v tomto zmysle mierou objektívnou)
..ok..nechajme teraz technické detaily riadenia (manažmentu) z odboru aplikovanej kybernetiky a technickej, ći priemyselnej psychológie, aby sa civili odbornou "hantýrkou"-popisom príliš nevyľakali..

..ďalej teda pokračujme v konštrukcii modelu rieśenia nastolených otázok:
Objektívna existencia socio-naturálnych zákonov nám zároveň hovorí, že tieto (zákony) logicky nemôžu existovať bez cieľa a ten musí niekto definovať. Hierarchicky najvyšší, najobjemnejśí systém (HNNS - terminus technicus) nazvime napr. ľudovo: "BOH"
Tomu..Jemu je nevyhnutne samozrejme automaticky podriadený aj nejaký GP.

Teda: Ak "bypassujete" GP smerom k HNNS,
ak zostrojíte objektívne funkčnejśí obojstranný kontakt (RE l´AtIo, reLigio) s HNNS, máte od GP postupne informačne nevyhnutne navrch. (infopole stojace k dispozícii GP, musí byť taktiež menśie, ako celkový súbor infomnoźín spravovaných HNNS..nasleduje otázka efektivity, optimalizaćie ich spracovania..a využitia - viď tzv. "Plná funkcia riadenia")

Preto je z pohĺadu GP (alebo śikovnejśej lokálnej "elity") úlohou kaźdého "skroteného" náboženstva v
1. rade ateizmus (presnejśie aDeizmus) a v
2. rade HieRArchia (podsunutie seba, alebo sebou riadenej ilúzie do role BOHa).
Toľko veľmi zjednoduśene v skratke k predpokladom zosTrojenia rieśenia Vami nastoleného súboru vzájomne náväzných poMerne logických otázok.

Myslím, źe takto si budete pri vašej inteligencii na ne vedieť zodpovedať aj sám SIO.

S čím podstatným by ste ešte vedel súhlasiť SIO s VP a v akej súvislosti, conStel´AtIo, okrem vyššie Vami navrhnutých bodov
a s čim nie, prečo a aké lepśie riešenie (model) navrhujete?

(Ja napríklad tiež s VP okrem mnohých zhôd, tiež úplne nesúhlasím vo viacerých, môžno nie nepodstatných názoroch a navrhujem iné, snáď objektívne lepšie ..ako sme tu neraz i uvedenú theóriu - KSB/DVTR rozoberali a skladali)

Re: Re: Vrtá mi hlavou

Сио | 24.03.2016

Знаю. :-)
Узнай, Руслан: твой оскорбитель
Волшебник страшный Черномор,
Красавиц давний похититель,
Полнощных обладатель гор.
Еще ничей в его обитель
Не проникал доныне взор;
Но ты, злых козней истребитель,
В нее ты вступишь, и злодей
Погибнет от руки твоей.
Тебе сказать не должен боле:
Судьба твоих грядущих дней,
Мой сын, в твоей отныне воле».

Наш витязь старцу пал к ногам
И в радости лобзает руку.
Светлеет мир его очам,
И сердце позабыло муку.
Вновь ожил он; и вдруг опять
На вспыхнувшем лице кручина...
«Ясна тоски твоей причина;
Но грусть не трудно разогнать, —
Сказал старик, — тебе ужасна
Любовь седого колдуна;
Спокойся, знай: она напрасна
И юной деве не страшна.
Он звезды сводит с небосклона,
Он свистнет — задрожит луна;
Но против времени закона
Его наука не сильна.
Ревнивый, трепетный хранитель
Замков безжалостных дверей,
Он только немощный мучитель
Прелестной пленницы своей.
17

Вокруг нее он молча бродит,
Клянет жестокий жребий свой...
Но, добрый витязь, день проходит,
А нужен для тебя покой».

Re: Vrtá mi hlavou

petržlen | 24.03.2016

Odpoveď je jednoduchá: GP nie je HNR

Re: Re: Vrtá mi hlavou

udo | 25.03.2016

Dik za zhrnutie mojich,
pre mnohých možno traktátov únavných.. :)
Do slov troch - štyroch
GP≠BOH

3-4..takt 3/4(náznak simulácie smerom k nekonečnu, nekonečným zlomkom, k transcendentným iracionálnym číslam..NUMERI typu e, π,.celoVěkom, uniVersOm tak milovaný/ím, ako i MIM?)

Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

petržlen | 25.03.2016

:-o Až do takej hĺbky som nad tým neuvažoval. :-D
Keď tak na to pozerám, tak do úvahy prichádza aj 7, ale to nie ja, to HNR alebo kto. ;-)

Přidat nový příspěvek