Noosféra, lidstvo, jedinec, globalizace... (k současné situaci č.130, květen 2017)

Noosféra, lidstvo, jedinec, globalizace... (k současné situaci č.130, květen 2017)

7.6.2017

 

«K současné situaci» č.2 (130), květen 2017

Noosféra, lidstvo, jedinec, globalizace...

V analytické poznámce „Pravdivý a svobodný je jejich věštecký jazyk a s Vůlí Nebeskou se druží...“ ze série „K současné situaci“ č.6 (102) 2011 byla řeč o vyšší vnitrosociální moci, kterou může získat každý – při určitém vztahu k „sobě milovanému“ a Životu. Avšak daná práce byla přijata drtivou většinou lidí jako informace, avšak ne jako návod ke konání. Proto je cílem této práce za prvé připomenout o tom, a za druhé, vyjasnit některé aspekty, které v minulé práci byly v kategorii „samo-sebou rozumící se“.

 

20170515_tek_moment02130.doc (95744)
20170515_tek_moment02130.pdf (183263)
20170515_tek_moment02130.odt (48113)

 

Vysvětlení 1: o tématice této práce

Analytická poznámka VP SSSR «Pravdivý a svobodný je jejich věštecký jazyk a s Vůli Nebeskou se druží...» byla zasvěcena objektivně přítomným možnostem a procesům, stojícím v objektivní realitě za schématem, uvedeným na obr.1:

 

Na obr.1 linie se šipkami označují směr informačních potoků v přímých a zpětných vazbách kontur řízení, podporovaného danými subjekty a samořídícími se objekty. Aby bylo možné pochopit toto schéma a procítit možnosti a procesy, stojící za ním v objektivní realitě, je třeba znát a chápat Dostatečně všeobecnou teorii řízení, včetně teorie supersystémů.

Bloky 1,2,3,4 dohromady tvoří uzavřený (v smyslu Dostatečně všeobecné teorie řízení) systém, který se autonomně samořídí v těch mezích, které pro něj připouští hierarchicky vyšší všeobjímající řízení, představené plným schématem obr.1 a pramenící z Všedržitelnosti Boží. V sestavě tohoto systému je možné vydělit dva podsystémy (bloky „2,3,4“ a bloky „3,4“), z nichž každý také představuje uzavřený systém, samořídící se v mezích, dovolených mu hierarchicky vyšším řízením. Kromě toho je třeba chápat, že „přírodní prostředí“ v sobě obsahuje dvě komponenty: 1) objímající – přírodní prostředí Vesmíru a 2) vloženou – přírodní prostředí planety Země, z nichž každá vlastním způsobem ovlivňuje život civilizace a na které vykazuje vliv civilizace.

Přičemž situace je taková, že podle názoru drtivé většiny představitelů bloků 2, 3 a 4 – Noosféra celkově i blok 1 neexistuje. Z úhlu pohledu těch představitelů bloků 2, 3 a 4, kteří nejsou přesvědčenými ateisty, a vyznávají tu či onu egregoriální relígii idealistického ateizmu, je Všedržitelnost Boží buď nevyzpytatelná, nebo je lhostejná k tomu, co se děje na Zemi1, do příchodu Soudného dne v neznámý okamžik. I „nevyzpytatelnost“ i „lhostejnost“ je údajně osvobozují od nutnosti zamýšlet se o cílích Všedržitelnosti, cestách a způsobech jejich dosažení, o své osobní spoluúčasti ve Všedržitelnosti a o svých mravně-etických závazcích před lidmi a Bohem. Jejich povinnosti – v jejich chápání – spočívají v dodržování přikázání a tradičních rituálů, což jim údajně zajistí garantované ospravedlnění před Bohem v Soudný den a prominutí jejich hříchů - „vědomých i nevědomých“. Z úhlu pohledu ateistů neexistuje nejen blok 1, ale ani Všedržitelnost, a vše se odehrává ve vzájemné interakci bloků 2, 3 a 4, a také s přírodním prostředím a zahraničím. Avšak jak ukazuje život, v procesu jejich interakce přilétají neznámo odkud „černé labutě“2, které ruší ty nejpromyšlenější a nejsofistikovanější plány a scénáře. Ale jestli se podíváme na schéma 1, a uznáme to schéma jako životu adekvátní, pak se vyjasní, že „černé labutě“ přilétávají zcela cíleně z „neexistující“ noosféry a Všedržitelnosti, v důsledku čehož zabránění jejich objevování znamená uvědomování si Záměru (tj. jeho „vyzpytatelnost“) a chápání objektivních zákonitostí, kterým je podřízen život lidí i globální civilizace celkově.

V souladu s tím, pro účely vejití v roli subjektu-manažera do procesů řízení rozvojem globální civilizace prostřednictvím bloku 1, je nutné:

 • vypracovat svou osobní religióznost, což je nutné pro to, aby se člověk nezabýval démonickými výmysly, které jsou v rozporu se Záměrem Nejvyššího, protože démonické choutky, když vyčerpají dopuštění, se ukončují Shora;

 • zformovat adekvátní představy o noosféře ve vlastní psychice, což je nutné pro odstranění různých informačních (smyslových) a algoritmických bloků, tak či onak bránících uskutečňování řídícího vlivu skrz noosféru Země na průběh událostí v životě.

 

Vysvětlení 2: o osobní religiozitě a jejích důsledcích

Otázka o bytí Boha nebo jeho nebytí, to není otázka víry, ačkoliv vědecké nebo logické důkazy (v obecně přijatém chápání podstaty „vědeckosti“ a „logičnosti“) bytí Božího nebo jeho nebytí neexistují.

Důkazy Svého Bytí dává Bůh každému osobně na žádost jedince. Spočívají v tom, že průběh událostí v životě se mění v souladu se smyslem vnitřní modlitby jedince. Důkazy takového druhu jsou pro každého neopakovatelné, ale dávají se podle víry ve formě faktů: život se změnil (to je fakt), a složka víry spočívá v tom, že se jedinci nabízí uvědomit si, že se to stalo v důsledku personálně adresované spoluúčasti Boží v průběhu událostí. Důkazy Božího bytí mají mravně-etický charakter, který může být rozpoznán úsudkem jedince.

Ale poté co je takový důkaz dán, vyvstane před intelektuálně zdravým jedincem otázka o tom, jak by měl budovat své osobní vzájemné vztahy s Bohem. Odpověď na ní spočívá v tom, že poté je třeba žít podle svědomí, protože svědomí je vrozený religiozní cit (smysl).

Slovo „svoboda“ je v ruském jazyce zkratkou: С(овестью)ВО(дительство)БО(гом)ДА(нное), volný překlad: svoboda = Bohem dané vedení svědomí, S(vědomím)VO(dění)BO(hem)DA(né). Ale vedení je jen poukázání na něco, osvětlení cesty, a zda se jím bude člověk řídit, záleží nakonec vždy na něm. Přiznání neomylnosti Všedržitelnosti vede k tomu, že rozumný jedinec se s pomocí vůle podřizuje svému svědomí, ve výsledku čehož se SVOBODA realizuje jako diktatura vlastního svědomí, protože odklon od vedení ze strany svědomí za sebou vleče ty či ony potíže – zhoršení kvality života samotného jedince.

Ale zdaleka ne všichni usilují o to, získat důkazy takového druhu a žijí v režimu „myslícího rákosu“ nebo „démona“, a z řad těch, co důkaz získali, nemalá část je k nim nevnímavá, nebo i když si jich všimne, začínají je intelektuálně zpochybňovat a interpretovat nějak jinak, a ne podle jejich podstaty: obrácení (apel) k Bohu – odpověď na modlitbu ve formě změny průběhu událostí v souladu se smyslem modlitby.

Ale Bůh na nikom nepáchá násilí dokonce ani Pravdou, a umožňuje lidem přebývat v omylu do doby vyčerpání práva se mýlit (do doby vyčerpání dopuštění): tlak proudu životních okolností v řečišti Všedržitelnosti je ponouká k přehodnocení vlastního vidění světa tak, aby si mohli osvojit Pravdu. «4. Moudrost nevejde do zlovolné duše, nebude přebývat v těle podrobeném hříchu. 5. Svatý duch moudrosti prchá před lstí, vzdaluje se od nerozumných myšlenek, v studu se odvrací od nepravosti.» (Kniha moudrousti krále Šalamouna, kap.1) Takže, především, není třeba páchat nepravosti...

Pro ty, kdo v minulosti нелукавил a proto byl uznán za svatého, byl ve všech kulturách podmíněných konfesemi fakt Bytí Božího ne otázkou víry, ale předmětem hodnověrného vědění, jeho pravota se potvrzovala tím, že život proudil v souladu se smyslem modliteb. Tato okolnost je nevykořenitelný zdroj religióznosti ve všech kulturách, a nastala doba, kdy by to měli chápat všichni k okamžiku začátku dospívání.

 

Vysvětlení 3: noosféra jako trojjednota matérie-informace-míry

Tvrzení o existenci noosféry je pro mnohé tvrzením bez důkazů.

Hlavní příčina tkví v tom, že noosféra jako objekt není smyslovými orgány člověka vnímána přímo: tj. my ji nevidíme tak, jako vidíme předměty v našem zorném poli; neslyšíme ji tak, jako slyšíme zvuky; nemůžeme ji nahmatat tak, jak vnímáme vodu nebo proudění vzduchu, nebo jak cítíme ostatní objekty při dotyku.

A nepřímému – „hloubavému“ – vnímání noosféry a projevů její aktivity brání historicky zformovaná kultura. V ní jsou odedávna v roli mezních zobecnění: 1) prostor a 2) čas jako „nádoby“ pro 3) hmotu (hmotné struktury), které oživuje a řídí 4) duch (neviditelná síla, nositel toho či onoho smyslu a energie).

Systém těch čtyřech mezních zobecnění je neměnný během celé známé historie současné civilizace proto, že je charakteristický pro JÁ-centrické vidění světa, formované na základě vnímání světa smyslovými orgány, fyziologicky spojenými s hmotným tělem3 organizmu člověka (kromě hmotného těla zahrnuje organizmus i biopole – ducha). V průběhu historie se měnil jen název: časoprostorové kontinuum jako místo existence hmoty ve všech jejích formách, včetně fyzikálních polí, kterýmž termínem se začal nazývat duch, prohlášený vědou za neexistující; koncepce „Theta-MEST“ scientologické církve, ve které je Theta (θ) — podstatou člověka, kterou je možné interpretovat jako věčnou duši ne z tohoto světa, a MEST je anglojazyčná zkratka, označující hmotu, energii (fyzikální pole, duch), prostor a čas jako nádoby pro hmotu a energii, se kterými interaguje inkarnovaná duše.

V tomto systému mezních zobecnění nemá místo informace a míra jako objektivní vlastnosti všeho co existuje v Životě – v objektivní realitě. A jako důsledek není na jeho základě možné adekvátně chápat procesy řízení, protože řízení znamená především informačně-algoritmický proces.

Rozvoj vědy na základě tohoto systému mezních zobecnění v součtu s nahrazením principu „kritériem správnosti je praxe“ principem „kritériem správnosti je opakovatelnost výsledků experimentu za stejných podmínek“ přivedla vědu k názoru o neexistenci duchovní složky života. Jde o to, že princip „kritériem správnosti je opakovatelnost výsledků experimentu za stejných podmínek“ nefunguje. Jedna z příčin jeho defektnosti spočívá v tom, že termín „stejné podmínky“ obsahuje zamlčení, které ho dělají nefunkčním.

Podstata toho defektu spočívá v následujícím. „Stejnost podmínek“ předpokládá určitou konečnou množinu podmínek, určených jak složením faktorů, tak hodnotou každého z nich. Pokud v projevech čehokoliv hraje roli množina N faktorů, a do zorného pole výzkumníka se dostane jen N-1 faktorů, pak při opakovaném pokusu zopakovat výsledek v případě, pokud je správně nastaveno jen N-1 faktorů, které byly identifikovány, není možné získat výsledek.

Kromě toho, neúspěch v opakování výsledku je také garantován, pokud mezi těmi N faktory má jeden nebo více z nich subjektivně podmíněný charakter. V tom případě je opakování výsledku při dalším pokusu nemožné, pokud se klíčový subjekt ve vztahu k tomu faktoru experimentu neúčastní.

Duchové, které v religiozních vidění světa realizují řídící funkce, byli nositeli těch či oněch mravů a etiky. Proto poté, co věda odmítla existence světa duchů, se etika stala chápat zaprvé jako omezená výlučně na lidskou společnost, a za druhé, stala se chápat ne jako objektivně podmíněná, ale jako část kultury, vytvořená lidským subjektivizmem jako i kultura celkově. Potom věda odkryla duchovní složku života znovu a nazvala jí „fyzickými poli“, avšak byl ztracen aspekt vnímání cílů a etiky polových složek Života celkově.

Takto na základě JÁ-centrického chápání světa se systémem mezních zobecnění „prostor-čas-hmota a elementární částice – fyzické pole“ nemůže být noosféra vnímána jako reálně existující jev, v důsledku toho, že se nejeví hmotným objektem, ačkoliv je přitom generátorem a nositelem procesů řízení průběhu geopolitických, biosférních a sociokulturních událostí v celoplanetárním měřítku.

Pro duševní (deduktivní, nepřímé) vnímání faktu existence a fungování noosféry je nutné to, co chybí ve „vědeckém chápání světa“ podobného druhu, a to konkrétně:

 • uznání subjektivně podmíněného charakteru každého řízení, což předpokládá přijetí bytí Božího jako faktu a Jeho Všedržitelnosti, podmíněné Jeho mravností a jí vyjadřujícím subjektivizmem, protože Všedržitelnost je hierarchicky nejvyšší všeobjímající řízení;

 • přiznání informace a míry (algoritmika je komponenta míry) za objektivní faktory Života, objektivní reality;

 • přiznání intelektu a etiky, vyjadřující určitou mravnost (ta je také složkou míry) jako obecně přírodního jev, a nejen vlastnost výlučně lidí;

 • přiznání, že v ideálu se věda, náboženství a umění nemohou rozvíjet izolovaně od sebe navzájem, ale tvoří přirozenou „slitinu“, tj. vzájemně do sebe pronikají.

 

Ale na základě Bohocentrického vidění a chápání světa (ve kterém mezní zobecnění tvoří trojjednotu matérie-informace-míry) a DVTR (ve které jsou představy o strukturním, bezstrukturním způsobu řízení a o řízení na základě virtuálních struktur) se noosféra nevyhnutelně vnímá jako objektivní faktor našeho bytí, a projevy její činnosti se vnímají jako projevy určité mravnosti a etiky.

Noosféra v aspektu materiálnosti je souhrn fyzických polí, generovaných planetou Země, její biosférou a komponentami biosféry. Noosféra v aspektu informace je souhrn cílů (obrazů budoucnosti) existence Země a komponent její biosféry, tj. smysl života a také paměť planety. Noosféra v aspektu míry je souhrn algoritmiky dosažení cílů, tj. realizace smyslu života. A v řídícím vlivu noosféry se projevují mravně-etické zákonoměrnosti Všedržitelnosti.

 

Vysvětlení 4: život jako vzájemná vloženost plných funkcí řízení

 

V materiálu „Pravdivý a svobodný je jejich věštecký jazyk...“ byla řeč o možnosti řízení globalizací a životem společností prostřednictvím noosféry. Pro využívání té možnosti je třeba chápat, co je to množství plných funkcí řízení, tvořících v souhrnu průběh událostí v Životě. Plná funkce řízení (PFR) znamená posloupnost různých dějství, zahrnující následující etapy:

 

 1. Identifikace faktoru prostředí, který „tlačí na psychiku“ a tím vyvolává potřebu řídit.

 2. Stanovení cílů ve vztahu k tomu faktoru.

 3. Řešení úlohy o stabilitě objektu řízení ve smyslu předvídatelnosti jeho chování pod vlivem vnějšího prostředí, vnitřních změn objektu a řízení v procesu uskutečňování zvolených cílů (vypracování koncepce jejich dosažení).

 4. Uskutečnění koncepce = organizace řízení v souladu s ní.

 5. Kontrola průběhu procesu řízení a korekce koncepce a průběžného řízení.

 6. Dosažení cílů a uvolnění zdrojů nebo (v případě krachu řízení) návrat k bodu 1.

 

Začátek plné funkce řízení je vždy bod 1, a završení bod 6. Vše mezi tím může být popsáno s různým stupněm detailnosti, v důsledku čehož může být celkový počet etap v konkrétní představě plné funkce řízení menší či větší. Klíč k ovládnutí plné funkce řízení je schopnost realizovat bod 3: řízení objektem (procesem), jehož chování je nepředvídatelné, je nemožné.

Každá PFR se vztahuje k určitému procesu řízení, který probíhá v rámci objemnějších procesů řízení. V důsledku toho v Životě vzniká hierarchická vloženost procesů řízení a odpovídající hierarchie procesů řízení, existující v řečišti všeobjímající Boží Všedržitelnosti. Ta hierarchie PFR v procesu své realizace vytváří množství časů4 a sama se mění jak sestavou parciálních procesů, tak i hierarchickým statusem každého z nich. Díky možnosti vzájemného pronikání PFR do sebe navzájem, může být jejich vzájemná vloženost taková, že při posuzování jedněch aspektů se vloženým jeví jeden proces, a při posuzování druhých aspektů bude vloženým druhý proces, který při posuzování prvního byl ve vztahu k němu objemnějším.

Tj. hierarchie mají virtuální charakter v tom smyslu, že v určitý okamžik nějakého v nich vytvářeného času je v nich přítomen jeden hierarchicky organizovaný souhrn PFR, a v jiném okamžiku toho samého nebo jiného času5 je v nich přítomen jiný souhrn PFR, možná s jinou hierarchickou uspořádaností.

V předchozím odstavci byla ta hierarchie představena v pořadí vzestupu k všeobjímající Všedržitelnosti od nějakého konkrétního procesu nízké úrovně. Ale v životě vzniká v opačném pořadí díky principu, vyjádřeném v Koránu: „... Bůh daruje svou moc tomu, komu zachce. Bůh je objímající, vědoucí!“ (súra 2, verš 247).

S každou Plnou funkcí řízení je spojen nějaký subjektivizmus, individuální nebo kolektivní, který nese tu PFR v procesu řízení, kterého se účastní bezprostředně nebo který organizoval jako proces samořízení (automatického řízení) v souladu s ní. V životě Vesmíru je každý subjektivizmus kromě toho spojen s tím či oním organizmem nebo skupinou organizmů. Organizmy mohou být různými: pojem o trojjednotě matérie-informace-míry připouští možnost existence polových6 forem života, nemajících materiální tělo, a také forem života, majících materiální těla různého rozměru (od mikroorganizmů do Vesmíru celkově).

Subjektivizmus je nemožný bez intelektu. Přítomnost intelektu je ve své podstatě základ subjektnosti, vytvářející ten či onen subjektivizmus, odlišující se od dalších svou svébytností jak v aspektu informačního zabezpečení jeho činnosti, tak i v aspektu zvláštností algoritmiky přeměn informací.

Definice intelektu akademika N.M.Amosova:

«Intelekt se definuje jako souhrn prostředků a způsobů řízení složitými systémy cestou operování s jejich modely, zaměřený na optimalizaci řízení. Současná věda a technika dávají možnost reprodukovat modely a operace s nimi technickými prostředky a takovým způsobem oddělit rozum od mozku, se kterým je obvykle spojován.

Takto hovoře o intelektu budeme mít na paměti tento souhrn prostředků a způsobů řízení, nezávisle na tom, je-li realizován v biologickém systému nebo s pomocí uměle vytvořených technických prostředků. Takové používání termínu „intelekt“ není obecně přijato.»7

Při tom N.M.Amosov, jako i někteří další výzkumníci, byl přesvědčen o tom, že lidský intelekt není unikátní, že v Přírodě existují obecné mechanismy nebo algoritmy intelektu, „kterým se podřizuje rozum zvířat, člověka, kolektivní rozum společnosti a které... jsou závazné pro libovolný model“.

«Intelekt, to je aparát řízení složitými systémy cestou operování s jejich modely, zaměřený na optimalizaci řízení (…) Intelekt může být realizován na různých materiálních prostředcích, od biologických do technických».

Ale toto určení intelektu jako fenoménu je možné rozšířit předpokladem, že intelekt může být vlastní i přirozeně přírodním, ale ne biologickým systémům v obecném chápání pojmu „biologický“. V tomto případě se budou intelekty odlišovat navzájem materiálním nosičem, frekvenčním rozsahem, ve kterém probíhají procesy zpracování jimi informací, systémy kódování informací.

V souladu s tím, vzájemné chápání (vnímání) intelektů je možné při přítomnosti materiálních nosičů kanálů informační výměny mezi nimi bez prostředníků, při shodě frekvenčních pásem práce, a shodě systémů kódování informace. Za určitých podmínek může při interakci různých intelektů vznikat kolektivní intelekt, jehož možnosti mohou řádově převyšovat možnosti intelektů-účastníků, což může ležet v základu některých z noosférních projevů. V souladu s tím, planeta je inteligentní, a intelekty lidí, jejich subjektnost je jen komponenta intelektu a subjektnosti planety.

Etika je regulátorem vzájemných vztahů majitelů rozumu (intelektu). Díky tomu, že Bůh není šílený a intelekt ve Vesmíru je obecný všudypřítomný jev, pak mravně-etické zákonoměrnosti pramení z Všedržitelnosti a mají objektivní charakter, který je poznatelný pro intelektuálně vyzbrojený subjektivizmus, za podmínky že se nedopatřením sám nezříká řešení toho úkolu. V materiálech KSB jsou tyto zákonitosti nazvány religiozně-noosférními podle jejich nositelů-retranslátorů, skrz které vykazují vliv na lidi.

 

Vysvětlení 5: člověk a noosféra

V psychice planety Země – v noosféře planety – existuje lidský segment. Je to souhrn druhového a sociokulturních egregorů biologického druhu „Člověk rozumný“. Ale jak je ukázáno v KSB, lidstvo není stejnorodé ohledně typu uspořádání psychiky jedinců. Je možné vydělit pět základních druhů typů uspořádání psychiky, jejichž nositeli mohou být dospělí lidé:

 

 1. Zvířecí typ psychiky — je charakterizován tím, že celé chování jedince je podřízeno instinktům a uspokojování instinktivních potřeb.

 2. Typ psychiky „biorobot“ – když v základu chování leží kulturně podmíněné automatismy a vnitřní psychologický konflikt „instinkty – kulturně podmíněné automatismy“ je v životních situacích ve většině případů vyřešen ve prospěch kulturně podmíněných automatismů. Pokud však měnící se společensko-historické okolnosti vyžadují vzdát se v té či oné kultuře tradičních norem chování a vypracovat nové, tak „zombie“ upřednostňuje stávající tradice a odmítá možnost účastnit se tvůrčího procesu.

 3. Démonický typ psychiky – charakterizuje se tím, že tvůrčí potenciál je využit a realizuje se, ale realizuje se bez jakýchkoliv mravně-etických zábran, na základě principu „komu se nelíbí co dělám, ukažte, že jste silnější“.

 4. Lidský typ psychiky - charakterizuje se tím, že tvůrčí potenciál je využit a realizuje se v souladu se svědomím za pomocí vůle, tj. v řečišti Božího Záměru na základě vněrituálního dialogu s Bohem na základě životních zkušenosti a jazyka životních okolností.

 5. Typ psychiky zvrácený do nepřirozenosti – charakterizuje se tím, že se subjekt náležící k biologickému druhu „člověk rozumný“ omamuje různými psychotropními látkami: alkoholem, tabákem a moderními tvrdšími drogami, což vede k nepřirozené deformaci charakteru fyziologie organismu jak v aspektu látkové výměny, tak i v aspektu fyziologie biopole, a má to za následek mnohonásobná a různorodá narušení psychické činnosti ve všech jejích aspektech (počínaje fungováním smyslových orgánů a konče intelektem a schopností uplatňovat svou vůli). V závislosti na množství přijímaných drog můžou deformace získat nevratný charakter.

 

Ačkoliv typ uspořádání psychiky se může měnit pod vlivem okolností, může se měnit i vědomě, na základě vůle. Proto za ten typ psychiky, v jakém se jedinec nachází a koná, odpovídá on sám před Bohem a před lidmi. Normou je lidský typ psychiky, počínaje počátkem dospívání, který je odolný vůči působení okolností.

Typy uspořádání psychiky nejsou stejné v aspektu potenciálu způsobilosti. To je podmíněno tím, že relativně krátké procesy jsou fragmenty (etapami) delších procesů, nebo probíhají v rámci delších objemnějších procesů. Typy uspořádání psychiky se ocitají v různých rozsazích délky procesů, spojených s charakteristickými pro každý z nich zdroji programů chování.

Nejkratší programy jsou spojeny s instinkty (sexuálními a stádními konkrétně) a s nepodmíněnými reflexy, s fyziologickými rytmy organizmu. S kulturou jsou spojeny delší procesy, které však v aspektech chování jedinců (a ne sociálních skupin a společnosti celkově) ve své většině nepřesahují délku lidského života. Tvůrčí potenciál může vytvářet procesy, do kterých se zapojuje mnoho lidí v následnosti generací. Proto se nositelé zvířecího typu psychiky se svými instinktivními nutkáními vytrhávají z dlouhodobějších procesů. Přesně tak jsou nositelé typu psychiky biorobot ohraničeni ve své způsobilosti nejen nevyužíváním tvůrčího potenciálu, ale i délkou procesů, pro jejichž realizaci jsou v jejich psychice sociokulturně podmíněné programy. Nositelé démonického typu psychiky jsou způsobilí v rozsahu delších procesů, než nositelé zvířecího a biorobotického typu psychiky, ale díky jejich neúčasti v uskutečňování Záměru pro ně také existuje limit délky procesů, které je jejich psychika schopná podporovat. A jen nositelé lidského typu psychiky jsou v kontaktu s věčností skrz svou religióznost.

Ještě nižší způsobilostí než nositelé zvířecího typu psychiky disponují nositelé typu psychiky spuštěného do protipřirozenosti s pomocí drog a psychotropních látek.

Kromě toho existuje ještě jedna okolnost: každá činnost vyžaduje v procesu svého uskutečnění určité naladění, včetně typu uspořádání psychiky. Pokud se to nestane, pak je činnost nemožná nebo oblast odpovídající činnosti prostřednictvím noosféry odmítá ty, kdo o ni usilují, aniž disponují odpovídajícím naladěním a nebo do ní vchází a následně naladění ztrácí pod vlivem nějakých příčin.

S ohledem na výše uvedené jsou v lidském segmentu noosféry Země stabilní segmenty, se kterými jsou spojeny nositelé odpovídajících typů uspořádání psychiky. Tyto segmenty spojené s typy struktury psychiky díky odlišnostem jednotlivých typů také tvoří hierarchii způsobilosti (akceschopnosti), na jejímž vrcholu se nachází soubornost – egregor nositelů lidského typu psychiky. Ale protože něco lidského není cizí nikomu, pak v některých situacích i nositelé jiných typů psychiky mohou ovlivňovat průběh událostí skrz noosféru, ale za podmínky, že jejich záměry a představy mají místo v řečišti Všedržitelnosti.

Kromě toho, biopole jedince může fungovat ve dvou režimech:

 • uzamknutosti samého na sebe;

 • uzamknutosti na vnější (ve vztahu k organizmu) subjekty.

 

V první variantě se dá přirovnat k magnetickému poli: silové linie magnetického pole magnetu tvoří smyčku. V druhé variantě může být biopole přirovnáno k elektrostatickému poli: silové linie vyzařují do prostoru.

Nebo jinak. Vír nemůže začínat a končit v jednom prostředí. Vír je vždy buď uzavřen do toroidu, nebo se svými konci opírá na různá prostředí (tornádo se jedním koncem opírá o zem nebo vodu, druhým o nestejnorodost v atmosféře).

Tyto režimy fungování vlastního biopole je nutné se naučit cítit a rozlišovat. V první variantě je biopolový vliv na průběh událostí nemožný. Ale pokud se člověk oddá emocím, pak je možné způsobit si infarkt, mozkovou příhodu, start onkologického onemocnění nebo jiné nemoci, a v „měkké verzi“ - jednoduše se unavit bez užitku. Ve druhé variantě je vliv na průběh událostí možný, ale vyžaduje soulad parametrů vlastního vyzařování objektu vlivu – sestavou vyzařovaných specifických polí, jejich frekvenčních charakteristik, modulací vyzařování (tj. informací a systémem jejího kódování, algoritmikou přeměn). Tj. je vyžadováno vyzařovat určitou hudbu (která může být za hranicemi akustického rozsahu), která by vyvolala odezvu Vesmíru, odpovídající smyslu té hudby.

Jedinec ve druhé variantě biopolí (neuzamčenosti na sebe) může být nebezpečný pro sebe i pro okolí v mezích Dopuštění, protože jedna myšlenka, nezastavená včas nebo neuhašená, nebo pronesená fráze, mohou vyvolat problémové následky. Jejich rozsah může být různý – v závislosti na tom, co se podařilo ovlivnit vyzařováním a nakolik se ten objekt ukázal přístupný k odezvě... Tj. pokazit něco, někoho poškodit nebo zmrzačit je mnohem jednodušší než něco vytvořit nebo vyřešit něčí problémy, protože konstruktivita vyžaduje stabilitu odpovídajícího naladění během dlouhého časového úseku.

Proto pokud se jedinec ve vyzařovací činnosti podobného druhu dostává mimo rámce dopuštění Božího (práva dělat chyby), pak se v řečišti Všedržitelnosti vrací odvetná reakce Vesmíru k němu. A její vliv může být v nejtěžších případech nejen post-faktum smrtelný, ale i profylaktický – až do dopředné smrti jedince před samotnou činností. Tak se projevují potlačující zpětné vazby v konturách řízení v systému „jedinec – noosféra – objekt vlivu“.

Tomu co je napsané výše je možné nevěřit. Ale lepší je zamyslet se o fyzice vyzařování a porovnat ji se stavbou vlastního organizmu.

Ale zpětné vazby mohou být i podporujícími. V tom případě úroveň způsobilosti roste, a proces řízení je doprovázen doprovodnými efekty, které neznehodnocují výsledek, ale zlepšují ho.

 

Závěr

 

Všichni jsme spojeni s noosférou a jsme jejími složkami: jedinci, kteří žijou sami o sobě vně noosféry, nejsou. Otázka spočívá jen v tom, jaký status ve vnitřní hierarchii noosféry každý z nás má. A lepší je disponovat v ní statusem realizovaného člověka – nositele lidského typu psychiky, jehož vůle a tvůrčí potenciál jsou podřízeny svědomí, než nějakým jiným statusem. A je špatné se zastavit nebo zvrátit v rozvoji, vláčet svou existenci jako člověkupodobný nečlověk: zvířecí, biorobotický, démonický, zvrácený do protipřirozenosti … potlačující zpětné vazby v takovém případě nejdříve způsobují muka, a následně, pokud se člověk nezamyslí a nezmění, ukončí jeho život a uvolní místo v Životě pro realizaci lidskosti...

Vnitřní prediktor SSSR
10 – 14. května 2017

1 Jejich objasnění je variacemi na téma: „jinak by Bůh nedopustil tolik zla na Zemi“

2 N.N.Taleb, Černá labuť: Následky vysoce nepravděpodobných událostí

3 Viz práci VP SSSR „Základy sociologie“, svazek 1, kapitola 3

4 Čas je vyjádřením míry, představující porovnání všech procesů objevených ve Vesmíru, s periodickým procesem, zvoleným za etalon.

5 Jiný čas je podmíněn zvolením jiného etalonového procesu.

6 „polový“ - přídavné jméno od „pole“ ve smyslu fyzické pole, biopole

7 Amosov N.M., Algoritmy rozumu, Kyjev, 1979

 

_

Diskusní téma: Noosféra, lidstvo, jedinec, globalizace... (k současné situace č.130, květen 2017)

Jaká bude budoucnost?

Miloslav Dědek | 15.06.2017

Velkou hrozbou pro budoucnost lidstva je existence globální finanční elity, tj. tzv. "lidí velkých peněz". Časopis Economist předpovídá v roce 2017–18 nástup jedné světové měny a vlády. Faktem je, že stop globalizaci by znamenal mínus vývoji politického uspořádání světa a plus pro lidi velkých peněz. V souvislosti s tímto konstatováním je důležité si uvědomit kdo v současnosti skutečně vládne světu?
Všechno, co zveřejňují média především o mezinárodní politice, zejména humbuk kolem probíhajících voleb, vedených válek a pod., má v podstatě jenom jeden účel, a to odvádět pozornost od existence skutečných vládců planety, kterými jsou lidé velkých peněz, mezi které patří i současný prezident USA - miliardář Trump. Současný stav světa je bohužel takový, že veškeré základní dění ve světě je plánované a řízené. K tomu je nezbytné dodat, že to plánují a řídí lidé velkých peněz, a ti to plánují a řídí tak, aby se upevňovala jejich moc a zvyšovaly jejich zisky, přičemž je těmto mocipánům úplně jedno kolik lidí přitom zemře ve válkách a kolik se přitom zničí materiálních hodnot. Lidé velkých peněz ovlivňují svět tak, aby se zachovaly poměry v nichž bude přetrvávat jejich privilegované postavení, které jim umožňuje v neomezené míře užívat všechno co svět poskytuje. Tito lidé především dbají na to, aby se globálně zachovával stávající nespravedlivý finanční systém. Více viz článek "GLOBÁLNÍ FINANČNÍ SYSTÉM" - http://miloslav7.blogspot.cz/2016/08/globalni-financni-system.html

Dochází k názorovým střetům a to kdekoli a bude sílit s tím musíme počítat

los/sol | 12.06.2017

O víkendu jsem se osobně setkal se silným osobnostním vůdcem Slovanů, mým kamarádem a měl možnost sním diskutovat téměř dva dny.
Pozván byl jeho kamarádem a Slovan (můj kámoš, mě vzal sebou)
Vstupní údaje:
Já coby student KSB, DVTR (coby čtyřkař, skoro propadám) samozřejmě znalý i mimo jiné napsat např. bukvicu zpaměti (kámoš Slovan neumí zatím)
On Slovan: částečné studium dvou knih o Slovanech, ale hlavně osobní prožitky jak cítím a žiji ve Slovanství.
Svědkem byl jeho kamarád.
Průběh: názorové střety všemožné :))
Výsledek: kamarád už nás obou začal studovat DVTR a už mi volal, že to je těžýk móóc těžký, ale pojede dál :)
Jak se zmiňuje Hox, když někdo něčemu zasvětí mnoho úsilí, praxe je pak těžké něco měnit.
KSB/DVTR má perspektivu u mladších. No nejvíce mě dostal Jefimov?, že už viděl dokonce i 40 leté studenty, což je podle něj opravdu obdivuhodné :)))
Re: Dochází k názorovým střetům a to kdekoli a bude sílit s tím musíme počítat

One | 26.06.2017

Ja budem mat o rok 40 a nepride mi obdivuhodne studovat KSB. Samotne knihy VP ZSSR mi vsak obdivuhodne pridu. Je to akoby som cital nieco,, co uz davno viem a s cim sa viem stotoznit. Niektore pasaze DVTR su tazke po technickej stranke ale zvladnutelne. Citam si tie knihy vzdy cestou do a z prace a to tak aj staci, hodinka denne. DVTR som dal za par dni ale bolo to moc rychlo. Prilis vela informacii a novych konstruktov za prilis kratky cas. Takze pomaly druhy krat a teraz pojdem treti raz aplikovane na rozne zivotne situacie. V technickom ponati je DVTR easy ale v socialnom prostredi sa mi to zda dooost zlozite aplikovat.

dotaz

Radka | 11.06.2017

Z vysvětlení č.5 - vyplývá, že emoce člověka můžou být nebezpečné jak pro něho samotného tak pro i pro okolí. Emoce chápu, že jsou ukazatelem toho jak pracuje algoritmika psychiky, jestli je dobře postavená, naladěná, nebo signalizovat nějakou chybu. Můžou být emoce také ovlivňovány egregory? Jak se bránit, aby jejich účinek nebyl ničící?

Re: dotaz

los/sol | 12.06.2017

Já to chápu tak, že je potřeba si to nastudovat. Pač přenos a vysvětlení přes "jiného" už nemůže být správně pochopen.

Re: Re: dotaz

Radka | 12.06.2017

Ano, snažím se :) Asi je potřeba dosáhnout lidského režimu psychiky, jinak obrana není možná ..

Ahoj Luxi

placidus d' catpel | 08.06.2017

[osobní rovina, smazáno https://paste.ee/p/FAvXL ]

Re: Ahoj Luxi

Hox | 08.06.2017

další militantní esoterik (-terorista?), spas se kdo můžeš.

Re: Re: Ahoj Luxi

placidus d' catpel | 08.06.2017

Hoxi, zapomněl jste odstranit i ostatní mé příspěvky, tak honem do toho....a nemějte strach, z Vaší infantilní reakce jsem pochopil, že se bojíte, čili Vás ponechávám Vašemu strachu a slibuji, že Váš web nebudu vícekrát obtěžovat svými komentáři a ponechám Vás i s Luxem ve sladké nevědomosti....přeji hodně zdaru ve Vaší práci a zejména hodně zdaru při kultivaci Vašeho ega....

Re: Re: Re: Ahoj Luxi

Lux | 09.06.2017

Ahoj d' catpel,

škoda (samozrejme nie moja, naša..) , že si nedokázal adekvátne odpovedať ani na jednu položenú otázku, ako chápeš ty niektoré pojmy, že si trochu nepovyskočil nad určitý predprogramovaný level..

V čom teda sú tie ezoterické učenia plusom? Nedokážu ich pretendenti ani adekvátne odpovedať? A to má byť to "vyššie duchovno", alebo je problém niekde úplne inde..?
Mea culpa, ak som sa dotkol tvojho Ega, ale nebolo to tak myslené.

Ta to ši me celkom pobavil hošane o sladké nevědomosti...☺
Ale Ego máš vysoké... aspoň v zmysle, že reaguješ ako bežný védický "filoSóf", či skôr filo Sofa..

Sám sa pýtam, kde sa stala chyba vo védických programoch - učeniach (asi tiež tam nie sú algoritmy postupu k Človeku - žiaľ len tie kravské - hinduizmus, opičie a zombie - budhizmus atď.).
A tak krásne sa to potom prejavuje v príspevkoch, aj keď máte vy "ezoterici" veľa načítaného, ale bohužel z mnohých vecí kaleidoskop v hlave..

Po prehodnotení mnohých defektov védických a ezoterických "učení" by ste skutočne mohli pomôcť, takto len zostávate vo svojom Matrixe a nič ľudstvu neprinášate - skôr ho ešte zavádzate zo správnej cesty - a to je do značnej miery vaša tragédia..

Re: Re: Re: Ahoj Luxi

Hox | 09.06.2017

@plackodup d'c Tmel:

nikoliv, jen podobně namachrovaných arogantních "všeználků" esoteristů už tu pár bylo, takže jsi jen další v řadě, kdo má potřebu si tady něco dokazovat na ostatních, a ve skutečnosti nic skutečně nechápe, protože se není schopný osvobodit od defektních stereotypů, do kterých investoval příliš mnoho energie a času.

Proč začátek bys mohl pouvažovat nad tím, proč tvůj příspěvek obsahuje osobní rovinu a útok na mě, když jsme spolu žádnou komunikaci neměli. Cítíš se ohrožen?

Samozřejmě jsi komplet mimo ohledně svojí kritiky druhů uzamknutosti biopole, jednoduše jsi nepochopil o čem je řeč.

Re: Re: Re: Re: Ahoj Luxi

Člověk | 09.06.2017

No jo, ale kde se dopátrat informací, které jsou nejblíže istině? Z pohledu studenta KSB je těžké vyhodnotit, zda-li je přidaný komentář rozšířením informace z článku, nebo naopak svedení úplně někam jinam (alespoň z mého pohledu v tomto případě).

Re: Re: Re: Re: Re: Ahoj Luxi

Lux | 09.06.2017

Ahoj Čelověku,

študuj ďalej a po istom čase (každému to individuálne trvá rôzny čas, podľa viacerých osobných predispozícii - aj roky) ti mnohé začne splývať do tzv. mozaiky a budeš vedieť aj v diskusiách rozlíšiť kde by s vysokou pravdepodobnosťou mohla byť pravda a čo je neurolingvistické naprogramovanie istých zombie príslušných ideológii (relígii = náboženstiev) - aj hierarchicky vysoko postavených, ako pápež RKC, patriarchov, či rôznych imámov, alebo dalajlámu a pod., ktoré sú dnes takmer na 100 % určené k zavádzaniu príslušného "veriaceho" stáda - a to aj v dnešnú tzv. "demokraciu" (=liberálny kapitalizmus), či skôr "dementokraciu", alebo davokraciu ..

Všetky dnešné ideológie, bez výnimky, majú za cieľ výpas, strihanie a ovládanie príslušných stajní a stád, cez viacero mechanizmov, ktoré sú v tunajších publikáciách dobre popísané..

Re: Re: Re: Re: Re: Ahoj Luxi

Mariet | 10.06.2017

https://paste.ee/p/LPrMF

Re: Re: Re: Re: Ahoj Luxi

placidus d' catpel | 09.06.2017

Hoxovi, Luxovi, Ciciakovi....
tedy pánové, děkuji Vám za obveselení Vašimi humornými komentáři k mé osobě. Přes pobavení, které jste mi způsobili, jsou ale Vaše komentáře neveselé, plné agresivní hysterie a strachu, zasloužíte si tedy ode mne ještě jeden komentář, nyní tedy zcela upřímný. Jsem zvědavý Hoxi, zdali najdete odvahu můj komentář k Vám třem nesmazat či zdali komentář opět zbaběle smažete?, ať tak či tak, je to jedno, postačí, když si komentář přečtete Vy tři jmenovaní, protože Vám je určen především. Čili hysterie ve Vašich komentářích ke mně pramení z Vašeho zjištění, že pravděpodobně nevíte vůbec nic o tom, jak funguje svět reálný i ten skrytý, ve smyslu sociologickém, esoterickém, politickém a jakémkoliv jiném. Vaše samolibost Vám nedovolí přiznat si, že ničemu nerozumíte, tím spíše, že se vztahujete jen a pouze k materiálům VP SSSR. Žijete v bludu, že materiály VP SSSR Vám poskytnou odpověď na všechny Vaše otázky a v tomto bludu se navzájem podporujete. Vy si pěstujete svou nevědomost. V okamžiku, kdy Vám hrozí, že nějaké informace Vaší hýčkanou nevědomost naruší, reagujete agresivně a hystericky a zesměšňujete sami sebe. Je to škoda, protože zásluhy máte a sice takové, že zveřejňujete materiály VP SSSR....to je Vaše zásluha a za to Vám budiž opravdu poděkováno. Však Vaše osobní invence v diskuzích a v dalším Vašem osobním sebevzdělávání je tragická, protože jste obětí vlastní pýchy a vlastní arogance. Stali jste se chytrými hlupáky, žijete v přesvědčení, že víte a znáte, přičemž nevíte a neznáte, když své poznání opíráte pouze o materiály VP SSSR. Nic proti tomu, tyto materiály jsou výborným informačním zdrojem, však nemůžou zůstávat zdrojem jediným, ale jen jedním z mnoha zdrojů, protože potom sice vidíte les, ale nevidíte stromy. S chytrými hlupáky vašeho druhu jsem řadu let nucen komunikovat v rámci své profese. Všichni vykazujete stejné znaky: pýchu, samolibost a kognitivní slepotu, jako např. Cico Ciciak. Jeli způsob vyjadřování tohoto nicka a nakonec i Hoxe signifikantní pro studenta materiálů VP SSSR, pak se jedná o velmi smutný výsledek studia. Hoxi, a kdepak jste objevil v mém příspěvku útok na Vás?, ať pátrám jak pátrám, žádný útok na Vás jsem ve svém komentáři neobjevil. Neslyšíte náhodou už trávu růst?...pouze řečnická otázka, nečekám a ani nechci odpověď.

Abych to tedy nenatahoval: zůstávejte si ve své nevědomosti, když to sami chcete, hýčkejte si svou hloupost a modlete se k materiálům VP SSSR, je to Vaše volba, Vaše právo. Jednoho dne překvapeně zjistíte, že zatímco Vy jste pouze dogmaticky přešlapovali na místě, jiní se stali moudrými. Chybí Vám pokora před tím, co nás přesahuje.

Závěrem: samozřejmě již nebudu přispívat do diskuzí na Vašem webu, nesluší se, abych Vás tři neustále konfrontoval s Vaší vlastní nevědomostí a vyvolával u Vás hysterické stavy agrese. Je mi jasné, že vaše sebevědomí je nestabilní a slabé já ho nehodlám svými komentáři oslabovat ještě více, kam byste to potom přišli že? Přeji Vám mnoho zdaru v publikační činnosti materiálů VP SSSR a opatrujte se.

Re: Re: Re: Re: Re: Ahoj Luxi

Hox | 09.06.2017

Dokonale jsi potvrdil moje slova o tobě.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ahoj Luxi

Mariet | 10.06.2017

https://paste.ee/p/qra91

Re: Re: Re: Re: Re: Ahoj Luxi

Lux | 09.06.2017

Ahoj d' catpel,

"Závěrem: samozřejmě již nebudu přispívat do diskuzí na Vašem webu, nesluší se, abych Vás tři neustále konfrontoval s Vaší vlastní nevědomostí a vyvolával u Vás hysterické stavy agrese. Je mi jasné, že vaše sebevědomí je nestabilní a slabé já ho nehodlám svými komentáři oslabovat ještě více, kam byste to potom přišli že?"

V súvislosti s tvojim vyššie uvedeným fragmentom príspevku:
A na čo si na tento svet prišiel? Čo ti tí védickí "filoSófovia" nepovedali (nenapísali), že musíš tým "ovciam" = ktoré nechápu cestu k osvícení - neustále vysvetľovať, osvetľovať, posúvať ich k "pravde"?
Tak ľahko to vzdávaš??
To takí jehovisti sú o dosť značný krok v popredí pri mámení oviec na svoju ideológiu ... jestlipak to však adekvátne chápeš PlaciDus..☺

A tie hysterické stavy "agrese", obyčajne vznikajú len v hlavách (psychikách) tých, ktorí si myslia, že už pomaly všetku "pravdu" pochopili, čo ja zďaleka o sebe nemôžem tvrdiť - a všetci ostatní sú viac menej len nechápajúci hlupáci = t.j. len ja nie = klasický Ja-centrizmus na Védach postavených učení a ich pretendentov (ApolloGétov).

A čo keď sa dosť mýliš?
Co s tím pak?

Niečo ti hovorí prastará iteračná dialektická metóda KomuNiké, aby sa nejaký tandém (polytandém) dopracoval k Pravde (určite nie absolútnej - tú pozná len tzv. Boh), ale s vysokou pravdepodobnosťou?

Máš pravdu v tom, že žiadnu ideológiu nemožno preberať - bezhlavo bez kritickej oponentúry (ale v zmysle DiaLekTikos) a teda ani materiály VP CCCP - je tam aj dosť chýb, veď to vytvárali len ľudia, aj keď vysoko fundovaní v množstve odborov, o ktorých ty asi nemáš ani "páru"..

Stačí len pochopiť, že praktický život = kritérium Pravdy..
Neraz sa pýtam viacerých "védistov", prečo sú védické (východné) civilizácie tam kde sú, aj keď prebrali mnohé biblické "výdobytky"?
Kde urobili ich bRaHaMani chyby (v mnohom aj zámerné) a ako dnes vyzerá kolíska týchto učení = údolie Indu a okolie?

Čínsky konfucionizmus, pre plebs taoizmus, v podivnom spojení s biblickým marxizmom vyzerá byť na tom o dosť lepšie.
Prečo?
Čo myslíš, kto to podporuje?
"Jemnohmotné" telá?

Alebo Ni(e)kto? Náhoda..


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ahoj Luxi

Mariet | 10.06.2017

https://paste.ee/p/7zMRs

Re: Re: Re: Re: Re: Ahoj Luxi

Mariet | 10.06.2017

https://paste.ee/p/l8pTY

Re: Re: Re: Re: Re: Ahoj Luxi

Martin. | 10.06.2017

Absolútna pravda vyslovená na adresu menovaných. Pýcha, hystéria, osočovanie, povýšenectvo, absencia ľudského prístupu, ergo lásky. Škoda, lebo obsahovo sú uverejnené teórie v mnohom podnetné, otvárajú verejnosti oči. Podobným prístupom určitých egonarcistov boli už zdehonestované, pokrivené a zneužité až dokonca znáslinené mnohé ideológie, ktoré mali za pôvodný cieľ cieľ zlepšiť životné podmienky ľudí. Cirkvi, ..., socializmus, ... dnes demokrati s ich liberalizmom a otvorenou spoločnosťou. Niekedy mi napadlo, či sami autori resp. protagonisti tohto webu, či nie sú sami tým trójskym koňom, ktorý má web nakoniec skompromitovať a znehodnotiť.
Už som raz napísal, pokračujte vo vašej práci na ktorú ste sa dali, ale s trpezlivosťou, pochopením diskutujúcich a najmä pokorou. Každý vie, že sa v súčasnej dobe vedie vojna proti alternatívnym médiám, cestou trollov a provokatérov. Buďte v názoroch sebou, zachovajte si v ich prezenácii najmä pozitívnu a vľúdnu tvár !!!, a ako vraví jedno heslo, pravda zvíťazi. Ešte raz, žiadne urážky, osočovanie a mentorské poučovanie "nevzdelaných".
A týmto končím na diskusiách tiež.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ahoj Luxi

Lux | 10.06.2017

Ahoj Martin,

v istých fragmentoch tvojho príspevku máš v mnohom istú mieru pravdy, ako napr. "zachovajte si v ich prezen(t)ácii najmä pozitívnu a vľúdnu tvár.."

Existuje viacero psychologických štúdii, keď sa skúmalo ako ľudia reagujú "len" na nicky na rôznych webových portáloch = zhruba, ako keby to boli reálni ľudia, aj so všetkou zlobou, prikyvovaním tým, ktorých názory svojim svetonázorom a REÁLNOU morálkou podporujú..a pod.
Urážajú sa, sú zlostní, s niektorými chcú mať "tichú domácnosť", niektorým vulgárne nadávajú, potom nechcú komunikovať a pod. = nabehnú proste mentálne bloky zavedené biblickou civilizáciou..to je však na siahodlhý článok.
Ináč sú veľmi zaujímavou sondou do predprogramovaných, prevážne biblických, opičích (zvieracích), psychík..

Aké zrkadlo vlastnej psychiky si si sám nastavil svojim príspevkom (ale cháp to v zmysle toho, aby si sa posunul niekde ďalej - aj v komunikácii a urobil istú korekciu v myslení, správaní...komuNikácii):

1) Hneď prvá veta je mierne povedané "absolútne" nechápanie mnohých kognitívnych procesov vždy len nedokonalých ľudí.
Ty máš patent na Absolútnu Pravdu, aby si ju mohol takto prezentovať na adresu iných "nickov"? Hoci o kúsok ďalej vravíš niečo iné...zaujímavý Ja-centrizmus..
JA môžem iných posudzovať - aké máš na to kritéria, metodológiu, iteračné algoritmy??

Ostatne niečo z teórie KSB:
Absolútna pravda – tu pozná len Boh a v daný dejinný okamih je vždy konkrétna. Pre bežného človeka sa teda jedná o metódu priblíženia sa k Pravde, nie o pochopenie Pravdy samotnej. Snaha o absolútnu Pravdu je totiž veľmi efektívna profesionálna manažérska pasca.
Jedná sa totiž o aproximáciu, iteráciu Objektívnej Pravdy (porovnanie objektívnej matrice stavových vektorov danej Objektívnej reality a Bohom preferovanej optimálnej matrice vývoja stavov zo všetkých potenciálne možných).


2) Ďalšia veta: "Pýcha, hystéria, osočovanie, povýšenectvo, absencia ľudského prístupu, ergo lásky."

Ty si KTO, že môžeš vynášať také súdy - ak si si tu niečo hlbšie poštudoval, tak súdiť môže len Boh a bežný človek môže
samozrejme hodnotiť každého individuálne, pri zachovaní istej elementárnej úrovne DiaLógu a pri použití prastarej staroegyptskej dialektiky - pre dopracovanie sa k pravde (určite nie ABSOLÚTNEJ - pravda je vždy konkrétna viazaná na určitý časový okamih - ináč je vždy LŽOU - viď vyššie).

3) Ak by si aspoň v niečom poznal spomínanú dialektickú metódu hľadania pravdy (určite NIE absolútnej), tak by tvoje prvé vety museli byť konštruované, sTroj-ené úplne ináč!

Trochu praktická aplikácia:
Ak začnem s niekým komunikovať s tým, že s ním nesúhlasím, sú to povýšenci, hysterici, pyšní povýšení frajeri ... tak sa u dotyčného (-ých) automaticky spustí séria blokov – vlastných i cudzích (zavedených defektnou kultúrou a na jej báze defektných stereotypov myslenia). Potom je už rozhovor prakticky zbytočný...(tým, že si oznámil, že končíš s diskusiou, ako je to aj viacerých iných "ezoterikoch" bežné a v značnej miere aj u "judaistov", pri načrtnutí ich problémov chápania a morálky, takto nastáva v daných prípadoch spustenie príslušnej série predprogramovaných blokov).
Ale ak pri diskusii poukážeš na to, čo je podľa teba v poriadku (s čím môžeš súhlasiť a až POTOM uvedieš s čím nesúhlasíš..), máš k dialógovému partnerovi do istej miery otvorenú cestu a možno sa aj niečo naučíš (to samozrejme závisí od množstva osobných, morálne i úrovňou chápania podmienených kritérií).
To je základ dialógu – cesty k poznaniu Pravdy ► dialektika = vzájomná korekcia. Čiže HĽADANIE SPOLOČNÉHO a nie rozdielov. Jedná sa o jeden z principiálnych postojov k životu ľudí všeobecne.

Pokús sa teraz na základe vyššie uvedeného urobiť istú retrospektívu a prehodnotenie toho, čo si napísal a ako sa prezentuješ (reálne - tvoja psychika)..

Čiže cháp to úplne ináč - ako si zvyknutý - žiadne osočovanie, či mentorské poučovanie "nevzdelaných" ... = ale ako snahu o korekciu istých chybných stereotypov myslenia a konania..

Prajem ti všetko dobré na ceste k Ľudskosti.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ahoj Luxi

Deep | 10.06.2017

[ osobní útoky, https://pastebin.com/TR2pABGB ]

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ahoj Luxi

Sugar | 10.06.2017

Hej Deep,
pokus se prosím o komunikaci nad reálným problémem/informačním blokem a ne nad psychoanalýzou dotyčných osob, protože tam cesta k jistině není.

Jakmile se dostaneme v diskuzi mimo téma k hodnocení diskuzního partnera, to hlavní jde do POZADÍ – doslova.

Chápu, že Lux a Hox i v mém pohledu až možná příliš zaměřují své příspěvky k dané osobě, ale to až po prvotním útoku na ně. Jinak komunikují věcně k tématu.

Porovnej se svým příspěvkem, který je v daleko větší míře pouze o diskuzních partnerech...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ahoj Luxi

Deep | 11.06.2017

[osobní útoky, přesunuto https://pastebin.com/irQyHRr5 ]

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ahoj Luxi

Hox | 11.06.2017

Jak je vidět psychičtí trockisté mají opět v poslední době zvýšenou hemživost :), že by jim něco podráždilo kolektivní podvědomí?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ahoj Luxi

Hox | 11.06.2017

ps. další militantní esoterik, neschopný argumentovat kromě napadání v osobní rovině? Založ si vlastní stránky a odbavuj se tam, co lezeš sem, když ti zdejší informace nevoní?
Kdo je tu ve skutečnosti nesnášenlivý, hm?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ahoj Luxi

Deep | 11.06.2017

Jsi směšný.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ahoj Luxi

Mariet | 10.06.2017

https://paste.ee/p/CDp1h

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ahoj Luxi

čtenář | 10.06.2017

Pro BOHA svatého, běžte už taky pryč !!!!!!!!!!!!
Pokud se vám zde nelíbí, jděte si komunikovat kamkoliv jinde, vebů jsou stovky. Jinde teřba ocení vašeou moudra a budete tam hvězdou !!
Ale jak naschvál MUSÍTE lést jen zde !!

Leva net byl před Vámi a bude i po vás a ani pes po vás neštěkne.
Mějte se jak chcete.

Re: Re: Re: Re: Re: Ahoj Luxi

Honza | 15.06.2017

Placidus d' catpel, už delší dobu sleduju vaši vzájemnou "přestřelku" ale po pozorném přečtení a zhodnocení všech příspěvků přispěvatelů které "kritizuješ", tak ať chci, či nechci, jsem nucen s tebou souhlasit. Ano, mají nespornou záskuhu za život těchto stránek a rozšiřování materiálů VP SSSR. Ale já z jejich příspěvků cítím mimo samolibosti ještě něco vážnějšího. Něco jako smyčku, do které se tito pánové dostali a nejsou s to, se z ní dostat ven. Nastudovali materiály VP SSSR kterými zde ostatní oslňují a především jeden druhého, ale ve skutečnosti nechápou jejich podstatu. Lidově řečeno,nabiflované to mají skvěle až do oslepujícího oslnění ale sami nerozumí tomu o čem mluví. Považují se za skvělé žáky VP SSSR ale to, že se někdo zpaměti naučí tyto materiály neznamená, že k tomu automaticky dostane patent na rozum. Zde hledej i původ jejich jakoby agresivity a výsměch tvým příspěvkům.....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ahoj Luxi

Hox | 15.06.2017

Jestli příspěvky té skupiny nesnášenlivých esoteriků považuješ za korektní, pak bych ti poradil si buď zajít k očnímu, nebo popřemýšlet nad souvislostmi... považuješ za normální, že někdo příjde do nějaké komunity, která se ho neptala na názor, a začne napadat a nálepkovat?
Zřejmě ano, soudě podle tvého příspěvku, který je podle podobného receptu. Považuješ za normální lézt se svými názory na jednotlivé osoby někam, kde se na ně nikdo neptal, a kde je základní pravidlo diskuse to, aby příspěvky nebyly v osobní rovině, byly k věci, neobsahovaly osobní útoky?
Splňoval tyhle kritéria příspěvek "plackodupa", který obhajuješ? Samozřejmě nikoliv. Máš tedy problém s tím, že je tu nestandartní reakce na příspěvek, který tu v prvé řadě vůbec neměl být, protože nesplňoval pravidla diskuse. Takže, nějaké námitky mají směřovat v prvé řadě k autorům podobných příspěvků, a teprve poté případně k reakcím na ně. Tvůj příspěvek je jen další ilustrací faktu, že psychický trockizmus se navzájem podporuje. Ostatně to, že proti zdejším informacím jsou schopni se domluvit na společném postupu militantní ateisté a militantní katolíci (psychotrockizmus má mnoho podob), a spousta dalších navzájem jakoby neslučitelných postojů, je vypovídající samo o sobě.

Re: Re: Ahoj Luxi

Mariet | 10.06.2017

https://paste.ee/p/jI2e5

Re: Ahoj Luxi

Cico Ciciak | 08.06.2017

Klasika, veľa odborných slov, ale inak prázdne vety bez zmysluplného obsahu, ktoré by človeka posunuli viac kupredu v pozitívnom význame.


> Luxi, projevujete značnou kognitivní zmatenost (bez urážky). Pojmy ad 1) až ad 7) jsou přeci dávno vysvětleny, resp. popsány, tato vysvětlení jsou dohledatelná opravdu snad všude (řečeno obrazně), čili mám, podle Vás, nosit dříví do lesa a vysvětlovat zde, co je už dávno a mnohokrát vysvětleno?

On sa pýtal na tvoje chápanie a nie rôzne pochybné ezoterické zdroje na nete, takže neodvádzaj pozornosť inam.
A tým kognitívnym zmätením ohľadne chápanie objektívnej realitu tu podľa mňa čiastočne trpíš jedine ty.


 > Vaše obsese z Véd není relevantní, když objektivně absentuje byť jen elementární důvod pro to spojovat pojmy ad 1) až ad 7) s Védami.

Netáraj, ide to v pohode spojovať s Védami a rôznymi východnými sektami a polo-bláznami.


> Vaše otázka dotazující posunutí védických civilizací je opět irelevantní...

Naopak, tá otázka je plne na mieste (pretože prax je hlavným kritériom objektívnej pravdivosti), že kvalitatívne kam védické a východné civilizácie posunuli ľudstvo, tak tu účelovo nezahováraj.


> Vaše spojování biblického egregoru s biopolem, ve smyslu významovém, je naprostým nesmyslem, zřejmě jste ještě nezjistil, co je biopole a co je egregor. Spojitost mezi biopolem a egregorem, nikoliv jen biblickým, existuje, nikoliv však ve smyslu významovém, nýbrž ve smyslu přesýpacích hodin. Egregor není biopole Hoxi. Egregor je energo-informační matrice, existující samostatně, biopole je elektromagnetický pulsar, svázaný s živým, hmotným organismem (člověkem, rostlinou, planetou)

V KSB a DVTR sa pojem matrica a egrego (= bio-pole, bio-informačné energetické pole, kolektívna "duša" davu, a ďalšie synonymá) chápe takto:

"Matrica = agregátny materiálny modul - pravdepodobne torzné pole (egregor alebo jeho fragment), ktorý má určité informačno-algoritmické naplnenie (náplň/obsah?) a nachádza sa v tzv. noosfére Zeme."

"Egregor - energoinformační struktura polí ("duch skupiny"), zrozená psychickou činností množství jedinců na základě společných typů psychiky, zájmů a dalších možných společných osobnostních parametrů v procesu jejich životních aktivit."

Takže nerob zámerne z komára slona (s irelevantných /ako sám píšeš/ prkotín mega-problém; resp. nerob problém tam, kde vôbec žiadny nie je) za účelom zámerného odvádzania od merita vecí.
Ty len vychádzaš z iných ezoterických zdrojov (ktoré ja osobne pokladám za viac vzdialené od objektívnej pravdy, než znalosti a informácie prezentované KSB a DVTR) (prípadne zámerne imituješ-provokuješ), čo ale ešte neznamená, že sa tu môžeš takto namachrovane a bez akýchkoľvek pádnych argumentov pasovať do role rozhodcu objektívnej pravdy a útočiť na niekoho v osobnej rovine a potom ešte ako keby sa vôbec nič nestalo, farizejsky niekomu na záver popriať pekný deň ako taký slizký had.


> Hoxi, vnímám velmi dobře, že se snažíte porozumět světu, který kolem sebe vnímáte, však uvědomte si prosím, že není pro Vás dobré (pro nikoho z nás všech) přijímat výklad světa viditelného a světa za oponou apriori k informacím VP SSSR a současně při tom zcela vynechávat komparativní analýzu ad hoc, protože se potom můžete, nechtíc, posunout k apoteóze VP SSSR.

A ty si do riti kto?!
Čo to tu podsúvaš za nezmysly a na akom objektívnom základe?!


> Hoxi, nic ve zlém, pokud Vás můj komentář k Vám urazil, tak se Vám předem omlouvám, však neuškodí Vám si komentář přečíst, ostatně proto jsem Vám napsal, abyste si to přečetl...přeji hezké dny

Takto môže jednať jedine slizký had a nie úprimný Človek riadiaci sa vlastným svedomím!


> PS: informace, které jsem zde v různých komentářích sdělil, je možné přijmout jako faktické či zavrhnout jako mylné. Mně osobně je zcela lhostejné, zdali informace mnou prezentované někdo přijme či je zavrhne, považuji však za svou povinnost informace sdělit, s tím přesvědčením, že každý, kdo si je přečte, je plně způsobilý k tomu, aby si sám, dle úrovně svého poznání, Informace vyhodnotil tak či onak, protože platí, že........ každému co jeho jest.

Poradím ti, začni to aplikovať u seba ty špinavý agent imitátor-provokatér.

Re: Re: Ahoj Luxi

Marti. | 10.06.2017

https://paste.ee/p/7GhNl

Re: Ahoj Luxi

Mariet | 09.06.2017

https://paste.ee/p/FD7bG

Re: Re: Ahoj Luxi

Hox | 09.06.2017

Neukáže se to když někdo neumí otevřít odkaz, možná by pomohlo méně nadávání a více soustředění.

Re: Re: Ahoj Luxi

Putinovec | 09.06.2017

Placený odpad z okraje lidské společnosti se zase vzchopil k útoku.Až narazíte na opravdové zákonitosti vesmíru,tak to těžko rozchodíte ,břídilové.

Re: Re: Re: Ahoj Luxi

Mariet | 10.06.2017

https://paste.ee/p/zpuKZ

lehký komentář

placidus d' catpel | 07.06.2017

AD vysvětlení č. 2, č.3 a č. 5:
jsem mile překvapen obsahem, který reflektuje realitu v míře pravdivé, neboli, jest tak, jak napsáno jest, byť napsáno jazykem poněkud složitějším, leč pro toho, kdo je již alespoň částečně účasten na subjektivním vědomém řízení svého objektivního žití, stále srozumitelně.

Dovoluji si poznámku k biopoli ve vysvětlení č. 5:
uzamknutost samého na sebe anebo uzamknutost na vnější subjekty není možná v aktivním projevu samostatně, tedy ve smyslu buď jedno, anebo druhé. Biopole člověka ve všech svých vrstvách se vždy vztahuje k tělu, které obklopuje a to primárně a prvoplánově, přičemž vykazuje rozličný stupeň stability (pevnosti, energetizace, vitality). Biopole má přirozeně vždy soustředný charakter, což odpovídá pojetí "uzamknutost samého na sebe". V případě, že dojde k narušení stability biopole - vždy ze strany člověka, kterému biopole patří, může dojít, vlivem vnějšího působení na biopole, k dočasné změně charakteru biopole ze stavu soustředného, na stav odstředivý, což odpovídá pojetí "uzamknutosti na vnější objekty", přičemž odstředivý charakter biopole nikdy zcela nenahradí (nepřekryje) charakter soustředný, pokud však přeci jenom k tomu dojde, nastává smrt fyzického těla, v důsledku úplného oddělení biopole od těla. Čili obě uzamknutosti biopole se nemůžou projevovat samostatně a nezávisle na sobě, vždy pouze aktuálně dominuje působení (charakter) jedné anebo druhé uzamknutosti. Extrémní dominance odstředivého charakteru biopole vede k fyzické smrti. Extrémní dominance soustředného charakteru biopole je v čase většinová, však nikoli kontinuální, protože je příležitostně narušována člověkem, kterému biopole patří, ponejvíce realizací negativních emocí. Emoce jsou vždy projeveny v biopoli člověka (astrální a mentální úroveň), čili člověk sám je největším inženýrem-stavitelem svého biopole a svým myšlením - pociťováním rozhoduje o tom, do jaké míry bude jeho biopole převážně soustředné či převážně odstředivé. Odstředivý charakter biopole je pro člověka nebezpečný, protože ho otevírá vnějším vlivům, tedy vnějšímu ovlivňování rozličné kvality (tvořivé anebo destruktivní), přičemž není v moci člověka zabránit tomuto vnějšímu ovlivňování, pokud jeho biopole aktuálně vykazuje charakter odstředivý. V tomto smyslu je další výklad k biopoli v článku správný.

Re: lehký komentář

Člověk | 07.06.2017

Díky za komentář. Mohu poprosit o vysvětlení:

"Extrémní dominance soustředného charakteru biopole je v čase většinová, však nikoli kontinuální, protože je příležitostně narušována člověkem, kterému biopole patří, ponejvíce realizací negativních emocí."

Znamená to, že optimální stav, nebo-li stav, který je v souladu s Životem je soustředný charakter biopole ve své extrémní podobě? Omlouvám se pokud se ptám zmatečně, jsou to pro mě nové informace.

Re: Re: lehký komentář - odpověď

placidus d' catpel | 07.06.2017

v případě biopole znamená extrémní = maximálně převažující. Ano, extrémně soustředný = žádoucí, optimální stav. Tento stav vyplývá z mechaniky příjmu energií skrze energetické vstupy (čakry) do jemnohmotných těl (biopole), přičemž další distribuce energií v biopoli člověka je závislá na čistotě biopole, resp. na neexistenci blokátorů průtoku energie. Kámen úrazu je v tom, že téměř žádný člověk nedisponuje biopolem natolik čistým, aby distribuce energií v jemnohmotných tělech biopole probíhala volně, čili soustředný charakter biopole není u žádného člověka realizován ve 100 % kvalitě. Pokud však přeci jenom nastane stav, kdy člověk dokáže své biopole regulovat k úplné čistotě, tedy dosáhne tzv. totální dominance soustředného charakteru biopole, aktivuje se mu spící složka DNA, následně šišinka mozková a zpřístupní se mu horizont tzv. osvícení. Blokátory v biopoli jsou vytvářeny a hlavně udržovány aktivní, právě negativními emocemi člověka, ba co víc, např. emoce strachu produkuje i vlastní energii, která je potravou rozličným duchovním a duševním entitám, etc..... Blokátory v biopoli člověka jsou vytvářeny i vnějším působením (průniky) do jemnohmotných těl biopole zvenčí, buďto propramově - úmyslně, anebo v rámci bumerangu. Ukazatelem stavu biopole je fyzické a psychické zdraví člověka. Čím více je schopen soustřeďovat ve svém biopoli energie, tím více je zdravější na těle i na duši....bližší výklad sem tematicky nepatří, proto odpověď více nerozvedu, však informačních zdrojů k tématu je mnoho..... přeji hezké dny

Re: Re: Re: lehký komentář - odpověď

Lux | 08.06.2017

Ahoj placidus,

niežeby si v vo viacerých tvrdeniach nemal až tak pravdu (záleží samozrejme na hlbšom chápaní vzájomných väzieb "hmoty a duchovna"), ale..
Skôr mi to tvoje chápanie pripadá, ako výcuc z mnohých ezoterických traktátov na báze Vied, ktorými je "zanešvárený" celý net, nehľadiac na všetky východné relígie, ktoré sú na nich postavené.
Pojmy a dojmy..

Skús presnejšie definovať ako ty osobne vnímaš védické pojmy, ako:
1) čakra
2) čistota biopoľa
3) soustředený charakter biopole
4) spíci složka DNA
5) osvícení
6) duchovní a "duševní" entity
7) bumerangový prunik do "jemnohmotných" těl

Ono tí vedci na Západe (ostatne dnes aj na Východe) nie sú až takí degeneráti a tupci, aby dostatočne nevedeli, akú funkciu má mozog, šišinka mozková a mnohé neurotransmitéry (len to je potrebné chápať na inom leveli komplexných vzťahov vo Vesmíre, ako to na bazálnej úrovni prezentujú) a podobne, aj keď na "duchovnej" úrovni dosť zlyhávajú = isté "jemné" energie v torzných poliach proste ešte dnešné "hrubé" prístroje nedokážu zmerať, aj keď mnohé experimenty sú známe a pracuje sa na nich, len to nikde Medea pre istotu neuvádza..☺

Otázky:
Kam posunuli tie znalosti, ktoré tu prezentuješ védické civilizácie Východu?
Alebo tie informácie nie sú až tak "kosher" vo vzťahu k objektívnym zákonitostiam VesťMíru?

Informačných zdrojom na nete nájdeš dnes už miliardy, ale ktoré bližšie odzrkadľujú Pravdu?
Pokús sa nad tým hlbšie zamyslieť, lebo ináč neunikneš pre zmenu z "védického matrixu", ktorý je ešte o dosť horší ako ten biblický..

A ukazovateľom "zdravého" biopoľa je psychická vyrovnanosť, chápanie objektívnych zákonitostí a život podľa nich - a až následne sa defekty prejavujú chorobami (neduhmi) na materiálnej úrovni.
Primitívna západná farmakológia a medicína lieči v drvivej väčšiny len symptómy chorôb..
Védická "stará", nazvime to čínska medicína, sa snaží o istý komplexnejší systém uzdravovania materiálnej i hmotnej stránky jednotného systému človek - duch (biopole, na ktoré je napojený)..
Ale nepreniká hlbšie do iných hierarchicky vyšších "dimenzií" biopolí, a preto sú úspechy také aké sú (tiež moc nevalné)..

Až vnímanie vysokých biopolí (až po Najvyššieho), na základe patričného svetonázoru a konanie na jeho základe zbavuje jedinca všetkých strachov a psychického diskomfortu, ktorý védické relígie - bohužiaľ len simulujú = preto sú dnes vo vyššej miere podporované, keďže život pod biblickým egregorom (biopoľom) pre ľudí prináša viac "utrpenia" a zasvätenejší musia s tým niečo robiť..
Viď množstvo filmov z Hollyúdu, ktoré propagujú striedmosť, meditácie, úniky z reality, ako napr. 7 rokov v Tibete, Kundun, The Sun behinds the clouds a množstvo iných..
Ako aj vláčenie dalajlámu, ako nejaký "morálny" etalón po celom svete..

Ale tudy cesta proste tiež nevedie, aj keď si to mnohí "ezoterici" a "meditační mystici" myslia..

Dopracujú sa nanajvýš k dominantnému segmentu biopoľa (egregoru) príslušného kultu - ten ich potom môže "odmeniť" dávkou (-ami) energie = nirvány, či mókše...ale nič viac.
Zostávajú naďalej len otrokmi príslušného biopoľa a k ČLOVEKU je ešte pomerne veľmi, veľmi ďaleko..

Re: Re: lehký komentář

Mariet | 08.06.2017

https://paste.ee/p/7bZFn

Přidat nový příspěvek