Není bolševik jako bolševik aneb co reálně znamená „Stalin zradil marxistickou revoluci“

Není bolševik jako bolševik aneb co reálně znamená „Stalin zradil marxistickou revoluci“

5.9.2016

Hox

 

Nedávno vyšel na "Aeronetu" článek o Stalinovi a revoluci, protože se z něj však, jemně řečeno, nedá nic pochopit, vznikl tento text.

 

Bolševismus je proud marxismu nebo něco jiného?

Zde je třeba jít k podstatě. Bolševismus, nehledě na český význam a používání tohoto slova, je odvozenina od slova „bolšinstvo“ (většina) a znamená hájení dlouhodobých strategických zájmů většiny. Bolševismus (ve svém původním významu) existoval v lidské společnosti odedávna, v 20. století jen získal název. Kdo je „bolševik“? Ten, kdo prosazuje dlouhodobé strategické zájmy většiny (což je obvykle nevýhodné a nebezpečné), v protikladu k těm, kdo hájí zájmy privilegované menšiny (což je obvykle materiálně a jinak výhodné).

 

Bolševismus tedy nevznikl na sjezdu Ruské sociálně-demokratické strany v roce 1903, tam se jen zažil název, neb se objevila frakce (menšinová), která o sobě prohlašovala, že prosazuje zájmy pracující většiny.

 

Celá situace se z hlediska chápání komplikuje tím, že jak bolševici, tak trockisté používali stejný - marxistický - terminologický aparát, navíc existovali jak přesvědčení marxisté-trockisté, tak marxisté-bolševici, tak i ti, kdo nechápali rozdíl. Analogie s dneškem: Putin používá stejnou terminologii (demokracie, volný trh, příznivé podnikatelské klima, boj s korupcí, …) jako 5. kolona, mající za cíl rozprodej vlasti (historie se opakuje: Stalin versus trockisté, Putin versus liberálové = trockisté dneška).

 

Co se týká roku 1917, bolševici nikoho nesvrhávali, únorovou revoluci provedli liberálové-zednáři a občanská válka začala v létě 1917. V říjnu (listopadu) se obrazně řečeno „moc válela na ulicích“ a bolševici byli jediní, kdo ji byl ochotný zvednout. Z odtajněných dokumentů vyplývá, že carský Generální štáb je vnímal jako jedinou sílu schopnou zachránit zemi a podporoval je.

 

Pozice „otce národů“ byla připravována pro Trockého (Bronštejna), ale po smrti Lenina zasáhla Vyšší moc – Trocký onemocněl a než byl schopný mít na něco vliv, řízení převzal Stalin.

 

Čím Stalin „zradil revoluci“

 

Plán zákulisních plánovačů světových dějin byl následující:

 • v Rusku se odehraje marxistická revoluce;

 • Rusko exportuje revoluci do celého světa a samo poslouží jako jateční maso, v procesu zanikne;

 • výsledek: globální marxistický pseudosocialismus = kryptootrokářství, a Rusko neutralizováno jako faktor.

 

Cíl Stalina byl: vybudovat skutečný komunismus v jedné zemi a likvidace marxismu, namísto exportu revoluce.

 

Stalin ve skutečnosti překazil plány GP třikrát: poprvé, když vypudil trockisty-internacisty (kteří v říjnu 1917 obsadili 90% pozic) a změnil kurs SSSR, podruhé, když porazil Hitlera, potřetí, když odepsal marxismus publikací „Ekonomické problémy socialismu v SSSR“, čímž odepsal projekt, na kterém kurátoři biblického projektu pracovali 100 let.

 

Globální prediktor (globální zákulisí, kurátoři biblického projektu) se snaží zlikvidovat Rusko mnoho staletí, jako hlavní překážku realizace plánu nastolení globálního kryptootrokářského systému, a je jim zcela jedno, jakou vnější podobu bude tento systém mít – zda marxistickou nebo „demokratickou“. GP si nejpozději na počátku 19. století uvědomil nutnost likvidace buržoazně-liberálního projektu, na němž „jel“ Západ, kvůli hrozbě vyčerpání biosféry a nesmyslného plýtvání zdroji v závodech ve spotřebě. Zapouští tedy do společnosti informační modul „marxismus“, který má s prodlevou několika generací tento problém řešit světovou marxistickou revolucí a nastolením systému, mnohem šetrnějšímu k biosféře Země, kde měli být vládnoucí „elitou“ židé podle principu „všichni jsou si formálně rovni, někteří jsou si v praxi rovnější“.

 

Základní nástin některých procesů od té doby:

 • V Rusku globální zákulisí vychovává revoluční kádry prostřednictvím segregace židů a „výnosu o kuchařčiných dětech“ (zamezení přístupu ke vzdělání nemajetným vrstvám), propagací marxismu.

 • Vyvoláním 1. světové války se řeší najednou mnoho cílů, jedním z nich je marxistická revoluce v Rusku, ke které situace k roku 1917 uzrála (i nemalou zásluhou Romanovců a církve).

 • Plánem je „permanentní revoluce“ = celosvětová marxistická revoluce na ruských bodácích, ale zasahuje vyšší moc a Stalin spolu se stoupenci (bolševici = skuteční komunisté) přebírá otěže;

 • GP začíná připravovat Hitlera pro případ, že se Stalin vymkne kontrole a začne realizovat vlastní konceptuální moc, jdoucí proti zájmům GP. Jednalo se o mnohovariantní dlouhodobý plán: pokud zvítězí Hitler, budou cíle GP řešeny přes něj, pokud zvítězí SSSR, bude expanze marxismu řešena postupnou měkkou metodou na základě mezinárodní prestiže SSSR a tím i marxismu;

 • SSSR poráží Hitlera, mezinárodní prestiž SSSR, komunistického hnutí a marxismu stoupá do té míry, že západní levicoví intelektuálové pomáhají SSSR z přesvědčení, tajné služby nemají kádrový problém, lidé na různých pozicích sami aktivně pomáhají; až do r. 53 je v plánu tatáž celosvětové marxistická revoluce, jen „soft“ (salámovou) metodou – metodou „kulturní spolupráce“, na základě prestiže a atraktivity, nikoli silou.

 • V roce 1953 Stalin píše „Ekonomické problémy socialismu v SSSR“, kde poukazuje nepřímým způsobem, v marxistické terminologii, na nutnost zbavení se marxismu, poukazuje na jeho metrologickou neprůkaznost, čímž mu defakto vynáší smrtelný rozsudek;

 • GP je nucen improvizovat – zařizuje vraždu Stalina a „odhalení kultu osobnosti“ na 20. sjezdu KSSS v roce 1956, projekt neutralizace buržoazně-liberálního projektu s pomocí marxismu definitivně padá, od tohoto okamžiku se přehazuje výhybka na plán konvergence pseudosocialismu a kapitalismu, v SSSR je spuštěn proces „destalinizace“, v kapitalistickém táboře je nastartován proces biologické a kulturní degradace – hippies, drogy, LGBT, sexuální revoluce, rock + rap, porno, feminismus... obecně celý kalibr podpory paraziticko-degradačních potřeb, kult spotřeby a zábavy, mravní rozvrat. V literatuře se namísto sci-fi objevuje žánr fantasy, začíná být budován kult „skvělého nového středověku“, ze sci-fi mizí komponenta vědy a techniky v pozitivním smyslu (kromě dystopií a post-apokalyptismu).

 • Od 70. let socialistický blok defakto kapituluje a začíná fungovat jako dárce surovin, aby Západ vydržel dokud nebude připraven jeho rozpad (v 70-80. letech byl Západ v těžké vleklé krizi, ze které se dostal teprve v 90. letech, kdy si začal parcelovat zisky z pádu socialistického bloku);

 • Na konci 80. let je SSSR a soc. blok metodou „kulturní spolupráce“ připraven ke krachu, v plánu je na základě „šokové terapie“ natolik „vyléčit“ obyvatelstvo SSSR od kapitalismu, aby samo volalo pro návratu marxismu nebo fašistické diktatuře (tzv. Harvardský plán na 3 pětiletky: 1. Gorbačov, 2. Jelcin, 3. SSSR 2.0 nebo fašismus pod kontrolou GP). Plán padá díky tomu, že v roce 1995 Zjuganov odmítá vyhrát ve volbách a vítězí znova Jelcin, který měl na začátku volební kampaně podporu 1-3%. Na základě nově sebraného SSSR 2.0 měla být provedena demontáž Západu.

 • Nicméně GP ztrácí kontrolu nad procesy a řízením – díky pádu SSSR se objevuje KSB, volně přístupná; regionální „elity“ USA se vymykávají kontrole, a nakonec, objevuje se Putin, který umožňuje spustit novou „sborku“ Ruska na základě alternativní koncepce vzniklé „zespodu“, nikoliv na výtvoru GP.

 • Díky znovuzrození Ruska (čemuž v roce 1999 nikdo nevěřil a jakýkoliv analytik by se tehdy vysmál tvrzení, že Rusko dnes bude tam, kde je) je GP nucen zbrzdit proces vytváření islámského „evropského chalífátu“ (likvidace buržoazního projektu cestou biologické likvidace a vyhynutí jeho stoupenců) a znovu improvizovat, přizpůsobovat se nové situaci, kdy Rusko realizuje svou globální koncepci a globální politiku, jdoucí proti plánům GP

 • Odpis USA se také nedaří tak jak má, dochází k fázovému (časovému) posunu, GP je nucen vynakládat energii na neutralizaci snah regionální elity USA vyvolat 3. světovou válku a udržet si tak svůj status.

 • USA dneška = SSSR roku 1990, Trump je člověk, který má za úkol realizovat transformaci USA na stát žijící na svůj účet, a ústup z role světového četníka a velmoci. Pokud ve „volbách“ regionální „elita“ USA přehraje GP a zvítězí Hillary, je pro USA plánovaná občanská válka. Paradoxně, jediná šance USA na světlou budoucnost (relativně, v porovnání s ostatními variantami) je americká obdoba „perestrojky“ a spolupráce Rusko-USA na zcela jiných principech než dnes, mimo rámce GP (viz analytika „úsvit spravedlnosti“).

 

Můžeme si tedy všimnout, že rozšíření liberálně-buržoazního projektu do celého světa nikdy nebylo záměrem GP, je to z hlediska GP selhání, chyba řízení - podle jeho záměrů měl zmizet nejpozději v první čtvrtině 20. století globální marxistickou revolucí.

 

Dodatek - vysvětlení pojmu bolševismus:

Bolševizmus, jak učí dějiny KSSS, vznikl v roce 1903 na II. sjezdu RSDRP (Ruské sociálně demokratické dělnické strany) jako jedna ze stranických frakcí. Podle tvrzení jejich protivníků bolševici před rokem 1917 nikdy netvořili opravdovou většinu členů marxistické strany, a proto oponenti bolševiků v těch letech vždy měli námitky proti názvu, jaký si sami udělili. Tento názor však pramenil z toho, že ti různorodí menševici nepochopili podstatu bolševizmu.
Bolševizmus není ruskou modifikací marxismu, a není to stranická příslušnost. Obrat „židovský bolševizmus“, použitý Hitlerem v Mein Kampf, je už úplně nesmyslný, protože bolševizmus je projev ducha Ruské civilizace, a ne ducha nositelů doktríny biblického globálního otrokářství na rasovém základě.
Bolševizmus existoval před marxismem, existoval v ruském marxismu, určitým způsobem existuje nyní a bude existovat i nadále.
Jak prohlašovali sami bolševici, členové marxistické strany RSDRP(b), byli to právě oni, kdo v politice hájili strategické zájmy dělnické většiny obyvatelstva mnohonárodnostního Ruska, takže právě jen oni měli právo nazývat se bolševiky. Nezávisle na tom, nakolik bezchybně bolševici vyjadřovali své strategické zájmy a byli jim v životě věrní, nespočívá podstata bolševizmu v číselné převaze přívrženců nějakých idejí nad přívrženci jiných idejí a nemyslícím davem, ale v následujícím:
V upřímné snaze vyjádřit a uvést do života dlouhodobé strategické zájmy pracující většiny, která si přeje, aby nikdo neparazitoval na její práci a životě. Jinými slovy, v každé epoše spočívá reálně historická podstata bolševismu v činorodé podpoře přechodného procesu směřujícího od stávajícího davo-„elitářství“ k mnohonárodnostní lidskosti Země budoucí éry.
Menševizmus je opakem bolševizmu, neboť objektivně vyjadřuje snahu parazitovat na práci a životě prostých lidí – většiny (большинства) – všech těch, kteří se pokládají za něco „elitářsky“ výše postaveného. Marxismus je také menševismem, nejen psychickým trockismem (trockismus je psychická patologie, posedlost, šílenost viz práce Vnitřního prediktoru SSSR – Smutné dědictví Atlantidy. Trockismus je „včerejšek“, ale vůbec ne „zítřek“; a psychický trockismus je vždy menševizmem.)

 

Viz také:

Za co nenávidí Stalina a Beriu

 

Diskusní téma: Není bolševik jako bolševik aneb reálně znamená „Stalin zradil marxistickou revoluci“?

Re: Re: Tak prosím

inkv. | 07.09.2016

Asi nejlepší příspěvek zde a Starikov - dle mého skromného a amaterského soudu - tu historii podává nejvěrněji. TEČKA
(tak to opravdu bylo..)

Car a carská rodina... - byla OK. ... ale KAZILI MU TO PŔíbuzní ... někde je o tom na Netu moc hezké čtení od nějaké dvorní dámy...
A pak - myslím, že tohle uvádí i Solženicin... - tisk a nalády v elitních kruzích nebyly paradoxně "FEUDálNÍ"či "ORTODOX", jak by sme si mohli myslet... ale "POKROKOVÉ"... tj. MASONERY ... my jako Češi bychom asi řekli "Herbenovsko-Masarykovské" (i s pozaďovými intrikami..) Car už vlastně neměl oporu.. Masonery pracovala pro "demokratizaci" a po prohrané Rusko-Japonské válce (přispění Anglie..) to začalo jít jasně do kopru..
Jak píše Solženicin - Stolopin (Pjótr..) by to možná zvrátil.. ale "když ho v Kyjevě(?) revoluční student picl", tak už asi nebyla šance ... plus carovo lpění na daném slovu nejprohnanějšímu nepříteli - Anglii a osudná (už..) účast na válce ...
Pravda - to nevím jestli Starikov píše - Anglie nechtěla loď s Trockým do Ruska pustit... ale měl údajně zasáhnout Wilson s Housem a Anglii nějak přinutit ...
Do toho Lenin ve vagonu a drama mohlo začít ... (vím, že car odstoupil už dřív..), ale tu pravou "zběsilost v srdci" rozpotali až tihle dva vítečníci.. (Trocký a Lenin) ...

Re: Re: Re: Tak prosím

Sirea | 07.09.2016

Naopak, Trockého bandy šli z N. Y. do VB cez Kanadu, kde ich zadržali - lebo sa nepatrí "spojencovi" posielať nepriateľa - ale Londýn intervenoval, aby ich pustili - zakotvili práve vo VB.
Zrejme ani Uľjanov nešiel sám - preto zaplombovaný vlak a prednosť.
Británia sústavne intrigovala a organizovala konflikty v Európe - aby "vládla oceánom..."

Re: Re: Re: Re: Tak prosím

inkv. | 07.09.2016

četl jem pravý opak... Angláni nechtěli... (vždyť Kanadu mělipod palcem oni !!) a zatlačil "plukovník Mandel via Wilson" ...
no ale to je asi detail.., on už samozřejmě tlačil i v USA até Kanadě ..

Re: Tak prosím

Cico Ciciak | 05.09.2016

Trockisti chceli previesť permanentnú celosvetovú "socialistickú" revolúciu! Medzi trockistami boli aj marxisti, pretože kopec trockistov boli zároveň aj marxistami (už ti nepoviem, aká časť z nich presne)!

Re: Tak prosím

Pe-tri | 05.09.2016

Sio, slyšel jsi někdy o prokletí Ruska - Romanovců patriarchou Rothshildů - Mayerem, když mu car Alexander I. neskočil po Napoleonských válkách na Vídeňské konferenci 1815 na špek a v podstatě zlikvidoval celý jejich smysl tím, že plánované založení "jejich" celosvětového vládnoucího orgánu alá dnešní OSN - tehdejší tzv. Ligu národů odmítl a shodil ze stolu ? Tím se Rusko a Romanovci dostali na první místo v odvetě a předurčili tak další vývoj globálního historického procesu na dalších 100 let. A tak bylo potřeba další století (o které se tedy globální historický proces objektivně zdržel), než se "jim" konečně podařilo vyválčit si druhou šanci na založení celosvětového vládnoucího orgánu (což "jim" ovšem opět nevyšlo (důvody rozebírat nebudu) a tak se "jim" to nakonec podařilo až po WW2), ale na Romanovcích vykonat kletbu se jim už povedlo...
Atd... je toho mnoho faktického, co by šlo k věci (třeba Marxovi a "jeho" dílu - zkus sledovat třeba filiaci: Voltair-Diderot-Weishaupt-Marx) napsat a prokázat buď tvoji nevědomost nebo záměrně destruktivní činnost.
P.

Re: Re: Tak prosím

Sio | 07.09.2016

Tím, že spojuješ něco, co souvislost nemá mě nepřesvědčíš, o svých vědomostech. Navíc je mi vcelku jedno, co si myslíš o tom, jestli jsem nebo nejsem destruktivní, to je tvůj problém, můžeš klidně hádat.
Já si tady skládám mozaiku jak z článků tak i reakcí všech diskutujících, snažím se nevynechat ani zjevné pošuky, občas také mohou mít pravdu.
Když tady čtu ty historické spekulace a pohádky, mám pocit, jako bych četl biblické příběhy. Jen ty biblické příběhy jsou psány mnohem srozumitelnější řečí a jen v jedné tlusté knize. To bude asi příčina úspěchu biblického projektu, hle poučení. Tedy kromě šíření ohněm a mečem.
Pokud znáš marxismus, tak o něm mluv, vyber si něco konkrétního, čím ho vyvrátíš, jen prosím ne tu obehranou písničku o nadpráci a nadhodnotě, co tu všichni papouškují jako příklad metrologické neprůkaznosti. Pokud ho neznáš, raději ho o něm nepiš.

Re: Re: Re: Tak prosím

inkv. | 07.09.2016

Pokud znáš marxismus, tak o něm mluv, vyber si něco konkrétního, čím ho vyvrátíš, jen prosím ne tu obehranou písničku o nadpráci a nadhodnotě, co tu všichni papouškují jako příklad metrologické neprůkaznosti. Pokud ho neznáš, raději ho o něm nepiš.

no a o čem je DIALEKTICKÝ MARXISMUS Sio když ne o "povalení stávajícího nespravedlivého řádu" a "budování nebe na zemi". A speciálně ruská větev do toho ještě vnášela i ty "nóvyje ljůdi", ale ono to bude asi obecně marxistické... tak jasně že "nový řád" chce "nové lidi" ...
Hele a o tom Weishauptovi si něco pusť... na youtubu je nadabovanej (ale je to bohužel jen část..) nějakej myslím německej či španělskej dokument... - a když se tk nad těmi body co "Spartakus" (tak si říkal..) razil zamyslíš... tak jsou docela hustý... likvidace rodiny, národa, ale asi soukromého vlastnictví...

Spartakus to cílil na Zednáře (a elity..) a chtěl znovuoživit Antiku... a Marx to když tak nad tím přemýšlím, spíš jen "přiblížil lidu" a zacílil na lid ... Ale myšlenkově by si zřejmě dost rozuměli...
ono mezi náma "marxisty" Marx měl velmi kladný vztah ke Komuně.. jež de fakto vycházela z VFR a tu yase měl iniciovat právě Weishaupt !! Komuna je určité pojítko Marxe a Wishaupta ...

Re: Re: Re: Re: Tak prosím

inkv. | 07.09.2016

právě Weishaupt !! Komuna je určité pojítko Marxe a Wishaupta ...
no, ty možná netušíš "proč Weishaupt"....
a) jednak byl v podstatě první, kdo s tím OPRAVDU (jako účině.. s vervou..) začal... (Barucha Spinozu berme jen jako filozofa...)
b) no Weishaupt... usuzuje se, že ho nějak na svou stranu nějak získal onen Dům s Rudou Hvězdou ...
O Weishauptovise rozepisují i Masonerské encyklopedie... je pojítkem k lidu Starého Zákona v Talmudické (tedy "nacionalistické" ) deformaci .. No, a Rotschild ... to je zase asi výsledek impulsu od Nathana z Gazy ... Před Nathanem z Gazy byl už jen vzdoromesáš Bar Kochba, jehož část ľidu SZ přijala místo toho Skutečného..., zaslíbeného ..
tohle v podstatě asi razí i Fullford ... v podstatě..

Re: Re: Re: Re: Re: Tak prosím

Sio | 07.09.2016

Pohádky pro děti.

Re: Re: Re: Tak prosím

Pe-tri | 07.09.2016

Tipuju že jsi státnicoval kolem roku 1985 a proto máš v diplomu určitě jedničku z marx-leninismu. To je dost těžká zátěž, ať už jsi k ní nakonec přišel jakkoliv.
No nic. Nechceš, nech být.
P.

Re: Re: Re: Re: Tak prosím

inkvizitor se hájí | 07.09.2016

ne... DVOJKU. :-) Ten marxismus měl samozřejmě několik vrstev, žačínalo to myslím dějinami MDH (mezinárodní dělnické hnutí), pak nevím.. a končilo to tzv. MAFIÍ alias marxistickou filozofií ...

hele, teď něco napíšu něco po pravdě... a dnes se ya to jednání stydím... státnicoval jsem už za Gorbačova.., po Černobylu.. rok neuvedu kvůli vypátrání identity.. Studoval jsem ale TECHNICKÝ obor ..
mě to zastihlo ve fáze tzv. "mladistvé negace". Jako jediný jsem se na naší škole vyhl SSM, co jsem tak slyšel.. "soudruzi" to ale vzdali, a žádné problémy nebyli... Já to tehdy nijak neřešil, žil jsem mladicky ze dne na den, nějakej vyhazov by pro mě bzl spíš "vzsvobozením" - vždyť kdo na sklonku Normalizace řešil práci.. Přiležitostí bylo dost, na normální život to stačilo.. samozřejmě na auto a tuzík už ne.. ale já byl spíš "trampsky" zaměřen.. "pivo ženy zpěv", v hospodách lacino a většinou všude "normální lidi", zapovídal ses hned... (stav Prahy..) . Takže plány do budoucna více méně žádné.. prostě "styl Karibik" (u Vltavy či v Polabí atd ..)
No, marxismus mě spíš otravoval.. Ale zase musím uznat, že nám ho docela zajímavě přednášeli - jeden neustále vykládal o Žižkově a první rep... (Žižkovští Pepíci co strhávali četníky či policajty z koní..), na MAFII jsme už měli spíše EUROKOMUNISTKU - otevřeně řekla, že třídní princip je už překonaný, že na Západě - levicovém frčí "teorie vrstev" (strátů).. - hele, nám to bylo všem totálně ukradený.. pak se rozčilovala, že někdo pojmenoval koně (asi závodního) - GOLGOTA - chytala se za hlavu a říkala "pane Bože ti lidi jsou pitomí.. to je "krize" a další byl takovej "komik asi z Ukrajiny", jméno znělo dost podobně jako MAKARENKO.. a trochu se vystupováním blížil kříženině Holzmana s "Panem Slepičkou", prokládal to fórky.. mě párkrát vyhodil, kdzž jsem byl neoholený... asi měl drezůru z RA (CA) či odkud.. ale "hladce oholen - no problem". (co by asi řekl Marxovi.., že).
Hele, já se nějak 2x nebál (neboť jsem byl blbej..), domů daleko... , kontrola minimální .. ale zase abych nějak prudil to zase ne.. Spíš to šlo mimo..
Ale trošku jsem se o politiku zajmal, jen trošku.. u těch státnic - přišlo mi to blbé tam mluvit zcela souhlasně a navíc na mě zrovna lezl náboženský fanatismus.. - měl jsem kamaráda, co chodil na Maniny a Vody Života .., takže jsem zaujal následující postoj. Začal jsem prostě mluvit ve 3 osobě. Marx to vidí takhle... (byla myslím otázka "co je to revizionismus" ...) a takové ty víc "na tělo" - aktuální.. - už nevím co.. - "soudruh Gorbačov to vidí takhle...", s tím, že Gorbačov byl opravdu zajímavý.. to jsme už věděli, že Perestrojka je v podstatě "68 v Rusku"...
Hele - a teď těm lidem musím vysmeknout POKLONU. Prostě se to zadrhlo. Přísedící se zarazili, ale tak v klidu, teď nevím, zda se to psalo do indexu nebo mě to ani neřekli.. - uzavřeli to nějakým "obecným povzbuzením" - "to je fajn, že se o to zajímáte" - a poslali mě pryč. No, a bylo za 2 ... hele, mě to bylo úplně ukradený... Můj kamarád ani školu nedodělal, ale "protože by zradil Krista"tak hrdě v posledním ročníku odešel středem... a ne vůbec kvůli "Mafii", ale tak celkově - "Kristus je víc než vzdělání". Pak dělal roky sanitáře.. a možná byl šťastnější než já ..

Hele, já těm lidem musím zpětně vystřihnout poklonu...
a) mohli mě strapnit, podusit ....
b) mohli mě vyhodit, nebo "rozšlápnout jak švába". Mě by to asi nezasáhlo... ale naši by byli asi na infarkt ...
c) prostě mě dali za DVA a víc to neřešili .... to, že jsem byl asi jedinej mě bylo i spolužákům úplně fuk.. na červený diplom to myslím u nás hrála jen jedna jinak velmi příjemná holka.. jen byla klidnější a brala to vážněji ..

Hele, nechci nic říkat, ale mnohem větší pakárna byla vojna... ale modrá to jistila, ale kombinace nemocí to zařídila ... neloboval nikdo.. Pro potvrzení jsem si přišel den před konečným kolem odvodu a lékařka (školní..) mě říkala: "vy nikam nechodíte, za doktorama, co tam mám napsat?" Něco mě napadlo a řekl jsem ji: "paní doktorko, napište tam "stav nezměněn". Ono taky na tom nešlo moc co měnit ...", ale bylo to zkryté, na první pohled to nejde vidět.. až RTG ..
no a bylo to...

Hele, řeknu Vám na rovinu - to DNES mám lufta... čím víc toho přečteš... hlavně "zakázané ovoce" .-) ... někde něco kvákneš a minimálně se můžeš připravit na kolotoč problémů.. Kdo to toho vrtá, tak asi ví , o co jde. ANO, dospěl jsem k poznání, že "více méně jsme všichni jakýsi rukojmí" ... na druhou stranu si to - a to je důvod proč můžu legitimně mlčet a nemít z toho výčitky... "děláme mi sami" a "asi je to tak, jak má bejt". No ono, co jsem slyšel... tak po válce... nevím jak zbytek Rep... ale Praha swilně doleva... hlavně, že: "volte voli, volte kráva, jen nevolte - klerikály". :-) Tak že to nasypali Gottwaldovi... ale spětně chápu, že on si to Západ dost zavinil sám.. a zase - "asi to ani jinak nešlo" ... navíc zpětně člověk vidí, že to určil ani ne tak Gottwald... jako - kupodivu - Masarik. Opět - kdo to zkoumá.. - ví své ...
Mimochodem Masarik asi opravdu ne že by nějak zrovna "podrazil národní Rusko" ALE - "rozhodně mu vůbec nijak nepomohl" neb "Osvícenec a blízký Masonery". prostě "typický vítací typ" - jak říká Svěrák: "jsem takovej typickej vítací typ" :-))

Re: Re: Re: Re: Re: Tak prosím

Pe-tri | 07.09.2016

:-) Jak může být mýlka prospěšná :-) Přesně (subjektivně myšleno) vidím jak to u té tvé státnice a studentského života vypadalo :) V mých očích se nemáš ani za co stydět ani se nemusíš obhajovat. Doba to byla skutečně (hodnoceno z dnešních pozic) informačně slepá a bigotní a pro študáky zejména. Takže - super:-) A kdeže je ta na úvod zmíněná prospěšnost mýlky ? Inu, můj tip ohledně toho státnicování z Marxe a Lenina byl mířen na Sia. Ten tu s prominutím marxistickou bigotnost IMHO, na rozdíl od tebe, ještě nepřekonal. Možná by si (ON - SIO:-) měl znovu přečíst třeba Komunistický manifest (jako tezi), zamyslet se nad jeho mravností. A poté třeba ještě něco od Rittera a nebo jeho známějšího následovníka Nietscheho (jako antitezi) a pokusit se o dialektickou syntézu na princip rozděl a panuj... Třeba se mu rozsvítí.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak prosím

Sio | 07.09.2016

Bigotnosti si užívám tady a dost, asi nevíš, co to je. Ale chápu, leží ti Marx, kterého neznáš, v žaludku. Anebo bigotně vycházíš z jediného poměrně hloupě argumentovaného odstavce, který má údajně prokazovat, že Stalin odmítl marxismus. Pochybuji, že se ti rozsvítí.

Re: Re: Re: Re: Tak prosím

Pe-tri | 07.09.2016

A jestli skutečně chceš slyšet, co mám proti marxismus, o čem bys chtěl přemýšlet, tak stačí když řeknu jediné - jedním z primárních úkolů zavádění této ateistického filosofie byla snaha zbavit lidi vztahu k Bohu, se všemi bezstrukturními důsledky (řečeno jazykem DVTR) z toho vyplývajícími.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Tak prosím

Sio | 07.09.2016

No vida a je to venku. Podle wiki - bigotnost
"Podle Mayerovy encyklopedie označuje bigotní "přehnaně a nereflektovaně pobožnou a přitom často k jiným postojům netolerantní osobu nebo postoj." Neznamená tedy religiozitu jako takovou, nýbrž úzkostlivé a přehnané dodržování jejích forem, často bez skutečné zbožnosti a mravní opravdovosti. Proto může mít blízko k pokrytectví a svatouškovství."
Bývalý křesťan?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak prosím

Pe-tri | 07.09.2016

Sio opět jsi nezklamal. Už by se podle tebe dal štelovat jízdní řád. No nic, definitivně tě vypouštím ze zřetele. Hodně štěstí.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak prosím

Sio | 07.09.2016

Už jsem tě prokoukl. To nic, každý jsme nějaký. Raději debatuji s Hoxem, líbí se mi, že není pokrytec.

Minister obrany RF Šojgu dostal vysoké slobodomurárske vyznamenanie

Kto je Šojgu? | 05.09.2016


Tieto vysoké vyznamenania dostali tiež Gorbačov, Jelcin atď.

200 rokov uplynulo od tej doby, čo Alexander I. zakázal slobodomurárskemu rádu maltézskych rytierov vstup na územie Ruskej ríše.

https://www.youtube.com/watch?v=cCslLYTviLI
http://raznesi.info/blog/post/6286
http://howded.com/sk/pages/193210

Pjakin:
Šojgu je v súčasnej dobe najvhodnejšia osoba na poste ministra obrany.
Výber Putina bol absolútne správny.
https://www.youtube.com/watch?v=VaCt8j4RiCA

https://duckduckgo.com/?t=disconnect&x=%2Fhtml&q=%D1%88%D0%BE%D0%B9%D0%B3%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83+%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0&ia=web

Re: Minister obrany RF Šojgu dostal vysoké slobodomurárske vyznamenanie

Cico Ciciak | 05.09.2016

- Nerozumiem, prečo zase cpeš, ako už niekoľkokrát v minulosti, niečo niekde, kde to nepatrí, ako taký typický (zrejme platený) trol.

- Šojgu môže byť slobodomurár, ako ním pravdepodobne je aj Fico a bol asi aj Stalin a čo? Čo sa mení na tom, že Stalin vykonal kopec dobrej práce pre ZSSR? Alebo, čo je chybné na uvažovaní Pjakina? Podľa mňa je aj Fico (a Smer ako záruka ako takej stability na SR) u nás najoptimálnejšia voľba v daných podmienkach (určite lepšia než Kotleba), netvrdím, že absolútne najlepšia, to len aby si ma nechytal za slovo. Aj u nás za bývalého režimu, keď si chcel niečo poriadne robiť, tak si musel byť v strane, čo ale neznamenalo, že si sa s tým všetkým, čo reprezentovala, musel na 100% vnútorne stotožňovať.

- Romanovci, ktorých tam nainštaloval západ (Británia) boli zase v "biblickom"/pseudo-kresťanskom ráde.

Takže s nejakými žido-murármi môžeš ísť strašiť leda tak do kostola. :DD Na Zemi bude dobre až potom, keď takých platených provokatérov (vrátane meédií a politikov) ako si ty, bude uvedomelá väčšina totálne a s prehľadom ignorovať a miesto týchto odvecákov si začne všímať podstatné veci, príčiny problémov, prehodnocovať veci okolo seba, vrátane seba samých!

Například

Sio | 05.09.2016

- si pleteš marxismus s trockismem.
- Stalin byl internacionalista, v počátcích podporoval i revoluci v Německu, což je prokázáno líp, ně většina tvých tvrzení. Viz také upomenuté dílko "Ekonomické problémy ...", kap. 9. MEZINÁRODNÍ VÝZNAM MARXISTICKÉ UČEBNICE POLITICKÉ EKONOMIE
atd. atp. Mám toho tolik co říct, že mě budeš ty nebo někdo jiný obviněn ze zanesení diskusního prostoru.

Re: Například

Hox | 05.09.2016

Je dobrým zvykem argumentovat s pomocí argumentů, nikoliv chvástáním, kolik že těch argumentů máš.

Co se týká Stalina, národní kurs ve 30. letech a návrat slova "vlast" do oficiálního slovníku vládnoucí strany byl jeho dílem, po porážce trockistů, jsi mimo.

Re: Re: Například

Sio | 05.09.2016

Jak chceš, budu argumentovat, ale ať si pak nikdo nestěžuje, že dost bylo Sia a že je troll.
internacionalismus, tedy autentický, ne ten, co dnes meldují neomarxisté, což jak se zdá je jen modernější název pro trockisty, se s vlastenectvím nevylučuje. Ostatně i Putin nejedná jako nacionalista (to byl Hitler) ale jako vlastenec, který prosazuje multipolární svět, což není nic jiného, než autentický internacionalistický přístup.

Re: Re: Re: Například

Cico Ciciak | 05.09.2016

Skutočne mierové spolužitie (win-win stratégia) jednotlivých národov/štátov môže existovať iba v multi-polárnom svete. Nechápem zmysel napísania tvojho komentu.

Re: Re: Re: Re: Například

Sio | 05.09.2016

Snažím se tím říci, že jak Putin, tak Stalin byli autentičtí internacionalisté. Pokud bychom jen na chvíli připustili, že Stalin byl nacionalista, jak bychom se pak mohli bránit obviněním, že byl nacista a stejný, jako Hitler?
Vždyť hlavní rozdíl mezi hitlerovským fašismem a stalinským komunismem spočívá v tom, že v Německu vládnul nacismus. Sobecká forma nacionalismu. Hitler dokázal VĚTŠINĚ Němců zajistit lepší život. Můžeme snad proto říci, že Hitler byl bolševik? Z hlediska Němců možná ano. Z globálního hlediska rozhodně ne. Skuteční bolševici nebojují jen za většinu svého národa a třeba i na úkor národů ostatních. Jsou stoupenci vlastenectví, patriotismu a nikoli sobeckého nacionalismu-nacismu. A v tomto smyslu jsou bolševici internacionalisté. Což na druhé straně neznamená, že musí obětovat svou národní identitu nebo vyválčit kdeco za jiné národy, jak to žádá neomarxismus-trockismus.

Re: Re: Re: Re: Re: Například

Cico Ciciak | 05.09.2016

Hitler bol fašista, ktorý spolu s jeho fašistickou bandou (vedome/nevedome) parazitovali na svojich vlastných ľuďoch (to skutoční boľševici ako ja :D nerobia!) a ak nevieš, čo fašizmus znamená, tak si to už konečne naštuduj, tie linky tu nedávam len tak pre srandu králikov! Takto sa s tebou nedá vôbec viesť normálna debata, pokiaľ si pod danými pojmami subjektívne predstavuješ, čo sa ti páči! Boľševizmus nerovná sa iba lepší život, pretože lepší život nemusí sa zákonite rovnať aj spravodlivá spoločnosť, čo tá nacisticko-fašistická (t.j. proti-Ľudská) rozhodne nebola! Naštuduj si to! Dám ti to sem posledný krát, inak už s tebou nemienim strácať čas!

Čo je to v skutočnosti fašizmus
----------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/06/co-je-to-v-skutocnosti-fasizmus.html

Pozor na trockistov/marxistov + Vysvetlenie pojmov
----------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Sio | 05.09.2016

No, podíval jsem se na to. S některými definicemi souhlasím, s jinými ne. Ale ani ty ani já nejsme etalon pro nikoho dalšího, než pro sebe samé.
Viděl jsi někdy freneticky jásající zfanatizované davy při projevech Hitlera? Prostě a jednoduše - většina Němců v určitém období věřila v to, že Hitler pracuje v jejich zájmu. Než přišlo probuzení. Něco podobného bylo-lze sledovat na Ukrajině.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Cico Ciciak | 05.09.2016

Odvádzaš pozornosť inam (to isté môžem ja povedať o tvojom názore na marxizmus ako suprovú teóriu :DD). Proste zavádzaš. Režim za Hitlera bol čiste davo-"elitárny", podstata boľševizmu je v podstate koránická (skutočne beztriedna spravodlivá spoločnosť, kde sú si ľudia rovní; Kráľovstvo Božie na Zemi, proste komunistický ideál). Ešte by som mohol súhlasiť s národným socializmom ako ideálom, že je to vlastne taký nemecký boľševizmus.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

inkv. | 07.09.2016

Šmankote... kde by se v nacistickém Německu vzal italský fašismus ...
Navíc jaká banda...(v Itálii).. Já osobně Duceho moc nemusím, neb byl socialista a "nadsamec" , KC a katolická akce se od něj dost distancovali... než s nimi uzavřel "modus vivendi" , ale v podstatě to byl takovej "druhej Garibaldi". On ani ten první Garibaldy se se svými odpůrci moc nemazal ... Prostě dobyvatel, sjednotitel, silná ruka ..
Mussoliny uzákonil TRIPARTITU ... , potlačil mafii... nevydal - pokud měl moc v rukou on - "své Židy" (stejně tak jako Franko..)

mínus asi bylo vojenské eskapády sloužící k obnovení Římské říše (s centrem v Římě a s Mussolinim, ne v Berlíně s tím druhým..), sám Musolini si rál na císaře Augusta... - viz i římský pozdrav ... no a podivné účelové spojenectví s jedním zaalpským radikálem...
Ale předtím se spíš kamarádil s konzervativním Maďarskem, střídavě socialistickým a katolickým Rakouskem atd ...
Musoliny je spíše "Regan" nebo "Pinochet", než Hitler ...
jo byl chvástavej, kult síly atd ... jenže to frčelo i jinde ... frčel tam i futurismus... - na druhou stranu podobně jako Koba nešel do výstřelků a nakonec sedohodl s "tradičním světovým řádem" (jako s tradiční italskou KC..) opět podobně jako Koba ..

hele, Hitler to je o něčem úplně jiném.. takové ambice zas Mussolini neměl...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Sio | 07.09.2016

Mussoliny, Garibaldy, ... vysokoškolák. kromě marxáku ses moc nenechal unášet ani češtinou. ;-)
Beru to jako překlepy.
Nemá moc smysl se nechat unášet detaily z životopisů Mussoliniho nebo Hitlera, jejich ovoce za ně mluví dostatečně. Když jsem si četl v Mein Kampfu, místy jsem také nabýval dojmu, že Hitler chce bojovat za lepší život dělníků.

Re: Re: Re: Re: Re: Například

Hox | 05.09.2016

není internacionalista jako internacionalista.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Cico Ciciak | 05.09.2016

Jo, ale podľa neho marxisti (síce stále neviem, koho tým presne myslí) boli tí praví internacionalisti. Takže z toho vyplýva, že aj Putin je vlastne marxista... :DD

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Sio | 05.09.2016

Upřesněme to. Skuteční marxisté/komunisté/bolševici jsou skuteční internacionalisté. Ale neomarxisté/trockisté, tj. pseudomarxisté/pseudobolševici jsou zároveň pseudointernacionalisté. To, co tu odsuzujeme je pseudointernacionalismus, multikulti atd. Putin byl 20. let členem KSSS, to doufám víte. Neslyšel jsem od něj jediné slovo odsuzující marxismus, je to diplomat. Jako vyšší důstojník KGB zná asi marxismus velmi dobře. Stejně tak Stalin byl považován za znalce marxismu. Pro oba je typický tvůrčí přístup k jakékoli teorii, bylo by zajímavé znát jejich IQ, tipuji nad 150 u obou.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Cico Ciciak | 05.09.2016

A sme doma...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Cico Ciciak | 05.09.2016

Nie. Skutočný komunizmus sa vylučuje s marxizmom (projekt GP, falošná, teda nefunkčná teória na zavedenie skutočného komunizmu). A ako som už napísal: boľševik, či už skutočný alebo maskovaný mohol byť súčasne aj marxista, ako aj trockista mohol mať slušne našprtaný marxizmus.

Re: Re: Re: Re: Re: Například

Cico Ciciak | 05.09.2016

Ty sa hlavne snažíš len zažrato a silou mocou dokázať (samoška bez pádnych argumentov), že marxizmus bola suprová teória, iba nepochopená väčšinou. Pričom sa vyhýbaš ako čert krížu tomu, že za ním stálo globálne zákulisie (GP). Bol/je to globálny projekt, ako som ti písal nižšie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Sio | 05.09.2016

Tvrzení, že marxismus je projektem GP jsem už četl. Nicméně žádné důkazy, že tomu tak opravdu je, jsem neviděl. Takže pro mě zůstává ve sféře spekulací.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Cico Ciciak | 05.09.2016

Aha, tu je principiálny problém. Už mi je to jasné - všetky pádne argumenty, ktoré ti tu boli predostrené, si totiž sám odmietol ako metrologicky nepreukazné, samozrejme si svoje tvrdenie ničím nepodložil.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Hox | 06.09.2016

Kdopak nám vlastní mienkotvorné světové média, které roztroubili neznámého Marxe na celý svět jakožto světovou senzaci?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Sio | 06.09.2016

To je důkaz, že marxismus je projektem GP? Média v 19. a první půlce 20. století nebyla totéž, co dnes. Ani náhodou nebyla všemocná. Ostatně ani podpora marxismu médii mi nepřipadá jako prokázaná skutečnost. Navíc vlastněna tenkrát rozhodně nebyla GP.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Hox | 06.09.2016

Máš to metrologicky prokázáno?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Cico Ciciak | 06.09.2016

:DD

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Kolodej | 06.09.2016

hehe

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Sio | 07.09.2016

A ty?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Hox | 07.09.2016

To byl vtípek.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Sio | 07.09.2016

Se poved. :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Sio | 07.09.2016

Ale přesto. Měl bych to mít metrologicky podloženo. Třeba tabulkou, kde je procento médií v rukách malých a středních firem, z hlediska počtu vydaných kusů v letech kolem 1875, 1900, 1950, 2000. Tím by se měl prokázat trend ke koncentraci sdělovacích prostředků do několika málo rukou. Sice mi to připadá očividné, ale to se opravdu nepočítá. Já beru myšlenku požadavků na metrologickou průkaznost lyrických věd opravdu vážně a plně souhlasím s tezemi, které jsou na téma opomíjení tohoto požadavku napsány v Základech sociologie.

Re: Re: Re: Re: Re: Například

Přemek | 09.09.2016

Spor je díky pojmové neurčitosti. Internacionalismus jako pojem znamená zcela jednoznačně společné (či spíše jednotné) mezinárodní řízení. V kontextu tohoto je dobré si povšimnout harmonizačních tendencí v EU, zejména jejich obsahu a toho, kdo a proč je jako procesy vyvolal. Mladí lidé tíhnou k idealizaci, mladého Džugašviliho nevyjímaje. Podstatné je u něj včasné pochopení národního determinantu společenského rozvoje. Zde bych rád připomněl, že historie je věda falšovaná vítězi a vládci a že zamlčuje euroasijskou protoslovanskou a slovanskou civilizaci na eurasijském kontinentu - Velkou Tartárii. To je kořen ruského vlastenectví a idejí spravedlnosti a spolupráce, který občas někdo na vztek GP zvedne z prachu. Když se národ dobrovolně nechá řídit jiným národem či nadnárodní entitou, jde o jeho existenční ohrožení. Proto Stalin i Putin nejsou internacionalisté, ale vlastenci usilující o férovou spolupráci s jinými zeměmi. Pamatujme, že suverénní aliance zdola nejsou vazalské mesaliance shora.

Re: Například

Cico Ciciak | 05.09.2016

Marxizmus (globálny projekt vytvorený GP - fakticky sa jednalo o diktatúru judaizmu nad celým svetom, skrytú do príslušného ideologického závoja) je falošná teória na vybudovanie komunizmu * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html * a na pochopenie psychického trockizmu ako psychického javu si tiež môžeš prečítať knihu * http://leva-net.webnode.cz/products/smutne-dedicstvo-atlantidy-trockizmus-to-je-vcerajsok-no-urcite-nie-zajtrajsok/ *.

Re: Například

Cico Ciciak | 05.09.2016

Tak vytvor nejaký článok.

poznámka

Petrus | 05.09.2016

Židobolševizmus má vlastne poukázať na to, že po VOSR sa mnohí boľševici stali marxisti, alebo vedome, či nevedome spolupracovali s revolúciou, teda aj trockistami. Nakoniec aj Lenin bol povodne trockista(tak sa prejavoval) a Stalin bol tiež človek, o ktorého sa hodne vtedy opieral a vybavoval pre neho mnohé nepríjemné záležitosti. Iná vec je, že Stalin, keď sa dostal konečne k moci dokázal, že je skutočný boľševik.
Vzhľadom na spolupráou marxistov - trockistov v tých revolučných rokoch, potom mnohí ĺudia v Európe si spájali boĺševikov s komunistami a s Marxom. Nevideli rozdiel.

Re: poznámka

Petrus | 05.09.2016

oprava :

Vzhľadom na spolupráu marxistov - trockistov s boľševikmi v tých revolučných rokoch, potom mnohí ĺudia v Európe spájali boĺševikov s komunistami a s Marxom. Nevideli rozdiel.A preto ten výraz. A ,že hlavne Žida v tých časom reprezentovali a šírili Marxove učenie v Rusku je známa vec.Re: poznámka

Cico Ciciak | 05.09.2016

Židia mali v ZSSR zo začiatku aj väčšinu v politbyre, aj to židov u ľudí asociuje s boľševikmi, teda aspoň v ich hlavách.

Re: Re: poznámka

Petrus | 05.09.2016

Aj tak sa to dá povedať.

Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 05.09.2016

Ale prečo tam mali zo začiatku väčšinu? Tu je to vysvetlené od Lin:

"Jedná se o výnos cara Alexandra III. z r. 1887. Jmenoval se "Výnos o omezení gymnazijního vzdělání" a doporučoval ředitelům "vyššího" vzdělávání (dnes - středoškolského) brát při přijímání žáků do úvahy i "rodinné poměry" - tj. jak je rodina schopná studenta při studiu zabezpečit. V tom výnosu se přímo psalo, že se školy osvobodí od dětí kočích, pradlen, kuchařek, trhovců, protože ty až na výjimky nemají co usilovat o vyšší vzdělání.
Proto se zažil název - výnos o kuchařčiných dětech.
Důsledky - základna vzdělaných lidí, schopných řídit společnost na jakémkoli stupni, se tím velmi zúžila. A hlavně - vzdělanost se omezila jen na "elitu", která v každé davoelitární společnosti (mj.) rozhoduje o "vládci" = o politice.
Pjakin ve svém hovoru říká, že o ruské "revoluci" (1917) se rozhodlo již tehdy - při podpisu výnosu "o kuchařčiných dětech". Carský trůn nesvrhli "komunisti - revolucionáři" , ale právě ruská elita s vydatným přispěním samotných členů carské rodiny.
Již v r. 1887 bylo rozhodnuto a k této "změně" byl vychováván i patřičný kádr a právě ten nastoupil na "revolucí" uvolněná mocenská místa.
Pjakin také narazil na zdůvodnění porevolučních "židovských kádrů" - proto na vedoucích místech i mnoho židů, protože ti si ve své hermeticky uzavřené komunitě vždy vychovávají vyhovující kádry.
Má poznámka - je dobré se zamyslet, k čemu slouží zpoplatněné "vyšší" vzdělávání = jaké kádry pak obsazují řídící pozice. Je dobré si také uvědomit, jaký kádr získáme v člověku po uši zadluženém, do konce života splácejícím své "vzdělání".
O Výnosu se podrobněji mluví v první části článku O sakrálnosti moci: * http://leva-net.webnode.cz/products/o-sakralnosti-moci-1-/ *"

Re: Re: Re: Re: poznámka

Petrus | 05.09.2016

Isteže je zlé, keď sa zamedzí vzdelávaniu chudobných, pričom mnohí možu byť extra talentovaní. To tiež zásadne prispelo k pádu cárskeho režimu.
Ale revolúcia, ako aj marxizmus bola spolu s cvičenými revolucionármi do cárskeho Ruska organizovane importovaná a finacovaná. Bez tohto by tam režim nepadol.
Zdovodnenie , že tie posty obsadili židovské kádre nebolo len o tom, že Židia dbali na vzdelanie a nebolo iných kádrov, ale skor v tom, ako Židia prakticky celosvetovo fungujú a vzájomne sa podporujú, a to platí dodnes.
Nemá zmysel to tu podrobne rozoberať.

Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 05.09.2016

Uniká ti množstvo faktov (vlastné stereotypy nepustia? - skôr si myslím, že to robíte so Sio/nistom/ účelovo, proste kalíte vody, aby ste mohli, a tí, čo za vami stoja, využívať zmätok a kaleidoskop v hlavách oviec) a preto furt len tá obohraná písnička: zlí-zlí židia, dobrí kresťania, cirkev a chudák cár a boľševici hrdlorezi, ktorí ich vraždili. Tu o tom píšem viac:

V skratke sa dá o VOSR a veciach s ňou spojených spomenúť nasledovné: VOSR bol prirodzený/objektívny proces (GP dlhodobo vytváral príslušné podmienky/predpoklady pre revolúciu v Rusku, vedome/nevedome realizované ruskou "elitou", hlavne hlupákom posledným cárom, a prolhanou RPC, až to nakoniec dospelo do takého stavu, že revolúcia bola objektívne neodvratná/nevyhnutná a nedalo sa jej už zabrániť! - boľševici sa následne iba snažili vyčistiť ten odporný chliev a zachrániť Rusko a jeho národy!), reakcia ľudu (väčšiny) na zlyhanie cárskej (pôvodne západom nainštalovanej) moci (Romanovcov) a pseudo-kresťanskej ideológie (tiež pôvodne nainštalovanej pánmi západu; nemajúcou nič spoločné s pôvodne dobrou filozofiou života v rámci svedomia, /ne/obyčajného Človeka Issu) reprezentovanej lživou RPC v Rusku! Proste ľudia už prirodzene/objektívne prestali veriť cárskym a biblickým sľubom (báchorkám) * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html * a chceli už konečne začať žiť počas svojho života dôstojne ako ľudia a nie až na "onom" svete, ako im zhruba 1000 rokov sľubovala cirkevná hierarchia (RPC)!
...

VOSR a veci s ňou spojené
-------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/07/vosr-veci-s-nou-spojene.html

Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 05.09.2016

Tu nejde len o talentovaných, ale o všetkých ľudí! Čím viac vzdelaných a rozhľadených ľudí v štáte, tým lepšie! Z toho aj to slávne Leninovo (parafrázujem): Riadiť štát musí vedieť každá upratovačka! Revolúcia by neprebehla, keby neboli k nej vytvorené potrebné podmienky globálnym zákulisím, skrze "elitu" Ruska, jej hlupotou a zradou, kapišto?! A cársky režim nezvrhli boľševici, tí zvrhli až dočasnú vládu, prečítaj si ešte raz ten príspevok od Lin, tam o tom píše!

Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 06.09.2016

A áno, súhlasím, určite, o svetovom vplyve židov ako takých sa tu nemá moc zmysel rozpisovať, ja som si už svojou "anti-sionisticko/chazarskou" fázou svojho samo-štúdia už dávnejšie prešiel, keď som s "konšpiračnými" teóriami začínal. Avšak teraz som už o niečo ďalej. Len v skratke: GP realizuje svoj projekt globalizovania sveta po biblicku a tak je pochopiteľné, že dáva prednosť hlavne judaistickým riadiacim kádrom, hoci predstavujú len nepatrný podiel z celkovej svetovej populácie. Otázka znie: Čo s tým mi svetová väčšina ne-gojímov/oslov hodláme urobiť, či len furt a aj naďalej nariekať, alebo čo tak ich postupne vystriedať? Na to ale treba mať aj nejaké adekvátne znalosti ako židia, že?

Re: poznámka

Sio | 05.09.2016

Patrně ani Pjakin nevidí rozdíl, když vyhlásí do éteru, že komunismus a bolševismus jedno jest.

Re: poznámka

Cico Ciciak | 05.09.2016

Lenin bol revolucionár, ale čo viem, tak nie v zmysle permanentnej celosvetovej (pseudo)socialistickej revolúcie ako Trockij, a nevypadal ani na psychického trockistu (t.j. posadnutého človeka, tvrdiac jedno a pritom robiac opak...).

Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 05.09.2016

Existovali aj (skutoční) boľševici/komunisti-marxisti (marxizmus ako teória im neuberala na ich boľševickom/komunistickom sveto-názore). Aj Stalin bol zo začiatku boľševik/komunista-marxista.

Re: poznámka

Hox | 05.09.2016

Lenin nikdy trockista nebyl, kdyby byl, neuzavřel by litevský mír, což nebylo v plánech trockistů a GP. Tím jim udělal čáru přes rozpočet, v tom je jeho zásluha.
Jinak ten komentář je matení pojmů, židé (jako skupina, nikoliv jednotlivci) a bolševismus jsou vzájemně se vylučující pojmy. V české kotlině se pod "židobolševik" myslí židotrockisté = menševici, což do sebe naopak logicky zapadá.

Re: Re: poznámka

Petrus | 05.09.2016

Lenin bol revolucionár, ktorého úlohou bolo šíriť revolúciu po svete využijúc Rusko ako nástroj rovnako ako to chcel Trockij a od rovnakých mocenských kruhov mali školenia a finacovanie revolúcie. Až neskor zmenil postoje. Ten Brestlitovský mier bol uzavretý preto, že k tomu bol Lenin donúteny a keďže bol stratég vedel, že až to neurobí tak jeho vznikajúci režim v Rusku može padnúť. A ten režim mal prednosť pred potupou, toho mieru a stratou územia, pretože bez režimu a konsolidácie Ruska by svetová revolúcia skončila.Veď tam bola občianska vojna, červená armáda len vznikala a boli tam jednotky, bielogvardejci oddané cárovi, ktoré chceli naspať získať Rusko.V Petrohrade bol v tom čase prídelový systém.Hlavný delegát, ktorý viedol jednanie o mieri bol Trockij, hádam to vieš. Spočiatku mali odlišné názory, ale neskor dali za pravdu Leninovi, keď Nemecko začalo útočiť.
Moj komentár - židobolševizmus nie je matenie pojmov.
Mnohí boľševici prešli na stranu revolúcie a vtedajší režim v Rusku ovládli židia (školení revolucionári importovaní do Ruska) boli na takmer všetkých doležitých postoch štátu. Takže pojem židobolševizmus vystihuje vtedajšiú moc v Rusku i keď, samozrejme, bolševizmus skutočný sa absolútne líši od trockizmu.
Tento pojem židobolševizmus sa potom udomácnil aj v Európe.
Možno šlo aj o sprofanovanie skutočného bvolševiského hnutia. Až sa aj dne spýtaš, čo je to bolševizmus, vačšina ĺudí nemá šajnu, maximálne povie, že sú to ruskí komunisti a revolucionári.

Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 05.09.2016

Lenin uzavrel Brestský mier preto, lebo nebol (šialený psychický) trockista ako Trockij/Bronstein, ktorý naopak uzavrieť mier odmietal, pretože bol agentom globál. zákulisia, zasvätený do plánov GP na realizáciu permanentnej celosvetovej "socialistickej" revolúcie, ktorá sa mala rozšíriť z Ruska do celého sveta a v ktorej malo Rusko nakoniec zhorieť a rozpadnúť sa. Tým, že ho podpísal, tak poriadne urobil škrt plánom GP. Dokonca som sa v nejakých zdrojoch dočítal, ako sa údajne Lenin so Stalinom smiali plánom Trockého na rozpútanie permanent. celosvet. "socialist." revolúcie a pokladali to za čistú fantasmagóriu. Lenin bol určite tiež do niečoho zasvätený a plánoval svoju revolúciu, ale to mu vôbec neuberá na tom, že presvedčením to bol skutočný boľševik a nie zamaskovaný trockista-boľševik.

Pojem žido-boľševizmus je rozhodne účelová manipulácia, ktorá u obyčajných ľudí vyvoláva to, čo aj má: že boľševici boli vlastne nejaká banda platených židákov z Wall Street-u, ktorí mali príkaz rozpútať revolúciu a ovládnuť Rusko v prospech západných nadnárodných bankstrov, čo je samozrejme nonsens. To boli trockisti. Treba rozlišovať boľševizmus ako dávny špecifický jav Ruskej civilizácie, ktorý charakterizuje hlavne túžba po vybudovaní spravodlivej spoločnosti bez vykorisťovania človeka človekom a parazitizmu jedných na druhých, existujúci už dávno pred Leninom, a potom boľševizmus ako frakcia, ktorá sa vytvorila v RSDRS a neskôr úplne osamostatnila.

Čo sa týka počiatočného vysokého zastúpenia židov v politbyre, tak si niečo zisti o cárskom výnose o "kucharčiných deťoch".

Re: Re: Re: Re: poznámka

Petrus | 05.09.2016

Na čele bolševickej frakcie sociálnodemokratickej strany Ruska stál v 1917 Lenin.To, čo nasledovalo po novembri 1917 v Rusku bolo jeho dielo uskutočnené rukami bolševikov. A to, čo sa s Ruskom stalo nebolo rozhodne povodné učenie bolševikov. Bolševici sa potom v 1918 sa premenovali na komunistickú stranu.
Podrobnejšie sa o tom rozpisovať nemá význam.
Bolševikov riadili importovaní revolucionári, hlavne židovského povodu.Preto sa zažil termín židobolševizmus.
Až si myslíš, že Lenin bol neviniatko a bol dobrý veľký bolševik, tak vieš hodne málo z toho, čo sa vtedy skutočne dialo v Rusku a Petrohrade.
Pravdou je, že neskor sa vo svojich záujmoch a názorovo rozišiel s Trockým, ktorý mal iný názor na postup a vedenie ZSSR.
S tým Brest mierom si stojím za tým, čo som napísal. Tvoj odlišný názor na to je tvoja vec.

Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Hox | 05.09.2016

> To, čo nasledovalo po novembri 1917 v Rusku bolo jeho dielo uskutočnené rukami bolševikov.

účelová manipulace nebo neznalost dějin, v listopadu 1917 měla RSDRP 300.000 členů, v únoru 1917 20-30 tisíc. Z těch 300.000 bylo bolševiků cca 10%, drtivou většinu mocensky významných postů po r. 1917 obsadil svými lidmi Trocký a první sovětské vlády byly z 90% z židů, říct že to co se dělo bylo uskutečněno rukama bolševiků může jen naprostý ignorant. Bolševici získali navrch nad trockisty teprve ke konci 20. let, když Stalin vyhlásil leninský nábor do strany a vstoupilo tam několik set tisíc lidí, kteří byli ještě nedávno negramotní, ale měli zdravý selský rozum.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 05.09.2016

Dobrý argument. Petrus tvrdí, že boľševici na čele s Leninom uskutočnili sami VOSR, resp. započali, proti čomu ja osobne nenamietam. A mám dojem, že v diskusii voči tomuto nie sú tiež žiadne námietky a píše sa o tom aj na wiki. Ide o to, že boľševici nezačali rozvracať štát (Petrus naopak tvrdí, že za to môžu?), lebo na to ani nemali dostatočnú kádrovú bázu, ale ho dávať znova dokopy, čo spomínal v poslednom videu aj Pjakin. Nech ešte Petrus napíše, v čom nesúhlasí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Petrus | 06.09.2016

Robiť z Lenina nejakého nepriateľa Trockého na začiatku revolúcie v Rusku je nezmysel.Boli to blízki spolupracovníci, rovnako aj donorov, ktorí ich finacovali mali rovnakých.
Príklad :

V 1917 zvolal Lenin prísne utajenú schodzku do Petrohradu, kde hlavní boľševickí predstavitelia ústredného výboru bolševickej strany vydali osudné rozhodnutie, získať moc násilným prevratom, takže žiadne zbieranie moci zo zeme.
Zúčastnilo sa 12 osob, 4 Rusi(vrátane Lenina i keď ten bol 1/2 alebo 1/4 Žid), 1 Gruzínec(Stalin), jeden Poliak(Džeržinskij a šesť Židov)

Na riadenie prevratu bolo vytvorené 7 členné politbyro. 2 Rusi(Lenin, Bubnov),1 Gruzínec (Stalin), 4 Židia(Trockij, Sokolnikov, Zinoviev, Kamenev).V petrohradskom Soviete, kde bol predseda Trockij zostavili 18 členný revolučný výbor, ktorý mal realizovať prevzatie moci, atď.Mohol by som pokračovať. Trockij na posilnenie režimu zakladá v 1918 Červenú armádu, Trockij spolu s Leninom boli spolupracovníci v revolúciií v Rusku.S tým nikto nič neurobí.
Importovaní, vyškolení Židia, ktorí prišli zo zahraničia a boli dobre organizovaní a finacovaní zvonka západnými bankármi, dá sa dohľadať ktorými tam zorganizovali revolúciu.Bez tejto logistiky by to nešlo. Už predtým bola infiltrovaná bolševická strana a obsadené vrchné miesta vo vedení týmito revolucionármi. Učenie bolševikov bolo pozmenené, už dávno predtým v prospech marxizmu, na tom sa dlho pracovalo, aby bol marxizmus hodne totožný s povodnými myšlienkami bolševizmu, ale povodní bolševici si nemali všimnúť, elitárny fašizmus marximu, cez diktatúru proletariátu, pričom to mala byť diktatúra budúcej Komunistickej strany.Až píšem, že bola revolúcia prevedená rukami boľševikom, tak áno boli nástrojom, ktorí bol na to použití, rovnako ako Červené gardy a všetci, ktorí si vtedy mysleli, že bojujú za boĺševické ideály, pričom bojovali za elitárne ideály importovaných revolucionárov židovského povodu. Praví boĺševici boli oklamaní a zneužití.Samozrejme, tá infiltrácia v spoločnosti nebola otázkou jedného roka,ale dlhého obdobia, vrátane politických strán.
Kerenskíj má tiež ohromnú zásluhu na VOSR a víťazstve Lenina, ako predsedy boĺševickej strany v Rusku, ktorá bola ovládnutá.
S tým nič neurobíš, že boĺševická strana podliehala a bola infiltrovaná a ovládnutá týmito revolucionármi.A ovládnuté a pozmené bolo rovnako boľševické učenie a ich ideály, ktoré nikdy nemali viesť k diktatúre, genocíde alebo teroru.

"účelová manipulace nebo neznalost dějin, v listopadu 1917 měla RSDRP 300.000 členů, v únoru 1917 20-30 tisíc."

Skutočné prevzatie moci nebolo v únoru 1917, ale až v listopadu 1917.V rusku dovtedy panovalo dvojvládie, dfočasná vláda a revolučné soviety.Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Hox | 06.09.2016

Lenin a Trocký měli různé zdroje financování, první nepravda. V okamžiku kdy se bolševici rozhodli převzít moc, stát už defakto téměř neexistoval, nebýt jich, Rusko se zanedlouho rozpadne na kusy, tolik k "revoluci".
Trocký a Lenin měli spory, Lenin prosazoval Stalina jako protiváhu Trockému, o kterém neměl dobré mínění.

Jestliže v bolševické straně převzali moc trockisté a židé, pak už byla bolševická jen formálně navenek a její činnost neměla s bolševismem nic společného, což potvrdila historie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Petrus | 06.09.2016

Tak budeme slovíčkariť ? Kto finacoval Lenina vo Švajčiarsku ? Cárske Rusko,Rusi, alebo určité západné banky ?
Kto financoval Trockého revolucionárov neboli to tiež určité západné banky ? A kto bol vlastníkom tých bánk ? Nemali náhodou tie osoby rovnakú národnosť bez ohĺadu na štátnu príslušnosť ? Preto píšem o rovnakých donoroch, narážajúc na ich skutočnú národnosť.A teraz chceš riešiť, či bol Lenin agent Nemecka alebo agent iného štátu a Trockij tiež ? Alebo budeme riešiť, kto konrétne organizoval, a to finančne revolúciu v Rusku ? Pretože bez financií by to nešlo, čo hádam uznáš.

"Trocký a Lenin měli spory, Lenin prosazoval Stalina jako protiváhu Trockému, o kterém neměl dobré mínění."

Nič to nemení na tom, že na začiatku spolupracovali na revolúcií.Veď Lenin vyslal ako šéfa Trockého, aby riešil Breslitovskú dohodu o mieri.Nedá sa poprieť ich vzájomná spolupráca aspoň v tých začiatkoch.

"Jestliže v bolševické straně převzali moc trockisté a importovaní židé, pak už byla bolševická jen formálně navenek a její činnost neměla s bolševismem nic společného, což potvrdila historie."

Správne a trockisti vykonávali svoj program cez túto bolševickú stranu, schovávajúc sa za nálepku, že je bolševická. A preto sa zaužíval pojem židoboševická revolúcia, pretože bolševickú stranu ovládli Židia(trockisti) a sprofanovali tým aj dobrú značku boĺševickej strany a napriek nelogickosti tohto slovného spojenia sa to tak zaužívalo v tých časoch.
Bolševizmus ako program a strana bol takto sprofanovaný ,pretože nekonal v Rusku skutočnú boľševickú agendu, ale agendu trockistov..

" V okamžiku kdy se bolševici rozhodli převzít moc, stát už defakto téměř neexistoval, nebýt jich, Rusko se zanedlouho rozpadne na kusy, tolik k "revoluci".

Bolševická strana na čele s Leninom neprevzala moc len tak zo zeme. Ale nechce sa mi tu už hádzať mnoho dokazov, ako bola revolúcia roky v Rusku pripravovaná, organizovaná, kto sa na nej podielal vrátane ruskej šlachty.
A Lenin ako šéf vtedajšiej revolúcie sa rozhodne nesprával ako správny boľševik, o tom svedčia hneď aj zákony, ktoré shvaľovala vtedajšía sovietska vláda, dekrét,že antisemitizmus je trestný, teda prvý režim na svete, ktorý prísne trestal protižidovské nálady.Prvý režim, ktorý legalizoval potraty, atď. Lenin vtedy ako šéf v krajine nemal moc ?
Tvrdiť, že Lenin bol od začiatku dobrý boĺševik, ktorý sa dištancoval od Trockého,ktorý tam všetko hneď a od začiatku ovládal a mal pod palcom je nesprávne.Že sa názorovo neskor rozišli je vec druhá.
Posudzovať Lenina ku koncu a posledné roky života je aj sporné, pre pohlavnú chorobu, ktorou sa nakazil údajjne v roku 1902 vo Francúzsku v nejakom bordeli a tá ako iste vieš v konečnom štádiu úplne ovplyvní intelekt.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 06.09.2016

"Tvrdiť, že Lenin bol od začiatku dobrý boĺševik, ktorý sa dištancoval od Trockého, ktorý tam všetko hneď a od začiatku ovládal a mal pod palcom je nesprávne."

A kto to tvrdí?! Tie dojmy si si vytvoril len sám vo svojej hlave. Ja som len písal, že Lenin bol podľa mňa skôr (revolučný) boľševik než (psychický pošahaný) trockista. Bol predsa v v tej frakcii už od začiatku. A keď podpísal Brestský mier, tak sa zachoval ako boľševik (prihliadajúc na väčšinu - ale neviem, či si to uvedomoval, alebo nie, čo je nakoniec asi jedno). Nechcel som ale z neho robiť nejakého svätca, čo nerobím ani zo Stalina (z nikoho - a ovečky by nemali ani z RKC, Ježiša...). Nám, čo chodíme na tieto stránky a čítame tu články, sú tieto veci o židoch a ich spojením s revolúciou v Rusku, myslím, veľmi dobre známe (takže si nemyslí, že nám tu píšeš niečo nové - vidieť, že si si dobre na nete našprtal sionistov, to ti nikto neberie, takže tie náznaky, že vieme o tom málo, si radšej nechaj), ale tieto stránky idú ešte hlbšie, k pravej podstate (nielen boľševizmu, ale celého biblického projektu, vrátane judaistov, ako jeho realizátorov v prospech GP)! Taktiež, aspoň ja osobne veľmi dobre chápem, že GP mal toto revolučné obdobie (tento objektívny proces, ktorý bol už nezvratný, ku ktorému GP vytvoril vhodné podmienky skrze tupú a zradnú "ruskú elitu") v Rusku veľmi dobre podchytené (o čom stále píšem), ale aj tak sa mu revolúcia úplne nepodarila podľa jeho plánov, aj vďaka boľševikom (teraz nemyslím skutočných alebo neskutočných, ale celkovo ako odhodlanej sile niečo spraviť so svojou krajinou)! Ďalej je už zbytočné sa tu rozpisovať.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 06.09.2016

Po menšej úprave:

"Tvrdiť, že Lenin bol od začiatku dobrý boĺševik, ktorý sa dištancoval od Trockého, ktorý tam všetko hneď a od začiatku ovládal a mal pod palcom je nesprávne."

A kto to tvrdí?! Tie dojmy si si vytvoril len sám vo svojej hlave. Ja som len písal, že Lenin bol podľa mňa skôr (revolučný) boľševik-marxista než (psychický pošahaný) trockista. Bol predsa v tej boľševickej frakcii už od začiatku a pochybujem, že len tak bez vlastného presvedčenia, iba ako agent, ktorý sa dokonale pretvaroval. A keď podpísal Brestský mier, tak sa predsa zachoval ako boľševik (prihliadajúc na väčšinu - ale neviem, či si to uvedomoval, alebo nie, čo je nakoniec asi jedno). Nechcel som ale z neho robiť nejakého svätca, čo nerobím ani zo Stalina (z nikoho - a ovečky by nemali ani z RKC, Ježiša, Mohameda...). Nám, čo chodíme na tieto stránky a čítame tu články, sú tieto veci o židoch a ich spojením s revolúciou v Rusku, myslím, viac-menej známe (takže si nemyslí, že nám tu píšeš niečo nové - vidieť, že si si dobre na nete našprtal sionistov/chazarov, to ti nikto neberie, takže tie náznaky, že vieme o tom málo, si radšej nechaj), ale tieto stránky idú ešte hlbšie, k pravej podstate (nielen boľševizmu - ako javu, ktorý v ruskej spoločnosti existoval už dávno pred Leninom, existuje aj dnes a bude aj v nejakej forme v budúcnosti; ale k podstate celého biblického projektu, vrátane judaistov, ako jeho realizátorov v prospech GP)! Taktiež, aspoň ja osobne veľmi dobre chápem, že GP mal toto revolučné obdobie (tento objektívny proces, ktorý bol už nezvratný /nakoniec by tu revolúciu spustil niekto iný/, ku ktorému GP vytvoril vhodné podmienky skrze tupú a zradnú "ruskú elitu") v Rusku veľmi dobre podchytené (o čom stále píšem), ale aj tak sa mu revolúcia úplne nepodarila podľa jeho plánov, aj vďaka boľševikom (teraz nemyslím skutočných alebo neskutočných, ale celkovo ako odhodlanej sile niečo spraviť so svojou krajinou)! Ďalej je už zbytočné sa tu rozpisovať.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 06.09.2016

"Bolševická strana na čele s Leninom neprevzala moc len tak zo zeme. Ale nechce sa mi tu už hádzať mnoho dokazov, ako bola revolúcia roky v Rusku pripravovaná, organizovaná, kto sa na nej podielal vrátane ruskej šlachty."

Hox to sám vo svojom článku naznačuje, že v tom mali prsty žido-zednári, takže sa určite nemusíš rozpisovať, je nám to veľmi dobre známe (ak si dobre pamätám, tak sa o tom píše aj v tomto fajnovom článku * http://leva-net.webnode.cz/products/jidasuv-hrich-20-sjezdu-1/ *). To len ak si to nevedel, ak si tu nový na týchto stránkach...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Pe-tri | 06.09.2016

Lenin - přesvědčený revolucionář v tom smyslu, že zřejmě primárně z osobních důvodů nenáviděl carský režim a celé své snažení věnoval jeho porážce (podporován v tom zejména Německem). Jak teoreticky, kdy se zhlédl v marxismu, na jehož základu pak organizoval praktické kroky, založené na jeho výroku: my komunisté jsme jakobíny 20.století (už v roce 1895 sjednocuje v Petrohradě opozici v jednotnou dělnickou organizaci na marxistických základech). Těmito předpoklady padl do oka vykonavatelům Rothschildovy závěti/směrnice ohledně Romanovců. Ti (Jacob Shiff) jej proto dali do kopy se svým klíčovým agentem pro Rusko Trockim a voalá - carský režim padá, Romanovci jdou ke katovi a občanská válka v Rusku začíná a WW1 končí. A trvá to ještě cca 8 let po Leninově smrti, než se ukáže, že Trockij definitivně prohrává a kormidla se definitivně chopí Stalin, který následně tvrdě likviduje trockistickou opozici a obrací kormidlem politického vývoje v SSSR (uskutečňuje klíčový manévr, v konečném důsledku vedoucí k WW2).
...
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Sio | 06.09.2016

"Těmito předpoklady padl do oka vykonavatelům Rothschildovy závěti/směrnice ohledně Romanovců."
A proto jako dopustili, aby po roce 1895 šel na tři roky do vyhnanství na Sibiř? To mělo být něco jako 40 let na poušti ro Židy v menším, předpokládám ...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Pe-tri | 06.09.2016

To má být co za otázku ? Výraz tvého nechápání nebo smutný pokus o ironii ? Neznáš fakta od 1895 přes 1905 k 1917 ? Kdy byl držitel moci do 1917 v Rusku ? Kdo ho poslal do vyhnanství jiný než carský režim ? A do Německa odešel až po vyhnanství, které ho určitě z jeho nenávisti k carismu nevyléčilo ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

inkv. | 07.09.2016

Taky perfektní příspěvek !!
SOUHLAS, naprostý ...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Hox | 06.09.2016

> S tým nič neurobíš, že boĺševická strana podliehala a bola infiltrovaná a ovládnutá týmito revolucionármi.

Tvrdím od začátku totéž, umíš číst?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Petrus | 06.09.2016

Iste, asi som ťa nesprávne pochopil.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 06.09.2016

Nakoniec si sám potvrdil, že to vlastne neboli boľševici, ale infiltrovaní židovskí agenti globál. zákulisia! Teda nie je správne absolútne/primárne spájať infiltrovaných židov pracujúcich v prospech globál. zákulisia s boľševikmi v Rusku ako takými, lebo z toho vznikajú takéto zavádzajúce polopravdy. Treba to rozdeľovať, že významné posty boľševikov boli účelovo infiltrované židmi. Skutočnosť jasne hovorí, že boľševici (myslené vo všeobecnosti ako hnutie/strana/sila) vlastnými rukami zachránili Rusko pred rozpadom a likvidáciou, ktorú im GP nachystal (aj tým, že Lenin navzdory plánim GP podpísal Brestský mier a zmaril mu tým uskutočnenie celosvetovej marxist. revolúcie - ak tvrdíš, že to urobil na príkaz GP, tak s tým nesúhlasím). Ale vďaka, že si to takto priblížil a vlastne aj osvetlil pre obyčajných ľudí, kto boli skutoční boľševici a kto infiltráti (hoci mne sú to viac-menej známe veci).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 06.09.2016

Hox: "účelová manipulace nebo neznalost dějin, v listopadu 1917 měla RSDRP 300.000 členů, v únoru 1917 20-30 tisíc."

Reakcia Petrusa ha Hoxa: "Skutočné prevzatie moci nebolo v únoru 1917, ale až v listopadu 1917.V rusku dovtedy panovalo dvojvládie, dfočasná vláda a revolučné soviety."

Hox podľa mňa narážal na to, že sa nejednalo o skutočných boľševikov ale "boľševikov"-trockistov. Takže v listopadu logicky nemohli skutoční boľševici prevziať moc. Jednalo sa hlavne o (psychických) trockistov (to že tam možno boli aj psycho-trockisti, ktorí sa cítili ako boľševici, ale v skutočnosti konali opak, než deklarovali, ako typický psycho-trockista, t.j. skutočnými boľševikmi neboli, je vec druhá) a inú cházku.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 06.09.2016

Aké bolo presne pôvodné učenie boľševikov a ako bolo následne konkrétne pozmenené Leninom (ktorý tam bol v podstate od začiatku) a marxizmom?! Máš na to nejaké pádne dôkazy, vierohodné zdroje, linky?!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 07.09.2016

Ako presne tí importovaní agenti-židia z vonku postupne (alebo naraz?) opanovali boľševické hnutie? Je aj Kotleba a "jeho" ĽSNS (od začiatku, alebo už-teraz) pod palcom?

Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 05.09.2016

Dokonca aj posledne Pjakin vo videu na konci spomenul, kto mal najväčší podiel na rozvracaní Ruska a rozhodne to neboli boľševici na čele s Leninom. Tí sa ho naopak práve pokúšali dať dohromady! Októbrová revolúcia, ak by sa nezačala roku 1917, tak by sa začala o rok+- neskôr! Bol to objektívny proces na spadnutie, zavinený hlavne "ruskou jelitou". GP potreboval riadiť revolúciu v Rusku jemu vyhovujúcim smerom, ale boľševici mu urobili škrt cez rozpočet. Inak moc som nepochopil, v čom si rozporuje moje tvrdenie o Brestskom miery podpísanom Leninom s tým tvojim. Ak myslíš, že ho podpísal preto, lebo mu to GP prikázal, tak sa pletieš. GP práveže naopak potreboval, aby sa revolúcia začala šíriť ďalej aj na západ a Brestský mier akurát zmenšil revolučné napätie v Európe. O tom, že pojem žido-boľševizmus je účelová manipulácia a že treba rozlišovať jeho podstatu, ktorá existovala dávno pred Leninom, som už písal vyššie. Inak, ja netvrdím, že bol Lenin neviniatko (to nebol ani cár, RPC a vtedajšia "kresťanská elita"), nepoznal som ho osobne, len že bol presvedčený boľševik. Dokonca ani nikde netvrdím to, že židia a globálne zákulisie (GP) nemali podiel na rozpútaní, riadení revolúcie a ZSSR po nej. Tak už prestaň láskavo vymýšľať a radšej argumentuj, kľudne aj nejakými linkami/zdrojmi (hoci validita nimi poskytnutých informácií sa nedá nabetón overiť).

Re: Re: Re: poznámka

Hox | 05.09.2016

Trockisté a bolševici byli nepřátelé na život a na smrt, židé byli v drtivé většině trockisté. V jakém smyslu pojem "židobolševik" není matení pojmů?
> Mnohí boľševici prešli na stranu revolúcie
Oni snad byli proti revoluci? Za revoluci bojovali od svého vzniku.

Co chápeš pod "bolševici"?
Jestliže se "bolševizmus skutočný absolútne líši od trockizmu", v jaké smyslu pojem židobolševizmus "vystihuje vtedajšiú moc v Rusku"?

Re: Re: Re: Re: poznámka

Petrus | 05.09.2016

Lenin stál v 1917 na čele bolševikov a spoločne s Trockým riadil to, čo sa v Rusku dialo s ďalšími importovanými revolucionármi, hlavne židovského povodu na vrcholných miestach.A na začiatku si aj dobre rozumeli.
Povodní bolševici boli za revolúciu, ale nie v štýle, ktorú tam doniesli importovaní revolucionári s Leninom a spol.Ich učenie bolo pozmenené, strana infiltrovaná, niektorí sa prisposobili a pridali sa na stranu politiky importovaných revolucionárov židovského povodu, ktorí stranu ovládli.
Bolševickú stranu, teda, frakciu, ktorá sa premenovala na komunistickú v roku 1918 začal Stalin čistiť od trockistov, keď získal moc.Nebolo to náhodou tak, že v komunistickej strane v ZSSR sa nachádzali ako trockisti, tak aj stalinisti, teda tí, čo uznávali povodné učenie bolševizmu ? Pričom Stalin nedokázal do konca života vyčistiť poriadne a hĺbkovo stranu od trockistov, veď samotný chruščov, Stalinov blízky spolupracovník bol jeho úhlavný nepriateľ a trockista.

Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Hox | 05.09.2016

takže to co se dělo bylo rukama bolševiků jak píšeš výše, nebo rukama "importovaných židů", kteří obsadili všechny mocenské posty?

Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 05.09.2016

Stále čakám na nejaký argument, že Lenin nebol presvedčený boľševik. Pripomínam, že Lenin bol vodcom boľševickej frakcie RSDRS už od roku 1903, takže to nie je tak, že by do strany prišiel aj s importovanými revolucionármi židovského pôvodu v zapečatenom blaku v roku 1917, pozmenil jej pôvodné učenie z boľševického na "leninské ne-boľševické" a zrealizoval revolúciu v Rusku. Vôbec neviem, o čo ti ide. Skús jasne, v pár bodoch napísať, s čím nesúhlasíš.

Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 04.10.2016

Jedna vec bola úloha, ktorú mu Ni(e)kto/GP prisúdil a druhá vec, že čo chcel on sám a ako to chápal.

Re: poznámka

Cico Ciciak | 06.09.2016

Počuj Petrus, nechcem rýpať, ale v mojich očiach si sa už celkom vyfarbil v diskusii na Leva-net pod článkom/prácou o Svätých písmach (aj spolu s asarom, keď si tam tuším klasicky kalil vody odvádzaním od merita vecí vypisovaním nepodstatných vecí a kládol na ne dôraz, asi aby ľuďom unikol význam tej práce), a aj na DVTR diskusii som ťa trochu počítal, konkrétne tie naivné predstavy o Ficovi a Kotlebovi/ĽSNS, Tisovi a 1. fašistickej SR (ak nevieš, čo to je, tak sa kukni sem * http://cicociciak.blogspot.sk/2016/06/co-je-to-v-skutocnosti-fasizmus.html *). Pravdu povediac, moc sa mi nepozdávaš, ale ako tréningový partner si ok. Dúfam, že som sa ťa nedotknul.

Shrnutí

Putinovec | 05.09.2016

Je to v podstatě shrnutí práce Smutné dědictví Atlantidy,ale v tomto formátu mnohem přehlednější a vstřebatelnější.

Nechci tady prudit

Sio | 05.09.2016

Téměř každý bod bych musel rozporovat a navíc většina z nich, pokud ne všechny, jsou metrologicky neprůkazné. Takto postavený projekt KSB nemá šanci na úspěch, protože analýza a výklad skutečnosti neodpovídá realitě. Otázkou je, když už jsou tu takové koncepční chyby, kdo převzal otěže řízení, protože realitu zná lépe.

Re: Nechci tady prudit

Hox | 05.09.2016

Ukázka jak to vypadá, když je pro někoho skutečnost světonázorově nepřijatelná, chtěl by kritizovat ale nemá co říct. Rozporuj, zástavu marxismu do rukou a vpřed - zatím jen kalíš vodu.

Re: Nechci tady prudit

Cico Ciciak | 05.09.2016

Ty si samý paradox! :DD

Re: Nechci tady prudit

Kolodej | 05.09.2016

Nedrístaj a rozporuj.

Re: Nechci tady prudit

Drak | 05.09.2016

Tak rozporuj. Nic ti nebrání vysvětlit, co je v rozporu s čím a proč.
Bez toho jen žvaníš.

Re: Nechci tady prudit

Sugar | 06.09.2016

To už se fakt nedá s tvojí "metrologickou průkazností".

A přitom jseš marxista. Evidentně to je ta "koščejova jehla", která tě tak pálí na tvém osobním informačním zabezpečení, když jí musíš stále vytahovat.

Re: Re: Nechci tady prudit

Sio | 06.09.2016

Myšlenka metrologické průkaznosti je dobrá a důležitá. Bez ní si každý může dřístat, co ho napadne a nemusí to prokazovat. Hlavně v lyrických vědách, u fyziků nic podobného jen tak neprojde. Tvrzení, které se nedá podložit důkazy je nevědecké, maximálně může pretendovat na hypotézu nebo spekulaci.

Re: Re: Re: Nechci tady prudit

Cico Ciciak | 06.09.2016

Vedel si, že (aj súčasná) "veda" je konceptuálne podmienená?! A teda aj tvoj spôsob nazerania na veci?!

O konceptuální podmíněnosti vědy (veda), o konceptuálnej podmienenosti vedy
----------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/o-konceptualni-podminenosti-vedy/


Konceptuálně podmíněné defekty současné vědy
-------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/konceptualne-podminene-defekty-soucasne-vedy-biosferni-krize/

<< 1 | 2

Přidat nový příspěvek