Nastal čas o Stalinovi pohovořit... (1)

Nastal čas o Stalinovi pohovořit... (1)

6.8.2014

 

aktualizace (30.8.): níže se jedná o pracovní text, finální verze s mnoha změnami je zde.

 

 

Vnitřní prediktor SSSR

 

 

 

 

 

Nastal čas o Stalinovi pohovořit...

 

Aktualizované vydání r. 2001

 

 

 

 

Petrohrad

2001

 

 

© Publikované dokumenty sú vlastníctvom svetovej kultúry a preto vo vzťahu ku nim nikto nedisponuje osobným autorským právami. V prípade privlastnenia si autorskych práv v rámci zákona právnickou, alebo fyzickou osobou, sa dotyčná osoba stretne s odplatou za krádež pomocou nepríjemnej „mystiky“, vychádzajucej nad rámec právnej vedy. Každý záujemca má plné právo, vychádzajúc z vlastného chápania všeobecného prospechu, nasledujúce materiály v plnom objeme, alebo fragmentálne všetkými dostupnými prostriedkami kopírovať a vydávať, aj za komerčným učelom. Kto používa nasledujúce materiály pri svojej činnosti, či v citáciách, fragmentoch alebo odkazoch, prijíma na seba zodpovednosť, a v prípade vytvorenia kontextu meniaceho zmysel následných materiálov ako celku šancu stretnúť sa s „mystickým“ pôsobením mimo právneho rámca.

 

 

Obsah

 

1. Klíčové otázky

2. Vítěz nad marxismem

3. Bůh pomáhá bolševikům

4. Kacířství, odsouzené k vítězství

5. Komunista slovy i činy

 

 

„Stalin odešel ne do minulosti, ale rozpustil se v naší budoucnosti“1,
— jakkoliv to mnohé zarmoutí.

 

Naše společnost – pokud mluvit o veřejné politice a politické analytice – za padesát let prošla cestu od ideologického poklonkování před Stalinem do odmítání všeho, co jím bylo uděláno: jak jako člověkem, žijícím mezi sobě podobnými, tak jako státníkem, na jehož myšlenkách, slovech a podpisech závisely osudy milionů lidí v různých zemích světa v několika generacích. Ale Stalin nebyl zapomenut, jak si to přáli a přejí mnozí. Nebyl zapomenut v důsledku toho, že veškerá politická realita SSSR i SNS nutí vzpomínat o něm osobně, o tom díle, kterému sloužil; nutí vzpomenout pod tlakem každodenních okolností: zkusil by někdo při něm nezaplatit včas penze nebo výplaty; zkusil by někdo za něj koupit si za nakradené peníze limuzínu nebo vilu; zkusil by někdo za něj sít nepřátelství a podněcovat války mezi národy SSSR; zkusil by někdo za něj provádět v SSSR politiku v zájmech zahraničních vlád a mezinárodních mafií; zkusil by někdo za něj vydírat SSSR půjčkami nebo zbraněmi jiného druhu; zkusil by někdo za něj...

 

 

 

1. Klíčové otázky

To vše rodí připravenost nemalé části společnosti semknout se okolo těch, kdo na svých zástavách malují jméno Stalina a hlásají pokračování jeho díla. Ale předtím než za nimi následovat, je přece jen lepší popřemýšlet a vynasnažit se pochopit podstatu toho díla, kterému Stalin sloužil. Nicméně, většina publikací o něm je tomu vzdálena. Galvanizují kultovní mýty minulosti o Stalinovi, charakterizujíce ho jednou jako věrného marxistu – pokračovatele díla Marxe, Engelse, Lenina; jindy jako fašistu, krytého ideály komunismu, politiky budování neomezené osobní diktatury; jindy ještě jinak: v závislosti na tom, nakolik je autor publikace sám silný ve znalosti historických faktů a nakolik je způsobilý v reálné politice, jakožto činnosti plánování a realizace historie, která se ještě neodehrála.

 

A většina spisovatelů i čtenářů publikací na toto téma se nezabývá otázkami:

  • marxismus a komunismus je jedno a to samé, existující pod různými názvy?

  • a pokud to není to samé, v čem je rozdíl a co čemu předcházelo?

  • komunista a člen RSDRP (Ruská sociálně-demokratická strana)- RSDRP(b) – dtto bolševiků – RKS(b) (Ruská komunistická strana – bolševiků – 1918 – 1925) – VKS(b) (Všesvazová komunistická strana – bolševiků – 1925 – 1952) – KSSS (Komunistická strana Sovětského svazu – 1952 – 1991) – KSRF (Komunistická strana Ruské federace)/RKSP (Ruská komunistická strana pracujících v sestavě KSSS) Je jedno a to samé nebo byli a jsou skuteční komunisté vně oficiální komunistické strany, a ve straně, a zvláště v jejím vedení, byli a jsou skuteční antikomunisté, což i vysvětluje výsledky (r. 1991) činnosti budování komunismu v SSSR?

  • bolševismus je ruský druh marxismu a stranická příslušnost nebo něco ruského, co existovalo před marxizmem, existovalo v ruském marxismu, nějak to existuje i nyní a bude existovat i do budoucna?

 

Ačkoliv autoři publikací o Stalinovi tyto otázky přímo nekladou, každý z nich na ně má nějaké odpovědi. A v závislosti na tom, co má každý z autorů za samozřejmé (protože podle jeho názoru je to samozřejmostí a všichni ostatní by to měli důsledně pochopit v souladu s jeho předpokladem), dostává se mu buď toho, nebo onoho vidění a chápání osobnosti J. V. Stalina a jeho role v historické epoše. A to se týká všech jeho životopisců, počínaje zatvrzelým marxistou L.D. Bronštejnem (Trockým) a konče tuctovými politickými pracovníky D. Volkogonovem, a R. Kosolapovem. Proto si především uděláme jasno v odpovědích na tyto otázky.

Marxismus a komunismus není jedno a to samé. Tato slova se stala synonymy díky specifice krátkodobé epochy od poloviny 19. do poloviny 20. století.

Komunismus v překladu z latiny do ruštiny znamená pospolitost, jednotu; kromě toho v latině je to slovo se společným kořenem slova komunikace (dorozumívání), tj. s odkazem, toho času i s informačním odkazem mezi lidmi, co se v ruštině nazývá „s-vědomí“. Jinak řečeno, komunismus je společenství lidí na základě svědomí: vše ostatní v komunismu je následkem jednoty svědomí u různých jedinců.

Podpora komunismu předpokládá souhlas s tím, že zdaleka ne vše, co je spojeno s životem člověka i společnosti, může být v neomezeném osobním (privátním) vlastnictví kohokoliv; mnohé (z majetku) může být v kolektivním vlastnictví a, jsa majetkem všech, nemůže být výlučným majetek nikoho z nich osobně.

I když je obecný smysl této okolnosti jasný, v praktickém životě neshody mezi komunisty vznikají při vytváření výčtu toho, co může být v osobním (privátním nebo korporátním) vlastnictví, a co může být výhradně ve vlastnictví společném. Z toho vyplývá, že pokud ve společnosti vládne právo kolektivního vlastnictví, pak se tím ve společnosti vylučuje závislost většiny na menšině, která shromáždila v osobním vlastnictví statky, jak pocházející z přírody, tak i vytvořené kolektivní prací. Komunismus, jako ideál, ke kterému by lidstvo ve svém vývoji mělo směřovat, se propaguje od starověku, a historie zná pokusy o jeho zavedení, jak na principech organizování života společnosti vládou (Inkové), tak i ve společenství lidí stejného smýšlení, vedoucích život ve společenství, ve společnosti, kde vláda podporuje právo na soukromé vlastnictví (Esejci ve starověké Judei) na vše bez výjimky.

Marxismus je název světonázorového systému a z něho vyplývajícího chápaní zákonů rozvoje společnosti a jejích perspektiv, pojmenovaný po jednom ze zakladatelů.

Marxismus se prezentuje jako vědecká teorie budování komunistické společnosti pomocí zákonů společensko-historického vývoje, údajně objevených jeho zakladateli, což i vedlo ke stotožnění komunismu a marxismu v myšlení mnohých. Z nějakého důvodu však nikoliv komunisty nazývají marxisty, ale marxisty nazývají komunisty, což je ve svou podstatou nesprávné , dokonce i pokud vycházet z podstaty „vědeckých“ teorií marxismu, schopných být jen zástěrkou pro přikrytí daleko sahajících politických machinací a pokrytectví, ale ne vědeckým základem politiky budování komunistické společnosti, stejně jako jakékoliv jiné politiky.

Bolševismus, jak učí historie KSSS, vznikl v r. 1903 na II. sjezdu RSDRP. Jak tvrdili jeho protivníci, bolševici do r. 1917 nikdy nereprezentovali sami skutečnou většinu členů strany. Ale, jak hlásali sami bolševici, jmenovitě oni vyjadřovali v politice dlouhodobé strategické zájmy pracující většiny obyvatel, v důsledku čehož oni i měli právo nazývat se bolševiky.

Nakolik poslední tvrzení odpovídá skutečnosti, - to je otázka mnohostranná, protože i sama pracující většina může nesprávně rozumět svým dlouhodobým zájmům, a ti, kteří se hlásí k takové své roli v politice, mohou být nejen na omylu, ale i nestydatě lhát, zakrývajíce vlastní zájem údajnou obranou zájmů pracující většiny,

Ale zároveň s pracující většinou, která považuje za normální život život v tvůrčí práci, je ještě i menšina, která považuje pro sebe za normální sklízet tam, kde orali a seli jiní, a vidí v tom své poslání. Dovedeno do krajnosti ona se odkazuje od občasné sklizně tam, kde seli jiní, a trvá na svém systémovém právu organizovat ostatní k orbě, setbě a sklizni, uzurpujíce si při tom i právo na „spravedlivé“ rozdělení „úrody“. Rozdělení úrody tato menšina provádí proporčně mnohem hůře, než piráti; u většiny pirátů byla norma po dvou dílech vydělit kapitánovi a navigátorovi, všichni ostatní pracovníci nože a sekery dostávali po jednom dílu; stejní představitelé vládnoucích „elit“ v celé historii se neomezují ve svých potřebách na dvojnásobné převýšení podílu obyčejného pracujícího člověka z celkového produktu, vyrobeného ve veřejném pracovním sdružení, buď v naturálním (mít k dispozici práci a těla tisíce podanných ortodoxních „křesťanů“ nebylo považováno za hanebné) nebo hodnotovém vyjádření (dělitelnost ve vztahu přímých a nepřímých nákladů na zabezpečení rodiny ze skupiny „elit“ a rodin obyčejných lidí).

Bolševický světový názor popírá právo na monopolně vysoké ceny, včetně ceny řídící práce, kde by se tyto ceny neopírali o konkrétní historické podmínky. Toto odpůrci bolševismu nazývají „rovnostářstvím“ a zcela správně poukazují na to, že pod nadvládou rovnostářství pro většinu pracovníků mizí motivace k práci a profesionálnímu rozvoji. Tak to opravdu je: vzhledem k rovnostářství. Ale bolševismus nevybízí k rovnostářství, ale trvá na tom, aby dělitelnost „maximální příjmy“/“minimální příjmy“ byla dostatečná pro stimulaci práce a profesionálního rozvoje, vylučujíc jako systémový faktor celospolečenského významu parazitizmus jedněch na práci druhých.

A bolševismus má v této otázce pravdu. Ve vydání „Inženěrnoj gazety“ (č. 45/1992, „Nenahlížej do kapes šéfů“), v r. 1980 byl poměr mezd vyšší administrativy ke statistickému průměru následující: v USA – 110x; v SRN – 21x; v Japonsku – 17x. V kvalitě řízení, která se projevuje pracovní výkonností, tempem růstu výroby a kvalitě sériové výroby, tyto země následovaly v obráceném pořadí. Data jsou za 20 let. Za tu dobu Japonsko zlepšilo své postavení a pokračuje ve zvyšování svého významu ve světě, JPY vzrostl ve vztahu k dolaru dvakrát; SRN se dostala do vleklé krize v důsledku ukvapenému sjednocení s DDR; USA, zaostávajíce za Japonskem a Západní Evropou, snažící se udržet své místo skupováním mozků za hranicemi a zachováním výhodných cen komodit a energonosičů na světových trzích. Přitom evropské střední třídě se nelíbí americké automobily, preferujíce moderní evropské, a japonci nakupují některé značky amerických aut, okamžitě je posílají z přístavů do továren na celkovou demontáž, načež je opět smontují, ale tentokrát jak se patří.

Toto znamená, že v těchto státech jsou chyby řízení, zapříčiněné kvalifikací manažerů, ve své závažnosti úměrné jejich platu. Na jiných historických srovnáních je tak možné ukázat, že, čím vyšší životní úroveň (zejména spotřeby) rodin řídících orgánů ve vztahu k průměru ve společnosti, - tím více obtížemi je zkoušena tato společnost v porovnání s jinými moderními společnostmi, z důvodu nízké kvality řízení.

Potom zbývá jen zorientovat se v tom, zda komunismus – společenství na základě jednoty svědomí – je objektivně dobře nebo objektivně špatně? A bolševismus je objektivně dobře nebo objektivně špatně? Jak je s tím spojen marxismus? V jakém vztahu jsou komunismus a bolševismus?

Pak bude jasné, zda byl Stalin komunista, marxista nebo bolševik a jak se stavět k němu osobně a k dílu, kterému sloužil a byl věrný celý svůj život.

 

...pokračování

 

1Epigraf Pierra Courtadea v knize Edgara Morina „O podstatě SSSR. Totalitární komplex a nová říše“ (Fayard-1983)

 

Diskusní téma: Nastal čas o Stalinovi pohovořit... (1)

vlastnictví je iluze

Markus | 07.08.2014

vlastnictví je iluze, kde vlastnictví půdy je tou největší:-) jak můžeme vlastnit něco co jsme nevytvořili, tedy nám nepatří... všimněme si, že pokud podlehneme iluzi vlastnictví, tedy začneme něco vlastnít začíná nám to způsobovat trápení... ale do jisté míry je to nádherný výchovný prostředek... děkuji za inspirativní čtení hezký čas

sukromne vlastnictvo vs sloboda

jardob | 06.08.2014

So sukromnym vlastnictvom je to velmi podobne ako so slobodou, tak ako ju cast ludi chape v demokratickom svete.. Mnoho ludi si mysli ze v ramci slobody si moze robit co chce, nehladiac pri tom na nikoho okolo seba. Avsak to nie je sloboda ale anarchia, to je zasadny rozdiel. Sloboda, v demokratickom svete (optimalnom) je ohranicena pravidlami, alias zakonmi (pisanými plus zakonmi svedomia). Optimalna sloboda je zlaty stred - kompromis - median slobod vsetkych ludi vramci spolocnosti tak aby sa navzajom nerusili. Z psychologickeho hladiska, ci uz ide o cloveka alebo zviera, je preukazane, ze ak je vychovavany bez pravidiel, ma to za nasledok nevyrovnaneho jedinca so sklonom k "maniodepresivnym" prejavom. Clovek je teda stvoreny aby bol "suciastkou vesmiru", fungujucim clankom spolocnosti, nieco spolocnosti dam a nieco dostanem. Nie je stvoreny aby bol samorastom, odtrhnutym od prirody, vesmiru, spolocnosti. Aby bol hedonistom, bonvivanom ktory iba berie ale nedava.
Podobne je na tom aj sukromne vlastnictvo.. Svedomie cloveka, intuicia nasepkava ze vlastnit viac ako potrebujem a som schopny pouzivat pre vlastnu potrebu nie je spravne. Spravodlive je take vlastnictvo aby sa nestalo, ze na niekoho uz nezostane (median=spravodlivejsi priemer). Dobrou a asi tou najvhodnejsou motivaciou riadenia majetku ktory patri narodu, tak aby fungoval co najlepsie, je sakralnost statu. Financna motivacia este nezarucuje kvalitu.. To je aj odpoved na to preco v technickej revolucii, najma vesmirnych pretekoch Stalinsky CCCP viedol oproti amerike, aj napriek handikapu, ze amerika si privlastnila mnoho technologii a mozgov z nacistickeho nemecka po jeho porazke.

K casti o vlastnictve

Rony | 06.08.2014

Udo tak si ma dostal :-) zamyslam sa v podstate na nepodstatnom a podstatne mi uniklo. Vlastni ten kto riadi. . Ocividne to je v SR s vodou a jej planovanym predajom do zahranicia. Tam je zrejme kto riadi. Dakujem.

Re: K casti o vlastnictve

Rony | 06.08.2014

To patri pod Udov prispevok ospravedlnujem sa

Re: K casti o vlastnictve

udo | 07.08.2014

Hej..a ak vodu predávať, ako zabezpečiť, aby zisk išiel priamo občanom a nie cez tzv. štátny rozpočet majiteľom bánk, resp. dokonca nejaká pseudoprivatizácia do správy nejakých mafióznych štruktúr. Akékoľvek vyvlastnenie spoloćného majetku občanov tohto štátu je trestné. Zároveň je zodpovednosť za podobné činy v dnešnom právnom výklade nevyhnutne kolektívna v zmysle dedičnosti záväzkov pre rodiny a blízkych dotyčných zradcov a kolaborantov. Hlavne pri odmietnutí kooperácie v procese repatriáce podvodom odcudzených zdrojov občanov štátu.

upresnenie..
2.Riadiť znamená predvídať.
3.Udržateľná prognóza je okrem zdravého sedliackeho rozumu možná napr. aj pomocou spomínaného sociologického operaćného systému novšej generácie
3.KSB(Koncepcie sociálnej bezpečnosti) a hlavne jej jadra: 4.DVTR(dostatočne všeobecnej téorie riadenia)..alebo Dostatoćne uniVersálneho modelu tvorenia..
Osou, základným, "uholným" kameňom DVTR je zasa
5.Plná funkcia riadenia s jej 7 bodmi

Pre zopakovanie..
Plná funkcia riadenia, tvorenia:
1. Identifikácia nových faktorov v prostredí (in-formácii)=impulzov vzhľadom na daný systém, či supersystém
2. Formovanie stereotypu rozpoznávania týchto faktorov pre budúce podobné prípady
3. Porovnanie identifikovaného faktora s vlastným vektorom(hierarchiou) cieľov vzhľadom na jeho význam - použiteľnosť
4. Formovanie koncepcie riadenia (egoistická, alebo neegoistická), udržateľnej v zmysle predikcie
5. Organizácia štruktúr a algoritmov slúžiacich na dosiahnutie daných cieľov
6. Kontrola týchto štruktúr a ich koordinácia
7. Likvidácia vytvorených štruktúr v prípade straty kontroly nad nimi, alebo ich udržiavanie s perspektívou použitia na ďalšie ciele.

..kto riadi svoj život neegoisticky s ohľadom na daných 7 bodov, ten ho aj vlastní. Tak, ako sa tým automaticky stáva v tomto zmysle aj majiteľom Zeme a presnejšie "námestníkom Boha na Zemi..svojho Otca". Úlohou takého "zobudeného" jedinca je rozvíjať a nie iba nenarúšať súlad rozpoznávaných, hodnotených a vo forme násTrojov používaných objektívnych zákonov.

Novodobý Babylón

Pe-tri | 06.08.2014

Ach ty pojmy, jak vidíme vedou nás do hodně klikatých uliček Byblonu, většinou slepých (labyrintu). Teď aby si každý hledající ještě začal uvědomovat, že když bude číst texty z minulosti, bude si k ním sám muset vytvořit vlastní překladový slovník z v textu uvedeného (nesprávně použitého, ale použitého) pojmu do pojmu významově správného.
Příklad, když bude mít někdo zájem studovat a zorientovat se třeba v McCarthyho honech na komunisty v USA padesátých let, měl by chápat, že místo - hon na komunisty mělo být správně používáno - hon na marxisty. Hodně zdaru a trpělivosti.
A jako bonus za domácí úkol může takový podivín ještě podumat, proč k těmto záměnám došlo (nápověda - podvědomí tyto lexikální potíže nemá).
P.

K casti o vlastnictve

Rony | 06.08.2014

Moze jedinec vlastnit cast zeme-povrchu? Nepotieram sukromne vlastnictvo ako take ved vsetko co tu mame je aj tak len pozicane na dobu nasej existencie. Ide mi skor o hladanie spravnej miery medzi potrebou jedinca a privlastnovanim si casti prirody aj ked je vyuzivana ako produktivna cast napriklad polnohospodarska alebo lesna poda. Ona je aj tak nadalej castou prirody. Takze vlastni clovek zem? Bola mu dana ako vlastnictvo? Urcite nie.

Re: K casti o vlastnictve

udo | 06.08.2014

Z právneho hľadiska je v aktuálnej interpretácii súkromné vlastníctvo pôdy(no nie len) v podstate právom, zmluvou o dlhodobom dedičnom prenájme národných pôd(a/alebo štátnych, čo je v tomto zmysle identické). Dnes je však samotná spoločnosť vo fiktívnom majetku podvodníkov, tzv. správcov klubov akcionárov, bankových domov, falšujúcich obeživo a spadajúcich tak pod paragrafy obzvlášť závažnej organizovanej trestnej činnosti globálnych finančno-teroristických organizácii.
V podstate tak dane, peniaze z prenájmu obecných nehnuteľností a ďalších poplatkov inkasujú podvodne priamo, či nepriamo oni cez tzv.byrokratický aparát bývalého štátu a jeho matematicky nesplatiteľný dlh. Viď pomer všetkých položiek štátneho rozpočtu v porovnaní s položkou priamej a „nepriamej“ tzv. obsluhy štátneho dlhu. Navyše tie úchylné zrúdy peniaze v zásade nepotrebujú. Ide len o regulovanie umelého stresu a tým systematickú traumatizáciu spolocnosti s cieľom paralyzácie rozvoja otrokov. Najlepśie ich „evolučnej regresie“ pri zachovávaní a rozvíjaní konfliktného potenciálu nie len medzi národmi, ale hlavne „samo“riadenou kolektívno-individuálnou schizofréniou a psychózami každého jedného.

U tzv.P.R. deMaghógie médii ohľadom „každodennej korupcie“ ide samozrejme o cielené systematické nafukovanie celkovo zanedbateľných položiek, aby bol skrývaný skutočný problém ekonomiky dlhodobo iniciovaný zúčastnenými majiteľmi finančno-mediálnych organizácii mafiózneho typu.
Podvodné vyvlastnenie majetku občanov uvedenými syndikátmi bude riešené nie len občiansko- a obchodnoprávne, ale z hľadiska medzinárodných záväzkov našich resPublik nutne aj trestno-právne.

Tie zo spomínaných nadnárodných teroristických organizácii, ktoré sa dostatočne skoro transformujú na objektívne celospoločensky prospešné firmy, združenia, banky, bude však môcť byť majetok ponechaný dočasne pod dôsledným občianskym dozorom v ich správe.

Pozitívna je pre funkčné prežitie EU esenciálna nutnosť cezhraničnej spolupráce pri potieraní tejto obzvlášť nebezpečnej formy terorizmu. Tak, ako sa to deje už s Maďarskom, po tichu s Českom, Rakúskom, Nemeckom i Ruskom. Spoločná skúsenosť národov Európy a Ázie pri boji za rozvoj občianskej spoloCnosti zároveň poskytne ďalšie nové, mocnejšie precedensy spoločných úspechov(parafráza odseku z prejavu V.Orbána).

Koncom 20.stor. a hlavne v roku 2008 národy bitku o globálnu ekonomiku s globálnymi tzv. "súkromnými" mocenskými štruktúrami, korporáciami prehrali. Vojnu však prehrať nemôžu. Prehra by znamenala koniec civilizácie a otvorenú globálnu fašistickú diktatúru, čo dlhodobým riešením pravdepodobných úloh druhu Homo sapiens sapiens byť nevyzerá..

teda..
Za normálnych okolností, ak nájomca nevyužíva napr. pôdu v zmysle rozvoja občianskej spoloCnosti, je samosprávou posunutá na prenájom ďalším uchádzačom. Všetko v kontexte existujúcich zákonov a ústavy.

Zatiaľ sú občania situáciou motivovaní konať samy bez svojich volených predstaviteľov a štátnych zamestnancov. Takmer absolútna väčšina zástupcov jednotlivých zložiek(včítane silových) verejnej moci je uvedenej interpretácii existujúcich zákonov logicky naklonená pozitívne, no keďže občania skrz pokrivený médealny obraz veria ilúzii moci ideológie globálneho konceptuálno-finančného terorizmu, štátni zástupcovia zatiaľ konať nemôžu. Osobitne nedôveryhodné osoby na kľúčových postoch v zákulisí našej obsadenej vlasti by ich totiž vymenili za niektoré z ovcí a exemplárne médealne potrestali. Tak sú oVčania odkázaní na svojpomoc, kým nenájdu medzi sebou demokratickú väčšinu oBčanov.

Zatiaľ sú teda občania v pozitívnom zmysle znova odsúdení na lekciu často za posledných 20.rokov takmer zanevretej spolupráce, rodinu, blízke okolie, kamarátov, kolegov a známych, odsúdení na ľudskosť bez chorého egoizmu pseudofilozofie konzumistanu sveta zombi. Zdravý egoizmus, inDiviDualizmus, sebaVedomJe môže vychádzať len zo sveDomia, sVedomia. Vedieť, kde je náš spoločný dom a jeho základy.

Meny, obeživo si lokálne môžu občania vytvárať aj vlastné: časiky(casovabanka.sk), ježe, duby, živce, atď.. Na kompe, alebo aj tlačiť hoc na kôru stromu, či plátno, alebo „véckač“. T.j. ak sa už fakt nevedia medzi sebou zdravo a primerane dohodnúť na slovo v rámci možností..
Kto si zoberie úver, vypadáva v istom hlbšom zmysle zo spoloČnosti. Možnosti spolupráce sú kvôli jeho rizikovému správaniu obmedzené, no zároveň nie úplne vylúčené. Ako keď má niekto infekčnú chorobu..Pokiaľ si svoju vec neporieši, je ohrozením pre firmu, komunitu. Vycucá totiž spoločnej krvi matematicky nevyhnutne viac, než poskytne. S teroristami nemôžno spolupracovať. Používať sedliacky rozum a kto ho stratil, má na nete jeho zhrnutie(KSB/DVTR). Alebo umné rozprávky ľudové čítať, odkazy predkov predumať..

Vlastní ten, kto riadi.
V bývalom režime vlastnili štát ideologické korporácie klanov. Dnes korporácie finančné. Oba modely sú modelmi fasci(lat.). Fašizmus je terorom menšiny, voči väčšine. Marxizmus sa snažil vytvoriť ilúziu spravodlivej spoločnosti, kde existuje komunizmus pre vrchné jelitá a otroctvo pre dav. Ide o konšpirológiu. Jedno hlása a opak tvorí. Dnešná forma fašizmu pod hlavičkou démonkratúry je znova rajom(komunizmom) pre asociálne kreatúry a ich médealne celévriťky na pódiu pred zúriacim davom. Pokiaľ sa stádo za oponu nepozrie, stádom zostane. Moc zrúd je postavená na do kultúry pred vekmi implantovanom vnútornom zákaze, podprahovom tabu davu, nepozerať za oponu a nepýtať sa prečo vlastne chudáci tí herci hrajú?
..i v tom jelitá fírer kultu pravdu majú,
že pokiaľ zastavy hriechu dedičné vlajú,
zvieratká márne na ľudí sa hrajú.

Re: Re: K casti o vlastnictve

ferko | 09.08.2014

pekne slova a myslienky
vdaka
vsetky tie formy riadenia a vlastnenia su pyramidalne
ale ludia uz teraz mozu byt ludmi na svojich urovniach
pyramida-trojuoholnik moze byt sucastou kruhu-gule nie naopak
nebudes mat pana a nebudes vladnut inym
rovnovazne prijmanie a vydavanie energie
uz pred rokmi som pocul od cloveka vo financnom otroctve vetu
naco mi poziciavali ked teraz pytaju
ten co pozical ma minimalne polovicnu zodpovednost
a v tomto fasizme co zijeme
kde ked sa narodis uz musis platit
platit za prichod na svet?komu?

pozemok moze clovek vlastnit-byt vymedzeni voci ostatnym clovekom
vo vyssom ponimani je len spravca pozemkuPřidat nový příspěvek