Námitky vůči KSB

3.5.2019

Palo

 

Cieľom tejto práce je ozrejmiť neustále opakujúce sa námietky voči KSB, okrem iného mi bolo podnetom aj toto video
https://www.youtube.com/watch?v=h2yltUa_gtw

 

V prvom rade treba povedať, že Arťom pravdepodobne žiadnu knihu od VP nečítal a na prednáškach od Velička (ktoré som si ja osobne prešiel asi 4krát a stále mi majú čo povedať), podriemkaval. Každopádne je otázkou času, kedy sa podobné výčitky objavia aj v SR/ČR, preto považujem za vhodné na ne odpovedať.

 

Chyba 1: zložitý jazyk, ktorému je ťažké rozumieť – nikdy nekončiaca téma


Autori KSB disponovali určitým vzdelanostným štandardom. Preto je na mieste otázka - ako je možné, že sa v minulosti dokázala zorganizovať taká skupina ľudí a dala si tú námahu aby vytvorila vysoko nadštandardné práce svetonázorového charakteru, okrem toho zasahovať aj do iných vedných odborov a niekto nie je schopný ich ani súvislo prečítať? Nie je to práve dôsledkom degradácie vzdelávania a o to viacej treba na sebe pracovať?

No toto je len jedna stránka problému. Tá ďalšia spočíva v uvedomení si, ako funguje náš mozog. Ľavá hemisféra je zodpovedná za abstraktno-logické myslenie, pravá hemisféra za obrazno-procesné. V čom je problém? KSB obsahuje množstvo abstraktných pojmov, ale opisuje procesy a príčinno-následkové javy. Čiže pokiaľ ste pravohemisférový alebo ľavohemisférový, zrejme vám ide chápanie KSB ťažko. Treba spojiť obidve hemisféry.

Čo je dobrá správa? Asi nikto z nás na tom nebol na začiatkoch lepšie. Pre niekoho bola KSB divná, pre niekoho zložitá, pre ďalšieho nezáživná. Lenže myslím si, že každý vedel a vnímal, že je tam „čosi viac“ oproti zbytku „tam vonku“.

Ako postupovať v tomto prípade? Jednoducho začnite čítať. Vedome, sústredene, hoc aj 5 minút jednu stranu. Vyhraďte si každý deň „čas pre vás“ a venujte ho štúdiu KSB. Ťažšie súvetia, pri ktorých to cítite, čítajte aj 2-3 krát. Naopak pri pasážach, ktoré zbytočne niečo rozpitvávajú a moc vám nedajú, svoju myseľ uvoľnite. Nájdite si tému, ktorá vás baví, no najlepšie by bola DVTR, či Voda Mŕtva. Dôležité je čítať všetko, súvislo, pravidelne a dlhodobo. KSB treba brať ako kvant informácií, ktorý vám neustále zlepšuje a uceluje mozaiku. To, čo ste pred pol rokom nevedeli ani prečítať vám týmto prístupom bude po čase pripadať ako samozrejmosť.

 

Chyba 2: chýba jedna jednoduchá kniha o KSB

Toto v skutočnosti žiadnou chybou nie je. Pri takom širokom zábere nie je možné všetko vtesnať do jednej knihy. Treba si uvedomiť, že pokiaľ chcete niečo v úplnosti pochopiť, nie je to možné to len tak zbrucha obkecať, práve naopak, je potrebné uviesť problematiku v celom kontexte a v dostatočnej hĺbke. Možno autorom vytýkať chyby metodologického či faktologického charakteru, no určite nie dôslednosť a komplexné uchopenie témy. Toto je potrebné tiež z toho dôvodu, že pokiaľ niekto naozaj úprimne chce pochopiť KSB, tak nemá šancu ju nepochopiť. Rovnako odpadá aj zbraň presvedčeným hnidopichom, že ostáva niečo zamlčané a preto si autori prifarbujú témy podľa ideologického presvedčenia. To je samo o sebe nezmysel, pretože konceptuál nepodlieha ideológii, preto je konceptuál.

Žijeme v dobe memečiek a rolovania FB statusov. Pre takto fungujúceho človeka, ktorý je iba príveskom k svojmu mobilu, sa javí KSB skutočne nezvládnuteľným sústom. Lenže spoločnosť a súčasná doba si vyžaduje uvedomelých a rozhľadených ľudí, ktorí sa vydali na cestu k Ľudskosti, nie Zombi. Práce VP SSSR sú učebnice, ktoré vám k tomu vedia vo výraznej miere pomôcť, v tomto duchu sa k tomu treba staviať.

Kto by si prial nejaký skrátený súhrn, čo je to KSB, nech sa páči

http://leva-net.webnode.cz/products/videni-sveta-ksb/

 

Chyba 3: „nešťastné“ pojmy a názvy

Ide o to, že v Živote existuje mnoho javov, o ktorých ľudia tušia, vedia alebo cítia, že existujú, ale nevedia ich pomenovať. Napr. globálna konceptuálna moc, psychotrockizmus či egregory. Keď dokážete pomenovať čo je to konceptuálna moc a ako funguje globalizácia, objaví sa vo vašej psychike otázka, či je táto forma globalizácie vhodná a či voči nej existuje alternatíva. Bez existencie tohto pojmu táto otázka nevyvstáva.

Taktiež v Živote existuje mnoho javov, pre ktoré pomenovanie ešte nemáme, alebo javov, o ktorých ani nevieme, že existujú. Aj z toho dôvodu sme ako ľudstvo tam kde sme.

Pojem — ako jav v psychickej činnosti jedinca – vzniká na základe spojenia určitej vzájomnej zhody jazykových konštrukcií toho jazyka a subjektívnych obrazových predstáv o Živote vlastných jedincovi. T.j. pojem ako jav v psychickej činnosti jedinca obsahuje:

1) jazykové konštrukcie,

2) subjektívne obrazy („hudbu“ v najvšeobecnejšom zmysle tohoto slova),

3) určenosť vzájomnej zhody jazykovej konštrukcie a obrazov.

 

„Nešťastnosť“ pojmov KSB teda spočíva v tom, že keď sa jedinec stretne s novými pojmami, nevie si spojiť tieto tri body. Tu sa môžeme vrátiť znova k textu o chybe č. 1 a potrebe štúdia dovtedy, kým všetko nezapadne na svoje miesta.

 

Krátky zoznam pojmov KSB možno nájsť tu
http://leva-net.webnode.cz/slovnik-pojmu/

 

Chyba 4: absencia praxe a skutočných príkladov + Chyba 5: neuplatniteľnosť metodológie KSB v živote más

V tomto prípade ide o subjektívne názory každého človeka. Nedá sa argumentovať ničím iným, ako osobnou skúsenosťou. Určite mi dá mnoho študentov KSB za pravdu, že mierou osvojovania KSB sa zvyšovala aj miera ich kvality života. Nehovorím tu o jachtách ani luxusných autách. Hovorím o tom, že jedinec žije tak ako by sa malo žiť vždy a využíva svoje talenty na svoju užitočnosť spoločnosti. Tým, že sa o to pričiňuje, dostáva adekvátnu „mystickú“ podporu. Hovorím aj o tom, že sa vyzná čo sa okolo neho deje a vie k tomu zaujať adekvátne stanovisko. Hovorím o tom, že sa neutopí v záplave informačného šumu. Hovorím o tom, že sa jeho životná situácia CELKOVO zlepšuje.

Prečo teda nie sú na vedúcich riadiacich funkciách už dávno znalcovia KSB? Politická „elita“ je vždy iba odzrkadlením svetonázorového chápania a mravnosti populácie. Musia brať ohľad na sociálnu psychodynamiku spoločnosti. Každý z nás riadi tento štát a nikto iný to za nás nespraví, politici to môžu jedine zastrešiť. Preto tam „hore“ sa objavia konceptuáli až vtedy, keď budú aj konceptuáli „dole“.

Chyba 6: chýbajúca jednotná interpretácia a program

Každý jednotlivec bude vždy všetko interpretovať subjektívne cez svoj filter. Zohráva v tom rolu obrovské množstvo premenných. No to najdôležitejšie je osobná povaha a mravnosť jedinca. Za ňu si bude zodpovedať každý sám. V KSB sú v tomto ohľade samostatné poistky, či už ide o text v záhlaví každej knihy, alebo dopodrobna samostatná práca O Imitačno-provokačnej činnosti, v nej je v tomto smere dostatočne všetko objasnené.

Program KSB musí byť zo štúdia každému jasný – Ide o to, aby každý alebo aspoň väčšina jedincov s Človečím strojom psychiky tvorila súborný intelekt a tým posun civilizácie na novú evolučnú úroveň. Znovu sa o to vieme pričiňovať každý sám a následne spoločne.

 

Chyba 7: žiadny výber a „preosievanie“ kádrov + Chyba 8: absencia štruktúry a jej pretavenia v živote + chyba 9: žiadna príprava na zmenu vodcov

Toto je práve tá najdôležitejšia vec. KSB nefunguje na princípe zasvätení, hierarchií, vedúcich a nespochybniteľných dogiem. Keby sa niečo z toho objavilo, nebola by to KSB. Ide o metodológiu. Nástroj, ktorý sa snaží čo najbližšie priblížiť Objektívnej pravde a čo najhodnovernejšie ju popísať. Je možné, že sa na určitý čas objavia nejaké štruktúry či verejnoprospešné hnutia rozširujúce KSB, organizujúce semináre a pod.

 

Čo sa stane s KSB?

Lepšou otázkou je, čo sa stane s ľudstvom, aký si zvolí vektor cieľov? ČeloVečnosť alebo zánik v inferne? Podľa toho si budú aj jednotlivci osvojovať KSB a realizovať ju v Živote, kým nepríde niečo alternatívne objemnejšie ako je KSB.

 

Ako urobiť KSB skutočne silnou?

KSB je silná v tom, že obopína nízkofrekvenčné procesy a je v súlade s vektorom cieľov Najvyššieho, to je dostatočná sila.

Určite má Arťom pravdu v tom, že treba konať, na sebe pracovať a podľa miery svojho chápania a možností sa verejne angažovať. No predtým to treba študovať, osvojovať a realizovať v Živote. Nech sa nám v tom všetkým darí.