KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: Sociálne proсesy vo Východnom bloku. Aplikácia plnej funkcie riadenia v štátnych a neštátnych, súkromných štruktúrach systému samoriadenia spoločnosti (2)

KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: Sociálne proсesy vo Východnom bloku. Aplikácia plnej funkcie riadenia v štátnych a neštátnych, súkromných štruktúrach systému samoriadenia spoločnosti (2)

13.3.2018

předchozí část

 

V tomto rozdelení jedného pojmu(samo-riadenie) na dve akože nesúvisiace časti sa prejavuje kaleidoskopický idiotizmus svetonázoru tak jedných, ako i druhých.

 

Skutočná demokracia, vláda národa-ľudu, je SAMO-S-Prava, SAMO-riadenie(SAMO-U-pravovanie) spoločnosti, a nejaví sa byť ani „SAMO“ a ani „riadením“. Podstata veci(javu) je v objavení a pochopení znaku-písmena „U“ medzi oboma slovami. „U“ vo formách písania staroslovienskej azbuky symbolizovalo kozmickú ľudskosť, človečnosť, čelověčnosť, celověčnosť. V slovenčine1 sa tento výraz-kód čiastočne zachoval len v starom tvare ako SAMO-S-Pravovanie, SAMO-U-Pravovanie (sa) v záujme človečenstva(ľudstva) celkovo, symbolizovaného znakom „U“. Je to ďalší príklad toho, ako importované lexikálne formy typu „demokracia“, či „inteligencia“ apod. zahmlievajú podstatu veci. Pre skutočnú ľudovládu je ale podstatné vedieť:

  1. Ako má byť organizovaná vzájomná vloženosť štátnych a občianskych(privátnych) štruktúr tak, aby čo najlepšie zobrazovala Plnú funkciu riadenia a zabezpečovala efektivitu vládnutia;

  2. Ako má byť tak organizované personálne(kádrové) zabezpečenie štruktúr, nosiacich povinnosti riadenia(manažmentu), aby sa spoloČnosť riadila sama(SAMO-U-pravovaná). T.j, aby nebola riadená zvonku v záujme nejakej „elity“, stavajúcej seba do pozície proti ľudskosti a ľudstvu, i ľudí jedného proti druhému a považujúcej „celospoločenské“ hodnoty za majetok svoj osobný.

 

Preto sa v mysli vráťme k časom vzniku prvých štátov. V období rozdelenia prvotnopospolnej spoločnosti na kasty, na spoločenské triedy, v tomto období formovania prvých dávnych civilizácii pôsobili na dané procesy 2 závažné faktory:

  1. frekvencia, rýchlosť obnovy aplikovanej faktológie(zmena technológii), využívanej v celospoločenskej špecializácii práce bola rádovo 2-3 nižšia, ako etalónová frekvencia biologického času, založená na obnove pokolení v rámci ich kontinuálnosti2.

  2. Ohniská zrodu jednotlivých civilizácii boli rozdelené prírodno-geografickými faktormi a kmeňmi, stojacimi priemerne na pomerne nízkych úrovniach rozvoja3.

 

Úspechy získané4 prvými lokálnymi civilizáciami boli následne vďaka týmto dvom faktorom zabudnuté5 v prachu dejín a zvrátené(zneužité) v priebehu ich vzájomnej expanzie z dôvodu ich davo-„elitarizmu“.

 

Vplyv týchto dvoch faktorov na oblasť riadenia spoločnosti sa prejavil v tom, že dobiblické absolutistické monarchie6 vo svojich štruktúrach najdokonalejšie a najkvalitnejšie odzrkadľovali Plnú funkciu riadenia. T.j. vo vzťahu k svojmu vtedajšiemu davo-„elitárnemu“ spoločenstvu, uskutočňujúcemu samostatnú politiku.

 

Zástancovia neohraničenej moci monarchizmu poukazujú úplne správne na prednosti tohto typu štátnosti:

  1. monarcha sa nezodpovedá nikomu zo svojich poddaných, čo mu dáva možnosť vo svojej administratíve zbierať a koncentrovať najkvalifikovanejších špecialistov;

  2. nie je zväzovaný obdobím svojich splnomocnení, čo mu umožňuje viesť politiku vychádzajúc z dlhodobých záujmov. T.j., nie je nútený ukájať mnohé z momentálnych vrtochov davu preto, aby získal splnomocnenia na ďalšie obdobie po nadchádzajúcich voľbách;

  3. národ je svornejší, súdržnejší z dôvodu výchovy k vernopoddanosti, na rozdiel oproti republikánskemu spôsobu vlády, plynúcemu v neustálom boji o moc medzi rôznymi „elitárnymi“ skupinkami, hrajúcimi sa s davom pri procese intrigovania a vzájomného odhaľovania skutočných a domnelých(fiktívnych) lumpární7;

  4. monarcha sa od detstva celkovo pripravuje k plneniu si svojich profesionálnych záväzkov a povinností voči spoločnosti8. V momente nástupu na trón je tak najlepšie zo všetkých členov spoločenstva pripravený k prevzatiu najvyššej štátnej moci. Pritom ale monarchisti zamlčiavajú, že sa to týka ideálneho monarchu, bez ľudských slabostí a duša ktorého nie je dokaličená „elitárnym“ rozkladom tzv. „dvornej výchovy“.

 

Základná podmienka, zabezpečujúca stabilitu(udržateľnosť) davo-„elitarizmu“ je veľký rozdiel frekvencie obnovy aplikovanej faktológie(technológii) v rámci celospoločenskej špecializácie práce a etalónovej frekvencie biologického času, postavenej na prirodzených prírodných cykloch(zmeny pokolení predovšetkým). Pokiaľ je táto podmienka v danej spoločnosti splnená, tak sú absolutistické monarchie, ako ukazujú dejiny, schopné zvládať riadenie spoločnosti a koncentrovať pod svojou mocou obrovské územia úspešnejšie, ako iné typy štátnych zriadení. Stabilita9 procesu riadenia v neohraničenej(absolutistickej) monarchii závisí od úrovne náboženskej a svetskej vernopoddanosti davu a stupňa adekvátnosti uskutočňovanej koncepcie riadenia vo vzťahu k životným potrebám (vedomým a nevedomým) spoločnosti.

 

K tomu je nevyhnutné ešte dodať, že podpora kultu celej legitímnej dynastie, predávajúcej behom stáročí trón z otca na syna a tak aj kultu momentálne vládnuceho monarchu, vyjde dané davo-„elitárne“ spoločenstvo lacnejšie, ako šou s pravidelnými voľbami vo všetkých častiach ríše10.

 

Pri dodržaní týchto dvoch podmienok programovo-adaptívny modul štátneho zriadenia typu „absolutistická monarchia“ najviac zodpovedá plnej funkcii riadenia v spoločnosti s davo-„elitárnymi“ charakteristikami. T.j., ak túto spoločnosť skúmame na dostatočne dlhom časovom intervale.

 

Potvrdzujú to aj dejiny: starobylé monarchistické civilizácie disponovali ako celok väčšou životnosťou ako republikánske; republikánsky Rím bol transformovaný na impérium; absolutizmus Španielska a Portugalska zrodil prvé koloniálne impéria; Rus sa rozšírila na 1/6 svetovej pevniny. Kríza absolutizmu prišla neskôr, keď frekvencia obnovy technológii11 začala rásť a približovať sa frekvencii obnovy generácii(genofondu) v ich následnosti. Až vtedy vstúpilo do svetovej arény na pódium Holandsko a parlamentárne Anglicko.

 

Všetko toto sa ale týka iba programovo-adaptívneho modulu uzavretého systému riadenia spoločnosti. Súčasní monarchisti zabúdajú na 2 veci:

  1. systémy riadenia spoločnosti boli už v momente písania Biblie vzájomne vložené, keďže tržná a informačná výmena medzi jednotlivými krajinami mala v tom čase dávno pravidelný charakter;

  2. v spoločnosti stojí nad každým programovo-adaptívnym modulom vždy prediktor-korektor, ktorý tak- či onak dáva programovo-adaptívnemu modulu celkovú koncepciu riadenia. Otázka je iba v tom, či to robí otvorene, alebo skryto, aby neprovokoval stádo liberálov svojou vnútrospoločenskými záležitosťami neobmedzenou svojvôľou12

 

Hlavne v týchto dvoch parametroch sa dobiblické absolutistické monarchie staroveku odlišujú od kresťanských a moslimských monarchii nasledujúcich stáročí.

 

V období utvárania starovekých civilizácii a formovania ich systému spoločenského (z)riadenia, vzájomná vloženosť systémov ešte neexistovala. Za týchto podmienok sa v každej z nich vytvoril prediktor-korektor vo forme kasty žrecov. Žreci stáli prakticky otvorene nad štátnym zriadením a „posväcovali“ ho pomocou autority nimi zavedeného a davom vyznávaného náboženstva. Najvyšší žreci Egypta sa volali „hierofanti“. Zmysel tohto výrazu je „tí, ktorí vedia čítať osud; tí, ktorí poznajú budúcnosť“. V priebehu procesu rozvoja staroegyptskej spoločnosti bol faraónovi13 pridelený titul „syn Slnka“, pričom najvyšší z hierofantov bol považovaný za stelesnenie boha Slnka – Ra. Od dôb Starej ríše (3. tisíročie pr.n.l. podľa tradičnej chronológie14) existoval v Egypte „Dom života“, čo bola tamojšia najvyššia vzdelávacia inštitúcia15, ktorá na požiadanie prioritne dostávala všetko nevyhnutné s akejkoľvek oblasti Egypta *a vychovávala budúcu elitu.

 

Pokusy ojedinelých faraónov získať samostatnú(absolutistickú) moc a nezávislosť od žrecov, boli prosto zarazené. Naopak, u faraónov16 „slabých“ - podľa chápania niektorých dnešných historikov, bolo najvyššími žrecmi blahosklonne zabezpečované dlhé obdobie vlády. Aj to pomerne jasne naznačuje, komu prináležala najvyššia vnútrospoločenská moc v skutočnosti.17

 

Do okruhu záujmov žrecov spadala aj astrológia, pôvodne skúmajúca objektívne zákonitosti v prírode a spoločnosti, prirodzene podriadené energetickým a(aj informačným) rytmom-cyklom vesmíru. To bolo nevyhnutné pre uskutočňovanie hospodárskej činnosti a politickej línie v súlade s rytmami vývoja prírody. *Hlavne pre ekonomické systémy založené na poľnohospodárskych výrobných cykloch.18

 

Stavanie pyramíd a iných veľkých konštrukcii staroveku bolo podriadené nie bláznivým nápadom „elity“, ale pred davom skrývanou cieľavedomosťou žrecov. Títo dávali vtedajšiemu davu pre neho prijateľné vysvetlenia nevyhnutnosti takéhoto „márnotratného“(z pohľadu dnešného davu) využívania ohraničených výrobných kapacít(síl) spoločnosti. Pyramídy sú väčšinou polyfunkčné budovy19, podriadené hlavne profesionálnym záujmom žrecov. Netreba zabúdať, že žreci, teda hlavne vyšší, boli vždy nezaťažení ideologickou mentálnu ohraničenosť a dogmami20. Boli najlepšie informovaní v oblasti faktológie a disponovali celkovo v spoločnosti najvyššou metodologickou21 kultúrou22. Kasta vyšších žrecov NEbola v rámci svojej konceptuálnej činnosti ohraničená nijakými spoločenskými konvenciami, obmedzeniami a „svetskými pravidlami slušnosti“. Jediným čo ich v rámci ich vnútrospoločenskej činnosti limitovalo(ohraničovalo), bola ich vlastná mravnosť(morálka), mravnosť reálna a nie deklarovaná23.

 

V dobiblických monarchiách sa profesionalizmus podľa vtedajších kritérií zabezpečoval na najvyššej úrovni na všetkých etapách plnej funkcie riadenia. Profesionálny žrecký prediktor-korektor bol spojený aj s profesionalizmom v programovo-adaptívnom module systému spoločenského samoriadenia. Profesionalizmus bol zachovávaný v priebehu zmeny pokolení v oboch týchto vzájomne nevyhnutne prepojených mocenských článkoch. To zabezpečovalo dlhodobú stabilitu24 existencie týchto civilizácii bez kulturologických katastrof. (Starý Egypt tak fungoval takmer 3500 rokov.) A hoci boli aj kolapsy riadenia a dokonca vojenské obsadenie ich územia cudzími mocnosťami(sprevádzané stratou štátnej samostatnosti), tak sa dobyvatelia staroveku spravidla správali k cudzím žrecom s úctou, pamätajúc na závislosť svojho štátu od vlastnej kasty žrecov25.

 

Úplne iné boli absolutistické monarchie kresťanského a moslimského sveta. Duchovenstvo nie sú žreci26. V svojom svetonázore je ohraničené na úrovni jemu dostupnej faktológie, svojej od predkov v automatickom režime prevzatej metodologickej kultúry, „svätých“ kníh, dogiem vierouky a ich kánonickou interpretáciou(predpísaným výkladom). A keď aj ono siahalo na najvyššiu (medzi riadkami: KONCEPTUÁLNU) moc v štáte, tak sa z dôvodu vlastnej mentálnej ohraničenosti duchovenstvo ukázalo byť neschopným ju niesť. S likvidáciou žrecov prestali byť absolutistické monarchie zvrchované(autokratické) na profesionálnej úrovni a v podstate prestali byť mocensky NEzávislé.

 

Zvrchovanosť27 je konceptuálna samostatnosť spoločnosti. Nezávislosť bola stratená spolu so získaním mentálnej ideologickej ohraničenosti „svätými“ knihami, vieroučnými dogmami a ich kánonickými interpretáciami, čo ohraničilo možnosti samostatnej konceptuálnej činnosti(spôsobilo degradáciu) všetkých monarchii. Dôsledkom toho boli národné koncepcie skované do pút globálnou biblickou koncepciou. Príčinou bolo že iné národné kasty žrecov svojho času neprijali na seba globálnu starostlivosť a zodpovednosť za blahobyt (bezpečný rozvoj) všetkých národov bez výnimky.

 

pokračování...

 

1 Podobne v koreňoch staroslovienčiny a staroruštiny..až po spoločný euroindický prajazyk. Moderne sa to nazýva SAMOriadením, keďže znak „U“ bol žiaľ v rámci zjednodušovania odstránený. SAMO-U-riadenie. Avšak ani výraz „samoriadenie“ dnes akože neexistuje.. Akoby niekto nepoužíval, či prestal používať napr. výraz „dom“..lebo vraj také niečo ani pod iným pojmom akože neexistuje. (pozn.prekl.)

2 V predchádzajúcich kapitolách opakovane spomínaná rýchlosť(frekvencia) zmeny pokolení cca. 1-krát za 25 rokov (4x25=100). Teda priemerne 4 pokolenia za 100 rokov s príslušnou masovo-štatistickou odchýlkou max. niekoľko rokov. T.j., prvorodené dieťa má žena priemerne cca vo veku 25 rokov – Gaussova krivka normálneho štatistického rozdelenia v tomto konkrétnom prípade od zhruba 12 - 65 rokov života matky, pričom kvantitatívny priemer je pri 25, posúvajúci sa momentálne dočasne smerom k 30, čo je stále iba rámec minimálnej dlhodobej, niekoľkotisícročnej odchýlky. (pozn.prekl.)

3 Myslí sa celkovo. Ojedinelé, nie nepodstatné faktory mohli naopak časom i degradovať..

4 Podľa viacerých príznakov pravdepodobne od nejakých civilizátorov-zakladateľov, pochádzajúcich možno z predchádzajúcej GLOBÁLNEJ civilizácie. T.j. tých z nich, ktorí prežili nejakú katastrofu celoplanetárnych rozmerov.(hypotéza – pozn. prekl.)

5 Premárnené, stratené (pozn.prekl.)

6 ide o prevládajúci typ štátnosti daného obdobia (pozn.prekl.)

7 V davokracii je tzv. boj s korupciou bojom klanov medzi sebou, ktoré sa navzájom bonzujú a „likvidujú“ tých, ktorí sú momentálne slabší. Ako dvaja klauni v manéži, čo sa bijú, obecenstvo tlieska a admin strihá lístky.. T.j., demokracia funguje a je efektívnejšiou formou samoriadenia len pri dostatočnej miere chápania populácie. Preto sa ju snažia „elity“ sebecky napriek oficiálnym deklaráciám maximálne možne brzdiť spolu s technologickým progresom. Pre davokraciu môže byť tak vskutku celkovo lepšia absolutistická monarchia nejakého „tyrana“. Pričom tzv. Západné typy davokracie sú dnes v podstate koloniálne oligarchické diktatúry, žijúce ako upíry na úkor celého „zvyšku“ 95% sveta, čo je zase ešte trochu inak totalitne upravený typ zriadenia..v podstate najmodernejśia forma globálneho fašizmu = liberalistickej démonkracie (pozn.prekl.)

8 Samozrejme zasa: v ideálnom prípade (pozn.prekl.)

9 udržateľnosť v zmysle predikcie (pozn.prekl.)

10 Jeden z dôvodov úspešnosti Britskej monarchie voči Francúzskej republike hlavne v 19.stor. I keď išlo o monarchiu konštitučnú, riadenú de-facto finančnými kruhmi nadnárodnej Londýnskej City, „soft“-totalitnými metódami a často i masovo-genocídnymi ako nástroj globálnej moci. Kráľ-kráľovná má totiž do Londýnskej City prístup len ako občan-občianka, a o všetkom podstatnom-globálnom rozhoduje tichá oligarchia Londýnskej City, ktorej sú tak vnútorné záležitosti Veľkej Británie podriadené automaticky. Všetko takto prebiehalo až DO ukončenia dlhodobého niekoľkostoročného procesu pripravovaného protežovania U.S.A.(dávno pred ich vznikom, od udalostí fr. Filipa IV.- antitemplárskeho a neskôr eng. Henricha VIII. s jeho jurisdikčným odelením sa od Ríma) s ich väčšími lokálnymi zdrojmi a lepšou strategickou polohou, typovým zložením kultúry populácie, pre rolu ďalšieho v poradí globálneho „policajta“ – papek starých globálnych súkromných štruktúr.. (pozn.prekl.)

11 Aplikovanej faktológie – odpozorovaných faktov(procesov a ich vzájomných vzťahov) z prírody a na ich princípe vytvorených teórii a stále funkčnejších modelov s cieľom riadenia(vytvorenia technológii ovplyvňovania parametrov) týchto odhalených socio-naturálnych procesov. (pozn.prekl.)

12 absolutizmom, autokraciou. Interakcia(mechanizmus spolupráce) prediktora a celonárodného korektora je detailnejšie popísaná v odseku o samoriadení Ruskej mnohonárodnej civilizácie – materiály KSB viď prácu „O imitačno-provokačnej činnosti“. (Doplnenie z r.2004)

13 Presnejšie egyptský(kametský) kráľ. Kamet je Egypt v ich vlastnom jazyku a Faraón, Féros je grécka skomolenina výrazu Per aa, čo znamená „veĺký dom“ – palác, neskôr používaný ako jeden z titulov. (pozn.prekl.)

14 S ňou nesúhlasia napr. zástancovia A.T. Fomenka a G.V. Nosovského (Moskovská štátna Univerzita M.V. Lomonosova). *Avšak aj jednotlivé nemecké archeologické školy sa nezhodujú v datovaniach, v chronologickej osi. Nimi diskutované odchýlky sú však v horizonte desaťročí, na rozdiel od tých vyššie uvedených, ktoré sú minimáĺne rádovo vyššie..

С нею не согласны сторонники А.Т.Фоменко и Г.В.Носовского (МГУ им. М.В.Ломоносова).

15 Na spôsob našich univerzít a akadémie vied. Z nej vychádzali, avšak v oveľa obmedzenejšom rozsahu o tisícročia neskôr i Helléni(Gréci) so svojimi lýkeionmi, gymnásionmi apod. Prakticky všetci väčší učenci Grécka sa učili v Egypte. T.j., určitý čas strávený v egyptských vzdelávacích inštitútoch bol pre príslušníka gréckej elity považovaný za nevyhnutný. Pritom tam ale ako cudzinci dostávali z politických dôvodov výlučne druho- a treťotriedne vzdelanie oproti etnickým Egypťanom. Grécko bolo v tomto zmysle dlhodobo kulturologickou kolóniou Egypta. Už od Krétsko-Mykénskych čias. Na druhej strane sa nám ale tak i vďaka Grékom(a následne Rimanom, ktorých zasa Gréci učili) a sčasti neskôr i moslimom zachovali mnohé vedomosti zo starého Egypta, Mezopotámie a Indie. (pozn.prekl.)

16 Včítane žien – faraóniek. (pozn.prekl.)

17 T.j., ojedinelý vládca, alebo hoc aj celá dynastia sa ťažko mohla čo do skúsenosti, tisíceročných informácii, dát dostupných v chrámových knižniciach, prostriedkov a odhodlania rovnať s kastou žrecov(napr. v Indii brahmáni). Ak vládca poslúchal a rozhodoval len o veciach, ktorých mal dovolené rozhodovať(jeho mocenský, zodpovednostný rámec) a nemontoval sa do vážnych vecí, bol nechaný na pokoji. Ak nie, bolo s ním naložené tak, ako i dnes(náhle nevysvetlené, či „prirodzené“ úmrtia v kľúčových politických momentoch, nehody..)..včítane tzv. davokracii západného typu. Či už prezidentských, alebo parlamentných, pričom v parlamentných sa voči skutočným zákulisným mocipánom-režisérom „rebelujúca“ skupina, či jedinec deaktivizuje, odstraňuje ľahšie cez prestitútky a „kuloáre“(lobbing .. nazhromaždený, či na zákazku vyrobený kompromat) na tichý povel medzi riadkami momentálnou „samo-sebou“ vzniknutou „parlamentnou krízou“. (pozn.prekl.)

18 Pravdepodobne vtedy si niektorý z kňazov prvý v našich dejinách uvedomil, že všetko okolo nás i v nás sú nejaké procesy s príslušnými cyklami(rytmami, charakteristickými frekvenciami) a že v podstate nič iné okrem nich v doteraz známom universe v tomto zmysle neexistuje. Že statiky niet a panta Rhei, pričom sa tak vlastne všetko dá pri dostatočne presnom odhade tendencie vývoja daného procesu(a/alebo ich skupiny) predvídať, čo znamená riadiť. A to sú vlastne základy frekvenčnej analýzy – moderne povedané. Minimálne Starý Egypt i India už disponovali matematickým aparátom dostatočným na operácie tohto typu. (pozn.prekl.)

19 Inžinierske zariadenia. Isto nie hrobky. Aspoň čo sa týka veľkých pyramíd.. (pozn.prekl.)

20 M.P. Cato: „Mirari se aiebat, quod non rideret haruspex, haruspicem cum vidisset“ (Čudujem sa, že sa kňaz nesmeje, keď druhého kňaza zbadá) T.j., pri tom, čo obaja kňazi(žreci) s davom stvárajú.. I keď kňaz je len nižšia funkcia v rámci náboženskej hierarchie.. (pozn.prekl.)

21 Súbor metód narábania - práce s informáciami(faktami, faktológiou)

22 Aj dnes sa hovorí, že cirkev(hlavne tzv. „katolícka“) má najväčšiu, najstaršiu a najefektívnejšiu špionážnu službu sveta skoro v každom jeho kúte.. (pozn.prekl.)

23 Rozdiel medzi reálnou a verejne deklarovanou morálkou sa v závislosti na okolnostiach nazýva pokrytectvom, falošnosťou, podvodníctvom, alebo farizejstvom (v Rusku aj tzv. „trockizmus“) Ľudovo: „Vodu káže, víno pije“ (tak v prvom, ako i v hlbšom zmysle..) (pozn.prekl.)

24 Udržateľnosti v zmysle predikcie, prognostikovateľnosti (pozn.prekl.)

25 Boli však i výnimky, keď bola lokálna kasta žrecov systematicky vyvražďovaná ako prvá (ak podľa inváznych žrecov dostatočne nespolupracovala). Viď správanie sa Rimanov v Británii, či neskôr vo Východnej Európe, koloniálnych mocností v Južnej a Severnej Amerike, atď.. (pozn.prekl.)

26 tvorcovia, optimalizátori metodológie. (pozn.prekl.)

27 Самодержавие = autokracia (auto-„samo“, kratos-“vláda“)

 

Diskusní téma: "Mrtvá voda", svazek II, kapitola 3: Sociálne proсesy vo Východnom bloku. Aplikácia plnej funkcie riadenia v štátnych a neštátnych, súkromných štruktúrach systému samoriadenia spoločnosti (2)

Akademik Anatolij Timofejevič Fomenko : Jak se rozpadla světová říše

Karel K. | 13.03.2018


http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry/

Re: Akademik Anatolij Timofejevič Fomenko : Jak se rozpadla světová říše

ľudo | 14.03.2018

Fomenka a Nosovského sme tu dostatoćne rozoberali.

T.j.,
A) v čom by mohli mať pravdu, na ćo sú ich analytické metódy dobré
a
B) v čom, prečo a za akých podmienok sú nefunkčné, až fatálne.
Kde sa obaja "akademici" mýlia / alebo zámerne zavádzajú.

Přidat nový příspěvek