KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: Sociálne proсesy vo Východnom bloku. Aplikácia plnej funkcie riadenia v štátnych a neštátnych, súkromných štruktúrach systému samoriadenia spoločnosti (1)

KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: Sociálne proсesy vo Východnom bloku. Aplikácia plnej funkcie riadenia v štátnych a neštátnych, súkromných štruktúrach systému samoriadenia spoločnosti (1)

5.3.2018

 

Poznámka na úvod: tuto část textu jsme již před nějakou dobou publikovali vcelu ve formě dokumentu ke stažení, rozhodli jsme se však, vzhledem k jeho důležitosti, publikovat text znovu po částech. Důvody jsou dva - jednak možnost diskuse k probíraným otázkám, druhak kontrola potencionálních chyb a nepřesností. Připomínáme, že se jedná o část druhého svazku práce Koncepce společné bezpečnosti "Mrtvá voda", první svazek naleznete zde. Druhý díl je publikován na pokračování, začátek je zde.

 

Proces 3.
 

APLIKÁCIA PLNEJ FUNKCIE RIADENIA V ŠTÁTNYCH A NEŠTÁTNYCH, SÚKROMNÝCH ŠTRUKTÚRACH SYSTÉMU SAMORIADENIA SPOLOČNOSTI

 

 

Výkyvy(odklony) stupňa súladu

 1. systému samoriadenia1 sa spoločnosti s 

 2. plnou funkciou riadenia

 

Ak aplikujeme PFR(Plnú funkciu riadenia) na spoločenské(sociálne) procesy, predpokladá PFR na celoštátnej úrovni nasledujúce úkony:

 1. Rozlišovanie a) prírodných a b) spoločnosťou vyvolaných procesov, vo vzájomnej vloženosti ktorých sa spoločnosť vyvíja.

 2. Formovanie cieľového vektora riadenia vo vzťahu k novo-odhaleným (identifikovaných) faktorom prostredia2 a jeho zakomponovanie do celkového cieľového vektora.

 3. Formovanie stereotypu identifikácie, t.j. stereotypu3 odhaľovania a rozlišovania komponentov cieľového vektora.

 4. Formovanie cieľovej funkcie riadenia vo vzťahu k novo-odhaleným faktorom v rámci jej vloženosti vo všeobecnejšiu koncepciu spoločnej bezpečnosti.

 5. Uskutočnenie-aplikáciu koncepcie do života, opierajúc sa na systém bezštruktúrneho a štruktúrneho riadenia.

schéme riadenia prediktor-korektor systém riadenia predstavuje vždy:

 1. Samotného prediktora-korrektora, javiaceho sa byť počiatkom i koncom riadenia, minimálne čo sa týka základných okruhov(obvodov) cirkulácie informácie a formujúceho prognózu rozvoja systému a programu(koncepciu) využívania zdrojov systému;

 2. Programovo-adaptívny modul, na ktorý prediktor-korektor vkladá funkcie realizácie programu(koncepcie) do praktického každodenného života. Tento program však programovo-adaptívny modul iba používa na svoju činnosť, no nemení ho4.

Pritom môže byť samotný prediktor-korektor prítomný, predstavený (v) spoločnosti v štruktúrne NElokalizovanej forme5.

 

Časť spätných väzieb je uzamknutá(fixovaná) na PA(programovo-adaptívny) modul. Takto PA modulom získavaná informácia sa ale využíva iba na adaptáciu(prispôsobovanie) programu na podmienky, v ktorých sa aktuálne riadený systém nachádza, no nie na zmenu programu ako takého.

Avšak vzájomná vloženosť štruktúr sa prejavuje aj v tom, že plná funkcia riadenia je (na rozdiel od čisto technických aplikácii) rozptýlená do štruktúr príslušných funkčných špecializácii, ktoré však nosia v sebe zároveň nevyhnutne čiastočne aj funkcie odlišné od ich priamej špecializácie6.

 

Snaha „slepo“ vykonávať výlučne danou spoločenskou funkciou predpísané povinnosti je vyslovene škodlivá. Ide o tzv. byrokratizmus, keďže žiadne inštrukcie a zákony nemôžu zahŕňať všetky životné situácie. Právne sa však takýto jav(správanie sa) ťažko formalizuje(špecifikuje) a preto aj je právne nepostihnuteľné7.

 

Rozvoj celospoločenského členenia(vetvenia) práce sa volá aj špecializáciou. Ide o ďalšie a ďalšie rozvetvovanie sa jednotlivých profesii spolu s rastom úrovne kvalifikácie v rámci hraníc jednotlivých profesii. Všetko toto sa nazýva rastom profesionality. Tento proces sa týka nielen priamo oblasti výroby, ale i riadenia a nemôže sa neodrážať v špecializácii jednotlivých funkcii v rámci spoločenských štruktúr v ich vzájomnej vloženosti a hierarchickej podriadenosti jednej voči druhej.

 

Spoločnosť neschopná sa samospravovať-samoriadiť8 podľa plnej funkcie, sa automaticky sama rozrúša9. V historickej minulosti za týmto vždy nasledovalo vojenské dobitie územia(okupácia), zničenie kultúry, vyhubenie a zotročenie obyvateľstva a jeho asimilácia. Od počiatku formovania(projektovania) žido-kresťanskej expanzie začal byť tento mechanizmus autodeštrukcie spoločenstiev pravidelne aktivovaný zvonku cez sio-slobodomurárske štruktúry s cieľom podpory stabilnej10 expanzie biblickej rasistickej „elitárno“-nevoľníckej civilizácie. Z tejto formy modernizovaného otrokárstva vyrástol dnešný Euro-americký konglomerát. Vyrástol však spolu s tendenciami sociálneho vývoja, rozvitie ktorých je reálne schopné vyviesť spoločnosť z jej závislosti na riadení od pohlavárov interregionálneho konglomerátu.

 

V tom je skutočná príčina pravidelných sociálnych otrasov, prenasledujúcich Slovensko, Čechy a celú Východnú Európu včítane Ruska. Východná Európa a tak aj Rusko nie je rozsiahle „pole zázrakov“, na ktorom sa roztiahla „krajina hlupákov“, ako si mnohí myslia (včítane takých, ako Boris Jeľcin11), ale BOJOVÝM POĽOM. Keďže sú tieto kraje bojovým poľom prakticky počas celého 2.tisícročia, znamená to, že je za čo biť sa. Aj keď je pravda, že žiť na bojovom poli, nie je zrovna pohodlné; a pre ľudí so slabými nervami , nechápajúcich globálny historický proces, je to proste strašné a nezmyselné.

 

Spoločnosť získava tendencie k sebadeštrukcii:

 1. ak sa jej systém riadenia „elitarizuje“ a začína vyciciavať spoločnosť v mene momentálnych pôžitkárskych túžob riadiacej „elity“. Odkaz Kristov v evanjeliu na tému hovorí: „Nestarajte sa o zajtrajší deň, lebo on sám sa o svoje postará; každý deň starosti má svoje“(Matúš, hl. 6:34) V „elitárnom“ aforizme sa však znetvorené vníma všetkými ako: „ži len tu a teraz a po nás..potopa“. (Toľko ešte raz k otázke o roli biblie v histórii a morálke z nej vyplývajúcej)12. Medzi jednoduchým národom, živiacim sa SVOJOU prácou, sa rovnaká situácia hodnotí z iného pohľadu: „..tam ani tráva nerastie13 (ekologická katastrofa, ekvivalentná potope);

 

 1. ak sa snahy propagácie názorov na vedúcu rolu osobných práv jednotlivca nado všetkým nestretávajú v rámci morálky spoločnosti s odporom. Práva jednotlivca môžu byť totiž zabezpečené iba pri podporovaní a zdokonaľovaní systému spoločenského (z)riadenia, ktorý však samozrejme nikdy nie je úplne dokonalý. Z toho vyplýva, že práva jedinca(jednotlivca) sú druhoradé vo vzťahu k právam spoločnosti a kolektívnym právam jej členov – jednotlivých podmnožín(spoločenstiev). Snaha zabezpečiť práva jednotlivca, ktorá začína ničením systému riadenia14, vedie vo svojej dobromyseľnej nádeji vytvoriť dokonalejšiu organizáciu života spoločnosti pre budúcnosť celkovo k strate riadenia. Po strate riadenia(kontroly nad situáciou) sa vždy vyjasní, že jedinci, o práva ktorých sa jednalo, možno spočítať na prstoch jednej ruky. Pričom politickú a kriminálnu činnosť uskutočňuje amorána lúza spodiny spoločnosti zo všetkých jej tried od najvyššej po tú najnižšiu, keďže v revolučnom chaose získava beztrestnosť a ako huba pohlcuje politicky zaktivizovaný dav-stádo. Dav je síce spravidla úplne dobromyseľný, avšak za dôsledky svojho konania nezodpovedá z dôvodu svojho tupého nasledovania lúzo-„elitárnych“ vodcov. Od tohto momentu sú práva jednotlivca obmedzované na to, že „slobodný jedinec“ získava možnosť beztrestne vraždiť, lúpiť a vyvyšovať sa nad druhými „svobodnými jedincami“, slabšími alebo patriacimi k prenasledovanej časti stáda. V skutočnosti ide o masové prejavy zvieracích a démonických pudov – typov stroja psychiky.

 

Obe tieto tendencie(1. elitarizácia riadenia a 2. práva jednotlivca nado všetko) obyčajne vystupujú pri autodeštrukcii davo-„elitárneho“ spoločenstva v roliach nezmieriteľne medzi sebou akože bojujúcich protikladov, známych napr. z rôznych „náboženstiev“, z tzv. „liberálnej demokracie“, ako aj z marxistického „dialektického“ materializmu apod. Pritom sú pri dnešnej vláde biblického apokalyptického svetonázoru obe tieto tendencie nafarbené v odtieňoch(tónoch) všetkých piatich typov sociálneho idiotizmu:

1) verno-p-oddanosti(slepej, fanatickej),

2) liberalizmu (bezhraničného),

3) židonadchnutosti (extrémistické, nekritické zbožňovanie „samo“vyvoleného národa)

4) puntičkárstva (malichernosti15)

5) nihilizmu (nič vlastne nemá zmysel, všetko je aj tak v „prdeli“, „..a bude hůř“, atď.)

Obe tieto tendencie sa vo svojej podstate javia byť taktiež vyjadrením kaleidoskopického (a)sociálneho idiotizmu.

 

Tunajší(domorodý) a importovaný (a)sociálny idiotizmus všetkých typov sa taktiež následne nevyhnutne odráža v štátnych a súkromných(neštátnych) spoločenských štruktúrach. Do tej- či inej miery totiž narúša adekvátnosť ich konštrukcie(štruktúry) a celkový účel postupnosti jednotlivých etáp PFR(Plnej funkcie riadenia). V procese riadenia sa to prejavuje ako

 1. vypadnutie celých jednotlivých etáp Plnej funkcie riadenia zo sféry profesionálnej činnosti riadiaceho aparátu a degradácia týchto etáp smerom k dobromyseľnému diletantizmu zameranému na izolované detaily, pričom sa spomínaný riadiaci aparát podvedome programovo na jednej strane desí

 1. skladať ich do celostnej mozaiky

 2. a zároveň sa z dôvodu svojej vypasenej lenivosti takejto mentálnej práci i vyhýba;

 1. alebo ako úplné vypadnutie jednotlivých etáp PFR z procesu SAMO-S-právy16, a celkového vnímania a chápania spoločnosti17, pričom sa vonkajšiemu agresorovi ponúka možnosť náhrady(substitúcie) týchto esenciálnych18 zložiek(súčiastok) mechanizmu PFR fragmentami vonkajšej(svojej) koncepcie riadenia;

 2. možné sú taktiež narušenia vzájomnej vloženosti a hierarchickej podriadenosti štruktúr.

Všetky uvedené faktory sú schopné v spoločnosti vyvolať degeneráciu kultúry riadenia a následne tak celkovú krízu riadenia ako takú19.

 

Avšak aj efektivita formálne rovnakých štruktúr sociálnej organizácie v rôznych podmienkach spoločenského života sa ukazuje byť rôzna. Závisí od spôsobu formovania personálneho(kádrového) zloženia štruktúr, ich sociálnej bázy, svetonázoru prevládajúcemu v spoločnosti celkovo i v jeho rozličných sociálnych vrstvách, spôsobu života a kultúrnych tradícii, podľa typu stroja psychiky. To je hlavná príčina, pre ktorú je import foriem štruktúrnej organizácie vždy sociálne nebezpečný, pokiaľ v danej spoločnosti neexistujú podklady20 na úspešné fungovanie importovaných štruktúr V ZÁUJME TEJTO SPOLOČNOSTI. Na to tunajších(domorodých) dobrodincov Ruska(Rusi) opakovane upozorňovali A.S. Puškin a A.S. Chomiakov. Import štruktúr je za takých podmienok výhodný iba buď pre exportéra, alebo tretej sile, snažiacej sa o oslabenie danej spoločnosti21. Avšak import štruktúr už nie je SAMOriadením-SAMOSprávou sa danej spoločnosti, ale jej riadením zvonku štruktúrnym spôsobom, keďže všetky štruktúry sú z princípu konceptuálne účelné(cieľavedomé). Otázka je iba v schopnosti identifikácie tej koncepcie riadenia, ktorej dané štruktúry(a ich celková architektúra), ako nástroj jej realizácie zodpovedajú. Preto je pri skúmaní SAMOriadenia spoločnosti zaujímavá nie len

 1. spomínaná otázka zobrazenia(projekcie) Plnej funkcie riadenia v spoločenských štruktúrach, odhaľujúca proces vypracovávania koncepcie a jej realizácie22 do života (t.j., = riadenie, ovládanie, vládnutie, výkon skutočnej moci);

 2. ale aj druhá otázka, ako SAMO spoločenstvo môže zabezpečiť riadenie, t.j. garantovať, že v procese riadenia nebudú v utajení pred spoločenstvom23 vypracovávané (a ak aj budú vypracované, aby nemohli byť do života realizované) koncepcie zničenia a záhuby24 spoločnosti. Vypracované či už z dôvodu vlastnej hlúposti riadiaceho aparátu, alebo zo snahy uspokojenia cieľov vonkajších, voči spoločnosti nepriateľských síl.

 

„Rozdeľuj a panuj“ v ďalšom variante z praxe – rozdelenie samotného pojmu SAMO-RIADENIE:

 1. Liberalizmus - anarchizmus25 sa zaoberá predovšetkým iba oným „SAMO“..samým sebou.

 2. Verne(p)oddanosť26, diktátori, chunty sa zaujímajú hlavne o „riadenie“.

 

V tomto rozdelení jedného pojmu(samo-riadenie) na dve akože nesúvisiace časti sa prejavuje kaleidoskopický idiotizmus svetonázoru tak jedných, ako i druhých.

 

-pokračování-

 

1 V ruštine САМО-U-правления = sk: samo-u-pravovania sa; samo-s-práva, samospráva (pozn. prekl.)

2Javom = dejom = procesom (pozn. prekl.)

3Automatizmu, algoritmu (pozn. prekl.)

4 Nemá na to „oprávnenie“..pokiaľ nemá konceptuálne-metodologické schopnosti (pozn. prekl.)

5 Dav nevie kto to je a ani kde je. Ako komár, netopir krv pijúci, čo v šere noci ch(r)ápania nedostatočného reality, obeť svoju obletuje a cucá, štípe. Reálna, existujúca „chyméra“, tu a tam sa v skutkoch „zhmotňujúci“ priZrak pre horšie vidiacich..bez okuliarov, ďalekoHľadu a mikroskopu napr. vo forme metodológie rozlišovania parazita pomocou vekov skúseností kolektívneho zdravého sedliackeho rozumu a/alebo jeho moderného zhrnutia - DVTR. (pozn. prekl.)

6 Niekedy sa tento fenomén nazýva aj „ľudským faktorom“. V IT: „multitasking“, keď jeden program, aplikácia, alebo operačný systém môže riešiť naraz viacero úloh a aj celkovo odlišných koncepcii(čo ale môže viesť ku komplikáciám, vnútorným konfliktom systému). Ďalej má na tento dej vplyv aj jav, popisovaný ľudovým porekadlom mnohých národov, ktoré vraví, že neexistuje 2x v živote úplne rovnaká situácia(i keď môže byť v základných, hrubých črtách podobná), úplne rovnaké podmienky: „2x do tej istej rieky nevstúpiš“, či „Panta rhei“ (pozn. prekl.)

7 Síce čestne, ale tupo(bez rozlišovania stále sa meniacej, vyvíjajúcej situácie) si vykonávať svoje povinnosti. Človek ale môže byť do tohto stavu „oportunizmu“, zombi-rezignácie dotlačený aj zámerne napr. systematickým preťažením prácou, zbytočne podrobnými pravidlami(pseudoprávny systém, náboženstvá) a inými formami stresu, aby bol použitý „proti vlastným“, aby občania nenávideli svoj vlastný štát napr. aj kvôli byrokracii budovanej ako clona, opona cudzej konceptuálnej moci, reálne v tichosti vládnucej a miesto seba iní cieľ-obeť ponúkajúcej. (pozn. prekl.)

8 САМО-U-правляться = v sk.: Samo-S-práva. SAMO-U-pravuje..postupne upravuje, mení. „U“ je písmeno-hieroglyf-obrázok, doslovne zo starogréčtiny(počas hellénizmu používaný dialekt koiné) ἱερός hierós ‚svätý‘ a γλυφή glyphē „znak“(čiara, črta-rez, v docyrilometodských písmach u nás písmo „črty a rezy“). Znak „U“ vyjadroval v staroslovienskej predcyrilometodskej azbuke ČLOVEKA..ČeloVěka, CeloVěka. * Táto pôvodná azbuka mala 147 znakov, oklieštených neskôr C&M na 49 a ešte neskôr reformami Petra I. Medzičasom bola čiastočne obnovená Lomonosovom(nasledoval literárny boom Puškina, Lermontova,..) a potom znova znetvorená Lunačarským. Cyril a Metod pôvodnú verziu pravdepodobne nedostatočne pochopili, alebo išlo o politický zámer na zákazku, ako to v takých prípadoch väčšinou býva..Preto by starosloviensky výraz «самоуправление» mal aspoň čiastočne vzbudzovať (aktivizovať) starú kolektívno-individuálnu podprahovú pamäť a obrazné myslenie, bez ktorej je stabilné(udržateľné v zmysle prognostiky, predvídania udalostí) riadenie v podstate nemožné. Samo-s-práva, samospráva. Ak by sme jav trocha umělecky rozšírili: „Iba“ prejav matrice - ríša, vláda „Sama“?..alebo mýticko-reálny odkaz, záznam, príbeh, obraz zo zvyškov pamätí, príBehov zaznamenaných v kronikách starých na Západe.. po spálení tých našich? Ríša Sama..zvrchovaná..Samo..Samo-sPráva. Podobne ako báj z hlbín vekov o Zbore, Zobore, kde stretávali sa Rady staré CeloVěka, Súbore. Samo-S-Práva. S - ako symbol deja, procesu a jeho rozlíšenia..(hadík, hadíci žezla Hermovho, Harmovho, h´ARmovho):

1. Pravdy(re-al-iTy..iterácie-Iter –názov Nílu v kraji Kamet-dnes Egypt) od

2. Lži(zlo-deja)

atď..apod.. (rozš. pozn. prekl.)

9 Automaticky sa postupne, alebo rýchlo rozvracia, „demontuje“ = autodeštrukcia, kolektívna samovražda. (pozn. prekl.)

10 Trvalej, trvalo udržateľnej, stálej (pozn. prekl.)

11 Hodnotiac aspoň podľa jeho vyprávania o nedostatočnom intelekte u populácie v Rusku, keď bol na návšteve v Japonsku v roku 1989, resp. 1990

12 I keď sa skoro všetko v biblii dá i objektívne pozitívne interpretovať, avšak na rozličných úrovniach chápania. Ide o schizofrenický mix nie len dvoch Bohov, z ktorých jeden miluje a druhý ničí a nenávidí, ale hlavne o cockTail niekoľkých rozličných úrovní chápania, v ktorých sa v podstate väčšinou ani príslušný špecialista stráca a nevyzná. Nie to ešte laik, bežný ovčan s priemerným vzdelaním. Onen labyrint krivých zrkadiel rôznych úrovní A)mravov, B)chápania a C)disciplíny myslenia-konania. (pozn. prekl.)

13 Neži tu a teraz, ani v budúcnosti, ani v minulosti, ale stále: t.j., zohľadni skúsenosti časov minulých, ich tendenciu vývoja do budúcnosti v podmienkach zmenených a sTroj-me ju(budúCnosť) tu a teraz. Taký by mal byť celostný pohľad dieťaťa Jeho = námestníka Božieho tu na Zemi. Viď aj ľudová rozprávka O lúčnom koníkovi, ktorý (sa) celé leto len hral a keď jeseň a zima prišla, mravcov v mravenisku, ktorým sa smial, o úkryt a jedlo prosil, bosý.. alebo „Čo si si navaril, to si aj zješ..“, či čiastočne aj „Dovtedy sa chodí s krčahom po vodu, kým sa nerozbije..“ apod. (pozn. prekl.)

14 disponujúci v rámci davo-elitarizmu „PRIRODZENÝMI“ nedostatkami, kvôli ktorým trpí viac-menej celá spoločnosť: ako jednotlivci, tak aj davy. (pozn. prekl.)

15 Prehnaná, neprimeraná starostlivosť o detaily, keď podstata uniká. „Zábradlie leští, pričom do lode tečie..“ (pozn. prekl.)

16 Samoriadenia, SAMO-U-pravovania (pozn. prekl.)

17 Informačná hmla, odstránenie pojmov pre nejaký jav, alebo častejšie ich zmena za cudzie(napr. latinské, anglické,..), postupná zmena až obrátenie kontextu ich významu behom desaťročí cez náboženské podobenstvá, báje, vzdelávacie sylaby, najlepšie na takej úrovni chápania, aby si to samotný pedagogický aparát nevšimol, priame pálenie kníh, zoznam zakázanej literatúry, autocenzúra médii všeobecne, politická korekt(al)nosť, apod. (pozn. prekl.)

18 Častí PFR VŽDY reálne v riadení-tvorení-sTrojení prítomných bez ohľadu na to, či si to daný objekt(jedinec a/alebo spoločnosť) uvedomuje, či to vníma. Ak nevníma, či dokonca ignoruje realitu, žije v ilúzii a jeho osud určuje ten, kto danú ilúziu kontroluje, t.j. - kto objektívnu realitu a jej smerovanie(reálne varianty jej smerovania) chápe lepšie, resp. sa svojou mierou nechápania pohybuje v rámci väčšieho- či menšieho Božieho Dopustenia s Jeho prirodzenými automatickými korekciami-fackami osudu, alebo „skĺzne“ až úplne za neho.. „Boh má trpiaceho rád nie preto, že je sadista, ale preto, že nepočúvajúceho opakovane takto UPOZORŇUJE na objektívnu neadekvátnosť jeho konania—prípadne aj konania jeho okolia v rámci zodpovednosti vždy nevyhnutne do istej miery kolektívnej – opačne, ako tvrdí ilúzia v pseudopráve“. (pozn. prekl.)

19 Vyvolanie problému u suseda (alebo akéhokoľvek aj vzdialeného objektu agresie, či dokonca „partnera“, alebo spojenca) a potom mu akože prídem na pomoc. Nepokoje, revolúcie, kriminalita operačným nasadením mojich vlastných informačných služieb a dezinformačných technológii používaných systematicky po tisícročia.(Viď aktuálny príklad spomínaných farebných akožerevolúcii, mediálnych kampaní v prepojení vraždami-nehodami nepohodlných politikov a s terorizmom organizovanými prakticky vždy nevyhnutne príslušnými „bezpečnostnými“ službami.. hlavne dominujúcimi západnými, no nie len štátnymi, ale v neposlednom rade aj nadnárodnými a globálnymi súkromnými.) Cieľ - ovládnuť zdroje objektu agresie prírodné a ľudské podľa možnosti bez nákladnej vojny, inFormačne. Ako sa písalo v stredoveku nie bez dôvodu na delá: „POSLEDNÝ argument kráľa“..keď všetky ostatné studenovojenské = informačné metódy vedenia boja zlyhali. Napr.: „Keď niekto niečo obeť nechce urobiť, vytvorím umelý problém taký, aby som predtým neprijateľnú požiadavku - moju vôľu(cieľ) mohol ponúknuť ako RIEŠENIE. Najlepšie vo viacerých pre mňa prijateľných variantoch, z ktorých dám svojmu hostiteľovi ako parazit na výber, aby mal pocit akože slobodnej voľby..“ Toľko v skratke na tému z výňatkov praktickej každodennej zákulisnej = lobbistickej politiky štandardných kuloárnych konšpirácii(sprisahaní proti stádu = ľudskému zdroju) od Staroveku, Egypta, Grécka a Ríma až po dnešok. (pozn. prekl.)

20 Základňa, kostra, konštrukcia. (pozn. prekl.)

21 To sa dialo napr. aj na Slovensku hlavne v roku 1993 a v rokoch nasledujúcich. Otázka miery importu kópii zahraničných štruktúr a niekedy dokonca i „originálov“.. Boj koncepcii však pretrváva v podstate minimálne posledných cca.1000 rokov. Čiastočne ale i v Čechách a mnohých ďalších krajinách. (pozn. prekl.)

22 uskutočnenia, aplikácie (pozn. prekl.)

23 Spoločnosťou (pozn. prekl.)

24 I vo forme dlhodobého parazitizmu, ľudovo: „púšťania žilou“, či „pomalého varenia žaby“, hoc i v priebehu stáročí – viď postupne realizované plány globalizačných síl - súkromných organizácii voči Chetitom, Hebrejom, Hellénom, L´atinom, Germánom, či Slovienom..američanom, alebo Číňanom, atď..

25 Ako sa hovorí: „Anarchia, fašizmu rodná sestra“ - pripravujúca podmienky pre príchod otvoreného fašizmu. Bez nej totiž niet potreby „silnej ruky“.(pozn.prekl.)

26 ideológia paralyzovaných zombi, otrokov, kedysi hlavne „náboženských“ strihaných a rezaných oviec, odovzdávajúcich svoje práva rozumu a vôle „pastierom“, že by oni sami sociopatickým „bohom“ „peklom večným“ trestanú chybu nezrobili a aby tak radšej za nich to podstatné „tí rozumnejší“(autoritky sekretárov, tajomníkov, utajovačov pravdy „jeho“ samozvaných) rozhodli. Tým budú následne ovce veky z generácie na generáciu slepo veriť, vieRiť(s prepáčením). „Čo je to viera? Viera začína tam, kde končí Miera..a Miera je skutočný Boh, Miera všetkého, NadMierna reálnosť.“ Pričom pôvodný význam slova viera je asi skôr smerom k niečomu ako poznanie, chápanie, vedenie svetla(„Ra“ v jazykoch starých, i euroindických). (pozn.prekl.)

 

Diskusní téma: "Mrtvá voda", svazek II, kapitola 3: Sociálne proсesy vo Východnom bloku. Aplikácia plnej funkcie riadenia v štátnych a neštátnych, súkromných štruktúrach systému samoriadenia spoločnosti (1)

slovny gulas

Sirka | 05.03.2018

"Časť spätných väzieb je uzamknutá(fixovaná) na PA(programovo-adaptívny) modul. Takto PA modulom získavaná informácia sa ale využíva iba na adaptáciu(prispôsobovanie) programu na podmienky, v ktorých sa aktuálne riadený systém nachádza, no nie na zmenu programu ako takého'.

No to je tu zas nezrozumitelny slovny gulas. Adaptacia predsa predpoklada zmenu. Program sa inak na podmienky nemoze prisposobit, uz ich musi mat v sebe predpripravene ako eventualtu (ak stupne teplota, zapni klimu, ak klesne, pusti kurenie).

Inak ale niektore veci su tu na premyslanie, hoci precenuju vyznam vonkajsich sil.

Re: slovny gulas

jardob | 05.03.2018

Áno, tak to aj je. Tie eventuality už PA modul v sebe má. Je to ako ekonomické vzdelanie, to človek už dostane v hotovej podobe, a potom keď nastúpi do zamestnania, tak podľa naučených teórii, ktoré on nevytvoril, ani netuší odkiaľ sa vzali a s akým reálnym účelom - reaguje na rôzne ekonomické a trhové podmienky. (Podobne ako šoférov naučia pravidlá, ako správne jazdiť po cestách a ako reagovať v rôznych situáciách)
Lenže prvé štyri etapy v súčasnej davo-"elitárnej" spoločnosti nevykonáva štát sám, ale väčšinou ich skryto vykonáva niekto, kto predikuje a koriguje vývoj vo svete (vrátane vývoja života štátov).
Tretia etapa je stanovanie cieľov k objektu riadenia, a štvrtá je vypracovanie koncepcii na uskutočnenie týchto cieľov (a koncepcie obsahujú všetky tie variability, ako reagovať vtedy a vtedy). Jednou z takých koncepcií sú aj ekonomické teórie a modely. My ako štát neriadime svoju ekonomiku podľa vlastných modelov, podľa modelov, ktoré by vystihovali naše vlastné záujmy ako národa. A podobne je to aj s koncepciami riadenia v iných oblastiach života spoločnosti - koho sú, a koho ciele vyjadrujú.

Re: Re: slovny gulas

Sirka | 06.03.2018

Ekonomicke teorie vznikli koncom 18. storocia a najmä zaciatkom 19. storocia (Ricardo 1817). Preto ich poznatky nemohol nik vyuzivat, ani globalisti. Preto sa pomocou poznatkov politickej ekonomie nemohol riadit a ovladat ani stary Rim, ani Francuzska revolucia a ani Napoleon.

Re: Modelovanie ekonomiky

ľudo | 06.03.2018

No neviem.. :) to ja asi nejaké ďalšie nedorozumenie..
Už z antiky poznáme veľmi podrobné štúdie o riadení hospodárstva.
Nemusíte študovať ani rozsiahle aristotelove spisy na tému (diela ako "Politická filozofia", "Formy štátu", apod..),
aspoň z tých mnohých, čo sa zachovali..
Stačí si pozrieť napr. aj Xenofónove "Rozhovory so Sókratom - kapitola O Hospodárení str.243-320" a tam do najmenších podrobnosti rozpísané detaily riadenia ekonomiky stručne, jasne a na konkrétnych prípadpvých štúdiách.

Ďalej metódy a spôsoby účtovania od Mezopotámie až po ich zdokonalenie v období mediciovskej renesancie(cca. 14.-16.stor) v severotalianskych mestách a na čom boli postavené, atď, apod..

Ďalšia vec je, že ekonomických modelov bolo tak mnoho..
Len všetky funkčné boli systematicky aktívne ignorovane až do ich pálenia a súťaž bola medzi riadkami vypísaná o čo najtupšie a najnefunkčnejšie, ktoré sa potom zaraďovali do sylabov pre opice dožadujúce sa vzdelania na univerzitách.
Kruto, silno zjednodušene, no v zásade správne pomenované..

Propagované boli oficiálne systematicky hlavne bludy podobne, ako i v náboženstvách a neskôr v niektorých "vedeckých" smeroch
slepé uličky dodnes.. no to je už iná náväzná téma globálnej asociálnej politiky spomínaných štruktúr a ich bezštruktúrneho-nepriameho riadenia(viď napr. aj DVTR príloha 1 str.2.obr.1).

Cieľ bol, ako vždy rovnaký:
Rozšírenie a zachovanie informačného náskoku jelít.
Zachovanie koncepčno-strategických informácii pre úzky okruh rodín jelít v rámci spomínaného tzv. "vnútrojelitného koncenzu"..áno cenzu..

Re: Re: Modelovanie ekonomiky

jardob | 06.03.2018

Ľudo, môžeš sa prosím vyjadriť k tomu mailu, čo som poslal. Potrebuje poznať tvoj technický názor.

Re: Re: Modelovanie ekonomiky

Sirka | 06.03.2018

Za otca modernej politickej ekonomie sa povazuje Adam Smith. Pred nim sa problemom vyroby, trhovej hodnoty a etalonom hodnoty (vacsinou zlata) zaoberali merkantilisti. Az anglicky teoretici 18. a 19. storicia zamerali svoj pohlad primarne na pracu ako zdroj hodnoty, dovtedy sa len vela spekulovalo o cene a vymennej hodnote. Ci nas stari Greci mozu v niecom inspirovat ohladne "ekonomickych teorii" vazne pochybujem. A to pritom na greckych filozofov nechcem dat dopustit.

Re: Re: Re: Modelovanie ekonomiky

Lux | 06.03.2018

Provokace a imitace SirKa?

Veď si najprv prečítaj niečo, čo ti tu posunul ľudo, aby si študovaným "blbečkom" (s prepáčením) nezostal.

Alebo napr. si skús prečítať aj od Lietara "Duša peňazí" a dozvieš sa aký perfektný (vzhľadom na dnešné pomery) bol ekonomický model v starovekom Egypte, kam sa chodili učiť aj všetci "mudrci" Helady, ktorí potom niečo aj rozvinuli, ale zaviesť do praxe v širšom meradle sa im to aj tak nepodarilo (vyššie sily vždy zasiahnu, keď sa jedná o ich monopol na znalosti).
Progresívne riadenie ekonomík je veľmi, veľmi staré, ale akože sa "zabudlo", ako aj mnoho iných vedomostí religióznej a sakrálnej povahy.

A tak ako píše ľudo - vždy sú systematicky propagované a zavádzané do praxe a vzdelávania tie úplne najuletenejšie teórie. Až tak, že dnešná oikonomos je úplná paveda. Ináč by predsa žiadna ekonomická kríza nemohla vzniknúť - ak by sa jednalo o skutočnú vedu. ☺
Ak by sa tak ako dnešná "veda" ekonómia, podľa "svojich zákonov" riadi podniky, štáty - budovali mosty, stavby, lode, rakety, tak by každú chvíľu došlo k nejakému kolapsu!!
Možno teda hovoriť o nejakej vede?
VeDa - čo dá? Len zámerné a systematicky kultivované hlúposti, ale to sa týka aj všetkých tzv. "humanitných" "vied"...☺

A Adam Smith?
Ten, hoci sa v mnohých veciach mýlil, tak niektoré procesy položil na celkom rozumných základoch. Ale ako vždy - sa tie dobré prvky deformovali až do pravého opaku.

Niečo pre tréning chápania:
Práca Adama Smitha „Bohatstvo národov“ – Pojednanie o podstate a pôvode bohatstva národov – obsahuje 5 kníh, v ktorých sa zaoberá teóriou hodnoty, formami rozdelenia a deľby práce, podstatou zásob, kapitálu, procesmi akumulácie a spotreby zdrojov. V knihách sa hovorí aj o ekonomike Európy (istý druh dejín národného hospodárstva), o systémoch politickej ekonómie (merkantilizmoch a fyziokratoch), o financiách, princípoch zdaňovania a o štátnom dlhu.
Práce Adama Smitha predurčili nasledujúcu politiku v oblasti ekonomiky mnohých štátov. Základné miesto v metódach jeho bádaní zaujímajú idey ekonomického liberalizmu, do základu ktorého postavil ideu (podľa neho) prirodzeného poriadku, t.j. trhových ekonomických vzťahov. Adam Smith podčiarkol, že trhové zákony môžu tým najlepším spôsobom vplývať na ekonomiku, keď súkromný záujem stojí nad spoločnosťou = keď sa záujmy spoločnosti ako celku považujú za súčet záujmov osôb, ktoré ju tvoria. Čo odzrkadľuje subjektívnu predstavu o tom, že je možné vziať a mechanicky poskladať záujmy všetkých (ako sa to dá urobiť – je už celkom iná otázka) a získať nejakú celostnú stratégiu rozvoja spoločnosti. V skutočnosti v spoločnosti môžu byť skupiny s protikladnými záujmami a prostá suma záujmov tu nepomôže. To sa viac používa v populizme, ako v reálnej politike.
Hlavná úloha Adama Smitha – určiť, čo je základom bohatstva národov, aké príčiny prispievajú k jeho rastu a aké tomu bránia. Bohatstvo národov sa skúma z rôznych strán vo všetkých 5 knihách: z pohľadu faktorov, materiálnych predpokladov vzdelania, foriem rozdeľovania, podmienok ekonomickej politiky, prístupov (komerčné systémy, poľnohospodárske systémy), príjmov a výdavkov štátu.
Zdôvodnenie ekonomického liberalizmu = jedná sa o ideu „ekonomického človeka“ a „neviditeľnej ruky“ trhu.
V knihe Adam Smith identifikoval hlavný problém – ekonomický rozvoj spoločnosti a zvýšenie jej blahobytu. Pre riešenie tejto úlohy zaviedol slávne pojmy: „ekonomický človek“ a „neviditeľná ruka“.
Podstata pojmu „ekonomický človek“ pozostáva z predpokladu, že rozdelenie práce je výsledkom určitej túžby ľudskej povahy k obchodu a výmene, t.j. k zvýšeniu bohatstva. Rozdelenie práce je historickým predpokladom, vďaka ktorému Adam Smith analyzuje ekonomické procesy.
Zmysel spojenia „neviditeľná ruka“ pozostáva v propagande spoločenských podmienok a pravidiel, pri ktorej vďaka voľnej konkurencii podnikateľov a cez ich súkromné záujmy bude „trhová ekonomika“ nedosiahnuteľne optimálnym spôsobom riešiť spoločenské záujmy a bude viesť k určitému systému osobnej a kolektívnej psychiky s maximálnou výhodou pre všetkých (naiva). „Neviditeľná ruka“, podľa predstáv Adama Smitha, nezávisiac od vôle (ani Boh si nedovolí zobrať ľuďom vôľu – ale Adam to s úplnou ľahkosťou urobil...☺) a zámerov jedinca („ekonomického človeka“) – bude smerovať jeho, ako aj všetkých ľudí k najlepším výsledkom, k výhode a k oveľa vyšším cieľom spoločnosti, ospravedlňujúc túžbu človeka – egoistu dávať osobný záujem nad spoločenský (napr. to isté prezentoval neraz "náš" rezident Kiska).

To, čo dnes ľudia nazývajú dopytom a ponukou, nazval Adam Smith „neviditeľnou rukou Prozreteľnosti“. Každý normálny človek, ako aj vo svoje dobe Adam Smith, chápe, že konečným cieľom podnikania je dosiahnutie maximálneho zisku, a to v čo najkratšom čase. Samozrejme, že zákon trhu podnikateľom diktuje svoj názor, kedy a akú produkciu vyrábať.
Záujmy buržoázie – aby mohla buržoázia voľne najímať zamestnancov, kupovať a predávať pôdu a pozemky, vstupovať na zahraničné trhy a používať svoje peniaze tak, ako sa jej len zachce a nie podľa diktátu štátu. Toto všetko robilo myšlienky Adama Smitha veľmi atraktívne pre túto triedu (a hlavne globálne zákulisie, ktoré stojí za ňou).
Práce Adama Smitha sú natoľko rôznorodé a protirečivé, že Smith sa stal praotcom dvoch protichodných trendov v ekonomike:
1) Politická ekonomika práce (delenie spoločnosti na triedy s absolútne protikladnými záujmami, vykorisťovateľský pôvod zisku v prípade kapitalizmu a jedným z následníkov bol potom aj "ekonóm" K. Marx).
2) „Economics“ – princíp „neviditeľnej ruky“, ekonomický liberalizmus, konkurencia na "voľnom" trhu.

V sociálnej štruktúre Adam Smith vyčlenil tieto základné triedy:
a) Nájomní pracovníci – mzda
b) Kapitalisti – zisk
c) Veľkí vlastníci pôdy – renta
Klasickí ekonómovia, ku ktorým patrí napr. Adam Smith a David Ricardo, hoci mali aj rozdielne názory, nasledovne identifikovali 3 zdroje príjmov (mzda, zisk, renta).
Ale v teórii Adama Smitha je dôležitý konštruktívny postoj, ktorý súčasní liberáli jasne nepoužívajú – je to rast produktivity práce.
V časoch Adama Smitha bola práca uctievaná a povaľačstvo bolo nečestné. Ľubovoľný vtedajší liberál by bol zdesený, že je možné liberálnymi ideami interpretovať nezmysly, že štátny majetok (hlavne národné prírodné bohatstvo, inžinierska a dopravná infraštruktúra) – sú „neefektívne“, ak sa nachádzajú v majetku štátu, ale budú mimoriadne „efektívne“ vo vlastníctve ľudí, ktorí nie sú schopní čestne zarobiť peniaze a dostali sa k majetku „privatizáciou“ za päták skutočnej hodnoty majetku.
Adam Smith pokladal peniaze – za prostriedok výmeny a za tovar (čo je jednoznačná lož), ale nie make money čisto zlodejským spôsobom.
„Rast priemyselnej výroby“ nevzniká sám, ako kvičia dnes „liberáli“ – je nutné veľa pracovať, ale tak, aby sa „roznášači idey“ neplietli pod nohy a nestačili veľa vecí riadiť.
A daňový systém musí stimulovať priemyselný rozvoj ...
Tzv. "liberáli" dnes nič nevedia o uplatňovaní rozumných zákonov, ktoré sú, napriek mnohým chybám v uvažovaní, obsiahnuté v teórii Adama Smitha..

Poďme trochu bližšie k súčasnosti:
John K. Galbraith, poradca 2 prezidentov USA, vo svojej knihe „Ekonomické teórie a ciele spoločnosti“ rozlišoval v ekonomickom systéme USA 2 podsystémy, ktoré vzájomne na seba pôsobia a ktoré nazýval „trhový systém“ a „plánovitý systém“.
Trhový systém – v ňom reálne pôsobia subjekty v konkurenčnom prostredí a tu je väčšinou zastúpené malé a stredné podnikanie (hlavne rodinné), ktorý z dôvodu naviazania k odvetviu a istých špecifík trhu nemá perspektívy, aby sa stal niekedy veľkým podnikaním.
Plánovitý systém – veľké korporácie, ktoré si podriadili ceny na trhu, vzhľadom na svoje produkty a výrobné náklady. Pracujú na báze vnútorného firemného dlhodobého plánovania a vnútorného odvetvového a medziodvetvového sprisahania (tajné dohody, zväčša nepriame, nehlasne, a preto sú právne nepostihnuteľné) o cenách, objemoch výroby a pod. Sú prakticky bez akejkoľvek konkurencie na trhu. Cieľom je dosiahnuť prijateľnú úroveň zisku v dlhodobých časových intervaloch a nie uspokojovať potreby spoločnosti a riešiť jej problémy.
„Trhový podsystém“ slúži pre kult mýtu o slobode súkromného podnikania a o existencii „plánovitého systému“ sa zaryte mlčí.
Galbraith nazýva „plánovitý systém“ „socializmom pre GM a Lockheed“, pretože sú prakticky úplne zabezpečení proti bankrotu (aj pri úplnom zlyhaní VTR politiky v ich firmách), a to svojou pozíciou na trhu a svojimi vzťahmi so štátnym aparátom, čo ich odlišuje od firiem v „trhovom podsystéme“. Tie sa skutočne musia biť o prežitie v konkurenčnom boji a v ktorom sa sociálna ochrana nájomného personálu i podnikateľov nachádza na neporovnateľne nižšej úrovni, ako v „plánovitom podsystéme“ (viď posledná kríza a "Too Big to Fail." = zisky sú privátne a straty spoločenské... aké jednoduché...☺).
Život spoločnosti v podmienkach „voľného trhu“, keď reálne voľný nie je, vedie k tomu, že riadenie je kontrolované z úzkeho kruhu neveľkého počtu medzinárodných klanov a korporácií.
Reálne – jedná sa o súčasný finančný kapitalizmus = trochu skultivovaný a uhladený feudalizmus, ktorý pod ideou globalizácie skrýva banálny kolonializmus. V ekonomickej "vede" tento koktail dostal názov neoliberalizmus, ktorý je akože založený na teóriách neoklasickej ekonómie, vrátane Adama Smitha.
Predpona „neo“ zničila rentu. Presnejšie – renta bola prakticky vpísaná do pojmu kapitál. Veď v kapitalizme nemôže byť renta (nájom) vystavená politickým útokom a tým v kapitalistickej vede renta zmizla z ekonomických diskusií a z ekonomických modelov.
Takže, ak HDP – je o produkcii, tak prečo sa monetárna politika zaoberá rentou? Pretože finančný (bankový) kapitalizmus – je vlastne neofeudalizmus, ktorý sa v prvom rade zaoberá nehnuteľnosťami a rentou z nich. V niektorých štátoch napr. aj „prerazili“ daňové úľavy na úroky z hypoték na bývanie. Hoci takéto úľavy (dávky), iba pre právnické osoby, sú vo všetkých krajinách bežné.
V tomto zmysle ich klasický zdroj príjmov - pod názvom „pracovné sily“ – je spokojný s tým, čo im zostane z "kráľovskeho" stola – po rente a kapitáli. A potom liberáli hovoria o kríze z nadvýroby a o nevyhnutnosti znižovať výrobné, sociálne náklady, predlžovať odchod do dôchodku a prepúšťať zamestnancov.
Také dnešné..

Objavenie sa neoliberálnej školy
V 20. – 30. rokoch 20. stor. dokázali "komunisti" prvýkrát serióznosť svojich historických zámerov o udržaní si moci a kapitalizmus bol v nebezpečenstve.
V tej dobe sa zjavuje neoliberálna škola (Ludwig von Mieses, Fridrich August von Hayek a trochu neskôr Karl Popper a Raymond Aron), ktorá formuluje ideologickú tézu: liberalizmus – to nie je prechodná fáza od feudalizmu k marxizmu a socializmu, jedná sa o dokonale dokončenú ideológiu, ktorá má exkluzívny monopol na dedičstvo osvietenstva a novoveku...☺
Samotný marxizmus – nie je žiaden vývoj západného myslenia, len regresívny návrat pod „modernistickými heslami“ k feudálnej dobe eschatologických povstaní a chiliastických kultov.
Neoliberáli to dokazovali ako systémovú kritiku nemeckého konzervatívca Hegela (tupý boj protikladov), ako aj odkazmi na „totalitné“ sovietske skúsenosti a vyzývali k návratu ku koreňom – k Lockiemu a A. Smithovi, pevne stáli na svojich princípoch a kritizovali sociálnych liberálov za ich ústupky a kompromisy.
Neoliberalizmus, ako teória, bol najjasnejšie sformulovaný v Európe (Rakúsko, Nemecko, GB), ale svoje široké použitie dosiahol v USA, kde dominoval v politike, ideológii i v ekonomickej praxi. A hoci počas vlády Reagana boli silné sociálno-liberálne tendencie (po epoche New Dealu, vplyv Keynesa..), tak nespornú nadvládu mala liberálna škola.
V teoretickom zmysle bol tento smer najviac rozvinutý v Chicagskej škole (Milton Friedman, 1912 – 2006, Frank Knight, Henry Simons, George Stigler a ďalší). Títo Chicago Boys potom odskúšali "šokovú terapiu" najprv v Chile po puči Pinocheta, a potom ako poradcovia dobehli do Východnej Európy a radili o i. aj nášmu Miklošovi a iným vládnym "ekonómom".
Názov jednej z najznámejších kníh Friedmana (samozrejme judaista - zvrátené myšlienky nie náhodou prichádzajú do týchto "hláv") je „Kapitalizmus a sloboda“ (1962) – je to v podstate politická filozofia autora: Kapitál a jeho majiteľ by mali byť maximálne slobodní pred útlakom zo strany štátu. Ako sa k nemu stavia Friedman najlepšie ilustrujú jeho známe aforizmy:
„Prognózovať priemerne ekonomické ukazovatele = tvrdiť, že človek nevediaci plávať spokojne prejde brodom rieky, pretože jej priemerná hĺbka nie je väčšia ako 4 stopy.“
„Vládne riešenie problému je obyčajne horšie, ako samotný problém.“
„Vlády sa nikdy nič nenaučia – učia sa len ľudia.“

Tandémové a polytandémové riadenie asi mistrovi Friedmanovi nič nehovorí..

Rola štátu v ekonomike z pohľadu keynesiánstva a monetarizmu:
Keynesiánstvo
- vládne opatrenia sú potrebné pre uspokojovanie súčasných spoločenských potrieb
- štát má stimulovať dopyt a bojovať s nezamestnanosťou.

Monetarizmus
- je nevyhnutné znižovať štátne ekonomické náklady
- zásahy štátu bránia samoregulácii trhu
- samotný trhový mechanizmus je schopný zabezpečiť stabilitu ekonomického systému.

Monetaristická kvantitatívna teória peňazí.
V r. 1956 vyšlo v Chicagu kolektívne dielo „Štúdia kvantitatívnej teórie peňazí“, pri redakcii profesora M. Friedmana. Začala epocha monetarizmu vo vede, ktorá mala vplyv na štátnu politiku. To znamená, že regulačné zásahy sa nerealizovali cez úrokové sadzby, dane alebo výdavky štátu, ale cez objem peňazí v obehu. Namiesto fiškálnej politiky sa navrhovala aktívna úverovo-peňažná politika, ktorá je v rozpore s teóriou Keynesa.
Monetaristi sa rozchádzajú s Keynesom nielen v otázkach úlohy peňazí v ekonomike, ale predovšetkým v hodnotení funkčnosti trhovej ekonomiky ako celku. Sú presvedčení, že trhová ekonomika je pomerne stabilná a trhový mechanizmus je schopný obnoviť ekonomickú rovnováhu. Preto monetaristi vystupujú proti aktívnym zásahom štátu do ekonomiky a bránia zásady voľnej hospodárskej súťaže vo všeobecnosti a hlavne v peňažnej sfére.
Monetaristi peniaze považujú za rozhodujúci faktor vývoja výroby. Nadmerné vládne regulácie peňažno-úverovej sféry môžu vyprovokovať ekonomickú krízu. Dôkazy nachádzali nielen v krízach z polovice 70. rokov, ale aj na počiatku 80. rokov.
Analýza hospodárskych cyklov a peňažného obehu umožnili M. Friedmanovi a kol. výrazne modernizovať klasickú kvantitatívnu teóriu peňažného obehu, najmä pri krátkych časových intervaloch. Takto monetaristi, analyzujúc rýchlosť obehu peňazí, ako premennej veličiny, predpokladajú, že nimi navrhovaná teória umožní predvídať správanie sa tejto premennej veličiny. Za hlavné faktory, ktoré určujú rýchlosť obratu peňazí, určili – očakávanú úroveň inflácie a úrokovú sadzbu.
Keynesovu teóriu pokladali za chybnú a vnútorne protirečivú. Preto hlavným objektom regulácie mala byť nie úroková sadzba, ale tempá rastu peňažného objemu (M). Centrálna banka mala zavádzať do života predvídateľnú peňažnú politiku a nasledovať jednoduché pravidlo konštantného rastu peňažného objemu. Rýchlosť rastu peňažného objemu mala byť dostatočná, aby zabezpečila:
1) Rast reálneho HDP.
2) Nevyvolanie inflačných procesov v ekonomike.
Chicagský prof. Friedman, opierajúc sa o svoju teóriu peňazí, navrhol program zmiernenia inflácie a jeho teória dostala v ekonomickej vede názov „monetarizmus“.
Vládam navrhol nasledujúci program na prekonanie inflácie:
1) Odstúpenie od cyklickej regulácie množstva peňazí v obehu a zo strany centrálnej banky sa mala uplatňovať prísna kontrola peňažného objemu, nepripúšťajúc jeho nárast viac ako 3-5 %/rok.
2) Zavedenie vysokých bankových úrokov (s cieľom prerušiť rast inflácie = úplný bullshit)!
3) Zamedzenie rastu miezd (lebo tie vplývajú ako faktor na vytváranie cien), ako aj ich pokles, k čomu je nutné zachovať mieru nezamestnanosti na dostatočne vysokej úrovni.
A prečo to všetko = aby sa zachoval tok peňazí do svetového úžerníckeho bankového systému!
Súčasná peňažná teória, zahŕňajúca prvky monetarizmu, neoklasickej „ekonómie" a iných prvkov dostala názov – Washingtonský konsenzus, ktorý obsahuje 10 požiadaviek USA:
1) Podpora fiškálnej disciplína (minimálny deficit štátneho rozpočtu).
2) Priorita zdravotníctva, vzdelania a infraštruktúry v štátnych výdavkoch.
3) Zníženie hraničných sadzieb daní (daňová reforma).
4) Liberalizácia finančných trhov, aby sa podporila reálna úroková sadzba z úverov na nie vysokej úrovni.
5) Voľný výmenný kurz štátnej meny.
6) Liberalizácia zahraničného obchodu (hlavne vďaka zníženiu sadzieb na importné clá).
7) Zníženie obmedzení pre priame zahraničné investície.
8) Privatizácia.
9) Deregulácia ekonomiky.
10) Ochrana vlastníckych majetkových práv.

Veľmi, veľmi v skratke, ako sú magorení študáci na "ekonomických" univerzitách a z nich sa potom vytvára kasta docentov a profesorov, ktorí nepochybujú a tým nezmyslom dokonca aj veria (alebo sa min. tak tvária a zberajú plody hlúposti plebsu)..

Skutočná oikonomos je veda, ale to, čo sa dnes prezentuje ako ekonomika je sumár rozmanitých bludov a deformít.

Samozrejme isté globálne klanové štruktúry si niektoré zákulisné vedomosti ako sa riadi skutočná ekonomika korporácie i štátu odovzdávajú po rodovej línii (kedysi sa tieto informácie odovzdávali v kráľovských a cárskych dynastiách) a v korporáciách sa tým "najzdatnejším" vyskočkom nepriamo odovzdáva isté know how danej korporácie. Kto pochopí ide po rebríčku kariéry nahor, kto nepochopí, nemá na istých flekoch čo hľadať.

Tož veľmi v skratke o klamstvách pri modelovaní "ekonomík" sveta v dnešnom preferovanom liberálnom modeli.


Re: Re: Re: Re: Modelovanie ekonomiky

Sirka | 06.03.2018

Myslis Bernarda Lietaera, ktory tvrdi, ze kym mali Egyptania negativny urok, tak mohli stavat pyramidy? Ziadnu "ekonomicku teoriu" tu nevidim. A nedoporucuj mi co citat, aby som mohol diskutovat. Ja vam tu tiez nevypisujem, aby si si precital to ci ono, lebo inak zostanes nedovzdelancom.

K ostatnemu sa vyjadrit neviem. Spravil si tu resers ekonomickych teorii, clovek by povedal, ze schovas vsetkych ekonomov do vrecka a vsetkych si ich prekukol. Co o tom nenapises knihu a neosvitis ludi?

Re: Re: Re: Re: Re: Modelovanie ekonomiky

Lux | 06.03.2018

No ty si tu knihu rýchlo prečítal...☺
A tak aj reaguješ..

Iste diskutovať môžeš...aj o veciach o ktorých moc nevieš, ale vieš potom ako vyzeráš. Samozrejme nič v zlom.
Ešte je napr. otázkou, ktoré pyramídy skutočne stavali Egypťania a na ktoré zavesili vtedajší FaRaOni len svoje kartuše..

A kníh je napísaných veľa, len treba čítať tie "správne". Ale vďaka za radu, keď budem mať na dôchodku dosť času tak nejaké napíšem...☺

Dúfam, že si snáď pochopil, že skutočných ekonómov vo svete je len zopár. Všetci ostatní "renomovaní" sú buď len plagiátori, alebo vedomí deformátori a klamári (možno niektorí i nevedomí, ale na istej úrovni už nemôžu byť až takí blbci).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modelovanie ekonomiky

Sirka | 06.03.2018

Podla mna Liataer ziadnu knihu Dusa penazi nenapisal, to je nejaky zvlastny leva-net preklad. Napisal The future of money. Ci?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modelovanie ekonomiky

Lux | 07.03.2018

Ale napísal, len na Wiki (a iných deformátorských weboch) ju asi nenájdeš, lebo moc odhaľuje zákulisie princípu peňazí. Vyšla len vo veľmi malom náklade, ak si dobre pamätám tak 3 000 ks, a hneď zmizla z predaja.
Ak vieš po rusky, tak skús napr.:
https://royallib.com/book/lietar_bernar/bernar_lietardusha_deneg.html

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modelovanie ekonomiky

Sirka | 07.03.2018

" И написал Бернар Лиетар три книги: "THE FUTURE OF MONEY: A New Way to Create Wealth, Work, and a Wiser World" ("Будущее денег"), "THE SOUL OF MONEY: Beyond Greed and Scarcity" ("Душа денег") и "OUR FUTURE ECONOMY: money and Sustainability" ("Наша будущая экономика")."

Asi iny preklad nazvu v Rustine. The mystery of money,Beyond Greed and Scarcity:

https://www.slideshare.net/LocalMoney/bernard-lietaer-the-mystery-of-money-287pp-full-book

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modelovanie ekonomiky

Fx | 08.03.2018

Jde samozřejmě o rusky priblbly překlad, v originále taková kniha není, někdy je lepší než jen spoléhat na ruské zdroje jit k prameni. Jak proste je mrknout přímo na stránky autora.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modelovanie ekonomiky

Hox | 08.03.2018

Taková kniha je, jen to není přímo "ta" kniha Lietaera, čerpá z ní.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modelovanie ekonomiky

Lux | 13.03.2018

Výchova v biblickej civilizácii je zameraná takmer od počiatku na hľadanie chýb, čo bolo zavádzané vedome a cielene, aby si ľudia neporozumeli atď.
Teda nie na nejaký prienik, čo ľudí spája, ale na hľadanie chýb, rozdielov, čo ľudí rozdeľuje a ty Fx nie si výnimkou.

Isté informácie po naznačení "zhora" nie je vhodné reklamovať ani na svojej stránke...☺
A tak ako tu Hox naznačil, taká kniha bola napísaná a "The Soul of Money: Beyond Greed and Scarcity" z nej čerpá a nie sú tam všetky informácie, ktoré boli v pôvodnej knihe..

Přidat nový příspěvek