Metóda dynamického programovania ako algoritmické vyjadrenie dostatočne všeobecnej teórie riadenia (2)

Metóda dynamického programovania ako algoritmické vyjadrenie dostatočne všeobecnej teórie riadenia (2)

17.1.2014

 

-předchozí část-

 

Čtrnáctá kapitola Dostatečně všeobecné teorie řízení, dokončení.

Verze ke stažení, kompletní text:

kapitola 14.doc

kapitola 14.pdf

 

 

...

V ešte vše-obecnejšom prípade popisujú odporúčania Nového Zákona a  Koránu možnosť požehnania, milosti Všemohúceho, nezávislej od počiatočného stavu („hriešnosti“1 človeka) v momente, keď sa prebudí (spamätá sa, precitne) a uvidí svoje skutky takými, akými sú.

 

Druhá pripomienka sa vzťahuje už k praxi – k vchodu do mat(r)ice prechodu. Ak je počiatočný (východzí) stav systému určený s odchýlkou väčšou, ako je odchýlka prípustná pre vchod do mat(r)ice prechodu z reálneho počiatočného stavu do vybraného konečného, tak riadenie, na princípe samo o sebe bezchybného algoritmu MDP, privedie namiesto k vypočítanému optimálnemu stavu systému, k úplne iným výsledkom. Natvrdo povedané: Býva nerozumné považovať za východ z miestnosti na vysokom poschodí v nej otvorené okno.

 

T.j. MDP nevyhnutnosťou jak:

1. jednoznačnosti výberu konečného stavu - procesu, tak aj

2. zistenia skutočného, opravdivého počiatočného stavu,

je sama o sebe chránená pred jej zneužitím na „akože“ vedeckú imitáciu optimalizácie riadenia pri jeho neexistencii. To odlišuje MDP (Metódu dynamického programovania) v podrobnostiach - detailoch od aparátu lineárneho programovania, do ktorého možno zahrnúť improvizované hodnotenia, vyhlásenia „expertov“ (hlavne méédiálnych) ohľadom váhových koeficientov v kritériách optimalizácie Min (Z), alebo Max (Z).2

* * *

 

Táto ochrana samo sebou pred nedobromyseľným zneužitím je nepriamo vyjadrená aj v literatúre dnešnej oficiálnej ekonomickej vedy. Keďže sa oficiálna veda nesamoidentifikovala (nedeterminovala)  tým, čo sa javí byť vektorom cieľov riadenia vo vzťahu k ekonomike štátu, nenachádzame logicky ani publikácie ohľadom využitia aparátu dynamického programovania na optimalizáciu riadenia makroekonomických systémov jednotlivých regiónov a štátov celkovo počas dlhodobých dejinných intervalov.

 

Príkladom toho je napr. „Matematická ekonomika v osobnom počítači“ vydaná M. Kubonivom3, v ktorom kapitola o riadení ekonomiky obsahuje výlučne makroekonomické interpretácie aparátu lineárneho programovania. Priamo tak, je aj nazvaná: „Riadenie v ekonomike. Lineárne programovanie a jeho aplikácie“. Nič však nehovorí o cieľovom vektore riadenia a prostriedkoch riadenia. Vo vyššie citovanej učebnici J. P. Zajčenka je opis metódy dynamického programovania taktiež postavený na úlohách odlišného charakteru.

 

Pri motivácii  odmietnuť makroekonomické interpretácie metódy dynamického programovania, sa autori väčšinou odvolávajú na tzv. v numerickej matematike „priestorové prekliatie“4. Vyjadruje sa tým, že rast rozmeru priestranstva parametrov úlohy N vyvoláva rast objemu výpočtov, proporcionálny k, kde koeficient úrovne k > 1. Takýto nelineárny, nadproporcionálny (v tomto prípade exponenciálny) rast objemu výpočtov skutočne znefunkčňuje mnohé, inak funkčné, výpočtové (numerické) procedúry (postupy) pri riešení praktických úloh. Deje sa to z dôvodu potreby priveľkých výpočtových časov aj u masívnych PC clusterov (veľkých počítačových sietí), ako aj z dôvodu kumulácie chýb v daných aproximovaných výpočtových postupoch (aproximovaný = približný, t.j. nie celkom presný, ale dostatočne blízky presnému, aby bol použiteľný). Toto „priestorové prekliatie“ sa však nevzťahuje len na metódu dynamického programovania, ale aj na druhé metódy, s ktorými sa stretávame v ich makroekonomických interpretáciách.

 

* *
*

 

TERAZ JE DOLEŽITÉ SKONCENTROVAŤ VNÍMANIE A  SNAŽIŤ SA POCHOPIŤ NASLEDOVNÉ:

Pokiaľ chápeme matematiku ako vedu o objektívnej vševesmírnej miere (cez výraz „ať“)5 a v jej pojmovo - terminologickom aparáte a symbolike vidíme jeden z ľudstvu poskytnutých prostriedkov opisu objektívnych čiastkových procesov (nimi vyčlenených z nejakých objemnejších procesov), tak každý opis MDP (Metódy dynamického programovania) je skráteným výkladom celej doteraz vysvetľovanej DVTR (Dostatočne všeobecnej teória riadenia). Včítane aj jej „mysticko“-religióznych aspektov; avšak - v jazyku matematiky.

 

Aby sme si hrubo zvýraznenú formuláciu lepšie obJaSnili, pozrime sa na obr. 7, pamätajúc na v predchádzajúcom texte vyššie spomínanú poznámku o určení počiatočného6 stavu s dostatočnou presnosťou, pre vchod (vojdenie) do mat(r)ice prechodu.

 

 

Obr. 7. Dynamické programovanie, Rozlíšenie a Dostatočne všeobecná theória riadenia

 

Na obrázku sú znázornené:

 1. dva objekty riadenia “A” a “B” v počiatočnom stave;

 2. tri objektívne možné záverečné stavy (množina “5”);

 3. množiny (“1” - ”4”) možných medzistavov;

 4. cesty objektívne možných prechodov z každého stavu do stavov iných.

 

Obr. 7 možno chápať ako obraz nejakého fragmentu (časti) vševesmírnej miery rozvoja (mnohovariantného predurčenia bytia-existencie); jednej zo zložiek Troj-jedinosti “MIM” (Mathéria-InFormácia-Miera). ...a v širšom zmysle z druhej strany FIE (Forma-InFormácia-Existencia).

 

Ak prijmeme takéto, vyššie uvedené podobenstvo obr. 7, tak je objektívne možný prechod z ľubovoľného počiatočného stavu “0:1”, alebo “0:2” do ľubovoľného zo záverečných stavov “5:1”, “5:2”, “5:3”. Avšak táto objektívna možnosť môže byť ohraničená subjektívnymi kvalitami riadiacich pracovníkov (tvorcov, sTrojcov), zameriavajúcich sa previesť objekty “A” a “B” z počiatočného stavu, do jedného zo záverečných stavov.

 

Ak je Zhora dané Rozlíšenie (ponúknutá možnosť), tak riadiaci pracovník “A” (alebo “B”) stiahne z objektívnej miery (z aktuálneho stavu jej matrice) “kópiu” (Ctrl+C), na ktorej bude vidno hoci len jedinú z množstva možných ciest prevedenia objektu z počiatočného stavu do množstva záverečných. Ak Rozlíšenie dané nebude, bude stratené, alebo odvrhnuté v honbe za pohodlnosťou, vodcovstvom, alebo nezmyselnou vierou v nejakú tradíciu, namiesto viery Bohu podľa sveDomia, tak na “kópii” budu chýbať niektoré cesty a stavy. Ako následok toho, sa však môžu “objaviť” objektívne nemožné cesty a stavy, objektívne neexistujúce v skutočnej (reálnej) Bohom danej Miere - predurčenosti bytia. Okrem toho, sa podľa subjektívnej svojvôle riadiaceho pracovníka vyberá aj želaný príslušný záverečný stav z ich celkovej množiny. Primerane (zodpovedajúco) tomu, sa môže:

 1. sebectvo a snaha o objektívne absurdné riešenia,

 2. alebo chyba (hoc aj v “dobrej viere”, nechápavo s dobrým úmyslom) pri výbere želaného záverečného stavu

zavŕšiť katastrofou s nevratnými následkami.

 

No matrica možných stavov, znázornená na obr. 7, pravdepodobnostne predurčuje iba čiastkový proces v rámci nejakej vzájomnej vloženosti procesov. Z tohto dôvodu, každý z počiatočných stavov “0:1”, “0:2” môže patriť, buď jednému a  tomu istému, alebo rôznym objemnejším procesom, v riadiacom (manažérskom) zmysle hierarchicky vyšším vo vzťahu k skúmanému procesu. To sa týka aj každého zo záverečných stavov „5:1“, „5:2“, „5:3“ v páre „východzie - záverečné“ (príp. vstupné - výstupné) stavy. Každý z objemnejších procesov disponuje vlastnými charakteristikami a smerovaním toku udalostí v ňom.

 

Môže sa ukázať, že cieľ „5:1“ je veľmi príťažlivý, ak sa naň pozrieme z množstva počiatočných neuspokojivých stavov. Nie je však vylúčené, že objemnejší proces, ku ktorému záverečný stav „5:1“ patrí ako medzistav, silou vzájomnej vloženosti procesov, sa na jednom z nasledujúcich krokov zavŕši plnou a nezvratnou kataStrofou7. Napríklad cieľ „5:1“ znamená nemeškať na „Titanik“, vyplávajúci na svoju prvú plavbu - preteky o „Modrú stuhu“, ... ktorá sa stala tragickou a jeho poslednou. Aby sme si nevyberali takýto cieľ z množstva objektívne možných, je nevyhnutné byť v súlade s HNR, resp. HNOR (Hierarchicky Najvyšším Objemnejším Riadením), ktoré udrží (ochráni) čiastkové, s ním zladené riadenie od výberu takéhoto cieľa, patriaceho k procesu odsúdenému na likvidáciu.

 

Ale ak je obr. 7 – „kópia“ z objektívnej miery, môže sa stať aj to, že nejaký záverečný stav, javiaci sa byť vektorom cieľov, je v skutočnosti sebectvom (resp. vlastným výmyslom, konštrukciou), vyjadrujúcim želanie „sadnúť na dva vlaky naraz“. Inými slovami: Rôzne komponenty cieľového vektora patria k dvom, alebo viac vzájomne sa vylučujúcim hierarchicky vyšším objemnejším procesom plynúcim súčasne.

 

Ide o jeden z prípadov neurčitosti a  chybovosti (defektnosti) cieľového vektora, robiaci MDP (Metódu dynamického programovania) nefunkčnou a reálny proces „riadenia“ neudržateľným. Jedna a tá istá „loďka“ totiž nemôže pristáť i k pravému i k ľavému brehu súčasne, aj keby sa pútavé nádhery na oboch brehoch, spoza ohybu rieky, v diaľke zmiešavali, tvoriac obraz miesta útulného a vhodného na piknik.. Aby sme si nevybrali takýto cieľový vektor, je taktiež nevyhnutné, aby Zhora bolo dané Rozlíšenie pravého a ľavého „brehu“ potoku bytia.

 

T.j. algoritmus MDP (aj za situácie, keď ho možno spustiť) sprevádza ešte jedna vonkajšia okolnosť, ktorá je „samo-zrejmá“, „sama-sebou“ očividná, no býva vo väčšine prípadov ignorovaná: Stav završujúci optimalizovaný čiastkový proces by mal patriť objemnejšiemu procesu, disponujúcemu vedome prijateľnými osobnými charakteristikami toku udalostí v ňom.

 

Po výbere cieľa, patriacemu vo vzájomnej vloženosti k objemnejšiemu procesu s prijateľnými charakteristikami udržateľnosti a nasmerovanosti toku udalostí v ňom, je nevyhnutné rozpoznať cesty prechodu a vybrať optimálnu postupnosť (sekvenciu) následných krokov, vedúcu do vybraného stavu, završujúceho daný čiastkový proces - t.j., je nevyhnutné vybrať koncepciu riadenia.

 

Koncepcia riadenia8 v objektívnej miere, disponuje vlastnými charakteristikami, ktoré spolu so subjektívnymi charakteristikami subjektu – riadiacého pracovníka (manažéra), vytvárajú pravdepodobnostnú predurčenosť uskutočnenia koncepcie riadenia touto konkrétnou osobou. Hodnota, význam PRAVDEPODOBNOSTNEJ PREDURČENOSTI úSpěšného zavŕšenia procesu je objektívna, hierarchicky vyššia miera - ocenenie uzavretého systému „objekt + manažér + koncepcia“, na rozdiel od PRAVDEPODOBNOSTI - objektívnej miery systému „objekt + objektívne existujúca koncepcia riadenia“.

 

Preto čim nižšia je pravdepodobnosť prevedenia objektu do želaného záverečného stavu, tým vyššia musí byť KVALIFIKÁCIA riadiaceho pracovníka – manažéra (tvorcu, konštruktéra, sTrojcu), zvyšujúca stupeň, hodnotu pravdepodobnostnej predurčenosti úspešného zavŕšenia procesu riadenia (tvorenia).

 

Úmerne vyššie povedanému, môže byť poverenie administrátora nejakou koncepciou riadenia, z jeho strany vyjadrené odchodom z funkcie z vlastnej vôle, vyplývajúcej z uvedomenia si svojej neschopnosti uskutočňovania jemu priznanej koncepcie riadenia. Neprijatie koncepcie sa zasa môže vyjadrovať (prejavovať) ako vyhlásenie (deklarácia) jej prijatia a následná úprimná horlivá, no nekvalifikovaná snaha o jej uskutočnenie. Oni - títo administrátori, v uvedených prípadoch, to privedú k tomu, že koncepcia bude diskreditovaná, nakoľko kvalifikovaní riadiaci pracovníci (manažéri), spôsobilí k jej uskutočňovaniu, nebudú pripustení k riadeniu z dôvodu osobnej žiarlivosti, dychtivosti po sláve, peniazoch, alebo niečoho... zo strany dobromyseľného namysleného nekvalifikovaného i(a)DIOta.

 

Dôsledkom neidentickosti pravdepodobnosti (matematickej) a pravdepodobnostnej predurčenosti, môže byť aj veľmi dobrá koncepcia zahubená jej zlými vykonávateľmi:

Na dvojkolke (bicykli) sa lepšie jazdí ako na trojkolke, no nie všetci to vedia. Dokonca niektorí ešte budú dokazovať, že na bicykli sa jazdiť ani nedá, nakoľko padá aj sám od seba, a nieto ešte s na ňom sediacim človekom, a o to viac za jazdy, v pohybe - pokiaľ doteraz nikoho nevideli na bicykli jazdiť a nepoznajú základy fyziky9. Tretí zasa, sami nevediac a neželajúc učiť sa jazdiť, zo žiarlivosti nedajú bicykel tým, ktorí by to aj vedeli.

 

Preto, po prijatí rozhodnutia o realizácii koncepcie je nevyhnutné sebe samému pridržať sa konceptuálnej samodisciplíny (opak autocenzúry biorobota) a vychovávať ku konceptuálnej samodisciplíne  okolitú spoločnosť. T.j. nevyhnutne podporovať dostatočne vysokú kvalitu riadenia na každom kroku všetkými prostriedkami, aby sme sa na začiatku ďalšieho kroku neocitli v situácii, z ktorej prevedenie (prechod) objektu, v súlade s vybranou koncepciou riadenia, do vybraného završujúceho stavu bude nemožné(ý). Tento prípad - odklonenie z vybranej cesty «2:2» «3:3», je znázornený oblúkom („dúhou“) z «2:2» «3:1». Ide o nevratnú stratu riadenia, po ktorej je nemožný prechod do stavu «5:3». Oblúk «2:2» «3:2» je zvratná (reverzibilná, zmeniteľná) strata riadenia v tom zmysle, že je potrebná korekcia koncepcie, vychádzajúc zo stavu «3:2», ktorý sa teraz skúma (rozoznáva) ako počiatočný.

 

Ak na obr. 7 objektívnej hierarchicky vyššej miere kvality stavov, v ktorých sa môžu nachádzať objekty subjektov – riadiacich pracovníkov (manažérov) «А» a «B», zodpovedá rozsah (škála) kvality možných stavov «I», tak pre ich dobro je najvhodnejší prechod z množiny stavov «0» do stavu «5:3». Avšak, nimi realizovaný výber smerovania rozsahu hodnotenia kvality stavov je morálne podmienený a subjektívny:

 1. ako je ukázané na obr.7 «I», alebo

 2. v obrátenom smere k «I» (priebežná odchýlka riadenia γ)

 

Ak sú na obr. 7 možné stavy zoskupené do množín «1», «2», «3», «4», «5» podľa príznaku synchrónnosti (zvolenej krokovej vlny), tak na 0t γ koordinátnej osi priebežnej odchýlky riadenia γ10 pri rozsahu kvality stavov «I», je odstup od osy 0t k ľubovoľnej z trajektórii Priebežnou odchýlkou (chybou) riadenia pri pohybe po tejto trajektórii. Plocha medzi osou 0t a trajektóriou je integrál podľa času (t) priebežnej odchýlky (chyby). Môže byť využitý ako kritérium - minimum optimálnosti celkového procesu riadenia. T.j., uvedený integrál môže byť využitý ako kritérium Plnej výhry, javiacej sa byť pri metóde dynamického programovania MIEROU KVALITY, avšak nie možných stavov, nie prechodových krokov z jedného stavu do druhého, ale CELEJ TRAJEKTÓRIE (cesty) PRECHODU. Avšak vo všeobecnosti (všestrannosti) metódy môžu byť krokové výstupy (výhry) zostrojené aj inak.

 

Keby sme prijali kritérium optimálnosti typu minima hodnoty integrálu priebežnej odchýlky (chyby) riadenia podľa času (na obr.7 ide o plochu medzi osou 0t a trajektóriou prechodu), tak pre subjekt

«А» je optimálna trajektória «0:2» «1:3» «2:2» «3:3» «4:4» «5:3» a pre

«B» je optimálna trajektória «0:1» «1:2» «2:2» «3:3» «4:4» «5:3».

 

Straty riadenia (kolapsy):

 1. «1:2» «2:1» «3:1»;

 2. «2:2» «3:1»;

 3. «2:2» «3:2» «4:1»;

 4. «3:2» «4:2»

sú plnou a nezvratnou katastrofou riadenia podľa koncepcie objektívne možnej, no neuskutočnenej, z dôvodu nízkej kvality priebežného riadenia v procese prechodu objektu do vybraného konečného stavu «5:3». Všetky ostatné straty riadenia sú zvratné (naPraviteľné) v tom zmysle, že treba uskutočniť korekciu koncepcie riadenia podľa miery ich rozlíšenia (rozpoznania).

 

T.j. metóda dynamického programovania v schéme riadenia „prediktor-korektor“ je práceschopná (funkčná) a samotná schéma sa rozvíja ako jeho praktická realizácia.

 

Existujú aj také interpretácie metódy, keď do vektora kontrolných parametrov (ktorý je podmnožinou stavového vektora) nie sú zahrnuté nejaké charakteristiky objektu, ktoré však napriek tomu sú zahrnuté do kritérií výberu optimálnej trajektórie. Napríklad, pokiaľ sú v stave «0:2» rôzne subjekty nerozlíšené podľa svojich východzích energetických zdrojov (energozabezpečenia) a kritérium výberu optimálnej trajektórie je na prechodoch (checkpoint) citlivé na spotrebu energie, tak takému kritériu môže zodpovedať optimálna trajektória «0:2» «1:2» «2:1» «3:2» «4:3» «5:3», alebo nejaká iná.

Nie však trajektória (cesta) «0:2» «1:3» «2:2» «3:3» «4:4» «5:3», na ktorej dosahujeme minimálnu hodnotu integrálu priebežnej odchýlky riadenia.

 

To znamená, že riadiaci pracovník – manažér, disponujúci dostatočným energopotenciálom, môže vybrať trajektóriu «0:2» «1:3» «2:2» «3:3» «4:4» «5:3». Avšak ak riadiaci pracovník – manažér (tvorca) s nedostatočným energopotenciálom pre takýto prechod, nevidí trajektóriu «0:2» «1:2» «2:1» «3:2» «4:3» «5:3», na prechod ktorej je jeho energopotenciál dostatočný, tak stav «0:2» sa pre neho subjektívne javí byť bezvýchodiskovým, slepou uličkou, aj keď ňou objektívne nie je. Tento faktor hovorí o prvoradosti Rozlíšenia poskytovaného Zhora, bezprostredne každému, pred všetkými ostatnými schopnosťami, návykmi a znalosťami11.

Okrem toho poukazuje uvedený príklad na nasledovné:

Na jednej a tej istej „kópii“ z mat(r)ice možných stavov, porovnanej s plnosťou reality, možno zosTrojiť celý súbor kritérií optimálnosti. Každé z jeho(súboru) čiastkových kritérií je používané v závislosti od konkrétnych okolností uskutočňovania riadenia. Každej súčiastke (komponentu) tohto súboru zodpovedá jeho vlastná optimálna trajektória. Komponenty tohto súboru kritérií môžu byť rovnako, ako komponenty cieľového vektora, usporiadané podľa preferencie (uprednostňovania) variantov optimálnych trajektórií. Na rozdiel od cieľového vektora12, môže však jeden objekt prechádzať z jedného stavu do druhého, iba po jedinej trajektórii. Presnejšie: jedinej trajektórii z celého množstva (množiny) trajektórií optimálnych podľa každého z jednotlivých kritérií v súbore. Nemusí byť nevyhnutne možné splniť naraz všetky kritériá optimálnosti výberu, patriace do hierarchicky usporiadaného súboru kritérií. Pre riadenie (stvorenie, sTrojenie) je nevyhnutné, aby proces zodpovedal čo i len jednému z množstva prípustných kritérií.

 

Situácia sa môže vyvinúť tak, že vo vzťahu k jednému a tomu istému objektu, jeden subjekt realizuje koncepciu13:

 1. «0:2» «1:2» «2:1» «3:2» «4:3» «5:3»

a druhý

 1. «0:2» «1:3» «2:2» «3:3» «4:4» «5:3»

 

Napriek tomu, že záverečné ciele (stavy) sú rovnaké:

 1. ak riadiaci pracovníci - manažéri patria k množine riadiacich pracovníkov - manažérov jednej a tej istej úrovne v hierarchii vzájomnej vloženosti procesov, tak sa realizátori koncepcie „a“ a realizátori koncepcie „b“ stávajú konkurentmi. Nastáva „športová“ konkurencia, alebo konCeptuálna vojna.

 2. ak a) a b) patria k rôznym hierarchickým úrovniam jedného a toho istého systému, tak pôjde o antagonizmus (protiklad, konflikt) medzi jej hierarchickými úrovňami, vedúci minimálne k zníženiu kvality riadenia v zmysle prijatom na jeho hierarchicky najvyššej úrovni. A maximálne môže prísť dôsledkom popísanej situácie až k celkovému rozpadu systému. Rozhodcom je vo vzťahu k obom aktérom hierarchicky vyššie objemnejšie riadenie.. O to viac nastáva komplikácia pri riadení (tvorení), ak

 3. ide o rozličné záverečné ciele (želané stavy14). Tu ide o konceptuálnu vojnu zostrujúcu sa počas chodu procesu.

 

Z vypovedaného vyplýva, že algoritmus dynamického programovania (a obr. 7, zobrazujúci niektoré aspekty jeho dodatkov) sa javí byť dostatočne prehľadným náčrtom riešenia nanajvýš vážnych životných situácií.

Celkovo umožňuje MDP (metóda dynamického programovania) v jej abstraktnej forme (t.j. neviazanej k akejkoľvek praktickej úlohe):

1. vytvárať systém obrazno-logických predstáv o procesoch riadenia vo všeObecnosti. Taktiež umožňuje:

2. skladať pomocou tejto schémy (matice) všetky praktické životné riadiace -manažérske náSTroje jednej osobnosti, ako aj spoloCnosti.

Obe základné funkcie MDP sú nevyhnutné pre vedomý vchod do riadenia aj v tom prípade, ak sa riadenie reálne vytvára (sTrojí) na osNove nejakých druhých modelov.

 

 

poznámky

1 „Hriešnosť“ samozrejme nie je vrodená. Ide o hrubú manipuláciu v rámci formovania stereotypu viny u samotnej obete. Sofistikovaný mannažérsky „forward“ trestu (upozornenia NAJvyššej inštancie) zo subjektu na objekt riadenia. Tzv. „Dedičný hriech“ pôvodne znamená: chybné, už zmanipulované stereotypy predkov, tradície. Tradície, skúsenosti predošlých generácií (dnes konzervativizmus) sú samozrejme veľmi dôležité, no bez schopnosti prehodnotenia (liberalizmus) ich adekvátnosti vzhľadom k neustále sa meniacej objektívnej realite, ide o fatálnu (osudovú) chybu. Presnejšie: V politike neexistujú „chyby“, a teda ide logicky, z konkrétnych známych dôvodov, pri uvedenej interpretácii tradície PôVODU zloby o systematický PodVOD. V objektívne spojených nádobách konzervativizmu-liberalizmu sa pri vyvažovaní processingu voda samozrejme prelieva aj späť. T.j. liberalizmus, bez poznania miery robustnosti a adekvátnosti skúmaných tendecií, končí nevyhnutne, aj pri najlepšej vôli, v preregulovaní a chaose - kolapse spolo-cnosti. Tak, ako neschopnosť korigovať zakonzervovanú tradíciu pri zmene okolností.

2 Ohľadom lineárneho programovania viď. odborná literatúra. Váhové koeficienty napr. v zmysle mediálnych správ a systému riadenia kolektívneho podvedomia tzv. balónovou metódou. T.j. (napr. podľa Talmudu): „Nafukovanie vecí nepodstatných do podstatných a vypúšťanie podstaty javov objektívne celospoločensky dôležitých do stratena“. Inak povedané: systematické hasenie (utlmovanie) intelektuálneho potenciálu ovládanej populácie (hostiteľa), postupne infiltrovanými lokálnymi náboženstvami, deformáciou sylabov (sylaba = slabika, v tomto kontexte základ) vzdelávania, dnes mediálnym priemyslom propagovanej eschatológie (z gr. „Eschatos“ - posledný, „logos“ – náuka = teologické učenie o posledných veciach človeka a sveta: posmrtný život, posledný súd, nebo, peklo...) do absurdna zahnaného konzumu „predaja času, morálky, detí“ do prastarého otrokárskeho systému v novšej forme. V skratke: i- resp. a-diotizácia. Podmienky dlhodobého stresu sú koncepčne vytvárané napr. deformačným riadením trhu a burzy známymi technológiami riadenia inflácie (emisiou proporčne nekrytého obeživa), „Upravovania úrokových sadzieb“ pod, alebo nad hranu rastu HDP. Všetko podľa potreby ničenia konkrétnej ekonomiky (vrátane genocídy vo forme samovrážd, aborcií (potratov), stresu vedúceho masovo ku KV- a onko-ochoreniam), alebo jej protežovania (ekonomiky) z globáno-politických dôvodov jej zaradenia, atď. Rovnako, ako sa v konvenčnej vojne získava spolupráca väzňov v koncentračných táboroch pomocou dlhodobej deprivácie základných potrieb = umelého stresu. Bez zabezpečenia uvedených umelých podmienok je totiž efektivita masovej manipulácie štatisticky nedostatočná.

3 Preklad z japonského orginálu. M., „Financie a štatistika“, r. 1991, na základe japonského vydania z r. 1984 – vybraná príručka

4 Veľmi zjednodušene povedané: Pokiaľ celkovo nerozlišujeme váhu a tendenciu OBJEKTÍVNEHO vývoja jednotlivých faktorov (od prírodných cyklov, počasia, rastu, „nálady“ populácie, dostupnosti zdrojov, atď.) skúmaného procesu, ale iba hromadíme uvedené fakty, za chvíľu nám zákonite prerastú cez hlavu.

5 ... v slovenčine koncovka slovies napr.: kon, pracov, rozmýšľ... in-, či trans-formov, atď. V možnej interpretácii staroslovienčiny (vo verzii ВсеЯСветная Грамота) ide pri danom znaku aj o pojem ako MIERA, tvorenie, sTrojenie

6 Transformačné procesy sú večné, ak vychádzame z predpokladu, že vesmír nemá začiatok a ani koniec (max. pulzuje ako metaproces), a tak ani žiaden v ňom vložený objektívny pod-proces nemá v tomto zmysle koniec. Počiatočný stav teda znamená začiatok skúmania, resp. ovplyvňovania zvoleného rozpoznaného procesu počiatočným impulzom, t.j. vstupom do prechodovej a riadiacej mat(r)ice.

7 Upozornením na nekompatibilitu – nezlučiteľnosť zvolenej cesty s Mat(r)icou možných stavov z pohľadu Vis Maior (Hierarchicky Najvyššieho Objemnejšieho Riadenia), s cieľovým vektorom Božím.

8 Ako sme si už dávnejšie povedali, je koncepcia vlastne bazálnou mat(r)icou v lexikálnom vyjadrení (kódovaní) a mat(r)ica je zasa z druhého „konca“(opačného pohľadu) koncepciou v príslušnej symbolike, systéme vzájomne previazaných obrazov, z ktorých sa príslušnými spomínanými tzv. Konceptuálnymi technológiami soc.-kultúrneho inžinierstva (kedysi „mágie“) odvíjajú v podvedomí cieľových skupín príslušné príbehy formujúce dlhodobo, ich stereotypy myslenia a konania.

9 ako efekt stabilizačnej kolmice zotrvačnosti pri krútiacom momente, model gyroskopu a pod.

10 smerovanie zhora nadol = opačné oproti smerovaniu rozsahu kvality možných stavov

11 Ako sa hovorieva: „To, že niečo viem, ešte neznamená, že som schopný to použiť“...a „Návyk (zvyk) je železná košeľa“...i ochrániť môže i utopiť je schopný-á..Buď teda som ja osobne schopný ho (návyk, emóciu) prehodnotiť, pretvoriť, alebo som jej napospas vydaný. Preto: “Kto kontroluje emócie davu, kontroluje dav samotný.“ Ako vieme, dav nie je schopný samostatného rozlíšenia. Rozhoduje sa podľa: A. vodcov (autoritiek), alebo B. kníh „svätých“...príp. v samovražednej kombinácii A + B. ...miesto sedliackeho raZumu... morálky s intuíciou (7. zmyslom pre Mieru) pod klenbou neBeskou zrodených (voľ. cit. fil. I. Kant 18. stor, Königsberg). Teda, postupnosť (aj podľa PFT Plnej funkcie tvorenia) je následovná: 1. znalosť (vedomosť, skúsenosť predkov, všeobecne inFormácia), 2. stereotyp je rozpoznania, uloženie do automatizmu (emócie) v podvedomí, 3. schopnosť prehodnotenia správnosti jej uloženia (zvoleného algoritmu a adresy zásuvky) za podmienky objektívne morálneho nastavenia a dostatočného chápania objektívnej reality daným jedincom (alebo kolektívom). Ecce Homo. Hľa: predPoklad skutočnej, Pravej intuície, 1. rozlíšenia Zhora daného a nie len 2. Otroka (pod)vedomého, na nejaký kolektívny, vždy ni(e)kým riadený agregátny inFormačný modul (modlu, ezo.“egregor“) napo-, či opo-jeného.

12 U cieľového vektora sa pri ideálnom riadení (tvorení) realizujú všetky ním zhrnuté ciele bez rozdielu. Nehľadiac na hierarchické usporiadanie kritérií optimálnosti.

13 Postupnosť krokov, program prechodu z jedného bodu do druhého (v danom príklade, konkrétne napr. z úrovne 1 do úrovne 5)

14 Klasicky v našej kultúre v podstate 1. Demokratická neegoistická spolocnosť, kde by čo najviac ľudí mohlo realizovať svoj optimálny potenciál, a tak aj Ľudstvo ako celok, vs. 2. Otrokársky fašizmus, vláda fasci, mafie, konceptuálno-ideovo-finančný teror menšiny (úzkeho klanu) voči väčšine,všetkými dostupnými prostriedkami. Dnes egoistická partokraticko-oligarchická plutokracia skrývajúca sa za demokratúru... s heslom “Dať ovciam možnosť, fikciu voľby“...či sa nechať viac strihať a či viac rezať? Systematická i(a)diotizácia, genocída podprahových a po technologizácii nepotrebných otrokov: Panem et circenses = dnes filozofia egoizmu a konzumu. Zvedenie otrokárstva z úrovne vedomia, na úroveň pod-vedomia.

 

Související materiály:

 

 

Diskusní téma: Metóda dynamického programovania ako algoritmické vyjadrenie dostatočne všeobecnej teórie riadenia (2)

Pár poznámek

Pe-tri | 18.01.2014

Ano, je to zcela srozumitelné a lze se s tím zcela ztotožnit, dovolím si však nějaké subjektivní poznámky do diskuse.

1. Ještě nikdy jsem se v praxi nesetkal s člověkem/kolektivem, který by takto explicitně a formalizovaně uvažoval (myslím v intencích popsaných v článku) při svých řídících úvahách. Umím si představit, nějaké brainstormingové sezení, které si místo obligátního textového zápisu vytvoří nějakou takovouto stavovou matrici pro úkol/proces, který řeší/řídí, ale v průmyslové praxi jsem se s tím nikde a nikdy nesetkal. Tím vůbec nechci říct, že se to v praxi nevyskytuje (a už vůbec ne proto, že jsem se s tím nesetkal zrovna já, tak neskromný nejsem:), spíše by mě zajímalo, jestli někdo jiný se s něčím podobným (kde a kdy) setkal. Myslím si ale, že většina řídích (směrodatných) porad takto sofistikovaný přístup k řízení nikde neaplikuje. Nevím jak v nějakých think tancích, tam jsem nikdy nepůsobil, ale běžná hospodářská praxe byla a je úplně někde jinde (taky to tak všude i nadále vypadá). Je to z neznalosti,lenosti či něčeho dalšího ?
Nebo si někdo myslíte, že takto nějak podobně uvažuje někdo z recyklující se j-elity vládnoucí našemu státu (či státu bratrů Slováků), jen to nevidíme ?

2. Validní aplikace MDP předpokládá, že řešitelé/řiditelé "táhnou za jeden provaz". Tahle podmínka však bývá málo kdy splněna. Už její naplnění bývá velmi obtížnou úlohou k řešení, která se často ani neřeší a pak se jen všichni diví, proč se nedaří (se sabotéry se téměř nepočítá, naivita světem vládne). Osobně tomu říkám - nezbytné "počáteční sjednocení zájmů participujících". Bez pochopení motivací účastníků se však ani tato etapa zhusta nedaří zvládnout, i když aplikací "money benefits" to lze obejít, ale je do určité míry.

3. MDP (přemýšlení nad stavovou maticí) se však ukazuje ideální pro řešení úloh, jejichž řešitelem je člověk sám. Nicméně zde mám tu zkušenost, že mnoho přemýšlivých lidí místo snahy o formalizovaný zápis evoluce procesu a mentální práci s ním, se jraději ednoduše spolehne na intuici. A dlužno přiznat, že ta, u "kvalitních" lidí funguje.

4. Ať již použijeme MDP či jiné přístupy ke snaze řídit vlastní život, je důležité si uvědomit to, co bylo v článku velmi hezky řečeno. Bez dostatečného nadhledu skutečně nelze s jistotou vědět, zdá vítězíme. Skutečně se může stát (a stává se), že za dílčí velkou výhru je ve skutečnosti zaplaceno příliš draze a v dalším kole se situace vymyká kontrole a na pořad dne přichází havárie (hlavně se podceňuje lhaní). Proto je klíčové, umět hledat a taky nalézat "Boží vůli" (tendence objemnějšího/nadřazeného procesu). A tady se mi líbí pojetí Ksb jednak v podobě intervalu (mantinelů) Božího dopuštění, druhak v podobě trajektorie Boží milosti (chůze v Božích šlépějích). MDP se tím dostává dalšího motivačního rozměru k praktické aplikaci.

Díky za text
P.

Re: Pár poznámek

Hox | 18.01.2014

v předcházejícím článku o Puškinovi je na konci zajímavá zkušenost anglického terapeuta, která ilustruje intuitivní použití MDP při řešení životní situace... bylo by zajímavé zjistit, zda podobnou zkušenost má více lidí, nebo jsou to ojedinělé výjimky... u sebe si na nic podobného nevzpomínám... podělí se někdo?

Re: Re: Pár poznámek

Stretnutie | 19.01.2014

No,mne momentálne naskočil obrázok...asi budeš prekvapený a pobavený. Ako Gaius Julius Caesar povie "kocky sú hodené". Kto sa viac vŕta v životopisoch vie,že slávna veta má ešte pokračovanie. Hovorí:"aj malý krok(Rubikon bol maličký,stačil jeden krok)môže zmeniť svet. Ako iste vieš,padla republika a nastal čas cisárov. Trochu mi to pripomína aj teóriu motýlich krídel. Takto bolo natočených viac filmov,napr.Babylon. Čo však jednotlivec a to Ťa zaújma,nakoniec,nás všetkých. Predovšetkým,vďaka týmto stránkam sa vraciam ku krásnej literatúre,čo som na ňu už kašlala tak asi 15 rokov. Len fakty a dokumenty,teraz je čas ísť na to opačne . Nalejme si však čistého vína. Vedome aplikovať metódu MDP je momentálne nereálne.Myslím,bežného človeka,ako je nás tu väčšina. Ostáva,ako píše aj Pet-ri...intuícia.Intuícia a Svedomie.Inak,som v strehu a pozorujem to globálne prebúdzanie,takže príklad iste príde .-),peknú nedeľu!

Re: Re: Re: Pár poznámek

udo | 19.01.2014

..dovolím si upresniť:
"nalejme si čistej vody"..nie vína
Inak by sme víno kázali a vodu pili :)

Ako, raz jeden nie nemúdry muž RIEKol:
"Bez ideo-lógie nam směrť, směrť, směrť."

MDP
Ideo-logos. Myšlienku sme sformulovali do kódu.
Nie dokonalého, no snáď terazky doStatočného.
Mohol by sa stať skutočnou pomôckou pre hľadajúcich.

Isto..hľadať možu ďalej aj bez neho.
No zahodím azda čutoru v lese len preto,
že momentálne vody niet?
Veď najbižší prameň mi tak cez prsty pretiecť hrozí..
..i púť moja sa tak časom zvozí..
do konca mojich liet.
Či?

Áno..malý krok inDiviDua,
no veľký pre pojem ĽuDia.
Ľúbiacich Boha.
The(o)Dío-doros

Re: Re: Re: Re: Pár poznámek

Stretnutie | 19.01.2014

Ach,ach.....Udo..a či sa hovorí tak dávno,že "In aqua veritas ?"Ale našťastie viem,že nie si totálny abstinent.

Rozlúštiť kód chceme !!! Nesmieme dopustiť,aby mali takú nehoráznu prevahu.-(. Myslím,že je potrebné zoznámiť sa s nejakým matematikom. Vážne sa chcem vrátiť k prepočítavaniu rovníc. Čo by si Ty robil na našom mieste ? Len malý krok naznač..dík.

Re: Re: Re: Re: Re: Pár poznámek

Vasiľ | 20.01.2014

Ako si predstavuješ matematika? Nie každý s titulom z matematiky vie byť užitočný, ver mi :-)
Ak sa chceš vrátiť ku prepočítavaniu rovníc, tak čo Ti bráni? Papier, ceruzka a trochu pohnúť rozumom :-) a potom sem s tým na diskusiu, opravy, vylepšenia...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pár poznámek

Stretnutie | 20.01.2014

Veď hej. Vtipné je,že tu všade okolo mňa sú papiere s číslami. Už včera som pochopila chybnosť môjho názoru,že Intuícia by zatiaľ mohla stačiť. Nie,naozaj je potrebne posilniť aj náš racionálny systém.Hovoria,však vieš,že mozog má rezervný potenciál. Ak priemerná váha je cca 1800 g, využívame iba minimum,nejakých 230 gramčekov,no a matematik je človek,ktorý dokáže vidieť to,čo iní nie. Že matematika je kráááásna.-),má ju rád,je do voza aj do koča a nesmeje sa nematematikom. Načo titul,aj keď mi nevadí.-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pár poznámek

Vasiľ | 21.01.2014

V tejto súvislosti mi prišla na um jedna vec - odporúčanie v úvode DVTR kresliť si obrázky.

Hranica medzi obrázkami, schémami a vzorcami je dosť tenká.

Viď. Penrose graphical notation:
http://en.wikipedia.org/wiki/Penrose_graphical_notation
Celkom záživná zábavka pre znalcov algebry, diferenciálnej geometrie...

Podobne aj Feymannove diagramy, ktoré pomáhajú riešiť horibilnú kombinatoriku (ktorá je tam pre potreby relativistickej invariantnosti procesov) pomocou jednoduchých pravidiel pre kreslenie obrázkov.
http://inspirehep.net/record/1082448/files/fig3.png

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pár poznámek

Vasiľ | 21.01.2014

Feynman a nie tak, ako som skomolil.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pár poznámek

Stretnutie | 21.01.2014

http://www.matematika-zaujimavo.estranky.sk/clanky/einsteinov-priklad/einsteinov-priklad.html

Áno,presne,veď aj to robím,intuitívne.-). konkrétne tento príklad som "vyriešila"pastelkami,trvalo mi to zhruba 20 minút. Kamarát matematik(naozaj,bez úvodzoviek)rovnicou za polovičný čas. Teraz som však sklúčená a vystrašená tým článkom o alkohole,môj odpor k abstinencii však súvisí s osobnou skúsenosťou. Mám rada griotku,chladenú sprajtom,keď sedíme tri,štyri ženy a len tak sa bavíme. Aj kávu pijem,veľmi silnú,tri za deň. Vasiľ,čo mám robiť?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pár poznámek

Vasiľ | 21.01.2014

Ten príklad to je taká množinová záležitosť typu jabĺčka a hrušky v kýblikoch a košíkoch. Nejaký rovnicový formalizmus na riešenie úloh takéhoto typu mi nie je známy.
V otázkach pijanstva a kávičkárstva neviem poradiť, pretože neholdujem ani pijatike ani káve. Čo sa týka kávy, tak to som si povedal, že po káve budem siahať až vtedy, keď by som to naozaj potreboval - tj. mal dlhodobejšie náročnejšie obdobie s nedostatkom spánku, stres atď. Našťastie také obdobie u mňa ešte nenastalo a dúfam, že ani nenastane.
P.S. nerobme z tejto diskusie chat. Keby náhodou tak radšej
meszaros317@gmail.com
:-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pár poznámek

Stretnutie | 22.01.2014

Jasne,to v žiadnom prípade nechcem ani ja. Len mám sklon myslieť na viac vecí naraz.Dík ..-)

Re: Pár poznámek

udo | 22.01.2014

Opravdovej multitasking? :)
re: alkohol
Lepšie je proste hovoriť poďme nepiť, ako nepime.
Na začiatku je dobré sa aj chvíľu vyhýbať príležitostiam..
Miesto kafe si dať napr.oolong.
Na posedenie si doniesť svoj čaj
a dať si ho do hrnka s horucou vodou miesto toho, čo ti donesú.
čaj je fakt jemnejší.

Inak po 2-3 týždňoch úplnej abstinencie a postupného stabilizovania spánku, spomínania si na sny a uvažovania, čo ti asi Ním mohlo byť chcené povedať, začneš postupne vnímať veci, ktoré si tak dávno nevnímala, že si možno aj zabudla na ich existenciu..Vskutku užívať život plnými dúškami v každom momente, No on utrpenie, problémy a stres naozaj nemusí. Nauč sa mu dôverovať a jemne počuvať reč Jeho stRojenia sveta. Tvoje telo je najdokonalejší nástroj a v oodstate nič iné nepotrebuješ. keď použiješ aj Net, alebo mobil..auto, ide o dočasné protézy, pomôcky, no raz dokážeš byť možno efektívnejšie aj bez nich. Zatiaľ ich prípadne kľudne používaj. Na to sú tu v technokracii, ktorá je len poistkou proti manipulácii starými asociálnymi mágmi-inžiniermi. Toľko k rozprávkam..Je to skutočná sranda ten život. Neboj sa ho, neutekaj pred tým darom. Je daný asi z najväčšej lásky.

Keď budeš s kamoškami, čo budú popíjať, zrazu si so srandou s nimi vystačíš aj so svojim oolongom a budú čumieť, aká si bystrá.. pýtať sa, čože sa zmenilo?

3 roky sa hovorí preto, že aproximácia normálneho stavu by z hľadiska vzdialenosti od želanej asymptoty mala dosiahnuť veľkosť prijateľnej odchýlky..ide teda pravdepodobne o odhadovaný dostatočne bezpečný rámec odklonu od optima.
Zároveň ide o istý štatisticky potrebný čas, interval optimalizácie iteračnej algorytmiky tvojho podvedomia. je samozrejme inDiViduálny, no zároveň podlieha masovým štatistikám v populácii, ak chápeš..

Z vlastných skúseností myslím, že určite stojí za to, vyskúšať dlhšiu dobu nepiť. Fakt budeš ako "na drogách". V tom zmysle, že najväčšia a najlepšia droga je samotný život, dar. Spoznáš veci dosiaľ nepoznané a budeš si ich naozaj aj fest pamätať. Každý deň nové prekvapká pri spolupráci s Tým a skutočným tímom, kdekoľvek prídeš a kde to pre teba proste nepôjde, prirodzene, ako "mág" sa komplikáciám zbytočným vyhneš. Staneš sa pozitívnym AtRaKtorom.. dietkom Božím v tele novom.
Netreba sa báť byť triezvym, bo odmena je viac než veľká.
Tak, ako život neukáže dnes Ti telka..

KSB

Jirka | 18.01.2014

Využívám tématu jako oslího můstku ke KSB - pro ty, který jste jej ještě nečetli, doporučuji tak trochu nenápadný blog na iDNES, zejména jeho druhou polovinu...

http://lhotak.blog.idnes.cz/c/387252/Svetlo-prichazi-z-vychodu.html

Re: KSB..kontakt

udo | 18.01.2014

Dik moc, Jirko.
Práve som mu napísal.
Snáď sa Radim ozve..
Každá ruka..hlava dobrá,
bo roboty je veľa..

Re: Re: KSB..kontakt

Jirka | 18.01.2014

Není zač, Udo, snad se ozve.

Přidat nový příspěvek