Mechanizmy výběru "kádrů" v USA

20.7.2014

Lux


Ako nás už poučil Džugašvili - "Kadry rešajut vsjo."
Pozrime sa, ako sa to rieši v USA, ktoré po nevyhnutnom reštarte Biblického projektu na konci obdobia feudalizmu(GP sa nepodarilo cez RKC dosiahnuť svoj cieľ = globálnu moc) vytiahol GP do pozície svetového hegemóna (nahradili GB, ktorá už nemohla so svojimi zdrojmi plniť túto globálnu úlohu, ale ponechal v Londone parciálnu riadiacu funkciu).

Organizačná schéma vysokých škôl v Európe napodobňuje feudalizmus (rektor-monarcha, dekani-vazali, špičkoví pedagógovia-aristokracia, študáci-prostý národ, vedecká rada-svätá inkvizícia). Hoci sa navonok od prvých univerzít veľa zmenilo, princíp zostáva rovnaký.
Univerzita v USA organizačne napodobňuje štruktúru štátu (rektor-prezident, dekani-guvernéri, učitelia-analóg strednej triedy, správna rada-vyššie masonstvo, študáci-prostý národ, študentské spoločnosti, vrátane aj tajných-masonstvo nižšich stupňov zasvätenia). V podstate celá spoločnosť v USA je prešpikovaná masonmi rôznych hierarchických úrovní a vieme, že masonstvo je jedna z línií riadiacich štruktúr GP. Podstatná časť vedy sa v USA realizuje na VŠ, čo umožňuje, aby lekcie študentom dávali vedci po ukončení výskumu alebo po skončení vedeckej kariéry. Preto teoretikov bez praktických skúsenosti je v USA veľmi málo. Čiže školstvo a veda v USA ideálne slúžia liberálnej kapitalistickej verzii Biblického projektu (skoro všetky materialistické novodobé techn. hračky-vynálezy majú pôvod v USA -net, PC, iPhony, iPady...).

Na makroúrovni v štáte a biznise v USA štatisticky prevládajú študáci z najprestížnejších VŠ, kde väčšina sú univerzity.
Prípravu riadiacich profíkov na makroúroveň programovo-adaptívneho modulu(v tomto prípade štát) formujú nasledovné faktory:
♦ Americká univerzita je oddelené malé mestečko, kde sa obyvateľstvo obnovuje raz za 5-6 rokov a je tam celá infraštruktúra.
♦ Učebný proces je nevyhnutne potrebný pre výučbu riadiaceho profesionalizmu, ale nie úplne postačujúci vo vzťahu k najprestížnejším VŠ.
♦ Hlavná misia špičkových VŠ = prvotný výber kandidátov pre budúce riadenie štátu a biznisu v USA. Výber sa realizuje v režime automatu, a tak mnohí celý proces nevidia, ani čo tvoria vo vzťahu k druhým (ideologicky je podvedomie Američanov "vyzbrojené" individualizmom a rôznorodým dominujúcim protestantizmom, ktoré v podstate hlása, že mat. bohatstvo je prejav podpory Providence, čo však platí len do istej malej miery).
♦ Univerzitné mestečká odosobňujú študentov od spoločnosti a majú viaceré psychologické faktory:
1) Mládež je mimo systematickej kontroly rodiny a môže sa vo voľnom čase zaoberať: samoštúdiom, športom, nejakým biznisom, spoloč. činnosťou, súložením a inými roztopášnymi hrátkami, pijatikou, drogami apod.
Každý študent máva 1-2 dominujúce sféry záujmu. Na VŠ v USA je rozvinutý systém odkanalizovania emócií preto, aby bolo možné mládež rozdeliť podľa princípu unicuique suum (každému svoje) a na tomto základe sa urobí výber kandidátov do budúcej "vládnucej elity" USA.
2) Na začiatku štúdia prebieha "zasvätenie" za študentov - umelecky, pijatika, zábava
( viď rôzné filmy Hollywoodu ). V USA to je však aj s "následkami", pretože vo svojom základe je to zopakovanie reálneho zasvätenia do masonstva alebo do organizácii, ktoré sú pod kontrolou masonstva (napr. skauting už vyberá perspektívnych "vodcov stáda").
3) Izolovanosť "profesionálne" jednorodého mestečka vedie k vytváraniu hierarchie starších ročníkov, v ktorej prebieha celý študentský život (prvoročiaci nemajú rovnaké práva ako druhoročiaci atď). Čiže je tu klasické mazáctvo a hoci sa to robí v žartovnej forme a menej kruto ako napr. u vojakov, tak je to realita podporovaná aj administratívou VŠ aj tými, ktorí prišli z rôznych penziónov (nižšie školy), kde to bolo podobné. Každý musí totiž v stáde poznať svoj status, ale právne to nie je riešené. Navyše je na VŠ ešte aj hierarchia podľa sociálneho statusu a to sú tzv. kluby podľa záujmovej činnosti - otvorené aj skryté. Do nich môže byť prijatý nejaký iniciatívny študák, ale sú aj také, kde môžu vstúpiť len vybratí klubom (napr. spomínané Skull and Bones na Yale University). Podľa toho do ktorého klubu sa jedinec dostane, tak to predurčuje jeho nastávajúcu kariéru - napr. štátna "elita" alebo veľký, či veľmi veľký biznis.
Čiže v najprestížnejších VŠ sa už formuje nejaká neverejná korporácia = kádrová rezerva "REÁLNEJ MOCI", rôznych vetví, ktoré fungujú vo všetkých štruktúrach programovo-adaptívneho modulu systému riadenia USA (GP si ponecháva najvyšší systém riadenia, podľa schémy prediktor-korektor, avšak predikcia mu už značne pokuľháva, lebo "čas" sa po rezonancii zmenil).
Študent nemusí vstúpiť do žiadneho klubu, no to má kariérne dôsledky a max. sa potom môže vyškriabať do tzv. strednej triedy. Do vyšších sfér vedie cesta len cez "skryté kluby" na VŠ a cez masonstvo. Bratia v lóžach odobrujú a hodnotia psychiku a "samostatnosť" uchádzača, niektorý z nich sa zaručí a stáva sa jeho tútorom.
Je to princíp odosobnenia sa od spoločnosti, formovanie korporatívnosti, a to čoraz viac ako sa individualista škriabe po spol. rebríku. Mnohí tak majú viacerých kostlivcov v skrini (prakticky všetci poslední prezidenti USA majú záznamy o korupčných, podvodných, sexuálnych, donášačských ai. aktivitách, čo sa potom využíva pri ich nepriamom riadení..). Do vrchných etáži moci v štáte sa nikdy nedostanú jedinci, ktorí by mohli ohroziť stabilitu systému - sú dostatočne vycvičení v korporátnej disciplíne a normách ICH etiky.

Čiže reálna moc v USA = skrytá hierarchia masonstva, ktoré je síce v USA od začiatku legálna organizácia a vzťah obyvateľstva k nim je podobný ako ku KSČ v ČSSR, ale aj tam existuje vnútorná mafia. Elitárny masonský klub teda vyzve člena k činnosti, alebo mu predloží nejakú ponuku. Ak nedostane ponuku, tak je "čakajúci hráč", ktorý má podporu klubu, ak zachováva disciplínu a normy, na ktoré si už zvykal na VŠ.
Člen elitárnej rodiny v USA, ak nie je dostatočný profesionál, tak ho niekde posadia, kde nemôže škodiť alebo mu dajú pestúna, ktorý má v tajnej hierarchii vyšší status a ten je potom na ňom závislý. Takto je to bezpečné pre spoločnosť a tento nevyvážený tandém bude pracovať, lebo obaja dostali základy korporátnej disciplíny a etiky tajnej spolo(ne)cnosti a bez podpory masonskeho klubu by nemohli byť na rebríčku tak vysoko.
Ak nejaký "elitárny" jedinec poruší disciplínu a etiku klubu, tak ten ho "opúšťa", čím sa stáva vykričným príkladom pre ostatných, aby tak neurobili.
Ak na príkaz klubu urobí priestupok alebo aj nezákonný akt, tak sa mu nič nestane a ak náhodou (nejaký boj klubov) je potrestaný, tak sa masoni snažia o amnestiu, zaplatia mu "morálne poškodenie", podporujú jeho rodinu apod.
Ak je prečin urobený svojvoľne, tak sa musí zodpovedať pred zákonom a jeho trest je využitý v propagande: "Pred zákonom sú si všetci rovní." Takto sa udržiava stabilita systému.
Ak systém klubových previazaných štruktúr až po vrchol tlupo-elitárnej pyramídy vyhodnotí "samostatnosť" brata ako nemiestnu, tak z neho sníma ochranu a v takom prípade osud bratov Kennedyovcov a ich klanu môže byť len slabší variant vývoja situácie.

V USA má prístup na VŠ ktokoľvek z bežného národa, keď jeho intelekt a profesionalizmus vyhovuje globálnemu projektu. Keď ho pozvú potom do klubu môže robiť kariéru a platiť dlhy, ktoré si musel vziať na štúdium. Tzn., že je "selfmademan" ("urobil sa sám"), no za podpory tajnej korporácie. Potomkovia j-eliťákov prvej generácie majú reálne šance dostať sa k masonstvu USA v rámci filtra - do stupňa 33 - všetci, po stupeň 66. len judaisti alebo dlhodobo generačne preverené dynastické rody a po 99. stupeň len určité rody rabínov).

Masonstvo pracuje na politickú ídeu OVEĽA VYŠŠEJ ÚROVNE CIVILIZOVANOSTI ako je klanovo-kmeňový systém, ktorý je v pozadí riadenia Ruska. Je založený na kolektívnej práci a vysokom rôznorodom profesionalizme. Napr. „elita“ Ruska je produktom „prirodzeného historického“ vývoja, taký divý býčok, ktorého šéfovia Biblického projektu už tisícročia nevedia skultivovať alebo zničiť...:))
No zároveň treba povedať, že ELITA USA je umelý produkt, ktorý je vedome vytvorený GP na riadenie liberálno-kapitalistickej vetvy Biblického projektu. Je to nástroj GP, ktorý nepotrebuje jeho účasť, pretože funguje v automatickom režime. Hoci sem tam ako správny záhradník musí niečo prestrihnúť, vyrezať, zasadiť...Vyšší masoni sa nepozerajú na nižších a chcú aby projekt pokračoval v živote a kto ho obsluhuje v pozícii "elity" a stáda sú pre nich nevýznamné detaily. Pre mnohých ľudí v USA (aj inde na Západe) je zmysel života - pričleniť sa k "elite" ľubovoľnými cestami a prostriedkami a sociálna organizácia v USA lepšie zodpovedá požiadavkám individualistov. Zmysel života "elity" v USA je pracovať pre SYSTÉM, ktorý vytvorili a na ktorý pracovali ich otcovia a dedovia a na ktorý podľa nich budú pracovať ich deti a vnuci. Mnohí si úprimne myslia, že "ich" systém, aj keď má chyby, je najlepší z možných vytvorených človekom a je bezalternatívny..

Platí však, že profesionálne inštitúty moci nemôžu byť vyššie ako morálka a etika spoloCnosti, pretože aj najmorálnejší Ľudia nemôžu zameniť svojou osobou celú spoloCnosť a jej inštitúty a systém riadenia si vyžaduje približne ekvivalentné prvky subjektu a objektu riadenia.
Proste klasika: Každý národ má takú vládu akú si zaslúži, vzhľadom na svoju reálnu morálku a mieru chápania objektívnych zákonitosti Vesmíru a pozície človeka ako jedného druhu v ňom.
Dnešná globálna kríza ako aj kríza samotných USA má riešenie v podstate len na konceptuálnej úrovni, ktoré sú zároveň aj chybami Globálneho PREDIKTORA a americký mýtus o „kreatívnosti“ a „národnom charaktere“ tieto chyby neodstráni. Sú v podstate len 3 možnosti:
1) Samotní obyvatelia si vytvoria Konceptuálnu moc – štatisticky významné percento sa dostane na konceptuálnu úroveň.
2) Presun riadenia v plnej funkcii konceptuálne bezmocného obyvateľstva USA na iného prediktora (ak vznikne).
3) GP , na ktorého sú uzamknuté USA ako jeho dieťa, sám modifikuje Koncepciu, ktorá nad nimi vládne ako autokrat.
Dnes sú možné v podstate len 3 cesty ako ďalej s USA, ktoré sa vymkli spod plnej kontroly GP:
1) Alebo implementácia novej Koncepcie
2) Alebo rekonštrukcia súčasného programovo-adaptívneho modulu USA
3) Alebo odstránenie USA - až po fyzickú likvidáciu biomasy USA .
Snáď to tí „bratia“ a bratranci v USA nejako zvládnu bez väčších globálnych otrasov.

 

Diskusní téma: Mechanizmy výběru "kádrů" v USA

mechanizmi výberu kádrov

Richard Kamár | 27.02.2017

Dobrý deň!
Len tak som letmo preletel článok a potom aj reakcie naň.
Je to zdesenie čítať to celé z hora nadol. Ani jeden s pisateľov nenašiel východisko.
Hierarchia je dobrá, králi rektori, etc, všetko je to dobré, keby
to Dobru slúžilo. Veď svet musí byť nejako usporiadaný, viď nebeské telesá. Ale ak to slúži Božej opici, tak to dobré nikdy nebude. Asi to je to čo autora hnevá, dobre organizované zlo, zlo je napodobnenina dobra. Veď aj my sa usporiadajme, podobne dobre ale komu budeme slúžiť, to je otázka. Kde kdo sa derie k moci, len napoviem ten čo sa derie to nie je. Všetka moc je od.... a tá sa zdieľa napr. podobne ako elektrická energia. Aj Egypťania niečo tušili, mali aspoň to Slnko, my sme to Slnko vymenili za víziu plného brucha. Niekedy vznikne smutná situácia, keď ľudstvo odstraňuje spomedzi seba entity zla tak to zlo nejakým spôsobom zmení identitu, a revolucionári odstránia vlastne to dobré a toto sa klukom z tábora belzebuba darí posledných 200 rokov celkom dobre. Toto sa podarilo v revolúciách niekoľko krát
preto napr. majster Putin povedal že my si už žiadnu revolúciu nemôžme dovoliť, revolúcie sú v Rusku vyčerpané, asi vie že nasledovná by bola pre Rusko aj posledná. Nie revolúcia evolúcia.
Prajem Vám príjemný deň, i Pokoj a Dobro!

Zrůdo

Tony Clifton | 28.06.2016

Běž domů a jestli tam máš děti, podívej se na tu biomasu a zeptej se sám sebe, jestli je to hlavní, aby tvoji "bratři" a bratranci neutrpěli. Kolik lidí už jsi zamordoval, že máš takové predikce ohledně likvidace 300 milionů "biomasy"? Přestaň hrát Doom s motorovou pilou. Jestli tohle myšlení netvora, který tady může psát články je na tomto webu přijatelné a moje příspěvky k přestřelce Hoxe a Lexe, jako půlka jejich diskuze, byly smazány, tak jsem dostal svoji odpověď.

Tohle se učit nebudu a moje jakákoliv důvěra v tento web padá. Tohle totiž nemůže napsat člověk:

"Alebo odstránenie USA - až po fyzickú likvidáciu biomasy USA .
Snáď to tí „bratia“ a bratranci v USA nejako zvládnu bez väčších globálnych otrasov".

Re: Zrůdo

JANA123 | 29.06.2016

SúHLASíM, žE TOTO:

Alebo odstránenie USA - až po fyzickú likvidáciu biomasy USA .
Snáď to tí „bratia“ a bratranci v USA nejako zvládnu bez väčších globálnych otrasov".

nemože napísať ČLOVEK, ale je to vyjadrenie hodné biorobota, či zombiovanej bytosťi, a dáva protistrane argument jednať a nakladať s ním podobne.

chlapec riadne prestrelil

Re: Re: Zrůdo

Zdeněk | 27.02.2017

Autor článku se zapojil do uznávané americké koncepce přežití. Jsou dvě americké koncepce přežití civilizace. Miliardová a pětisetmilionová. Viz vyhledávač: Georgia stone
Již dříve učil profesor Pianka americké studenty (myslím, že to byla Texaská univerzita) tu samou zrůdnost. A není sám. Kupř.:
Zbygniew Brzezinski-toho času poradce prezidenta Clintona,ve své studii píše:

Plány vlády pro budoucnost Ameriky jsou přímo spojeny s vlivem technologie a obsahují postupné budování více kontrolované a řízené společnosti. Taková společnost by byla ovládána elitou,nebrzděnou omezeními tradičních hodnot. Tato elita (tajná vláda) by neváhala dosáhnout svých politických cílů použitím poslední moderní techniky (mikročipů) k ovlivnění veřejného mínění a udržení společnosti pod přísným dozorem a kontrolou

Hej, ty!

Miroslav | 22.07.2014

http://www.youtube.com/watch?v=2_ysKmmjH3Q

Od skolních let plyne čas v dešti dotazníků
jen v rubrikách které už ani statistikům
nic neřeknou o čem a jak přemýšlíš už spoustu dní

Tvým nápadům schází jen kousek elegance
jen uhladit jenomže místo tolerance
ten anonymně úřední hlas tě rázem uzemní

Jsi zřejmě taky z těch co nám by radili, hej ty
takových jako ty jsme spoustu zažili, hej ty
Co ty si mzslíš, máš mlíko u brady, hej ty
koukej stát v zástupu a čekat v pořadí

Jsi jako já, oba dva plujem stejnou lodí
den za dnem líp chápeš to, jak to vlastně chodí
v tom světě na kterým bys chtěl rozdávat to poslední

Právě ty kterej se teď skrejváš do davu
co svý sny vyměníš za levnou zábavu
Ty přece taky máš svý pevný zásady
nemůžeš přece chtít stát věčně v pořadí

Co hraješ na jisto, rád se nahrbíš
co myslíš si to, že už dávno všechno víš
o toho holčičí svět sotva zavadí
nemůžeš přece chtít stát věčně v pořadí

Jsi jako já, oba dva plujem stejnou lodí
jak je nám víc, chcem být blíž tomu co se rodí
v tom světě kde by každý chtěl rozdávat to poslední

alternativy vyvoja

jardob | 22.07.2014

S tymi alternativami s Luxom suhlasim.. Vzhladom na masonsky "vynalez" a vznik monopolarneho sveta, skutocne vznikla v spolocnosti potreba k naprave tohto statusu (prirodny princip harmonie-rovnovahy) a takymto sposobom zrejme vzniklo aj KOB, cize zacala sa rodit nova koncepcia, ktora ako teoreticke semeno, zacalo realne rast a naberat skutocne kontury.

Vyrok "spolocnost ma vladu aku si zasluzi" je sice pravdivy ale iba z polovice, preto posobi provokativne, ale v dobrom, motivacnom slova zmysle.. Ludia a vlada je ako svalstvo v tele. Ak by na kostiach boli svaly iba z jednej strany bez antagonistov (neboli by parove, pre pohyb tam , ale iba späť), bolo by to nanic. Ludia musia vytvarat protitlak, reagovat na kazdu akciu v primeranej Miere. No nie je to o pretahovani, ale o tvoreni rovnovahy, tak ako vsade v prirode. V kazdom zombirovanom stade je zarodok vo forme zopar prebudenych ludi, Vis Major skratka rata v predstihu s kazdou alternativou :-)

Škola: Zombírovanie obyvateľov Zeme od jedno-DUCHÉHO k s-LOŽ-itému.

Miroslav | 21.07.2014


Встреча с Рыбниковым 18 июля 2014 года

http://www.youtube.com/watch?v=6G3JMfvvnJs

Pokračovanie prednášok o dávnych znalostiach Rusov.
Встреча с Рыбниковым Юрием Степановичем 11 июля 2014 года

http://www.youtube.com/watch?v=rmrCOQv3Y6w

zde...

Vlk | 21.07.2014

"Proste klasika:Každý národ má takú vládu,akú si zaslúži,vzhladom na svoju reálnu morálku a mieru chápania objektívnych zákonitostí Vesmíru.....atd."

zde si dovolim mirne nesouhlasit,nebot nelze chtit po humanoidnich entitach ve svobodne zone Zeme,ktera je navic silne manipulovana ne Zemskymi entitami,nejakou smysluplnou miru chapani Vesmiru a zakladnich zivotnich principu v nem...
az zde budou prirozene prirodni podminky,tak prosim,muze byt..do doby,kdy to zde bude jak na vesmirnem cvicaku,tak ne

Re: zde...

udo | 21.07.2014

To je zaujímavé!

1.Aké "ne"zemské entity tu podľa Vás Vlk manipulujú?
Vlkolaci, ufo-jašterky, či Veľké špagetové monštrum? :)

2.Viete si Vlk predstaviť potenciálnu situáciu na štatisticky isto existujúcej nejakého života-schopnej exoplanéte, kde by vyššie uvedená formulácia ako objektívny zákon neplatila?
PS:Ja osobne si to totiž predstaviť neviem, no rád sa nechám poučiť.

Re: Re: zde...

Vlk | 21.07.2014

1.proc takova zbytecna ironie,nevidite li to,co druzi,neni duvod zpochybnovat jejich zkusenosti na teto galakticke parcele

2.umim si predstavit jiny Vesmir nez ten nas,kde plati zcela jine zakonitosti,proc ne??Zeme,Mlecna draha,"nas" Vesmir--neni pupkem vseho...

a neumite li si to predstavit,ma chyba to neni

Re: Re: Re: zde...

udo | 21.07.2014

Ok, skúsim inak..
Obávam (a teším sa), že tie "prirozene prirodni podminky" tu máme vytvoriť, strojiť my samy a nie čakať na Godota(Ježiša, Máhdího a pod..).

Cieľom irónie bolo pomôcť zamyslieť sa, vystúpiť z omylu tým, ktorí sa pod(?)vedome snažia zvaliť svoje celospoločenské problémy na nejaké abstraktné "mimozemské", či "inodimenzionálne" n-tity a zostávajú tak v nečinnosti, čím nevyhnutne pasívne napomáhajú rozvoju tej temnejšej stránky bytia spolocnosti.

Ja nepopieram možnosť existencie iných dimenzii, svetov..mimozemského života. Je veľmi pravdepodobný.
Z prakticko-matematického hľadiska by bolo skôr absurdné, keby neexistoval, no vyzerá, źe naozaj rieši podobné základné objektívne výzvy, ako aj my.

1.Konať máme druhým to, čo chceme, aby oni konali nám,
a NIE
2.NEkonať to, čo chceme aby NEkonali nám, ak chápete.
Pri druhom postoji daná n-tita vymiera.
Iná vec je vśak gramotná zdržanlivosť v neprehľadnej situácii..

Toľko k pravdepodobnostne predurčeným hraniciam zmysluplnosti hodnotenia diskutovaného javu.

Re: Re: Re: Re: zde...

Vlk | 22.07.2014

"Ok, skúsim inak..
Obávam (a teším sa), že tie "prirozene prirodni podminky" tu máme vytvoriť, strojiť my samy a nie čakať na Godota(Ježiša, Máhdího a pod..).

to souhlasim,ja preci pisu o tom,ze zde-zatim- jsou prirozene podminky manipulovany zvenci i zevnitr,nikde jsem nepsal,ze nemuzeme nebo nemame :-) nic delat pro to,aby zde tyto podminky byly..a take nikde nepisu o tom,ze bych ja osobne cekal nebo nekomu radil at ceka,na jakehokoliv spasitele...
spasit muze kdykoliv kdokoliv sebe sama-sebe poznanim a sebe vedomim

perfektný článok

J. | 21.07.2014

Ďakujem za perfektný článok.

Ako to mohlo byť s toľko obdivovanými tzv. college dropouts miliardármi s nedokončenou VŠ - Jobs, Gates, Zuckerberg, Dell? Ich "talent" objavený masonskými štruktúrami bol tak veľký, či "pôvod" natoľko dôveryhodný, že sa škola stala zbytočnou brzdou?

Re: perfektný článok

udo | 21.07.2014

Ich talent?
Absolútna ODDANOSŤ "VECI".
Rozumej:
benefitom kastového(fašistického) zriadenia spolonecnosti.
Posadnutosť mocou, prsteňom z onej razprávky pre väčšie dietky.

Alebo inak:
Ide o exemplárnych "NEpochybovačov" :)

Re: Re: perfektný článok

jardob | 22.07.2014

Mohlo ist o deti alebo pribuznych masonov, ktory sa zarucili, a ako sa neskor ukazalo, "duch" tychto deti, ich totalna oddanost pre system mamony sadol presne ako "riť na šerbeľ". Vsetky pravidla maju predsa aj svoje "vynimky".. Ved napriklad o Zukerbergerovi je zname do akeho klanu siaha jeho pribuzenstvo.

Přidat nový příspěvek