Matrice, egregory. Costa Concordia a Titanic

Matrice, egregory. Costa Concordia a Titanic

5.9.2014

Lux

 

Keďže globálna informačná vojna proti ľudstvu sa už vedie niekoľko tisícročí, tak trochu zjednodušenej teórie na úvod:

Matrica = agregátny materiálny modul - pravdepodobne torzné pole (egregor alebo jeho fragment), ktorý má určité informačno-algoritmické naplnenie a nachádza sa v tzv. noosfére Zeme.
Vzniká alebo iniciuje sa myslením, emóciami príslušných jedincov, ktorí sú na daný modul myšlienkovo napojení (myšlienka je hmotná a má príslušné kmitavé charakteristiky, a tak smeruje do určitých podobných agregátov) a postupne sa energeticky "nabíja". Celý život spoločnosti, systémy usporiadania života, bežná činnosť človeka a aj samotná hmota(matéria) fungujú na základe takýchto matríc. V podstate sa jedná o základný princíp tvorenia (stvorenia, s-troj-ovania MIM).
Matricové riadenie je založené na príslušných symboloch a obrazoch určitej kultúry a následných emočných stavoch, ktoré sa z daných symbolov rozvinú na základe stereotypov u cieľovej skupiny v danej kultúre (ak je napr. Havel cez masmédia prezentovaný do hláv ako symbol slobody, humanizmu...a väčšina populácie to tak príjme, tak sa na danom symbole dá ovplyvňovať myslenie min. určitej cieľovej skupiny mládeže, "humanistov" a liberálov apod.).
Na určitej úrovni chápania je matricové riadenie istý spôsob komunikácie (výmeny infa), ktorá sa dá zneužiť ako vojnový nástroj najvyššej priority v globálne vedenej informačnej vojne.
Cieľ vojny: dosiahnutie nezvratného typu psychiky Človek z pozície VM a bránenie tomu všetkými dostupnými prostriedkami z pozície GP.
Keď sa matrica emóciami ľudí nabije, tak je možno spustiť príslušnú algoritmiku tejto matrice do činnosti. GP vytvoril za svoju existenciu mnoho matríc (napr. religióznych, ideologických..), ktoré riadi (vystupuje tu ako manažér matrice) a môže spúšťať určité algoritmiky vývoja procesov, ktoré už bežia v normálnom živote ako automat, na báze samoriadenia určitej cieľovej skupiny, lebo rýchlosť procesov je ďaleko rýchlejšia ako bežná úroveň kultúry myslenia ľudí, vo vzťahu k meniacemu sa prostrediu.

Loď CONCORDIA - bola symbolom tlupo-elitárnej Európy. Jednotlivé paluby niesli názvy 13 krajín EÚ (našťastie tam ani ČR ani SR neboli...:) ). Loď mala celkovo 17 palúb a 14 bolo určených pre pasažierov a navyššia a najmenšia paluba mala názov - Poľsko.
Matricové dynamické programovanie hovorí, že paralely a väzby procesov z minulosti, plány do budúcnosti v súčasnosti a budúci vývoj predstavujú integrovaný celok, ktorý má spoločné prvky, vlastnosti a obrazové prejavy. Vesmír, ktorý má svoj vlastný "plán rozvoja" a príčinno-následkové súvislosti, sa nachádza v spolupôsobení s tou časťou Zeme, ktorá sa nazýva noosféra a jej nositeľom je človek.
K základným podmienkám, ktoré umožňujú prístup k riadeniu stavov matrice - "projektovaných akcií" patrí výber stavov, ktoré dokončujú ten ktorý proces.
Využívanie určitých príčinno-následkových vlastností Vesmíru je dostupné len malým skupinám ľudí, ktorí realizujú globálne riadenie, a to s výhodou pre seba a s cieľom nedopustenia trvalého a masovejšieho nárastu počtu jedincov v kvalite Človek. Za historickú dlhú dobu to vedie k fenoménu zopakovania určitých typov udalostí. Tieto cykly sa môžu dostať až k tzv. "trigger points" (bodu spustenia) sústavy reálnych procesov, ktoré upravujú smerovanie udalostí riadených človekom a tie potom vedú ku konečnému cieľu.
O reálnosti takéhoto plánovania a riadenia procesov vývoja veľkých más ľudí v našej civilizácii je už tiež čo-to známe (napr. insider z r. 1969). Nie je vylúčené, že určité "kľúčové udalosti", ktoré sa následne verejne silne a široko komentujú, sú len špičkou ľadovca - nejakých vektorov polarizácie a synchronizácie myšlienkových procesov veľkého počtu Homo sapiens.

Costa CONCORDIA - je nejaké déjà vu (niečo už videné), ktoré predstavuje určitý kaleidoskop udalosti minulosti a budúcnosti. Na viditeľnej úrovni je to premiešané s mytológiou, symbolikou a prvkami sprisahania.
A tak sa stávame účastníkmi hry ► to Vesmír hovorí s nami jazykom životných okolností a udalostí (čo je samo o sebe v poriadku) alebo nejaká skupina "regulátorov", ktorí sa hrajú na Boha na Zemi značkuje štvrtú dimenziu svojimi "znameniami" a riadiacimi impulzmi a otvára tak cestu k realizácii svojich starých plánov?
Pri hľadaní týchto "znamení" sa pozrieme po nete a do archívnych materiálov


Podávanie a dávkovanie "správnej inFormácie" kontrolujú masmédia, ktoré sú riadene bezštruktúrne, ale aj pod priamou, či nepriamou kontrolou globálnych plánovačov a ich stúpencov (cca 95% riadenia aj v masmédiach sa realizuje bezštruktúrne - zjednodušene: prednastavený tisícročia fungujúci systém si ako automat vyberá vhodných "klientov" do rôznych pozícií v systéme riadenia, a to aj z hľadiska profesionality, ale aj morálky, etiky, disciplíny a korporátnej príslušnosti v pyramíde ezoterikov a príslušní manežéri musia dostatočne presne uhádnuť, čo sa od nich očakáva, ináč rýchlo z miesta vyletia - asi ako vo väčšej firme ► majiteľ zadá základné ciele a je na najatom manažérovi, aby našiel cesty na ich naplnenie a nikto ho nevodí za ručičku). To isté sa týka aj iných globálnych sieti - transnacionálnych korporácií, bánk ai.- a pritom vo svete chýbajú vzdelaní a múdri ľudia, s dobrou kultúrou myslenia. InFormácia postuje prakticky v reálnom čase a potrebuje previerku a krížovú kontrolu, pretože dezinformácia je súčasťou a ZÁKLADNÝM elementom činnosti masmédií.

Už hneď na začiatku tragédie Concordie si masmédia všimli súvis so 100-ročným výročím tragédie Titanicu - sú tu viaceré analógie a paralely, aj s filmom J. Camerona.
Titanic bol postavený na príkaz jezuitov a majiteľom bol fin. magnát J.P.Morgan (cez spoločnosť White Star Line) a vyplával 12.4.1912 a 14.4.1912 narazil na ľadovec a za 2 hod. a 40 min. sa potopil. V tej dobe sa už Rockefeller, Rothschild a Morgan dohodli na prevzatí riadenia kreditno-finančného systému cez FED, na zrušení zlatého štandardu a neobmedzené tlačenie finančných poukážok pod názvom USD. Proti ním stáli niektorí "silní" vtedajšieho sveta: Vtedajší najbohatší biznisman J.J. Astor (hotely Astoria), majiteľ siete obchodov Macy - Isidor Straus a ťažobný magnát B. Guggenheim. Na palube bolo 57 milionárov (dnes by to boli miliardári, keďže dnešná kúpna sila USD je v porovnaní s vtedajším asi na úrovni 2% - 98% hodnoty dolaru odvtedy "zožrala" inflácia v dôsledku úrokovej činnosti FED) a cesta z GB do USA stála v 1. triede 4350 USD (kapitán Smith mal ročný plat 6250 USD, a to bol na vtedajšiu dobu mimoriadne vysoký plat).
J.P. Morgan, Vanderlip a Henry Frick (multimilionári) sa na poslednú chvíľu z plavby odhlásili. Morgan bol priamym potomkom morského piráta Henry Morgana (1635-1688) mimoriadne krutého piráta, ktorý sa neskôr stal viceguvernérom Jamaiky a aktívne realizoval koloniálnu politiku GP. J.P. Morgan jednoducho nalodil protivníkov FED a plavbu potom odriekol. Všetci 3 vyššie spomenutí zahynuli. A o 2 roky neskôr sa sprisahanci aktívne podieľali na začatí 1. svet. vojny, ktorej úlohy a funkcie boli popísané ešte v r. 1871 masonom Albertom Pike (3 svetové vojny, ako 3. stupne k Novému svetovému poriadku).
V r. 1910 sa 7 členov rodín Rockefeller a Rothschild stretlo na ostrove Jekyll a vytvorili všeobecné princípy vytvorenia centrálnej banky USA a 23.12.1913 bol podpísaný Zákon o Federálnom rezervnom systéme. Morgan bol "dĺžnikom" Rothschildovcov a na druhej strane tí boli bankármi Rádu jezuitov a vo svojom okolí mali veľa ich členov

Kapitán Edward J. Smith bol tiež členom Rádu jezuitov a 26 rokov sa plavil Atlantikom. Pred vyplávaním zo Southamptonu prišiel na palubu jezuitský kňaz Francis Brown a zdá sa, že dal Smithovi nejaké pokyny a odmietol ponuku bezplatnej obojsmernej cesty (dostal ju od jedného z milionárov), lebo mal také inštrukcie a odišiel z Titanicu počas zastávky v Queenstowne.
Napriek tomu, že kapitán Smith bol vynikajúci kapitán a vedel o ľadovcoch, viedol Titanic plnou parou a ignoroval 8 telegramov, aby znížil rýchlosť a nebral do úvahy ani výstrahy dôstojníkov a jasne porušoval pravidlá bezpečnej plavby. Pri evakuácií po náraze na ľadovec dával príkaz spúšťať na more poloprázdne záchr. člny, napriek tomu, že počet miest v člnoch bol len pre polovicu pasažierov a členov posádky! To mnohých jasne doviedlo k smrti.
Robil všetko tak, ako dostal inštrukcie - vyprovokovať katastrófu, aby zahynulo čo najviac ľudí. Z 2201 až 2228 ľudí (údaje sa rôznia) sa zachránilo len 705 ľudí. Katolíci z Írska, Talianska, Francúzska sa museli stať obeťami, ktoré sa priniesli na oltár veľkého sprisahania, aby nebolo možné obviňovať Rád jezuitov (treba chápať, že nad nimi sú ešte ďalšie hierarchické stupne riadenia) a zamiesť stopy. To sa v histórii už neraz stalo.
Na začiatku katastrófy bol ľudský faktor: chýbali ďalekohľady, lebo chýbali akože kľúče od sejfu, ktoré akože zobral 2. pomocník kapitána Blair, keď ho Smith vyhnal z paluby a zobral dôstojníka z lode Olympic. To bola jedna z hlavných príčin havárie a dramaticky oslabené "spúšťacie riešenie". Potopením sa na mnohé roky skryli pravdivé príčiny katastrófy. No v r. 1985 v batyskafoch Elvin a Jason sa zistila 10 m trhlina od nárazu na ľadovec a ďalších 6 trhlín ako dlaň, ktoré šli okolo nitovania oceľových plechov. Na základe laboratórnych skúšok v r. 1995 sa zistilo, že pri náraze sa oceľový trup neprehol, ale praskol na viacerých miestach. Čiže plechy, ktoré sa použili pri "nepotopiteľnom parníku" už v čase projektovania a stavby garantovali veľké problémy pri strete s ľubovoľným masívnejším predmetom. Kto stál za výberom krehkej ocele môžeme len hádať.
Po dlhých rozboroch v r. 1968 v Americkej asociácii kapitánov obchodnej flotily sa zistilo, že medzi Titanicom a Californiou, ktorá len driftovala (bola obkolesená ľadovcami) vo vzdialenosti 20 míľ bola nejaká loď-prízrak, ktorá je doteraz neznáma, hoci ju členovia Californie i Titanicu dobre popísali, aj s jej podivnými manévrami. Obe lode ju zachytili o 22hod. 25 min. a o 23 hod. 40 min., kedy sa Titanic zrazil s ľadovcom, loď vypla motory a začala driftovať, a potom sa obrátila o 180 stupňov, ale zostala naďalej driftovať a asi 6 míľ od Titanicu pozorovala vývoj katastrófy do 2 hod. 5 minút. Potom spustila motory, otočila sa na juhozápad a o 2 hod. 40 min. zmizla z dohľadu Californie

V r. 1898 napísal Morgan Robertson knihu "Márnosť, alebo smrť Titana", v ktorej veľmi zhodne popísal katastrófu, keď sa loď Titan tiež zrazila s ľadovcom a potopila sa. Či to bol cit pre mieru udalosti, či predvídavosť alebo sú za knihou nejaké osoby alebo štruktúry - je otázka? ( v každom prípade už bola matrica aktivovaná).

CONCORDIA - z lat. je to harmónia a je to jedno z troch slov na erbe Rothschildovcov:
Concordia (harmónia)
Integritas (celostnosť)
Industria (pracovitosť)
- zároveň sú elementy matrice Concordie symbolom Európy.
Rothschildovci - židovský klan úžerníkov, ktorý sa usadil a svoj majetok získal (ukradol) hlavne v Európe.
Gigantická loď Concordia stála 0,5 mld EUR a je spojená s takými majstrami intríg, ktorí sa obohatili aj financovaním vojen, zákulisným uchvátením moci a plánmi skúpiť svet (podľa toho ako loď nazvete, tak aj popláva...).
Formálne Costa CONCORDIA patrila spoločnosti Costa Cruisers, dcérskej spoločnosti americko-britskej Carnival Corp., čiže anglosasom, ku ktorým patrí aj J.P. Morgan, ktorý stál za privátnou mafióznou štruktúrou, ktorá sa vytvorila v čase "smrti" Titanicu - FED. Ten vytvoril najväčší verejný dlh a kolosálnu finančnú bublinu. Carnival Corp. je tiež majiteľom spoločnosti Cunard Line, ktorá v 19. stor. konkurovala, a potom sa v r. 1934 spojila s majiteľom White Star Line. Čiže majiteľ je stále rovnaký ako u Titanicu pred 100 rokmi.

Niektorí vidia v paralele zánikov oboch lodí, cez dobre organizovanú a spravovanú globálnu finančnú krízu, ktorú vedie Morgan-Rockefellerovské impérium, finančnú vojnu (4. priorita informačných zbraní) za zničenie a ovládnutie Európy, ktorá je domovským "prístavom" klanu Rothschildovcov...
Viditeľná zákulisná "elita" je vnímaná ako svorka dravcov, ktorí sa hryzú o každý kúsok, avšak vedia viac či menej pôsobiť harmonicky s druhými. Vždy splietajú intrigy a sprisahania proti inému (iným) klanom v medziklanovej démonickej stajni. Pospolu ich udržiavajú všeobecné ciele, služba subjektu, ktorému prisahali slúžiť a vedomie, že predstavujú niečo viac ako Homo Sapiens s..


-pokračování-
 

 

pozn. Hox: všechny články Luxe najde v nové kategorii zde.

 

Diskusní téma: Matrice, egregory. Costa Concordia a Titanic

zkratky

JArda | 09.09.2014

normální člověk vždy vysvětlí zkratky - minimálně v závorce za jejich prvním použitím

Re: zkratky

Lux | 09.09.2014

Tak veru JArda, recht ty máš.
Viacerí sme tu trochu nenormálni, neKonForm.ní, ale aj tak spadáme pod normálnu Gaussovu krivku normálneho rozdelenia čeloVekov.
JA se rdím, JA.rda.
S ktorými skratkami máš problém?
Dúfam, že nie s tou poslednou Homo sapiens s. (s. = sapiens = rozumný).

Ak s inými, tak stačí napísať- ktoré ti robia ťažkosti a vždy sa nájde dobrá duša, čo ťa dostane do obrazu.

Žiaľ vyrástli sme v biblickej civilizácii, v ktorej nás učili hľadať v prvom rade u druhých chyby, ROZDIELY a nie to, čo ľudí, veci, procesy spája.
Ide o tzv. princíp Rozdeľuj a panuj! v bežnom živote.
A vidíš asi sám kde to ľudstvo doviedlo..

Re: Re: zkratky

Anna | 10.09.2014

Luxi..chci Vám poděkovat za tento článek. A taky děkuji všem kdo dělají tyto stránky. Je to sice náročné čtení(hlavně potom ten zavařený mozek)ale není nad to, když si člověk může opravit vidění světa. Ještě jednou DĚKUJI
ANNA

Re: Re: Re: zkratky

Lux | 11.09.2014

Za málo Anka, len aby to poslúžilo, pretože sa jedná o nás všetkých.

Žiaľ o matriciach toho málo ľudí niečo vie, pričom všetky sociálne procesy v nich prebiehajú!
Čím neskôr sa to dostane medzi ľudí a hlavne do učebných osôb, tým bude stále mnoho nešťastí a katastróf, nielen sociálnych, ale aj prírodných.
Pretože ľudia svojimi myšlienkami vytvárajú mnoho negatívnych matríc a nevedia ako mnohé energeticky veľmi silné a neustále dobíjané (napr. náboženské, futbalové) zámerne negatívne zo zákulisia vytvorené negovať, prípadne ich energeticky previesť na prijateľnejší algoritmus - scénar.
Často si takto ľudia aj predurčujú pravdepodobnostne nepriaznivý osobný osud, ale aj osud svojich blízkych v matrici rodiny, či rodu.

U prírodných katastróf, ktoré sú v mnohom vyvolané ľudskou činnosťou (biopolia ľudí interagujú s celoprírodnými fyzikálnymi poliami) sa dokážu niektorí ľudia intuitívne vyhnúť, lebo pociťujú energeticky nabitú matricu katastrófy a pod.

Veľa úspechov štúdiu a prevedení poznatkov do každodenného života.

Re: Re: Re: Re: zkratky

Lux | 12.09.2014

Samozrejme má byť...učebných osnôv...:))

matuzalemský vek

popolvár | 08.09.2014

obsiahla diskusia z pred dvoch dní, preto to dám sem nahor.
aký starý/í môze/u byt GP a viac menej a j clovek. Nielen ludský organizmus je unikátny a dokáze sa regenerovat, opravovat, znovuzrodzovat. Viaceré výskumy hovoria, ze zhruba kazdých 7 rokov az na neurónové tkanivo je kazdé ludské telo z brusu nové - staré bunky nahradené novými (niektoré rýchlejsie, niektoré pomalsie - podla zátaze jak pracovnej, tak ich okolia). Spekuluje sa, ze kazdý druh bunky má zakódované zhruba zivotnost a pocet cyklov obnovy. Na zivotnost vplýva najmä zivotospráva - tu je snahou, co najdlhsia zivotnost konkrétnej bunky - ochrana pred radikálmi, výziva bunky, jej mitochondrií a pod. Tu velký prínos vykonal Mudr. Kucera a jeho výskumy ohladom Carnosínu v mitochondrálnej výzive buniek. Delenie - obnova buniek tu pozri http://www.zzz.sk/?clanok=7445 - aj na to uz existujú procedúry a prípravky, vid. môj príspevok v sekcii zdravie a záhrada na tému Lavylites. Dalsím problémom je udrzanie vody v bunkách - vnútrobunková voda - preto to starecké vysychanie - aj to uz je riesitelné.
Dalej a nielen choroby - choroba je v podstate uz havarijná situácia upozornujúca na zanedbanie urcitých procesov, nesprávne konanie, ci nekonanie atd. Nastupuje az spravidla vtedy, ak clovek nezachytí jemnejsie upozornenia, informáciu, ktorá jej prehliadaním, ci nevnímaním musí na seba upozornit manifestovaním choroby. Pozorným vnímaním signálov okolia, vlastného tela, správnym rozlústením kódu a následnou korekciou sa dá chorobám a aj dalsím nepríjemnostiam a nehodám zivota predchádzat v dostatocnom predstihu este pred ich zmaterializovaním, co usetrí mnozstvo zivotnej energie a regeneracného potenciálu ludského tela. Priam exponenciálny nárast staronových nových poznatkov a technologický pokrok, ruka v ruke aj s prebudením zabudnutých nadfunkcií ludského mozgu, si myslím, prinesie také moznosti, ze matuzalemský vek nebude ziadnou utópiou... Viac sa nechcenm rozpisovat, nech to nie je prílisné odbocenie od tématiky...

z říše hmyzu

Prince | 07.09.2014

Děkuji za velmi zajímavý článek.
Je zajímavé, že v tzv. "záhadných věcech", co se týče dlouhých rodových linií a vzorců, či modelů potomků, přetrvá vždy "dravčí" jednání.
Pokud se podívám do přírody, společenství různého hmyzu má po generace stejné vzorce - např. několik jedinců sršní je schopno během pár desítek minut vyplenit celý včelí úl, ukousávají systematicky jednu hlavu za druhou, aby se dostaly k plástvím s medem a larvami (podobný obrázek je na začátku filmu Matrix I )
Pokud se včely chovají jako "ovce", úl zanikne, ale ony přišly i na to, že pokud se jako kolektiv spojí a obalí sršně jako klubko svými těly a vrtí se, vyvine se teplota, která není slučitelná s životními funkcemi těla sršně. Obě skupiny řídí určité řízení. Sršně sledují svůj prospěch, včely své zájmy.
Kolektivní síla a řízení mravenců, hlavně těch tropických, je přímo fascinující a je otázkou, zda-li řízení u nich je po vzoru "sté opice", nebo bylo určitým programem už vloženo do DNA těla Matky Královny.
Tedy, veškerý pokrok má hnací sílu v "tuningu" lovu a destrukce jednoho pro prospěch druhého.
Myslím si, že mnohé entity nepřemýšlejí nad tím, jestli jednají dobře, nebo zle. Jednají tak, jak velí jejich optika pohledu a to je i program, který je uložen v jejich DNA.
V podstatě to koresponduje d texty, které jsou na netu, pojednávající o tzv, reptiliánech a jiných mimozemšťanech, aťuž třeba hostujících v lidských tělech. Přestal jsem pátrat po tom, jak moc je to pravda, ale matrice tomu nasvědčují. Potom je i další otázka, co se děje, pokud se DNA s určitým programem ředí s jinou DNA, která má zase jiný program (mám dojem, že o tom bylo psáno v čl. Sinajský pochod?)
Na závěr, všiml jsem si pro mě zajímavé věci a tou je sledování a fandění fotbalu. Jsou lidé, kteří fotbal přímo zbožňují a jsou ti druzí, které nechává tento sport absolutně chladnými. A co teprve tento egregor fotbalu dokáže, když dojde na debatu o něm a ta dovede přerůst v plamennou hádku hraničící přímo s nenávistí jednoho vůči druhému. Otázka - je možné v tomto něco rozklíčovat - kdo je kdo?

Dľžka života

Momo | 06.09.2014

Keď pochopíme že sci - fi literatúra je len odrazom už prežitého je jasné že celý systém riadenia pokračuje kontinuálne minimálne od Atlantídy .Je tiež pravdepodobné že niektoré bytosti majú priame skúsenosti s touto epochou vývoja ľudstva . Poukazuje na to film 10 000 pred kristom .Potopenie Titaniku je nejako previazané aj s potopením Atlantských ostrovov .Vrátne lokality potopenia .

Re: Dľžka života

otaznik | 07.09.2014

pre hox,zaujimavy clanok..
chcel som len dodat ohladne rodin-morgan,rockefeler a pod..
je to vsetko rodina rotschild-muzska linia je preukazatelne zmapovana,no zenska sa stratila..no je preukazatelne dokazatelne,ze najme u tychto dvoch rodin fuguruju rotschildovci po zenskej linii/a stare zidovske-matka je vzdy ista../ a taktiez doslo k priamemu rodovemu prieniku z radov rodshildovcov do dalsich desiatok najvyznamnejsich bankarskych a financnych skupin..
nepriamo sa hovori,ze niet financnej skupiny a bankarskej rodiny,ktora by neniesla rotschildovsku krv..

Keď je slovo o matriciach

Vasiľ | 06.09.2014

Veľmi známy obrázok:
http://ic.pics.livejournal.com/hackjvc2/44553249/519667/519667_original.jpg
Zaujali ma dve veci.
1. Roztrhnutie oblečenia ako v scéne, keď Ježiša súdili farizeji = vtedajší psychologický Trockisti, alebo nie?
2. Lešenie na budove univerzity Komenského = prestavba, renovácia? Čoho?

Skúste k tomu prosím niečo napísať - ak je čo.

Re: Keď je slovo o matriciach

Румата Эсторский | 07.09.2014

Pribeh o poprave Jezisa je snahou GP obratit pozitiva jeho ucenia v zbran proti ludstvu. Jezis je podla ich verzie v putach vojakmi predvedeny pred farizejov a Kaifas si trha rucho z pohorsenia nad jeho bohoruhacstvom.

V roku 1968 bol rusky clovek v tankoch rukami marxistov trockistov predvedeny pred oci sveta. Bola to snaha premenit rusku civilizaciu na nastroj proti ludskosti presne tak ako to spravili s Jezisom.

Mohla tu podla mna zaposobit matrica. Bolo to spojenie jedneho vymysleneho pribehu s pred 2000 rokov s pribehom ucelovo vykonstruovanym spred 46 rokov. Ucel bol rovnaky. Obratit silu matrice alterativnej k biblickej matrici v prospech biblickej matrice. Preto to spojenie.

Toto spojenie vyplavalo na povrch v tej fotke. Pre GP to bolo samozrejme nehcene ved naco by chceli upozornosvat na tu podobnost a proti zasujmom GP aj takto zaposobila vyssia prozretelnost.

Ta prestavba budovy znamena ze svet v ktorom sa odohravaju tieto dva pribehy ukrizovanie Jezisa a intervencia vojsk varsavskej zmluvy nemoze dlho vydrzat a potrebuje prestavbu v clovecensku spolocnost. Samozrejme aj tato skutocnost bola marxistami prekrutena tak aby islo o prestavbu protiludskeho systemu len na oko. Preto len oprava fasady budovy.

Zaujimave je i to ze skoro vsetci ludia na obrazku su prave pri tej budove ktorej fasada sa opravuje a hlavny konflikt tohto obrazku prebieha daleko od nich a oni sa len z dialky prizeraju v tieni budovy v prestavbe (perestrojke neznej revolucii).

Re: Re: Keď je slovo o matriciach

udo | 07.09.2014

dik :)

Re: Re: Keď je slovo o matriciach

OTAZNIK | 07.09.2014

je v tom ,ale hacik..
to bol sovietsky clovek v 68r,nie rusky..sovietsky z estonska,litvy,lotysska,ukrajiny,gruzinska a aziatskych narodov...no ani jeden rusky ,na priamy prikaz politbyra..
prvy rusky clovek sa ukazal az v 73r..vojenske archivy..

Re: Re: Re: Keď je slovo o matriciach

Vasiľ | 07.09.2014

Protiháčik :-) je zase v tom, že fotka bola síce vyfotená v roku 68, no uverejnená bola až po novembri 89. Zároveň podľa toho čo ja (narodený 1990) viem, tak slovné spojenie "RUSkí okupanti" bolo veľmi frekventované už priamo v roku 68. (Opravte ma, ak sa mýlim.) A keďže slová nie sú len náhodnými zhlukmi písmen, tak RUS v tomto slovnom spojení má veľký význam.
Okrem toho - čo si predstavuješ pod pojmom ruský človek? Estónec, Baškirec, či Nemec ním nemôže byť? Vtedajšie SSSR = projekt prevrátenia alternatívnej matrice k biblickej v jej prospech (ako píše Rumata), teda snaha skrotiť ruského človeka. Preto asociáciu SSSR = krajina ruských ľudí nemožno zahadzovať a má svoj význam. Záleží na úrovni chápania adresáta.

Re: Re: Re: Re: Keď je slovo o matriciach

otaznik | 07.09.2014

bolo to nestastne pomenovanie v tom case..
vacsina obyvatelov cssr vnimala sovietsky zvaz ako rusko..
ale v tom obdobi,mala dominanciu v sovietskej risi ukrajina..
vzdy sa jednalo o mocenske uchopenie moci mafianskych klanov,sovieti neboli iny,aj ked ich vidim v riadiacich strukturah ako zidov,medzi frakciami bol vzdy mocensky boj-vid ked ukrajinca chruscova,nahradil dalsi breznev..ak by chruscov neustupil,breznev bol schopny prevziat moc aj za cenu obcianskej vojny-jednalo sa o najvacsiu risu na zemeguli,udrzat si moc nad jej riadenim stalo obrovske mnozstvo usilia a krvi..

rus nemoze niest vinu za rozhodnutia sovietov,najma ked nemal ziadnu spoluucast na vykone, rozhodovani a riadeni vykonnej moci..
je to nieco ako keby mali slovakov obvinovat za vypuknutie 1 svet vojny,kedze sme ako narod boli sucastou c.k. monarchie..

Re: Re: Re: Re: Re: Keď je slovo o matriciach

Vasiľ | 07.09.2014

Úplne súhlasím s týmto Tvojim príspevkom, no nebavíme sa o vine či nevine. Bavíme sa o obrazoch a ich pôsobení na občanov Československa, teda interakcie týchto obrazov s kolektívnym podvedomím na osnove prevládajúcich (alebo aspoň masových či prevládajúcich v istých skupinách obyvateľstva) stereotypov uvažovania Slovákov a Čechov. Že sú tieto stereotypy uvažovania často defektné a mimo realitu, je už druhá vec.

Re: Re: Keď je slovo o matriciach

Vasiľ | 07.09.2014

Vďaka, že si to rozviedol a doplnil. Ja som sa trochu zdráhal majúc obavy, že je to len moja fantázia a neopodstatnená domýšľavosť.

Myslím však, že podobné obavy nie sú na mieste - veď aj vyslovene šialenosť, bláznovstvo, bizarný nápad... to všetko môže byť prejavom (miery) kolektívneho podvedomia (egeregoru), ktoré sa v nejakej forme zobrazilo (informovalo) tak, aby bolo niečo viditeľné (zmaterializovalo sa). Aj najväčšia "blbosť" má do istej miery zmysel a je v nej nejaká užitočná informácia, treba len správny kľúč, dostatočnú mieru chápania.

prečo matrica Fukušima?

y | 06.09.2014Len na odvrátenie pozornosti od Lýbie? Demonštrácia sily okupovanému Japonsku?
Vzhľadom na katastrofálne následky sa mi to zdá málo. Alebo sa len jelitá (nikde hlbšie pod GP) utrhli z reťaze?
https://www.youtube.com/watch?v=5-OAip0Ngkc

Re: prečo matrica Fukušima?

Pepé | 07.09.2014

http://www.auria.sk/blog/fukusima-nuklearny-utok-na-ludstvo

Re: Re: prečo matrica Fukušima?

otaznik | 07.09.2014

cital som,tento,alebo podobny clanok pred rokmi..
technolgicke zariadenie naozaj pracuje tak,ako ho opisuje autor clanku..
uz desatrocie tvrdim-utok na rusko bude mozny len za prredpokladu stabilnych dodavok energii do europy nahradzajuc,tie ruske..
klucom k dodavkam je iran a syria mu chrani chrbat..
bez syrie nie je mozny utok na iran a bez iranu-utok na rusko..
iran dokaze kontolovat kazdu dodavku ropy a lng zo svojho uzemia,to znamena,ze ju dokaze znicit..
odbocim-havariou vo fukusime nastala siuacia,ze japonsko sa vzdalo jadoveho pogramu,zastavilo prevadzku a vyroba el.enegie bezi len v paroplynovych a tepelnych zdrojoch,kde palivo je plyn,uhlie,ci ropa..
nastala situacia,ze japonsko stahuje z trhu veskeru dostupnu produkcciu lng zo stredneho vychodu a afriky,aby zabezpecilo svoju enereticku prrodukciu..
bez tohoto lng ,ktorre odobera japonsko,nie je mozne zabezpecit europsku sebestacnost..
ak niekto vypracoval plan utoku na rusko,aj za cenu hrozby z iranskeho uzemia,tento plan sa zrutil,kedze niet co dopravovat odtial..
ak bola nehoda vo fukusime umyselny utok/ohladne jadroveho utoku je to asi jediny mozny stat,kedze je dalako od europy,a ameriky,a jeho spotreba energii vdaka obrovskej industralizacii je priam ako obrovska/,ten kto ho vykonal zhatil plan vojenskeho utoku na rusko a tym padom vypuknutie ozbrojeneho konfliktu svetovych rozmeov..
kto vie,ako to bolo

Iste bezštruktúrne riadenie

Oracle 911 | 05.09.2014

Mám jedno doplnenie o riadiacich pracovníkov treba vedieť 2 veci:
-nižšie kádre sú kádrovaní na základe psychologického profilu t.j. nižšie kádre napr. editori sa vyberajú na základe krivosti/rovnosti charakteru a ku klanovému príslušnosti;
-vyššie kádre sú už určite súčasťou nejakého toho zoskupenia, tajného spolku alebo rovno slobodomurárstva t.j. klanová príslušnosť je druhotná resp. vytvára sa príslušnosť ku klanu.

To celé znamená, že príde niekto s vyšším zasvätením alebo šéf klanu a povie "očakávame od teba to a to keď budeš vykonávať svoju prácu" alebo rovno dá inštrukcie keď všeobecné inštrukcie nestačia.

Ďalšia vec je, pri náboroch sa často hrá na najnižšie pudy človeka napr. máme s tebou plány a keď budeš s nami čaká ťa skvelá budúcnosť.

GP

Mentol | 05.09.2014

Už dávno sa to chcem spýtať a diskusia pod týmto článkom je možno dobrá príležitosť.
Ak teda GP tvorí 2x11 ľudí, zaujíma ma taká praktická vec, akí starí sú títo ľudia? V akom veku sa stanú súčasťou GP a v akom veku ňou prestanú byť. Kto ich nahradí? Kto náhradu vychová, prípadne vyberá?
Priemerný politik je "na vrchole" približne nejakých 20 rokov. Výnimoční ľudia za výnimočných okolností možno aj štyridsať. Teda ešte raz: V akom veku sa niekto stane súčasťou GP a v akom veku ho niekto iný nahradí?

Re: GP

Oracle 911 | 05.09.2014

Dobré otázky.
Nie som si istý veľkosťou jadra GP, ale vrchný žreci starovekého Egypta dožívali dosť vysokého veku údajne aj 100 rokov a viac. Členstvo v "klubu" bolo dedičné, teda sa vybral vhodný mužský potomok cvičili ho a potom nahradil daného člena, pričom prípadná vedúca funkcia zväčša prechádzala na služobne staršieho.


Takže keď vychádzame z Egypta a prihliadneme k tvrdším podmienkam starovekého Egypta tak môžeme usúdiť, že členovia GP teraz žijú asi 1,5 násobne dlhšie ako vtedy. Mám podozrenie, že členovia GP často plánovali odchod z tohto sveta desaťročia dopredu, takže času mali dosť a vek adepta hrali druhé husle.

Ďalšie moje podozrenie je, že GP nazerajú na peniaze, moc atď ako na nástroj pre dosiahnutie cieľa. Že sú to znachari, ktorí sú potomkovia starovekých znacharov a tým pádom používajú ich terminológiu, ktorá má často magický a ezoterický nádych a predsa je funkčná, je hádam jasná. Napriek tomu sadá polemizovať nad strojom ich psychiky, kvôli ich egoistickým cieľom.

Podotýkam ešte raz, stroje psychiky mnohých členov (tajných) zoskupení sú často na alebo pod úrovňou zombi alebo zvieraťa, ostatne platí, že "tvár odzrkadľuje charakter človeka" napr. H van Rompuy, ktorého mnohí podozrievajú z pedofílie je/bol vo vedúcej pozícií a je členom nejedného (tajného) zoskupenia.

Re: GP

udo | 05.09.2014

skúsim aj ja trochu na tému..

1. Nezabúdajme, že ide len o teóriu(gr."pozorovanie", model)..i keď dosť závažnú a pomerne funkčnú..

2. Vieme, že náhoda je absurd. Nič také vo vesmíre, vo vede neexistuje.
Poznáme postupnosť :
„Pravidlo(proces) nemôže byť bez cieľa a cieľ bez jeho deFinítora.“
Nič iné okrem procesov sme zatiaľ vo vesmíre(UniVerse) z vedeckého hľadiska nenašli.

3.Ten, kto prvý identifikoval proces globalizácie, ako proces objektívny a dal si za cieľ, subjektívne formulovať koncepciu jeho samoriadenia, bol prvým globalizátorom. Podľa našich odhadov sa to z viacerých dôvodov, ktoré sme tu neraz rozoberali, stalo v Egypte najneskôr pred cca. 3500 rokmi(18.dynastia), no veľmi pravdepodobne ešte o kus skôr..

5.Viacero rokov dozadu padla v jednom fiktívnom rozhovore zo strany docenta na jednej prednáśke podobná otázka ako sa ty pýtaš M.:

Docent: Čo motivuje globalizátorov?

Študenti: Peniaze? Moc?

Docent: Skôr tá moc, keďže peniaze sú len prostriedok k moci a nie moc sama.
Kto má moc, nemusí mať peniaze a kto má peniaze, nemusí mať reálnu moc.
Tak, ako je trh vždy len prostriedkom pri plnení konkrétnych plánov, cieľov. Trh je tiež len nástroj, ktorý je nutné vždy veľmi presne nastavovať pomocou daňovo-dotaćnej politiky. Inak prídete vždy k nevyhnutne k nejakej forme fašistickej diktatúry, totality. Silnejších hráčov na trhu totiž vždy moc oného A. blahodárneho nástroja, alebo B.zbrane hromadného ničenia a programovej dlhodobej genocídy, vždy opantá. Totiž keď národ v pozornosti, záujme o spoluriadenie svojho osudu poľaví a v masu, dav sa zmení i od človečiny kloniť začne..To je motivácia Jeho pre nich..

Študenti: Čo motivuje mocných, veď tiež raz zomrú?

Docent: Môžu vedomosti, informačný náskok, ako základ moci, predávať svojim potomkom po generácie.

Protiotázka: Čo jediné si nemožno kúpiť?

Študenti:
Lásku, rodinu, zdravie..

Docent:
To všetko si dnes uź v podstate v istom zmysle kúpiť môžeme, včítane zdravia.
Dnes vieme syntetizovať, vypestovať pomocou genetického inžinierstva 3-4% ľudského tela a podľa aktuálnych trendov budeme za nejkých 10 rokov(tiež už minulosť) na cca. 60%..
No nemôźeme si kúpiť vedomosti. ..Isto..titul si dnes tiež už kúpiť môžte milí kolegovia, no skutočné vedomosti, tie moźno iba pracne získať. Najvyššiu formu moci, moc konceptuálnu, absolútnu zbraň v boji ideológii, mocnejšiu ako manipulácie dejín, času Chronosa "božského", mocnejšiu ako financie "Jehovu", mocnejšiu ako programová, tichá distribúcia narkotík, či atómová bomba. O bežných zbraniach najnižšej úrovne ani nehovoriac..
Konceptuálna moc je svojou podstatou autokratická a mimo tzv. demokratických procedúr. Raz ju bude vlastniť prakticky celá populácia. Nemožno ju však ani zdediť, kúpiť si, len sa ju naučiť.
No mysliaci, vám k tomu pomôcť môžu..
Ale len do tej miery, v tomto zmysle sa dediť dá..
Vieme vśak, že i genofond a kultúra sú jedným, i keď dvojkanálovým informačným systémom, kde sa oba vzájomne prepletajú a doplňujú..
..Vráťme sa k dnešným technológiám a dejinám ich vývoja.
Už som neraz spomínal, aké hodnoty opracovania základových plôch interferometrami namerali vaši kolegovia na viacerých najstarších “antických” stavbách, no nie len..Mnohé inžinierske prepočty hovoria jednoznačne, źe verzie archeológov o druhoch použítých technológii sú absurdné. My ako vedci vieme, že tieto osoby by radšej mali vrátiť diplomy na stôl a prestať kompromitovať vyššie vzdelanie. Ak naši predkovia mali evidentne k dispozícii technológie, ktoré v základných parametroch rádovo tie dnešné prevyšujú, je možné, je podľa zachovaných “mýtov”, hlavne tých z Hellady, dokonca veľmi pravdepodobné, źe aj v genetickom inžinierstve mohli byť silno pokročilí. Narážam na moderný transhumanizmus a príbuzné obory aktuálne prudkého investičného rozvoja a prakticky už dnešné možnosti pestovania, “skladačkovej” obnovy celých orgánov a partii ľudského tela.. Zostáva už len otázka spôsobu zachovania informácii, ktorá sa donedávna asi najintenzívnejśie riešila hlavne u dnešného našeho partnera v Silicon valley. Nie, nejde ani tak o S&S - Steva Jobsa a Stevena Wolframa s jeho “Systémom pre všetko” ale hlavne o kolegu Alana Curtisa Keya..

Predstavte si teraz milí kolegovia, že žijete 1000 a viac rokov. Ako biblickí “patriarchovia”, či osoby mnohých ďalśích, včítane našich mýtov predkresťanských..
Predstavte si to len tak zo srandy..

..A docent po tichu dodal:
“..no ja, ohľadom ďalśieho potenciálneho dôvodu motivácie, len tak celkom nesrandujem..”

..a tak aj ja dodávam,
že uvedený rozhovor nebol len tak celkom fiktívny, i keď od neho ubehol už nejeden rok.

Re: Re: GP

Mentol | 05.09.2014

Veľmi zaujímavé a obšírne. Ale nedozvedel som sa to, na čo som sa pýtal. Aký majú vek, keď sa stanú GP a aký, keď ním prestanú byť?
1000 rokov? To je asi mimo realitu, nie?

Re: Re: Re: GP

Oracle 911 | 06.09.2014

Pýtate sa na také veci na ktoré nepoznáme istotou odpoveď.
To ale neznamená, že nemôžeme hádať. Keď vychádzame z biblie tak môžeme povedať, že Matuzalem žil cca 1000 rokov, Mojžiš údajne 120 (možno viac). Z toho sa dá usúdiť, že členovia GP dožívajú 120-400 rokov a smrťou odstupujú z úradu (je to pravdu povediac psychicky dosť vyčerpávajúca práca).
Do úradu možno nastupujú po tom, čo sa ich osobnosť ustáli t.j. od cca 30-33 rokov (vychádzajúc z príkladu Ježiša).

Re: Re: Re: Re: GP

Mentol | 06.09.2014

Dnes, v 20-21 storočí sa priemerný európan pri veľmi zdravom spôsobe života a maximálnej starostlivosti medicíny dokáže dožiť približne 100 rokov. V posledných rokoch svojho života už ale určite nie je schopný robiť nejaké závažné rozhodnutia.
Príkladom takéhoto človeka je napríklad táto pani:
http://goo.gl/rG9Thi

Zdá sa mi nepravdepodobné, že by v súčasnosti niekto mohol dosiahnuť významne vyšší vek ako 100 rokov. Áno, sú ojedinelí rekordéri ale tí určite nie sú schopní riadiť svet:
http://goo.gl/rEB5ls

Ak niekto žije 400 rokov, tak pravdepodobne nebude človek.

Re: Re: Re: Re: Re: GP

Oracle 911 | 06.09.2014

Niekde som čítal (neviem odkiaľ autor čerpal), že ľudské obličky a pečeň odstraňujú len asi 60-70% odpadných látok tela, teda 30-40% odpadu sa hromadí v tele.
To znamená, že keď nejakým spôsobom dokážu vylúčiť zvyšných 30-40 odpadu, predĺžia si život resp. zlepšia jej kvalitu.

Ďalšia vec je, jogínske dýchanie skutočne prekyslí ľudské telo. Dýchanie západného človeka je plytké a rýchle=dusí sa vo vlastnej šťave.

Hormonálna t.j. endokrinná rovnováha, bolo dokázané, že pravidelný pohyb predlžuje život. Pravdepodobne sa pri pohybe uvoľňujú hormóny aj endokanabitoly, ktoré regulujú činnosť mnohých tkanív.
Jóga zas precvičuje všetky svaly to je predlžuje život.

Správna výživa, dostatočné množstvo kalórií, vitamínov a minerálov (pravdepodobne aj niektoré fragmenty mikro DNA) predlžujú život. Západniar má síce dostatok kalórií ale vitamíny a minerály mu chýbajú (a niektoré mikro DNA z GMO pOtravín dokážu spúšťať rôzne choroby napr. rakovinu).

To znamená, že všetko stojí a padá na správnej životospráve.

Takže 400 rokov nemusí byť ani vecou fantázie či "neľudskosti".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

otaznik | 07.09.2014

antibiotika..
antibiotika su ten problem,ktory nastal uz v 5 generacii ich uzivatelov
narusili cestu prirodzeneho vyberu..
ludske telo sa oslabuje generacne a dalsia a dalsia generacia bude nachylnejsia na choroby a dlzka zivota sa bude skracovat..u vacsiny obyvatelstva,u niektorych vyvolenych sa naopak bude predlzovat..

Re: Re: Re: GP

Upiri | 08.09.2014

1000 rokov mimo realitu? Upíri žijú dlho.

Re: Re: GP

Mentol | 06.09.2014

Ešte jedna poznámka. Po druhom prečítaní som si uvedomil vynikajúcu myšlienku v tom príspevku: Všetko sa dá (viac-menej) kúpiť okrem toho, čo človek musí získať vlastným úsilím. Vedomosti, skúsenosti.

Re: GP

Hidden | 05.09.2014

Osobně si pod pojmem GP dokážu představit X věcí. Od "skupiny lidí" až po "spisy s informacemi"....

Podobné otázky si pokládá(la) asi většina, nicméně po určité době si uvědomíš, že svým způsobem není podstatné KDO ale JAK.
Poté si je přestaneš klást...

Re: Re: GP

udo | 05.09.2014

Isto..za určitých okolností by bola moźná i varianta, že zostala len idea. Tak, ako idea "res-publica" v Ríme cisárskom,
len žiaľ, často skôr opačne..

No výzva je pre nás o to väčšia.
Vieme, že ideu možno poraziť len mocnejśou, objektívne vo svojej komplexite(miere dokonalosti) väčšou, lepšou ideou, o čo sa napr. aj tu snažíme..

Tak, ako nie sú v tomto zmysle podstatné ich mená,
nemusia byť ani podstatné všetky detaily 2, či dokonca varianty 3, či štyroch-piatich tímov s dvoma dvojtímami komunikujúcimi pomocou inosexuálov, ich prežívania prakticky výlučne v agregátnych moduloch, ako vo forme "duchov"..prízrakov, apod..

Nemusia nás trápiť vśetky detaily vekov minulých, bo treba sily sústrediť na to podstatné a nie ich trieštiť. To si ani oni dovoliť nemôźu, ak by ešte stále existovali. Tak nás myslím nemá trápiť ani ich fyzická identifikácia. To už potom skôr používané technológie.

Oni sú i tak z pozície Vis Maior pravdepodobne hlavne mementom, momentom motivácie, kontinuálnym impulzom, momentom hybnosti objektívneho rozvoja vše-obecnej kultúry myslenia. Čím viac Jeho cieľov v rámci sociologickej mechaniky správne uhádneme, tým rastie miera bezpečnosti života nás a našich detí, potomkov. Ruku v ruke s rozvojom mravov, morálnych štandardov.

Forma by nemala prebiehať obsah a tak ani miera formu.
Nemožno ich zastaviť. Objektívne procesy.

Miera je predsa oným obsahom formy..obrazu.
Konkrétna miera, miery vnímané našimy zmyslami, vyhodnocované a uchopované, ako nástroje tvorenia, sTrojenia sveta.

Nie len z jedla žije Človek, no aj z tvorenia.

Každý sa géniom rodí,
i našou úlohou,
generácie starších jest,
pomôcť mu, nech sa prejaví.

Re: Re: Re: GP

Pe-tri | 06.09.2014

Jak řekl klasik: Opravdová svoboda roste s tvorbou a klesá s vlastnictvím.
P.

Re: Re: GP

Lux | 05.09.2014

Tak veru Hidden,

personifikácia vôbec nie je dôležitá, dôležitá je technológia, presnejšie polittechnológia, ako sa IM (globálnym socioengineerom) podarilo a ešte stále do značnej miery darí zahnať ľudí do rôzných NIMI predpripravených chlievikov a ovplyvňovať tak ich informačno-algoritmické zabezpečenie.

A ako udo naznačil...z minulej civilizácie sa možno zachovali určité vedomosti (alebo dostatočne veľké fragmenty vedomostí) o možných genetických operáciach, ktoré umožňujú reparovať "schránku" a ak vedeli ako fungujú informačné polia, tak:

Istým spôsobom "nezničiteľný" kyborg (kybernetický organizmus) s vybavením dosahu na hierarchicky najvyššie informačné pole Zeme, kde sú patričné vedomosti Globalizátorov.
Také filmy, ako napr. Terminátor, Matrix ai., ktoré silno zarezonujú v podvedomiach ľudí majú až príliš do činenia s reálnymi dejmi v Objektívnej realite...

Re: Re: Re: GP

Pe-tri | 06.09.2014

Otázkou s tímto tématem se nově vynořující je např. tato: Dokážeme definovat "Lidství", abychom uměli rozlišit, jestli tato potenciálně staronová forma života bude mít co do činění s lidmi ? Nebo se do této formy vyvine pouze elita, která by se tak vůči obyčejným lidem dostala do definitivně nadřazeného postavení ? ... A proto, jaký má smysl klást si tyto podněty ? Nemáme svůj "strojní čas" věnovat něčemu smysluplnějšímu ?
P.

Re: Re: GP

Mentol | 05.09.2014

Osobne si pod pojmom GP dokážem tiež predstaviť čokoľvek. Nechcem kritizovať žiadne názory ale rád by som oddelil predstavy od reality. Vieme teda niečo konkrétne?

Minule som tu niekde čítal pomerne podrobný článok ale o veku tých ľudí v ňom nebola ani zmienka, preto sa pýtam.

Re: Re: Re: GP

Hidden | 06.09.2014

S největší pravděpodobností ti tady nikdo neřekne přesně KOLIK, KDO a CO. Můžeš se tu ale naučit JAK.

Nicméně... obecně se (asi) předpokládá, že informace ("do-hady") o GP (a "všeho" kolem), jež jsou k dispozici, nebyly, jak se říká "vycucány z prstu", ale vede k nim spousta "důkazů" (přímých/nepřímých) jež nám modelují jak to pravdě-podobně MOHLO být/je/bude - a to je důležité.
Máš to i v názvu Dostatečně všeobecná TEORIE řízení... ne DEFINICE.

Pokud to chceš přesto skutečně vědět, tak se tak i stane.
Bude to k nečemu? Není lepší variantou spíše řešit otázky JAK a PROČ jež nám na konci nejspíše ukáží i KDO (CO)?

Re: Re: Re: Re: GP

Mentol | 06.09.2014

Ale áno, myslím že to na niečo bude. Existuje niekoľko protichodných hypotéz, kto a ako "riadi" súčasný svet.
V úlohe GP môže rovnako dobre vystupovať 22 (ks) tisícročných chlapov (žien?), mimozemšťania zo súhvezdia Plejád, či rád jezuitov alebo niekto úplne iný.
Pokiaľ sa budeme baviť o tom, ako je svet riadený, je to určite zaujímavé aj prospešné ale ako z toho vyplýva, že GP tvorí 22 ľudí?
Nebolo by férovejšie povedať, že nevieme, kto je GP, môžme len pozorovať jeho vplyv. Miesto fantazírovania o vnukoch egyptských veľkňazov?
Ale možno sa mýlim, možno existujú nejaké konkrétne informácie, len som sa k ním nedostal.

Re: GP

udo | 06.09.2014

Skús sa M. radšej ako prvé spýtať, čo majú tie skúmania(gr."theoriae") spoločné?
bo inak sa nikam nedostaneš..
Ten program, kulturologickú infekciu, ćo v sebe nosíš, ťa inak zničí. Zbytočne a predčasne.

Tvoja smrť, ostatne tak, ako smrť každého, je tým menej zbytočná, o čo viac sa priblížiš k svojmu jedinečnému optimálnemu neustále sa objektívnej realite prispôsobujúcemu potenciálu.
O to dlhśí a krajší bude tvoj život a tak aj jeho prechod do ďalśej formy bytia.
Vo vesmíre nepoznáme precedens, že by niečo zaniklo.
Transformácia matérie vyzerá byť nekonečná.

Hľadanie súvislostí v odliśnostiach je jedným z kľúčov k 13 komnate, komnate celoĽudskej, panD´arinej.

Nie boj protikladov, na ktorého fatalistickú ilúziu (na Apep, Ápis, ApoFis, ApisKalypsó) je nastavený tvoj automat, ktorý dobrým sluhom býva, no menej dobrým Panom.

V skratke:
NásTroj: "Podľa skutkov spoznáte ich.."
sa dá použiť rôzne..
Podľa toho, ako ho v tej-ktorej situácii pochopím a následne uchopím.

Ok, z odborného hľadiska zopakujem ešte raz:
Zdravým sedliackym rozumom:
Kto mal podľa teba v známych dejinách najdlhšiu kontinuálnu vládu, t.j. transgeneraćne najvyššiu kvalitu riadenia?
Nie, Čína to nebola, ani India, či Rím, ani Latinská Amerika.
Jednoznačne dominuje Egypt s nejakými minimálne 2 500 rokmi.
Boli síce 2 medziobdobia, po ktorých však bola v podstate pôvodná forma vlády vždy plne obnovená.

Vieme aj to, že v Egypte, až na malé výnimky nevládol Faraón, ale kňažská kasta, keďže islo o teokraciu. Faraón bol niečo ako, moderne povedané, proxy. Bábka pred ovládaným davom.
Rozhodne si nemohol robiť, čo chce. Niečo ako u nás p-Rezident. Prediktorov, predátorov, parazitov rezident..ako sa komu ráči..
Prosto, niečo občas takmer ako Pýthia Delfskej veštiarne..ak by sme to trochu za vlasy pritiahli.
Podobný, prastarý známy princíp. Bo skutočná moc nenávidí nič viac, ako publicitu. Podobne, ako skutoćne veľké peniaze-nástroj.

Dobre poznáme dávno aj štruktúru kňažského systému starého Egypta.
Horný a Dolný Egypt.
Správne centrá Théby a Memfis mali po 10 vrchných kňazpv, špecialistov na jednotlivé oblasti riadenia štátu. Niečo ako profesionálni ministri, k tomu systematicky vychovávaní a 1 hovorca, tvár režimu. Pri vážnych celoštátnych otázkach sa zástupcovia oboch udelných kráľovstiev zišli a jednali sami vo vyššie uvedenom prísnom tzv. protodialektickom(pôvodná, nehegelovská, predsókratovská dialektika) tandemnom režime, resp. konzultovali svojich špecialistov v polytandemoch.

Ide v zásade na tejto úrovni myslenia o najefektívnejšiu (z pohľadu udržateľnosti podľa predikcie ), zatiaľ známu formu riadenia.
Otázka M.:
Prečo by ju rušili?

Že mohli byť povraždení Alexandrom, Rimanmi, Angličanmi, Amerićanmi?
Verchuška je dostatoćne malá z pohľadu periférie a dostatoćne veľká na to, aby aspoň niektorí prežili prípadný priamy útok. Navyše sú dislokovaný, keďže, ako tiež vieme, riadenie na tejto úrovni funguje na 99% nepriamo, masovo-štatisticky, s nutnou dávkou metodicky optimalizovanej intuície. To už by sme ale šli znova do príliś odborných záležitostí metodík osobnostného rozvoja strategického manažmentu..

Môžu sa pohybovať vśade po svete, no v médiách ich neuvidíś.
Pozri si základná sociologické parametre ich identifikácie napr. v sérii prednášok, čo cca. 7-8 rokov dozadu bežala aj na pôde Univerzity Komenského Bratislava. Zúčastnil sa na túto tému aj napr. známy Prof. J. Keller. Viď youtube na dané témy. Konrétne bola debata aj nahrávaná, no neviem isto, či obsiahla odpoveď na tvoju otázku išla von v plnej verzii..
Bol som tam na poźiadanie kolegýň prítomný, aj keď nie na celom cykle a osobne som s ním krátko i hovoril. Metód identifikácie skutočnej elity bolo myslím 8. Tiež sme ich tu rozoberali. Debata s Kellerom však bola viac vo vśeobecnej rovine a nie konkrétne na tému toľko skúmaného Egyptského pôvodu koncepcie dnešnej civilizácie(v zásade stale otrokárskej).

O.i. , ako je tiež známe, Grécko bolo dlhodobo kulturologickou perifériou Egypta, tak sa prakticky všetci významnejśí grécky(presnejšie hellénsky) autori na Egypt odvolávajú, keďže takmer každý z nich nejaký čas spoločensky „povinne“ na štúdiách v egyptských Domoch života(dnes UniVersitách) trávil. Gréci zasa učili Rimanov.. Dejiny kanaanskej genocídy realizovanej jedným zo semitských kmeňov, začínajú tiež ich útekom z Egypta, kde boli jedinými NEMIEŠANÝMI chrámovými otrokmi po niekoľko generácii..

Vieme, že našej kultúre dominuje biblia. Presnejšie motívy jej obrazov(foriem) dominujú vśetkým klasickým múzeám na viac, ako 70%. Ide teda logicky o koncepciu samoriadenia našej kultúry, ktorá v podstate začína Knihou Exodus. Dovtedy máme len nejaké mýty jedného z mnohých pohraničných semitských kmeňov.
Tu by bola na mieste otázka pre teba:
Čo bolo podľa teba reálne pred exodom?
Prsnejšie: Čo s týmto kmeňom doby kamennej asi tak podľa neskorśích a dnešných výsledkov robili profesionáli s neporovnateľne vyspelejśej kultúry..z dnešného odborného-inžinierskeho pohľadu?
Mimo nejakých mýtov samozrejme..

Re: Re: GP

Lux | 06.09.2014

Na zodpovedanie poslednej otázky po určitej veľmi skrátenej genealógie vývoja Konceptuálnej moci (GP), ktorú tu predložil udo, sa Mentol môžeš zahĺbiť do článku Sinajský "pochod" (v origináli "turnochod" = zhruba chodenie dookola), ktorý je tu preložený - v časti Analytika v lište vpravo na hlavnej stránke.

Re: Re: Re: Re: Re: GP

otaznik | 07.09.2014

mozno niekto s padlych anjelov,co su tu od stvorenia sveta..:-))
zlo je tu od sameho pociatku,ako protivaha dobra,ak by nebolo,nevedeli by sme rozlisit dobro...
taky antikrist ma urcite neobmedzenu dlzku zivota..:-)
a jeho poskokovia taku,aku im prideli..:-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

udo | 07.09.2014

Boh stvoril len veci dobré.

Agregátny modul kolektívneho podvedomia s názvom
"Setan"
stvorili v tomto zmysle ľudia..resp. jeho "nosiči".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

otaznik | 07.09.2014

ked budes 10 rokov zenaty,potom sa ta spytam,ci stvoril boh len dobre veci..:-)))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

udo | 07.09.2014

..a okrem iného ho v neposlednom rade používajú aj ako masku.
bu-bu-bu pre nedospelých a ovečky :)

..i keď tá maska je vskutku "živou" matricou..
koncepciou v obrazoch.

Vyzerá, že ide žiaľ o podstatu samotnej biblie..,
čo nás ako kresťanov núti ju reinterpretovať,
keď sa už toho papaláši boja..

Ej, keby sa len odvážili a gramotne pomohli,
bo ináč z toho z cirkvi fakt asi moc nezostane..
Škoda by jej bolo, bo potenciál isto stále ešte má..
..napriek vśetkému

To akoby som pri oprave, každej (r)evolúcii vždy najprv mesto úplne znićil, vybombardoval, do vzduchu vyhodil a dokola začínal odznovu.
Ako debil(s prepáčením) znova staval inžinierske siete, infraštruktúru, vśetky budovy, atď..

No čo som "moderný" američan?
Snáď nepôjdeme aj ideologicky bombardovať za demokraciu, či? :)

Re: Re: Re: GP

Hоx | 06.09.2014

z principu, není to tady o tom někoho o něčem přesvědčovat nebo něco dokazovat... prostuduj sám, osmysli, srovnej s životem a realitou, a budeš mít pro sebe lepší důkaz, než by ti kdokoliv byl schopen poskytnout. Navíc k němu dojdeš sám, což je nenahraditelné. Co se týká věku GP, jednak je to podružná otázka, jednak jsou jen dohady. Někdo to možná ví, nicméně nechává si pro sebe. Ale jde o to, řešila by ta informace něco podstatného?

Re: Re: Re: Re: GP

Mentol | 06.09.2014

Áno, riešila by veľa podstatných vecí. V prvom rade, či GP je-sú vôbec ľudia. Ak sú to ľudia a striedajú sa s periódov 20-40 rokov, muselo ich byť za posledných 3000 rokov stovky až tisíce, v podstate rovnako veľa ako vrcholových svetových politikov a asi rovnaké bude aj množstvo ľudí, ktorí sú následne priamo naviazaní na ich činnosť. Tí ľudia v ďaľšom rade sa ale tiež striedajú s periódov 20 rokov.

Druhá vec, ktorú to rieši je, aké "dobré" sú naše informácie o GP. Keď niekto vie, že GP tvorí 22 ľudí ale netuší nič o ich (približnom) veku, ako relevantná je tá 22jka?

Re: Re: Re: Re: Re: GP

Hоx | 06.09.2014

> ako relevantná je tá 22jka?

dobrá otázka. Je to podmíněno tandemovým principem činnosti, o čemž tu najdeš také dost informací. Desítka žreců Jihu starého Egypta plus jejich představitel (10+1), desítka Severu plus jejich představitel. A tady sám uvítám zpřesnění, zda tahle struktura řízení 2x(10+1) je v písemnostech starého Egypta někde přímo zmíněná, jsou historické záznamy, nebo je to dedukce na základě nepřímých údajů a souvislostí?
[edit: udo výše fakticky odpověděl, údaje jsou]

Pokud pochopíš plnou funkci řízení, dojdeš k pochopení že v globálním měřítku první 4 etapy někdo (nebo něco) zákonitě musí realizovat, možnost neexistence je nulová. Osobně si pro sebe můžeš odmítnout termín "GP", nenazvat nijak a předstírat že "to" neexistuje, ale na realitě to nic nezmění - jen ten jev bude pro tebe osobně neviditelný.

A úplně obecně - pokud máš pracovní hypotézu, potvrzenou praxí a životem a schopnou predikce, a jsi schopný identifikovat vnější projevy nějakého "něco", které ještě nemá název, stojíš před úkolem to nějak pojmenovat, vytvořit nový pojem. Zavedení pojmu "Globální prediktor" je pokusem nazvat obsahově adekvátně nějaké "něco", vycházeje z pochopení funkce toho "něco" a identifikace jeho řídících zásahů, projevů. Jde o to že dokud nějaký jev není obsahově adekvátně nazván, pro společnost jakoby neexistoval.
Jestli ti něco říká blackbox analýza / testing, tj. podle vnějších projevů a charakteristik bez zkoumání vnitřního uspořádání a struktury objektu, je tu analogie, i když něco je o struktuře a dislokaci GP během historie známo. Ale otázka věku členů je z tohoto pohledu skutečně asi tak relevantní jako otázka, co měli 17.6.1945 na snídani.

a ještě zpět tady k tomu - "A úplně obecně - pokud máš pracovní hypotézu, potvrzenou praxí a životem a schopnou predikce, a jsi schopný identifikovat vnější projevy nějakého "něco" ... pokud by ti v takové situaci někdo řekl, "a dokaž mi to", nebo "dej mi nějaký konkrétní důkaz"... co bys dělal, nebo mohl dělat, kromě postupu/rady, co byl/a napsán/a výše?

Re: GP staroegyptské údaje

udo | 06.09.2014

re: A tady sám uvítám zpřesnění, zda tahle struktura řízení 2x(10+1) je v písemnostech starého Egypta někde přímo zmíněná, jsou historické záznamy, nebo je to dedukce na základě nepřímých údajů a souvislostí?

Najstaršie priame, čo som našiel 3.Dynastia -cca.2700 B.C. - t.j. necelých 5000 rokov dozadu záznam zo známych cédrových tabúľ tzv.Mastaby(hrobky) HésiRé(Re-om milovaný) a v nej v r.1866 Augustom Mariettom a neskôr ešte r. 1912 Jamesom Quibellom nájdenej titulatúry najvyššieho kňaza, "radcu" Džóserovho;
http://de.wikipedia.org/wiki/Hesire
titulatúra HesiReho:
„Meister der königlichen Schreiber“, „Großer der Zehn von Oberägypten“
(Veľký desiatich Horného Egypta)

..inak, čo si myslíte o prastarom strategickom prístave AlHesiRas(Algesiras) pri HéRaKaLeo..vých stĺpoch?
..odkiaľ o.i. aj ChristoPhóros, CristóBál Colón vyplával..

ďalej Imhotep, pravdepodobne druhý z "dvoch",
ktorí podľa zápisov faraóna Džosera prežil.
http://de.wikipedia.org/wiki/Imhotep
Viď jeho titulatúru
a 1-2 perá v závislosti od jednotlivých titulatúr

aź po dočasné oddelenie jednej skupiny
http://de.wikipedia.org/wiki/Echnaton
taktiež viď titulatúra, "perá najvyššich pisárov"(a´la pisár Xerxesa a sviatok "Purim" príbehu o Ester) atď..

Preto tak často spomínam hlavne tieto dve dynastie, kľúčové body.
je ich však samozrejme viac, keď sa v tom trochu pobrehrabujete a zoznámite s hieroglyfmi a presnejśie so spôsobom ich myslenia, obrazmi..zistíte, čo máte hľadať a ako sa v archívoch, fotodokumentácii stél a vlysov orientovať..

Tak aj spomínaná kniha, intro od Vodorozova z r.1878 a hľbkové analýzy témy, niekoľko tu spomínaných, do sk/cz zatiaľ nepreloźených publikácii od VP.

toľko v skratke..

Re: Re: GP staroegyptské údaje

Hоx | 13.09.2014

díky

Re: Re: Re: Re: Re: GP

Pe-tri | 06.09.2014

Generál Petrov dal k dispozici celé strukturní schéma GP (včetně hlavních jmen). Z něj je jasné, že pod tímto pojmem není myšleno jen 22 vedoucích, ale celá zájmová pavučina vztahů a zájmů. 22 je podle ní jen nejvrchnější špička tzv. hierofantů - nejprominentnějších "primárních" rodinných klanů (oko). Pod nimi pak je Převorství Sionské tvořené 358 "sekundárními" rodinnými klany, pod nimi pak nadnárodní světovláda, pod ní pak náboženské a sionistické organizace, strany, tajné lóže atd.
Je tedy zřejmé, že každý z 22 není jedinec ale dědičný rodinný klan, takže otázka nástupnictví a dlouhověkosti je tím vyřešena.
P.
ps. Otázka do pléna - a kdo řídí těch 22 rodových klanů? Nebo si myslíte, že to skutečně špička ledovce ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Hоx | 06.09.2014

To je nějaký šum nebo se Petrov plete, nebo zjednodušoval... těch zmíněných 358 rodin-klanů vlastnících 60% veškerého majetku, je periferie GP (globální elita), nikoliv samotný GP. Rozebíral to i Pjakin v posledním speciálním vydání zasvěcenému právě vztahům GP, národních a nadnárodních "elit". Těch 358 klanů je na pyramidě na dolarové bankovce těsně pod odtrženým vrškem. Ten odtržený vršek symbolizuje GP. Je o tom něco taky v jedné novější poznámce VP, kde je právě ta ilustrace z dolarové bankovky, název mi vypadl. Je to zde přeložené.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Pe-tri | 06.09.2014

Někde je k dohledání grafické schéma přímo nazvané "Strukturní schéma GP". Mám ho vytištěné, kdyby byl zájem asi bych to na webu dohledal. Explicitně tam těch 22 top rodin nazývá "Okultní světové ředitelství", proto mně překvapuje, že se tady moc otázka okultismu nechce řešit. Nejen Petrov evidentně ví, co je skutečně v pozadí.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Hоx | 06.09.2014

Okultní = skrytý, v původním významu. Co chápeš pod okultismem? V jistém smyslu tyhle stránky už více o okultismu ani být nemůžou...

tvoje definice GP a "22 rodin" vypadá být v rozporu s popsanou strukurou a systémem řízení (polytandem, protodialektika) výše v příspěvku uda... tobě to pasuje?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Pe-tri | 07.09.2014

Okultismus není o zveřejňování skrývaného, ale o silách a vlivech reálně a účelově působících mezi nebem a (pod)zemí. V tomto smyslu se na těchto stránkách s okultismem vůbec nesetkáváme.
A ta údajně moje definice GP coby 22 rodin není moje, ale Petrovova. A jak to mě pasuje či nikoliv ? Jen velmi stručně. Pro mě je GP jen jiné pojmenování Luciferova principu a ano, ten pracuje se svým obrazným dvojčetem - Satanovým principem v kruhovém (samosvorném) tandemu. Jinými slovy jeden podporuje druhého, přičemž, zjednodušeně řešeno, jeden pracuje s psychikou a druhý s hmotnými chtěními člověka - ovečky. Prostě tzv. zlo je skutečně podvojné.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Hоx | 07.09.2014

Nadpřirozené jevy neexistují, jen objektivně možné, které se z pohledy jedince dělí na ty, které UŽ chápe, a na ty, které JEŠTĚ nechápe nebo nezná (nevchází v okruh jeho pojmů, stereotypů). Okultizmus ("magie") je jen fyzika na jiných principech - je možné jen to, co je objektivně možné (v matrici možných stavů vesmíru - vševesmírné Míry. ps. a matricové řízení, egregory... nespadají pod tvé chápání "okultizmu" = "skrytého"?).

"Okultizmus" je jedním z nástrojů (řízení) který GP používá, nic více, tj. nestojí NAD konceptuální mocí, ale je jen jedním z nástrojů jejího provádění.

Existuje nejeden tisíc let, a kde jsou nějaké (jakékoliv) celospolečensky významné výstupy okultizmu? Kde jsou obecně jakékoliv výstupy, kromě získání osobní moci některých, zabývajících se okultními praktikami. Ve srovnání s významem a důsledky statisticky významného zvýšení míry chápání u populace, je to hračka pro děti na odvedení pozornosti...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Pe-tri | 07.09.2014

Předpokládám že 2.WW jako celospolečenský významný výstup stačí každému. Asi chápeš okultismus jako tajnůstkářství, se kterým lze bojovat osvětou. V tomto smyslu mohu než připomenout výrok klasika - kdo chceš pomoct druhému, pomož nejdříve sám sobě. Souvisí to s tím, aby člověk, který ještě nezvládl sám sebe a neví o tom, nepáchal dobro ve jménu nesprávných představ.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Hоx | 07.09.2014

celospolečensko významné výstupy byly myšleny samozřejmě pozitivní, obdoba například publikace Mrtvé vody v roce 91.
Jinak se míjíme, terminologicky i okruhem pojmů, i smyslovým "nákladem" termínů, takže další diskuse momentálně asi nemá smysl.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Vasiľ | 07.09.2014

Zdravím Pe-tri,
Ako doplnenie k Hoxovej reakcii na Tvoj príspevok si skús prečítať aj môj príspevok tuto dole:
http://leva-net.webnode.cz/products/ukrajina-belorusko-a-rusko-ozveny-matricnich-valek-3-/
ozvěny matričních válek (3)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Pe-tri | 07.09.2014

Ahoj Vasile, díky za reakci. Chápu co chceš říct. Nicméně přináší to otázku - co je víc subjektivní ? Tvůj výrok - cituji: "V objektívnej realite neexistuje nič také ako (rôzne sa prelínajúce a(lebo) vzájomne vložené) úrovne chápania. Tieto úrovne sú len produktom subjektivizmu - nič viac. Niet žiadneho rozdelenia na materiálno a duchovno, vedu a relígiu, intuitivizmus a racionalizmu,... iba ak v hlavách ľudí" nebo tradice našich předků toto rozdělení potvrzující ? Jsi snad toho názoru, že pokud by nebylo tvé hlavy (nebo hlavy kohokoliv jiného) realita (ať již pod tímto pojmem rozumíme cokoliv tak či onak strukturovaného) přestane existovat ? Copak je tak těžké pochopit, že materiálno pracuje s lidskými hmotnými smysly, kdežto duchovno s lidskou psychikou ? Je jedno jestli to pojmologicky sjednotíme či nikoliv, co jedno není je to, že účinkující zákonitosti jsou zde rozdílné. A to nemluvím o tom, že tzv. duchovno je třeba dále strukturovat. Člověk analogicky k okolní realitě prostě je trojitá struktura, přičemž v každé z nich (jakož i v člověku) platí jiné tzv. objektivní zákony (jak nahoře tak dole). O tom hovoří jak tradice našich předků, tak je to možno individuálně verifikovat. Snahy s individuální verifikací však "sousedí" s okultními jevy (zabývajícími se zákonitostmi panujícími v mimohmotných realitách - a zde jsou GP přeborníky) a proto je tato verifikaci mj. i morálně determinovaná.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Vasiľ | 07.09.2014

"Jsi snad toho názoru, že pokud by nebylo tvé hlavy (nebo hlavy kohokoliv jiného) realita (ať již pod tímto pojmem rozumíme cokoliv tak či onak strukturovaného) přestane existovat ?"

Práveže nie. Objektívna realita existuje bez ohľadu na niečiu hlavu. Intelekt, intuícia... osoba vždy nemôže vidieť objektívnu realitu v celej jej plnosti. Vníma z nej len nejaké časti a subjektívnym (teda nedokonalým) úsilím sa snaží vytvoriť obraz, ktorý sa čo najviac PRIBLIŽUJE k objektívnej realite. Plne ju však obsiahnuť nemusí. DVTR/KOB predstavuje jednu z metód, ako si tento obraz vytvoriť - zdá sa, že doposiaľ najlepší, no bude nutné, aby to praktický život potvrdzoval a keď DVTR nebude stačiť, bude treba vymyslieť niečo nové alebo doplniť DVTR.

Rozdelenie javov na "pozemské" a "nebeské" je len ľudská abstrakcia. Veď na javy "pozemské" vplývajú javy "nebeské" a naopak.

Ale rozumiem aj tvojmu prístupu, a myslím si, že nezhoda vznikla kvôli terminologickému aparátu. To čo Ty nazývaš nebom a zemou by sa v terminológii v DVTR dalo nazvať rôzne hierarchicky usporiadanými navzájom vloženými systémami - objemnejšími matricami.

Používanie slov pozemské a nebeské tvorcovia DVTR neuprednostnili zrejme preto, lebo takáto terminológia niektorým evokuje, že jedno je skutočnejšie alebo reálnejšie ako to druhé, iným zase to, že jedno si žije svojím životom a to druhé zase svojím a len výnimočne sa navzájom ovplyvnia, ďalším zase niečo iné a len niektorí to pochopia správne ako hierarchie usporiadania vesmíru, a k nim prislúchajúce hierarchie riadenia. Všetky hierarchie sú však rovnako skutočné a nemožno tvrdiť, že v jednej z nich je hmota a v druhej zase duchovno a v tretej zase neviem čo. Na všetkých úrovniach usporiadania vesmíru sú javy strojené, zmaterializované nadelením miery prostredníctvom informácie.

Navyše používanie pojmov Materiálno a Duchovno by spolu s pojmovým aparátom kategórií strojenia Miera, Informácia a Matéria tvoril vnútorne si protirečiaci pojmový systém. Preto sa v DVTR píše o hierarchicky vyšších a nižších riadeniach. (Toto bude asi ten hlavný dôvod, prečo sa v DVTR nepoužívajú slová ako pozemský a nadpozemský svet.)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Pe-tri | 07.09.2014

Mohu než zopakovat, že v hierarchicky uspořádaných subsystémech v mém pojetí neplatí stejné objektivní zákony. Kde není Božská energie zmaterializována do stejných atomů, nemohou platit stejné zákonitosti. Proto zde o těchto rozporech píšu, protože se mi apriorně protodialektické - začněme na shodách - zdá už kontraproduktivní. Abychom se posunuli, musíme (minimálně každý pro sebe) vyřešit vnímané rozpory a protiřečení. Zkus změnit stanoviště, ze kterého věci pojímáš. Např. takto: Je z hlediska neoddiskutovatelné lidské smrtelnosti možno hovořit o tom, že tyto hierarchické úrovně jsou stejně skutečné ? Hmotný subsystém je z hlediska lidského života (a jiné zaujmout většinou neumíme) dočasný, duchovní nikoliv. Není tedy evidentní, že jedna úroveň je stínem druhé ? Pokud nikoliv, proč potom používáme slovo hierarchie a ne třeba paralelismus nebo parabolismus?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Vasiľ | 07.09.2014

S prvými dvomi vetami súhlasím, avšak dopĺňam, že hoci čiastkové zákonitosti na rôznych stupňoch hierarchie môžu byť rôzne, Objektívnu Všeobjímajúcu Mieru = Zákonitosti Chodu Univerza musia mať spoločné. Keby nie, tak tak by to neboli vzájomne vložené (alebo sa prelínajúce) systémy, ale dva rôzne svety, ktoré by o sebe nijak nevedeli. Súčasťou zákonitostí sú totiž aj interakcie medzi hierarchiami riadenia.

Čo sa týka otázky:
"Je z hlediska neoddiskutovatelné lidské smrtelnosti možno hovořit o tom, že tyto hierarchické úrovně jsou stejně skutečné ? Hmotný subsystém je z hlediska lidského života (a jiné zaujmout většinou neumíme) dočasný, duchovní nikoliv. Není tedy evidentní, že jedna úroveň je stínem druhé ?"
tak aby som na ňu odpovedal, musím prejsť do úplne iného uhla pohľadu a dôrazne na to upozorňujem, aby sa nemiešali rôzne veci (obávam sa, že aj to spôsobuje nedorozumenie medzi nami).
Kým doteraz som hovoril o hierarchiách riadenia, teraz prejdem k zákonu strojenia Matérie, Miery a Informácie:

Na hmotu ľudského tela sa možno dívať ako na matériu. Matéria vzniká in-formáciou (prenosom, uplatnením sa formy/miery). Z tohto pohľadu sa preto miera (iba) zdá byť nadradená matérii, alebo inak - niet veci bez obrazu (miery), a preto sa naozaj zdá, že "jeden svet je tieňom druhého". Rovnako však ani miera neexistuje sama osobe - niet javu, kde by matérie nebolo, pričom matériou nie sú iba atómy, vákuum, žula... ale napríklad aj emócie. Aj "ľudská duša" je len matériou, ktorá podlieha zmenám (a zároveň ako každá vec, aj ona má mieru). Ak sa telo ako nástroj opotrebuje a pokazí sa, tak človek nevojde do iného sveta, možno len dôjde k zmene jeho vnímania (k horšiemu či lepšiemu) jedného jediného sveta = objektívnej reality.

Podobenstvo k posmrtnému životu:
Človek kosí lúku a kosa sa mu zlomí. Človek si pokrčí plecami a začne sa rozhliadať okolo. Vidí krásnu prírodu, ktorú doteraz počas kosenia nevnímal, lebo bol sústredený na prácu. Začne sa venovať inej činnosti a možno sa po čase, opäť vráti ku koseniu...

Možnože podliehaš starej filozofickej ilúzii o Platónovskom svete ideí, ktorý je oddelený od nášho sveta. Platón mal asi pravdu, keď hovoril o ideách (miere, forme) ako o objektívnej skutočnosti, no zmýlil sa, keď "svet ideí" oddelil od toho nášho. Nemožno oddeliť mieru od matérie a informácie. To by potom viedlo k nezmyselným otázkam o prvenstve vajca či sliepky. Ako vravím - niet procesu, kde by bola iba miera, iba matéria alebo iba informácia.

Ešte jedna poznámka - návrat k uhlu pohľadu zo začiatku môjho príspevku (opäť dôrazne upozorňujem):
Rôzne hierarchie riadenia netreba hľadať len "nadpozemskom" svete. Aj v tom "pozemskom" existuje množstvo príkladov na rôzne hierarchie riadenia (napr. domácnosť/rodina, obec a obecné úrady, okres, kraj, štát a jeho vláda, planéta Zem a globálna vlády, Slnečná sústava, ktorej pohyby riadia zmeny klímy na Zemi,...)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Pe-tri | 07.09.2014

S některými pojetími prostě mám problém, věcný problém, když už odhlédnu od užitečnosti podobných úvah. Stručně. Např. cituji - hmota vzniká in-formací (přenosem, uplatněním se formy/míry). O jakém procesu je zde vlastně řeč ? Lze to nějak připodobnit ? Ptám se takto mj. i proto, že Ksb správně říká - vycházejme primárně pozorování a až sekundárně z teorií. Lze tento proces někde pozorovat? Nebo - opět cituji - i lidská duše je jen hmotou. Takže je-li vše hmotou a přitom hmota není závislá na atomárním uspořádání, potom se ptám - není to svévolné předefinování pojmu hmota ? A jaké povahy by takováto hmota asi byla. Jak si to lze představit? Vždyť ani dnes nedokáže věda odpovědět na základní věci typu - co vlastně kmitá (a je tedy schopno přijímat frekvenční charakteristiky umožňující komunikaci) při bezdrátovém přenosu tzv. elektřiny v kosmickém prostoru? Éter okultistů či astrální světlo mágů ? Nebo další - cituji - Když se tělo opotřebuje, člověk nevstoupí do jiného světa, pouze možná dojde ke změně jeho vnímání. Tj. opět bude vnímat pěti hmotnými smysly nebo jiným počtem ? Bude mít i poté lidskou formu, schopnosti i limity ? Nebo další - cituji - není možné oddělit míro od hmoty a informace. Ok, ale proč je vyloučeno, aby každý svět/dimenze/realitní pole neměl vlastní míru, hmotu i informace ? Prostě dnes už nejsem ochoten akceptovat jakékoliv konstatace bez náležitého opodstatnění a zdůvodnění.
A ještě k té hierarchii. Já ji samozřejmě nijak nezpochybňuji, právě naopak, je logickým a nezbytným důsledkem různě rozumným uplatňování svobodné vůle a tudíž i nezbytným produktem vývoje. Na všech úrovních bytí a mezi nimi.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Vasiľ | 07.09.2014

Miera, informácia a matéria sa tu mnohoráz rozoberala. Skúsim to prepovedať vlastnými slovami:

Miera = zákonitosti, forma, tvar, podmienky,...

Matéria = to (súcno), čo nadobúda mieru. Akékoľvek dynamické (premenlivé) súcno. Existencia, to čím je tvorený svet. (Atómy, molekuly... to je len časť z toho.)

Informácia = prenos, impulz, zadanie/nadelenie miery, spojenie mier. Spojenie miery s matériou. Prostredníctvom informácie je matérii nadelená miera, i miery sa ňou prenášajú/menia a tým dochádza ku zmenám mier matérie.

Netuším, či je to najlepší možný spôsob uvažovania, chápania sveta. Môžem povedať len to, že sa mi páči (vnímam ho ako uspokojivejší ako ten doterajší) a zdá sa mi byť lepší ako doterajší: hmota, energia, čas a priestor. Viac k tomu povedať neviem a obávam sa, že som sa nateraz k tejto téme vyčerpal - ani o "posmrtných zmysloch" nič neviem. Zmohol som sa len to "podobenstvo" o zlomenej kose.

Prípadnú Tvoju reakciu si rád prečítam, no či aj odpoviem, to už naozaj neviem.

Vďaka za diskusiu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Pe-tri | 07.09.2014

Taky díky, když mohu opět jen zopakovat. Ať už je to s "věcmi mezi nebem a zemí jakkoliv" na jednom by bylo dobré se shodnout. Každý člověk (chudý či bohatý, otrok či pán) má svobodu a moc jednat buď dle své vlastní vůle nebo jednat dle (hledané jím) vůle Boží. Jednat dle vůle Boží pak neznamená nic jiného než konat dobro jiným, jednat dle vlastní vůle pak znamená konat dobro sobě. Tato jednoduchá volba je ve skutečnosti otázkou života a smrti. To nás učí pravé učení Ježíše Krista a to je podstatou jeho poselství.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Lux | 06.09.2014

Ahoj Pe-tri,

obávam sa, že si nedával moc pozor pri výklade Petrova.

GP = 22 jedincov pracujúcich v dvoch jedenástkach tandémovým alebo polytandémovým spôsobom - viď príspevok uda.
Čo sa týka ich klanov, rodín...neuvažoval si, že môžu byť inosexuáli? Už v strarovekom Egypte sa preukázateľne vedelo, že muž je do istej miery bazálne inštinktívne, podvedome závislý na žene, čo sa široko v histórii využívalo k ovládaniu určitých persón vo vysokej glogálnej i lokálnej politike (pozri tzv. inštitút židovských žien).
A inosexuáli majú do istej miery posunutý diapazón príjmu určitých frekvencií, vibrácií (ezotericky).., čo by z toho mohlo vyplývať?
A na pyramíde moci sú symbolizovaní ODTRHNUTÝM Hórovým okom - akoby neexistovali = Polyfémov Nikto z ich produkcie starogréckych mýtov, programujúcich príslušné matrice a následne správanie populusu, často používajúc Delfský (nielen) orákul na dosiahnutie žiadúceho stavu (orákul ani tak nepredpovedal budúcnosť, ako programoval ich budúce správanie ► schéma prediktor-korektor v reálnom živote, pričom vykladači veštieb pýtii boli do určitej miery zasvätení žreci - taká bližšia periféria).
Čiže to je tá - okultná verchuška, používajúca matricové globálne riadenie - hierarchicky najvyššie riadenie na Zemi, keďže iné védicko-znacharské štruktúry nedokázali podchytiť OBJEKTÍVNY proces globalizácie (nevytvorili globálnu koncepciu rozvoja ľudstva, ako takého).

Už trochu viditeľnejšia periféria následuje:
►Prieuré de Sion (Priorstvo Sionu), ktoré nepredstavuje ešte globálne klany. Ak si chceš naštudovať ich genealógiu, tak si treba prečítať knihu Svätá krv a svätý grál z bohatým dokumentačným materiálom výskumníkov. Veľmajstrami (nautonieri - zo starej francúžštiny navigátor alebo kormidelník) boli aj veľmi známe osobnosti histórie, ako napr. Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Victor Hugo, či Jean Cocteau.
Info z tejto knihy "ukradol" piárista zlátaniny mystiky, symboliky, ezoteriky a pravdy v službách vyšších zasvätencov - Dan Brown, ktorý spropagoval aj Priorstvo Sionu, ale aj lži Rímskej cirkvi (ne)svätej. Ak si si všimol, tak postavu veľmajstra v knihe (filme) Da Vinciho kód určil "bežnému" správcovi múzea v Louvri Jacques Saunièrovi (postava tiež ukradnutá z knihy Svätá krv...).
V takýchto "bežných" funkciách môžu byť aj najvyšší "kormidelníci", ktorým ide o MOC a nie o PENIAZE (ako tu už mnohokrát zaznelo, tie sú len inštrumentom - 4. priority infozbraní).
Prieuré de Sion vraj ovláda tajomstvo svätého G-ra-al-u = prsteňa moci tejto biblickej civilizácie v alegorickom symbolizme.
Zo známejšej histórie majstri zo Sionu stáli napr. za vznikom Rádu Templárov, za sytémom maskovania skutočnej moci "filantropiou" ešte tuším v 16. stor., za chrbtovou kosťou nimi vytiahnutého do čela FRA - Charlesa de Gaulle ai.
Nemusím zdôrazňovať, že rodokmene týchto "navigátorov" siahajú ďaleko až niekde k Dávidovi apod., značná časť z nich sú leviti, ktorí stoja nad rabinátom.
Veď úlohou judaistov, ktorú im GP prisúdil cez Starý Testament - je RIADIŤ biblickú otrokársku civilizáciu k preddefinovanému cieľu skúpenia sveta na DLH (úrok) a stáť za oponou, v pozadí všetkých revolúčnych zmien a naopak v popredí kult-úry vzorov správania populusu, t.j. v sytéme tzv. umenia..

►358 globálnych klanov, kde najznámejšie sú Rothschild, Rockefeller, Morgan, Loeb, Kuhn, Wartburg, Baruch atď. Väčšina má pochopiteľne judaistické korene, čo vyteká z princípu projektu globalizácie po biblicky.
Tie potom realizujú praktickú globálnu politiku, podľa doporučení, nariadení "navigátorov". Čiže zďaleka nemôžu byť konceptuáli, i keď sa snažia používať prvky matricového riadenia.
►Systémy masonov, Rádov, rabinátu, sionistov...atď. ako si spomenul - tí už vykonávajú parciálne periférne funkcie riadenia stád (programovo-adaptívne moduly v terminológii DVTR).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Pe-tri | 07.09.2014

Njn o to právě jde, když půjdeme k detailům dojdeme k různým poznatkům. Já tvé pojetí chápu jako velké zjednodušení objektivní skutečnosti, kdy se mnoho věcí ohýbá tak, aby to vyhovovalo axiomatům a na nich vystavěné hypotéze. To o čem píšeš prostě znám jinak, z jiných zdrojů v jiné logice s jinými závěry. Bylo by to na dlouho. Apropo - třeba ten Horus - je u tebe kladná nebo záporná postava ? A proč zrovna tento egyptský bůh a kde jsou ostatní ? I to oko nad pyramidou - nelze chápat třeba jako ještě nedokončené dílo? A v čem to (Velké nebo Malé?) dílo vlastně spočívá ? Skutečně v nastolení nové formy otrokářského řádu ? Není za tím něco jiného? Dan Brown je z hlediska hlubšího poznání pak samozřejmě bezvýznamná, najatá, postava. Znáš třeba co o Grálu věděl velký zasvěcenec Goethe, když už ho tady kdosi zmínil ? A co vůbec tento klasický pojem znamená a jaký má vztah k diskutovanému tématu ? Atd., atd, atd...
No a ten popis GP od Petrova není věc mého pochopení, jak jsem psal výše, jen jsem stručně popsal jím zpracovaný a publikovaný grafický popis struktury GP. Osobně nepotřebuji řešit jestli GP je jenom těch 22 jedinců či skupin nebo celá síť, co je jádro, co periferie a co parciální funkcionář. Proč taky, když za podstatné považuji něco zcela jiného a celá konstrukce GP je v podstatě jen hypotéza. Prostě tvoje/vaše premisy (a tudíž i závěry) jsou poněkud jiné než moje. To ale neznamená, že s něčím/někým jako GP není potřeba se seznámit a zaujmout k tomu vědomý a promyšlený životní postoj.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

udo | 07.09.2014

Možno by bolo lepšie PeTri, položiť otázku:
S čím v tejto teórii by sa zatiaľ, podľa dnešných poznatkov, možno dalo súhlasiť(a na akej úrovni chápania, bo nejaká objektívne pozitívna existuje spravidla vždy) a až potom, s čím nie a prečo.

..a najdôležitejšie:
Akú alternatívu navrhuješ..keďže bez toho negácia, ako taká, konštruktívny zmysel prirodzene stráca. Nehovoriac už o tom, že keď zavrhneme nejaký model, či dokonca človeka ako celok, vážne riskujeme v danej(nikdy nie náhodne vzniklej konštelácii) získanie nejakých podstatných informácii v kontakte s ním.

Toľko k funkčnej dialektike..
I Obama(resp. jeho poradcovie) vo svojej knihe správne povedal veľmi závažnú formuláciu, že
"Demokracia je spoločný dom, postavený na diaLogu.."
.. ak ma pamäť nemýli..

..diaLogos..DioLogos..DuaLogos.. dialektický, avšak bez boja protikladov interpretácie treťotriedneho "vzdelávania"

To isté sa týka aj Hóra a jeho "kladne, či zápornej interpretácie"
Tak hoci aj Set, či dokonca Amen, Jehova, atď.

Nezabúdajme hlavne na prastaré známe ľudové:
"Podľa seba súdim teba!"
ZÁVISÍ OD KONTEXTU

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Pe-tri | 07.09.2014

Samozřejmě mně nejde o negaci a ani ne o alternativní snahy. Řekl bych, že vektor cílů máme kompatibilní. S

mnohým zajisté souhlasím, je tu ale z mé strany jedno velké ale a několik menších ale. To velké ale spočívá v

tom, že mně se váš přístup jeví tak, že je vámi nedoceňován význam skutečného Kristova poselství. Netřeba

dokola opakovat, že bylo institucionálně zmanipulované, to je nám všem jasné (a teď mi nejde o to, probouzet

spící či zbloudilé ovečky). Jde o odhalení jeho skutečného světodějného smyslu. Vnímám to tak, že soustředěním

se na pojem Biblický projekt a to z jeho úkorného úhlu pohledu, dochází k přehlédnutí podstaty křesťanství.

Jinak řečeno, soustředíte se na Saurona a Sarumana, kdežto já se snažím říct, že mimo ně je zde i Gandalf a

jejich simultánní výskyt na Zemi má svoji logiku z hlediska lidského (Frodova) vývoje. Sice správně říkáte, že

je potřeba jít cestou od člověka k Člověku, ale (nejen) já dodávám - nelze tak učinit bez pochopení (které

nevyžaduje pojmů a slov) Krista. To by bylo k tomu velkému ale.
A teď k jednomu menšímu ale. Jde o logiku a metodologii výkladu. Na metodologii, coby nástroji poznání a jeho

verifikaci si Ksb docela zakládá, nejsem proti, ale je tu to menší ale, které k tomu mám. Spočívá v práci s

pojmy. Volám po jejich větší kontinuitě v práci s jejich předefinováváním ve vlastním významu. Příklad. Když

tradice lidského poznání pracuje s pojmem spirituální či duchovní úroveň reality a jasně tím říká, že má na

mysli něco jiného než fyzikální čili hmotnou úroveň, potom vaše používání pojmu fyzikální ve všezahrnujícím

významu je prostě matoucí a pro porozumění kontraproduktivní. Lidské poznání se po mnoha obtížích a ne

svévolně dopracovalo k nějakému Rozlišení, které ale teď ve vámi používaných pojmech negujete. Lze se domluvit

na tom, že pod pojmem fyzikální budeme myslet vše, ale jsme tím pádem nekompatibilní s tradicí našich předků s

gnozeologicky nepříznivými, poznání zpomalovacími a komplikujícími důsledky. Když předefinovat, potom důsledně

a exaktně.
A ještě jedno menší ale bych zmínil. Navrhuji postavit do středu našich úvah nikoliv GP a jeho matriční

působení na svět (politiku), ale člověka a smysl jeho existence (člověk je u mne primární, politika pak

sekundární). Z jeho pohledu pak je možné na GP hledět jako na pouhou překážku k překonání a tím správněji

směrovat racionální myšlení, láskyplné cítění a dobrosrdečné jednání vedoucí k jejímu překonání. Je mi jasné,

že tím se dostaneme k problematice podstaty člověka, kde mi prostě nestačí Rozlišování na vědomí a podvědomí

(tradice je zde daleko preciznější - trichotomie místo dichotomie), přičemž právě podstata (parametry nitra)

člověka je jednou z věcí, kterou mám na mysli, když hovořím o tom, že jsou zde důležitější aspekty lidského

života než vnější politika.
A na závěr ještě k té dialektice či protodialektice. Bohužel pojetí výměny myšlenek v nijak smysluplně

nestrukturovaných diskusích bez adekvátních závěrů nepodporuje možnost vést rozumný dialog, systematicky

navazovat na shody a jít výš, dál či hlouběji a naopak identifikovat rozdíly a hledat jejich řešení. Navrhuji

proto zavézt pro případný takovýto dialog samostatnou, teoretickou diskusní část webu, kde bychom začali od

nízkofrekvenčního Adama a pokusili se takovýto dialog vézt bez vazby na aktuální vf politiku a vydávané

články. Dialog, který bychom vždy na nějaké pojmově vydefininované shodě uzavřeli (uzavřením myslím i to, že

něco necháme nerozhodnuto, přičemž to obě strany dialogu jako nerozhodnuto akceptují) a na ní stavěli další

úvahy. Navrhuji jako první téma do takového nf dialogu otázku tzv. lidské spásy (v křesťanské terminologii).

Je to relevantní pojem nebo je to léčka GP ? Je to jeden ze základních pojmů, ze kterého vychází mnoho a mnoho

dalšího. Skutečně se jedná o master-slave léčku GP spočívající v predeterminaci člověka do podřízené role dřív než se narodí nebo to je něco za co Kristus oprávněně položil život ? Každé z obou řešení přináší naprosto jiné konsekvence do lidských životů potažmo recepty proč a jak žít. Každé řešení tak staví jiný společný dům. Jedno chaoticky od střechy, druhé láskyplně od základů.
P.

Re: GP

udo | 07.09.2014

jou..kukám chybka-preklep..

ten výraz: "ZÁVISÍ OD KONTEXTU"
Mal byť pod odstavcom o Setovi, Amenovi, Jehovovi, Bálovi, Panovi, atď..
No ďalśia vec je samozrejme prmárny úćel zosTrojeného modulu.

Asi tak, ako i "mierový kanón" vždy kanónom zostane,
i keď by sa aj ním možno i niečo "konštruktívne" zrobiť dalo..

Ono, ako vždy, závisí od šikovnosti a hlavne morálky mechanikov a inžinierov.

Pričom aj tu platí:
Čím vyššia konkurencia bez monopolu(miera chápania populácie - že by hoc i všetci inžiniermi boli), tým vyššia šanca nepodľahnutiu prsteňu moci(informačného náskoku) - t.j.momentu,
mementa, keď z elít stávajú sa jelitá

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Lux | 07.09.2014

Ahoj Pe-tri,

možno na začiatok si definujme pojmy:
Hypotéza a Teória.
Iste uznáš, že Teória (pozri udove výklady významu z hellenizmu) je už podložená množstvom faktov, súvislosťami medzi nimi - previazanosťou, pozorovaním NF procesov, ktoré sa odohrávajú v Obj. realie a skladaním ich do nejakého mozaikového celku - sklíčko po sklíčku s určitou mierou pravdepodobnosti.
Ak poznáš Goedelovu teorému, tak vieš, že v uzavretom systéme sa logicky dá dokázať VŠETKO ► musíš preto vystúpiťmimo systém a pozrieť sa na neho "zvonku".

DVTR je len taký základ, ako poskladať rôznorodé sklíčka (fakty) do nejakých celkov (hľadať súvislosti v odlišnostiach) - taká svojská Ariadnina niť, dávajúca možnosť každému samostatne sa vyhrabať z labyrintu obrovského množstva faktov, názorov, učení, relígií, ideológii..
Pochopiteľne z hľadiska časových i objemovo-informačných obmedzení tu na fóre vždy pôjde o nejaké zjednodušenie, časť infa sa nachádza medzi riadkami, časť je v umlčaní a záleží na dialógovom partnerovi, aké obrazy sa mu následne vytvoria, ako ich jeho psychika "strávi"..

Predpokladám, že si už starší skúsený človek, ktorý má veľa za sebou, ako sa hovorí "pričuchol" k množstvu rôznorodých učení - ezo/exoterických.
Viacerí tu vystupujeme, snažiac sa procesy medzi nebom a zemou osvetľovať cez prizmu KSB, no zatiaľ postrádam tvoj filozofický status. Popíš teda aká je tvoja predstava-postoj o kozmogónii sveta, modulu jeho riadenia, aké ezoterické učenie je ti srdcu najbližšie apod.

Čo sa týka Gralu, tak som čítal desiatky výkladov - teraz ide o to, ktorý je najbližší Najvyššiemu všeobímajúcemu systému.
Sú názory, že pôvod treba hľadať v pohanstve, že ide o rituál smrti a znovuzrodenia, ktorý bol ešte v kultoch rastlín a neskôr sa "pretavil" do kultov Tammuza, Attisa, Adoniza, Usireho, Osirisa...a nakoniec kultu Ježiša.
No sú aj názory, že Graal má schopnosť vnímaťa aktívne pôsobiť, napr. krátky úryvok s Parsifala: "Počúvajte teraz, ako sa ľudia dozvedia, že ich grál volá. Na kameni, okolo jeho kraja, sa objavujú napísané listy, kde je meno a rodokmeň každého, dievčaťa, či chlapca, kto má podniknúť túto úžasnú cestu (do neba)...Všetci, čo sú dnes dospelí, prišli sem ako deti."
Potom sú to rôzné názory typu: kalich, misa z poslednej večere Ježiša, jeho krv, špecifické tajomstvo, Archa úmluvy ...atď. množstvo mystiky.

Takže, akoby si čo najbližšie k VM vyložil rozložený kód: G - ra - al


"Skutečně se jedná o master-slave léčku GP spočívající v predeterminaci člověka do podřízené role dřív než se narodí nebo to je něco za co Kristus oprávněně položil život ?

Nikto sa predsa nerodí do podriadenej role a Kristus predsa na kríži nezomrel, to len mystérium smrti a znovuzrodenia prevzal GP z vyššie spomínaných kultov a "vsadil" do Biblie, ale to tu bolo už neraz komentované ...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Pe-tri | 07.09.2014

Ahoj Luxi, díky za reakci.
Ad. Hypotéza a teorie - souhlas, jádro pudla však může být v tom co je obsahem skládané mozaiky a na jaké úrovni poznání (reality) se skládaná mozaika nachází. Možná se míjíme v tom, že se každý zabýváme jinou mozaikou, když Ksb a DVTR chápu jako validní teorie, jak v cílech tak v prostředcích. Kdybych pak měl říct kde vidím nelad, odpověděl bych podobenstvím klasika, když popisuje snahu o pochopení fungování mlýna zbloudilým rozumem jdoucím tím směrem, že se pouští do zkoumání vody a jeho vztahu k náhonu a mlýnskému kolu, bez kterých mlýn nefunguje a přitom však přehlíží parametry umleté muky. V tomto smyslu řešíme-li GP a matrice a Biblický projekt atd. řešíme vodu, náhon a mlýnské kolo a uniká nám podstata člověka, kolem kterého se vše točí. Tajemství člověka, napůl zvířete a napůl Člověka, tajemství kentaura. Napůl hmotného a napůl duchovního. Tajemství, jehož jedním z výrazů je i Grál. V tom vidím problém těchto Ksb a DVTR brýlí. Ukazují správně ale nesprávným azimutem. Jsou tedy vynikající pomocník, ale jen pro toho, kdo ví kam má jít, kde nalezne Grál. Takže prvotní je najít azimut. A kam tedy jít ? Jaký recept je mi blízký ?

Ad. Svůj filosofický status jsem nalezl v tom, co zde opakovaně zdůrazňuji. Je to pravá podstata mise Ježíše Krista, spočívající ve vyřešení otázky tajemství člověka - napůl zvířete a napůl Člověka, na kterého směruji svoji pozornost. Velmi stručně - každý člověk hledá v životě štěstí ale většina nalézá jen problémy a všichni smrt. Proč je výsledkem libovolné lidské snahy stáří a smrt ? Může za to GP, či úroky ? Nikoliv. Na vině je chybná orientace lidského myšlení, cítění a jednání. Tato trojice (každá její součást je předmětem zájmu GP) pak ve svém výsledku přivádí člověka do neschopnosti vyřešit lidskou hádanku jménem Grál (jedno z jmen této hádanky) a zakusit tak stáří a smrt v opozici vůči nim, se samsárickými cyklickými konsekvencemi. Co je tedy základem správné orientace této životní trojice (myšlení, cítění, jednání), na
kterou doporučuji zaměřit pozornost jako na první věc k řešení v životě lidském ?
Základem lidského života je snaha o každodenní praktikování takového životního postoje, kdy jsme schopni přát štěstí a blaho všemu existujícímu. Nepodmíněně, tj. slovy Krista - milovat i své nepřátele jako sebe samého.
Projevovat neosobní lásku, která sama, narážeje na okolní překážky (tzv. zlo, aktivity GP, ...) samovolně pracuje v nás jako pára v parním stroji a sama, svoji vlastní mocí/schopností nás mění/transformuje ze zvířete v Člověka. Když se tvé štěstí stane mojí věcí - jdu ve správném azimutu za Grálem, za takovým stářím a ukončením života, který není se mnou v opozici (zkrotil jsem zvíře v sobě) a který je mnou tak pochopen, brán a prožíván, jako bohulibý přechod do jiné, evolučně vyšší formy existence (housenka-motýl), kde již nebudu existovat v podobě zvláštního typu rozpolcené a oddělené (individualizované) bytosti symbolizované kentaurem, napůl člověkem a napůl zvířetem. Každý jde za štěstím to je podstata všeho existujícího (Bohem stvořeného) a dokud si neuvědomíme, že si musíme přestat na této cestě vzájemně zavazet (požírat se), dotud Grál nenalezneme. A tak postupně, jako žáci řešící úlohu při nějaké zkoušce, řešíme postupně každý jednotlivec (oddělený od HNR) v různém čase, jednu a tutéž úlohu symbolizovanou mj.i Svatým Grálem a když ji vyřešíme teprve začínáme žít ten pravý život. Člověku tedy není třeba činit nic externího, aby projevil v sobě onu všeobjímající lásku v něm uvězněnou. Láska sama směřuje ke svému projevení, člověk by měl dělat pouze jediné. A to odstraňovat překážky, které Lásce v jejím projevení brání. Překážky, které koření v jeho oddělenosti od ostatních bytostí a HNR a jsou tradici našich předků známy pod archaickým, ale stále věcně plně platným pojmem hříchy. Samozřejmě že odmítám zneužití, kterého se na tomto pojmu dopustili církevní instituce.
A že se nikdo nerodí do podřízeného postavení ? Odpověď hledejme právě v tom, proč se člověk rodí do tak zvláštní, jedinečné a současně rozporuplné bytosti, jakou člověk beze sporu je. Z jedné strany racionální, milující, obětavá bytost, z druhé tupé, nemilosrdné a sebestředné zvíře.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Lux | 08.09.2014

Ahoj Pe-tri,

keď som si to prečítal druhýkrát, myslím si, že som ťa viac - menej porozumel.
Všetko čo popisuješ je v jednoznačnom terminologickom pojmovom aparáte vyjadrené v KSB. Pochopiteľne ináč a ďaleko širšie a do hĺbky psychológie človeka - do istej miery zvieratka (časom sa tu objavia aj ďalšie in-Formácie, aby sa ľudia dostali viac do správnejšieho obrazu).
Človek - zvieratko má však obrovský potenciál nadstavby cez slobodu vôle (bez vôle - niet človeka) a konania ►čím správnejšie a morálnejšie koná, tým sa mu otvára širší potenciál, ktorý môže prerásť až do "magických" schopností..
Že však väčšina ľudí koná častokrát nevedome proti úmyslu VM, v tzv. Božom dopustení, vie len nepatrné množstvo ľudí, a tak potom si nevedia zodpovedať otázku: Prečo práve ja ? - trpím, zažil som nešťastie, prichádza smrť..
Preto netreba podceňovať akékoľvek in-Formácie,zvlášť tie životným procesom objektívnejšie, ktoré sa tu budú postupne objavovať, pretože všetko so všetkým nejak pri-miere-ne súvisí ..
A geneticky podmienený potenciál skutočného Človeka je prakticky nepredstaviteľný - predstav si, že jedinec, ktorý sa psychicky dostane do priameho kontaktu s Najvyššou hierarchiou Vesmíru môže byť prienikom všetkých schopností, vrátane aj tých "paranormálnych", ktoré sa kedy objavili na Zemi. Prečo Ježiš dokázal konať zázraky - oživovať mŕtvych, ozdravovať kaliky, meniť vodu na víno (myslíš, že to skutočne urobil ?), chodiť po vode...atď. ?

Má to však veľký háčik v kolektívnom podvedomí a nevedomí, kde je každý človek automaticky zapojený, ale to nechám na inokedy. Na oblasť "mágie" a "egregoriálnych zázrakov"...:))

Takže nech je G-ra-al s nami!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Pe-tri | 09.09.2014

Ok díky Luxi za vstřícnost a dobrou vůli (u mne stejně jako u K.Čapka - úsilí porozumět druhému). Budu to tedy brát tak, že skutečně "osvěcujete" promyšleně. Nejsem nepřístupný myšlence, že dnešní Gandalfovy think-tanky mají dobrou představu, jak na biorobotizujících a zombifikujících pečetích lidského genomu zapracovat.
Vše dobré všem a ano, nechť je G (známý symbol, víme koho) - RA (známé jméno, víme koho) - Al (jak víme, Korán napoví) s námi všemi.
P.

Re: Re: GP

Pe-tri | 06.09.2014

A ještě podstatnější může být položit si otázku - Rozřešení jaké otázky je pro mne (potažmo pro lidstvo) je primární ?
P.

Přidat nový příspěvek