Malé povídání k některým sdělením od GK perem JS o předpokládaných událostech pro roky 2011 - 2013

Poznámka editora: následující text není ode mne, dostal jsem jej e-mailem, autor se podepsal, ale na jeho žádost uveřejňuji jen pseudonym, pod kterým píše. Myslím že autor má co říci, proto článek uvěřejňuji.

 

Celkem nedávno, se mi dostal do rukou trochu obsáhlejší text, dokument s názvem „Důležité poselství George Kavassilase pro nadcházející čas (2011-2012)“. Jeho autorem by tedy měl být jistý George Kavassilas (GK) , nicméně není. Celý tento dokument sepsal člověk, který se o dílo GK zajímal a který mohl tedy posléze realizovat určité shrnutí díla resp. různou formou zveřejněného poznání GK. Co říct? Je to úžasná práce. Panu Janu S., který si dal tu práci a pro českou, ale i slovenskou veřejnost dílo GK shrnul a představil, patří veliký dík a hold. Muselo to být dost hodin práce.

 

Získali jsme tak přístup k informacím, které o podstatě života jako takového, jakož i života na planetě Zemi, o příčinách vývoje jak ho známe vč. současnosti, jakož i o aktuálním procesu transformace, probouzení a Vzestupu, o problémech tohoto procesu, o zájmech různých energetických skupin na planetě Zemi a na našem aktuálním Vzestupu, GK postupně poznával v průběhu svého života či mu byly zprostředkovány během jeho kontaktů s mimozemskými civilizacemi.

 

Je to úchvatné, úžasné čtení, dá se i říci - dobrodružství poznání. Jsou to věci, poznatky, které jsem já sám získával svým životem - za posledních asi 15 let. Vím, mohu říct, že prakticky téměř vše, co GK slovy JS v češtině uvádí považuji za pravdivé, jinak řečeno, že s tím souzním. Mnohé ty věci jsem buď sám poznal, když jsem se ocitl v různých životních situacích, nebo jsem měl možnost se s nimi seznámit na seminářích, kterých jsem se účastnil (a dodnes účastním) a zcela řádně si je srdcem procítit v meditacích, nebo jsem sám i některé informace přijal v poselstvích.

 

To, co se mi mj. na tomto textu líbí je skutečnost, že GK(JS) nikoho nenutí předložené informace přijmout jako jakési novodobé evangelium, nekriticky. Každého nabádá k obezřetnosti, aby si vše prověřil skrze své srdce. Vložte si tu informace do Srdce a uvidíte, zda souzní s Boží pravdou, s Láskou, či ne. Negativní entity jsou schopné nabrat na sebe jakoukoliv identitu a tvrdit nám, že je tím či oním vč. předstírání naší Duše. A poženou nás do nějakého rozhodnutí, které je na hony vzdáleno Lásce a také našemu osobnímu zájmu, poženou nás do strastí (protože pak převážná většina lidí vytváří emoce a vibrace nižšího typu, které oni potřebují pro své účely). Ale tam kde jejich tvrzení selže, je Srdce. Nehledě na to, že jistým znakem, že asi daná síla, energie apod., která mne nějak „informovala“ a tím nasměrovává mou mysl, vědomí, není zcela ok, je fakt, že na svém trvá a staví se do opozice, když se mi do toho nechce.

 

Je velmi důležité mít své Srdce očištěné, otevřené, mít k němu přístup, protože tam najdeme nejen pravdu, ověření zda ta či ona zpráva je falešná, zcela nebo částečně, ale posléze také sebe sama. Dle mého „zkoumání“ stačí negativním entitám vložit pouhých 5% obsahu do celého textu, aby bylo uspokojivě dosaženo sledovaného cíle. Tady si můžeme uvědomit tu výraznou důležitost být obezřetný, naučit se energie rozeznávat. Ano energie, jelikož vše je energií. Písmena, slova, myšlenky, nejen pocity, emoce, postoje nebo přímo akce, (ale i fyzická těla) vše je energie. Když někdo napíše text, tak čtenáři se napojují na energie, které on do toho vložil. A když bude člověk se sebou či na sobě pracovat, naučí se rozlišovat. Otevře, rozšíří si své Srdce, získá přímější přístup atd.

 

Tolik krátkým úvodem, jelikož jsem považoval za potřebné až nutné, v prvé řadě vyjádřit poděkování a vypíchnout pozitiva této práce. Nicméně, jak již asi výše poněkud „zacinkalo“, ne se vším souhlasím, tak jak je to uvedeno.

 

Mám totiž určitý „problém“ přijmout za své ty pasáže, kde se hovoří o přechodu do 5D, přesněji řečeno o samotném Vzestupu, o technice jeho provedení, o projevech a důsledcích na Zemi, o neodvratnosti apod.. Těch důvodů může být několik, proč ty pasáže byly sepsány resp. ze strany GK takto podány. K tomu ale později.

 

Nějak se nemohu srovnat se způsobem jakým je celé toto nastávající období vývoje života na planetě Zemi podáno. Nemám dobrý pocit z té striktnosti a kategorického konstatování, že dojde k událostem, které jsou s lidským životem, jak ho známe, naprosto  neslučitelné. A že je to nevyhnutelné. Mám na mysli např. ono přepólování a zvl. pak rychlost tohoto procesu. Jakkoliv mohu nenamítat něco závažnějšího vůči skutečnosti, že mnoho lidí postihne cosi dramatického, ba i tragického, že mnoho lidí zemře při přírodních katastrofách, které se ještě odehrají, tak nemohu souhlasit s tou dikcí, s tím tónem „danosti“. Nesouhlasím také, že jde v prvé řadě o Zemi, o její Vzestup a my, lidé jsme těmi, kdo zažije důsledky procesů probouzející se  a vzestupující Země. To jsou tak věci, na které si namátkou vzpomínám.

 

Takto, jak je tato pasáž podána, se nemohu ubránit tomu, že de facto vzbuzuje jen strach a ve svém důsledku i u mnohých deziluzi a ztrátu smyslu života. Myslím, jsem přesvědčen (pro příklad), že i kdyby mělo za pár let dojít, na podkladě nějakého „vyššího“ rozhodnutí k úplnému zničení planety (absurdní), pak i tak bude vždy existovat naprosto pozitivní scénář pro lidstvo  na planetě, ale pochopitelně za jistých podmínek. A předložit jen v podstatě scénář katastrofický, je činem napomáhajícím právě těm různým negativním entitám, které zde mají své vlastní zájmy, (vč. zmiňovaných Anunnaků tj. bytostí z Nibiru, kam by prý údajně část Lidstva mohla být přemístěna) a které jim  pomáhají naplňovat jejich loutky, jinak naše zatím současné elity, což je de facto v přímém protikladu vůči prezentovaným, láskyplným záměrům GK.

 

V této pasáží díla GK mi zcela a naprosto schází podtrhnutí nepominutelného významu a jak jsem skálopevně přesvědčen, dokonce až prvotního a určujícího významu stavu a kvality lidské mysli a vědomí, potažmo lidských Srdcí pro všechno to, co se dělo, děje a bude dít na planetě, ale i „v okolí“. I to je příčina toho, proč jsme nyní tak intenzivně pozorováni všemi různými entitami z vyšších dimenzí. A nejen to, dokonce je ve Vesmíru obrovský zájem se na Zemi v tomto období inkarnovat a touto ojedinělou zkušeností projít, jakož i přispět k úspěchu celého tohoto dění.

 

Tady totiž se plně pomíjí úloha svobodné vůle, síla mysli, srdcí apod. Ano, události mají jisté generální naplánování. Ale jak se to odehraje, zda „harmonicky“ nebo až „katastrofálně apokalypticky“, to záleží na nás!! Ano, taková je pravda. Uvědomme si to všichni. Neříkají všichni ti, kteří přinášejí informace a poselství od vyšších entit, civilizací, ale i andělů, archandělů či Nanebevzatých Mistrů, jak je důležitá kvalita naší mysli, našeho vědomí? Neříkají jak je důležité být propojen se svým Srdcem? Neříkají nám jak je důležité oprostit svou mysl od závislosti na hmotě, jak je důležité nenechat se ovládat egem? Ale naopak ego zkultivovat a posunout ho do služeb Srdce? Lásky? Neříkají nám jak obrovský význam má to, čemu kdo věříme, na co myslíme, jak myslíme apod., že to má tvořivý vliv a význam? A mnoho dalšího. (Tady mám na mysli např. informace, které přinesli Alex Colier, Bob Deane, David Icke, Gregg Braden, Steven Greer a ještě další, nebo také z velmi kvalitních channelingů od Michelle Eloff, Ronny Hermman, Lee Carola, Barbary Marciniak, Barbary Hand Clow a také některých dalších...)

 

Proč nám to asi říkají. No protože to formuje nejen naše osobní životy, ale protože jsme JEDNO, jsme jedna bytost zvaná Lidstvo, pokud jde o život na  planetě Zemi, a tak skrze své vyzařování svých energií do energetického pole Lidstva, takto vytváříme „dějiny“ na planetě Zemi. Všichni společně. A naše milující a milovaná planeta, Matka Země, sice prodělává svůj vlastní vývoj, ale prudkostí svých dějů i jejich umístěním jen reaguje na podněty od lidí. Dojde i k nějakým geofyzikálním změnám, ale není pravda, že jsme jen pasivními příjemci všech těch událostí. To není pravda. My jsme naopak ti, kteří rozhodují o tom, v jaké intenzitě, a zda vůbec k takovým událostem dojde.  My ovlivňujeme dění v celé Sluneční soustavě. taková je naše síla. Celý ten proces transformace je společný jak pro Zemi, tak i pro Lidstvo. Země také prochází vzestupem a vše probíhá v jednotě. Čím hrubší vibrace vyzařuje Lidstvo, tím drsnější události můžeme čekat ze strany nejen planety, ale i Slunce například.  Bude to ale ne trest, ne plánovaná apokalypsa apod., ale přímý důsledek vyzařování strachu, agresivity atd. Když Lidstvo naopak těmto povídačkám neuvěří, bude mít víru v Lásku, milovat sebe sama, jakož i Matku Zemi, Slunce atd.,  tak Země i Vesmír zareagují odpovídajícím způsobem. Uvědomme si konečně svou sílu !!!!!! A v čem spočívá.

 

A to je třeba lidem říkat: Nebojte se! Milujte se! Milujte matku Zemi, Matku Přírodu, milujte vše ostatní ve Vesmíru. Změňte své chování k sobě, k ostatním lidem, k životnímu prostředí, kvalitu své mysli, otevřete svá srdce. Věřte Matce Zemi, věřte její Lásce vůči nám Lidem - a mnohé z těch prognózovaných katastrof se nestanou a když ano, protože v naší tisícileté historii vniklo opravdu mnoho hrubých, nízkovibračních energií, které Matka Země absorbovala, potřebuje se očistit, harmonizovat a my jsme to již v naší době, naší Láskou a změněnými postoji to vše nezvládli, tak to proběhne mírněji. Nehledě na to, že pak i vzestoupí více lidí.......

 

Když ale řeknu, ono se to stane, mám obavu, že není jiného východiska, bude to drsné, neslučitelné s lidským životem apod., tak co dělám ? Přímo rovnou ovlivňuji lidi k vyzařování strachu a přitahování toho. A co tím přitáhnu, když si uvědomíme, že své energie sdílíme v energetickém poli lidstva? No přesně to, co se takto kategoricky uvádí.

 

Takže je možné, že se stane to, co se píše v dokumentu GK, ale bylo by to proto, že se tak Lidstvo rozhodlo. A tomu nevěřím. Prostě bych musel nevidět celý ten úžasný posun na planetě, který se odehrál za posledních cca 20-25 let. To množství lidí, kteří se probudili a pochopili význam duchovního aspektu života, pochopili a stále více chápou ten klam v němž jsme udržovaní a postupně mění své kvality, své postoje, názory a tím i své energie, jejich vibrační úroveň a ovlivňují tak energie, které sdílíme v energetickém poli a dochází tak k ovlivnění toho, co se bude dále dít. 

 

Dejme tomu, že věci se nakonec mohou stát, třeba i hůř, ale je neslušné brát lidem vůbec možnost něco s tím udělat, brát jim víru, že práce na sobě má smysl atd. Prostě, je tady určité výchozí nastavení situace, jsou dány energie, které přicházejí, nebo ty, které zde jsou a je na lidech, co s tím udělají.  Je to stejné, jako když jsem v osobním životě konfrontován s nějakou složitou situací – je na mně jak se rozhodnu, zda zůstanu klidný a budu v sobě dále udržovat energie a vibrace harmonie, Lásky apod, nebo vybuchnu, budu kdekoho urážet neřku-li proklínat atd. Jistě každý vnímá, že bude rozdíl ve výsledku a v kvalitě života takového člověka, ale také toho, co je a bude jeho osobním příspěvkem do energetického pole Lidstva.  Snad jsem to vyjádřil zřetelně.

 

GK uvádí, že se Země v důsledku svého procesu Vzestupu stane hvězdou a tudíž na naší planetě již nebudou podmínky pro život jak ho známe. Jistě, když planeta vzestoupí, zvýší své vibrace, stane se hvězdou. S tím nemám problém, obecně. Otazník je pouze v tom, zda se stane hvězdou v průběhu let 2012 – 2013 nebo to bude trvat „jinou dobu“. Z hlediska našeho života v tom také nevidím problém, tedy z úhlu pohledu těch, kteří také, jako planeta, vzestoupí. Vždyť Plejády, které jsou domovem entity, která se na našem vývoji významně podílela, Plejáďané (jistě mnozí znají knihy Barbary Marcianiak nebo Barbary.H. Clow), jsou v 5D. Jde o hvězdokupu tvořenou hvězdami. A přesto tam žijí bytosti. Vyspělejší než jsme my. 

 

K možným scénářům se vyjadřovat nechci, neboť sám žádný konkretní neznám. Co však vím, resp. jaký mám k těmto skutečnostem postoj, názor, uvedu níže v jakémsi shrnutí. Teď bych se chtěl ještě zamyslet nad otázkou, jak mohlo dojít ke zkomolení informace, jestliže tedy, jak GK uvádí, ti, kdo mu předali informace byli bytostmi „pravého Světla“.

 

1)      Jak i sám GK uvádí, čas je na planetě Zemi lineární. Ne tak ale ve Vesmíru a ve vyšších dimenzích. Čas je ve Vesmíru v kvantovém stavu. A pokud mu byla předávána informace kvantového charakteru, která musela být nějak přetlumočená do linearity, pak mohlo dojít k omylům, nepřesnostem, zrychlením apod.

 

2)      Pokud jsem pochopil správně, pak předání informace pochází z r. 2003. A odtud také může plynout jisté zkreslení. Jelikož každý pozorovatel, který pozoruje energie ať již jednotlivce nebo planety apod., vnímá současný energetický stav a vnímá momentální „nastavení“, nasměrování. Jenže energie jsou živé, mění se pod vlivem rozhodnutí každou vteřinu našeho lineárního času. Nikdo nemůže říct předem na x let jak se kdo rozhodne. To je jeho svobodná vůle. Ale, lze říct jen potenciální možnost, jak by to asi mohlo být. Každá předpověď je jen potenciální možností (proto dodnes stávající oficiální svět nepochopil proč některé prognózy astrologů, kartářů, chiromantů někdy vycházejí a jindy ne.) Za dobu těch cca 8 let se energie na planetě, energie energetického pole Lidstva, výrazně změnily ve prospěch energií vyšších vibrací. Což je výsledkem intenzivní činnosti Pracovníků Světla, kteří se na Zemi v období transformace inkarnovali a všech dalších jejich následovníků. Jsem přesvědčen, že pokud by GK či někdo jiný měl kontakt  s nějakou vyšší (duchovně čistou) bytostí dnes, pak sdělení by bylo odlišné.

 

3)      Poslední možností je, že on sám pod vlivem všech předchozích informací, které obdržel i sám měl možnost s přispěním některých bytostí si mnohé „osahat“, vidět apod., že tedy sám podlehl nějakému klamu. Nicméně toto uvádím záměrně na konec.

 

A nyní tedy lehký souhrn mých názorů k dané problematice.

 

1)      Nedojde (tj. já nevěřím) k žádné globální katastrofě, při níž by lidstvo mělo být či mohlo být vyhlazeno. Zvláště pak tehdy, pokud k tomu sami nebudeme pomáhat svými myšlenkovými koncepty a zaujímanými, prožívanými a vyzařovanými emocemi. To je můj názor založený na mém poznání působení Vesmírných tedy Božích energií, poznání principů našeho Vesmíru. Bůh nemá v plánu Lidstvo zničit, nabízí vystoupení z matrixu manipulací, zneužívání, klamání, vykořisťování, válek, krutosti atd. a  posun do vyšších sfér života, svobodu, Lásku, spolupráci lidí a všeho živého na planetě, návrat k využívání svých schopností nejen na úrovni ovlivňování stavu a kvality těl, další nové schopnosti, harmonii. Jen chce, abychom na tom pracovali. Nikdo to za nás neudělá. Musíme to udělat na úrovni svého Vědomí a Srdcí.

 

Vždyť si to stačí uvědomit kde žijeme, co jsme, co nás tedy vytvořilo, čeho jsme část, co nás obklopuje. Vesmír v němž žijeme a jehož energie užíváme, jehož principům podléháme, přece není nepřátelská stvůra. Energie, které k nám z Vesmíru přicházejí jsou jistě fyzikální veličinou, jak by řekl technik, vědec či takto založený člověk obecně. Ale jsou nejen to. Jsou to energie, které jsou živé, mají vědomí, jakkoliv je to dnešní vědecké obci při stupni jejich poznání „proti srsti“. Je to Láska. Vše co nás obklopuje a co slouží k našemu životu, rozvoji, poznání atd. je Láska. A proč by tedy Láska /Bůh nás chtěla/chtěl zničit? To nedělá, ani neplánuje. Vesmír je úžasně milující. Dává neustále k dispozici své energie, své tvořivé a životodárné energie a nabízí i podněcuje růst, uvědomování si atd. A nechává každého se rozhodnout. Respektuje svobodnou vůli – princip, který pro tento Vesmír je platný. Takže, jestliže jsou  naše rozhodnutí, stav mysli, srdcí a tedy i vibrační úroveň v souladu s tím, co přichází, pak nemůže dojít k žádné apokalypse, k žádnému vyhlazení k nimž, ale v historii na planetě Zemi došlo. Došlo, protože se daná civilizace rozhodla jinak. To ale není dnešní případ, o tom jsem skálopevně přesvědčen.

 

Věřme Lásce, Boží energii, a ona nás vysvobodí, naplní silou, životem, tvořivostí a také nás ochrání v době výrazných či někdo říká dramatických změn. Protože jak mi bylo před časem vnitřní cestou řečeno :“...v mém Vesmíru není síly, která by byla mocnější než je Láska..“. Láska je odpověď na všechny ty otázky zkoumající co bude, jak bude. Pak také se nepotřebuji zabývat žádným zkoumáním čehokoliv, protože vím, že jsem zaopatřen, že jsem v bezpečí, nic se mi nestane, v současnosti snad jen to, že „utrpím“ vzestup..:-)). Jen se prostě odevzdám Lásce a udržuji svou vizi harmonického, přátelského světa.  A i proto říká GK/JS – buďme ve svém Srdci, nepřijímejme bezhlavě nic z neznámého zdroje, prociťujme vše skrze Srdce. A ještě dodám – odložme strach. Ten není dobrý rádce.

 

2)      Nedojde k ničemu takovému, kdy by se Lidstvo mělo octnout po určitém datu, termínu, ve zcela nové situaci a skokově začnou platit nové kvality a vztahy, společenský systém bude ze dne na den jiný, do toho okamžiku neznámý atd. Jen energetické podmínky se změní.

 

3)      Zcela jistě pod kosmickým (galaktickým) vlivem dochází a dále bude docházet k urychlení vývoje mnohých skutečností, odstraňování institucí, vazeb, orgánů, organizací, zvyklostí atd. vzniklých a založených na „starých“ energiích. Ostatně se to začíná dít a s postupujícím časem se věci, společenské procesy budou dynamizovat. Dojde ke změnám ve všech oblastech života společnosti, jakož i života jednotlivců. Zvláště pak ve vědě, která se začne zbavovat svých zažitých schémat, postupů i principů, což povede k uznání existence člověka jako energetické bytosti, nejen jako bytosti fyzického těla. To zase vyústí do změn ve zdravotnictví, zániku moci dnešního farmaceuticko-medicinského průmyslu apod.  Dojde k uvolnění přístupů k novým, ekologicky nezávadným energetickým zdrojům, Budou vznikat nové systémy, nová společenská pravidla atd. Ale to vše a mnoho dalšího je proces. Ne záležitost nějakého datumu, za kterým je vše jinak, resp. za nímž existuje cosi nového, co člověk životem nevytvořil a jen to začne rovnou užívat. Budou k dispozici nové, silné, vysokovibrační energie, jako základ všeho dalšího. Ale i to bude naše zásluha – výsledek našeho svobodného rozhodnutí a práce na tom. Proto budeme moci v tomto energetickém prostředí existovat.

 

4)      Jinak řečeno, důležitým okamžikem pro dramatické změny v kvalitě života na Zemi je mj. tedy změna paradigmatu. Z paradigmatu hmoty na paradigma energie a ducha. Špičková věda již na této úrovni de  facto je, ale není jí dovoleno vstoupit do života a pomoct v osvobozování myslí širokých vrstev lidí, kteří tak nadále ve školách nabírají dogmata hmoty a další mystifikace, které vytvářejí omezení mysli a vědomí osobních možností, vědomí osobní síly atd., aby dále mohli být manipulovaní. Protože to vyhovuje vládnoucím elitám. Je to jejich životní zájem. Pozn. na okraj – náš „Klub Sisyfos“ je ostuda národa. Nejsem jistě první či sám, kdo to říká.

 

5)      Pokud se někdo domnívá, že se jednoho dne probudí a uvidí, že je „někde jinde“, kde není ani Nečas, ani Kalousek, ani Sarkozy, Cameron, nebo lidé typu Bush, Cheyney, Bernanke, Wolfowitz nebo Brzezinski a mnozí další a budou tam jen samí milí, zodpovědní lidé, s odhodláním pracovat pro společnost, tj. pro společnost vykonávat službu, pro kterou byli povoláni či zvoleni, mám pocit, že bude zklamán. Dramatické věci s odehrají, i tyto figury budou mizet v prachu dějin, možná i rychleji než si to dnes i optimisté připouštějí, ale opět půjde o proces. Jakkoli možná velmi dynamický. Ale i to bude záležet na nás, Lidstvu, jak rychle jsme schopni, jako celek, se probouzet a pak také jednat.

 

6)      Různá data, termíny, kdy lidí očekávají jakési změny jsou důležité. Každý rok je velmi důležitý. Tento rok je dosti mimořádný, zatím procházíme intenzivní přípravou na to, abychom byli připravení na energetické události vč. změn (jak kdo) svého Bytí přibližně od konce října a dále. Ale nelze čekat přesun do Ráje (kde snad zaujmeme nějaká nová, pro nás připravená místa) – ten si totiž musíme vytvořit sami, byť za pomoci kosmických a galaktických energií, změnou kvality své Mysli, svých myšlenkových konceptů, svého paradigmatu, otevřením svých Srdcí, ukotvením se v Lásce, potažmo tedy ukotvením se ve svých Srdcích tj. tedy odevzdání se Lásce, nechat Boha jednat skrze sebe, nebránit mu svým egem nebo strachem, nedůvěrou apod. a také, kdy mám láskyplný (chcete-li přátelský, mírový apod.) vztah nejen k sobě a příp. tak ještě ke své rodině (a i tam v dnešní době ještě často diferencovaně), ale naprosto ke všemu živému. Zcela stejně a nepodmíněně. A živé je přátelé úplně vše. V té souvislosti můžeme předpokládat, že ti, kteří Vzestoupí, dosáhnou potřebných vysokých vibrací (z našeho pohledu), budou chráněni před dramaty Vzestupu na Zemi vč katastrof přírodního charakteru, ostatně jak to uvádí i GK.

 

7)      A je velmi třeba nadále na sobě intenzivně pracovat, očišťovat se od disharmonických, neláskyplných energií, ať už jsme si je „vyrobili“ v předchozích inkarnacích či v tomto životě a co je extrémně důležité, kde opět velmi souzním s GK, je nutnost očistit se od energií, které jsme si „nasekali“ v kontaktech s temnými bytostmi – různé smlouvy, dohody, závazky, přísahy, sebeprokletí atd.. je toho „moře“. To proto, abychom byli schopni přijímat do svého bytí nové, vyšší, energie a náš Vzestup byl harmoničtější a také i třeba dynamičtější. Když tak nečiníme, pak to „háže“, lomcuje s námi, náhle i leckdo onemocní atd.

 

8)      Naprosto také lze souhlasit, že vyspělé Bytosti Vesmíru nás pozorují jen zpovzdálí a respektují naši svobodnou vůli, naše právo na vlastní vývoj, vlastní růst na podkladě vlastního poznání. Žádná taková bytost se tudíž tady neobjeví, aby za nás tahala horké kaštany z pece.  Když se tak stane, a zvláště když to bude provázeno mediálním humbukem za účasti současných „vůdců“, je to znamení, že něco není v pořádku, že opět před sebou máme divadýlko, skvělou manipulaci, za účelem konzervování stavu uspořádání na planetě, dalšího manipulování se skutečností, za účelem možnosti pokračování vykořisťování planety a celého Lidstva stávající chamtivou vrstvou elit.

 

 

A to je tak asi to, co jsem ve stručnosti chtěl k tomu dokumentu  od GK/JS sdělit. Nikoho nenutím s tím souhlasit. Každý nechť zaujme postoj v souladu se svým vnitřním pocitem a postojem. Pokud moje úvahy a názory někoho přimějí k přemýšlení a prociťování všech těch skutečností, které se v daných souvislostech diskutují, bude mi ctí.

 

Je možné, že jsem se nevyjádřil ke všemu a že také jsem některé své názory vyjádřil jen stručně. Ale se domnívám, že pro účely krátkého zastavení se nad některými uváděnými názory a fakty, to je dostačující.

A ještě chci zopakovat a zdůraznit, že tímto svým prezentovaným názorem mi šlo jen a pouze o to vyjádřit svůj niterný pocit, že v dané pasáži s textem nesouzním, že existuje i jiný názor, podložený argumenty, přičemž jsem tím rozhodně nesledoval jakési odmítnutí celého dokumentu GK/JS. Nadále pociťuji úctu k práci obou autorů.

 

                                                                                                          Alan L.M.

Diskusní téma: Malé povídání k některým sdělením od GK perem JS o předpokládaných událostech pro roky 2011 - 2013

Informace přímo ze zdroje...

Blanka S. 10.07.2012 | 10.07.2012

Ahoj všem, jen jsem chtěla podotknout, hlavně Alanovi, tvůrci článku... Jestli odpovidá jen na ten český text nebo viděl přímo videa v angličitině, španělštíně nebo jiném světovém jazyce...??? Já jsem v roce 2011, viděla několik dlouhych rozhovorů v Barceloně (bydlím 11 let na Mallorce tak umím výborně španělsky) do Španělska ho přivedla a překládala všechny rozhovory Suzzane Powell, taky velmi zajimavá osobnost... a po materiálech které jsem viděla nebo slyšla v rádíu a bylo jich docela hodně, protože mě to velmi zaujalo, jsem došla k jiným závěrům než v českém článku... Nevím kde to čtenář slyšel...ale z žádném rozhovoru jsem neslyšela o přesných scenářích a předpověď nebyla vůbec katastroficka naopak velmi pozitivni... G.K velmi zdůraznoval silu kazdeho z nas a ze kazdy bude mit sve vlastni informace a vedeni, meditovat k matce zemi a otci slunci... Jen jsem chtela podotknout ze v hodne vecich jsem mu velmi rozumela a myslim ze kazdy clovek muze jeho slova chapat podle jeho stupne vedomi.. a zvlast preklad a zavery z toho jsou osobni interpretace... myslim ze je nejlepsi si najit primo jeho material a slova... kdo umi jazyky... Nicmene souhlasim s tim ze ja taky necitim zadne datum a presnou predpoved urcite ne... ale ja jsem od neho opravdu zadnou presnou predpoved neslysela tak nevim.. ktere materialy jste poslouchali vy...Myslim ze vse se vyviji a proces transformace jiz davno probiha... Pozdravy vsem pa pa B.

Dakujem

Jana | 03.09.2011

Dakujem autorovi, ze tak vystizne "zhmotnil" v clanku to, co som pri pozerani videi GK citila. Presne tie casti, ktore mi nesedeli vzhladom na ich definitivnost a miestami podprahovu negativitu, Alan pomenoval.
Rozhodnutie je na nas :)

"Co zaseješ, to sklidíš."

selskyfilosof | 26.07.2011

Přeji hezký den všem,
je mi líto všech, kteří se rádi procházejí v lidském pekle.
Veškeré zlo je jen produkt člověka a jen člověk ho může zrušit v sobě samém.
Kdo chce bojovat, pozná jen zákony války, kdo chce milovat pozná zákony lásky.
Vše je zákonité a já nevnucuji, jen ukazuji.
http://selskyfilosof.blog.cz/

Nebojte se!

Martina | 25.07.2011

Alane, moc dekuji za prispevek, asi mluvi mnohym z duse, proto byl napsan. Ja osobne rezonuji velmi s textem GK, ale v zasade nevidim mezi jeho poselstvim a tvym prispevkem vubec zadny rozpor. Zrejme se pocitas (i sebe tam pocitam) mezi lidi, kteri se probudily a jdou cestou vyvoje. Prispel jsi k rozhodnuti Lidstva, ze chce opustit boje, dramata, iluze atd. A na to konto se rozhodla Zeme, ze je nas dost a ze nam to dopreje. Svobodna volba harmonie lasky a hojnosti zvitezila je vesmirem a Zemi respektovana. Haleluja, konecne. Jenze ve hutne fyzicke realite Zeme ve vysokych tvorivych vibracich dlouho a trvale nevydrzime. Takze se musi zmenit realita Zeme - stava se hvezdou. A mimochodem - na urovni vedomi Gaii - Zeme prestala byt planetou uz v loni a prijala hvezdne 5D vibrace v rijnu 2010 a v te dobe take jiz doslo na úrovni Duse u vsech stvoreni na Zemi k rozhodnuti, kdo se pripoji. Uz je to hotova vec - ale muzem o tom polemizovat, jak jsem na to prisla, o co se opiram, ci zda mne nekdo zase nezmanipulovat, protoze nekomu dalsimu to nezni a neni na tento fakt dosud pripraven, potrebuje mit zadni vratka (co kdyz to neni pravda?) - ale zkratkya na tom faktu ze Zeme JE HVEZDA se nic nezmeni. Jsem velmi potesena odhadem GK, ze je pripraveno jiz 2 miliardy lidi pro Vzestup. Odhadovala jsem to na stovku ci par stovek milionu. To je vazne sila, nicmene dve tretiny planety si to nepreje ci na to neni pripraveno. To na ne mame cekat? Jak dlouho? Zkratka Zeme respektuje i jejich svobodnou volbu a v jejich realite dramat a "mejdanu" mohou dal pokracovat - treba na Nibiru. Respektujme i jejich volbu, nenutme je, aby se zapojily do toho, co je pravdive pro nas a ne pro ne. To je duchovni pycha, ze my mame lepsi nazory a pravou cestu a oni ne. Respektujme je i s dusledky, ktere to pro ne bude mit. Pokud opravdu my jdeme cestou lasky, tak tam stejne neni misto pro strach a budeme v bezpeci, i kdyz na Zemi budou probihat dramata a katastrofy - jak jsi napsal, nebylo by to poprve. Tentokrat vsak to muze byt bez nas, nase volba zivota v lasce a harmonii je realne mozna a dostupna. Pro mne osobne byly velice znicujici ty channelingy (vcetne Kryona, ktere jsem kdysi velmi rada cetla, ale ted uz si nejsem jista), kde se pise, ze tenhle boj dobra a zla, svatla a tmy a ekonomicky a spolecensky rozpad bude pokracovat jeste do roku 2025 ci 2030. TAHLE informace byla PRO MNE neskutecne tezka a tohle mi bralo silu zit a videt smysl v mem snazeni. Nedokazu se v tehle dzungli dlouho udrzet v trvale harmonii a rovnovaze, pokud neziju v pustine v prirode se svymi nejblizsimi a prateli - ale ziju v "realnem" svete Planety Zeme. Predstava, ze bych v tom mela v probuzenem stavu zit dalsich 20 let byla desiva. Po precteni clanku GK citim opet nadeji, chut pokracovat, zit naplno a tesit se svymi detmi ze Zivota na Zemi, ktery otevira moznost zivotaschopne a lidsky udrzitelneho zivota pro mne i pro ne. Ja se nebojim, vubec. Vsechen strach ze mne spadl a divam se dopredu s optimismem a v sepjeti se Zemi. ZDravim....

hvězda

hermes3 | 26.07.2011

Ahoj.
Vzpoměl jsem si, že o tom, že se Země stane hvězdou a bude zářit ze vnitř, jsem už četl cca před pěti lety v knížce Proměny Země a osud lidstva od Marko Pogačnika , který se zabývá léčením Země a komunikací s ní a s elementárními bytostmi - geomantie.
Kdybych měl čas, zkusil bych to v knize dohledat.....
Mám doma dokonce i jeho poslední knihu Dcera Gaie, - navazující a popisující další změny Země, ale ještě jsem se k ní nedostal.
Nicmémě Marko Pogačnika stále vnímám jako někoho, kdo ví co dělá a o čem píše.
Znáte někdo jeho dílo???
Myslím, že zmiňované knihy stojí zato přečíst.
Hezký den všem Jirka

Re: Nebojte se!

Marie | 22.10.2012

Dobrý den. Krásně napsáno. Plně souhlasím, není se čeho bát.... i mě dává jeho poselství sílu, měla jsem stejné vize...i se může stát, že ti lidé co nechtějí lásku opravdu zmizí na jinou planetu... a tam mohou žít dále po svém, ale již ne na úkor ostatních, a i věci, které nejsou v harmonii...a přírodní mohou mizet...toto může být provázeno růžovýmí obláčky mlhy, která hladí...takže nebude cítit smutek. Je důležité nelpět na ničem a na nikom, což je pro mnoho lidí těžké.....i některé duše se k nám mohou opět narodit, již v nové zemi. Nastane lehkost bytí, nyní je zde těžké bytí, na chléb se těžko vydělává a vyrobili jsme mnoho věcí, které škodí a nepotřebujeme, země bude vzkvétat, nebudou škůdci, choroby, nehody....myslím že se opravdu změní celý ekosystém....z planety požírání a braní energie od jiných na planetu lásky. Je mnoho učení a channelingů, kteří nám chtějí namluvit, jak jsme zde nedokonalý a potřebujeme jejich pomoc a vedení.... z větší většiny s nimi nesouzním , prosme prosím o vedení, pomoc pouze Boha...dejme náš život jemu ,,žijme a tvořme každou minutu našeho konání v souladu s jeho přáním a vůlí. Ať ukážeme celému vesmíru, že jsme Boží děti....a prosme o Božskou lásku a jiskru do našeho srdce.... a o milost a božskou lásku pro všechny bytosti světa..zasvěcení za drahé peníze se Božská láska nedá koupit, ale šířením jeho lásky a služby. Některé falešné nauky hovoří krásně je v jejich knihách mnoho pravdy, ale třeba 5 % je falešných informací a překroucených a lidé to nevidí a následují je...Pozor na falešné nauky světelné, světlonoš je Lucifer....buďme zaději nositelé a šiřitelé božské lásky...je to růžová energie...Učme se tvořit z přírodních materiálů....třeba se nám to bude hodit... Ježíš byl napojen na Božský zdroj, neměl žádné průvodce....stále prosil Boha...buďme jako on...až země stane se rájem pak nastane energetický přenos i na jiné planety....uvidíte. Nebojte se....buďte v lásce... konejte dobro, nepodporujte lež, zlo, násilí... zastaňte se slabších , rozdělte s chudým...dej slovo podpory tam, kde je třeba a slovo upozornění či varování...tam kde není dobro či spravedlnost..lekce jsou přísné. Pak budete v ochraně Bohyně

poznámka

Aien | 20.07.2011

Proč toužíte po harmonii? Harmonie je nuda.Život na Zemi je zajímavý právě tím věčným vyvažováním, je to hra, ale jde o to, aby byla rovnováha.Zatím vyhrává temná strana.A kontrasty nejsou jen bílá/černá, ale i bílá/holubičí šedá (řečeno malířským přirovnáním). Věřím Védám, k takové společnosti bychom měli směřovat.Mám jednu mantru:jsem jiskra vesmírné Lásky. A ejhle:četla jsem někde zprávičku, že když kardiologové provádějí katetrizaci (malá kamerka na konci hadičky strčená žílou do sdrce), zableskne jim do kamerky světlo, které si neumí vysvětlit (a nemluví se o tom).Co když právě kardiologové objevili tu jiskru vesmírné Lásky v nás? Je krásné tomu věřit (věřím)!

Re: hot spot

Veronika | 20.07.2011

Nemuzu najit ten odkaz...je to tam spravne? Predem diky.

Re: Re: hot spot

hermes3 | 21.07.2011

http://karolinaloskotova.blog.cz/1002/2-navod-na-lidskou-bytost-autor-to-mas-marny-doporucuji

mě fo funguje - odkaz je celý i s tím slovem doporučuji., popř. ještě jeden odkaz na ten samý článek:

http://www.osud.cz/zakladni-udaje-o-lidskych-bytostech

Re: Re: Re: hot spot

Petr H. | 21.07.2011

Zajímavé, jsme se sešli přesně v stejný čas :), já možná o nějakou vteřinu později odklepl Odeslat :).

Re: Re: hot spot

Petr H. | 21.07.2011

Ten odkaz je: " http...-navod-na-lidskou-...-marny-doporucuji ",
tj včetně toho slova doporucuji.

Petře,

veronika | 20.07.2011

ten člověk má pravdu... Tvoje myšlenka je to nejdražší a nejsilnějsí, co máš. Myšlenkou se řídí vše... Ale nesmí být pochybnost.. , jak tam někde píše o 5%.. To stačí, aby se to nestalo... Je fakt, že skoro celý svět má hrůzu z konce roku 12... Je nebezpečí, že se stane apokalypsa, protože mnoho lidí myslí, že se stane.. je moc důležitý, aby lidi přepnuli na to, že se v poho probudí i v červnu roku 13... Když si uvědomím principy života společnosti popsaných ve Védách, dojetím slzím... Ať je to, jak je to... Sem směřujeme... Vím to od plínek....

Re: Petře,

veronika | 20.07.2011

ještě doplňuji:
je moc důležitý, aby lidi přepnuli na to, že se v poho probudí i v červnu roku 13... Ať už s Bohem nebo bez něj....
Ono totiž nesmí být nic, co rozdělí naše kolektivní myšlení... Musíme být JEDNO...V JEDNOM... a pak se nám to může podařit, že se nic nestane... Na NWOO.ORG vyšel zajímavý článek: http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=pravda-o-valce-v-libyi&cisloclanku=2011070040 Zvlášť jsem se "pobavila" u videa, kde je rozhovor s Kadáffiho synem.. Když si uvědomím, co na nás klopí TV zpravodajství a toto konfrontujI s obsahem alespoň tohoto jediného videa.... Je mi fakt z naší zahraniční politiky.... - no hádejte, jak... jenže tohle musí lidi vědět, protože jinak se svět nezmění a do 3. světové války spadneme... Ta bude, když s tím budeme ze svých pozic souhlasit... Chápete?? Válka je o tom, že jde v boji o suroviny a k tomuto je použito vojsko, jakožto zmanipulovaná dělnická třída, která jde pobít jinou dělnickou třídu na např. ropou bohatém území.. "Vyvolení" tak dodávají zbraně nejlépe oběma "protistranám", aby jejich zisk byl opravdu maximální.. Na daném území dobyvatelé bojují střelami obohacenými na uran, aby byla jistota, že dobývaný národ časem vymře...a např. ropa zůstane... Proto se dějí světový divadla v tomto jménu... Vždyť je to tak průhledný...., že to pochopí i puberťák...
Na tomto webu jsem vyčetla, že kolem Baltu probíhá cvičení NATO a že se Putin bojí... a někde jinde zas, že Moskva má mít hotovy atomový kryty do koce r.12... A zas jinde, že pád dolaru se blíží, světovou ekonomiku čeká kolaps a tudíž válka je na spadnutí... Jenže ta válka je válkou mocných, kteří ji budou řídit svými mobily, oni přeci nebudou hačat v bombardérech... V těch bombardérech budem možná hačat i my, protože to možná uděláme za svůj plat...a z toho plynoucí dobrý život.... Pochopte, že vše je odvozeno od našeho rozhodnutí...!!!!!
Osobně s žádnou válkou, agresí, násilím,... NESOUHLASÍM!!!! A jsem pro zavedení védských tradic do našeho života.... Osobně v tomto vidím východisko....z krize naší civilizace.....

...

Veronika | 19.07.2011

Dekuji Alane, za tento clanek, vzala jsem si z nej presne to, co jsem chtela a taky dekuji za to, ze tady je moznost vyjadrit svuj nazor, kdyz je potreba :-)

Ale tento clanok je mimo

xxx | 19.07.2011

Článok je mimo aktuálnu tému a zhadzuje tento web na úroveň Vesmirní lidé a podobne ....
Správna myšlienka je, 5 % zmeneneho textu dokaže obrátiť článok úplne iným smerom , ostatné je blúznenie rojkov, treba sa vrátiť na zem, do našej reality,
To že nás čaká 3sv. vojna je isté , to že to bude aj jadrová vojna je isté, to ze prežije len každý 10 je takmer isté, to že nakoniec prehrá hviezda je isté, drak bude nakoniec porazeny je isté,

Inak gratulujem celému kolektívu , ktorý sa podiela na práci na tomto webe.
Tento web je totálny šok, dúfam že si to uvedomujete !
Láme totiž historické tabu o vzťahu náboženstva (kresťanské, islámske, judaistické, hinduistické a pod.) a parazitov, ale predovšetkým tento web zasvietil do našej minulosti.

Všetky náboženstvá, sú predovšetkým otrocké reťaze, ktoré si každý člen náboženskej skupiny navlieka sám na seba, a to dobrovoľne, zle sa to píše, ešťe horšie počúva.

Re: Ale tento clanok je mimo

nina | 20.07.2011

xxx,děkují!
souhlasím s hodnocením obsahu článku (i když jsem ho nedočetla -mnoho slov a málo myšlenek, a ještě k tomu i nepozitivních.)Já uvědomují,že obsah našeho webu je jak říkáte totální šok!A pravě proto nesouhlasím,že bude 3sv. Nikolaj říká,že běží 4sv. 3sv. byla studená,4sv. je informační.Na tomto webu je informace,která nám zaručuje vítězství.A informace se podává v super kvalitě.Číst je třeba PRVNÍ zdroji i když v překladu.Přeložené články z ru-anu máji jistě korekturu i aktuálnost dle Nikolaje.Jejích smysl vidím v tom,že udržuje nás v bdělém stavu.My zvítězíme nad parazity,když pochopíme podstavu a neopakovatelnost tohoto kosmického okamžiku a budeme chtít a věřit,že jiné to ani nemůže byt. I KISCHA (mladá babička) říká, jsme zde ,protože jsme tu chtěly v tuto dobu tady byt a jsme nejsilnější z nejsilnějších. Tak to dokažme!

Seno sláma

Prince | 19.07.2011

Mě to povídání o časech budoucích a možných variantách přijde dost abstraktní. Povaha času a "některých" situací, je měnitelná vnitřním přáním a postoji konkrétního člověka, spíše podvědomě, než vědomě.
Když jsem si lokl plodové vody, přišla milosrdná amnézie a jsem tady a teď.
Nebyl by to asi lehký život, aby se člověku honily hlavou věci minulé a budoucí, nevěděl by, která realita to vlastně je ta skutečná a tím pádem, by se nemohl soustředit na tuto roli v "tady a teď".
Nejspíše by byl na lůžku ve cvokárně.
Tím nezpochybňuji potřebné korektury ze strany jemnohmotných světů, ale nebyly nám zatím odemčeny skryté kapacity mozků a DNA, abychom to potřebovali vědět.
Je to jako přemýšlet, odkud větr vane a kam a proč :D

Re: Seno sláma

six | 21.07.2011

Víte, a já mám dojem, že právě to násilné uzamčení přístupu k minulým zkušenostem je hlavní příčina toho všeho zde - důsledkem je, že lidé nemají jak zjistit co nevolit.

Jinak každá předpověď je platná k datu získání této předpovědi, nic více. S časem se její relevantnost snižuje.

Re: Re: Seno sláma

Tarra Joachim | 21.07.2011

To tvrdim take.
Doufam ze se to zmeni.

Re: Re: Seno sláma

Prince | 21.07.2011

No dobrá, stále se točíme kolem větru jako korouhve. Vše je hypotetické, jen dohady, odhady, jedna paní povídala a "kdesi jsem četl..".
Jde o to, že je i vědecky dokázáno (a myslím, že současné poznání o DNA a mozku a jiných orgánech je na vysokém stupni), že "spící" kapacity jsou.
DNA - jako šňůra světýlek na vánoční stromek, ale z jednoho metru svítí jen 15 cm, tedy pár žároviček, ostatní jsou po tmě, ale jsou tam.
Stejně je to u mozku, kdy má harddisk kapacitu 1OTB, ale je bloklý jen na 400MB, tak aby systém jakeš takeš běžel.
To jsou věci co víme.

Co nevíme:
1/ zda-li bylo uzamčení úmyslné, nebo neúmyslné
2/ kdo to uzamčel (zda-li světlí, nebo temní)
3/ proč to uzamčel
4/ kdy to odemče
To, jak to odemče, není otázkou a naší starostí.

O to mi jde.
Jinak je vše seno sláma probíraná z leva z prava, z boku, z hora...,
protože to podstatné nevíme, mozkem se můžeme jen "domnívat", ale srdcem, intuicí můžeme nějaký střípek v patě cítit.

Co bylo dříve? Slepice, nebo vejce? :D :D

Taro, prosím, rozveď to trochu, jak to vidíš..

můj názor

Petr H. | 19.07.2011

... plno lásky a harmonie, vše bude ideální... tak tohle jako bych už někde četl (žeby strážná věž?) :). Můj názor je, že nás nečeká žádná harmonie, ikdyby jsme vstoupili na "vyšší level" tak boj bude nadále pokračovat. Možná se rozdají nové zbraně, vydá nová mapa terénu, ale hráči zůstávají ti samí, duše hráčů se nemění (obdoba přechodu od DOOM2 -> DOOM3).

Přidat nový příspěvek