Ľudský typ psychiky a zákonitosti prírody

Ľudský typ psychiky a zákonitosti prírody

25.1.2017

jardob

 

Každý z nás, kto rád sleduje prírodu alebo pozerá prírodopisné filmy, sa iste poteší pohľadom, ako v panenskej prírode všetko dobre funguje. Ako je tam všetko vyvážené a nevznikajú tam anomálie, ktoré by mali dlhodobú tendenciu likvidovať túto rovnováhu.

 

V prírode existujú rôzne formy života, rôzne formy privádzania na svet jedincov a zabezpečovania dospelosti ich tela i ducha. Napr. morské korytnačky, hoci ide o dvojpohlavný druh, tak samička nakladie do piesku vajíčka, a z nich sa neskôr vyliahnu mladé korytnačky, bez prítomnosti ich matky, t.j. hoci ešte nemajú fyzickú telesnú veľkosť, ich psychika disponuje všetkou informáciou, ktorú potrebujú pre život, aj pre zrod novej generácie. Rodia sa teda s dospelou psychikou. Podobne aj komár, ktorý má viac vývinových štádií. No akonáhle sa komár vyliahne z larvy, je to jedinec ktorý síce ešte rastie, čo do veľkosti, no jeho psychika je už dospelá, je to plnohodnotný komár, ktorý sa vie začleniť do života prírody a spoluvytvárať v nej harmóniu.

 

Takto to ale nie je u všetkých druhov. Napríklad všetci asi vieme ako je to u sliepky, prípadne iných vtákov, ktoré sedia na vajíčkach a potom sa ešte určitý čas starajú o mláďatá. Tu je zjavné, že mláďa sliepky nie je ešte plnohodnotným zástupcom svojho druhu. U vrabcov, sýkoriek, drozdov aj preto, lebo mláďatá ešte nevedia lietať a teda ani si samostatne zabezpečovať potravu, ale to nie je všetko. U sliepky, mladé kura už na druhý deň samo zobe aj pije, potrebuje len teplo aby prežilo. Mnoho ľudí si zabezpečuje kuriatka v liahniach, z ktorých vyrastú sliepky schopné znášať vajíčka. Avšak sliepka je klasický vták, ktorý je predurčený aby sa prvé mesiace oň starala matka.

 

V čom je teda rozdiel medzi sliepkou z liahne, a sliepkou od kvočky? V osvojenej kultúre...

V tej informácii, ktorú odovzdáva sliepka kuriatku bezprostredne po vyliahnutí až po osamostatnenie sa... A je to tak. Umelo vyliahnutá sliepka, ktorá vyrástla bez matky, sa síce navonok ničím nelíši od inej sliepky, dokonca znáša vajcia, ale bola jej ukradnutá informácia, ktorá sa neprenáša geneticky, ale iba skúsenostne... Totiž takáto sliepka stratila záujem o kvočanie. Nikdy z nej nebude kvočka, nevysedí si vlastné mláďatá a je teda podľa zákonov prírody odsúdená k zániku. Preto zdomácnené zvieratá sú také, ktorým bola pozmenená kultúra ich vlastného druhu, životne dôležitá informácia nutná k tomu, aby dokázali prežiť samostatne v životnom kolobehu prírody a tvoriť samostatne harmóniu a rovnováhu.

 

Takže všetky zvieratá, ktoré majú vo svojom životnom cykle fázu rodičovstva a bezprostrednej starostlivosti o mláďa, sú nositeľmi ich vlastnej životnej kultúry, ktorá sa odovzdáva počas tejto starostlivosti nejakou skúsenostnou formou. Ak by táto informácia (kultúra) neprenášaná geneticky bola odstránená, alebo pozmenená, spôsobilo by to v ich druhu zmätok až zánik.

 

U ľudského druhu je toto obdobie starostlivosti o dieťa a jeho kultúrne formovanie pre samostatný život asi najdlhšie. Pohlavná – fyzická zrelosť sa završuje s ukončením puberty, a psychická zrelosť, tá sa završuje kedy? Ak analyzujeme život spoločnosti, dá sa povedať, že by život spoločnosti a ľudstva bol harmonický, vyvážený? Tvorí rovnováhu s prírodou?

 

Očividne nie... Na základe toho by sa dalo súdiť, že psychický vývoj človeka u väčšiny jedincov nie je ukončený. Alebo kultúra – t.j. tá informácia, ktorú si človek osvojuje počas dospievania (od rodičov, zo školy, z médií, z okolia) – je neúplná alebo defektná a neumožňuje zavŕšiť psychický vývin ľudského jedinca (psychicky dospieť = stať sa plnohodnotným Človekom). Podobne ako je tomu u domácich zvierat, kde je ich reprodukcia udržovaná umelo ľuďmi, inak by vyhynuli.

 

Ak by takáto ľudská kultúra nebola niekým (na pozadí) umelo podporovaná a riadená, už dávno by sme ako druh vyhynuli s touto úrovňou neživotaschopnej kultúry. No podporovaná môže byť len subjektom, ktorý vie viac o tom, ako má všetko správne fungovať. No vidíme aj opačný jav ako podporu života, zotročovanie ľudí (domestifikovanie, exploatácia). Na zotročenie je potrebné mať informačnú prevahu, aby sa obeť rovnakého živočíšneho druhu nemohla zo svojho stavu vymaniť (Ak je zotročiteľom rovnaký živočíšny druh).

 

Vo Vesmíre ale neexistujú neriadené procesy. Ak niekde vzniká odchýlka, tak v nadradenej štruktúre automaticky vzniká podnet pre vyváženie tohto stavu a jeho navrátenia do rovnováhy. Ak v ľudskej kultúre vznikla nerovnováha, niekým, niečím, tak ďalší objemnejší proces bude nevyhnutne tlačiť veci k ich stabilizácii. Takže nie sme tu sami, vydaný osudu napospas.

 

Preto stať sa Človekom neznamená nič iné, ako znovuobjaviť vlastnú (pre svoj druh) životaschopnú kultúru, ktorá by vrátila do ľudskej spoločnosti i do jej okolia rovnováhu a stabilitu v kontinuite pokolení, ktorá by stabilizovala tento druh a zosúladila ho s prostredím, tak ako to vidíme aj u všetkých iných druhov.

 

Veď ak sa útržkovito pozrieme na niektoré vývojové fázy vývinu človeka, a porovnáme ich so spoločnosťou, s ľudstvom, tak vidno určité paralely[1]:

— Dieťa do 3 rokov je úplne závislé na matke, v tomto období sa kladú základy jeho mravnosti, lebo hoci ešte nerozpráva, dokáže rozoznávať čo je dobré a čo nie, čo je správne a čo nie, hoci nie ešte slovne, ale vie si spojiť obrazy s príslušnými pocitmi, príčiny s dôsledkami. Mnohé z tohto základu je prednastavené geneticky, ale aj podporované egregorom ľudstva (v súčasnosti ale aj defektmi z rodových egregorov)
Tento stav ľudstvo prekonalo.

 

— Videnie sveta je prirodzene Ja-centrické (som stredom vesmíru a svet je tu primárne pre mňa). Postupne s osvojením si artikulovanej reči dieťa si začína rozvíjať aj chápanie sveta, slovnú logiku a získava nástroj lepšej komunikácie s okolím. Dieťa v tomto období rozvíja a uplatňuje svoju tvorivosť, no zatiaľ je to najmä o tom, že sa snaží prispôsobiť svet sebe, svojim potrebám a videniu, prispôsobuje si aj kultúru dospelých vo svoj prospech. Vedomostí a zručností ma ešte málo, a učí sa na chybách, preto vznikajú odreniny, modriny, škrabance a hrče.

Vyzerá to tak, že tu niekde sa ľudstvo nachádza.

 

— Pretože neskôr, začiatkom puberty sa štartujú ďalšie procesy psychiky, kde ľudský jedinec sa zamýšľa nad vážnejšími vecami, zmyslom života, snaží sa prehodnocovať kultúru svojich predkov, hľadá spôsoby ako ju vylepšiť a vniesť do nich niečo nové, svoj pohľad na svet a budúcnosť. Uvedomuje si, že nie on je stredom Vesmíru, ale sám človek má určité poslanie na tomto svete, tak ako všetko živé aj neživé okolo neho. Kladie si otázky teologického charakteru, a podľa toho, kam v týchto veciach dospeje, nakoľko mu to umožňuje aktuálna osobná morálka, tak aj upravuje a mení svoje videnie a chápanie sveta, čo je súčasťou jeho dospievania a prípravy na budúci samostatný život Človeka.

Sem má ľudstvo namierené, no ešte sa tu nenachádza.

 

Dnešné ľudstvo v športe súperí o prvenstvo, podobne ako sa deti hrajú kto je lepší. Deti, hlavne chlapci sa často bijú, sem tam aj zrania, rovnako ako súčasné ľudstvo. Čiže manželstvá medzi mužmi a ženami sú štatisticky na úrovni „detských manželstiev“, kde stabilnosť a zmysluplnosť musí byť skôr výnimka ako pravidlo. Preto funkčný inštitút rodiny bez osvojenia si Ľudského typu psychiky (zafixovaného v kultúre) nemôže vo veľkom fungovať. Zatiaľ teda štatisticky prevláda v ľudstve Ja-centrický (detský) pohľad na svet, ktorý pod tlakom okolností prerastá do podoby „kto z koho“. Prehodnotenie vlastného a všeobecného pohľadu na svet je až ďalšia etapa.

 

Opakom Ja-centrického pohľadu na svet je Bohocentrický pohľad na svet, to znamená, keď sa pozerám na reálny stred vesmíru, a odkiaľ pramenia všetky zákonitosti, ktoré je treba pochopiť pre naladenie harmónie v sebe i okolo seba.

 

Archimédes raz povedal: „Dajte mi pevný bod vo Vesmíre, a pohnem Zemou“. Pevný bod je dosť dôležitá vec v navigácií. Ak sa totiž človek chce orientovať, potrebuje nájsť pevný a výrazný orientačný bod. Na mori sa dá stratiť, ak všade je len more. Dokonca ani na kompas sa nedá celkom spoľahnúť, lebo Zem je plná magnetických odchýlok, ktoré neukazujú vždy na sever. No možno sa orientovať, podľa objemnejších astronomických objektov (hviezd a slnka). Toľko k morskej navigácii, a čo v celovesmírnej? Kde nájsť pevný bod? Od akého pevného a nemenného etalonu znovuvypracovať svoju stratenú kultúru?

 

Ak je Boh Tvorca tohto všetkého, tak treba hľadať odpovede ohľadom naladení harmonickej Ľudskej kultúry tam, u Neho. Pretože medzi ľuďmi, z ktorých väčšina je dospelá len fyzicky a nie psychicky, je záplava rozporuplných informácií a orientovať sa v nej je ťažké (asi ako orientovať sa podľa rýb na hladine). No ak človek upriami svoju pozornosť na objemnejšie, stabilnejšie systémy, ktoré sú zdrojom rovnováhy (ktorá príde: s ľuďmi a ich úsilím, či bez ľudí), odpovede tam možno nájsť.

 

Či už je človek veriaci, alebo ateista, ak je duchom vedome napojený na objektívnu Múdrosť, ak je objektívna Múdrosť tým čo kladie na prvé miesto a čo si najviac cení, tak jeho život sa týmto smerom aj bude uberať, a ľahko prekoná rôznych chytrákov, neľudí a kadejakých prediktorov, pretože sa opiera o jediný pevný bod vo Vesmíre, o Zdroj. On a jeho potomkovia vždy nájdu čo hľadajú.

 

PS: Možné je mnohé, správne je len niečo, múdrosť harmonizuje procesy a nesie sa na hrebeni vlny dlhodobých/večných procesov.

 

poznámky

[1] V skutočnosti existujú štyri objektívne kľúčové etapy vývinu človeka, v ktorých sa otvárajú možnosti prejavu nových režimov psychiky. Kým kojenec je čisto na inštinktoch a reflexoch (režim zviera), tak neskôr sa otvára možnosť napodobovať ľudí, veci, okolie, dospelých, byť programovaný kultúrou rodičov/spoločnosti (biorobot) a prekonávať niektoré pudy a inštinkty, hlavne počas predškolského veku. Ešte neskôr sa s rozvojom rozumu, tvorivosti, umerne stavu mravnosti a videniu a chápaniu sveta otvára možnosť prispôsobovať si druhých sebe, zneužívať svoju vôľu, alebo využívať ju na dobré úmysli, ktoré však svet nerobia lepším (zlý/dobrý démon), hlavne v školskom veku. A celkom nakoniec sa jedincovi otvára možnosť pod Božím vedením objaviť adekvátne súvislosti fungovania sveta i života - eticky aj z pohľadu mozajky - v režime psychiky človek. Oveľa podrobnejšie je téma rozobraná v knihe Dialektika a ateizmus, kapitole 7.2.6 (v současnosti tato kapitola ještě není publikována ve slovenštně, bude v nejbližší době, pozn. red.)

 

Diskusní téma: Ľudský typ psychiky a zákonitosti prírody

Asi to tak bude...

mdmml | 04.02.2017

Dakujem za clanok. Je presny, vystizny, zmysluplny. Jardob ma pravdu o com svedsi aj polemika pod clankom - buchnaty, skrabance modriny - kvokanie, sliepocky, kralici... Vystihuje presny stav kultury spolocnosti - deti... Hovori nam o inom... Ak sa sami nebudeme snazit najst stratenu kulturu clovecenstva, alebo si nestvorime sami vlastnu v sulade s "pevnym bodom" zamerom, moze prist korekcia z hora. Restart. Moze po nezvladnuti vlastneho detskeho egocentrizmu uz tu spominany navrat do doby kamennej... Restart, od vseocistnej kojeneckej doby, v stadiu vnimania sveta prostrednictvom vrodenych instinktov a to hlavne vlastnym pricinenim... Nepochopenim ludstva, svojej cesty k clovecenstvu, nevyuzitim genetickych danosti, prostrednictvom svojej kultury...

Pro J.

Tony Clifton | 02.02.2017

Tony Clifton 1. február 2017 o 22:35
J., ze pozdravuji Adama

Odpoveď
J. 1. február 2017 o 23:32
Existujú ľudia čo odídu bez rozlúčenia a existujú ľudia čo sa stále lúčia a nikdy neodídu. Na teba očividne sedí to druhé…

Odpoveď

J, lidé jsou skutečně různí a to je dobře. Jsou třeba lidé, kteří zřejmě pod licencí vytvoří určité webové stánky a stanou se hlavním propagátorem určité myšlenky k uchopení moci ve společnosti. Jsou lidé, kteří nějakou formou chtějí „získat“ ostatní pro určité myšlenky, např. ke skutečné demokracii (viz. základní materiály) a přitom ve skutečnosti demokracii obecně považují za zlo. Jsou lidé, kteří něco ukradnou, dejme tomu třeba takovou diskuzi. Jsou lidé, kteří s nadšením nějaký čas vykonávali jistou práci zdarma a po určité době se z nenadání začnou zpětně hlásit o svoji nesmluvenou odměnu a následně začnou jiného vydírat, protože si v tu samou chvíli „vzali“ něco do zástavy. Jsou lidé, kteří někoho jiného pomlouvají za to, že jiným maže příspěvky a rozdává jim bany a takové chování mu mají natolik za zlé, že je to, dle jejich názoru, opravňuje ke krádeži a vydírání a přitom sami se následně chovají možná ještě hůře. Jsou lidé, kteří jinému v diskuzi umožní jen někoho pozdravovat, následně na něj reagují a místo umožnění odpovědi mu udělí další ban. Někteří lidé jsou komici a někteří lidé jsou zase šašci, kteří touží po moci. Z toho důvodu pochopitelně nesnáší demokracii a vyžívají se aspoň v banování jiných. Sám si můžeš posoudit, zda čistě náhodou nepatříš do některé z výše uvedených skupin

dedicnost

tulo | 30.01.2017

fajn clanok. Ako citam ksb, dost sa pri novych pokoleniach rozobera kultura. Urcite to to ma velky vplyv. Ale:

V minulosti boli skoro vsetci rovnaky, nikto nicim vinimocny, a bolo jedno ci si chalan vzal taku ci inaku zenu z tej alebo onej dediny, vzali sa, spravili deti, zili v manzelstve tak ako vsetci az do smrti. Priklad spolocnosti s ludmi so psychikou clovek.

Len ma zaujima jedna vec. Ako to je pri selektivnom vybere partnera a potomstve. V spolocnosti bez miery, s promiskuitov kde kazdy ma niekolko pokusov najst to svoje "prave". Par prikladov: chalan je zvieraci stroj psychiky je dole obdareny a promiskuitny. Aka partnerka snim vydrzi? no jedine taka co dokaze jeho pudy rovnako dobre uspokojit, nejaka pekna a skusena promiskuitka. 2. podnikatel vykoristuje svojich zemstatnancov, velka uspesna firma, je tvrdy, ma vela penazi, taky demon. Aka zena ho uspokoji? Zlatokopka a byt v zivote i posteli riadne submisivna. 3. typek ma 35 slobodny alkoholik a rad ciarocky a ine drogy, neclovek. Aka zena mu pasne? Taka ista, nejaka slobodna mamicka ci prostitutka co tiez svoj zivot nezvlada, je mu pri chlastne dobra spolocnicka a najlepsie tiez zavisla na ciarockach 4. typek je korporativny ritolez. Nechal sa drezurovat vysokou skolou a teraz velmi rad drie v praci na pozicii za menezera a pilne plni ulohy sefa. Ma slusny plat, taky zombie. Aka bude jeho zena? Krasna panicka, manazerka, ale vnutri chlap, je rada ked ona je panom vsetkeho, moze rozkazovat.

No a dajme tomu ze spominany ludia su uz X-ta generacia. Stabilne dochádza k navrstveniu rovnakych psychickych vlastnosti a strojov psychiky. Su to krajne priklady, no rovnakym stylom zije 90% populacie. A uvedene pary a spolocnost budu mat deti. A) Ak sa spravi osveta o kulture ako vychovat stroj psychiky clovek prijmu to? B) Ak ich deti vezmeme a izolujeme, dame im novu kulturu a vychovu v duchu stroja psychiky clovek: Vieme znich vychovat ludi s nevratnym strojom psychiky clovek?

Moja odpoved: To navrstvenie vlastnosti cloveka sa nazyvalo dedicny hriech. A kazde dieta ktore sa narodi sa sice ocita na zaciatku no s urcitymi predispoziciami do zivota. A preto instinktivne nasleduje cestu svojej krvi a ono vytvara novu kulturu ktora je taka aka je. Ak by sme deti izolovali, umelo zacali vychovavat v kulture psychiky clovek tak 90% deti by sa burili vplyvom dedicnosti ako satani a ak by sa aj podarilo, neboli by to stastne bytosti. To kde sa dnes nachadza zapad je vysledok 2000+ rocneho psycho-genetickeho inzinierstva ktoreho naprava do normalu, vytvorit tu zivotaschopnu kulturu by mohlo trvat prirodzene opet zhruba tak 2000 rokov (i ked system je uzavrety a o chvilu to povedie ku katastrofe co vsetko urychli)

Re: dedicnost

Anna | 18.04.2017

Ale kde by se ty děti naučily, jak to NEMÁ být? Kde jinde by nabraly sílu ke spasení své duše, než v boji se zlem?

Akvárium, co navrhujete, je jen ODDĚLÍ, ale nikam neposune, protože ten posun vzhůru musí vyjít z jejich zoufalství, až zjistí, že vyčerpali všechny další směry, které nikam nevedou. A že jim zbývá než ten jeden, nádherný, který před nimi pořád někdo schovával!

Nechala bych to, jak to je, protože lidstvo vlastní vůlí zapadlo do bažiny, tak se z ní bude muset i samo vyhrabat. A když ne, tak ne. Protože Výšiny o člověka, který lehkomyslně zklamal a na svém hříchu trval, stejně nestojí. Protože upřímně řečeno - co s ním, co s třískou pod nehtem - pěstovat ji soucitně - nebo vytáhnout? Uvažte.

Stieranie rozporov s biosférou

peter1. | 29.01.2017

Tachnosféra nás mení a generačne mení podstatne, vo všetkých rozmeroch žitia a bytia.
Hodnotový konzervatizmus nesený v kultúrnom dedičstve, naráža a naráža veľmi silne na blahobyt zbavený mnohých interakcií s biosférou - cieľom týchto článkov je asi aj posúvať minulú, osvedčenú skúsenosť žitia pre nasledujúce generácie, žijúce v inej bio-techno sfére.
John B. Calhoun a jeho pokusy v generačnom spoločenstve myší sa dajú vysvetliť vo viacerých úrovniach i v rôznych výstupoch.
Zdánliva aktuálna zrychlujúca sa živelnosť má určite svoje zákonitosti - slabosť užívajúceho ľudského ducha voči technosfére je z konzervatívneho pohľadu zrejmá. Pre jednotlivca zostáva jediný rozpor z biosférou, reprodukčný pud, ktorý sa nepredstaviteľne zamotáva v nových spoločensko-kultúrnych hodnotách. Niet modelových múdrostí pre nasledujúce generácia, alebo prežije desať prikázaní ?
Priestor sebarealizácie v zmysluplnom rozvoji spoločenských rolí je tiež poznačený vývojom - vôla medzigeneračnej komunikácie, slabne.

článek

Kamila | 27.01.2017

Dobrý článek.Děkuji.

pre jardob

Jura | 25.01.2017

Mě to zase vede k tomu odpověď hledat v ZC (speciálně asi 8.2.)

Re: pre jardob

jardob | 25.01.2017

Jura, keď bude hotový preklad "dialektika a ateizmus" určite si prečítaj 7. kapitolu, aj tam nájdeš styčné body so ZC, ohľadne výchovy detí v rannom predškolskom veku...

ohledně kvočen

Petr H. | 25.01.2017

Mnoho let si beru mladé slépky z velkochovu, kde nemají možnost kvočení si nijak odkoukat. Tovární slepičky. Přesto to na všechny přijde a cca 2x za život si kvokání na měsíc prostě odsedí. Stejně tak králíci v králičníku, po mnoho generací zavření. Pokud se některému podaří utéci, ihned ví, jak a proč má hrabat nory.
V článku není správně rozčleněna paměť instinktivní, šířena druhově-egregoriálním způsobem a paměť vypětovaná kulturou.

Re: ohledně kvočen

Petr H. | 25.01.2017

Zvířata se chovají především instinktivně, druhově-egregoriálně podmíněně.
Tendence je taková, že při návratu do stavu prostředí před naučením (např. člověk odejde pryč), dříve nebo později na nové dovednosti zapomínají a vrací se k původním, druhově-egregoriálně daným.
Proto ani nefunguje Darvinova teorie vývoje. Zvířata mají nadřezený druhový egregor, ve kterém je soubor všech potřebných informací. Odchylky, způsobené specifickými událostmi, jsou buďto časově omezené, nebo se stanou slepou větví vývoje (viz třeba zvířecí homosexualita).
Naproti tomu, člověk tento druhový egregor vnímá podstatně méně, více přemýšlí. Je možné že antény pro připojení nefungují správně nebo jsou otupovány záměrně. Proto má ně něho podstatně větší vliv kultura, která je předávána z člověka na člověka jinými způsoby, než egregoriálně (např. čtením, pozorováním jiných lidí,...). Kultura (ideologie a pod) má potom mnohem jednodušší práci uskutečnit změny v chování lidí, přesměrovat slabě cítěné egregoriální touhy člověka tam, kam potřebuje, přesměrovat je.

Re: ohledně kvočen

jardob | 25.01.2017

"Tovární slepičky. Přesto to na všechny přijde a cca 2x za život si kvokání na měsíc prostě odsedí"

- toto ste ale trochu dosť prehnali. Dokonca ak máte aj skupinu sliepok od kvočky, tak nikdy nekvočia všetky. Zo šiestich tak zhruba dve. Chovám sliepky dlhé roky, pokračujem po mojom otcovi, zvykli sme kupovať sliepky z hydinární po vyskladnení (zhruba raz za tri roky stačilo) a nikdy žiadna nekvočala. Nikdy! Až posledné roky mám aj kvočky, po tom čom som si kúpil kurence od súkromníka. Liahnem si kurence aj z liahne, mám aj pád od kvočky, a tie liahnuté mi zatiaľ nekvočali. Tie od kvočky áno, no aj tam len niektoré...
Ja by som na vašom mieste nemiesil inštinktívnu informáciu s tou odovzdávanou rodičmi. Zvieratá majú zo svojho správania niečo v inštinktoch a druhovom egregore, ale niektoré informácie sa prenášajú inými egregormi, t.j. tými čo nesú kultúrne podmienené informácie (tzv. "prenášané materským mliekom")- aj to je evolúcia. Nie fyzická ale psychická. Ak stratia túto informáciu, ktorú dostávajú od rodičov (napr. vlci), tak ich návrat a začlenenie do prírody je veľmi ťažký, je to veľký krok späť.
Netreba zabúdať že sliepka je šľachtené zviera, podobne ako krava, ošípaná. Je to ľuďmi umelo vytvorená odchýlka v prírode, ktorá samostatne nemá šancu prežiť. Iba ak by mala pozvoľne dostatok času, aby dokázala zdivieť. U hydinárov vo veľkochove je navyše kvočanie nežiaduci jav, lebo sliepka čo kvočí, neznáša vajcia, preto je nekvočanie podporované technikami šľachtenia.

Rozumový potencial človeka, to že veľa premýšľa, by som tiež neoddeloval od ľudského egregoru. Je to potenciál, dedične vložený, ktorý sa ale musí podporovať od narodenia, aby sa vôbec rozvíjal - viď príklad vlčie deti, efekt maugli. Nositeľom kultúry (tejto pamäte) sú špecifické egregori, ktoré však možno deformovať, alebo pripojiť na ne iné egregori, ktoré fungujú ako víry alebo parazity.

Králik keď utečie si môže vedieť vyhrabať noru, ale bez informácie ktorú stratil prežije možno deň, a zožerú ho dravce. Rovnako aj človek sa správa tak, že provokuje nielen jedincov spomedzi seba, aby došlo k samozničeniu, ale aj prírodu, aby ho zničila.

Zmyslom článku nie je diskusia o pôvode kvočania, ale o tom, kde sa stratila Ľudská kultúra, a kde ju hľadať?!

Re: Re: ohledně kvočen

jardob | 25.01.2017

A to hlúpe správanie človeka, k vytváraniu vnútrospoločenského napätia, a vytvárania napätia vo vzťahu k prírode - nie je chyba inštinktov ani zlej informácie v druhovom egregore. Ale je pôvod je v chybne informácii, ktorú dostáva človek po narodení. Nosičom tejto informácie je kultúra-kultúrny egregor a s ním je niečo zlé. Buď je poškodený, chorý alebo nedorozvitý...

Re: Re: ohledně kvočen

jardob | 25.01.2017

T.j. tu treba hľadať Ľudskú kultúru. Ľudská kultúra nie je v dobe kamennej, keď sme žili len na základe pudov a inštinktov. Máme rozum a musíme sa ho naučiť používať k vnášaniu harmonie do všetkých sociálnych štruktúr ktoré tvoríme aj do súžitia s prírodou... To presne je Ľudský typ psychiky. Treba opraviť, dorozviť náš kultúrny egregor, začať možno individuálne, ale aj kolektívne... No ak neupriamime pohľad na jediný pevný bod vo Vesmíre, tak to bude len blúdenie, a samý pokus/omyl čo si na pokraji dnešnej biosfericko-spoločenskej krízy veľmi dovoliť nemôžeme. Tým skôr, že tí chytrejší a menej svedomití lídri ľudstva nám budú hádzať polená pod nohy. Aj preto treba byť chytrejší.

Re: Re: ohledně kvočen

Petr H. | 25.01.2017

Souhlasím se vším, krom toho, že zvířata nadobro ztratí některé svoje vlastnosti, pokud je jim odepřena výchova rodiči. Jak se tedy králík naučí hrabat nory? Nikdy to neviděl, neměl ani kde, třeba i 20 generací. Pak uteče a začne. Kde se to v něm vzalo?

Slivoně, šlechtí se, šlechtí, krásné velké švestky, ale z pecky vyroste zase ta obyčejná slivoň, divoká, původní. Všechny zásahy člověka dřív nebo později zmizí. Pokřivený stavební plán se narovná a znovu se obnoví úplný vliv druhovému egregoru. A tak se i z králíka domácího stane zase zpět králík divoký. Pokud tedy nejsou ty změny přes čáru, pak vyšlechtěný druh zaniká, např. slepice - brojleři.

Pokud člověk ztratí nit předávaných informací a vědomostí, zklouzne do doby kamenné. Má ale narozdíl od zvířat mnohem větší potenciál odpozorovávat zákonitosti, jak něco zlepšit, jak si ušetřit práci, zpohodlnět život, tak to ho bude zase tlačit kupředu. Takže výhoda i nevýhoda.

PS k těm kvočnám, máš pravdu, není to tak časté. Tak nějak mi připadá, že těch pár slepic co tam mám (ikdyž už mnoho obměn), tak tam pořád nějaká sedí, jedna skončí, druhá začne :). Přesně jsem to nepočítal. Chov obměňuji kompletní, tedy není možnost obkoukání.

Re: Re: Re: ohledně kvočen

Přemek | 25.01.2017

Ne vždy, Petře H. To, co vidíme na plodech slivoní, nezobrazuje celek a ten se mění v závislosti na prostředí. Vím to dobře z dendrologie a botaniky na základě hodně detailního pozorování v dlouhém čase. Egregoriální (determinační) spouštěcí efekt nemůže vést k neměnnosti v čase, ale rozhodně vede k adaptabilitě na prostředí.

Re: Re: Re: ohledně kvočen

jardob | 25.01.2017

Ono to hrabanie nôr je zrejme čisto inštinktívne a zajace to robia od nepamäti, nie je to zložka ktorá by sa týkala adaptácii k prostrediu, ktorej by sa museli učiť.
Napr. kura tiež hrabe a zobe samo, hneď na druhý deň po vyliahnutí, nikto ho to neučí, to je dedičný inštinkt, o ktorý nepríde.

Ale u rôznych zvierat, kde adaptácia hrá dôležitú rolu (faktor prostredia, sociálne vzťahy v svorke/stáde, techniky lovu), tie sa učí, nie všetko je inštinktívne. Ak pozeráte prírodopisné filmy, iste ste videli, ako je ťažké mláďa nejakého cicavca vrátiť naspäť do divej prírody (ak vyrástlo bez rodičov), ako ho sami ľudia učia určitým technikám aby vedelo prežiť, uloviť si potravu, aby znovuzískalo plachosť pred ľuďmi.

A človek je dosť zručný nato, aby vyhodil planétu do vzduchu, a stále sa nenaučil žiť v harmonii medzi sebou ani s prostredím. Riešenie nie je v ľudských inštinktoch, ale kultúre ktorá sa osvojuje od rodičov v útlom veku, cez školy a samostatne sebazdokonaľovaním sa. No základ musí byť už v rannom detstve položený. Otázka je len, čo by mal človek robiť, aby tvoril harmoniu vo vzťahoch medzi sebou, i k prírode. A riešenia ktoré život odobrí v praxi, tie si osvojovať a chrániť.

Re: Re: Re: ohledně kvočen

Hox | 27.01.2017

To co je zmíněno v článku o vlivu výchovy je nejmarkantnější třeba u dravců, kde se nový jedinec musí často dlouho, někdy až rok, učit od matky umění lovu. Bez této průpravy je odsouzen ke smrti, ani geneticky, ani přes "rodovou pamět" (druhové egregory, k nimž je klíčem genetický "makeup" jedince) se k němu ty potřebné informace (stereotypy, informačně-algoritmické zabezpečení) nedostanou.

Re: Re: Re: Re: ohledně kvočen

Putinovec | 28.01.2017

Ano, na spásání trávy není potřeba nějak rozsáhlé inteligence.Na pravidelném úlovku pro predátora,tak aby nezašel hlady je potřeba mnohem víc.

Re: ohledně kvočen

Přemek | 25.01.2017

Co v článku není, to někteří z nás chovají ve vědomostech. Přesto bych nepodceňoval živé organismy ohledně možnosti jejich emocionální složky, neboť jsme spojeni biodeterminací (egregorem) i prostřednitvím bioelektřiny (biofrekvenčního vlnění), jen to mnozí z nás v sobě až příliš ubíjíme a pak se nestačíme divit, odkud jsme takoví nesví. A emoce mají biofyzikální a biochemickou povahu stejně jako rozum...

Přidat nový příspěvek