Levá a pravá mozková hemisféra a co s tím souvisí

31.1.2018

badatel

 

Poznámka: následující text je příspěvkem čtenáře s přezdívkou "badatel", nemusí nutně vyjadřovat názory autorů stránek.

 

Již dávno je známé tvrzení, že levá ruka souvisí s pravou mozkovou hemisférou, zatím co pravá ruka souvisí s levou mozkovou hemisférou. Tedy přímé ovládání motoriky končetin tou kterou hemisférou (polovinou mozku). A tedy i prstů. Dále je evidentní, že větší vliv na mozek mají ruce než nohy (jsou k mozku blíže a také mají úzký vztah ke krmení). Vše bude rozvedeno dále.

 

Dávno také bylo již zjištěno, že levá mozková hemisféra je svou aktivitou vnitřně navázána na pravou ruku a souvisí s matematickým způsobem myšlení, je analytická, škatulkující, pitvavá a má typicky mužský aspekt. Pravá mozková hemisféra zase pracuje „typicky“ žensky, je vysoce intuitivní a propojená s levou rukou, nese umělecké aspekty, podporuje celostní pohled na realitu (holistický pohled), a také souvisí úžeji s mechanickou pamětí. Vnějším projevem toho je také tvrzení některých dávných textů o levé a pravé půlce těla coby ženské a mužské polovině bytosti, včetně údajů o rozdělení magnetických a elektrických potenciálů po povrchu těla a různém pro ženy a muže. Také pojmy ženská a mužská ruka. To že to umístění je křížem je důsledkem, jakoby ta odpovídající část mozku byla právě „zrcadlem“ té náprotivné poloviny těla. A mimochodem oční nervy, než dojdou dovnitř hlavy, také se kříží.

 

Kam až došel neuro-výzkum je nejlépe zobrazitelné na obrazu zvaném Homunculus, avšak ne v tom obecném smyslu (https://cs.wikipedia.org/wiki/Homunkulus), nýbrž je nutné vyguglit heslo „homunkulus mozek“. Je to symbolické grafické ztvárnění mozkových map. Ne však manažerských a výukových a … jiných map, ale map šedé kůry mozkové (neocortexu) v závislosti na tom, co která část mozku ovládá a s čím koresponduje. Existují jak zobrazení plošná https://www.google.cz/search?q=homunkulus+mozek&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiMoJuI_7bYAhXFLFAKHSwNDPMQsAQIPg&biw=1419&bih=1039#imgrc=_, tak i zajímavé prostorové ztvárnění „mozku“ podle funkčního napojení (tamtéž), přímo třeba na vzorové ukázce https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sensory_and_motor_homunculi.jpg. Zde si čtenáři laskavě povšimni, že jsou dva, v detailech i celkové disposici různí, i když je to ten samý jeden mozek. Jednak podle čidel smyslů (pasivní příjem informací z okolí), jednak podle akčních prvků ovládání motoriky těla. A to tam není ještě zahrnuto zpracování signálu mezi vstupem dat a jejich budoucím výstupem (myslím, že tak daleko ještě výzkum mozku přeci jen není).

Plošná zobrazení (mapy) jdou do detailu zobrazení v tom, že vznikaly v laboratořích přímým mapováním lokalit mozkových aktivit (odezev neocortexu) v souvislosti s vnějšími podněty.

 

Krátká odbočka a další odkazy pro zvídavé:

Třeba http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/medicina/neurologie-nemoci-vysetreni/homunculus-somatosenzoricky-a-motoricky-zobrazeni-na-mozku

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozkov%C3%A1_k%C5%AFra

http://www.wikiskripta.eu/w/Funk%C4%8Dn%C3%AD_korov%C3%A9_oblasti

Rozhodně zajímavé také bude počteníčko na https://books.google.cz/books?id=msBVAiFLxi8C, případně podrobněji https://books.google.cz/books?id=msBVAiFLxi8C&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false.

 

K tomu pak přistupuje i další kacířské tvrzení, že tyto „funkční“ mapy mozku (jejich funkce) lze v případě potřeby překreslit. Jinými slovy, když nějaká část mozku bude odoperována, pak lze „reprogramováním“ docílit toho, že potřebné regulační funkce převezmou jiné části neuronové počítačové sítě zvané mozek, primárně určené k něčemu zcela jinému. Je potřebné škrtnout z učebnic také další blud, že prý počet neuronů je dán definitivně při narození, a pak již neurony po celý život jen odumírají. Neboť také tyto buňky mohou být, v případě potřeby, organismem z kmenových buněk znovuvytvořeny a budou plně funkční, asi tak, jako když v počítačové síti vyměníme vadný počítač, do kterého pak jsou všechny jeho potřebné programy a data z prostředí sítě znovu nahrána (podmínkou je, že ostatní napojení jsou funkční – nepoškozená). A kmenové buňky si náš organismus neustále vytváří sám a umisťuje tam, kam potřebuje. Na tom místě se pak doručená vlastní kmenová buňka podle programů uložených ve své DNA a podle požadavku okolí, kde má sloužit, teprve transformuje na takovou, která tam patří.

 

Protože mozek souvisí s poznáváním okolí (je to jen „výpočetní“ nástroj těla – bioskafandru duše), má toto schéma také dopad na rozvoj psychiky člověka. Doporučuji nahlédnout na prezentaci na téma: „4. Kognitivní funkce + motivace. Psychologie je věda, která studuje chování, duševní procesy, prožívání, tělesné dění, nemoc a její uzdravování včetně.“ K nalezení na stránce http://slideplayer.cz/slide/11507135/. Hmatem se tam zabývají na stránce 14/58, avšak někdo ji „mravnostně cenzuroval“. Celý obrázek této stránky prezentace je však uveden na adrese http://images.slideplayer.cz/42/11507135/slides/slide_14.jpg.

 

Z názorného zobrazení je zřejmé, že hlavním zdrojem poznávání hmotného světa je především hmat a také chuť, přesněji nástroje těla zvané prsty a jazyk. Zajímavé však také je, že nejvíce dáme na to (věříme tomu), co vidíme či slyšíme. Přitom čidla zraku a zpracování optických signálů jsou nejvíce zatížena chybovostí (klamem). Praktický dopad, viz reklama, či jiné druhy propagandy (PR). To opět souvisí s nastavením řady interních mozkových podprogramů, které v nás někdo umí nějakým způsobem z vnějšku upravovat. Tady formuluji další otázku pro hledající: „Když GP z pozadí ovládá všechny špičky světa, kdo a jak a proč ovládá jej? Tedy, kým je GP ovládán?“.

 

Další poměrně nová informace, i když logicky plně v souladu s odhaleným homunkulem je to, že stav vývoje mozku a rozvoj schopností jeho nositele silně souvisí s dostatečným množstvím nejrůznějších vnějších stimulů, především hmatových, které pomohou mozek během jeho vývoje jej dostatečně zvrásnit (zvětšit jeho povrch, tedy přidat a zapojit více dalších výpočetních jednotek – neuronů) a protrénovat. Tedy co nejvíce rozmanitých hmatových a pohybových podnětů. Jako by budoucí míra inteligence jedince přímo závisela na jeho předchozím fyzickém výcviku a stimulaci prací.

 

Toto např. bylo uplatněno při specifickém genetickém šlechtění lidské mutace zvané židovský národ během čtyřicetiletého „bloudění“ po poušti. Nedostatek manipulativních podnětů zprostředkovaných prsty vede k zakrnění rozsáhlých částí mozku a později pod vlivem neustálého křížení i k fixaci této změny, a to až do úrovně DNA. Neboť jediná činnost mužů tehdy byla svírat v pravé ruce hůl, nebo meč. Dále se projevila i absence dalších technologických stimulů, které by mohly jakýmkoliv způsobem iniciovat další rozvoj mozku. Zde je také důvod, proč Židé „nesmí“ fyzicky pracovat.

 

Muži při své práci většinou zatěžují pravou ruku (většina strojů a ovladačů je tak vyráběna), levou ruku pak mají jen jako doplňkovou, spíše přídržnou. Při práci je zde větší levo-pravá disproporce. Navíc z důvodu primárního požadavku síly je tam nedostatek stimulů pro prsty. Oproti tomu ženské práce většinou vyžadují plné zapojení obouruč a provádění jemných činností vyžadují při menší síle větší nasazení a hbitost prstů. Lepší podmínky pro rozvoj svého mozku a potažmo zvyšování IQ tedy mají ženy. Navíc mají ve vínku (v DNA) kvůli své funkci matky – zachování rodu (biologického druhu) otevřenu větší míru intuice (EQ … míra empatie). Shrnuto – život po ženách již v období jejich přípravy žádá a také zajišťuje jejich větší hmatovou stimulaci prostřednictvím prstů (další z důvodů, proč dívky mohou vyspívat rychleji a dříve než chlapci) a bude u nich menší disproporce ve výkonu mezi oběma mozkovými hemisférami. (Nicméně inkluzní školství se snaží i toto nivelizovat!)

Pozor, toto sice usnadní lepší vzájemné vazby mezi hemisférami (snazší součinnost), avšak není to jediné. To narušení vazby nám kdysi bylo do mozků uměle implementováno!

 

Z důvodu celoživotního zaměstnávání ženských rukou nejrůznějšími a hlavně rozmanitými „ženskými“ domácími pracemi (pletení svetrů, zašívání ponožek, …) se udržuje neustále mozková stimulace až do vysokého stáří, což se opačně projeví také na tom, že celek pak dlouho funguje – mozek řídí vše; „orgán, který se neužívá – zakrní“. Praktický dopad – ženy přežívají muže (ne jen „statisticky“ proto, že muži byli častěji vybíjeni ve válkách). Druhý dopad „moderních civilizačních vymožeností“ v domácnostech pak bude ten, že ženy začnou umírat dříve, než tomu dosud bývalo. Ženy přežívaly muže, to se však s vybavením domácností a změnou životního stylu brzy změní, věkový rozdíl dožití mezi pohlavími se v budoucnu zredukuje.

 

Mnoho umělců, ale i významných vědců bývalo leváky (v dávných dobách většinou přeučeni – levá ruka je přece „ďáblova“). Jenže i ono vynalézání, ať již v matematice, fyzice či jiných inženýrských disciplínách, je rovněž odrazem vhledu a intuice. Je potřeba napojit se na nehmotné informačně-energetické pole, načíst informaci a pak dotáhnout do hmotné realizace. A zde opět funguje dřívější podpora levé ruky a zaměstnávání obou rukou nejrůznější prací.

Pokud je libo domyslet, zde je také zakopán pes příčiny degenerace šlechtických rodů. Přece šlechticův potomek nebude pracovat, to by byla urážka … On se přece musí učit bojovat a poroučet (vydávat příkazy). Takže brzy rod vymřel buď na bojišti, nebo v době míru zdegeneroval tak, že neuhájil majetek (před šlechtickou konkurencí, ani před služebnictvem … majetek za šlechtice zvelebovali jiní, hodně pro sebe). A degenerace podpořena zahálkou se opět zahustila v DNA rodů. A to je také důvod, proč dnes GP nemá kádry z vlastních zdrojů. Přeci jen upřednostňovali vždy „vlastní“, i když debilní krev před hlubším zasvěcením externistů (nalezených talentů). A pokud jich již museli užívat, tak si zajistili omezení šíře jejich znalostí hermetizací učení a zasvěcovacími stupni – specializací.

Zde je také skryto tajemství přímo životní nutnosti otevření „sociálních výtahů“ ve společnosti, aby mohla zůstat zdravou. Většina géniů totiž pocházela většinou z chudších poměrů a kromě toho, že měla geneticky vrozenou dispozici vyššího IQ a EQ, tak také musela aktivně a hodně pracovat rukama a všestranně takto rozvinout svůj talent tvrdou prací. Což také podporuje psychicko-volní a mravní vlastnosti (ta mravnost pak je hlídána vyšším systémem při vstupu jedince do vyšších informačních hladin). A toto zlatá mládež nikdy nezvládne.

 

Shrnuto: je potřebné pracovat i rukama, aktivně různorodě zaměstnávat také prsty, zatěžovat veškerou činností pokud možno obě ruce, třeba na střídačku. Anebo i různou prací, ale vždy a co nejčastěji stimulovat i tu druhou, méně užívanou ruku. A stále se cokoliv učit – zaměstnávat mozek. Tak se budou současně pozvedat obě mozkové hemisféry.

A pro zlepšení vnitřní vazby mezi mozkovými hemisférami, tedy jejich lepšího propojení a navázání součinnosti v ještě větší míře, na to jsou zatím potřebné ještě dalších specifické techniky, které ještě pořádně neznám. Ale i to výše uvedené již dokáže i tak dělat zázraky, i když je to běh na dlouhé trati. Nejlépe začít již v mládí.

 

Diskusní téma: Levá a pravá mozková hemisféra a co s tím souvisí

K merlinově připomínce

badatel | 03.02.2018

Doporučuji si stáhnout některou z kopií Rodinného alba od Klimova.
Nejlépe na https://ulozto.cz/hledej?q=rodinn%C3%A9+album+pdf
Ať již pracoval v zájmu kohokoliv, shromáždil ze svého okolí zajímavé charakteristiky. A také celkem výstižně charakterizuje principy ovládání svých loutek i agentů organizací CIA. A tak není těžké pochopit, že stejné myšlenkové schéma spolupráce vládne i v prostředí US elit, tedy i ostatních společenských špiček. A zde je jak klíč k jejich ovládání, tak i k likvidaci, když nebudou poslušní svému páníčkovi ... viz současně probíhající likvidace neoconů. A toto schéma zřejmě bude uplatněno i pro odpis jejich podpindosníků v EU, od Bruselu dolů podle systému padajícího ..
A Zcela jistě dojde i na Pražskou kavárnu se všemi jejími odnožemi.

Re: K merlinově připomínce

merlin | 05.02.2018

Súhlas, že zhromaždil veľa zaujímavých charakteristík, veď pracoval na Harvardskom projekte.
Ale mnohé jeho informácie sú min. zavádzajúce a niekedy aj chybné.
Takže s pánom Klimovom by som bol dosť opatrný a rozlišoval, čo je u neho pravda a čo lož ... a je jedno, či vedomá alebo podvedomá.
Že tých lží je tam vcelku dosť, o tom svedčí aj fakt, že ešte žije...

Rozvoj schopností

SES | 03.02.2018

Vzdelávanie ak nestačí škola musí nastúpiť rodina a mimoškolské vzdelávanie, nedá sa nič robiť, až tak školu nepotrebujeme ak nie je užitočná, máme paralelné vzdelávanie, napr. formou rodičovských klubov.
Rozvoj schopností treba začať čo najskôr – primeraným rozvíjaním motoriky, po narodení primerane, ešte raz, primerane hrou s novorodencom (už po zacelení pupočnej jazvy, s využitím vrodených reflexou (napr. úchopovým reflexom). Literatúra Jaroslav Koch-Výchova kojence v rodine (Min. zdravotníctva ČSR 1974, Avicennum 1977 a iné). Priekopníkom bol v ČSR Doc., PhDr. Jaroslav Koch, CSc. Prvé tri roky života ak sa zanedbajú, tak už len v ďalšom živote... Boli tu články o V. Kirjušinovej metóde rozvoja schopností hudbou napr. https://www.youtube.com/watch?v=Vv0iS4XhgRQ&t=112s

Hmatové impulzy - kontakt se zemí

Jura | 01.02.2018

K diskusi o stavu školství: "Pěstování ovocných dřevin Ekologická organizace PagoPago"

Včera jsme zakončili první rok projektu Ovocný strom nejstarší kulturní dědictví. Projekt byl realizován na území Olomouckého kraje ve škole Štěpánov a dalších školách.
Závěr : negramotnost v základních schopnostech umožňujících cokoliv pěstovat (uživit se bez supermarketů) je u 90 % dětí. Děti nedokáží zasadit sazenici, odlišit nadzemní a kořenovou část, zaset semena, rozlišit a sklidit semena, uskladnit osivo, připravit záhon, pracovat s nástroji ( rýč, motyka, lopata), neumí pečovat o půdu, neznají osevní postupy, co se týče hospodářských zvířat nevědí zhola nic. Nechápou význam stromů, keřů, hmyzu a ptactva.... Vedení škol nemá o projekt zájem. Dlouhodobá udržitelnost projektu je bez zájmu škol nulová. Tímto jsme projekt ukončili. Jediným řešením je projekt zahrnout do školních osnov v rámci zrušeného předmětu pěstitelské a chovatelské práce. To však mohou a velice rychle, udělat pedagogické fakulty. Pokud nedojde k zařazení tohoto předmětu do osnov ZŠ. Je podle nás veškerá práce v oblasti ekovýchovy a trvale udržitelného rozvoje zcela bezvýznamná, jelikož většinová populace žije ve městech.

Re: Hmatové impulzy - kontakt se zemí

Debil zhynie sam | 01.02.2018

Mate pravdu kolega, preto si svoje deti od utleho veku taham do parkov a zahrady a predavam im svoje vedomosti, zrucnosti a skusenosti, nakolko to nik za mna nespravi. Ocakavat zazraky od inkluzivneho, rozumej zamerne debilizujuceho skolstva je cakanim na povestneho Godota. Preto je na kazdom z nas, co naozaj povazujeme za dedicstvo hodne predania nasledovnym generaciam. Materialne statky ktore su rychlo pominutelne to isto nie su. Ale vysvetlite to materialistom.

Re: Re: Hmatové impulzy - kontakt se zemí

hmk | 06.02.2018

Držím Vám palce, no zároveň prosím, deťom odovzdávajte Vaše vedomosti. Nepredávajte im ich... S pozdravom, Helena.

Inteligentni blbci

Azmeg | 01.02.2018

No ja neviem, ono etnikum, voci ktoremu je primarne argumentovane uz cele tisicrocia uspesne zotrocuje "inteligentnych" gojimov, ktori sa nechaju nalakat do akejkolvek hluposti a la meinkampfistov a potom cele dalsie generacie su schopni im platit nemale provizie za realizaciu Ich projektov a sypat si popol na hlavu. Tak kto je ten degenerovany, ked ti, co maju zakazane pracovat stale uspesne zotrocuju manualne pracujucich( a teda v intenciach clanku) inteligentnejsich otrokov. Akosi si tie studie znacne odporuju, ako sa pise v materialoch KSB prax je ... No a pozrime sa na vysledky, kto s kym vybabrava a tisicrocia doji vraj inteligentne pracovite ovecky?

Re: Inteligentni blbci

Perun | 02.02.2018

Myslím, že každé etnikum si prejde nejakým životným štádiom. Zhruba po línii pastieri (kočovníci) - usadení rolníci (či robotníci) - obchodníci - menedžeri - kňazi (ideologovia). Ďalej to neviem, ale možno potom nasledujú pád nadol. Takto si to prešli či prechádzajú všetci, aj Tebou zmienené etnikum (asi myslíš židov).

Človek si potom vie dosadiť do tejto rovnice aj napr. slovákov, čechov, nemcov, talianov, američanov atd.atd.

Nie je to teda tak, že židia boli odjakživa nejakí moc chytrí... spočiatku aj oni začínali ako primitívni pastieri, a tí chytrí boli iné národy (Babylon, Egypt atd.). Od nich sa práve učili. O slovákoch netreba hovoriť, ešte pred 100 rokmi kde sme boli (v myšlienkových memoch čechov či maďarov sme dodnes "bačovia", v lepšom prípade drotári...) Ale všetko sa mení v čase.

Re: Re: Inteligentni blbci

Azmeg | 02.02.2018

No ano, zo slobodnych bacov ci drotarov sme sa stali uvedomelymi otrokmi. A vysvetlujte to kryskovolicom. A ano, ona diaspora tu uspesne vegetuje cez 2000 rokov. Dokonca na vrchole viditelnej casti pyramidy. A kde su ti manualne zrucni, ktorych zmienuje clanok? Dole pod luzou, ktoru ako plankton vyzivuju. Takze ako som pisal, objektivna realita je daleko od pisaneho. A este viac sa to zhorsuje, to hromovladcsa nepopriete, par osvietenych tu situaciu nenapravi. Deti su indoktrinovane do tej miery, ze idu proti rodicom, to nie je socik, ked doma sa preplo do ineho modu. Tu soudruzi tu chybu vo vychove polodebilnych otrokov uz nespravili.
Akurat ze GP tiez zdebilnel, kedze biela rasa Europy aj tak pomaly vymierala, tak ju mal nechat napospas osudu a nie sem nahnat hordy plodiacich farebnych samcov na zvysovanie ekologickej zataze planety. Mal poriesit aj ich depopulaciu, lebo bielych ekologii netreba velmi ucit, zato bordel v Afrike ci Azii je vsevypovedajuci.

Re: Re: Inteligentni blbci

ujo | 04.02.2018

Tak si dovolím pripomenúť na margo vzdelanosti slovenských bačov, že sme mali v Slovenskom kráľosvtve Devínsku Akadémiu, ktorú založil sv. Cyril a sv. Metod na Devíne a fungovala cca 21 rokov a vyučovalo sa tu slovensky. V dobe, kedy Sorbona nebola ani v nafetovaných víziách! Kedy univerzitu mali len v Ríme, v Grécku a v Solúne odkial naši svätí patróni prišli, aby slovenčinu zaradili k trom už exostujúcim liturgiským jazykom (latina, gréčtina a hebrejčina), po odsúhlasení pápežom!
P.S.
Veľkomoravskú ríšu vymysleli popindosníci z Karlovej univerzity po roku 1918. Práve tak ako po rokou 1918 aj Komenského meno pre Bratislavskú univerzitu.
Knieža je slovo odvodené od slova kňaz. Nazývať tak slovenského kráľa Svätopluka, by znamenalo ťažkú urážku jeho majestátu s následnou výdatnou nakladačkou na dereši.

Re: Re: Inteligentni blbci

Berkut72 | 05.02.2018


Naopak. Nedá sa súhlasiť. Veľké Slovensko. Inak nesprávne Veľká Morava. Bola súčasťou Veľkej Tartarie. Vedúcej sily vo svete. Časť najsilnejšieho národa Slovanov. Preto ho Cyril a Metod potrebovali zničiť. Odtiaľ vzišli periférne národy ako Česi a Maďari. Odtrhnuté od Nitrianskeho centra. Vedenie a management bol na Slovensku. Toľko k bačom. :-)

Ako pocvičiť pravú hemisféru - umeleckú, kreatívnu

Manik | 01.02.2018

Zdravím, manželka mi kúpila túto knihu k narodeninám: https://knihy.heureka.cz/naucte-se-kreslit-pravou-mozkovou-hemisferou/recenze/#section Ja som ju ešte nestihol preštudovať, no ona so sestrou už áno. Skutočne výrazne zlepšili kvalitu krezby a to ju už mali pomerne slušnú.
A súhlasím, že najdôležitejšie je u dieťaťa rozvíjať jemnú motoriku (kreslenie, vystrihovanie, lego..) a učiť ho rôznym športom - rôznym pohybom. V ČR sa istú dobu chcelo presadiť tlačené písmo. Deti od mladého veku učiť písať na klávesnici - tablete. To vedie k znižovaniu intelektu. Naši milí spoluobčania často nevideli ceruzku do veku 5-6r. Často keď nastúpia do školy sú už značne zaostalí. Takto to je myslené s inklúziou, osprostieť celú populáciu. A preto by sme sa všetci mali stále niečo učiť, skúšať aj jemnú manuálnu činnosť, učiť sa novým pohybom, športom. Ja ako programátor už mám občas problém rýchlo písať perom - rukou, pretože stále používam klávesnicu a myš. Moje logické myslenie je neustále trénované, no moja pamäť sa zhoršila. Proste musíme mozog používať rozmanito.

velice

Dagmar | 01.02.2018

zajimavy clanek, velky souhlas temer se vsim. To ze geniove se rodi ve stajnem procentu ve vsech vrstvach spolecnosti, je zakladem vynikajiciho skolniho systemu v socialismu. Jenom malou poznamku, ale dulezitou z hlediska spravedlnost a historicke pameti. Ne vsichni slechtici byli degenerovani. V kontrarevolucni valce ve Vandee, kdy obyvatele byli vrazdeni silenym zpusobem ( velmi slozite thema) revolcni armadou, se mnozi slechtici postavili do cela vesnicanu a velice statecne bojovali proti revolucnim silam. Zde je treba rict, pro spravedlivost, ze jejich umeni, naucene jiz v detstvi, vladnout mecem a ridit bojove odily, zasazovalo ( to umeni) tezke rany francouzkym revolucionarum. Nekteri byli velmi mladi. Za vsechny Henri de La Rochejaquelein, bylo mu 22 let kdyz byl zabit.

Re: velice

badatel | 02.02.2018

Čest i sláva výjimkám. Výjimky však nikdy netvoří většinu, spíše to bývají černé ovce rodiny.
Samozřejmě děti bohatých vždy obdrželi dobré učitele. Jen na nich pak záleželo, co si odnesou do života a jakou mravností se naplní, či do jaké míry podlehnou pokušením zahálky.
Dagmar, děkuji za příspěvek a samozřejmě máš pravdu.

Článek jsem koncipoval především kvůli informaci důležité vazby mezi hmatovými stimuly a mozkem. Zároveň myšlenka, která v některé diskusi na https://www.vodaksb.eu/ zazněla, posílení slabé hemisféry a dosažení lepší součinnosti mezi oběma ... zaměstnání obou rukou stejně (výcvik k obouručnosti) a zaměstnávání prstů bude velmi pomáhat.

Pouze informativně populárně-naučně:
Jinak i na těžké úrazy mozku dnes lze užít techniky "oživení" funkcí založené na fyzickém zaměstnání těla tak, že se zakáže používat zdravých končetin ... a mozek pak na to reaguje jistou regenerací. Samozřejmě toto nechme specialistům, to jen pro ilustraci.

Re: Re: velice

merlin | 02.02.2018

Nie len tak z Luftu vytvorili ďalší ubermenschi v historickom poradí nápisy na konzlageroch pre vtedajších "vyvolených": Arbeit macht frei.

V etnosoch, kde sa fyzicky maká neexistuje množstvo psychických deviácií - napr. LGBTI...ale zato sú tam iné obrovské chyby brániace adekvátnemu rozvoju Bohom preddefinovaného potenciálu Človeka.

Pričom taký prof. Lombroso, otec kriminológie, degeneralógie množstvom osobných výskumov zistil, že zločinnosť v spoločnosti závisí predovšetkým od vnútorných, psychologických charakteristík príslušného jedinca. Ak si niekto prečíta jeho knihu "Geniálnosť a šialenstvo", tak prestane zavidieť "veľkým" ľuďom a "elitám" a uvedomí si, že je veľmi, veľmi šťastný človiečik.
Za pozlátkom a hradbami Zlatého teľaťa sa skrývajú obrovské tragické osudy mnohých v zlatej klietke, len sa to do bežných fašistických a "slobodných" médií prakticky nedostane - to môže potvrdiť každý fundovanejší psychiater, či psychológ, ktorý mal s nimi niečo do činenia.
A tí "elitárni vyvolenci" majú štatisticky 4-6 krát viac psychických deviácií, ako bežná populácia v biblickej kultúre.
Kultúra civilizácie, národa, etnickej skupiny, diaspóry, mafie... je nadstavbou
nad geneticky odovzdávanými informačnými modulmi skrz DNA a tak egregoriálne bio-informačno-energetické moduly tak dominujú nad geneticky odovzdávanou informáciou.

Čo sa týka mozgu, ako tekutého kryštálu príjmu a spracovania informácií, tak patrí k najmenej preskúmaným orgánom, a to čo sa o ňom píše v bežnej dostupnej populárnej i vedeckej literatúre je súborom s mnohými polopravdami i evidentnými lžami.

Človek, ktorí si odpíli mnohé informačné bloky v mozgu (napr. narkotikami, či alkoholom) už prakticky NIKDY nedosiahne nedosiahne úroveň Človeka a NIKDY k nemu nepríde tzv. "kráľovská informácia" (nebude ju vnímať a odíde do podvedomia), ktorá by ho, ako aj jeho okolie, posunula na vyšší závit evolučného lievika.
Mozog si dokáže isté synoptické spojenia regenerovať len sčasti a niektoré sú nenávratne stratené, čím sa niektoré informácie Zhora nestretnú s adekvátnou odozvou a nastávajú chyby spracovania prichádzajúcich informácii z okolia, či Zhora, a to až po fatálne.

Tu adorovaný, novozvolený prezident ČR, ako ťažký alkoholik, tak jednoducho nemôže adekvátne používať svoj Bohom daný nepoškodený mozog a z toho vyplýva mnoho bývalých i nadchádzajúcich chýb v jeho správaní - rozhodovaní a aj preto sa stal rezidentom v ČR...
Takže žiadne terno, len o trochu menšie "zlo".

Najprv dochádza k psychickej degenerácii príslušného jedinca, čo sa premieta do jeho fyzického zdravotného stavu a predurčuje jeho ďalšiu existenciu (viď mnohé aristokratické a elitárne dynastie, ktoré odišli do zabudnutia skrz zdegenerovaných - šialených, neplodných a pod. potomkov).

Tu pomáha len "zázrak" - časový posun pred vznik príslušnej psychickej deviácie, ale to pri dnešnej úrovni svetonázoru (samo, že aj pri minulom) je len veľmi zriedkavý jav, keď navyše je daný jedinec zamestnaný spracovaním množstva druhoradých a treťoradých informácii a tie, ktoré by mu mohli pomôcť odchádzajú bez povšimnutia do podvedomia.

Preto aj napr. taký Zeman vyzerá už ako alkoholik Havel - pred posledným ťažením v pozemskom živote...žiaľ.

Defektné sebalepšie vzdelanie a príslušné mravy s defektom adekvátneho svetonázoru a chápania tak zďaleka nestačia na plnohodnotný život akéhokoľvek jedinca na planéte Zem.


Re: Re: Re: velice

Jana | 03.02.2018

Jen malá poznámla ke slovům "...prezident ČR, ako ťažký alkoholik".
Těžkého alkoholika z prezidenta Zemana udělala média. Myslím, že není alkoholik v pravém slova smyslu, natož těžký.

Na počátku bylo slovo - kdysi se vyjádřil, že má rád becherovku, potom ji prý zaměnil za slivovici. O množství vypitého nepadla nikdy jediná informace. A "alkoholik" byl na světě. Totéž by se při dobré vůli médií a dostatečném počtu "nepřátel" mohlo přihodit každému, kdo si dá každý večer např. jedno, dvě piva.

Re: Re: Re: Re: velice

merlin | 04.02.2018

Sám som bol svedkom, keď za cca 1 hod. vypil 5 stakanov becherovky.
A kto má oči vidí a kto trochu chápe, tak mu nemusia ani média moc napovedať... že pije neúmerne veľa.
Potom oi. potrebuje aj paličku, aby dokázal vôbec chodiť, ako aj Václav Havel, keď už pomaly odchádzal na onen svet.
Navyše to Zeman ešte "vylepšuje" fajčením tabačku.
Dôsledky tak nenechajú na seba dlho čakať...

Otázkou je, prečo potrebuje chlastať a slopať alkohol a ešte si to vylepšovať ďalšou drogou?
Čo robí zle (chyby) ako jedinec s preddefinovanou misiou (óSudom), že mu to diktujú podvedomé úrovne?

Re: Re: Re: velice

Hox | 04.02.2018

Ohledně Zemana, omyl.

Přidat nový příspěvek