Letošní vystoupení V. Putina před Federálním shromážděním - překlad

Letošní vystoupení V. Putina před Federálním shromážděním - překlad

2.3.2018

zdroj

 

Dnešný príhovor koncipujem ako určitý míľnik, tak, ako sú prelomové aj časy, v ktorých žijeme, keď význam našej voľby, význam každého kroku, činu je nesmierne dôležitý, pretože predurčuje osud našej krajiny na desaťročia vopred.

Práve v takýchto prelomových momentoch Rusko neraz dokázalo svoju schopnosť rozvíjať sa, obnovovať sa, kultivovalo pôdu, budovalo mestá, dobývalo vesmír, robilo velikánske objavy. Toto ustavičné smerovanie do budúcnosti, spojenie tradícií a hodnôt, zabezpečilo kontinuitu našich tisícročných dejín.

Prešli sme tiež cez obrovské, neľahké premeny, poradili sme si s novými a veľmi zložitými ekonomickými, sociálnymi výzvami, zachovali sme celistvosť krajiny, osvedčili sme sa ako demokratická spoločnosť na slobodnej, samostatnej ceste.

Zabezpečili sme udržateľnosť a stabilitu prakticky vo všetkých oblastiach života, a to je kriticky dôležité pre našu obrovskú mnohonárodnostnú krajinu, so zložitým federálnym zriadením, s rôznymi kultúrami, majúc na pamäti historické zlomy a nesmierne ťažké skúšky, ktoré postihli osud Ruska.

Rusko dnes – to je jedna z vedúcich mocností s obrovským zahraničným, ekonomickým a obranným potenciálom, ale z hľadiska najdôležitejšej úlohy zabezpečenia kvality života a prosperity ľudí sme, ešte, samozrejme, nedosiahli požadovanú úroveň. Musíme ju však dosiahnuť a dosiahneme.

Potrebujeme zabezpečiť také tvorivé výkony, takú dynamiku rozvoja, aby nám nijaké prekážky nebránili ísť sebavedome a samostatne vpred. My sami si musíme a budeme určovať svoju budúcnosť.

Vážení kolegovia!

Čo musí byť pre nás dnes prioritou? Opakujem: pokladám za dôležité, za kľúčový faktor rozvoja prosperity ľudí, dostatočné rodinné príjmy. Pripomínam, že v roku 2000 bolo na hranici chudoby 42 miliónov ľudí, čo bolo takmer 30 percent – 29 percent obyvateľstva krajiny. V roku 2012 sa podarilo znížiť túto úroveň na 10 percent.

Prvýkrát v nedávnych dejinách sme mohli priblížiť výšku minimálnej mzdy k sume životného minima. Táto norma začne platiť od 1.mája 2018, čo sa kladne odrazí na príjmoch približne štyroch miliónov ľudí. Je to dôležitý krok, ale nie je to zásadné riešenie tohto problému.

Pre nás je dôležitý a cenný každý človek, musí cítiť, že je potrebný, aby prežil dlhý, ale, najmä, zdravý život, tešil sa z vnukov, pravnukov, aby deti vyrástli a boli úspešné v silnej, dynamickej, úspešnej krajine, ktorá dosahuje nové hranice rozvoja.

Rusko nielenže musí pevne zakotviť v päťke najväčších svetových ekonomík, ale v polovici ďalšieho desaťročia musí zvýšiť hrubý domáci produkt na obyvateľa jeden a pol krát. To je veľmi dôležitá úloha. Ja som presvedčený, že sme schopní túto úlohu splniť.

V ostatných rokoch je tempo rastu priemernej dĺžky života v Rusku jedno z najvyšších vo svete. Podarilo sa nám to dosiahnuť. Priemerná dĺžka života narástla o viac ako sedem rokov a dosahuje 73 rokov, ale ani toto, samozrejme, nestačí. Dnes si musíme vytýčiť cieľ zásadne novej úrovne. Ku koncu budúceho desaťročia Rusko musí pevnou nohou vkročiť do klubu krajín „80 plus“, kde priemerná dĺžka života presahuje 80 rokov. A sem patria také krajiny ako Japonsko, Francúzsko, či Nemecko.

Pre rozvoj miest a obcí, rast podnikateľskej činnosti, zabezpečenie „spätosti“ krajiny musíme doslova „preštepovať“ celé územie Ruska modernými komunikáciami.

Už za niekoľko mesiacov bude otvorená cestná premávka cez Krymský most a v budúcom roku – aj železničná doprava. Bude to impulzom pre ďalší rozvoj Krymu a celého ruského čiernomorského regiónu.

Objem tranzitnej kontajnerovej dopravy na našich železniciach by sa mal zvýšiť takmer štvornásobne. To znamená, že naša krajina sa stane jedným zo svetových lídrov tranzitnej dopravy kontajnerov medzi Európou a Áziou.

V roku 1990 kapacita všetkých prístavov Sovietskeho Zväzu sa rovnala 600. miliónov ton. Pri kolapse krajiny sme stratili takmer polovicu. Na začiatku 2000. rokov kapacita ruských prístavov dosahovala len 300 miliónov ton. Za 17 rokov sme ju zvýšili na trojnásobok. Začiatkom minulého roka po prvýkrát v histórii komplexný výkon ruských prístavov prekročil hranicu 1. miliardy ton. Ako vidíte na grafoch je to o dve tretiny viac, ako boli ukazovatele z celého ZSSR. Mimochodom, toto číslo je zo začiatku roka, teraz výkon dosahuje už 1 miliardu 25 miliónov ton. Nárast je neustály.

Severná námorná trasa sa stane kľúčom k rozvoju ruskej Arktídy a regiónov Ďalekého východu. Do roku 2025 sa nákladná doprava na tejto trase zvýši desaťnásobne až na 80 miliónov ton. Našou úlohou je urobiť z nej skutočne globálnu, konkurencieschopnú dopravnú tepnu. Všimnite si, že v sovietskom období ju využívali intenzívnejšie než my v nasledujúcom čase. Budeme však zvyšovať jej význam a dosiahneme nové méty. Niet žiadnych pochýb o tom.

V Arktíde už odštartovalo niekoľko rozsiahlych priemyselných projektov. Spĺňajú najprísnejšie environmentálne normy. Posilňujeme vedeckú, dopravnú, navigačnú a vojenskú infraštruktúru, ktorá bude spoľahlivou zábezpekou pre záujmy Ruska v tomto strategicky dôležitom regióne.

Staviame moderné atómové ľadoborce. Naša arktická flotila bola, zostáva a bude najsilnejšou na svete.

Rusko sa musí zaradiť medzi päť najväčších ekonomík na svete a do polovice roka 2020 by malo zvýšiť HDP na obyvateľa o jeden a pol násobok.

Smerodajným cieľom pre novú vládu by malo byť dosiahnutie miery rastu ekonomiky RF presahujúcej svetové ukazovatele. Rast produktivity práce v ekonomike Ruskej federácie by mal dosahovať najmenej 5% ročne.

Rusko prudko pokročilo vo vývoji najnovších modelov strategických zbraní. Majúc na zreteli jednostranné odstúpenie Spojených štátov od Zmluvy o obmedzení systémov protiraketovej obrany (ABM) v Ruskej federácii boli vyvinuté a neustále sa zdokonaľujú pomerne lacné, ale mimoriadne efektívne systémy prekonávania protiraketovej obrany.

Naviac, Rusko začalo s vývojom takých typov strategických zbraní, ktoré nepoužívajú balistickú trajektóriu a sú nezasiahnuteľné PRO.

Navrhujem spustiť program na založenie kultúrnych, vzdelávacích a múzejných komplexov v regiónoch. Do nich sa začlenia koncertné sály, divadelné, hudobné, choreografické a ďalšie kreatívne školy, ako aj výstavné priestory, kde budú môcť popredné múzeá prezentovať svoje expozície. Načo schovávať v depozitoch také množstvo umeleckých diel? Mali by to byť skutočné centrá kultúrneho života, otvorené pre mladých ľudí, dostupné pre ľudí všetkých vekových kategórií.

Prvý takýto projekt sa bude realizovať vo Vladivostoku. Potom sa vyberú ďalšie regióny a mestá v krajine.

Medzinárodní odborníci uznávajú, že naša základná škola už je jednou z najsilnejších na svete. Budeme pokračovať v aktívnej práci na rozvoji nášho všeobecného vzdelania a to na všetkých úrovniach. Zároveň zdôrazňujem:

moderné a kvalitné vzdelávanie musí byť dostupné pre každé dieťa. Rovnaké možnosti vzdelávania sú mohutným zdrojom rozvoja krajiny a zabezpečenia sociálnej spravodlivosti.

Musíme formovať vlastné digitálne platformy, prirodzene, kompatibilné s globálnym informačným priestorom. To umožní po-novom organizovať výrobné procesy, finančné služby a logistiku vrátane využitia technológie „distribuovaného registra“, čo je veľmi dôležité pre finančné transakcie, evidenciu vlastníckych práv atď. To má praktický rozmer.

Musíme rozbehnúť vývoj a lokalizáciu kľúčových technológií a riešení, a to aj za účelom využívanie Arktídy a kontinentálneho šelfu, pre nové systémy v energetike, v doprave a mestskom hospodárstva. Pre tie sféry, ktoré určujú kvalitu života, napríklad pre moderné systémy na rehabilitáciu ľudí so zdravotným postihnutím.

Náš technologický rozvoj sa musí opierať o masívny základ fundamentálnej vedy. V posledných rokoch sme dokázali zásadne zvýšiť jej potenciál a v celom rade smerov sme dosiahli špičkovú úroveň. Veľkú zásluhu na tom má Ruská akadémia vied a naše popredné vedecké ústavy.

Opierajúc sa o základ vytvorený v minulých rokoch, a to aj vo vedeckovýskumnej infraštruktúre, musíme prejsť na principiálne novú úroveň . V Gatčine a Dubne sa už realizujú projekty moderných výskumných zariadení patriacich do kategórie megascience. Nedávno bolo na Rade pre vedu a školstvo prijaté rozhodnutie vytvoriť vysokovýkonný synchrónny urýchľovač v Akademickom mestečku v Novosibirsku a urýchľovač novej generácie v mestečku Protvino v Moskovskej oblasti.

V dôsledku toho bude ruská vedeckovýskumná infraštruktúra patriť medzi najvýkonnejšie a najefektívnejšie na svete. Vďaka jej využívaniu budú mať naše vedecké tímy a vysokotechnologické spoločnosti veľké konkurenčné výhody, napríklad pri vyvíjaní nových liekov, nových materiálov, konštrukčných súčastí pre mikroelektroniku.

Naplno musia začať pracovať veľké vedecko-pedagogické centrá. Budú integrovať možnosti univerzít, akademických ústavov, vysokotechnologických spoločností. Takéto centrá sa už budujú v Kazani a Samare, v Tomsku a Novosibirsku, v Jekaterinburgu a Ťumeni, vo Vladivostoku a Kaliningrade a v ďalších mestách.

Ruská mládež už dokazuje svoju prevahu vo vede aj v iných oblastiach. Vlani na medzinárodných olympiádach žiaci ruských škôl získali 38 medailí. Naše tímy triumfálne vyhrali olympiády v prírodovedných disciplínach a v robotike, vyhrali na majstrovstvách sveta v odborných zručnostiach a naši študenti sa už po dvanásty raz stali víťazmi súťaže v programovaní.

Nazdávam sa, že treba zásadne zdokonaliť aj procedúru udeľovania občianstva Ruskej federácie. Treba sa sústrediť na tých, ktorých krajina potrebuje: na mladých, zdravých, vzdelaných ľudí. Pre nich treba zaviesť zjednodušenú procedúru udeľovania ruského občianstva.

Za ostatné roky sme upevnili stabilitu národnej ekonomiky. Významne sa znížila závislosť ekonomiky a rozpočtu od kolísania cien energií. Zvýšili sme objem devízových rezerv v zlate. Inflácia klesla na rekordne nízku úroveň, niečo nad dve percentá. Samozrejme, chápeme, že pri mnohých základných tovaroch rast cien zostáva podstatne vyšší. Na toto treba prísne dozerať a pozorne to sledovať, musí to sledovať aj protimonopolný úrad. Celkove však taká nízka úroveň inflácie umožňuje ďalší rozvoj. Pripomínam, že ešte v roku 2015, teda celkom nedávno, inflácia predstavovala takmer 13 percent – 12,9 percenta.

V Rusku je dnes v podstate vytvorená nová makroekonomická realita s nízkou infláciou a všeobecne udržateľnou ekonomikou. Pre občanov je to podmienka rastu reálnych príjmov, zníženia hodnoty hypoték. Pre biznis je to predvídateľnosť v práci a lacnejší úver. Podnikateľské prostredie sa tiež musí prispôsobiť, zvyknúť si na tieto nové makroekonomické podmienky. A, napokon, ponúka sa tak možnosť využívať dlhodobé pôžičky a pritiahnuť súkromné investície do rozsiahlych infraštruktúrnych projektov.

Ešte na začiatku prvej dekády 21. storočia sme veľmi záviseli od importu potravín. Situácia sa radikálne zmenila. Teraz treba urobiť ďalší krok. Už o štyri roky plánujeme dodávať na svetové trhy objem potravín väčší, ako je ich dovoz do krajiny. Treba zvýšiť export mäsovej produkcie, tovarov s vyšším stupňom spracovania, ako aj zvýšiť sebestačnosť krajiny v hovädzom mäse, mlieku a zelenine.

Chcem zdôrazniť: pre každého, kto chce pracovať, realizovať sa, kto je pripravený čestne slúžiť vlasti a národu, kto chce byť úspešný, Rusko vždy bude krajinou možností. V tom je záruka nášho úspešného rozvoja, sebaistého kráčania vpred.

Vážení kolegovia,

Sýrska operácia poukázala na rastúce možností Ozbrojených síl Ruska. V posledných rokoch bola vykonaná obrovská práca na posilnenie armády a námorníctva. Vybavenosť Ozbrojených síl modernými zbraňami sa zvýšila 3,7 – krát. Armáda dostala do výzbroje viac ako 300. nových modelov vojenskej techniky. Strategické jadrové sily dostali 80. nových medzikontinentálnych balistických rakiet, 102. balistické rakety pre ponorky a 3 strategické raketové ponorky „Borej“.

Novým raketovým komplexom „Jars“ bolo prezbrojených 12. raketových plukov. Počet nosičov vysoko presných zbraní dlhého dosahu sa zvýšil viac ako 12-násobne a vysoko presných riadených striel – viac ako 30-násobne.

Podstatne vzrástla vojenská moc síl všeobecného účelu, Vzdušno-kozmických sily a Vojenského námorníctva.

Názvy našich najnovších lietadiel, ponoriek, systémov protivzdušnej obrany a námorných, vzdušných a pozemných raketových systémov sú dnes známe celej krajine a celému svetu. To všetko sú najnovšie zbrane špičkových technológií z poslednej doby. Po obvode hraníc Ruska (čo je veľmi dôležité!) bolo vytvorené súvislé radarové pole systému varovania o raketovom útoku. Po páde ZSSR tu boli obrovské „diery“. Všetko je obnovené.

V oblasti vývoja bezpilotného letectva sa dosiahol kvalitatívny posun, bolo založené Národné centrum pre riadenie obrany Ruskej federácie a zriadené operačné velenie pre vzdialenú morskú zónu. Počet vojakov slúžiacich na zmluvu sa zvýšil 2,4-násobne, kompletizovanie posádok Ozbrojených síl sa zo 70% zvýšilo na 95-100%, je zlikvidovaná dlhoročná čakacia doba na pridelenie trvalého bytu. Skrátila sa šesťnásobne.

Teraz o hlavnom v tejto časti, v sekcii „Obrana“.

Reč je o najnovších systémoch ruských strategických zbraní, ktoré sme vyrobili odpovedajúc na jednostranné odstúpenie Spojených štátov amerických od Zmluvy o protiraketovej obrane (ABM) a praktickom nasadení tohto systému na samotnom území USA ako aj rozšírení mimo jeho národných hraníc.

Som nútený na tomto mieste trochu odbočiť do nedávnej minulosti.

Už v roku 2000 USA vzniesli otázku o možnom odstúpení Spojených štátov od Zmluvy o protiraketovej obrane.

Rusko sa postavilo kategoricky proti. Vychádzali sme z predpokladu, že sovietska-americká Dohoda ABM z roku 1972 bola základným kameňom medzinárodného bezpečnostného systému. Podľa tejto dohody, každá zo strán mala právo zriadiť na vlastnom území iba jeden región, ktorý by ju chránil pred raketovým útokom. V Rusku bol takýto systém zriadený okolo Moskvy, v USA – okolo základni pozemných rakiet „Grand Forks“.

Spolu so Zmluvou o obmedzení počtu strategických jadrových zbraní predmetná zmluva nielenže vytvárala určitú atmosféru dôvery, ale chránila pred bezhlavým, pre ľudstvo nebezpečným použitím nukleárnej zbrane jednou zo strán, pretože obmedzenie systému protiraketovej obrany hrozilo potenciálnemu agresorovi odvetným útokom.

Dlho sme vyzývali Američanov, aby neporušovali Zmluvu o obmedzení systémov protiraketovej obrany, nenarúšali strategickú rovnováhu. Bezvýsledne. V roku 2002 USA jednostranne od tejto zmluvy odstúpili. My sme sa však ešte aj potom dlho pokúšali nadviazať s nimi konštruktívny dialóg. Aby sme zmenšili obavy a zachovali atmosféru dôvery, ponúkali sme spoluprácu v tejto oblasti. V istej chvíli sa už aj zdalo, že nájdeme kompromis, ale nie. Všetky naše návrhy, práve naše návrhy boli zamietnuté. Vtedy sme vyhlásili, že budeme nútení kvôli zaisteniu vlastnej bezpečnosti zdokonaľovať moderné útočné komplexy. Odpoveď znela: „USA vytvárajú systém globálnej protiraketovej obrany nie proti vám, nie proti Rusku, a vy si robte, čo chcete. Budeme vychádzať z toho, že to nie je proti nám, nie proti Spojeným štátom.“

Kde sa vzal takýto postoj, je celkove jasné. Po rozpade ZSSR Rusko, ktoré sa v sovietskych časoch nazývalo Sovietske Rusko – tak ho nazývali za hranicami – v zmysle našich národných hraníc, prišlo o 23,8 percenta územia, 48,5 percent obyvateľstva, 41 percent hrubého domáceho produktu , 39,4 percenta priemyselného potenciálu (všimnite si, išlo o takmer polovicu), 44,6 percent vojenského potenciálu v súvislosti s rozdelením Ozbrojených síl ZSSR medzi bývalé zväzové republiky. Technika v ruskej armáde bola zastaraná, samotné Ozbrojené sily sa nachádzali, povedzme si to rovno, v žalostnom stave. Na Kaukaze bola občianska vojna a na našich hlavných podnikoch na obohacovanie uránu sedeli americkí inšpektori.

Jeden čas otázka ani nestála tak, či môžeme ďalej rozvíjať systém strategických zbraní, podaktorí si kládli otázku, či je naša krajina vôbec schopná bezpečne udržiavať a obsluhovať jadrové zbrane, ktoré sme zdedili po rozpade ZSSR. Rusko sa topilo v dlhoch, bez úverov Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky ekonomika nemohla fungovať, nebolo možné udržiavať sociálnu sféru.

Naši partneri zrejme nadobudli neotrasiteľné presvedčenie, že oživenie hospodárstva, priemyslu, obranného priemyselného komplexu a Ozbrojených síl našej krajiny na úroveň, ktorá zabezpečí nevyhnutný strategický potenciál, v najbližšej budúcnosti nie je možné. A keď je raz tak, potom nemá zmysel brať do úvahy názor Ruska, treba ísť ďalej a usilovať sa dosiahnuť konečnú jednostrannú vojenskú výhodu, a potom diktovať svoje podmienky vo všetkých ostatných oblastiach.

V podstate, takýto postoj, takúto logiku, vychádzajúcu z reálií tých čias, aj možno pochopiť, sami sme si na vine. Celé tie roky, celých 15 rokov, po tom, ako USA odstúpili od zmluvy, sme sa úporne usilovali vrátiť Američanov k serióznej diskusii, k dosiahnutiu dohôd v sfére strategickej stability.

Niečo sa už podarilo urobiť. V roku 2010 bola podpísaná Zmluva START III medzi Ruskom a Spojenými štátmi o opatreniach na ďalšie zníženie a obmedzenie strategických útočných zbraní. Avšak pri realizácii plánov na vybudovanie systému globálnej protiraketovej obrany, ktorá pokračuje aj v súčasnosti, dochádza k postupnej devalvácii všetkých dohôd dosiahnutých v rámci START III, pretože zároveň so znižovaním počtu raketových nosičov a jadrových hlavíc sa súčasne nekontrolovane jednostranne (na strane USA) zvyšuje počet protiraketových systémov, zlepšujú sa ich kvalitatívne charakteristiky, vznikajú nové raketové základne, a ak nič nepodnikneme, dôjde k úplnému znehodnoteniu ruského jadrového potenciálu. Protiraketová obrana ho jednoducho kompletne zachytí.

Napriek našim početným protestom a výzvam sa americká mašinéria spustila a realizuje svoj protiraketový program. V súčasnosti sú už funkčné systémy na Aljaške a v Kalifornii, v dôsledku rozširovania NATO na východ sa zjavili dve protiraketové základne vo Východnej Európe: v Rumunsku je už hotová a v Poľsku je v štádiu dokončovania. Dostrel používaných protiraketových striel bude rásť, plánuje sa ich rozmiestnenie v Japonsku a Južnej Kórei. Globálny systém protiraketovej obrany Spojených štátov zahŕňa aj námornú zložku, ktorú tvorí päť krížnikov a 30 torpédoborcov, ktoré podľa našich informácií operujú v bezprostrednej blízkosti územia Ruska. Nič nezveličujem, aktivita na tomto poli je aj dnes značná.

Čo sme urobili my okrem protestov a výstrah? Čím na túto výzvu odpovedalo Rusko? Hneď vám to poviem.

Po jednostrannom odstúpení Spojených štátov od Zmluvy o protiraketovej obrane sme po všetky tie roky usilovne vyvíjali perspektívnu techniku a zbrojné systémy. To nám umožnilo dosiahnuť veľký, významný pokrok vo výrobe nových typov strategických zbraní.

Pripomeniem, že systém globálnej protiraketovej obrany USA je zameraný najmä na boj proti raketám strategického určenia s balistickou dráhou letu. Tieto zbrane tvoria základ našich Síl jadrového zadržiavania, rovnako ako je to aj u iných štátov „jadrového klubu“.

V tejto súvislosti boli v Rusku vyvinuté a neustále sa zdokonaľujú relatívne veľmi lacné, ale maximálne efektívne systémy na prekonanie protiraketovej obrany, ktorými vybavujeme všetky naše medzikontinentálne balistické raketové komplexy.

Okrem toho sme začali vyvíjať novú generáciu rakiet. Aby som bol konkrétnejší, v súčasnosti Ministerstvo obrany spolu s podnikmi raketového a kozmického odvetvia odštartovalo skúšky nového raketového komplexu s ťažkou medzikontinentálnou raketou s názvom Sarmat.

Tento raketový komplex nahradí komplex Vojvoda, ktorý bol vyvinutý ešte za čias Sovietskeho zväzu.

Ďalej. Je dobre známe, že vo svete sa intenzívne projektujú a vyrábajú nepilotované zbraňové systémy. Môžem povedať, že v Rusku boli vyvinuté nepilotované podmorské drony, ktoré sa môžu pohybovať vo veľkej hĺbke (viete, povedal by som, že až vo veľmi veľkej hĺbke) a vedia prekonať medzikontinentálne vzdialenosti s rýchlosťou, mnohonásobne prevyšujúcou rýchlosť ponoriek, najmodernejších torpéd a všetkých druhov lodí, a to aj tých najrýchlejších. Sú jednoducho fantastické! Sú nehlučné, ľahko ovládateľné a pre protivníka prakticky nepolapiteľné. V súčasnosti na svete neexistuje žiadny prostriedok, ktorý by ich mohol prekonať.

Ozajstným technologickým prelomom je zostrojenie perspektívneho raketového komplexu strategického určenia s principiálne novým bojovým vybavením – blokom kĺzavého letu, ktorý bol úspešne testovaný. Ešte raz zopakujem, že viackrát sme hovorili našimi americkým a európskym partnerom – členom NATO, o tom, že podnikneme nutné opatrenia na neutralizáciu hrozieb, ktoré nám vznikli v súvislosti so zriadením globálneho systému PRO USA.

Diskutovalo sa o tom na jednaniach, aj verejne.

Zo zrejmých dôvodov dnes nemôžeme ukázať skutočný vzhľad, skutočný vonkajší vzhľad tohto produktu. Aj tento má dnes význam, závažný význam. Myslím si, že to všetci chápu. Ale uisťujem vás, všetko je k dispozícii a funguje dobre. Naviac, ruské priemyselné podniky začali sériovú výrobu tohto systému – tohto ďalšieho nového typu strategických zbraní Ruska. Pomenovali sme ho „Avantgarda“.

Zásadné sú úspechy dosiahnuté vo vývoji laserových zbraní. A to nie je len teória alebo projekty, ani nie je to len začiatok výroby.

Od minulého roka armáda už dostala bojové laserové systémy. Nechcem ísť do podrobností v tejto časti, nenastal ešte čas. Ale odborníci pochopia, že vlastnenie týchto bojových systémov viacnásobne prehlbuje možnosti Ruska, viacnásobne, pre zaručenie svojej bezpečnosti. Zdôrazním, že vyvinuté a vyrobené vzorky nových strategických zbraní sú, v skutočnosti, novými typmi strategických zbraní – nie sú zo zásoby, rozpracovanej v dobe Sovietskeho zväzu.

Základom sľubných vojenských vývojových projektov, ako som už povedal, sú skvelé výdobytky, ktoré môžu, mali by a budú svojho času využité v civilných výrobných odvetviach vysokej technológie.

Ale čo by som chcel najmä zdôrazniť: taká jedinečná, super zložitá zbraň môže byť úspešne vyvinutá a vyrobená iba štátom, ktorý má mimoriadne vysokú úroveň základnej vedy a vzdelania, mocnú výskumnú, technologickú, priemyselnú a kádrovú základňu. Ako vidíte, Rusko má všetky tieto zdroje.

Tento potenciál budeme posilňovať, sústredíme tieto možnosti na riešenie tých rozsiahlych úloh, ktorým krajina čelí v hospodárstve, v sociálnej sfére, v infraštruktúre. A taký dlhodobý rozvoj Ruska bude vždy spoľahlivo chránený.

Opäť platí, že každý z týchto systémov zbraní je jedinečný a dôležitý, ale ešte dôležitejšie je, že to všetko dohromady umožňuje odborníkom z ministerstva obrany a generálneho štábu utvárať perspektívny, komplexný národný obranný systém, v ktorom každý z najnovších nástrojov ozbrojeného boja zohrá jemu vlastnú rolu. Spolu s už existujúcimi zbraňami a zbraňami strategického určenia, ktoré sú už vo výzbroji armády a ktoré neustále zdokonaľujeme, Rusko získava taký obranný systém, ktorý spoľahlivo zaručí jeho bezpečnosť z dlhodobého hľadiska.

Dúfam, že po tom všetkom, čo tu dnes zaznelo, vytriezvie každý potenciálny agresor, a také nepriateľské kroky voči Rusku, ako sú zavádzanie systému protiraketovej obrany, približovanie infraštruktúry aliancie NATO k našim hraniciam a podobne, sa z vojenského hľadiska stanú neefektívnymi, a po finančnej stránke zbytočne nákladnými, a v konečnom dôsledku jednoducho nezmyselnými pre tých, čo ich iniciujú a čo ich podnikajú.

O všetkom, čo sa tu dnes povedalo, sme museli tak či onak, v súlade s našimi medzinárodnými záväzkami, informovať svojich partnerov. V potrebnom čase a rozsahu odborníci MZV a Ministerstva obrany ešte neraz budú s nimi o týchto otázkach diskutovať, ak si to, samozrejme, naši partneri budú želať.

Pokiaľ ide o mňa, chcem poznamenať, že všetky práce na upevnenie obranyschopnosti Ruska sme vykonávali a vykonávame v rámci platných zmlúv v oblasti kontroly zbrojenia, nič neporušujeme. Osobitne zdôrazňujem, že zvyšujúci sa vojenský potenciál Ruska nikoho neohrozuje, nemali sme a ani nemáme v pláne využiť tento potenciál na útočné, a už vôbec nie agresívne ciele.

Nikomu sa nevyhrážame, nechystáme sa na nikoho zaútočiť, nikomu nič nechceme vziať so zbraňou v ruke: sami všetko máme. Naopak, pokladám za nevyhnutné zdôrazniť (a je to veľmi dôležité): rastúca vojenská sila Ruska je spoľahlivá záruka mieru na našej planéte, pretože táto sila zachováva a bude zachovávať strategickú rovnováhu síl vo svete, čo, ako je známe, bolo a zostáva jedným z najdôležitejších faktorov medzinárodnej bezpečnosti po druhej svetovej vojne a až do dnešných dní.

A tým, čo sa v priebehu posledných 15 rokov usilujú rozdúchavať preteky v zbrojení, čo sa pokúšajú získať jednostranné výhody na úkor Ruska, čo zavádzajú z hľadiska medzinárodného práva nezákonné sankcie s cieľom zdržať rozvoj našej krajiny, okrem iného aj vo vojenskej sfére, hovorím: všetko, čomu ste sa pokúšali zabrániť, čo ste chceli prekaziť touto svojou politikou, už sa stalo. Zadržať Rusko sa nepodarilo! Teraz si treba uvedomiť túto realitu, presvedčiť sa, že nič z toho, čo som tu dnes povedal, nie je bluf, a nie je to bluf, môžete mi veriť, teraz treba porozmýšľať a odoslať na zaslúžený oddych tých, čo žijú minulosťou a nie sú schopní nazrieť do budúcnosti, prestať kolísať loďou, v ktorej všetci sedíme a ktorá sa nazýva „Planéta zem“!

Chcel by som v tejto súvislosti spomenúť ešte jednu okolnosť. Veľké znepokojenie vyvolávajú aj niektoré tézy obnoveného obzoru jadrovej stratégie USA, v ktorých sa rozširujú možnosti znižovania a zužuje sa prah možnosti použitia jadrových zbraní. Aj v kuloároch možno kohokoľvek a akokoľvek upokojovať, ale my čítame to, čo je napísané. A napísané je to tak, že táto jadrová stratégia sa môže zaktivovať ako odpoveď na útoky bežnými zbraňami, ba dokonca aj ako reakcia na kybernetické hrozby.

Chcem poznamenať, že Rusko si vo svojej vojenskej doktríne ponecháva právo použiť jadrové zbrane a iné druhy zbraní hromadného ničenia len ako odvetu, keby boli použité voči nemu alebo voči spojencom alebo v prípade agresie voči nám za použitia bežných zbraní, keď je ohrozená sama existencia štátu. Všetko je celkom jednoznačné, jasné, konkrétne. V tejto súvislosti pokladám za svoju povinnosť vyhlásiť nasledovné: Každé použitie jadrových zbraní proti Rusku alebo jeho spojencom či už malej, strednej či akejkoľvek sily, budeme pokladať za jadrový útok na našu krajinu. Odpoveď bude okamžitá a so všetkými dôsledkami z toho vyplývajúcimi.

O tomto nech nikto nepochybuje. Netreba vytvárať pre svet nové hrozby, naopak, treba si sadnúť za rokovací stôl a spoločne uvažovať nad obnoveným, perspektívnym systémom medzinárodnej bezpečnosti a trvalým rozvojom civilizácie. Vždy sme o tom hovorili. Všetky naše návrhy zostávajú v platnosti, Rusko je na to pripravené. Naša politika si nikdy nebude robiť nároky na výnimočnosť, my chránime svoje záujmy a rešpektujeme záujmy iných krajín, riadime sa medzinárodným právom, úlohu OSN pokladáme za nespochybniteľnú a kľúčovú. Práve takéto princípy a prístupy nám umožňujú vytvárať pevné, dobré a rovnocenné vzťahy s absolútnou väčšinou štátov sveta.

Ako príklad môže poslúžiť naše komplexné strategické partnerstvo s Čínskou ľudovou republikou. Mimoriadne privilegované strategické vzťahy sa vytvorili medzi Ruskom a Indiou. Novú dynamiku dostávajú naše vzťahy s mnohými ďalšími krajinami sveta.

Rusko sa aktívne zúčastňuje na práci medzinárodných organizácií. Spolu s partnermi zveľaďujeme také združenia a štruktúry, ako Organizácia zmluvy o kolektívnej bezpečnosti, Šanghajská organizácia pre spoluprácu, BRICS, presadzujeme pozitívnu agendu v OSN, G-20, Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráci. Máme záujem o normálne, konštruktívne vzťahy s USA a Európskou úniou. Pevne veríme, že vyhrá zdravý rozum a naši partneri sa priklonia na stranu čestnej, rovnoprávnej spolupráce.

Ak aj naše stanoviská nie sú vo všetkom zhodné, sme stále partnermi, lebo musíme spolu odpovedať na zložité výzvy, zaisťovať všeobecnú bezpečnosť, vytvárať budúci svet, ktorý je čoraz previazanejší, v ktorom sa čoraz intenzívnejšie odohrávajú integračné procesy.

Spolu s partnermi z Eurázijskej ekonomickej únie sa snažíme, aby sa toto integračné zoskupenie stalo globálne konkurencieschopným. V súčasnosti máme na programe vybudovať spoločný trh s elektrickou energiou, ropou, ropnými produktmi a plynom, harmonizovať finančné trhy a upraviť colné otázky. Naďalej budeme pracovať na projekte vytvorenia veľkého eurázijského partnerstva.

Vážení kolegovia!

Celý svet teraz prežíva zlomové obdobie a lídrom sa stane ten, kto je ochotný a schopný realizovať zmeny, ten, kto koná, ten, kto smeruje dopredu. Takúto vôľu naša krajina a náš národ prejavovali vo všetkých rozhodujúcich historických etapách nášho vývoja. Za posledných takmer 30 rokov sme dosiahli také zmeny, na aké iné štáty potrebovali stáročia.

Kráčali sme, kráčame a budeme kráčať svojím pevne vytýčeným smerom. Boli sme a budeme spolu. Naša jednota je najistejším základom pre ďalšie napredovanie. V budúcich rokoch budeme musieť ešte viac upevniť svoju jednotu, aby sme fungovali ako jeden tím, ktorý chápe, že zmeny sú potrebné, a je ochotný venovať svoje sily, vedomosti, skúsenosti, talent na dosiahnutie spoločných cieľov.

Výzvy a veľké úlohy dávajú nášmu životu špecifický význam. Musíme byť smelí vo svojich plánoch, činoch a konaní, preberať na seba iniciatívu, zodpovednosť, stávať sa silnejšími, a teda prinášať úžitok svojej rodine, deťom, celej krajine, meniť svet a život krajiny k lepšiemu, budovať Rusko, o ktorom všetci spolu snívame. V tom prípade sa budúce desaťročie a celé 21. storočie určite stane obdobím našich skvelých víťazstiev a nášho spoločného úspechu. Verím, že to tak naozaj bude.

 

Originál: http://kremlin.ru/events/president/news/56957

 

 

Diskusní téma: Letošní vystoupení V. Putina před Federálním shromážděním - překlad

Putin Západu: Nejednali jste, neposlouchali nás, nyní poslouchejte!

zoja | 04.03.2018

článek z ac24
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/12279-putin-zapad-nyni-posluchejte

Děkuji

Dan | 03.03.2018

Skvělé vystoupení!

Re: Děkuji

Kolko budes zit | 03.03.2018

Suhlasim, brilantne! A suhlasia slova s realitu?

Re: Re: Děkuji

Hox | 03.03.2018

A tvoje?

Rusky pentagon

vidlak | 03.03.2018

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=k448KRqDat0

Nutnost bránit se

Přemek | 02.03.2018

Kvalitní socioekonomické řízení ukkazuje, že z vaničkou vylévat dítě je nepřípustný hazard s existujícími hodnotami. Proto je nutné ve světě, kde psychopaté byli připuštěni k ničivým zbraňovým systémům, mít schopnost těmto systémům účinně čelit, a to za dle možnosti minimálních nákladů. To znamená dobrovolnou práci pro změnu naší společnosti na základě nejširších systémových vědomostí sdílených těmi z nás, kteří nejen chápou podstatu dnešního vadného systému, ale především dokáží projektovat takové změny, které zabrání, aby nám to nějací psychopaté a paraziti zničili či odcizili. Proto je nezbytné vytvořit společný systémém obrany našich zdrojů a nepřipustit zpohodlnění před možnými agresemi všeho druhu. Chudoba cti netratí, poctivá práce pro vlast cti nabývá. Proto se věnuji zdarma s kolegy vytváření systému nového založeného na lidské mravnosti a sounáležitosti jako národně sociálním konceptu udržitelné budoucnosti. My, Slované to máme šanci nejen pochopit, ale především se spojit a chránit svůj nezávislý rozvoj společnými silami. Potřebujeme nezištnou pomoc všech, kteří vládnou nejmodernějšími technologiemi a jejich bezpečností, aby je bylo možné využít jako štít proti všem atakům proti nezbytné systémové změně. Buďme svorni a chraňme své zdroje před vším nebezpečím.

Re: Nutnost bránit se

Tomáš | 03.03.2018

Pekný výklad. :)

Budoucnost

Vojta | 02.03.2018

Rusko v čele s Putinem je nadéjí svéta

Re: Budoucnost

eM | 02.03.2018

Chápu jak to myslíš, ale to by inklinovalo k domněnce, že bude jakési po-Putinovské Rusko které bude jiné. Rusko je nadějí světa díky Putinovi a lidem jako on, a bude nadějí a stabilizátorem světa i bez Putina. Je to takový národ, že sí svého Putina vždycky najde, když to bude potřeba.

Ucme SA!

Kolko budes zit | 02.03.2018

Ucme sa tak jasne a zmysluplne vyjadrovat i v diskusiach, usetrime priatelom CAS.

Re: Ucme SA!

Kolko budes zit | 02.03.2018

Avsak, zial, v casti 'vzdelavanie" prudko protireci bystremu panovi Velickovi, v predoslom videu. Zeby sa vracali minule doby, kde prosperovali ti, co casto len krasopisne popisovali co najkrajsie uspechy budovania bez ohladu na realitu, a tym cielene diskreditovali system? Aka je teda Realita v Rusku?

Re: Re: Ucme SA!

Peter | 02.03.2018

Nemoze na rovinu povedat, ze piar, zapadny model vzdelavania je o nicom. Treba sa vratit k sovietskemu modelu vzdelavania.

Re: Re: Re: Ucme SA!

Tomáš | 02.03.2018

Výborne. Takže návrat do minulosti. Idioti

Re: Re: Re: Re: Ucme SA!

Cico Ciciak | 02.03.2018

Čo máš proti veciam, ktoré fungovali v minulosti a fungujú aj dnes, dokonca častokrát lepšie než súčasné novoty? :O

Re: Re: Re: Re: Re: Ucme SA!

Tomáš | 02.03.2018

Tak to máme iný názor na to čo funguje a zrejme aj chápanie toho čo hovorí V.V.Putin

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ucme SA!

Cico Ciciak | 03.03.2018

Ja narážam na predošlý príspevok diskutéra - sovietsky model vzdelávania, konkrétne z obdobia Stalina.
O čom troluješ ty?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ucme SA!

Cico Ciciak | 03.03.2018

Podľa teba sovietsky stalinský model vzdelávania (vrátane učebníc) nefungoval?
V čom a prečo?
Na to som narážal s tými starými funkčnými vecami, že nie všetko, čo je staré je vyložene i špatné.

Re: Re: Ucme SA!

Tomáš | 03.03.2018

KOLKO BUDES ZIT

Keby si sa nechytil iba slova "vzdelanie" a pochopil by si čo hovorí Putin, tak by si tento príspevok nenapísal.
On o ničom takom nehovorí... A že si to niekto tak vykladá a navrhuje čo ty myslíš že hovorí Putin - to je problém jeho chápania.
Skús si to prečítať celé ešte raz. - v kľude.
Dám ti pomôcku z jeho prejavu:
"...My sami si musíme a budeme určovať svoju budúcnosť. ..."

Re: Re: Re: Ucme SA!

Kolko budes zit | 03.03.2018

https://pastebin.com/KSYrqgvG

Re: Re: Ucme SA!

Lin | 03.03.2018

ad "Vzdělávání, protiřečí si":
I když je tato tvá otázka spíš provokace, pokusím se odpovědět.
Kde vidíš jaký rozpor mezi Veličkem a Putinem?
Míra vzdělanosti (nejen Rusů) sice oproti dobám minulým poklesla díky "liberální vzdělávací metodě" (lépe řečeno - metoda debilizace), ale za tu dobu, co probíhá, nestačila napáchat takové škody, jako např. v USA a na "západě".
Má to několik důvodů, jeden z nich je třeba ten, že stále ještě vyučují učitelé, vystudovaní za kvalitnějšího školství. Další je ten, že mnozí rodiče a prarodiče získali vzdělání za jiné doby. Takže naši současní studenti - mladí "děbili" - svými vědomosti stále ještě převyšují ty ze "západu".
Je nespornou věcí (a existuje na ni i několik studií), že vzdělání za současné "metody" silně degraduje. Jestliže naši prvorepublikoví maturanti středoškoláci se svou úrovní vědomostí a znalostí vyrovnali "socialistickým" vysokoškolákům s červeným diplomem, tak dneska se těm samým absolventům VŠ vědomostmi vyrovnají maturanti ze socíku. A socíkovští učni s výučním listem jsou na vyšší úrovni, než nynější maturanti.
Srovnání se "západem" přináší ještě daleko horší výsledky. Takže ti současní ruští školáci mohou klidně vítězit na mezinárodních soutěžích a nebýt přitom vzdělanější, než jejich rodiče.

Re: Re: Re: Ucme SA!

Cico Ciciak | 03.03.2018

Vďaka, súhlasím.
Ešte dodám, že globalisti a GP zámerne v minulosti na západe nastavili parametre západného "vzdelávacieho" systému takým defektným spôsobom, aby jeho úroveň ešte viac poklesla, čo súvisí s ich plánom likvidácie buržoázne-liberálnej a konzumnej kultúry/ideológie západu ako najväčšieho žráča prírodných zdrojov a pôvodcu znečistenia biosféry Zeme.

Aby globalisti a GP spravili z USA iba obyčajnú regionálnu veľmoc (ako boli napr. pred WW2) a zlikvidovali ich ideológiu "amerického sna" (vlastne zhubného a parazitického spôsobu života na úkor celého sveta) ako vzor pre ostatné krajiny Zeme, tak museli USA v prvom rade postupne zbaviť moderných technológií (vyviezli ich mimo USA - viď napr. J. Kórea) a odborníkov (odborných kádrov).
(Trump má podľa mňa za úlohu len oddialiť totálny krach USA, prípadne ho čo najviac zmierniť, aby bol čo najmenej bolestivý pre svet, preto globalisti a GP dovolili, aby sa časť v minulosti presunutého priemyslu z USA do zvyšku sveta, vrátila nazad domov do USA.)
Ono v podstate, celý ten minulý technologický zázrak USA v 20. storočí stál na kadejakých importovaných odborníkoch - prisťahovalcoch z celého sveta, ale v poslednej dekáde je to myslím ešte viacej výraznejšie a budúca generácia odborníkov USA už bude pozostávať prevažne z prisťahovalcov a ne-bielych etnických menšín s vlastnou špecifickou ne-americkou kultúrou (napr. Ázijcov), a tie najskôr nebudú pracovať pre národné záujmy USA (teda na záujmy "pôvodných" bielych Američanov).

Re: Re: Re: Ucme SA!

Kolko budes zit | 03.03.2018

https://pastebin.com/Q8b1S4Um

Re: Ucme SA!

Cico Ciciak | 02.03.2018

Ty by si sa mal ešte naučiť vyjadrovať k veci a fundovane, miesto vykladania ezoterických blábolov, a až potom môžeš niekomu niečo prikazovať rozkazovacím spôsobom.
Takže si najprv zameť pred vlastným prahom. :)

Re: Re: Ucme SA!

Kolkobudeszit@centrum.cz | 03.03.2018

Ono to vzdy funguje? Trafena hus zagaga? Posli mi na Email niektore svoje prispevky o ktorich si myslis, ze priniesli ludom NOVE Poznanie, nie IBA copy nacitanych textov-myslim tym nejake vyhradne Tvoje objavne zavery z poznania-tvorive, len z tvojej hlavy. Nemyslim to zle-hore som uviedol Sokratesa. A opakujem-rec, slova su vyjadrenim DNK, pokial je v poriadku, je napojena na Vsevyssieho a naplna nositela lubostou, je teda spokojny a stastny, a tak NIKDY ho ani len nenapadne zle SA vyjadrovat o inej bytosti, ale NAOPAK, naplna i ju Laskou a je napomocny v jej rozvoji. DNK je mozne napravit presne tym istym, co ju nici, len opacnym-ale, prepac to vsetko asi vies...

Re: Re: Re: Ucme SA!

Kolko budes zit | 03.03.2018

A samozrejme, zial, musim priamo napisat, i ked kazdemu rozvinutemu je to zrejme, lebo su diskutieri len pre diskutovanie, agresiu a nie rozvoj, a im potvrdzujem, ze "vsetko, co pisem plati rovnako mierov i pre mna!"

Re: Re: Re: Ucme SA!

Cico Ciciak | 03.03.2018

Netáraj blbosti na odvedenie pozornosti platený agentko.
Ja sa snažím nad všetkým, čo si prečítam tvrde premýšľať, až ma z toho niekedy bolí hlava.
Ale tým, že to robím, tak dávam tým prečítaným informáciám a znalostiam svoj osobnostný ráz (samozrejme do toho určitá prichádzajúca info z rôznych egregorov, resp. vyšších sfér Vesmíru alebo priamo od HNVR).
Takže, nikto nič v podstate nemá z vlastnej hlavy, to sú len tebou podsúvané kraviny, s cieľom diskreditovať študentov KSB, agentko!
Človek v podstate celý život pomocou vlastného života (vplyvom kultúry, v ktorej žije alebo ľudí a pod.) a rôznych pomôcok (napr. KSB a DVTR) objavuje a učí sa už dávno objavené, a čo akoby už dávno z niekadiaľ vedel!
Za mňa ti hovorím: Svoje ezoterické a naoko prepiate zdvorilostné rečičky si nechaj pre iných, ty platený agentko-manipulátor, skrývajúci sa za x trápnych nickov!

Re: Re: Re: Re: Ucme SA!

Dušan | 04.03.2018

Súhlsím s tebou Cico ten zo zaujímavím menom je nepriaľom.

Preto som nenapísal jeho meno lebo podvedomie prrogramuje do temnej strany.

Re: Re: Re: Ucme SA!

Cico Ciciak | 03.03.2018

Ty vlk v barančom rúchu!

Krásná vize a jasný vzkaz výše

Daniela | 02.03.2018

Mnoho štěstí a úspěch Ruské cestě!

Re: Krásná vize a jasný vzkaz výše

Leoš | 02.03.2018

Jako vášnivý šachista koukám s otevřenou pusou na mistrovské tahy Velkého náčelníka Putina.Bravo Vladimíre Vladimíroviči.

Re: Re: Krásná vize a jasný vzkaz výše

Fx | 03.03.2018

To jsi napsal přesně Velký náčelník, to přesně vyjadřuje v jaké fázi vývoje je ruská společnost. Je to společenství kmenů pod nadvládou náčelníka Všemu rozumím a všude jsem byl dvakrát

Re: Re: Re: Krásná vize a jasný vzkaz výše

Leoš | 04.03.2018

Magoroviny foxi.

Díky

Jura | 02.03.2018

Díky za překlad.

nuž preukázal sa štátnik

jjj | 02.03.2018

vzhľadom na to čo sa u nás deje, je to celkom správne načasované.

Re: nuž preukázal sa štátnik

mdmml | 02.03.2018

Možno páve naopak... Deje sa to práve pre to, lebo príde toto...

Re: Re: nuž preukázal sa štátnik

Igor | 02.03.2018

Úžasný člověk ! Děkuji za překlad.

Přidat nový příspěvek