Proč nemůže být KSB vysvětlena "krátce a jednoduše"

Proč nemůže být KSB vysvětlena "krátce a jednoduše"

27.8.2017

z knihy Jazyk náš: ako objektívna dannosť i ako kultúra reči

Následující text obsahuje vysvětlení, proč nemůže být KSB vysvětlena "krátce a jednoduše" a její pochopení vyžaduje práci na sobě a určitý čas.

 

3.3.3. Kultúra reči v Koncepcii spoločenskej bezpečnosti

V jazykovej kultúre Koncepcie spoločenskej bezpečnosti musí reč, jak písomná, tak aj ústna vyjadrovať konkrétnosť zmyslu. А «mágia jazyka» vo všetkých jej aspektoch sa stáva dostupnou pre subjekt v závislosti od toho, nakoľko je jeho reč ozmyslená a nakoľko jeho život a konanie prebiehajú v riečisku Zámeru.

A my začneme skúmanie tejto témy kultúry reči v Koncepci spoločenskej bezpečnosti z otázok:

  • о «sestre talentu» — krátkosti výkladu;

  • о tom, že «všetko geniálne je prosté»,

— posudzujúc ich v riečisku Koncepcie spoločenskej bezpečnosti v tej podobe, v akej je predstavená v materiáloch VP SSSR.

Koncepciu spoločenskej bezpečnosti — CELÚ VO VŠETKEJ JEJ ÚPLNOSTI — možno vyjadriť v jednej fráze, smerovanej ku všetkým a každému:

Poďme sa stať ľuďmi!

— Nо či táto fráza zabezpečuje vnímanie KSB v celej jej plnote a detailnosti ak nie všetkými, tak aspoň väčšinou tých, ktorí počúvajú a čítajú podobnú frázu počas celej histórie? — Historická skúsenosť mnohých storočí ukazuje, že takéto výzvy nie sú prevládajúcou väčšinou chápané tak, ako treba, následkom čoho ľudstvo aj žije tak, ako žije.

Еšte Diogenes (оkolo 400 — 325 pred n.l.) chodil po vtedy ešte helénskom meste Sinope1 cez deň so zažatým lampášom a na rozpačité otázky spoluobčanov: „Prečo cez deň s lampášom?“, — оn jednoducho odpovedal: „Hľadám človeka…“ A toto je treba chápať v tom zmysle, že on uprostred nich nenachádzal nikoho, kto by zodpovedal jeho predstavám o tom, akými majú byť ľudia2. No čo konkrétne Diogenés rozumel pod dokonalým človekom? A kto pochopil hoc aj nie jeho, ale objektívny význam ním postavenej otázky a nevyhnutnosť svojim ozmysleným životom dať na ňu odpoveď?

Тí, ktorých detstvo pripadlo na roky 1950 — 1980 si musia pamätať kreslený film, v ktorom žiak-darebák Barankin vyčíňa so svojim priateľom, takým istým, ako je on sám, darebákom. V kreslenom filme názorne-vzorové dievča-premiantka s príkladným správaním sa nepretržite obracala na Barankina s návrhom: «Barankin, buď človekom!» No Barankin s priateľom sa ulievali z výučby aj zo spoločnej práce v škole, a v hľadaní ľahkého bezstarostného života sa menili tu na motýľov, tu na vrabce, tu na mravcov, no nakoniec, pod tlakom okolností, hroziacich existencii nimi získaných tiel (a ako bolo chápané v kultúre adeizmu — ich samotných), si zborovo zaželali: «Ja chcem byť naveky človekom!»

Ak tento kreslený film bol deťmi pochopený (prvou generáciou divákov), ktorým sa podarilo do dnešných dní sa stať rodičmi, dedkami a babkami iných detí (nasledovných pokolení jeho divákov), ktoré v súčasnosti sú tiež dospelé, — tak prečo my žijeme tak, ako žijeme? A prečo sa spoločnosť nachádza v dlhoročnej kríze?3

Odpoveď na tieto otázky spočíva v tom, že:

«Stručnosť je sestrou talentu» iba vtedy, ak v kultúre spoločnosti, v psychike ľudí sa nachádza svetonázorová osnova – videnie sveta – pre automaticky-podvedomé sa to «samo sebou» rozumie a chápe to, čo je v krátkosti povedané alebo ukázané na základe všeobecne uznaných pojmov, ktoré zabezpečujú bezproblémové vzájomné chápanie sa v komunikácii dostatočne širokého okruhu ľudí na princípe sa to «samo sebou» rozumie.

А talent v takýchto situáciach sa prejavuje v schopnosti človeka niekoľkými slovami (alebo prostriedkami iných «jazykov»4, podporovaných spoločnosťou) vzbudiť v psychike iných ľudí čo najplnšie a najjasnejšie predstavy, vzťahujúce sa ku týmito jazykovými prostriedkami v krátkosti dotknutej problematike. Ale vo vzťahu k pojmom oddeľujúcim v spoločnosti, od ktorej rôzne konkrétne pojmy odeľujú jej nositeľov, princíp «stručnosť je sestrou talentu» nefunguje, pretože auditórium nemá svetonázorovú osnovu – videnie sveta – pre automaticky podvedomé sa to «samo sebou» rozumie. Маximum, čo môže v tomto prípade stručnosť zabezpečiť, je emocionálne prebudiť, vyvolajúc záujem o tú ktorú problematiku. No vypracovávať chápanie tejto problematiky v detailoch a vzájomných väzbách, nevyhnutných pre jej vyriešenie v Živote — to musia spraviť len tí, ktorí sú do nej zainteresovaní.5

A v tejto etape zisťujeme, že aforizmus «všetko geniálne je jednoduché», vyjadruje Ja-centrické kaleidoskopické videnie sveta, a preto je takisto neudržateľný.

Po prvé niet absolútnych merných jednotiek intelektuálnej sily: intelektuálna sila je vždy buď dostatočná alebo nedostatočná vo vzťahu ku konkrétnej záležitosti, ktorou sa zaoberá ten ktorý konkrétny človek. Inými slovami, ak si niekto myslí, že jeho intelekt prevyšuje intelekt druhých ľudí podľa nejakých absolútnych ukazovateľov, tak to značí, že sa on zaoberá:

  • buď hlúposťami6;

  • alebo nie svojou vecou, ak porovnáme to, čím sa zaoberá, so Zámerom.

Vo vzťahu k dielu-záležitosti v riečisku Zámeru je intelekt (ako aj iné kvality každej osoby) vždy dostatočný7, no nijako prebytočný. Т.j. pre protiklad v zamlčaní «génius – to je priemer» v Bohopočiatočnom chápaní sveta a primerane tomu — v spoločnosti, žijúcej na jeho osnove — miesta niet.

Po druhé - zhodnotenie «všetko geniálne je jednoduché» je ohodnotenie, spravené postrannými «odhadcami» na základe všeobecne uznaných pojmov alebo pojmov, ktoré sa stali všeobecne uznanými aj kvôli činnosti nimi do rangu «génia» vyzdvihnutého jedinca. Pre samotného jedinca, vyzdvihnutého okolím do rangu «génia», je ním dosiahnutý výsledok:

  • buď prirodzený pre jeho život, nakoľko sa v ňom prejavil jeho osud (predurčenie v tomto Svete), pred ktorým on neutekal a nehľadal si iný osud;

  • alebo je výsledkom prácneho (v dôsledku rôznych morálnych a vo videní sveta nekonkrétností a chybného chápania sveta) hľadania seba samého — najlepšieho variantu svojho osudu, no výsledku predchádzajúce hľadanie a práca zostali mimo vnímania «odhadcov» jеho prác.

  • V opačnom prípade, t.j. ak výsledok, dosiahnutý „géniom“ leží mimo riečiska Zámeru, v klame ilúzie „geniálnosti“ sa nachádzajú aj „génius“ aj «оdhadcovia».

Čo sa týka Koncepcie spoločenskej bezpečnosti, nezávisle na tom, či ju VP SSSR vykladá alebo túto misiu berie na seba niekto iný, tak jej výklad nie je možný na základe všeobecne prijatých pojmov, javiacich sa osnovou to sa «samo sebou» rozumie v davo-„elitárnej“ spoločnosti, nesúcej Ja-centrické, vadné (zbavené pre život nevyhnutnej komplexnosti) a v mnohom kaleidoskopické videnie sveta.

Nie je možný preto, lebo KSB sa usiluje vyjadriť videnie sveta Bohopočiatočné, mozaikové, ktoré davo-„elitárna“ kultúra potláča a bráni prirodzenému prechodu k nemu v procese dospievania človeka. Preto, nakoľko napriek panujúcej kultúrnej tradícii davo-„elitarizmu“ KSB predpokladá prechod ľudí, realizovaný ich úsilím, od Ja-centrického mozaikového i kaleidoskopického videnia sveta (vo všetkých ich modifikáciach) k videniu sveta Bohopočiatočnému, mozaikovému na základe medzne zovšeobecňujúcich kategórií trojjedinnosti matérie-informácie-miery, materiály KSB majú pomôcť ľuďom v uskutočnení každým z nich práve takého prechodu. Konkrétne v tomto aspekte je potrebné niečo zo skôr uvedeného so súvisiacimi vysvetleniami zopakovať.

 

Každú otázku a jej spätosť so sprievodnou a ju zahŕňajúcou objemnejšou problematikou možno vysvetliť v niekoľkých slovách, a možno ju vysvetliť v mnohozväzkovej monografii, ktorá bude zaujímavá vo svojej komplexnosti a detailnosti len pre jej autorov a neveľkú skupinu profesionálov, pracujúcich v tej istej oblasti. No ani stručnosť, ako bolo skôr ukázané, negarantuje vznik záujmu a chápania podstaty dotknutých otázok u dostatočne veľkej časti auditória.

V súvislosti s tým, aby do života vstúpila Koncepcia spoločenskej bezpečnosti v Božej dŕžave (ako aj u každej novej záležitosti v spoločenskom živote) je vždy aktuálna otázka:

Kde a ako spraviť rozhraničenie medzi poskytnutím informácie v ohláseniach a poskytnutím informácie v zamlčaniach tak, aby sa zvyšoval počet ľudí, dostatočne jednotno-obrazne chápajúcich texty materiálov Koncepcie?

No práve rozhraničenie «оhlásenia — zamlčania» podmieňuje štýl podania informácie a objem publikácií o hocakej problematike. Vedenie tejto hranice je podmienené nie až tak subjektivizmom autorov textu alebo človeka, vystupujúceho s ústnou rečou, ako videním a chápaním sveta (svetonázorom)* toho auditória, ktorému sa predpokladá vysvetliť konkrétnu problematiku; t.j. najefektívnejšie rozhraničenie «оhláseniazamlčania» je podmienené auditóriom a problematikou takými, aké oni sú.

Inými slovami, či sa to niekomu páči alebo nie, tak štýl podania materiálov VP SSSR je podmienený v našej spoločnosti panujúcim videním a chápaním sveta (svetonázorom), a nielen osobnými charakteristikami kultúry vnímania sveta, kultúry myslenia, kultúry ústnej a písomnej reči členov vlastného prediktora.

Ako už bolo skôr povedané, pojmy, ktoré oddeľujú alebo odcudzujú ich nositeľov, zbytok spoločnosti vo väčšine nechápe v režime «rozumie sa to samo sebou». No práve možnosť chápania niečoho v režime rozumie sa to «samo sebou» odkrýva možnosť stručnosti v osvetlení tej ktorej problematiky.

Medzi tými, ktorí si osvojili KSB ako poznanie v jej rôznych praktických aspektoch, posúdenie tej ktorej problematiky v rámci KSB má stručnejší, kratší charakter, než je to v prácach a v pracovných materiáloch VP SSSR, pretože v tomto prostredí sa dosahuje dostatočne jednotné (jednotno-obrazné)* sa to «samo sebou» rozumie na osnove tých pojmov, ktoré nie sú vlastné ostatnej spoločnosti. No chápanie takého posúdenia nie je možné v kruhu tých, pre ktorých používané frázy neobsahujú «samo sebou» sa rozumejúce pojmy. Avšak systém oddeľujúcich a odcudzujúcich obrazných predstáv a pojmov, na základe ktorých funguje VP SSSR, nie je jeho vnútorným „ezoterizmom“, aj keď ho niektorí vnímajú ako skutočný «ezoterizmus», v ktorého základe ako keby ležalo osobné démonické sebapovyšovanie sa členov VP SSSR nad okolím, rodiace aj nejaký systém prešibane utajovaných zasvätení.

 

1 Teraz Turecko.

2 Oddávna existuje príslovie: Všetci sme ľudia, no nie každý z nás je človekom.

3 No existujú predpoklady sa domnievať, že mnohí si tento kreslený film s jeho výzvou «Buď človekom!» nezapamätali aj kvôli tomu, že oni sa považujú za úplne dokonalých ľudí.

4 V najširšom slova zmysle «jazyk» ako označenie prostriedku kódovania informácie v procese jej predania a uchovania.

5 A ak to celé stručne s talentom zhrnieme, tak stručnou frázou „Poď sa stať človekom!“ síce môžme prebudiť záujem u toho ktorého jedinca, no ako sa má ním stať, a kým v podstate sa má stať, tak k tomu v jeho psychike obraz-predstava skutočného Človeka neexistuje. Veď skúste len tak náhodným koloidúcim, alebo aj svojmu bližšiemu okoliu zadať otázku: „Kto je to Človek?“ Odpovede budú rôzne, často mlhavé a niekedy doslova v tejto podobe: „?“ – pozn. prekl.

6 Jeden z najpreukaznejších príkladov — televízna šou „intelektuálne“ kasíno „Čo? Kde? Kedy?“

7 Korán, 2:233: «Nekladie sa na dušu nič, okrem pre ňu možné».

 

 

Diskusní téma: Proč nemůže být KSB vysvětlena "krátce a jednoduše"

Zdravím. Zaujmam sa o symboliku

Alfei | 31.08.2017

Mám dotaz ohladne symbolu pod titulkom

Ak mi možete poradiť ako je v KSB definovaná Informácia, miera a matéria.
ešte som sa k tomu nedostal.

""S iných zdrojov už viem že symbol Prevráteného trojuhoľníka sa v minulosti (aj tisícky rokov dozadu min. od atlantídy) - a čo je zaujímavé je že po celom svete - sa tento symbol (prevrátený trojhuľník) používal ako symbol Ženstva a Trojuhoľník smerom nahor sa používal ako symbol Mužstva.
V roznych podobách ich možme nájsť zakomponované v obrazoch ("jaskynných malbách a pod.") po celom svete.
Symbol Prekrytých trojuhoľníkov poznáme aj ako "dávidova hviezda. - Takže naši predkovia tento symbol poznali a používali ho v roznych podobách. Vedeli ako symboly okrem iného posobia na podvedomie cloveka, ktorý si ich silu neuvedomuje, teda ju nepozná.

V kontexte, ak je Symbol trojuhoľníka ženstva (jemnej energie/duchovna) zvýraznený a prekrýva symbol mužstva (hrubej energie/hmoty), tak to, dá sa povedať značí harmonickú jednotu medzi Duchom a Telom, pri čom Duch (éter) prevláda nad Hmotou.
(Ježíš Krystus: (časti s kontextu s Biblie): ...musíte zomrieť, aby ste sa mohli znovu narodiť....Ako to?... čo je z Tela je Telo. čo je z Ducha je Duch... Duch je silný, ale telo je slabé... Preto sa nečudujte, ak vám vravím, že sa musíte zomrieť a narodiťsa s Ducha.

Poznámka: hovorí o Prevahe ducha nad telom (Energie nad Hmotou)

Niekde v Novom zákone (myslím že listy - neviem ktorý) je uvedené, že Muž a Žena sú jedno (Muž + žena = Človek) a je tam "akýsi popis", aký by mal byť podľa "Biblickej koncepcie" vsťah medzi mužom a ženou, aby to správne fungovalo.
Aj moderná veda vie že Človek má poniektoré orgány zdvojené, ale napríklad Srdce (Symbol lásky, alebo ženstva (srdce = obrátený trojuhoľník)), tak srdce je len jedno.
Mozgové hemysféry sú ale 2 Analytická a Emocionálna (mužská a ženská).
Takže sa dá povedať, "že v Novom zákone máme vlastne skrytý návod na fungovanie nášho mozgu a ako ho "správne" používat.""
čo je aj v symbole Dávidovej hviezdy pokiaľ je symbol ženstva (prevrátený troj.) zvýraznený. Teda Prevaha Ducha nad telom

Symbol prevráteného trojuholníka (kalich), aký je aj v KSB má teda posobiť na ženskú/emocionálnu časť. A kedže sa jedná Aj o symbol duchovna, tak v človeku, ktorý si to neuvedomuje vyvoláva podvedomí Pocit Duchovna.

Zaujímavé je aj jeho rozdelenie a jeho sposob. Tak isto sú zaujímavé aj použite farby pokiaľ poznáte ich psychologycký či Duchovný váznam a uvedomujete si ich posobenie na Človeka.
Mňa však zaujíma skor vyuzitie týchto farieb zo strany GP čo naznačoval (spomínal) aj pán Pjakin.

Za upozornenie stojí fakt použitia Bielej, Modrej a Červenej farby čo, ako každý vie sú farby Ruskej vlajky.
zaujímaví je aj "mikrosymbol" v strede. Tri trojuholníky smerujúce do stredu, čo sa v súčasnosti používa ako symbol radioaktivity. v trojuhlinku, ako výstraha. -žeby vyrovanie pred skrytým nebezpečenstvom?

Preto ma zaujíma tá definícia Informácia, Miera a matéria.
Tieto slová, ktoré neznejú moc duchovne, ale skor materialysticky (Mužsky/analyticky) a keďže im rozumieme tak posobia na naše vedomie sú umiestné v Symbole Duchovna (ženstva), ktorý posobý na podvedomie, tak že vyvolá pocit Duchovnosti. - to je zaujímavé.

Je niekde v KSB vysvetlený význam toho symbolu a prečo bol použitý práve takýmto sposobom?

Ps: tu definiciu prosim: Informácia, miera, matéria
Ď

Re: Zdravím. Zaujmam sa o symboliku

Marek Z. | 01.09.2017

Alfei: Podle posvátné geometrie je symbol Davidovy hvězdy vnitřním vyjádřením energeticky rovnovážných poměrů uvnitř kruhu, případně v trojrozměrném pojetí dva protnuté čtyřstěny (pyramidy) jsou vnitřním vyjádřením rovnováhy koule. A koule jako taková je geometrickým základem trojrozměrného prostoru.

Re: Re: Zdravím. Zaujmam sa o symboliku

Alfei | 01.09.2017

Ano, tak je. Je to velice zaujmeve.
Mna vsak zaujma prakticke uplatnenie v psychlogickom smere nez samotna geometria ako taka.

Nieje nahoda aky symbol je pouzity prave tu. Pri troche znalosti a s obraznym myslenim sa s neho da velmi vela vycitat. Jeho posobenie mi je zjavne.

Je tak ako vravis davidova hviezda (2 prekryte trojuholniky pricom jeden smeruje nahor a jeden nadol) je vyjadrenim rovnovazneho stavu 2 energii.

Tu vsak mame iba jednu energiu, 1 cast symbolu. Takze posobenie na jednu cast cloveka, kedze posvetna geometria je aj o cloveku a jeho (energ.) strukture v inych dimenziach ako v 3d.
Navyse su v tomto symbole rozne dalsie komponenty - rozdenenie, dalsi samostatny symbol je v strede, mame tu pouzite iste farby a slova s urcitym zamerom. Pro troche znalosti je ten symbol vela vravny. Vlaste je v nom zhrnuta cela KSB a vsetko o nej. Ten symbol v tejto podobe nebol pouzity len tak nahodou.

Preto ma zaujma co o nom hovori samotna KSB vo svojich knihach.
Este som sa k tomu nedostal, tak ci nahodou niekto nevie.

Ď

Re: Re: Re: Zdravím. Zaujmam sa o symboliku

Alfei | 01.09.2017

Este dodam.
Vyobrazenie cloveka v prvej dimenzii je bod. Takze bod v 1d je kruh v 2d je gula v 3d a to je aj vyobrazenie duse (cloveka).

Vstrede symbolu KSB je teda bod (Dusa/clovek) a potom tam mame tri trojuholniky smerujuce k tomuto bodu (dusi).
K nim patri tzv. trojjedinost informacia miera a materia (zrejme hmota

Takze tu mame symbolicke vyobrazenie posobenia troch síl na cloveka smerom z vonka/prostredia dnu (na ducha). Pricom tento bod je "uzavrety" v trojuholniku odkaz na trojku?- mozno 3 dimenziu/hmotu) teda uzamknutie Duse v tele. Inak povedane: zemedzenie posobenia cloveka smerom k prostrediu. Naviac je ten trojuholnik obrateny, co moze u nevedomeho cloveka vyvolat pocit duchovna. Kedze je to aj symbol zenskej sili.
???

Je to velmi zaujmave

Re: Zdravím. Podľa seba súdim teba?

ľudo | 01.09.2017

Nepochybujem, že keby ste sa ešte dlhšie o to AlFei zaujímali,
ďalšie zdroje študovali, desiatky,
možno i stovky interpretácii by ste nachádzali.
I úplne protichodných.

To, čo v živote nachádzate,
od Vašeho nastavenia závisí..
Od miery jeho priblíženia k pohľadu z pozície Vis Maior.
Čo hľadáte?

T.j.,
1) Ktorá z množstva uvedených interpretácii
by teda pri Vašom pohľade na svet, mrav
a miere inteligencie(sk:"chápania"),
mohla byť Jeho pohľadu zatiaľ asi najbližšie?

optional:
((
2) môžu byť i objektívne lepśie interpretácie?

3) aké sú kritériá miery správnosti

4) aké sú metódy aproximácie zvolenej interpretačnej cesty voči Optimu?
..
))

Re: Re: Zdravím. Podľa seba súdim teba?

Alfei | 01.09.2017

nepochybujem o tom ani ja. Len tym protichodom si niesom isty.
To co vzivote nachadzame zavisi od toho co hladame. Ja hladam poznanie. Pravdu a lasku k stvoreniu.

1. vsetky, kazda po svojom. Vsetko stvoril Boh a ten je pravdivy. Ja nepoznam Lož. Všetko je pravda.
2. ano (aj tato interpretacia je len cast mozajky, takze urcite Ano)
3. pozorovanie reality a jej porovnanie s predstavou (teoriou). teda prax je kriteriom pravdy
4. Snalosti a skusenosti. Vzajomne porovnavanie Teorie a praxe. resp.

Ako viem ze je to tak?
Kde v KSB sa hovori o tom, ze telo je len nastroj duse a ze dusa nemusi cakat na smrt tela, aby ho mohla opustit.? kolkym ludom pomohla sa vyvtelit? Ja neviem preto sa pytam. Pokial viem, tak ako dedistvo ruskej kultury, by Ksb mala obsahovat aj tieto veci pretoze su sucast kultury a dokonca statnej politiky. Myslim si, ze to tam nieje pretoze nikto sa s tym v suvislosti s KSB nezaobera,.

Kto z vas teda rozumie tomu co myslel Prezident Ruska V.V.Putin, ked hovoril o tom, ze sa posuvame do novej dimenzie.? Co to znamena? On to nepovedal len tak bez tooho, aby tomu rozumel.

V.V. Putin, ako agent KGB sa iste dostal k vsemoznemu pokial dospel az na Prezidenta krajiny najmocnejsieho naroda na tejto planete. To znamena ze vie o vyskumoch v SSSR a neskor v RF, ktore sa zaoberali prave "paranormal aktivity" a je zrejme, ze Rusko je na statnej urovni v tomto smere najdalej. To sa odraza aj na Ruskej vojenskej technike, ktora podla mojho nema vo svete ani naznak konkurencie a to len co sa tyka oficialnych informacii. pokial ide o neoficialne info. tak tam nieje o com. tam Rusko pomaly zacina konkurovat, ak uz nekonkuruje mimozemskym civilizaciam o ktorych Dobre vedia a pracuju snimi.

To je vsak pre mnohych mimo realitu.

Re: Re: Re: Zdravím. Podľa seba súdim teba?

Ľudo | 01.09.2017

S čím-to sa dá do istej miery s Vami súhlasiť,
ale..
.."všetko" nie je Pravda.
Protichod exituje na najvyššej úrovni v zmysle:
Konania proti Zámeru,
alebo jeho brzdenia.
Nevedomé, alebo dokonca..od konca(de fini) i vedomé

Jeho dôsledky(Dopustenie) sú motiváciou kooperovať
s Bohom. Hľadať, no hlavne NACHÁDZAŤ Jeho ciele
v ich prioritnom usporiadaní a spolupracovať s Ním
ako Jeho deti, námestníkovia TU na Zemi(zatiaľ aspoň..)..
t.j.,..v podstate urýchľovať optimalizačný proces,
čo asi najefektívnejśie zmierňuje negatívne prejavy
poćas jeho zbytočného naťahovania mimo harmonogram..

k ostatnému..
Pýtate sa na moje osobné názory,
alebo pohľad z pozície KSB/DVTR?
Čítali ste aspoň DVTR?
Ak áno, AKO ste ju čítali?

Re: Re: Re: Re: Zdravím. Podľa seba súdim teba?

Alfei | 02.09.2017

Chapem vasu narazku ohladne pravdy a vas pohlad chapem a suhlasim uplne vo vsetkom. Pekne napisane.

Odpoviem od konca.
Nechcem urazit, ale vlastne som sa povodne konkretne vas nepytal na nic. Polozil som konkretnu otazku, konkretne tomu, kto mi vie odpovedat. zatial som nedostal tu odpoved. (Nevadi. Aj ticho je odpoved).

Co sa tyka vasich osobnych nazorov, tak si ich rad vypocujem ci precitam. Uz som si ich par pozrel. (Vsetko by bolo na dlho)
Co sa tyka pohladu DVTR a KSB, tak skutocne som sa v tomto konkretnom pripade zaujimal o pohlad samotnej KSB na dany symbol. Co o nom hovori samotna KSB. Ak o tom vobec hovori.? Pretoze som sa k tomu este nedostal. Neviem, tak sa pytam kto vie?
Pana Pjakina sledujem uz asi 2 roky no k samotnej KSB som sa dostal iba nedavno. A to tu na leva-net. Je super, ze je to tu vsetko volne dostupne a admin reaguje na ziadosti o potrebne formaty. Aspon si to hnet mozem stiahnut a citat.
No zatial skor zoznamujem s KSB a jej povedzme plodmi. Tak, ze napr. sledujem diskusie, spravy zo zapadu aj z vychodu a porovnavam ich.
Citam rozne clanky aj tu na leva net a tak podobne... Rozne knihy a pracujem zo zvieratami ci rad chodim do prirody "relaxovat".
pretoze aj to je sucast zivota a tak aj KSB. Obcas treba aj vypnut ci sa len pozastavit a premyslat nad doterajskom a vstrebanymi informaciami. Nema zmysel za jeden den *prelistovat* celu knihu. A vsetky knihy aj tak neprecitam.
Takze k niecomu som sa este nedostal.
samotnu DVTR som zacal citat no nebol to moj sudok vina. Vela neznamich pojmov a tak. No nic menej s toho co som pracne vyrozumel sa zda, ze niecomu s toho chapem, ale mam len iny pojmovi aparat a sposob myslenia. Preto som samotnu DVTR skoro vobec necital, pretoze to pre mna bol skor dovod k frustracii nez k radosti s poznania co mi vsak prinasaju ine knihy a prace, alebo naprikla aj sledovanie pana pjakina, ci clanky aj na tejto stranke. No sledujem (zbezne) aj ine povedzme smery.
Tolko k otazke.

Som vdacny za vas nazor a suhlasim vo vsetkom co ste napisal v tejto konverzacii.
No zda sa mi, ze som nebol pochopeny spravne.
Pretoze na "istej" urovni (chapania) a v istom zmysle je to tak, ze vlastne nieje mozne konať proti Božiemu zámeru. Na to proste nikto nedorastol. (s bohom nevyjebes) :)
Jedna sa o najvyssiu uroven (dimenziu, ktora, ale neni dimenzia/uroven)
je to proste Všedržitelnosť (neobmedzenosť = sloboda)

Avšak je pravda. Je mozne konat proti boziemu zameru. V tom zmysle, ze mi vsetci coby Bozie stvorenia, ... pretoze vsetko vo vesmire je bozim stvorenim, tak v tomto zmysle sme aj mi skutocne Bohmi - Presnejsie sme jeho samostatnou castou. Takze konat proti boziemu zameru znamena podla mojho chapania konat sam proti sebe no nie proti Stvoritelovi/Všedrzitelovi. V kolektive v ktorom takto kona vecsina jedincov to skutocne vedie k brzdeniu az zastaveniu jej rozvoja. Pripadne vedie k jej kolapsu a nejakej katastrofe, ktora vrati takyto kolektiv minimalne o desiatky az stovky rokov naspet ci v krajnom pripade dôjde k jeho uplnemu (samo)zniceniu. Ale iba na tomto svete - na tejto Hmotnej urovni vesmiru.
Na vyssej ako 3d dimenzii to nieje mozne. Tam nieje mozne zomriet ci byt zniceny.

(Pozn. Kolektiv je aj ako egregor. Egregor je cosi v akejsi noosfere na co sa "napajaju" niektory ludia. Teda napriklad budhuzmus ma svoj egregor a ja mam svoj egregor a ked sa zaujmam o hinduizmus, tak sa moj egregor napoji na kolektivne biopole (egregor) hinduizmu. Teda podla definicie ktoru mam s KSB, resp od jej citatela to okrem ineho aj nejak takto chapem. Potom je uz len otazka ci sa stavam sucastou toho egregoru, alebo si udrzim svoju palicu a s tohto egregoru budem cerpat informacie (energiu) miesto toho, aby ma to zomlelo a cerpalo energiu odo mna.

Ale teraz Dalej k vysvetleniu mojho chapania.

"Boh" ma viac urovni, zmyslov, vyznamov ci prejavov
Ak je boh vsetko (vsedrzotel) tak moze byt povedzme Zdroj akejsi energie, ktora je vsade a vo vsetkom a ma nekonecne mnozstvo prejavov. Ale clovek ako vieme bol stvoreny na bozi obraz a teda sa nejak odlisuje od zbytku stvorenia (v ramci tejto planety urcite). Okrem ineho to chapem v tom zmysle, ze sa niecim odlisujeme od ostatneho stvorenia tu na zemi (kamen, rastlina, hmyz, ryba, vtak, zviera) . Napriklad Rozumom a Volou. Co podla mojho chapania znamena aj Vedomie. Boh tak moze byt aj, teda je Vedomim a clovek coby bytost stvorena na Bozi (vedomi) obraz je vlastne Boh (vedomie). Vedomie ovladajuce tok svojej energie, ktora je od Boha a prejavuje sa aj v Hmote (v nasom zmyslovom svete tu na zemi) Takze Vedomie moze svoju energiu zhmotnit kedy chce a ked nechce, tak sa nezhmotni. Takze sa moze Narodit ci inkarnovat na zem. Teda zhmotnit sa. Ak je vedomie prilis pohltene do hmoty a jej prejavov, tak nevnima svoju skutocnu bozku podstatu a stava sa nevedomim "zvieratkom", ktore sa stara len o svoju ruju a svoj zaludok. Je ako psik, ktory rozumie len fyzickej sile, ktora je v zvieracom svete znakom aj mentalnej sily no u cloveka je znakom nezrelosti a slabosti. Taky clovek iba musi dozriet.
Pretoze Vedomie nieje samozrejmost, ale schopnost, ktoru je mozne zyskat.
A to tak, ze klesneme az na same dno a stratime vsetko co sme mali, aby sme si to mohli uvedomit co sme vlastne mali. Jedna sa teda o nie clekom idealnu cestu smerom k Bohu. (Do koryta bozieho zameru).
Ta cesta je vsak nevyhnutna, pretoze taky je bozi zamer. Ze kazdy skor ci neskor "pochopi Boha". A kto nechce ten nemusi. Má čas.

Mi ludia sme ako plody na strome, ktory nazyvame rozne. Mi ho pozname pod menom Boh a iny pod menom Alah. A na tomto strome postupne rastieme a dozrievame. Kazdy vo svoj vlastny cas a na svojom vlastnom, jedinecnom mieste, ktore je skrze tento strom spojene s ostatnymi plodmi. No strom je zaroven aj to co plody oddeluje. Tak im dava ich jedinečnosť.

Re: Re: Re: Re: Re: Zdravím. Podľa seba súdim teba?

Z. | 02.09.2017

Moc zajímavé ... a řečené jednoduchými slovy :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdravím. Podľa seba súdim teba?

Z. | 02.09.2017

No musím uznat, že bez znalostí ksb by byl pro mě problém pochopit i některé jednoduché věci. Možná se přes tu složitost potřebujeme dopracovat k jednoduchosti.

Re: Re: Zdravím. Podľa seba súdim teba?

Ľudo | 02.09.2017

Určite, no bolo by naivné sa domnievať,
že je jedno, či idem proti Zámeru, alebo nie..
odkláňam od Neho cestu svoju, či druhých.

T.j., ak robím hrádze na toku rieky Jeho hoc aj nevedome..
Ak ich robím ale vedome, môžem si aspoň vybrať,
bo viem, čo ma zhruba čaká,
keď s Bohom spolupracovať nebudem.
V tom je podstata slobodnej vôle.

Absolútna sloboda v tomto zmysle neexistuje.
Nebezpečenstvo kontextu toho, čo píšete je v starej zámerne
chybnej propagácii niektorých východných filozofii,
včítane oboch Vami spomínaných(budhizmus a hinduizmus).

Pravdu máte v tom, že absolútna sloboda existuje len vo Vašom
vnútri. Tam si môžete myslieť, čo len chcete. Vytriezvenie z nebezpečnej ilúzie=lži absolútnej slobody však nastáva pri kontakte s realitou. Tú sa preto snaźíme čo najlepśie popísať. Pritom musíme, ako vidíte i na našom diaLogu, v prvom rade vytvoriť konSenzus jednotného pojmového aparátu.(náš návrh je DVTR-jej prvých cca.80 strán)
Inak nevyhnutne nastáva situácia, ako sa ľudovo vraví:
"Ja o koze a ty o voze."

teda..
Bavíme sa tu o tvorení, sTrojení budúCnosti, či necnosti..
budúcej reality, popise tej súčasnej a minulosti, aby sme vedeli trendy vývoja identifikovať a tak do nich efektívne zasahovať,
ak teda myslíme, že tu nie je všetko v súlade s poriadkom nebeským (kedysi ľudovo "kostolným"), či "je niečo zhnité v štáte Dánskom"..ak sme presvedčení, źe to vieme KONKRÉTNE a celkovo robiť lepšie.

Toľko k rámcu.
Teraz k možným spôsobom:
Isto budete súhlasiť, že tvorenie(sTrojenie, riadenie) vyzerá byť
vedou=umením, zo všetkých najvyšším
a Vy sa teda chcete práve o jeho-jej princípoch pravidlách baviť..
Je to vlastne reč sTrojenia, jazyk Boží.

Áno, presne, i napr.matematika, či hudba sú rečami-nástrojmi tvorenia.
Pýtam sa preto:
Môžete sa azda o hudobnej kompozícii, skladbe s niekým baviť,
o fyzikálno-matematickom popise výpočtu auta, či optimálneho pohybu bez toho, aby si si aspoň základy týchto vied=umení naštudoval??
Môžete od niekoho azda požadovať "Aby Vám to vysvetlil rýchlo a jednoducho" bez toho, aby si pred ostatnými spolužiakmi-kolegami nevyzeral ako blázon??

Nebojte sa:
"Nikto múdry z neba na Zem nespadol"
..a jednou z jeho základných povinností je učiť sa,
že by burinou nezostal, trávou na bojovom poli..onou rujou so žalúdkom. V tom ste isto na dobrej ceste.

Skúste však pripustiť i možnosť, źe by mohla byť nekonečná..no veľmi príjemná. Ok príliš nepredbiehajme..

Re: Re: Re: Zdravím. Podľa seba súdim teba?

Alfei | 02.09.2017

Urcite to nieje jedno ci konam v sulade alebo v rozpore s bozim zamerom. Urcite nie pre mna alebo pre koholvek samostatne ale ani pre nejaky kolektiv.
S pohladu Boha to tak isto nieje uplnr jedno, pretoze Boha mozeme definovat aj ako lasku. Boh nas teda miluje. Laska je vsak nesebecka, uprimna, slobodna atd. To znamena, ze Boh nam dava slobodu v mysleni, citeni a konani. Takze v Bozom vesmire je dovolene vsetko. Nie tak uplne vsetko, pretoze aj slobada sa riadi istymi pravidlami, aby boli chraneny ty ktory ju respektuju pred tymi, ktory ju nerespektuju.
V tom spociva jeho spravodlivost. Ty ktory ju nerespektuju si tak sami sebe a jeden druhemu medzi sebou tu slobodu beru. Takpovediac to robia "pre jeho (druheho) dobro", pretoze si myslia ze vedia co je pre druhych lepsie, ako to vedia oni sami.

Toto mozme pozorovat vsade. Napriklad v sucasnej pseudomedicine, kde si "studovany doktor" mysli ze vie co je pre zdravie toho ci onoho cloveka lepsie a tak bez nejakeho zaujmu o daneho cloveka, len ako nejaky biobot (.aprogramovany stroj) predpisuje takzvane lieky. Ktore, ako si mozme precitat na obale vedu k inym problemom na ktore sa davaju dalsie lieky atd. (Vieme ako to tu funguje.) Cloveka tak nakoniec zabije samotna liecba a este si zato zaplati.
Je to vsak jeho volba. Su aj alternativy, ale ludia sa o ne nezaujmaju ci sa s nich dokonca smeju a pod. (Beda vam, ktory sa pokrytecky smejete). Smeju sa? Dobre. Bude po ich. Daju si pilulky a je po probleme. Potom sa dosmeju.

Mam za to ze sa jedna o jeden s prejavov psychotrockyzmu.
Clovek, tak snahou o presadenie svojej vole na ukor ineho cloveka, si reze vetvu na ktorej sedi (drzi sa na nej, ako plod strome zivota.)

Dobry strom vsak takyto plod oddeluje od ostatnych a tak ich chrani pred takymto "hnilim" plodom. a ked s neho nic neni, tak ho "zhodi" - sam odpadne, pretoze je slaby a nevladze sa udrzat.

Iste je potrebne sa na niecom zhodnut.
K tomu je vsak vzdy potrebny dialog. K tomu, aby vsak doslo k vzajomnemu konsenzu je dobre, aby vsetky strany mali zaujem o pochopeni pozicie ostatnych zucastnenych procesu, aby nedoslo k prepadu na siestu silovu prioritu s cielom presadit to svoje stoj co stoj.

Proti vasmu navrhu nemam absolutne nic. No nemyslim si, ze cesta spočíva v tom, ze napisem knihu a budem cakat, ze kazdy ju teraz bude citat a mysliet a vyjadrovat sa podla tej knihy (teda podla mna ako autora).
Podla mna by to malo byt o tom, aby tu knihy boli a aby boli ludom dostupne vsetky. Tak aby si kazdy mohol najst tu svoju, ktora vyhovuje jeho chapaniu sveta a boha. Nema zmysel komukolvek, cokolvek vnucovat a to akym kolvek sposobom. Jedna sa o nerespektovanie vole "spoluputnika" na ceste zivotom a to vedie ku konfliktu a zydeniu s cesty.

Nemyslim si ze je mozne dosiahnut harmoniu na zaklade 80 stran nejakej jednej knihy, ktoru vecsina ani nemusi pochopit respektive jej nemusi rozumiet a potrebuje slovnik a mnozstvo draheho casu pre pochopenie toho, ze sa tam vlastne pise to co uz viem a chapem. Tam skratka dôjde k odlozeniu danej knihy bokom a siahnutie po nejakej inej, ktora ma posuva dopredu. To vsak neznamena, ze obsah danej knihy nechapeme nejakym inym sposobom (tym svojim a jedinecnym sposobom).

Co sa tyka jednotneho pojmoveho aparatu, tak nemyslim si, ze cesta k jednote vedie skrze poucky a definicie slov, ktore si aj tak vylozi po svojom a bude ich pouzivat podla seba.

Pozrime sa na to takto:
Dnes mame skolsky system zalozeny na nutenom studiu toho ci onoho a vsetko je nalinkovane, ako v nejakej tovarni. (Tovaren na bioboty).
Tu sa okrem ineho ucime papagajovat rozne frazy a carovne megaslovicka a ich definicie. Teda zyskavame urcity spolocny pojmovy aparat. Napriklad fyzici maju svoj jednotny aparat a stejne do toho kazdy dava nieco svoje a ma svoje predstavy, pohlad a chapanie rozoberanej problematiky.
No aj napriek tomu ze maju rovnake vzdelanie dosiahnuta uroven je rozdielna a napriek rovnakemu pojm aparatu sa casto nedokazu na nicom zhodnut. A to ani na tych najzakladnejsich veciach, od ktorych sa odvija ostatne. Take diskusie nasej tzv. Inteligencie (vedeckej ci inej "elity" nasej sucastnej spolocnosti) - take debaty skor pripominaju suboj divych šeliem o flák masa, kde kazda hladi len na svoje chute a zaludok. Nez diskusiu vzdelanch a chapajucich jedincov.

Dalsi zaujmavy priklad je slovicko Humanita. Ktore by malo podla oficialnej definicie znamenat nieco dobre, kedze jej praktickym zmyslom by mala byt pomoc druhym. Lenze to sa zneuziva k maskovaniu zlych umyslov za pekne slova. Kde chapanie slova humanita je zrejme nejake divne u jedinca, ktory ma pocit nadradenosti - Takze si mysli ze vie co je pre druheho lepsie ako vie on sam. (Humanitarne bombardovanie- to je proste co? Ako milost v podobe smrti? To je ta humanita?)

A tak dochadza presadzovanie svojej vole bez ohladu na druhych a jej nasilne presadzovanie a to tak psychicky alebo v krajnom pripade, ake to uz inak nejde, tak fyzicky. Takze nesilne presadzovanie svojich zaujmov s pouzitim hrubej sily a fyzickej likvidacie svojho protivnika.
Tak dochadza k slovnym spojeniam v style Humanitarne bombardovanie.

Pokial chcu nejaky ludia najst spolocnu rec, tak v prvom rade o to musia mat zaujem obe strany a pozerat sa na vec ocami druhej strany s cielom pochopit jej stanovisko a prihliadat na jej zaujmi a potreby.

Je potrebny rovnocenny a rovnopravny dialog, pre vzajomne pochopenie (zladenie). Inak to nejde. V opacnom pripade dojde ku konliktu a zniceniu jednej ci druhej strany alebo oboch navzajom.

Aj tu sa o to musim snazit a vytrvalo vysvetlovat svoju poziciu. Co v skutocnosti myslim tym co hovorim jednoducho a na prikladoch, aby mohlo dost k zladeniu a predaniu informacie. Vlastne sa jedna len o to, ze vzdy sme kazdy na inej urovni a ten ktory je "vyssie" by sa mal vo svojom vlastnom zaujme sklonit pred tym kto je nizsi od neho, aby ho pozdvihol na svoju uroven a tym pozdvyhol aj sam seba.

Nadradenost a pocit vlastnej vylucnosti vedu k tomu co mozme sledovat na priklade dnesnych USA, ktore po pade SSSR zacali neohrozene sirit svoje predstavi o slobode, demokracii ci humanite. To samozrejme povedie k izolaci tohto "zdroja nasej chroby" od zbytku tela a pokusu o jeho vyliecenie ci v krajnom pripade jeho uplne odstranenie, aby doslo k zamedzeniu sireniu jeho zhubneho vplyvu do celeho organizmu. Aby bolo mozne jeho nasledne ocistenie a vyliecenie.
USA sa tak svojimi vlastnymi rukami zrazaju na uroven radoveho statu natoz regionalnej mocnosti.
Sami sa dokazu nicit priam neuskutocnym sposobom a skvele im to funguje a to aj napriek vsemoznej snahe tomu zabranit a to dokonca aj zo strany Ruska, ktore si uvrdomuje co by to pren znamenalo. Pan Pjakin o to uz vela krat hovoril (svojim sposobom).


Re: Re: Re: Re: Zdravím. Podľa seba súdim teba?

Ľudo | 02.09.2017

Neberiem Vám Váš spôsob hľadania.
Ľudstvo ale od čias Mojžiša a Ježiša predsa len trochu pokročilo
a vidíme, že práve ono vysvetľovanie IBA na príkladoch je proste nedostatočné.

Model, teória je esenciálne nutná.
Teória znamená sumarizácia pozorovania, funkčný model,
ktorý v prípade potreby optimalizujem, či aj od základu prepracovávam.

My navrhujeme DVTR.
Ak ste ju nečítali a chcete sa ku nej vyjadrovať, vyzeráte čudne(mierne povedané).
Tento portál je zameraný na jej vylepšovanie,
prípadne nájdenie, alebo vytvorenie lepšej, komplexnejšej, voči nej objemnejśej alternatívy v každodennom živote funkčného SOCIOLOGICKÉHO OPERAĆNÉHO SYSTÉMU.

Operačný systém je totiž prítomný v spoločnosti,
u každého jedinca VŽDY. Ako softvér na hardvéri.
Bez ohľadu na to, či si to uvedomuje, alebo nie.

Ak si ale chcete len kabinetne zafilozofovať
a sa Vám tu nepáči, máte spústu iných portálov,
stránok, tém na nete, nech sa páči.

Keď si však prečítate DVTR a máte konkrétne návrhy na jej vylepšenie, alebo nebodaj kompletnú lepśiu alternatívu koncepcie riadenia kultúry, ste vítaný. Vŕtanie, špekulovanie a nesúhlasenie BEZ NÁVRHU RIEŠENIA si nechajte prosím pre seba. Tak totiž nikde nikdy nić použiteľné na svet neprišlo, ako dobre i sám viete pri Vašej inteligencii.

V podstate všetko, ćo ste napísal sme tu už mnohokrát v rôznych formuláciaćh počuli od kadekoho a i ja som Vám naše stanovisko vysvetlil z viacerých strán dostatočne a už aj opakovane.
Nič v zlom.
Roboty máme viac, než dosť.
Keď chcete, pridajte sa, alebo pozorujte, prípadne choďte preč.
Prázdnu slamu tu mlátiť nemienime.
Podmienky viete.
Je to na Vás.
I v tom je Vaša sloboda

Úplne zbytoćne Vám totiž budem vysvetľovať KALEIDOSKOP symboliky mimo MOZAIKY o ktorú sa snaží OS KSB/DVTR.
To je vskutku stratený čas pre vśetjkých zúćastnených.
Cui Bono???

Re: Re: Re: Re: Re: Zdravím. Podľa seba súdim teba?

Alfei | 02.09.2017

ano mate na to pravo. Nemusite so mnou szhlasit. mozno sa vsak jedna len o nepochopenie mojich myslienok, alebo ich nie najlepsie vyjadrenie. neviem a nechcem to hodnotit a robyt nejake zavery.

Ja som nevravel, ze som ju vobec necital. hovorim ze som cital no nie celu pretoze to pre mna bolo pracne. nebol to moj salok kavy.
Mozno som na to len nedozrel. no to co som s toho vyrozumel po prelozeni do mojho chapania sa zhoduje s tym co som vypozoroval s praxe. "Neviem" aky mate dovod k takiymto narazkam. - recnicka otazka.

moj navrh je dialog. pretoze povedat niekomu nasledovne: najprv sa nauc to a to a precitaj si hento a potom sa s tebou budem bavit mi pride ako elitarsky pristup a vrchol arogancie. na vlastnej kozi som sa presvedcil, ze to nieje spravna cesta.

Inak proti KSB nic nemam. je to uzastne dielo. a rad si niektore prace precitam.

Moj navrh bol konkretny. Nesirit Ksb a Dvtr arogantnym a povyseneckym sposobom, pretoze to sa casom obrati proti samotnej KSB a teda aj je nositelom a Rusku, pod ktoreho vlajkou sa KSB siri. Moj navrh bol o zjednoduseni DVTR pre jej priblizenie jednoduchym ludom.

No zda sa ze som nebol pochopeny. a tie pokusy o vlozenie mi niecoho co som nenapisal. miesto toho ste scela opomenuli moj navr na zlepsenie KSB a na zaklade toho usudzujem, ze vase umysli niesu najcistejsie.

Nechcel som si zafilozofovat. proste som sa chcel nejak zapojit do tohoto procesu, ale zda sa ze som bol odmietnuty a preto odchadzam. Nevidim ziadny zmysel v takomto style komunikacie.


Len som sa spytal a nedostal som odpoved. Mne vsak taka odpoved staci.

Majte sa krasne a vela stastia.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdravím. Podľa seba súdim teba?

Ludo | 02.09.2017

Takych navrhov tu bolo.., ale nakoniec nikdy nikto nic nespravil. Len velke a roztahane reci, spekulacie, vykecavacky. Dokazte opak ..a ten urazeny ton si vyprosim. Ako tak pozeram, vy by ste na mojom mieste, odpovedajuc 100+1 krat na rovnaky dotaz odpovedal zrejme ovela podrazdenejsie. Skuste zist zo svojho piedestalu a nie len tu zavrtat, tam nieco nadhodit, ale konretne riesenie vypracovat. Ja nehovorim, ze vase interpretacie napr. Toho sk-cz loga nie su zaujimave. Prave preto som vam odpovedal. Vyzera totiz, ze vobec nie ste hlupak. Mierne povedane. Drzte sa aj vy..a ako som povedal, dvere mate otvorene. Rozhodnutie je na vas.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdravím. Podľa seba súdim teba?

Alfei | 02.09.2017

prepacte, ake urazeny? Jasne ste mi dali najavo, ze s mojim sposobom hladania nesuhlasite. Dali ste mi najavo o com to tu je. Ja proti tomu nic nemam. Ale pokial napisem ze som DVTR cital ale bolo to pracne a ked som pochopil o com to je, ze to uz chapem, tak som si vzal inu knihu a chcel som sa svami o to podelit, ale vy ste mi napisal toto:
My navrhujeme DVTR.
Ak ste ju nečítali a chcete sa ku nej vyjadrovať, vyzeráte čudne(mierne povedané).
Tento portál je zameraný na jej vylepšovanie,
prípadne nájdenie, alebo vytvorenie lepšej, komplexnejšej, voči nej objemnejśej alternatívy v každodennom živote funkčného SOCIOLOGICKÉHO OPERAĆNÉHO SYSTÉMU.

Prepacte, ale toto vnimam ako pokus o urazku a podsunutie nepravdy do mojich ust. ja som nikde nenapisal ze som DVTR necital. prave naopak. a vy mi napisete hento?
prepacte, ale ako mam na to asi reagovat?
a to sa mam bavit s clovekom ktory so mnou jedna takymto sposobom. Ze tvrdi ze som povedal nieco co som nepovedal a na zaklade toho tvrdi zo posobym cudne? Ja? to vase spravanie je cudne. ( s mojho pohladu urcite)

Ja proti vasmu sposobu hladania nic nemam. Ja mam svoj a vy zase svoj. Pokial vam DVTR nieco dava a je to vas pohar vina podla vasho gusta, tak ak chcete tak citajte. no iba ak chcete. Ja to nikomu nevnucujem. Ja nikomu nehovorim precitaj si Thostena bo ja som ho cital a potom sa s tebou budem bavit. ja sa bavim s kazdym no niektore info nejde predat vsetky naraz a tak podla casu nacrtnem co povazujem za nutne a pripadne poviem: ak chcete vediet viac, tak viem ze tieto informacie su tam, tam a tam.
no mozu byt aj ine zdroje no ja cerpam s tychto. Ja svoje chapenie nevnucujem, ani povinnu cetbu. Zato sa vsak rad o svoje chapanie a poznatky podelim, ale svojim sposobom. Nie tym vasim. ja vam moj sposob nevnucujem. Ja sa vas snazim pochopit co mi hovorite a co tym mate na mysli. Myślim si, ze som vas pochopil a chcel som vam ponuknut iny pohlad.
no asi to bolo silne kafe. neviem.

Ja nikomu nebranim citat KSB ci DVTR. Pokial to cloveku nieco dava a vyzna sa v tom... alebo tomu rozumie, pretoze je to jeho chapaniu blizko a tento sposob predania informacie mu vyhovuje, tak nech to cita. Preco nie? Mne trvalo sice dlho nez som to pochopil, pretoze som si musel ujasnit pojmy a potom som zystil, ze to co sa tam pise uz chapem. inym sposobom. s inymi pojmami. preco sa mam ucit dalsie pojmi na to co uz viem ak tomu kto ma chce pochopit to dokazem povedat inym sposobom.
Ja nech sa snazim ako chcem, tak tento súposob mi proste nevyhovuje pretoze som iny. Preco by som mal byt rovnaky ako ostatny?

Vy tvrdite ze som na nejakom piedestale. ja si to o sebe nemyslim. Co je toto za sposob jednania?

keby ste mi radsej odpovedal normalne na moje otazka, ako ja na tie vase, tak sme si toto mohli usetrit.
Ja na vas niesom urazeny, ale toto si skratka vyprosujem!!!

a ked mi naznacite, ze sa mam but prisposobyt, alebo odyst ci sadnut na tribunu. tak sa potom necudujte, ked napisem ze nehodlam pokracovat v konverzaci v takomto style.

ako by ste na to reagoval vy? to sa nehate len tak urazat a klamat a vkladat si do ust nieco co ste nepovedal?


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdravím. Podľa seba súdim teba?

Alfei | 02.09.2017

Dal som vam dokonca aj hrube aj konkretne navrhy. Ved cely ten text je konkretny navrh. podany mojim sposobom. Ak mate nejasnosti, pokial doslo k nepochopeniu, tak svoju poziciu a nazor rad objasnim aj nejak inak. no stale budem pisat jednoducho. radsej napisem tri jednoduche vety, ako jednu zlozitu na ktoru potrebuje bezny clovek slovnik. Napisem jednu vetu s pouzitim nie moc znamich (zlo-zitych) pojmov, tak kolkych ludi oslovim.? a akych? a ten kto im nebude rozumiet si musi vziat slovnik a hladat to tam a potom citat poucky a definicie ci vyznami atd. a vo vysledku ta jedna veta v ktorej su huste slovicka zabera viac casu a miesta, ako tri jednoduche vety

mne ide o jednoduchost a oslovenie jednoduchych ludi - oslovenie co najsirsieho publika.
a zda sa mi, ze tu ste zamerany, len na urcitu skupinu ludi.
taky je moj dojem na zklade nezucastneneho pozorovania s tribuny.

Jezis krystus: Otce, dobre si to vymyslel. JednoDuchym pravdu zjavujes, zatial co pred ZloZitymi ju skryvas.
No viem ako to je, ze aj ja som sa musel od Zlo-Zit-osti prepracovat k Jedno Duch-osti.

Zoberte si Ekonoma, ktory veci chape a vie ich podat jednoducha. ak chce.
no pri jednani s obycajnymi ludmi zamerne pouziva slova o ktorych viem ze im vela ludi nerozumie. Preco to roby? chce im priblizit pravdu? Nie! chce ich oklamat a okradnut a skovava to za ZloZite slovicka.

Tak ked chcem aby aj debil pochopil, tak snim musim jednat ako s debilom nie? ak s nim jednam ako Elitny Professor s katedry, tak co dosiahnem? V lepsom pripade nic. Vhorsom sa na mna vsetci vyseru a ostanem sam.

Re: Zdravím. Podľa seba súdim teba?

ľudo | 02.09.2017

Snáď obaja chceme to isté.
To by bolo fajn..

ad. klamanie a podsúvanie..
cit. AlFei:
"Preto som samotnu DVTR skoro vobec necital, pretoze to pre mna bol skor dovod k frustracii nez k radosti s poznania.."

Pochopil som Vás teda v tomto akože úplne zle a hrubo som manipuloval, podsúval?
Ak áno, ospravedlňujem sa a išlo teda o hlboké nedorozumenie..

Pekne a jednoducho to vyjadril Z.
dovolim si zacitovať aj jeho:
"No musím uznat, že bez znalostí ksb by byl pro mě problém pochopit i některé jednoduché věci. Možná se přes tu složitost potřebujeme dopracovat k jednoduchosti." (hlavne druhá veta)

Zopakujem znova AlFei:
Ak viete povedať základy matematiky (alebo hudby, riadenia, fyziky,..) troma vetami, som samé ucho!!
Priznám sa Vám verejne: ja to neviem.
Možno som ale preto prosto fakt iba debil,
a ono sa to celkom ľahko dá.
Psík sa všetko naučí sám,
sedliak za hodinu všetky triky sadenia a chovu, atď.
Ono samosato, bez namáhavého učenia, že?
Ako rýchlokvasení MaGoRi,
ktorých chŕlia ostošesť naše "školy"..

Nemusí síce každý byť ekonóm,
no povedať to úplne, či nedostatoćne aspoň v základoch chápavému nevie ani on..t.j. tak, aby dotyčný ekonomiku RIADIŤ mohol. Potrebujete prosto vedieť kontext, súvislosti. Inak "vysvetlovaný" narobí skôr-či neskôr riadny prúser, ak sa z pasívneho prístupu k aktívnemu odváži. Prosto aspoň základy potrebuje, bo inak je
riziko síce pochopenia (no spravidla šialeného) neprijateľné.
Ako pochopili učeníci, nasledovníci Ježiša s jeho podobenstvami??? V akom stave je dneśná cirkev??
Vskutku: "Po ovocí poznáte ich"..bo človek sa nerodí zlý, takého ho kultúra, operačný systém robí, v ktorom vyrastá, ho ako hrnčiar hlinu formuje!

Chcete azda AlFei pre tie ovce novú strašnejśiu, "jednoDuchšiu" totalitu, ako boli vśetky doteraz spolu??
Oslobodiť ovčana ešte aj od pracného učenia
"pre jeho vlastné dobro"?

Tak, ako kedysi mal byť každý ako tak zdravý človek
aspoň gramotný(čítať a písať),
by dnes v 21.stor.
MAL KAŽDÝ ZDRAVÝ OBČAN VEDIEŤ RIADIŤ.
Inak sa demokracia automaticky
stáva najmodernejšou formou fašizmu = davokraciou,
či démonkraciou.
Vyberte si, ako vźdy pri manipulácii a´la nemecké voľby z dvoch priekakov(Merkel-Schulz). Ak chcete jeden presadiť, dajte na výber ešte horšiu alternatívu..

Bo ono keď jelitá konkurenciu nemajú, ich to s tými tam dole vždy bude lákať, na boha sa hrávať..

Myslím že obaja si teraz uź ale rozumieme
a naozaj to isté chceme, ći?

Re: Re: Zdravím. Podľa seba súdim teba?

Alfei | 03.09.2017

Fuuuu... Kde zacat? Stale vedieme dialog. Toje dobre znamenie, ak opomeniem to, ze som sa vam snazil povedat, ze moja koncepcia (sposob) je okrem ineho aj prave o tom. O dialogu.
No s vasej strany odznelo okrem ineho, ze nesuhlasite s mojim sposobom...
Cize s dialogom.

Ak teda doslo k nepochopeniu som ochotny to opomenut. No cakam aj opomenutie mojej naslednej reakcie, ktora bola zalozena aj na tomto zaklade.

Tak dalej... co sa tyka oviec. Ja niesom Baca a nemam ziadne stado oviec. No vazim si ich o nieco viac nez samotne zvieratka, bez ktorych by sme tu neboli ani mi. Pretoze Baca je clovek a ten je viac nez obycajna ovca, tak je pre mna viac.
Preto pre ovce nic nemam. Myslim si, ze dobry Baca sa o svoje ovecky dobre stara. No tiez sa ich asi moc nepyta na ich nazor v tom zmysle ze posle psa aby ich jednoducho zahnal kam treba. Ale dobry Baca sa o svoje ovecky stara a pocuva ich. Vie co je pre ne dobre. Vie ze pasienok je jedna s tych veci, ktore ovecka potrebuje. No vie aj to, ze vonku su lovci (vlci), ktory ohrozuju jeho stado. Preto posiela svoje verne psy, aby zahnali ovecky do bezpecia, ci nasli zatulane.
Ja vsak nie som ziadny Baca a pre ovce nic nemam.

Ja som prisiel k ludom.
Teda konkretnu tu som chcel viest dialog o symboloch no zda sa, ze tu symboly skoro nikto neriesi.
No pytal som sa aj na pohlad -co o tom hovory - ksb, ak to tam je a niekto ze zdejsich sa uz k tomu dostal.
No vas zaujem o konverzaciu v inom ponati vnimam a snazim sa najst zhodu, ktora tam v mnohych bodoch je. No su tam aj iste osbne znejuce narazky.

Dalej ku.... Tak samotnu DVTR.
...skoro vobec necital...
Podme to definovat. Uvod s tym obrazkom super. Moje obrazne myslenie bolo super nabudene a potom prislo prebudenie v podobe vektora cielov a tak som si ten vektor a ciel predstavil. Najprv len ako priamku a nic moc mi to nehovorilo. Tak co dalej... Bol som s toho, tej priamky tak v prdeli, ze na 3 strane som zystil, ze nic nechapem na 10 strane som stale zystoval, ze mi to vzhladom k mojmu chapaniu asi nic nedava no skusal som dalej. Tak som to skusil v praxi. Dal som si ciel a ked to neslo bol som frustrovany, tak som cital dalej a skusal. Travalo mi pak nejaku dobu ktoru som cital knihu na ktoru som potreboval slovnik, bo som debil bo neviem abrakadabra pojem. A tu moja fantazia neustale pokulhavala a tak som precital no neviem. Nechcem klamat cca 20 -30 -40 stran v priebehu tyzdna - dvoch.
Fakt som sa to snazil pochopit a nieco riadit. ....No ale potom mi docvaklo, co hovoril Pan Pjakin. Riadenie je len iluzia. Tak som si povedal: DVTR asi nebude pre mna. Tak som sa na to riadenie vykaslal a ono sa to zacalo riadit, tak nejak samo. Siahol som radsej po knihe Ford a Stalin, ktoru som si tu stiahol do mobilu (Ďakujem).
A to bolo pre mna, ako stvorene. No nie tak uplne, ale boli tam pasaze, ktore ma hodne oslovili ako slusne povedane: vyrobneho pracovnika...nepametam si to presne. ... Prakticky neschopny Teoretik je na smiech v ociach, sice teoreticky nevzdelaneho, zato prakticky skuseneho cloveka. No a ja som vlastne prakticky skuseny a teoreticky nie moc vzdelany (teda bol som. Bol som aj prakticky neskuseny. -nezabudam, ze som bol teliatko.) Musim povedat, ze mi pan Pjakin ci celkovo kolektiv VP SSSR mi dal do zivota velmi vela. A tieto prace. - Teda tie, ktore su pre mna prijatelne rad citam. Aj clanky ci diskusia tu je velmi zaujmava a inspirujuca. Obzvlast s tribuny. Da sa vsak aj zucastnit a zaroven ostat na tribune (nebrat to osobne).
Jednoducho moje chapenie mi nedovoluje nemat vyhrady ani nie tak k samotnym pracam VP SSSR, ako zo sposobom je sirenia.
(Mozme si o tom niekedy podebatit aj v suvislosti s danym symbolom. No teraz o inom.)


musim povedat, ze aj ine knihy a prace,, kolektivy aj jedinci aj z radov krestanov, katolikov aj pravoslavnych ci inych. Ludia a kolektivy z radov zidov, hinduistov, moslimov, ...
A musim povedat ze aj ludia ako Hitler,... (neprotivim sa zlu) on nebol nic a moc mu dali jak zhora, tak zdola. Pre mna on neni ikona zla. Ale Clovek, ktory zazil rozne veci aj hodne spatne zazitky a skusenosti. No a nejak mu asi to bolo zrejme umoznene. Nemecko na tom v tedy nebolo najlepsie a tak bol prichod osobností jeho typu nevyhnutny. On zacal s nicoho a GP, ktory je hore si ho vsimol. ... ale on uz vtedy mal moc od ludi, ktory su dole. A tak Boh, ktory je aj hore aj dole dal mu svoje zvolenie. Vy ste si ho vybrali, tak ho majte. A tak bolo... Pozname to, ako to bolo. Rad sa o dany kus historie zaujmam no nechcem to moc hodnotit (sudit) skratka sa to stalo...

Takze aby som sa vratil k teme.

To ze som DVTR skoro vobec necital je zcela irelevantne. Pretoze ako som povedal cital som a je jedno kolko stran a ako alebo ci viem ci neviem papagajovat nejake odstavce.
Vyjadril som sa k DVTR na zaklade toho, ako ju vnimam Ja. A to s toho mala co som precital a pracne vyrozumel...
Hovoril som o tom, Preco to nieje pre mna... A zrejme ani pre inych.

Samotna DVTR v danej podobe sa mi skratka nezda dost pristupna vsetkym ludom.

Dalej si nemyslim, ze ludia nemaju nedostatocne chapanie. Podla mna je chapanie obycajnych ludi dostatocne na pochopenie cohokolvek, ak im to bude spristupnene a povedane, tak aby to dokazali pochopit a bude im dany cas na spracovanie informacii.

Kto to ma precitane a nevie to ludom spristupnit, tak bud preto, ze to vlastne nechape a jeho pycha mu brani si to priznat, tak sa len hra na mudreho. Alebo to ani nieje v jeho zaujme.

Radsej by som bral tu pychu. Znaci to cit a ego (vedomie) a s tym sa da pracovat. Staci ako bolo povedane:
Zliest s piedestalu.

Nie kazdy chce byt ekonom, riaditel atd.
A uz ked nim chce byt. Alebo pekarom. Preco nemoze ist do pekarne a ucit sa od prakticky skuseneho cloveka (pekara).? A pokial vie upiect chlieb musi poznat technologicky postup (teoriu). Preco sa tu teoriu neucime v praxi? Kde si mozme vytvarat vlastne terorie a hnet ich prakticky overovat a tak sa ucit aj riadit. - Svoj vlastny vzdelavaci proces. - tym sa ucim riadit v praxi. A knihy mi mozu byt kedy kolvek kdyspozicii vsetky mozne. Nie len prace VP SSSR Mi mozu byt kedykolvek oporou.

No povedzte mi.

Kde tam najdem navod, ako upiect chlieb? Na co mi bude spolocenska bespecnost a cele riadenie aj zo svojimi teoriami, ked zdochnem od hladu. ?
Tak sa mam na kucharku pozerat s pohladu DVTR, keď v praxi riadim kuchynu. Ked realne riadim a viem o com to je.? Ze cely tento skurveny system ma odrbava.? Musime chodit do roboty a splacat hypoteku. Deti, ktore su zavrete v skole, kde evidentne trpia a to sudim aj podla seba. Tak deti skoro nevidime, ani oni nas, bo robyme aj na 4 smeny. Mame aj dve roboty, aby dcera ci syn isli na vysoku, len aby mali papier aby nemuseli muklovat ako otroci, bo rodicom zivotna prax hovori, ze nemat skolu znamena muklovat a tak je dnes milion doktorov, ktory nikdy nikoho neviliecili. Ekonomov a roznych financnikov, ktory nas dostali na pokraj Bankrotu. prisli do reality a zystili ze hovno vedia. A dnes casto koncie na linke vedla mna, ktory mam ZŠ.
Samozrejme... potom si to maju velky problem vsetko priznat. Ako to skutocne je. A kazdy to vie.

A popri tom vsetko čo v realite podstupujeme chcete aby vsetci ludia este citali DVTR? Aj ked len prvy 80 stran + xy stran definicii a pouciek zo slovnika.
Strata kontaktu s realitov.?
Kde je ta prax coby kryterium pravdy.?

ekonom ci doktor to nevie?
Mozno nechce. Kazdy pracovnik v banke vie co ludom ponuka. No sam seba klame. Kazdy doktor to vie. No klame sa seba. ... A to im to maju len tak povedat. ? By si to museli najprv sami priznat. Vediet to vedome spracovat a ist dalej no po novom.

V tomto smere co sa tyka niektorych praci VP SSSR odvadzaju v mnohich smeroch velmi dobru pracu. No su aj ine smery a zda sa, ze chybaju kadre. No podla mna tie kadre uz su. Pre mna neni problem ich zaclenit, pretoze mne staci, ze viem ze dobry ludia su a su vsade. Ja ich nepotrebujem riadit, ked viem, ze konaju dobro. Mne je jedno aky pri tom pouzivaku pojm aparat, ale ci pri tom voboc hovoria. Oni su moje kadre.

Myslim si, ze sa zhodneme na tom, ze to treba riesit.

Vy navrhujete 80 stran DVTR.

Ja navrhujem cokolvek co ludom pomoze.

Clovek ktory ma rakovinu sa mi moze na celych 80 stran DVTR vyjebat.

Taky clovek potrebuje uplne nieco ine.
Su pripady, kedy sa clovek vyliecil s rakoviny tym, ze nasiel niekoho s kym sa mohol pozhovarat ako s clovekom. Pripad, ked dieta pre pocit viny po rozvode rodicov dostalo rakovinu a po tom co mu clovek, ktory ho proste vypocul bez znalosti DVTR, ci titulu s psychologie ci neurologie... mu skratka vysvetlil, ze to nieje jeho chyba, ze nema dovod citit vinu za to ze sa rodicia rozviedli.
Su pripady kedy clovek ktory sa dozvedel ze ma rakovinu nechal vsetko tak a isiel na cestu okolo sveta. Plnit si svoje sny. Obysiel svet a ked sa vratil domov a stretol svojho doktora... Ten nemohol verit co vidi. Zobtal ho na testy a nic. Bol zdravy.

Taky sa mi na celu tvorbu VP SSSR moze z vysoka ... .
Pretoze taky clovek KSB a DVTR zije.

Dovolim si parafrazovat J.V.Stalina:

KSB/DVTR Nie je v slovach, ale v skutkoch.

Ak sa tu nezhodneme, tak mame problem.

Ja vlastne ani nie. Pre mna nie je nic problem. No dobre... Skoro nic. ;)
Re: Re: Re: Zdravím. Podľa seba súdim teba?

Alfei | 03.09.2017

Jo a jasne rozumieme si ;) len to k nam este nedoslo. Este sa len ladime.
Staci sa trosku uvolnit a nebrat si nic osobne. V niecom je aj dobre byt, ako pes. :)

mali by ste vsak pochopit, ze podstata mojho bytia tu... Je a zaroven nieje o DVTR ci KSB a jej sireni.
Zalezi na tom, v akom zmysle a na uhle pohladu.

Re: Re: Re: Re: Zdravím. Podľa seba súdim teba?

Alfei | 03.09.2017

Co sa tyka krysta a podobenstiev. Dosiel tak daleko, ze ho pozna cely svet.
A co ma cirkev spolocne s krystom. Respektive ktora cirkev ?

Dalej k tomu ako je mozne jednoducho a par vetami...

Par jednoduchych viet povedanych spravnym sposobom a vhodnu dobu, dokaze zmenit cely svet. Dokaz? Krystus.

Samozrejme, ked nieco chceme rozobrat do podrobna, tak sa ta jednoduchost v istom zmysle straca no stale tam moze byt pritomna.

Rozoberanie do podrobna niecoho - cohokolvek mozme prirovnat k stromu. (uz ked som s tymto obrazom stromu zacal pracovat).

Strom, ked rastie, tak sa neustale rozvetvuje. Kazda vetva ma iny smer. (Teda zameranie). A tak je to aj snami ludmi a nasimi myslienkami (ideami) ideologiami v roznych podobach, ktore sa dalej rozvetvuju.
No zaklad je len jeden. Mnohe vychodne nabozenstva su v podstate len vetvy s roznym zameranim ci nejakou specifikaciou. Jedna sa len o iny pohlad. Preto dochadza k nezhodam, ktore su zo strany GP sikovne vyuzivane proti ludstvu.
Sami si za to mozme.

Poznamka. GP chapem aj abstraktne a to rozne. Ale aj scela konkretne coby k ludstvu nepriatelske mimozske povedzme bytosti, ktore v minulosti dokazali vytlacit sili svetla s tohoto sveta a to pomocou lsti a klamu. Sami ludia im to svojou nevedomostou umoznili. Obsadili nas svet a uvrhli ludstvo do temnoty (nevedomia) co bol dlhy proces, ktory dosiahol svoj vrchol iba nedavno. ... Takze temne sili dosiahli uspech Navedenim ludstva na cestu poznania zla. Co boh dovolil, aby ludia mohli porovnat dobro a zlo. Casi svetla a casi tmi a ucinit tak informovanu volbu. Pretoze nam dal slobodnu volu a mi sami sme sa rozhodli.
Doslo tak k prichodu ludstvu nepriateskych temnych sil v podobe mimozemskych bytosti, ktore nas zviedli a teraz nas presviedcaju o tom ze neexistuju ci pri najmensom s nimi ludstvo este neprislo do kontaktu.
Sme tak v zotroceni nepriatelskej mimozemskej rasy. Respektive viacericj rás ci kolektivov a roznych temych entit.
Svetlo sa vsak nevzdalo, ale ustupilo. Pretoze svetlo respektuje hranice tmy a slobodnu volu ludi. Preto nas nam naklonene mimozemske rasy ci entiti neustale vsemozne pomahaju aj ked to nevidime.
Jednym s vyznamnych medznikov v plane na zachranu ludstva bol aj prichod Krysta, ktory spravil GP velky skrt cez rozpocet. A nech sa GP snazil ako chcel, tak sa mu podarilo rozsirit Krystovo ucenie do celeho sveta.
Aj ked to robili po svojom.

Kluce k svojmu oslobodeniu mame vo svojich rukach. Vsetko potrebne nam je poskytnute. A temny uz nemozu ludom branit v poznani, pretoze svetlo uz vychadza. Ako vzdy na vychode. :) ked vyde slnk, tma sama odyde. Netreba ju vyhanat.

Re: Re: Re: Re: Re: Zdravím. Podľa seba súdim teba?

Alfei | 03.09.2017

Este k tej jednoduchosti.
Aj stalin dokazal par jednoduchymi vetami egregorialne naprogramovat kolaps marxizmu. :) citam KSB.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdravím. Podľa seba súdim teba?

Alfei | 03.09.2017

Jo. A mate pravdu.
Skutecne dochazi k tomu, ze ja o voze a ty o koze.

Ja chapem co mi hovoris.
Ked sa chceme na niecom zhodnut v nejakej oblasti, ked sa zaoberame fyzikou... Akoukolvek oblastou, tak skutocne k vzajomnemubdialogu potrebujeme rovnaky pojm aparat. No to nam stejne k nicomu nemusi byt, ak to nedokazeme predat ostatnym. A nakoniec... Aj tak si to vylozi kazdy po svojom a dôjde k rozdeleniu. (Rozvetveniu) aj tu sa to uz stalo.

Ja vas chapem v tomto smere, ak chcete riadit na strukturnej urovni a to tak aby ste tomu rozumeli a chapali co cinite svojimi rozhodnutiami, a ake to moze mat dosledky. aby sme tu mali pokoj a raj. tak to urcite potrebujete a prave k tomu sluzi DVTR a KSB. Teda podla mna.

Je pecka, ze SR a CR su toho sucastou.
Pome do toho... Ale triezvo.

Suhlasim, ze kazdy musi poznat svoj manever no nesuhlasim, ze kazdy musi citat DVTR. pocujete ako to znie? Su ludia ktory toho proste niesu schopny s xy pricin. Alebo sa na to proste... S xy pricin. To vsak neznamena, ze nerobia nic pre svoju zachranu.
Dost ze musia rano vstat, nachystat detom a ist mi upiect chleba, aby som si ho mohol kupit. To by som za to mohol dat tu namahu a prelozit im to ludstiny na prikladoch s ich zivota, aby si to mali s cim asociovat a tak pochopit a zapametat a tak zacat uplatnovat. Staci vzdy len par spravnych viet. Ci jeden rozhovor s jednym clovekom a vsetko hnet dostava novy rozmer.

Ja tu skutocne riesim v suvislosti s ksb a dvtr nieco uplne ine. Povedzme na inej urovni.
Ja riesim no povedzme to otrepane: hlboke duchovne zalezitosti.
Snad vas pouzita terminologia, ktoru iste poznate nezvedie od zmyslu.
:)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdravím. Podľa seba súdim teba?

ľudo | 03.09.2017

V mnohom sa zhodneme.
V čom možno nie úplne, to zatiaľ nechajme.
Dôležité sú 1) ciele spoločné..dobre postavené
a 2) spôsoby, metódy ich dosahovania.
s najmenším možným množstvom problémov, utrpenia.

3) Potom už len nekecať a konať
Hlavne bezštruktúrne.
Bo struktúry riadenia samy
z infopoľa rodia sa..ako posledné
(presne naopak, ako to ovečky mannaŽerske
na pseudošklách učievajú)
Preto štruktúry v tomto zmysle my netvorím.
To nie je naša úloha..aspoň na danej etape riadenia vývoja

ok..odstránime ešte jedno ďalśie nedorozumenie:
DVTR má byť Človeku nápomocná,
no nie je samozrejme nevyhnutná.
Ako sedliacky rozum v kocke, moderne
a čo najjednoznačnejšie vyjadrený.
Keď príde čas, problém, inšpirácia možno
občan sa prebúdzajúci, spôsoby riešení(metodológiu
na spracovanie faktológie) do nej nakukne.
Čím ale skôr, tým asi menej zbytočných problémov..
to je zasa vec druhá.
Každý je predsa spolustrojcom osudu svojho..

Snáď prídu i ľudovejšie, či umelecké vyjadrenia KSB/DVTR.
Resp. ich bude viac, bo pokusy tu boli a sú..
Predstavte si DVTR ako konštrukciu stanu, domu.
Na ňu už môžete natiahnuť, nalepiť, namaľovať kadečo pekné,
avšak bez nej dielo nebude až tak trvácne a tvorenie ľahké

T.j., postupné, kozmetické úpravy sa môžu preniesť na boj s veternými mlynami, ak jadro (operaćného) systému nezmeníte.
Mnohým konfliktom sa tak asi žiaľ nevyhnete.

Ťažko na dvoch stoličkách sedieť a ešte ťažšie na dvoch bežiacich pásoch, hlavne keď rozlićnými rýchlosťami, či dokonca smermi idú. Bo vskutku nie všetky cesty do RIM-a (MIR-a) vedú.

V tom zmysle, že niektoré tak spletité sú,
že primnoho životov zbytočne treba,
kým Vás apsoň na prvú stanicu, zastávku dovedú
a možno budú tak "uspešné", źe vskutku takmer
nikdy k cieľu nevedú. Hlavne ak je objektívne zle postavený..
(Viď základy tzv. "hodnotového manažmentu")

Bo podľa cieľov je i systém(operačný) stavaný
a kto sa bez ich prehodnocovania s fanatizmom maniaka
chybné ciele po veky dosahovať snaží..

..predsa ešte k tomu "nikde nikto nikdy nič.." neuskutočnil..
Je to myslené len na grafomanských textálkov-kecálkov,
ktorí sa tu na fóre obćas "realizujú" a hlavne "ukazujú",
či si čas svoj "odrábajú".

Česť a vďaka tým, ktorí tomuto portálu i spoločnosti celkovo pomohli a pomáhajú.
Často i "len" na svojom mieste, funkcii, okolí,
bo i to je mnoho, ísť oným príkladom, ponúkaním riešení
a až pri dotaze prípadne opatrne na zdroj poukázať.
Nekecať moc v spoločnosti.
Slovo-dve, veta, ktorá sedí, ako riť na šerbli (s prepáčením:)
Tichí, skutoční hrdinovia vekov.. v budúcnosti s pamätníkmi
a bez pomníkov

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdravím. Podľa seba súdim teba?

Alfei | 03.09.2017

Musim uznat. Dovolim si, ty-kat. Snad to nebude vadit ... Tvoj sposob vyjadrovania je velice zaujimavi. :) nemyslim si, ze je to odrbavanie casu, pretoze ak sa pozriem len na tuto konverzaciu, tak v porovnani s niektorymi tu, tak som asi skor grafoman. Tiez som cital "zopar" knih a ich autorov si aj napriek nezhodam ci nepochopeniu alebo potyckam s inym citatelmi (nazormi). Preto grafomanstvo vnimim velmi pozityvne aj o tu tych niektorych. Zaujimave a inspirujuce nazory od nich. I s druhej strany.
Vazil by som viac svoje slova.

Este by tam bolo aj ine su tam aj zhody. No drzme sa teda este v napeti, o ako zhody konkretne sa jedna. :)
ostanme chvilku pri nezhodach a ich odburavani.

Tak... no u grafomanov. Tu by som bol trosku opatrny vo vyjadrovani, pretoze len samotna DVTR ma... No kolko to stran? .

Sam teda Hovoris, ze tadial cesta nevedie a nikto v tom smere nic nedokazal.

Tu sa asi nezhodneme.
Tu sa zastavim nateraz, aby na mna nepadol tien grafomanstva ;)

Re: Zdravím. Podľa seba súdim teba?

Ľudo | 04.09.2017

Ja by som začal naopak s tými zhodami.
Ak sa obaja snažíme o to, aby to tu celkovo bolo pre všetký lepšie,
tak nedorozumenia i tak postupne vyšumia.
Ako správne Orbi s Robkom vravel..

Hľadať
1) súvislostí v odlišnostiach,
namiesto kolektívno-samovražedného
2) bojovania protikladmi.

Kultúrne, prospešné rastlinky hnojiť a polievať
a ostatné aktívne ignorovať.
Väčšinou, na 95% sa to takto vyrieši "samo".
Malý klíčok spoluPráce mocnieť začne.

ad 80 strán pojmového aparátu DVTR..
Áno, znie to možno veľa, no je to výsledok už z nášho pohľadu maximálneho moźného skrátenia na to, aby mohla zostať DOSTATOČNE VŠEOBECNÁ. Inak by hrozilo, že bude všeobecná iba nedostatoćne.

Nemožno predsa očakávať, že Univerzálnu teóriu všetkého
možno povedať jednou vetou,
a hlavne pokiaľ sa niekto s tým ešte nestretol, či?

Ak si to hoc i dvaja prešli, potom je to medzi nimi už vec iná
a môžu komuníkovať ako po 40.-tich rokoch dvaja manželia.
T.j., vedia, za ktorou formuláciou obraz ktorý
a za ním čo sa aspoň zhruba skrýva.
Tam uź "ja o koze a ty o voze" nebýva..

Možno máš ale, ako som povedal, lepší, funkčnejší návrh.
Napr. systémom hypertextu, ako na wiki.
Tak bolo navrhnuté napr. MIM
(KSB-DVTR v kocke na jednu stranu A4)
a spolu 4 z pohľadu rozsiahlosti odstupňované verzie DVTR,
ako vidíš tu na stránke na stiahnutie.

Od silno zjednodušenej českej verzie DVTR
až po základnú SK verziu, ďalej rozšírenú SK verziu
s adaptáciami na naše kulturologické prostredie,
či verziu s obrázkami a grafmi od prispievateľa menom Slovan.
Kľudne urob teda svoju, alebo niečo úplne iné, lepšie AlFei.
Teda ak si to takto myslel..

Jou..a fajn, že si tú občas tak trochu nutnú
šermovačku vstupnú vydržal a nezanevrel :)

Re: Re: Zdravím. Podľa seba súdim teba?

Alfei | 05.09.2017

Neviem ci mam nieco lepsie a ci to bude funkcnejsie. Mozno to bude skor len doplnenie samotnej DVTR.

Vlastne to moje je to o tom co hovoris. Hladat zhody. Tiez tym, ze vysvetlime nezhody. Prestylizujeme ci inak povieme nepochopenu vec. (Nezhodu). A to tak, ze ju prisposobime danemu posluchacovi.

Mozno nejake projekty, kotore by sa specializovali na oblast vzajomnych vztahov KSB nejakej inej koncepcie. Ci uz nabozenskej, alebo svetskej. Hlavne v konverzacii Hladanie spolocnych bodov a na tom stavat.
Tu si myslim, ze mozem byt prospesny. Skor v tom vseobecnejsom zmysle. Ze sa vlastne snazim rozbehnut urcity proces. Myslim, ze je zjavne o co mi ide. Co robim. :)

No netreba zatvarat oci pred nezhodami. Prave naopak a treba hladat sposoby, ako tu najst nejaky kompromis. V podstate ... Neviem ci ma pochopis spravne. Ono sa da ist takou cestou kde v podstate ustupim zo svojej pozicie a zaroven si zostat trvat na svojom. Nenapada ma teraz taky dobry priklad.... Hmmmm...

Povedzme, ze len zmenim svoj postoj.

Nieco ako ta nasa sermovacka :) . Jo ... vlastne sme oba zysli s piedestalu. (ak sme na nom boli)

oba sme si presadili svoje, oba sme viac ci menej prijali premisiu toho druheho a zaroven sme si zachovali to svoje.

Je to trochu ako s tou mozajkou a kaleidoskopom. Nedoslo k nejakej totalnej zmene obrazu. Ale jeho doplneniu.

Tu mame teda dalsiu zhodu.

názor Valenčíka

kwonn | 29.08.2017

Globální prediktor, nebo jádro globální moci?/2
Viz: http://radimvalencik.pise.cz/4876-globalni-prediktor-nebo-jadro-globalni-moci-2.html

K tomu malá poznámka: Na základě řady podnětů a doporučených zdrojů jsem si poměrně podrobně prostudoval "Dostatečně všeobecnou teorii řízení", viz:

http://leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti/#DVTR

Byl jsem dost zklamán. Trochu Berďajeva, trochu Vernadského, vyloženo přes směsici konceptů z teorie řízení, zabaleno do mystického prostěradla (takže přesnou definici "globálního prediktora" tam nenajdete). Do řady pasáží se promítá šok z rozpadu Sovětského svazu a snaha najít nějakou oporu v odpovědi na otázku, co dál s Ruskem. Ale kdo chce v něco věřit, tak tomu jeho víru brát nebudu. Každopádně to, jak funguje současná globální moc, jakou metamorfózou jádro současné globální moci prochází, tam nenajdete.

Re: názor Valenčíka

T. | 29.08.2017

Keby ste nepísali o tom ako ste si to podrobne preštudovali, tak s toho ďalšieho odstavcu ani neviem ;)

Re: názor Valenčíka

Jura | 30.08.2017

Význam slova prediktor hledá na wikipedii a u komunisty v Haló novinách. .... na základě komentu, že tam to nenajde si do druhého či třetího dne přečetl DVTŘ (250 stran) a vyplodil to výše citované. Kromě přečtení DVTŘ stihl sepsat další 2 články.

Re: Re: názor Valenčíka

Jura | 30.08.2017

Jenom podotknu ke kvalitě toho prostudování, že se doporučuje KSB a DVTŘ číst rychlostí max 5-10 stránek za den.
Když jen dělám korektury (tj. min 1x to mám již před tím přečteno), tak se mnohdy nedostanu ani na 50 stránek za den ... natož, abych na vedlejšák k tomu vystřihl sepsání 2 jiných článků.

Re: názor Valenčíka

Hox | 30.08.2017

To má být co, "názor autority"? Nějak mi uniká smysl tohoto příspěvku. Nebo to byla kuriozita? S "autoritami" tady nemá smysl operovat, tady jde o argumenty, a ty jsou v tom příspěvku mimózní a nesmyslné.

Re: Re: názor Valenčíka

kwonn | 31.08.2017

Samozřejmě že kuriozita.

Re: názor Valenčíka

Marek Z. | 01.09.2017

kwonn: Jak funguje současná globální moc atd. je předmětem komplexního obsahu KSB. DVTR se věnuje principu řízení jako takovému, přičemž moc je v praxi realizovaná schopnost řídit - s tím poznáním, že žádný objekt nebo proces nemůže existovat bez řízení :-)

Re: Re: názor Valenčíka

Xi | 01.09.2017

Hoxi, to co jsem předložil jsou teze nad kterými je nutno hluboce a delší dobu přemýšlet ...
Pro tvou odpověď platí to samé co jsem napsal Markovi M.

Je potřeba se odklonit od myšlenky jednoho GP, za který je uvažován z hlediska tvůrce KSB DVTR prediktora Ruské civilizace VP SSSR "protivník" prediktor Západní Anglosionistické civilizace. Z historického hlediska se dějinami neustále vine soupeření Východ - Západ. V době Starověkého Egypta, který je kořeněm "mytologie" prediktora Západu, byly na druhé Východní straně civilizace s centrem v Říši středu - Číně. Ta měla také svého prediktora - kněze - žrece, vytvářela svoje "židy" ( Pjakin naposledy mluvil o korejcích jako dnešních žídech východu ) atd.

To předchozí jsem uvedl, abych navodil přemýšlení o tom, jaká teorie řízení by mohla lépe aproximovat "Řízení Světa" z nezávislého pohledu. Pohled já VPP SSSR - protivník, mne automaticky vylučuje z uvažování, postačuje řešit pouze protivníka. Pjakin by řekl ... Chápete ?

Re: Re: Re: názor Valenčíka

Hox | 01.09.2017

Pjakin by nejspíš řekl: četls jste to vůbec? Odpověděl jsem níže.

Re: názor Valenčíka

Xi | 01.09.2017

Pro Marek M a Hox :

A není náhodou Jádro globální moci Valenčíka to samé co Globální moc z KSB ?
A není náhodou Globální moc z KSB realizována jako činnost GP, definovaného v DVTR ...

Valenčíkova kritika směřuje k tomu, že chybí přesná definice GP v DVTR ..
Dotazy k tomu co je GP v důsledku nedostatečné definice GP je i obsahem mnoha diskusních příspěvků ..

V DVTR jakýkoliv prediktor i GP je definovaný subjektivně na základě zjištění, že moc je v praxi realizovaná schopnost řídit - s tím poznáním, že žádný objekt nebo proces nemůže existovat bez řízení. Tako sublektivní definice ale nijak nedefinuje objekt Globální moci z KSB. Definice GP a Globální moci je to pověstné chození v kruhu kolem horké kaše ... :-(

Tento definiční zmatek a zacyklenost se dá odstranít pouze .... když bude vrcholem pyramidy řízení místo GP "Boží záměr" nebo "Noosfera" (Vernadskij), zmiňované v DVTR a KSB, nebo něco podobného .....

S tím jedním GP na vrcholu je to na pováženou z toho důvodu, že KSB DVTR je vytvořena z pohledu Ruské civilizace na Anglo sionistickou civilizaci. Prediktor Ruské civilizace je proto vynechán, a za GP je dosazen v podstatě prediktor Anglosionistické civilizace. Pjakin je právě jedním z mluvčích "toho druhého prediktoru" stojícího proti Anglosionistickému GP ..

Nedochází náhodou v dnešní době k metamorfoze jádra současné globální moci Anglosionistické civilizace, a neformuje se nové jádro globální moci, jejíž "ideologií" by měla být KSB. Nejsou proto minimálně dva GP v antagonistickém vztahu.

Není čas vypracovat nějakou Více dostatečně všeobecnou teorii řízení VDVTR pro naše potřeby ??

Proto je ale nutná spolupráce všech.... a nikoli "ideologické rozepře" ...

Re: Re: názor Valenčíka

Marek Z. | 01.09.2017

Xi: Objektivně snad ani není možné definovat, kdo se přesně ukrývá za GP (jak vypadá, kolik mu je, kde je atd.), i když to je přesně to, co by každý chtěl slyšet. Potíž je v tom, že GP je mimo jakékoliv představy běžného člověka, který už tisíce let vzniká jako objekt řízení GP, a jeho lidská představivost se se na úrovni pojmů vymyká takové úrovni. Pochopit a specifikovat GP je pro běžného člověka ne stejné úrovni, jako pochopit a specifikovat Boha. Pro běžného člověka je GP v roli Boha. A kolik za na světě vzniklo snahou definovat Boha.

Jakmile se začne GP přesněji definovat, vyvolá to v běžném člověku spíš jen různé fantasmagorické představy na úrovni víry nebo nevíry v to nebo ono. To přeci není žádoucí. Ono nějakým způsobem vstřebat, že elita z Atlantidy přežila globální kataklyzma na Zemi a poté Zemi ovládla svou znalostí řízení na míle se vymykajícímu lidskému pochopení, je trochu náročné sousto. Navíc při představě, že tu tihle cvoci jsou nějakou formou už tisíce let a pěstují si lidi podobně jako slepice v kurníku. Kdo si chce tohle nějak seriózně představovat a neupadnout při tom do bludu? :-)

Proto je lepší globální prediktor definovat na úrovni spíše matematických a energetických pojmů, které neroznítí všelijaké nesmyslné představy, které akorát odvedou pozornost od studia KSB a mohou si našlápnout k nejrůznějším formám fanatismu, aspoň tedy z mého pohledu.

Vrcholem pyramidy místo GP nemůže být Bůh, protože pyramida je struktura vybudovaná GP a v této struktuře řízení je moc uchvácena a koncentrována na vrcholu pyramidy. Tedy v pyramidální struktuře bude člověk vždy jen slouha a otrok. Bůh nemůže mít žádný zájem pyramidální strukturu vytvářet a dosazovat se na vrchol. To je vždy dílem GP, ať se jedná o jakékoliv náboženství. Leda by to byla kombinace dvou protnutých pyramid zespodu nahoru a shora dolů. Tam by snad bylo možné realizovat Boží záměr člověkem :-)

Re: Re: názor Valenčíka

Hox | 01.09.2017

Nejprve je třeba alespoň pochopit to, co je v textech DVTR a Mrtvá voda (KSB). Z toho napsaného vidím, že došlo k nedorozumění u určitých bazálních významů.

ad "jméno a adresa GP", tohle funguje tak, že kdo se pídí po tom, "kdo je to GP", ten KSb ještě nepochopil.

Už dříve proběhla větší polemika na toto téma, doporučuji k přečtení: https://pastebin.com/hYDA2Tee

Přesná definice pojmu GP pochopitelně v KSB je, jde jen o to ji pochopit. Nejsou tam přesná jména ani adresy pochopitelně. Pokud někdo tvrdí že přečetl DVTR a není tam definice GP, pak buď nečetl nebo nepochopil.

Valenčík se omezuje na finance a není schopný dostat se nad tuto úroveň, proto mu obsah pojmu GP, stejně jako to, na čem je založena jeho moc, uniká.

Re: názor Valenčíka

Xi | 01.09.2017

Marku Z., to co jsem předložil jsou teze nad kterými je nutno hluboce a delší dobu přemýšlet ...

Tvá odpověď se týká jenom malého detailu tezí, GP jako vrcholu pyramidy řízení .. Ten GP není ale jeden, jak naznačuji, jsou minimálně dva, a každý má svoji pyramidu řízení ..
Také nepředpokládám za vrchol pyramídy řízení Boha, tím je úplně něco jiného, co je nadřazeno těm antagonickým GP .. Není to objekt - Bůh, ale něco co je subjektivně definováno jenom určitými vlastnostmi ... , nic co z lidského hlediska provádí řídící funkci ..., je to samořízení přítomné v celém Universu .. Doufám že je to pochopitelně vyjádřeno ... , není to také nic důležitého pro tu teorii řízení, je to jednoduše to, co je nahoře, co má rádo řád a nesnáší chaos ..

Re: názor Valenčíka

Xi | 01.09.2017

Hoxi, to co jsem předložil jsou teze nad kterými je nutno hluboce a delší dobu přemýšlet ...
Pro tvou odpověď platí to samé co jsem napsal Markovi M.

Je potřeba se odklonit od myšlenky jednoho GP, za který je uvažován z hlediska tvůrce KSB DVTR prediktora Ruské civilizace VP SSSR "protivník" prediktor Západní Anglosionistické civilizace. Z historického hlediska se dějinami neustále vine soupeření Východ - Západ. V době Starověkého Egypta, který je kořeněm "mytologie" prediktora Západu, byly na druhé Východní straně civilizace s centrem v Říši středu - Číně. Ta měla také svého prediktora - kněze - žrece, vytvářela svoje "židy" ( Pjakin naposledy mluvil o korejcích jako dnešních žídech východu ) atd.

To předchozí jsem uvedl, abych navodil přemýšlení o tom, jaká teorie řízení by mohla lépe aproximovat "Řízení Světa" z nezávislého pohledu. Pohled já VPP SSSR - protivník, mne automaticky vylučuje z uvažování, postačuje řešit pouze protivníka. Pjakin by řekl ... Chápete ?

Re: Re: názor Valenčíka

Marek Z. | 01.09.2017

Xi: Možná nepřemýšlím dostatečně hluboce nebo vhodně dlouhou dobu, nicméně současný stav situace Číny, respektive její globální pozice a dění uvnitř (modelování struktury psychiky čínských generací) za posledních pár století svědčí o tom, že byla plně ovládnuta řízením GP původem z Egypta skrze biblickou koncepci ovládnutí světa ve jménu Boha (případně jakékoliv jiné přihlouplé ideologie). A pokud v Číně kdy nějaký vnitřní prediktor byl, tak už se tam dozajista nejeví být, jelikož Čína už nemá žádnou svou suverenitu a tančí jen na špagátkách GP, který si tam převádí své centrum koncentrace řízení z Anglie a USA, na které se teď budou řítit následky jejich jednání :-)

Praslovanská kultura je mnohem starší než čínská (nepředstavitelně starší, ještě z dob před malou dobou ledovou), a pokud tu někdo je v konfrontaci, tak to jsou právě dávné praslovanské energie (dnes ochraňované do určité míry ještě Ruskem) proti technokratické, zlovolné energii Západu, schopného zničit celou planetu. Aspoň tak to vnímám já :-)

Re: Re: názor Valenčíka

Xi | 01.09.2017

Marek Z :Možná nepřemýšlím dostatečně hluboce nebo vhodně dlouhou dobu ... pravda ..
Kam se přeneslo centrum řízení z Egypta ?
Kam se přeneslo centrum řízení z Číny ?
Putin, vyznavač asijských bojových umění a mistr strategie Umění války čínských mistrů ... stačí ?

Re: Re: Re: názor Valenčíka

Marek Z. | 03.09.2017

Xi: Pokud vám vaše víra ve vaší vlastní objektivní pravdu dovoluje určovat hloubku a dobu myšlení druhého v přímé úměrnosti jeho souhlasu nebo nesouhlasu s vaším tvrzením, předem mě diskvalifikujete z jakékoliv další seriózní diskuze, a tedy pravdu máte vy a všichni ostatní se mýlí. V takovém případě vás vaši víře rád ponechám :-)

Re: Re: Re: názor Valenčíka

Xi | 03.09.2017

Marek M : Na mírnou ironii, bylo odpovězeno ještě mírnější ironií ..
Tak to vidím já a proto nevidím v osobní rovině důvod u nikoho cítit se dotčeným ..

Re: Re: názor Valenčíka

Xi | 02.09.2017

Marek Z: Zkusím přidal další nápovědu ..
Obsazení Číny Mongoly, expanze Mongolů se spojenci Velkou stepí až do Evropy a na Střední Východ, vznik Hordy, simbioza Hordy a Moskevské Rusi, vznik Moskovie alias Tartarie, o dalším je snad už něco v KSB ...
Mytologie Východního prediktoru se zdá zajímavější než toho Západního, ale o ní Pjakin vykládat nebude ..

erwerwe@wefwefrwe.sk

citatel | 29.08.2017

Pravda je jednoducha, klamstvo je zlozite.

Re: Pravda je jednoDuchá

ľudo | 29.08.2017

Áno, ale iba ak ju aspoň v hrubých črtách chápete.

Ak však v inej, neprirodzenej "rozprávke" (niekoho ilúzii) žijete,
je pre Vás prirodzene takmer nepochopiteľná.

1) JednoDuchosť myslenia
vs.
2) Naivita
To sú vskutku protiklady.

Ako keď decku komplexnosť života vysvetliť chcete.
Môžete ho azda 8-ročnú školskú dochádzku jednou vetou naučiť?
V rozprávke krivých zrkadiel možno.

Kde je pravda lžou a lož pravdou.
Idiokrati by najradšej školu tak zdeformovali,
aby si ju opice samy odstránili.

Dnes zvrátené biblické:
"Chudobní duchom" neznamená sprostí,
ale JednoDucho, v Pravde mysliaci.(v pôvodnom zmysle)
Schopní sa Pravde(Objektívnej realite=pohľadu z pozície Boha)
metodicky v akejkoľvek situácii približovať.

Úplne pochopiť Boha Vesmír-UniVersUm je asi nemožné,
no ako Božie dietky Tvorcu sa máme snažiť To, Ho čo najlepšie pochopiť. Stále lepśie. Dostatoćne aspoň v kontexte cieľov, ktoré si v živote dávame tak, aby sme ich dosiahnuť mohli,
Pravidlá spoznali ako nástroje, s ktorými pracovať, strojiť svet lepší máme. Ľudstvo ako celok, kolektívna osobnosť spolu čo najbližšia Bohu.

názor Valenčíka

kwonn | 29.08.2017

Globální prediktor, nebo jádro globální moci?/2
Viz: http://radimvalencik.pise.cz/4876-globalni-prediktor-nebo-jadro-globalni-moci-2.html

K tomu malá poznámka: Na základě řady podnětů a doporučených zdrojů jsem si poměrně podrobně prostudoval "Dostatečně všeobecnou teorii řízení", viz:

http://leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti/#DVTR

Byl jsem dost zklamán. Trochu Berďajeva, trochu Vernadského, vyloženo přes směsici konceptů z teorie řízení, zabaleno do mystického prostěradla (takže přesnou definici "globálního prediktora" tam nenajdete). Do řady pasáží se promítá šok z rozpadu Sovětského svazu a snaha najít nějakou oporu v odpovědi na otázku, co dál s Ruskem. Ale kdo chce v něco věřit, tak tomu jeho víru brát nebudu. Každopádně to, jak funguje současná globální moc, jakou metamorfózou jádro současné globální moci prochází, tam nenajdete.
Celý článek
http://www.novarepublika.cz/2017/08/nasi-kadrovaci.html

Re: názor Valenčíka

Hox | 30.08.2017

ten kolem DVTR nejel ani vlakem :)

Re: Re: názor Valenčíka

Xiao | 31.08.2017

Stejne ako DVTR okolo pravdy.

Re: Re: Re: názor Valenčíka

Hox | 31.08.2017

Výkřik do tmy, dokud neposkytneš argumenty.
Co chápeš pod pravdou?
Co konkrétně podle tebe v DVTR neplatí?
Máš lepší alternativu?
Četl jsi to vůbec?

Re: Re: Re: Re: názor Valenčíka

kwonn | 31.08.2017

Čtu. Je fajn, že ji propagujete.

Mě napadá ještě jeden důvod

Jura | 28.08.2017

Jestli jste už někdo přečetl Základy sociologie 3 (ale je to i v dalších publikacích), tak víte, že GP se povedlo zatím všechny předchozí zjevení shora překroutit tak, že většinu z nich je schopen po tom překroucení zahrnout do svých plánů (judaismus, křesťanství, islám).

Dokonce to vypadá, že byl připraven a testoval svou reakci na příchod mesiáše (kumránská komunita) a následné reakce lidí na jejich překroucení.

Takže používat již nyní (ještě stále tady vládne GP) pouze krátká a výstižná sdělení by kromě nepochopení (které vidíme u svých spoluobčanů), dalo díky převaze GP na informace a vzdělávání-programování lidí možnost s pochopením těchto krátkých frází manipulovat ve smyslu podobném, jako neutralizovali a následně využili ve svůj prospěch mesiáše-Krista.

Tohle je jim tedy těmi zdlouhavými traktáty znemožněno.
Takže posílají na znevěrohodnění KSB pouze exoty, typu Tadesco apod.

Re: Mě napadá ještě jeden důvod

Jura | 28.08.2017

A neutralizovat KSB se GP pokoušel nejednou.
Neznám přesně chronologii, ale napadá mě, že celá ta popularizace konspiračních teorií okolo iluminátů, kteří mají za cíl NWO je jedním z těchto pokusů.

Re: Re: Mě napadá ještě jeden důvod

Trtkin | 29.08.2017

Lze predpokladat, ze vetsina "konspiracnich teorii" pochazi ze stejneho zdroje jako vetsina zla na nasi planete....
Taktez neni pro mnohe novinkou, ze se jen tezko najde jakakoli konfrontace nebo konflikt ktery by nebyl ovladnut, vyvolan, oboustranne financovan a rizen taktez stejnym zdrojem zla...

------------------------------------
Omlouvam se za otazku mimo tema:

Potrebuju ozdrojovat tyto citaty, nejsou-li podvrhem:

Karl Marx – Mardochej v roce 1849: “Úplný zánik Jihoslovanů jest požadavkem evropské kultury, protože budou poněmčeni a pomaďarštěni. Jsou to banda lupičů a příští světová válka přinese zánik Jihoslovanů. Čechové, k nimž chceme Moravany a Slováky počítat, ačkoliv se řečí a minulostí od sebe liší, neměli nikdy svých dějin a tento nikdy neexistují národ činí si nároky na samostatnost ? Nemají žádného práva na národní samostatnost a nemohou ji nikdy dosíci.”
K Marx
"nesmiřitelný boj, válku až do smrti proti Slovanům, těm zrádcům revoluce... je potřebné jejich vyhlazení, bezuzdný terorismus na ně – nikoli v zájmu Německa ale v zájmu revoluce..." (1849)
Engels
"A při prvním vítězném povstání francouzského proletariátu budou osvobozeni rakouští Němci a Maďaři a na slovanských barbarech vykonají krvavou pomstu. Všeobecná válka, která pak vypukne, rozmetá tento slovanský spolek a tyto malé mizerné národy zničí až do jejich jména.
Příští světová válka nezničí jen reakční třídy a dynastie, ale také odstraní tyto reakční národy z povrchu země. A to je také pokrok."


Re: Re: Re: Mě napadá ještě jeden důvod

Tony Clifton | 29.08.2017

Něco málo k tomu je v otevřeném dopise Václavu Havlovi od Zdeněka Spálovského
https://blog.sme.sk/diskusie/1938384/8/22537111/Havel--zbozstenie-maleho-Cechacka.html#22537111

Re: Re: Re: Re: Mě napadá ještě jeden důvod

Tony Clifton | 29.08.2017

Tady je toho vic

http://domino50.blog.pravda.sk/2014/06/09/v-havel-st-a-m-havel-dostojnici-gestapa/?print

Re: Re: Re: Re: Re: Mě napadá ještě jeden důvod

Trtkin | 29.08.2017

Pokud jste se mne snazili pomoci tak dekuji.
Ale zdroje k citatum K.Marxe a Engelse tam nevidim.

Pouzil jsem tyto citaty k pomerne zasadni diskusi, ktera se muze s potrebnym uvedenim zdroju stat snad i nezvykle verejna.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mě napadá ještě jeden důvod

Tony Clifton | 29.08.2017

...Kromě Poláků, Rusů a většinou tureckých Slovanů nemá žádný slovanský lid budoucnost z toho prostého důvodu, že všichni ostatní Slované postrádají primární historické, geografické, politické a průmyslové podmínky pro nezávislost a životaschopnost.

Lidé, kteří nikdy neměli své vlastní dějiny, které od doby, kdy dosáhli první, nejzákladnější fázi civilizace, se již dostali pod cizí závazek nebo byli nuceni dosáhnout první fázi civilizace pouze prostřednictvím cizího jho, nejsou životaschopné a nikdy nebudou schopny dosáhnout jakékoliv nezávislosti.

A to byl osud rakouských Slovanů. Češi, mezi nimiž bychom zahrnuli Moravany a Slováky, i když se liší jazykem a historií, nikdy neměli vlastní historii. Čechy byly od doby Karla Velikého spojeny do Německa. Český národ se okamžitě osvobodil a utvořil velkomoravský stát, jen aby se okamžitě vrátil pod znovuzískanost a po dobu 500 let, aby byl vyhozen z Německa, Maďarska a Polska. Následně Čechy a Morava definitivně staly součástí Německa a slovenské regiony zůstaly s Maďarskem. A tento historicky zcela neexistující "národ" předkládá nároky na nezávislost?

Neue Rheinische Zeitung č. 223, 16. února 1849

Kolín nad Rýnem 15. února. Včera jsme dospěli k závěru, že rakouští Slované nikdy neměli vlastní historii, že z historického, literárního, politického, obchodního a průmyslového hlediska jsou závislí na Němcích a Maďarů, že Jsou již částečně němetizováni, maďarizovaní a italizovaní, že pokud by založili nezávislé státy, ne oni, ale německá a italská buržoazie jejich měst by tyto státy vládla a konečně, že ani Maďarsko ani Německo nemohou tolerovat odloučení a nezávislou ústavu Neživých, malých interkalovaných stavů.

To všechno by však ještě nebylo rozhodující. Kdyby v kterékoliv době, když byli utlačeni, začali Slovany novou revoluční historií , která by sama o sobě dokázala jejich životaschopnost. Od té chvíle by revoluce měla zájem o jejich osvobození a zvláštní zájem Němců a Maďarů by ustoupil většímu zájmu evropské revoluce.

Přesně to však nikdy nedošlo. Slované - opět připomínáme našim čtenářům, že zde vždy vylučujeme Poláky - byly vždy hlavními nástroji kontrarevolucionářů . Domorodci doma, mimo jejich zemi, všude tam, kde se rozšířil slovanský vliv, byli to utlačovatelé všech revolučních národů......

K sentimentálním frázím o bratrstvu, které nám zde nabízejí zastoupení nejvíce kontrarevolučních národů Evropy, odpovídáme, že nenávist vůči Rusům byl a stále je primárním revolučním vášením mezi Němci; Že od revoluční nenávisti vůči Čechům a Chorvatům bylo přidáno a že jen tím nejodpornějším použitím teroru proti těmto slovanským národům můžeme společně s Poláky a Maďary zajistit revoluci. Víme, kde jsou koncentrace nepřátel revoluce, tj. V Rusku a ve slovanských oblastech Rakouska, a žádné jemné fráze, žádné narážky na nedefinovanou demokratickou budoucnost těchto zemí nás mohou odradit od zacházení s našimi nepřáteli jako s nepřáteli.

Pokud revoluční panslavismus znamená, že tato pasáž musí být brána vážně, a ve své obavě z imaginární slovanské národnosti zcela zanedbává revoluci, pak také víme, co musíme dělat.

Pak se objeví boj, "neúprosný boj o život a smrt", proti těm Slovanům, kteří zradí revoluci; Zničující boj a nemilosrdný teror - nikoli v zájmu Německa, ale v zájmu revoluce!

http://marxists.anu.edu.au/archive/marx/works/1849/02/15.htm

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mě napadá ještě jeden důvod

Tony Clifton | 29.08.2017

Frederick Engels

Neue Rheinische Zeitung č. 222

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mě napadá ještě jeden důvod

anonym | 01.09.2017

Trosku demagogicky vytrzene z kontextu. Engels v tom clanku na
http://marxists.anu.edu.au/archive/marx/works/1849/02/15.htm
odrazi dobovou realitu a nemecky sovinismus, a vpodstate akorat drsne pragmaticky uvazuje o tom, ze panslavismus pro ucely "svetove revoluce" v ramci stredni evropy neni zivotaschopny, protoze Cechu, Moravanu, Slovaku je malo, od jiznich Slovanu (Srbove, Chorvati..) jsou oddeleni cizorodymi nemecko-madarskymi prvky a ze by bylo lepsi je asimilovat do nemeckeho prostoru. Je fakt ze to vyjadruje dost krute, a vubec to neni v souladu s idejemi o pravech narodu na sebeurceni a kulturni rozvoj (byt treba v ramci nejake hypoteticke celosvetove "socialisticke republiky"). Ale nemusi za tim byt nutne zly umysl - napr. Rusy a Polaky za zivotaschopne povazuje, a proti jejich uloze v dalsim vyvoji nic nema. Uvedomte si, ze narozil ode dneska byla situace stredoevropskych Slovanu v polovine 19. stol. opravdu zla az zoufala. Narodni obrozeni v pocatcich, nemecka asimilace takova ze cestina prezivala snad jen na venkove a v pracich jazykovedcu (Palacky apod.), nemecke obyvatelstvo mnohde prevazovalo na puvodnim.. nemecka historicka skola ucila (dodnes casto tradovane) bludy o tom jak se sem Slovane pry nedavno nasackovali (asi pote co vylezli nekde na ukrajine z bazin) a ze nemaji zadnou historii... ...dnes je to nastesti uz jine, nemecko, resp, nemecky sovinismus valkami oslaben, mame samostatny stat (byt nyni jiz opet jen rozbity a rozdeleny), nemecka mensina byla odsunuta, takze bylo dosazeno vysi urovne kulturni koheze (byt se toto nyni snazi v ramci cele evropy masivni migraci zcela rozrusit), a zivot ve spolecnem vychodnim bloku narody stredni evropy vice stmelil, a dnesni madarsko, polsko atd. uz take neni to co ve 20. letech 20. stol.

Tak se nedivte, takovyto nazor by tehdy zaznel z ust lecktereho zapadniho autora. Konec koncu, meli byste problem treba s tvrzenim ze napr. Baskove nebo Bretonci, popr. Katalanci jsou vlastne nezivotaschopne relikty a nemaji budoucnost, tak proc je radeji nezaclenit do vyssich statnich celku (Francie, Spanelsko..) nez se nejak piplat s jejich nezavislosti? Navic v 19. stol..

Jedina otazka ktera ma zde tedy smysl neni o tom jak vytrzenymi citaty udelat z Marxe-Engelse namestka dabla na zemi ktery chtel sezrat slovany, ale ptat se, zda se onoho prikreho odsouzeni dopustil "omylem" v dusledku historicky a kulturne podmineneho diskursu a vlivu okoli, ci slo skutecne o zaminku a zasterku v ramci realizace nejakeho oskliveho dlouhodobeho planu na likvidaci slovanu (nejlepe rukou jinych slovanu)...
Domnivam se, ze Marx ani Engels v ramci sve posedlosti revoluci za lepsi zitrky nevedeli tolik presne co delaji, a "mysleli to vpodstate dobre", byt treba stylem "kdyz se kaci les, letaji trisky", a "kdo nejde s nami, jde proti nam" (vcetne "nedostatence" revolucnich Cechu, Slovaku apod..), ale byli peclive vybrani a neprimo rizeni nekym, kdo uz vedel, a kdo ciste umysly rozhodne nemel, nejen vuci Slovanum, a onu revoluci opravdu neplanoval pro bolsevicke (ve spravnem vyznamu zde uzivanem) lepsi zitrky...

A urcite neni nahoda, ze ty to sily v zakulisi se nas stredoevropske Slovany snazi opet vratit zpet, vyuzit Polaky/Halic k tomu aby jedni slovane vrazdily jine slovany, a sebrali a rozrusili nam statnost kterou jsme si zde pracne a tezkym usilim vybudovali. Konec koncu, u jiznich Slovanu se jim to uz castecne povedlo...

Vpodstate lze brat ten Engelsuv traktat jako varovani, v souladu se Svatoplukovym primerem o prutech...
(http://www.moraviamagna.cz/povesti/p_3pruty.htm)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mě napadá ještě jeden důvod

Tony Clifton | 01.09.2017

On se ten kontext "neúprosný boj o život a smrt" poměrně brzy projevil v chystané 2. světové válce. Z tohoto důvodu jsem dal níže toho Moučku, aby bylo více patrné o co vlastně šlo (jde?). K tomu by mě zajímal by mě váš komentář

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mě napadá ještě jeden důvod

Tony Clifton | 30.08.2017

http://moucka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=214709

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mě napadá ještě jeden důvod

Tony Clifton | 30.08.2017

V diskuji k tomuhle clanku jsou dalsi odkazy z nich ten druhy uz asi moc neposlouzi, ale muze vam ho nahradit tenhle odkaz

http://marxists.anu.edu.au/archive/marx/works/subject/newspapers/neue-rheinische-zeitung.htm

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mě napadá ještě jeden důvod

Tony Clifton | 30.08.2017

10.10.2011

"Všechny ostatní atributy fašismu mají levicovou povahu: je antiliberální, antikonzervativní, vyzdvihuje roli silného etatického státu, demokratické instituce považuje za zbytné, má silné znaky sociálního inženýrství (tvorba tzv. nového Člověka)"

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mě napadá ještě jeden důvod

Tony Clifton | 30.08.2017

"Významná část evropské levice Hitlera podporovala. Podporovala jej nikoli proto, že by jim Hitler lhal o svých úmyslech zabíjet. Oni veděli, že zabíjet bude. Ve skutečnosti to byl jeden z hlavních důvodů, proč jej podporovali. Slavný britský dramatik, mimo jiné autor Pygmalionu, Bernard Shaw ve 30. letech otevřeně podpořil Hitlera v médiích: „Každý z nás zná nejméně půl tuctu osob, které jsou světu nepotřebné, které přinášejí více problémů, než za kolik stojí. Zkuste se jich zeptat. Prosím vás, byli byste tak laskavi a zdůvodnili svou existenci? Pokud to nedokážete, pokud nepracujete tak dobře jako ostatní, pokud nevytvoříte alespoň tolik, kolik spotřebujete, tak vás naše společnost dále nemůže udržovat při životě, protože váš život není pro nás prospěšný a ani vám nic nepřináší“. Přesně o tomto mluvil Marx: zabíjení těch, kdo podle jeho názoru parazitují na společnosti."

Bernard Shaw z roku 1934: „Vyzývám chemiky, aby vyvinuli humanitární plyn, který bude zabíjet okamžitě a bezbolestně"

"Prostě historie se opakuje a vždycky se najdou intelektuálové, kteří budou ochotni ať už z čistého idealismu nebo ze sobeckých zájmů sloužit realizaci nějakého toho svinstva."

Co blázníte, vždyť jsou tady lidi!

Re: Re: Re: Mě napadá ještě jeden důvod

Bynk | 29.08.2017

Komunistická Madarská republika rád v rokoch 1918-1920 sa na našom území celkom činila v likvidovaní všetkého slovenského....

Re: Re: Re: Re: Mě napadá ještě jeden důvod

Ľudo | 30.08.2017

Podobne, ako bolo vyše 90% židov z územia Slovenska deportovaných až po potlačení SNP(t.j., počas priamej okupácie Nemeckom) a z územia okupovaného Maďarskom.

Na to jaksi dnešní siofašistickí Hetzeri "taktne" zabúdajú.
Asi preto, aby sa popri tej lži zabudlo aj na to, ako vlastných Izákov obetovávali. T.j., nenávisť ľudí voći židom bola síce oprávnená, no bežný človek nemal ani moźnosti ako rozlišovať medzi starou židovskou sociopatickou mafiou a obyčajnými židmi, iba sa hlásiacimi k dávnej fašistickej ideológii a priamo takmer nevykonávajúcimi úžerníctvo a napojenú organizovanú kriminálnu činnosť.

(pričom práve svoj vlastný plebs vyšší rabinát a nadrabinát ako dymovú clonu vždy na ústup a "zahnojenie" používal, keď to zasa raz prehnal..pri cyklických nevyhnutných pogromoch..bez vetra sa ani lístok nepohne)

Prosto bežný občan nemal prístup k rozlíśeniu medzi jednotlivými judaistickými a židovskými frakciami, sektami a ich zameraním. Asi ako dnes by som ako beloch moc nešiel do arabských krajín, kde "kresťania" už pomaly 20 rokov bombardujú.

Vynechal niekto egoizmus z destora ?

Martin | 28.08.2017

Zblíženie sa ľudí v názoroch na spôsob žitia spoločenstva, to jest hlavne v názoroch na hodnoty sa môže začať konať výlučne iba na úplne jednoduchých a každému na prvé počutie úplne zrozumiteľných niekoľko málo zásadách.
Také desatoro, keby hneď nebolo od boha.
Ctiť potom desatoro tisícorakým spôsobom obsiahne všetko potrebné pre jednotu o dobro ľudstva aj celej zemegule. Aj bez poznania vedy a naštudovania kopca kníh a kopca jeho protirečivých výkladov.
Čím rosiahlejšia je teória, tým je zákonite viac možností na rôzny výklad, na „vetvenie“, a teda aj na konflikty a na štiepenie v rámci ideológie. Tým silnejšia je potom snaha skupín a ich elít (agitátorov, aktivistov, administrátorov, božích bojovníkov, ...) na vnucovanie svojej verzie okoliu, najprv poučovaním, potom mentorovaním, neodbytnosťou, zosmiešňovaním, potláčaním slobody názorov a ich šírenia, vyhrážkami a zastrašovaním, a nakoniec aj otvorenými represiami. Z dejín je zrejmé že to vždy viedlo ku spomaleniu vývoja, úpadku, vojnám, tyraniám, násiliu, totalite, a nakoniec revoltám a rozpadu systémov a mocnárstiev. Viď predkresťanská história Egypta, stredného východu, ... kresťanstvo, marxizmus a socializmus, ... islam, ... vlastne všetky náboženstvá aj všetky ideólógie. Skôr by bolo obtiažne nájsť systém, v ktorom sa to nestalo.
Dnes je nové nebezpečie, a to také, že elita rozvíja také technosférne opatrenia, s ktorými sa dá ovplyvňovať biosf=ra aj samotný človek, a teda sa to dá aj zneužiť pre to najhoršie predstaviteľné - definitívne zotročenie a pretvorenie človeka. Génové inžinierstvo, čipovanie, programovanie mysle, ... nemáme ani tušenia kde je súčasná veda a pokusy.
Drobnými krôčikmi cez obrovské tragédie sa ľudstvo dostalo ku ľudským právam a slobodám, sociálnemu spolucíteniu aj zabezpečeniu, ... . Dnes akoby sa tieto hodnoty začali relativizovať, prekrúcať, obmedzovať ich, nedodržiavanie príjmať ako právo iných. Je možné biť manželky, sú povolené iné práva mužom a ženám, postoj k rodine, postoj k národným identitám, ...
Teda desatoro, +odsúdenie egoizmu a jeho nahradenie prácou pre spoločenstvo (nie odsúdenie individualizmu ako osobných schopností). Odsúdenie korupcie, hypotekárneho zadlžovania na celý produktívny vek, odsúdenie príživníctva každého druhu. Kto je schopný práce, má pracovať. Ale nie od rána do večera. Ale ráno, a za odpracovanú dobu si má človek dokázať v mladom veku zabezpečiť vlastné hniezdo pre bývanie a pre svoje deti. Čas po obede a nedele, má mať každý k dispozícii tak, aby sa mohol venovať svojim záľubám, aktivitám, rodine, proste tomu čo ho teší.
A možno by to desatoro niekto by vedel ešte zostručniť. A hneď by sme boli o krok vpredu.
Nestačí študovať len jedným smerom, ale hlavne by sme mali naštudovať minulosť. A: hlavne premýšľať a konfrontovať teóriu s praxou !

Re: Vynechal niekto egoizmus z destora ?

Tony Clifton | 28.08.2017

A vy znate skutecnou minulost, kdyz umite dehemertizovat?

Re: Re: Vynechal niekto egoizmus z destora ?

Tony Clifton | 28.08.2017

Jeste, aby nedoslo k nepochopeni. S tim, co jsi napsal souhlasim

proč to nejde krátce a jednoduše?

kama | 28.08.2017

Pokud to správně chápu, tak to nejde proto, že máme v sobě zakódovaný špatný program chápání světa a ten je třeba přeprogramovat. A to chce nějaký čas. Při čtení textů KSB a DVTR dochází k podvědomému přeprogramování chápání světa. Když se to podá stručně a jasně, tak to špatný program neuloží do podvědomí, protože to do něho nezapadá.

Re: proč to nejde krátce a jednoduše?

Tomi | 31.08.2017

pokial sa jedna o podvedome programovanie, tak to je problem.
cielom by malo byt vedome osvojenie a nie podvedome.

cielom by malo byt dostat veci s podvedomia von do vedomia a nie pridavat do podvedomia dalsie a dalsie programi, ktorym clovek, ktory ich prebera vobec nerozumie a tak len slepo veri svojmu programatorovi, ze je to pre jeho dobro

dodatok

Kammerer | 28.08.2017

Dobré vysvetlenie vecí. Zladiť si "pojmovo-kategorický aparát" je základom každej komunikácie. A zvlášť v takto extra filozofickej oblasti.
Ale toto je podľa mňa jeden z prípadov, keď je v tom ešte jeden krok. Pri definícii, že čo vlastne znamená "stať sa Človekom" podľa KSB nejde len o dobré zadefinovanie a vysvetlenie pojmov. Toto je situácia, na ktorú sa hodí také to budhistické múdro (ak sa dobre pamätám, malo by byť budhistické), že základné, podstatné, fundamentálne fakty o živote (vesmíre a vôbec :-) ) sa nedajú vyjadriť slovami, dajú sa len pochopiť.
Výsledkom čítania "hrubých kníh VP SSSR" nebude (len) to, že získate veľa konkrétne definovaných informácií a faktov, ale práve to, že sa naladíte na pojmy KSB (aj Pjakin o tom často hovorí) a potom, odrazu vám to "dôjde". (možno.)
A keď sa vás potom opýta niekto (možno niekto s KSB začínajúci), že ty si to už pochopil, tak o čo teda v tej KSB vlastne ide. Tak mu odpoviete - veď je to úplne jednoduché - predsa "stať sa Človekom".

samo sebou

ujo | 28.08.2017

Kým sa nezačne výuka KSB takým systémom, ako Kristus používal v podobenstvách, resp. Komenský a Lenin, tak z KSB zostane stále, len text podobný ako dizertačné práce, ktorým možno rozumie autor (ak to niekde neopísal) a snaží sa porozumieť oponent. Pre ostatných to je text síce úžastne presne definovaný, ale nekonečne tak rozvláčny, že začiatok vety už splýva s miestom, kde sa spájajú rovnobežky.
Reálne použítie ... na...o!

Re: samo sebou

Juraj | 28.08.2017

Stačí ak tomu rozumie čitateľ (Vy) v daný moment, ďalšie kroky ako rozvíjať to čo nadobudol je na Ňom.
Bytie je vývoj. Každá generácia ma väčšiu kapacitu chápania ako tí pred nimi. Ak ich "osud" zavedie tým správnym smerom, dostanú kvalitnú pôdu na rozvoj, je len otázkou času kedy sa učenie, ktoré muselo byť zapísané do tlstých kníh vyjadrí inou ľahšie pochopiteľnou formou. To, že pozorujeme svet aký je, neznamená, že v ňom nerastú výhonky, ktoré predčia svojimi znalosťami a pochopením starú generáciu. To najcennejšie býva pred zrakmi často skryté.

Re: samo sebou

Jura | 28.08.2017

Tak si to trochu rozebereme ...
Kristus učll učedníky ... tj. škola.
Až budeme mít školu, budou se tam děti učit tak, aby to vnímání a chápání světa měli takové, že s nimi pak bude možné komunikovat i stručně (aby taky levá hemisféra nebyla přetížená). ... a na to my v ČR/SR zatím nemáme dostatek kádrů (situaci v Rusku neznám).

Re: samo sebou

ľudo | 28.08.2017

A ako dopadli učenia Krista, Komenského, Lenina,..Budhu, Mohameda??
..znetvorené na svoj pravý opak jelitami..do absurda

Riadenie nie je pexeso!!
Keď neviete, čo je to hrad, les, strom, rieka, človek..
(alebo máte o tom oproti realite nie len vlastnou vinou silno skreslenú predstavu, ako pliesť si sieť, či kravatu s oblekom..)

Keď základné pojmy neviete,
alebo hodne iné dojmy pri nich mávate.
Ako Vám potom niekto bude rozprávku o Šípovej Ruženke,
Popoluške, či Jankovi a Marienke rozprávať??
Uvedomte si to prosím, aby ste zbytočne za hlupáka neboli!
(nič v zlom..)
Myslieť si čo chcete môžete,
no Vaša sloboda končí,
keď sa s niekým dohodnúť chcete
..
Výhoda KSB/DVTR je v tom,
že každý, kto má akékoľvek problémy,
si môže sadnúť a si to prečítať.
Nepoznám nikoho, kto sa tým začal naozaj seriózne zaoberať
a by mu to nepomohlo.
Načo ale až na vážne problémy čakať?

ľudovo vraví sa:
"Nikto múdry z neba nespadol"
a vedomosti sú jediná vec, čo sa nedá zdediť a ani kúpiť.
Len pracne naučiť.
Preto nepopierajte Ujo skúsenosti vekov
a nečakajte lenivo na podNosy strieborné,
bo na tých sa len jedy nosia óm´amné..

Ponúkame nový operačný systém namiesto zavíreného Windowsu.
(Dokonalosti tu na Zemi však niet,
bo to by mohla byť
vo svojej nehybnosti bez rozvoja i smrť..)
Intuitívne sa s ním naučíte robiť rýchlo.
Ako decko s tabletom, či smartfónom, budúci operatér
ešte ako decko s nožíkom..

A úplne najlepšie, keď ste sedlák z dediny,
T.j., máte oproti mestskému zombíkovi ešte relatívne zdravé podvedomie. ZLadený, funkčný stroj psychiky zmyslovo-emočný.
Spýtajte sa sám seba, prečo sa tak panicky bojíte učiť?
Prečo práve túto základnú deckú vlastnosť vo vás škola cielene ako prvú ubila?

Prečo máme byť ako deti? Presnejšie AKO máme byť ako deti?
V čom? (cit. Issa z Nasarie)
Chudobní duchom v zmysle kamikadze optimistov,
danes typu naivných sliniečkárov
sú len na smiech cez slzy!
Takto asi nie.

A) Chápavá jednoDuchosť myslenia,
nie
B) naivita!!!

Cjápenie prichádza myslením, učením sa
tvoriť(sTrojiť) = riadiť

..
K otázke nižšie:
Emócie sú extrémne nahustené už spracované informácie(vnemy jednotlivých mier a z nich sa skladajúcich foriem hmoty-javov sveta). Emočné moduly následne formujú algoritmy spracovávania ďalších informácii.

Keď sa človeku celkovo nedarí a pritom sa riadi podľa emócii, znamená to že v emóciách(zvykoch, automatizmoch) je chyba a prichádza na radu intelekt(rozum), ktorého úlohou je, metodicky(napr. DVTR-PFR kap.10) rozlíšiť chybu v emóciách a ju opraviť. Ako autopilota v lietadle. Ak človeku znova "ide karta"(všetko sa celkovo zlepšuje), i intuícia(6.zmysel) sa zlepšuje a on si ju viac s emóciou nepletie.

Ona(emócia) proti intuícii pracuje len vtedy, ak je zmyslovo-emočno-racionálny stroj psychiky jedinca rozladený. T.j., ak svedomie(7.zmyslel) hapruje, štrajkuje. Otázka morálky(moderne "hodnotového manažmentu") je práve preto tak kľúčová a preto máme hore toľko vyhoretí, zbláznení mannaŽerov..

.

Kaja | 28.08.2017

Kde v ksb najdu o emocich a ich vplivu na nase rozhodovani. Co je vyvolava? Ako sa branit? Ako s emocemi pracovat? A tak dale. ?
Taky by mne zajimali zmenene stavy vedomi ci hypnoza a ich prakticke vyuziti zo strany GP a tak dale.

Kde to tam najdu?

Re: .

x | 28.08.2017

Jedná se o DOSTATEČNOU všeobecnou teorii řízení, to co hledáte je součástí ÚPLNÉ všeobecné teorie řízení, která je nedostupná ...
Ta obsahuje pravděpodobně odpověď na vaše otázky a osvětluje "Boží záměr", který je zmiňovám v DVTR a je nadřazen nad činností GP, který ho praděpodobně ani nikdy nepochopí.
Stačí takové vysvětlení ?

Re: Re: .

. | 28.08.2017

DOSTATEČNĚ všeobecnou .....

Re: .

Jura | 28.08.2017

O emocích je v ZS 1 kapitola 4.5
Emocím není potřeba se bránit, jen je třeba správně pochopit. Přestavují totiž něco jako blikající kontrolku na ovládacím přístrojovém panelu.
Bohužel je to dost obecné, chtělo by to na to vytvořit praktická cvičení .... a vlastně nejlíp celou školu vyučující vnímání a chápání světa dle KSB (a to je práce na několik let pro mnoho kádrů).

Re: Re: .

čtenář | 28.08.2017

Doplním třeba pro nově příchozí, že kolega má (asi ??) na mysli knihu "Základy sociologie", ktrou je možné si objednat u spolupracujícího nakladatelsví - viz Komunitní financování.

Re: Re: Re: .

Jura | 28.08.2017

Ups, chybička, tu zkratku málokdo zná.

Re: .

Juraj | 28.08.2017

Hlavným aspektom (podľa mojej skúsenosti) je informácia v oblasti neverbálnej komunikácie, aby bolo možné komunikovať mimo znalosti reči a zároveň na jemnejšej úrovni (súcit).
Každá emócia vyžaruje svoje vlastné spektrum energie/informácie, no zároveň je objektívna nielen pre človeka, ale aj pre zviera. Subjektívne je iba jej vyjadrenie, avšak základné rysy u človeka (mimika a gestá) sa zhodujú u väčšine národov.
Slová dokážu oklamať, ale postoj tela a jeho biopole sú ovládané skutočnými pohnútkami, preto je ťažké ich ovládať.
Brániť sa im nie je nutné, stačí ich pochopiť. Ak ste nahnevaná, treba pochopiť podstatu hnevu (väčšinou podstata všetkých problémov je zakorenená v detstve, kedy nám nie je dovolené vyjadriť svoj postoj alebo sme tlačený do vecí, ktoré si nás chcú bytostne podriadiť). Všetky emócie nám boli dané aby sme žili v celistvosti, problém nastane vtedy ak im nerozumieme a snažíme sa ich buď ovládať alebo potlačiť.
Ak ich prítomnosť nechápeme, stačí ich "len" pozorovať a odpovede prídu samy. To však treba neustálu prácu na sebe samom, netreba sa vzdávať.

Re: Re: .

Sycak | 29.08.2017

Souhlasim. Nejdriv je potreba si vyjasnit pojmy, aby aspon vetsina ctenaru mela pod stejnym pojmem zhruba stejnou predstavu. Tak to funguje vsude, v ucebnicich, ve smlouvach atd. Bohuzel psane slovo neni tak bohate, jako nase predstavy. To je nase velke omezeni. Takze nam uplne jasne chybi telepaticky a jemnejsi zpusob komunikace. To jsme jako Lidtsvo podle mne drive meli.
Muzeme pokracovat tim, ze existuji na svete stovky jazyku. To nam take na dorozumivani neprospeje. Abeceda byla bohatsi (bukvice). Nekdo nam to sebral v minulosti.
Podle mne GP je bytost(i), co maji geny mimozemstanu, co tady zpusobili tu katastrofu v Atlantide.
Navic tady dochazelo ke genovym manipulacim na lidech, to je treba ta zablokovana telepatie atd.
Ale abych neodskocil od tematu.
Precetl jsem 3 knihy. Moc jsem jim nerozumel po pravde.
Zustalo ve mne nekolik klicovych prvku z KSB:
1. Dobrat se ke Clovecimu typu psychiky - tu predstavu jsem mel uz pred tim a prepdokladam, ze ji ma i spousta lidi, aniz studuje KSB. To, ze asi ne uplne vsichni maji 100% jednotny nazor na Cloveci typ psychiky nevadi, protoze i tech 90% spolecnych je dost.
2. Priority rizeni - to jsem pred tim neznal a tady mne to dalo hodne.
3. Mozaika versus kaleidoskop. To je asi nejsilnejsi cast KSB. Tohleto muze pomoct se zorientovat hodne lidem a da se to i dobre vysvetlit, treba kamaradum v hospode.
4. Dva zpusoby vytvoreni mozaiky - Taky spickove popsany to, co clovek vidi na druhych i na sobe a uvedomi si vyhody vytvareni moziaky zhora. Jako, ze zacne od podstatnych veci a detaily se precizujou pozdejc, Protoze precizace detailu muze vest k tomu, ze clovek tu mozaiku nikdy neslozi, protoze se nedohrabe k dalsim podstatnym jevum.

Jeste bych chtel zminit dve veci, ktere delaji KSB tezkym a ktere muzou bohuzel spoustu lidi odradit, kdyz to cte
1. Mozaika se tu sice vytvari shora, ale ty detaily k ty mozaice jsou az prilis hutne, vcetne dlouhych odkazu, takze clovek ztraci pri cteni ten nadhled a kvuli tomu se KSB muzi cist nekolikrat. Tady bych navrhnul vzit v jedne kapitole zakladni prvky a jejich jednoduche popsani. Pak bych sel do hloubky. Takze ja si myslim, ze na prilakani lidi k teto tematice by bylo fajn mit jednoduchy vhled. Potom kazdy ma jine zajmy, tak uz muze podle oboru svehu zajmu jit do hloubky.
2. V KSB je spousta odkazu do Koranu. Mene uz do Bible. Ty odkazy na Koran pusobi dost negativne na krestany. Odkazy na jakekoliv nabozenske texty zase vyvolavaji averzi u lidi, co nemaji radi nabozenstvi.
3. Podle mne zadny Buh, co by tady diktoval nebo telepaticky prenasel infromace a rady Mojzisovi, Mohamedovi a dalsim nebyl. Byla to jen nejaka entita (treba mimozemstan nebo nefyzicka bytost), co nas Lidi treba mela rada a chtela nam pomoct, ale Vsetvurce komunikuje jinak - pouze pres svedomi. Mimo jiny Bible a Koran byly tolikrat zmeneny, ze je tezky rict, ceho se tam vubec chytit.
Pouzivanim svedomi, znalosti, empatie a vule je podle mne to nejdulezitejsi, co muze clovek tady na Zemi udelat.

Re: .

Tomi | 28.08.2017

Predpokladam, ze sa zaujmas skor o to ci KSB obsahuje prace ohladne spojenych so zalezitostami okolo zalezitosti ako mimotelove zazitky, telepatia, telekineza, citanie myslienok, levitacia... co neviem ci je aj v pracach vp sssr ale...
Mozes skusit napriklad Teal Scott (Teal Swavn), Petra Chobota, Bretislava Kafku, Thorstena Hevenera (mentalista), ...
Nedavno som sa dostal k jednej borke co dobre vysvetluje Chaneling co je tiez z oblasti zmeneho stavu vedomia Lucie Alferi je toho kopa ... Staci mat konkretny zamer a pohladat na googli. ale inspiracia sa najde aj tu ... :)

Re: Re: .

asdf | 01.09.2017

Lucie Alferi <-> A Lucifer lie
Teal Swavn <-> we lv satan

náhoda :-) ?


Přidat nový příspěvek