KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU. Organizácia celospoločensky prospešného riadenia ekonomiky (20)

KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU. Organizácia celospoločensky prospešného riadenia ekonomiky (20)

12.2.2019

předchozí část

 

VM2.kap3.procesIV.-V.časť 20..doc (142336)

 

Ak sú množiny možných stavov usporiadané v chronologickej postupnosti, znamená to, že schéma výpočtu môže smerovať tak

 1. z reálnej prítomnosti do prognózovanej želanej1 budúcnosti, ako aj

 2. z prognózovanej, želanej(vybranej) budúcnosti do reálnej prítomnosti.

Táto skutočnosť vypovedá o dvoch neformálnych súvislostiach(vzťahoch) reálneho života, ktoré sa nachádzajú mimo tohto algoritmu :

 1. Metóda dynamického programovania formálne algoritmicky neberie do úvahy typ2 príčinno-dôsledkové súvislostí (v podstate nerozlišuje príčinu a dôsledok). Preto musí byť každá konkrétna interpretácia metódy MDP (v úlohách kde bola aplikovaná) podložená neformálnym zohľadnením reálnych súvislostí dôsledkov s ich príčinami.

 2. Ak je prognostika v súlade s hierarchicky vyšším obsiahlejším3 riadením a my(ako ľudia) realizujeme parciálne4 riadenie kvalifikovane v rámci obsiahlejšieho riadenia5 (vďaka čomu proces parciálneho riadenia prebieha v súlade s hierarchicky vyšším obsiahlejším riadením6), POTOM NIET Z POHĽADU RIADENIA VÝZNAMNÉHO ROZDIELU MEDZI REÁLNOU SÚČASNOSŤOU A ZVOLENOU7 BUDÚCNOSŤOU.

 

Celý tento proces je celostný8.

Z toho dôvodu budúCnosť, ktorá sa síce ešte neuskutočnila, ale sme si ju vybrali a daný jej variant nie je Zhora zakázaný9, už v súčasnosti ochraňuje na všetkých úrovniach tých, ktorí ju uskutočňujú.

Počínajúc od ochrany ich psychiky pred pokušeniami, až po ochranu pred cieľavedomou „fyzickou“ agresiou.

T.j., ak je matrica možných stavov (ona je zároveň matricou možných prechodov) zvolená v súlade s Hierarchicky najvyšším najobsiahlejším riadením (HNNR=Bohom), tak sa ona sama stáva ochranou i nástrojom10 = prostriedkom riadenia, s ktorým je spätých všetkých 6 priorít univerzálneho riadenia11.

 

Objektívna existencia matríc možných stavov a prechodov sa prejavuje v tom, že i nechtiac sa dá «zabrdnúť» do nejakých matríc prechodov a môžeme tak priamo na sebe pocítiť niektoré ich objektívne vlastnosti.

Také prípady subjektívne pociťujeme podľa vzťahu k týmto vlastnostiam, ako

 1. Obdobie zriedkavého zvezenia sa na okolnostiach12, či

 2. nudného „vrátenia sa do starého známeho“, alebo

 3. ako obdobie výnimočnej smoly.

 

Avšak pre používanie Metódy dynamického programovania a pre ju sprevádzajúcu potrebu osvojenia si algoritmicky neformalizovaných životných prejavov matríc prechodu, je potrebné dbať na DODRŽIAVANIE HLAVNEJ podmienky:

Pri úlohách optimalizácie procesov riadenia je Metóda dynamického programovania funkčná len vtedy, ak je stanovený vektor cieľov riadenia.

To znamená, že musíme vybrať cieľový stav13, ktorým sa proces riadenia má končiť.

 

V skutočnosti predstavuje tento vopred stanovený cieľový STAV vlastne obsiahlejší, vyložene stabilný14 a prijateľný PROCES15, objemnejší a nosný vo vzťahu k parciálnemu procesu, optimalizovanému metódou MDP. Avšak výber a určenie konkrétnych charakteristík procesu, do ktorého má riadený systém po zavŕšení algoritmu metódy vstúpiť, sa nachádza už mimo samotnej metódy. T.j., nachádza sa v oblasti „mystiky“ alebo metód, rozvinutých svojou podstatou v nematematických vedách a remeslách16.

 

«Nech by bol stav systému pred nastávajúcim krokom riadenia akýkoľvek, treba riadiaci zásah na danom kroku vyberať taký, aby výhra na danom kroku + optimálna výhra na všetkých nasledujúcich krokoch bola maximálna»

 • E. S. Vencel, „Výskum operácií. Úlohy princípy, metodológia“, (M. „Veda“ r. 1988, str. 109)

 

Neschopnosť stanovenia17 vektora cieľov riadenia (ktorého dosiahnutím sa má danou metódou-MDP optimalizovaný proces zavŕšiť) a/alebo neschopnosť určiť východzí18 stav objektu riadenia, neumožňuje riadiť sa týmto odporúčaním19. To objektívne20 znemožňuje použitie MDP (Metódy dynamického programovania) v danom prípade. Začiatok a koniec procesu musia byť totiž zadefinované21 v priestore parametrov, na ktorých je postavený matematický (alebo iný) model metódy. A model musí byť zasa merateľný22 (*a tak kontrolovateľný), čo je základom toho, aby zodpovedal skutočnosti(realite). Presnosť zavŕšenia optimalizovaného procesu má pritom pre samotné riadenie väčší význam ako chyby a neurčitosti pri identifikovaní (rozlíšení) počiatočného stavu objektu riadenia.

 

Dané tvrdenie je o to viac oprávnené pre postupnosť mnohovariantných krokových prechodov, ak je pre matricu možných stavov primerané použiť príslovie, že «Všetky cesty vedú do „Ríma“» a tie, čo do „Ríma“ nevedú, vedú do nebytia. Ak je pre tento typ procesov vybraný v čase sa nemeniaci cieľ23, ku ktorému vedie od rovnakého počiatku viacero optimálnych trajektórií, tak sa pri stabilnom krokovom riadení z kroka na krok „vzdialenosť“ medzi týmito trajektóriami (vedúcimi vždy k rovnakému cieľu z rozličných východiskových pozícii) skracuje dovtedy, až v niektorom kroku tieto trajektórie úplne splynú. Toto konštatovanie je o to viac oprávnené, čím presnejšie je v rozsahu prípustných parametrov určený cieľový vektor. Ak použijeme matematickú terminológiu tak ide o množinu asymptotických trajektórií, pričom asymptotičnosť množiny trajektórii tu spočíva v tom, že «všetky cesty vedú do „Ríma“24... ».

 

Vo všeobecnejšom prípade odporúčania Nového Zákona i Koránu ubezpečujú o možnosti získania požehnania - milosti Všemohúceho nezávisle na počiatočných podmienok („hriešnosti“ človeka), ak dotyčný precitol a uvidel svoje skutky25 takými aké sú.

 

Druhá pripomienka sa týka už praxe - spôsobu vstupu do matrice prechodu. Ak je počiatočný stav systému stanovený s odchýlkou (chybou), ktorá je väčšia aká je odchýlka prípustná26 pre vstup do matrice prechodu z reálneho počiatočného stavu do zvoleného cieľového stavu, tak riadenie hoc i samo osebe bezchybným algoritmom Metódy dynamického programovania privedie k úplne iným výsledkom ako je vypočítaný optimálny stav systému.

Zjednodušene povedané:

Nemožno otvorené okno v miestnosti na vysokom poschodí za východ považovať.

 

Metóda dynamického programovania sa tak kvôli

1) nevyhnutnosti voľby cieľového stavu procesu27 ako aj

2) identifikáciou(rozlíšením) skutočného východiskového stavu

sama seba chráni pred zneužitím na vedepodobnú imitáciu optimalizácie riadenia, keď o riadenie vôbec nejde.

To odlišuje Metódu dynamického programovania konkrétne napr. od mechanizmu lineárneho programovania28, do ktorej môžu „experti“ nahádzať svoje improvizované odhady váhových koeficientov v rámci kritérií optimalizácie Min(Z) alebo Max(Z).

 

* * *

 

Takáto sebaobrana proti zneužitiu sa nepriamo prejavuje aj v literatúre súčasnej ekonomickej vedy.

Oficiálna tzv. ekonomická veda sa totiž nevyjadruje k tomu, čo by malo byť vektorom cieľov pri riadení ekonomiky štátu.

Taktiež sa v oficiálnych „ekonomických“ publikáciách nespomína ani mechanizmus dynamického programovania pre optimalizáciu riadenia makroekonomických systémov regiónov a štátov celkovo, v rámci dlhších období dejín29.

 

Príkladom je tu už spomenutá publikácia

„Matematická ekonómia na osobnom počítači“ od M. Kuboniho,

kde kapitola o riadení v ekonómii obsahuje výlučne makroekonomické interpretácie mechanizmov lineárneho programovania (má aj názov „Riadenie v ekonómii. Lineárne programovanie a jeho použitie.“). Nič však nehovorí o cieľoch30 a prostriedkoch riadenia. V už citovanej učebnici J. P. Zaichenka je opis Metódy dynamického programovania postavený taktiež na úlohách neekonomického charakteru.

 

Avšak pri uvádzaní motívov odmietania makroekonomických interpretácií metódy dynamického programovania sa autori zvyčajne odvolávajú na pojem tzv. „prekliatia mnohorozmernosti“, používaný v numerickej matematike. Ten spočíva v tom, že nárast rozmeru(rozsahu) priestoru parametrov úlohy N vyvoláva rast objemu výpočtov, proporcionálny Nk . k>1 je ukazovateľom tohto rastu. Taký nelineárny nadproporcionálny prudký nárast objemu výpočtov vskutku robí mnohé výpočtové funkčné procedúry pri riešení praktických úloh nepoužiteľnými. Ako z dôvodu dlhého výpočtového času, tak aj hromadenia(kumulácie) chýb pri bližších aproximatívnych výpočtoch31.

Avšak toto «prekliatie mnohorozmernosti32» sa nevzťahuje len k Metóde dynamického programovania, ale aj k iným metódam, ktoré sa však v makroekonomických interpretáciách napriek tomu používajú.

 

*        *
*

 

JE DÔLEŽITÉ UVEDOMIŤ SI A POCHOPIŤ, že:

Ak v matematike vidíme vedu o objektívnej vševesmírnej miere (cez “ять” - ѣ)33, a v jej pojmovom terminologickom aparáte a symbolike jeden z prostriedkov, ktoré má ľudstvo k dispozícii na popis objektívnych čiastkových procesov vyňatých človekom z nejakých procesov objemnejších, tak celý popis metódy dynamického programovania je stručným výkladom celej v predchádzajúcich kapitolách vysvetlenej Dostatočne všeobecnej teórie riadenia, vrátane jej „mysticko-religióznych“ aspektov; avšak - v jazyku matematiky.

 

Na vysvetlenie tejto formulácie použijeme obr. č.11, pamätajúc pritom na dávnejšie uvedenú poznámku o potrebnosti dostatočného stupňa presnosti definovania počiatočného stavu riadeného systému pred jeho vložením do matrice prechodu.

 

 

OBR.11. DYNAMICKÉ PROGRAMOVANIE.

ROZLÍŠENIE A DOSTATOČNE VŠEOBECNÁ TEÓRIA RIADENIA

 

Na obrázku sú

 1. dva objekty riadenia «A» a «B» v ich počiatočnom stave;

 2. tri objektívne možné záverečné stavy (množina «5»);

 3. množiny («1» – «4») priebežných možných stavov; a 

 4. cesty objektívne možných prechodov z každého stavu do stavov iných.

 

Obr. č.11. možno prirovnať k nejakému fragmentu celovesmírnej miery rozvoja (mnohovariantnej predurčenosti bytia) – ktorá je jednou zo súčastí(súčiastok) trojjedinstva „matéria - informácia-miera“.

 

Ak takéto prirovnanie obr.11 prijmeme, tak je objektívne možný prechod z ľubovoľného počiatočného stavu «0:1» alebo «0:2» do ktoréhokoľvek zo záverečných stavov «5:1», «5:2» , «5:3». Táto objektívna možnosť môže však byť ohraničená subjektívnymi kvalitami riadiacich osôb, ktorí sa snažia previesť objekty «A» a «B» z počiatočného stavu do jedného zo stavov záverečných.

 

Ak je mu dané Zhora Rozlíšenie, tak si dotyčný riadiaci subjekt(osoba) «А» (alebo «B») zosníma z objektívnej miery „kópiu“, na ktorej bude viditeľná aspoň jedna z možných ciest prevodu objektu z počiatočného stavu do množiny stavov završujúcich(cieľových). Ak dotyčnému Rozlíšenie dané nie je, je stratené, príp. zavrhnuté v honbe za chtíčom, alebo nerozumnou vierou nejakej tradícii namiesto Bohu podľa svedomia, tak na „kópii“ budú nejaké cesty a stavy34 chýbať. Ba môžu sa „objaviť“ aj objektívne nemožné cesty a stavy, objektívne neexistujúce v skutočnej Bohom danej miere – predurčenosti bytia35. Okrem toho je želaný záverečný stav z ich celkovej množiny vyberaný podľa subjektívnej ľubovôle (/alebo svojvôle) riadiacej osoby. Z toho vyplýva, že nasledovanie iba vlastným výmyslom alebo chyba vo výbere uprednostňovaného záverečného stavu sa môže zakončiť katastrofou s nezvratnými dôsledkami36.

 

Avšak matrica možných stavov znázornená na obr.11 pravdepodobnostne predurčuje iba čiastkový proces z nejakých vzájomne vložených procesov. Z toho dôvodu môže každý z počiatočných stavov «0:1», «0:2» prináležať jednému a tomu istému, alebo rozličným objemnejším procesom, v riadiacom slova zmysle hierarchicky nadradeným voči procesu skúmanému(riadenému). To isté sa týka každého zo završujúcich(cieľových) stavov «5:1», «5:2», «5:3» v páre „počiatočné – završujúce“ stavy. Každý z objemnejších37 procesov disponuje ich vlastnými charakteristikami a smerovaním toku udalostí v ňom.

 

pokračování

 

1 Zadefinovanej, pred-určenej. (pozn. prekl.)

2 Povahu, charakter. (pozn. prekl.)

3 Objemnejším (pozn. prekl.)

4 Čiastkové, riadiace „pod“kroky, v súlade s celkovým kontextom, cieľom a metódami riadenia. (pozn. prekl.)

5 V rámci dostatočne rozlíšených(identifikovaných) dlhodobých cieľov Božích a objektívnych socionaturálnych zákonov k nim vedúcich, Zhora daných. Bo to garantuje bezpečnosť nášho konania. Ak totiž nejaký problém nastáva, znamená to, že intuícia naša zlyháva, s emóciami chybnými sa pletie, je nesprávna .. a rozum Zhora nám taktiež sťa poistka ako dar daný, na korekciu eMocii(algoritmika zvykov po predkoch, zo školy, z médii.. predspracovania informacii do komplexných infomodulov) použiť treba. Že čas myslieť nastal, bo sTRoj psychiky svojej (RaDio prijímač, commuNíkátor) sme rozladiť dopustili. Na konanie toto nám však dar druhý použiť treba, na scénu prichádza vôľa. Tak sa možno vždy v rámci riadenia a cibulkovej-hierarchickej štruktúry spoločnosti, v prípade zámernej(?) chybovosti akéhokoľvek nadradeného riadenia, na najvyššiu inštanciu odvolať, „sázky zvýšiť“. Avšak gramotne, nie slepou vierou, bo Boh neurobí za nás to, čo sami zrobiť máme. Viď ďalšie zo súboru zlatých praVidiel riadenia: „Ak niečo nemôžeš poriešiť na jednej úrovni, vystúp na ďalšiu(v chápaní)“. To je princíp skutočnej konkurencie gramotnosti – dôvery Bohu, viery v zmysle chápania, poznania – VieRa, čo v časoch dávnych bolo opakom dnešného traktovania, vysvetľovania, keď neskôr vieru na slepú poslušnosť a odmietnutie daru rozumu temní zvrátili. Temní, ktorí sa o prsteň moci(poznania, chápania) odmietli deliť a tak prízraku egocentrizmu prepadli, strašnému väzeniu, pasci ega, kde ďalšie obete v hre pyramíd lákajú, kde Panuje bezbožná - nenaplniteľná falše bieda. Večný smäd po Vode poznania, blízkosti, približovaní sa Bohu, Otcu. Bo pokušenie „hrať sa na Boha“ je pri nedelení sa veľké. Skúška pred bránou do kráľovstva ne-beského posledná. (pozn. prekl.)

6 Resp. HNNR – Hierarchicky najvyššie, najobjemnejšie riadenie = Boh. (pozn. prekl.)

7 Vybranou. Viď znova pre zopakovanie starých ľudových národných matríc aj názvy slovenských riek, hôr a miest: Zvolen, Váh, Hron(hrana), Ta3 (3At – po starom sa i doprava písalo), Matra, PoPraď, Sobor-Zobo-zbor, U-horsko, atď.. (pozn. prekl.)

8 Komplexný, jednotný (pozn. prekl.)

9 Pre Boha principiálne neprijateľná (pozn. prekl.)

10 Resp. zbraňou (pozn. prekl.)

11 6 kategórii komunikácie (= univerzálnych zbraňových systémov - v prípade vedenia informačnej vojny). (Pozn. prekl.)

12 Ľudovo povedané: že „nám ide karta“ (pozn. prekl.)

13 V ger. IT term. „Sollwert“ (pozn. prekl.)

14 Jasne, zámerne udržateľný v zmysle predikcie, proGnózy (pozn. prekl.)

15 STAV a PROCES sú v tomto kontexte identické pojmy, kedže vo vesmíre-našom UniVerse niet statiky a všetko sú vzájomne hierarchicky previazané procesy=deje=javy.

Tu si spomeňme na Základnú školu a 1.Newtonov zákon :

„Každý hmotný bod v inerciálnej sústave zotrváva v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe, kým nie je nútený vonkajšími silami tento svoj stav zmeniť“.. (pozn. prekl.)

 

16 Ako napr. reálna praktická sociológia, sociálna psychológia, sociálne inžinierstvo, technická psychológia apod.. (T.j. skutočné aplikované humanitné vedy a nie abstraktné, vyučované zámerne chybne na väčšine dnešných treťotriednych pseudouniverzít.) No v istých prípadoch i objektívne FUNKČNÁ intuícia (za emócie nezamieňaná). Viď Základy hodnotového manažmentu a metodiky stanovovania o. i. morálno-bezpečnostných kritérií cieľov a metód ich dosahovania (?) (pozn. prekl.)

17 Určenia, vybrania, definovania (pozn. prekl.)

18 Vstupný stav; stav systému na vstupe do procesu jeho optimalizácie=riadenia=manévru. V ideálnom prípade: prechodu z jedného rovnovážneho stavu do druhého. T.j. ak nepreberáme systém v už nestabilnom, či dokonca havarijnom stave = nerovnovážnom stave, keď sa začína operácia väčšinou spravidla primárnou stabilizáciou procesu a až následne sa prechádza k jeho optimalizácii. Viď prakticky akékoľvek skriptá SŠ a VŠ na tému „Základy riadenia“. (pozn. prekl.)

19 Viď 10 odporúčaní (At)Moseho. (pozn. prekl.)

20 V skutoČnosti (pozn. prekl.)

21 Určené, vybrané. (pozn. prekl.)

22 Metrologicky podložený, funkčný (pozn. prekl.)

23 Dlhodobý cieľ. (pozn. prekl.)

24 RIM – MIR; indoeurópsky výraz „MIR“ – svet, mier, mier-a sa v blízkovýchodných jazykoch, kde sa píše často zprava, číta ako RIM. V tomto zmysle teda ide o hľadanie Miery (Boha).. Matrice Jeho. Podobne, ako boli kedysi založené ATeny, no projekt zrejme pre ďalšiu „nepozornosť“ iní prebrali.. Môže ísť však čiastočne/čisto o prejav A) projekčnej, či B) ex-post matrice, čo je na hlbšiu analýzu daného javu. (pozn. prekl.)

25 Ovocie svojich činov (pozn. prekl.)

26 objektívna maximálna stanovená (pozn. prekl.)

27 Jeho rovnovážnych-stabilných parametrov želaného už automatického(autopilotného) režimu. (pozn. prekl.)

28 O lineárnom programovaní pozri špeciálnu literatúru.

29 Alebo aspoň na čo i len nejakých reprezentatívnych časových vzorkách vybraných období. (pozn. prekl.)

30 Vektore cieľov, hierarchicky usporiadanom zozname cieľov od najpodstatnejších po sekundárne, terciárne, atď.. až po zanedbateľné. (pozn. prekl.)

31 T.j., keď sa chceme zvolenými numerickými algoritmami priblížiť, dostať k čo najpresnejším odhadom, konečnej hodnote výpočtu s čo najmenším rozptylom. Každý výpočet vyššej štatistiky má logicky svoju odchýlku a ide o to, či je pre nás daná nepresnosť v rámci stanovených cieľov prijateľná, alebo nie. Viď zlepšovanie(optimalizácia) napr. objektívne stále lepších predpovedí potenciálnych poistných udalostí u poisťovní, alebo proste počasia s novými výkonnejšími počítačmi na stále dlhšie periódy a na krátke periódy so stále väčšou presnosťou atď. apod. (IT simulačné programy, či prostredia ako „Aladin“, kedysi „MatLab“ apod.) Ďalšia vec je, že isté typy odchýliek sa nazývajú aj „Zásah Zhora“(Vis Maior, Force Majeure), čím sa dostávame k predchádzajúcim kapitolám a metodikám dostatočne kvalifikovaných odhadov cieľov Vis Maior(Boha) vo vzťahu ku konkrétnemu systému a jeho subsystémom, ako k miere garancie bezpečnosti(bezkrízovosti) riadenia daného systému. Preventívnym cieľom bezkonfliktnosti takýchto systémov je nedostať sa do negatívneho stretu záujmov so Zámermi Vis Maior. Deje sa tak na báze príslušnej logickej konštrukcie ako kostry, dostatočne garantujúcej použitie funkčnej intuície v spojení s jej emočnými modulmi a tak schopnosť ich(emócii, zvykov) cielenej korekcie, nezamieňania s intuíciou ako takou, postavenou na sveDomí-sVedomí (viď dnes moderne - základy pôvodného zmyslu tzv. „Hodnotového manažmentu“) atď. apod. To je vyjadrené aj v mnohých ľudových povestiach a upozorneniach pre nasledujúce generácie, ako „spontánne“ vzbúrenie sa priRody (jazyka Božieho) v prípade hlavne nadmerného odklonu kolektívneho(a/alebo inDiviDuálneho) myslenia a správania sa od optimálneho evolučného vývoja (cvičení) definovaných Vis Maior. Podobne, ako pri samoučení sa umelej inteligencie u hrubo zjednodušených syntetických systémov, koncepčne nie ani tak vyvíjaných, ako spravidla skôr z reality kopírovaných. (pozn. prekl.)

32 Eng. tzv. „curse of multidimensionality“..či „doom“ (pozn. prekl.)

33 Viď v predchádzajúcich kapitolách spomínaná a analyzovaná etymológia staroslovienčiny, staroslovianštiny a indoeurópskych jazykov celkovo. (pozn. prekl.)

34 Smerovania a medzistavy, situácie, „konštelácie“ dejov-javov-procesov, či dokonca koncové stavy (pozn. prekl.)

35 Prípadne pod vplyvom alkoholu a iných psychotropných látok, či rôznych osôb, schopných ovplyvňovať-riadiť do tej- či onej miery myseľ druhých jednotlivcov/ alebo celých skupín, národov a kultúr. Viď základy sociálneho inžinierstva a princípy mediálneho prieMyslu, politického marketingu, kedysi metodiky formovania a „regulácie“ náboženstiev kňažskými kastami staroveku až po dnes, štúdium genézy formovania siekt, korporátnej kultúry v konzumnej spoločnosti atď. apod. (pozn. prekl.)

36 Pre dotyčného, jeho okolie, rodinu, firmu, štát, atď. a pod. Čím viac zodpovednosti, tým menej nároku na chyby v realite, ako sa pri riadení vraví. Zľudovelo: „Funkcia(postavenie) zaväzuje, inak zabíja.“ Viď aj v predchádzajúcich kapitolách spomínaný „Efekt opičej labky“ pri riadení, t.j. opatrnosť pri výbere cieľov, aby sa nedostali do konfliktu s cieľmi Vis Maior = jedno zo základných informačno-bezpečnostných pravidiel projektovania stabilných veľkorozpočtových interdisciplinárnych riadiacich systémov (vesmírnych, potravinárskych, poistných, ..). Avšak s rastom zodpovednosti, rastie čiastočne aj miera benefitu, odmeny dotyčnému, ktorá však vo finančnom vyjadrení nesmie prevýšiť priemernú mzdu v danom odvetví, ktoré mal úlohu daný manažér povzniesť. O dodatočných odmenách sa možno baviť až po odvedenej práci a jej výsledkoch. Nie ako dnes, že si proste súkromní, či verejní manažéri okamžite po nástupe do funkcie odhlasujú na úkor „stáda“ vyššie platy, CEO banksteri a burzoví špekulanti(gangsterskí megakriminálnici) dostanú zlaté padáky, či manažmenty niektorých nadnárodných globálne koruptívnych firiem poberajú namiesto max. 4- či 5-násobku, i 100, 200, či 500-násobky priemernej mzdy obyčajných zamestnancov, ktorí sa im na ich úchylky v rámci do absurda zavedeného pyramídového systému takto nedobrovoľne skladajú. To je absolútne amorálne a kriminálnym príkladom pre mládež pozorujúcu podvedome tento organizovaný zločin v spoločnosti. Následne sa „dospelí“ čudujú vo svojej podstate vzhľadom na okolnosti stavu systému prirodzenej tzv. „protestnej kultúre mládeže“ formou sebadeštrukcie, drog a rôznych zvrhlostí, odmietaniu systému ako celku, nihilizmu, negovaniu existencie prakticky akejkoľvek morálky (keď sa právo a spravodlivosť v mnohom žiaľ dávno rozišli), kontinuálnemu rastu samovrážd, extrémizmu všetkého druhu apod. Drvivá väčšina z mladých proste nemôže napĺňať svoj tvorivý potenciál, maká na absurdné do konca života otrokárske hypotéky a prežíva zo dňa na deň, na deti nemá proste čas a väčšinou ani prostriedky na zabezpečenie ich primeranej aktuálnej životnej úrovne a preto ich ani nerodí. (pozn. prekl.)

37 Obsiahlejších, nadriadených (pozn. prekl.)