KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU. Organizácia celospoločensky prospešného riadenia ekonomiky (18)

KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU. Organizácia celospoločensky prospešného riadenia ekonomiky (18)

11.12.2018

předchozí část

 

VM2.kap3.procesIV.-V.3.časť 2..doc (280064)

 

Ťažko však môže v podmienkach dnešnej kultúry existovať tzv. absolútny jazyk, úplne zodpovedajúci1 realite. Dôvodom je obmedzenosť človeka a jeho prakticky nutná závislosť na množstve faktorov svojho okolia, včítane celkovo antibiosférneho, parazitického charakteru dnešnej kultúry (žiaľ v neposlednom rade)2.

Preto je problém3 dnešnej civilizácie duálny:

  1. problém vychovávania bezpečnej kultúry osobného vnímania(prijímania) sveta a myslenia každého z ľudí, t.j. prijímania vedomostí podľa miery praktickej nevyhnutnosti mimo jazykových prostriedkov.

Z nášho pohľadu o tom Nový Zákon hovorí nasledovne:

«Duch svätý na každú pravdu nastaví vás».

Tu ide o získanie toho, čo možno nazvať aj prvotnou znalosťou(vnuknutím), ktorú človek získava priamo Zhora, každý podľa svojej skutočnej morálky.

Prorok Mohamed zasa na tému použil slová:

«Otrok Boží dostáva od modlitby to, čo pochopil».

2. Problém jednoznačnej4 výmeny názorov, t.j. šírenia „vnuknutia“5 medzi sebe podobnými ľuďmi za pomoci «jazykových» prostriedkov je práve oným vyššie v texte spomínaným „prstom na «Mesiac» ukazujúcim“.

A toto všetko spolu je jeden z aspektov problému vytvárania spoločnej morálky v spoloČnosti:

Boh nemení to, čo sa deje s ľuďmi (t.j. vonkajšiu situáciu6), pokiaľ ľudia sami nezmenia to, čo je v nich“;

A tým, ktorí sa vystríhajú hnevu Božieho, tým Boh dá Rozlíšenie, ako schopnosť“,

Tak chápeme my zmysel tvrdení koránu 13:12 a 8:29.

 

Väčšina «jazykových» formulácii existuje ako uzavreté systémy z dôvodu ohraničenosti možností človeka, pričom v realite(v skutoČnosti) ide vo všetkých prípadoch o vzájomne vložené systémy s virtuálnou (okamžite existujúcou a v momente sa meniacou) štruktúrou, nachádzajúcou sa v materiálno-informačnej výmene medzi sebou a zároveň medzi hierarchickými úrovňami, definujúcimi usporiadanie vzájomnej vloženosti, v súlade s matricou možných stavov a transformácii7 (v Miere).

 

Na to často ľudia zabúdajú, keď opisujú niečo ako sebestačný8 systém, očividne alebo potichu(skryto) vynechajúc opis jeho vzťahov s objemnejšími systémami ako procesmi(=dejmi).9 Keď takéto konanie vedie k očividnej škode a nešťastiu v dôsledku činnosti na základe nejakých opisov, tak za chybami tohto druhu nasleduje chyba druhá: absolutizácia chybovosti predchádzajúceho opisu.10

 

Akýkoľvek ľudský popis čohokoľvek je iba snahou o „kópiu“ Bohom danej miery. Ak vstúpime - ak sa snažíme vstúpiť do miery, t.j. ak meriame, tak sú dve ľubovoľné čísla (nameraná a reálna hodnota) približne11 rovnaké.12

Ide teda o otázku Rozlíšenia:

Za jedných okolností je prípustné používať zvolenú približnú rovnosť a za iných okolností zasa nie. To sa týka akýchkoľvek vedomostí, zafixovaných ako opis v kultúre daného spoločenstva – či už ide o „Druhý zákon termodynamiky“ alebo „Bilančnú metódu“ v úlohách makroekonomiky a pod. T.j.:

Ako využívať ľubovoľné opisy13 a prostriedky opisov («jazyky») tak, aby chyba, VŽDY vyvolávaná neadekvátnosťou opisov pri ich porovnaní so samotným vnuknutím a objektívnou realitou14 ako takou, bola kompenzovaná rezervou stability(udržateľnosti) bezpečnej činnosti?

Pamätajúc na podstatu tejto otázky, sa vrátime k lineárnej algebre, ako k prostriedku opisu makroekonomiky.

 

 

* * *

 

Pozrime sa teraz na obr.4

 

Obr. 4. Nelineárny proces a jeho lineárny opis..

 

Na obrázku je nakreslená nejaká krivka I - nejaký parameter x sa mení v čase t .

Matematicky je možné tento proces ideálne presne namodelovať nejakou funkciou X = f( t), identickou s krivkou I. Táto funkcia je nelineárna. Lomené čiary I, II , III , IV I , IV II – sú rôzne lineárne aproximácie (t.j. opisy) nelineárnej funkcie X = f( t) lineárnou funkciou (priamka III) a čiastočne lineárnymi funkciami (lomené čiary II , IV I , IV II). Každá z aproximácii vykazuje nejakú chybu.

Možno predpokladať, že lineárne aproximácie zobrazujú modelovanie v rámci procesu prijímania riadiacich(manažérskych) riešení; a krivka zobrazuje reálny proces riadenia, v rámci ktorého sú uskutočňované riadiace riešenia(zásahy), vypracovávané na základe jedného z lineárnych modelovaní reálne nelineárneho riadeného procesu X = f(t).

Pri akejkoľvek hodnote argumentu t je rozdiel(odchýlka) medzi krivkou I a lineárnou aproximáciou (II , III , IV I , IV II) – chybou modelovania. Obr. 4 zobrazuje nie konkrétny vzťah(pomer) „modelovanie – realizácia“, ale typy možného usporiadania modelovaných aproximácii a realizácii procesu. Môžu existovať úlohy, pri ktorých je prípustné ľubovoľné zo zobrazených usporiadaní „modelovanie - realizácia“.

 

Môžu však existovať aj úlohy, v ktorých sú vzťahy: «f(t) — aproximácia III», «f(t) — aproximácia IV II» neprípustné, keďže v nich chyba modelovania mení svoje znamienko v priebehu procesu reálneho riadenia. Také sú všetky úlohy navigácie: ak chyba modelovania mení svoje znamienko nepredvídateľným spôsobom, tak môže kurz lode reálne viesť cez pevninu a plytčiny; a lietadlo sa zaryje do pristávacej dráhy namiesto toho, aby mäkko pristálo na ňu, ak sa už predtým nezaryje do nejakej hory niekde po ceste.

 

Aproximácie II , IV I si zachovávajú v priebehu procesu riadenia znamienko chyby modelovania. V úlohách riadenia makroekonomických systémov je aproximácia II predpätý(prehnaný) plán, nezabezpečený potrebnými kapacitami a dostupnými zdrojmi; a krivka I – je reálna výroba, ktorá je neschopná presiahnuť tzv. „zadanie rekordu“15.

 

V úlohách riadenia makroekonomických systémov je prijateľný pomer predikčného modelovania a reálneho procesu – vzájomná pozícia aproximácie IV I a krivky I . Chyba modelovania je síce prítomná, ale má vždy rovnaké znamienko, pričom ležia modelovacie aproximácie vždy nižšie, ako krivka I, zobrazujúca reálny proces. Ak ide o proces produkčný, tak nikdy nebude vyrobených menej výrobkov, ako je objednaných v zákazke (alebo zadaných), čo sa aj pri dvíhaní výroby na spoločensky nevyhnutnú(potrebnú) úroveň vyžaduje. Zároveň dané nastavenie riadenia výroby vylučuje pád produkcie nižšie ako je prípustné pri stabilnom dosahovaní úrovne spoločensky uspokojivej dostatočnosti.

 

Krivka IV II – je predĺžením jedného z odsekov lomenej aproximácie IV I . Tu chyba predikčného modelovania taktiež mení svoje znamienko v priebehu procesu reálneho riadenia nasledujúceho po modelovaní. A v tomto zmysle sú aproximácie IV II a III rovnocenné(ekvivalentné). Prípad IV II môže mať však inú príčinu: nadmerne dlhý rozpočtový cyklus T národného hospodárstva, v priebehu ktorého sa nazbierala(akumulovala) chyba modelovania a vyšla za z pohľadu riadenia prípustné hranice(rámec); prípad III zodpovedá permanentne ZLE nastavenému „autopilotovi“.

 

Všetkým týmto rôznym štýlom modelovania budú v reálnom živote zodpovedať rôzne realizácie riadenia a nie iba jeden, ako vidíme na obr. 4 pre zjednodušenie pochopenia.

 

Je spoločensky prijateľné(želateľné), ak

  1. pri využívaní lineárnych modelov v úlohách riadenia mnohoodvetvových výrobno-spotrebiteľských systémov prijatý štýl modelovania v reálnom živote vytvára(evokuje) vzťahy «plán — realizácia» podľa typu «I — IV I» v symbolike obr.4;

  2. a vznik situácii typu «I — IV II» - za neprítomnosti celosupersystémových faktorov, brániacich prevedeniu systému na režim «I — IV I» - má charakter dostatočne zriedkavých etáp a týka sa iba niektorých odvetví, a nie ich z pohľadu riadenia významného množstva, narúšajúceho stabilitu(udržateľnosť) tovarovej výmeny celkového výrobno-spotrebiteľského systému.

 

Je však ešte jedna situácia, nevyjadrená v obr.4.

Od momentu, keď je vybrané rozpočtové(zúčtovacie?) obdobie výrobného cyklu T, po častiach lomené aproximácie (vyjadrujúce priamo-proporcionálnu závislosť) definujú stupňovito diskrétny charakter úlohy a kontroly vektora stavov systému v procese jeho riadenia, ako je to zobrazené na obr.5.

 

 

Obr. 5. lineárne aproximácie a diskrétny charakter

rozpočtu a kontroly parametrov objektu riadenia.

 

Takým spôsobom je možné zostrojiť 3 základné typy „schodíkov“:

  1. na začiatkoch úsekov lomených čiar;

  2. na koncoch úsekov;

  3. na stredoch.

Na obr.5 je znázornený iba 1. a 2. typ.

Ktorýkoľvek z uvedených 3 typov „schodíkov“ aproximuje(približuje) jeden a ten istý proces (krivku I), zostrojený na základe jednej a tej istej po častiach lomenej aproximácie (krivka II). Preto sú ekvivalentné, aj keď je neprípustné ich v jednom a tom istom algoritme výpočtov a/alebo riadenia nerozlišovať a miešať.

 

Teraz sa pozrieme na obr.6.

 

 

obr. 6. Z pohľadu riadenia normálne prechodné16 režimy s ich smerovaním

(vyústením) na uspokojenie demograficky definovanej úrovne spotreby.

 

Krivka tu znamená prognózu demograficky definovaných potrieb produkcie odvetvia i. Taktiež máme znázornené po častiach lomené lineárne modely-aproximácie («Plán А» —«P А») a reálnu výrobu pri riadení na základe plánu «Výroba А»; okrem toho spadajú po častiach lomený model-aproximácia («Plán B» — «P B») a reálna výroba pod riadenie na osnove plánu «Výroba B». Ďalej sú I’, I’’ - korekcie prognózy a A’’ – je korekcia plánu «А» definovaná korekciou prognózy I’’ v procese jeho uskutočnenia.

 

Je jasné, že chyba v prognóze I, dôsledkom ktorej vzniká korekcia prognózy je želateľnejšia, ako chyba v prognóze I’’, dôsledkom ktorej vzniká korekcia plánu A’’. Korekcia I’ totiž vo všeobecnosti nevyvoláva nevyhnutnosť korekcie plánov, na rozdiel od korekcie prognózy I’’ vyvolanej chybou prognózy I.

 

Taktiež je z pohľadu spotrebiteľa plán «А» jasne lepší, ako plán «B», keďže výrobu XK i zdvihne na úroveň demografickej dostatočnosti rýchlejšie. Pozdvihnutie systému výroby na úroveň demograficky definovanej dostatočnosti sa prejavuje ako predaj za dampingové ceny (alebo dokonca nulové) pri udržiavaní nejakej úrovne tovarových zásob produktu « i » pomocou doplňovania zásob na úkor prebiehajúcej výroby. Krivka výroby kolíše17 podľa prognostickej krivky s manažérsky (z pohľadu riadenia) zanedbateľnou18 amplitúdou a frekvenciou, nevyvolávajúcou spoločensky citeľný diskomfort19.

 

Obr.6 nám ukazuje z pohľadu riadenia normálny vzťah prognózy, plánu (koncepcie riadenia) a realizovaného procesu riadenia (výroby).

Reálne by však takých obrázkov malo byť n, podľa počtu odvetví. A každý taký obrázok je projekcia rozmerného vytýčenia kurzu (termín z navigácie) na os « x i », t.j. plánu rozmernej trajektórie reálneho pohybu objektu riadenia, pohybujúceho sa určeným kurzom s nejakou chybou v rámci daného rozmerného priestoru parametrov, ktorými je daný proces opisovaný.

 

Z ďalšieho pohľadu ide o úlohu zasiahnutia pohyblivého pomaly manévrujúceho cieľa samonavádzajúcim sa (alebo riadeným) projektilom v nejakom konkrétnom rozmernom priestore. Špecialisti vojensko-priemyselného komplexu (VPK) od počiatku ´50 rokov 20. stor. neraz objednávali u matematikov riešenie tejto úlohy v 3-rozmernom priestore pre potreby protivzdušnej, protiraketovej, protilodnej obrany a iných úloh navádzania prostriedkov ničenia pohyblivých cieľov v čo najkratšom čase a, pri nevyhnutnosti, nasledujúceho sledovania cieľa s pravdepodobnostne predurčeným úspechom (t.j. s vopred známou pravdepodobnosťou zničenia cieľa, ktorá definuje kvalitu riadenia týchto prostriedkov likvidácie). To hovorí o tom, že matematický aparát a funkčné algoritmy sú už niekde k dispozícii v hotovej forme a vyžadujú iba niektoré ich modifikácie pre priestor kontrolných parametrov rozmeru(dimenzie) « », a taktiež metrologicky adekvátne makro- a mikroekonomické interpretácie vstupných parametrov a premenných, používaných v daných vybraných algoritmoch.

 

Pri adaptácii daných algoritmov na riešenie úloh optimalizácie makroekonomiky je nevyhnutné zohľadniť ten faktor, že spoločnosť vytvára jednu okolnosť, ktorú netreba ako dôležitý faktor vplyvu zohľadňovať pri väčšine vojenských aplikácii matematiky v rámci úloh ničenia pohyblivých cieľov. Vojakom je totiž jedno, či raketa zasiahne lietadlo pri nálete na cieľ s jej nosovou, chvostovou, spodnou, alebo vrchnou časťou. Spoločnosti však nie je jedno, či dosiahne ekonomika daného štátu demograficky definovanú úroveň výroby chleba a obydlí, alebo najprv sa v nadbytku budú vyrábať zubné špáratká a riadiaca „elita“ bude raz za rok meniť limuzíny, pričom chleba bude stačiť iba pre každého desiateho a rodiny sa budú bezdetné rozvádzať preto, lebo niet kde dostupne bývať, keďže tieto druhy výroby budú odložené na „potom“..

 

Formálne matematicky to znamená, že ak sa v n-rozmernom priestore nachádzajú dva body, a objekt je nevyhnutné previesť z jedného z nich do druhého, tak aj keď existuje nejaké množstvo rovnako možných (kváziekvivalentných) trajektórii a čas prevodu objektu po ktorejkoľvek z nich je rovnaký, tak skutočnosti tieto trajektórie z pohľadu riadenia ekvivalentné20 nie sú.

Trojrozmerný prípad, zobrazujúci tuto neekvivalentnosť, je znázornený na obr.7.

 

Na obr. 7 je «0 xxx3» priestranstvom parametrov, z ktorých sa každý javí byť mierou jednej z troch dielčích21 chýb riadenia v rámci celkového zloženia 3-rozmerného vektora chyby riadenia. T.j., ideálnemu režimu riadenia zodpovedá začiatok koordinát. Polohový vektor22, prichádzajúci súvislou líniou od začiatku koordinát – je vektorom chyby riadenia v momente času t = 0 . Trajektórie, definujúce(určujúce) postupnosť stavov:

t = 0 , t = t, t = t, t = t  a t = 0 , t = t1, t = t1, t = t1= t  

vedú z jedného a toho istého bodu k rovnakému začiatku koordinát a prechod pro ktorejkoľvek z nich trvá rovnaký čas t. Výber režimu prechodu(trajektórie) je subjektívne ľubovoľný23, pričom je ale prvá trajektória optimálna pri usporiadaní vektora cieľov riadenia( x, x, x) a druhá je optimálna pri usporiadaní ( x, x, x1). V reálnom procese je usporiadanie parametrov vo vektore cieľov, skutočne aplikované do procesu riadenia, vyjadrené v postupnosti miznutia jednotlivých čiastkových(parciálnych) chýb riadenia24, nezávisle od deklarácii dobromyseľností príslušníkov riadiaceho aparátu (manažmentu).

 

Obr. 7. Závislosť optimálnej trajektórie prevodu objektu od usporiadania jedného

a toho istého zoznamu kontrolných parametrov vo vektore cieľov riadenia.

 

Predpokladajme, že na obr.7 je:

x1 — mierou nedostatku možností dorastajúceho pokolenia získať primerané vzdelanie;

x2 — je mierou nedostatku potravín, odevov, ubytovania, infraštruktúry;

x3 — je mierou deficitu luxusu a produkcie degradačno-parazitického spektra potrieb.

 

Dôsledkom vplyvu neformalizovateľných vzájomne sa vylučujúcich definícii parametrov x1 a x3 pri usporiadaní ( x, x, x1), systém ťažko prejde po takému usporiadaniu zodpovedajúcej trajektórii ďalej ako polovicu cesty. Uvedený systém sa s najväčšou pravdepodobnosťou dôsledkom vplyvu v danom modeli neformalizovaných faktorov odkloní do iného chybového režimu (znázorneného prerušovaným25 polohovým vektorom, vychádzajúcim z počiatku koordinát), ktorý možno nebude ani režimom stabilným a rovnovážnym. Práve touto cestou sa vydali so zahraničnou26 logisticko-finančnou „podporou“ aj mnohí tzv. „demokratizátori“ býv. Východného bloku a chcú po nej viesť jeho národy27.

 

Tomu, kto si do čela vrazil alkoholicko-nikotínový kôl, osobne nejaké vzdelanie a nové vedomosti netreba, keďže by boli takto narkoticky paralyzovanému jedincovi len na obtiaž. A jeho potomstvo si dôsledkom pravdepodobnostne predurčených genetických porúch, ako v biomase svojho organizmu, tak aj vo vlastnej dokaličenej a udusenej psychike, možno nebude vedieť osvojiť ani tie vedomosti a kultúrne návyky, ktoré boli vlastné jeho predkom. To privedie k pádu kultúry výroby a tvorivosti28, pádu SPEKTRA výroby a spotreby29.

 

„Samoregulácia“ trhu bez rozdelenia(rozlíšenia)

  1. demograficky definovaného a 

  2. degradačno-parazitického spektra

bude na obr.7 z dôvodu vyššie uvedených informačných príčinno-dôsledkových previazaností, vyzerať ako chaotické motanie sa nenulového polohového vektora30 v mnohorozmernom priestore parametrov, vo vzťahu k nejakej priemernej štatistickej polohe, riadenej31 mimosystémovými faktormi. Samoregulácia takého typu je znázornená na obr.7 ako ten klbkovitý „chumáč“.

 

Optimalizácia každého z množiny výrobných cyklov T mimo objemnejšej úlohy optimalizácie podľa kritéria minima času prebiehajúceho procesu vyčerpania miery nedostatočnosti demograficky definovaného spektra potrieb, je od počiatku metodologicky irelevantná (absurdná) úloha, keďže ide o „optimálny“ krok nevedno kam. Avšak i optimalizácia tohto priechodného ekonomického procesu je iba dielčou(parciálnou) úlohou v procese prechodu k životu spoločnosti v súlade s voči nemu objemnejšou biosférou.

 

Teraz preskúmame podrobnejšie v predchádzajúcich kapitolách spomínanú MDP(metódu dynamického programovania). Aj keď sme si totiž ukázali, že algoritmy riešenia úlohy optimálneho navedenia prostriedkov eliminácie na cieľ nemôžu v dnešnej civilizácii neexistovať, je aj tak nevyhnutné hlbšie vyhodnotiť ešte niektoré „samo“zrejmé očividnosti, týkajúce sa optimálneho výberu trajektórii mnohoparametrických priebehových procesov.

 

Formálny výber v nejakom zmysle optimálnej trajektórie v n-rozmernom priestore je možný predovšetkým na osnove využitia aparátu „dynamického programovania“. Termín „dynamické programovanie“, je podobne ako termín „lineárne programovanie“, prebratý a slovenskému jazyku prispôsobený preklad, málo čo hovoriaci o podstate samotnej metódy.

 

Aparát dynamického programovania umožňuje riešiť úlohy mnohoparametrickej optimalizácie v tých prípadoch, keď je z dôvodu rôznorodých objektívno-matematických príčin (diskrétnosť ohraničení, nelineárnosť, narušenie povahy konvexnosti atď.) aparát lineárneho programovania nepoužiteľný. Je úplne pochopiteľné, že uvedený aparát nebol vyučovaný a ani nie je vyučovaný na väčšine vysokoškolských a univerzitných kurzov v býv. Východnom Bloku na špecializáciách, kde by jeho ovládanie dodalo kvalifikácii špecialistov KVALITATÍVNE vyššiu úroveň32 (* a mohli tak konkurovať).

 

-pokračování-

 

poznámky

1 Zhodný, identický (pozn. prekl.)

2 Treba dnes obzvlášť veľký pozor dávať na tie osoby, ktoré o sebe vyhlasujú, že sú „nezávislí“. Ide buď o bláznov, alebo podvodníkov (klamárov a grázlov, manipulátorov). Kto otvorene prizná, od koho, čoho je závislý, s tým sa dá aspoň ako-tak dohodnúť. Kto si to neuvedomuje, alebo dokonca popiera, s tým je to pre zodpovedného občana, ktorému záleží na budúcnosti svojich detí a vnukov, oveľa ťažšie. Áno, dobrý úmysel, zhoda postupnosti cieľov je síce základom spolupráce, no zďaleka nestačí. (pozn. prekl.)

3 =výzva=príležitosť. (pozn. prekl.)

4 Rovnoznačnej, adekvátnej, ekvivalentného významu (pozn. prekl.)

5 Vnuknutie, intuícia sa od emócii odlišuje tým, že pri riadení sa ním CELKOVO zlepšuje situáciu (minimálne v žiadnom z parametrov nezhoršuje) dotyčného jedinca a/alebo kolektívu. Nie len v niektorých parametrov a v iných zhoršuje, ako emócie. T.j., ak riadenie sa „vnútorným hlasom“, pocitom neprispelo k riešeniu problému (alebo problém vyriešilo, no iné problémy vyrobilo, či zhoršilo), musí intelekt(rozum, vedomie) hľadať chybu v emóciách(už spracovaných informačných moduloch, zvykoch, prebraných stereotypoch) daného jedinca (a kolektívnych osobností, ktorých je súčasťou) a odstrániť príčinu-y jeho-ich rozladeného „prijímača/vysielača“. Tak jedinec postupne znovu zjednotí a sfunkční svoju „psychiku“ do jej jednotného vnemovo-emočno-rácionálneho sTroja(prijímača), čo je predPokladom funkčnej intuície(6.zmysel) na báze svedomia(7.zmysel) a tak svojho bezpečného „osudu“.. riadenia. Intelekt= rozum=vedomie je len nástrojom k tomu. (pozn. prekl.)

6 Pomery, okolnosti (pozn. prekl.)

7 Pretvorení, zmene (pozn. prekl.)

8 Samostatný, či dokonca „nezávislý“ (pozn. prekl.)

9 Viď najklasickejšie príklady manipulácii, riadenia myslenia, emócii davu pseudonovinárskymi presstitútkami a „speleologickými analytikmi“ (pozn. prekl.)

10 T.j. klasická manipulácia zámerným neustálym presoľovaním, preháňaním a naháňaním obete, (de)mentálneho otroka z jedného extrému (absurdu) do druhého, prípadne tretieho, atď. apod. (pozn. prekl.)

11 Zhruba, rámcovo, takmer (pozn. prekl.)

12 V prípade už definovateľných a vyčísliteľných mier - viď v predchádzajúcich kapitolách a odbornej literatúre vysvetľovaný systém definície etalónov (referenčných veličín) na základe príslušných frekvencii, meracích metód a ich ODCHÝLIEK, kalibrácie meradiel, štandardizovaných postupov spracovávania nameraných hodnôt nástrojmi vyššej štatistiky, a oboru Metrológie ako takej..(pozn. prekl.)

13 Modely, ide vlastne o modelovanie, konštruovanie dostatočne presných funkčných, prípadne ďalej optimalizovaných modelov(primeraných zjednodušení, simplifikácii reality) na riešenie konkrétnych úloh každodenného života. V 1.rade ale tých dlhodobých, celkovo dominantných, najdôležitejších dejov. Tak ich môžeme moderne i nasimulovať a vytestovávať jednotlivé varianty riadenia = riešenia. Či už na dnešných rôznych(podľa zamerania) SW-simulátoroch, alebo aj intuitívne, ale najlepšie kombináciou,. T.j., racionálne podložená intuícia. (pozn. prekl.)

14 Pohľadom Vis Maior na danú vec-konšteláciu-súbor dejov-procesov v ich vzájomnej previazanosti a ich optimálnu tendenciu vývoja z Jeho pohľadu. (Viď miera garancie bezpečnosti vývoja daného deja a/alebo súboru dejov je definovaná mierou jej odklonu od objektívneho optima.. - príbeh Optimus Prime)

15 Úloha maximálnej možnej výroby, eng. maximal target, peak. (pozn. prekl.)

16 Zopakovanie: Riadenie ľubovoľného systému prebieha na 95% v tzv. rovnovážnych, stabilných režimoch (v „samo“riadení = automatickom rezime). Pri neuspokojivosti, nedostatočnej presnosti niektorého z týchto štandardných „automatických“ režimov, manažér(operátor) spúšťa režim tzv. manévru = prechod na iný zvolený rovnovážny režim. Preto sa daný režim riadenia volá aj „prechodný“. Tzv. ručné, alebo priame riadenie, tvorí veľkú výnimku pri riadiacich operáciách a spravidla znamená neštandardnú, havarijnú situáciu. Bežná nízko vzdelaná populácia však práve priame, direktívne riadene (mimo automatického režimu) vníma ako „riadenie“(manažment). Hlavne čo sa týka sociologických operačných systémov a riadenia kultúry = kolektívneho podvedomia nejakého spoločenstva, alebo celej civilizácie (ale napr. i väčšej firmy, koncernu – viď základy projektovania korporátnej kultúry) s prijateľnými odchýlkami. (pozn. prekl.)

17 Fluktuuje, kmitá, kýve sa, osciluje (pozn. prekl.)

18 Prijateľnou, akceptovateľnou (pozn. prekl.)

19 Vo vzťahu k stavaniu bytov a rodinných domov to vyzerá nasledovne: Ak nie je k dispozícii hotový dom alebo byt, je možné 1-2 mesiace „prespávať“ s prijateľným diskomfortom u kamarátov, alebo rodiny. Ak však na nasťahovanie sa do vlastného bytu treba čakať roky, či dokonca desaťročia po tom, ako sme počas nášho života v našej krajine našťastie nezažili ani ničivú vojnu a ani žiadnu extrémnu prírodnú katastrofu apokalyptických rozmerov, ide parazitizmus vládnuceho režimu (európskeho) a jeho pánov na národoch krajiny. *Ani nehovoriac o snáď ešte vražednejšom systéme hypoték, ktoré robia z mladých ľudí na prakticky celý život otrokov, pre ktoré si manželia proste nemôžu finančne dovoliť deti a občania v podstate masovo zomierajú na kardiovaskulárne ochorenia a rakovinu z neustáleho stresu, že ich tak korporát vydiera, že ich banksteri vyhodia na ulicu a pod zámienkou vyexekuujú a znova byt predajú nie len s násobnou, ale i rádovou +„fiat“-maržou.. T.j., bytová politika musí byť v každom normálnom štáte súčasťou primárnej štátnej dlhodobej investičnej politiky, hlavne čo s týka výstavby nájomných bytov a riadenia-regulácie nájomného, ako je to bežnou praxou aj v západných krajinách s ich sociálnou trhovou politikou(Soziale Marktwirtschaft), = iný názov pre riadenie trhu v AT, DE,.. Namiesto robenia korporátnych asociálnych deformatických pokusov na populácii nových kolónii vo Východnej EÚ a neustálom klamaní o chymére absolútne voľného trhu, ktorý ako modla akože všetko sám zázračne vyrieši.. Z toho sa aj na Západe každý triezvy človek smeje, že ako tomu môžu otroci in den Lagern (vo fabrikách, lágroch) der Ostgebiete (Východných území ríše) veriť. (pozn. prekl.)

20 Rovnaké, rovnocenné (pozn. prekl.)

21 Čiastkových, parciálnych (pozn. prekl.)

22 Rádius-vektor (pozn. prekl.)

23 Resp. svojvoľný. (pozn. prekl.)

24 (postupného vynulovávania komponentov vektora chýb)

25 Čiarkovaným (pozn. prekl.)

26 Hlavne západných “partnerov”, podľa súkromných vyjadrení ktorých sme proste prehrali vojnu “informačnú”(=studenú), tak sa nemáme čo čudovať a musíme platiť. Zdrojmi prírodnými, ľudskou prácou, zdravím, odborníkmi, atď..za kolonizátormi vytlačené nekryté peniaze, resp. kryté práve tými kedysi našimi zdrojmi. A iné obeživo používať nesmieme. Ak chceme mať na obežive akože vlastné logo-názov, musíme si ho v podstate 1:1 meniť za ich nekryté a na základe obsadenia Východných území pre ne vytlačené, za ktoré im aj tak musíme odovzdať svoje zdroje a nechať reálne nimi riadiť. + ďalšie podmienky ohľadom úrokových sadzieb a celkového riadenia nášho trhu zvonku. Viď násobne menej peňazí za viac práce ako pre ich „negrov“ bielych domácich, odpadky a otraviny miesto potravín, postupné zmeny sylabov na výchovu debilov, aby bolo koho rukami korekčné puče a teror vyvolávaný ich rezidentnými presstitútkami robiť, atď.. Inak nasleduje zvonku riadený puč, embargo, alebo „humanitovacie“ bombardovanie danej búriacej sa nedostatočne démonkratickej krajiny. Celý postup bol západnými jelitami do detailov prepracovaný ešte pri kolonizovaní Indie, Afriky a Južnej Ameriky. Proste len hrajú na jeden z primárnych sociologických fenoménov, ktorý hovorí, že v každom spoločenstve sa nájdu sociopati, ochotní zradiť, zotročiť a nenávidieť vlastných (cudziu priamu koloniálnu správu tak stačí obmedziť na minimum a dá sa ľahšie skryť ako kedysi). Týmto sociopatom stačí len vytvoriť potichu pôdu-rámcové podmienky podľa jedného z vytestovaných kultúrno-špecifických scenárov. Ak dané spoločenstvo nie je dostatočne pozorné, je možné ho takto za pár drobných nebadane neoficiálne pomerne rýchlo zkolonizovať(zotročiť). Potom stačí už len falošné ciele vyrábať (kauzy na zákazku cez vlastné akoženovinárske agentúry), drobnú korupciu lokálnych politikov podporovať, aby prekryla-maskovala veľké tunely do materských kolónii a ich vlastniacich banksterských domov s príslušnou nadnárodnou kriminálno-mafióznou štruktúrou, riadiacou globálny trh a burzu. T.j., vlastniacou cez svoje dcérske organizácie nepriamo de-facto všetko a považujúcich celú planétu za svoj majetok + 5% k tomu, .. ako sa ľudovo vraví.. keďže je dnes už dobre i nie len odborne známe, že úver, úžera je ďalší z príbuzných asociálnych nástrojov neokolonializmu, atď. apod. (pozn. prekl.)

27 Do náručia prakticky priameho a otvoreného kolonializmu. (pozn. prekl.)

28 Umenie degraduje na absurdity tzv. „moderného umenia“, kde pseudoumelci s mnohými titulmi a pod vplyvom kadečoho napr. farbia exkrementy a prezentujú ako vrcholné umenie apod. Viď dôsledky 5 druhov sociálneho idiotizmu – židoexaltácia, oddané poddanstvo, neoliberalizmus, ľahostajnosť, nihilizmus – VM II, kap. (pozn. prekl.)

29 A územie sa tak „očistí“ pre tých, ktorí daný dej-proces zorganizovali, resp. celkovo masovo vypestovali a „osedlali“, podmienky mu dlhodobo potichu vytvárali. (pozn. prekl.)

30 Rádius-vektor (pozn. prekl.)

31 Definovanej vonkajšími faktormi, riadenej zvonku. (pozn. prekl.)

32 T.j., neučí sa hlavne na ekonómii, manažmente, v politológii, marketingu, práve, masmediálnej a multimediálnej komunikácii, psychológii, sociológii, histórii, dejinách umenia, žurnalistike apod. Podobne je tomu aj na Západe i keď tu tzv. elitné univerzity tvoria istú výnimku. Ide však aj tak skôr o súčasť špecializovaných kurzov, kde sa bežný občan má minimálnu šancu dostať(nielen z finančných dôvodov) a ak, tak mu je náležitým spôsobom znázornené, čo sa zhruba (konkrétne na príkladoch absolventov z blízkych i dávnejších dejín..) môže stať v prípade, že by dotyčný nedodržal pri použití uvedených technológii riadenia spoločnosti tzv. „vnútroelitný koncezus“. T.j., i odporúčacie, záručné, atď ..pravidlá často podobné ako v akejkoľvek staršej, aspoň trochu vplyvnejšej „o-kultnej“ organizácii mafiózneho typu.(pozn. prekl.)

 

 

Diskuse: http://www.vodaksb.eu/diskuse/k-aktualnim-clankum#comment-182488