KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU. Organizácia celospoločensky prospešného riadenia ekonomiky (15)

KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU. Organizácia celospoločensky prospešného riadenia ekonomiky (15)

28.10.2018

předchozí část

 

VM2.kap3.procesIV.-V.časť 15..doc (95744)

 

Úloha LP RH má definovanú spojitosť s rovnicou rovnovážnych cien (3).

Pre rovnicu rovnovážnych cien je charakteristické splnenie rovnice:

Celková hodnota produkcie konečnej spotreby je rovná celkovému súčtu «pridanej hodnoty».

Alebo v nami prijatej terminológii:

Celková hodnota produkcie konečnej spotreby je rovná celkovým nákladom formovania zákona hodnoty.

Matematicky sa táto vlastnosť rovnice rovnovážnych cien (3) zapisuje ako:

 

XK i rЗСТ i =RZHDi =PiF, i=1, … , n .

Uvedený vzťah, vyjadrujúci hodnotou spektra produkcie konečnej spotreby RZHDi =PiF, nám hovorí o nasledovnom: Ohraničenia kladené1 priamo na celkové náklady formovania zákona hodnoty RZHDi cez systém hospodárskych vzťahov a technológii, opisovaný rovnicou (1), sú takto sprostredkovane kladené na hodnotu vyrábaného spektra konečnej produkcie PiF. Ak zohľadníme ohraničenosť kmitania(rozptyl) cien pri zahrnutí energetického štandardu zabezpečenia obeživa, ide o nepriame energeticky podmienené ohraničenia na emisiu produkcie konečnej spotreby. Analogicky sú ohraničenia na komponenty vektora RZHD cez systém hospodárskych(ekonomických) vzťahov nepriamo kladené na komponenty vektora F.

 

Tu poznamenávame taktiež, že štruktúra úlohy LP RH obsahuje v jej

 1. ľavej časti rovnice

[XKB ii](E - AT) CB = [XKB ii]rZHD

informáciu o výmene tovarov a energie (hlavne formou technogénnej energie2) v procese výroby spektra XKB v rámci bloku 18 TVS („trh“ výrobnej sféry) na obr. č. 2;

 1. pravá časť tejto rovnice obsahuje zasa informáciu o supersystémovom riadení, vyjadrenú pomocou komponentov a jednotlivých položiek vektora RZHD , zodpovedajúcich funkčne definovaným nákladom.

 

Okrem toho obsahuje pravá časť uvedenej rovnice aj informáciu o využívaní biogénnej energie zamestnancov3 (cez jednotlivé zložky vektora RZHD , zodpovedajúce platu atď.), zúčastňujúceho sa na obsluhe výroby.

 

T.j., ľavá časť nerovnice úlohy LP-RH:

 

[XKB ii](E - AT) CB = RZHD  R

 

 • (vektor RZHD , ktorý sa nachádza naľavo od znaku «»), opisuje hierarchiu riadenia procesov(dejov), opisovaných ľavou časťou rovnice, zahrnutej v celkovej konštrukcii ohraničení úlohy LP.

 

Tak môžeme následne určiť komponenty vektora r z úloh LP-T a LP-R pomocou vzťahu:

r = (R/ XKB1 , … , R/ XKB i , … , R/ XKBn),

 

kde komponenty, jednotlivé položky vektora R podliehajú

 1. účtovníctvu – čo sa týka minulosti;

 2. a plánovému predurčeniu(preddefinovaniu), vychádzajúcemu z energetického štandardu – čo sa týka budúcnosti.

Komponenty vektora XKB sú taktiež definované výberom interpretácie úlohy lineárneho programovania:

 • XKB := XK — reálne spektrum hrubého výkonu(resp. kapacity);

 • XKB := XKM — maximálny možný;

 • XKB := XKP < XКMplánovaný, nepresahujúci XKM z dôvodu princípu plánovania riadenia výrobného systému bez vnútorných pnutí4.

 

Základom riadenia plánovanej demograficky definovanej výroby prostriedkami kreditno-finančného systému, je tá objektívna skutočnosť, že spektrum demograficky definovaných potrieb sa mení pomaly vo vzťahu k organizačne –technologicky možným zmenám spektra výroby. Pričom sa taktiež samotné spektrum výroby mení pomaly pri porovnaní s možnými zmenami finančnej politiky – t.j. v porovnaní s možnosťami spektra riadenia ekonomiky finančnými nástrojmi5.

 

To zodpovedá UNIVERZÁLNE PLATNÉMU PRINCÍPU RIADENIA:

 1. Objekt je potenciálne riaditeľný, ak sa spektrum jeho reakcii na riadenie nachádza v rozsahu6 s vyššou frekvenciou, ako spektrum príčin, vyvolávajúcich potreby riadenia(korekcie);

 2. Systém riadenia objektu je potenciálne práceschopný, ak je spektrum reakcii systému na zmenu stavového vektora7 objektu v rozsahu s vyššou frekvenciou, ako spektrum zmien samotného stavového vektora.

 

Vo vzťahu k nami skúmanej úlohe, predpokladá pridržiavanie sa tohto UNIVERZÁLNE PLATNÉHO PRINCÍPU RIADENIA, v uvedenom zmysle nevyhnutnosť rozlíšenia8 jednotlivých vysokofrekvenčných a nízkofrekvenčných (t.j., vo vzťahu k reakciám objektu a možnostiam riadenia „inerčných9“) zložiek vektora RZHD .

 

Z tohto dôvodu treba preanalyzovať štruktúru funkčne definovaných výdajov (priebežných nákladov) v jednotlivých odvetviach. V podmienkach stabilného10 fungovania mnohoodvetvového výrobno-spotrebiteľského systému sú funkčne definované výdaje (priebežné náklady) firiem, usporiadané podľa ich významu pre podporu udržateľnosti aktuálneho11 režimu činnosti a rozvoja každej firmy v jej dohľadnej budúcnosti. Toto usporiadanie(podobne ako usporiadanie cenníka spotrebiteľského trhu) sa priebežne identifikuje matematicko-štatistickými metódami pri kmitaniach konjuktúry12 špecializovaných trhov, s ktorými je dané odvetvie previazané či už ako nákupca, alebo predávajúci. Práve toto usporiadanie dáva makroekonomický manažérsky(z pozície riadenia) význam celému systému funkčne definovaných nákladov.

 

Pri udržateľnom fungovaní mnohoodvetvovej ekonomiky je postupnosť priorít funkčne definovaných priebežných výdajov (potrieb, nákladov), vytváraných ZABEHANÝMI13 podnikmi danej ekonomiky, vo všetkých odvetviach nasledovná:

 

Výdaj č.1: Fond úhrady produkcie dodávateľov, spotrebovávanej v procese vlastnej produkcie.

Výdaj č.2: Mzdový fond personálu14

Výdaj č.3: Fond rozvoja a rekonštrukcie výroby

Výdaj č.4: Financovanie spoločných, vzájomne s druhými podnikmi prepojených programov činnosti.

Výdaj č.5: Dobročinnosť rôzneho druhu.

Výdaj č.6: Voľné, nepridelené15 prostriedky (rezervy a zásoby).

Výdaj č.7: Kreditná a poistná bilancia (saldo16), včítane výplaty dividend za akcie.

Výdaj č.8: Bilancia daní a dotácii (saldo).

Výdaje č.4 a č.5 jedných podnikov, môžu v rámci celkového makroekonomického systému spadať pod saldo daní a dotácii druhých podnikov, ako ich výdaj č.8.

 

Výdaje č.7 a č.8 zodpovedajú u každého podniku jeho miere spolupráce(interakcie) s vo vzťahu ku každej z firiem hierarchicky vyšším riadením makroekonomiky ako celku. Vďaka nefinančným prostriedkom vplyvu, ktorým disponuje štát, dominujú výdaje č.717 a č.8 nad ostatnými skupinami výdajov.

 

Avšak nezávisle od tejto dominancie výdajov č.7 a č.8 nad všetkými ostatnými výdajmi, môže makroekonomika stabilne uspokojovať potreby spoločnosti, ak štát v praxi prizná svojou činnosťou poradie funkčne podmienených výdajov, zodpovedajúce cieľom hierarchicky nižšej úrovne v rámci celkového systému riadenia spoločnosti. Tak totiž štát podporuje dlhodobé stratégie existencie väčšiny podnikov v jednotlivých odvetviach18. A ak je cieľom zabezpečenie schopnosti riadenia makroekonomiky ako celku, mal by byť Plán jednotlivých účtov celkového účtovníctva štátu v súlade s týmto hierarchickým usporiadaním funkčne podmienených výdajov, reflektujúc(vyjadrujúc) ich štruktúru..

 

Na makroekonomickej úrovni skúmania:

Výdaje č.7 sú

 1. v NORMÁLNYCH podmienkach hospodárskej činnosti prostriedkom prekonávania vrcholových (eng. “peak“) investičných, alebo iných potrieb financovania podnikov;

 2. v ZVRÁTENÝCH podmienkach sú výdaj č.7 slučkou, nútiacou buď k príslušnej nedobrovoľnej činnosti(vydieraním), alebo nečinnosti(taktiež vydieraním).

Výdaje č.8 sú vlastne daňová záťaž pre získanie zdrojov finančného krytia (udržiavania) štátnosti a financovania spoločenských programov rôzneho typu na celoštátnej a regionálnej úrovni + odvody na vytváranie fondu dotácii, distribúciou ktorých možno podporovať želané proporcie výrobných kapacít a výkonu jednotlivých odvetví, nezávisle od toho, či reálne ceny trhu zabezpečujú rentabilitu tejto konkrétnej výroby19, alebo nie. Samozrejme za predpokladu, že štátny úradnícky aparát dostatočne chápe, ako to je možné robiť.

 

Usporiadanosť funkčne definovaných výdajov podľa priorít ich významu na trhu výrobnej sféry (18 TVS na schéme obr. č. 2) nám umožňuje zaviesť pojem Funkčne definovaných úrovní výdajov20 (ďalej budeme na ich označenie používať skratku FUV21 s indexom, zodpovedajúcim číslu úrovne), ktoré sú usporiadané v rovnakej postupnosti. Každá z úrovní je definovaná vzťahom:

p + a

«predchádzajúca funkčne definovaná úroveň výdajov»

+

«aktuálny22 funkčne definovaný výdaj v rámci celkovej postupnosti zmenšovania sa ich priorít».

 

Pri rozložení vektora rZHD na jeho jednotlivé komponenty, zodpovedajúce funkčne definovaným výdajom (FDV), môže byť každá zložka tohto vektora zosúladená s usporiadaním FDV podľa ich priorít. V takom prípade umožňuje jednotná postupnosť usporiadania opisov celého makroekonomického systému (zodpovedajúca aj v ňom identifikovanému usporiadaniu priorít FDV - funkčne podmienených výdajov), prejsť od porovnávania finančných charakteristík k porovnávaniu naturálnych ukazovateľov výroby a distribúcie(alokácie) ako

a) rozličných podnikov v rámci jedného odvetvia, tak aj

b) rozličných odvetví medzi sebou.

Vychádzajúc zo želaných23 ukazovateľov naturálneho účtu, je tak možné i riešenie opačnej úlohy definovania nevyhnutných úrovní FDV. Základ tejto logickej konštrukcie tvorí vzájomná podmienenosť (spojitosť) rôznorodých čiastkových (parciálnych vnútroodvetvových atď) štatistík, opisujúcich mnohoodvetvový výrobno-spotrebiteľský systém.

 

Ak nebudeme preťažovať24 kreditno-finančný systém

(alebo jeho fragmenty, obsluhujúce každú zo špecifických oblastí výroby a spotreby)

 1. šokovými impulzmi, alebo

 2. vysokofrekvenčnými zmenami energetického štandardu zabezpečenia platobných prostriedkov,

 3. hrami na parazitických kriminálnych špekulatívnych burzách-trhoch „cenných“ papierov a valút,

tak postupnosť usporiadania funkčne definovaných výdajov zostáva nezmenená.

V tomto prípade  každý z výdajov(FDV) disponuje iba vlastnou „elasticitou“ a frekvenčnými charakteristikami svojich vlastných zmien pri pomalej zmene prahu rentability výroby daného odvetvia, ktoré sa deje pod vplyvom zmien cien alebo finančnej politiky štátu a bankového systému.

 

Pre názornejšie zobrazenie, preStavu uvádzame nasledujúcu analógiu:

Ak na natiahnutú gumičku na sušenie prádla pripneme štipce, vzdialenosť ktorých od začiatku gumičky v nejakej mierke zobrazuje štatisticky priemerné číselné hodnoty každého z funkčne definovaných úrovní výdajov niektorého odvetvia, tak sa pri

 1. zlepšení podmienok odbytu(predaja) produkcie, ktorému zodpovedá rast výroby, bude gumička rozťahovať; a naopak, pri

 2. zhoršení podmienok odbytu sa bude gumička sťahovať dôsledkom poklesu pracovnej(resp. podnikateľskej) aktivity v danom odvetví.

Pre plnú adekvátnosť(primeranosť) je nevyhnutné, aby elasticita gumičky medzi rôznymi štipcami bola rozličná, keďže dôsledkom rôznych priorít funkčne definovaných výdajov, rôznych zákonných a iných ohraničení, sú proporcie zmeny veľkosti každého z nich rozličné ako pri poklese, tak aj pri raste pracovnej aktivity v danom odvetví. Celé národné hospodárstvo (ekonomika štátu) možno zobraziť ako množstvo takýchto „gumičiek“ so „štipcami“. O to viac možno dnes celý tento dej(proces25) pomocou nástrojov počítačovej PC-simulácie a rôznych variantov jej grafického zobrazenia26 znázorniť oveľa elegantnejšie, zabezpečujúc tak lepšiu zrozumiteľnosť (prístupnosť) danej informácie.

 

 

Pre bezpodmienečnú zrovnateľnosť(súmeriteľnosť) makroekonomických situácii je však proste nevyhnutný prepočet27 všetkých finančných ukazovateľov vo vzťahu k všeobecnému energetickému štandardu zabezpečenia platobných prostriedkov.

 

Tak veľká pozornosť je štruktúre výdajov venovaná z toho dôvodu, že reálna výroba v mnohoodvetvovom výrobnom systéme pri príslušnom cenníku28 trhu výrobnej sféry (18 TVS – obr. č.2) sa finančne prejavuje vo výdajoch a podriadeniu spektru(štruktúre) funkčne podmienených výdajov podnikov. Príjmy sú iba prostriedkom zabezpečenia minulých a budúcich výdajov v procese výroby.

 

Preto, ak máme záujem na

 1. udržateľnej29 výrobe, zabezpečujúcej ľudí v spoločnosti všetkým nevyhnutným pre život v rámci dlhodobej kontinuity pokolení, tak štruktúra príjmov podnikov jednotlivých odvetví má význam iba ako zdroj pokrytia nevyhnutných výdajov pre činnosť daných podnikov. Ak je však cieľom primárne

 2. vlastná bezstarostná spotreba, tak nič iné (s výnimkou vlastných príjmov, nezávisle od ich zdroja a spoločenských i biosférnych dôsledkov ich získavania) nemá zmysel.

 

V súvislosti s každým z 2 týchto druhov mravnosti30 a etiky v spoločnosti,

existujú i 2 pohľady na mikro- a makroekonomiku,

2 TYPY EKONOMICKÝCH TEÓRII,

ktoré sa v mnohom vzájomne vylučujú.

 

Medzi rozličnými úrovňami funkčne podmienených výdajov v jednotlivých odvetviach, medzi výrobou a spotrebou v ich naturálnom účte(zohľadnení), existujú štatisticky vzájomné vzťahy(prepojenia), ako v statike31, tak aj v dynamike makroekonomického systému. Riadenie samoreguláciou môže byť postavené na rozlíšení(identifikácii) a doplňujúcom(dodatočnom) zostrojení, zosilnení alebo zoslabení štatistických vzájomných vzťahov nasledujúceho typu:

 1. «FDV (funkčne definované výdaje)

vo vzťahu k ich

B) efektu v naturálnom účte(prejave)»

a naopak.

V takom prípade môže byť úloha lineárneho programovania LP-T (alebo funkčne voči nej analogické iné modely riadenia) postavená a intepretovaná, vychádzajúc zo štatistiky FDV(Funkčne definovaných výdajov) jednotlivých odvetví, zohľadňovaných v celkovej bilancii(súvahe).

 

Inak povedané, interpretácia úloh lineárneho programovania vo vzťahu k mnohoodvetvovým výrobno-spotrebiteľským systémom, by mala zodpovedať práve vyššie v texte pojednávaným funkčne definovaným úrovniam výdajov v jednotlivých odvetviach (FUV, … , FUV8) a s ňou32 by mali byť zladené aj princípy formovania celosupersystémového Fondu riadiaceho signálu (FRS):

Rozdelenie funkčne definovaných výdajov vo vzťahu k frekvenčnému pásmu riadených procesov , na a) nízkofrekvenčné a b) vysokofrekvenčné, umožňuje:

 1. nízkofrekvenčné zložky vyčítať(identifikovať) z každého FUV, ktorý ich obsahuje a v prípade nevyhnutnosti ich pre-dať(posunúť) k dispozícii štruktúre vzájomných vzťahov

«1. spektrum riadiaceho (referenčného) signálu

2. spektrum riadiaceho pôsobenia»

v rámci medziodvetvového bilančného systému.

To sa v danej úlohe vyjadruje v závislosti «zmena spektra FK dôsledkom zmeny vektora RZHD .

 1. vysokofrekvenčné zložky cieľavedome využívať ako prostriedky riadenia vo vzťahu k hierarchicky nižším ekonomickým objektom a vloženým(interným) štruktúram, včítane vyjadrovania všetkého tohto v zákonodarstve, týkajúcom sa finančnej a hospodárskej(ekonomickej) činnosti.

 

-pokračování-

 

1 vychádzajúc z energetického štandardu zabezpečenia platobných prostriedkov(obeživa)

2 T.j. el. energie a energonosičov (v nej vyjadriteľných, na kWH kapacitne prepočítateľných), nie energie biogénnej v zmysle výkonu danej práce človekom a zvieratami. (pozn. prekl.)

3 Personálu (pozn. prekl.)

4 Napätí, konfliktov (pozn. prekl.)

5 Tie môžu byť v zásade operatívne pomerne rýchle(s takmer okamžitým účinkom) a zároveň mať dlhodobý efekt. (pozn. prekl.)

6 Pásme, diapazóne, rozmedzí (pozn. prekl.)

7 Vektora stavu (pozn. prekl.)

8 Extrahovania (pozn. prekl.)

9 Zotrvačných, ťažšie ovplyvniteľných parametrov, na ktoré treba hľadať potenciálne iné metódy riadenia, resp. prevencie napr. toho, aby sa nedostali merané číselné hodnoty daného deja(javu-procesu) do neželaného(havarijného) pásma, atď.. (pozn. prekl.)

10 Udržateľného v zmysle prognózy(predvídania, predikcie). (pozn. prekl.)

11 Priebežných (pozn. prekl.)

12 Konjunktura (z lat. con-iungo, spojovat) je situace středně- nebo dlouhodobé souhry příznivých okolností a podmínek, které podporují výkon nebo růst hospodářství.

13 tradičnými, dlhovekými, dlhodobými (pozn. prekl.)

14 To, že v ekonomikách krajín Východného Bloku (a tzv. rozvojových krajín tretieho sveta) dlhé obdobie neboli hradené výplaty zamestnancom, a vzájomná platobná neschopnosť firiem rástla ako snehová guľa kotúľajúca sa dolu kopcom, bolo samozrejme taktiež iba systematickým zámerným uskutočňovaním kroku k jej likvidácii a ovládnutí tamojších zdrojov zahranično-vojenskými nadnárodnými operáciami. *Vojensko-ekonomické operácie boli postavené najmä na klasickej, v dejinách mnohokrát všade po svete používanej sabotáži a ovládnutí finančného - bankového sektoru, s následným zvýšením sadzieb, čo sa automaticky prejaví do inflácie a zároveň zaseknutím mechanizmu vzájomných platieb medzi firmami, keďže sa z dôvodu rýchlo stúpajúcich úrokových sadzieb a paralelnej nedostupnosti kreditov, znemožní platba vzájomných faktúr. Proste monopolné banky prestanú operačne kryť a de-facto uskutočňovať vzájomné pohľadávky firiem. Oficiálne samozrejme spravidla deklarujú opak – t.j. snahu o stabilizáciu trhu a zníženie rizík. Podobne, ako sa to učia pseudoekonómovia na treťotriednych univerzitách: „Ak chceš stabilizovať trh – zvýš úrokové sadzby a tak zároveň zníž infláciu“.. čo je silno vytrhnuté z kontextu a makroekonomicky samozrejme totálna blbosť, v podstate presný opak reality. Navyše sa množstvo obeživa reguluje v neposlednom rade aj jeho tzv. sterilizáciou, prevádzkovanou „národnými bankami“, čo sú ale v skutočnosti taktiež uź iba pobočky monopolného globálneho konzorcia privátnych bánk – v jej dnešnej podobe jednej z najväčších globálnych kriminálnych zločineckých súkromno-vojenských organizácii. (dopl. prekl.)

15 Nealokované (pozn. prekl.)

16 Saldo je rozdiel medzi súčtom všetkých príjmov a súčtom všetkých výdajov.

17 Hlavne, ak má štát pod kontrolou úverový(bankovo-poistný systém) danej krajiny. Ak nie, vládne reálne potichu ten nad krajinou, kto má pod kontrolou kreditno-úverovú politiku krajiny, či kontinentu, až po celú planétu, alebo minimálne jej drvivú väčšinu a tak reálne cez dominanciu trhu aj tak všetko, keďže môže ostatné krajiny ovládať ďalším tichými a otvorenými náväznými prostriedkami (ak sa ostatní nevedia brániť mohutnejšou sociologickou mechanikou napr. info-vojenských priorít kategórii 1,2 a 3 – viď DVTR). Banky vždy vykonávajú monopolnú politiku, aj keď sa navonok snažia pôsobiť fiktívne navonok medzi sebou konkurenčne. Ako maska, dymová clona (viď podobné heslo politického marketingu: „Ak nemáš opozíciu, vyrob si ju a ošéfuj..hoc aj symbolicky - pomocou podprahovej symboliky“..ako napr. hnutie ´68 v U.S. & the Peace sign of death). Majiteľ finančného „priemyslu“ je totiž globálne monopolný oddávna a konkurenciu z princípu neznesie.(Preto v počiatkoch kolonializmu sa prvý boj nie len o miestny kult zvádzal, ale i pálenie dejín-kníh, a o kontrolu trhu = emisie obeživa. Následne sa zaviedlo rýchlo úročenie..pozri 7.priorít riadenia v DVTR) Ostatne ako žiadna mafia. Ako sa ironicky vraví: „Tam kde bankár prefinancovanie projektu nepovolí, ani najlepšia zem nezarodí“. T.j., ekonomický boom možno umelo vyvolať takmer na ľubovoľnom mieste a v ľubovoľnom národe, kultúre, ak tam cielene skoncentrujem toky obeživa. Tak odborníkov i na holé miesto nalákam, budovy postavím, energiu a vodu nejako už dotiahnem.. ak donútim ostatných moje obeživo akceptovať. „Soft“, či „hard“ metódami, resp. ich ad hoc kombináciami.. t.j., pohľad z pozície inžiniera. (pozn. prekl.)

18 Inak sa hospodárstvo rozsype ako domček z kariet a nebude mať nikto nič, iba znova šutre a klacky. T.j., iba ak by niekto z hlúposti, či ZÁMERU chcel reštart systému, alebo ovládnutie zdrojov krajiny „nadivoko“. (pozn. prekl.)

19 Považovanej pre normálne prežitie populácie celkovo za nevyhnutnú či už strategicky, alebo z dôvodu sociálnej stability(zmieru), apod. (pozn. prekl.)

20 Termíny «funkčne definované výdaje» a «funkčne definované ÚROVNE výdajov» poukazujú na rozličné finančné charakteristiky oboch týchto ekonomických objektov, dôsledkom čoho ich treba v danom kontexte rozlišovať. A to napriek ich vonkajšej podobnosti.

21 V ďalších prácach VP – FDUV. (pozn. z r.2011)

22 momentálne skúmaný; ten, ktorý je aktuálne na poradí; nasledujúci po predchádzajúcom (pozn. prekl.)

23 Ger.: „Sollwert“ (im Vergl. zum sog. „Istwert“) (pozn. prekl.)

24 Príliš rozhojdávať (pozn. prekl.)

25 A jeho podprocesy, poddeje ..poddajné..(pozn. prekl.)

26 Jednotlivými všeobecne dobre odborne známymi typmi základných grafov, geometrických zobrazení matematických(číselne vyjadrených) vzťahov jednotlivých mier, podľa potreby(cieľa). (pozn. prekl.)

27 Naviazanie, prepojenie, napojenie na Energo.. viď postup budúcej transformácie Eura v rýchlej i pomalej variante, okľukou, overstackom, atď. apod.(pozn. prekl.)

28 Celkovom cenníku (CC) - pozn. prekl.

29 Stabilnej v zmysle predikcie, prognózy (pozn. prekl.)

30 Morálky, prístupov k životu, svetonázorových štandardov

 1. neegocentrického = Bohocentrického s nachádzaním.. a tak orientáciou na Jeho ciele

 2. egocentrického = ...

T.j., na najvyšších úrovniach chápania existuje vskutku iba rozhodovanie typu 0-1

Pri veľmi sofistikovanej manipulácii sa táto objektívna realita zneužíva na podprahovú manipuláciu vnímania davu-oviec, keď ich padlý inžinier, prípadne jeho papagay v neadekvátnom kontexte programuje-tvrdí, že

 1. svet nie je čierno-biely, že

 2. je „mnohofarebný“(multikultifašizmus tlakových meltingpotov, ničiacich národy na homo-génnu masu, namiesto ich spolupráce), má

 3. „veĺa odtieňov šedi“, alebo

 4. Nech si teda „Vyberú medzi dvoma-troma lžami, žeby hlavne pravdu nepoznali“.

Pričom inžinieri a-sociálni v tomto.. v hlbokej podstate, i keď „nie úplne v kontexte“ vlastne pravdu vravia, čím sa do istej „miery“, na úkor obetí svojich, pred Dopustením Zhora chránia..

(pozn. prekl.)

31 Resp. presnejšie asi v kinematike – viď 1 derivácia daných ekonomických vzťahov, procesov - funkcii podľa času (t), pri ich ďalšom skúmaní a práci s nimi, riadení. (pozn. prekl.)

32 Interpretáciou (pozn. prekl.)