KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU (51)

KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU (51)

2.2.2020

předchozí část

 

Židovstvo je nástrojom vyššej úrovne „slobodo“murárstva - nadžidovského znacharstva, disponujúceho vyššie uvedenými a niektorými ďalším sociálnymi technológiami. Táto skupina osôb (nadnárodnej mafie) spomínaný nástroj(židov) nevyhnutne potrebuje (okrem iného) aj ako dobre regulovateľný1 generátor spoločenských aktivít, ktorý v podstate banálnou metódou autosynchrónne vťahuje celú davo-„elitárnu“ spoločnosť2 do ľubovoľného zvoleného procesu(deja). Celá táto „akožečarovná, kúzelnícka“ lumpárna, funguje na tom princípe, že tu je

  1. nepremýšťajúci dav(stádo) a

  2. nemenej premýšľajúca „intelektuálna elita“ ľudstva – židovstvo (hliadkujúci psy).

Celé toto inferno (nočná mora) vyzerá podľa uhlu pohľadu3 buď ako

  1. jasný siono-internacizmus alebo ako

  2. jasný anti-„semitizmus“.

Avšak riadenie tohto deja nezávisí ani od jedného z oboch davov, ale od žrecov (starých a?sociálnych inžinierov).

 

Ďalej k technológii „svetlušiek“  (k riadeniu davu pomocou autosynchronizácie)

Počas ovácií na masových podujatiach, sa však niektoré osoby z prítomných na celej tejto „show“4 nezúčastňujú. T.j., proste sa nenechajú vtiahnuť do procesu autosynchronizácie činností, ktorý prebieha mimo kontroly PRÁZDNEHO, NEZÚČASTNENÉHO5 vedomia.

O tom, že je autosynchronizácia postavená na nečinnosti

1) intelektu(rozumu, vedomia) a 

2) vôle ľudí,

sa môže presvedčiť každý sám, keď zájde na ľubovoľné EMOCIONÁLNE STRHUJÚCE predstavenie. – Či už futbal, hokej, diskotéku, rokový koncert, alebo program „Markízy“, prípadne vydanie „Denníka N“, v závislosti od toho, komu čo vyhovuje.

Teda: Keď človek prestane myslieť samostatne, splynie s davom6 a bude vtiahnutý do jeho aktivít7, ktoré sú riadené zvonku, z pódia, alebo ešte presnejšie – réžiou8 spoza kulís..

 

 

V zložitých sociálnych situáciách, ako sú štrajky, národnostné trenice, anti-„semitizmus“, revolúcie, občianske vojny apod.. ide teda z pohľadu manažmentu v princípe o stále ten istý úkaz AUTOSYNCHRONIZÁCIE SPRÁVANIA SA BEZMYŠLIENKOVITÉHO DAVU9.

Ochrana proti tomu je jediná - VEDOMÉ VYSTÚPENIE Z DAVU10:

 

Vrchol útech pozemských -

je smiať nad všetkými sa spoza buka!11

Avšak sám netlač sa do davu tých…

bo smiech cez slzy to bude - tvojho ducha…

 

Tak varuje na danú tému aj A.S. Puškin (v diele „Domček v Kolomne12“ – v „neobrezanej” verzii).

A.S. Puškin teda zrejme tiež pomerne jasne videl a dobre chápal stádovitosť davu, základ autosynchronizácie jeho konania, správania sa:

 

Paste sa, pokojné národy!

Vás nezbudí česti krik,

K čomu je stádam dar slobody?

Ich musia rezať, alebo vlny strih;

Dedičstvo ich z rodu na rody -

je jarmo so zvončekmi, a bič.

Tak videl ich, nadutých, plytkých,

hlupákov, vždy zlo-dejstvu blízkych...

Pred uplašeným stádom v šoku

úbohosť ich a vekov skúsenosť.. po boku..

Márnosť nad márnosť..

 

To, čo napísal Puškin, bolo v daných časoch (19. stor.) smerované na publikum schopné čítať, t. zn. k vtedajšej „elite“. Dnes čítajú (teda sú v tomto ohľade „gramotní“) takmer všetci.

Preto pozornosť „elitárneho“ anti-„semitu“ smerujeme na slová verša:

musia rezať, alebo strihať..“.

Práve z tohto totiž anti-„semiti“ obviňujú židov.

Puškin je však aj tu presný: MUSIA rezať alebo strihať.

Žid je totiž po celé generácie stavaný do takých podmienok, že MUSÍ rezať alebo strihať, lebo inak budú rezať a strihať jeho.

Zaoberajúc sa pogromom alebo pozorujúc pogromy, anti-„semita“ spokojne hlása: „Tak im treba, židom“ a stojí bokom, donucujúc tak SVOJOU VLASTNOU činnosťou (/alebo nečinnosťou) i ďalšie pokolenia židov rezať a strihať nežidov v súlade s POVINNOSŤOU, ktorá bola na nich tvorcami Talmudu a Biblie uvalená.

A toto jarmo, koleso, 5 kníh „Mojžišových“13 (Tóra) krúti sa a po stáročia melie..

Oslobodiť z neho, sa však môžu iba OBA DAVY SPOLU14 a žiaden sám.. na vlastnú päsť, či už židia na úkor národov, alebo národy na úkor židov.

A dovtedy bude musieť židovstvo spĺňať povinnosti, ktorými ho staroegyptskí hierarchovia zaťažili, pretože v dave(stáde)15 ono ochranu pred represiami nadžidovských znacharov za vyhýbanie sa napĺňaniu povinností vo vzťahu k davu16 nenájde.

 

Samotný národ ako taký (ako množina ľudí), nedisponuje nijakým „elitárnym“ vedomím „lúzy“ a preto nemá sklony k anti-„semitizmu“. Môže však byť do anti-„semitizmu“ vtiahnutý intelektuálne parazitujúcou „elitou“. Ľud možno veľmi ťažko presvedčiť o tom, že musí «židov biť» vedome, ako svojich nepriateľov, hoci dav JE možné vlákať a vtiahnuť do akejkoľvek spoločenskej, alebo štátnej kampane, včítane kampane anti-„semitskej“. Ale všetky kampane, ktoré neboli postavené na svetonázorovej podpore národa, vždy skrachovali. Preto spočíva vyriešenie „židovskej“ otázky iba v jednom: v podmývaní17 pyramídy globálnej davo-«elitárnej» štruktúry spoločnosti a formovanie spoločnej koncepcie rozvoja ľudstva, odmietajúcej davo-«elitarizmus» vo všetkých jeho prejavoch, vrátane biblicko-talmudistického. A táto spoločná koncepcia rozvoja ľudstva musí rôznymi vhodnými spôsobmi sprístupnená jednotlivým národom i židov. Prejsť túto cestu možno žiaľ asi iba po ostrí britvy, na ktorej z oboch strán číha siono-internacizmus:

  1. z jednej strany fanatický židoexaltačný (slepý obdiv k židom), *židovský nacizmus, maniacky nenávidiaci každý iný národ;

  2. z druhej strany protinárodný anti-„semitizmus“.

Základom jednej i druhej formy siono-internacizmu vyzerá byť PRVOTNÝ ELITARIZMUS nadžidovských padlých („satanizovaných“) ŽRECOV Starého Egypta.

 

Svetonázorová (*a ideologická) podstata dnešnej globálnej krízy civilizácie je Tóra18 (súčasť Biblie).

Jej ezoterické interpretácie(výklady) s výrazne obmedzeným prístupom (t.j. iba pre okultné organizácie „zasvätených“19) často silno popierajú samotný jej otvorený(oficiálny) text, prístupný pre všetkých. Na základe tohto oficiálneho textu je formovaný svetonázor (vnímanie a chápanie sveta) davu, prejavujúci sa následne nevyhnutne v každodenných i dlhodobých stereotypoch myslenia a konania populácie. Antagonizmus20 medzi ezoterickým (interným, tajným) učením a učením oficiálnym21, ktorý je prítomný v Biblii, v priebehu stáročí priviedol ľudstvo prinajmenšom na pokraj kulturologickej katastrofy22.

Inak väčšinou nezverejňovaný (tichý) ezoterizmus Biblie, v skutočnosti vlastne popierajúci jej oficiálne učenie - je podstatou protispoločenský a protinárodný, pretože štiepi celkový svetonázor spoločnosti23, v dôsledku čoho spoločnosť ničí sama seba i okolité životné prostredie.

Toto tvrdenie je plne v súlade s epickým svetonázorom(chápaním sveta) národa, vyjadreným i v mnohých ľudových povestiach a bájach.

Pozrime sa, čo sa týka danej témy, napr. na časť libreta(textu) zo staroslovienskej povesti „O neviditeľnom meste Kitež“:

 

Fevrónia24:

Ktože do mesta tohto vchádza, vládca môj?

Knieža Juraj:

Každý, kto myseľ rozdvojenú nemá,

milšie života v meste tom zachce žiť.

 

Ide tu síce o tzv. PRAVO-SLÁVIE, ktoré je však vo svojej pôvodnej verzii od Biblie hodne vzdialené. Rozum je v biblickej civilizácii nielenže rozdvojený25 ale je v podstate rozbitý na prach. Aby ale myseľ26 nebola úplne ROZPRÁŠENÁ, nemôže „ezoterika“ „elity“ popierať skutočné, pre všetkých spoločné učenie.. Potom však ezoterika prestáva byť ezoterikou v tradičnom chápaní tohto slova a následne aj „elita“ byť „elitou“ prestáva..

 

Preto sú primárne tí pseudoumelci protežovaní a platení, ktorí preventívne program nihilizmu a zvrátenosti (zámerne chybný), jed do podvedomia obetí čo najumnejšie vkladajú:

Hold bláznovi vzdávajme, ktorý ľudstvu sen zlatý privial“, či

Bláznovstvu27 odvážnych pieseň pejme“...atď. apod..

Civilizácia chváliaca hlupákov28 je automaticky k zániku odsúdená29.

Je čas A) zobudiť30 sa a B) konečne zdravý rozum prestať panicky báť sa používať.

C) Pravdu od lži rozlišovať a D) s veľkou Láskou všetkého podstatného aktívne sa chytať.

T.j., ..po tom všetkom, čo ľudstvo na planéte doteraz nastváralo...

Do všetkej práce s veľkou Láskou je potrebné sa púšťať preto, že veľký um môže byť v bytosti s psychikou tak zvera, ako i démona s aj v bytosti s psychikou typu zombi, avšak všetkým je Zhora dané stať sa a byť(zostať) Človekom. Apokryfické Evanjelium „Blahá zvesť Ježiša Krista Svetu v podaní učeníka Jána“, ktoré „svätí“ otcovia-zakladatelia cirkví do kánonu Nového Zákona nepripustili, odovzdáva slová Krista nasledovne31:

 

 

 

«… A vtedy mnoho chorých a chromých k Ježišovi prišlo, i povedali mu: Ak vieš všetko, budeš nám aj povedať vedieť, prečo máme toľkými chorobami trpieť. Prečo nie sme zdraví ako ľudia iní? Učiteľu, vylieč nás, aby sme znovu nadobudli sily a aby nás nešťastia naše nadlho opustili. Vieme, že vládneš mocou liečiť choroby všetky. Osloboď nás od Satana a od všetkých hrozných bied, ktoré nám spôsobuje. Učiteľu, zmiluj sa nad nami!

I vravel im Ježiš: Požehnaní ste, vy, čo pravdu hľadáte, pomôžem a chlieb múdrosti vám dám. Požehnaní ste vy, čo chcete oslobodiť sa z moci Satanovej, lebo privediem vás do kráľovstva anjelov Matky Našej, tam, kam moc Satanova preniknúť nemôže.

A s veľkým prekvapením pýtali sa oni: Kde je naša Matka a kto sú jej andeli? A kdeže sa jej kráľovstvo nachádza?

Matka naša vo Vás sa nachádza a vy v nej. To ona nás zrodila i život nám dala.

To od Nej ste telo svoje dostali a príde deň, keď vrátiť ho budete musieť.. Blaženými budete, keď Ju spoznať zmôžete. Ju a kráľovstvo jej, keď zákony Jej nasledovať budete.

 

Vpravde hovorím vám: ten, kto toto dosiahne, nikdy bolesť nespozná, lebo moc Matky vašej vládne nad všetkým.

I moc tá ničí Satana i kráľovstvo jeho, a zákon Matky vašej kraľuje nado všetkým i riadi telá vaše, tak ako všetko živé na Zemi tejto.

Krv, ktorá tečie žilami vašimi, počiatok má v Matke vašej, v Zemi. Jej krv z oblakov padá, z lona Zeme vyviera, v horských bystrinách zurčí, cez listy stromov šumí, sťa prach nad poľami pšenice sa dvíha, v hlbokých dolinách drieme, v žiari púšte sa parí.

Sila kostí našich od Matky našej pochádza, Zeme, od skál Jej a kameňov. Telá ich obnažené do neba z horských výšin hľadia: sťa giganty spiace na svahoch hôr, sťa modly rozptýlené v púšti: skrývajú sa oni v najhlbších útrobách Zeme.

 

Pružnosť svalov našich z tela Zeme, Matky našej pochádza: telo to, žlté i červené, život dáva plodom našich stromov: ona taktiež pokrm dáva, ktorý sťa prameň z každej brázdy polí našich vytryskuje.

Útroby naše z útrob Matky našej - Zeme boli nám dané: oni schované sú pred očami našimi tak, ako nevidíme hlbiny Zeme.

Svetlo našich očí, schopnosť ušami počuť, - zrodili sa z pestrosti farieb a zvukov Matky našej, Zeme: omývajú nás tak, ako vlny mora ryby omývajú a poryvy vetra vtákov hladia.

V pravde hovorím Vám: človek - synom je Matky-Zeme; od Nej syn človeka telo svoje dostáva, podobne, ako telo novorodenca rastie, kŕmiac sa prsiami svojej matky. V pravde hovorím Vám: vy – jedno ste s Matkou vašou – Zemou. Ona vo vás sa nachádza a vy - v Nej. Z Nej ste sa zrodili, vďaka Nej vy žijete a do Nej sa vy nakoniec i vrátite. Preto dbajte Jej zákonov, bo nik neprežije dlhých liet, nebude radovať sa z okamihu každého, ak svoju Matku ctiť nebude a vážiť si Jej zákonov.

Veď dýchanie vaše - jej dýchaním je, krv vaša - Jej krvou je, kosti vaše – Jej kosťami sú, telo vaše – Jej telom je, útroby vaše - Jej útrobami sú a i vaše uši a oči - Jej ušami a očami..

 

V pravde hovorím vám, že ak porušíte čo i len raz, hoc i len jeden zákon z Jej zákonov; ak čo i len raz poškodíte jeden z údov tela svojho, tak nevyhnutne strestaní budete veľmi, a bude plač a škrípanie zubov. Vravím vám: pokiaľ zákony Matky svojej nasledovať nebudete, smrti nijako sa nevyhnete. Ten však, kto sa rozhodne zákony Matky svojej ctiť, za odmenu náklonnosť Jej získa.

Vylieči Ona všetky choroby jeho a neochorie on nikdy. Ona dlhý život daruje mu, ochráni ho od všetkých strastí, ochráni ho od ohňa, od vody a pohryzenia jedovatých hadov. Lebo Matka Vaša zrodila Vás a Ona udržuje vás pri živote. Blažený ten, kto miluje Matku svoju a kto spočíva na Jej hrudi32!

 

A ak sa i vzdialite od Nej, Matka vaša aj tak vás miluje. A o koľko viac vás milovať bude, keď sa vrátite ku Nej33. V pravde hovorím vám: Veľká je láska Jej, väčšia, ako hory vysoké, hlbšia, ako najhlbšie moria. A ten, kto ľúbi svoju Mať, toho Ona neopustí nikdy.

Podobne, ako sliepka chráni svoje kuratá a levica svoje mláďatá, či proste každá matka svoje dieťa, tak aj vaša Matka-Zem ochráni syna človeka od všetkých útokov, od všetkých bied. V pravde hovorím vám: nesčíselné biedy a nebezpečenstvá číhajú na synov ľudských: Belzebub, knieža všetkých démonov, prameň všetkého zla, v strehu v telách všetkých synov ľudských sa nachádza. On je prameňom smrti, on plodí všetky nešťastia a pod zvodnou maskou pokúša i láka všetkých synov človeka. Sľubuje im bohatstvo a moc, palace veľkolepé, odevy zo striebra i zlata, sluhov mnoho a všetkého čoho im zachce sa; sľubuje on i česť a slávu, rokoše a zmysle radosti, prekrásny pokrm vybraný a vína hojnosti, bujaré orgie a dni, trávené v záhaľke a lenosti.34 Tak on blázni každého, lákajúc na to, k čomu srdce sa jeho kloní. A v ten deň, keď synovia človeka stanú sa otrokmi všetkej tej ničoty a všetkej tej mrzkosti, vtedy on, ako odplatu za rozkoše, človeku všetky dobroty berie, ktoré Matka-Zem v takej hojnosti nám dala. Zbavuje ich dýchania, krvi, kostí, tela, očí, uší i vnútorností. Tak dýchanie syna človeka sa krátkym stáva35, trhané a bolestné, ono páchnuť začne, sťa dýchanie zverov nečistých.

Krv jeho hustne, šíriac zápach rovnako odporný ako voda v blate, kde hnije ona a černá, ako noc smrteľná. Kosti jeho sa krútia, lámu, hrče na nich vyrážajú a zvnútra sa rozpadajú i trieštia sa vodvoje, sťa kameň padajúci zo skál na podložie. Koža jeho stane sa tuková a od vody, čo je v nej, zdurená, kôrovatie a rany hnusné na nej sa vyronia.

Vnútornosti jeho napĺňajú nečistoty odporné, tvoriace hnijúce páchnúce stoky, v ktorých sa množí bezpočet červov mizerných. Oči jeho hasnú, až kým v nich nezavládne noc najhlbšia: ušiam jeho vládne hluchota, a tróni v nich ticho hrobové.

A tak nakoniec, syn človeka, pre vlastné chyby, život stráca  zbytočne, keď nebol schopný naučiť sa zákony Matky svojej poriadne, i kopil jednu chybu za druhou..

 

Preto všetky dary jeho Matky-Zeme odňaté mu boli: dýchanie, krv, kosti, koža, vnútornosti, oči a uši a nakoniec i život sám, ktorým Matka-Zem obdarila telo nám.

Ale ak syn človeka chyby svoje dozná, rozlíši ak hriechy svoje oľutuje a od nich sa odvráti, ak sa k svojej Matke-Zemi navráti, ak sa vyslobodí z drápov Satana a obstojí pred jeho pokušením, vtedy prijme Matka-Zem svojho syna, ktorý zotrvával v chybách a poblúdení: Ona daruje mu lásku svoju a pošle svojich k nemu anjelov, ktorí mu slúžiť budú i obnovou. V pravde hovorím vám: Hneď ako syn človeka sa Satanovi vzoprie, ktorý snaží sa v ňom prebývať a prestane sa koriť moci jeho vôle, v tom istom okamihu anjeli Matky spočinú v ňom, aby mu silou svojou pomáhali, oslobodzujúc syna človeka z moci Satanovej.

 

Lebo dvom pánom nik slúžiť nemôže. V pravde, buď slúž Belzebubovi a jeho diablom, alebo našej Matke-Zemi a Jej životu. V pravde hovorím vám: Blažení sú tí, ktorí pravidlá života nasledujú a po cestách smrti nechodia. Lebo v nich budú rásť sily života, silnejúc stále a cesty smrti sa im vyhnú ďalej.

A všetci, kto vôkol Neho boli, slová Jeho s údivom počúvali: Lebo slová Jeho plné Sily boli a učil On nie tak, ako kňazi a zákonníci učievali.

A hoci slnko už zapadalo, oni do domov svojich sa nevracali. Sadli vôkol Ježiša a sa ho pýtali: Učiteľ, akéže sú života zákony? Zotrvaj dlhšie s nami a nauč nás ich. Vypočuť si chceme učenie Tvoje a pamätať ho, že by sme kráčali cestou priamou..

Vtedy si Ježiš medzi nich sadol i vravel: V pravde hovorím vám: Nik šťastným nemôže byť, ak pravidlá ignoruje. A oni vraveli mu: My všetci dodržiavame zákony Mojžišove: to on nám zákon dal taký, ako je napísaný v Písme Svätom.

I odvetil im Ježiš: Nehľadajte Zákon v písme vašom. Lebo Život je Zákon a písmo je mŕtve. V pravde hovorím Vám: Nedostal Mojžiš zákony svoje už napísané od Boha, ale od Živého Slova..

Zákon je Slovom Života, odovzdaným živými prorokmi ľuďom živým. V celom bytí Sveta je Zákon napísaný. Nájdete ho v tráve, dreve,  rieke, v horách, vo vtákoch, nebi, v rybách, jazerách i v moriach, no hľadajte ho najmä v sebe samých.

Lebo v pravde hovorím vám: Všetko bytie, v ktorom je život, bližšie je k Bohu ako písmo, života zbavené. Boh stvoril život a všetko bytie takým, že sami o sebe sú Slovom večného života a slúžia ako Učivo(*Predmet) človeku o Zákonoch pravého, skutočného Boha. Boh nepísal Zákony Svoje na stránky kníh, ale do vášho ducha a sŕdc vašich.

Pravidlá vo vašom dýchaní sa prejavujú, vo vašej krvi, v kostiach vašich, vo vašej koži, vo vašich vnútornostiach, očiach, ušiach a v ktorejkoľvek inej, i najmenšej časti vášho tela.

Prítomné sú aj vo vzduchu, vode, v rastlinách, lúčoch slnka, v hlbinách i výšinách. Všetky sú ku vám mierené, žeby ste pochopiť mohli Slovo a Vôľu Boha živého. Na nešťastie ste oči zavreli, aby ste nič nevideli a uši si zapchali, aby ste nič nečuli. V pravde hovorím vám: Písmo – dielom je rúk človeka, kým život a všetky jeho naplnenia(*„zhmotnenia“ – pozn. prekl.) dielom sú Božím. Prečo nepočúvate Slová Boha, ktoré sú v tvorení36 Jeho zapísané? A prečo sa písma učíte, ktorých litery sú mŕtve, súc výtvorom rúk človeka?

(I odpovedali oni:)

Akože Zákony Božie čítať môžme, ak v písme nie sú? Kdeže sú napísané? Prečítaj nám ich, tam, kde ich Ty vidíš, lebo my iné písma nepoznáme, okrem tých, ktoré sme od predkov našich zdedili. Objasni nám Zákony, o ktorých Ty vravíš, ktoré nám umožnia, vypočujúc si ich, vyliečiť sa a napraviť.

 

pokračování

 

1 Dirigovateľný, cez nadnárodné a interné paralelné štruktúry riaditeľný (pozn. prekl.)

2 Vrátane médii, rôznych pseudonáboženstiev, ideológii, pseudofilozofii apod. (pozn. prekl.)

3 1) osobnej morálky 2) miery chápania a 3) schopnosti konania (pozn. prekl.)

4 Predchodkyni „shoa“.. (pozn. prekl.)

5 Neaktívneho, pasívneho, resp. deaktivovaného, či priamo zámerne blokovaného vedomia. Vedomia blokovaného nejakou rituálnou, chemickou, či inou procedúrou.

T.j., odborne povedané: informačný tok je externe/dištančne riadený tak, aby obišiel vedomie, vedomé vnímanie daného jedinca a/alebo kolektívu priamo do jeho podvedomia. Je niekoľko základných metód takéhoto postupu, ako sme si vysvetľovali okrem tejto, aj v ďalších predchádzajúcich kapitolách.

Vedomie slúži totiž pre v mozgu bežiaci operačný systém(kultúru myslenia) okrem iných funkcii, aj ako semipermeabilný(selektívne priepustný) firewall, rozlišujúci informačné objekty, ktoré prepustí do podvedomia a ktoré nie – zjednodušene povedané.

Viď základy sociologickej mechaniky a technickej(resp. „prie-myselnej“) psychológie. Preto sa toľko pozornosti v (a)sociálnom manažmente venuje stresovým, šokovým, a-logickým a iným metódam krátko- a dlhodobého blokovania vedomia.

S-vedomie(konkrétny hodnotový systém - manažment jedinca/kolektívu) napríklad zasa funguje v tomto kontexte čiastočne aj ako antivírus.. Pozri metodiky ich (vedomia a s-vedomia) (re)parametrizácie, riadenia a interakcie tak pri ich A) objektívnej optimalizácii, alebo B) zneužívaní. (pozn. prekl.)

6 Obeť manipulácie si dokonca môže myslieť aj to, že uvažuje sama, samostatne, lebo niektoré ilúzie sú špeciálne práve konkrétne s týmto brandingom (maskou) skonštruované. T.j. na cieľovú skupinu osôb zamerané, ktoré sa chcú vyzdvihnúť z davu, „byť niečo viac“, k „elite“ patriť, byť „exkluzívnym“ a podobne. Hrá, chytá na ego (v kresťanstve „pýcha“). Podobne, ako v komerčnom marketingu – riadení trhu. Viď Základy Marketingu (Fakulta Masmediálnej komunikácie – UCM Trnava) – pozn. prekl.

7 Ľudovo povedané: vtiahnutý do „víru“ akobyspontánnych udalostí, na ktorých sa v tej, či onej miere následne aktívne zúčastňuje. Či už ako obyčajná baterka (bunka emócii davu), konkrétny funkcionár, koordinátor za peniaze, z presvedčenia, fanatizmu, apod.. (pozn. prekl.)

8 Tandem PA -= Programátor & Admin (pozn. prekl.)

9 Tupého neuvažujúceho stáda (pozn. prekl.)

10 U-vedomenie si reálnej situácie a vystúpenie z ilúzie, zo stáda. (pozn. prekl.)

11 potajomky (pozn. prekl.)

12 Kolomna je mestečko pred Riazaňou, no zároveň, ide v hlbšom zmysle aj o domček kolom mňa, priestor okolo mňa, môj svet, interakcia s objektívnou realitou, ilúziou, apod.. (pozn. prekl.)

13 Bo to celkovo nie je dielom skutočného človeka Moseho (Mojžiša), ale tých, ktorí len jeho meno ako „branding“(masku) použili, zneužili, hoci mnohé jej časti môžu pochádzať i od neho.. proste zas a znova – ZSR(Zdravým sedliackym rozumom) rozlišovať dobro od zla treba. T.. pravdepodobné dôsledky daných konkrétnych viet pre spoloČnosť, čo nie je pre triezveho človeka až tak ťažké.. Ostatne, ako pri tzv. Zákone Novom, od Issu z Nasarie (Krista Ježiša). (pozn. prekl.)

14 Stádo oviec a vlkov. (pozn. prekl.)

15 V stáde neľudí, človeku podobných opíc, slepo-zákonoposlušných zombidementov, ktorí sa predháňajú hlavne v tom, kto viac bude môcť skonzumovať, miesto samovzdelávania seba a svojich detí.. (pozn. prekl.)

16 Povinnosť stádo strihať a rezať, šekel pre Panov svojich od otrokov vypaľovať, kožu z nich úžerou zdierať.. obrazne povedané. (pozn. prekl.)

17 Podomieľaní, rozkladaní (pozn. prekl.)

18 Časť tzv. Starého Zákona. (pozn. prekl.)

19 Rôzne úrovne zasvätenia disponujú často veľmi odlišnou interpretáciou jedného a toho istého slova, textu, návodu.. a teda účelu a spôsobu použitia v ňom nakódovaného psychologického algoritmu riadenia zvolenej cieľovej skupiny. (pozn. prekl.)

20 protiklad, konflikt (pozn. prekl.)

21 Exoterickým, t.j. verzia pre ovce, slepé jatočné stádo.. (pozn. prekl.)

22 Hoci oproti niektorým prvkom predchádzajúceho polyteizmu mala pseudomonoteistická biblická doktrína v rámci evolúcie kultúry myslenia a civilizácie aj určité čiastočné prednosti.. (pozn. prekl.)

23 Zvyšuje vnútornú konfliktnosť spoločnosti rôznymi absurdnými samovražednými príkazmi, idúcimi proti zdravému sedliackemu rozumu.

T.j., okrem vyššie spomínaného množstva rasisticko-nacistických vyjadrení o nutnosti svetovlády židovského národa, povinnosti vyvražďovania a páĺenia jeho nepriateľov, či schizofrenického sadistického krvilačného klanového ducha kočovníkov Jahveho, milujúceho svojich a fanaticky nenávidiaceho „ostatných“, ide aj o mnohé rituálne a „pseudonovozákonné“ formulky typu: „cisárovi cisárovo“ – snaha o legalizáciu otroctva; „kto do teba kameňom, ty do neho chlebom“ – ochrana oligarchie, špekulantov a zločincov pred obranou stáročia strihaných a na jatky posielaných oviec; „Moja vina, moja, vina, moja preveľká vina“ – podprahové delegovanie zodpovednosti za zločin na samotnú obeť zločinu, atď apod.. (pozn. prekl.)

24 Z et-ruštiny a l´Atinčiny – znamená „čistá“, Februus bol bohom - symbolom očisty..pokánia, sebareflexie. (pozn. prekl.)

25 Rozdelený, schizofrenický (pozn. prekl.)

26 Rozum, uvažovanie(váženie, hodnotenie javov-dejov a ich popisujúcich slov-obrazov-kódov pri ich prenose – trans-/in-formácii ). (pozn. prekl.)

27 Hlúposti, šialenosti, nerozumnosti. (pozn. prekl.)

28 Demontáž a genocída elitám po zavŕšení procesu globalizácie viac nepotrebnej spotrebnej davokracie západu v priamom prenose: Palebná príprava holývúduskych seriálov a „block-busterov“ pre mládež ´80 a ´90 rokov mala podobu: „Kto je najblbší, ten je najviac COOL“. A výsledok vidíme dnes na takmer všetkých verejných a korporátnych postoch – žiaľ tupí sociopatickí egocentrici, v konzume sa vzájomne pretekajúci maniaci, autoriťky, ktoré sa kŕčovito snažia byť vtipné, pričom stádo ich poslušne slepo „veriacich“, na ulici poskakujúcich a jačiacich, ani v tomto za svojimi vodcami moc nezaostáva.. (pozn. prekl.)

29 A o reštart operačného systému (kultúry, civilizácie) jelitám aj ide, lebo to je vždy pri rastúcej technologizácii (informačnej výmene-obnove), praktický jediný prostriedok zachovania otrokárskej pyramídy, postavenej na znalostiach z oblasti riadenia(na informačnom náskoku). Knowledge is power. Preto sa snažia pri identifíkácii rastu referenčných parametrov danej kultúry do kritického pásma, resetnúť operačný systém metódou tzv. „riadených katastrof“(od burzových krachov a sérii paralelných konvenčných vojenských konfliktov počínajúc..) o niekoľko 10, 100 až tisícov rokov do stredoveku, staroveku, alebo až praveku. Dokola, so zachovaním úzkych ohraničených území, tzv. „riadiacich buniek“ pre seba. Infernálne „Kolo, kolo mlynské za 4 rýnske, rímske, ktoré sa nám polámalo a do vody popadalo.. ako sa ľudovo vraví.. ako sa koncom zimy, na jar spievavalo. (pozn. prekl.)

30 Iba zobudenie samo o sebe nestačí, ako žiaľ vidno na stáde po-slušných zombíkov s úsmevom sliniečka na námestí.. je proste nutné i tykev používať, a minimálne 3-4 kroky dopredu hľadieť(ako ČeloVek myslieť), nie len jeden.. Proste si treba uvedomiť, že 1. dobrý úmysel sám osebe, (t.j. bez 2. mozgu a 3. schopnosti realizácie vedomého cieľa), rozhodne nestačí. Naivná dobrota bez použitia daru rozumu a vôle, iba okľukou do pekla vedie. (pozn. prekl.)

31 Text bol do tohto vydania doplnený v roku 1998..

Keďže v ústnom podaní nemožno rozlíšiť veľké(počiatočné) a malé písmená (prípadne nadpis od obyčajného textu) a sám Ježiš sa nad svojimi súčasníkmi nikdy nevyvyšoval, tak sú príslušné zámená (ja, mňa, moje,..atď) v tejto publikácii uvedené písmenami malými. A to napriek tzv. cirkevnej tradícii. (*t.j., Ježiš nie je považovaný za Boha). V našom chápaní súvislostí sa však slová «Syn Človeka» (hoci sa formáĺne zvyknú spájať s patriarchátom), vzťahujú na všetkých ľudí bez rozdielu pohlavia, veku, či rasy, a nie výlučne ku Kristovi. Preto ich píšeme malým písmenom. (*Výraz „Človek“ je v predchádzajúcich kapitolách, ako sme vysvetľovali, písaný niekedy s veľkým počiatočným písmenom preto, aby sme zvýraznili, že ide o človeka vedomého, dospelého.. uvedomelé dieťa Božie, ktoré prestalo byť výlučne človeku podobnou opičkou – pozn. prekl.)

Vyššie uvedené Evanjelium zverejnil E.B. Sekei v roku 1937 v preklade z pôvodných textov: aramejského, ktorý je uchovávaný v špeciálnych archívoch Vatikánu, originálny Hebrejský v Monte Cassino(ak tam bol, bol pravdepodobne zničený, keď koncom II. svet. vojny daný komplex cirkevných budov americká armáda vybombardovala na prach); a cirkevnoslovanského, staroslovienskeho, ktorý bol v 20. stor. do druhej svetovej vojny uchovávaný v knižnici Habsburgovcov v Rakúsku. (*ako to už ale v podobných prípadoch býva, niektorí bádatelia tvrdia, že ide o podvrh, ako napr. aj u čiastočne podobného ďalšieho evanjelia Markovho, nájdeného M. Smithom atď.. Teda - odhliadnuc od toho, kto ho pôvodne napísal, koho kedy „napadlo“, či dokonca až Sekeiovi, alebo niekomu dávno pred ním, podstatný je asi predsa len jeho obsah. T.j., je určite zaujímavé si toto evanjelium, túto „dobrú zvesť“ ako celkovo hodne zaujímavú inFormáciu v danom kontexte prečítať..pozn. prekl.)

Okrem toho sa v KSB otázky, v dnešnej kultúre chápané ako bohoslovecké(resp. teologické), rozoberajú aj v materiáloch „Ku Kráľovstvu Božiemu na tejto Zemi..“, „Krátky kurz…“, „«Majster a Margaréta»: hymna démonizmu? Alebo Evanjelium skutočnej viery“(Dôvery Bohu - Jemu, namiesto slepej viery v Neho). (odsek bol pridaný v roku 2004).

 

32 Viď príbeh sloviensky ľudový „O rodnej hrudi..“ (pozn. prekl.)

33 Pozri: Návrat márnotratného syna.. Evanjelium Lk 15,11-32 (pozn. prekl.)

34 „Hriech“ obžerstva.. bezMierie (pozn. prekl.)

35 Ľudovo: „Vyhráva ten, kto má dlhý dych..“ (pozn. prekl)

36 STvorením, S-tvorením, sTrojením Jeho (pozn. prekl.)