KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU (28)

KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU (28)

26.3.2019

předchozí část

 

VM2.kap3.procesIV.-V.časť 28..doc (107520)

 

Vo vzťahu k dejinám Ruska, ZSSR to znamená, že miestna synagógha predstavuje filiálku(pobočku) tej nadnadnárodnej.

A pre ideológov ekonomických reforiem, počínajúc M. LURIE(Larin)1 od roku 1917 po E. Libermana v roku 1965 až po súčasných G. Javlinského a spol., ktorí patria ku pseudoetnickej menšine obyvateľstva, to znamená, že najprv musia zo seba vyhnať starozákonno-talmudisticko-marxistického parazita-inernacistu, a až potom sa púšťať do konzultovania2 tzv. reforiem.

Inak im bude ako prízrak (aj pri ich úprimnej snahe o konanie dobra), stále z ich podvedomia vyliezať otrok-robot (nadžidovského) prediktora, šíriteľ(prenášač) hrôz siono-internacizmu do bežného života.

Ide o jedincov s poškodeným procesno-obrazným(celostným) myslením, zahlcujúcich seba iba formálnymi, biorobotickými knihomolskými údajmi, ktorý však nedisponujú schopnosťou vidieť, vnímať život ako taký..(*v jeho nadhére)

Skutočné reformy sa začínajú opravou - prepracovaním objektívnej morálky reformátorov, nositeľov KONCEPTUÁLEJ moci.

A to nezávisle, od ich pôvodu.

 

Charakterizujúc gajdarovskú interpretáciu(či skôr in-scenáciu) tzv. čikágskej ekonomickej „školy“3 na ruskej scéne, sa synagóga vyjadrila prostredníctvom rádia «Sloboda» 08.07.1992 v tom zmysle, že „Friedman4 sa v čistej(pôvodnej) verzii v Rusku nepresadí“.

S tým aj v podstate súhlasíme: z obrátenia sa na zahraničnú-nadnárodnú synaGóghu nie je a nebude nič (okrem dvojzmyselnej slovnej hračky o „nečistom“-šialenom Friedmanovi). Rusko totiž nie je Chicago a dokonca ani filiálka(pobočka) matky Odesy5.

 

Okrem toho už prešla zmena pomeru etalónovej frekvencie biologického a sociálneho času6, ktorá so sebou prináša nevyhnutné vytesnenie7 starozákonno-talmudistickej logiky sociálneho správania zo spoločnosti, logikou inou - ľudskou.

 

Výsledné zhodnotenie tzv. ekonomickej vedy Západu zhrnieme slovami z tej istej knihy od V. Leontjeva (str. 255, 256):

Obavy však vyvoláva nie neadekvátny výber cieľov (ekonomického rozvoja – aut.), ale naša neschopnosť uspokojivo dosiahnuť ktorýkoľvek z týchto cieľov.

Vyslovený poplach, o ktorom som už i dávnejšie hovoril, je vyvolaný nie ani tak odtrhnutosťou od praxe tých úloh, na riešenie ktorých smerujú úsilie súčasní ekonómovia, ale skôr očividná neprimeranosť vedeckých prostriedkov, pomocou ktorých sa ich snažia vyriešiť“.

A na strane 59: „..ako jednoduchšie, tak ani zdokonalenejšie dynamické verzie ekonomických teórií nás neposunuli moc dopredu v detailnejšom objasnení, a ani nehovoriac už o prognostikovaní8 konkrétnych stavov (*ekonomiky)“.

(všetko zvýraznené nami – aut.)

 

Po prečítaní uvedených úryvkov zo zbierky prác B. Leontieva, ktorá zahŕňa v sebe obdobie viac ako 50 rokov, možno vyvodiť asi iba jeden záver:

Tzv. západná veda nemá moc9 čím pomôcť ZSSR, Rusku a Východnému bloku celkovo.

T.j., čo sa týka stabilného zvyšovania blahobytu jeho národov, pretože oficiálne nemá metódy zasahovania, umožňujúce s predpovedateľnými dôsledkami vplývať na objektívny priebeh národohospodárskych procesov.

Na Západe, vskutku divokom, ak si budeme všímať kvalitu jeho ekonomickej vedy, existuje oficiálne iba „plazivý empirizmus“10 starých kamuflujúcich zaklínačov „živlu trhu“(akožespontánnosti trhu).

 

Tomu, kto sa aj po oboznámení sa so všeobecnou teóriou riadenia a analýzou stavu ekonomickej „vedy“ so slepou vierou príživníka11 spolieha na dobrodenie(pomoc) zvonku (sám nič nerobí), pripomeňme riadky od A.K. Tolstého:

„Niet nič uslintanejšie a hnusnejšie ako ruské bezbožie a pravoslávie“

..a tiež aforizmus V.O. Kliučevského:

„História nie je učiteľka ale dozorkyňa12 magistra vitae (mentorka života):

T.j., história neučí, ale iba trestá za nepochopenie úloh13“.

 

Importéri marxizmu - trockisko-leninská „garda“ dostala zaslúžene svoju „odmenu“(odplatu) za nepochopené lekcie v období „neodôvodnených“ represálií.

Oni nepochopili nielenže nesprávnosti(až hlúposti) vo filozofii a politickej ekonómii marxizmu, ale i scenár revolučnej „perestrojky“ (ktorá bola už neraz v rôznych formách uskutočňovaná v dejinách iných krajín a národov) taktiež prešiel okolo nich bez pochopenia.

Tak aj tí, čo sa zasa domnievali, že «spoznaj Krista – je všetko i veda14» a opovrhovali poznávaním života(jazyka Boha skutočného), tiež po zásluhe v podstate dostali žiaľ iba „to, čo im patrí“, aj keď trochu skôr..

Z pohľadu koránu na svet to znamená:

„Jedným zlomyseľným, Boh pocítiť zúrivosť iných zlomyseľných ponecháva“.

 

Rôzni tzv. „duchovní“15 kadečo o posmrtnom osude duší jedných i tých druhých vyprávajú, a neraz sa i vzájomne sa popierajú. V tomto svete však Minulosť(história16) spravodlivo nadeľuje všetkým podľa zásady: Čo zaseješ to aj zožneš.

 1. Zaseješ skutok - zožneš zvyk;

 2. Zaseješ zvyk - zožneš povahu17;

 3. Zaseješ povahu - zožneš osud.

Znamená to proste, že žatva je pokračovanie toho čo zasiate bolo.

 1. Jedna vec je vedome vykročiť ku krížu, ak cesta k blahému cieľu iba cez Golgotu18 prechádza;

 2. A druhá je, nechať sa niekým ukrižovať, jednoducho slepo sa podvoliac

 1. pokryteckému falošnému podvodu - napodobovaniu19 alebo

 2. krátkozrakému strachu vzoprieť sa svojvôli niekoho(bez miery) a 

 1. je aj tretia možnosť - život preflákať(„spáliť“) namiesto toho, aby ho Človek urobil večným..

Jedno, druhé i tretie je siatím.

Pričom sú ale žatvy dve: jedna je v tomto živote a druhá v „posmrtnom“.

A kto si myslí, že má menej ako by si prial, ten by mal vedieť, že už má dávno všetko potrebné(nevyhnutné), aby sa skutočným Človekom20 stal.

V kresťanstve:

„Boh nám nikdy také bremeno nenaloží, ktoré by sme nezvládli.“

Korán (2:286) na tému hovorí:

„Boh nekladie na dušu ničoho, čo by nad jej sily, možnosti bolo“;

a vo verši 2:101: „.. i niet u vás nikoho bližšieho, pomocníka lepšieho ako Boha“. T.j., keď sa pozrieme na praktické životné dôsledky veľkej časti tzv. oficiálnej vedy, na nemálo tzv. výdobytkov civilizácie21, je asi každému triezvemu človeku jasné, že dnes stále ešte v tomto davo-„elitárnom“ spoločenstve prevládajúce

PORADIE priorít:

 1. „prírodné“, „presné a merateľné“ a „technologické“ vedy;

 2. sociológia a spolu s ňou tzv. „humanitné“ vedy;

 3. mravnosť a morálka skúmajúceho(vedca) i spoločnosti ako celku – je otázkou až POSLEDNOU, lebo podstatný je výsledok22;

 

je zjavne chybné.

 

Všetko to má byť v opačnom poradí priorít, tak, ako o tom hovoria pôvodné idei relígii od pradávnych vekov a to bez ohľadu na mieru zvrátenosti23 ich vieroúk v amorálnosti davo-„elitárnej“ spoločnosti.

VÝSLEDOK konania je vždy prejavom skutočnej morálky konateľa24.

Reálnu mravnosť - morálku, ktorá dnes vládne v spoločnosti a teda aj v sfére jej sociálno-ekonomických vied, možno znova zhodnotiť zo slov jedného a toho istého laureáta Nobelovej ceny za ekonomiku V. Leontieva:

 

«Neohraničená, všeobecná prístupnosť poznania a ideí, ktoré vznikajú v procese výskumu a vývoja, sa javí byť vcelku želateľnou vlastnosťou pre spoloČnosť a ľudstvo celkovo.

Táto všeobecná prístupnosť však zároveň predstavuje vážny problém pre každého, kto by sa chcel zaoberať vedeckým výskumom, t.j. vytváraním(presnejšie získavaním) poznatkov na komerčnej báze, s cieľom vytvorenia zisku.

Aby bolo možné obhájiť investíciu do výskumu, musí mať korporácia možnosť predávať svoje výsledky priamo či nepriamo, ako komponent nejakého iného výrobku, za zodpovedajúcu odmenu.

Kto by však platil za tovar, ktorý sa od momentu výroby postupne stane každému dostupným v neobmedzenom množstve ?

Prečo nepočkať, až kým niekto iný zaplatí za neho, alebo vloží prostriedky do jeho(tovaru) výroby, a potom ho dostať bezplatne(zadarmo)?

Kto sa bude zaoberať pečením chleba, ak možno siedmimi chlebami nakŕmiť nie len štyri tisíce mužov, žien a detí, ako o tom rozpráva Nový zákon, ale aj všetkých hladujúcich ?» - v tej istej knihe na str. 210, 211.

 

V tomto neveľkom odseku spomínanej knihy je skoncentrovaná všetka skutočná morálka Západu a jej celá *(a)morálne definovaná (podmienená) sociálno-ekonomická veda.

A za hranice, načrtnuté V. Leontievom, sa tak Západ sám, ako ani večne Západu závidiaca naša domáca(lokálna) vedecká a politická „elita“, nie sú schopní dostať. Pretože to by si najprv museli priznať, že všetky „elitárske“ ambície sú proste choré a zlomyseľné, egocentrické a maniacky amorálne.

Museli by totiž vyhlásiť, že VŠEOBECNÝ A NOHRANIČENÝ PRÍSTUP K POZNANIU JE HLAVNOU PODMIENKOU VYRIEŠENIA KRÍZY KULTÚRY GLOBÁLNEJ TECHNOKRATICKEJ CIVILIZÁCIE, (z)ničenej neovládateľnosťou technosféry.

T.j., museli by priznať, že VŠEOBECNÝ A NOHRANIČENÝ PRÍSTUP K POZNANIU JE JEDINÁ ŠANCA ĽUDSTVA, AKO SA DOSTAŤ DO SÚLADU S PRÍRODOU.

 

A práve skutočný stav morálky, vyjadrený v uvedených slovách V. Leontieva, však žiaľ proste nemôže priznať, že ním spôsobovaná chyba spoločenského samoriadenia, sa celkovo prejavuje aj v ekonomickej sfére práve v podobe(forme) vyššie spomínaného Cenníka výrobkov a služieb, s ktorým sa všetci v živote každodenne stretávame.

 

Pritom bez zistenia vektora chyby riadenia naozaj nie je možné sformulovať koncepciu riadenia a zostrojiť(skonštruovať) funkčné metódy riadenia (ktoré aj keď možno nie je ľahko, ale zaručene JE možné sa naučiť a aj si naozaj osvojiť), nevyhnutné pre uskutočnenie koncepcie.

Z toho pramení nariekanie či už G. Popova, ako aj V. Leontieva, alebo predsedu Ekonomickej spoločnosti USA na nemožnosť pochopiť, čo, ako a prečo sa tak deje.

Dôsledkom toho sú aj náreky ohľadom akoženemožnosti «dosiahnuť» aspoň vytýčené ciele ekonomického rozvoja, a taktiež bedákanie nad nefunkčnosťou i tých najvycibrenejších dynamických bilančných modelov a pod.

Cynický smiech akademika A. Aganbegjana má rovnakú (a)morálnu podstatu.

 

Tak zostávajú iba tie prázdne, dobromyseľné slová:

My im môžeme dať iba mnoho múdrych rád...“

A tými troma bodkami sa myslí to, že:

No nech nám najprv za naše múdre rady zaplatia, a potom, keď sa budú spamätávať z dôsledkov našich múdrych rád – to už proste pôjde mimo nás25, to sa nás netýka.“

 

A primerane tomu, sú pre 2 typy morálky možné nasledujúce 2 uhly pohľadu ekonomickej vedy na národné hospodárstvo, ktoré sú objektívne podmienené26 morálnou svojvôľou (/alebo ľubovôľou) príslušného vedca-ekonóma:

 

1) Z pozície majiteľa jednej z množstva súkromných prevádzok, ktoré sa snažia o čo najväčší finančný zisk, získavaný z akejkoľvek zákonom povolenej27 činnosti, pri využití/zneužití v spoločnosti vládnuceho „zákona hodnoty“28.

Vedecké úsilie ekonóma je jeho súkromným biznisom, ktorý v rámci panujúceho „zákona hodnôt“ buď prináša výnosy postačujúce na uspokojovanie chtíčov tohto vedca, alebo ich neprináša.. Na to je zameraný aj celý výsledok daného „výskumu“.

Ak sa súkromníci - výrobcovia, sprostredkovatelia, finančníci, špekulanti, a vedci-výzkumníci spolčia do tzv. korporácie, tak vo vnútri tejto korporácie sa zdokonaľuje a určitými známymi (a)sociálno-inžinierskymi spôsobmi v jej tzv. korporátnej kultúre fixuje určité know-how(vedieť ako).

Následne sa ale  pre vonkajšie prostredie vytvorí účelovo zámerne zavádzajúca, lživá, naoko(na prvý pohľad) pravdepodobná, uveriteľná, ale pritom pekne zaobalená dezinformácia29. V každom prípade ide o ekonomickú vedu profesionálnych predavačov Krista, slúžiacich (pod?)vedome talmudistike30.

Pretože práve talmudistika sa v rámci svojich informačno-bezpečnostných modulov operačne cielene systematicky vyhýba hlavne skúmaniu otázok typu:

Ako úžernícky židovský internacistický monopol a špekulácia(kriminálne podvody) na trhoch „cenných“ papierov31 (a ďalších masiek hodnoty) vplývajú na výrobu produktov a ich prerozdeľovanie v spoločnosti?

A práve preto, že ekonómovia sa vyhýbajú skúmaniu tejto témy32, tak AKOŽE nechápu.. AKOŽE nemôžu vypracovať prognózy.. AKOŽE nevedia vysvetliť čo a ako sa deje a pod.

 

2) Z pohľadu národnej Samo-S-Právy (či už vo forme skupiny žrecov, alebo monarchu, príp. riaditeľa Štátnej plánovacej komisie), ktorá sa stará o to, aby v rámci dosahu jej moci nebolo z pokolenia na pokolenie sirôt, hlupákov, chorých, hladných, bezdomovcov a podobných „bohomakožezabudnutých“33 osôb, postihnutých v dôsledku od nich osobne viac-menej nezávislých objektívnych vnútrosociálnych okolností. A to je možné iba ak ľudská spoloČnosť podporuje voči nej objemnejšie supersystémy Zeme a Vesmíru34. (*T.j., ak Človek nielenže nejde s prírodou-jazykom Jeho do konfliktu, ale jej.. Jeho pravidlá rozvíja a ciele jemu darované dosahuje. – pozn. prekl.)

 

My celkovú situácie vidíme práve skôr z 2. uhla pohľadu.

Preto nás s uvedeným našim postojom zástancovia 1. uhla pohľadu zatiaľ moc neprijímajú, ba dokonca ani nekritizujú35.

Avšak pre vytvorenie a podporu stability36 spravodlivého spoločenského usporiadania života ľudí pre všetkých ne-otrokov a ne-otrokárov, je nevyhnutná veda o Riadení samoregulácie superkoncernu.

Západ a u neho vychovaní tamojší i naši „elitárni“ reformátori(neokoloniálni kolaboranti-jelitá) o takú ekonomickú vedu samozrejme nielenže nestoja, ale im je z pohľadu ich hodnotovo zvrátenej duše neprijateľná, s ich otrokárskym svetom pyramídovej „hry“ nezlučiteľná.

O pravdivosti posledného tvrdenia sa všetci mohli presvedčiť po roku 1989, resp. 1991, keď čerstvo „zdémonkratizovaný“(resp. zdavokratizovaný) režim začal otvorene najímať ekonomických poradcov predškolených na západných univerzitách, prípadne vymydlených v temnom tzv. MMF (Medzinárodnom menovom fonde). *Proste zombi-biorobotov, ktorí prešli kvalitným, či menej kvalitným brainwashingom (vymytím, príp. takmer kompletnou „výmenou“ mozgu). T.j., možno s nimi ako s človekom hovoriť len na niektoré témy a pri iných sa u nich spustí predprogramovaný modul cudzej kolektívnej osobnosti. Proste psychózy a schizofrénia ako v akejkoľvek proesionálnejšej sekte, ktorú potom vidia občania skoro každodenne v telke(pokiaľ ju ešte nevypli a nevyhodili)..- pozn. prekl.

 

-pokračování-

 

1 (zmena mena na Larin, od židovského revolucionára J. Larina = v skutočnosti Jechiel Michael Lurie, svokor N. Bucharina cez jeho dcéru Annu Larinu)

http://www.jewage.org/wiki/ru/Profile:P2029791178

(databáza identifikácie židovských rodov v európskej a globálnej politike od stredoveku a ďalej..)

Podobne, ako sa maskoval Trockij = Lev Davidovič Bronštejn, Kamenev (Rozenfeld), Zinovjev(Apfelbaum),.. etnickí Rusi tvorili max. okolo 6-7% tzv. revolucionárov v Cárskom i Sovietskom Rusku, židia vyše 85%. (Podobne, ako pri Francúzskej revolúcii a prakticky pri väčšine iných väčších revolúcii..) Revolučné teroristické bezpečnostné a spravodajské organizácie ako BUND, neskôr ČEKA, NKVD mali úplne pod kontrolou židia a nežid sa tam v podstate nemohol dostať. Niektoré výnimky z rasistických židovsko-talmudistických zákonov a vnútorných smerníc sa „podľuďom“(gojim) dávali v prípade, že mali židovskú manželku pod kontrolou rabinátu. Lóže(od 33 stupňa po 66. vyššieho zasvätenia iba židia; 66 po 99. stupeň iba rabíni) sa transformovali do sovietov na začiatku prakticky komplet a bez zmeny. Viď prebratie celej organizačnej štruktúry, hierarchie i názvov ako tovarišč a pod. Keď chcel Lenin kontrolu lóžii nad sovietmi obmedziť, dostal od Kaplanovej(F. Chaimovna Roitblat) guľku (atentát v r.1918). Monopolná nacionalistická(podľa mnohých vyslovene židonacistická) situácia v sovietoch sa výraznejšie začala meniť prakticky až po Stalinovom veľkom boľševickom nábore nových (aj nežidovských členov) do strany v r.1924. (pozn. prekl.)

2 Radenia ohľadom niečoho.. (pozn. prekl.)

3„Škola“ bol názov jedného z diel, aj u nás (SK/CZ) pomerne dobre známeho Arkadija Gajdara-Golikova, ktorý bol dedom „l'enfant terrible“ - ničivého deformátora s miliónmi zbedačených a mŕtvych ľudí na svedomí - Jegora T. Gajdara. Arkadij Gajdar napísal aj ono dielo „Zlé dieťa“ (Maľčiš Plochin = L'enfant terrible). Svokrom J.T. Gajdara bol zasa známy Arkadij Strugackij – „Je ťažké byť Bohom“ + viď predchádzajúce kapitoly. (pozn. prekl.)

4Friedman je vodca tzv. čikágskej školy ekonómov-monetaristov, ktorých teórie prevzal J.T. Gajdar a jeho podriadení, ako informuje tlač.

5 Odesa mala ako hlavný obchodný prístav na juhu v podstate takmer status „slobodného mesta“ s exteritorialitou. Do istej miery už pred Krymskou vojnou, na ktorej i tamojšie židovské klany extrémne zbohatli na úkor štátu. Židovskí špekulanti tam tvorili väčšinu populácie a veľa budúcich revolucionárskych rodín pochádza práve z tamojšieho kriminálneho prostredia. Hlavne členovia tzv. BUNDu (= de facto budúcej ČEKA, NKVD – tajnej polície), t.j. ozbrojenej teroristickej organizácie židovských politicko-mafióznych spolkov s tisíckami atentátov po celom ešte býv. Cárskom Rusku. Preto „Matka“ zločinu Odesa v tomto zmysle. V Sovietskom zväze ju volali aj „Malé Chicago“. Bol aj seriál na tému.

Porovnaj Mafia - Chicago a jej formovanie U.S. politiky počas jednotlivých (p)rezidentov, metódy ich odstraňovania v prípade neposlušnosti a dejiny prerastania organizovaného zločinu do Západnej vrcholovej politiky, keď sú prakticky takmer všetci členovia tzv. európskej (a v podstate akejkoľvek)„šľachty“, potomkami výpalníkov, hrdlorezov, otrokárov a pirátov stredoveku. A podľa mnohých historikov od dôb Egypta a Ríma a nie len stredoveku. (pozn. prekl.)

6 ZLSS (Zmena logiky sociálneho správania) je terminologický pojem z teórie riadenia. Viď predchádzajúce kapitoly na tému a DVTR. (pozn. prekl.)

7 Postupné odstránenie, eli-mináciu (etym. zo starohebrejského Eli - Boh) (pozn. prekl.)

8 Predvídaní, predpovedaní situácii, konštelácii. (pozn. prekl.)

9 T.j., v zmysle hlavne celkovo - Konceptuálne. Niektoré technológie sú vec druhá. Na Západe samozrejme zďaleka nie je všetko len zlé a treba dôsledne rozlišovať, čo, v akom kontexte, úprave je možné bezpečne použiť. Ostatne podobne, ako technológie (včítane technológii myslenia, riadenia) od kdekoľvek a kohokoľvek. Každopádne adaptovať a optimalizovať treba asi postupne, i keď čo najrýchlejšie. (pozn. prekl.)

10 Systém „pokus-omyl“, avšak cyklicky sa akože samovoľne(programovo) opakujúci rukami zákulisných inžinierov, deprivujúcich a terorizujúcich svojich otrokov.. aby hlavne nemali čas sa prebudiť zo stavu zombi, aby nemali čas myslieť, vzdelávať sa, deti svoje vychovávať.. (pozn. prekl.)

11 podľa všetkých základných kritérií - *parazita

12 Vychovávateľka, cvičiteľka (pozn. prekl.)

13 Nespravenie si úloh, lekcii, tém, ponaučení. Ľudia majú pri svojom rozvoji sami osobne nadviazať kontakt s jazykom Božím..životných okolností neustálym kriteriálnym sfunkčňovaním svojej intuície, naladenia na kommuNíkačný kanál s Otcom. A nepliesť si intuíciu s emóciami. Viď funkčný sTroj psychiky druhu Homo sapiens sapiens, popísaný v predchádzajúcich kapitolách (pozn. prekl.)

14 “Stačí viera a vedu netreba, alebo sa podvolí“.. „viera je nad vedou“..apod. To je satanizmus. Lebo viera je POZNANIE v jednom z pôvodných hlbších zmyslov významu daného termínu – vieRa, poznanie sveta. Viď indoeurópska jazyková etymológia a chronologický (2.) princíp riadenia v zmysle identifikácie úrovní chápania, kódovania foriem(z lat. „prijímaných a projektovaných obrazov“) a ich mier. (pozn. prekl.)

15 Guru, kňazi, duchovní vodcovia, imámovia, mufti apod..(pozn. prekl.)

16 V zmysle dejiny, deje a ich príčinno-dôsledková previazanosť. (pozn. prekl.)

17 Charakter (pozn. prekl.)

18 Pri využitých možnostiach pôsobenia na situáciu za vyvíjajúcich(meniacich) sa okolností. (pozn. z r. 2004)

19 Opičeniu sa a imitácii dobra, nepoužívajúc zámerne, alebo z lenivosti gebulu. Ľudovo: „Tupé cválanie so stádom.“, alebo „Iba mŕtve ryby plávajú s prúdom“ (nehodnotiac, či rieka na vodopád nemôže smerovať..). Opakom takého správania je: „Vnímanie, chytanie Vánku Božieho do plachty(*intelektu+intuície) loďky svojej.“ (pozn. prekl.)

20 Osobou, ktorá je v neustálom priamom kontakte so svojim Otcom, Bohom. Námestníkom Jeho tu na Zemi, ktorý nielen že nenarúša, ale VEDOME rozvíja Stvorenie, S-Trojenie Jeho. Pričom kritériá kon-Taktu, naladenia správneho na frekvenciu ZHora sú jedno-duché: Ak je naladenie, konanie dotyčného DOSPEJVŠIEHO viac-menej správne, jeho CELKOVÁ situácia sa v prakticky VŠETKÝCH základných parametroch zlepšuje (nie len jednotlivé jej aspekty). Najprv pomaly - lineárne a postupne zrýchlene – exponenciálne. Preto je aj dobré sa v prípade nadviazania kontaktu funkčnej intuície (zmyslovo-emočno-racionálneho sTroja psychiky - antény) s VM (Vis Maior) v momente prechodu na dynamický rast objektívnej váhy prichádzajúcich úloh a tak aj benefitov z nich, nezľaknúť. T.j., sa napr. neopiť, tak kon-takt nezrušiť a do predchádzajúceho zombi-stavu sa nevrátiť.. Pre začiatok, presnejšie koniec začiatku, sa stačí úprimne Otca spýtať: Čo robiť? I tak príde myšlienka 1., nápad, najskôr v lese po krátkom pôste(tak 3 dni bez mäsa), ako v každej pôvodnej relígii, po dobrom spánku. Ak syn, dcéra správne pochopil-a a urobil-a, príde myšlienka ďalšia, hlbšia i dve, atď..(pozn. prekl.)

21 Mnohé technológie a v podstate väčšina, sú pri správnom – morálne zodpovednom použití, samozrejme celkovo prospešné. T. j., rozhodne to neznamená, že sa máme vrátiť niekde na lazy, či na stromy, deti nerodiť apod.. ako niektorí falošní, alebo proste len naivno-hlúpi tzv. „ekoteroristi“(opačný extrém) zvyknú hlásať. Ekologický, celostný biosférny princíp samozrejme ale rozhodne na mieste je. Proste, ako všade, i u tzv. hipsterov a pod., treba rozlišovať, v čom by pravdu mohli mať a v čom asi skôr nie. (pozn. prekl.)

22 Politická Koncepcia „IA“ vs. „Í“.

Koncepcia samo-s-právy spoločnosti pod krédom

„Účel svätIA prostriedky“

vs.

„Účel svätí prostriedky“.

(pozn. prekl.)

23 Infiltrácie, zavírenia, zamínovania, vieroúk týchto jednotlivých, podstatou veľmi podobných pôvodných relígii (kresťanstvo, budhizmus, islam, judaizmus, čiastočne i učenie Konfucia, SóKrata-MieroVládcu, kult QuetzalKoAtla, atď. apod..) v ich prvotnej forme, nie dnešnej, vykuchanej a prakticky kompletne zmenenej, kde len torzo svetla ako maska temnoty zostalo..(pozn. prekl.)

24 Rámec platnosti toho výroku je však ohraničený napr. aj situáciou, keď Boh neraz uprednostní v podpore osobu so slabšou morálkou, ktorá si je ale vedomá dôsledkov svojich činov(má procesné myslenie), pred naivným dobrákom, odmietajúcim z pohodlnosti(/či chybneho presvedčenia), svoju gebulu používať. Boh totiž nič za nikoho neurobí, bo by jeho slobodnú vôľu a dar umu poprel. Boh len objektívne celkovo najlepšiu FUNKČNÚvariantu NIEKOHO podporí. Na tomto princípe..DOPUSTENIA často i GP pracuje.. t.j., stačí mu mentálna a vôľová pasivita hostiteľov(otrokov). To že sú potom mnohí z nich, ba väčšina i dobráci, je objektívne pre ďalší vývoj takmer irelevantné, keďže žijú v ilúzii..ilúzii podstaty konzumu, nejakého falošného náboženstva-neadekvátneho, ilusionistického obrazu Otca, nihilizmu, neoliberalizmu, falošnej svojvoľnej slobody atď.. T.j., ako sa ľudovo správne vraví: „DOBRÝ ÚMYSEL JE ZÁKLAD, NO SÁM OSEBE NESTAČÍ !“ (pozn. prekl.)

25to nie je, nebude naša vec“

26 Určené, de-finované (pozn. prekl.)

27 Neraz proste žiaľ iba tzv. lobizmom (legalizovanou korupciou) pretlačenej = „legalizovanej“, v podstate stále rovnako kriminálnej činnosti. T.j., rôznych špekulácii, akožepatentov a pseudoautorských práv, burzových podvodov, banksterizmu, fiat-money systému (korporátneho monopolného tlačenia nekrytých inflačných frakčných peňazí) a úžerníctva v jeho najšialenejších variántách, atď. apod. (pozn. prekl.)

28 Cenníka (pozn. prekl.)

29 Viď prastarý známy princíp tzv. exoteriky zo starovekých kultov a pseudonáboženstiev, až podnes. T.j.,

 1. Tzv. EZOTERIKA sú nejaké znalosti(prípadne projekcie ilúzii) úzkeho kruhu osôb, využívané v zásade vo svoj osobný prospech, moc, nadvládu nad druhými a 

 2. tzv. EXOTERIKA je kamuflážna iluzionistická verzia pre obete tejto agresie.

V prípade bohocentrickej-neegocentrickej morálky by totiž dotyční boli v prípade funkčnosti objavených technológii, povinní sprístupniť ich aj všetkým ostatným, teda popísať, namodelovať = demystifikovať daný dej-proces a nie ho mystifikovať = uzavrieť časť božieho diela pre seba, „ukradnúť“ svoje neukojiteĺné potreby.. a za to sa platí. Preto býva u týchto šamanov, mágov guru, „Na starobu choroba“..ako sa ľudovo vraví..proste im prepne, sa väčšinou v podstate zbláznia. A to Hneď z viacerých objektívnych dôvodov, bezpečnostných mechanizmov evolúcie kultúry myslenia, daných nám Zhora Vis Maior. (pozn. prekl.)

30 Na rozdiel od pôvodného judaizmu je tzv.

 1. židovstvo nacisticko-fašistickou ideológiou dozorcov, založenou starými kňazmi-programátormi-adminmi (asociálnymi inžiniermi) na rasistických princípoch nemiešania sa s otrokmi, ktorých majú títo dozorcovia všade na svete „strihať a rezať“ a pritom predpísaný šekel svojim zákulisným panom odovzdávať.

 2. Pseudokresťanstvo je zasa ideológiou dobytka-hostiteľom parazita všade po svete. Títo otroci sú paralizovaní zasa iným, systém pekla na Zemi doplňujúcim kultom-ideológiou, nemajúcou v zásade nič podstatné spoločné (až na spomínaný vykuchaný a zavírený obal) s pôvodným učením Issu z NasÁrie. (pozn. prekl.)

31 Pričom, ako sme tu neraz rozoberali, trh je veľmi potrebná, dobrá a prakticky takmer nenahraditeľná vec-nástroj. Nie však v tejto zbojníckej forme, keď pre veľkých hráčov funguje ako kasíno, kde vždy s matematickou presnosťou vyhráva Bank. A malí podnikatelia a zamestnanci sú ani nie hráčmi, ale iba žetónmi a podpivníkmi, rozdupanými pod stolom pri žúre mocou ožralých úchylov – nadnárodných banksterov, korporátnikov a nimi manipulovaných oficiálnych akožepolitikov. (s prepáčením) (pozn. prekl.)

32 Sú buď podplatení, alebo priamo a nepriamo vydieraní, resp. celoplošne oboje. V daných jelitárnych kluboch je totiž potichu, medzi riadkami veľmi dobre známe, čo sa s dotyčným udeje, ak sa niektorej z tabu-tém dotkne. T.j., prečo je potom dotyčný pre „nedrozumenie“ skorumpovaným bulvárom a presstitútkami akože nájdený predávkovaný zasamovraždený s dvoma výstrelmi do hlavy odzadu pre istotu a ešte sa aj akože zistí, že „veď on mával pomer s malotetými“ atď apod. ako sme v predchádzajúcich kapitolách štandardné metódy projekcie moci týchto talmudistických úchylov-teroristov popisovali. A za to potom týchto najstarších mafiánov cyklicky v dejinách cca. každých 50 rokov AKOŽEbezdôvodne ich vlastné, nimi tírané obete spogromujú i s rodinami. Teda komu z úžerníkov sa ujsť a lumpárnu inde zopakovať nepodarí.. Ide o memento ľuďom, že musia bdieť a sa rozvíjať, bo inak budú zotročení. Tož ďalšia z motivácii k evolúcii kultúry myslenia Zhora.(pozn. prekl.)

33 Znevýhodnených. Avšak nie v zmysle dnešnej západnej antisociálnej tzv. „inklúzie“, kde má už skoro každá menšina väčšie práva na úkor nosnej väčšiny, čo zámerne účelovo exponenciáĺne rozkladá spoloČnosť zvnútra. T.j., uvedená spoločenská potreba, je, ako vždy, zámerne presolená, nastavená asociálnymi inžiniermi a pre nich pracujúcimi mediálnymi mágmi, korporátnou politikou tak, aby v podstate všetkým škodila a sama seba účelovo diskreditovala. Bo v chaose, umelej deprivácii, ľudovo: „v mútnej vode“ sa ľahšie loví. Viď celkový systém zneužívania tzv. 3.sektoru globálnou oligarchiou na najšpinavšiu robotu rukami „dobrovoľníkov“ a ich profesionálnych „pasákov“. (pozn. prekl.)

34 VesMieru, UniVersUm. (pozn. prekl.)

35 Aby sa vyhli pre nich nepríjemným témam. Pretože už len diskusia, akékoľvek zmysluplnejšie odpovede na spomínané otázky, by im pomerne rýchlo prakticky znemožnili pokračovať v ich egocentrickej protiľudskej, podstatou otrokárskej koncepcii riadenia ekonomiky a populácie celkovo. (pozn. prekl.)

36 Udržateľnosti v zmysle predpovedateľnosti (predikcie, predvídania) pozn. prekl.