KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU (22)

KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU (22)

16.2.2019

předchozí část

 

VM2.kap3.procesIV.-V.časť 22..doc (114688)

 

MDP (Metóda dynamického programovania) umožňuje vo svojej abstraktnej podobe (to znamená - bez spätosti s nejakou konkrétnou úlohou) sformovať systém obrazno-logických predstáv o procese riadenia ako takom1 a vkladá do tejto schémy všetky praktické životné každodenné potreby týkajúce sa riadenia, ako z pozície vedomia jednotlivca, ašpirujúceho na riadenie(=tvorenie)2, tak aj z pozície spoločnosti (vedomia kolektívneho). Uvedomenie si tejto mechaniky je nevyhnutné pre vedomý vstup do procesu riadenia dokonca aj v tom prípade, ak je riadenie formované3 na princípe nejakých iných modelov.

 

Aby bolo možné použiť MDP (Metódu dynamického programovania) na optimalizáciu prechodového4 procesu, opísaného vo forme postupnosti po sebe nasledujúcich výrobných cyklov, je nevyhnutné zaviesť do štruktúry medziodvetvových bilancií jasne rozlíšiteľný vektor riadiaceho vplyvu. V opačnom prípade sa stáva základný rekurentný5 vzťah metódy Xn + 1 = f(X, Un , n) neurčitým, čím metóda stráca svoju funkčnosť.

 

*       *
*

 

Vrátiac sa od obr. č.11 k národnému hospodárstvu, ako ucelenému výrobno-spotrebiteľskému mnohoodvetvovému systému (ktorý je jedným zo supersystémov v ich vzájomnej vloženosti v rámci spoločnosti), možno vyvodiť záver o neprípustnosti hrať s mechanizmom trhovej samoregulácie bezcieľnu hru6, ktorá je na obr. 7 znázornená ako zamotané klbko chaotických trajektórií. Je nutné zostrojiť ekologicky prípustný, demograficky podmienený(definovaný) systém výroby a prerozdeľovania(distribúcie), ktorý by potlačil degradačne parazitickú oblasť činností7.

 

Demograficky definované plánovité vedenie národného hospodárstva (ekonomiky celkovo) v podmienkach objektívnych biosférno-ekologických obmedzení, je jediným spôsobom uspokojenia potrieb všetkých, ktorí sú schopní správať sa dôstojne ako ľudia.

 

Tým, čo si myslia, že ľudia sú rôzni, a dôsledkom toho je nemožné sformovať vektor cieľov spoločenskej výroby na základe jej demografického definovania, stačí povedať len jedno: Áno, ľudia sú vskutku rôzni a rôzne i žijú, ale keď dôsledkom nejakých príčin strácajú svoju ľudskú dôstojnosť, alebo ju ešte ani nenadobudli, pretože nedokázali prekonať „elitárne“ spôsobovaný útlak, nelíšia sa vo svojej viac ako zhovädilosti nie len jeden od druhého, ale ani od ploštíc či hlíst8.

Ba v takom stave sú horší ako prirodzene sa vyskytujúce parazity, pretože ploštica je parazit vo svojej prirodzenosti, na parazitizmus je v rámci svojej role v celkovej mechanike cyklov9 biosféry predurčená a ničoho iného nie je schopná.

T.j., ide v podstate o naplnenie jej potenciálu.

Ak niekomu ale bola Zhora pri narodení daná možnosť nadobudnúť ľudskú dôstojnosť10, ale on/ona bol(a) lenivý/á, aby ju získal(a)11, alebo sa jej neustále zbavuje pre svoju vlastnú hlúposť, či zámerné prospechárstvo12, chlípnosť, bezstarostnosť13, tak taký človek rúca hierarchičnosť14 organizácie Sveta15, vyzdvihujúc hierarchický parazitizmus z flóry a fauny do spoločenstva rozumných indivíduí16.

A to je forma bohorúhačstva, satanizmu.

 

Preto, zotrvávajúc v súlade s Bohom, je možné zo spotrebného spektra spoločnosti vyčleniť degradačno-parazitické položky a  pomocou systému štandardizácie a „marketingu“ štatisticky opísať odlišnosti v potrebných konkrétnych objemoch jednotlivých výrobkov vzhľadom na demograficky definované skutočné potreby ľudí(populácie)28. Pamätajúc na to, že ľudia sú síce rôzni no degradujú a parazitujú rovnako.

 

Až potom je možné v oblasti riadenia a samoregulácie výroby a jej distribúcie konať na úrovni makroekonomického systému. A konkrétne na to (o. i.) je potrebný jednotný ucelený štátny systém informačného zabezpečenia riadenia v národnom hospodárstve.

Tento systém musí obsahovať(zahŕňať) tri skupiny informačných modulov:

 

 1. Modul subjektívneho29 popisu príčinno-dôsledkových podmieneností (vzťahov) a riadenia, ktoré prebiehajú v rámci celospoločenského mnohoodvetvového výrobno-spotrebiteľského systému, ako aj v ňom vložených subsystémoch30 a ich väzbách s hierarchicky vyššími objemnejšími supersystémami. K tejto skupine patrí aj táto práca.

 2. Zákonodarstvo pre sféru hospodárskej činnosti a riadenia, ktoré vychádza z morálne podmienenej koncepcie spoločenského života ľudí a chráni ich pred cudzími koncepciami, spočívajúcimi na zničujúcej parazitickej morálke.

T.j., zákonodarstvo, postavené na 1. module a zahrňujúcej v sebe prechody(vstupy) do modulu č. 3.

 1. Systém štátnych noriem (predpisov), definujúcich zoznam kontrolných parametrov, ako aj algoritmov získavania a spracovania informácií pri formulovaní riadiacich riešení na rôznych vnútorných úrovniach hierarchickej štruktúry národného hospodárstva. Tento systém noriem má zabezpečovať konceptuálnu jednotu riadenia zodpovedajúceho predpísaným algoritmom.

Život technologicky závislej civilizácie, ktorá disponuje masovou sériovou výrobou a ešte aj masovou výrobou na individuálne zákazky, je nemožný bez rozvinutého systému štandardizácie a certifikácie technológií a produkcie, pochopiteľného tak organizátorom výroby na úrovniach od jednotlivých oddelení až po úroveň Štátnej plánovacej komisie31, ako aj realizačnému personálu a samotným spotrebiteľom tovarov a služieb.

Systém štandardizácie je jeden z jazykov ľudstva:

Rovnako, ako neprítomnosť potrebných pojmov(slov) v hovorovom jazyku, alebo ich nesprávne používanie neumožňuje vyjadriť a následne realizovať dokonca aj vcelku zdravé a realizovateľné idei32, tak neumožňuje ani nesprávny systém štandardov masovo vyrábať a predávať ani len kamenné sekery. A nehovoriac už vôbec o organizovaní samoregulácie výroby a distribúcie pri štatisticky masových objemoch tovarov v rámci procesu špecializácie a štandardizácie práce. K tejto skupine modulov patrí aj štandardizácia systému vedenia účtovníctva a národohospodárskeho33 štatistického vedenia výkazov34.

 1. Praktický (aplikovaný) programový produkt, realizujúci prvé 3 skupiny modulov pri spracovávaní informácií na technických prostriedkoch podpory riadenia (v rámci reálneho procesu a) vypracovávania riešení, b) ich implementácie do života a c) kontroly ich funkčnosti). Tento následne už praktický skutočný softvér (program) podlieha štátnej registrácii, testovaniu a certifikácii, ktoré potvrdia, či naozaj dostatočne zodpovedá prvým trom skupinám informácií.

Takýto informačný systém je nevyhnutný, pretože presnosť konštrukcie politiky štátu (v tomto prípade v zmysle zamedzenia realizácie takých ekonomických rozhodnutí35, ktoré majú neprijateľné sociálne a biosférne dôsledky) nesmie byť horšia, ako presnosť výpočtu pevnosti konštrukcií dosahovaná v technike, kde bola už dávno prekonaná epocha pravekého «zaklínaním nešťastí» národnými i medzinárodnými 36 „umelcami“.

 

Je nutné, aby národohospodárske plánovanie37, regionálne plánovaco-koordinačné orgány a výrobno-finančné jednotky = viacodvetvové koncerny, bolo možné zdôveriť schopnému a morálne zdatnému vedúcemu38, ktorý má ŠTANDARDNÉ ekonomicko-sociologické vzdelanie (v podstate ide o dnes všeobecne dostupné vzdelanie pre žreca39) a potrebné praktické skúsenosti;

..a nie čakať, kým nepríde nejaký národný „umelec“ („kúzelník“) a nerozoženie diplomovaných papagájov-zaklínačov „živelnosti trhu“ s ich protežujúcimi chamtivými ničomníkmi a lokajmi nadnárodných korporácií40 úžerníckych klanov.

V makroekonomickom systéme možno opísať proces prechodu zo stavu NEdostatočnej výroby (vzhľadom na demograficky definované spektrum spotreby) do stavu dostatočnosti, ako chronologickú kontinuálnu postupnosť medziodvetvových bilancií. Ako už bolo v tejto publikácii poznamenané, aby bolo možné použiť metódu dynamického programovania na optimalizáciu tohto procesu prechodu, je nevyhnutné zakomponovať do štruktúry rovníc medziodvetvových bilancií jasným spôsobom vektor riadiaceho vplyvu(pôsobenia). V opačnom prípade stratí metóda svoju funkčnosť(práceschopnosť) dôsledkom neurčitosti základného rekurentného vzťahu(spätnej väzby) :

Xn + 1 = f(X, Un , n)

 

Zavedenie vektora riadiaceho vplyvu do štruktúry medziodvetvových bilančných rovníc je možné vtedy, ak prepojíme štruktúru úlohy LP-4 so štruktúrou úloh LP-T a LP RH pre každú z funkčne definovaných úrovní výdavkov41 pri m = 1, … , 7:

 

Štát - superkoncern

ako ekonomické a politické vyjadrenie

jednoty a celostnosti spoločnosti.

 

Aj tie najdokonalejšie algoritmy riadenia ekonomiky sú nepotrebné, ak ich informačná báza42 nie je metrologicky prepojená s reálnymi ekonomickými procesmi, t.j. ak sa primerane(adekvátne) neprejavujú v organizácii spoločenského života.

 

Z pohľadu teórie riadenia nie je podstatná zvonku viditeľná rôznorodosť systémov hospodárenia(ekonomiky), ale informačné pole(prostredie) danej spoločnosti, ktoré týmto mechanizmom riadenia ekonomiky dominuje a konkrétne obzvlášť kreditno- finančný systém. Podstatný je rôzny stupeň štruktúrneho odpútania sa rozličných výrobných prevádzok od štátnych štruktúr. T.j. rozšírenie PFR(Plnej funkcie riadenia) na celosupersystémovej úrovni vo vzťahu k spoločnosti ako celku a teda alokácia PFR štruktúrnym (direktívno-adresným) a bezštruktúrnym kreditno-finančným (trhovým, tovarovo-peňažným) spôsobom riadenia vo vzťahu k spomínaným výrobám43. V procese spoločenskej výroby sa Plná funkcia riadenia prejavuje ako nasledujúci súbor činností (kto chce, môže ho i rozšíriť):

 

 1. Identifikovanie nejakej spoločenskej potreby.

 2. Formovanie noriem(štandardov) na:

a) výrobu tovarov, uspokujujúcu danú rozlíšenú spoločenskú potrebu,

b) technológiu produkcie,

c) jej životnosť,

d) recykláciu a 

e) sekundárne využitie.

 1. Rozpracovanie projektovej dokumentácie

 2. Rozpracovanie technologickej dokumentácie.

 3. Informačné zabezpečenie projektovej a technologickej dokumentácie; za to zodpovedá veda a systém informačnej bezpečnosti44.

 4. Určenie(definovanie) objemu výroby.

 5. Príprava materiálno-technickej základne(zabezpečenia) výroby.

 6. Príprava odbytu, servisnej obsluhy, zúžitkovania odpadov a recyklácie celkovo.

 7. Výber dodávateľov surovín, komponentov, atď.

 8. Nábor (rezervovanie) zamestnancov a ich kvalifikované zaškolenie.

 9. Odbyt(predaj): a) výroba pre veľkoobchodné zákazky; b) masová výroba zameraná na cudzie trhy(export); c) výroba na individuálne zákazky;

 

V rámci procesu celospoločenskej špecializácie a integrácie45 práce sa tento súbor činností rozčleňuje do jednotlivých úrovní hierarchie systému spoločenskej výroby a prerozdeľovania46 výroby (a služieb). Budeme tento proces špecializácie a prepájania skúmať z pohľadu jeho aplikácie na štát, vnímaný primárne ako superkoncern47 so socialistickou(*sociálnou)48 orientáciou a kreditno-finančným systémom s dvoma navzájom izolovanými okruhmi vnútornej peňažnej cirkulácie49 (cieľové určenie okruhov sme si vysvetľovali v predchádzajúcich kapitolách KSB).

 

V takom prípade sa systém spoločenskej produkcie rozčleňuje na nasledujúce podsystémy celospoločenskej špecializácie a prepájania práce:

 1. Štátny aparát. Uskutočňuje základné(všeobecné) riadenie spoločnosti a v sfére výroby a distribúcie produkcie uskutočňuje:

 1. direktívno-adresné riadenie(štruktúrnym spôsobom) podnikov štátneho(národohospodárskeho) sektora ekonomiky podľa PFR(Plnej funkcie riadenia);

 2. nepriame(bezštruktúrne) riadenie celkovej spoločenskej výroby, opierajúc sa na systém zákonov, zákonodarstva, systém štátnych štandardov – noriem a kreditno-finančný systém.

 1. Sektor štátnej ekonomiky. Je v direktívno-adresne podriadený štátnemu aparátu vo všetkých položkách Plnej funkcie riadenia.

 2. Sektor ekonomiky podnikov, štruktúrne úplne oddelených od štátneho aparátu. Jeho súčasťou sú podniky, ktoré realizujú Plnú funkciu riadenia výroby a distribúcie svojej produkcie. Vo svojej činnosti sú ohraničené len normami a zákonmi, ktoré sa týkajú všetkých subjektov sféry výroby a distribúcie produkcie. S ostatnými štruktúrne vyčlenenými50 podnikmi vzájomne spolupracujú (v priebehu výmeny produktov v procese celospoločenskej špecializácie a spájania práce) na princípe tovarovo-peňažnej výmeny. Môžu sa na nej zúčastňovať, pokiaľ si udržujú svoju platobnú schopnosť. Môžu vytvárať nadradené i podriadené štruktúry, ktoré nepodliehajú štátu adresne-direktívne, no s ktorými sú potom previazané direktívno-adresnými i účtovne-kontrolnými vzťahmi.

 3. Sektor prechodnej51 ekonomiky, ktorého podniky sú na rôznych (ale nie všetkých) etapách Plnej funkcie riadenia podriadené štátnemu aparátu direktívne-adresne, t.j. štruktúrnym spôsobom. Ide o prechodnú formu medzi sektormi štátnymi a štruktúrne plne samostatnými52.

 

Takéto rozdelenie by bolo absolútne, ak by medzi týmito sektormi prebiehala výlučne priama výmena tovarov, t.j. «barter». Akonáhle sa však v spoločnosti objaví kreditno-finančný systém, tak sa všetok produkčný potenciál spoločnosti, jeho surovinové a pracovné zdroje vo svojej cenovej forme, ocitá v plnom a NEOHRANIČENOM MAJETKU pána a vládcu kreditno-finančného systému. T.j., buď štátu, alebo mafie kontrolujúcej bankovníctvo53(v krajinách konglomerátu je to siointernacistická mafia). Kto zo „súkromníkov“ čo ovláda a či to bude ovládať aj v budúcnosti, je otázkou riešiteľnou úverovaním a zdaňovaním, operáciami s „cennými“ papiermi, avšak určite nie „svätým právom súkromného vlastníctva“. Celým ekonomickým potenciálom danej krajiny tak disponuje ten, kto ovláda kreditno–finančný systém54 a všetci ostatní iba využívajú jeho časti buď ako „súkromní“ vlastníci alebo ako nájomný personál, aj keď si to spoločnosť neuvedomuje. Preto je z pohľadu teórie riadenia (a špeciálne ak sa zaoberáme metódami bezštruktúrneho riadenia), každá ekonomika JEDNOSEKTOROVÁ.

 

Viacsektorovosť ekonomiky je tak iba vonkajšou formou prejavu rôznych ohraničení štruktúrneho (direktívno-adresného) spôsobu riadenia, spôsobených

a) úrovňou rozvoja infraštruktúry,

b) spracovania informácií, ako aj

c) tradičným životným štýlom(zvykmi),

d) spoločenským vedomím a podvedomím.

Práve preto má spoločnosť ekonomický záujem na konštruovaní štátu ako superkoncernu a schonosti jeho SAMO-S-Právy(samoriadenia).

Súčasné deformačné hrajkanie sa na «privatizáciu»55, «prenájom» atď.. je MAFIÁNSKY BLUD, ktorého cieľom je legalizácia a následná právna akoženepostihnuteľnosť kapitalizácie inflačných súm, ktoré sa skoncentrovali v rukách mafie56.

 

Kreditno-finančný systém je prostriedok bezštruktúrneho ovládania procesov výroby a spotreby štatistickými (pravdepodobnostnými) charakteristikami.

Kreditno-finančný systém je možné organizovať ako celkovo uzavretý okruh cirkulácie obeživa. Tento uzavretý okruh obehu peňazí je prostriedkom ochrany výroby a distribúcie tovarov a služieb pomocou bezštruktúrneho riadenia:

 1. pred vnútornými pokusmi o narušenie riadenia z dôvodu nízkej hĺbky identity cieľových vektorov štátu (ako systému spoločenského riadenia) a rôznych ďalších sfér činnosti spoločnosti s jej sociálnymi vrstvami na území daného štátu;

 2. pred vonkajším bezštruktúrnym zasahovaním do riadenia vnútorného ekonomického života daného štátu.

 

Ďalej je na obr. 12 uvedený

 1. Štvor-okruhový57 vzájomne uzavretý systém finančných tokov

(v hornej časti) a 

 1. variant monopolu na zahraničný obchod (nižšie).

Označenie blokov tejto schémy iba opakuje už skôr v tejto publikácii zaužívanú celkovú schému na obr. 2. Takejto 4-okruhovej schéme obehu zodpovedal napr. kreditno-finančný systém býv. ZSSR (*a do veľkej miery celého vtedajšieho Východného bloku) do roku 198558:

I okruh - valutový, obsluhujúci(zabezpečujúci) zahraničný obchod v prípade štátneho monopolu na neho; v ňom cirkuluje voľne konvertibilná(zameniteľná) valuta;

II okruh – reálny „živý“ objem peňazí, obsluhujúci oblasť osobnej spotreby občanov a ich vzájomné vyúčtovania;

III okruh – bezhotovostná mena, obsluhujúca výrobnú sféru „mnohosektorovej“ ekonomiky s reálne rôznymi, alebo právne rôznymi formami vlastníctva;

Posledná poznámka59 sa týka družstiev. T.j., keď sa štátne definovanie(určovanie) špecializácie produkcie a jej „cien“ stalo systematickým, tak sa družstvá stali v skutočnosti majetkom štátu, čím bola celá sovietska ekonomika v podstate jednosektorová štátna a všetky „zisky“ a „straty“ v bloku 18 TVS („trh“ výrobnej sféry) na obr. č. 2 sa stali len akoby „stratami“ a „ziskami“ v rámci vnútrofiremnej tovarovej výmeny monopolného, najväčšieho svetového superkoncernu – štátu vtedajšieho ZSSR60;

IV okruh – sú špeciálni distribútori, obchody firiem „Intershop“, „Intertourist“, „Pewex“, „Beriozka“, „Vnešposyltorg“ (u nás DAREX a potom TUZEX)61 a podobné „elitárske“ systémy s nepriamou výveskou: „ufúľancom62 vstup zakázaný“. Podľa toho bolo ale v podstate 95% vtedajšieho obyvateľstva Východného bloku ufúľancami63.

 

 

 

Obr. 12 Kreditno-finančný systém má niekoľko

vzájomne prepojených riadiacich okruhov(obvodov64).

 

-pokračování-

 

1 Vo všeObeCnosti (pozn. prekl.)

2 sTrojenie – pozri princíp tvorenia MIM z DVTR

= trojjedinstva Miera-InFormácia-Materializácia:

 1. Identifikácia(rozlíšenie) objektívneho súboru Mier

(konkrétnej Formy – lat., l´At „obraz“; konkretizácie, diskretizácie obrazu = Istwert)

pri procese ich nakódovania (slovného-terminologického a/alebo matematického popisu, hudobného zápisu, niektorého z programovacích jazykov, či proste z hlavy rukami ako sochár ..Michelangelo „vidiaci Moseho už sedieť v zatiaľ neopracovanej  kocke mramoru“ apod..) a tak ich

2. prenos(InFormácia, či transFormácia do novej predStavy = MDP) do

3. novej existencie(Materializácia=Sollwert).

Na tento základný princíp sociologickej mechaniky realizácie Čelověka=tvorcu (zástupcu, námestníka HNNR na tejto planéte), sTrojcu dali jelitá v rôznych pseudonáboženstvách rôzne typy zákazov, mín a masiek, aby zámerne chybne nasvietený ultimatívny násTroj v tme pod lampou strašil podvedomie ich oviec-opíc ako chyMéra, chyMeRa. Podobne, ako prirodzená nenasýtená láska, afinita k Bohu, na ktorej sú samotné pseudonáboženstvá postavené tak, ako ich pseudoalternatíva(=Lož č.2) a-deizmus. At-teizmus bol totiž 1. oficiálnym monoteistickým náboženstvom staroveku (Egypt – koniec 18.dynastie). Toľko krátke zopakovanie na tému.. (pozn. prekl.)

3 Vytvárané, strojené, konštruované (pozn. prekl.)

4 z východzieho stavu do stavu cieľového. (Istwert-Sollwert) „STAVU“ - v zmysle stabilného DEJA-PROCESU, keďže nemenné stavy akéhokoľvek systému v rámci nášho Univerza-Vesmíru zatiaľ z prísne vedeckého pohľadu nie sú známe. (pozn. prekl.)

5 Spätný, viď matematická definícia – stredoškolské učivo. (pozn. prekl.)

6 Typu hod mincou: „Rub, alebo líc?“

7 Produkcie a distribúcie luxusu, ktorá ja v dnešnom režime riadenia(z globálneho pohľadu) chybne zatiaľ stále ešte prioritou, pričom má isť o nie primárnu, ale o sekundárnu záležitosť „samo“riadenia trhu. Viď predchádzajúce kapitoly ohľadom výmeny poradia týchto dvoch pozícii v rámci cieľového vektora, ako elegantné globálne riešenie biosférneho, demografického a väčšiny ostatných celoplanetárnych problémov s prakticky nulovým nákladmi. (pozn. prekl.)

8 V tom majú žiaľ i nacistickí židia (nepliesť s pôvodným silno humánnym judaizmom) pravdu, keď hovoria o „gójoch“ čisto ako o neľudských zdrojoch, na úrovni nižšej dobytka, či otroka, ktorých možno a treba hocikedy a hocikde zabíjať. T.j., ak sa stádo človekupodobných opíc, stádo bezprízorné naivitou a pasivitou inžiniermi(kedysi kňazmi) až tak hlboko spustiť nechá. (pozn. prekl.)

9 Včítane tzv. „potravinových reťazcov“ (pozn. prekl.)

10 T.j., ak sa nenarodil vyslovene ťažko postihnutý. Jeho úlohou v prípade, že je aspoň ako-tak zdravý, je stať sa Človekom. Každý v tom dostáva pri svojom narodení do daru Zhora svoj jedinečný potenciál=úlohu, ktorú má tu na Zemi nájsť a napĺniť, nachádzať a napĺňať, bo ona(úloha) sa i evolúciou sveta, ľudstva mení. Preto by mal byť dotyčný v neprestajnom kontakte s Otcom, aby mohol „optimalizovať“, ideálne celý svoj osobný dynamický(v čase sa meniaci) cieľový vektor, Otcom ponúkaný, napĺňať a naplniť. Každý Človek = Námestník Boha na Zemi. Dostatočne zladený kolektív jedinečných, súborný intelekt, Z(o)bor tu na Zemi = Kráľovstvo Božie tu na Zemi. Po jeho dosiahnutí sa ide spolu ďalej.. tam, kde konca, smrti niet. Všetko toto má dieťa vrodené ako základnú potrebu, na úrovni pudu (v pozitívnom zmysle). Na ňom môže byť ale, ako na každom pude, pri zvieracom type psychiky, postavená aj strašná manipulácia (afinita k pseudonáboženstvám, grázlami manipulovanému-riadenému obrazu Boha a pod.). A pri deAMonickom egocentrickom type psychiky nedelenia sa o inFormácie, i tzv. „hranie sa na Boha s tými tam dole..“ hlúpejšími v rámci infonáskoku (onoho spomínaného prsteňa moci-noci-ničoty a jej Nikdy nekončiaceho, Nekonečného príbehu..motivácie)..“Veď on vraj chcel im pomôcť, no oni nechceli..a tak ich zotročil“, či „My sme len neodolali, keď oni stále ustupovali“, alebo „Lepších anjelov našej prirodzenosti občas premôžu temné stránky. Každý má svoj kritický bod..pokušenia“ A. Lincoln; Preto nedávajme príležitosť mocným tohto sveta k pokušeniu, čím chránime nielen seba a svoje rodiny, firmy, štáty, národy, ale aj ich samých, bo samými byť prestanú a mnohí i z nich sa opäť ľuďmi stanú. „Knowledge is power.“ atď. apod. (pozn. prekl.)

11 Sa ku nej učením a konaním dopracoval. (pozn. prekl.)

12 Ziskuchtivosť, egocentrizmus (pozn. prekl.)

13 Nezodpovednú – či už naivnú, alebo ignorantskú. (pozn. prekl.)

14 Hieros znamená aj svätý, posvätný..v tomto zmysle poriadok = rešpektovať objektívne socionaturálne pravidlá chodu javov=dejov=procesov k im Zhora daným cieľom. (ľudovo: „Nešťať proti vetru“) Pravidlo nemôže byť bez cieľa a ten musí niekto definovať. DeFini – pekne od konca – viď základný princíp MDP (= DVTR v skratke) (pozn. prekl.)

15 UniVerza, VesMieru (pozn. prekl.)

16 In-divid: jeden z významov tohto latinského slova je nedeliteľný, hoci sa toto slovo v jednotlivých jazykoch používa aj v inom význame. *viď napr. spominané in-divi-duo (v spojení s Bohom, spojený s Bohom,.), apod..(pozn. prekl.)

28 A aj vzhľadom na aktuálnu úroveň rozvoja technológii produkcie a služieb, v rámci materiálneho a ďalšieho zabezpečenia populácie, aby ľudia mali vôbec vytvorený nejaký základný materiálny rámec na rozvoj kultúry myslenia..vzdelávanie, relax, rodinu, výchovu, tvorenie, kultúru, sebarealizáciu a nebojovali proste len o život a splatenie hypotéky. T.j., i vo vzťahu k príslušnej úrovni rozvoja informačnej výmeny, zobrazenom v grafe ZLSS (Zmeny logiky sociálneho správania) – viď DVTR a príslušné kapitoly, týkajúce sa porovnania aktuálnej priemernej etalónovej frekvencie (pomeru sociálneho a biologického času) informačnej výmeny jednotného socio-biologického systému spoločnosti v priebehu dejín globalizácie. (pozn. prekl.)

29 T.j., popisu ľubovoľného (resp. svojvoľného), samozrejme objektívnej realite podľa možnosti čo najbližšiemu. V závislosti od použitej analyticko-identifikačnej a kódovacej metodiky, ktorá zasa podlieha neustálej aproximačno-iteračnej optimalizácii podobne, ako samotný konštruovaný model zvoleného(vybraného) výseku objektívnej reality, ktorý chceme riadiť(ovplyvňovať). Každý model je robený(zostrojený) v princípe za tým účelom. Či je to už otvorene deklarované, alebo nie. Vedome, alebo podvedome. Väčšina bežnej populácie tak však zatiaľ koná iba na podvedomej úrovni a cielene systematicky riadiť procesy je schopná iba veľmi obmedzene. To je nutné v zmenenej logike sociálneho správania zmeniť, aby sa odblokoval tvorivý potenciál maximálne možného množstva jedincov v rámci celkovej populácie. Každý občan, Človek je totiž jedinečný i čo sa týka jeho stále sa v rámci vývoja celkovej spoločnosti meniaceho sa osobného konkrétneho potenciálu. Pritom je zároveň súčasťou celku spoloČnosti ako bunka jedného tela, kde majú všetky bunky svoje základné vlastnosti v podstate spoločné, i keď sú dané bunky účelovo špecifické. Viď bazálny algoritmus myslenia:

1. „Hľadanie súvislostí v odlišnostiach“

namiesto kolektívne samovražedného algoritmu typu „rozdeľuj a panuj“ =

 1. „Boja protikladov“.

Treba spájať a integrovať pod objektívne objemnejšiu koncepciu “samo“riadenia spoloČnosti. T.j., z pohľadu kritéria stabilného rozvoja kultúry myslenia druhu Homo sapiens sapiens a tak i nutnosti napĺňania jeho kolektívneho, nie len inDiviDuálneho potenciálu. (pozn. prekl.)

30 Podsystémov. (pozn. prekl.)

31 Resp. príslušného oddelenia na úrovni EÚ, ISO, ďalej Metrologickej komisie, SNAS, STN, atď. apod. (pozn. prekl.)

32 T.j., v rámci procesu celospoločenskej špecializácie a zjednocovania(integrácie a štandardizácie) práce. (pozn. prekl.)

33 No v podstate i súkromného (pozn. prekl.)

34 Súvahových, výsledných účtov. T.j., aby bola napr. metodika výkazu HDP jednotná a jednotlivé štáty si v rámci tzv. „kreatívneho účtovníctva“ do neho nezapočítavali kadečo, alebo reálny deficit, či prebytok neposúvali v čase a po rôznych „redefinovaných“ účtovných položkách. (pozn. prekl.)

35Bývalý premiér Ruskej federácie V.S. Černomyrdin utrúsil raz nasledujúcu poznámku: «Chceli sme to urobiť čo najlepšie a dopadlo to ako vždy.» Analógia tohto vyjadrenia v technike je «Chceli sme to čo najlepšie a polámalo sa to, vybuchlo, spadlo a podobne, dôsledkom čoho trpeli, boli zranení, či zabití ľudia». Pričom také vyjadrenie by daných technikov rozhodne neochránilo od trestnoprávnej zodpovednosti za lajdáctvo, hrubé porušenie, či zanedbanie povinností, resp. za spoluúčasť na úmyselnej sabotáži, /* kolaborácii s miestnymi, zahraničnými a nadnárodnými kriminálnymi štruktúrami, (prípadne i priamo za terorizmus a zámernú dlhodobú genocídu.) pozn. prekl.

36 Nadnárodnými „kúzelníkmi“, „mágmi“ (pozn. prekl.)

37 Štátna, resp. štátno-korporátna PK (Plánovacia komisia, dnes čiastočne napr. i tzv. MPK - Medzirezortná plánovacia komisia a pod.). Viď.: Každá väčšia korporácia, koncern, či akákoľvek serióznejšia organizácia, nadácia apod., má vždy svoje kvartálne, polročné, ročné, 2-ročné, 5-ročné, 10-ročné, atď..plány. Najstaršie „firmy“ s najdlhšou tradíciou majú nevyhnutne 100, i 500, či 1000 a viacročné plány ohľadom svojho miesta na trhu = riadenia príslušnej sekcie trhu = ekonomiky = spoločnosti. Skutočné plány sa samozrejme v aktuálnom pyramídovom režime spravidla neohlasujú, resp. sa v rámci PR deklarujú plány iné, veľmi často priamo opačné, alebo minimálne v kulantnom zaobalení. Nebýva totiž produktívne obeti, cieľovej skupine priamo povedať, že ju chcete o zdroje obrať, zotročiť, zabiť a podobne, bo by sa mohla začať brániť. Preto sa „žaba pomaly varí“, ako sa ľudovo vraví a „šľahačka s čerešničkou na jed, h..vno balí“. Reálna anekdota z prednášky Sociálneho inžinierstva: Docent – „Čo urobíte, ak má niekto voči vám nejaký storočný plán“ študenti – „??“ docent – „Musíte vypracovať plán svoj a aspoň 500-ročný“ študenti – „A čo nás je potom, čo bude po nás?“ docent – „Keby tak, ako vy, každý v dejinách uvažoval, ešte stále by sme na stromoch sedeli; nezaujíma vás azda budúCnosť, bytie, či nebytie, možnosti rozvoja, alebo otroctva vašich detí, vnukov??“ (pozn. prekl.)

38 „riadičovi“, manažérovi (pozn. prekl.)

39 V staroveku išlo o vrchných kňazov so špeciálnym vnútroklanovým, resp. „elitným“ vzdelaním, tradične zameraným na riadenie daného konkrétneho národa, kultúry, civilizácie. Adeptov od dectva vyberali špeciálni „starejší“ podľa viacerých kritérií, ktoré sme si v predchádzajúcich kapitolách v rámci Základov sociologickej mechaniky identifikovali. Viď aj Dejiny staroveku – globalizácia ako objektívny proces evolúcie kultúry myslenia druhu Homo sapiens sapiens – Egypt, Mezopotámia, India, Čína, Mezoamerika a ďalšie.. (pozn. prekl.)

40 m´Amonárskych káporácii (pozn. prekl.)

41 Resp. spotreby (produktov), na ktorú sú dané výdavky(náklady) vyžadované. (pozn. prekl.)

42 Podstata, algoritmicky usporiadaný súbor položiek (pozn. prekl.)

43 a službám (pozn. prekl.)

44 Viď predchádzajúce kapitoly KSB, týkajúce sa vedeckých štandardov a informačnej bezpečnosti, systému utajenia, základných mechanizmov štátnej, priemyselnej a nadnárodnej politicko-ekonomickej špionáže, atď.. (pozn. prekl.)

45 Štandardizácie, normalizácie, zjednocovania práce (pozn. prekl.)

46 Distribúcie (pozn. prekl.)

47 U ktorého má súkromné podnikanie svoje špecifické nenahraditeľné miesto v konkrétnom rámci (hlavne maloobchod). T.j., strategické podniky sú minimálne z pohľadu riadenia a dividend významne spoluvlastnené štátom, ako vo väčšine úspešných svetových ekonomikách. Ide v podstate z dlhodobého hľadiska o primárne zdroje financovania dôchodkov občanov a sociálneho systému celkovo (D, FR, JP, CHN, atď..). Na rozdiel od dočasného-sekundárneho financovania priamymi príspevkami-odvodmi občanov a firiem v ktorých sú zamestnaní – viď jednotlivé položky hrubej a tzv. superhrubej mzdy (Sociálna poisťovňa, zdravotné, dôchodkové poistenie, atď..) (pozn. prekl.)

48 (pozn. prekl.)

49 Obratu (pozn. prekl.)

50 „samostatnými“, resp. súkromnými (pozn. prekl.)

51 hybridnej (pozn. prekl.)

52 Súkromnými v ich mnohorakých formách, včítane kolektívnych ako družstvá, akciové spoločnosti apod. (pozn. prekl.)

53Podstatou bankovníctva je účtovníctvo. T.j. vedenie účtov, evidencia celkového majetku spoločnosti v plnom rozsahu významu tohto slova. Je zrejmé, že v spoločenstve skutočných Ľudí ono nemôže byť záležitosťou uzavretej korporácie alebo mafie, praktikujúcej chamtivú kriminálnu neukojiteľnú otrokársko-m´amonársku svojvôľu voči všetkým mimo samotného banksterského sektoru.

54 Riadi tak „krvný obeh“ ekonomiky. Dotyčnému subjektu podpisujú-avalujú ostatní „otroci“ zmenky, čím sa „právne“ stáva de-facto ich majiteľom, spolu s využitím matematických metód úverovania jednotlivých sektorov ekonomiky, celých koncernov, atď.. danou bankstersko-mafióznou organizáciou. (pozn. prekl.)

55 Deformy miesto reforiem, privatizácia miesto reprivatizácie (pozn. prekl.)

56 Nie hrubokrkých idiotov, ale hlavne takzvaných bielych golierov-kolaborantských lokálnych akožeprivatizérov a primárne ich zahraničných nadnárodných Panov-kmotrov-banksterov a ich ideo- resp. konceptkápov, ktorí cez podvodné privatizácie a skupovanie potrebujú úžerou nakradnutú inflačnú hotovosť „stopiť“=„investovať“=preprať. Hrubokrkí idioti následne slúžia na odvádzanie pozornosti, prečo boli väčšinou všade vo svete pri podobných operáciách „kontraktorskej alokácie“ momentálne novej kolónie z bás a ústavov ako „palebná príprava“ akvizičných operácii vypúšťaní. Na vytvorenie potrebného informačného poľa, šumu a mnohí i ako budúci obetní baránkovia pre dav.. (pozn. prekl.)

57 Obvodový (pozn. prekl.)

58 Viď aj princípy a možnosti zodpovedného, ekologicko-biosféricky dlhodobo udržateľného samoriadenia trhu Európskej únie, resp. globálnej ekonomiky. (pozn. prekl.)

59 Klauzula, doložka, výhrada (pozn. prekl.)

60 Resp. v podstate celého býv. Východného bloku ako celku (pozn. prekl.)

61 Obchody týchto organizácii mali monopol na trh so zahraničným tovarom za zahraničné valuty, valutové šeky – tzv. bony (na nich sa musela meniť valuta). Do nich mohli oficiálne vstúpiť v podstate iba cudzinci disponujúci valutami a občania bývalého Východného Bloku (hlavne RVHP), ktorí sa vracali zo zahraničných služobných ciest a turistických zájazdov, neminúc tam všetky nimi legálne získané valuty. Nelegálne vlastnenie valút cudzích krajín bolo napr. v býv. ZSSR trestným činom. (poznámka z r.2011). *Z kšeftárov s bonmy a valutami a rôznych drobných kriminálnikov a úžerníkov vznikla neskôr časť potenciálnych prvolíniových(maskovacích, neskôr profíkmi zväčša zomletých) kádrov budúcich tzv. privatizérov.(pozn. prekl.)

62 V podstate „otrokom“ (pozn. prekl.)

63 občanmi II. kategórie z pohľadu vtedy už zväčša dávno zprofanovanej a skorumpovanej ideologickej „elity“ jelít ÚV a Politbyra (česť výnimkám). (pozn. prekl.)

64 Viď analógia riadiacich obvodov akéhokoľvek automatického, alebo poloautomatického (eng. „semiautomatic“) riadiaceho systému, modulu. Ako mikroprocesor v IT systéme, alebo v podstate akýkoľvek plošný spoj, či tzv. „integrovaný obvod“. (pozn. prekl.)