KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU (21)

KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU (21)

14.2.2019

předchozí část

 

VM2.kap3.procesIV.-V.časť 21..doc (118272)

 

(...)

Avšak matrica možných stavov znázornená na obr.11 pravdepodobnostne predurčuje iba čiastkový proces z nejakých vzájomne vložených procesov. Z toho dôvodu môže každý z počiatočných stavov «0:1», «0:2» prináležať jednému a tomu istému, alebo rozličným objemnejším procesom, v riadiacom slova zmysle hierarchicky nadradeným voči procesu skúmanému(riadenému). To isté sa týka každého zo završujúcich(cieľových) stavov «5:1», «5:2», «5:3» v páre „počiatočné – završujúce“ stavy. Každý z objemnejších6 procesov disponuje ich vlastnými charakteristikami a smerovaním toku udalostí v ňom.

 

Ak je mu dané Zhora Rozlíšenie, tak si dotyčný riadiaci subjekt(osoba) «А» (alebo «B») zosníma z objektívnej miery „kópiu“, na ktorej bude viditeľná aspoň jedna z možných ciest prevodu objektu z počiatočného stavu do množiny stavov završujúcich(cieľových). Ak dotyčnému Rozlíšenie dané nie je, je stratené, príp. zavrhnuté v honbe za chtíčom, alebo nerozumnou vierou nejakej tradícii namiesto Bohu podľa svedomia, tak na „kópii“ budú nejaké cesty a stavy7 chýbať. Ba môžu sa „objaviť“ aj objektívne nemožné cesty a stavy, objektívne neexistujúce v skutočnej Bohom danej miere – predurčenosti bytia8. Okrem toho je želaný záverečný stav z ich celkovej množiny vyberaný podľa subjektívnej ľubovôle (/alebo svojvôle) riadiacej osoby. Z toho vyplýva, že nasledovanie iba vlastným výmyslom, alebo proste chyba vo výbere uprednostňovaného záverečného stavu, sa môže zakončiť katastrofou s nezvratnými dôsledkami9.

 

Avšak matrica možných stavov znázornená na obr.11 pravdepodobnostne predurčuje iba čiastkový proces z nejakých vzájomne vložených procesov. Z toho dôvodu môže každý z počiatočných stavov «0:1», «0:2» prináležať jednému a tomu istému, alebo rozličným objemnejším procesom, v riadiacom slova zmysle hierarchicky nadradeným voči procesu skúmanému(riadenému). To isté sa týka každého zo završujúcich(cieľových) stavov «5:1», «5:2», «5:3» v páre „počiatočné – završujúce“ stavy. Každý z objemnejších10 procesov disponuje ich vlastnými charakteristikami a smerovaním toku udalostí v ňom.

 

Môže sa stať, že cieľ «5:1» sa javí byť veľmi lákavý, ak sa naň nahliada z množiny počiatočných neuspokojivých stavov. Nie je však vylúčené, že objemnejší nadradený proces, ktorého je záverečný stav «5:1» ako medzistav súčasťou, bude dôsledkom vzájomnej vloženosti procesov na jednom z nasledujúcich krokov zavŕšený úplnou a nezvratnou katastrofou. Napríklad cieľ «5:1» - byť prvým11, daný lodi „TITANIK“, ktorá štartuje na svoju prvú plavbu(závod) ... sa stane tragickým a posledným. Aby sme si z množiny objektívne možných NEvybrali práve takýto cieľ, je nevyhnutné byť zladený s HNOR (Hierarchicky najvyšším objemnejším riadením = Bohom), ktoré ochráni12 čiastkové (parciálne) riadenie, nachádzajúce sa s ním v súlade, od výberu cieľa, patriacemu procesu odsúdenému na zánik13.

 

Ak je ale obr. č.11 - „kópiou“ objektívnej miery, môže sa stať, že niektorý záverečný stav, ktorý je vektorom cieľov, sa javí byť iba osobným výmyslom dotyčného14 a snahou „sedieť odrazu vo dvoch vlakoch“.

Inak povedané: rôzne komponenty15 vektora cieľov prislúchajú ku dvom, alebo viacerým, vzájomne sa vylučujúcim, hierarchicky vyšším objemnejším (nadradeným) procesom16 prebiehajúcim paralelne.

 

Ide o jeden z prípadov neurčitosti a chybovosti(defektnosti) vektora cieľov, ktorý robí Metódu dynamického programovania nefunkčnou17 a reálny proces „riadenia“ nestabilným. Jedna a tá istá „loďka“ totiž nemôže pristáť súčasne na pravom i ľavom brehu. A to aj v prípade, že lákavé horizonty oboch brehov v dôsledku záhybov rieky z diaľky splývajú a zdanie veľmi príjemného miesta na piknik vytvárajú. Aby sme si takýto vektor cieľov nezvolili, je nutné, aby nám Zhora Rozlíšenie dané bolo, medzi pravým a ľavým brehom toku rieky udalostí(dejov).

 

To znamená, že súčasťou algoritmu dynamického programovania (aj za predpokladu, že ho možno použiť-spustiť), je ešte jedna vonkajšia okolnosť18, ktorá sa tiež očividne rozumie „sama sebou“, pričom sa ale tiež vo väčšine prípadov ignoruje:

Záverečný stav, ktorý je pokračovaním čiastkového optimalizačného procesu, musí byť súčasťou objemnejšieho procesu, ktorý svojimi zámerne vhodnými charakteristikami umožňuje priebeh udalostí tohto procesu19 čiastkového.

 

Po zvolení(výbere) svojho cieľa, patriaceho v rámci pravidla objektívnej vzájomnej vloženosti systémov k nejakému objemnejšiemu procesu s prijateľnými charakteristikami stability priebehu a smerovania toku jeho udalostí, je potrebné nájsť20 cesty prechodu a vybrať optimálnu postupnosť nadväzujúcich krokov, ktorá umožní cez prechodové stavy dosiahnuť stav završujúci.

To znamená, že je nevyhnutné vybrať Koncepciu riadenia.

 

Koncepcia riadenia  disponuje v objektívnej miere vlastnými charakteristikami, ktoré vytvárajú spolu so subjektívnymi charakteristikami riadiaceho subjektu pravdepodobnostnú predurčenosť uskutočnenia vybranej koncepcie riadenia.

Rozlíšenie (1. čo majú spoločné a 2. v čom sa odlišujú )

 1. pravdepodobnostnej predurčenosti a

 2. pravdepodobnosti:

 

 1. pravdepodobnostná predurčenosť úspešného zavŕšenia procesu je vo svojej podstate objektívna hierarchicky vyššia miera, ohodnotenie uzavretého systému «objekt + riadiaca osoba21 + koncepcia»

 2. pravdepodobnosť je objektívna miera systému

«objekt + objektívne existujúca koncepcia riadenia»

 

A preto:

Čím nižšia je pravdepodobnosť prechodu riadeného objektu do želaných završujúcich(záverečných) stavov, tým vyššia musí byť kvalifikácia riadiaceho subjektu(osoby), ktorá zvýši hodnotu pravdepodobnostnej predurčenosti úspešného zavŕšenia procesu riadenia.

 

Podľa vyššie uvedenej tézy môže

 1. prijatie nejakej koncepcie riadenia22 administrátorom znamenať pre neho odchod z funkcie z vlastnej iniciatívy (demisia) z dôvodu uvedomenia si svojej neschopnosti realizácie ním deklarovanej koncepcie;

 2. a neprijatie koncepcie sa môže prejaviť aj ako deklarovanie prijatia koncepcie s následným úprimným, horlivým, ale nekvalifikovaným úsilím jej uskutočnenia.

Oba postupy vedú k tomu, že koncepcia bude zdiskreditovaná, pretože kvalifikované riadiace subjekty, schopné ju uskutočniť, sa nedostanú k možnosti jej uskutočnenia z dôvodov osobnej žiarlivosti, bažení po sláve, vysokom príjme, alebo ešte niečoho iného zo strany síce možno dobromyseľného, avšak seba preceňujúceho až egocentrického, nekvalifikovaného nedoľudka23.

 

Dôsledkom rozdielu medzi

 1. pravdepodobnostnou predurčenosťou a

 2. pravdepodobnosťou (matematickou)

môže byť aj veľmi dobrá koncepcia zničená jej zlými vykonávateľmi (realizátormi):

 1. Na dvojkolesovom bicykli sa jazdí lepšie ako na trojkolesovom, ale nie všetci to dokážu;

 2. Pritom niektorí, ktorí ešte jazdu na dvojkolesovom bicykli nevideli, to odmietajú s tvrdením, že dvojkolesový bicykel „dokázateľne“ padá aj sám od seba a nieto ešte, keď niekto na ňom sedí, či dokonca jazdí;

 3. a tretí, ktorí nevedia a ani sa sami učiť jazdiť nechcú, zo žiarlivosti nemienia dať bicykel tým, ktorí to vedia.

 

Preto sa po prijatí koncepcie musí pri jej napĺňaní každý pridržiavať konceptuálnej sebadisciplíny a snažiť sa o zvyšovanie tejto disciplíny aj v spoločenstve okolo neho.

T.j., je nevyhnutné udržiavať a podporovať dostatočne vysokú kvalitu riadenia na každom kroku všetkými prostriedkami tak, aby sme sa na začiatku ďalšieho kroku neocitli v situácii, z ktorej je pri zvolenej koncepcii riadenia nemožný prechod do vybraného završujúceho24 stavu.

Tento prípad - odklon od zvolenej trajektórie «2:2» → «3:3» je znázornený na oblúku «2:2» → «3:1». Ako vidíme, ide o nezvratný výpadok25 riadenia, po ktorom nie je možný prechod do stavu «5:3». Oblúk «2:2» → «3:2» je zvratná(korigovateľná) chyba riadenia v tom zmysle, že je následne potrebná zmena koncepcie. Nová, korigovaná koncepcia26 tak bude vychádzať zo stavu «3:2», ktorý bude považovaný za počiatočný.

 

Ak objektívne hierarchicky vyššej miere kvality stavov z obr.11, v ktorých sa môžu nachádzať objekty riadiacich subjektov «А» a «B», zodpovedá rozsah kvality možných stavov « », tak prechod z množiny stavov «0» do stavu «5:3» je pre nich najpriaznivejší. Avšak výber smerovania rozsahu hodnotenia kvality stavov riadiacimi subjektmi «А» a «B» je mravnostne podmienený a subjektívny. Ako je ukázané na obr. 11 v « », alebo v smere opačnom k « ».

 

Ak sú na obr. 11 možné stavy zoskupené do množín «1», «2», »3», »4», »5» podľa kritéria synchrónnosti, tak na koordinátnych osiach 0ty (pri rozsahu kvality stavov «I») predstavuje vzdialenosť od osi 0t po ľubovoľnú z trajektórií priebežnú chybu riadenia pri pohybe po tejto trajektórii. Plocha medzi osou 0t a trajektóriou je integrál priebežnej(aktuálnej) chyby podľa času. Možno ho použiť ako kritérium minima optimálnosti celkového procesu riadenia – t.j. ako kritérium plnej výhry, ktorá sa v Metóde dynamického programovania prejavuje ako miera kvality riadenia. Uvedené kritérium však nemožno použiť ako kritérium kvality možných stavov a ani ako kritérium kvality prechodných krokov z jedného stavu do iného, ale iba ako kritérium kvality riadenia na celej trajektórii prechodu z východzieho stavu do stavu záverečného(cieľového). Vo všeobecných prípadoch použitia danej metódy môžu však byť jednotlivé krokové výhry zostrojené27 aj inak.

 

Ak prijmeme za kritérium optimálnosti riadenia minimum28 hodnoty integrálu funkcie priebežnej chyby riadenia podľa času t (na obr. 11 ide o plochu medzi osou 0t a trajektóriou prechodu), tak pre subjekt A je optimálna trajektória —

«0:2» → «1:3» → «2:2» → «3:3» → «4:4» → «5:3»;

a pre subjekt «B» je optimálna trajektória —

«0:1» → «1:2» → «2:2» → «3:3» → «4:4» → «5:3».

 

Chyby riadenia

«1:2» → «2:1» → «3:1»; «2:2» → «3:1»;

a

«2:2» → «3:2» → «4:1»; «3:2» → «4:2»

predstavujú úplnú nezvratnú katastrofu riadenia podľa koncepcie objektívne možnej, ale nerealizovanej z dôvodu nízkej kvality momentálneho riadenia, v rámci procesu prevodu objektu do vybraného završujúceho stavu «5:3».

Všetky ostatné chyby riadenia sú zvratné29 v tom zmysle, že vyžadujú zmenu koncepcie a riadenia podľa miery ich rozlíšenia30.

 

Znamená to, že MDP (Metóda dynamického programovania) je funkčná pri používaní schémy «prediktor-korektor» a samotná táto schéma sa rozvíja ako praktická realizácia MDP. 

Sú možné také interpretácie MDP, keď súčasťou vektora kontrolných parametrov (ktorý je podmnožinou stavového vektora) nie sú niektoré charakteristiky objektu, ktoré sú však napriek tomu súčasťou kritérií výberu optimálnej trajektórie.

Príklad:

V stave «0:2» sú rozličné subjekty nerozlíšiteľné podľa ich východiskových stavov disponibility zdrojmi energie, pričom je ale kritérium voľby optimálnej trajektórie na prechodoch ku spotrebe energie vnímavé(zohľadňuje ju).

V takom prípade môže danému kritériu zodpovedať ako optimálna trajektória

«0:2» → «1:2» → «2:1» → «3:2» → «4:3» → «5:3», alebo iná,

nie však «0:2» → «1:3» → «2:2» → «3:3» → «4:4» → «5:3»,

na ktorej dosahuje integrál priebežnej chyby riadenia svoje minimum.

 

To znamená, že riadiaci pracovník31, ktorý disponuje dostatočným energetickým potenciálom, môže vybrať trajektóriu «0:2» → «1:3» → «2:2» → «3:3» → «4:4» → «5:3»;

Ak však riadiaci pracovník, s energetickým potenciálom nedostatočným pre takýto prechod, nevidí trajektóriu «0:2» → «1:2» → «2:1» → «3:2» → «4:3» → «5:3», na prechod po ktorej je jeho energetický potenciál dostatočný, tak stav «0:2» je pre neho nedosiahnuteľný(slepou uličkou), hoci objektívne32 sa takým byť nejaví. To nám znovu napovedá o prvotnosti (kľúčovosti) Rozlíšenia, poskytovaného každému bezprostredne (priamo) Zhora. A to prvotnosti, prímu Rozlíšenia pred všetkými ostatnými schopnosťami, zvykmi a vedomosťami33.

 

Okrem toho, tento príklad nám ukazuje, že na jednej a tej istej „kópii“ z matrice možných stavov, ktorá je v plnom súlade s objektívnou realitou, možno zostrojiť súbor kritérií optimálnosti, v ktorom sa každé z jednotlivých kritérií používa v závislosti od konkrétnych podmienok realizácie riadenia. A každej komponente tohto súboru zodpovedá aj jej vlastná optimálna trajektória. Komponenty tohto súboru kritérií, rovnako ako komponenty vektora cieľov, možno usporiadať podľa vhodnosti variant optimálnych trajektórií. Avšak na rozdiel od vektora cieľov, keď sa pri ideálnom riadení realizujú všetky jeho ciele bez výnimky, bez ohľadu na hierarchické usporiadanie kritérií optimálnosti, môže jeden objekt prechádzať z jedného stavu na iný iba po jedinej trajektórii z celej množiny optimálnych (v zmysle každého z kritérií v súbore) trajektórii. Kritériá optimálnosti výberu, ktoré sú súčasťou hierarchicky organizovaného súboru kritérií, nemusia byť nutne uspokojené(naplnené) všetky súčasne. Pre riadenie je nevyhnutné, aby proces zodpovedal aspoň jednému z množiny hraničných kritérií.

 

Môže sa stať, že jeden subjekt realizuje koncepciu

«0:2» → «1:2» → «2:1» → «3:2» → «4:3» → «5:3»,

а druhý

«0:2» → «1:3» → «2:2» → «3:3» → «4:4» → «5:3»

vo vzťahu k tomu istému objektu.

Aj keď sú konečné ciele rovnaké, ale

 1. ak riadiace subjekty patria k množine riadiacich subjektov rovnakej úrovne v hierarchii vzájomnej vloženosti procesov, tak prichádza ku konkurencii, k „športovému“ súpereniu, alebo ku konceptuálnej vojne;

 2. ak prislúchajú k rôznym hierarchickým úrovniam toho istého systému, tak ide o antagonizmus medzi jeho hierarchickými úrovňami, ktorý vedie minimálne k 

1) pádu kvality riadenia a 2) v horšom prípade k rozpadu systému.

Arbitrom je v tomto prípade vo vzťahu k obidvom hierarchicky vyššie riadenie.

 

V prípade, že sú záverečné ciele ešte aj rozličné, ide o to viac o konceptuálnu vojnu, vyostrujúcu sa v priebehu procesu riadenia.

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že algoritmus dynamického programovania a obr. 11., ktorý ilustruje niektoré aspekty jeho použitia, sú pomerne jasným naznačením veľmi vážnych životných situácií.

 

MDP (Metóda dynamického programovania) umožňuje vo svojej abstraktnej podobe (to znamená - bez spätosti s nejakou konkrétnou úlohou) sformovať systém obrazno-logických predstáv o procese riadenia ako takom34 a vkladá do tejto schémy všetky praktické životné každodenné potreby týkajúce sa riadenia, ako z pozície vedomia jednotlivca, ašpirujúceho na riadenie(=tvorenie)35, tak aj z pozície spoločnosti (vedomia kolektívneho). Uvedomenie si tejto mechaniky je nevyhnutné pre vedomý vstup do procesu riadenia dokonca aj v tom prípade, ak je riadenie formované36 na princípe nejakých iných modelov.

 

Aby bolo možné použiť MDP (Metódu dynamického programovania) na optimalizáciu prechodového37 procesu, opísaného vo forme postupnosti po sebe nasledujúcich výrobných cyklov, je nevyhnutné zaviesť do štruktúry medziodvetvových bilancií jasne rozlíšiteľný vektor riadiaceho vplyvu. V opačnom prípade sa stáva základný rekurentný38 vzťah metódy Xn + 1 = f(X, Un , n) neurčitým, čím metóda stráca svoju funkčnosť.

 

*      *
*

 

Vrátiac sa od obr. č.11 k národnému hospodárstvu, ako ucelenému výrobno-spotrebiteľskému mnohoodvetvovému systému (ktorý je jedným zo supersystémov v ich vzájomnej vloženosti v rámci spoločnosti), možno vyvodiť záver o neprípustnosti hrať s mechanizmom trhovej samoregulácie bezcieľnu hru39, ktorá je na obr. 7 znázornená ako zamotané klbko chaotických trajektórií. Je nutné zostrojiť ekologicky prípustný, demograficky podmienený(definovaný) systém výroby a prerozdeľovania(distribúcie), ktorý by potlačil degradačne parazitickú oblasť činností40.

 

Demograficky definované plánovité vedenie národného hospodárstva (ekonomiky celkovo) v podmienkach objektívnych biosférno-ekologických obmedzení, je jediným spôsobom uspokojenia potrieb všetkých, ktorí sú schopní správať sa dôstojne ako ľudia.

 

Tým, čo si myslia, že ľudia sú rôzni, a dôsledkom toho je nemožné sformovať vektor cieľov spoločenskej výroby na základe jej demografického definovania, stačí povedať len jedno: Áno, ľudia sú vskutku rôzni a rôzne i žijú, ale keď dôsledkom nejakých príčin strácajú svoju ľudskú dôstojnosť, alebo ju ešte ani nenadobudli, pretože nedokázali prekonať „elitárne“ spôsobovaný útlak, nelíšia sa vo svojej viac ako zhovädilosti nie len jeden od druhého, ale ani od ploštíc či hlíst41.

Ba v takom stave sú horší ako prirodzene sa vyskytujúce parazity, pretože ploštica je parazit vo svojej prirodzenosti, na parazitizmus je v rámci svojej role v celkovej mechanike cyklov42 biosféry predurčená a ničoho iného nie je schopná.

T.j., ide v podstate o naplnenie jej potenciálu.

Ak niekomu ale bola Zhora pri narodení daná možnosť nadobudnúť ľudskú dôstojnosť43, ale on/ona bol(a) lenivý/á, aby ju získal(a)44, alebo sa jej neustále zbavuje pre svoju vlastnú hlúposť, či zámerné prospechárstvo45, chlípnosť, bezstarostnosť46, tak taký človek rúca hierarchičnosť47 organizácie Sveta48, vyzdvihujúc hierarchický parazitizmus z flóry a fauny do spoločenstva rozumných indivíduí49.

A to je forma bohorúhačstva, satanizmu.

 

pokračování...

 

6 Obsiahlejších, nadriadených (pozn. prekl.)

7 Smerovania a medzistavy, situácie, „konštelácie“ dejov-javov-procesov, či dokonca koncové stavy (pozn. prekl.)

8 Prípadne pod vplyvom alkoholu a iných psychotropných látok, či rôznych osôb, schopných ovplyvňovať-riadiť do tej- či onej miery myseľ druhých jednotlivcov, alebo celých skupín, národov a kultúr. Viď základy sociálneho inžinierstva a princípy mediálneho prieMyslu, politického marketingu, kedysi formovania a „regulácie“ náboženstiev kňažskými kastami staroveku až po dnes, štúdium genézy formovania siekt, korporátnej kultúry v konzumnej spoločnosti atď. apod. (pozn. prekl.)

9 Pre dotyčného, jeho okolie, rodinu, firmu, štát, atď. a pod. Čím viac zodpovednosti, tým menej nároku na chyby v realite, ako sa pri riadení vraví. Zľudovelo: „Funkcia(postavenie) zaväzuje, inak zabíja.“ Viď aj v predchádzajúcich kapitolách spomínaný „Efekt opičej labky“ pri riadení, t.j. opatrnosť pri výbere cieľov, aby sa nedostali do konfliktu s cieľmi Vis Maior = jedno zo základných informačno-bezpečnostných pravidiel projektovania stabilných veľkorozpočtových interdisciplinárnych riadiacich systémov (vesmírnych, potravinárskych, poistných, ..). (pozn. prekl.)

10 Obsiahlejších, nadriadených (pozn. prekl.)

11 Ponáhľať sa, nemeškať (pozn. prekl.)

12 Pridrží, zadrží, vnímavému „signál“ pošle, či chybné rozhodnutie proste znemožní, nepripustí okolnosťami (dotyčný neskoro príde, vlak mešká, vtáčik zašteboce, on za ním sa obzrie a tak neskôr na prechod pre chodcov vstúpi i nič sa mu nestane apod.). T.j., ak je dotyčný zladený, na Božiu „frekvenciu“ naladený a nie rozladený. No podobné metódy ochrany používajú aj niektoré iné sofistikované projektované systémy pre svoji „oddaných“, simulujúc tak znovu Boha, čím môžu napriek svojej celkovej škodlivosti ovce svoje slepé čiastočne i pri ich „strihaní a rezaní“ chrániť. Majitelia stáda hlavne svojich bačov a honelníkov = mannažerov. Metodiky, kritériá rozlišovania podobných operačných systémov od skutočného Boha sme si tu rozoberali v predchádzajúcich kapitolách. V skratke: ak sa situácia daného jedinca a/alebo kolektívu zlepšuje celkovo (hlavne v základných ukazovateľoch), a nie len v niektorých parametroch (pričom v iných stagnuje, alebo sa zhoršuje), tak je/sú dotyčný/í s pomerne vysokou pravdepodobnosťou na dobrej ceste. Treba byť však vnímavý, bdieť v tomto zmysle a na vavrínoch nezaspať. Preto nám i Boh rozum dal a nie že by iba v tekvičke nedunelo.. (pozn. prekl.)

13 Resp. tzv. „záverečnú transformáciu“ danej formy bytia (informačného nosiča), ako napr. pri tzv. „smrti“. Pričom in-formácia (či trans-formácia) ako proces pokračuje samozrejme pravdepodobne podľa tohto modelu ďalej na iných nosičoch, príp. v inom modeli. Viď náznaky vo viacerých starých operačných systémoch, filozoficko-religióznych modeloch, kde ich protagonisti, či „bohovia“ akože zomrú a potom sa vrátia. Niekde dokonca niekoľko krát. Viď mnohé formy kresťanstva, hinduizmu, viacerých staroegyptských a blízkovýchodných náboženstiev a kulturologických systémov myslenia atď. apod. (pozn. prekl.)

14 majúceho máločo spoločného s realitou (pozn. prekl.)

15 Položky, čiastkové ciele v rámci celkového zoznamu cieľov podľa ich priorít. Nie však v zmysle čiastkových cieľov ako „subcieľov“, vedúcich postupne po etapách ich vyplnenia k jednému cieľu. (pozn. prekl.)

16 T.j., minimálne jeden z nich nepatrí HNNR. (pozn. prekl)

17 Paralyzuje ju, prakticky znemožňuje jej použitie. (pozn. prekl.)

18 Podmienka, predPoklad. (pozn. prekl.)

19 Čiastkového (pozn. prekl.)

20 Rozlíšiť, identifikovať (pozn. prekl.)

21 Operátor, operatér, manažér (pozn. prekl.)

22 T.j., jej ohlásenie, ktoré je základom vstupu do riadenia. Jej neohlásenie, či vyslovené popretie jej existencie spravidla v danom režime znamená nekompetenciu a/alebo „podfuck“(s prepáčením). Môže sa však v novom totalitnom režime nedemokratickej neokoloniálnej dementkracie tzv. západného typu (počas poľudšťovania EÚ a spol.) občas stať aj to, že ľudia, ktorí chcú kvalifikovane zlepšiť celkovú situáciu v spoločnosti pre všetkých, nemôžu z bezpečnostných dôvodov takúto neelitárnu, nepyramídovú, nefašistickú koncepciu samoriadenia spoločnosti priamo a celú ohlásiť. T.j., ľudovo: „s bubnom na zajace ísť“, ale po tichu ju ako efektívnu pomôcku, nástroj riadenia-tvorenia na všetkých úrovniach aplikovať, kým penetrácia koncepcie do všetkých (hlavne spodných – NZ Mt. 20:16 „I poslední prvými budú..“) vrstiev spoločnosti nedosiahne kritické sociologické hranice (5-7% „podsádky“) = keď ju väčšina bude už vnímať takmer skokovo po pomerne krátkom niekoľkoročnom transformačnom období ako samozrejmú, poeticky ľudovo: Vodu Novú, Živú. Mŕtva(len písaná) národy(hrdinu) scelí a Živá (prečítaná, osvojená a realizovaná Celověkom) je už len jej praktickou každodennou aplikáciou. (pozn. prekl.)

23 Osoba, ktorá sa narodila s potenciálom stať sa človekom, no nestala sa ním, zostala „trčať“ niekde na polceste, či ešte pri bráne..prvej-vstupnej (do procesu evolúcie myslenia inDiviDua) . (pozn. prekl.)

24 Záverečného, cieľového (pozn. prekl.)

25 Prerušenie, chyba, lokálny kolaps riadenia v konkrétnom bode času (= pomeru etalónovej frekvencie zvoleného deja a kľúčovej frekvencie riadeného procesu). (pozn. prekl.)

26 Koncepcia je nakódovovaná(slovne popísaná, matematicky, alebo inak vyjadrená) séria(sekvencia) želaných obrazov(stavov) reality v budúCnosti. Matrica je koncepcia v konkrétnych obrazoch, už vprojektovaných (napr. cez médiá, „náboženstvá“ apod.) inFormačným procesom(MIM) v mysliach ľudí.

Obrazy sa následne zhmotňujú cez konkrétnych ľudí

a) vybraných z davu príslušnou mechanikou cirkulácie informácii (tokom) už štatisticky pravdepodobnostne predurčene (podľa kulturologických špecifík stereotypov myslenia cieľovej skupiny a/alebo jednotlivca) a 

b) aktivovaných zväčša nepriamo po prekročení kritického množstva energie (vopred naakumulovaných emócii davu). Veľmi zriedka i na povel „spiacich“ predpripravených agentov apod.

Celý mechanizmus je analogický výbuchu plynu v bani, keď exotermická reakcia začne „akožespontánne“ na jednej z „poletujúcich čiastočiek“ pri dostatočnom celkovom tlaku a hustote daného akčného média.

Týmto spôsobom sa však môžu riadiť aj cielené „chirurgické operácie“ drobných lokálnych akcii („výbuchov“), či krokov, ako pri rôznych typov motorov s vonkajším, alebo vnútorným spaľovaním, až po elektrické krokové, či servomotory. Viď analógie sociologickej mechaniky a IT, resp. technicko-prírodovedných systémov v ich spoločnej oblasti riadenia=tvorenia=sTrojenia. Základy sociálneho inžinierstva. Pozri aj Základy sociológie I-VI. (pozn. prekl.)

27 Vytvorené, urobené (pozn. prekl.)

28Hoci sa v kanonickej (predpísanej) forme metódy vyskytuje kritérium maxima, je možné aj použitie kritéria minima. V praxi sa totiž prechod na kanonickú formu úlohy dosahuje vynásobením príslušných hodnôt a výrazov na mínus prvú.

29 Opraviteľné, korigovateľné (pozn. prekl.)

30 Identifikácie chýb, t.j. reálneho aktuálneho stavu, ku ktorému bude znovu zo stavu cieľového vedená séria želaných medzikrokov, medzicieľov (pozn. prekl.)

31 Tvorca, sTrojca, manažér, nie mannaŽer (pozn. prekl.)

32 Z dostatočného nadhľadu. (pozn. prekl.)

33 Ak však dotyčný nie je schopný Vnuknutie Zhora prijať, moc mu to nepomôže. T.j., keď nemá „NALADENÚ“ príslušnú komunikačnú „frekvenciu“(ako obľúbenú rádiostanicu), je rozladený - pod vplyvom psychotropných látok, či masívne deformovaného svojho informačno-algoritmického systému = kultúry myslenia = svetonázoru = systému chybných kľúčových zvykov vnímania, intuície zamenenej nejakým tímom inžinierov, kňazov, či moderne mediálnych mágov a ich celevritiek za nimi predprogramované emócie(predspracované extrémne nahustené informačné moduly). Preto, t.j., kvôli dostatočnej kritickej sociologickej miere(prahu) debilizácie tak 4. forma moci (dnes po pseudonáboženstvách tzv. médiá) obrába cieľové skupiny ad-hoc. No i spomínané príslušné štruktúry riadia dostatočnú mieru saturácie populácie rôznymi psychotropnými látkami, ako „palebnú prípravu“, premedikáciu, vyšachovanie vedomia(ZSR - zdravého sedliackeho rozumu) za účelom prechodu defektných inFormácii(predStav o svete) cez „firewall“ a „antivirák“ ZSR priamo do individuálneho i kolektívneho podvedomia (viď autoriťky – mienkodeformné osoby, „triggery“). Tak v kóšiari ilúzie strihané a rezané ovce nevedia rozlíšiť vnuknutie Zhora, prijať pomoc Otca v dostatočnej miere. To DOČASNE garantuje infonáskok jelít, ba čo viac, rozširuje ich operačné pole, proporcionálne miere Dopustenia (= nechápania reality davom). K princípom západného typu dementkracie.. (pozn. prekl.)

34 Vo všeObeCnosti (pozn. prekl.)

35 sTrojenie – pozri princíp tvorenia MIM z DVTR

= trojjedinstva Miera-InFormácia-Materializácia:

 1. Identifikácia(rozlíšenie) objektívneho súboru Mier

(konkrétnej Formy – lat., l´At „obraz“; konkretizácie, diskretizácie obrazu = Istwert)

pri procese ich nakódovania (slovného-terminologického a/alebo matematického popisu, hudobného zápisu, niektorého z programovacích jazykov, či proste z hlavy rukami ako sochár ..Michelangelo „vidiaci Moseho už sedieť v zatiaľ neopracovanej  kocke mramoru“ apod..) a tak ich

2. prenos(InFormácia, či transFormácia do novej predStavy = MDP) do

3. novej existencie(Materializácia=Sollwert).

Na tento základný princíp sociologickej mechaniky realizácie Čelověka=tvorcu (zástupcu, námestníka HNNR na tejto planéte), sTrojcu dali jelitá v rôznych pseudonáboženstvách rôzne typy zákazov, mín a masiek, aby zámerne chybne nasvietený ultimatívny násTroj v tme pod lampou strašil podvedomie ich oviec-opíc ako chyMéra, chyMeRa. Podobne, ako prirodzená nenasýtená láska, afinita k Bohu, na ktorej sú samotné pseudonáboženstvá postavené tak, ako ich pseudoalternatíva(=Lož č.2) a-deizmus. At-teizmus bol totiž 1. oficiálnym monoteistickým náboženstvom staroveku (Egypt – koniec 18.dynastie). Toľko krátke zopakovanie na tému.. (pozn. prekl.)

36 Vytvárané, strojené, konštruované (pozn. prekl.)

37 z východzieho stavu do stavu cieľového. (Istwert-Sollwert) „STAVU“ - v zmysle stabilného DEJA-PROCESU, keďže nemenné stavy akéhokoľvek systému v rámci nášho Univerza-Vesmíru zatiaľ z prísne vedeckého pohľadu nie sú známe. (pozn. prekl.)

38 Spätný, viď matematická definícia – stredoškolské učivo. (pozn. prekl.)

39 Typu hod mincou: „Rub, alebo líc?“

40 Produkcie a distribúcie luxusu, ktorá ja v dnešnom režime riadenia(z globálneho pohľadu) chybne zatiaľ stále ešte prioritou, pričom má isť o nie primárnu, ale o sekundárnu záležitosť „samo“riadenia trhu. Viď predchádzajúce kapitoly ohľadom výmeny poradia týchto dvoch pozícii v rámci cieľového vektora, ako elegantné globálne riešenie biosférneho, demografického a väčšiny ostatných celoplanetárnych problémov s prakticky nulovým nákladmi. (pozn. prekl.)

41 V tom majú žiaľ i nacistickí židia (nepliesť s pôvodným silno humánnym judaizmom) pravdu, keď hovoria o „gójoch“ čisto ako o neľudských zdrojoch, na úrovni nižšej dobytka, či otroka, ktorých možno a treba hocikedy a hocikde zabíjať. T.j., ak sa stádo človekupodobných opíc, stádo bezprízorné naivitou a pasivitou inžiniermi(kedysi kňazmi) až tak hlboko spustiť nechá. (pozn. prekl.)

42 Včítane tzv. „potravinových reťazcov“ (pozn. prekl.)

43 T.j., ak sa nenarodil vyslovene ťažko postihnutý. Jeho úlohou v prípade, že je aspoň ako-tak zdravý, je stať sa Človekom. Každý v tom dostáva pri svojom narodení do daru Zhora svoj jedinečný potenciál=úlohu, ktorú má tu na Zemi nájsť a napĺniť, nachádzať a napĺňať, bo ona(úloha) sa i evolúciou sveta, ľudstva mení. Preto by mal byť dotyčný v neprestajnom kontakte s Otcom, aby mohol „optimalizovať“, ideálne celý svoj osobný dynamický(v čase sa meniaci) cieľový vektor, Otcom ponúkaný, napĺňať a naplniť. Každý Človek = Námestník Boha na Zemi. Dostatočne zladený kolektív jedinečných, súborný intelekt, Z(o)bor tu na Zemi = Kráľovstvo Božie tu na Zemi. Po jeho dosiahnutí sa ide spolu ďalej.. tam, kde konca, smrti niet. Všetko toto má dieťa vrodené ako základnú potrebu, na úrovni pudu (v pozitívnom zmysle). Na ňom môže byť ale, ako na každom pude, pri zvieracom type psychiky, postavená aj strašná manipulácia (afinita k pseudonáboženstvám, grázlami manipulovanému-riadenému obrazu Boha a pod.). A pri deAMonickom egocentrickom type psychiky nedelenia sa o inFormácie, i tzv. „hranie sa na Boha s tými tam dole..“ hlúpejšími v rámci infonáskoku (onoho spomínaného prsteňa moci-noci-ničoty a jej Nikdy nekončiaceho, Nekonečného príbehu..motivácie)..“Veď on vraj chcel im pomôcť, no oni nechceli..a tak ich zotročil“, či „My sme len neodolali, keď oni stále ustupovali“, alebo „Lepších anjelov našej prirodzenosti občas premôžu temné stránky. Každý má svoj kritický bod..pokušenia“ A. Lincoln; Preto nedávajme príležitosť mocným tohto sveta k pokušeniu, čím chránime nielen seba a svoje rodiny, firmy, štáty, národy, ale aj ich samých, bo samými byť prestanú a mnohí i z nich sa opäť ľuďmi stanú. „Knowledge is power.“ atď. apod. (pozn. prekl.)

44 Sa ku nej učením a konaním dopracoval. (pozn. prekl.)

45 Ziskuchtivosť, egocentrizmus (pozn. prekl.)

46 Nezodpovednú – či už naivnú, alebo ignorantskú. (pozn. prekl.)

47 Hieros znamená aj svätý, posvätný..v tomto zmysle poriadok = rešpektovať objektívne socionaturálne pravidlá chodu javov=dejov=procesov k im Zhora daným cieľom. (ľudovo: „Nešťať proti vetru“) Pravidlo nemôže byť bez cieľa a ten musí niekto definovať. DeFini – pekne od konca – viď základný princíp MDP (= DVTR v skratke) (pozn. prekl.)

48 UniVerza, VesMieru (pozn. prekl.)

49 In-divid: jeden z významov tohto latinského slova je nedeliteľný, hoci sa toto slovo v jednotlivých jazykoch používa aj v inom význame. *viď napr. spominané in-divi-duo (v spojení s Bohom, spojený s Bohom,.), apod..(pozn. prekl.)