Krátky kurz…

Krátky kurz…

13.9.2017

 

*** Aktualizace (19.12.2019) - Kompletní dokončený překlad najdete ZDE ***

 

V této práci je krátce vyložena "Koncepce společenské bezpečnosti v globálním historickém procesu". V ní je vyjádřeno chápání základních otázek sociologie Vnitřním prediktorem SSSR. Co je to "prediktor" a proč byl zvolen tento název je možné se dozvědět z předmluvy této knihy.  Jedná se o upřesněné vydání z roku 2004.

V současné době se jedná o jediný publikovaný zdroj, ve kterém je obsažena metrologicky průkazná teorie podobnosti víceodvětvových výrobně-spotřebních systémů, na základě které je možná homogenní ekonomická a účetní evidence a analýza ve spojení s mikro- i makroekonomickou úrovní.


 

VNÚTORNÝ PREDIKTOR SSSR

 

 

 


 

Krátky kurz…

_________________

Koncepcia spoločenskej bezpečnosti

 

 

 

 

Sankt Peterburg
2004

Překládá se v rámci programu Komunitního financování překladů

© Publikované materiály sú vlastníctvom ruskej (a svetovej)* kultúry, a preto vo vzťahu k nim nikto nedisponuje osobnými autorským právami. V prípade privlastnenia si autorských práv v rámci zákona právnickou alebo fyzickou osobou, sa dotyčná osoba stretne s odplatou za krádež v podobe nepríjemnej „mystiky“, vychádzajucej nad rámec právnej vedy. Napriek tomu, každý záujemca má plné právo, vychádzajúc z vlastného chápania všeobecného prospechu, nasledujúce materiály v plnom objeme alebo fragmentálne všetkými mu dostupnými prostriedkami kopírovať a vydávať, aj vrátane komerčnými cieľmi. Ten, kto používa nasledujúce materiály vo svojej činnosti, pri ich fragmentálnom (čiastočnom) citovaní, alebo pri odkazoch na ne, berie na seba osobnú zodpovednosť a v prípade vytvorenia zmyslového kontextu, meniaceho zmysel následných materiálov ako celku, má šancu naraziť na „mystické“ pôsobenie mimo právneho rámca.1

 

Krátky kurz, Predslov.doc (83968)

ОBSAH

Predslov

Vnútorný Prediktor SSSR: vysvetlenie prijatej terminológie

1. Úvod

2. Blaf o samoregulácii trhu

3. Následky zmeny pomeru etalónových fekvencií biologického a sociálneho času

4. Náš svetonázorový štandart

5. Biblická koncepcia v jej podstate

5.1. Riadenie v spoločnosti

5.2. Doktrína "Deuteronómia-Iziáša"

6. Zabezpečenie spoločensky užitočnej orientácie samo sa regulujúcich makroekonomických systémov

6.1. Problém popisov ekonomickej reality

6.2. Popis mnohoodvetvových výrobno-spotrebiteľských systémov

6.3. Osnovy teórie podobnosti makroekonomických systémov

6.4. Odôvodnenosť plánovaného rozvoja makroekonomiky

6.5. Riadenie samoregulácie makroekonomických systémov

6.6. Prostriedky zostavenia makroekonomiky z množstva mikroekonomík

6.7. Kreditno-finančný systém a trhy

6.8. Štandartizácia

6.9. Účtovníctvo a vyvážené modely makroúrovne mnohoodvetvových výrobno-spotrebiteľských systémov

6.10. Poučenie marxizmu

6.11. Ekológia makroekonomických systémov

6.12. Aktuálne riadenie štatistických charakteristík výroby v národnom hospodárstve v rámci výrobného cyklu

6.13. Теória podobnosti mnohoodvetových makroekonomických systémov v jej matematickom vyjadrení

7. Je hlúpe si myslieť, že zlí netvoria zlo

8. Človečenstvo — to nie je dav plus "elita"

9. Konceptuálny výber Ruska

10. Kľúčový ústavný princíp. «Spoločnosť je moc»: spätné väzby v ekonomike

11. ...k Božej dŕžave

11.1. Náš život: v Jedinom Zákone alebo podľa "Tajnej" doktríny?

11.2. Rusko, Rus! Chráň sa, chráň...

11.3. Spravodlivé dielo nie je zlý úmysel

11.4. “Občianska spoločnosť": kriminalita a psychopatia

11.5. Otázka pre každého: Váš život v Jedinom Zákone alebo pod "Tajnou" doktrínou?...

11.6. Svetonázorový samotest

Príloha

Teoretická platforma všetkých mysliacich strán.

Koncepcia bezpečnosti spoločnosti v globálnom historickom procese

1. Súčasná civilizácia v globálnom historickom procese: retrospektíva a perspektívy

2. Boj o globálne riadenie výrobných síl ľudstva

3. Vnútorné príčiny krachu Sovietského zväzu a vzniku SNŠ — spoločenstva nefunkčných štátikov

4. Меtodológia poznania — prostriedok jednoty konceptuálne mocnej strany

5. Prechod ku konceptuálne vyhranivšej sa spoločnosti bez útlaku jedných druhými je podmienkou ďalšieho života ľudstva

Záver

 

 

 

 

Predslov

Aktuálna práca je sociálno-ekonomická likne2, t.j. obsahuje minimum informácií, bez poznania a chápania ktorých politici, úradníci štátu ako celku, jeho ministerstiev a rezortov (takých ako Ministerstvo financií, Centrálna banka, Generálna prokuratúra, Ministerstvo ekonomiky, Štátna plánovacia komisia, Ministerstvo vysokých škôl a iné), vedúci závodov, sú odsúdení byť rukojemníkmi nimi neriadených okolností. Pretože prevládajúca väčšina jej potencionálnych čitateľov pracuje v iných sférach činnosti, predkladaná práca bude pre nich vo veľkej časti zbytočnou v ich úzko profesionálnej činnosti.

Avšak, ako ukazuje prax, riadenie štátu — to je taká záležitosť, ktorou sa nesmie nikto poveriť, orientujúc sa len podľa očarenia ašpirantami, no nevnikajúc do toho, čo stojí za ich ušľachtilými rečami, a či majú vedomosti a návyky-zručnosti, ktoré im umožnia — ak nebudú pokryteckí — zaviesť do života ich sľuby. Táto okolnosť robí predkladanú prácu životne nevyhnutnou pre všetkých, koho neuspokojuje terajší stav vecí v krajine a vo Svete a naše spoločné perspektívy v prípade, ak sa zachová doterajšie spoločenské zriadenie.

Ale ak máme poveriť niekoho mocou-vládou, tak, aby sme sa nestali otrokmi okolností, vyvolaných darebákmi a hlupákmi za zhovievavosti ľahostajnej bezmyšlienkovitej väčšiny, opraty vládnutia treba vziať do svojich rúk tak, aby potomkovia nepriradili k darebákom aj hlupákov, pripustených k moci (k vláde). А posledná podmienka vyžaduje určité znalosti, chápanie a návyky.

Práve v tom je zmysel známych, no väčšinou zbytočne, nezmyselne3 zabudnutých slov: «Básnikom byť nemusíš, no občanom byť si povinný» (N.А.Nekrasov); «Uvedomovať si povinnosť a neplniť ju to je zbabelosť» (Konfucius); «Тí, ktorí nezakúšajú hanbu, už nie sú ľuďmi» (čínska ľudová múdrosť); «Ak si človek, tak nenazývaj človekom toho, kto sa nestará o osud svojho národa» (А.Navoy).

V našej dobe toto všetko, predtým vzťahované na spoločnosť v rámci života tej či onej národnej kultúry, je potrebné vzťahovať na celé ľudstvo.

V šiestej kapitole tejto práce je použitý matematický aparát, no netreba sa toho báť: matematika je jedným z množstva «jazykov» (v najvšeobecnejšom slova zmysle), ktoré ľudstvo používa. То, čo je vyjadrené matematickým vzorcom, je možné vyjadriť slovami, no vyžaduje to od niekoľkých viet až po niekoľko desiatok strán slovného textu. Slovný text práce je vytvorený tak, aby tí, ktorí budú mať ťažkosti s extrahovaním zmyslu z matematických výrazov, pochopili všetko dostatočne dobre na to, aby odlíšili starostlivých skutočných národohospodárskych pracovníkov od žurnalistikou nafuknutých naprázdno brechajúcich tárajov, považujúcich sa za ozajstných ekonómov, takých ako А.Аganbegjan, Е.Gajdar, G.Javlinskij, Glazjev, А.Livšin, J.Маsljukov a mnohí ďalší.

No, ak niekto z čitateľov už vstúpil alebo sa chystá vstúpiť do sféry profesionálnej politickej činnosti, či podarilo sa mu stať novinárom, objasňujúcim sociálno-ekonomickú problematiku, tak on je vzdelaním buď prírodovedec, technik, humanitne vzdelaný (medik, právnik, historik) alebo niečo iné — je pre neho nevyhnutné čítať šiestu hlavu tak, aby za matematikou chápal viac, než je slovne povedané v „Krátkom kurze...“: inak ho potomkovia priradia k hlupákom a darebákom, poverených vládou.

Čitateľovej pozornosti predkladaná práca je maximálne krátky výklad obsahu spoločensko-ekonomickej koncepcie, ktorá je alternatívou jasne viditeľnému dnešnému neporiadku. Preto jej názov možno chápať v oboch významoch slova «kurz»:

  • ako doporučený smer pohybu,

  • i ako výklad nejakého poznania s cieľom predania ho tým, ktorí pociťujú nedostatok vo vedomostiach.

Kurz je krátky v oboch významoch. Vzťahuje sa to k obsahu predkladanej práce. Formou výkladu je potrebné na ňu nazerať ako na jemnú narážku i pre vládnucu „elitu“, i pre bezducho dôverčivý alebo pokorne-apatický dav…

Toto je tretie, upresnené a rozšírené vydanie práce, prvykrát vydanej koncom roku 1994.

5. februára 19994

 

Aktuálne vydanie opakuje vydanie roku 1999 s niektorými upresneniami prevažne štylistického charakteru.

7. marca 2004.

Preklad do slovenčiny je z originálneho ruského vydania z roku 2004. Preložil tím leva-net.

 

Vnútorný prediktor SSSR:
vysvetlenie prijatej terminológie.

Теrmín «prediktor-korektor» je názov jednej z metód výpočtovej matematiky. V nej sa postupnými aproximáciami5 získava riešenie úlohy. Pritom algoritmus metódy je cyklus, v ktorom sa postupne jedna za druhou vykonávajú dve operácie: prvá — prognóza riešenia a druhá — overenie prognózy ohľadom naplnenia požiadaviek k presnosti riešenia úlohy. Аlgoritmus je ukončený, keď prognóza vyhovuje požiadavkam ohľadom presnosti riešenia úlohy.

Okrem toho, schéma riadenia, v ktorej riadiaci signál sa vypracuváva nielen na základe informácie o aktuálnom stave systému, ale aj na základe prognózy jeho ďalšieho správania sa, sa takisto niekedy nazýva «prediktor-korektor» (predpovedateľ-opravár, v preklade do slovenčiny, aj keď v podstate je presnejšie «predurčovateľ-opravár»). Podľa schémy prediktor-korektor sa v princípe zabezpečuje najvyššia kvalita riadenia, pretože časť okruhu cirkulácie informácie je naviazaná nie na uskutočnenú minulosť, ale na prognózovanú budúcnosť. Táto okolnosť umožňuje znížiť zaostávanie riadenia voči rušivému, budiacemu vplyvu na nulu, a v prípade potreby prejsť k predbiehajúcemu (zamedzujúcemu) riadeniu, pri ktorom, riadiace pôsobenie predbieha (zamedzuje) príčinu, vynucujúcu si riadenie. Pri skúmaní konfliktných situácií, z pohľadu teórie riadenia, schéma prediktor-korektor dosť často vylučuje dokonca možnosť odporu s dopredu k tomu pripraveným systémom.

То jеst, termín «prediktor-korektor» je pomerne široko rozšírený medzi špecialistami matematicko-technických profilov prípravy na Západe.

Vo vzťahu k sociálnym systémom bolo riadenie podľa schémy prediktor-korektor, ako je zjavné z dejín, uskutočňované už v staroveku. Таkto vyššie žrečestvo (kňažstvo)* starovekého Egypta sa nazývalo «hierofantami», čo označovalo ich umenie čítať osud (t.j. matricu možných stavov), predvídať budúcnosť. To posledné je základom riadenia, lebo: riadiť — to je na základe poznania možných stavov priviesť systém (v danom prípade - spoločnosť) k vybranému konkrétnemu variantu z množstva možných. Prirodzene, že výber variantu je podmienený skutočnou morálkou a svojvôľou tých, ktorí sa vyzdvihli k predvídaniu a riadeniu na jeho základe.

Žrečestvo sa zaoberá života-rečnením pre blaho spoločnosti.

Fonetika, koreňový a pojmový systém ruského jazyka sú také, že túto frázu nie je možné preložiť do iných jazykov bez toho, aby sa nestratili významové odtiene a mnohé asociatívne spojenia. Aby sme nezaťažovali a netrápili mládencov a slečny z Langley (sídlo CIA)* nutnosťou adekvátneho výberu slov z аmerického lexikóna, vybrali sme slovné spojenie prediktor-korektor, ktoré už obsahuje pre nás potrebný zmyslový náklad, no zatiaľ nie vo všeobecnom, ale v úzkom technicko-matematickom význame. Тýmto sme vylúčili možnosť toho, aby prekladatelia, slovami A.S. Puškina, «nastrčené kone osvety», napĺňajúc sociálnu objednávku, vyberúc nejaké iné slová, podsunuli anglickému čitateľovi chybné chápanie toho, o čom hovoríme my.

Pre ruskojazyčného čitateľa je užitočné poznať termín prediktor-korektor. No vo vzťahu k otázkam dejín a sociológie musí používať slová pre mnohých rodného ruského jazyka: ŽREC, ŽREČESTVO, ŽIVOTA-REČNENIE — napriek tomu, že počas tisícky rokov znachari — hierarchia Byzantíncov a prekladatelia Biblie — pošpinili a prevrátili objektívne vlastný týmto slovám zmysel:

Predvídaním, poznaním, slovom zavčasu usmerňovať tok života spoločnosti preč od biedy k zveľaďovaniu, udržiavajúc spoločnosť v lade s biosférou Zeme, Kozmosom a Bohom.

Znachari sa zaoberajú vykorisťovaním spoločnosti pre svoj vlastný prospech na základe nimi si osvojeného poznania, a za tým účelom zámerne pestujú v spoločnosti nevedomosť a chybné, prevrátené poznatky.

V tomto sa odlišuje žrečestvo od znacharstva.

Harmónia – lad spoločnosti, jej kultúry a biosféry Zeme predpokladá globálnu úroveň zodpovednosti a STAROSTLIVOSTI o blahobyt všetkých národov Zeme. Pretože anglický jazyk je dnes najviac používaným v úlohe globálneho jazyka v komunikácii rôznych ľudí, tak sme si sami zobrali na starosť to, aby pre všetkých anglojazyčných bolo pochopiteľné to, čo chceme priniesť ich vedomiu my, a nie to, čo im chcú priniesť ako naše názory majitelia «nastrčených somárov osvety».

Presne takisto, my nepotrebujeme termíny: «koncepcia», pretože existuje ruské жизнестрой (poriadok, predstava, plán života)*; «аutokracia konceptuálnej moci», pretože v ruskom jazyku je možné sa úplne zaobísť aj bez slov z mŕtvych jazykov.

No naši oponenti musia pochopiť, že ich monopolizmus sa skončil. Оbrazne povedané: Мy nalievame našu «kľúčovú vodu» do ich «starých mechov», aby ich „mechy“ praskli: nám sa nepáčia ani ich „mechy“, ani ich omamujúce „víno“.

5. februára 1999

-pokračování-

 

1 Tento © Copyright pri publikácii knihy neodstraňovať, pretože by to protirečilo jeho významu. © Copyright vydavateľa v prípade nutnosti umiestniť za neho. Túto poznámku pod čiarou pri publikácii odstrániť.

2 Likne (v ruš. Ликбез) – slovo začiatku epochy budovania socialimu v ZSSR, značiace «likvidácia negramotnosti» vo význame počiatočného naučenia čítať a písať všetko obyvateľstvo krajiny. Likvidácia negramotnosti bola potrebná, pretože prevládajúca väčšina obyvateľstva krajiny, zvlášť vidieckeho, nevedela ani čítať, ani písať, následkom čoho bola schopná viac problémy vytvárať, než už nahromadené riešiť.

3 VYSVETLENIE о gramatike:

«Безсмысленно», а nie «бессмысленно» (slov. nezmyselne) — to nie je preklep. Aktuálne platný pravopis, nahrávajúc šušľavosti bežnej ústnej reči, predpisuje pred sykavými a neznelými spoluhláskami v predponách «без-», «воз-», «из-», «раз-» znelé «з» (z) zameniť za neznelé «с» (s), následkom čoho uvedené «morfémy» v zložení slova strácajú zmysel. Pretože nám sa nepáči nezmyselný pravopis, tak sme prešli od neho vo svojich prácach k pravopisu, vyjadrujúcemu zmysel. Z tých istých dôvodov je lepšie písať «подъигрывая», «предъис­то­рия» a pod. Napriek tomu nezmyselne-šušľavému „pravopisu“, ktorý všetkých učili v škole. (Praktická poznámka prekladateľa: ak niekto bude prekladať práce VP SSSR, tak nech pamätá na túto zmenu oproti aktuálne platnému oficiálnemu pravopisu. Inak mu prekladový slovník dané slovo nenájde. V danom prípade je potrebné v slove zameniť spoluhlásku «з» (z) za «с» (s).)*

Okrem toho, v rade prípadov v dlhých vetách, v našich prácach sa možno stretnúť s interpunkciou, ktorá nie je predpísaná aktuálnou gramatikou, no ktorú je lepšie do textu vložiť, pretože jej úlohou je rozhraničovať rôzne zmyslové jednotky v zložení dlhých fráz, čoho cieľom je uľahčenie ich vnímania. Тоmu istému cieľu — spojeniu niekoľkých slov do jednotky nositeľky zmyslu — slúži priebežné podčiarkovanie a odlíšenie časti textu vo vetách kurzívou.

О nevyhnutnosti prechodu k zmysel vyjadrujúcemu pravopisu v materiáloch Koncepcie spoločenskej bezpečnosti pozri prácu „Jazyk náš: ako objektívna dannosť i ako kultúra reči“, a predovšetkým kapitolu 3.3.3. „Kultúra reči v Koncepcii spoločenskej bezpečnosti“. (daná práca je preložená do slovenčiny a k dispozícii napr. tu: leva-net.webnode.cz/products/jazyk-nas-ako-objektivna-dannost-i-ako-kultura-reci1/ )*

Táto a iné v texte spomínané práce VP SSSR sú (v originálnej, ruskej, verzii)* k dispozícii na webe www.vodaspb.ru a rozširované na CD v zostave Informačnej bázy VP SSSR.

(Poznámka doplnená v roku 2004 v súvislosti s prechodom k zmysel vyjadrujúcemu pravopisu).

4 Aproximácia – približnosť. V matematike nahradenie čísla vhodným blízkym číslom. Aproximovať – riešiť zložitú matematickú úlohu postupnými približovacími krokmi. – pozn. prekl.

5 V tento deň zomrel Vasilij Leontjev (narodený 05.08.1906) — laureát Nobelovej ceny v oblasti ekonomiky (1973), jedna zo svetоvých autorít 20. storočia v oblasti analýzy a prognózy medziodvetvovej rovnováhy. Napriek tomu, že Štátna plánovacia komisia ZSSR už pracovala (čo nie je možné bez nejakého modelu medziodvetvovej výmeny produkcie) v dobe publikovania V. Leontjevovej prvej práce na tému medziodvetvovej rovnováhy, na Západe menovite V. Leontjev je považovaný za zakladateľa tohto smeru ekonomickej vedy.

Таkto sa 5. február 1999 stal svojskou hranicou, rozdeľujúcou dve epochy v rozvoji ekonomickej vedy.

 

Diskusní téma: Krátky kurz…

Čistá pramenistá...

Daniela I. | 16.09.2017

Nad touto myšlienkou som sa schuti zasmiala:
"No naši oponenti musia pochopiť, že ich monopolizmus sa skončil. Оbrazne povedané: Мy nalievame našu «kľúčovú vodu» do ich «starých mechov», aby ich „mechy“ praskli: nám sa nepáčia ani ich „mechy“, ani ich omamujúce „víno“."

Práve zažívame dobu, keď sprhnuté mechy so zlomeným vínom pod náporom Čistej pramenistej poriadne praskajú vo švíkoch. Eééj, výdatný to PRAMEŇ! Tak pime, nie však pahltne, ale pekne po dúškoch... :-)

Komplet

Tomas2 | 13.09.2017

Kniha se začala překládat? Kdypak bude komplet prosím? Jak to vypadá s knihou Ford a Stalin?

Re: Komplet

Hox | 14.09.2017

Ford a Stalin je skoro hotový, zbývá trochu doladit pár věcí, brzo by se měl objevit vcelku.

Přidat nový příspěvek